Az ifjú konzervatívokról és az új alkotmányról – Mandiner2013 XI.
2014. január 16. írta: Redakció

Az ifjú konzervatívokról és az új alkotmányról – Mandiner2013 XI.

fortepan_1913.jpg

Idén 2010-hez2011-hez és 2012-höz hasonlóan újra, immár negyedik alkalommal kérdeztük meg mandineres bloggereinket: hogyan értékelik a 2013-as évet? A napokban posztsorozatunkban válaszolnak kérdésünkre. 2013-as évértékelő sorozatunkat a Fortepan 1913-as képeivel illusztráljuk.

Évértékelő sorozatunk 11. részében viszont nem mi elemzünk: minket elemeznek. A Méltányosság Politikaelemző Központ honlapján jelent meg nemrég egy írás, amely az „ifjú konzervatívok” (jelentsen ez bármit is) és az új alkotmányos rendszer viszonyait boncolgatja. Számunkra is izgalmas és tanulságos, hogyan látnak minket, véleményeinket, közelebbi és távolabbi köreinket kívülről. Koroncai András írását a Méltányosság szíves hozzájárulásával közöljük. 

*

Az ifjú konzervatívok és az Alaptörvény negyedik módosításának 12. és 19. cikkelye

A cím pontosan jelzi elemzésem tárgyát. Kérdésem ugyanis ez: Hogyan viszonyulnak az ifjú konzervatívok az Alaptörvény negyedik módosításának ama két cikkelyéhez, amely az alkotmánybíróságot és alkotmánybíráskodást érinti. Elemzésemben tehát egyrészt a magyar jobboldal és azon belül a magyar konzervatívok egyik önmagukat megkülönböztető és elhatároló, nevezetesen a magukat új és ifjú konzervatívoknak nevezőkre koncentrálok; másrészt az új és ifjú konzervatívoknak se nem az Alaptörvényhez, se nem az Alaptörvény negyedik módosításhoz, hanem kizárólag a negyedik módosításának 12. és 19. cikkelyéhez való viszonyát állítom elemzésem középpontjába.

A kutatás terepe. Az új magyar konzervativizmus, azon belül az ifjú konzervatívok közössége az ezredforduló után, a 2000-es években kezdett nyilvánosan formálódni és arcot ölteni – mindenekelőtt az online világban. Itt hozta létre ugyanis azokat a fórumokat, amelyek közül kettő is 2008-ban a Konzervatórium, 2009-ben pedig a Reakció, a blogverseny győztese lett. Olyan közösségről van tehát szó, amelynek tagjai nem csak otthonosan és innovatívan mozognak az online kommunikáció világában, hanem ezt a kommunikációs médiumot tudatosan használják mind önmaguk megalkotására, kifejezésére, mind pedig virtuális közösségük és közösségi hálózatuk megteremtésére. Elemzésemben én ezeket az egymásra utaló on-line blogokat választottam kutatásom terepéül: Jobbklikk, Konzervatórium, Mandiner, Mos Maiorum, Véleményvezér.

Terepválasztásom egyik előnye az, hogy ez a terep kellőképpen, jól és belülről körülhatárolt. Másik előnye az, hogy ezen a terepen azokat a fórumokat kutatjuk, amelyek az ifjú konzervatívok konzervatív politikai-közösségi identitása megalkotásának fórumai is. Ennek rekonstruálása lehetővé teszi annak a látószögnek/látószögeknek a rekonstruálását, ahonnét az aktuális politikai eseményeket megítélik, és ezáltal annak megértését, hogy erről miért beszélnek, arról meg miért hallgatnak, hogy amiről beszélnek, arról miért így vagy úgy beszélnek, miért így vagy úgy ítélnek.

Terepválasztásom hátránya viszont az, hogy az ifjú konzervatívok nem csak a saját-belső online fórumaikon jelennek meg, hanem másutt is, amiért is, ha saját-belső online fórumaikat jelöljük ki a kutatás terepéül, akkor szükségképpen kiesnek azok az online és offline fórumok, ahol az ifjú konzervatívok megjelennek. Ugyanakkor számomra igencsak kétséges, hogy az ifjú konzervatívok külső megjelenéseinek föltérképezése és elemzése akárcsak árnyalhatná is azokat a megállapításokat és következtetéseket, amelyekre belső megjelenéseiknek elemzésével jutottam.

*

A terep alanyairól: az ifjú konzervatívok politikai identitáskonstrukcióival nem foglalkozom. Azt viszont – hamarosan ki fog derülni, hogy miért – meg kell említenem, hogy az ifjú konzervatívok egyrészt új konzervatívként az etno-nacionalista és radikális jobboldallal szemben definiálják magukat. Számukra nem a Horthy-korszak és az azt szimbolizáló-reprezentáló figurák és műveik jelentik az orientációs pontot, hanem részben a nyugati, döntően az angolszász konzervatívok, részben pedig azok a magyar konzervatívok, akik alternatívát kínálhatnak a Horthy-korszak jobboldali hagyományával szemben. Az ifjú konzervatívok jelszavai nem az Isten-magyarság-magyar (Nagy-)Magyarország, hanem a szabadság-közösség-hagyomány. Másrészt ugyanakkor az ifjú konzervatívok annyiban megőrzik a magyar jobboldal hagyományos, Horthy-korszakra is jellemző liberalizmus-ellenességét, amennyiben a balliberálisokkal szemben kifejezetten antiliberálisként definiálják magukat.(1).

Az ifjú konzervatívok eme kettős önmegkülönböztetésének és önelhatárolásának következménye, hogy egyfelől liberálisok – az alkotmányos (mérsékelt) demokrácia iránt elkötelezettek; másfelől anti(bal)liberálisak – nem elkötelezettek az alkotmányos demokrácia uralkodó, emberjogi és egyenlőségelvű liberális eszméje iránt. 

Úgy vélem, hogy az ifjú konzervatívoknak ebben az egyszerre liberális és anti(bal)liberális identitásban olyan feszültség lappang, amely mindaddig nem fenyeget önhasadással, ameddig nem jött létre olyan szituáció, amelyben az atlanti orientációjú ifjú (és öreg) új konzervatívok alkotmányos demokrácia iránti elkötelezettségük miatt nem kerülhetnek azokkal egy oldalra, akikkel álmukban sem szeretnének egy oldalra kerülni – a balliberálisokkal. Márpedig ma ez a helyzet. Vagyis az, ami eddig abszurd, legfeljebb elvi-gondolati lehetőség volt, mára az ifjú konzervatívok újkonzervatív identitását hasadással fenyegető valóságos lehetőség lett. Az ifjú konzervatívok dilemmája ezért ma ez: Hogyan maradhatnak új konzervatívok? Avagy: Hogyan maradhatnak egyszerre liberálisok és anti(bal)liberálisok, alkotmányos demokrácia mellett állók és a balliberálisokkal szembenállók?

*

2010-ben a magyar jobboldal egységesen osztozott abban az örömben, amit a Fidesznek a nyolcéves balliberális kormányzásnak véget vető és a kormányzó balliberális pártokat kiütő választási győzelme váltott ki; de nem csak örömmámorban úszott a magyar jobboldal, hanem tele volt reményekkel, várakozásokkal a jövőt illetően. Nem volt ez másként az ifjú konzervatívok esetében sem. Volt olyan, aki Orbán Viktor (fülke)forradalmi retorikájával párhuzamosan így írt: „2010-re jött el az idő a mi forradalmunkhoz. […] 2010-ben véget ért a posztkommunizmus. 2010 a mi hatvannyolcunk. […] Nekünk jobboldalról kell szétrombolnunk a posztkommunista baloldal maradékait, társadalmi struktúráit. […] Nem új Horthy-korszakot, nem királyságot kell teremteni, hanem egy európai, polgári, modern Magyarországot. Az ázsiai, proletár és avítt baloldal ellenében. ¡Viva la revolución conservadora!”(2) És volt olyan ifjú, aki az öreg konzervatívokhoz hasonlóan azt hangoztatta, hogy a konzervativizmus és forradalom sehogyan sem fér össze egymással, amiért is a konzervatív forradalom contradictio in adiecto.(3) Ám bárhogyan is vélekedtek az ifjú konzervatívok a konzervatív forradalom lehetőségéről vagy lehetetlenségéről, abban egyetértettek: végre valahára egyszer s mindenkorra véget vethetünk a posztkommunizmusnak és kezdhetünk valami újat.

És kezdődött is valami új, valami forradalmi, éspedig a „radikális országátalakítás” (4: MPK: A magyar jobboldal természetrajza, in: Élet és Irodalom melléklete, 2013.05.17: 2.o). Csakhogy nem úgy, ahogyan azt az ifjú konzervatívok elképzelték. Elégedetlenségüknek már 2010 őszén hangot is adtak. Ámde bármennyire ironikus-gúnyos, bármennyire kritikus hangon szóltak is ekkortájt, a kritika, az irónia és a gúny még baráti volt. Mert az ifjú konzervatívokban ekkor még éltek azok a remények, amelyek mára szertefoszlani látszanak.(5) Remény nélküli elégedetlenségük nem fordult némaságba, hanem rendre születnek a jobboldali kormányzat megnyilvánulásait új konzervatív nézőpontból szemügyre vevő és bíráló írások; a jobboldali kormányzat új konzervatív szempontú kritikája számukra semmit sem veszített aktualitásából.(6) Mindez idáig nem vezetett a jobboldali kormányzattal és a kormányzó pártokkal való nyílt szembeforduláshoz – példának okáért a (fülke)forradalommal / nemzeti együttműködés rendszerével szembeni (ellen)forradalom szükségességének meghirdetéséhez.

Hasonló mondható el az ifjú konzervatívoknak az Alaptörvényhez és az Alaptörvény 12. és 19. cikkelyéhez való viszonyáról is. Az előbbivel, mint mondtam, nem foglalkozom, az utóbbit illetően elöljáróban azt mondanám: Az ifjú konzervatívok online fórumai között – a Jobbklikket és annak egyetlen, a negyedik módosítás 19. cikkelyről szóló posztját kivéve(7) – nincs olyan fórum és poszt, amelyik védelmébe venné a negyedik módosítás két cikkelyét. Ellenkezőleg, hol puhábban, hol keményebben kritizálják az ifjú konzervatívok az alaptörvény negyedik módosítását. Éspedig – a konzervativizmus tekintélyközpontúsága és hagyományközpontúsága felől, valamint az alkotmányos-demokratikus kultúra és a politika és a demokrácia természete szempontjából – a következőképpen.

*

(1) A negyedik módosítás nem az első példája annak, hogy a kétharmados jobboldali parlamenti többség alkotmányozó hatalmával élve az alaptörvénybe írva von ki törvényeket az AB hatásköre alól. Így a negyedik módosítást egyrészt azért problematikus, amiért a jobboldali parlamenti többség alaptörvénykezési gyakorlata is problematikus. Vagyis azért,

(a) mert ez a gyakorlat „salátatörvény”-t vagy „krumplileves”-t (8) csinál az alkotmányból, és ezzel csorbítja az alaptörvénynek a megalkotói által vindikált autoritását, és ezáltal legitimitását. Az autoritás ugyanis pótolhatatlan szerepet játszik a legitimációban, minthogy föltétele annak, hogy valaki/valami ne nyers erővel/erőszakkal irányítson, hanem elfogadottságával befolyásoljon; azaz ne kikényszerített, hanem elismert, elfogadott, tehát legitim lehessen. Mármost, ha a negyedik módosítás 12. a cikkelyének (5) pontja kimondja, hogy az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül, akkor ez a módosítás alkotmányosan biztosítja az alkotmány autoritása és legitimitása lerombolásának lehetőségét.

