A liberális gnoszticizmus vége
2016. február 12. írta: Redakció

A liberális gnoszticizmus vége

liberals.jpg

Vendégszerzőnk, Böcskei Balázs politológus írása

 

A „liberalizmus válságáról” reflexiót írni lassan kezd olyan kézenfekvő lenni, hogy érdemesebb lenne inkább a „liberalizmus kríziséről való beszédmód” válságáról beszélni. Éppen ezért a Magyar Nemzet hasábjain zajló liberalizmusvitának egyes elemeire csak közvetve fogok reagálni, legyen az a liberalizmus és liberális demokrácia vagy éppen a(z) (in)tolerancia és autonómia viszonyára vonatkozó, nem tegnap kezdődő és nem is holnap befejeződő, immáron az Európai Unió válsága miatt egyre inkább praxisorientált disputa. Jelen írásban fontosabbnak tartom a liberális gnoszticizmus bekövetkezendő végéről beszélni.

A gnoszticizmust az alábbiakban Eric Voegelin után használom, azaz az egy olyan gondolkodásként értelmezem, amely szerint elég az üdvösséghez az egyén biztos tudása – ez a tudás a gnosztikusok szerint hozzáférhető, birtokolható és csak el kell fogadni –, ennek jegyében pedig létezik bizonyosság, amelyhez a társadalom aktivista megváltásán keresztül vezet az út.

Ennek alapján megváltástanná merevedett az a racionalisztikus és individualista liberális gondolkodás, amely többek között a pár évtizeddel ezelőtti geopolitikai változások következtében háttérbe szorította a bal- és jobboldali hagyományok jegyében szerveződő és értelmezhető kollektív identitások politikai érvényesülését. Chantal Mouffe állítását jelen írás tételmondatának is tartom: „A liberalizmusnak ez a típusa képtelen adekvát módon megragadni a társadalmi világ pluralisztikus természetét, ideértve a pluralizmus részét képező konfliktust is; azokat a konfliktusokat, amelyek nem oldhatóak fel racionalisztikus megoldásokkal”. Az így Európára oktrojált liberalizmus, el nem ismerve a politikai antagonisztikus dimenzióját „felnevelte” az Európai Unió válságát, az új bal- és jobboldali populizmusokat, az identitáspolitikai mozgalmak követhetetlenségét és azok metavitáit, a „marketing nem minden, de sok” instagram-vizuálpolitikát. Szóval minden közös európai alap hiányait.

*

Ennek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a konfliktusmentesség és a deliberáció univerzalizmusában álomba szenderülő liberalizmus, hanem a „mindig van más lehetőség” politikáját háttérbe szorító egyéb ideológiák mainstreamjei is válságban vannak. Innovációja – sajnos – leginkább az ipari DIY (do it yourself)-kapitalizmus „spontán” kulturális és gazdasági (tőke)termelésének van, a neoliberalizmus számmal leírhatatlan sebességű trendjeinek, az önmagával beszélgető pénz és design „építészetének”.

Miután a gazdasági és kulturális (azaz politikai) tevékenységek olyan sebességgel ágyazódnak ki a digitális fordulat előtti antropológiából, hogy a politikai közösség integritásáról való elmélkedés lassan altermainstream akadémikus luxustevékenységnek tetszik, úgy nem csak a liberálisok, hanem azok ideológiai harcosai sem lehetnek magabiztosak: bár hagyományaik és értelmezési keretük létezik, de azok realitása egyre kevésbé.

A nyáron „kívülről” érte ütés a már jelentős ideje politikai bájtokká redukálódott politikatechnológiát és az attól nem függetlenül jelentkező, közpolitikai pragmatizmus jellemezte kort és a liberális demokráciákat. Nem Martin Heidegger Istene jött el („Már csak egy Isten menthet meg bennünket” – mondotta a technológiakritikus Heidegger az 1966. szeptember 23-án megjelenő Spiegelnek), noha a transzcendens igazság és otthonosság ismételten politikai korigény; hanem a történelem folytatásának oldala (pl.: migráns- /menekültáramlás „onnan” „ide”) felől érte támadás a pragmatizmusba fulladt, önértelmezésének érdekességét egyre inkább elvesztő, a kelet-európai rendszerváltásokat követően individualizmusában és hegemóniájában erősödő liberalizmust.

Ebben a hegemóniában történő elkényelmesedésnek egyik oka, hogy az így elképzelt Európa és a Nyugat nem volt felkészülve arra, hogy nem lesz igaza; hogy van más, régi, ámde mégis igényelt igazságkoncepció is; hogy a liberalizmus elkezdett olyan „politikai teológiává” lenni, amely figyelmen kívül hagyja a valóságnak nem csak kontingensjellegét, hanem a megismerés teljességére törekvésének szükségességét is.

