Lex MAL: az Ön cégét is államosíthatják?
2010. október 17. írta: tanarseged ur

Lex MAL: az Ön cégét is államosíthatják?

  Mint ismeretes, 2010. október 11-én a parlament megszavazott egy olyan törvénymódosítást, melynek értelmében magántulajdonban lévő cégek működése is állami felügyelet alá vonható. Egyes politikusok, újságírók és bloggerek azonnal farkast kiáltottak, államosítást emlegettek és a magántulajdon szentségét féltették. Velük szemben itt a Mandiner blogon előbb Kínai Kálmán és Trágár Tóni küldte a magántulajdonért aggódókat a katasztrófa színhelyére, utánuk pedig Dobray vette védelmébe a Lex MAL-t.

  Nem kívánom a szenvedélyes vitairatok számát növelni: azokból már van elég. Most azt javaslom, nézzük meg hideg fejjel a törvénymódosítást és a kapcsolódó jogszabályokat: ezek alapján mikor, hogyan és mennyire veheti el a magántulajdont az állam? Kissé száraz és unalmas poszt lesz ez, de talán valamivel jobban fogjuk látni, miről is szól a vita.

A törvénymódosítás

  A rend kedvéért kezdjük a megszavazott törvénymódosítással, amely beiktat egy újabb paragrafust a 2004. évi CV. (ismertebb nevén a honvédelmi) törvénybe:

  „197/A. § (1) Gazdálkodó szervezet működése rendeletben - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - a Magyar Állam felügyelete alá vonható.
  (2) A Magyar Állam nevében az államháztartásért felelős miniszter vagy kormánybiztos jár el.
  (3) A (2) bekezdésben meghatározott személy
  a) áttekinti a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét,
  b) jóváhagyja, ellenjegyzi a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait,
  c) a rendkívüli intézkedés bevezetését előidéző helyzet közvetlen elhárításával, illetve következményeinek enyhítésével összefüggésben dönt a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó ügyekben, és
  d) kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szemben a 34. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás elrendelését.
  (4) A Magyar Állam a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéseiről haladéktalanul írásban tájékoztatja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőit és felügyelőbizottsága tagjait. A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott döntéshozatali jog egyebekben nem érinti a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szervének a hatásköreit.
  (5) A Magyar Állam a gazdálkodó szervezet vagy tulajdonosa ténylegesen felmerült kárával megegyező kártalanítással tartozik a (2) bekezdésben meghatározott személy által a feladatkörébe tartozó döntéssel okozott kárért arra az időtartamra, amikor olyan rendelet volt hatályban, amit az Alkotmánybíróság utóbb megsemmisített.”


Az államosítás vajon mi?

 Beszélhetünk-e valóban államosításról, és ha igen, akkor kiket érinthet? Államosítás alatt azt értjük, amikor az állam tulajdonába vesz olyan javakat, amelyek előtte magántulajdonban voltak. A törvénymódosítás nem szól állami tulajdonba vételről, csak állami felügyeletről: szigorú értelemben tehát szó sincs államosításról. A céget felügyelő kormánybiztos ugyanakkor ellenőrzési, jóváhagyási és döntési joga birtokában könnyen okozhat komoly kárt a felügyelet alá vont cégnek. A megszavazott paragrafus (3) bekezdésének d) pontja szerint ráadásul „kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szemben a 34. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás elrendelését.” Milyen szolgáltatásról is van szó? A honvédelmi törvény 34. paragrafusa értelmében az ilyen szolgáltatás keretében a cég az alábbiakra kötelezhető:

  „a) meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tűrésére,
  b) valamely tevékenységtől való tartózkodásra,
  c) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előkészületi tevékenységre,
  d) az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlésére”


  A céget felügyelő kormánybiztos tehát kezdeményezheti mindezt, akik pedig elrendelhetik, azok ugyanezen törvény 37. paragrafusa szerint: a kormány, az illetékes miniszter, valamint a területileg illetékes megyei közgyűlés elnöke vagy polgármester.

  Ami tehát megtörténhet, az nem államosítás a szó szoros értelmében, de bőven elég ahhoz, hogy egy cég lehetetlen helyzetbe kerüljön, tönkremenjen, és végül esetleg mégis állami tulajdonban végezze. Az érintett vállalkozónak vagy cégtulajdonosnak pedig feltehetőleg mindegy, hogy a cégét egyetlen tollvonással vagy hosszas procedúrával veszik el tőle. Aligha sajnálunk persze olyan céget, amely halálos áldozatokkal és óriási anyagi kárral járó katasztrófáért felelős. De nem ad-e a törvény túl nagy hatalmat az állam kezébe? Nem lehetséges-e, hogy az állam ártatlan cégekre és vállalkozókra is lesújt? Vagy hogy aránytalanul súlyosan büntet jóval kisebb vétségekért is? Az érintett cég vagy vállalkozó persze fordulhat az Alkotmánybírósághoz, és ha igaza lesz, kártérítést is kaphat. A helyzete viszont kiszolgáltatott. Nem rajta múlik, hogy addig is mit tesz a cégével az állam és hogy mi marad a cégből a felügyeleti időszak végére. Az is kérdés, hogy ha az Alkotmánybírósághoz fordul, akkor igazat adnak-e neki, hogy mennyi ideig tart az eljárás, hogy mennyi kártérítést ítélnek meg neki, és hogy végül is talpra tud-e állni mindezek után. 

Gazdálkodó szervezetek

  Kikre vonatkozik a törvénymódosítás? A szövegben gazdálkodó szervezetek szerepelnek. A gazdálkodó szervezet a PTK (1959. évi IV. törvény) 685. paragrafusának c) pontja szerint:

  „gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.”

  Ezen belül a gazdasági társaság (2006. évi IV. tv a gazdasági társaságokról 2.paragrafus, (2) bekezdés):

  „Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.). Jogi személyiségű gazdasági társaság a korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a részvénytársaság (rt.).”

  Magyarán, itt bizony mindenféle magántulajdonú cég érintett lehet, a MAL-méretű nagy társaságtól a családi bt.-ig és az egyéni vállalkozásokig. De kell-e félnünk attól, hogy a kormány tényleg csak úgy bármikor, bárkinek a cégét elveheti?

Rendkívüli állapot és veszélyhelyzet

  Nem sokan foglalkoztak vele (talán nem is vették észre?), de a módosított paragrafus a honvédelmi törvény XIV. fejezetében van, melynek címe: „Megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot, az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset és veszélyhelyzet idején alkalmazható szabályok”. (Köszönet Zb74 kommentelőnknek, aki erre Kínai Kálmánék posztjánál felhívta a figyelmet.) Vagyis nem igaz, hogy az állam csak úgy bármikor átveheti az irányítást bármilyen magáncég fölött: ehhez a törvényfejezet címében felsorolt öt állapot valamelyikének kell bekövetkeznie.

  Ezt az ötféle állapotot vagy időszakot az Alkotmány szabályozza. Az ötből az első négy jórészt háborús vagy polgárháborús helyzetre vagy annak veszélyére vonatkozik, ami elég valószínűtlen eset. (Szükségállapot bevezethető még ipari szerencsétlenség és elemi csapás esetén is, de annak igen súlyosnak kell lennie.) Marad tehát a veszélyhelyzet: ezt kell megvizsgálnunk, és valóban, erre hivatkozva történt meg az állami felügyelet alá vétel a MAL esetében is.

  Az Alkotmány 35. paragrafusa így határozza meg a veszélyhelyzetet:

  „A Kormány (...) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása (a továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.”

  A veszélyhelyzet fogalmát részletesebben is kifejti az 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (2. paragrafus, (2) bekezdés):

  „veszélyhelyzet a szükséghelyzetet (...) el nem érő mértékű, az élet- és vagyonbiztonságot vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot, amelyet különösen a következő események válthatnak ki:
  a) súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése, amely kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, talajból, tárgyról, anyagról, levegőből, állatból vagy állati tetemből származik;
  b) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése;
  c) kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi állapot, amelynek során bármely légszennyező anyag koncentrációja a 30 perces levegőminőségi határértéket a megengedett esetszámon felül meghaladja;
  d) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése;
  e) az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben radioaktív anyaggal végzett tevékenység során vagy nukleáris űrobjektum becsapódását követően a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény;
  f) ipari létesítményben, továbbá szénhidrogén-kitermelés során vagy veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező baleset, amikor a szabadba kerülő mérgező anyag az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti;
(kiemelés tőlem: erre hivatkozva vették állami felügyelet alá a MAL-t - a szerző megjegyzése)
  g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget;
  h) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás;
  i) régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút;
  j) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók.”


  Ennek kell tehát bekövetkeznie ahhoz, hogy valamely cég állami ellenőrzés alá vonható legyen. Pontosan így történt a MAL Zrt. esetében is. A 245/2010. (X.6.) kormányrendelet veszélyhelyzetet hirdetett ki Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére, majd a 247/2010. (X.12.) kormányrendelet az egy nappal korábban megszavazott Lex MAL-ra hivatkozva állami felügyelet alá vonta a céget.

Einstand hófúvásban?

