Mi igaz a bevándorlás körüli vitákból?
2015. január 14. írta: Redakció

Mi igaz a bevándorlás körüli vitákból?

bevandorlas.jpg

Vendégszerzőnk, Hettyey András írása. A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, külpolitikai szakértő.

*

Éppen azokban a német tartományokban félnek a legtöbben az iszlámtól, ahol jóformán nem élnek muzulmánok − és fordítva: abban a tartományban, ahol a legtöbb muszlim él (Észak-Rajna-Vesztfália) fél a legkevesebb nem-muszlim a Próféta vallásától – derül ki a Bertelsmann Alapítvány múlt héten megjelent tanulmányából, amely az iszlám és Németország viszonyát vizsgálja.

Hazánk – egyelőre – alig van érintve a kérdésben, hiszen a magyar állampolgársággal nem rendelkező, de Magyarországon élő személyek a teljes lakosság mindössze 1,3 százalékát teszik ki – ez az egyik legalacsonyabb szám az EU-ban. Ugyanakkor az utóbbi napok eseményeinek és nyilatkozatainak a fényében annál is inkább kell Magyarországon a bevándorlásáról beszélni, mert a kérdéssel kapcsolatos ellenérzések a jelek szerint mind magas rangú politikusoknál, mind a lakosság körében erősen érezhetőek, ugyanakkor a témával kapcsolatos tájékozottság is mintha hasonlóan alacsony lenne, mint a hazai bevándorlók aránya.

Az oxfordi egyetem kutatói által 2011-ben kiadott monográfia (Ian Goldin – Geoffrey Cameron – Meera Balarajan: Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define the Future) és más források alapján három tényezőt emelek ki a bevándorlásról, amiről itthon kevés szó esik, de a nemzetközi diskurzus fontos része. A leírtak természetesen nem jelentik azt, hogy ne lennének a bevándorlásnak olykor komoly gazdasági, szociális és kulturális költségei, de a magyar médiában az ilyen típusú hírekhez könnyű hozzáférni, ezért érdemes az érem másik oldalát is megvizsgálni.

1) Bevándorlók mindig is voltak

Hamis az a szélsőséges pártok által gyakran hangoztatott nosztalgia, amely szerint korábbi, globalizáció előtti világunkban minden egyszerűbb volt, így a migrációval járó gondokkal sem kellett küzdeni. Valójában a migráció egyidős az emberiséggel és már az ókori Mezopotámiában kialakultak az első diaszpórák. A magyar történelem folyamán besenyők, kunok, jászok, svábok, szászok (és egyéb német ajkú bevándorlók), vallonok, szerbek, zsidók, örmények, bolgárok és még sok más nép gazdagította Magyarország kultúráját és pörgette a magyar gazdaságot. Sőt, egyszer már sikerült a történelmünk folyamán befogadni és asszimilálni egy olyan muzulmán népcsoportot is, „akik olyan tradíciókat” hoztak magukkal, „amelyek idegenek a magyar hagyományoktól”. Ők voltak a böszörmények/izmaeliták, akik a középkori Magyarországon (például nagy számban a Szerémségben) éltek és katonáskodással vagy kereskedelemmel foglalkoztak. A bevándorlók beilleszkedése Magyarországon gyakran nem volt zökkenőmentes, ugyanis a magukat vesztesnek érző „őshonos magyarok” közül sokan a bevándorlókban látták kudarcaik kizárólagos okát. A 20. század első felében alkotó író, Szabó Dezső szerint például a magyarság boldogulását két belső ellenség gátolta: „az értelmiségi helyekre tolakodó zsidók” és „a földet elfoglaló svábok”. Ez szerencsére nem akadályozta meg abban a bevándorlókat, hogy Magyarországra jöjjenek.

Az államoknak az a szándéka, hogy a bevándorlást határokkal, útlevelekkel és beutazási kvótákkal  globális szinten szabályozott mederbe tereljék és korlátozzák, nem is oly régi mint talán gondolnánk, hiszen az első világháború környékére tehető ez az időpont. Az azt megelőző száz évben addig nem látott tömegek keltek útra (például Európából Amerikába), hogy szerencsét keressenek, és ebben a szándékukban alig akadályozták őket az uralkodók/politikusok. Bár bizonyos országok – például Kína – erősen korlátozták a bevándorlást, összességében nyitottság jellemezte a világot a bevándorlókkal kapcsolatban. A két világháború között felerősödő nacionalizmus magával hozta az államok szándékát a bezárkózásra: ezek azok az évek, amikor Nyugat-Európában bevezetik a szigorú határellenőrzéseket és az útlevelet, ami 1914 előtt csak olyan feudális államokban, mint Oroszország kellett a mozgáshoz. Ez a folyamat is vezetett ahhoz, hogy a két világháború közötti években az államok egyre kevesebbet kereskedtek egymással, egyre kevésbé ismerték egymást és egyre kevésbé érdeklődtek egymás iránt. A következmények ismertek.

A bevándorlás újbóli felfutása a '70-es években kezdődik meg – többek között az európai integráció hatására, melynek egyik alapelve a személyek szabad mozgása. Nem csak Európában figyelhető ez meg: Ausztrália és Új-Zéland 1973-ban kötött egy szerződést, amelyben lehetővé teszik, hogy különösebb korlátozások nélkül egymás országaiban dolgozhassanak a munkavállalók. A bevándorlók száma 2000-10 között kétszer olyan gyorsan nőtt, mint az azt megelőző évtizedben, de 2010 óta lassult a növekedés üteme. 

2) A bevándorlás előnyeit hajlamosak vagyunk alá-, hátrányait pedig túlbecsülni

Ha a bevándorlás kérdése szóba kerül egyetemi előadásaimon, az első dolgom mindig az, hogy megkérdezzem a hallgatókat, szerintük a világ lakosságának hány százaléka bevándorló (a terminusnak abban az egyszerű értelmében, hogy az a bevándorló, aki más országban lakik, mint ahol született). A válaszok általában 10-50 százalék között mozognak. A szám valójában mintegy három százalék, körülbelül 230 millió fő világszerte, ami valóban jelentős szám, de érdemes látni a nagyságrendeket. Az ugyanakkor igaz, hogy az EU-ban a világ átlagarányánál némileg több a bevándorló: 2013 elején 50 millió fő, vagyis az EU összlakosságának mintegy 10 százaléka volt olyan személy, aki az EU egyik tagállamában élt, noha nem ott született. (Ennek az 50 milliónak egyharmada az EU egy másik tagállamában született, tehát EU-n belüli migrációról beszélhetünk.)

Az 500 milliós EU-ban mintegy 33 millió nem-EU országból érkező bevándorló él – és ennek a 33 milliónak is egy jelentős része Svájcból, Norvégiából, a posztszovjet államokból vagy a Balkánról (tehát Európából) származik. Az a percepció tehát, hogy Európát (vagy Magyarországot) elöntik az arab és afrikai bevándorlók, egyszerűen nem igaz.

Másrészt a bevándorlás – szigorúan gazdasági szempontból – az esetek túlnyomó többségében mind a bevándorlónak, mind a befogadó országnak megéri. Az OECD 27 országot vizsgáló 2013-as tanulmánya (International Migration Outlook) például arra a következtetésre jut, hogy 2007-2009 között a bevándorlók 0,3 százalékkal növelték átlagban befogadó országuk GDP-jét. Magyarán a bevándorlók rendszerint többet fizetnek be adókon és járulékokon keresztül az államháztartásba, mint amennyit segélyekkel vagy az iskolai, egészségügyi ellátások igénybevételével kivesznek onnan. A 2004-ben az EU-hoz csatlakozó országokból érkező nagy-britanniai bevándorlók (például a magyarok) pedig 2004-08 között 37 százalékkal fizettek be többet a londoni kincstárba, mint amennyit „kivettek” onnan. Egy német kutatás arra következtetésre jut, hogy egy 30 éves korában Németországba érkező (és ott is maradó) átlagos bevándorló 150 ezer dollár pluszbevételt hoz élete során a német államnak. Migránsok alapították a Google-t, az Intelt, a Yahoo-t és az eBay-t, és ők adják be Amerikában a szabadalmi kérelmek negyedét, noha csak a helyi lakosság 12 százalékát teszik ki.

A legtöbb kutatás azt a közkeletű vélekedést is cáfolja, hogy a bevándorlók miatt csökkennek a befogadó országban a bérek. A brit kutatók arra az egyszerű tényre is felhívják a figyelmet, hogy ha egy mexikói asszony bejárónő lesz egy kaliforniai családnál, nemcsak ő kap munkát, hanem felszabadítja a családanyát, hogy maga is dolgozzon, tehát kétszeres a nyereség. A Világbank elemzése szerint, ha a fejlett országok munkaerejének mindössze három százalékával növelnénk a migránsok számát, 356 milliárd dollárral nőne a húsz éven belül a világ GDP-je. A sort lehetne tetszőlegesen folytatni, ám az üzenet egyértelmű: esetleges problémás hatások mellett nagy lehetőségek is nyílnak a bevándorlók befogadásában.

3) A tipikus bevándorló nem olyan, mint amilyennek elképzeljük

A tipikus bevándorlót úgy képzelik el sokan, mint aki egy szegény afrikai vagy arab országból jön, nulla képzettséggel és minden erejével a Nyugat fele tör. Ehhez képest 2006-os adatok szerint a világon akkor található bevándorlóknak csupán egyharmada volt olyan, aki egy fejlődő országból egy fejlettbe érkezett – másik 30 százalék a fejlődő világot nem elhagyva keresett munkát, a bevándorlók 28 százaléka pedig egy fejlettből egy másik fejlett országba ment. Attól a statikus képtől is érdemes elbúcsúzni, hogy egy bevándorló a szegény A-ból a gazdag B-be megy, és örökre ott marad. A valóságban a bevándorlók sokszor hazaköltöznek, ha csökken a keresetük, amint ez a gazdasági válság kapcsán jól látható volt, amikor rengeteg lengyel hagyta el Angliát az erősödő zloty és a csökkenő bérek hatására. Az is sokszor előfordul, hogy a bevándorló egy harmadik, negyedik, majd ötödik országba költözik, és utána megy csak végleg haza, például Afrikába, ahol a megkeresett pénzével alapítani tud egy vállalkozást.

A bevándorlók képzettségével kapcsolatosan is érdemes árnyalni a képet. Németország lakosságának 13 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A 2013-ban Németországba bevándoroltak 25-64 év közötti korcsoportjában ez az arány 39 százalék volt, tehát arányaiban háromszor annyi tudós, mérnök és orvos volt a bevándorlók között, mint a hazai lakosságban. Ez nagyjából egyezik az OECD megállapításaival, ahol arra jutottak, hogy a 34 legfejlettebb országban élő bevándorlók 30 százalékának van felsőfokú végzettsége.

Hogy lehet ez? Úgy, hogy tipikusan nem a legszegényebbek szoktak kivándorolni Nyugatra (vagy máshova), hanem azok, akik össze tudják szedni a pénzt az utazásra, ami sokszor jelentős összeg, vagy olyanok, akik rendelkeznek közép- vagy felsőfokú végzettséggel, és joggal reménykednek abban, hogy tovább képezhetik magukat egy jó egyetemen, és lesz kereslet a tudásukra. Másrészt a legtöbb bevándorló nem a kifejezetten szegény országokból érkezik, hanem a közepes életszínvonallal rendelkező államokból, ahol elfogadható vagy jó színvonalú az oktatás (Kína, India, Mexikó, stb.).  

A már említett Bertelsmann-kutatás pedig azt a képet árnyalhatja, amely szerint a nagy számú, egy tömbben élő, főleg muzulmán bevándorló közösség nem hajlandó asszimilálódni Európában. A németországi muszlimok körében végzett felmérés szerint a magukat nagyon vallásosnak definiáló németországi muszlimok 90 százaléka szerint a demokrácia egy jó államforma, és 85 százalékuk szerint minden vallásnak van egy „igaz magja”. A németországi muszlimok 90 százalékának van napi kapcsolata nem-muszlimokkal, tehát „a párhuzamos muszlim társadalmakról szóló elméleteknek nincs valós alapja” – írják a felmérést készítők.

Magyarország magyar akar maradni

Végül egy személyes megjegyzés az érintettség okán: gyerekként én magam is három évig bevándorló voltam a '80-as évek Ausztriájában. Jelentős részben az ott megtanult német nyelvnek köszönhetem, hogy ma nem munkanélküli vagyok, hanem állásom van és adót, járulékot fizetek a magyar államnak. Ahogy a feleségem is részben annak köszönheti az állását, a magyar állam pedig az ebből származó bevételeit, hogy Amerikában élt két évig.

