Európa muszlim meghódítását szorgalmazta Bethlen Gábor
2017. január 06. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

Európa muszlim meghódítását szorgalmazta Bethlen Gábor

bethlen_gabor.jpg

Szívesen hangoztatjuk, különösen az efféle migráció-sújtotta időkben, hogy mi, magyarok mindig is szilárd bástyái és megroppanthatatlan védőpajzsai voltunk a keresztény Európának − különösen a török veszedelmek idején. Nos, ez nagyjából igaz is volt Mohácsig; de utána enyhén szólva is bonyolult lett a képlet. Annyira, hogy másfélszáz évvel később már a korabeli nemzetközi NATO-erőkre volt szükség a túlságosan ide szokott törökök kiszorításához; miközben az olyan nagy magyar hősök, mint a Hősök terén máig ünnepelt Thököly Imre és társai, jellemzően török zsoldban állva ahol csak tudták, hátráltatták a keresztény Európa seregeinek győzelmét, miközben saját magyar szülőföldjüket sarcolták, rabolták.

De sajnos nem csak a nyomorult rablóvezér Thökölyt kellene már egyszer lerántani az érdemtelen piedesztálról. Nála érdemesebb magyar államférfiakat is ideje lenne a valós helyükre tenni.

Koraújkorász és erdélyész történettudósoknak talán nem új találat, a magunkfajta kibiceknek viszont döbbenetes olvasmány egy bizonyos levél, amit történelmünk nagy személyisége, a kétezresünkön szereplő, országépítő, Erdélyt gazdagító kiművelt fejedelem, Bethlen Gábor vetett papírra arról, hogyan is kellene a törököknek tatár és magyar segítséggel elfoglalniuk a keresztény Nyugatot. 

Sem az általános, ismeretterjesztő történelemkönyvekben, sem a köztudatban nem szerepel ez a Bethlen által 1621-ben Rimay János sztambuli követnek küldött dokumentum, ami egy mai átiratban rendes magyarjobbos konteótartalom is lehetne, mint mondjuk Soros „Dark Force” György Nagypáholyának Titkos Jegyzőkönyve a keresztény Európa kívánatos iszlamizációjáról.

Írásában a meglódult fantáziájú fejedelem Dél-Ausztria, majd Észak-Itália elfoglalását javasolja a török szultánnak. Bethlen pár tízezer török és tatár harcosról is álmodozik, akikkel ő maga elfoglalhatná a Duna mentét. Az is tetszene a fejedelemnek, ha fölfelé egészen a Rajnáig feldúlhatnák törökök, tatárok és magyarok együtt Európa belsejét.

Erdély fejedelme lelkesen ábrándozik arról, hogy a török szultán nem csak egy Eger-szerű várat, hanem egy egész királyságot is uralma alá hajthatna. Azt is javasolja a törököknek, hogy küldjék rá a tatárokat Lengyelországra, hadd rabolják és égessék fel azt az országot.

Bethlen javára szól persze, hogy a nagy haditerv megvalósítása utánra csak annyit kér a fényességes szultántól, hogy az oszmánok birodalmába foglalt Magyarország határait és törvényeit ne változtassa meg.

Tudunk persze a korábbi századok törökbarát, katolikus- és Habsburg-ellenes, protestáns fejedelmeiről, hadvezéreiről, kurucairól; tudunk Erdély speciális helyzetéről is a Török Birodalom peremén. Sok mindent megértünk, meg is kell értenünk. De nem kellene valamit kezdenünk a kurucbarát/antilabanc történetírásunk és -oktatásunk áthangolásával?

 (Vastagítva az izgalmas részletek.)

*

bethlen_gabor_1.jpg

Memoriale pro Generoso Joanne Rimai

    Mivel látjuk szemeinkkel, minemű utolsó veszedelmünkre való praktikákat forralnak és hadakat indítanak ellenünk, nekünk igaz evangélikusoknak religiónknak eltiprálására, országunknak minden szabadságinak elromlásával tőlünk való elvételére, szükség igen, hogy mi is ne aludjunk, hanem valamit lehet, gonosz igyekezeteknek resistáljunk [ellenálljunk] és magunkról ne csak elvethessük ha lehet, hanem ugyan bátorságossá is tegyük országunkat, és minden állapotunkat, ha lehet. Ennek pedig én nem látom egy útjánál egyebet, mely által ezt véghez vihetnék, Isten után, mert valameddig az Austrica Domusnak szarvát le nem törhetjük, derekas passzusát segítségére jövő minden hadaknak el nem fogjuk, est impossibile [lehetetlen], hogy addig békességesen nyughassunk mi magyarok, csehek és több konföderátusok [szövetségesek], mely imígy lehetne meg az mi opiniónk [véleményünk] szerént, ha az Úristentől is rendelve volna:

    1. Tudniillik: Hatalmas császár változtatná mostani útját az lengyelekről, kik mostan nagy készülettel várják magok ellen, kiknek mind az spanyol király, franciai és Ferdinánd és pápa bizonyoson segítséget rendeltenek, ígértenek, s küldnek nekik. Ide semmi derekas inváziótól Ferdinánd nem fél, egy erős hadát is nem takarja, nagy bátorsággal vadnak, csak mi ellenünk készülnek. Tudván immár azt, hogy lészen valami kicsin segítség mellettünk, de hogy dereka lenne, azt nem hogy az ellenség, de egy magyar sem hiszi, hanem 3 avagy 4000 embert gondolnak, hogy lészen. Ha ezért én dolgom volna is az expedíció, avagy én tőlem kérdené a Fényes Porta, voxot [voksot, véleményt] ebből én azt mondanám, hogy hatalmas császár személye szerént jőne Lándorfejérvárra, és onnét Kanizsára, oda Gréc 12 kicsiny mélyföld. Útja mindenütt szép tér, tágas, akármely lassú járással 4 vagy 5 nap alája érkeznék az egész had. Élése az tábornak fogyhatatlan lenne, mert az ország, melyben Gréc vagyon, úgymint Stíria, Karintia, Karniola rakva mindenféle éléssel, barommal.

    Gazdag föld, melyben eddig hadak nem voltanak. Tótország is éléssel hasonképpen rakva, oldalul Ausztria, háta megett az hadnak Kanizsai pasaság, Szigetvári békség, Baranyaság, Poszgaság, emellette oldalul mindjárt egész Bosznaország, Grécztől jó 4 nap járóföld, és így sem élését, sem az élésnek s az tábornak utánamenő útját, passzusit (melyet az hadakozásban még inkább kell meggondolni) el nem foghatja az ellenség. Hanem igen bátorságos jövések-menések lehetne minden rendeknek, mert amint mondám, oldalul Bosznaország, hátamegett Kanizsa, Ausztria felől egészen fel csaknem Grécig Magyarország, kikkel én az császár passzusait, commeatusát [átkelőhelyeit] szintén úgy őrzeném, mint ő magok. Grécet megszállván felette inopinate [gyanútlanul], készületlenül találnák. Elrémülnének az egész országok rettenetesen. Nem nagy hely, noha erős vár és váras, de mivel hegyecskén vagyon szárazan mehetni a fala alá. Porral igen felhányattatni, 25 ad summum [legfeljebb] 30 napra Isten akaratjából megvehetni, melyet ha megveszünk, annak ennyi haszna lészen, hogy hatalmas császár az egy helnek elvételénél egy igen nagy fejedelemséget vészen mindjárt meg. Mert Stíriát, Karintiát, Karnioliát elveszi, azzal alája hódoltathatja mindjárt, és egészen az Velencei-tengerig nyúl ki az birodalma, s az spanyolnak is vízen való passzusát alkalmasint intercludálhatja [elzárhatja].

kanizsa.jpg

    Másik ez jő haszon ki belőle, hogy az olaszországi fejedelmek is kénszeríttetnek azontól frigyet tőle kérni, és vele kötni, ha kedve lészen hozzá. Ha pedig nem, onnét Olaszország, úgymint az mediolanumi ducatust, mely az spanyolé, megkezdheti, Mediolanumot jövendő esztendőben könnyen okkupálhatja, melyből Olaszországnak nagyobb részét elbírhatja, és így nyithat utat magának az spanyol ellen való hadakozásra, mind földön, vízen, melyet eddig egy Császár sem talált fel. Sohul hatalmas császár birodalmában szakadás nem lenne egész a Velenceitengerig, mert mindenütt most is Bosznaország Klisze felől a tengerig vagyon iminnét is, más felől az Velencei-tengerig lenne mindenütt, és csak az egy Dobronik, kit mi Raguzának hívunk, lenne közte, akikkel frigye vagyon ő hatalmasságának. Mediolanum alá az vízi erő is reá érne, mert mindenestől is az tenger [számot kihagyta] magyar mélyföld az várastól. Ha jövendőben arra akarna menni szárazon, hogy pedig hatalmas császár bátorságoson lehetne Grécnek víttatásában. Én mellém csak 30 ezer török 15 ezer tatár kellene, én magam én Bavaria és Passzanya között szállanék táborban, és az Dunát elfoglalnám. Szárazon való minden passzusokat elfoghatnék, tudja jól kegyelmed, hogy sem spanyol, sem olasz, sem egyéb hadak alá egyebütt Ausztriában nem jöhetnek, hanem Passzanyára, mely passzust mihelt okkupálnánk, sohonnét semmi hada Ferdinándnak nem jöhetne.

    Mert Csehországon, Szlésián által ahonnét jöhetnének, lészen Friderikusszal annyi had, hogy onnét senkit által nem bocsátnak, és így sem spanyol, sem Mantuanus, sem Florentinus, sem pápa, sem Moguntinus, Tverendus, Colonenus, Herbipolenus, sem Bavarus, sem Saxo meg nem segíthetnék, mert én az Dunán hidat köttetnék ott fenn, és egész Bavariát azon feljül is sok mélyföldig az ellenségnek országait porra vetetném, az Dunát én bírnám alól, feljül, Bécsnek sem Magyarországról, Stíriáról, Morváról élést bele nem vihetnének. Az magyar, török, tatár kapuja előtt jargalna, és így magát is Ferdinándot talám Bécsben szoríthatnánk. S az éhség miatt magok megmaradásáért traktálnak császárral az békességet, s bizony úgy végezhetnék el valamint mi akarnúk, nem amint ők. Adófizetővé csinálhatnúk Ferdinándust is. Azonban Grécet elütnénk láb alól. Én császárnak strázsát állanék mindaddig, valamíg Grécet megvehetnénk Isten akaratjával.