  Hogyan veheti el tehát az állam valakinek a cégét? Először is a kormánynak rendeletben veszélyhelyzetet kell kihirdetnie olyan területre, ahol az adott cég működik, majd szintén kormányrendeletben állami felügyelet alá kell vonnia a céget. Ez azért nem éppen mindennapos eset. Elvileg persze az is elképzelhető, hogy több napon keresztül tartó hófúvást követően állami felügyelet alá vonnak egy palacsintasütő bt.-t - de, hacsak nem Gyurcsány Ferenc vagy Debreczeni József fejével gondolkodunk, ez nem valami életszerű. Felmerül viszont az a lehetőség, hogy ilyen időszakokban a magáncégek (már a komolyabbak persze) zsarolhatóak lesznek az állami felügyelet alá vonás lehetőségének informális belengetésével. A cégtulajdonosnak nyilván jobban megéri majd elfogadni a visszautasíthatatlan ajánlatot, mint vállalni a bizonytalan kimenetelű meghurcoltatást, akár ártatlanságának tudatában is.

  Az is lehet persze, hogy ilyesmire soha nem fog sor kerülni, és a törvényt valóban csakis a hasonló katasztrófák károsultjainak érdekében hozták, és csakis valóban bűnös módon kárt okozó cégekkel szemben fogják alkalmazni. Lehet, hogy a fideszes képviselőknek és kormánytagoknak meg sem fordul a fejében, hogy az állam hatalmával szemben - már amikor épp ők kormányoznak - jogi garanciák volnának szükségesek. Akinek hatalma van és meg van győződve róla, hogy márpedig ő azt csak jóra fogja használni, annak a hatalommal szembeni garanciák óhajtása pepecselő akadékoskodásnak, fék- és ellensúly-fetisizmusnak, vagy akár ellenséges kerékkötésnek is tűnhet. A károsultak szempontja pedig valóban fontos, és nem csupán az igazságérzetünk miatt. A jog uralmára és a belé vetett bizalomra sokkal nagyobb csapás, ha egy súlyos kárt okozó cég trükkök százaival megmenekülhet a felelősségre vonástól, mint egy olyan törvény, amellyel a kormány ill. a kormánypárti politika esetleg majd visszaélhet.

  A jogszabályokból tehát annyi derül ki, milyen lépéseken keresztül vehet ellenőrzés alá (de facto: vehet el) az állam egy magáncéget. Nyilván igen hosszasan lehet vitatkozni arról, hogy mit fog vagy mit nem fog megtenni a kormány, ha így marad a szabályozás. Egy ilyen vitában viszont a gondolatok nagy része találgatás, ezért legalább annyira múlik a vitatkozók politikai nézetein és előítéletein, mint a tényeken. Jó lenne, ha az ilyen vita nemcsak értelmetlen, de fölösleges is lenne - mondjuk azért, mert a parlamentben olyan törvényt fogadnak el, amely a mostaninál világosabb és amennyire csak lehet, garanciát ad arra, hogy valóban csak a bűnösök bűnhődjenek.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr732373917

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Lex Mal és az olcsó beszéd 2010.10.17. 13:53:57

"Hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak"Ez az eszmefuttatás arra próbál választ adni, hogy a Kormány miért nem támogatott egyetlen ellenzéki módosító indítványt sem a Lex Mal szavazásakor.Szeretném megnyugtatni mind Schiffer Andrást, mind...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2010.10.17. 14:57:32

@Bell & Sebastian: Az igazságnak NEM letéteményese a kormány, mert ha az lenne, eldönthetné, hogy eztán kurvajól élünk, és ennyi, problémáink meg vannak oldva.

Valamint. A formális logika nem egy szófordulat, hanem jelentéssel bíró tartalom.
Nem olyan, mint a hál' isten, hanem pont jelent valamit.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2010.10.17. 15:09:47

@Bell & Sebastian: Az nem lehet, hogy minden szavam hazug, hiszen a szavaim fele a posztból vett állítás, a másik fele médiában ellenőrizhetően igaz, a harmadik fele pedig kiszámíthatóan igaz.

OmegaMale 2010.10.17. 15:11:32

@kolbászoszsömle:

hát, akkor kétszer is meg kell gondolni a környezetszennyezést.

Azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy mi szokott lenni a forgatókönyv, amikor egy cég különösen nagy vagyoni kárt vagy éppen közveszélyt, ipari katasztrófát okoz. A vezetés gyorsan kimenti a vagyont és keresnek egy bűnbakot, aki jobban jár, ha bevállalja a büntetést, nehogy a rokonaival történjen valami (ha szerencséje van az illetőnek, még a baj előtt felfedezi és jelenti a bajokat, ez esetben 'csak' kirúgják és keresnek 'hozzáértőbb' munkatársat). A sértettek semmit nem kapnak, vagy az adófizetők állják a számlát, vagy az adófizetők.

Ha ez nem lenne mindennapos történet, akkor ilyen, kevés garanciát kínáló módosításokra sem lenne szükség (bár a privatizáló szemszögéből, ha nem garázdálkodhat szabadon, nem létezik elégséges garancia). Még jó, hogy a kártalanításkor a legfontosabb szempont, hogy a károkozónak milyen garanciák járnak... pfff. Én azt gondolom, hogy ez a törvény ma *nagyságrendekkel* kevesebb embert érint, mint ahányan sivítoznak érte. Viszont ezen kevés ember sokkal több embert veszélyeztet, mint ahányat akár önerőből kárpótolni tudnának (vagy akarnának, ahogy a MAL esete mutatja), ezért fontos, hogy az érintettek maguktól is tudják, mi a kötelességük.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.10.17. 15:17:17

Nomármost, ha a tulajdon immáron szent sérthetetlenségét, amelyért a reprivatizáció elmaradásakor nem aggódtak annyira azok, akiknek dolguk az aggodalom, szóval, ha a tulajdon sérthetetlenségét úgyis seggbelőtte a fideszes ármány, akkor ehhez a MAL esetében nem kell új törvény, megoldható az 1995. évi LIII. törvény alapján, idézem:

"102. § (1) A környezetkárosodásért, illetve a környezetveszélyeztetésért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a környezetkárosodás, illetve környezetveszélyeztetés bekövetkezésének időpontját követő mindenkori tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a környezetkárosítást, illetve környezetveszélyeztető magatartást folytatták.

(5) A gazdasági társaság és egyéni cég azon tagjai (részvényesei), valamint vezető tisztségviselői, akik olyan határozatot (intézkedést) hoztak, amelyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy annak végrehajtásával a társaság környezetkárosodást okoz, a társaság megszűnése esetén korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságot terhelő, a társaság által nem teljesített helyreállítási és kártérítési kötelezettségekért. Mentesül a felelősség alól a gazdasági társaság és egyéni cég azon tagja (részvényese), illetve vezető tisztségviselője, aki a határozat (intézkedés) meghozatalában nem vett részt, a határozat ellen szavazott, illetve az intézkedéssel szemben tiltakozott.

(3) Ha a környezetkárosodást megelőző, illetve a helyreállítási intézkedés költségeit a környezethasználó helyett a központi költségvetés finanszírozta, a környezetvédelmi hatóság a finanszírozott költségek összegének erejéig a környezethasználó ingatlanvagyonára a Magyar Állam javára jelzálogjog, ennek biztosítására pedig - az (1) bekezdés alapján már elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlanokat kivéve - elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését rendeli el. Ha a környezethasználó ingatlanvagyonának értéke a központi költségvetés által finanszírozott összegre nem nyújt kellő fedezetet, a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó ingó vagyonára is elrendeli a jelzálogjog bejegyzését."

net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV

Környzetkárosítás esetén tehát simán el lehet venni a céget a tulajdonostól az eddigi törvények alapján is. Ha pedig az állam nagyon fenekedik egy cég vagyonára, bizonyára meg tud állapítani környezetkárosítást is. Ehhez új törvény nem kell.

Nem lehetséges, hogy a kormány célja valóban az volt: katasztrófahelyzetben több eszköz legyen a kezében a védelemre és kárelhárításra?

Megjegyzem még azt: a tulajdon sérthetetlensége nem a felelősség alóli mentesítést jelenti olyanok részére, akiknek tulajdonuk van. És lényeges distinkció még: nem államosítás, ha az állam behajt egy tartozást.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2010.10.17. 15:19:10

@OmegaMale: Most, ezzel a törvénnyel, a fent, általad vázolt helyzettel szemben a következő állt elő:

Amikor történik valami gebasz, amire a kormány ráfoghatja, hogy történt valami gebasz, akkor arra rá lehet szabadítani a kormányközeli érdekeltségeket, akik felesleges és drága munkákat végezve (pl értelmetlen gátakat építve) kizsigerelik a céget, majd, amikor a kizsigerelt cég nem tud fizetni, az állam a céggel együtt átvállalja az adósságait.