Ausztria abban a három évben egy kicsit az enyém és a családomé is volt. Talán Magyarország is van annyira erős, hogy másoknak is adhassunk belőle egy kicsit anélkül, hogy elvesztenénk.    

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr347071241

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.01.14. 08:15:14

A bevándorlás mennyiségfüggő: kis mértékben hasznos, nagyban káros.

Az egynyelvű és egyszokású ország erős és fejlődő.

Virág et. 2015.01.14. 08:32:52

Gyöngy, disznók.

Az emberek (a NER-szavazók hatványozottan) nem túl okosak, az adatoknak nem hisznek, mert azt "hamisítják a bilderbergesek gyíkemberek", kivéve persze ha a kedvenc megmondó emberük büfizi bele vagy rántja elő a seggéből, mert akkor 20 tudós sokéves kutatásánál is fontosabb és azonnal, instant hihető - sőt, bármi áron védelmezendő.

Az emberek azt gondolják, hogy tele a nyugati világ arab és afrikai nincstelen menekültekkel. A magyar ember meg azt gondolja, hogy Magyarország is tele van nincstelen menekültekkel. Mondjuk ő Hajdúkiskunb.sznádon még egy darab külföldit nem látott, a kínai boltban is magyar az eladó, de "Pesten" minden sarkon mecset áll meg fekete sátortáborok. Legalábbis a fejekben. Mert "magyar szót a belvárosban nem hallani", mondjuk leginkább angol, olasz, francia, meg orosz szót hallani és nem azért, mert a Kempinskyben az európai elitnek meneküttábort nyitottak volna, hanem mert a belvárosban vannak az ún. turisták, meg az ún. szállodák, ahol az előbb, nagyon veszélyes életforma elő szokott fordulni.

Orbán megint mondott egy förtelmes ostobaságot. Egy olyan országban, ahol a kivándorlás többszöres a bevándorlásnak, amit még a legaláis bevándorlók egy jó része is csak tranzitországnak tart (ők azok, akiket még a Vezér is jó bevándorlónak tart - mert pl. senki ne gondolja, hogy az állmakötvénnyel letelepedők Magyarországot nézték ki maguknak és nem a schengeni övezet bármelyik másik államát, ahová pontosan olyan jó a magyar tartózkodási engedély, mit a német). Ahol sokezer menekült kérelmezőből tavaly 200-an se kaptak engedélyt. Egész évben. 200 fő. Ahol a külföldiek aránya 2%, aminek kétharmada vagy határon túli magyar vagy más EU-s tagállam polgára (a maradék egyharmadban pedig ott vannak az amerikaiktól a svájciakon át a norvégokig mindenki). Egy ilyen országban bevándorlásról, mint problémáról beszélni az minimum vicces.

Megnyugodhat mindenki, Magyarország nem lesz vonzó célpont a külföldieknek. A menekültkérelmezők száma is azért növekedett, mert - meglepetés -, de határország vagyunk és működik a határrendészetünk. Ezek az emberek akkor sem maradnának az országban, ha azonnal kapna mindegyikük engedélyt. Fent láttuk, hogy 99%-uk soha nem fog kapni semmit. A bevándorló külföldiek, különösen gazdasági okokból szegény országokból gazdag országba vándorolni kívánók nem az EU egyik legszegényebb országát fogják belőni célnak. Tessék továbbvinni az unortodoxiát a gazdaságban és meg is oldottuk a bevándorlást.

wantaan 2015.01.14. 08:51:39

Mi igaz a bevándorlás körüli vitákból? Semmi!
Magyarországon nincs semmi vita, ellenben van egy förtelmesen bunkó miniszterelnökünk aki a belpolitikai jobbára erkölcsi-korrupciós problémákról akarta elterelni a figyelmet. S ezért egy végtelen felemelő és emberi megemlékezésen adta elő mérhetetlen emberi és politikusi bunkóságát. Azt hiszem minden magyar legyen Jézusban hívő keresztény vagy ateista csak szégyellheti magát miatta.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.14. 09:17:06

@Virág et.: Az azért meredek következtetés, hogy valami ami most nincs az a későbbiekben - a trendek figyelembevételével - nem fog bekövetkezni. Emlékezzen: 2004-ben volt már ötlet a bevándorlási kvóta-rendszer bevezetésére. A jelenlegi cél-országok bizonyára most is mindent megadnának, hogy mások is kapjanak az áldásból. Orbán kijelentései is, feltehetőleg, erre a jövőre vonatkoztak.

Ami az írást illeti, egyrészt összekeveri a Nobel-díjas atomfizikus lakóhely változtatását a szudáni menekültek áthajózásával, másrészt olyan klasszikus bevándorlók alapította országokat, mint az USA, vagy Ausztrália az európai nemzetállamokkal. Hogy a Bartelsmann-kutatásnak mennyire hihetünk, azt döntse el mindenki maga, ám talán jellemző, hogy a legtöbbször a nagyon elfogulatlanul objektív Galamus, meg a Népszava hivatkozik rájuk.

Urfang 2015.01.14. 09:20:38

Idézet Régi Viktortól:

"Magyarország akár 14 millió embernek is megélhetést tud biztosítani - mondta tegnap a magyar kormányfő az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) üzleti ebédjén. Orbán Viktor a gazdasági növekedés fenntartását firtató kérdésre reagált úgy, hogy ehhez szerinte több millió külföldit kell foglalkoztatnia az országnak.
A családegyesítésre vonatkozó új jogszabály, amely 2002. január 1-jével lép hatályba, szintén ebbe az irányba hat majd. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy amennyiben itt kapott munkát a családfő, kövesse őt hazánkba családja.
Egyre több bevándorlóra is szükség van. A kialakuló hiányszakmák már ennek első jelei. A kormányok pedig többnyire bevándorlás- és külföldimunkavállaló-ellenes hangulatot figyelmen kívül hagyva könnyítéseket vezetnek be."

Mi történt Új Viktorral? Mi ez a pálfordulás? Igaz, Viktor sohasem arról volt híres, hogy az elvei túl stabilak lennének.

Annyi történik most, hogy időközi választások jönnek, a kétharmad veszélyben, a fidesz tábora rohamosan hanyatlik, a dezertálók zöme a jobbikban köt ki. Új Viktor ezért jobbikos szólamokat kezd szajkózni, a jobbikot másolja, ez sokat elárul a fidesz szellemi és értékrendi kiüresedéséről, a morális és erkölcsi hanyatlásáról.

Helyes Írás 2015.01.14. 09:34:41

@wantaan:

Sajnálom, de nem szégyellem, mert nem bunkó, nem a megemlékezésen mondta el a véleményét, hanem kérdésre válaszolva és nekünk, s tőlünk jutott ki az információ külföldre. Egyébként pedig a nyugati világ épp a szólásszabadságot ünnepli ugyebár. Akkor hogy is van az, hogy a miniszterelnökünk szabad szólását szégyellnünk kellene? És minden trenditől eltérő másféle szólást is? A nyakló nélkül, eszetlenül sértegető lap szólásának szabadságát nem kell szégyellni, azt ünnepelni kell? Önnek szólás-cenzornak teccik lenni netalán?

wantaan 2015.01.14. 09:45:01

@Helyes Írás: Pedig szégyen ez az ember. Tudod a Homo Sapiens biológiai alkatánál fogva néha naponta 25-30x bélgázt ereszt, ennek ellenére jó pár évszázada bizonyos körökben pl evésközben, társaságban nem tesz ilyent, ....de pl nem emleget kötelet akasztott ember házában, temetésen nem kéri föl az özvegyet táncra a gyász zene alatt
.... tehát számos olyan élethelyzet van amit mindenki megtesz, megcsinál máskor, más társaságban vagy csak úgy ön magában ..... csak ép nem ott és akkor amikor nem illik. No ennek a nagyon egyszerű elvárásnak nem tudott megfelelni a magyar miniszterelnök.
S ez bizony égő az egész nemzet, minden magyar számára.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 09:57:13

Szabó Dezső ekézés. Forrása Ungváry Krisztián, ám ha szerző továbbolvassa egyebeket is meg kellett volna említenie, ami azért árnyalja a képet.

Amit hozzá kell tennem, az két dolog.
- a lesvábozott cvancigoló nemritkán titkos zsidó
- a földtulajdon koncentrálódása (kulák) a német, öröklési szokásokra vezethető vissza, de a település határain nem terjeszkedtek túl, az meg homogén volt

Az idegenek szervezett és politikailag támogatott importja, bekeverésük a homogén közösségekbe háború utáni, bal-lib találmány és számtalan előnyt vártak tőle: munkaerő, szavazóbázis, génállomány javítás és mindenféle rasszizmus (mint háborús ok) felszámolása, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

A szaporodási ráta központi kérdés, hiába stagnál összességében, ha a rész-összetétel nem előnyös.

Perzse, lehet szépeket mondani, de egy bevándorló, akárhonnan is jött, kézikocsin húzza maga után a genealógiáját, kultúráját és szocializáltságát és keveredni kezd előbb vagy utóbb. Ha már elég sok van belőlük, nem akar keveredni.

Érvényesülni kezd az elv, hogy bár együtt vagyunk, de különállunk. Erre válasz a külső (társadalmi) nyomás, hogy márpedig te keveredni fogol, büdös ártány!

A magyaroknak éppenséggel nem az a baja, hogy tömegesen özönlenek olasz kőművészek, cseh lovagok, bolgár kertészek és török hurik.

Kulturális szempontból bevándorló a zsidó, cigány és sváb, némelyikük gazdasági szempontból is az, nem hozzátesz, hanem elvesz.

Mindenkinek a maga keresztje.

És itt jön a dolog lényege. Mit tettünk az oltárra? A munkát vagy a pénzt? Valóban egy az Isten? Látszólag beszélünk csak idegenekről, valójában a probléma mélyebb, összetettebb és sokkal büdösebb annál, amit most érzünk belőle. Ugyanis gondosan le van takarva.

(Amcsi filmek központi figurája a benga néger, nyakában 3 kilós, arany dollárjel. Mindenki ilyet akar. Valóban?)

Helyes Írás 2015.01.14. 10:18:41

Az írás tartalma ugyan korrekt, csak a bevándorlás fogalom alatt együtt tárgyalja az "agyelszívás", a szabad munkaerő-vándorlás, a vendégmunkából kiinduló bevándorlás és az illegális bevándorlás (gazdasági menekültek) jelenségét. Az integrációkon belüli munkaerő-vándorlás és az agyelszívás is okoz komoly problémákat, de most nem ezekről van szó, hanem a másik kettőről, és azon belül is az eltérő kultúrkörből bevándorlók helyzetéről és problémáiról, illetve ennek várható trendjéről. A vendégmunkás bevándorlás már három generációsan vizsgálható, vannak is ilyen vizsgálatok és az eredmény bizony felemás. A gazdasági menekültek problémája pedig az utóbbi 10-15 évben vált olyan mértékűvé, amely exrapolálva a jelenlegi trendet, súlyos konfliktusokkal fenyeget.

Az iszlám bevándorlásnak külön vallási és kulturális dimenziója van, a vallási fanatizmus és az erőszakos konfliktuskezelés tradíciójának formájában, amely talán valóban nem érinti a többséget (a leginkább modernizálódott németországi török bevándorlók körében egészen biztosan), de ezekből kevés is óriási feszültségeket okoz egy szekularizálódott és demokratikus konfliktuskezelésre áttért befogadó kultúrában és társadalomban, mint az európai.

A politikusoktól elvárható, hogy árnyaltan gondolkozzanak, a tudományos igényű árnyalt megfogalmazásokra viszont kevéssé fogékonyak a korlátozott figyelmű átlagos választók. Miniszterelnökünk egész jól egyensúlyoz ennek a pengének az élén, de nyilvánvaló, hogy a politikailag ellenérdekelt értelmiségi és újságíró a szélesebb közvéleménynek szóló magvasabb megfogalmazásokon mindig talál felhördülni valót, s mindig elő tud rángatni ugyanattól a politikustól, más közegben, tudományosabb nyelven megfogalmazott "ellentmondó" megnyilatkozásokat. Ez a politikai befolyásolásért folyó permanens játszma része.