Elég csak mindehhez megnézni, milyen tartalmú állásfoglalásokat hozott a legutóbb Budapesten konferenciázó Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) pártkongresszusa, vagy hogy Guy Verhofstadt, az ALDE EP-képviselőcsoportjának elnöke semmi mással nem tudja észre vétetni magát, minthogy rendszeresen a hetedik cikkelyt vetné be Magyarország ellen. Európa-szerte szinte csak a saját nemzetállami kormányaikat azok menekültválság-kezelési lépéseik miatt a nyilvánosságban „feljelentő” liberálisok voltak azok, akik érdemben nem tudtak beszállni abba az egyre inkább praxisért üvöltő (menekült/migráns) válságkezelésbe, amelyről a 2016-os év is részben szólni fog.

Ahogyan a „kein Mensch ist illegal” jellegű (poszt)liberális mainstream a menekült- és migránskérdésben állást foglalt, az tökéletes példája annak, amit Voegelin írt az Új politikatudományban. A gnosztikusok − jelen esetben liberális gnosztikusok , amikor elképzeléseiket konkrét, nem várt és határtalan konfliktusokat előidéző problémákra próbálják meg alkalmazni, akkor „rosszul értelmezik az immanens valóság szerkezetét”. Ebből a történelem és a társadalom eszkatologikus értelmezése következik, amely a valóság jobb esetben részleges, rosszabb esetben hamis képéhez vezet majd. A történelem ok-okozati vizsgálatának negligálása mellett a gnosztikusok „sem a valóságosat, sem a valóságban végrehajtott cselekvéseket nem helyezik fókuszba: a gnosztikus álom elhomályosítja a látást” (Eric Voegelin).

Az előbbihez szükségesnek tartom Heller Ágnest idézni, aki így ír egy esszékötetének (Életképes-e a modernitás? Latin Betűk 1997) írásában (A politika Isten halála után): „a liberális nyelv grammatikája nem jelent egyebet, mint a liberális eljárást. A puszta procedúra (bármilyen szubsztantív értéktől, elvtől, vagy credótól mentesen) egyfajta Jolly Joker a politikai játszmában. A liberális nyelvben benne rejlő belső logika, amely üres proceduralizmushoz vezet. A liberális nyelv felhígulása be van programozva magába a nyelvbe. (…) Ez az erős oldala, mivel így képes figyelembe venni a világnézetek, a metafizikák, az értékek, és az elkötelezettségek pluralizmusát, röviden, igen sokféle életformát, mert mindig visszahúzódhat a puszta grammatika (proceduralizmus) státusába, közben mégis megtartva önazonosságát. Végül is ha épp a diskurzus szervezet liberális marad, akkor valamennyi nem-liberális, fundamentalista és egyéb csoport köteles követni a liberális nyelvjáték, a diskurzus módszereit, és ha így történik, a végeredmény meg fog felelni a liberalizmus elveinek. Az azonban illúzió, öncsalás. A liberális politika erőssége (hogy visszahúzódhat a puszta proceduralizusba) egyúttal a legnagyobb gyengesége is. Ugyanis a liberális eljárás feltételei csak papíron, vagy a filozófus fejében léteznek. Mondanunk sem kell, jó, hogy legalább ott léteznek, mert norma nélkül az ember elveszti a kritikai elmélet mércéjét. De ha valaki úgy beszél a normatíváról, mintha reális volna, ezzel szentesít mindenféle antiliberalizmust, zsarnokságot, kényszert és hazugságot a liberális proceduralizmus áldásával.”

Heller megállapítása – amelynek továbbiakra való „alkalmazásával” biztosan nem értene egyet – egy államellenes- és államtalanított, dezintegrált, liberális kulturális és gazdasági nyelvében illegitim, döntésképtelenségben lebénult, politikai egységesülésében a nemzetállami politikai közösségek által megkérdőjelezett, erőltetett és sok tekintetben Európa-idegen, „európai” identitásában tartalmatlan, örök békére törekvő, lefegyverzett, gyenge, passzív Európa praxisliberalizmusának leírása. Aminél viszont már csak jobb hagyományai vannak a liberalizmusnak.

De azok a régi liberális hagyományok is csak akkor tudnak visszatérni a technicizált, procedurális liberalizmus helyett, ha a liberalizmus képviselői (újra) alkalmassá válnak annak elismerésére, hogy a politika területét mozgató és előrevivő egyik legfontosabb erő és támasz: a szenvedély.