    Summa: Így mi is Magyarországot és Fridericus is Csehországot bátorságos és békességes állapatban hozhatnúk, az hadakozásnak véget vethetnénk. Hatalmas császár is kijövetelivel nem csak raboltatna, és nem egy várat venne meg, mint az nagyatyja Egret, hanem egy királságot. És ha hadakozásának véget nem akarna vetni, amint feljebb írám, igen jó occasiója [lehetősége, alkalma] lehet Olaszországnak megkezdésében, ha békélleni akar is, mindenben jó mód lehet. És hogy Lengyelországra való intentum [szándék] is haszontalanul, s azoknak megfenyegetése ne múljék el, az tatár hánnak parancsolna császár, indulna személye szerént száz ezered magával, melléje rendelnének 40 ezer törököt. Az hán menne reá Lengyelországra, és semmi várat ne szállana, hanem ülne le táborban Kamenicnél, együtt az szerdárral, kit melléje rendelnének. Onnét bocsátaná az rablót az országra. Égetné, rablaná rettenetesen az egész nyáron, őszön az országot. Ha az ellenség mezőben reá jönne, az mezőben annyi lengyel, német sánc nélkül harcra nem jöhet, kit Isten segítségéből 40 ezer jó török és százezer tatár igen meg nem ver. Ha pedig sáncban ássa magát szokása szerént, úgy az szerdár is az hánnal üljön veszteg együtt, de ne heában, hanem az országot égessék, rabolják rettenetesen.

    Ennek annyi haszna lészen, hogy valamiért császár oda menne, mind azt nagyobb részint végben vihetik várszállás kívül. Amint értem pedig várat hatalmas császár is szállani nem akar, ha szintén reájok megyen is. De ha akarja, ennyi had Kamenicet megszállhatja, és megveheti, mert annak egyéb kerítése nincsen, hanem az nagy árok, melyet Isten teremtett körüle. Csak körülé szálljanak is, hogy ki ne járhassanak belőle, éhhel halnak meg oda be. Ha pedig megsegíti az lengyel – minden felől köröskörül szép sík mezejét hallom lenni – és megvíhatnak az ellenséggel. De én tudom, hogy soha mezőre sánc nélkül szemben való viadalra az ellenség nem jön hatalmas császár és tatár hán hadára. És így oda is semmi dolog el nem múlnék. Az nagy készületet, mellyel hatalmas császárt az lengyelek várják, ki felől ők nagy kevélyen azt tartják, és mondják, hogy semmit hatalmas császártól nem félnek. Csak az tatár hánnal és 40 avagy 50 ezer törökkel tréfálnám meg, ha én ő hatalmasságának volnék. Vennék eszekben hatalmas erejét, azok az hadak ez esztendőben onnét az hadak miatt, kik reájok mennének, ide nem jöhetnének, mi reánk.

    Mert ha ide indulnának is, de Kamenictől csak Bécsig 70 napnak előtte el nem jönnének. De hatalmas császár hadára ugyan nem mehetnének, mert Szlézián, Morván, avagy Magyarországon kellene a Dunáig is mennijek. A Dunán pedig által sohult nem mehetnének, hanem a bécsi hídon, de azt én idején megégetném, és hiszem, mi rajtunk kellene annak az segítségnek által menni. Előbbször, ki ha 20 avagy 30 ezer lehetne is, Isten akaratjából azzal bírnánk. Ha mindenestől megindulna pedig az had, mely hatalmas császár ellen készíttetett, az császár hada is együtt az tatár hánnal utána indulna, és valahol mezőben kaphatna valóban meg abarolhatnák. De ez nem lészen, attól félni nem szükség, soha az lengyel az ő országát el nem hagyja másért. Tatárt hatalmas császárral 30 ezret kellene hozni, csak nem többet, kinek fele én velem lehetne. Azokkal Bavarián feljül is az Renusig raboltathatunk, melyek [mellé] rendelvén jó tíz ezer magyart és tíz ezer törököt. Nekem ebben ezek tetszenének.

bethlen_terkep.jpg

    Hogy sok hosszú diskurzu[so]mat megrövidítsem, ha hatalmas császár el jő Gréc alá, mivel ím én tanácsolom ő hatalmasságát, erre én is fejemet kötöm bele és melléje, hogy ha Isten csudálatosan megverni bennünket nem akar, és szómat fogadják, bizony heában nem jár ő hatalmassága, hanem Grécet megvehetjük, és az egy helnek megvételével egy királyságot veszünk meg. Éppen az Velencei tenger lészen az határ. Ha véghez nem vihetjük, bátor megölessen ő hatalmassága. De ha azt akarja ő hatalmassága, hogy semmi ellensége innét ne legyen, ehhez csak két kiválképpen való dolog kévántatik: Hogy Magyarországnak igen szép erős hitlevelet küldjön fő úr ember követétől, hogy az magyar koronához valamit most miképpen bírnak, abban semmit sem hatalommal, sem másképpen el nem vészen, hanem minden határival úgy engedi bírni, amint mostan bíratik. Sem várak vételével, sem hódoltatással az határt beljebb nem veszik. Azonképpen Horvát- és Tótországokat, ha meghajolnak mi hozzánk, minden törvényekben, rendtartásokban, szabadságokban, hitekben, vallásokban minden rendeket megtart, alatta valóival is megtartatja, ellenségink ellen valamikor kévánjuk, elegendőképpen megsegít. Az országot adófizetésre soha nem kénszeríti, azonképpen kévántatik az konföderátus országokat is assecuralni [hitlevéllel biztosítani], és azt idején elől én hozzám elhozni, melyet közölhessünk az országokkal, mert ha ez nem lenne, soha el nem hinnék, hogy nem ő ellenek jő hatalmas császár, és úgy félő, hogy mindenestől Ferdinánd mellé állanak féltekben.

    De ha az hitlevél megleszen, megbiztathatjuk, és örvendetesen jó kedvvel szolgálnak hatalmas császárnak.   Másik [2o] ez kévántatik, hogy mihelt Kanizsához érkeznek az hadak, az magyarországi, tót- és horvátországi határokban semmi károkat ne engedjenek tenni, hanem csausokat rendeljen a fővezér őnagysága, akik mellé én is emberimet rendelem, és az határokban való várasokban, várakban egy-egy csausnak kelletnék lenni az én embereimmel, akik az ország határit rablástól ótalmazzák. Szulimán császár János királyt együtt az magyarokkal így kapcsolta, hajtotta volt magához régen, s azolta Erdél nyugszik az ő hatalmassága szárnya alatt. Ha ő hatalmassága is ezt cselekedné, így vonhatnánk és kapcsolhatnánk, édesíthetnénk sok országokat ő hatalmassága mellé, és így szép engedelmességgel frigy csenálásokkal lassan lassan az egész Európát magához kapcsolhatná hatalmas császár. Így mi is, úgy tetszik magyarok sokat szolgálhatunk ő hatalmasságának és hatalmas császár is segíthetne nekünk, s így lenne kölcsön az egymásnak való segítségadás. Ha pedig az én diskurzusom nem fog tetszeni, kegyelmed solicitálja [szorgalmazza] hatalmas császárt és fővezért, ide nem tíz, húsz, hanem ad minus [legkevesebb] 30 ezer törököt és 15 ezer tatárt bocsásson mindjárt, melynek az 6000 legyen gyalog. Magam személye mellé jó válogatott ezer jancsárt, így sokat szolgálhatunk az hatalmasságának, amint megírtam a derék levelemben.

    Mert mind Magyarországot, és az föderált országokat megótalmazhatjuk az ellenség ellen, ő hatalmassága jó akaratjában maraszthatjuk és sok szép honoráriumokat praestalnak [megadják], az ő hatalmassága magyarországi birodalma is békességesen maradhatnak minden ellenség ellen, lengyel ellen való szándékát ő hatalmassága végbe viheti. De ha ez nem lészen, és az ellenség győzedelmet vészen rajtuk, annak nem én leszek oka, hanem az Fényes Porta lészen minden veszedelmünknek, mert mi mostan némettel megbékélhettünk volna, de az ő hatalmasságának tött ígéretünknek akarván urai lenni, inkább akartuk gyalázatos veszedelmet ideig szenvedni, hogy sem mi ő hatalmasságnak vétenénk. Az lengyel állapotot ami illeti, arról én sokat gondolkodtam, de ily hértelen sem az svéciai királlyal, sem az Friderikusz öccsével nem traktálhattunk. Szegény Raczivil pedig megholt étetés miatt. Én magam pedig ennyi felé nem szakadhatok, mert ilyen erős ellenséggel lévén dolgunk, az országra nagy serénséggel való gondviselés kívántatik, mind azáltal keresek módot benne, hogy elkezdjem és exploráljam [kikémleljem] elméjeket némely nagyuraknak és nemességnek, királyokat meg vetnék-e nem-e? Én nem kételkedem semmit benne, hogy ha az nagy ellenséget és hatalmas erőt országokban látják lenni, igyen nagy scissiot [szakadást] csinálhatunk köztök, mert bizonyos dolog, hogy most is igen sokan szidalmazzák, átkozzák királyokat, hogy ő miatta pusztul országok.

    Főképpen az Moldovában való harcokon, hogy anni sok úr és nemesség elveszett. Siratják és szánják attyokfi ait, sztároszta Pniczki, ki most krakkaj castellanus, nagy ellensége királnak, én hozzám jól viseli magát. Elkezdem mindjárt és valamit effi ciálhatok [megcselekedhetek], tudósítom mindenekről kegyelmed által mind az vezért, s mind Cornelius Haga uramat. Ezeket akaránk kegyelmednek megírnunk, ad partem [részint] mely dolgok hogy eltemetve legyenek kegyelmednél, mégis Istenre, lelke idvességére kénszerítem kegyelmedet. Minemű rezolúciót [döntést] vehet erről az én diskurzusomról kegyelmed, engemet sietséggel informáljon bizonyoson felőle, postámat ne késlelje, expediálja sietve hozzám. Az békességet, amint megírtam, hogy traktáltam az mai napig in eum fi nem [avégre], hogy az üdőt magamnak megnyerhettem volna, hatalmas császár segítsége és Friderikusz is amíg elérkeznek, addig az ország lehetne immunis az ellenségnek kegyetlenségétől, mellyet végben is vihettem volna, usque ad ultimum diem Junii [június utolsó napjáig] az ország rezignációját [beleegyezését] deferálni [engedni] ígérték vala, és addig az direkció én kezemben lött volna engedtetve.

    De az Szécsy árultatás, mely palatínus tanácsából lött bizonyoson, hogy ez kicsiny eredetet véve magának, Fileket elpártoltatta, arra képest a német immár mostan különben nem akarja, hanem hogy Pozsonban a koronát visszavigyék, és együtt az várossal resignáljam [átadjam] Sopront, Szombatot, Újvárat. Az többit kezemnél hagyják ad ultimum Junii [június végéig], melyre semmiképpen én sem mehetek, és úgy frustra laboravimus [hiába munkálkodtunk] noha eddig is sok harcaink voltanak, de annál inkább lesznek, immár azért én Kassára megyek, az koronát Ecsedben küldöm, ám járkáljon széllel az országban. Ezt a várat 4000 emberrel muniálom [megerősítem], generális uram benne marad, és fogadja megtartani Lévát, Nógrádot, Nitrát, s a többit is muniálom, és magam vigyázva készülök, mihelt az segítség elérkezik, azontól szép hadakkal indulok én is. Kegyelmed ezeket értvén maturáljon [siettessen] minden expedíciókat. Az pártosokat az Úr Isten talán csak ma is megszégyeníti, de Széchy Muránban hallgat.