Helyes Írás 2015.01.14. 10:19:56

@wantaan:

Jól van, keressen valaki mást a hülyeségeihez.

vizipipa 2015.01.14. 11:29:33

"A legtöbb kutatás azt a közkeletű vélekedést is cáfolja, hogy a bevándorlók miatt csökkennek a befogadó országban a bérek. " - "A valóságban a bevándorlók sokszor hazaköltöznek, ha csökken a keresetük, amint ez a gazdasági válság kapcsán jól látható volt, amikor rengeteg lengyel hagyta el Angliát az erősödő zloty és a csökkenő bérek hatására."

Legalább önmagával konzisztens lenne!

A bevándorlókat és a menekülteket pedig egyértelműen meg kell különböztetni. Az előbbi állami hatáskörben jól kezelhető - adnak letelepedési/tartózkodási/akármilyen engedélyt vagy sem. Az utóbbira a nemzetközi és EU kötelezettségek vonatkoznak.

És a probléma is velük van. Nem csak minőségi. Mert rájuk egyértelműen nem igaz a magas képzettségi arány. Mennyiségi probléma is van. Nálunk az elmúlt két évben a 10-szeresére nőtt a számuk! És lehet érdeklődni a görögöknél (török határkerítés), olaszoknál (Lampedusán többször annyi, mint az ott lakók + hajók), spanyoloknál (kerítés az afrikai oldalon, Ceuta és Melilla + hajók).

Szóval mellébeszélésnek jó volt, de a lényegről is beszélünk majd?

Virág et. 2015.01.14. 12:26:55

@aristo: Orbán nem trendekről beszélt. Orbán ennyit mondott: a gazdasági bevándorlás rossz, akit valóban üldöznek, azt befogadjuk.

Ez helyből akkora ostobaság, amit nem lehet nem ízekre szedni. Eleve gazdasági bevándorlás és a menekültek között elég csekély a kapcsolódási pont, mivel az előbbiek a Nobel-díjas atomfizikus (és nyilván tömegében a nem Nobel-díjas, de diplomás orvos vagy éppen tőkés vállalkozó), az utóbbiek meg a szudániak. A szakma viszont ismeri az ún. gazdasági menekült fogalmát és vélhetően a felcsúti géniusz is ezekre gondolhatott. Gazdasági menekült viszont nem kap státuszt Magyarországon, soha nem is kapott.

Nyitott ajtók a jobbik esetben, öntökönszúrás a rosszabbikban. Mindezt úgy, hogy trendek ide-oda, nálunk ez nem lesz téma, mert egy bolhaszerszámnyival vagyunk jobb ország, mint a fél közel-kelet. A németek, svédek, franciák, angolok meg utcahossznyival.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 12:40:07

Nézzük, hol tart az Unió?
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33191c_de.htm

Bertelsmann Kalapítvány
Reinhard Mohn, az alapító, médiamágnás és amcsi küldött, innen tudni, kinek a gyékényén árul
www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite/

Szentencia
www.migration-info.de/artikel/2013-06-14/deutschland-bertelsmann-stiftung-fordert-neuausrichtung-einwanderungspolitik

Ha valaki lusta, annak összefoglalom. Megkülönböztetünk (kívülről jövő, mert erről van szó) legális és illegális bevándorlást. Előbbire kvóta, utóbbira orvoslás a probléma keletkezési helyén.

Aki bejutott (legálisan), azoknak háromféle jogsi és kötelező integráció, elsőként nyelvi-kulturális.

No, valami ilyesmiről kellene, hogy szó essen és csinálják végre! Ha még nem késő.

Ám ismételten hangsúlyoznám: a mi ügyünk-bajunk-feladatunk, hogy előbb a saját problémánkat kúráljuk, lehetőleg nem elfele.

bispora 2015.01.14. 12:43:12

Csak pár kérdés Hettyei Andráshoz-ha már tanítja biztosan tud rá válaszolni:

1. Mi a nettó egyenlege az európába áramlott milliónyi szomáliai menekültnek -bevándorlónak Svédországban?
2. Mi a nettó egyenlege az algériából betelepült millióknak Franciaországban?
3. Mi a nettó egyenlege a nyugateurópába áttelepült több százezer cigánynak?

Bandi, nem lehetsz annyira PC, vagy hülye, hogy romlott egaliter módjára összemosod a fehér selyeminget a szaros alsógatyával...

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.14. 12:51:00

@Virág et.: "A gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna is lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre, ezért a bevándorlást meg kell állítani, ez a magyar álláspont."
Szó szerint. Így, jövő időben. Nem arról beszél, hogy eddig mi történt.

Virág et. 2015.01.14. 12:54:31

@aristo: Itt hol van a jövő idő? A gazdasági bevándorlás rossz dolog - most, nem pedig az lesz majd a trendek szerint valamikor. Veszedelmet hoz - most hozza, nem pedig valmikor a trendek szerint veszedelmet fog hozni.

Arról beszél, hogy most mi van. Az pedig, hogy most mi van, az az eddig történetek összegzése. Mert nem ma jött az a 7%-nyi bevándorló Franciaországba.

Google 2015.01.14. 12:54:50

Ez csak az érem egyik oldala. A szebbik.
De kérdezem a kedves Szerzőt, hozzá eljutnak-e azok a képek, melyeken, százak, ezrek érnek el olasz partokat; ha egyáltalán elérik azt?
Hogyan tudja feldolgozni azt a rettenetes embertömeget bármely társadalom? Ha Franciaországból kidobják őket, mennek Olaszországba, Németországba stb. Ez a menekültáradat nem az a bevándorlás, melyről a Szerző beszél. Ez egy tragédia; nem elfelejtve azt sem, hányan halnak bele.
Ezeknek a menekülteknek az élőhelyeit megbolygatták, inkább arról kellene beszélni, hogyan állhatna vissza egy viszonylagos rend, hogyan lehetne állama például a palesztinoknak, a kevés pénzüket szegény államok hogyan ne költsék fegyverekre, ilyesmik - lila ködök eregetése helyett.

bispora 2015.01.14. 12:56:27

A másik ami azonnal láthatóan csúsztatás, az, hogy a bevándorlásnak nincs átlagbért csökkentő hatása. Ez így nem igaz, mert a bevándorlás negatív hatásának leginkább kitett alacsony képzettségű munkavállalóknál pont csökken:
Dustmann et al (Dustmann, C., T.Frattini, and I. P. Preston. “The Effect of Immigration along the Distribution of Wages.2013) find that each 1% increase in the share of migrants in the UK-born working age population leads to a 0.6% decline in the wages of the 5% lowest paid workers.
Similarly, another study focusing on wage effects at the occupational level during 1992 and 2006, found that, in the unskilled and semi-skilled service sector, a 1% rise in the share of migrants reduced average wages in that occupation by 0.5% (Nickell, S. and J. Salaheen. “The Impact of Immigration on Occupational Wages: Evidence from Britain.” Working Paper No. 08-6, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, 2008).

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.14. 13:00:17

@Virág et.: a "meg kell állítani" nyilvánvalóan a jövőre vonatkozik, ha már megállították volna - a múltban, vagy ma - akkor már nem kéne.
Az, hogy a "gazdasági bevándorlás rossz" nyilván egyaránt vonatkozik, ebben a kontextusban, a múltra, jelenre és jövőre is.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 13:06:08

@bispora: Ha a korlátlan, belső jövés-menés is tárgya a foglalkozásnak, akkor azt a cigány integráció -címszó alatt tárgyalja az Unió. A méltán világhíres, legeslegújabb cselekvési tervet éppen Orbán apánk dolgozta ki, minden tagországok feltétlen épülésére és legnagyobb örömére.

Látatlanban (hiszen eredményessége ~0), azt mondanám, hogy adják oda a csillió eurót a rk. egyháznak, mert ezidáig csak ott kapizsgálják, hogy egyáltalán miről van szó és ők tudnak eredményt felmutatni. Csak hát ugyebár, az ő forrásuk sem kiapadhatatlan. Addig is (technikailag) tekintsük bevándorlóknak őket is. Kultúra, nyelv, részvétel a közéletben, usw.

Addig, amíg 12 éves kisnagylányok egyetlen életcélja, hogy rakásra szüljenek, mert abból lehet csak jól megélni, továbbá 13 éves nagykisfiúk egyetlen életcélja, hogy magvetésüket gyümölcseit learassák, ebben a témában nincsen miről beszélni.

De abszolút!

Bell & Sebastian 2015.01.14. 13:14:44

@Google: Humanitárius katasztrófa, amit az amcsik idéztek elő, ezért mi csak nézhetjük bénán. Ha rosszindulatú lennék, azt mondanám, csak nekünk szánták, mert annyira azért csak nem buták, hogy ne számoltak volna a következményekkel.

Urfang 2015.01.14. 13:20:20

@aristo:

A múltra nem vonatkozik, néhány éve még több millió bevándorlót akart Viktor és az összes fideszes akik mindig ugyanazt akarják amit ő.

www.origo.hu/itthon/20010608orban.html

IdomitottFoka 2015.01.14. 13:21:23

@Helyes Írás: "Egyébként pedig a nyugati világ épp a szólásszabadságot ünnepli ugyebár. Akkor hogy is van az, hogy a miniszterelnökünk szabad szólását szégyellnünk kellene? És minden trenditől eltérő másféle szólást is? A nyakló nélkül, eszetlenül sértegető lap szólásának szabadságát nem kell szégyellni, azt ünnepelni kell?"

Neked ezek szerint fogalmad sincs a szólásszabadságról. Az akkor sérült volna OV esetében, ha nem engedik neki elmondani vagy utána letartóztatják érte vagy lelövik. A Hebdot meg rengetegen bírálták ezelőtt. Szabadon. Sokak szerint kellett volna szégyellnie magát a Hebdonak és el is mondhatták és nyilván el is mondták.

@vizipipa: pedig konzisztens
A bevándorlás miatt nem csökkennek a bérek. Ha vmi miatt (pl. a pénzügyi válság) miatt csökkennek a bérek, a bevándorlók hazamennek. A két állítás nem ellentmondó.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 13:25:56

@Urfang: Megmondta Viktor, a cigány tenyésztés a kisebbik rossz. Szerencsénkre az elcsatolmányokon sem mindenhol jó, ezért onnan is jönnek.

Eddig aránylag jól jártunk. Hogy holnap mi lesz, azt majd ő is inkább elolvassa a Brandneue Züricher Zeitungban.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 13:30:53

@IdomitottFoka: És hogyan vetül a szólás szabadságának árnyéka mondjuk a Fidesz frakciójára, ügydöntő szavazás előtt?

A bolsevikok arcán sem őszinte az öröm, ha oldalról becsúszik egy mensevik a labdára.

bispora 2015.01.14. 13:47:09

Basszus, most meg amerikai adatokat találtam arról, hogy a bevándorlás hogyan csökkenti az átlagkereseteket. Ki a hunyó?

“Based on CBO’s reading of that research, a 1 percent increase in the labor force attributable to immigration has tended to lower the relative wages for all workers with less than a high school diploma by roughly 0.3 percent…and to lower the relative wages for workers with at least a college degree by roughly 0.1 percent.” (CBO, “The Economic Impact of S. 744, the Border Security, Economic Opportunity, and ImmigrationModernization Act,” (June, 2013), p. 19.)

"basically an increase from 10 to 30 million new workers over a 10-year period available to compete for any job. Such an increase would: • depress wages among low- and high-skilled native-born workers and decrease the average wage across the entire economy, raise the national unemployment rate, and slow the growth of per capita output." (The Economic Effects Of Mass Immigration.A Chart Book. USS Budget Committee, 2014)

The impact of increased immigration from 1980-2000 resulted in a 3% decrease in wage for average native workers, and an 8% decrease for high school dropouts. A 10% increase in the size of a skill group (i.e. high school drop-outs) reduces wages of that group by 3-4%.( George J. Borjas and Lawrence F. Katz, “The Evolution of the Mexican-Born Workforce in the United States,”National Bureau of Economic Research, Working Paper 11281 2005)

gyalog.galopp 2015.01.14. 13:47:38

Bevándorlás mellé azok állnak, akik a bevándorlóban olcsó , a piszkos munkát is elvégző munkaerőt látnak.
A bevándorlás ellen azok vannak, akiknek a feltörekvő olcsó munkaerő veszélyezteti az egzisztenciáját.

A gazdasági bevándorlás, legyen az erőszakos ( rabszolga) vagy spontán, végeredményben lepusztította a befogadó országot, lásd görögök, rómaiak. A bevándorlók egy kritikus tömeg elérésekor előbb egyenlő jogokat és bánásmódot, karrier lehetőséget majd gazdasági és kulturális önállóságot követelnek, Texas, Erdély,.....,...