*

David Ost szerint a liberális tévedés abban áll, hogy a demokrácia fundamentuma maga a kapitalizmus lenne, nem pedig a kapitalizmust érő kihívások. Ebből nem is következhet mást, minthogy a racionális (neo)liberális nyelv- és politikafelfogás demobilizáló és depolitizált stratégiát eredményez, amely egy olyan diszkurzív stratégiává áll össze, amelyben az államra rászoruló társadalmi csoportok érdekében és nevében történő beszédmód populizmusnak minősül. Ez utóbbi racionalista alapokon nyugvó liberalizmus, amely – mint Mándi Tibor írja a rendszerváltás utáni liberális gondolkodást áttekintő tanulmányában Ivan Krastev nyomán – „saját politikai preferenciáit nem mint »jó« vagy »kívánatos«, hanem mint (egyedül) »racionális« és »szükségszerű« alternatívákat prezentálta, megszüntetve a választás lehetőségét: a szavazók leválthatták a kormányt, de nem válthatták le a politikát. Így aminek tanú vagyunk, véleménye szerint (Ivan Krastev szerint – kiegészítés BB) nem a többségi demokrácia és a liberális konstitucionalizmus, hanem a populizmus és (az európai elitek által képviselt) liberális racionalizmus konfliktusa”.

Ma már látjuk (tegnapi is láttuk), hogy a hegemón racionális diskurzusból kimaradó „haragosok” és „dühösök” támogatását elveszítették az ennek jegyében politizáló liberálisok és követőik; holott ahogyan Arisztotelész után Peter Sloterdijk is utal rá, a legitim harag „még hallgat valamelyest az értelemre”. S az új állampolgári, „antiliberális” harag ma rendért kiált, a társadalmi rendből fakadó törvények után. Ma Európában a rend (és biztonság) igénye a szabadságot is megelőzi.

Kommunitarista fordulat előtt állunk vagy csak a „józanság politikájának” kora jön a posztideológiai hancúrozások után? Nincs erre ma még válasz, ahogy arra sem, hogy ez utóbbi kettő élesen elválik-e majd egymástól. Mindenesetre a liberális gnoszticizmus bukására jobb- és baloldali igény már van (és nem csak széljobb- és szélbal), ami egyben egy új (reform)liberalizmus eljövetelét is jelentheti. S hogy annak mi a tartalma a kognitív és felhő kapitalizmus (cloud capitalism) és a neoliberális szubjektum jelenvalóságában, az éppen olyan bizonytalan, mint az új szociáldemokrácia és konzervativizmus potens jelentése.

A válaszhoz három dologra van szüksége a világnak: konfliktusra, válságra és ideológiákra. S ami a legfontosabb: utóbbiak egymással való harcára.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr658382320

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Böcskei Balázs: A liberális gnoszticizmus vége 2016.02.12. 09:00:02

Az új állampolgári, „antiliberális” harag ma rendért kiált, a társadalmi rendből fakadó törvények után. Ma Európában a rend (és biztonság) igénye a szabadságot is megelőzi.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.12. 09:24:43

Ennyi. A liberalizmus megbukott, ideje elmúlt. Megesik ez sok politikai eszmével.

Persze tudjuk, hogy mindezt a magyar ballibák halálgágogással reagálják le, de ez immár senkit se érdekel. Az a ballib nézet, mely szerint minden fasizmus és diktatúra, ami nem liberális ma már csak kabarészámokba való.

Robinzon Kurzor 2016.02.12. 10:02:54

Tudományos antiliberalizmus.
Szovjet elvtársak útmutatásai alapján.

Mezőbándi 2016.02.12. 10:40:01

"a történelem és a társadalom eszkatologikus értelmezése" - itt van a(z egyik) kutya elásva. Nem furcsa, hogy a XX. századot meghatározó politikai ideológiák közül kettő volt kifejezetten eszkatologikus (a kommunizmus és a politikai liberalizmus)? Ebből az egyik csúfos véget ért, de a másik továbbra is pont ugyanúgy eszkatologikus mederben tartja a közgondolkodást, ahogyan azt az előző tette? Valószínű, hogy az emberi létezés természetes része az igény az eszkatológikus narratívára, de a fokozódó szekularizáció nyomán a vallás helyett egyre inkább a politikai ideológiák foglalták el a kínálati oldalt.

Pedig ez tényleg "a valóság jobb esetben részleges, rosszabb esetben hamis képéhez vezet", mert az eszkatologikus narratívának semmi helye a társadalmi folyamatok leírásának és megértésének ezen a szintjén.

Magyarul: a történelem NEM HALAD sehová. Nincs a korábbi események alapján kikövetkeztethető, előírható, elvárható, inherensen "helyes" fejlődési IRÁNYA. Vannak persze bizonyos automatizmusok, jellegzetességek, ismétlődő ok-okozati összefüggések, de az eszkatologikus politikai gondolkodás mindig magában hordozza a valóságra való reagálásképtelenség veszélyét.

Pelso.. 2016.02.12. 10:58:37

Pontosan mi iránt táplált szenvedély az, amely a politika területének egyik legfontosabb ereje és támasza??

Tündér_Lala 2016.02.12. 11:54:10

Rettentő tudományosan megfogalmazott cikk.

A liberalizmus miután elvesztette a valóság érzékelését, totalitárius eszmévé vált.