(b) mert ez a gyakorlat a nyers erő, (alkotmányozó) hatalmának, hatalma erejének, potenciáljának demonstrálása. Ez viszont nem felel meg a „politika valódi természeté”-nek. Ugyanis „a politika valódi természete” nem a vitát kiiktató nyers erő korlátlan és mértéktelen alkalmazása, hanem éppenséggel a politikából kiiktathatatlan nyers erőt mérséklő vita és az annak során megszülető döntések és kompromisszumok. Ám egy olyan közjogi és politikai szituációban, amelyben a parlamenti kormánytöbbség egyszersmind alkotmányozó többség, a politika valódi természetének megfelelő, a nyers erő politikáján túllépő politika önmérsékletet, alázatot követel meg – azt, ami a jelenlegi alkotmányozó parlamenti többségből hiányzik. (9)

(c) mert ez a gyakorlat azzal, hogy alaptörvénybe nem való törvényeket alaptörvénybe emel, a politikai vitákat alkotmányba véséssel oldja meg, holott a demokrácia megköveteli a vitathatóságot – azt, hogy a nem alkotmányban eldöntendő kérdéseket a mindenkori parlamenti törvényhozó többség újra fölvethesse, újra gondolhassa és újra eldönthesse, vagyis hogy a mindenkori többség belátásának és akaratának megfelelő, de alkotmányos megoldások születhessenek. (10)

*

(2) A negyedik módosítás 12. cikkelyének (5) pontjában „testet öltött pozitivizmus” a kétharmados-alkotmányozó többséggel párosulva „toldozott-foltozott”, „önellentmondásokkal teli” alaptörvényt eredményezhet – olyan alaptörvényt, amely lehetetlenné teheti a koherens alkotmányértelmezés és a kiszámítható alkotmánybíráskodási gyakorlat kialakítását, ami pedig az alkotmánybíróság/alkotmánybíráskodás teljes kiüresítésével fenyeget. (11) Ha tehát a kétharmados alkotmányozó többség (továbbra is) a törvények alkotmányba emelésével operál, ám az alkotmánybíróság az alaptörvényt és annak módosítását kizárólag formai-eljárási kritériumok alapján vizsgál(hat)ja, akkor a negyedik módosítás mint az „AB kiherélése” (12) nem más, mint az AB „lassú enyészet általi halálra ítélése” (13).

Az állítás tehát nem az, hogy a módosítás önmagában halálra ítélné az alkotmánybíróságot; hanem az, hogy ez a módosítás olyan lehetőség iktat be, amely akkor válik valósággá, ha az alkotmányozói többség úgy él az alaptörvény biztosította alkotmányozói hatalmával, hogy alaptörvénykezéssel törvénykezik. Vagyis ha az alkotmányozó többség nem él az alaptörvény biztosította alkotmányozói hatalmával úgy, hogy törvényeket alaptörvénybe írva kivonja azokat az alkotmánybírósági normakontroll alól, akkor az AB kiherélő negyedik módosítás nem ítéli halálra az AB-t. Innen érthető meg, ez ad magyarázatot arra, hogy miért az önmérsékletet, illetve az önmérséklet kultúráját hiányolja és várja el a Mos Maiorum a parlamenti alkotmányozó többségtől.

*

(3) A negyedik módosítása 12.cikkelyének (5) pontja és a 19.cikkelye érinti az alkotmánybíróság és az alkotmánybíráskodás demokratikus jogállamunkban betöltött helyét és szerepé. Ám ha ez a két módosítás a kormányzó pártok alkotmányozói hatalmának erődemonstrációja és „AB-vel szembeni dühének megnyilvánulása” (14), akkor adódik a következtetés: A jobboldali parlamenti többség dühből és erőből változtatja meg az AB helyét és szerepét. Nem az a probléma, hogy megváltoztatja, hiszen az AB demokratikus jogállam(unk)ban betöltendő helyének és szerepének újragondolása nem ördögtől való (15/ 1; 2), sőt, újra is gondolandó, mert az AB eddig „túlságosan aktivista módon értelmezte [értelmezhette] szerepét.” (16) Hanem az újragondolás és végiggondolás hiánya a probléma, vagyis az, hogy a megfontolás helyett a düh és az erő dominált. Ha pedig a politika, kivált a demokratikus politika valódi természete a vita és a vita során született döntés, és ha az AB demokratikus jogállami helye és szerepe nem csak vitatható, hanem vitatott is, akkor ellenkezik a politika és a demokrácia természetével, hogy erre a kérdésre dühből és erővel szülessen válasz.

*

(4) A negyedik módosítás 19. cikkelye, amely megtiltja, hogy az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatokat és annak indokolásait az Alaptörvény értelmezése során az AB figyelembe vegye, nem más, mint az AB újra rajtvonalhoz állítása, a múlt/hagyomány eltörlésére irányuló kísérlet. Ezzel egyrészt az a probléma, hogy nem egyszerűen posztkommunista, hanem egyenesen „bolsevik módszer”. (17) Másrészt az, hogy a két évtizedes alkotmánybíráskodási gyakorlat alkotmányos diszkreditálása azt a hagyományt diszkreditálja, ami nem – miként egyetlen hagyomány sem – egységes, vitathatatlan, és ami nem – miként egyetlen hagyomány sem – ad egyértelmű és biztos választ mai/új kérdéseinkre és problémáinkra. Ámde éppen azért, mert ez a hagyomány is kérdések és problémák megvitatása, megfontolása, mérlegelése és megoldása nyomán születő tapasztalatok tárháza, a húszéves alkotmánybírósági gyakorlat olyan, amire lehet és bölcs dolog támaszkodni, de legalábbis olyan, aminek figyelembe vehetőségét nem érdemes és nem bölcs megtiltani. (18/ 1; 2) Harmadrészt az, hogy a demokrácia és a jogállam nem csupán az eszméjüknek megfelelő paragrafusokban és intézményekben, hanem egyszersmind a részvevők cselekedetei formálta politikai kultúrában (gyakorlatokban) – például a negyedik módosítás diszkreditálta alkotmánybíráskodási gyakorlatban – ölt testet. (19/ 1; 2) Ebből következik, hogy a paragrafusok megváltoztatása nem helyezheti hatályon kívül az alkotmányos demokráciát és a jogállamot, hisz az utóbbiak nem azonosak az előbbiekkel, ámde a negyedik módosítás mégis „árt” az alkotmányos-demokratikus kultúrának (20) – azzal is, hogy a nyers erő politikáját gyakorolja, és azzal is, hogy alkotmányosan diszkreditálja a húszéves alkotmánybírósági gyakorlatot.

Mindezek után leszögezhetjük: Nem igaz az a negyedik módosítás kapcsán a Mandineren is megjelenő vélemény, miszerint „[…] Sólyom Lászlón kívül szinte a teljes jobboldal hallgat […].” (21) Mert az ifjú konzervatívok, például pont a Mandineren, nem hallgatnak. Miként másutt sem.

*

Mégis hallgatnak. Hallgatnak valamiről, amiről nem hallgathatnának. Nem azért, mert „a” konzervativizmus az ellenkezőjét követelné meg tőlük mint „igazi”, „valódi”, „európai” konzervatívoktól. Hanem azért, mert ifjú és új konzervatívok úgy határozzák meg magukat, ahogyan meghatározzák; ámde amiért úgy határozzák meg magukat, ahogyan, azért egyszersmind nem szólnak, hanem hallgatnak erről a valamiről.

Említettem, hogy az ifjú konzervatívok identitása egyszerre liberális és antiliberális. Eszerint az új konzervatívként önmagukat elhatároló, megkülönböztető és meghatározó ifjú konzervatívok egyfelől liberálisak – abban az értelemben, hogy elkötelezettek a mindenkori-pillanatnyi többség akaratát korlátozó és mérséklő, alkotmányos demokrácia iránt. Ezen elkötelezettségük részben a szabadságot veszélyeztető abszolút és önkényes hatalommal szembeni ellenszenvükből fakad; s úgy látják: a többségi-demokratikus akarat hatókörén kívül eső alapelvek/alkotmány által korlátozott és mérsékelt többségi-demokratikus elven és a hatalommegosztás elvén alapuló és működő demokrácia képes kizárni a szabadságot veszélyeztető abszolút és önkényes hatalmat, megvédeni a licentia-val szemben a libertas-t. (22/ 1; 2; 3)

Másfelől viszont antiliberálisak – abban az értelemben, hogy a szerintük a posztkommunizmust megtestesítő, ám egyszersmind emberjogi és egyenlőségelvű bal-liberálisokkal szemben határozzák meg magukat. Eszmeileg éppúgy, mint gyakorlatilag: az ifjú konzervatívok a balliberálisok politikai-kulturális-nyelvi hatalmát meg akarják törni, szótárát pedig múzeumba helyezni. Ebben a kettős, egyszerre liberális és antiliberális identitásban – mint mondtam – egy olyan feszültség lappang, amely mindaddig nem fenyeget önhasadással, amíg nem jön létre egy olyan szituáció, amelyben az ifjú konzervatívok alkotmányos demokrácia iránti mélységes elkötelezettségük és balliberálisokkal szembeni mélységes ellenszenvük nem feszül, illetve nem mond ellent egymásnak. Márpedig ma épp ilyen helyzet jött létre. Egyrészt azért, mert az alaptörvény a mindenkori alkotmányozó többséggel is rendelkező törvényhozó-kormányzó többségnek lehetővé teszi az önkényes hatalomgyakorlást; másrészt azért, mert ma ez a lehetőség nem pusztán lehetőség, hanem maga a valóság, minthogy a jelenlegi hatalom nem csak az alaptörvénybe véste ezt a lehetőséget, hanem él is ezzel a lehetőséggel. 

Legalábbis így láthatják az ifjú konzervatívok. Hiszen ha nem így látnák, akkor aligha várhatnának el az önmérsékletet a hatalom birtokosaitól. Az önmérséklet elvárása ugyanis olyasmi, ami ellentmond a konzervatívoknak akár az emberi természetről, akár a politikai hatalom természetéről vallott fölfogásának. Mindkettőből ugyanis az következik, hogy amennyiben lehetséges önkényes hatalomgyakorlás, akkor valaki/valakik előbb vagy utóbb élni is fog/fognak ezzel a lehetőséggel. Éppen ezért a új és ifjú konzervatívok szerint az önkényes, a hatalomnak való kiszolgáltatottságot eredményező és a szabadságot veszélyeztető hatalommal szemben nem a hatalom birtokosainak önmérséklete, hanem az önkényes hatalomgyakorlás lehetőségének kizárása, tehát a hatalom mérséklése és megosztása nyújthat védelmet.

