Kun Béla, a magyarok atyja
2009. szeptember 28. írta: Novák Tamás (spanyol)

Kun Béla, a magyarok atyja

  Valami van a levegőben. Kezdek össze-vissza álmodni mindenféle baromságot. Ez persze nem az én hibám, hiszen mit lát az ember ha belenéz az internetbe? Először is Őfelsége I. Levente apostoli magyar király kinevezte Dr. Semjén Zsoltot Magyarország miniszterelnökévé, végre rovásírásban is lehet Rejtő összest olvasni, Szegeden az Acapella fagyizóban Magyarok nyilai fagyit árulnak, egy vállalkozó kedvű úr megpróbálta megdönteni az egykeréken bringázás világrekordját és persze a nagy ideológiai kiútkeresés jegyében az MSZP főideológusa Trippon újraértelmezemazmszpbentrianont Norbert az újpesti MSZP elnöke végre szobrot kíván emelni az elszakított részek emlékére. Valószínű ez utóbbi lehetett az oka annak, hogy Kun Béláról álmodtam a hétvégén. Valami olyasmi volt benne, hogy valahol fizetnem  kellett és Kun Béla arcképe volt minden bankjegyen, nem értettem az egészet, aztán valaki mondta, hogy Kun Béla valójában a magyarok atyja. Sajnos ekkor felkeltem, így az előzményeket nekem kell rekonstruálnom. 

Alternatív törtélem

  Ugye az valahogy úgy lehetett, hogy 1919-ben a tanácsköztársaságosok, a sikeres északi hadjárat után, nem írták alá a Clemanceau-jegyzéket, vagyis nem ürítették ki a Felvidéket, sőt északról bekerítették a román hadsereget, amely kiépített utánpótlási vonalak híján hamar összeomlott, és a bekerítést megúszó erők hanyatt-homlok menekültek vissza a Regátba. Horthy ezt látva csatlakozott a Nagy Vörös Honvédő háborúhoz és 1919 őszére közös erővel állították vissza az ezeréves határokat. (Kivéve Horvátországot, amely inkább szerb-horvát-szlovén királyságot választotta.) Az oroszországi helyzet, azaz a vörös-fehér polgárháború miatt az antantnak egyre nagyobb katonai támogatást kellett küldenie Oroszországba, ezért nem volt rá mód, hogy komolyabban beavatkozzanak a magyar eseményekbe. Ezért jobb híján meghívták országegyesítő Kun Bélát a béketárgyalásokra. Az 1920. június 4-én kötött trianoni békében lényegében érintetlenül hagyták az ezeréves határokat, csak egy megyényi területet adott Magyarország a frissen megalakuló Cseh Köztársaságnak, valamint a románok visszakapták azokat a területeket, amelyet az 1918-as májusi békében a Monarchia megkapott. 

Konszolidáció

  Kun Béla a győzelem után megalakította az első vörös triumvirátust, amelynek tagja volt  Stromfeld Aurél, a hadsereg vezérkari főnöke valamint Sztójay Döme, a Vörös Hadsereg kémfőnöke. Elsősorban a hadseregre támaszkodva hamar leszámoltak a régi katonai és polgári elittel, korán elfojtva ezzel minden lehetséges demokratikus parlamenti reformot. Könnyű dolguk volt, hiszen Magyarországon a nemzetiségi terrorakciók miatt statáriális bíróságok működtek. Így végezték ki többek között Bethlent, Apponyit és Telekit is. (Horthy Portugáliába menekült, ahol folytatta tengerészi pályáját és fontos támasza volt a későbbi elnök Salazarnak.) A statáriális bíróságok egyébként egészen 1922-ig, a rapallói konferenciáig fennmaradtak, amikor is Magyarország a baráti Szovjetunió segítségével kitört a külpolitikai elszigeteltségből és a nyugati hatalmak elismerték a Kun Béla vezette Vörös Magyar Tanácsköztársaságot, amely a szovjet típusú berendezkedést választotta.

Tisztogatások

  Kun Béla fokozatosan leszámolt politikai ellenfeleivel, az ún. Hatok perében 1925-ben elítélték Stromfeldet, akit nagyon megviselt a börtön, ezt követően nem is politizált többet. Tagja lett a Természetbarátok Turista Egyesülete Államialkalmazottak Osztályának és nagyon sokat tett a természetbarátok képzéséért, a budai erdők bejárásáért és a turista útjelzés felfestéséért is. A triumvirátus harmadik tagja, Sztójay Döme nem járt ilyen jól, őt 1926-ban román kémkedés vádjával agyonlőtték. (Később volt még egy összeesküvés, az ún. köztársaságiak pere, amelyben Garbai Sándort és Peyer Károlyt végezték ki, akik megpróbáltak Kun Béla ellen szervezkedni.)  Ekkor hajtották végre az ipar és a mezőgazdaság teljes államosítását. Nem csoda tehát, hogy komoly ellátási nehézségek léptek fel és gyakoriak voltak az éhínségek. Ezt csak tetőzte a nagy gazdasági világválság. A gazdasági bajokat, az alföldi tömeges éhhalált és az országban tapasztalható általános elégedetlenséget kihasználva fiatal katonatisztek egy csoportja (Szálasi, Bajcsy), megnyerve maguknak Horthy egy korábbi bizalmasát, Gömböst felkelést robbantottak ki 1933-ban. A felkelést végül leverték, a vezetőket kivégezték, csak Szálasinak sikerült Németországba menekülnie és a frissen hatalomra jutott Hitler oldalán ellenkormányt alakított Berlinben Jaross Andorral és Bárdossyval.