    Datum in Nova Arce110 11.111 Aprilis 1621. Kegyelmed ezeket el ne hallgassa, proponálja Gürcsi apánknak először, az kapi agának is, de először Gürcsinek és az fővezérnek, s ha kévántatik az muftinak, hodzsának, Halil pasának.

    Címzés: Generoso Johanni Rimay Legato nostro ad Fulgidissimam Portam Ottomanicam et Fideli sincere nobis dilecto. 

(Forrás: Bethlen Gábor és Európa; Kármán Gábor, Kees Teszelszky) 

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr7712086553

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.01.06. 11:46:16

@Conchobar:

A törököket csak a Birodalom perifériáján nem zavarta az idegen hit. Amint továbbmentek, minden ilyen területet azonnal integráltak, s vége lett gyorsan a szép világnak.

Ha a Thököly-Rákóczi vonal nyert volna, a törökök továbbmentek volna Ausztriába, a Mo. már belső területté vált volna a szokásos török módszerekkel: erőszakos iszlamizálás, törökök betelepítése, templomépítési tilalom, a teljes jogrend leépítése.

gyalog.galopp 2017.01.06. 11:57:41

@maxval bircaman elemző:

Aha, ennek fussá neki még egyszer, a kb 500 éves török uralom albán és bosnyák területen hagyott maga után némi iszlám vallást, a többi maradt keresztény és megmaradt a nyelvük is. A bolgárok , románok egész jól túlélték.

gyalog.galopp 2017.01.06. 11:58:34

@maxval bircaman elemző: @gyalog.galopp:

nem mellesleg ezért is abszurd a cikk címe.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.01.06. 12:06:18

@gyalog.galopp:

Az ok anyagi. Az iszlamista hatalom nem adóztathatta a muszlimokat a vallási elvek miatt, így gazdasági szükség volt, hogy legyen kizsigerelhető idegen is. Ez az ami korlátozta az iszlamizálásra törekvő fanatikus muszlim papságot. Ami azonban nem jelenti, hogy ne ment volna így is az iszlamizálás, sokszor fanatikus helyi muszlimok csinálták, szembemenve akár a hivatalos szultáni ukázokkal is.

gyalog.galopp 2017.01.06. 12:26:47

@maxval bircaman elemző:

Nyilvánvaló, hogy egy megszálló hatalom szereti a saját képére formálni a megszállt területeket, ha ezt mégsem teszi, annak oka van. De nem ez a vita tárgya, hanem Bethlen szerepe egy állítólagos iszlamizációban.
Mért akart volna Bethlen iszlamizációt, amikor a saját vallásához ragaszkodott? A török már jó kétszáz éve uralta a bolgárokat iszlamizáció nélkül, mondjál már egyetlen érvet, ami arra utal, hogy a török szövetséggel Bethlen iszlamizáni akarta európát, eben sem tény, sem logika.
Európában ekkor a protestánsok és a katolikusok gyilkolászták egymást, Bethlen ebbe akart beleszólni török segítséggel.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.01.06. 12:35:43

@gyalog.galopp:

Nem állítom, hogy ezt tudatosan akarta Bethlen. De sikere esetében ez lett volna az eredmény.

Nem hiszem, hogy a hívő keresztény Bethlen iszlamizálni akart volna, ez abszurd ötlet...

gyalog.galopp 2017.01.06. 12:39:16

@maxval bircaman elemző:

célba értünk, ezt magyarázd el ergének is :)

Conchobar 2017.01.06. 13:09:46

@Counter: "Bajorország, Baden, Szászország sosem volt Habsburg tartomány" - Én nem állítottam az ellenkezőjét. Én azt állítom, hogy a Bajorország hercege, Baden őrgrófja valamint a szász herceg a császár alattvalója volt. Ezek közül a badeni hercegnek nem volt számottevő hadereje, ő mint császári tábornok vett részt a háborúban, Miksa Emmánuel bajor herceg már komolyabb haderőt hozott, végigharcolta a háborút (1683-1699), ő tették meg főparancsnoknak is. Erős Ágost szász herceg (és később lengyel király) viszont a hadaival nem töltött túl sok időt a magyarországi harcokban

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 13:13:54

@Conchobar: Ismerkedj meg a vesztfáliai békével és ne beszélj hülyeségeket.

Conchobar 2017.01.06. 13:14:05

@Counter: "Lehet hadoválni a Szent Római Császárságról, de a vesztfáliai békén már túl vagyunk 1686-ban, ezek gyakorlatilag szuverén államok" - És? A Frigyes brandenburgi őrgróf/választófejedelem (és egyben Poroszország hercege) például azért segítette a császárt, mert királyi címet remélt tőle (amit meg is kapott 1701-ben)

Conchobar 2017.01.06. 13:15:21

@Counter: "Ismerkedj meg a vesztfáliai békével és ne beszélj hülyeségeket." - Ja. Mert te aztán kurvára megismerkedtél vele, azért hoztál ennyi idézetet belőle

gyalog.galopp 2017.01.06. 13:16:53

Mi van, dúl a viki háború, Bethlen iszlamizációja meg le van szarva?

Conchobar 2017.01.06. 13:21:45

@maxval bircaman elemző: " Amint továbbmentek, minden ilyen területet azonnal integráltak, s vége lett gyorsan a szép világnak." - Integrálták, de nem iszlamizálták. Nem tették iszlámmá. Megszervezték a szultánnak adózó közigazgatást, a keresztény földesurakat meg lecserélték (itt-ott) mohamedán földesurakkal (szpáhikkkal) + fizetni kellett a dzsizjét a nem mohamedánokkal. Minden mást hagytak a régiben

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 13:25:50

@Conchobar: Tehát a minaretépítés, a dzsízja fizettetése, a közigazgatási intézményrendszer és az uralkodó réteg lecserélése _még nem iszlamizáció_.

Adódik a kérdés, hogy ha ez nem az, akkor mi az?

Conchobar 2017.01.06. 13:27:01

@maxval bircaman elemző: "Ami azonban nem jelenti, hogy ne ment volna így is az iszlamizálás, sokszor fanatikus helyi muszlimok csinálták, szembemenve akár a hivatalos szultáni ukázokkal is" - Melyik mesében olvastad ezt? A keleti (iszlám) országokban nem sokáig élt az, aki szembement a hivatalos szultáni ukázzal, aki dacolni próbált a szultán, vagy az ilkán parancsával, akaratával

Conchobar 2017.01.06. 13:32:00

@Counter: "Adódik a kérdés, hogy ha ez nem az, akkor mi az?" - Forduljunk a legautentikusabb források egyikéhez: "Az 'iszlamizáció' szót eredetileg a muszlimok alkották azért, hogy megnevezzék egy kufár (hitetlen) társadalom 'felvilágosult' (iszlám) társadalommá történő átalakulását. Az iszlamizáció egy olyan jelenség, amely már a muszlim próféta – Mohamed – óta, 1400 éve létezik. Az iszlamizáció igen hatékony volt, hiszen ma már 57 országban az iszlám a fő vallás" (www.dzsihadfigyelo.com/2011/03/30/dr-nicolai-sennels-mi-az-hogy-iszlamizacio/). Tehát az iszlamizáció nem csak holmi földesurak lecserélését jelenti, hanem a vallás és a szokások lecserélését, az egész társadalom (és közgondolkodás) átalakítását

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 13:45:51

@Conchobar: Ha minden magyar városban épülne 1-1 mecset, s a nem muszlimokra kivetné a basa a dzsízját, az tehát még nem volna iszlamizáció.

Conchobar 2017.01.06. 14:11:21

@Counter: "Ha minden magyar városban épülne 1-1 mecset, s a nem muszlimokra kivetné a basa a dzsízját, az tehát még nem volna iszlamizáció." - Nem tudom mi f@szért kell korokat és körülményeket zagyválni. Egyébként nem lenne iszlamizációnak tekinthető az, ha az időlegesen Magyarországon tartózkodó muszlim kereskedőknek, átutazóknak, turisták részéremegfelelő imahely létesülne (mintahogy létesült már eddig is), amely arányban áll a létszámukkal. Nem okozna ez problémát, ha nem lennének nagy létszámban jelen (Európában) akik véglegesen maradnának és szembenállnak a honos társadalmi renddel, sőt próbálnák azt a saját képükre átalakítani

Conchobar 2017.01.06. 14:12:06

@maxval bircaman elemző: "A Balkánon ez mégis megesett." - Ha te mondod

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 14:14:00

@Conchobar: Szerinted a hódoltság korában Magyarországon tartózkodó oszmán uralkodóréteg nem szállt szembe a honos társadalmi renddel és nem akarta azt a saját képére átalakítani?

Wow!

Akkor említs már egy pár fontosabb eseményt a hódoltsági vármegyei közéletből, a hódoltsági részországgyűlés történései közül. Mondjuk :-D

Conchobar 2017.01.06. 14:26:49

@Counter: "Akkor említs már egy pár fontosabb eseményt a hódoltsági vármegyei közéletből, a hódoltsági részországgyűlés történései közül." - Mondok, ha te is mondasz olyan részországgyűlést, amelyen a jobbágyok is jelen voltak. Mert ha nem voltak ilyenek, akkor nem lehet a rendigyűlésezést a honos társadalmi renddel azosítani

Conchobar 2017.01.06. 14:28:47

@Counter: "a hódoltság korában Magyarországon tartózkodó oszmán uralkodóréteg nem szállt szembe a honos társadalmi renddel" - Bizony nem. Az oszmán uralkodóréteg csak az addig honos uralkodóréteggel szállt szembe, állította félre (intézményeivel együtt)

gyalog.galopp 2017.01.06. 14:36:19

@Counter:

A törökök a sztyeppe népek hódítási szokásait követték, a meghódított területek életébe csak olyan mértékben szóltak bele, amely biztosította a kívánt adó beszedését, de nem tette tönkre az adózót. Az más kérdés, hogy ez nem igazán kedvezett az innovációnak.

Conchobar 2017.01.06. 14:43:12

@gyalog.galopp: "A törökök a sztyeppe népek hódítási szokásait követték, a meghódított területek életébe csak olyan mértékben szóltak bele" - Így igaz. De nemcsak a törökök. Egyiptomban majd' 1400 éve a muzulmánok az urak, viszont mind a mai élnek ott kopt keresztények (akik a római idők óta élnek ott). Nem tudni, hogy Counter kolléga szerint most ők meg vannak iszlamizálva, vagy sem. Ha megvannak már iszlamizálva, akkor hogy lehetnek iszlámok és keresztények egyszerre

kerekes pereces 2017.01.06. 14:48:55

Tudjuk, a Fidesz azért jó, ha lop, mert az a pénz legalább itthon marad, és nem külföldre megy.

Jajajaja. Mint itt is: www.rangado.hu/tartalom/cikk/402920_eszeken_epittetne_fel_a_horvat_nemzeti_stadiont

A jó kurva anyátokat.