Korlátlan szabadság nincs, mert az mások terrorizálása.
Korlátlan egyenlőség sincs, mert az csak úgy lehetséges, ha másokat a legyengébbak szintjére kényszerítünk. (Tömegszinten.) Ráadásul hazugság, mert a hatalmasoknak eszük ágában nincs a hatalmuk alapját képező egyenlőtlenség felszámolását engedni. Az ugye maga volna a kommunizmus, amely ugyanúgy kitermelte a maga hatamasságait és egyenlőtlenségeit.

Ezek az ellentmondások a vallásmorálon alapuló önkorlátozások segítségéval oldhatók fel. Egy vallásmorálon alapuló akár abszolutista uralkodó soha nem jutott el sem Szalin, sem Hitler, sem Mau, stb. szintjére.

Robinzon Kurzor 2016.02.12. 12:50:11

@Tündér_Lala: "Korlátlan szabadság nincs, mert az mások terrorizálása."

Hol van ez a "korlátlan szabadság"?

Az egyéni szabadság korlátainak gyakorlati kérdéseként vetődik fel pl. az USA-ban, hogy akkor nem kéne-e mégis korlátozni a fegyvertartási jogot, ha már ott tartunk, hogy -- többnyire legálisan tartott fegyverrel -- havi rendszerességgel vannak iskolai mészárlások.

Évente hány gyereknek kell meghalnia, hogy az amerikaiak feladjanak ennyit a szabadságukból?

Miközben a liberálisnak éppen nem mondható Texasban ismét legalizálták a nyílt fegyverviselést. Tehát akinek legálisan vagy fegyvere, az közterületen nyíltan viselheti is. Úgy járkálhat, mint egy western-hős.

Akkor hogy is van ez a liberalizmussal meg a korlátlan szabadsággal?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.02.12. 13:18:17

"Évente hány gyereknek kell meghalnia, hogy az amerikaiak feladjanak ennyit a szabadságukból?" --- írod.

A kérdés jogos és továbbgondolásra sarkall:

Évente hány gyereket kell, hogy megrontsanak a buzik, hogy az európaiak feladjanak annyit a szabadságukból, hogy nem engedélyezik buzik örökbefogadását?

"Insgesamt ist nach einer Analyse von 19 Einzelstudien die Wahrscheinlichkeit, ein Kind sexuell zu missbrauchen, bei homosexuell Lebenden zwölfmal höher als bei heterosexuell Lebenden. Bei bisexuell Lebenden ist sie sogar 16-mal höher . . . was jedes Adoptionsrecht von Kindern für homosexuelle Männer zu einer unbedingt zu vermeidenden Gefährdung für die adoptierten Jungen macht! . . ."

www.aerzteblatt.de/archiv/66998

Robinzon Kurzor 2016.02.12. 13:51:23

@bbjnick:

Mivel nem csak "buzik" rontanak meg gyerekeket, hanem heterók is, ezért -- a te logikád mentén -- bármilyen örökbefogadást be kellene tiltani.

Meg úgy általában mindent és mindenkit. A közúti közlekedést például, mert hát hány embert gázol halálra autó.
Vagy az egyházi oktatást, hiszen egy csomó papról derült ki, hogy pedofil!
Vagy mondjuk a családot, hiszen az emberölések áldozatai nagyon nagy arányban családtagok!
Döbbenetes, hogy ezek után egyesek még propagálják is, hogy legyen minél több család, vagyis minél több áldozat!

Röviden: ne tettesd magad még annál is hülyébbnek, mint amilyen egyébként is vagy.

2016.02.12. 14:12:17

@bbjnick:

Te is a saját homokozódba szarsz.

Az európai buzikurzus a keresztény szekták programja. Egymásra licitálnak a katolikusok és protestánsok ki a buzisabb. Nem véletlen hogy az örökbefogadásnál kicsúcsosodik, az régóta keresztény biznisz. Normális családba nem fér be az egyház, ezért csinál magának abnormálisat.

Mezőbándi 2016.02.12. 14:12:30

@Robinzon Kurzor: Bár erre nehéz statisztikát felhozni, de vajon hány gyilkosság vagy egyéb erőszakos (vagy akár vagyon elleni) bűncselekmény megelőzése köszönhető a fegyvertartásnak? A mérleg másik serpenyőjében ez is benne van.

És gyilkolni sem csupán lőfegyverrel gyilkolnak. Kínában hány óvodai mészárlásnak kell történnie ahhoz, hogy betiltsák a konyhakést?

Robinzon Kurzor 2016.02.12. 15:39:12

@Mezőbándi: "A mérleg másik serpenyőjében ez is benne van."

Pontosan.

De az alapvető kérdés a "korlátlan szabadság", az egyén és a közösség (állam) jogai közötti viszony.

Lehet, hogy a fegyvertartás liberalizálása (illetve a liberális szabályozás fenntartása) összességében több életet ment meg, mint ahány erőszakos halálhoz vezet.

De abban végülis egyetértünk, hogy ez egy liberális megoldás? Hiszen az egyén szabadságát növeli.