Prága-Budapest tengely

  Sem a felkelés, sem az ellenkormány nem tudta megakadályozni azt, hogy megtörve a kisantant egységet, Magyarország végre felvette a diplomáciai kapcsolatot a Cseh Köztársasággal. Akkoriban ennek nagy visszhangja volt, hiszen talán a csehekkel volt a legfagyosabb a viszony, elsősorban az un. zsolnai vérengzés miatt, amikor szlovák munkások tüntettek magasabb bérekért, amelyet a magyar ÁVH brutális módon szétvert. (Egyes források szerint 120-an haltak meg a sortűzekben, amelyeket Szamuely, az akkori belügyminiszter rendelt el.) A szovjet közvetítéssel létrejött béke célja az volt, hogy megakadályozzák a német térnyerést Kelet-Európában. Innentől jól ismerjük a történetet, a nagyhatalmak inkább támogattak egy náci bábállamot, mint egy szovjetizálodó Csehországot. Így 1938-ban a müncheni konferencián Németországnak odadobták Prágát, megszüntetve ezzel az önálló cseh államot.

II. Világháború

  1939 szeptemberében, akkor amikor a német tankok elindultak Lengyelország ellen, Magyarországot is megtámadta két déli szomszédja. A németek által feltüzelt román és szerb hadsereg mélyen benyomult Erdélybe, illetve a Délvidékre. Erre való hivatkozással aztán a szovjet Vörös Hadsereg is bekapcsolódott a harcokba, hogy megteremtsék a szovjet-magyar határt. A harcok a tárgyalóasztaloknál értek véget, ahol az első bécsi döntés értelmében Magyarországnak le kellett mondani Újvidékről, Brassóról, Gyulafehérvárról és Temesvárról. De ez a béke rövid ideig tartott. 1941 júniusában a Barbarossa-terv keretében a hitleri Németország szövetségeseivel - Romániával, Olaszországgal és Jugoszláviával megtámadta a Szovjetuniót és Magyarországot. Hiába az ellenállás, Kun Béla és kormánya Moszkvába menekült, Magyarországot pedig több részre osztották. A Dunántúl egészen a Balatonig a III. Birodalomhoz került, a Felvidéken létrehoztak egy fasiszta szlovák bábállamot Tiso vezetésével, Románia megkapta Magyarországot egészen a Tiszáig, a csetnik szerb állam pedig Pécsig terjeszkedett. A maradék részeken, ami ideiglenes közigazgatást kapott, Szálasi vette át a hatalmat és kezdte meg azonnal a zsidók deportálását a helyben felállított haláltáborokban (Kalocsa, Kecskemét, Kapuvár és Vecsés). Ezekben a táborokban milliós nagyságrendben végeztek ki zsidókat és kommunistákat.

Partizánmozgalom

  A földalatti ellenállás három kulcsfigurája a spanyol polgárháborút is megjárt Rajk László, barátja a KISZ akkori  vezetője Kádár János, valamint a fiatal és ambíciózus Biszku Béla voltak. A partizánmozgalom fő gócpontja az Északi-középhegység volt, 1944 tavaszán a szovjet sikerekkel összhangban a magyar partizánok elfoglalták Miskolcot és kikiáltották a II. Magyar Tanácsköztársaságot, majd az év során, vállvetve a szovjet hadsereggel, visszahódították egész Magyarországot. A románok átálltak a magyarok oldalára, de szovjet parancsra ki kellett üríteniük Erdélyt, és át kellett adniuk a magyaroknak. 1945 februárjában a szövetséges hatalmak a felszabadított Budapesten tartották azt a konferenciát, amelyen megállapodtak a háború utáni rendezésről. A szovjet befolyási övezet ezzel kitolódott egészen Berlinig, a bécsi döntést érvénytelenítették, Magyarország visszakapta ezeréves határait.

Azok az ötvenes évek

  A Moszkvából hazatérő Kun Béla óriási katonai parádé keretében fehér lovon lovagolt be Budapestre, elhíresült beszédében megbocsátott a náci rongyokba öltözött városnak. Szálasit, Jarosst, Bárdossyt természetesen kivégezték. Kun Béla 1948-ban, miután minden környező országban végbement a kommunista hatalomátvétel, Magyarország élenjárását bizonyítandó az ország felvételét kérte a Szovjetunióba. Az ország hamar meg is hálálta, hogy része lehetett a nagy Szovjetuniónak, hiszen az 1954-ben Bernben világbajnoki aranyat nyert szovjet fociválogatottban hét magyar játékos is játszott. Nem egy legenda szól arról, hogy az orosz játékosoknak kellett megtanulniuk magyarul, hogy szót értsenek a magyarokkal, akik minden tiltás dacára csak magyarul beszéltek egymással a pályán.

Interregnum

  1955-ban halt meg Kun Béla, aki szovjet kollégájához, Sztálinhoz hasonlóan egyedül és kemény kézzel irányította az országot. Országegyesítő és kommunista honvédő tevékenysége mellett, kritikusai megjegyzik, hogy a személyi kultusza miatt több mint félmillió embernek kellett meghalnia. Utolsó éveinek paranoiáját jól jellemzi, hogy Sztálin 1953-as halála után lényegében kivégeztette a teljes politikai bizottságot. Így végezték ki a négyek bandáját, Nagy Imrét, Rajkot, Rákosit és Gerőt.  Kun Béla halála után kisebb zavargások törtek ki az országban, ugyanis ő minden hatalmát fiára hagyta, azonban a II. világháborúban megedződött és a hadsereg valamint Hruscsov támogatását élvező Kádár átvette a hatalmat. Az ifjabb Kun a Szovjetunióba menekült, ahol belső száműzetésbe kényszerült és ott is halt meg. 