Kandeláber 2017.01.06. 15:01:33

Ez sajnos így van...
A híres erdélyi fejedelmek az oszmánok vazallusai és adófizetői voltak. Bethlen megölette az elődjét, Báthory Gábort, aztán azonnal odaadta Temesvárt és Lippát az oszmánoknak.
Thököly magyarokat ölt, az oszmánok szövetségeseként ment Bécs ellen - mellesleg őt a szultán tette fejedelemmé - a kedves neje, Zrínyi Ilona pedig magyar falvakat égettetett föl Munkács körül, hogy az ostromlók ne találjanak élelmet.
A Hősök terén a komcsik tetették ki ezeknek a szobrait a törvényes magyar királyok helyett.
Thökölyről nemhogy utat, még pöcegödröt sem szabadna elnevezni.

gyalog.galopp 2017.01.06. 15:35:54

@Kandeláber:

Lásd Szent Bertalan éjszakáját, te nagyon nagy tudású.
Európa történelme a polgár, vallás, etnikai, testvér és mindenféle hatalmi háborúk történelme.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 15:44:17

@gyalog.galopp: Ezt a tönkre nem tételt ha kimutatnád a hódoltság végi Alföld és Nyugat-Magyarország összevetésével, különös tekintettel a hódoltság időszakát megelőző állapotokhoz képesti változásokra.

Ez nem is mítosz, ez dajkamese.

Kandeláber 2017.01.06. 15:48:55

@gyalog.galopp: Nem hallottam arról, hogy a francia állam szobrot állított volna Medici Katalinnak, kis történész.

Conchobar 2017.01.06. 15:59:05

@Counter: "Egyiptom nem iszlamizálódott?" - De. A lakossága döntő többsége az idők során fölvette az iszlám hitet, a szokásait is az iszlámhoz igazította. Csak iszlamizáció nem volt, ha lett volna, nem tudtak volna fennmaradni a kopt keresztények

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2017.01.06. 16:01:38

@rajcsányi.gellért (ergé):

No, heroikus küzdelemben, de csak sikerült végleg lehúznod a budin a Mandinert! Sikerült dilettanciában überelned az összes maszop-kádert, szadesz-árvát és genderbuzit.

Egy, a Harmincéves háború kellej közepin született követi iránymutatásból sikerült egy akkora ideológiai bullshitet gányolnod, hogy azt a CEU-n is kiállíthatnák! Ez egyszerűen akkora ocsmányság, hogy az embernek nincs gyomra még korrigálni sem! Ha ez volt a cél, elérted.

gyalog.galopp 2017.01.06. 16:04:25

@Kandeláber:
Kurva gyenge csúsztatás. Professzor

Conchobar 2017.01.06. 16:12:07

@Counter: "Ezt a tönkre nem tételt ha kimutatnád a hódoltság végi Alföld és Nyugat-Magyarország összevetésével" - Az biztos, hogy a török-kor végére erősen lepusztult az Alföld a népességét tekintve. De ez nem tudatos tevékenység következtében történt, hanem a szpáhi-rendszer zordsága miatt (a szpáhi nem örökletes tulajdonosa volt a birtokának, hanem csak időleges eltartottja, ezért aztán igyekezett zsigerelni az eltartóit). De ahol nem volt szpáhi-rendszer, ott nem történt pusztulás. Sőt! "A török hódoltság időszakában az állandó harcok, majd a szpáhi földesurak sanyargatásai miatt a palánkokkal védett városba menekültek a környék lakói. Kecskemétet a természetes védelmen kívül különleges és kivételezett jogi helyzete is megkímélte az állandó zaklatástól, ugyanis a budai pasának közvetlenül adózott, s így annak védelmét is élvezte; később a szultáni kincstár birtoka lett"

gyalog.galopp 2017.01.06. 16:50:22

@Counter:

Tudod mit, neked van igazad!

gyalog.galopp 2017.01.06. 16:58:22

@Conchobar:

Szerb rablóhordák is feljutottak Kecskemétig. Ez a terület valójában szabad préda volt, nem azonos státusszal, mint pl a bolgároké.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 17:18:10

@Conchobar: A "véletlen" lepusztulás nem is lepusztulás...

Az meg, hogy Kecskemét jobb helyzetben volt az Alföld többi részénél, bizonyítja, hogy az Alföld többi részén is nagyon jó volt a helyzet - talán még jobb is, mint Kecskeméten? Vagy hogy értsem ezt a példádat, mit támasztana alá?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 17:21:00

@gyalog.galopp: Nem az innováció tűnt el a hódoltsági területekről, hanem a magyarság.

Azt hiszem, a megfogalmazásod joggal tart igényt a "puhapöcsű" jelzőre... még hogy az innovációt irtották ki a törökök!

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.01.06. 17:26:30

@Counter:

újabb habsburgellenes kuruc pártütés készül:

mandiner.hu/cikk/20161228_szijjarto_ausztria_nem_csatlakozhat_a_v4_ekhez

undankbare verräterische haiducken, donnerwetter!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2017.01.06. 17:45:50

Ez felháborító. És erről az alakról tér és utca van elnevezve Budapesten!

Az aktuális politikai iránynak megfelelően javaslom a teret átnevezni Moszkva térre.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.01.06. 18:04:55

@Doomhammer: Mohácsi Viktória tér? az átbaszta a palánkon az őt kinevelő teljes CEUgetoszt is, ez ám a furfangos észjárás :DDDD

Pelso.. 2017.01.06. 19:16:48

Hát, Ergé, az az idő is elkövetkezett, hogy Bbjnick-nek adok maximálisan igazat ellenedben.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.01.06. 19:34:05

@Pelso..: nem érted, nem értitek. őfelsége ormány piktor kiadta a kilövési engedélyt a kényelmetlenné vált dzsobbikra, ezt az uccsó nagy harcot kell történelmileg-ideológiailag megalapozni: harc az iszlamofil nyugatáruló K-U-R-U-C-O-K ellen.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 19:47:44

@Herr Schnapsidee Lieferant: ~750 éve elkövetett hibát javít ki a futsalzseni :-)

Pelso.. 2017.01.06. 19:51:20

@Herr Schnapsidee Lieferant: de így? hát már a látszat sem számít?

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.01.06. 20:13:57

@Pelso..: aludni tetszett? a látszatra adás 2014 óta teljesen kiment a divatból.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.06. 20:16:09

@Herr Schnapsidee Lieferant: Á, akkor ezt hívják politikai kormányzásnak!

Pelso.. 2017.01.06. 20:35:49

@Herr Schnapsidee Lieferant: már elötte.
Célcsoportonként változó látszatra adás és pofánröhögés.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2017.01.06. 20:59:18

@Herr Schnapsidee Lieferant: @Pelso..:

Egyszerűbb ez, szerintem, mint gondolni tetszetek: ez a cikk semmi többről, mint 200-300-400-500+ kommentről szól. Ha ezért érdemes lehúzni a budin a Mandinert, az ő dolguk! Rajcsányi mesterterve olyan, mint Vonáé: csak ő nem a szavazóit, hanem az olvasóit, kommentelőit cserélné le. [........../.]

gmihaly621 2017.01.06. 21:24:48

Nem muszlim - csak azért, mert ma így trendi, de akkoriban leginkább nem így hívták ezt a vallást -, hanem a további török hódítás volt Bethlen hipotetikus javaslata, és ez óriási különbség. Hogy a török szultán "cezaropápa", "államegyház-fő" volt-e arról nem tudok eleget. Nekem inkább világi uralkodónak látszik a tanulmányaim nyomán. Bethlennél a Habsburg-ellenesség volt a fő motívum, ahogy pl. Thökölynél is. A törökkel való kényszerű lepaktálást többen - pl. a szintén hódoltsággá váló vlachok, bolgárok, rácok, albánok, dalmátok, stb. -, azok erőfölénye - illetve, mivel államaik elestek a túlerő következtében -, miatt választották, mások - mint pl. a taljánok - üzleti érdekből boltoltak a törökkel, a franciák pedig szintén Habsburg-ellenességből, akárcsak Erdély. A Habsburgok Buda felszabadítása (1686) után 5 évvel adták ki a Diploma Leopoldinumot, amely az egykori országrész, Erdély "magyarországtóli" különálló jogállását gyakorlatilag az 1867-es kiegyezésig fenntartotta. A Hunyadiak kontra Habsburgok - probléma, illetve a Mohács utáni történelmünk fényében nem is ok nélkül voltak Habsburg-ellenesek - amíg ez Magyarországon és Erdélyben egyáltalán lehetséges volt. Mellesleg, ahogy az egykori Európa cserben hagyta térségünket, és hagyta nyomulni a törököket, az nem volt csekélység, tehát emiatt is lehettek ellenérzései a néhai fejedelemnek. A reneszánsz, az álságos humanizmus, a habzsidőzsi, az "eredeti tőkelfelhalmozások", az olyan történelemhamisítások, mint pl. az 1559-ben "kitalált" Bizánc, amelynek kirablásából, majd annak eleste, megszűnése után az Újvilág, Amerika kirablásokból, fosztogatásokból finanszírozott quattrocento, cinquecento, stb, amiket ma "európai értékekként" emlegetnek, ebből a nézőpontból nézvést akár vérlázítónak is mondhatók, az azt kísérő, irányunkban máig megnyilvánuló lenézésről, pökhendi arroganciáról, - vagy a "polgárosodás" helyett térségünkben létrejövő "második jobbágyságról" nem is szólva. ErGé interpretációja kísértetiesen hasonlít az egykori elvtársvilági kurzustörténészek degeroizálásaira - már ahogy ezt Bethlennel, Thökölyvel ő is megteszi. Lényegében csak megismétli az egykori hazai marxista áltudósoknak, a valahai marxista akadémizmus prominenseinek az állításait. Amúgy pedig túlságosan bő lére vannak eresztve a "szövegillusztrációk". Sajtómunkás létére tudhatná, hogy ilyen terjedelmes idézettömeg megjelentetésére nem a blog a legjobb forma, hacsak nem az olvasó "kábítása" volt a tulajdonképpeni cél. Mindenesetre ha mégis beleolvas valaki, akkor nem biztos, hogy ErGével ért egyet.

tireless treehugger 2017.01.06. 21:59:36

pedig nagyon ideje hogy visszatérjen isten többi gyermeke is. orthodoxok, muszlimok egyaránt.

kicsit elszaladt a ló a római katolikusokkal, a protestánsok még csakcsak tartják magukat de a többi testvért kiszorították, ezzel együtt elvágták a kapcsolatainkat a világtól..

egyébként sem lesz itt élhető ország amíg valakit a hite miatt (is) megkülönböztetnek.

gyorsan süllyed a magyarhon, sürgősen lépni kell, lehetőleg minden elvándorlási indokot semlegesíteni kell, attól még továbbra is lesz, de a mostani mérték már brutális, pl 4 év alatt 30.000 iskoláskorú lépett le..

hogy aztán ez most rg önvizsgálata a migráncsügyben vagy politikai utasítás? szerintem mindkettő, de azt azért ne várjátok hogy nyilvánosan fognak vezekelni a tavalyi-idei őrjöngésük miatt, és azt se várjátok hogy óriásplakáton hirdetik amikor az araboknak (letelepési kötvény címen) 40.000€-ért értékesítik az államipolgárságot. az arabra-törökre nagyon nagy szükségünk van, lakosságcsere nélkül nem lesz ebből keleti nyitás, kapcsolat kapcsolat kapcsolat kell hozzá, viszont minaretek hiányában nem lesz itt igazhitű lakosság, és orthodox templom nélkül meg a többi sem. és akkor azt a 10.000 iraki koptot még nem is említettem, na meg hasonló számú zsivány-török-szerb-moldáv-kazah-csecsen-...... betelepülőket. + még négert is várhattok, sőt még fizetünk is értük(tóninak), a teljes cécó kijön ingyen a bokorugróknak, kész picsa meleg málé fűtött lakás, nagyon kelendő cikk a kelet-észak afrikai.

szóval a cikk rendjén van, a pávatánc folytatódik, most éppen putyin kedvenc törökjeit szopkodjuk, nyugi már bejelentkeztek az egyiptomiak is, szóval lesz itt akkora gazdasági kiugrás hogy a fal adja a másikat..