Herr Stacheldraht Leger 2016.02.12. 15:49:04

@Robinzon Kurzor:

"Lehet, hogy a fegyvertartás liberalizálása (illetve a liberális szabályozás fenntartása) összességében több életet ment meg, mint ahány erőszakos halálhoz vezet.

De abban végülis egyetértünk, hogy ez egy liberális megoldás? Hiszen az egyén szabadságát növeli."

likelikelikelikelikelikelikelikelikelilelikelikelikelikelike

Bell & Sebastian 2016.02.12. 16:01:07

@260: Sérült tetszik lenni, vagy mi van?

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2016.02.12. 16:13:04

Így van, elég volt a fékevesztett szabadosságból, rendet akarunk mi, magyar emberek.

Elegünk van abból, hogy politikusbűnözők ölhetnek.
index.hu/belfold/2016/02/12/gal_roland_dunaujvaros_a_gyilkossaggal_gyanusitott_fideszes_tuntette_ki_a_rendoroket/

Elegünk van abból, hogy rettegnünk kell, vajon az egyházi iskolába járó gyerekünk nem tér-e haza gyilkológépként.
www.borsonline.hu/20160130_gyilkos_tinik_megolt_anyja_folott_szexelt_vivi

És elegünk van abból is, hogy rettegnünk kell, a szomszédban lakó idős bácsi mikor akar belénk vágni egy kést.
borsonline.hu/20150710_90_evesen_dofott_kest_felesegebe_a_veszpremi_aggastyan

Legyen már rend végre!

2016.02.12. 16:14:47

@Bell & Sebastian:
??????
Rajtam akarsz fogást találni?
Sok sikert hozzá.

Bell & Sebastian 2016.02.12. 16:15:58

@bbjnick: Tegnap a berlini főpolgármester beszédét hallgattam, aki külön kitért a szögesdrótosokra, azaz miránk. Amúgy egy szép, nagyívű, neoliberális blabla volt az egész.

Közben azon gondolkoztam (az öltönyös-nagyestélyis közönség lelkes tapsviharában) a termet fürkészve, honnan lehetne szemközt durrantani ezt a köcsögöt?

Arra jutottam, némi számolgatás után, ideális körülmények közt, ha nem izeg-mozog közben, mint egy magyar, tragikomikus-politikus, 1.200 méterről lehetséges.

Szólni kellene neki, vegyen kicsit vissza, mert ha valami lehetséges - az nem lehetetlen.

Müller Misi (SPD), amúgy.

Bell & Sebastian 2016.02.12. 16:17:04

@260: Áá dehogy, ért már nagyobb csalódás is. :)

Bell & Sebastian 2016.02.12. 16:28:56

@Tündér_Lala: De mi van akkor, ha ezek az ideológiák mind csak valláspótlékok, egyik-másik (például a marxizmus) alig titkoltan.

Nagy sikerük van, mert erőfeszítés nélkül, ingyen adják az örömöt-boldogságot, kötelesség meg nyista.

Én arra gondolok -a liberalizmus esetében-, hogy rossz dealt kínál. Szodómiáért cserébe teljesen megkopaszt, kihalásra kényszerít, oszt mire rájössz, késő bánat, mehecc panaszra az ördöghöz, akinek eladtad a lelkedet.

2016.02.12. 16:44:51

@Bell & Sebastian:

Mártírt csinálnál belőle?

Ez a legjobb gondolatod a az ügyed érdekében?

Bell & Sebastian 2016.02.12. 16:51:48

@260: Azért fölösleges veled vitába szállni, mert felettébb furcsa elképzeléseid vannak az élő egyházról, nevesítve: az Anyaszentegyházról.

Bűnös papok minden konstrukcióban akadnak, ám ettől még az általuk kiszolgáltatott szentség érvényes.

Elsősorban kegyelemre hajtunk, ami feltételez némi bűn- és / vagy bűnösségtudatot. Tehát: örök élet <<< bűntelenség a Jákin és Boáz, mint okozat és ok.

Vagyis, a katolikus közösség és rítusok annak vannak alárendelve, hogy segítsék az egyéni utazót, ne kelljen neki naponta feltalálnia a meleg vizet.

A "császárral" szembeni lojalitás is előírás.

Egy kétezer éves intézményen akarsz fogást találni? Sok sikert hozzá.

Herr Stacheldraht Leger 2016.02.12. 16:54:55

@Bell & Sebastian: így jár, aki blackland bar helyett rotes rathausba megy frakkot sétáltatni.

Bell & Sebastian 2016.02.12. 17:00:56

@260: Természetesen én nem, mert terem helyében másik. De a Kopasz Matyinak is pontosan így tapsoltunk (mint a népe), gondolatban pedig megnyúzva sóztuk, közben.

Egy hamis hit hamis prófétáját vagy megváltóját még életében utoléri a számonkérés, nem dolgunk megölni.

De megszavazni sem kéne az efféle sült barmokat, vagy megtapsolni a tévhiteiket. Amiért mégis megtesszük, megteszik sokan, az a félelem.