Kádár-rendszer

  Kádár, hogy hatalmát megszilárdítsa, engedményekre kényszerült a nemzeti kommunisták felé, akiket Gimes Miklós vezetett, így a nemzetiek nyomására, Hruscsov beleegyezésével Magyarország 1956-ban kivált a Szovjetunióból és visszanyerte szuverenitását. Kádár emellett némileg enyhített a személyi kultuszon és óvatos gazdasági reformokba kezdett a régió egyik legelmaradottabb országában. Politikai ellenfeleivel természetesen ő is véres kézzel számolt le. A gazdasági reformok mindeközben megtorpantak, és a testvéri Szovjetunióban is menesztették Hruscsovot. Ekkor lépett a színre a II. világháborúban még Kádár oldalán harcoló Biszku Béla, és jobboldali elhajlás vádjával jelentette fel Brezsnyevnél korábbi mentorát, akit 1972-ben le is váltottak. Így a hatalom a Biszku-Komocsin tandem kezébe került, akik visszatértek a kemény kéz politikájához.

Egyedül a lenini úton

  1989-ben a lázongó ifjúságot tankok tanították móresre, hasonlóan véresen verték le egy Tőkés László által szervezett demonstrációt Temesváron is. Ezt követően elkezdődött egy hosszú bezárkózási folyamat. Magyarország kommunista vezetése a hadseregre támaszkodva elutasította a társadalmi, politikai és gazdasági reformokat és atomprogramba kezdett. Ekkor a GDP 32 %-át költötte az ország katonai kiadásokra. 2004-ben Bush elnök híres beszédében Magyarországot Iránnal és Észak-Koreával együtt a gonosz tengelyének nevezete. Ezzel egy időben azonban Magyarország kezdett kitörni az elszigeteltségből és Fehéroroszország mellett gazdasági együttműködésről írtak alá egyezményt Budapesten Kubával, Venezuelával és Bolíviával is. Közben egyre jobb partneri viszony alakult ki a Putyin vezette Oroszországgal is. A társadalmi nyitás jegyében 2008 augusztusában megnyílt az első internetkávézó Budapesten a Műszaki Egyetem szomszédságában, valamint a fiatalok az eddig választható hat frizura helyett immáron tizenkét típusból választhattak, egész pontosan a Politikai Bizottság elnöke Biszku Béla által jóváhagyott 2009. évi VI. törvény tíz fiú- és tizenkét lányfrizurát engedélyezett hivatalosan.

  Igazából nagyon kiváncsi vagyok erre az országra, a nagyszüleim, akik az 1932-es nagy éhínség idején menekültek el többmillimod magukkal, nagyon sok szépet meséltek róla.

New York, 2009. szeptember

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr891411992

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ahol megállt az idő... 2009.09.28. 13:34:46

Örkény mellett úgy látszik úgy húzott el a rendszerváltás, mint prérin a gyorsvonat, legalábbis ami az utcaneveket illeti. Tulajdonképpen mintha egy komcsi negyed lenne a város szélén.  Bizony van itt minden Kun utcától Gagarin utcáig. De vegyük c...

Trackback: 2009.09.28. 13:34:01

A Tudózsidó hírolvasója

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bz249 2009.09.28. 13:29:53

@Őrnagy Őrnagy: Alternatív történelem Őrnagy. Kun Béla egy kicsit más személyiséget kapott, tudja, hogy megy ez az ilyen tapasztalt mozgalmároknál. :)

Syr Wullam 2009.09.28. 13:36:32

Hehe, ez nagyon jó! :-))

Egy szál elvarratlan maradt. Ha ifjabb Kun a Szovjetunióba menekült, a fia miképpen maradhatott itthon, hogy Kádár utolsó éveiben sugárutat követeljen nagypapinak, aztán meg elhajoljon jobbra, a náczik felé?

Vagy ez már nem fikció?

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2009.09.28. 13:38:56

Szvsz a rovásírásos Rejtő mindent visz. Kár ott erőlködni holmi viccelkedő írással, ahol a valóság ennyire abszurd.

tevevanegypupu 2009.09.28. 13:45:03

1976-ben a videki varosokban meg nehany iskolaigazgato kint allt a kapuban, es ha a fiugyereknek a frizuraja leert az ing gallerjaig, valamint farmernadragban jelent meg, a tanero elkuldte borbelyhoz, atoltozni, aznapra kitiltotta az iskolabol es kapott egy igazolatlan napot.
Kun Agnes es Hidas Antal pedig, a neves kommunista vezer lanya es ferje a nagynevu kolto - amig erejuk engedte - szorgalmasan latogatta a Kun Belarol elnevezett iskolakat, hatalmas riadalmat keltve az iskolak tanari karaban, nem is beszelve az igazgatokrol. (rem)Almok leteztek a valosagban is.

-d(-_-)b- 2009.09.28. 13:55:04

Van benne egy hiba:

"Erre való hivatkozással aztán a szovjet Vörös Hadsereg is bekapcsolódott a harcokba, hogy megteremtsék a szovjet-magyar határt."