Magyarul, kifizeti az állam a céget a baráti vállalkozásoknak, majd a felszámolóbiztos el is adja nekik.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.10.17. 15:19:45

Ez kimaradt:

102/B. § (1) Jogerősen megállapított környezetkárosítás esetén a környezetvédelmi hatóság a helyreállítási intézkedés megtételére kötelező határozatában elidegenítési és terhelési tilalmat rendel el a helyreállítási intézkedés megtételére kötelezett személy azon ingatlanaira, amelyek a helyreállítási intézkedés költségeinek előreláthatólag finanszírozandó összegére kellő fedezetet nyújtanak.

szita szita péntek 2010.10.17. 15:25:05

@OmegaMale: "Én azt gondolom, hogy ez a törvény ma *nagyságrendekkel* kevesebb embert érint, mint ahányan sivítoznak érte. " - Höhö. Megpróbálom röviden elmondani, amit fentebb hosszabban irkáltam, hátha átér:

- Ez a törvény mindannyiunkat érinti, mert a jog kiszámíthatósága ellen hat. Példája nyomán más törvények is születhetnek, mer' ugye ezt is benyeljük.

- Ez a törvény mindannyiunkat érinti, mert egy kiszámíthatatlan, az erejével (vissza)élni akaró és tudó kormányzat képét festi rólunk, ami visszahat a tőke hazai működésére. Kevesebb fejlesztés lesz így, kevesebb munkahely és kisebb bér.

Joaquin 2010.10.17. 15:30:26

Általában nem kedvelem a blogot, de ez egy hiánypótló cikk volt.

"A jog uralmára és a belé vetett bizalomra sokkal nagyobb csapás, ha egy súlyos kárt okozó cég trükkök százaival megmenekülhet a felelősségre vonástól, mint egy olyan törvény, amellyel a kormány ill. a kormánypárti politika esetleg majd visszaélhet."
Ezzel viszont nem értek egyet. Inkább valami egyensúly lenne kívánatos. Másrészt amivel vissza lehet élni azzal előbb-utóbb vissza fognak.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.10.17. 15:36:25

@szita szita péntek:
@Joaquin:

Föntebb idéztem, eddig is volt olyan törvény, amelynek alapján hatósági intézkedés során el lehet venni a cégtulajdont, és még csak hosszas felügyeleti procedúrára sincs szükség, egyszerűen és gyorsan elintézhető. A törvény 1995-ből való.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2010.10.17. 15:43:16

@Elpet: Ha az alapján járnak el, akkor nem tudnak a nép felé erőt és határozottságot sugározni, plusz, egy szoci-érában, a szocik előrelátásának köszönhető, alkotmányos alapoknak megfelelő törvény alapján járnak el.

Ez a törvény, amit most hoztak, valószínűleg nem fogja kiállni az alkotmányosság próbáját, ami egy újabb érv lesz az mellett, hogy milyen szar is a mi alkotmányunk, és miért van szükség ez helyett szentkoronázni benne.

Vagy, ami valószínűbb, ez a mi jogászokból és egyebekből álló kormányzatunk egyszerűen nem is tudott arról, hogy a jelenlegi szabályozás alapján is be tud avatkozni, és semmi szükség arra, hogy ilyen törvényeket hozzon.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.10.17. 15:50:00

@kolbászoszsömle:

Ha ráteszik a jelzálogjogot a cégre, az mitől nem határozottság?
Ugyanúgy lehetne mondani, hogy a Fidesz államosít, pedig nem is tehetnek róla, hogy talajmechanika van.

Téglagyári Megálló 2010.10.17. 15:51:12

@kolbászoszsömle:

"A formális logika nem egy szófordulat, hanem jelentéssel bíró tartalom."

Ó jaj. Na de mit fogadsz el igazságnak. A formállogika csak akkor használható következtetések levonására, ha van valami, amit mindketten elfogadunk igazságnak. Van ilyen kijelentés?

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2010.10.17. 15:58:20

@Téglagyári Megálló: Amennyiben én hivatkoztam volna a formális logikára, megérteném eme kérdésed, de mivel ez nem én voltam, fel sem foghatom, hogy miért kérsz számon rajtam mindkettőnk számára elfogadható igazságot.

@Elpet:
Magyarországon eddig szinte sosem kormányzati működés volt, hanem csinadratta. Ezt a szép hagyományt folytatja/teljesíti ki a fideszkormány, ahogy egyik katasztrófától a másikig, egyik válságtól a másikig menedzseli az országot.

Ha pukk, ráteszik a jelzálogot a cég vagyonára, azt nem lehet olyan szépen kommunikálni, minthogyaszondja Honvédelem, Törvény, Módosítjuk, Megakadályozzuk, Felügyeljük.

Az csak egy bejegyzés a tulajdoni lapon.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2010.10.17. 16:10:43

Na, ez kivételesen egy értelmes írás. Köszönjük.
Bár azt fenntartom, hogy ehhez nem volt szükség új törvényre.

Tuskó 2010.10.17. 16:26:39

@Bell & Sebastian: Istenem, te milyen egyszerű vagy. Nem lehet egy bonyolult életed, ezért irigyellek.

Tuskó 2010.10.17. 16:31:07

Remélem a következő poszt arról szól majd, hogy a magánnyugdíjpénztárakba történő befizetést meg hogy is lehet einstandolni. A fenti egészséges kételyeket azt gondolom ez jócskán erősíti.
kolbászoszsömlét is megszűntethetik majd - államosítás -, ha az ő nickje kell a költségvetés egyensúlyba hozásához.

OmegaMale 2010.10.17. 16:31:13

@szita szita péntek: "jog kiszámíthatósága"

Ez a törvény nem érint senkit, aki nem mások faszával veri a csalánt és akaszt le vele jó zsét (ugye nem nyitunk most vitát arról, hogy milyen keserves kenyér ez az ipar a Bakonyi-féléknek...).

A jogba vetett hit megilleti azokat is, akiknek a trutyi elvitte az addigi élete alatt felhalmozott javait. Csak annyi történt, hogy ezentúl a hasonló iparágban tevékenykedők egy sor eddig bevált praktikával (vagyonkimentés, hatóságok megkenése, veszélyes üzem elhanyagolása) *nem* számolhatnak.

"Ez a törvény mindannyiunkat érinti, mert egy kiszámíthatatlan, az erejével (vissza)élni akaró és tudó kormányzat képét festi rólunk, ami visszahat a tőke hazai működésére. "

Ha hiszed, ha nem, az én olvasatomban a törvény célja, hogy a megtörtént, precedens értékű esetben (és sok helyen van még sok-sok trutyi, ami nincs nagyobb biztonságban) a kormány a károsultak érdekében fellépni tudó és akaró erőként járjon el és hasson a hazai tőkének azon szereplőire, akik a haszonért (mert a tőkéseket az motiválja) mások faszával is szívesen verik a csalánt.

Tehát ebben egyetértünk, legfeljebb abban nem, hogy a tőkések céljai azok a mi céljainknak is megfelelnek-e, illetve hogy van-e beleszólásunk a mi országunkban abba, hogy a tőkéseknek mit szabad és mit nem.

OmegaMale 2010.10.17. 16:55:24

@kolbászoszsömle:

Azt hiszem a jelenlegi helyzet értelmezésében nem értünk egyet.

Kormányközeli érdekeltségek? A Honvédségre gondolsz, vagy mire? Vagy hogy építenek házakat a károsultaknak? Az árvíz is azért lett megrendelve, hogy a kormány az adófizetők pénzéből költhessen rájuk, ugye? Mellesleg elég régi megfigyelés, hogy egy ilyen helyzetben az alperes (pláne ha 'ártatlan') nem éppen az a valaki, akitől korrekt és tisztességes kártérítés várható (ezért van szükség pl. a bíróságokra is). Képzelem azokat a házakat, amiket a MAL építtetett volna...

Felesleges gát? Végül is minden gát felesleges, amíg nincs rá szükség... Minek az ABS, a légzsák, biztonsági öv a kocsiba, a baleset mindig másokkal történik...

Kizsigerelt cég??? 1997-ben *10 millió forintért* vették meg a timföldgyárat és nyoma sincs a 3 MRD-os (akkori áron) környezetvédelmi beruházásnak, amit vállaltak az akkor kb. 1.7 MRD-ot érő cég gyakorlatilag ingyért való átvételéért cserébe. Ha azt gondolod, hogy ezen idő alatt ezek az emberek bármit hozzátettek, ami több volt a feltétlenül szükségesnél (mármint a gyártáshoz szükségesnél), akkor gondold újra. Ezekből a cégekből, ha volt bennük még valami értékes, már régen kisikkasztották belőle, gazdáik az utsó csepp manát is kifacsarták belőle, ha már nem jött több, akkor bedöntötték és piaci áron kezdték árulni darabokban. Amíg megy a biznisz, minden nap ajándék, ha beüt a gebasz, akkor nem mi voltunk, mi csak ültünk az irodában egész nap, a trutyi, meg a kazetta, meg a mozgó föld, vagy épp a Godzilla stb. a hibás.

szita szita péntek 2010.10.17. 16:57:47

@OmegaMale: Csak hogy félre ne értsd a korábbi bejegyzésem: nem szívlelem, hogy a hazánkba beáramló tőke (már ha van még ilyen ugye) kedvezményeket, előjogokat kap a hazaival szemben, nem szívlelem az eb*szott privatizációt, mint ahogyan a felelőtlen üzemeltetés sem lopta be magát a szívembe.