Ahhoz meg valami agyhalál kell, hogy valaki összemosson egy gazdasági, politikai és kulturális unión belüli migrációt az éhezés elől menekülő , teljesen idegen kultúrával rendelkező migránsokkal.

Virág et. 2015.01.14. 13:52:24

@aristo: A gazdasági bevándorlás minősítése a kulcselem a mondatban.

Egyébként túlmagyarázzuk Orbán mondatait, egyszerűen annyi van mögötte, hogy kimondta a legpopulistább butaságot, ami eszébe jutott. Szinte minden mondata mögött ez van, semmi több. A bevándorlás és a "trendek" is azokban az országokban jelenthetnek problémát, amelyekhez Orbánnak soha nem lesz köze. Ott is olyan okok húzódnak meg a háttérben, amit nehéz a szokásos Magyar Hírlap szellemi szintjén kibüfizett "mocskosliberalizmussal" megmagyarázni. Az angliai és a francia bevándorlás mögött pl. a gyarmatbirodalmak bukása is meghúzódik. Azért van olyan sok "paki" Angliában és olyan sok algériai vagy szenegáli Franciaországban. Nem a libsik miatt, bár ez nyilván sokkoló Bayer Zsoltinak. A "libsik" egyedül talán a svéd helyzetért felelősek, de az meg legyen a svédek baja szerintem. Láthatóan őket annyira nem zavarja.

Nálunk helyzet sincs, tendencia sincs. A legális migráció terén nincs érdemi növekedés, a menekült kérelmezők terén van robbanás, de az megintcsak a nemzetközi háborús helyzettel magyarázható és az üldözöttek nem "gazdasági bevándorlók", így őket Orbán is befogadná, tehát jelen kontextusban nem is érdemes velük foglalkozni. Azt viszont érdemes átgondolni, hogy az egyébként helyes és más nyugati országban is sikerrel működő letelepedési kötvény-árusítást bevezető kormány hogyan tud egy évvel később ekkora hülyét csinálni magából, amikor a gazdasági bevándorlásról beszél. A letelepedési kötvény vásárlója, a milliárdos arab befektető vagy a kínai gyártulajdonos ugyanúgy gazdasági bevándorló, mint a kínai szakács vagy az arab pénzváltó, esetleg ukrán kőműves. Egyik sem jöhet be munka, egzisztencia bizonyítása nélkül.

Korábban is írtam, megint leírom: Orbán nyilván a gazdasági menekültekre gondolt. Ez egy szakkifejezés az olyan menekült-kérelmezőre, aki személyes üldözöttséget igazolni nem tud, a nyomor elől jött ide. Az ilyen menekült-státuszt nem kapott eddig sem, most se fog. Ők vannak egyébként többségben, de őket eddig is visszafordítottuk. A bejelentésnek nagy értelme volt, gondolom ezek után majd kettőt dobbantunk is lábunkkal és nagyon durcásan fogunk nézni, miközben ugyanúgy visszafordítottuk, mint azelőtt.

Ezért érdemes volt lejáratnia az országot már megint. Hogy egy megemlékezésen sem tud csöndben maradni, az ész megáll.

bispora 2015.01.14. 14:02:08

@gyalog.galopp:
Ez annyira így van, hogy cikk is van róla:
"... immigration from 1960 through 2012 (the last year for which he had data) has cost native-born workers an average $402 billion in lost wages, while native-owned firms gained $437 billion in income."
Azaz a szerző azt találta, hogy az USA cégek bevándorlók révén nyert profitját, tulajdonképpen az őslakosok fizették meg.

(George J. Borjas, “Labor Market Impact of immigration: A Summary of the Evidence,” Presentation to the Congressional Budget Office’s Macroeconomics Advisory Panel, June 14, 2013.)

Bell & Sebastian 2015.01.14. 14:04:46

@IdomitottFoka: Mi-mi? O. megint kibeszél a kórusból és ezt a karzatról teszi, mert O. ilyen fiú. Csak gyártja nekik a további problémákat.

A farizeus Csárlik meg néznek, közben eszük ágába' sincs beleharapni a kézbe, mely bölcsőjüket ringatta.

O. kiváló stratéga (mert mérföldeket lát előre), jó taktikus, mert halomra buktatja ellenfeleit, de csapnivalóan rosszul lát közelre.

A sült kappant mindig holnap esszük, máma még mindig hagyma van kenyérrel.

Helyes Írás 2015.01.14. 14:10:18

@IdomitottFoka:

Én ugyan fogalmatlan vagyok, de a terelési szándékot azért értem. Ön szerint kellett volna szégyellnie magát ennek a lapnak? Vagy ön szerint is csak OV-nak kellene szégyellnie magát? Mert ez volt a kérdés.

És ha valaki kiírja magára, hogy ő Charlie és lobogtatja a lap folytatását, akkor a tartalmával is azonosul? Ha nem, azt hogy fejezi ki, hogy a tartalmát szégyelli?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.14. 14:10:36

@Virág et.: Valóban túlmagyarázzuk.
Amúgy, eléggé vicces egy politikussal szemben olyasmi, hogy "populista" egy olyan országban, ahol a "nép", a populi van hatalmon ugyebár. Furcsa lenne direkt olyat mondani, ami kifejezetten nem tetszik annak a bizonyos populi-nak, mert akkor durcás lesz és nem szavaz rá.

Cameron meg britekre hoz szégyent, ahogyan Sárközy - mikor lebontatta a cigánytáborokat - a franciákra? Egész Európa egy nagy szégyenpad?

bispora 2015.01.14. 14:18:22

Nem tudom miért jutott hirtelen eszembe, de az ENSZ előrejelzése szerint Afrikában 2050-re két és fél milliárd lakossal, 2100-ra négymilliárddal számolnak. Most van kb egy milliárd Európa felé ácsingózó GDP-negatív reménykedő arrafelé.
Esetleg ezt figyelembe véve nem kellene az egészt diskurzust újratervezni?

Bell & Sebastian 2015.01.14. 14:18:55

@aristo: Nem azért mondom, de a gazdasági bevándorló is éppen aktuális kérdés, mondjuk a mezőgazdaságban. Amellett, hogy bűnügyi. De mivel O. -szinte biztosan- nem erre gondolt, pedig sokan igen, nem estem vascsővel Virág ítínek, mert bizony igaza van.

Az állandó és öncélú hepciáskodást mindenki megszíjja, ha balos, ha jobbos és nem csak ezért káros.

Különben is.

Virág et. 2015.01.14. 14:22:50

@aristo: Cameron, illetve annak idején Sárközy sem egy éppen az összetartozásról szóló megemlékezés kellős közepén járatta ilyesmiről a száját. Viszont Cameron és Sárközy is úriemberek, nem futballisták.

A populizmus ellenpontja nem az, hogy olyasmit mondok vagy csinálok, ami a néppel szemben van, nem népszerű. A populizmus az olcsó népszerűség-hajhászást jelenti az érdemi politika nélkül. Néha szabad okosakat is mondani, nem kell azt gondolni, hogy ha az ember okosan beszél, akkor népszerűtlen lesz. Lehet, hogy akkor nem ez lesz a Rezsicsökkents v2.0, amit lehet még lóbálni meg mutogatni meg eladni a hátországnak, de nem fognak keleti sudribunkónak tartani abban a klubban, ahonnan a pénzt vagy éppen most Szíjjártó által a befektetőket és az új munkahelyeket várjuk.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 14:30:43

@Virág et.: Mi van akkor, ha az ugrásra kész amcsikra és spanjaikra asszociált? Vagy spamjaikra? Tudtommal ez a legnagyobb falat, amit mostanában le kellene nyelni, ezért a sok a machinálás körötte.

Lehetett célzott üzenet is, érti-aki-érti. Hogy mi nem értjük, az semmit sem számít.

Helyes Írás 2015.01.14. 14:39:04

@Virág et.:

Miért is járatta le az országot azzal, hogy egy magyar televízióban a bevándorlás jövőbeli kívánatos szabályozásáról nyilatkozott? Azért, mert Párizsban?

"...nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között..." Egyértelmű, hogy a más kontinensekről érkező illegális bevándorlókról van szó, elsősorban további iszlám vallásúakról. (Nem törökökről, mert ők nem illegálisan jönnek.) Miért kifogásolható erkölcsileg egy ilyen álláspont?

Jelenleg tömegesen jönnek Afrikából az illegális bevándorlók és nem "fordítja vissza" őket senki. Valamit csinálni kell velük. Valós alternatíva, hogy szétporciózzák őket az EU tagországai között. A helyzet, inkább előbb, mint utóbb döntést igényel. Én nem azt várom egy magyar miniszterelnöktől, hogy dugja a fejét a homokba, és nem értenék egyet azzal, hogy felajánlja a Magyarországi befogadásukat. A Ferenc nevű, lefogadom, ezt tenné.

Virág et. 2015.01.14. 14:39:35

Most nézem a friss statisztikákat: tavaly 18 900 menekült kérelmezőből 503 kapott státuszt. Az kevesebb, mint 3%. Érdemes ezért ekkora hisztit csinálni?

@Bell & Sebastian: Mármint amerikai bevándorlókra? Olyanok nincsenek, néhány menedzsert leszámítva, nem jön ide a nyomorba senki onnan.

Virág et. 2015.01.14. 14:45:35

@Helyes Írás: A Ferenc nevű alatt is jöttek és nem lettek jobban visszafordítva, mint ma vannak.

Az illegális migránsokat helyből visszafordítják. Aki menekült kérelmet ad be, abból meg tavaly a 18 900-ból 503 maradhatott végül, a többi vagy megszökött vagy ki lett rakva. Mindkettő a visszafordítással egyenértékű. A kérelmezők fele koszovói, a maradékon pedig afgánok és szírek osztoznak. Ezt nem én mondom, pont most mondt a hatóság vezetője. Gondolom az afgán és szíriai helyzet nem igényel nagy magyarázatot, a koszovóiak viszont tényleg csak gazdasági okból jönnek. Ők viszont se nem afrikaiak, se nem arabok és bár sok közöttük a muzulmán, azért koszovói terroristáról még nem hallottam. Egyébként őket rendszerint vissza is fordítjuk: megintcsak a főigazgatót kell meghallgatni, nem nekem elhinni.

A baj meg az az Orbánnal, hogy ha egy gyászmenetre, egy emlékezésre hívnak, ami nem leplezett célja az is, hogy a francia és úgy összességében az egész európai társadalom egységét is reprezentálja, akkor nem kezdünk el mutogatni egy csoportra, hogy ők az okai minden rossznak. Ez nem a megfelelő fórum. Temetésen sem szokás neki esni a rokonoknak, hogy mit mulasztottak vagy hibáztak szerintünk az elhunyttal szemben. Mert nem illik.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 14:48:21

@Virág et.: Nem erőltetem ezt a vonalat tovább, pedig lehetne. Csak figyelje meg, hipp-hopp kié lesz az ukrán mezőgazdaság, amikor eltörlik az orosz mintájú, patrióta törvényeket. A migráció említett formájához mindenesetre üres lakóparkokkal szolgálhatunk, amiket tudjukkiknek húztak föl.

Hogy ez még egyszer elő ne fordulhasson, le is fojtották a teljes építőipart, a gyevi bíró kivételével.

IdomitottFoka 2015.01.14. 14:50:23

@Helyes Írás: Szerintem OV-nek el kéne húznia a búsba. Szégyellnie nem kell magát, hozta formáját, én nem lepődtem meg, hogy megint belerókázott a szemetesbe, de hogy itt miért van folyton meglepődve vki hogy az ellenzéki sajtó, blogok, stb. OV minden mozdulatát megkérdőjelezik, az rejtély. Btw, egy miniszterelnöktől többet várhatnánk el, mint a Móricka újságtól, na.

A lap: Egy miniszterelnökkel ellentétben, aki egy országot képvisel, egy sajtóterméknek csak a saját vállalt üzeneteit kell hitelesen képviselnie. A Hebdo valláskritikus volt és ezt következetesen képviselte. A T. olvasóközönség meg eldönthette, kell-e neki vagy sem.

A Charlie vagyok az áldozatok iránti részvétet és a szólásszabadság (tudod, amit el kellett neked magyarázni) üzenetét közvetíti, nem a tartalmával való szimpatizálást. Azt azzal közvetíti az ember, hogy előfizet rá, nem azzal, hogy egy jelzés értékű gesztussal propagálja, hogy gúnyrajzok miatt nem kéne lövöldözni.

De nagyon jellemző, hogy nem akartok semmit sem megérteni, ha OV kritika kerül szóba.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.01.14. 14:53:03

navracsics egyetem betámadja viktort?
azt hiszem tovább kell lépni navracsics eltüntetésében.