Mármost a jelenlegi közjogi konstrukció olyan, amely épphogy nem kizárja, hanem lehetővé teszi az önkényes hatalomgyakorlást. Az Alaptörvény – akárcsak az 1989-es Alkotmány – abszolút hatalommal ruházza föl az alkotmányozó többséget. Ennek következménye az, hogy ha „akad olyan politikai erő, amelyik [egymaga] eléri ezt [a többséget], az előtt semmi akadály nem tornyosul: gyakorlatilag azt csinál az alkotmánnyal, amit akar. Mindent és bármit.” (23: Szentpéteri Nagy Richárd: Az alkotmányozási paradoxon, in: Köztes demokrácia, L’Harmattan, 2009, 182-184: 183.o.) Ahhoz viszont, hogy az alkotmányozó többség bármikor mindent és bármit megtehessen az alkotmánnyal, az szükséges, hogy irreleváns legyen, hogyan dönt az AB abban a kérdésben, lehet-e egyáltalán alkotmányellenes egy alkotmánymódosítás. Az Alaptörvény negyedik módosítása 12. cikkelyének (5) pontja után pontosan ez a helyzet, amiért is az alkotmányozó jobboldali többség abszolút hatalommal bír: bármikor azt csinálhat az alaptörvénnyel és alaptörvénykezéssel, amit csak akar. (24: Ha a jobboldali alkotmányozó többség nem csak abban az értelemben bír abszolút hatalommal, hogy (alap)törvény által nem kötött, hanem abban az értelemben is, hogy nincs visszafogására képes ellenhatalom, akkor „övék az ország.”)

*

Mindebből először is az következik: Az alkotmányos (mérsékelt) demokrácia iránt elkötelezett új és ifjú konzervatívok nem lehetnek a restauráció (Vissza az 1989-es alkotmányhoz!) hívei. Másodszor az, hogy az abszolút hatalmat beiktató és önkényes hatalomgyakorlást lehetővé tevő Alaptörvény nem egyszerűen árt az alkotmányos és demokratikus kultúrának, hanem veszélyezteti az alkotmányos demokráciát és ezáltal a szabadságot.

Ez az, amiről az új és ifjú konzervatívok hallgatnak. (25: Igazából az a szerző sem kivétel, aki azok után, hogy jelezte: egyetért Sólyom Lászlónak a negyedik módosítás 12. és 19. cikkelyét elítélő véleményével, a meglévő szabadság védelmének szemszögéből bírálja a negyedik módosítás más cikkelyeit, és azt állítja: „A módosításban foglalt cikkek nagy része ugyanis a rendszerváltással létrejött szabadságot kívánja bizonyos korlátok közé szorítani.” Ő tehát azért nem igazán kivétel, mert épp nem a 12. és 19. cikkelyt veszi szemügyre a (meglévő) szabadság (védelmének) szemszögéből, és ő sem beszél a negyedik módosításban benne rejlő, az alkotmányos demokráciát és ezáltal a szabadságot fenyegető veszélyről.) 

Márpedig nem hallgathatnának. Beszélniük kellene tehát a negyedik módosítás 12. és 19. cikkelyéről a szabadság szemszögéből. Ám ha ebből a szemszögből kezdenének beszélni, akkor nem kellene ugyan az alkotmányos demokrácia haláláról beszélniük, de az alaptörvény negyedik módosításával szemben a szabadság és az alkotmányos demokrácia védőügyvédjeként kellene föllépniük. Ha viszont így és ekként lépnének föl, akkor ugyan nem állnának be azok sorába, akik – nem most először, hanem immáron sokadszor – az alkotmányos demokrácia haláláról beszélnek, ámde egy oldalra kerülnének velük. Pont azokkal, akikkel nemhogy egy oldalra nem szeretnének kerülni, hanem akiket politikai-kulturális-nyelvi szótárukkal együtt végre valahára egyszer s mindenkorra szeretnének elbúcsúztatni. Így az ifjú konzervatívok ma új konzervatív identitásukat fenyegető dilemmában állnak: Hogyan maradhatnak új konzervatívok? Vagyis hogyan maradhatnak egyszerre liberálisok és anti(bal)liberálisok?

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr95760983

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ki szavaz még ezek után a Fideszre? 2014.01.16. 20:46:28

Elég rossz volt a kormány elmúlt kéthetes mérlege, a baltás gyilkos, Orbán IMF-listája és a Varga István-féle női szerepfelfogás borzolta a kedélyeket. Mindhárom ügy elviekben alkalmas volt arra, hogy a Fidesz korábbi támogatóit is elgondolkodtassa a h...

Trackback: A konzervatív ember - 2. rész 2014.01.16. 12:19:59

A konzervatív ember  2. rész     „Testvérim vannak, számos milliók; Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.” Vörösmarty   1. rész   Gyakorlatban pedi...

Trackback: Az ifjú konzervatívokról és az új alkotmányról – Mandiner2013 XI. 2014.01.16. 11:39:01

Az ifjú konzervatívok kettős önmegkülönböztetésének és önelhatárolásának következménye, hogy egyfelől liberálisok – az alkotmányos (mérsékelt) demokrácia iránt elkötelezettek; másfelől anti(bal)liberálisak.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Urfang 2014.01.16. 11:32:30

Én inkább arra lennék kíváncsi, hogyan vélekednek az ifjú konzervatívok arról, hogy manapság a házuk táján a nem éppen konzervatív ámde annál kommunistább Kína az etalon, és hogy úgy lettünk most titokban a népnemzet háta mögött 40 évig hozzákötve Putyinisztánhoz, mint azelőtt ugyanazokhoz amikor még Szovjetuniónak nevezték magukat.

De most komolyan ífjúkonzik, tényleg akkorát változott a világ, hogy emiatt a baloldalnak kelljen aggódnia és a jobboldali öreg és ifjúkonziknak pedig köszönteni a régi-új elvtársakat?

Valaki elmagyarázhatná, hogy ideológiailag ez hogy jön ki.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2014.01.16. 11:34:36

@Urfang: ha olvastál Mandinert az előző években, akkor pontosan tudod a választ a kérdésedre. Elég sokat írtunk ezekről.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 11:59:42

"Az új magyar konzervativizmus, azon belül az ifjú konzervatívok közössége ... kezdett nyilvánosan formálódni és arcot ölteni – mindenekelőtt az online világban. Itt hozta létre ugyanis azokat a fórumokat, amelyek közül kettő is 2008-ban a Konzervatórium, 2009-ben pedig a Reakció"

így van! teljesen spontán kialakultak!
a véleményvezér mióta nemzeti? miért nem a Kardot vagy engem elemeztek helyette? több közünk van a nemzethez mint az indexes panyinak.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 12:09:17

az ifjú konzervatívok egyrészt új konzervatívként az etno-nacionalista és radikális jobboldallal szemben definiálják magukat"

az etnonacionalista a nemzettudat nélküli baloldali? a népi? akkor miért kell bele a nacionalista szórész? Andris ne idegesíts, a nép az, aki az országhatáron belül él, mindenki; a magyar nemzeti pedig az, aki magyarszívű nacionalista. vagy ez a kollektivista konzervatív? aki ezek szerint nem (ifjú) konzervatív?

vannak amúgy még olyan kozmopoliták is, akik nem népiek, nem koll. konzervek, nem "etnonacionalisták" pl vágó istván. milyen sok kérdést felvetsz Andrisom, amiért nem tudsz magyarul.

Urfang 2014.01.16. 12:14:34

@dobray: @rajcsányi.gellért (ergé):

Szép és korrekt elvek ezek ha cikkezni kell róla, meg elég sokan vallanak ilyen elveket, mondhatni a magyarok többsége, aztán mégis az a Polgári Konzervatív Párt ami tényleg komolyan is gondolná ezeket az elveket 1%-ot se nagyon fog elérni, a sok konzi azokra fog szavazni, akik kábé annyira polgári konzervatívok, mint amennyire Semjén keresztény.

Mert előttetek is világos, hogy habár a kampányban magasan fog lobogni a konzervatív lobogó, hogy odataláljon a tömeg, de aztán úgyis azt csinálják majd amit akarnak, és lazán megcsinálják majd a meghirdetett elvek szöges ellentétét is, hisz nekik az csak hatásos kampányfogás, de sokszor is bizonyították már hogy készek ezeket az elveket sutba dobni és pont az ellenkezőjét tenni.

Szóval úgy tűnik, hogy nektek elég az ha kint van a konzi zászló és meg van a látszat, és nem zavar az ha a valóságban nem azt képviselik, nem az érvényesül. Vagy zavar, de nem annyira, hogy ne őket támogassátok.

A keresztény konziknak meg elég az, ha kint van a bazi nagy kereszt a kdnp sajtófalán, de az már nem zavarja őket, ha kitiltják az ingyen ételosztókat a belvárosból, vagy ha az szdsz-es egykulcsossal a legszegényebbek járnak a legrosszabbul és a leggazdagabbak a legjobban.

Szóval akkor inkább azt kérdezem, hogy nektek bőven elég a látszat, és ha lobog a konzervatív lobogó akkor az se baj, ha alatta a vöröslobogós komcsikkal megy a paktálás, és ha kint van a bazi nagyi nagy kereszt akkor az se baj, ha alatta a trafikmutyisok és egyéb maffiózók a legszegényebbek kárán gazdagodnak?

Mozartkugel · http://baronesregni.blogspot.hu/ 2014.01.16. 12:15:31

Az a gond, hogy nagy a fogalomzavar, ugyanis én kimondottan konzervatív bloggal még nem találkoztam magyar nyelvterületen, ahogyan konzervatív párt sincs a mai magyar politikában. Sajnálatos.

vantaan 2014.01.16. 12:18:16

A mai Magyarországon ifjú konzervatívok???? Hol?? Kik??

.... vagy újjá írták az értelmező szótárakat?

Maga a konzervativizmus értelmezhetetlen!!! ....főleg most amikor Orbán nyelves csókot váltott Putyinnal.
így egyszerűen az elvtelen ,gerinctelen pénz és hatalom szerzésről-megőrzésről van szó.
A mai magyar valóság az hogy a magyar konzervativizmus az a gerinctelenség, nemzetieskedő-nemzet tagadás szinonimájává vált.
..... csak 1 az az egy olyan magyar politikus nevét kérném aki európai (nyugati) értelemben konzervatívnak lenne nevezhető!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 12:37:20

könyörgöm ne nevezzük már csupán csak azokat (ifjú) konzervatívnak, akiknek az orientációs pontja nyugati, angolszász műmájerkodó konzervek, nem Horthy.

van még ugye a habsburgpárti labanc-horthysta ellentét is a konzervatívok között, most hogy a fidesz elhatárolódott Horthytól rogán elvtárssal (aki többet tud a szovjetúnióról, mint Horthyról, legalábbis ilyet ír kisz-titkárként), a horthysta konzervatívoknak nincs maradásuk e párt környékén, hiába csinál koltai elvtárs mégegy csudaszép filmet a Kormányzóról.