Ugyanakkor a tőke nem csak külhoni "rabló" tőke, de bezony hazai rabló tőke is. A fene a fajtáját - profitot akar termelni az istenadta! Az már csak egy mellékhajtás, hogy mi, eccerű népek bezony abból élünk, hogy nekik termeljük a profitot. A tőke jelenléte nem egy választható alternatíva, hanem gazdasági szükségszerűség. Nomármost ipari katasztrófák mindenhol vannak. Ahol termelés folyik, ott bizony balesetek is történnek. Ezzel pedig szerintem számolnak is az érintett cégek. No, akkor most kis hazánkban azt láthatják, hogy az ilyen esetekben nagyon keményen odab*sznak nekik, s teszik ezt váratlan, a nemzetközi gyakorlattól eltérő módon. Nem fognak ide jönni, illetve elmennek innen.

Szerintem a normál eljárás a következő lett volna:
- Az állam a katasztrófa után gyorsan eljár, a polgárainak segít.
- Állam bácsi összeadja a védekezés költségeit, amihez hozzácsapják a károsultak kárrendezésének tételét, talajcserét, mit tudom én mi kell még.
- Ezt a MAL-nak kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy felróható-e felelőtlen, hibás üzemeltetés nekik. Övék az iszap -> ezt bizony nekik kell állniuk. Az elvárt lóvét az állam BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEN KERESZTÜL aztán szépen behajtja a MAL-tól. Fontos ez a közbenső lépés, mert esetleg a bíróság mondjuk azt mondja, hogy bizonyos védekezési költségek esetleg fölöslegesek voltak. (Mit tudom én, nem kell annyi gát.)
- Lefolytatják a vizsgálatot a felelősség kérdéséről. Elmarasztaló ítélet esetén a cég, illetve ha van nevesíthető felelős, akkor az büntit is kap.

Ilyenkor jön az az érv, hogy addigra "kiüresítik" a céget és nem lehet majd behajtani a tartozást. Hm. Lehet, bár szerintem erre egy sima elidegenítési tilalom megoldás lenne. (Vagy esetleg vmi más, nem vagyok járatos a gazdasági jogban.)

Ehhez képest most az van, hogy a kormány biztost ültet a cég tetejére, aki dönt a cég ügyeiben. Ezzel gyakorlatilag akár el is lehetetlenítheti a működését, de az a minimum, hogy megfizettethet vele olyan költségeket, amelyek vitathatóak. (Ebben a politikai hangulatban persze a MAL nem fogja jogi úton vitatni, mert ki is zsigerelnék őket.)

Khm. Nekem nem tűnik ez a megoldás sem jónak, sem szükségesnek. Ugyanakkor a veszélyei meg nyilvánvalóak.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2010.10.17. 17:14:15

@tanarseged ur: Én is úgy gondolom, hogy a kárelhárítás és a kártérítés anyagi fedezetének biztosításához elégségesek lettek volna a meglévő jogi lehetőségek. Ez a rapid törvénymódosítás ugyanarról a tőről fakad, mint a senkit semmitől meg nem védő, ámde világrekord idő alatt felépült kolontári gát: a fideszes fontoskodás manifesztációja. Erős és aktív kormányunk van, amelyik kétszer körbeszaladja a kutyaólat, mielőtt felborítja a vizestálat.

S mivel sem a 3., sem a 34-35 §-ok nem tartalmaznak földrajzi korlátozást, ezért minden eseménynél minden vállalkozás állami felügyelet alá helyezhető.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2010.10.17. 17:16:45

@OmegaMale: Nem szabad összekeverni azt a problémát, miszerint tízmillióért megvettek egy céget, ami milliárdokat ért, meg azt, hogy elöntötte a falut a szenny. Ezt a két dolgot összemosni demagógia.
A MAL feletti állami ellenőrzés-átvételnek nem lehet oka, és legitimitást nem ad neki az, hogy olcsóért vették.

A környezetvédelmi beruházások 3 milliárd értékben persze egy következő kérdés.
Ez lehet oka annak, hogy az állam visszavegye a céget, mert szerződést szegett a vevő, de itt nem ez történt.

A Honvédséggel meg Katasztrófavédelemmel elvégeztetett munka majdnem olyan, mintha haverokkal végeztetnék (pont olyan drága, és pont a haverok vannak benne).

Az a gát, ami arra hivatott, hogy egy tározóból kiömlő anyagot tartson vissza, és a tározóból kiömlő anyag maximális terjedési távolságától többszáz méterrel távolabb épül fel, az felesleges beruházásnak tekinthető.
Illés ilyet építtetett.

Kínai Kálmán és Trágár Tóni 2010.10.17. 17:20:08

Nem akarunk pánikot kelteni, de jeleznénk: a honvédelmi törvény szóban forgó (harmadik) részében eddig is szerepelt egy csomó olyan dolog, mint a rögtönítélő bíráskodás, a sajtótermékek korlátozása, az erőszakos kitelepítés, kijárási tilalom stb. Vagyis a Fidesz már eddig is nyugodtan megtehette, hogy valami konyhai balesetre hivatkozva szükségállapotot hirdet, majd a komcsikat négy felé vágja, s kitűzi maradványaikat Szeged, Makó, Balmazújváros és Angyalföld falaira.

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.10.17. 17:42:04

@Tuskó: "Remélem a következő poszt arról szól majd, hogy a magánnyugdíjpénztárakba történő befizetést meg hogy is lehet einstandolni."

simán. és mikor kiderül, hogy nem einstandolják, és garantálják, hogy nem lesz veszteséged, pedig megérdemelnéd, hát megint beégtek.

Táskás Tóni 2010.10.17. 17:51:23

@Kínai Kálmán és Trágár Tóni: Szegeden már el is kezdte a Nemzeti Együttműködés Kormánya. Vérig sértődött Orbán ,hogy nem az általa kiválasztott gyenge fideszes jelölt lett a befutó . Mivel azonban szépen átrajzolták a választási körzeteket megspékelve a saját maguknak kialakított új választási törvénnyel az önkormányzatban fidesz többség van. Hiába ajánlott fel 2 alpolgármesteri széket Botka, a fidesz ugyanazt csinálja ott is mint országos szinten csinálta eddig is jó pár éve .Nem számít ,hogy 3-4 milliárdtól elesik a város , a főnök Orbán megtiltotta az együttműködést ezért nem vállalnak semmilyen tisztséget ,viszont jól megakadályozzák a normális munkamenetet. Orbánnak és alattvalóinak semmi sem drága. Szarok a NENYI-tekre álszent erőből kormányzó tehetségtelen banda. Gondolom nálatok ki van akasztva a NENYI főfalra ,aztán,ha tükörbe néztek ne felejtsetek el egy turhás szembeköpést magatoknak.

Táskás Tóni 2010.10.17. 17:53:08

@calam: MSZMP tag volt , jelenleg oligarcha és az ő villájában találkoztak Orbánnal az izraeli kaszinó építők.

Táskás Tóni 2010.10.17. 18:15:29

@Kínai Kálmán és Trágár Tóni: Bocs, de kivánom ,hogy soha ne legyen nagyobb élvezetetek , mint amivel pár hónapja elütitek az időt. Tudjátok a szokásos ,továbbra is élvezzetek a NENYI-re.

Kelsen és Coase · http://igyirnankmi.hvg.hu 2010.10.17. 18:16:45

@Kínai Kálmán és Trágár Tóni:
Nono! Ne csaljunk! A szükségállapotot az Országgyűlés vagy - ha az OGY akadályoztatva van - a köztársasági elnök hirdeti ki!
A Kormány - mint Kolontáron is - veszélyhelyzetet hirdethet ki, ahol pl. sem a rögtönítélő bíráskodást, sem a sajtótermékek korlátozása nem vezethető be. A kitelepítéssel meg éltek is.

OmegaMale 2010.10.17. 18:38:24

@kolbászoszsömle:
Nem keverem az almát a körtével, csupán annak a véleményemnek adtam hangot, hogy egy olyan tulajdonostól, akik évtizedes kötelezettségét nem teljesíti és csak az *ingyen* kapott javakból profitál, ameddig ráfordítás nélkül lehet, veszélyezteti a környéken élő életét, testi és anyagi biztonságát, attól
1. Nem várható semmilyen további etikus vagy morális értelemben elvárható magatartás (pipa: elbagatellizálták, természeti katasztrófa történt, lakossági fórumra el nem menés, erős slaggal lejön stb.), sem semmilyen méltányos megállapodás (pipa: először semmi, majd fejenként 100 ezer forint, na jó a halottakat eltemetik), a követelés minden lehetséges eszközzel való vitatása(pipa, kis Bakonyi: "Én még ilyen pici voltam, amikor épült bla bla bla...")
2. Várható, hogy az állásba és a botrányba beleroggyanó cégből privatizőrt megszégyenítő sebességgel ment ki mindentő pl. egy Kajmán Szigetek-i cégbe. Inkább megrohad a sitten, minthogy felköhögje a zsét. Annyi ilyen nagy privatizőr megtette már annyiszor, túl sok pénz és nincs halálbüntetés (én nem vagyok a híve!) így bármit meg lehet úszni, kivéve ha kisember vagy.