Az ezeréves határok megtartásával eleve határosak lettünk volna a Szovjetunióval.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2009.09.28. 14:18:02

a pluralitás közelmúltbeli térnyerésének újabb pillanata volt, amikor Kun Béla unokája a hírtelevízióban tényfeltáró sorozatot vezethetett az ötvenes évek elhajlásairól.

Dr Clio 2009.09.28. 14:30:06

@-d(-_-)b-: "Az ezeréves határok megtartásával eleve határosak lettünk volna a Szovjetunióval."

Már amennyiben nem számolunk Lengyelország két világháború közötti határaival. Mivel a lengyelek 1918-1920-ban megverték a Vörös Hadsereget, ill. az ukrán függetlenségi hadsereget, elfoglalták a mai Nyugat-Ukrajnát és Nyugat-Belaruszt, ezért a Szovjetunió 1939. szept. 17.-ig (Lengyelo. megtámadásáig) nem volt határos a történelmi Magyarországgal.

Őrnagy Őrnagy · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2009.09.28. 14:31:24

Hasonlókkal én is szórakoztam fejben,+ egy történelmi és egyéb atlasz sem volt biztonságban tőlem. Aztán megjelentek az igazi komoly (pl Strom Across Europe) stratégiai játékok, és befejeztem a fantáziálást.

Őrnagy Őrnagy · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2009.09.28. 14:33:00

Az is jó, pikáns vonal lenne különben, hogy azt mondja: II. Bécsi döntés helyet közös magyar-szovjet háború az oláhok ellen.

Krokodil · http://sardobalo.blog.hu 2009.09.28. 14:49:21

Kicsit összevissza ez az álom, de azt hiszem ez múfaji sajátosság.
Viszont itt a Sárdobálós alternatív történelem, amit kb egy hónapja raktunk ki: sardobalo.blog.hu/2009/08/30/mi_lett_volna_ha_i

Tehetetlen Dodó 2009.09.28. 14:49:49

@Dr Clio: Lengyelország is a miénk volt egykor. Igaz, akkor még nem volt Szovjetúnió...

Arma Gedeonka 2009.09.28. 14:55:40

www.magyarhirlap.hu/belfold/erdely_sorsat_tizezerkatona_dontotteel.html

"Erdély sorsát tízezer katona döntötte el"

Meglepően kis erőkkel foglalták el a románok Erdélyt, meglepően kis erőkkel sikerült végül visszazserezni Sopront és Balassagyarmatot.
A lengyelek és csehek első világháború utáni területszerzési sikereinek nem elhanyagolható alapját képezték a világháború előtti évtizedekben aktív polgári testedző-lövészklubok, Sokół ill. Sokol (lényegében Turul...) néven, amik komoly magját képezték a háború utáni csapataiknak.
Magyarország elhanyagolta ezt a területvédelemre alkalmas önkéntes mílicia jellegű tevékenységet, ma azonban a Gárdák egészen ebbe az irányba mutató kezdeményezések. Nem nekik kéne két pofont igérni.

Google 2009.09.28. 16:08:31

Ha az utolsó videó, a kvízes, nem álom, akkor sokat javult az amerikai oktatás.
A fiatalabbak már jobban boldogulnak.
A nőt az téveszthette meg, hogy a franciáknak magyar elnökük lett. Nem bottal verték őket.

Google 2009.09.28. 16:11:11

@Arma Gedeonka:

Jól elkésett az a Gárda, nem mondom.

JoeHorseDick · http://kifordultvilag.blog.hu 2009.09.28. 16:35:58

minden cikk alatt a

"Trackback: 2009.09.28. 13:34:01
A Tudózsidó hírolvasója"

rész is erős utópia csak, ugye? :)

szépmező 2009.09.28. 16:52:40

jó kis szösszenet :)

Nekem jobban tetszene egy olyan alternatív történelem, ahol az északi hadjárat még sikeresebb, a és kiürítést elfogadó Kun Bélát katonai puccs dönti meg.
Ezután nem komcsi állam, de amolyan Atatürki jellegű létrehozása, makd románok+szerbek kiverése, új béke, mint a törökök esetében.

Kérdés, hogy ebben az esetben létezne-e Lengyelország (lsd lengyel-SZU háború, és a varsói csodához hozzájáruló magyar lőszerszállítmány); illetve, hogy EGÉSZ európa története hogyan alakult volna.

vizipipa 2009.09.28. 17:20:49

Az eszmefuttatás nem rossz, bár kisebb finomításoknak van tere. Például, ha Magyarország kvázi megőrizte határait, akkor nem beszélhetünk kisantantról.

A Magyarországot megszálló román haderő egyébként 80 ezer "szurony" volt. Ennek a többszöröse jött vissza csak az olasz frontról, épségben, felfegyverkezve. Szóval Károlyi jól dolgozott. Megérdemli a szobrát.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2009.09.28. 17:29:59

Szórakoztató, bár szerintem az 1990-es évektől már nagyon valószínűtlenségbe emelkedik (vagyis már a kételkedés felfüggesztésével sem összeszedett). De hogy a magyarok egy részében volt hajlam a törzsökös, csehszlovák és román módi nemzeti kommunizmusra, azt bárki megtekintheti a házsongárdi temetőben. Nagyon magyar, nagyon vörös elvtársak ezeréves földben, fenyvek árnyékában. :)

felician 2009.09.28. 17:37:21

Nem értem, mi a baj a rovásírásos Rejtővel. Komolyan, nem értem, nem vicceskedésből. Miért ne lehetne bármit bármilyen írásrendszerből bármilyen másikba átültetni? És úgy olvasni, ha ahhoz van kedved...

bz249 2009.09.28. 17:48:35

Mondjuk azért Atatürk sem Bagdadnál és Jeruzsálemnél harcolt... szóval az ezeréves határok nem igazán volt reális opció az adott korban. De légváraknál ugye nem kell spórolni a téglával és álmodni is nagyot érdemes.

dzsucseharcos · http://songun.blog.hu 2009.09.28. 18:03:55

Szép történet. 3 mozzanatot kifogásolok.