"Horthy-korszakra is jellemző liberalizmus-ellenességét"

nemrég picsogott arról valamelyik libsi, hogy virágzott a meleg kultúra a Horthy-korszakban, most mit akar ez? emellett virágzott a minimális példányszámú Nyugat is (ma így állítják be), ha az, Hogy Horthy mind a nyilasokat, mint a kommunistákat börtönbe vetette, liberalizmus-elleneség, ám legyen.

" volt olyan ifjú, aki az öreg konzervatívokhoz hasonlóan azt hangoztatta, hogy a konzervativizmus és forradalom sehogyan sem fér össze egymással"

??? ezek hol élnek, ezek az emberek? tényleg léteznek ilyen majmok barlangban? az ellenforradalom az micsoda? a contra-revolution? vagy tán azt hiszik, hogy a konzervatív nem lázad soha, hanem tűri az elnyomást pipázva?

Urfang 2014.01.16. 12:41:15

@Mozartkugel:

Van kimondottan konzervatív blog, mondjuk a kard vagy a béndekblog, sőt utóbbinak még pártja is van, de a támogatottságuk meg is mutatja, hogy mennyire nincs igény itt az igazi konzervatívokra.

Pont erről beszéltem az előbb, hogy elsöprő igény itt a látszatkonzervatívokra van, akiknek vannak díszes elveik a sufniban, de a gyakorlatban totálisan elvtelenül megtesznek bármit amit a rövidtávú érdekük éppen diktál.

Megtesznek bármit és nem sokra rá ugyanannak az ellenkezőjét is, de a támogatóikat ez egyáltalán nem zavarja, mert őket csak az érdekli hogy azok a díszes gombok és kitűzők kint legyenek a sufni, amúgy meg a vezér azt csinál amit akar és követik őt tegnap nyugatra, ma keletre, holnap meg akár délre is.

vantaan 2014.01.16. 12:43:59

@tesz-vesz: Maga a konzervatív szó értelmezhetetlen a mai magyar valóságban! Magyarországon nincs!!! ...nincs konzervatív politikai áramlat/eszme/irányzat! Ez mind csak fedő szó! ....amivel elfedhető a jelen vagy valami hasonlóval etethető a köz.

Mozartkugel · http://baronesregni.blogspot.hu/ 2014.01.16. 12:44:00

@tesz-vesz:
Az igazi mai magyar konzerv. a Kádár rendszert sírja vissza, azért talál nagy támogatásra náluk a Fidesz. Aki a Horthy rendszert az valami ókonzervatív lehet csak, aki meg, mint én a királyságot, a taknyos felségáruló áruló tengerész nélkül, az csak valami őskonzervatív, feudalista maradék lehet.

Mozartkugel · http://baronesregni.blogspot.hu/ 2014.01.16. 12:46:14

@Urfang:

A tömeg igényei mindenek felett a jelszó, csak azt nem fogja, nem is foghatja fel a sok kétbites, hogy az ő nevükben cselekednek, de nem értük.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 12:47:53

" Sólyom Lászlón kívül szinte a teljes jobboldal hallgat"

mintha sólyom tagja lenne a nemzeti oldalnak, te jó ég, az egy dolog, hoyg az szdsz-es lakner idióta, de minek kell átvenni?
sólyom, aki AB elnökként komcsi utasításra elmeszelte a lusztrációt (amire még kónya is azt mondja, hogy nem politikai lusztráció lett volna, hanem köztörvényes, tehát nem is igazi lusztráció), emeltte állítólag sólyom kun béla unokája

" Lakatos Pál: Az ellopott rendszerváltás c. könyvében
Kőrösi Imrével beszélgetett. Íme egy részlet:

"L.P: -Megdöbbenve olvastam egyik könyvében az első alkotmánybírósági elnök családi hovatartozásáról. Sólyom Lászlóról beszélek, akiről azt hirdették Magyarországon, hogy a Rákosi-rendszerben megölt Sólyom altábornagy gyermeke. Ön pedig egészen mást írt. K.I: -Teljesen mást, mert nem az.
Kun Béla családfájához tartozik. -Ez mit jelent? - Azt, hogy ő az unoka. -Sólyom László Kun Béla unokája? - Sajnos.
Illetve nem sajnos, mert ha végigmegyünk a magyar politikai palettán, hogy ki kicsoda, óriási meglepetések érhetnek. Szamuely Tibortól Apró Antalig, Kövér Lajosig itt van az egész családfa."

kőrösi amúgy tégla, de attól még mondhat igazat néha, nem tudom
kkbk.blog.hu/2012/08/16/kurosi_alarca_lehull

Urfang 2014.01.16. 12:52:47

@tesz-vesz:

Amiről te beszélsz azok csak periférikus szubkultúrák a konzervizmuson belül. A monarchisták például pont ilyen kis és különc társaság. A horthysták közül aki eddig nem lett jobbikos azt le fogja nyelni Rogán elhatárolódását, ugyanúgy ahogy az antikomcsik is lenyelték a kínai szerelmet, mert ők már tudatosan az elvtelen orbánpolitizálást követik, tudják hogy bármikor bármiben lehet hátraarc és elfogadták ezt.

Ez itt az igazi dilemma, hogy az elvtelen politika lett ma a meghatározó, ezt kaphatjuk csak a fidesztől és a szociblokktól egyaránt, és ez még csak nem is átbaszás, mert eljutottunk odáig, hogy ez az elvtelenség az ideálunk, és ezen még a finnyásabbak is csak annyit finomítanak, hogy kitesznek valami rozsdás kopott kitűzőt a mellükre és akkor nem kell kimondaniuk, hogy a totálisan elvtelen politikát támogatják, hanem ők ilyenek vagy olyanok.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 12:53:44

@vantaan: az egy dolog hogy a politikai pártok nem ilyenek, de attól még létezik a nemzeti állampolgárok körében, mégha sokan fanatikus fidesz-hívők is, szerintem amúgy ezek az emberek olyan ostobák, hogy nem érdemlik meg a konzervatív jelzőt, milyen konzervatív az, akinek annyi esze sincs, hoyg ne egy posztkommunistát támogasson?

kkbk.blog.hu/2010/01/09/a_konzervativ_ember_magyarsagtudat_idegenszivuseg

@Mozartkugel: igen, bírom amikor jusztlaca is úgy hivatkozik magára, mint konzervatív, hisz visszasírja a kádár érát nosztalgikusn, amikor még volgával vitték iskolába.
ezek nem konzervatívok, ezek nosztalgiázó baloldaliak. a konzervatív értéket konzervál tágabb értelemben, nade a politikai értelemben, egyértelműen nemzeti és szuverén a konzervatív, tehát a kádár-rendszer és rajongói kizárhatóak

a Horthy-rendszer nem volt feudalista
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Hungary_life_expectancy.png

vantaan 2014.01.16. 12:55:11

@Mozartkugel: akkor szerinted a mai magyar ifjú konzervatív az egyenlő a kádári ifjú kommunistával? Lehet.

Minden esetre azok az attitűdök amivel nap mnt nap találkozik az ember azok köszönő viszonyban sincsenek a konzervativizmus eszmeiségével. ....de még a polgárival sem.

Kandeláber 2014.01.16. 12:59:01

@Urfang: Húha, az angoloknál is betette az ellenség keze a lábát.
Nem elég, hogy új atomerőmű építésére vetemednek - ez már ugye önmagában is szörnyű - de az építésben kínai cégek is részt vesznek majd!
És mindezt az állítólagosan konzervatív, valójában feltehetően kínai kommunista ágensekkel teletűzdelt kormány döntése alapján!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 12:59:23

@Urfang:

igen, de a cikk azt sugallja, hogy csak az a konzervatív, akit ő ideír.

a (horthysta) konzervatív azért takar egyfajta gerincet is szerintem, tehát nem nyeli le rogán elhatárolódását, vagy ha igen, hát nem konzervatív.
mondom, egy minimális intelligencia azért elég kellene hogy legyen, nem olyan nehéz felfogni, hogyha valakit 82-ben be"próbálnak" szervezni, utána meg minisztériumi állást kap, nem kell ám ehhez olyan sok ész, hogy felfogjuk mi történik, itt, most.

vantaan 2014.01.16. 13:03:20

@tesz-vesz: "Kún Béla családfája ..... "
.... de hát az egész mai magyar politikai elit onnan van!!! ...még az ellenzéke is.
Lásd: Kövér ....... vagy az a Toroczkai aki annak a Tushek bíró unokája aki 56-os ténykedése gyomorforgató.

Ettől még kikeresztelkedhetnének ..... de nem teszik!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 13:03:53

@Urfang: azért a kardot 7000 ember olvassa, miről beszélsz? legalábbis ennyi lájkja van.
mandiner face 20 000 like

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 13:09:46

@vantaan: kun.
állítólag sólyom felesége MSZMP megyei titkár leánya.

kuruc.info/r/9/23599/

vantaan 2014.01.16. 13:12:53

@tesz-vesz: Igen a Baranya megyei-é. S amikor sólyom disszidált és mert elfogyott a pénze hazajött egy haja szála sem görbült sőt .... köszönhetően a megyei párt titkár apósnak.

Mozartkugel · http://baronesregni.blogspot.hu/ 2014.01.16. 13:16:03

@vantaan:

Szinte az összes politikus esetében találhatunk ilyeneket. Orbán apja is párttitkár volt.

Kérdés, hogy ez jelent-e bármit is? Mármint, hogy az apák bűnei (ha voltak) kihatnak-e a gyermekre is? Mennyire élvezték és használták ki a rokonok beosztásait '89 előtt.

Mozartkugel · http://baronesregni.blogspot.hu/ 2014.01.16. 13:17:24

@Mozartkugel:

Mondjuk akinek az apja 89. előtt nem volt pártember, az meg besúgó volt. Szinte lehetetlen makulátlan pedigréjű embert találni, persze kérdés,hogy kell-e?

Urfang 2014.01.16. 13:19:25

@tesz-vesz:

Akikről most beszélsz, azoknak a többsége szerintem a jobbikban van, és a jobbikot nem is soroltam a totálisan elvtelen politizálók közé (bár a nagy keleti nyitásban ők is inkább félrenéznek ha egy sarlókalapácsot látnak), viszont többségi igény rájuk sincsen és a jobbik tipikus perifériapárt, ha a mostaninál nagyobbak akarnak lenni, nekik is az elvtelenség útjára kell lépni.

Mert a fő probléma nem is az, hogy a kormányképes pártok a totális elvtelenség politikájára léptek, hanem az hogy ők csak hozzáigazodtak az elvtelen tömeg igényeihez. Mert a mai átlag magyar szavazónak nem elvek kellenek, hanem egy vezér akit követhet előre, hátra, jobbra, balra, csak az a lényeg neki hogy kövesse a vezért (és lőjön az antivezérre) és teljesen mindegy már neki, hogy az éppen merre megy.

Erre tökéletes példa az egykulcsos, amit ha csak az szdsz képviselne akkor üvöltve ellenezné, de ha a vezér is mellé áll akkor még kiváló szakmai érvei is vannak mellette. Vagy jó példa erre a kínai kapcsolat is, hogy a vezért akkor is tapsolta az elvtelen tömeg amikor még kommunista diktatúrázta Kínát, és akkor is tapsolja amikor már a legjobb haverok. De ilyen az orosz sztori is, hogy egyszer az elvtelen tömeg a vezérrel együtt puccsot kiált a ruszkibizniszre, máskor meg örül hogy milyen jó a ruszkibiznisz.