Google 2015.01.14. 14:58:44

Mi igaz az Orbán körüli vitákból? - ez jobb cím lett volna, ha már úgyis oda lyukadnak ki többek.
Semmiről nem lehet már beszélni, mert mindenhova, minden témába beúszik ez az Orbán a hibás című blődli.
Amikor még a pápai gyerek uralkodott, nemhogy nem hepciáskodtak, hanem nemes egyszerűséggel nézték le az embereket, hogy így leegyszerűsítenek egy-egy kérdést. Gy. F. bátran arabterroristázhatott, semmi kivetnivalót nem találtak benne - még csak téma sem volt.
Valahogyan pár lépést hátra kellene lépni, megpróbálni saját szemszögből, saját szemüvegen keresztül látni a világot, nem a !444!!!, Index, RTL , hvg által megcsócsált módon.
Ha valaki Orbán nélkül képzeli el a világot, megpróbálhatná már most úgy látni azt, legalább meglátná, mire megy nélküle!
Úgy lógna rajta egyesek, mintha apjuk-anyjuk lenne!
Ezt mondta, azt mondta, ezt csinálta, ezt gondolja, de hogy a róla írók mit gondolnak a világról, mi van a fejükben, na, pont az nem derül ki!

Bell & Sebastian 2015.01.14. 15:00:01

@IdomitottFoka: Valamire csak jó ez a beszélgetés. Ilyen megszólalást nem szokás rittyenteni / rögtönözni tervezés nélkül. Valami értelme csak van. Majd kiderül, ha megmagyarázzák. Vagy nem.

Van olyan, hogy valaki képes kivonni magát a tömegpszichózis hatása alól. Nem baj ez, nem is áldás. Inkább olyan emberi. Tenkes kapitánya, ki odacsap, hol sanyargatni lát.

Vox pincsili, ugyebár.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 15:01:10

@jose maria padilla: Elég gyengén, ha ilyen gyorsan fényt kapott.

Google 2015.01.14. 15:15:44

@IdomitottFoka:

Miért kritizál (mondhatnánk inkább, gyaláz) valaki egy olyan vallást, melyet nem ismer? Nem ismeri, gondolom, már azért sem , mert nem gyakorolja. Azt sem.
Ezért aztán valakinek nagyon magabiztosnak, beképzeltnek kell lennie, ha így, nem ismerve azt a vallás, gondolkodáskört, teljes erejéből nekimegy.
Nagy sikereket nem ért el, mert Franciaországban a 60 ezres példányszám az rigófütty, na majd most a három milliót nézhetik a világ Charliejai, és összeborzonghatnak, milyen nagy dolgot vittek végbe - ők így együtt.

IdomitottFoka 2015.01.14. 15:31:48

@Google: Honnan veszed, hogy nem ismerik az iszlám vallást? Franciaországban, újságírók. Sztem jobban ismerik mint te vagy én. Btw. nemcsak az iszlám volt terítéken. Honnan veszed, hogy az iszlámot mint vallást gyalázták, annak teljes egészében, nem pedig fanatikusok, terroristák által elkövetett bcs-kre reagáltak? A 3 millió egyszeri, és az is egy gesztus mint a Charlie vagyok. Ha ez egy rigófütty, akkor mi értelme volt a merényletnek, és mi értelme fikázni őket? És miért kell megkérdezni egy írót, hogy miért ír le bármit? Ne mondhatná el? Csak azért mert esetleg vki megsértődik? Akinek egy vallási gúnyrajztól kétely támad a hitében, az erős hitű?

mrZ (törölt) 2015.01.14. 16:27:04

@IdomitottFoka:

>>Honnan veszed, hogy az iszlámot mint vallást gyalázták, annak teljes egészében, nem
>>pedig fanatikusok, terroristák által elkövetett bcs-kre reagáltak?

Te honnan veszed ezt? Van valami bizonyítékod rá?

Google 2015.01.14. 16:31:27

Ez érdekes, mert eddig úgy gondoltam, hogy a gúny a gyengék fegyvere. Ezután sem gondolom másképpen.
A hatvanezerrel azt akartam mondani, hogy még a francia közönség sem szerette túl ezt a lapot. Amin nem csodálkozom.

Helyes Írás 2015.01.14. 16:35:39

@IdomitottFoka:

Az, hogy ön szerint Orbánnak mit kéne húznia, teljesen lényegtelen. Néhány hónappal ezelőtt voltak választások, ahol mindenki húzhatott, amit akart, s a nagy közös húzósdinak Orbán lett az eredménye négy évre. Ezt meg úgy hívjuk, hogy demokrácia, amelynek az eredményét nem lehet, nem illik és értelmetlen minden percben megkérdőjelezni.

A dolgokról magukról kellene beszélni, nem Orbánról. Például arról, mi az oka annak, hogy az iszlám kultúrában sokan vannak, akik ölnek, ha sértegetik a vallásukat, még többen, akik maguk nem ölnek ugyan, de hősnek tartják azokat, akik ölnek, s vajon elősegítjük-e a békességet és a megértést, vagy teszünk-e bármi hasznosat a helyzet megváltoztatása érdekében, ha ennek tudatában mégis sértegetjük őket? És ha az áldozatul esett emberek helyett a "Charlie" iránt fejezzük ki a részvétünket, akkor ez vajon az ő szemükben nem a sértegetéssel való azonosulásunkat üzeni-e számukra?

Az iszlám társadalmai vajon értik-e a mi öncélú szabadsággal való játszadozásainkat? Legyinthetünk, persze, hogy mit érdekel ez bennünket, de akkor készüljünk a harcra. S ha úgy döntünk, hogy harcolunk, akkor az ellenség köztünk lévő potenciális hadoszlopait tegyük az ajtón kívülre vagy vegyük őrizet alá, mint a háború kitörésekor az ellenség állampolgáraival szokás. Különben mit mondunk majd az elkövetkező áldozatok hozzátartozóinak? Hogy ők is a szólásszabadság mártírjai????

Amit önök képviselnek, az az öncélú kivagyiság és felelőtlenség magasztalása, amit Orbán mond, az az önvédelemre készülődés racionalizmusa. Lehetnek köztes utak, erről kellene egyeztetni, de nem az önök morális fölényéből kiindulva, mert önöknek egy légypiszoknyi morális fölényük sincs Orbán álláspontjával szemben!

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.14. 16:42:11

@Virág et.: Hát, nem tudom, de én úgy emlékszem, hogy valami bevándorlók gyerekei lövöldöztek, azért volt a tünti. Ami, amúgy teljes hülyeség, mert a terroristákat eddig sem érdekelte és ezután sem fogja érdekelni holmi felvonulás - a legközelebbit majd jól felrobbantják. Emiatt ez pontosan jó alkalom, hogy szót ejtsen valaki a bevándorlásról. Mikor, ha nem most.

Lehet, hogy ez az összetartozásról szólt csakhogy, kinek az összetartozásáról kivel? Maga szerint az európaiak és az iszlám harcosokéról?

Hogy a klubban kit tartanak bunkónak azt nem tudom, de vannak elképzeléseim, például, hogy azt aki nem dől be nekik az első szóra. Az, hogy "pénzt várunk" természetes, egyrészt mert mi is befizetünk, másrészt meg, mert azért léptünk be. Mi másért?

IdomitottFoka 2015.01.14. 16:47:51

@mrZ: bizonyítsd be hogy nem mondtad hogy JEHOVA

mrZ (törölt) 2015.01.14. 17:03:33

@IdomitottFoka:

Mellébeszélsz, ezért vegyünk példát:
i.imgur.com/W6l1V4q.jpg

A fickó mohamed akarna lenni. 1000éve élt.

Ha valamit állítasz akkor legyen valami alapja, most például bizonyítsd be hogy mohamed, terrorista, bűnelkövető, fanatikus.
Mert ha nem tudod, csak egy kis geci hazudozó vagy.

Hebdo szerkesztőségi viszonyok, még 2011-ben.
posthypnotic.randomstatic.net/charliehebdo/Charlie_Hebdo_article%2011.htm

Helyes Írás 2015.01.14. 17:06:06

@Virág et.:

Valamelyikünknek probléma van az értésével. Orbán nem a múltról beszélt és mi sem arról beszélünk itt, hanem az új helyzetről és jövőbeli kockázatokról. És nem csak Magyarországról, hanem az EU egészéről is.

Az pedig végképp magas számomra, hogy lehet a Franciaországi gyászmenet fóruma az M1 híradója, s mi köze a temetéshez? S miért nem illik a magyar miniszterelnöktől interjút adni egy magyar tévé tudósítójának magyarul a bevándorlás kívánatos szabályozásáról? Még ha bevándorlók volnának az áldozatok. De az elkövetők a bevándorlók. S a bevándorlók integrációjának kudarcairól már évek óta folyik a vita Európában, nem Orbán beszél róla először. Már mindenki erről beszél és mi lesz majd ezután.

IdomitottFoka 2015.01.14. 17:24:54

@Helyes Írás: "Az, hogy ön szerint Orbánnak mit kéne húznia, teljesen lényegtelen."

Ön kérdezte. Mellesleg nem kérdőjeleztem meg a választás eredményét. De most akkor azért van Önnek igaza mert 2/3? Dedó van?

Nos OV-t Ön hozta a képbe. De valóban térjünk vissza a témára. A Hebdo-nak nem volt célja a békesség megőrzése, amivel nem azt mondom, hogy direkt az árokásás volt a célja, hanem azt hogy ők beledörgölték az iszlám orrát a terrorizmus mocskába, a vallásuk (a Hebdo által) embertelennek tartott vonásaiba (pl. saría), mert nekik ez a céljuk. Ha vadbarbárok által megölt emberek iránti részvét kifejezése vörös posztó más vadbarbárok szemében, az le van szarva. A részvét az áldozatokért szól, a vadbarbárok és (sajnos) a környezetükben élők pedig majd megkapják a francia rendőrség/hadsereg válaszát. Nekik érdemes volt?

Az iszlám társadalmainak ez mindegy. Az iszlám irányítói meg majd eldöntik, hogy éppen min sértődnek meg. Most piszkosul nem érdemes úgy tenni, mintha a Hebdo lenne az oka a terrorizmusnak, azok enélkül is találnak maguknak vmi okot a terrorakcióikhoz.

Én nem képviselek senkit, csak magamat.
Most megint visszatértünk OV-hez? Pláne OV morális fölényéhez? És de, morálisan jóval felette állok OV-nek, de ehhez mondjuk nem kell egy jellemóriásnak lenni, sztem még Ön is felette áll, sőt még jimpadilla is, pedig...

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.14. 17:25:51

@Helyes Írás: Hagyja, nem egy emberrel, nem Virág.et-vel vitatkozunk, hanem egy fóbiával. Ha OV megtanulna vízen járni, akkor is azt mondanák: olyan hülye, hogy úszni sem tud. Virág.et - aki egyébként tanult értelmes embernek látszik - a többiekhez hasonlóan Orbánban az ördögöt látja és ez így van akármit tesz is. Ez valamiféle vallás náluk.

Mindezzel együtt, természetesen, mi vagyunk, akik érvek nélkül, zsigerből beszélünk. A bagoly és a veréb esete.

IdomitottFoka 2015.01.14. 17:32:00

@mrZ: Én speciel kérdeztem, nem állítottam. Ezt stílust pedig felejtsd el, ha választ is akarsz kapni. És lehet hogy a Hebdo ilyen és olyan, ezen nem fogok vitatkozni, sztem akkor sem lehet oka lelőjék őket. Nincs de. Pont.

mrZ (törölt) 2015.01.14. 17:58:53

@IdomitottFoka:

már megint mellébeszélsz. másodszorra.

>>Honnan veszed, hogy az iszlámot mint vallást gyalázták, annak teljes egészében, nem
>>pedig fanatikusok, terroristák által elkövetett bcs-kre reagáltak?

Bizonyíts be. ott van a kérdésedben az állításod. Te vagy a charlie féle szólásszabadság képviselője:
>>A Hebdo valláskritikus volt és ezt következetesen képviselte.
Bizonyíts be!!! És utána én majd bebizonyítom az ellenkezőjét, (nem először) azt hogy a charlie csak keresztény és iszlámellenes zsidó propaganda volt.

A charlie nem vallásellenes, hanem kizárólag keresztény és iszlám ellenes!!!

És mivel a téma napok óta bizonyított, te meg itten tovább hazudozol, evidens hogy egy tetű vagy.

Aztán majd megkérdezem: biztos hogy lelőtték őket? Van rá valamilyen bizonyítékod?