(1) Ki kellett volna térni arra, hogy a trianoni béketárgyalásokon a magyar delegáció vezetője, Sinkó Ervin sokáig a "se háború, se béke" jelszóval sokkolta az antant tárgyalópartnereket, mert a bécsi forradalom sikerében reménykedett.

(2) Szintén a történethez tartozik, hogy 1937-1938 folyamán a belügy egy óriási fasiszta összeesküvést leplezett le, és 60 ezer régi párttagot végeztek ki, köztük olyan belső kártevőket, mint Kassák Lajos és József Attila.

(3) Szerintem az 1990-es éveket a délvidéki Szerb Autonóm Járás és az északi Szlovák Autonóm Járás elszakadási kísérletének vérbefojtása erősen meghatározta volna, bár 1995 után az orosz békefenntartók által is védett tűzszünetnek köszönhetően megkezdődhetett volna az ország fellendülése. Kisebb villongásokat okozott a SZU felbomlásakor a Magyar SZSZK-hoz tartozó Szörény-Vaskapu AT státusza, ugyanis az Ukrán SzSzK igényt tartott rá azon az alapon, hogy az Ukrán SzSzK része a Moldva-Havasalföld AT, és azt ugyanúgy rumének (egy ősi, cirill betűkkel író szláv nép) lakják, mint a SZVAT-et.

Murok 2009.09.28. 18:24:12

Érdemes elolvasni Szélesi Sándor (Anthony Sheenard) Vitézi becsület című novelláját a Csonkolás művészete című kötetben. Egészen izgalmas alternatív magyar történelemet ír le.

Részlet a mű értékeléséből: "Emlékezzünk meg még egy, különleges fajtájú novelláról: ez SZÉLESI Sándor politikus sci-fije, a Vitézi becsület, egy neoroyalista antiutópia, egyben nagyszerű alternatív jövőkép és időjáték, s ami számunkra még kedvesebb: sajátosan magyar. Gyönyörűek a benne sorakozó fiktív történelmi alakok: Horthy Péter és Éva, Esterházy Pál és a többi, nagy nevükhöz méltók. Néhány ötlete felejthetetlen: a világszőttes, az évtizedek, amelyeket egy kádár vezetésével élt át az ország, az 1990-es rendszerváltás, amely a demokratikus parlament javára megnyirbálta a királyi hatalmat. Élvezetes kép az ellenzéki, szoci, árpádsávos lobogókkal díszes Pozsony."
scifi.elte.hu/cikk.phtml?cim=zsoldos-2007.html

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2009.09.28. 18:38:07

@Murok: Inkább az a helyzet, hogy Szélesi Sándort általában nem érdemes olvasni. Indoklás: a kortárs magyar sci-fi szerzők többségéhez hasonlóan nem tud írni.

bz249 2009.09.28. 18:59:21

@elGabor: szerintem "nagyon ráérek és a könyvesboltban 60 oldalanként kiolvasom" stílusban lehet olvasni kortárs magyar sci-fit :)

mondjuk pénzt nem biztos, hogy adnék érte... sőt

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2009.09.28. 20:31:12

@Dr. Zerge: jogos
a valóság abszurditása űberelhetetlen:)

Übermayer 2009.09.28. 21:14:55

@dzsucseharcos: vagy esetleg, 1945-46-ban a náci Németországgal együttműködő román és délszláv népeket a kollektív bűnösség elve alapján repatriálják, majd 1947 tavaszán Kassán Kun bejelenti dekrétumát, mellyel korlátozza a németekkel kollaboráló szlovákok jogait.

Kenguru 2009.09.28. 22:29:45

Monjuk az tegyük hozzá, hogy az ezeréves határokon belül a magyarok arány 1914-ben kb 40% volt, tehát még a legnagyobb szerencse és legföderlistább államszerveződés mellett is elöbb-utóbb olyan véget ért volna mint Jugoszlávia.

1920-ben a reális program a többségében magyarok lakta terükletek megtartása lett volna, vajdaság, felvidék stb.

Tartós békéhez meg a sopronihoz hasonló népszavazásos megoldások kellettek volna a vitás területeken.

Álom-álom...

Bell & Sebastian 2009.09.28. 22:33:21

A tünetek a hirtelen fellépő magas láz, köhögés, torokfájás, orrdugulás, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság, hidegrázás, hányinger és hányáson kívül, kényszerérzet feltámadása alternatív történelem papírra vetésére.

Orvost!

felician 2009.09.29. 01:40:46

@A Hannibal Lektűr-attitűd: "sebaj"
neee... nekem nee... ez így túl olcsó.