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2017.01.06. 23:33:43

@gmihaly621:

Ez a poszt szerintem ugyanolyan bulvártakony, ideológiai sztaniolba csomagolva, mint, mondjuk, a Nyáry-féle "Kölcsey buzi volt"-fake. Rázizzennek a népek, megtelik a dühöngő, egy napig biztosan kitart a téma. Látogatottság szempontjából tuti palifogó. Az meg már, ugye, kit érdekel, hogy a közgondolkodásban, a történelemismeretben milyen károkat okoznak az efféle hülyítések!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2017.01.06. 23:34:36

@Herr Schnapsidee Lieferant:
Mohácsi Viktória tér? Azzal hogyan tesszük Putyin urat boldoggá? Viki lesz a helytartó, vagy micsoda?

Maga talán még nem realizálta a Moszkva tér jelentőségét ill. azt, hogy az pont ott volt, ahol volt. Muszáj lesz valamit adni helyette. Ez a Bethlen pont megteszi.

Bell & Sebastian 2017.01.07. 00:23:21

Azt már megbeszéltük, hogy az erdélyi főnökök kazárok, mert úgy viselkedtek. Mondjuk most is.

És belterjesen deformálódott a fizimiskájuk.

És Lombrozo professzor is kinyalhatja a seggemet.

2017.01.07. 00:25:14

@Kandeláber: Bethlen egy független Erdélyt akart. Ebben nem volt partner a pápista Habsburg, kellett a török védnökség.
A legkeresztényebb francia király, I. Ferenc minden adandó alkalommal szövetkezett a törökkel a Habsburgok ellen. Ettől még ő sem akarta iszlamizálni Franciaországot.
Ma a szaúdiak, katariak előtt hajlong a nyugati világ, Kína Pakisztán nyakába borul, Oroszország meg Szíria és a vallási fanatikus iráni klerikusok legfőbb szövetségese.
Ezek szükséges szövetségek. A Habsburgok a katolikus Zrínyiket és Frangepánokat is irtották, nem beszélve a protestámsokról.

Érdekes, hogy a román fejedelemségek is török vazallusok voltak több száz évig, de ma a románok csak arra hajlandók emlékezni, hogy Vlad Tepes harcolt a török ellen.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.01.07. 02:03:51

@Doomhammer: moszkva immár nem csak vallásilag túl ortodox a forradalmi tempóhoz. a hanyatló nyugat után a hanyatló keletet is leelőztük. önmagával versenyzik a ner, nem tudta?

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.01.07. 04:32:56

@bbjnick:

"Ha ezért érdemes lehúzni a budin a Mandinert"

már lehúzták, turulka nem véletlenül szállt ki jobban tejelő századvéges táskahordó melóra

annamanna 2017.01.07. 06:18:25

Ergé figyelmébe ajánlom Jurisich Miklós Ferdinándhoz írt levelét is; sokkoló a két ember összehasonlítása. A levél a neten sajnos nem fellelhető. A magyar történetírás valamiért nem tartja fontosnak, noha szerintem nem szimplán hőstett, hanem az egyik legnagyobb dokumentált csoda, amiről valaha hallottam.

A levélben Jurisich folyamatosan Jézusra hivatkozik (nem véletlenül, tényleg átéltek valamiféle transzcendens segítséget).

Eközben a fenti levélben Isten ilyen kontextusban kerül említésre:

"ha Isten csudálatosan megverni bennünket nem akar"

Miféle fészkes fenevad ír ilyet???????????????

Tehát ezzel szemben Jurisich:

"Jurisics két jelentését ma sem lehet megrendülés nélkül olvasni. Az egyiket augusztus 27-én szerdán este kezdte diktálni. Nagy lelki, idegi és fizikai megterhelés lehetett ez, hiszen aznap 4 órakor még megismételt heves török ostrom érte a falakat. Az első jelentést csütörtökön, még az utolsó roham előtt sikerült a falakon kívülre juttatni. A kapitány azonban attól félt, hogy küldöncét elkapták és meggyilkolták. Ezért írt augusztus 30-án, szombaton újabb levelet. Csütörtökön 1 órakor ugyanis elhallgattak a fegyverek. Ezután következett török kérésre a nevezetes béketárgyalás Ibrahim fővezérrel, de már sebesülten.
-----A beszámolókból is rendkívüli jellem bontakozik ki. Alattvalói hűsége és keresztény hite rendíthetetlen maradt. A saját alattvalóival szemben érzett együttérzése pedig talán korában is feltűnő lehetett. Az akkor 42 éves Jurisics Miklós úgy fogalmazott, hogy ezekre "tettem fel életem és vagyonom".55 Végig roppant szerény és visszafogott maradt. Mindvégig azzal védekezett, hogy csak a birodalmi és az örökös tartományok hadainak egyesülését szerette volna lehetővé tenni, méghozzá azért, hogy egy rövid időre feltartóztassa a török hadakat. Azzal azonban tisztában volt, ha saját költségén nem vásárol puskaport, s nem marad Kőszegen, minden elveszett volna. Az ő felismerése volt, hogy várat és várost szilárd egységben kell tartani: "ameddig a város tartja magát, addig tartható a vár is, de tovább nem".56 A jelentés első sorában éreztette, hogy erről Hans Katzianer alsó-ausztriai főkapitánynak és I. Ferdinánd haditanácsainak is tudnia kell, hiszen ők döntöttek a regionális rendi ellenállás beszüntetéséről. A jelentés hitelességéhez kétség nem fér, amiként Jurisics személye hitelességéhez sem. Udvarias, de nem hízelgő módon tesz szemrehányást azért, mert nem kapott segítséget. A katona fegyelmezettségével, okulás céljából részletezte az ostrom számos elemét. És arra a stratégiai tisztánlátásra is volt ereje, hogy üzenjen a bécsi haditanácsosoknak. Mert szerinte a szultán nem vonul Bécs ellen, nem akarja többé e határvidéket lerohanni, legfeljebb a Vendföldet kényszeríti térdre (ez nem a mai Vendvidékkel, hanem Szlavóniával azonos). Hírnevet akar szerezni, nem pedig megütközni. Döbbenetes, de minden szavát igazolta, ami ezután következett.
-----A második jelentés is tovább rajzolja e különös jellem arcvonásait, mindenekelőtt diplomáciai és tárgyaló készségét. Bátorságát, hogy egyedül, kíséret nélkül ment ki a török táborba. Realitásérzékét, mert számot vetett azzal, hogy annyi vesztesége van, hogy színlelni kell. Tapintatos ravaszsága is megmutatkozik, hiszen ügyesen használja ki a Szulejmán szultán és Ibrahim fővezír, továbbá a fővezír és a janicsárparancsnok közt támadt ellentéteket. Itt tudjuk meg, hogy Ibrahim emlékezett még arra, hogy Jurisics az isztambuli követsége alatt megbetegedett. De azt is, hogy nem kíván úgy tenni, mint Batthyány Ferenc és Erdődy Péter. Nem akar a török megszállta Buda adófizetője lenni. S minthogy Szapolyait csak "János vajdának" emlegeti, világos, hogy csak I. Ferdinándot ismerheti el királyának.
-----Hogy nem bővültek volna ezzel a két levéllel a Jurisicsról alkotott ismereteink? Dehogynem. Mindez összefoglalója mindannak, amit horvátországi és szlavóniai ténykedéseiről, egész habitusáról megtudtunk. Itt azonban halálközelségben és elszigeteltségben íródtak e sorok. Emberi tartása a legszélsőségesebb helyzetekben tűnik ki leginkább. Az embernek lassan az az érzése, romantikusan pozitív képet szuggerálnak a források. Pedig nem. Csak éppen különleges embert. A királyi kegy nem is maradt el, de a bécsi uraknak küldött üzenetét az érintettek nehezen nyelték le."
www.vasiszemle.hu/2008/06/bariska.htm

annamanna 2017.01.07. 06:42:35

@Counter: Mekkora szélhámos vagy te, Counter. Ördög ügyvédjeként annyira védted a II. Lajos halála körüli hazugságot, amit 500 éve konokul hajtogatnak, pedig hazugság, hogy még trópusi mocsarakat is képes voltál delirálni Mohács környékére.
index.hu/tudomany/tortenelem/2015/03/25/megsem_fulladt_ii._lajos_a_csele-patakba/

Pedig a valóság az, hogy az akkori elit is istentelen hazaáruló volt, már ők is lepaktáltak a törökkel, nem csak Bethlen. Az elit okozta azt a genocídiumot, amit a mai napig sem hevertünk ki; az elpusztult települések 500 év alatt sem épültek újjá, és már soha nem is fognak, ahogy az eredeti genetikai állomány és semmi más sem áll helyre, ami akkor elveszett.