Szabaccságnak ennyi is, bukott a mutatvány, új főszereplő jön a szappanoperába.

Kár, hogy egyre több a H -betű a nevük mögött, az utós mindig ostobább egy nagyságrenddel, mint az elődje.

Ebből lehet tudni, hová tartunk. A farizeusok alvilágába, oda,

Bell & Sebastian 2016.02.12. 17:04:55

@Herr Stacheldraht Leger: Ne sajnáljon, jobb, mint egy müncheni sörnapok. Az aktuális Führer mindig nagy élmény, ezt is a karóba húzhatná Thomas Manus, ha élne.

2016.02.12. 17:15:13

@Bell & Sebastian:

A keresztények saját magukat szívatják, mára teljesen belezavarodtak. Az egyházak mint szervezet képtelenek önmaguktól megszabadulni a szervezeti tagsággal előnyt szerezni akaróktól. A pedók buzik nem azért pedók/buzik mert hívők, hanem mert az egyház védelmet nyújt nekik, így oda áramlanak, így hozva létre saját védett szürreális világukat.
Mikor volt utoljára hogy kiálltál a keresztény értékek érdekében, mondjuk vasárnap délelőtt a mise után, vagy akármikor a nyilvánosság előtt? Sohasem volt ilyen. Kussoltál és hagytad hogy a hitedet megszentségtelenítsék. Akkor most már tessék vinni azt a szivárványszínú keresztet.

Én személy szerint bízok benne hogy összekapják magukat, és ELŐRE haladnak majd, a trollkodásom ezt határozottan segíti.

Ott keresed az ellenséget ahol nincs.

Herr Stacheldraht Leger 2016.02.12. 17:18:34

@Bell & Sebastian: goldbroilerezni kell, padilla is tudja

Bell & Sebastian 2016.02.12. 17:25:20

@260: A kisközösség papjának több a felelőssége, mint a regnáló pápáé, a kisközösség szempontjából.

Az egyén szempontja pedig az, hogy menjen az orra után, ha kell, dugjon viaszt a fülébe, csukja be a szemét és kötözze magát erősen az árbochoz. Jobbat én sem tudok, mint Odüsszeusz.

Bell & Sebastian 2016.02.12. 17:28:30

@Herr Stacheldraht Leger: Példaképnek állítana egy bevallottan drogos, elvált és konvertált dualistát? Halljuk a második kívánságát, inkább.

Geo_ 2016.02.12. 17:41:57

Kedves Balázs, gondolkodom, ezt kinek is írtad - arra voksolok, hogy az un. ifjú konzervatív barátaidnak, hogy megmutsad, egyszerű dolgokat is el lehet misztifikálni...

Herr Stacheldraht Leger 2016.02.12. 18:32:37

@Bell & Sebastian: kétségbe vonod padilla kulináris ítélőképességét?

LeonárdBokréta 2016.02.12. 18:56:35

@Geo_: Kicsit olyan érzésem van mintha a baloldali vendégszerző tett volna egy rövid, meglehetősen kötelességszagú kitérőt a konzervatív politikai filozófia felé.

Geo_ 2016.02.12. 23:00:33

@LeonárdBokréta: ha csak a ködösítő stílust nem nevezzük annak :-) - de nem, a filozófusok, s minden szakma elitje szereti a saját nyelvezetét használni.

Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a liberalizmus (a feudalizmus után, ahol az uralkodó képviselte a szuverenitást) a szuverén, felelősséget is vállaló egyént helyezte a középpontba - közben pedig az emberek nagy többsége nem ilyen, főleg ott, ahol nem zajlott le a polgári fejlődés.

Szindbad 2016.02.12. 23:42:40

Kibaszott bölcsészek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.02.13. 05:02:27

@260:

Ehhez én nem tudok mit hozzászólni; fordulj az orvosodhoz, hátha ő tud segíteni!

Pelso.. 2016.02.13. 08:26:14

@Geo_: A mi helyzetünk viszont kifejezetten haladó, hisz folyamatosan zajlik nálunk a polgári fejlődés, szépen visszatükröződik a mindennapok kis epizódjaiból:) Itt is bebizonyosodik, életrevaló nép vagyunk, még egy "politikai termékből " fakadóan is képesek vagyunk előbbre jutni.

Mezőbándi 2016.02.13. 09:05:13

@Robinzon Kurzor: Talán nem véletlen, hogy a poszt is megpróbál különbséget tenni a liberalizmus és a posztliberalizmus között. A szabad fegyvertartás alapvetően liberális, hiszen az állam (erőszakmonopóliumának) rovására biztosít jogot az állampolgárnak.

Geo_ 2016.02.13. 09:14:18

@Pelso..: :-) :-)

(De nehogy tévedés legyen: én azért polgáron az anyagilag nagyjából független bourgeoist (aki már megtakarítani is tud) és az aktív citoyent egyaránt értem.)