Tényleg érdekel: a nevetés és az nabszurd látása, mint jelenség. Értem én, mi körül forog a szemforgatás, én sem véletlenül (vagy aknázó elszántsággal) látogatom ezt a blogot. Ugyanakkor ez az egy mégsem triviális. A sok (tényleges) f*szság mellett ezzel pont mi is a konkrét baj?
Szánjon már meg valaki egy - akár lekezelő, de - érdemi válasszal..
kösz
f

Arma Gedeonka 2009.09.29. 08:16:29

@Google:

"Jól elkésett az a Gárda, nem mondom. "

Egyrészt jobb későn, mint soha, másrészt most a bármilyen nevű önkéntes területvédelmi egységek a maradék megtartásához kellenek (beleértve esetleg határon túli tömbök eleni atrocitások elhárítását). Harmadrészt, ha csak olyan fokban szervezett (tehát nem túl nagy fokban) véderő lett volna Magyarországon az I. világháború végén, mint amit ma a Gárda képvisel, már nem haladhattak volna úgy a megszállók előre, mint tették. Elkésett a Gárda, de ha még most se ébredezne társadalmunk immunrendszere e formában, akkor még többet veszíthetnénk nemsokára, esetleg mindent.

Google 2009.09.29. 09:21:08

@Arma Gedeonka:

De hát ők parlagfűirtásra, hadisírok gondozására vállalkoztak, miért masszíroznánk beléjük olyasmit, amit nem is vállaltak?
Nem Gárda kell, hanem lelkiismeret, felelősségtudat, civil társadalom, szolidaritás. Annak a tudata, hogy tíz millióan vagyunk, és együtt, nem egymás ellenében megyünk tovább.

Arma Gedeonka 2009.09.29. 10:58:29

@Google:

el vagy tévedve.
Nem boldog békeidők jönnek. A történelem válsáidőszakaiban a rövidebbet húzz aaz a közösség, amely lefegyverezte magát, vagy amely hagyta, hogy mások lefegyverezzék. Erre példa Trianon és most is válságidőszak van kialakulóban. A parlagfű egy röhej, lőkiképzés, gerillahadviselés oktatása kell.
Ez nem mond ellent annak, hogy legyen egységtudatunk, persze nem tízmillió magyar van, de vannak magyarok, akik inkább az értékek Mo-ról kiszivattyúzásából élnek meg. Velük nem kell bármiáron az egység.

felician 2009.09.29. 12:19:10

ehh...
Szóval mi is a baj a rovásos Rejtővel?
érdekel, na...

Cpt. Flint 2009.09.29. 12:50:17

@felician : pl. az, hogy tök értelmetlen.
mondjuk csak, ki olyan perfekt rovásírásban, hogy normális sebességgel, gondolkozás nélkül tudjon rovásírásos regényt olvasni? és ha nem, akkor egész egyszerűen _minek_?
egy Agatha Christie is szinte ugyanolyan vicces lenne rovásírással.
és ehhez még hozzájön Rejtő esetében az a bizonyos kellemetlen kis mellékzönge, amire - ha jól sejtem - te is utalsz; a rovásírás magyarkodó/nacionalista felhangjainak és Rejtő halálának meg nem kerülhető ütköztetése.

Cpt. Flint 2009.09.29. 12:59:12

@Cpt. Flint:
off:
ugye szanszkritre, egyiptomi képírásra, latinra v. akár szimplán fonetikusan cirillbetűsre is meg lehetne próbálni áttenni Rejtőt (vagy akármit); de még egyszer kérdem: minek?
Rovásírás esetén még csak nem is fordítói teljesítmény; ha a latin betűket egy az egyben megfeleltetjük a rovásírásos jeleknek, akkor egy számítógép öt másodperc alatt megcsinálja.
de optikai-esztétikailag nincs különbség mondjuk egy rovásírásos szakácskönyv meg egy rovásírásos Rejtő között; tartalom szempontjából viszont baromira mindegy a karakterkészlet, amin olvasol.
on:

Arma Gedeonka 2009.09.29. 13:06:43

@Cpt. Flint:

szóval a rovásírás küldte halálba a munkaszolgálatosokat...

Arma Gedeonka 2009.09.29. 13:10:17

@Cpt. Flint:

kb. ilyen érzése lehetett egykor a mongol, vagy üzbég írástudóknak, amikor addig használt jeleik helyett elkezdtek országukban megjelenni a cirillbetűs feliratok...
Vagy amikor Törökországban kötelező lett latin betűvel írni.
Az öregeknek nyilván megszokhatatlan volt, a fiatalok meg már abba születtek idővel.
Biztos lehetne olan váltás, amikor tömegeknek gyorsan és kényelmesen olvasható mondjuk Rejtő a magyar ABC-vel. Nem propagálom, csak el tudom képzelni...

Cpt. Flint 2009.09.29. 14:01:25

@Arma Gedeonka: én ilyent természetesen nem mondtam, nem is akartam. de tőlem úgy forgatod ki mindenki szavát, ahogy akarod, ha csak ehhez értesz.
viszont a nacionalizmus (ami letagadhatatlanul tetten érhető a rovásírás mai használata körül is; ugyanúgy mint a tarsolylemez vagy az árpádsáv viselése körül is) bizony vastagon benne volt a muszosok rossz sorsában.
én nem tudok elképzelni a rovásírás irányába való visszarendeződést. hacsak nem akarunk egy mély árkot ásni az ország köré, és még egy burát is felhúzni fölé, hogy ne zavarjanak minket a "többiek".
a rovásírás hasznát nem hallottam tőled sem. átlagember szintjén kb. a bélyeggyűjtéssel egy szinten levő (de nem, még ott sem), mindenféle gyakorlati hasznot nélkülöző hobbinak tudom tekinteni.