A legnagyobb probléma ma a totális elvtelenség politikája, ami a jobb és baloldalt egységbe forrasztja.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2014.01.16. 13:37:14

Amit a szerző leír az "ifjúkonzervatívokról". ugyanúgy le lehetne írni a Kukutyini Zabhegyező Baráti Körről.

Ahogy jól írta valaki előttem, Magyarországon sem konzervatív körök, sem pedig konzervatív pártok nincsenek.

"Olyan közösségről van tehát szó, amelynek tagjai nem csak otthonosan és innovatívan mozognak az online kommunikáció világában, hanem ezt a kommunikációs médiumot tudatosan használják mind önmaguk megalkotására, kifejezésére, mind pedig virtuális közösségük és közösségi hálózatuk megteremtésére. Elemzésemben én ezeket az egymásra utaló on-line blogokat választottam kutatásom terepéül: Jobbklikk, Konzervatórium, Mandiner, Mos Maiorum, Véleményvezér."

Az említett blogok kivétel nélkül a FIDESZ holdudvarába tartozni, őket kivétel nélkül FIDESZhez köthető személy szerkeszti.

a magyar konzervativizmus egy "brand", egy márkajelzés a fidesz ruháján.

Természetesen ezzel mindegyik 'konzervatív' tisztában van, így hát marad a két eshetőség: vagy annyira ostobák hogy elhiszik, a fidesznek bármi köze is volt valaha a konzervativizmushoz (=hagyományőrzéshez), vagy pedig gazemberek, akik tudatosan hazudnak.
Akárhogy is nézzük, ez a legenda-habarás nagyon arra hajaz, amikor a feudalizmusban a frissen nemessé lett kívülálló, jellemzően zsidó vagy más idegen, évszázadokra visszanyúló nemesi legendáriumot csináltatott magának, hogy jobban csengjen a neve a társaságban.

Pont ezt csinálják mandi konzijai. Többségben proli- ill. esetleg értelmiségi származék, aki már státusukból kifolyólag se lehettek soha "konzervatívok", mivel a konzervatív nézetek mindig az elit kiváltságai voltak, nekik felelt meg ugyanis a _fennálló_helyzet_, míg akik alattuk hajtották az igát, inkább előre szerettek volna menni -szabadságjogok, egyenlőbb közteherviselés stb felé. Tehát az értelmiség inkább liberális, a prolik pedig jellemzően a szocialisták valamely árnyalata.

Szánalmas, származásukat elfogadni és önmagukat fölvállalni képtelen emberkék múltat és 'világnézetet' rajzolnak maguknak.

egyetmondok 2014.01.16. 13:41:44

Szerintem üdítőbb jelensége a magyar politikai közbeszédnek (egyelőre csak a közbeszédnek) nincsen is, mint az az együttes, amit "ifjúkonzervatívnak" nevezünk.

Abban nem lehetséges sürgetőnek lenni, hogy mikor válik kétségtelenné ebben az együttesben a felismerés, hogy a Fidesz-szel nincsen előre, abban az esetben, ha komolyan gondolnánk, hogy a magyar társadalom számára mégis csak a liberális demokrácia (marxistául: polgári demokrácia) államhatalmi konstrukciója (elválasztott államhatalmi ágak, ép normakontroll, független bíráskodás, ép önkormányzatiság,stb.,stb.) az egyetlen élhető közjogi keret a további létezéséhez.

Akár azt is mondhatom, hogy az egyetlen nemzeti keret.

Fiatalok,lelkesek, nyugodtan lehetünk velük szemben megengedők, és azt se feledjük, hogy egy nagyon is tehetséges, nem is olyan régen még fiatal politikus, ha akarjuk és tetszik: káprázatos, lenyűgöző politikai - hatalmi teljesítménye áll előttük, Orbán Viktoré, és nem is biztos, hogy olyan egyszerű ebben észrevenni, hogy ez már csak hatalmi teljesítmény, mert valahol, de 2010 körül biztosan, elveszett belőle, elporladt az a politikai rész, ami miatt még mindig tisztelni lehetne.

vizipipa 2014.01.16. 13:42:06

@post: hosszú, unalmas, többszörösen önellentmondásos, ami nem azt jelenti, hogy semmi sem igaz vagy érdemleges benne.

Nem hoztam volna le. Viszont, ha már, mégis. Fűztem volna hozzá megjegyzést. Nem 5 oldalon a részletekben kotorászva.
Max. fél oldalt.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2014.01.16. 13:43:54

@tesz-vesz: A Rákosi-rendszerben is nőtt az életszínvonal

akkor eszerint az is jó volt a magyarságnak? az általad citált táblázat szerint: IGEN

Statisztikával minden szart meg lehet ideologizálni

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 13:45:46

@Nemzetstratégia: nőtt az életszínvonal a rákosi-rendszerben? komoly? a padlássöprésekkel? ugye van erre egy statisztikád is?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 13:49:45

@Mozartkugel: jézusom, miért nem álltok neki gondolkodni?!? hogy a fenébe lehet ilyent leírni a 21.században?!
MILYEN APÁK BŰNE?? itt arról van szó hogy a befolyásos áruló apa egyengeti a karrierjét a fiacskájának, aki ugyanúgy áruló, és ugyanúgy korrupt, hisz az apja bűneit védi ,úgy hogy rájuk szabja a törvényeket is.

bajnai is ilyen, nemcsak orbán, mindenki ilyen, petőtől eörsiig.
www.youtube.com/watch?v=Cje-KbfAH3Y

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 13:51:40

@Nemzetstratégia: amúgy meg az általam citált az nem életszínvonal, hanem várható élettartam.
emellett különösen meredeken nőtt Horthyék alatt, nemúgy mint rákosi alatt

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2014.01.16. 14:02:37

@tesz-vesz: várható élettartam igen, emelkedett rákosi alatt is

Akkor az is üdvös volt a magyarságnak?
emelkedő élettartam = "jó" ugye itt ez az alapvetés.

Még a II. VH. alatt és után is (!!) nőtt a várható élettartam az ostoba táblázatod szerint - 1 millió halott, málenykíj robot, stb

Tehát mind a Világháború, mind a Rákosi korszak jó volt, mert emelkedett az élettartam, ugye?

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.16. 14:19:18

az ifjúkonzervek -legyenek is azok mittudoménkik - balfaszok, titkos buzik, mint arra az utánozhatatlan grift, és azóta néhánymagam, sokan rámutattunk.

"málnási a tükör előtt állt. meztelenül. derekán öv, vállán keresztben antantszíj. kifújta a levegőt, hasát behúzta, és jó erősen megrántotta az övet. úgy, hogy a gyomrát is szorította. farkát, hátulról előre nyúlva, a combja közé húzta. a borotvált zacskó és farok, az alig összeszorított combok fényesre kopott belső lapjához tapadt. nézte magát a tükörben. szép nő lennék. és ez az antantszíj, ez olyan reakciós, gondolta. "

a kor el fogja őket söpörni. ostobák.
mind mondtam nekik, hogy milyen lesz a rezsim, mind mondtam nekik, hogy oroszpolitika, oroszpolitika, oroszpolitika. csak nyögtek a medveseggről, meg a csesztertonos faszságaikat nyomták. mindegy, fátyolkák.

de! még nem tudják mit javasolok a miniszterelnök úrnak:

miniszterelnök úr! ugye nem gondolja azt senki komolyan a fideszben, hogy a főváros kizárólag a fővárosi lakosoké? ugye nem? a magyarság egy ötöde itten lakik, minden közintézmény, minden központ emitten van, ez a veres rongyokba öltözködni készülő város az ország szíve, agya. /sajnos/.
ugye miniszterelnök úr, egy szaros autópálya szakaszról sem a legközelebbi falu lakosai döntenek, hisz országos érdek? ugye.
nem ragozom tovább, érti ezt maga.
javaslatom a következő: a fővárosi választási eredményeket valamilyen rendszer alapján befolyásoltassák az országos eredményekkel. mondjuk a fővárosban leadott szavazatok egy ötödöt érnek, az országos listásak négyet. vagy ilyesmi. a többi a szakemberek dolga.
és ami nem lényegtelen. egy ilyen döntés után tovább főhetne az újkonzervek feje.
miniszterelnök úr! bízom benne, hogy a helyes oroszpolitikával kapcsolatos iránymutatásaim megfogadása után, ez utóbbi javaslatom is elgondolkodtatja!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 14:34:16

@egyetmondok: soha nem is volt benne
a 98-02 között "sikeres polgári kormányzás" egy mítosz, sokan el is hitték ,mert akkor még nem volt internet

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 14:40:16

@Nemzetstratégia: nézd már meg az emelkedést!
ne fárasszál már folyamatosan.
"emellett különösen meredeken nőtt Horthyék alatt, nemúgy mint rákosi alatt", biztos horthysta volt a statisztika készítője, nem?
ugyanolyan emelkedés, mint a horthy 30-asaiban, a korral járt tehát, de a 20-as éveket überelni senki nem tudja
itt korszakokról van szó, nem a háborúról, a háborút nem számolják bele a várható élettartamokba, ahogy azt se ha elüt a villamos...
Jézus

egyetmondok 2014.01.16. 15:04:40

@tesz-vesz:
Ezzel nem értek egyet. 98-2002 között a Fidesz-nek semmiféle kifogása nem volt, sőt, az alkotmányossággal szemben. Nekem se tetszett sok-sok intézkedés akkoriban, de egy dolog rosszul kormányozni , és egy másik dolog csinálni egy rosszabb egész állami-hatalmi konstrukciót.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 15:45:18

@egyetmondok: semmi kifogásuk nem volt a kommunisták ellen, semmilyen kifogásuk nem volt a privatizáció ellen, még folytatták is az aranytojásos tyúk eladását.

de itt a közelebbi példa is: A Budapest Airport Zrt. a Szerencsejáték Zrt. után a második legnagyobb hasznot hozó vállalata országunknak, a privatizálása előtt.
hol van az elszámoltatás? budai gyuszkó is csak oszkó péter nevét tudta szajkózni:
youtu.be/vMIHKVOHjXE?t=45s
de cselekedni kéne elvtársak, nem pofázni folyamatosan.

akkor nem volt kifogás az alkotmányosság ellen, most van? nem értem, ez miért a te érved, és miért nem az enyém?

honnan tudod hogy a " csinálni ill. folytatni egy rosszabb egész állami-hatalmi konstrukciót" nem-e egyenlő a rosszul kormányzással? ne felejtsd ki a hazug propagandát a történetből, amit te információnak hittél akkoriban, az lehet, hogy hazugság volt, és nem volt senki aki hitelt érdemlően kiderítse, azért ma az átlátszót lehet utálni, de nem írnak ők hülyeségeket és légbőlkapott baromságokat, pl akinek egy csöpp esze van, azt tudja, hogy a TEK vezetője orbán korábbi testőre volt, már ez a tény mutatja a korrupciót, nem? mármint az értelmes embereknek, és amikor az átlátszó ír arról hogy 110 millió forintért pakoltak homokzsákot, akkor az minimum gyanús az értelmes emberben.
atlatszo.hu/2014/01/07/itt-a-tek-valasza-a-szamok-meg-mindig-nem-stimmelnek/

egyetmondok 2014.01.16. 16:11:12

@tesz-vesz:
" semmi kifogásuk nem volt a kommunisták ellen " --- nekem semmi kifogásom sem volt Hornék kétharmadnál is többje ellen, tehát nem nagyon tudok mit kezdeni azzal, hogy mit kellett volna,vagy kellene általában a kommunistákkal kezdeni. Most sem Pozsgay ellen van kifogásom, hanem a Nemzeti Hitvallás szövegével szemben...