Helyes Írás 2015.01.14. 20:16:00

@IdomitottFoka:

Köztünk nem én hoztam Orbánt képbe, és végképp nem beszéltem a kétharmadról. Orbán bevándorlással kapcsolatos állásfoglalásától indult a vita, amit egy másik hozzászóló szerint szégyellnünk kellene, de ön is úgy írt róla, hogy "megint belerókázott a szemetesbe". Azt nem értem, ha az iszlám terroristái és radikális támogatói "vadbarbárok", akik "le vannak szarva", mi a baja Orbán álláspontjával, amely ezeknek a vadbarbároknak a bevándorlását (is) vissza szeretné szorítani. Én meg azt érzem dedónak, amikor egy személyről vallott lesújtó morális véleményünket kivetítjük az állásfoglalásaira is, és azért nem lehet igaza semmiben sem, mert borzalmas ember.

Nyilvánvaló, hogy ez az öntetszelgő értelmetlen lap nem, oka az iszlám terrornak, csak ürügye. Ilyen ürügyet azonban a saját önbecsülésünk és legjobb európai hagyományaink okán nem kellene felkínálnunk részükre, mert az ürügy előállításában teljesen ártatlan emberek is meghalnak miatta, ahogy történt ez most is. Azok, akik most még kihívóbban folytatják ezt a lapot, hogy fognak elszámolni a lelkiismeretükkel (ha van nekik ilyen egyáltalán) az elkövetkező ártatlan halottak hozzátartozói előtt? Az eszme (szólásszabadság) áldozatainak fogják őket tekinteni? Jaj, de ismerős!

Mert mostantól már nem lehet kibújni a - minimum részleges - felelősség alól. Azoknak a politikusoknak és értelmiségieknek sem, akik ezt a "Charlie vagyok" ellenkampányt kiagyalták, ám egyúttal nem tesznek meg mindent, hogy a radikális iszlám külső és belső hadoszlopaitól megóvják a mérsékelt iszlám híveinek szemében is óhatatlanul a mocskolódó szellemiséggel azonosuló európai tömegeket.

Vagy "szarunk a vadbarbárokra" és harcolunk velük, de akkor hullik a forgács is, vagy védekezünk ellenük, lehetőleg nem adunk ürügyeket számukra, példát mutatunk és szelídítjük őket. De egyszerre "szarni rájuk", hagyni, hogy azt csináljanak köztünk, amit akarnak, máshol pedig még támogatni és fel is használni őket a vélt érdekeink szerint - ez valószínűleg nem tartható.

gyalog.galopp 2015.01.14. 20:46:11

@Virág et.: @Bell & Sebastian:

Magyarország nyilván nem célország a gazdasági bevándorlóknak, mivel itt nincs gazdaság, saját meg semmiképen.
Magyarországról nincs fogalma a lehetséges küldő országnak, mivel mi nem is vagyunk velük kapcsolatban, nem helyezünk ki hozzájuk tőkét
nem adunk el a kormányaiknak fegyvereket, hogy egymást gyilkolásszák stb.

Ha utána néznénk, valószínűleg azt tapasztalnánk, hogy a bevándorlók száma egyenes arányban áll a fogadó ország által a küldő országba kihelyezett tőke nagyságával. A fogadó ország így duplán nyer, egyrészt a kihelyezett tőke utáni profitot, másrészt az olcsó munkaerőt a nemszeretem melóra, de a kvalifikáltabb melóra is a saját országban.

Ennek a bevándorlásnak haszonélvezői a britek, franciák, németek, a többi egyértelműen vesztésre áll a lenyomott bérekkel, visszafizethetetlen adósságokkal stb.

Orbán jókor beszélt jót a felvonulásnak semmilyen hatása nincs a terrorizmusra, az egy akolba terelés még szimbolikusan is marhaság. Az EU legfőbb gazdasági problémája az unión kívülről történő bevándorlás, mivel ez ebből származó haszon nem terül szét a tagországok között a hátrányok viszont igen.

IdomitottFoka 2015.01.14. 22:00:15

@Helyes Írás:
Konkrétan megkérdezted szégyellnie kell-e magát OV-nek és konkrétan felhomályosítottál, hogy voltak itt néhány hónappal ezelőtt választások, ahol eldőlt ami eldőlt. De nem te hoztad szóba.

Elment egy eseményre, aminek a céljával ellentétesen nyilatkozott, ráadásul az esemény egy terrorakció áldozatainak apropóján zajlott. Más az elképzelése a bevándorlási politikáról, de rosszkor rossz helyen sikerült előadnia. Minek ment el rá? Nem volt képben hova megy? Dehogynem. Miért csodálkozik mindenki, hogy kiszúrják a disszonáns hangot, majd kiröhögik?

Elszámolni? Mindig az a felelős aki a ravaszt meghúzza, a terror ervelése az, hogy az áldozatát hibáztatja az erőszakért. Nem a szólásszabadság felelős a gyilkosságért.

A radikális iszlám kapun belül van, a mostani bevándorlók nem robbantani érkeznek az Eu-ba. Az ő korlátozásuk miben fog segíteni, mikor a terroristák itt már egytől-egyig Franciaországban születtek?

IdomitottFoka 2015.01.14. 22:16:27

@mrZ: "Ha valamit állítasz akkor legyen valami alapja, most például bizonyítsd be hogy mohamed, terrorista, bűnelkövető, fanatikus."

Értelmezd már ezt a mondatot, mert magyarul így nem jelent semmit.

"Bizonyíts be!!! És utána én majd bebizonyítom az ellenkezőjét, (nem először) azt hogy a charlie csak keresztény és iszlámellenes zsidó propaganda volt.
A charlie nem vallásellenes, hanem kizárólag keresztény és iszlám ellenes!!!"

És a kereszténység és az iszlám nem vallások. Értem én.

Zsidó propaganda:
1. És? Minden politikai, vallási eszmének van propagandája. A Hebdo 60e példányszáma Franciaországban "rigófütty". Szerintem van ott iszlám újság is.
2. Ha zsidó akkor már le lehet lőni?

"És mivel a téma napok óta bizonyított, te meg itten tovább hazudozol"

Bocs, hogy nem követem a munkásságodat, én most kapcsolódtam be, ez van. Amúgy mit hazudtam?

"Aztán majd megkérdezem: biztos hogy lelőtték őket? Van rá valamilyen bizonyítékod? "

Menekülés közben hátba lőtték magukat egy mérgezett kötéllel. Most mondták, éppen asztalt táncoltatok.

"Mert ha nem tudod, csak egy kis geci hazudozó vagy."
"evidens hogy egy tetű vagy"

Elfelejtetted hozzá tenni hogy buzi is.

A parttalan anyázás a kommentekben nem az én műfajom, nem fogok részt venni benne, annál azért van jobb dolgom is.

Herr Schwarze Liste 2015.01.14. 22:51:05

@jose maria padilla: csicsibácsi számüzetésbe lett küldve, de lenin óta tudjuk, hogy onnan veszélyesebben szoktak visszajönni. addig meg sejteket szerveznek a patyilov trafikgyárban.

Herr Schwarze Liste 2015.01.14. 22:53:53

@aristo:

"Ha OV megtanulna vízen járni"

vízen járási matrica nélkül?

Bell & Sebastian 2015.01.14. 22:59:46

@gyalog.galopp: Itten van egy uniós tanulmány, amely szerint (12 pontos ajánlás a végén) egyszerűen nincsen elég munkaerő utánpótlás, rá vagyunk szorulva a "gazdasági bevándorlókra" - összességében.

Lokálisan (mi, magyarok) nem, mert itt meg munka nincsen, különben is, szinte végtelen a rejtett tartalékunk. Így bizony könnyű nagyot mondani, hogy cca. 600 ezer gazdasági kivándorlót tudunk fölmutatni, azaz, egy követ fújunk az észak-afrikaiakkal, csak mi nem úszunk, hanem megoldjuk biciklivel.

www.labourmigration.eu/research/report/12-migration-and-the-economic-crisis-implications-for-policy-in-the-european-union

Jupiternek egészen más a baja, mint az ökörnek.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 23:01:39

@Herr Schwarze Liste: Nem lehetetlen, ha tudja, hova verte a cölöpöket. Horn Gyulavitéz után, szabadon.

Herr Schwarze Liste 2015.01.14. 23:04:24

@Bell & Sebastian: cölöpmatrica nélkül?

Bell & Sebastian 2015.01.14. 23:09:00

@Herr Schwarze Liste: Oszlopos szentek ingyen cölöpölnek. Maga se fizet anyunak a vacsiért.

Szindbad 2015.01.14. 23:17:30

@aristo: Orbán Viktor a hülyeség nyelvén fogalmaz, mint akármelyik tömeggyilkos ideológia szószólója.

Bell & Sebastian 2015.01.14. 23:21:35

@Szindbad: Maga is úgy jár, hogy addig-addig próbálja meggyújtani a fingot, míg le nem szarja a viharlámpát.

Szindbad 2015.01.14. 23:26:26

@Bell & Sebastian: Miért, maga úgy járt?

Bell & Sebastian 2015.01.14. 23:31:13

@Szindbad: Magának még el is magyarázom. Nem lehet az Unió fura urainak elégszer a pofájukba vágni, hogy velünk például jól kibasztak, de teljes egyetértésben, mert ha mi nem lennénk, 600 ezer emberrel többet kellene élve kihúzni a tengerből. Plusz még ugyanennyi cigót itthon is tartunk, hogy ne az angol Tescoban egye meg a csokit, a polc mögé bújva.

Megcsókolhatják Orbán seggét, mert az ő emberük, örüljenek, hogy nem fekteti meg az egész bagázst kisgatyában-hajnalban legendás Fekete Seregével!

A büdös terroristákat!

Bell & Sebastian 2015.01.14. 23:33:08

@Szindbad: Nálunk villany van és proletárdiktatúra.

mrZ (törölt) 2015.01.14. 23:55:33

@IdomitottFoka:

A vallásellenesség minden vallásra kellene vonatkozzon, zsidó témájút összesen négyet talált a google képkereső. A többiből meg több százat. De a hebdo sohasem tagadta hogy elsősorban a muszlimokra utazik, csak most próbálják őket szólásbajnoknak beállítani.

Azt állítottad hogy válaszul, mert terroristák meg szélsőségek. Mohamed melyik kategória?
i.imgur.com/W6l1V4q.jpg

>>1. És? Minden politikai, vallási eszmének van propagandája. A Hebdo 60e
>>példányszáma Franciaországban "rigófütty".
Én is szubkultúrának hívtam, kit érdekel. Most éppen 5millió, és a globális zsidó média fújja még nagyobbra, így már mindenkit érint. Meg lehet nézni hogyan ugrott rá az összes ismerten zsidó kötődésű újság-tv-portál, (teljesen hasonlóan a maláj gép lelövéséhez), és szó szerint belebombázták az emberekbe az információt. De mi is ez az információ? ISZLÁMTERRORISTA, és már megint a szegény ZSIDÓ az ÁLDOZAT.

>>2. Ha zsidó akkor már le lehet lőni?
Erről van szó. Egyetlen zsidó halála sem bizonyított. A mobiltelefonok korában vagyunk, minden eseményről tucatjával-százasával a felvételek, halottak, akció, vér, reality, online. Most meg csak a blabla. Teljesen ugyanaz mint a sandyhook és a boston bombing. Semmi, ami kiállná a kételkedés próbáját. Tegnap jött ki egy 6 nappal!!! ezelőtti felvétel mint bizonyíték? Utat engedő rendőrautóval?

Ha már egyszer a köz szimpátiáját várják, akkor csinálják hiba nélkül. Talán majd legközelebb jobb lesz.

Most éppen van elég beszélni való, kis szünet ezen a fronton, jövő héten majd átváltanak ukrajnába ott putyin éppen saját kezével öl meg tucat ukrán civilt, néhány hét múlva kapcsoljuk telavivot ahol netanyahu magyarázza hogy iránnak már megint holnap lesz meg az atomja ezért 2000bombát dobnak gázára, közben az isisről is ki kellene derülnie valami szaftosnak, már az összes témát ellőtték tehát a kislányokat oltáron erőszakolókról lesznek hírek, aztán ismét az amerikaiaknak kell jönniük ott sem aludhat az éberség tétlenül.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.14. 23:59:53

@Bell & Sebastian:

"Maga is úgy jár, hogy addig-addig próbálja meggyújtani a fingot, míg le nem szarja a viharlámpát." --- írja.