Arma Gedeonka 2009.09.29. 14:11:27

@Cpt. Flint:

Nem vagyok különösebben rovásírás-fan, nem is ismerem, csak hoztam pár történelmi példát politikai okból elrendelt írásváltásokra, amiket aztán az utókor megszokott és nem zárom ki, hogy még lehetnek ilyenek.
Én nálunk pont nem erőltetném.

Ami a nacionalizmusból való látványos visszatérést jelenti feledésbe merült ősi kacatokhoz, nem példa erre az újhéber nyelv szorgos megtanulása olyan tömegek által, akik teljesen más nyelveken beszéltek és más jelekkel írtak?
Nem rándul e héber jelek láttán görcsbe a gyomra mondjuk egy amálekitánek? Elvégre ősatyáit e jelek használói népirtották...

Cpt. Flint 2009.09.29. 14:14:58

@Arma Gedeonka: "kb. ilyen érzése lehetett egykor a mongol, vagy üzbég írástudóknak, amikor addig használt jeleik helyett elkezdtek országukban megjelenni a cirillbetűs feliratok..."
márminthogy kb. milyen érzése? te most úgy érzed magad, hogy én tőled, magyar írástudótól el akarom venni a jeleidet és rád akarom kényszeríteni a latin abc-t?
akarja a fene, öregem. használd egészséggel, de nem hiszem, hogy perfektül olvasnád és azt sem hiszem, hogy sokra mennél vele a mindennapi életben. nem gondolom, hogy múló divaton kívül több jövője lenne.
értelmes dolgokban próbáljunk már különbözni másoktól, ne külsőségekben!

Cpt. Flint 2009.09.29. 14:33:01

@Arma Gedeonka:
ne keverjük a szezont a fszommal... a rovásírás eltűnése tudtommal nem politikai, hanem szimplán gyakorlati okokra vezethető vissza.
"Ami a nacionalizmusból való látványos visszatérést jelenti feledésbe merült ősi kacatokhoz, nem példa erre az újhéber nyelv szorgos megtanulása olyan tömegek által"
nem tudom. gőzöm sincs az újhéber nyelvről v. annak új tanulóiról és azok számáról. úgyhogy ezen kérdésed passzolom, bár halkan megkérdezném, hogy miért is kell megint gyorsan előrántani a zsidókártyát? mondjuk ha jól sejtem, az újhéber esetében azért ott van, hogy vallási szövegek eredetiben való olvasásához szükség lehet rá.
ellenben azt ne feledjük, hogy (jelen esetben) a rovásírás kapcsán _nem nyelvről_, nyelvtanulásról beszélünk, hanem egyszerűen arról, hogy mai szöveget mai (magyar) nyelven átírunk egy nem latinbetűs karakterkészletre.
mondom, ennyi erővel átírhatnánk kb. fonetikusan cirill betűkre is. vagy kitalálhatnánk egy tök szép, egyszerű és logikus _új_ karakterkészletet, és mondhatnánk, hogy legyen ez mától, legyen ez a jövő írása, oszt' hajrá. ez a két verzió mindössze annyiban különbözik a rovásírástól, hogy nem kapcsolódik hozzá semmilyen nosztalgikus hagyományőrzősdi. (sőt, a cirillbetűs esetben inkább szintén negatív attitűd érezhető.)

Arma Gedeonka 2009.09.29. 14:53:09

@Cpt. Flint:

ha lvalakinek hülye gondolat, hogy Rejtőt kéne gyorsan, kényelmesen rováírással olvasni, erre volt a sok ppélda. Hogy aztán a gyerekeik, unokáik már azt szokták meg. Nem foglalok állást a rovás magyar ABC mellett, vagy ellen. De fikázni se szép.

Most látom, hogy mégse lehetsz zsidó, ha nem tudod, hogy az újhéber Izrael államnyelve és lakói jókora része otthon is e nyelven beszél. (azért az orosz erősen befogja tán mostanában...)Az írásjelei meg tán azonosak az óhéberével. Nem értek hozzá, de az újhéber az óhéber továbbfejlesztése némi nyelvújjtással. Annyiban még nagyobb fokú múltbarévedő nacionalizmus is, mint a magyar rovásíróké, amennyiben ezt tényleg egy ország beszélt nyelvévé tették, pedig holt nyelv volt.

Ha gúnyolódsz a tarsolylemezt viselőkön, rovásírókon, akkor épp ennyire gúnyolódsz a zsidó nemzeti reneszánsz külsőségein, írásán, bármijén is.
Amúgy világjelenség, az újpogány hullámhoz hasonlóan. Valahol jelzi a modernitás válságát, az embereket már nem vonzza a korszerű, a haladó, a régi bevált dolgokba próbálnak kapaszkodni. Fundamentalizmus.

Nyilván most se sikerül majd másodszor ugyanazon folyóba lépni, de a modernség bukik, az tény.

A cionizmus is egy nosztalgikus hagyományörzősdi mázával van leöntve, nem basztatnád inkább azt?