Pelso.. 2016.02.13. 09:19:15

@Geo_: Naná. Nálunk a polgár egyetlen, azaz egyetlen áhított-irigyelt ismérve az anyagi stabilitás, + egy fokkal jobb kocsi álljon a kapu előtt, mint szomszédé, hisz akkor simán el lehet nézni annak feje felett.

Messzi Vetek 2016.02.13. 12:25:18

@Pelso..: és erre ilyen büszke, hogy maguknál ezt jelenti a "polgár"?

murcielago 2016.02.13. 14:00:08

Át fog teljesen alakulni a kapitalizmus, le fog szakadni a tényleg valóságértelmezési problémákkal küzdő liberalizmusról. (Lehet, hogy ezt fedi a „kognitív és felhő kapitalizmus (cloud capitalism)” – ennyire azért nem vagyok olvasott…).

Ha a fizikai pénzrendszer teljesen megszűnik és virtuálissá válik, megváltozik a verseny, a profit, a piac fogalma is. Demokrácia még megmaradhat, az virtuális térben jól értelmezhető.

Vagy máshogy dönt a nép.

Pelso.. 2016.02.13. 17:16:55

@Messzi Vetek: Nem az én meglátásom alakítja xy mentalitását, s nem nálunk, hanem széles körben.

Geo_ 2016.02.14. 09:19:23

@murcielago: a fizikai pénz már ma is sokkal kevesebb, mint a virtuális.

murcielago 2016.02.14. 10:20:12

@Geo_:

Na persze, de a ma létező virtuális pénzek úgy működnek, „mintha” fizikaiak lennének. És a ma létező fizikai pénzek úgy működnek „mintha” arany (vagy egyéb nemesfém) fedezetük lenne.

Amikor egyáltalán nem lesz fizikai pénz, akkor ez a „mintha”-sorozat megszakad és teljesen új helyzet áll elő: a v. pénz elveszti értékmérő funkcióját és csak a nyilvántartási funkció marad meg.

(a „mintha” alatt azt értem, hogy a rendszer zárt, tehát egy virtuális pénzzel rendelkező kérheti követelésének kifizetését fizikai pénzben, jóllehet ez bizonyos mennyiség fölött teljesen ésszerűtlen)

Geo_ 2016.02.14. 10:59:30

@murcielago: ez akkor lehet, ha nincsenek szűkös források, mert bármi előállítható - s egy komoly beruházáshoz, projekthez sincs szükség hitelre.

De az igaz, hogy már előre lépnénk, ha a reál-szférában meg lehetne szüntetni a fizikai pénzt: minden átlátható, követhető, s így ellenőrizhető(bb) lenne.

Pelso.. 2016.02.14. 12:09:31

@Geo_: átláthatóság, követhetőség, ellenőrizhetőség pénzügyekben -juj, mit mondana erre az elitünk:)

murcielago 2016.02.14. 13:14:41

@Geo_: @Pelso..:

Az átláthatóság, követhetőség, ellenőrizhetőség valóban közvetve korlátozhatná a profitra ma jellemző szabadságot. Ha a gazdaság minden szereplője legalább annyira tájékozott lenne, mint a tőkés, akkor sok mindent a tőkés sem tudna megcsinálni, mégha szabadságában áll is. Számítógépes rendszerben ez elvileg megvalósítható.

Ugyanakkor ez alapvetően egy illúzió, mivel a rendszerek felépítését emberek irányítják, akik érdekviszonyok által motíváltak. A kettős könyvelést és számvitelt is azért hozták létre, hogy a folyamatok követhetők, ellenőrizhetők legyenek. És elég egy-két trükk és összevont kategória és máris követhetetlen a dolog.

Úgyhogy az A. Smith-i posztulátum (a kapitalizmus nagyon jó rendszer, de csak akkor, ha létezik erkölcs) egyelőre ott figyel a sarokban.

Azonban az erkölcs annyira megfogyatkozott, hogy a rendszernek szükségszerű változnia.

Geo_ 2016.02.14. 15:24:37

@murcielago: @Pelso..:

én azt a profit szabadosságának nevezném :-)

S persze, hogy az egyedi kapitalista ott csal/ügyeskedik, ahol tud - de a kapitalizmus sem egy homogén valami, pl. része a skandináv modell is.

Úgyhogy szerintem is változnia kell. De nehezen tudok elképzelni egy olyan rendszert, melyben nincs egyéni/személyes felelősség, vagy hogy egy projektet, termelést ne azért hozzanak létre, hogy a az outputja értékesebb legyen, mint az inputja - vagy hogy annyira korlátlanul rendelkeznénk az erőforrásokkal, hogy azokért ne kelljen valamilyen formában versenyezni.

murcielago 2016.02.14. 16:25:49

@Geo_:

Hátha kapitalizmusról van szó, akkor az „egyéni/személyes felelősség” az nem más, mint a pénzedért viselt felelősséged, ha munkavállaló vagy, azért, hogy bővítetten újratermeld magad, ha vállalkozó (tőkés), akkor azért, hogy pénzed (tőkéd) gyarapodjon.