:-D (...) :-D (...) :-D (...) :-D (...) :-D (...) :-D (...) :-D ...

igazi Ténytár 2015.01.15. 05:51:06

@Virág et.: " Orbán nyilván a gazdasági menekültekre gondolt. "

Végül is következetes, hiszen 2004-ben UGYANEZT MONDTA AZ ERDÉLYIEKRŐL IS a Fideszes szavazókra hivatkozva !!

____
2004. december 9. 12:34
MNO - Tar Zsuzsanna

"...A Fidesz nem ragaszkodik a kettős állampolgársághoz, inkább ahhoz, amit a határon túli magyarok kérnek, és megadható, DE NEM RONTJA A MAGYARORSZÁGI MAGYAROK ÉLETHELYZETÉT.

Orbán példaként hozta fel, hogy tudomása szerint a jómódú, hagyományosan MSZP-SZDSZ szavazók nagy fölénnyel szavaztak IGENnel a kettős állampolgárság ügyében, míg a Fideszes, ám szegényebb körzetek NEMmel voksoltak..."
____

igazi Ténytár 2015.01.15. 05:55:02

@maxval bircaman szerkesztő: "Az egynyelvű és egyszokású ország erős és fejlődő. "

Ja, birkas igen.

A hanyatló Nyugatod (USA) és a szárnyaló egynyelvű (nyelveket nem beszélő, műveletlen) Magyarország.

De mondhatjuk a szektavezéred legújabb kedvencét Szingapúrt is mint "gyenge", "hanyatló" országot ugye?

Fizetett hülye, aki meg SZENT ISTVÁN INTELMEIT SE ismeri, de veri a mellet hogy mekkora fene magyar...

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.01.15. 05:58:47

@egy igazi Ténytár:

Ne csúsztass.

Ki beszél idegen nyelvek tanulásáról? Senki. Bevándorlásról van szó.

Szingapúr angol nyelvű, azt nyomja a hatalom ezerrel. A többi nyelv egyre inkább vissza van szorítva a családi használatra.

István tévedett.

igazi Ténytár 2015.01.15. 05:59:55

@Virág et.: "Temetésen sem szokás neki esni a rokonoknak, hogy mit mulasztottak vagy hibáztak szerintünk az elhunyttal szemben. Mert nem illik. "

Mit vársz a hullarablóktól?

Nem első eset hogy Orbán valaki halálát (Bubik, Cseh Tamás, Iraki önkéntes zsoldos) egyből a politikai céljaira használja (ő is gy szavazna; o a legjobb katonánk volt utalta a komcsikat; fúj Medgyessy miatt volt)

igazi Ténytár 2015.01.15. 06:03:23

@maxval bircaman szerkesztő: Mit csúsztatás? Arról beszelsz, hogy egynyelvű orszag erős. Na a magyar olyannyira egynyelvű hogy a lakosság műveletlen bunkó idegennyelv ismeretben.

Száguld is a magyar puma, míg a hivatalos állami nyelvvel nem is rendelkező, több nyelvű (de dedososk kedvéért angol-spanyol) USA meg hanyatlik.

Hogy a hivatalosan 3 nyelvű döglődő Svajcot, 4 nyelvű csődben levő Szingapúrt mar ne is említsük ;-)))

igazi Ténytár 2015.01.15. 06:08:56

@bispora: Azert ki ne hagyjuk mar hogy a legkevésbé fizetett munkát azért ők végzik, MERT az angolnak németnek, franciának stb BÜDÖS AZ A KULIMUNKA!

Szóval röhejes a miattuk csökken a fizetésre hivatkozni amikor a nemet nem megy el utcát seperni, az angol nem megy epret szedve hajlongani egész nap stb.

Paradox módon ezeket érveket éppen MAGUK A VOLT BEVÁNDORLÓK említik, akik félnek a többi bevándorlótól (amíg én betudok jutni jó, de nehogy több jöjjön mert akkor...).

igazi Ténytár 2015.01.15. 06:14:22

@gyalog.galopp: "Az EU legfőbb gazdasági problémája az unión kívülről történő bevándorlás, mivel ez ebből származó haszon nem terül szét a tagországok között a hátrányok viszont igen. "

MI VAN?!

Akkor sírna a szátok ha az EU elfogadna a szétterítjük a bevándorlókat a tagországok között (mint 56-ban tettek velünk) es nem 200-t hanem többtizezret kellene befogadni a PIRÉZEKET IS UTÁLÓ MAGYAR népnek!

____
nol.hu/belfold/a-pirezeket-meg-mindig-utalja-otbol-harom-magyar-1474499
____

Herr Schwarze Liste 2015.01.15. 06:40:34

@Bell & Sebastian: tegnap lefőzted az uccsó ingyen házipáleszt? mától matrica arra is. anyunál.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.01.15. 06:49:50

@egy igazi Ténytár:

Svájcban a svájci nemzeti identitás a nemzeti ébredés kora előtt alakult ki, ez speciális eset, mely nem jellemző máshol.

Szingapúr angol nyelvű, mint mondtam. Ráadásul egy város nagyságú ország.

Az USA-ban mostanában kezdenek kialakulni a gondok, mióta megszűnt az olvasztótégyely hatás.

Az egésznek SEMMI köze az idegen nyelvekhez.

igazi Ténytár 2015.01.15. 06:57:54

@maxval bircaman szerkesztő: Eletedben nem voltal meg a kozleben se.

4 nyelvű, mindennapokban használják mindet. Iskolákban a kisgyerekeknek kötelező 3 elsajátítása!
Az angol "csak" azért a "fő" nyelv, amiért a 35+ nyelvű Indiában is beszélik, ez azért amiért a befektetésekhez, világcégek vonzásához hasznos.

A kormány éppen hogy a mandarint forszírozta minden módon, mert a korai bevándorlók voltak kantoniak és más kínai nyelvjárásúak.

Művelődj mielőtt az eszed játszod!

www.yoursingapore.com/content/traveller/en/browse/aboutsingapore/people-lang-culture.html

Réka ‎ · http://blog.rekafoto.com/ 2015.01.15. 07:12:56

Nagyon mély tudatlanságról árulkodik ez a bejegyzés.
Elég megnézni a kultúraidegen bevándorlók által dominált no-go zónákat az európai nagyvárosokban. Ahova a mentő csak rendőri kísérettel megy be, ahol éjjelente autók lángolnak, ahova hovatovább a rendőr sem mer bemenni, nehogy provokálja a helyi gengsztereket... (és nem, nem arról van szó, hogy ezekben a városrészekben csak muszlimok élnének, vagy saria uralkodik, ezek szélsőjobbos tévhitek -, hanem arról, hogy annak minden rettenetes velejárójával iszonyú súlyos a szegregáció, amit viszont nem lehet a bevándorlók felelősségének megvitatása nélkül kezelni)

A posztban felsorolt ködösítő érveknek semmi köze a bevándorlás nagyonis valós és nagyonis súlyos problémáihoz. Szomorúan látom, hogy Magyarországon is létezik az az álságos struccpolitika, amely annyi ország bevándorlási és integrációs stratégiáját tette tönkre, ezáltal gyógyíthatatlan károkat okozva a társadalomban. Magyarország szerencséje, hogy egyelőre nem célpont a gazdasági turisták számára. De ez nem azt jelenti, hogy nincs ok az óvatosságra.

blog.rekafoto.com/2014/09/bevandorlas-es-integracio-svedorszagban_9.html

midnight coder 2015.01.15. 07:23:36

@egy igazi Ténytár: Bevándorló és bevándorló között kurva nagy különbség van. Ahogy ember és ember között általában is, ahogy ember és embercsoport között általában is. És ez az amit a balliberósok nem igazán tudnak felfogni, leginkább azért mert nemigen járnak le a rózsadombról az emberek közé.

Nagyon nem mindegy, hogy a bevándorló egy európai diplomás, nyelvet beszélő fiatal, vagy egy írástudatlan afrikai aki kb. 20 szót beszél angolul, és a kecsketenyésztésen kívül csak a csőbomba készítéséhez ért. Hogy ez mennyire nem mindegy, azt leginkább azok a franciák látják akik a leggyorsabban fejlődő hazai muzulmán közösséggel "dicsekedhetnek", már több mint 3 millió él köztük.

A legviccesebb pedig az, hogy a liberósbolsik azt nem látják át, hogy ha ez a sok szép idegent befogadják európába, ezek pár évtized múlva pont az ő utódaikat fogják halálra kövezni. Azokban az országokban ahonnan ezek az iszlamisták jönnek már most is megtennék velük, és ezeknek a bevándorlóknak az utódai pont ezt fogják felépíteni Európában.

midnight coder 2015.01.15. 07:28:22

Ps. Amúgy erre szép példa volt a Charlie Hebdo is. Az iszlamista szélsőség szépen agyonlőtt pár szélsőliberóst. Erre a szélsőliberósok kiállnak a többi mellett. Végül is, ez is egy megoldás, előbb-utóbb csak elfogynak a liberósok is. Más kérdés, hogy a terroristák részéről mennyire okos döntés az ő legnagyobb pártfogóikat irtani addig, amíg nincsenek többségben...

Virág et. 2015.01.15. 08:21:28

@aristo: A "tünti" azért volt, mert terroristák megöltek egy rakás embert, mindezt azért mert olyan szinten "insecure" az egész bagázs (erre nincs jó magyar szó), az egész vallásértelmezésük, hogy egy buta karikatúrát képtelenek lenyelni.
A terroristák francia állampolgárok voltak, tök mindegy, hogy bevándorlók gyerekei vagy sem. Sárközy apja magyar főnemes (nagybócsai Sárközy Pál), anyja kikeresztelkedett görög zsidó volt. Bevándorlók gyermeke tehát ő is.

"Emiatt ez pontosan jó alkalom, hogy szót ejtsen valaki a bevándorlásról. Mikor, ha nem most."

Mondjuk bármikor máskor. Mert a radikális iszlám nem titkolt célja, hogy globális iszlámellenességet teremtsen, ezáltal megnövelve a toborzási potenciált a most még mérsékelt muzulmánok között.
Meg mert NEM BEVÁNDORLÓK LÖVÖLDÖZTEK. Hanem állampolgárok. Az sem bizonyított, hogy egyáltalán a Kouachi fivérek felmenői annak idején milyen státuszban érkeztek Franciaországba. Hogy gazdasági okokból menekültek vagy szimplán más okokból bevándoroltak. Tehát még az apropó is ostobaság volt.

A helyszín meg de pláne.

"Maga szerint az európaiak és az iszlám harcosokéról? "

Nem. Az európaiak és az Európában élő, békés külföldiek összetartozásáról. Hogy nem gyilkoljuk le egymást akkor sem, ha valakik nagyon össze akarnak minket ugrasztani.

"Hogy a klubban kit tartanak bunkónak azt nem tudom, de vannak elképzeléseim, például, hogy azt aki nem dől be nekik az első szóra."

Ez a taktika szuperül bevált, ugye. Csak úgy ömlik a pénz mindenhonnan, sorban állnak a befektetők, az ország besorolása stabil és megbízható, nincsenek haverokra gyártott törvények, sem pedig ad hoc államosítás.
Egy párhuzamos világban talán így is van. A valóságban Orbán persona non grata mindenhol, ahol késsel-villával esznek. 2010-ben, amikor kezdett még nem volt az. Ezt 5 év kemény munkájával harcolta ki magának.

"Az, hogy "pénzt várunk" természetes, egyrészt mert mi is befizetünk, másrészt meg, mert azért léptünk be. Mi másért? "

Elvekért? Mert azonosak a kulturális, politikai és világnézeti gyökereink? Mert mi nem Nyugat-Oroszország vagy É-Balkán vagyunk, hanem Európa része? Nehéz elhinni, tudom.

@Helyes Írás: " Orbán nem a múltról beszélt és mi sem arról beszélünk itt, hanem az új helyzetről és jövőbeli kockázatokról."

Orbán a jelenlegi állapotról beszélt. Ami a múlt összegzése. Egyértelműen nem a jövőről beszélt, maximum a jövőre akar majd javasolni megoldásokat. Egyébként erre a lőtéri kutya nem kíváncsi nyugaton, megtarthatja a véleményét. Olyan ország akar tanácsot adni bevándorlásból, ahol nincs bevándorlás. Vicc az egész.

És nincs új helyzet. Legalábbis a bevándorlás terén egyáltalán nincs. Ahol most tartunk az már évek óta fennáll és évek óta ennek a megoldásán ötletelnek nyugaton. Nem kérik a felcsúti futballista értékes tanácsait, köszönik szépen. Majd ha az lesz a kérdés, hogy hogyan lehet ügyesen dekázni a lasztival vagy mellel levenni és szépen tovább adni a bőrt, akkor telefonálnak egyet.