" semmilyen kifogásuk nem volt a privatizáció ellen, még folytatták is az aranytojásos tyúk eladását " --- Te a proletárdiktatúra szocializmusának állami vagyonára tekintesz úgy,mint aranytojást tójó tyúkra ? Ebben biztosan nagy különbség van közöttünk, mert én arra a vagyonra úgy tekintek, mint a történelem egyik legmocskosabb vagyonára, pont olyanra, mint az innen elhurcolt zsidók akkoriban kiigényelhető vagyonára. S hogy az mennyire nem olyan vagyon volt,mint gondolod, szépen ki is derült, amikor a rendszer összeomlott, és a világpiachoz képest lehetett látni az igaz értékét: szar volt az, pont amit a tyúk hátul termel. Olyan is lett a vége.

A rossz kormányzást én megkülönböztetem a rossz hatalomtól. Lehet rossz gazdaságpolitikát csinálni a legtisztelhetőbb alkotmányos jogállam keretei között is; az alkotmányosságtól, joguralomtól nem általában azt lehet várni, hogy mindig minden tökre rendben legyen, hanem csak azt, hogy mindig minden javítható legyen. Ez a "csak" azonban rettentően sok,nekem pont elég ahhoz,hogy fejlődési esélyt lássak, és ne lássak ilyet, ha az alkotmányosságot elkezdi valaki babrálni. Erre pedig itt csak 2010 után került sor.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2014.01.16. 16:49:13

@tesz-vesz: az élettartam-növekedést hoztad példának hogy "jó" volt" a Horthy-korszak. Ez egy óriási nagy ostobaság, mivel a II Vh. és a rákosi-éra alatt is nőtt az élettartam, a táblázatod szerint. Vagy azok is jók voltak, vagy értelmetlen az egész.

"Nézd már meg az emelkedést" - ki dönti el hogy milyen mértékű emelkedés a jó? Mi alapján?

A táblázatod ostoba, kidobhatod a szemétbe.

"itt korszakokról van szó, nem a háborúról"

a háború is egy korszak. kezdetétől a végéig. a táblázatod szerint az is jó volt mert emelkedett az élettartam..

"de a 20-as éveket überelni senki nem tudja"

Mondhatjuk hogy az I. VH vérvesztesége is belejátszott, meg a habsburg-éra alatti iszonyatos nyomor, a 20-as évek tehát csak kiegyenlített.
Szintén, ha nem csak Magyarországot néznéd akkor tudnád, hogy minden térségbeli állam hasonlóan "száguldott", Horthy ide vagy oda. Tehát az általános technikai fejlődés és az új módszereknek (fertőtlenítés, járványmegelőzés stb) köszönhető a fejlődés, amit Mo csak átvett, az összes többi környékbeli államhoz hasonlóan.

A táblázatod értéktelen, vacak. Pusztán erre utaltam. Nem kell elfogadnod, sem elismerned.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 19:01:21

@egyetmondok: tudod, nürnberg után a fasiszták nem menthették át a vagyonukat és nem csinálhattak az NSDAP-nek joutódpártját, belépve az összes főfasisztával, mivel kivégezték őket nürnbergben,
a koncertárciós táborok vezetőibeől se lett miniszterelnök 45 után. itt horn gyuszkónk, az 56-os harcos, lehetett miniszterelnök az ún rendszerváltás után.
hogy ez téged nem zavar? most ezzel nemigen udok mit kezdeni

ezt kellett volna a kommunistákkal kezdenie egy antikommunista pártnak. teljes lusztrációt. börtön. vagyonelkobzás.
már antall is a komcsik embere volt, vagy irtózatos nagy balek. midnenesetre hazaáruló volt, hisz önhibán kivül is lehet gyilkolni, szándék nélkül egy balesetben, így lehet hazát is árulni, de nem valószínű hogy ilyen ostoba volt, inkább már így is indult, egy olyan dávid ibolya volt, aki komolyabban vette az emberi viselkedést. de a gazda ugyanaz volt.

az állami vagyon nem a proletárdiktatúra szocializmusa volt, hanem elsősorban az állam költségvetésébe befolyó összeg.
tudod ebből is fizették a kórházakat
miért kell alap dolgokat magyaráznom és leírnom ide? most még viszonylag nyugodtan kérdezem.

A Budapest Airport Zrt.-re úgy tekintek, mint egy aranytojásos tyúkra, mivel a Szerencsejáték Zrt. után a második legnagyobb hasznot hozó vállalata volt országunknak, a privatizálása előtt.
mi a k i f köze van ehhez a zsidóknak? most már kezdek kicsit mérgesebb lenni. úgy omlott össze a rendszer mint a malév, szándékosan összemlasztottk, hagyták összeomlani az elvtársak, hogy fejenkét milliárdokat ki tudjanak lopni belőle.

akit a zsidók jobban érdekelnek mit a magyarok, takarodjon izraelbe, vagy minimum fogja be a p*fáját, ez nem a zsidók országa, most nem voltam kedves, de itt leírom kulturáltabban is:
kkbk.blog.hu/2013/10/21/martonyi_es_a_nemzet

az AB ugyanolyan mint volt, posztkommunisták irányítják, ez gumicsont, úgy látszik te beszoptad, itt már 1948 óta ugyanúgy irányítják az országot. csak most nem biszku szól le a bíróságra, hanem orbán és gyurcsány

Mozartkugel · http://baronesregni.blogspot.hu/ 2014.01.16. 19:29:13

@tesz-vesz:

Remélem kezelteted magad és lassan elkezdenek hatni szépen a gyógyszerek.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 19:40:50

@Nemzetstratégia:
te arra tetted fel az életedet hogy engem agyilag lefárasszál folyamatosan.
ezzel is, meg puzsérral is.
nem volt feudális a Horthy-kor, erre volt példa a statik
és igen, tudott magyarul is beszélni folyékonyan Horthy...

könyörgöm fel tudod fogni, hogy nézd már meg az emelkedését? nem látod milyen meredek? nem gondolsz bele, hogy ez járványügyi, orvostechnológiai feljesztéssel is jár TRIANON UTÁN?

"a gazdaságszerkezetében is szétzilált, jóvátételre kötelezett ország a békediktátum aláírása, tehát 1920 után kilenc évvel, 1929-ben plusszal zárta a költségvetését. soha nem látott arányban költött Horthy Magyarországa oktatásra és kultúrára, soha nem nőtt olyan gyorsan a várható átlagéletkor ebben az országban mint az 1920-as években (gondolom ez közgyógyellátás fejlődéséhez kötődött leginkább) "

ennyit arról, hogy Magyarországon "fennmaradt a feudális rendszer" a két világháború között, bár nyilván idővel a technológiai, gyógyászati fejlődés is közrejátszik. penicilin (tömeges előállítása 1944-ben kezdődött), c-vitamin (1937. Walter Haworth kémiai Nobel-díj, megosztva Paul Karrerrel; orvosi Nobel-díj: Szent-Györgyi Albert), de ezt azért át is kell venni, terjeszteni kell, megvásárolni, előállítani, hogy változást idézzen elő a teljes népesség körében. 1922-től már nők is szavazhattak 30. életév után (férfi: 24 évtől).

miért kell ilyen szeméttel húzni az időmet? egyedül nem tudsz rájönni?
persze tudom én, hogy a führer is komoly gazdaságot csinált, nade attól még Horthy gazdasága se lenézendő, biztos jobb lenne ha szálasi alatt emelkedne így, de hát ott is van emelkedés, ahogy rákosi alatt is, csak nem ilyen mértékű, mint a 20-as években
és ne gyere légyszi a nagy gazdasági világválsággal 29-33,
Magyarország államháztartása 1929-ig szufficites volt!

A statisztikát készítő dönti el, hogy milyen mértékű emelkedés! Andorka Rudolf: Szociológia (Sociology) c könyvében, és a szerző: Barna Rovács, náluk lehet reklamálni, a"horthysta" szociológusoknál, engem hagyjál békén!

"Mi alapján?" rengeteg forrás van ám erre az interneten:

lmgtfy.com/?q=life+expectancy

lmgtfy.com/?q=sz%C3%BClet%C3%A9skor+v%C3%A1rhat%C3%B3+%C3%A9lettartam

utoljára mondom: se az, ha elüt a villamos, se a háborúk, nem befolyásolják a születéskor várható élettartamot.
tehát nem játszott bele az 1. vh vérvesztesége (?), ez nem az a kompenzálós dolog..
mutass már nekem akkor egy statisztikát a szlovákokról, románokról itt az usáé:

www.prb.org/images11/us_life_expectancy.gif
mennyire meredek?

itt francia:
www.retourvital.com/images/Esperance-De-Vie.gif
gyakorlatilag beértük a franciákat

miért kell hazudozni meg blöffölni? honnan veszed ezt?

"Szintén, ha nem csak Magyarországot néznéd akkor tudnád, hogy minden térségbeli állam hasonlóan "száguldott", Horthy ide vagy oda. "

mert én sehol se találok a neten most a kisantant országaiból 1900-tól szül várh élettartamot. gondolom olyan fejlettek voltak, hoyg nem is lehet utánanézni
így szépen mellétehettük volna a kettőt.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Hungary_life_expectancy.png

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.16. 19:58:59

@tesz-vesz: Nálad a te érveidért esdeklik a nép? Ennyire azért nem lenne szabad lenézni.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 20:01:47

@biboldó: azt hiszem megbeszéltünk valamit, mi hárman

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.16. 20:04:06

@tesz-vesz: A nép a harmadik? Az ő nevében csak te véled magad hivatottnak megszólalni.

Bloodscalp 2014.01.16. 20:05:38

@rajcsányi.gellért (ergé): van olyan téma amit még nem írtatok meg?:)

Geo_ 2014.01.16. 20:16:44

@rajcsányi.gellért (ergé):
Az elemzett társaságra is igaz, hogy az identitásához való ragaszkodás felülírja az értékeket.
Ugyanakkor fogalmam sincs, hogy a valóságban mekkora ez a kör - mert ha azt nézem, hogy ezekben a blogokban milyenek a kommentelők, akkor igencsak siralmas a kép. (Pl. kezdetetktől figyeltem a Jobbklikket - azt hittem, egy műhelyről van szó, de valójában Navracsics leamortizáló melójához hasonló aktuálpolitikai, szinte gyűlöletkeltő, de inkább azt fenntartó írások jelentek meg.)

egyetmondok 2014.01.16. 21:09:21

@tesz-vesz:
Érdeklődéssel olvaslak, s mindent elkövetnék annak érdekében, hogy bárki, bármikor olvashasson téged. Pénzzel ugyan egy fillérrel se, de elvben azt is támogatnám, hogy könyvet jelentess meg a gondolataidból.
Ez az egyik,amit mondhatok.
A másik az az, hogy mindenkinek igyekeznék elmondani, hogy olyan gondolkodást, mint amit a soraidból vélek létezni (ha jól olvaslak,s remélem jól értelek), véletlenül se engedjenek ebben az országban soha hatalomra jutni.