Mondd, kivel kéne a katasztrófa utáni kármentés végeztetni, ha nem a katasztrófavédelemmel, vagy éppen a honvédséggel. Ezek a hazájukat szolgálni képes és hajlandó emberek békében és nem-katasztrófahelyzetben ott ülnek és arra várnak, hogy pl. egy ilyen helyzetben bevessék őket. Az adónkból élnek és ha kell, jönnek. Kérlek meséld el nekem, ki dolgozik náluk olcsóbban.

Nem szeretek vészmadárkodni, de nem valószínű, hogy csak egyetlen kazetta van olyan állapotban, ami előidézte a történéseket. Tudtommal a gátfal nem záródik, így inkább arra szolgál, hogy újabb baj esetén megfelelő (->kisebb rossz) irányokba terelje a trutyit.

evil overlord (törölt) 2010.10.17. 18:50:42

@OmegaMale: Nekem van egy nagyon gonosz ötletem az ellopott pénzek visszaszerzésére: ha nem fizeti vissza, leüli naponta 3000Ft-ért. Grantált, hogy meglenne az összes lenyúlt lé.

Bell & Sebastian 2010.10.17. 18:54:53

@igyirnankmi.blog.hu:
Ez így igaz, kevés kellett hozzá, hogy belefussunk -talán pár etnikai alapon leadott puskalövés, meg egy kis önbíráskodás bármelyik részről-, aztán jól végigverettek volna a román/olasz/francia/osztrák csendőrökkel, és lőttek volna a fülkeforradalomnak, mint egy párszor eddig!

Műterror, műtömeggyilkosság, műrobbantás, műtüntetés, műigazságbeszéd, okos fiú ez a Feri meg a farizeusok!

@Tuskó:
Nomen est...

@Kettes:
Furcsa mi, hogy már az alteregód se lát? Nem örülsz, Vinci? Ennek meg mi örülünk, nagyarcú aSSman.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.10.17. 19:19:02

Egyébként teljesen indokolatlan az a felhabosított szörnyűlködés, ami a magántulajdon sérthetetlensége ürügyén folyik. A helyzet az, hogy a magántulajdon sérthetetlenségének elvével nem áll ellentétben az, hogy az állam bizonyos körülmények közt és bizonyos feltételek mellett elveheti a tulajdont.

Ez épp olyan, mint ahogyan a személyes szabadság sérthetetlenségével is összefér az, hogy időnként őrizetbe vesznek és börtönbe zárnak embereket.

Az pedig, hogy ki milyen történeteket tud kitalálni arról, miképp él majd vissza az Orbán-kormány a különböző jogszabályok biztosította lehetőségekkel, az nem túlzottan érdekes, ilyen történeteket százszámra hallottunk már.

Kelsen és Coase · http://igyirnankmi.hvg.hu 2010.10.17. 19:23:05

@Elpet:
Csakhogy a személyes szabadság korlátozása minden esetben független bírói döntés. (kiv.: őrizet, 72 óra)
Nem az érdekes, hogy az Orbán-kormány (és az összes utánakövetkező) miképp él majd vissza, hanem az, hogy miért ad erre lehetőséget a törvény, és pl. miért nincs bírói kontroll, határidő, szükségességi kritérium?

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.10.17. 19:29:50

@igyirnankmi.blog.hu:

A törvény nem ad rá lehetőséget.

Azért itt az állami felügyelettől az államosításig egy színes és jó néhány ponton alátámasztatlan gondolatmenet vezet.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 19:34:36

@Táskás Tóni: Majtényinek villája van? A volt ombudsman és ORTT elnöknek? Az Eötvös intézet igazgatójának? Muhahahaha

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 19:37:16

@Táskás Tóni: a ti kormányotok legalább tehetséges volt. kapott is egy kétharmados zakót. ezen kéne már elkezdeni alaposan gondolkodni. sosem késő.. mint megtanulni, ki is az a Majtényi László :)

Kelsen és Coase · http://igyirnankmi.hvg.hu 2010.10.17. 19:42:56

@Elpet: Gyakorolja a legfőbb szerv jogait. A legfőbb szerv állami tulajdonba adhatja. Nem távolibb ennél az összefüggés.

Tehetetlen Dodó 2010.10.17. 19:49:10

Nézem a tévét, megismétlik, ahogy ez a vérprofi Bakonyi Árpád szakszerűen nyilatkozik a tározóról:

"rossz helyre rakták ezt a hogyishívjákot"

Hiába, a szakértelem kizárólagos baloldali attribútum.

Syr Wullam 2010.10.17. 19:50:47

@politicus: Hagyjad, vazze, nem kell oktatni az olyat, akinek Martonyi és Majtényi ugyanaz.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 20:15:16

@Syr Wullam: ja Martonyival keveri, hát magamtól nem jöttem volna rá...

OmegaMale 2010.10.17. 20:17:54

@evil overlord: Akkora zsét nyúltak, hogy nincs értelme visszaadni. Akár visszaadja, akár nem, ha elítélik és úgyis annyi neki, inkább a börtönben hal meg abban a tudatban, hogy a családban maradt a zsé, minthogy lehúzzon 10 évet és után relatíve csórón jöjjön ki.... Nem ezért nyaltak az ilyenek az átkosban és könyökölték végig azt a 20 évet, mire a nemrég bukott rezsim minden normát és erkölcsi viszonyítási pontot elzüllesztett és relativizált, hogy
aztán még nekik kelljen itt magyarázkodni...

Napi 3000-rel számolva egy felelős max. kb. 365*50*3000 = 54.75M zsét tud leülni (természetesen nem fog soha napi 3 ezer hasznot hozni, pláne nem egy életfogytos, nincs mivel motiválni és ha dolgozni akart volna, az elmúlt 20 évben megtehette volna). Vagyis ha még le is tudja sztornózni a tartozását a társadalom felé, a pénz, amit elsíbolt, soha többé nem lesz meg...

Táskás Tóni 2010.10.17. 20:36:28

@politicus: Bocsánat valóban össze szoktam keverni neveket és embereket .Pl. Orbánt néha összekeverem pl .Kádárral illetve Rákosival .bocs.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 20:45:35

@Táskás Tóni: pedig nem bonyolult megkülönböztetni őket. Orbán rendszerváltó oldalon állt, az általad említett emberek utódai és a te kedvenc politikai pártod viszont a másikon. :) Így már rémlik valami? LOL

Táskás Tóni 2010.10.17. 20:47:12

@Syr Wullam: Ezek szerint Te rögtön tudtad ,hogy ki az a régi komcsi ,dúsgazdag oligarcha. Örülök ,hogy egyetértünk .kiscsávó

Táskás Tóni 2010.10.17. 20:49:35

@politicus: Lehet ,hogy régen ,nagyon régen rendszerváltó oldalon állt ,mint szdsz közeli fiatal demokrata, most viszont építi az apukája által is nagyon kedvelt szocialimust.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 21:03:19

@Táskás Tóni: nem hinném, hiszen azért küzdött ellenetek meg a szüleid ellen, hogy az ne legyen soha többé. :)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 21:08:23

@Táskás Tóni: btw neked mi bajod van azzal, ha vki a szocializmust építené? azt élteted több mint 400 hozzászólás óta... ::):):)

Táskás Tóni 2010.10.17. 21:20:07

@politicus: Gyerekkoromban mást sem hallottam az apámtól, amikor nézte a tv-t ,hogy a büdös komcsik így és úgy ,nagyon rühellte azt a rendszert. Amikor kikelt magából akkor szidta Orbán MSZMP-titkár apját is ,ha nem is személy szerint.Tehát nekem kellemes gyerekkorom volt, ezen kívül senki sem politizált.Nem voltam KISZ-titkár /ez viszont nem mondható el Orbánról, hisz KISZ-titkár volt/ és soha nem léptem be az MSZMP-be karrierépítés miatt. Sőt még az MSZP-be sem. Valószínüleg mi soha nem fogjuk egymást ennek ellenére megérteni. Szörnyű számomra Orbán ezernyi arca , állandó változása szerintem az ilyen nem ember. Tudtommal fiatal demokrataként még utálta a papokat ,most pedig a fidesszel és a kdnp-vel vonul a templomba. , közben pedig a szavai és az erőszakossága nem azt mutatják ,hogy megtért volna .Amúgy a jóisten nem szereti nézd csak meg ,hogy amióta a hatalmat egyszemélyben gyakorolja csak árvíz és vörösiszap katasztrófák csőstül. Pedig azt ígérte ,hogy másképp fog sütni a nap. Már ezt sem tudta teljesíteni

Robinzon Kurzor 2010.10.17. 21:23:11

@Elpet:

Az elidegenítési és terhelési tilalom pont nem azt jelenti, hogy el lehet venni a tulajdont.
Ez (nagyon helyesen) azt jelenti, hogy nem lehet kivonni a végrehajtás alól.

A kérdés, amit a neokonok uraknak is fel kellene tenniük maguknak, így szól:

Miért kell Orbánnak "felügyeleti" jog a MAL felett, ha a környezetvédelmi törvény alapján az általad is idézett eszközökkel biztosítható a végrehajtás?