Ettől volt a kap. a fejlődés motorja, csak most tűnik úgy, hogy túl lett tolva a bicikli, mert egyre kevesebb munkaerőre van szükség, a tőke pedig megállíthatatlanul koncentrálódik, stb.. De magáról az erkölcsről, kreativitásról, stb. nem mond semmit ez a rendszer. Csak a növekedés kényszerét valósítja meg, azt viszont hatékonyan.

Ha létrejön egy virtuális, „cloud” kap., ez a növekedési/fejlődési kényszer feltehetően benne lesz, de részben máshogy fog megvalósulni, bár ez eléggé futurisztikus kérdés. (Szerintem hitel ott is lesz, de kamat pl. valószínűleg nem..)

Geo_ 2016.02.14. 17:24:57

@murcielago: az azért nem olyan egyszerű, hogy meddig motor a motor - másrészt pedig pedig a tőke sem koncentrálódhat a végtelenségig - hiszen valakinek fogyasztania, a terméket megvásárolni is kell.

geo2.blog.hu/2015/12/16/ha_majd_a_boseg_kosarabol_652

geo2.blog.hu/2015/12/15/osztonzes_motivacio_kepzes_398

Mindenestre ez egy hosszú és sokaknak fájdalmas út lesz - a leginkább szívóágon a magunk fajta, közepesen fejlett/elmaradott országokkal.

2016.02.14. 18:19:10

- A tőkés megtermeli, a társadalom meg elveszi. Ha többet és jobban termel akkor többet és jobbat vesznek el tőle.
- A túltermelési feleslegeket irányítottan megsemmisítjük vagy elpocsékoljuk.
- Ekkora/ilyen pénzügyi rendszer sem kell, épp most semmisíti meg a saját maga termelt feleslegeket.

murcielago 2016.02.14. 19:06:30

@Geo_:

Egy, a Zürichi Egyetem által végzett kutatás a világ 43 060 transznacionális vállalatát és az azok közötti tulajdonosi hálózatot vizsgálta. Megállapította, hogy ezek magját 1318 vállalat alkotja, amit egy, egymással kereszt-tulajdonlási kapcsolatban álló 147 cégből álló szuper-egység 40 %-ban tulajdonol. (2011-es hír, 2007-es adatok alapján)

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2051008/Does-super-corporation-run-global-economy.html

A második linkeden felsorolt megoldásokat:
„projekt jellegű munkavégzés, az önkéntes egyszerűség (volutarily simplicity, a nulla marginális költségű gazdaság ( zero marginal cost society), a megosztás gazdasága (sharing economy), szívesség-gazdaság (economy of regard) a szabadúszók gazdasága (economy of freelance workers), a „szabad-városok” társadalma (chartered city)”,

és Csíkszentmihályi flow-elméletét tényleg jó olvasni. Csak az a baj, ezeket legalábbis állami akarat tudná óriási támogatásokkal úgy-ahogy előmozdítani (államkapitalizmus??), de a világ nem ebbe az irányba halad, hanem az ellenkezőbe.

Itt félperiférián/periférián a vállalkozó-munkavállaló közötti osztozkodás zéró-összegű játszma, amiből az állami redisztribúció is nettó kivesz. Azt milliószor leírták már, hogy ebben az osztozkodásban a tőke pozíciói egyre jobbak. A pénz(tőke) pedig nemcsak termelési/beruházási célra, vagy fogyasztásra használható fel, legfeljebb nem tudjuk pontosan , hogy még mire (átláthatóság).

Geo_ 2016.02.14. 20:34:33

@murcielago: a zürichi vizsgálat: nézzük a jó oldalát, elég ezekre koncentrálni első lépésben :-)

De nem akarom elpoénkodni. Szerintem ezek a dolgok pulzálnak - s akkor lehet ezeket "elkapni" - értsd ez alatt a tisztességes profit és vagyonadót - ha már nem tudnak hova elsumákolni.

murcielago 2016.02.15. 10:48:54

@Geo_:

" ezek a dolgok pulzálnak" -

Neked legyen igazad. (Bár én pl. mindig csak "tröszt-elleni" törvénykezésről hallottam, "trösztösödést elősegítő"-ről nem.)

murcielago 2016.02.15. 11:06:13

@murcielago:

Vagyis lehet, hogy pontosítanom kell: a szocialista tervgazdálkodásban kellett lenniük trösztöt létrehozó törvényeknek. A tröszt szélesebb összefüggéseket nézve kiváló szervezeti forma a veszteségek és nyereségek keletkezési helyüktől eltérő kimutatására.

aLEx 2016.02.16. 16:22:30

Kiváló írás, amivel persze nem muszáj egyetérteni. De a mai kor megértéséhez szerintem alapvetően hozzájárul
süti beállítások módosítása