Na persze, ha hinni lehet annak az osztrák zsoldosnak, aki részese volt a mohácsi csatának, a köznép is önző és rosszindulatú volt: "És ha kúthoz érkeztünk és húzni akartunk belőle / a magyar asszonyok megtagadták tőlünk a vizet annyira kiéheztünk / hogy a mezőn a pocsolyából ittuk a vizet / míg csak nem értünk Németországba."
"mindig cudarul gondoskodtak rólunk / árulás folytán némely magyarok éjszaka a faluban ránk gyújtották a házat / veszekedés robbant ki ugyanis két szálláscsináló, a magyar királyé / és az esztergomi püspöké közt / amikor összeakadtak / szállást keresvén / és mindegyik a maga urát akarta odaszállásolni / és az esztergomi szálláscsinálója azt mondta / miért nem / az én uram a király , és miért a tied / ezt emiatt pálcára ítélték / és fütykössel úgy megverték / hogy belehalt."
"a magyarok egymást is agyonverték és lelőtték"
"egy gyerek is beláthatta / hogy néhány magyar még a királyát is el akarta adni és árulni / Olyan ügyetlenül vezették a hadat / soha meg nem szemlélték / soha csatarendet nem állítottak / hogy legalább kipróbálják / komoly dologban mihez tartsák magukat."
"a királynak egyáltalán nem volt pénze / hogy híreket szerezhessen / és talán az urak sem akarták / mert sokan közülük titokban a törökkel tartottak."
"sok magyar gazember nem gondolt sem a hűségre, sem a barátságra / csak a csúf menekülésre"
"Köztudomású volt a táborban / hogy a török császár két pénzzel teli hordót / küldött néhány magyar úrnak / hogy segítsék be Magyarországra / ezért írta meg a magyar királynak, hogy maradjon nyugton / minek szólítaná hadba a népét / hiszen ő megvett egy országot, és most meg akarja nézni és el akarja foglalni"
"vagy háromszáz landsknecht is volt ott / akik a maguk költségére, mentek le oda / annyiba se vették őket, mint a kutyát (...) fizettek nekik valami kis zsoldot / nem hiszem, hogy egy is megmenekült közülük / mert ha egy megmaradt volna / azt a magyarok ütik agyon. Egyébiránt a magyar király (...) senki sem tudja, mi lett vele / Azt hiszem, hogy néhány magyar megölte és elrejtette / mert a török nem találta meg."
mult-kor.hu/cikk.php?id=5564

Ez a leírás sajnos nagyon is összevág Bethlen fenti nyomorult, istentelen, gonosz, áruló, haszonleső szövegével. Ilyenek voltunk, és ilyenek vagyunk.
magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/mohacs.htm

Pelso.. 2017.01.07. 07:19:08

@bbjnick: Mióta mesterterv az átlátszó erőlködés?
Szegregált óvodások kifinomultabban csinálnák, két turórudiért.

annamanna 2017.01.07. 07:24:22

@gyalog.galopp: A legtöbb pusztítást az országban nem is a törökök okozták, hanem a segédcsapataikként harcoló krími tatárok. Ők pár betörés alkalmával egyszerűen felégették és legyilkolták az Alföldet.
A krími tatárok állítólag ma is putriban élnek. És sírnak, hogy az oroszok elnyomják őket. És muzulmánok, nehogymá.
Mellesleg Kun Béla kegyetlenül öldöste őket, miután innen megpattant a bolsevikokhoz. Annyira, hogy a tempójától még Sztálin és Trockij is visszahőkölt.

annamanna 2017.01.07. 07:34:47

@gyalog.galopp: "Európában ekkor a protestánsok és a katolikusok gyilkolászták egymást, Bethlen ebbe akart beleszólni török segítséggel."

Aham, ezt vesd össze a 20. sz-i folytatással:

"a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése, az ország társadalmának átformálása. Addig soha nem látott támadással próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt, a katolikus egyházat. Megtudhatjuk, kik állnak a küzdelem élén és a hátterében, kik lesznek a szövetségeseik és azt, hogy a reformátusoknak és a zsidóságnak milyen szerepe van a sikeres stratégiában."
tortenelemportal.hu/2011/10/harcolo-szabadkomuvesseg-megjelent-raffay-erno-uj-konyve/

"Református Lelkész 2011-11-08 20:19
Miután a könyvből megtudhatjuk, hogy a szabadkőművesség tagjaiként "kik állnak a küzdelem élén és a hátterében, kik lesznek a szövetségeseik" az állam és a keresztyénség katolikus része elleni támadásban, sajnálkozva látom, hogy a mi felekezetünk vezetői milyen nagy számban voltak tagjai a szabadkőművességnek, és tudatlanul miként álltak az egyházellenesek oldalára.
Ezzel kapcsolatban két magyarázattal szolgálhatok arra, hogy a protestánsok részéről miért álltak be olyan nagy számban az antikrisztusi szabadkőművesség tagjai közé. Nem foglalkozom azzal, hogy voltak, akiket a jólhangzó, vagy jól hangzóan tálalt célkitűzések megtévesztettek, sem azokkal, akik rájöttek a szabadkőművesség igazi arcára, és kiléptek onnan.
1. A katolikus felekezet vezetői hosszú évszázadokon át nem láttak a protestáns felekezetekben semmilyen keresztyén egyházat. És ez így volt még 1945 előtt is leginkább. A katolikus részről érkező gyűlöletre, valamint a protestánsok kiirtására való törekvésre, a reformáció egyházaiban egy szüntelen túlélésért folytatott harc alakult ki. Nagyon sokan azért álltak be a szabadkőművességbe, mert így remélhették az ellenséges katolicizmus megtörését, és a protestáns felekezetek életbenmaradásának a biztosítását az "ellenség" visszaszorításával. A gond csak az volt, hogy a szabadkőművesség általában keresztyén ellenes válogatás nélkül, így a protestáns vezetők a katolicizmuson túl, maguk alatt is vágták a fát. Ez tehát az érdekvédelemnek egy rosszul értelmezett módja volt. Mindazonáltal a katolikus egyház megspórolhatta volna a szabadkőművességben részt vett protestáns vezetők bírálatait, és egyébb tetteit, ha nem törtek volna a Református Egyház létére minden lehetséges módon.
2. Még rosszabb a helyzet a racionalizmus terén. A protestáns egyházakban az első világháború előtt az un. teológiai liberalizmus határozta meg az értelmiséget, ami a vallásos dogmáktól való elszakadást eredményezte. Így a szabadkőművességbe állt protestáns vezetőket nem tartotta vissza semmilyen vallásos indoklás, mert azt - megtagadva protestáns egyházi voltát - a reformáció felkezetei, a racionalizmus és modernitás jegyében, elutasították. Ilyen kiüresedett, vallásosságtól mentes vezetői léptek be a szabadkőművességbe a protestáns felkezeteknek. Természetesen már akkor is léteztek - ha kisebb számban is - fundamentalisták a reformáció egyházaiban, akik a vallás dogmáit elfogadták, és megélték. Ilyenek voltak az un. belmissziós szervezetek vagy kegyességi irányzatok, akiktől mind a teológiai liberalizmus, mind a szabadkőművességben található vallásellenesség távol állott.
Végül református lelkipásztorként szeretném elmondani, hogy a szabadkőművességről írott első kötetben felsorolt katolikus álláspontok, főleg a pápa nyilatkozatai, megállják a helyüket, és lehet azt mondani, hogy Isten igéit olvassuk a szabadkőművesekről a katolikus egyház tolmácsolásában."

tireless treehugger 2017.01.07. 09:27:51

@annamanna:

>>Addig soha nem látott támadással próbálják
>>ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni
>>a legnagyobb keresztény erőt, a katolikus egyházat.

és ez így van jól, még most is. az nem tartható hogy a katolikusoké az egyház az állam és a biznisz, és csak a zsidók tulajdonolhatnak. ez így nem működik ezért is tartunk ott ahol.

a nyugat erőssége:
- zsidók irányítanak,
- református az elit és polgárság,
- katolikusok szervezik a maradékot
(és még átjárást is biztosítanak egymás között, az egész egy szükség szerint alakuló mix, egyike a nyugat neurális, élő szervezeteinek (living organism!!))

és mint láthatod a gyarmattartók könnyedén bevonták ebbe a muszlimokat, a shintót, a buddhistákat, a hindukat, meg a világ összes szektáját.

a vallás csak szervező erő, közösségben könnyebb és teljesebb az élet, de nem hiszem hogy igény volna rá hogy istent szolgálni legyen az élet egyetlen értelme, és nem hiszem hogy akármelyik korban is az lett volna valaha.

>>Bethlen fenti nyomorult, istentelen, gonosz, áruló, haszonleső szövegével.
- a muszlim is isten gyermeke
- a török abban az időben felszabadulást jelentett, azért nem volt ellenállás, ők hozták a hope and change-t.
- aham, és ezt te mondod másra a tömeggyilkos tolvaj népbutító egyházaddal a hátad mögött..

gmihaly621 2017.01.07. 09:35:49

@bbjnick: Ennél azért jóval kártékonyabb, mert elvtársista kísérlet egy elfogadott magyar értékrend aláásására. Ezt az internacionalista elvtársak nagy szeretettel űzték, leginkább a "testvéri tankok" oltalma alatti 45 évben. Ezért furcsa, hogy pont ErGé vetemedik ilyen gazságra.

Kandeláber 2017.01.07. 10:12:47

@gyalog.galopp: A magáé persze színvonalas volt.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.07. 10:14:22

@gmihaly621: Azt az "elfogadott magyar értékrendet" épp az elvtársak alakították a maguk hasznára.

De csitt! Erről tegyünk úgy, mintha nem tudnánk!

Kandeláber 2017.01.07. 10:20:09

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem aztán részben megvalósította Bethlen tervét, lerohanta Lengyelországot.
Fosztogatott, ölt, katolikus templomokat dúlt fel.
Csak az volt a bibi, hogy mindezeket a gazdi, a török Porta engedélye nélkül tette.

kerekes pereces 2017.01.07. 10:20:30

@még nem:
"lehetőleg minden elvándorlási indokot semlegesíteni kell"

Az egyik legfontosabb elvándorlási ok a korrupt társadalom. Amikor is páran az ország szabad erőforrásait lenyelik és a saját gazdagodásukra használják, ezzel megölve mások álmait élhető országra, működő egészségügyre, oktatásra, azaz a jövőre.
Akik korrupt mocskok, az ország jövőjét sajátítják ki maguknak. Ez pörgeti legjobban az elvándorlást. És ennek sosem lesz vége, tudhatjuk, hogy a korrupció a Fidesz alapvető politikája.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.01.07. 10:38:24

@kerekes pereces:

"És ennek sosem lesz vége, tudhatjuk, hogy a korrupció a Fidesz alapvető politikája."

majdnem. ha csak finessz lopna mint a gép, akkor lekoccolás helyett kibekkelnék a zemberek 2018-ig a maradék időt és tódulnának másra ikszelni. csak hát az alternatívá(k)tól sem remélnek (érdemi) javulást, ergo csomagolnak. a múlt negyed században volt már egy-két váltás jobbra-balra, ha nincs nagy kihatással az átlagember közérzetére és pénztárcájára, akkor kiszáll a buliból. plusz ha ugye a politikán túl is a trükkös-nyomulós alakoknak áll a bál, pláne nem opció maradni sokaknak.

Szindbad 2017.01.07. 11:48:58

@bbjnick: A károkat a hazugságok okozzák, nem az igazság.