Cpt. Flint 2009.09.29. 15:30:56

@Arma Gedeonka: "Most látom, hogy mégse lehetsz zsidó,"
miért, eddig azt gondoltad? milyen szép tőled, hogy eddig kibírtad és nem mondtad ki nyíltan.
hogy ha jelenleg egy élő nyelv az újhéber, akkor végképp nem értem, hogy miért akarod összehasonlítani a magyar rovásírással, ami egy "halott" karakterkészlet.
nem gúnyolódtam a tarsolylemezeseken és a rovásírókon, csak (manapság) erősen nacionalizmusszagúnak és (nem csak manapság) meglehetősen haszontalannak tartom ezeket.
teszek a zsidó nemzeti reneszánszra is, valóban; sőt, nagyjából mindenre, ami "nemzeti".
most akkor a te értelmezésedben a kereszténység is modernizmus (ld. újpogány hullám, mint a modernizmus kritikája)?
"de a modernség bukik, az tény" mi az a "modernség", légyszi határozd már meg nekem szép egzaktul, mert én nem tudom. (a kereszténység elvetéséből úgy látom, hogy akkor irány szőrén a lóra, az asszony meg túrja a földet egy hegyes bottal.)
a cionizmusra meg méginkább teszek; egyrészt mert azt sem ismerem igazán, másrészt mert az meg aztán végképp nem az én problémám és még csak nem is mo.-i probléma, nem úgy, mint a magyarkodás.

abandi 2009.09.29. 20:11:12

T. spanyol!
Megértem az irodalmi erőfeszítését, de ez sajnos sem nem vicces, sem nem gondolatébresztő.
A szülei több évtizedes fáradságos munkáját tette tönkre ezzel a betűhalmazzal!
Mivel bebizonyította, hogy a sok évnyi tanulással töltött éve, csak az adott adathalmaz elsajátítására volt elegendő.
Maga egy egyszerű zsidós hétvezér folytatást böffentett ki elénk, magyarok elé...
Köszönjük és nem felejtünk!

felician 2009.09.29. 20:51:30

@Cpt. Flint: köszönöm!

Amúgy sejtettem, hogy kb. ennyi. A magyarkodók valóban sokszor nyúlnak a rovásírás felé, ennyiben teljesen igazatok van.

De azt gondolni, hogy aki szeretne rovással olvasni jó könyveket, az csakis elborult nacionalista lehet, az egy egyszerű mezei előítélet.

Mi van, ha egyszerűen ez a heppje? Pontosan, semmi extra nincs benne, egy szimpla program becseréli a karaktereket 2 sec alatt, de ha nem így lenne, hanem kemény fordítói munka állna mögötte? Na akkor meg arra lehetne pöckölni a fikát, hiszen AZ MEKKORA elborultság már, hogy valaki ebbe komoly munkaidőt öl. Nyuszika és sapka esete. Na pont ezt a kekeckedő mentalitást éreztem meg a posztból és pár kommentből, ezért piszkáltam bele a dologba. Idegesítő a vadmagyar, rendben, de hogy akkor már mindent körbefanyalgunk, amihez hozzáér, az meg engem idegesít.

Gondolj bele abba is, hogy szemben a pártusherceges baromságokkal, a szittyaromantika számtalan fantazmagóriájával, a pilisi szívcsakrával és mindenféle arvisurákkal a rovásírás egy VALÓBAN létező, a magyar nyelvhez specifikusan kötődő történelmi és kulturális jelenség, el lehet menni Erdélybe, meg lehet nézni. Ez tényleg volt, kissé van, némileg különleges is, pont az, amire erőlködés és viszketeg fantáziák nélkül is lehet kicsikét büszkének lenni. És teljesen egészségesnek tartom, ha valaki szeretné valamilyen formában életben tartani, és esetleg ráfordít valamennyit a szabadidejéből. Én sem tudom folyékonyan olvasni, de - vessetek meg - örülnék neki. Mert csak.

Hogy nem jó semmire? És?! Más meg akváriumot tart, vagy szalvétát gyűjt, az se jó semmire, mégis vannak akik szívesen bíbelődnek vele. Van aki sárkányt ereget, tündéül vagy akkádul tanul, vonatot fotóz, még olyan is akad, aki regényt ír! Úristen, de abszurd! Forgassuk a szemünket ezeken is? Vagy ezekbe éppen nem menő belekötni?
Tényleg, az írek is szeretnék lélegeztetőgépen tartani eredeti kelta nyelvüket, aztab@zmeg, mekkora f@szság! Hiszen ingyen beszéli mind a legfőbb világnyelvet! Agyatlan barmok. Abszurd.

Hogy létezhetnek normális érzelmi kötődések racionális indok nélkül? Badarság.

Na.
Ami meg Rejtőt és PONT Rejtőt illeti, szerintem fel lehetne(!) fedezni a pozitív üzenetet is abban, hogy a rovásírás "nyilvánvalóan" vérnacionalista kultiválói épp nem az egykori hóhérokat tüntetik ki figyelmükkel, hanem pont az egykori nacionalizmus áldozatát... Ez is csak abszurd lehet! HISZEN EZEK EGYTŐL EGYIG NÁCIK!!! - nem?

Na, summa summarum, csak az bosszantott fel kicsit, hogy itt is gőgicsélni látszik a liberális fikakultúra, és épp valami olyasmi sodródott a keze ügyébe, ami szerintem pont nem oda való.

Arra meg jó lenne vigyázni, hogy ne szaladjon meg a gondolatformálók keze. Ha valaki valamiben büdöscigányok, szörnyfasiszták, tolvajzsidók és faszmagyarok lába nyomát akarja fellelni, meg is fogja találni, szándékerő kérdése csupán. De kell ez?
Jó lenne megtanulni már kicsit saját magunkat...
f

Vargi 2009.09.30. 22:21:22

@felician : Minden szavaddal egyetértek. Éskomolyan elgondolkoztam,hogy vmit elolvassak ami rovással van...

felician 2009.10.01. 16:27:58

@Vargi: Ajánlhatom példáúúl... Rejtőt! :)