Alfőmérnök 2014.01.16. 21:11:03

@jose maria padilla: Az un. ifjúkonzervek nem konzervek, hanem nyugatmajmoló idióták. Nem magyar hagyományokból szeretnének építkezni, inkább olyannak szeretnék látni Magyarországot, mint amilyen a "fejlett" nyugat (elsősorban UK). Olyannak szeretnék látni Magyarországot, mint amilyenek ergé világjáró fotói.

Megjegyzem, az ifjúkonzerveknél még szánalmasabbak a nem ifjú konzerv pojácák, pozőrök, mint amilyen például aristo. (Tölgyet, Lánczit, Egedy Gergelyt nem sorolnám ide.)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 21:48:18

@egyetmondok: ha valamit nem értesz, említsd meg.
te félsz? ti is posztkommunista vállalkozók vagytok, nem demokraták?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.16. 22:10:44

@tesz-vesz: Te dolgod, hogy kivel mit vélsz megbeszélni, mit hiszel valóságnak. Viszont ha mindezt kényszeresen világgá kürtölöd, kénytelen vagy elviselni ha az orrodat a saját szarodba nyomják.
Hármasban senkivel nem beszéltünk meg semmit. Ez ugyanaz a buzi kényszerképzeteid egyike, miként a bárgyú zsidózásod is. Felőlem hiheted, hogy kunbéla baszta meg a sohasemvolt nődet, de ha netán szóvá tevődik a világmegváltó mindentudó önképed faszkalap mivolta, viseld egészséggel!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.16. 23:19:46

@biboldó: fejezd már abba a hülyeségeidet, ne fárassz szerencsétlen buta troll

Grigorij Pantyelejevics 2014.01.16. 23:56:21

@tesz-vesz: na ja! mindenki, egyedül csak te vagy villamos. :p

Gabbesz 2014.01.17. 02:00:52

tesz-vesz, te magadtól vagy ilyen hülye, vagy fizetést kapsz érte?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.17. 02:27:48

@Grigorij Pantyelejevics: @Gabbesz: lehet válaszolni konkrét dolgokra is, érvekkel, mintha emberek lennétek, nem kutyák.

amit mondtam, megmondtam: aki a fideszre szavaz, teljesen ostoba , persze az mszp-sek is azok, csak tőlük nem vár mást azt ember.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.17. 06:09:03

@Koroncai András:

Kapitális zagyvalék!

valaki senki 2014.01.17. 06:51:54

@tesz-vesz: Dehogynem! Még ma sem két cégről derül ki, hogy az alapítás - gyarapítás erősen ebben az időszakban lett megalapozva. No, nem itthon persze, hiszen itt az államosítás minden céget lenyúlt anno, nem lett légyen az bárkié...

valaki senki 2014.01.17. 07:00:39

@Alfőmérnök: Kérlek, szíveskedj megírni, hogy Magyarország történelmének mely időszakaira volt jellemtző értelmes politizálás? Leszámítva a felvilágosodás korát.. Mátyást is istenítjük, de 400 évre dobott a HAbsburgok karmai közé. Sokat elárul a magyar urak mentalitásáról, pl Mária Terézia elfogadása, akkor legalább szabadulhattunk volna, de néháanyezer akkori tetű személyes érdeke előrébb való volt, mint a nemzeté, az országé. Mondd! Változott azóta valami? Egy röhej, hogy az elég új USA- nak többet köszönhet az országunk ( lsd aranyvonat, királyi jelképek visszaszolgáltatása) mint az összes "nagy tesvérnek" akik lehúztak az évszázadok alatt, és mégis visszasírják! A boldog békeidőkről annyit: olvass egy kis Móriczot, Mórát, és kérdezősködj hogy éltek vidéken! Olyan szintű nyomorig most még nem sikerült lejutni, de dolgoznak rajta a fiúk! Szóval, kevés kivételtől eltekintve, itt mindig is az önös érdekek írták a történelmünket, még ha szépítik is! Most lám, még új történelem csinálókat is bevetnek, hogy a gyerekeink ideológiai képzése rendben legyen! :) Itthon meg majd elmondjuk az igazat is, ahogy nekünk anno otthon a szüleink. Szép kis új világ épül! Új?

vantaan 2014.01.17. 07:49:36

Tisztelt fórumozók! valaki már személyesítsen meg egy azaz 1 "ifjú konzervatív" eszmeiségű politikust!!!
....... mert,ha nem sikerül akkor akár a búvárhencserek politikai irányultságáról is hasonlóan izgalmas vitát rendezhetünk.

Ad Dio 2014.01.17. 07:53:41

Lakik egy gazda pár házzal mellettünk. Erről az írásról ő jutott eszembe. Illetve nem ő, hanem az ő csotrogány MTZ 550-es traktora. Elég jól ismerem a gépet, kotortam benne épp eleget. Nos a szovjet ipar e remeke már bőven abban az állapotban van, hogy a mérnöki tudomány minden bizonnyal képtelen lenne megmagyarázni a működőképességet. De ennek a gépnek mennie kell, mert NINCS MÁSIK. És a muszáj ugyebár nagy oligarcha. Hogy a cikkhez visszatérjek, ha a cikk írója történetesen nem zseniális politikai elemző, hanem hasonlóan fantasztikus gépészmérnök lenne, akkor minden bizonnyal vitriolos kritikával illetné a vasmasztodon életben tartására alkalmazott technikáinkat, és rövid úton, tisztán és veretesen megmutatná, hogy kalapács és hidegvágó segítségével a szántás közepén nem lehet adagolót javítani. Pedigde. A tragacs meg megy, mert mennie kell. A gazda szavaival élve, kurva jó lenne venni egy új dzsondírt, de ennek SZÁMOS akadálya van...

Az alkotmány és a politika nem azért olyan amilyen, mert EGYES politikusok teljhatalomra és a "demokrácia" lerontására törekednek, hanem azért olyan amilyen, mert jelenleg a magyar nép itt tart a tanulási folyamatban. Jelenleg ennyi telik, ilyenre van igény. A 2006-os eseményeknél semmi nem mutatja jobban, hogy lehet a legszebb törvény érvényben, ha a hatalom ejt rá magasról. Az a hatalom épp olyan mint a jelenlegi, épp olyan amilyennek lennie "kell": hiszen tükrözi azt hogy hogy áll Magyarország a 21. század hajnalán a tanulási folyamatában. Ez akkor fog változni, ha a választók igényei változnak. A társadalomnak ugyanis nem a formája a lényeges, hanem az anyaga.

Épp ezért engem mint "fiatal konzervatívot" cseppet sem érdekelnek a fentihez hasonló cérnakesztyűs eszemefuttatások. Én pergmatikus vagyok, az ideológiák hidegen hagynak. Az MTZ-t nem lehet mikrométerrel vizsgálgatni. Egyelőre engem a társadalmunkat alapjaiban meghatározó vonások érdekelnek, mint pl. munka vagy segély, államháztartási hiány, belső piac és belső termelőerő védelme, oktatáspolitika, btk átszabás stb.

Ha ezek beérnek, majd veszünk új traktort is. Most viszont azzal szántunk amink van. Az entellektüel picsogást meg meghagyom azoknak, akik ebben örömüket lelik.

Netuddki. 2014.01.17. 08:05:43

Ifjú konzervatív = fidelitas ? He?

vantaan 2014.01.17. 08:36:10

@kovi1970: No igen a mai sajtó épp milliárdos fidelitas lenyúlás előkészületeiről ír.
Ez lenne az ifjú konzervativizmus??? A Qrva életbe!

Cinkes 2014.01.17. 08:50:53

alapvetően az ifjú és a konzervatív fogalmak párosítása a természet rendjével ellenkező dolog. a hülyéket meg komolyan venni nem érdemes...

csárli hárper 2014.01.17. 08:56:33

ifjú konzervek? új kotmány? ennyit írni a semmiről...

Alkibiadesz 2014.01.17. 10:06:09

@Urfang:

"elsöprő igény itt a látszatkonzervatívokra van, akiknek vannak díszes elveik a sufniban, de a gyakorlatban totálisan elvtelenül megtesznek bármit amit a rövidtávú érdekük éppen diktál.

Megtesznek bármit és nem sokra rá ugyanannak az ellenkezőjét is, de a támogatóikat ez egyáltalán nem zavarja, mert őket csak az érdekli hogy azok a díszes gombok és kitűzők kint legyenek"

Ez csak részben igaz.
Van igény a látszatkonzervatívokra, de nem csak a látszat igénylése miatt, hanem azért mert a látszatkonzervatívok hipokrita magatartásában saját magukra ismernek a választók. Saját, hétköznapi életükben a látszatkonzervativizmus igénylői ugyanúgy viselkednek mint a látszatkonzervativizmus művelői. Mi sem haszonsabb annál a mindennapokban folytatott elvtelen létharcban, mint magasztos, nemzeti-konzervatív értékekre hivatkozni.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.17. 10:09:57

Nem konzervatív, hanem fideszes. A kettő között kevés a közös pont.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.17. 10:10:42

@Cinkes:

Nem, nem így van. A konzervatívizmus értékválasztás kérdés és nem életkorfüggő.

Alkibiadesz 2014.01.17. 10:25:24

@Mozartkugel: az alkoholisták között rengeteg a makulátlan pedigréjű ember...

Cinkes 2014.01.17. 10:29:55

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа: persze, vannak savanyú fiatalok akik rákényszerülnek... tudom is sajnálni őket.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.17. 10:35:17

@Cinkes:

Ez téves.

Szerinted egy fiatal csak komcsi vagy neonáci lehet? Mindenki más savanyú?

Alkibiadesz 2014.01.17. 10:45:42

@Nemzetstratégia:

Egyetértek!

Az elemzés írójához hasonlóan én is úgy gondolom, hogy az ifjú-konzervatívok kiindulópontja az a cél volt, hogy megtörjék a balliberálisok politikai-kulturális-nyelvi hatalmát. Így jutottak el a hagyomány kulcsfogalmához, amit az angolszász konzervativizmus szótárából kölcsönöztek. Ennek a tradícionalizmusnak próbáltak valamiféle magyarországi hagyományt is megfeleltetni. Az viszont nem vették észre, hogy ha Magyarországon van olyan hagyomány ami megfelel az angolszász hagyománykoncepció kritériumainak, akkor az ízig vérig baloldali hagyomány.
(Talán Békés Márton a legjobb példa erre az ellentmondásos törekvésre, aki még Németh Lászlóból is valamiféle konzervatív figurát akart faragni.)