Pelso.. 2017.01.07. 12:42:15

@Herr Schnapsidee Lieferant: majdnem 2.
Ami a felszínen: volt ugye nokiás dobozos koncepciós per, cusi ügye, meg egyéb aprópénzek.
Szerinted, egy mai dehogyközpénz mnb-s buliért 2010 előtt hány napig égett volna Pest?
Közben vekker, "nem tűröm, hogy ellopják a pénzt". Persze a népnek tetszik, ha nemzeti felhanggal nézik sokkal jobban hülyének, mint a szocik anno.

annamanna 2017.01.07. 15:39:06

@még nem: Abból, amit írtál, csak ezt emelem ki:

"a nyugat erőssége:
- zsidók irányítanak"

Nézd, a zsidók ázsiai népesség, a mentalitásuk nem európai. (Mi is valamennyire azok vagyunk, és nekünk is nehézséget okoz a nyugati értékrend elfogadása. Mármint nagyjából ezt értem a nyugat és kelet közti különbségen: nyugat - szorgalmas munka; kelet - ügyeskedés. Nyugat - egyenrangúság, liberalizmus, demokrácia; kelet - alávetettség, parancsuralom. Valaki szerint a nyugat-kelet közti különbség a bűntudat és szégyen kettősséggel írható le cikkek.soti.ca/rl-comments-on-friedman-honor-shame-rules.html A bűntudat viszont csak a Megváltó Isten elfogadásával kapcsolatosan értelmezhető, egyébként teljesen értelmetlen. Ahol nem fogadják el a Megváltót, ott a bűntudat irreleváns).
Nézd meg például Andy Vajnát. Miben felel meg ez az ember az európai normáknak?
Vajna pasa és "háremhölgye" úgy él és gondolkozik, mint egy arab uraság. Lusták, semmittevők és nem is sorolom tovább. Az ún. zsidók legföljebb beépülnek mindenhová, mindent megpróbálnak kézben tartani és irányítani, de az irányításuk alatt minden értékrend az ellenkezőjére fordul.
Legyen példa a feminizmus, ami tényleg zsidó irányítás alá került, és az eredeti céljától elfordulva (a munkában és a társadalmi felelősségvállalásban betöltött egyenrangúság) a mai feminizmust más se érdekli, mint a szex. Meg lehet nézni, a zsidó feminista Pető Andrea milyen cikkeket kreált a Mandinerre: a második világháborús nemi erőszakról írt meg hogy az arab nőknek is joguk van a fekete csipkebugyihoz. Tehát a szexről írt, mert ez érdekli. A munka, tanulás nem érdekli. Szerintük az irányít, aki szexuálisan domináns. Tehát ők szexuálisan ledominálják a világot. (Valaki ezt úgy fogalmazta meg, szintén itt a mandineren olvastam, hogy a zsidó nők a legjobb kurvák. Az illetőnek biztos van tapasztalata e téren.) Ahogy kelet felé megyünk, egyre több nőből lesz prostituált; a cigányoknál, oroszoknál ez sokkal gyakoribb "női karrier", mint a nyugati társadalmakban.
(Egy aktuális apróság: "Gábor Zsazsa apukája Grünről Gáborra magyarosította a nevét, és ellentétben a széltében-hosszában jelzettekkel nem katona, hanem ékszerész volt, és hírhedt orgazda. Lopott arannyal mindenki hozzáfordult. Az édesanya pedig kuplerájt vezetett. Értem én, hogy ezek azok az adatok, amikkel életrajzokban nem szokás felvágni, de akit érdekel a valóság, azt meglepheti. Különben Zsazsa személyiségéből ez az égvilágon semmit nem vesz el." www.antalffy-tibor.hu/?p=20578 )
Trump ezért gyakorlatilag egy ázsiai figura, hiába német származású; a gondolkodása keleties. A nemi kultúráját, a nőkről való véleményét tekintve egészen döbbenetes a különbség közte és Obamáék-Clintonék között. Ez utóbbi a nyugati trend (a nő egyenrangú a férfival, keményen teljesít a munkában); míg Trump neje vetkőzik és pózol, ezen kívül teljesen passzív, alárendelődő, enervált és butuska, vagy legalábbis butának tűnő hölgy. Persze Trump sem tudja nélkülözni a nőt, akire közvetlen munkatársként számíthat, erre a célra a lányát használja.
Arról már nem is beszélve, hogy adócsalásból szerezte a vagyonát, tehát ügyeskedésből. Az állításaihoz, a kimondott szavához nem ragaszkodik. Pompakedvelő stb; eközben az angol királynőt is azért becsülik, ha például vonattal közlekedik és spórol; a családtagjainak dolgoznia kell(ene), minden évben közzé teszik, melyik királyi családtag hány darab reprezentációs feladatot teljesített, és aki lusta és költekező (mint Kate Middleton) azt az angol közvélemény elítéli.
Ez két, elég markánsan megfogalmazható értékrend, és ebből a szempontból nem a zsidók diktálják a nyugati normákat; ők legfeljebb alkalmazkodhatnak hozzá, vagy felboríthatják azt.
A nyugatnak pont nem a zsidók az erősségei, inkább pont fordítva. A nyugat erőssége a szorgalmas munka és az egyenrangúság. Ez a nyugat trendje, a nyugat emiatt "trendi", ezeket az értékeket próbálják máshol is átvenni tőlük. Nem a zsidóktól fogja ezt a világ eltanulni! Már bocsika, de ez utóbbi elég röhejes feltételezés volna.

annamanna 2017.01.07. 20:35:17

@még nem: A témáról jut eszembe a Kőműves Kelemen ballada egy részlete, ami a keleties értékrendet mutatja be (munka negatív színben láttatása, nők elnyomása, alá-fölé rendeltség):
www.youtube.com/watch?v=ECUdb-M45rA#t=58m00s

(Hazamegyek és úr leszek [úr leszek, nagy úr leszek]
Dolgoztam én már eleget [úr leszek, nagy úr leszek]
Csinos házat építettek [úr leszek, nagy úr leszek]
Szerszámot kézbe' nem veszek [úr leszek, nagy úr leszek]

Hazamegyek és nősülök [élvezem az életet]
Amíg bele nem őszülök [élvezem az életet]
Az asszonyom majd kiszolgál [élvezem az életet]
Helyettem mindent megcsinál [élvezem az életet]

Refr.: Élni csak az urak tudnak
A közönséges nyomorultnak semmi se jut
Mert vidáman csak az urak élnek
A boldogságból a szegénynek semmi se jut)

Ezzel szemben áll nyugati archetípusként a Holle anyó mese, ahol a szorgos lány jutalmat kap, a lusta pedig büntetést, bármiféle trükközés kizárva.

Ebben a cikkben velvet.hu/trend/2013/11/03/25_dolog_amit_nem_lehet_megszokni_kulfoldon/ főleg a svéd szokások olvastán egyértelmű a szorgalom + egyenrangúság elve, mint a nyugati civilizáció "lelke".
Naná, hogy a szavazás gombra nyomva kiderül, hogy a magyar lelkiséghez a dél-európai, patriarchálisabb, fegyelmezetlenebb, lustább mentalitás közelebb áll, mint a szigorú és szorgalmas svéd.
Nálunk tényleg rengeteg minden vegyül és keveredik, ezért nehéz elkülönítenünk az értékrendeket, és nehéz eldönteni, egyáltalán kihez akarunk húzni, kivel vagyunk szolidárisak.

tireless treehugger 2017.01.07. 22:16:09

@annamanna:

azt hiszem félreértettél, én nem a zsidókhoz rendelem a világ kitalálását, én a keretrendszerbe illesztésre és gyakorlati alkalmazásra gondolok. ezt ők a
- pénzrendszeren
- piacgazdaságon
- egyéni érdek
segítésén keresztül 500 éve finomítják..

a nyugat elsősorban üzletet és jogbiztonságot jelent, világos és ismert feltételek, minden eladó és minden megvehető, mindennek ára és mindennek értéke van. teljesen tisztán és érthetően összeállított értékrend, (2 pap erkölcse=76 dínár, 3 úrszéli fa=2 dínár, 1000 komment=5 dínár), az egész egy jól szervezett biznisz, bárki részt vehet benne (a lehetőségei, képességei, akarata által megszabott mértékig).
az embereknek már csak élni kell a jól szervezett aprólékosan előkészített kifelé fegyverrel megtámogatott lehetőségekkel, ez jó nekik, jó a társadalomnak jó a vezetésnek is és közben tovább erősíti a nyugat "élő szervezetét".

nem viccelek amikor élő szervezetről írok, ez már egy igazi élőlény, a valós idejű kommunikáció már egy fejlett neurális hálózatra hasonlít, (sőt még jobb is annál, mert például a lábamnak nincs öntudata, de jose gustonak van) és van központi "agyi tevékenység", meg mi magunk vagyunk a szervezet,

"humania" életre kelt,

na nem teljesen humán, egyre több benne a mesterséges intelligencia, meg elkezdődött az egyéb élőlények beolvasztása. de ez még néhány tíz évvel odább van, viszont aki figyel az már láthatja gaia csíráit.

azt mondod hogy rossz???, á dehogy.... a legjobb időket éljük.

annamanna 2017.01.08. 01:38:59

@még nem: "a nyugat elsősorban üzletet és jogbiztonságot jelent"

Tájékoztatlak, hogy miközben Európában még fákon ugráltak a majomemberek, Ázsiában már kitalálták a civilizációt, pénzgazdálkodást, árutermelést, államot, írásban rögzített és az uralkodó által garantált törvényeket, sőt még a prostitúciót is.
Európa rendkívül sokáig el volt maradva Ázsiához képest, úgyhogy amit szeretnél erősítgetni, hogy Európa az üzletet meg a jogot jelenti, az akkora gagyi, hogy fölösleges folytatni.
Ha Európa jelent valamit, akkor a világ többi részéhez képest az emberi méltóságot, az egyén megbecsülését, a liberalizmust, a demokráciát, a nők egyenrangúságát, a keresztény értékeket, a szabadság-egyenlőség-testvériség jelszavát jelenti, nem az üzletet. Ezeket Európa adta hozzá az egyetemes emberi civilizációhoz; az üzletet és a törvényeket nem.

"azt mondod hogy rossz???, á dehogy.... a legjobb időket éljük."

Szeretnéd, hogy ilyet mondjak?
Csakhogy nem mondtam.
Ha hallottad, akkor a hangok mondták a fejedben.

gyalog.galopp 2017.01.08. 08:01:47

@annamanna:

Nézd, Te mint annamanna kommentelő bármilyen bizonytalan forrás, bármilyen adatából bármilyen következtetést, általánosítást, bármit levonhatsz.
A kommentedet vagy elolvassák , vagy nem, vagy reagálnak, vagy nem, vagy elküldenek, vagy nem, nem számít.

De ha ezt egy főszerkesztő teszi, az már gáz.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.08. 08:23:33

@gyalog.galopp: A szabadságot nem lehet korlátozni. Dogmatikus, merev álláspontod, számonkérő, minősítgető, a dialógust hírből sem ismerő fellépésed a zsarnokság jegyeit hordozza.

gyalog.galopp 2017.01.08. 08:58:00

@Counter:
Te meg már korán reggel megint be vagy b...

tireless treehugger 2017.01.08. 11:08:05

@annamanna:

>> hogy miközben Európában még fákon ugráltak a majomemberek,
>>Ázsiában már kitalálták a civilizációt,...

aztán ezek a majmok rákaptak a tórára bibliára törvénykönyvekre olvasásra gondolkodásra tudományra kereskedelemre és porba alázták a saját hibáikat kijavítani képtelen keleti civilizációkat.

tireless treehugger 2017.01.08. 11:56:53

@annamanna:

kapizsgálon mit nem értesz, ezért most másképp írom: a liberalizmus is törvény, a ne lopj is törvény, a szabadság is törvény, az egyenlőség is törvény, evangélium korán, szokásjog, írott jog, mind mind törvényként rögzült.

a lehetőségeket korlátok felállításával adják meg.