Táskás Tóni 2010.10.17. 21:24:16

@politicus: Nem mással ,mint Orbánnal van bajom.Egyszerüen ellenszenves és taszító. Örülök ,hogy Te másképpen látod és legalább jól tudod érezni magad. De azért ilyen hévvel felesleges őt védened ,megvédi őt a páncélozott autója és a testőrei..sajnos

Táskás Tóni 2010.10.17. 21:26:00

@politicus: Ja és többet ne szólíts, kisherceg

evil overlord (törölt) 2010.10.17. 21:37:47

@OmegaMale: Az a tudat, hogy csak tepsiben kerül ki a sittről, megnyitná a pénztárcát.

Tehetetlen Dodó 2010.10.17. 21:39:07

@Táskás Tóni: Legjobban szeretem az igazi, független bolsikat.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 21:39:16

@Táskás Tóni: az többi, mostani mszp-s, hajdani mszmp-s, kb-tag, pb-tag, akik az ellenzék derekát alkotják, azoknak a múltja vajon miért nem érdekel téged?

Orbánt annyiban védtem, hogy leírtam róla egy tényt (miszerint rendszerváltó volt a hozzád hasonlókkal szemben), de ettől persze lehet rühellni, csak a szocialista múlt mocskát, amit a pártod a mai napig magán hordoz és amit te úgy fényezel itt hónapok óta, nem kéne áttolni a másik oldalra, mert ott is van mocsok bőven, csak épp nem olyan, mint a szeretteidnél. Ennyit voltam bátor megjegyezni. :)

Téglagyári Megálló 2010.10.17. 21:39:36

@Táskás Tóni:

"Amúgy a jóisten nem szereti nézd csak meg ,hogy amióta a hatalmat egyszemélyben gyakorolja csak árvíz és vörösiszap katasztrófák csőstül."

Jaj de szép!

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.17. 21:46:06

@Táskás Tóni:

Esztergom dettó. Aki nem a mi kutyánk kölke, az nem a nemzet része, arra a nemzeti együttműködés nem érvényes-

Amúgy ez abszolút kiszámítható volt, '98-'02 között pontosan ugyanezt csinálták.

Bell & Sebastian 2010.10.17. 21:46:15

@Táskás Tóni:
Most látom csak, mivel házalsz te itten! (Hogy kicsaltad Syr Wullamot is, ahhoz külön gratulálok.)
Úgy konkrétan mi bajod szeretett Führerünkkel?
Elbányászta a hozományod, vagy leszüretelte az örökséged?

Egyezzünk meg, viheted a Ferit, oszt' legyen köztünk béke, és az örök világosság fényeskedjék néked, ha beszorulna fejed a sötétbe!

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 21:47:29

@Táskás Tóni: figyelj, kiskommer, azt hiszem te itt vendég vagy, és még ha a szocialista erkölcsnek nem is része, de arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a vendégségnek vannak alapvető szabályai, amiket illik betartani. Én tudom, hogy ezt a szocializmusban nem sikerült elsajátítani, annak a rendszernek sajátos erkölcsei voltak, de azért mégis.. És most nem is arról beszélek, hogy hónapok óta trollkodsz ezen a blogon, hanem arról, hogy milyen jogaid és kötelezettségeid vannak egy nem szocialista világban, amikhez jó ha hozzászoksz. Tudom, hogy nehéz lesz levetkőzni, de próbáljuk meg. Ilyen például, hogy vendégségben nem kishercegezünk, mert én sem nagybarmoztalak le, pedig ugye bőven lett volna miért. Próbálj meg a topichoz szólni és a szokásos szocialista, népszavás, gréczyszoltis tempót meghagyni azoknak, akik erre gerjednek.

much love
p.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.17. 21:51:39

@politicus:

"én sem nagybarmoztalak le, pedig ugye bőven lett volna miért"

nem, csak kommerezted, és végig azt sugalltad, hogy ő a rendszerváltás ellensége volt, szóban és tettekben is.

a troll vendég és a troll házigazda csatája egyesélyes.

Bell & Sebastian 2010.10.17. 22:05:02

Hú, hogy mi volt itt 1998 és 2002 között, a Fidesz-rémuralom idején!
Feltekerték a szőnyeget a tanácsteremben és dekáztak!
A Kövér, a Deutsch meg az Orbán! Úgy ám!

Persze csak akkor, amikor éppen nem loptak, csaltak, hazudoztak vagy sanyargatták a magyarokat és aranyvonat-számra küldték ki a lét, hogyha meg kell pattanni, legyen mackósajtra való azon a kies antiszemita-mentes vidéken, ahová menekülni szándékoztak, a mocskos árulók - ha jól emlékszem.

De nem.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 22:10:31

@mavo: az antiszemitát antiszemitának tartom, a kommert meg kommernek, a rendszerváltás ellenségét a rendszerváltás ellenségének. nevezzük nevén a gyereket. A főtroll, akinek meg mindenről a bezzeg ezt igen, de azt nem, és miért nem jut eszébe, az meg legyen kedves nem beleütni az orrát, inkább válaszolni Kálmán és az én felvetéseimre szépen egyesével. Ha már neked szabad rendelni, akkor nekem is... :)

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.10.17. 22:17:30

No lássuk a rieksönt az iszapállamosításra:

EU pampogott? Nem.
IMF pampogott? Nem.
WTO pampogott? Nem.

A rettegésfaktor házon belül maradt.

Mert a fentieknek nem csak arra szarnak magasról, amikor a sógorkomák fillérekért privatizálták zsebre a Zaluminiumot, hanem arra is, ha visszaállamosellenőrfelügyeleteztetik a kócerájt, AMÍG a céh továbbra is előállítja az áhított portékát. (Vö. Gazprom - csak jöjjön a gáz).

Ha a gyártást ráadásul csak egy halovány fokkal kevésbé közveszélyesen képes megoldani a Zállam, mint a Maxiprofitfüggő Bandivállalkozó, akkor meg pláne nem lesz internácionál háttérkórus.

Szóval, már csak a múúvészi szépség kedvéért, kopogjon be egy műszaki ellenőr a MOTIM-hez :)

Táskás Tóni 2010.10.17. 22:19:07

@mavo: Sajnos Szegeden is ez van. Nem számít az a 3-4 milliárd ft amit így elveszít Szeged,a fidesznek semmi sem drága.
Különben nagy átverés a 2 millió ft maximált fizetés. A nagy állami cégek vezetői valóban 2 millió ft-ot kapnak alapban ,viszont ez a jövedelmük 20%-a a maradék 80%-ot bonuszban kapják. Ezt Simor miatt készítették igy elő /tévedés ne essék nem sajnálom őt sem ,hiszen éhen halni nem fog/,mivel az MNB elnöke nem kaphat bonuszt. Tehát ugyanugy maradtak a 8-10 milliós fizetések az állami szektorban. Na ezért nem tudta magán megspórolni az állam a 120 milliárdot amit vállalt juniusban

Bell & Sebastian 2010.10.17. 22:27:10

Mi ez a bűz? Rágyújtott valaki? Hogy nem Chestertont szív, az tuti! Ez mit árul? Gondolom hazát.

Táskás Tóni 2010.10.17. 22:32:59

@politicus: Teljesen igazad van, a nemzetnek itt nem lehetek része,mert ez egy olyan blog.. A nemzet Mo-on kb az a 3 millió ember ,aki a fideszre és a jobbikra szavazott. A tanácsodat megfogadom és soha többet itt nem jelenek meg. Olyan jól kajseroljátok itt egymást ,hogy az az érzésem nőre már nincs is szükségetek. Csak szerettem volna máshonnan is tájékozódni nemcsak az ATV-ről Nálunk ugyanis nem jön be az m1 a HIRtv és az Echo tv. De ha nem hátnem.@Bell & Sebastian: Csak azt ne mond hogy Orbán lába között világosság van amikor megy a nyalakodás. Ha pedig világosság van akkor lassan lehet kérni a szentté avatását. Vagy azért volt Smittpalibá a pápánál, csak még megy a titkolózás?

Tuskó 2010.10.17. 22:34:59

@politicus: Először is mi az, hogy vendégség? Tied a blog.hu? Nem vagy te eltévedve? Vagy van egy új passzus a médiatörvényben amit még nem ismernek a tőled eltérően gondolkodók? Ja tényleg... És az miért probléma? Te vagy a topic moderator? LOL vagy ezerrel. Egyébként mennyi idős vagy? Mennyi ebből a saját gondolat, és mennyi a bemagolt? Önálló gondolat van? Hála istennek, van itt olyan akivel nem egyezik a véleményünk és mégis lehet "beszélgetni". Te nem tartozol ezek közé.

@Bell: Ez a nomen est... Ez valami hihetetlen műveltségre utal. Lásd még a helyesen leírt/kitalált nickneved. Miért nem sz-szel van a Sebastian?
Amúgy a későbbi hozzászólásod is csak a primitívségedet erősíti meg.
"Hazug minden szavad, kígyó!" - Ez a nap poénja, szánalmas...

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.10.17. 22:49:16

@Táskás Tóni:

OFF

Szögeden az Agent Orange mellett a zelempé és a dzsobbik is tartózkodott. Ergo elég nagy konszenzus van abban, hogy az omiózus beruházáson még köll csámcsogni egy kicsit.