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.17. 11:31:24

@Cinkes:

Egy fiatalt nem hoz általában lázba a mainstream eszmevilág, márpedig manapság a liberalizmus az. A fiatal szeret különcködni, márpedig, hogy lehetne különcnek lenni a fő hatalmi eszme támogatásával? Így marad a fiatalnak, ha radikális, a szélsőjobb vagy a szélsőbal, illetve ha nem radikális, akkor meg a konzervatívizmus.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.17. 11:45:24

@valaki senki: mármint németországban ? fasiszták cégei?

vantaan 2014.01.17. 11:50:46

@tesz-vesz: " fasiszták cégei?" .... no azért volt ott átmentés ...sőt!! Lásd a Porshe vagy a Krupp művek ...de ha ezek netán Rt is voltak akkor ott van a MENGELE cég amely zsidó? elkobzott vagyonokból alapították s ma egy jelentős Mezőgazdasági gépgyártó ami már a 70-es években is szállított Magyarországra gépeket.

Cinkes 2014.01.17. 11:56:57

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа: jó nekifutás egy elég rossz konzekvenciával. a liberális pont, hogy ugye a szabadelvűséget jelenti, amit próbáltál ráhúzni különböző félreértelmezéseken keresztül a fiatalságra. az, hogy valakiknél átcsap devianciába az már más kérdés. az meg, hogy szerinted a liberális képet festi magáról a felnőtt társadalom és nem a konzervatívat az már inkább vicces.

Alkibiadesz 2014.01.17. 11:58:46

@Geo_:

"Az elemzett társaságra is igaz, hogy az identitásához való ragaszkodás felülírja az értékeket."

Lehetséges.
Viszont az se olyan jó, ha arra használjuk az általános érvényűnek tekintett elveket, hogy azok kényszerítő ereje előtt fejet hajtva egyúttal az identitását is feladja vitapartnerünk.

Hogy magamat idézzem:
"Nem a vita, és ezzel a vitában megszerzett önazonosság feladására, majd egy új identitás elsajátítására van szükség, hanem az identitáspolitikai küzdelmek etikájának körvonalazására."
www.lexa.hu/Konyv/Lehetsegese-a-politikai-kozosseg-igazsagos-ujraalkotasa/140788

conmorientes 2014.01.17. 12:10:24

Nagy és okos elemzés a nemtudom miről, de sokat tanultam belőle.

Tele van a puttonyom ezzel az önazonosság megtalálásának kérdésével, függetlenül attól hogy milyen színű és ízű balfaszkör teszi.....

Ettől rohadt meg ugyanis ez az ország, most már úgy tűnik végletesen. Azok akik ugyanis el akartak valaha is érni valamit simán opportunistává váltak az éppen aktuális fuvallat szárnyán, ami pedig egy jól ismert emberi tulajdonság.

Ennek alapján nem volna-e hasznosabb ha valaki végre kitűzné a zászlajára a pohos és szúrágta eszmerendszerek közti önkeresése helyett az egyszerű és mindenki számára szükséges jólét iránti igényt ?

Geo_ 2014.01.17. 12:28:10

@Alkibiadesz: azt nem állítom, hogy rohanok megvenni a könyvet - a téma izgalmas, de már így is túl sok olvasásban a hátralékom :-(

Azt hiszem, a témához tartozik: geo.nolblog.hu/archives/2013/11/21/Ideologia_helyett__ertekeket_Egy_hetkoznapi_megkozelitesmod/

Alkibiadesz 2014.01.17. 12:52:03

@Geo_:
Nem is azért említettem ;)

Alkibiadesz 2014.01.17. 12:56:38

@conmorientes:
Erről szólt a magyarországi liberalizmus 20 éven keresztül.

Geo_ 2014.01.17. 13:05:17

@Alkibiadesz: van neten könnyen elérhető változat, rész?

Alkibiadesz 2014.01.17. 13:14:03

jelenleg még nincs, de mivel disszertáció is készült belőle ezért bekerül a Debreceni Egyetem adatbázisába

conmorientes 2014.01.17. 13:33:36

@Alkibiadesz:

Most ideböfentettél nekem valamit, gondolom azért hogy köszönjem meg :)

Csupán azt nem tudom hogy melyik 20 évre évre gondoltál, és hogy a "liberalizmust" a mostanában trendi szokás szerint szitokszként használtad vagy politikai rendszer meghatározásként.

Az ügy tárgyát tekintve pedig sajnos az én emlékeim szerint még egyetlen kurzus sem tett ezért az ügyért semmit azon kívül hogy mindegyik kitűzte ezt a zászlajára. Különbség csak annyi hogy melyik milyen szemérmességgel és metódus alapján lopja el az én és most már gyermekeim jövőjét saját maga részére...

Alkibiadesz 2014.01.17. 14:05:17

@conmorientes:
Akkor bocsánat, hogy nem voltam elég részletes.
Az 1990 és 2010 közötti korszakra gondoltam, ami - főleg a jelenleg épülő rendszerhez viszonyítva - liberális volt.
Az egész rendszerváltó paradigma lényege a jólét növelése lett volna, a piacgazdaság és a demokrácia bevezetésével.
Volt ebben a projektben egy olyan remény, hogy a polgárok elég racionálisak lesznek annak belátására, hogy a jólét növelésére csak az új keretek között van reális lehetőség, és ezért maguk mögött hagynak minden antiliberális ideológiát, vagyis a kommunizmust ugyanúgy mint a nacionalizmust.
Úgy vélem, hogy eme optimista jövőkép mögött az a félelem munkált, hogy a rendszerváltók által kiküzdött, kialkudott demokratikus kereteket nem egy felvilágosult polgári magyar nép, hanem a nacionalizmus szellemétől megmételyezett csőcselék foglalja el.
Ezt a félelmet kompenzálták a hazai liberálisok az antinacionalizmussal, és azzal a koncepcióval, miszerint a modernizáció általuk képviselt programja kikerülhetetlen történelmi szükségszerűség.

Aztán lehet hogy pont ennek a kompenzációnak köszönhető, hogy a liberálisok legrosszabb rémálmai váltak valóra.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.17. 14:08:16

@vantaan: ott van még a dr oetker, adidas, vw, mi van még?
szerintem azért ezekre az amerikai tőkések rátették ám a kezüket. egy kis részvényvásárlás itt, egy kis igazgatótanácsosság ott.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.17. 14:23:11

@vantaan: " csak 1 az az egy olyan magyar politikus nevét kérném aki európai (nyugati) értelemben konzervatívnak lenne nevezhető! "

A szemérmességről ugyanis megkérdezték Rogán Antal nejét is a Mr és Mrs c. műsorban a tv2-ön. Végül a kedves férj, mint egy szóvivő készségesen válaszolt a kérdésre. Elmondta, a meztelenséghez is megvan a megfelelő hely, valamint, hogy felesége szemérmes asszony. Ezt egy történettel támasztotta alá, amelynek az volt a csattanója, hogy amikor nejével egy hotelszobában laktak nyaralásuk alatt, talán Olaszországban, Gaál Cecília nem tudott eleget tenni az anyagcseréje által támasztott szükségleteknek, mert nem volt képes úgy székelni, hogy férje a hotelszobában tartózkodott.

"mi veszi rá az ötödik kerületi polgármestert arra, hogy a neje szemérmességét ezzel illusztrálja? Tán csak nem pont ott a műsor közönségével van szellemileg egy szinten a polgármester úr?"

"Ezt pont láttam. Szánalmas volt. Egy ilyen sztorival még baráti körben sem jönnék elő, nade 1-2 millió magyar előtt így beégetni az asszonyt! Ehhez már politikus köcsög kell..."

"Hová süllyedünk, ha már egy konzervatív politikusnak mondott makimajom is ilyen szenny liberális fertőben érzi jól magát.
Beteg média, beteg celebek."

"Kedves Rogán Antal.
Szakonyfalu büszke rád!
Megtagadtad kommeniste apádat, a volt osztály
társaid nem tegezhetnek, a faluban nem tudtál
köszönni!
Legalább a feleséged végtermékét megosztod a
nagyvilággal.
Hajrá polgári M.ország."

kkbk.blog.hu/2014/01/17/rogan_a_jedi

conmorientes 2014.01.17. 14:46:15

@Alkibiadesz:

Ez így már némiképp pontosabb és véleményként is értkelhető, azonban számomra egy teljesen elméleti síkot jelent amihez a valóságnak emlékeim szerint sajnos vajmi kevés köze van.

Az értelmezésed szerinti rendszerváltó paradigma nem létezett, mert valójában a jólét értékelhetősége sem volt kérdés. Mindössze annyiról lehet a tudatosság szintjén beszélni, hogy egy felpuhult és rossz beidegződésekkel telített totalitárius rendszer korlátaitól való békés (és ennek a jelzőnek itt rendkívüli hangsúlya van) megszabadulás lehetőségeinek eufóriája kapta el a jónépet, aki hiányt szenvedett elsősorban vágyott javakból másodsorban személyes szabadságból.
Persze ha a jólétet a fogyasztói társadalommal definiáljuk mindez közelíthető, magam azonban hajlok arra hogy a jólét nem a fogyasztás szabadságára hanem a hosszú távú biztonság és boldogulás korlátlanságára épül.
A rendszerváltás pedig nem egy a kommunizmustól és a nacionalizmustól való elhatárolódás igényeként alakult ki, hanem annak az igénynek mentén ami a fejlettnek tekintett (jogok és lehetőségek szintjén) nyugat intézményrendszereinek és életszinvonalának elérését jelentette. A nyugati intézményrendszer értéktartalma okán érthetően mindkét általad említett irányzattól elhatárolódik, így a definicióval csak annak vágyott eredményében kell egyet értenem.
Ezzel együtt azt hiszem hogy a jelenlegi hatalomgyakorlók - akiket a te szavaiddal szólva a nacionalizmus szellemével megmételyezett csőcseléknek lehet tekinteni - hatalomra kerülése és a hatalom gyakorlási gyakorlata merőben független a liberalizmus mint eszmerendszer világviszonylatban is jelentős hanyatlásától, arra csupán az indoklásához és a téves ellenségkép felmutatása céljából van szüksége.
Ezért nem gondolom sem azt hogy a liberalizmus mint eszme a jóléttel akármilyen szoros összefüggésben volna, és ezáltal azt sem hogy az általad említett elmúlt 20 évben a négyéves váltó rablógazdálkodás korlátai közt bármelyik kurzusnak az valódi szándéka lett volna.
Ehhez kapcsolódva ebben a cikkben véletlenszerűen egyetlen pontos és valamirevaló érdemi gondolatot találtam, amely megfelel a boncolgatott eszmerendszerek alapvetési ellentétpárja lényegének, az pedig az önkorlátozás megléte vagy hiánya.
A rémálom számomra ez utóbbi....

Alkibiadesz 2014.01.17. 15:10:58

Az hiszem te a "nép" rendszerváltás korabeli vágyait rekonstruáltad, én meg a rendszerváltók egy részének vágyait.
Szerintem addig tekinthető "liberálisnak" az 1990 utáni korszak, amíg a két csoport vágyai nagyjából fedték egymást, vagy el lehetett hitetni, hogy fedik egymást.

tarackos 2014.01.18. 20:36:06

Hát, az online cuccokból tényleg ez jön le.

Mivel ez van, érdemben a resztli sem befolyásolja...
süti beállítások módosítása