és ezekben a legnagyobb szerepe a talmudnak volt van lesz

business first.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2017.01.08. 13:48:06

@bbjnick:
ez a poszt persze nem is arról szól amiről. ez arról szól, hogy orbán meg putyinista.

ezúton szólítom fel a kormányt, hogy tegyen kötelet a mandiner nyakába, és rúgja ki alóla a széket, mert kurva mérges leszek.

gyalog.galopp 2017.01.08. 14:05:30

@jose maria padilla:

Éreztem én is, hogy valami bűzlik, de nem tudtam honnan jön a szag....

annamanna 2017.01.09. 07:14:39

@gyalog.galopp: Nézzük az érvelésedet pontosan:

"A törökök a sztyeppe népek hódítási szokásait követték, a meghódított területek életébe csak olyan mértékben szóltak bele, amely biztosította a kívánt adó beszedését, de nem tette tönkre az adózót. Az más kérdés, hogy ez nem igazán kedvezett az innovációnak."

Erre válaszoltam:

"A legtöbb pusztítást az országban nem is a törökök okozták, hanem a segédcsapataikként harcoló krími tatárok. Ők pár betörés alkalmával egyszerűen felégették és legyilkolták az Alföldet."

Erre te:

"Te mint annamanna kommentelő bármilyen bizonytalan forrás, bármilyen adatából bármilyen következtetést, általánosítást, bármit levonhatsz.
A kommentedet vagy elolvassák , vagy nem, vagy reagálnak, vagy nem, vagy elküldenek, vagy nem, nem számít."

Bizonytalan történelmi forrás, hogy a török hódoltság korában az Alföld települései (jórészt) elpusztultak?
Kíváncsi vagyok, hogy sikerült elvégezned az általános iskolát.

Ezen kívül, ami ergére vonatkozik ("De ha ezt egy főszerkesztő teszi, az már gáz.") - Bethlen Gábor levele, mint bizonytalan történelmi forrás? Hadd gratuláljak.

Az általad használt érv a tekintélyelvűségedre utal: annamanna nick senki, amit ír, nem számít. Tehát, ha egy "senki" írja le, hogy a török hódoltság korában az alföldi települések elpusztultak, akkor az nem is igaz.
Te ezt tényleg nem hallottad/olvastad/tanultad soha? Ez számodra új információ?

Az érved megerősítő folytatása: na de egy főszerkesztő!
Itt sem az érdekelt, hogy ergé pontosan mit írt, hanem az, hogy mi a pozíciója, a tekintélye.

Őszintén meg vagyok döbbenve, mert nem számítottam rá, hogy valaki a török hódoltsággal kapcsolatban érveljen pont úgy, mint egy holokauszttagadó.

@Counter: Mondjuk a te számodra aztán valóban nem számítanak a tények. Tegyük fel, hogy II. Lajos így halt meg: www.youtube.com/watch?v=D7wpkP-Pn9w

@még nem: "aztán ezek a majmok rákaptak a tórára bibliára törvénykönyvekre olvasásra gondolkodásra tudományra kereskedelemre és porba alázták a saját hibáikat kijavítani képtelen keleti civilizációkat."

Tehát ha valaki elolvassa a Bibliát, kereskedő lesz.
Nagy Sándor azért alázta porba a saját hibáit kijavítani képtelen perzsa birodalmat, mert elolvasta a Tórát. A rómaiak ennek segítségével porba alázták még a megjavulásra képtelen Júdeát is!

"és ezekben a legnagyobb szerepe a talmudnak volt van lesz"

Te olvastad a Talmudot?
Szerinted hány ember van a világon, aki hajlandó elolvasni a Talmudot?
Donald Trump biztosan nem, mert ő a Két Lottit sem olvasta.

Én örülök, hogy te egy ilyen bibliofil ember vagy, de abban, hogy Európa lekörözte a fejlődésben a keleti kultúrákat, sokkal nagyobb szerepe volt az egyéni teljesítmény megbecsülésének (ld pl Kolumbusz egyéni ambícióját), mintsem a Talmudnak.
Ha az egyént teljesen alárendelik a közösség érdekeinek, a fejlődés lehetőségei nagyon korlátozottá fognak válni.
Ez magyarázza az USA és a SZU versenyének végeredményét, ez magyarázza a kapitalizmus sikerét.
A Talmudnak ebben nincs szerepe, de azért hihetsz benne, ha szeretnél.

gyalog.galopp 2017.01.09. 12:19:37

@annamanna:

Minden az én hibám. Sajnos előfordul, mikor túltömörítem a mondanivalómat, az pont az ellenkező értelmezést váltja ki. Ez történt most is.

Az alföld lepusztulása egyértelműen a török hódoltság következménye, ez vitán felül áll. De nem ez jellemző a török hódoltságra, a török hódoltság nem maradhatott volna fenn 500 évig, ha mindenütt ez lett volna.
Azért nem reagáltam a krími tatárokra vonatkozó kommentedre, mert egyetértettem vele.

Egy nem nekem címzett kommentre reagáltam, amiben említést tettél egy osztrák zsoldosról, ezzel kapcsolatban vontam párhuzamot ergével.

Ennyi a történet, téged semmilyen formában nem akartalak bántani, én voltam félreérthető.

2017.01.10. 12:27:37

Az idegen dinasztia uralma, a Habsburg-diktatúra épp olyan kegyetlen és borzasztó volt, mint 1945 után a kommunista berendezkedés. A céljaik, módszereik is hasonlóak voltak.

Lipót császár Rákosi Mátyás méltó előlépe volt a koncepciós perek számát tekintve. A lipóti diktatúra során államosították a a Zrínyiek, a Wesselényeik, a Thökölyek, a Csákyak, az utolsó Bocskaiak birtokait. A Hasburg-elnyomásnak rákosista-sztálinista karaktere voltb.

2017.01.10. 12:40:40

@Counter:

Az oszmánok adóztattak és területet foglaltak.
A Habsburgok ellenben a magyarság etnikai megsemmimisítéséért dolgoztak.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.10. 12:43:06

@savanyúaszőlő: Ezek szerint a hódoltsági területeken a Habsburgok kiirtották a magyarságot, a királyság területén viszont a törökök megvédelmeztek minket ettől.

Vicces fiú vagy!

2017.01.10. 12:46:53

@Counter:
A Pezenhoffer-klónok támadása. :)

Teveszájú Lipót volt az, aki kiirtotta az Alföldett, katolikus templomokat égetett porig és a nyakunkra ültette a rácokat.

Bírom a hozzád hasonló Habsburg-kutyákat, akik manapság Merkelnek hízelegnek.

2017.01.10. 12:51:40

@Counter:
„Miközben Čarnojevićet és papjait a Buda mögötti Szentendrén helyezték el – ahol korábban nem laktak rácok –, a köznép a Duna két oldalán, Buda és Eszék között szóródott szét, ahol teljesen kaotikus viszonyokat okoztak. Az ide-oda hullámzó szerbek – akik hihetőleg magukkal ragadták korábban már letelepedettebb életmódhoz szokott társaikat is – használhatatlanná tették a közutakat, és állandó rettegésben tartották a török uralom alól felszabadult magyar lakosságot, amely az elköltözés gondolatával foglalkozott.” Szakály Ferenc: Szerbek Magyarországon – szerbek a magyar történelemben (Vázlat). In: A szerbek Magyarországon. Szerk. Zombori István. Szeged, 1990. 11-50., 27. oldal

2017.01.10. 12:54:26

@Counter:
Ha néhanapján olvasnál történeti irodalmat (de nem teszed), tudhatnád, hogy I. Lipót a hódoltsági területekre telepítette a rácokat/szerbeket, mégpedig nem kizárólag az alpusztult vidékekre, hanem a magyarlakta területekre.

A magyarirtó, magyarokat karóba húzató Lipót császár ugyanazt tette, mint Merkel és Sztálin: erőszakosan megváltoztatta egy ország demográfiai és etnikai viszonyait.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.10. 13:02:08

@savanyúaszőlő: Csakis. A magyar lakosságot pedig eladta a sztambuli rabszolgapiacon, véget vetve ezzel a Hódoltság másfél százados aranykorának.

savanyúaszőlő (törölt) 2017.01.10. 13:08:44

@Counter:
A magyar lakosságot a Migránssimogató Lipót császár által betelepített rácok adták el a sztambuli rabszolgapiacon.

"Szomorú, de igaz tények, hogy a Rákóczi-szabadságharc rácjárásai gyakran azokat a településeket pusztították el végérvényesen, amelyek a hosszú török Hódoltságot is átvészelték. Így pusztítottak el Somogyban, a Kapos folyócska mentén ötven falut, de 1704-ben kegyetlenül feldúlták Pécset, Siklóst, de még Kaposvár is áldozatul esett. A rácok bátran szembeszálltak a fegyveresekkel is, de igazán akkor pusztíthattak – ezt olvashatjuk ki számos dokumentumból – ha semmilyen fegyveres ellenállásra nem kellett számítaniuk. A fegyverforgató erőben és korban lévő férfiakat irgalom nélkül lemészárolták, míg az asszonyokat és gyerekeket magukkal hurcolták, hogy a törököknek eladhassák őket. Ezeket a fosztogatásokat és rablásokat semmiféle katonai terv nem indokolta, nem is volt ezeknek a hordáknak semmilyen katonai fegyelme vagy rendtartása. Csak a terror, a prédálás és a bosszúállás vezérelte őket. Kollareck János császári tisztviselő emlékirataiban számolt be arról, hogy miféle dühöngéssel fosztogattak és dúltak a rácok a – nem sokkal előbb kurucok által gyötört – Pécset."

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.10. 13:10:40

@savanyúaszőlő: "amelyek a hosszú török Hódoltságot is átvészelték"

Mit kellett a hódoltságon átvészelni?

"nem sokkal előbb kurucok által gyötört"

Magyarellenes rágalmazás.

Hazug, magyargyűlölő, Habsburg-párti forrásaid vannak, csak szólok.

savanyúaszőlő (törölt) 2017.01.10. 13:15:54

@Counter:
Hány éves vagy, tizenkettő?

Látom, magadévá tetted a rákosista történelemszemléletet, kislány.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.01.10. 13:45:28

@savanyúaszőlő: A te forrásod hoz ilyen elképesztő állításokat, hogy egy-egy falunak "át kellett vészelnie" a hódoltság időszakát. Vagy hogy a kurucok sanyargattak volna magyar városokat.

Ezek valóban rákosista tévtanok, de te hoztad őket ide.

savanyúaszőlő (törölt) 2017.01.10. 17:22:00

Bethlen Gábor legalább magyar volt, ellentétben a gnosztikus, szabadkőműves Habsburgokkal.

annamanna 2017.01.11. 05:11:45

@gyalog.galopp: oké. Amúgy az osztrák zsoldos a vezetés szervezetlenségét emeli ki. Ma mit emelne ki, mint osztrák turista?
Csak egy mákszemnyi példa: www.kisalfold.hu/tudosito/videon_mutatjuk_milyen_az_ut_havazas_utan_ausztriaban_es_itthon/2502882/
süti beállítások módosítása