Ámde legyen jó napja: Esztergom néhai fura-ura és sleppje valóban méltó a Kelemen Anna érdemkereszt Kiszel Tünde fokozatára.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.17. 23:19:01

@politicus:

"inkább válaszolni Kálmán és az én felvetéseimre szépen egyesével"

válaszoltam, hülyegyerek, csak hát miközben nekem _kötelező_ azonnal válaszolni, különben felírod az eredményjelzőre, hogy gyáván megfutamodtam a zseniális érvek elől, és így a meccset óriási fölénnyel nyertétek, te nyugodtan csinálhatsz úgy, mintha nem válaszoltam volna. :(

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.17. 23:21:14

@Herr SturmLúzer:

"No lássuk a rieksönt az iszapállamosításra:

EU pampogott? Nem.
IMF pampogott? Nem.
WTO pampogott? Nem.

A rettegésfaktor házon belül maradt."

ha meg beszólt volna, akkor szemét magyarellenes köcsög lenne.

így könnyű "érvelni, kistesó ...

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 23:32:15

@mavo: nem válaszoltál egyikre sem (senki nem mondta, hogy kötelező, de azért a 3. esetnél már szóba hozhatom, igaz?), sőt egy másik posztnál Kálmán által elmondottakat semmibe véve nyafogtál tovább.

Semmilyen eredményjelzőre nem írok fel semmit, semmilyen érvet nem minősítettem. Te kérdeztél, Kálmán elmagyarázta mi a helyzet, majd mintha mi sem történt volna (jelzem még egyszer ő a helyszínen járt, veled ellentétben), folytatod tovább a rapliizást.

Rád is vonatkozik: ne hülyegyerekezz, mert ennyi erővel én is butafaszozhattam volna, ugye, mégsem tettem.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 23:35:03

@Táskás Tóni: hüpp-hüpp könyörgöm maradj! a kommunistázó kommunistánál, az orbánbányázó, szőlőző, kayázó, tótozó kommernél nincs nagyobb öröm. Nő se kell, csak te maradj pls. (keservesen sír, nem fog tudni aludni..)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.17. 23:41:47

@politicus:

"nem válaszoltál egyikre sem"

ja, ha te mondod, akkor nem. :-D

"jelzem még egyszer ő a helyszínen járt, veled ellentétben"

muhaha, vincenték egyik tagja is ott járt, de szabad a messziségből lehülyézni őket. :-D

amúgy abszolút jellemző az itteni hisztérikus hangulatra, hogy amikor a láthatóan semmilyen konkrétumot nem ismerő alfőmérnöknek tistetidur visszakérdezett, hogy akkor hogy is van a számokkal, reflexből köcsögözni kezdett válasz helyett, aztán elismerte, hogy halovány fingja sincs. :-D

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 23:45:42

@Tuskó: na egy másik kiskommer. egyébként én kezdeményeztem magácskával beszélgetést, vagy ön velem? Először tisztázzuk ezt le, mert én kegyedhez nem szóltam egy szóval sem.

Annál is inkább nem, mert az esetek többségében ignorálni szoktam az orbánfóbiásokat (pl. Tóni), akiknek mindenről és mindenkiről orbán, a diktatúra, a rettegés, a demokráciaféltés és egyebek jutnak eszébe. Na nem a szocialistákkal kapcsolatban, akik a rendszerváltozás előtt egy diktatórikus rendszert tartottak fenn. Nem. Tőlük nem félnek. Bravó.

Egyébként azon morfondírozok, hogy mennyi az önálló gondolat a kaya-tóth-szőlő-bánya quadránsban, ízlelgetem, ízlelgetem. Kialszom magam és ha megfejtettem, maga lesz az első, akinek szólok.

jó éjt.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.17. 23:49:02

na, megyek alukálni, szabad a terep a gyalázkodáshoz, hogy miért nem válaszolok. :-D

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.17. 23:55:14

@mavo: tényszerűen vissza lehet nézni a profilodban, hogy mire válaszoltál és mire nem. A felvetett kérdésekre nem. De nem baj, a nem válasz is válasz, csak nem kell itt raplizni annyit. Egyébként elolvastam a Spanyol posztjához utóbb fűzött kommentjeidet, hát bazdmeg, nagyon durva. Hogy egy ilyen katasztrófa után hype-ról beszélni, az a legdurvább érzéketlenség, a legnagyobb aljasság.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.10.17. 23:56:58

@mavo: kedves nagytesóm, a nagy spílereket azé' soroltam, mert ugyebár az ő aktuális böffentésük egy valamirevaló rettegő mindenkori hivatkozási alapja, ámde most csak nem hajlandóak hátszelet csiholni a pocijuk mélyéről.

"ha meg beszólt volna, akkor szemét magyarellenes köcsög lenne."

Ezt meg helyzete válogatja, a médiatörvény tárgyában pölö a Zajropéerekkel szinkronban nem vagyok elragadtatva. Ha ugyanezek viszont minket szapulnak Fico pártját fogva, akkor viszont magyarellenes köcsögöknek fogom billogozni őket.

No de kanyar vissza a témához:

Államosítani közérdekből, kártalanítás mellett lehet stb. stb... nomármost a MAL kapzsiságának köszönhetően elhanyagolt biztonságtekknika miatt piszok nagy kár keletkezett, ergo ha ezt szembeállítjuk a cég értékével, akár vihetné is az állam ingyen az egészet.

Vagy persze nézhetnénk úgy is, hogy ha anno a sógorkomák potom 10 milláért kapták a céget, akkor az inflációt kegyesen figyelembe véve most tulajdonképpen 20 milláért vissza is vehetjük tőlük, hehe...

tanarseged ur 2010.10.18. 00:13:10

Hm. Ha ilyenek a kommentek egy poszthoz, amely azt írja, hogy "nézzük meg hideg fejjel", akkor vajon milyenek lehetnének, ha a posztban az lenne, hogy "hajrá, ne kíméld"? :-)

Remélem, legalább a jogszabályokat elolvasta mindenki harc előtt. A poszt ugyanis - némelyek találgatásaival ellentétben - elsősorban arról szólt volna, hogy nézzük már meg, miről is vitatkozunk.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.18. 07:04:16

@politicus:

"Hogy egy ilyen katasztrófa után hype-ról beszélni, az a legdurvább érzéketlenség, a legnagyobb aljasság. "

itt a vége. a hazudozásodon már meg sem akadtam, de ez betette a nagykaput.

én feladtam, mostantól kezdve nem érdekel, nyugodtan hisztizhetsz, hogy nem válaszolok, én már nem fogom látni.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.18. 07:09:02

@tanarseged ur:

a te legnagyobb hibád amúgy, csak jelzem, az, hogy leírtad, a törvény valóban alkalmas államosításra. ezt a hibát többször ne kövesd el. mert bár az itteniek zöme kívánatosnak tartja az államosítást, valahol bévül tudja, hogy az nem komilfó, ezért letagadja.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.18. 07:20:33

@OmegaMale:

a konkrét esetben melyik bakonyiról beszélsz? csak mert kicsit összemosódtak mostanság ezek a dolgok. :)

OmegaMale 2010.10.18. 08:04:01

Nyilván nem Zolikáról, hanem Árpi bácsiról.

Ráadaásul a magam módján még meg is védtem őket xD (lol ez még tőlem is hiperPC :D).

A fogvatartás nem éri meg a ráfordított energiát és kárkompenzációhoz szükséges pénzt akkor sem tudná tisztességes (-> nem úgy ahogy top milliárdosok lett) munkával előállítani (pl. utcát söpör vagy betanított munkát végez), mert valszeg a képesítésükkel nem sokat tudnak kezdeni.

Rövidátvú cél a vagyon kimentés és a csődbe menekülés megakadályozása volt. Mert ugye ha korlátolt a felelősség és jól ki lett pakolva a cég, akkor nincs miből kártalanítani.

Mindazonáltal a felellősségmegállapítás ill. a büntetés el kell hogy különüljön a kártalanítási szakasztól (a céget nem azért helyezték felügyelet alá, hogy megbüntessék a tulajdonosokat, hanem hogy a lehető legnagyobb garancia rendelkezésre álljon a kármentesítésre és további katasztrófák elkerülésére; Bakonyit pedig azért vették őrizetbe, mert felmerült a gondatlanság gyanúja). Senkinek nem célja bedönteni sok ember munkahelyét, csak kikényszeríteni a jogokkal járó kötelezettségeket.

Ha a Bakonyihoz hasonló emberek hozzállása méltányolható lett volna már a katasztrófa kezdetétől fogva, valszeg másképp lett volna (bár egyesekkel ebben biztos el fog térni a véleményünk).

Korábban feldobtam a Vbőrön, hogy mi lenne, ha az ilyen cégek az albérlőkhöz hasonlóan kötelesek lennének letétbe helyezni egy alkalmas összeget (ipartól függően x100M-xMrd zsé), hogy hasonló esetekben egyből oda lehet nyúlni, a kármentést és az üzemi dolgozó fizetését lehet belőle fizetni stb. Meg adna némi motivációt a fenttartható üzemelésben. Ha baleset történik és egyértelmű a mualsztás, ugrik a letét.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.10.18. 09:00:13

@OmegaMale:

Erre is lett volna lehetőség az 1995. évi LIII. törvény alapján.

"101. §

5) A környezethasználó külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységéhez környezetvédelmi biztosíték adására köteles, továbbá a tevékenységével okozható előre nem látható környezetkárosodások felszámolása finanszírozásának biztosítása érdekében - külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén - környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezhető. A környezethasználó a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint környezetvédelmi céltartalékot képezhet a jövőben valószínűleg vagy bizonyosan felmerülő környezetvédelmi kötelezettségeire.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott tevékenységeket, valamint a biztosíték formáját és mértékét, felhasználásának feltételeit, elszámolásának és nyilvántartásának szabályait, továbbá a környezetvédelmi biztosítás szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. "

Valamiért az eddigi kormányok nem ítélték meg úgy, hogy erre szükség lett volna.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.18. 09:01:57

@mavo: "ami ellen mindvégig ugatok, ez az aljas hisztéria, aminek a fokozásába ti is beledolgoztatok. és ami a katasztrófa ürügyén nagy eséllyel mindössze azért történt, hogy a nem megfelelő emberek kezéből a megfelelők kezébe adják a malt, miközben A Nemzet Miniszterelnöke és Kína Szindróma Zoltán megdicsőüljön. :( "

Ilyet leírni egy 9 ember halálát és több száz anyagi megsemmisülését okozó tragédia után "a legdurvább érzéketlenség, a legnagyobb aljasság."

drkovax 2010.10.18. 09:18:47

"(5) A Magyar Állam a gazdálkodó szervezet vagy tulajdonosa ténylegesen felmerült kárával megegyező kártalanítással tartozik a (2) bekezdésben meghatározott személy által a feladatkörébe tartozó döntéssel okozott kárért arra az időtartamra, amikor olyan rendelet volt hatályban, amit az Alkotmánybíróság utóbb megsemmisített.”

Végigpörgettem a hozzászólásokat, de nem láttam, hogy a kritikusok a fenti bekezdésig is eljutottak volna. Vagyis, hogy a rendeleti úton ellenőrzés alá vont, a rendeletet megtámadhatja az AB-n és amennyiben az AB úgy ítéli meg, hogy nem voltak meg a rendelet kiadásának feltételei (legalább a tv. szerinti vészhelyzet), akkor megsemmisíti a rendeletet és ez automatikusan megteremti a kártérítés jogalapját.

Vagyis itt van a jogorvoslat lehetősége is. Egyszerűen nincs mód a "hobbiból" történő ellenőrzés alá vonásra.

Tehetetlen Dodó 2010.10.18. 09:19:02

@politicus: Látom, Téged is kizárással büntetett a nemes lelkű mavo öcsi.
Ha így megy tovább, hamarosan egyedül marad szegény, magvas gondolatainak társaságában.

dr. Kröger · http://legaleagles.blog.hu 2010.10.18. 10:01:06

@drkovax:

Ez súlyos tévedés, az AB döntés alapján adott kártalanítás nem egyenlő a jogorvoslattal. A kártalanítás az anyagi kár megtérítéséről szól. A jogorvoslat ezzel szemben azt jelenti, hogy van egy felsőbb fórum, amely megsemmisítheti vagy megváltoztatja azt az állami döntést, amelyet te megtámadtál. Az eredménye az, hogy a döntést a továbbiakban már nem szabad végrehajtani, illetve utólag téged olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem hozták volna meg a döntést. Ennek csak egy része a kártalanítás, része kellene hogy legyen pl. az állam által a cégvezetés helyett meghozott tulajdonosi döntések utólagos hatályon kívül helyezése. Ezt az AB utólag nem teheti meg, ere max. a bíróság lehetne jogosult normális esetben, de ugye a rendes bíróság egy kormányrendelettel nem tud mit kezdeni.

Az tehát, hogy a kormányrendeletet meg lehet támadni az AB előtt, nem jogorvoslat. Az AB döntése csak akkor lehetne pl. jogorvoslat-jellegű, ha már akkor meghozzák, amikor még tart a cég Kormány általi ellenőrzése, irányítása. Ilyenkor ha az AB megsemmisíti a rendeletet, nincs a kormánybiztos ténykedésének a továbbiakban jogalapja, tehát mehet, ahova akar. De ez is csak attól az időponttól kezdve igaz, amikortól az AB megsemmisítette a rendeletet. De az AB eljárására meg nincs határidő, tehát erre akkor van esély, ha a testület az ügyet előreveszi.

Szóval egy ilyen döntést rendeleti formában meghozni elég pofátlan dolog (aka alkotmányellenes). Megjegyzem, az AB hasonló okokból semmisítette meg azt a törvénymódosítást, amellyel Szász Károlyt rúgta ki annak idején az MSZP-kormány: egyedi döntést foglaltak jogszabályba, és ezzel kizárták a jogorvoslatot.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.18. 10:04:56

@Tehetetlen Dodó:

"Téged is kizárással büntetett a nemes lelkű mavo öcsi."

Tényleg, mostantól nem írhat ide? Muhahaha. Egyszerűen nem érdekelnek az agresszív baromságai, hogy nagyjából az egyetlen ütős érve a "te érzéketlen, cinikus geci vagy", ha nem értek vele egyet.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.18. 10:09:01

@OmegaMale:

"Nyilván nem Zolikáról, hanem Árpi bácsiról. "

Hihi, akkor miért zolika került előzetesbe? és nem azért kérdezem, mert vicces a keverés, hanem mert így akarom cinikus módon negligálni a halottakat és az áldozatokat. és közben sátánian röhögök.

jó dolog ördögien gecinek lenni, no. :)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.18. 10:13:44

@drkovax:

a poén ebben mindössze az, hogy míg kormányon kívül a fidi azt szorgalmazta, hogy az ehhez hasonló hibás döntésekért az érintett miniszter a saját vagyonával feleljen, most, hogy az ő minisztereinek kellene felelnie, már szóba sem kerül, majd fizet állam bácsi, ahogy eddig is.

mondjuk az ilyen "váratlan" pálfordulat tőlük nem újdonság. korábban tüzet okádtak a robin hood adó ötletére (ami szerintem is ostobaság volt), most meg nagy dérrel-durral bevezetik.

és a hívek tapsolnak, hiszen mi mást is csinálhatnának.

tanarseged ur 2010.10.18. 10:14:38

@mavo: Hogy milyen posztot közölhetek itt a Mandiner blogon és milyet nem, azt a szerkesztőség dönti el. Ha a kommentelők többségének nem tetszik, hát akkor nem tetszik. Nekem most az volt a célom, hogy legyen már egy olyan cikk is, ahol tételesen megnézzük a jogszabályokat.

Tehetetlen Dodó 2010.10.18. 10:22:52

@mavo: Háver, ez csak teszt volt, hogy tényleg rám húztad-e a szűrőt?
Na, úgy látszik, a kíváncsiságod nagyobb az undorodnál, hehe.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.10.18. 11:39:24

@Tehetetlen Dodó: ja, hisztizik, raplizik, aztán ha valaki kérdez tőle valamit, esetleg az ellenkezőjét igazolja annak, amit mond, afelett könnyedén elsiklik, majd ha valaki esetleg minősíteni meri a véleményét, akkor fel van háborodva. Hány embert kiszűrhettem volna, és sosem tettem. Ezután sem.

drkovax 2010.10.18. 12:07:32

@dr. Kröger: No nem egészen. Ott valóban egyedi döntés volt, konkrét személyre szabva. Itt általános, törvényben definált tényállás, adja az alkalmazás lehetőségét.

Hja, lehet, hogy egy jogműveltnek az nem jogorvoslat, ha nem a Fővárosi Ítélőtábla jár el, nekem prosztó polgárnak viszont eléggé az, főleg a kártérítési felelősséggel együtt.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.10.18. 12:59:56

@tanarseged ur:

hát, túl nagy sikert nem arattál. :)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.10.18. 14:42:43

mi történik azzal a bűnössel aki LEXszel kezd egy címet?

dr. Kröger · http://legaleagles.blog.hu 2010.10.18. 22:05:44

@drkovax:

"No nem egészen. Ott valóban egyedi döntés volt, konkrét személyre szabva. Itt általános, törvényben definált tényállás, adja az alkalmazás lehetőségét."

Egyrészt ez is személyre van szabva, a bejegyzés címben nem véletlenül szerepel az, hogy Lex MAL. Másrészt a helyzet lényegében ugyanaz, mint a PSZÁF esetében: a módosítás 137/A. § (1) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervet rendeletben lehet állami felügyelet alá vonni. A rendelet (bárki is adja ki) jogszabály, ami nem arra való, hogy egyedi döntéseket foglaljanak bele, többek között pont azért, mert nincs ellene jogorvoslat (amely egy alkotmányos alapjog).

És ha már jogorvoslat: itt nem arról van szó, hogy ki a jogművelt meg ki a prosztó polgár, hanem arról, hogy egy jogi szakkifejezést használsz, és kevered egy másikkal. A jogorvoslat és a kártérítés (ami megint nem egyenlő a kártalanítással, de ez már tényleg csak a hab a tortán) nem ugyanaz. Szezon - fazon. Súly - tömeg. Ha neked ez eléggé jogorvoslat, akkor eléggé tájékozatlan és egyben eléggé bátor vagy.
süti beállítások módosítása