"Az pedig végképp magas számomra, hogy lehet a Franciaországi gyászmenet fóruma az M1 híradója, s mi köze a temetéshez?"

Az M1 híradója Párizsban székel? Csak mert Párizsban, vasárnap (!!!!!!!!!!!!!), a menet utáni nemzetközi sajtótájékoztatón bírta ezt mondani a vezér. Egyébként talán nem meglepő, hogy ilyen marhaságot csak a magyar lakájmédia képes egyáltalán (alá)kérdezni.

Legalább egy napot várhatott volna. Itthon azt vartyog, amit akar.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.01.15. 08:24:30

@egy igazi Ténytár:

Tévesek az infóid. India és Szingapúr eleve két teljesen más helyzet.

Virág et. 2015.01.15. 08:39:09

@aristo: Fóbia meg vallás a fenéket.

Ha megnézi akárki a 2010-es választás előtt kommentjeimet, akkor látni fogja, hogy azon a véleményem voltam, hogy jót fog tenni 4 év nem-mszp az országnak. Orbán kormányában egyáltalán nem az ördögöt láttam, azóta eltávozott fideszes kommentelőtársam, derelyegrádi szellem még azt is mondta, hogy akkor szavazzak rájuk (ilyen messzeségbe azért persze nem mentem, Bokrosékra ment az iksz).

Az, hogy mostanra idáig jutottunk, az ennek a ciklusnak az eredménye. Az első Orbán-kormány ehhez képest maga volt a civilizációs csoda. És nem, nem gyűlölöm Orbánt. Szégyellem. És nemcsak őt, az egész kormányát, politikai elitjét.
Mozgok ny-európai, é-amerikai körökben és négy év kemény munkájával azt mondhatom, hogy Orbán elérte, hogy ő és kormánya lett az a téma, amit inkább kerülök, ha szóba kerül, gyorsan elterelem másra a szót. Jobb ez így. Ő lett az a rokon, akiről inkább úgy teszünk társaságban, hogy nem is létezik.

Nagyon nem vagyok ezzel egyedül.

igazi Ténytár 2015.01.15. 09:47:48

@Virág et.: "Olyan ország akar tanácsot adni bevándorlásból, ahol nincs bevándorlás. Vicc az egész."

Ez a legkevesebb (Németben is pont azok tüntettek ott Drezdában ahol alig vannak), de hogy pont az dumaljon a bevándorlás ellen AKI többször is TÖBB MILLIÓT (=a lakosság minimum 20-30%!) AKARTA BETELEPÍTENI.

Meg az hogy olyan orszag vezetője dumál a bevándorlás ellen, ami országba másból sem alt ki az elmúlt 1000 évben csak ki-bevándorlásokból, meg az ajnározott SZENT ISTVÁNJA intelmeiben EGYENESEN TÁMOGATTA AZT, na az a vicc!

Persze a nemzeti fidesz polgár sosem az eszéről vagy elvhűségéről volt híres.
____
2001. június 8.
Világgazdaság

Az elkövetkező években Magyarországnak a gazdasági növekedés fenntartása érdekében TÖBB MILLIÓ KÜLFÖLDIT KELL BEFOGADNIA a szomszédos országokból, és lényeges, hogy az országot a legvonzóbbá tegyük a régióban -- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti ebédjén csütörtökön. Át kell gondolni a bevándorlási szabályokat -- tette még hozzá egy kérdésre válaszolva a miniszterelnök.

A fogyatkozó munkaerő külföldről történő pótlásának kormányzati felvetése NEM ÚJDONSÁG, bár Orbán Viktor az április 9-i gazdasági tanácsülésen még EGYMILLIÓ munkavállaló "importálásának" SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL beszélt.
____

igazi Ténytár 2015.01.15. 09:49:43

@maxval bircaman szerkesztő: Ilyen az amikor beégsz a forrás hatására és másról kezdesz el beszelni.

Na mennyire is egynyelvű Szingapúr? Hanyatlanak is össze, hej de haj ;-))

igazi Ténytár 2015.01.15. 09:53:16

@midnight coder: na mesélj az elkövetők közül mennyi is volt afrikai kecskepásztor?

Másrészt ha a kecskepásztor olyan mérnöki képességekkel rendelkezik, hogy tud készíteni akkor mar többet ér kepésítésben mint a könyvtár-büfe szakos BTK-sok, szóval milyen alapon nézed le őket?

igazi Ténytár 2015.01.15. 09:56:47

@Virág et.: " Mert mi nem Nyugat-Oroszország vagy É-Balkán vagyunk, hanem Európa része? Nehéz elhinni, tudom"

Sajnos nem igaz. Mentálisan, demokrácia-kulturálisan sajnos igenis Balkán vagyunk.

Ciki, de ez van.

Orbán pontosan erre a nem-létező pirezeket is utaló, mindig mindenki mást hibáztató magyar néplélekre játszott most is rá!

____
nol.hu/belfold/a-pirezeket-meg-mindig-utalja-otbol-harom-magyar-1474499
____

igazi Ténytár 2015.01.15. 09:59:17

@Virág et.: Volt egy olyan mondás, hogy a csehek a sors fintorából kifolyólag szlávul beszélő németek.

ránk pont a fordítottja érvényes.

A sors kegyelméből Közepe Európába tartozó balkániak.

IdomitottFoka 2015.01.15. 10:00:50

@mrZ: És buddhistából mennyit talált? Oké keresztény és iszlámellenes a Hebdo. Tudod, olyat szabad csinálni, hogy utálunk vmit. És azt is szabad, hogy lerajzoljuk és köpködjük (a képet). Te is biztonságban zsidózhatsz, nem? Lőni viszont nem szabad.

A linkelt kép az ízléstelenség kategóriája.

Hát igen, egy terrorcselekmény Európában vagy az USA-ban vagy akár Oroszországban, az kap némi sajtóvisszhangot.

Nem nagyon tudok mit kezdeni ezzel az alternatív valósággal, hogy meg se történt, csak hype az egész.
A végtelenbe se sétálok el a párhuzamosok találkozása miatt, ha a világ sajtójának túlnyomó része ezt állítja, akkor úgy veszem, hogy megtörtént. Tudom, naiv vagyok.

mrZ (törölt) 2015.01.15. 10:07:46

@midnight coder:

Miért lett volna hebdo liberális? Nekik csak egyetlen dolog kellett a liberalizmusból a korlátlan szólás szabadsága, de attól nem lett liberális. Mint ahogy onedin kapitány sem volt az, pedig nagyon híve volt a szabad kereskedelemnek. Vagy washington mert szabad választásokban hitt, vagy a konzervatív amikor polgári jogokért harcol.
Ezek csak lopnak a liberalizmusból, rossz alapjaikba beolvasztják és már készen is van az emberszörny, ami sokminden csak nem liberális.

Helyes Írás 2015.01.15. 10:20:30

@IdomitottFoka:

Na itt vált a beszélgetésünk annak bizonyítékévá, hogy az Orbán-fóbia árt a racionális gondolkozásnak

A párizsi esemény nem egy bevándorlás melletti demonstráció volt, ezért OV nem nyilatkozhatott a céljával ellentétesen. Nem is konferencia volt, a véleményét nem adta elő sehol. A magyar tévé tudósítójának nyilatkozott, azaz nekünk. A véleménye pedig nem unikum, egy a sok hasonló között, s csak ezután jön még a java.

A gyilkosok Franciaországban nőttek fel, ám a szüleik ugyanúgy nem robbantani érkeztek annak idején, ahogy a mostani bevándorlók sem.

Ilyenkor le szoktam állni a diskurzussal, mert arról nincs értelme vitatkozni, hogy kit utálunk, anyázni alapból nincs értelme, annak még a kocsmában sincs, ismételgetni az álláspontunkat szintén nem érdemes.

De van itt még valami a felelősséggel kapcsolatban:

A felelősséget tologatni szoktuk, valójában azonban csak porciózni lehet (mint Voldemort lelkét, amelyből egy darabka még Harrybe is bekerült).

A mi kultúránkban egy ideje leszoktunk arról, hogy verbális sértegetésért gyilkoljunk. Kézenfekvő, hogy hol a felelősség, s aki a kultúránkkal azonosul, nem is mondhat mást, csak azt, hogy gyilkolni tabu. Csakhogy vannak még kultúrák és szubkultúrák a világban, ahol ez a tabu nem érvényes vagy nem mindenre érvényes. Ilyen az iszlám változatos és vajúdó világa is. Az iszlám bizony nagy kultúra, s éppen a háború utáni tömeges bevándorlás következtében közvetlen érintkezésben él a mi kultúrákkal. Az ún. globalizáció miatt már az iszlám társadalmaiban is érintkezik a két kultúra, s annak bizony nem csak pozitív hozadékai vannak. Ráadásul közel száz éve tart az új „szentföldi háború”.

Mindezt tudjuk. Rushdie óta azt is, hogyan reagál az iszlám világ a verbális sértésre, a dániai eset óta azt is, hogyan reagál Mohamed lerajzolására. Ezek ugyan ürügyek az agresszióra, amely máshonnan táplálkozik, az ürügyet adók felelősségi porciója össze sem mérhető az okot adókéval, de azért mégis van. Mert ha nincs ürügy, akkor és ott nincs agresszió, s a belekerült ártatlanok nem halnak meg.

„Charlie”-ék ismerték a kockázatot, s azt hitték, egy közöttük ülő rendőrrel elhárítható. Már tudjuk, hogy nem. Akik most folytatják, még nagyobbat kockáztatnak és még több kockázatukban nem osztozó életet veszélyeztetnek. A „Charlie vagyok” mozgalom, mint politikai válasz pedig nyilvánvalóan élezi a konfliktust, mert az iszlám világ vallási sértésekkel kapcsolatban intoleráns - nem csekély - hányada úgy éli meg, hogy már ötmillióan azonosultak Charlie-ék mondandójával. Arrafelé nem igazán értékelik a „szólásszabadságot”, mert vallási és általában más kérdésekben is mindenki egyformán „szól”, már csak azért is, mert a vallás szinte mindenre útmutatást ad számukra. Ráadásul, ha még azt is megtudják, hogy „Charlie Coulibaly”-t a szólásszabadság nagy dicsőségére lecsukták a hatóságok, akkor a maradék szolidaritásuk is elpárolog. A felelősség-porció tehát ugyancsak megnőtt.

A kultúrák harca nyilvánvaló. Ez nem játék és nem kezelhető indulatokkal. A magamfajta ember, aki a béke, a higgadtság, s ennek érdekében az egymással súrlódó kultúrák szétválasztásának a híve, aggodalommal figyeli azokat a zűrzavaros, feszültséget fokozó reakciókat, amelyeknek Franciaországból híre jön. Majd meglátjuk, mi forogja ki magát, addig is a miniszterelnökünk első reakcióját érzem bölcsnek és megnyugtatónak. Akkor is, ha egyelőre nem vagyunk célország. Mert bármikor lehetünk. Hozzánk is özönlenek a menekültek, noha még mennek is tovább. De meddig?

A menekülés kétségbeesett életmentő reakció. A „gazdasági” is. Amikor megérkeznek, az életveszély elmúlik, átgondolják, miért is kellett menekülniük, s látják, hogy itt is páriák (mert már nem „vendégmunkások”), s érzékelik, hogyan élünk mi hozzájuk képest, majd később azt is, mekkora szellemi szakadék választja el őket tőlünk, s a gyerekeik is, a múlt tapasztalata nélkül ugyanezt – ez maga az időzített bomba.

Felelőssége pedig mindig, mindenben, mindannyiunknak van. A személyes felelősség a nagy összefüggések felől nézve parányi, a mi kettőnké is az, de akik valamiért egy időre a dolgok középpontjába kerülnek, azoké hatványozódik.

mrZ (törölt) 2015.01.15. 10:41:14

@IdomitottFoka:

Nem alternatív valóság, egyszerűen a kételkedés joga. Nem azt mondom hogy "nem lőtték le", hanem hogy "nem hiszem hogy lelőtték", illetve nem valós a hivatalos eseménytörténet. A dologban önmaga az hogy "lelőtték őket" egyáltalán nem számít, maga a sztori számít, sokkal nagyobb a hatása mint tucat ember halála.

A zsidó vallást csak éppen érintem, jelentéktelen szekta, szubkultúra, mítosz. A zsidó mint ember és mint "zsidóság" meg miért ne lenne kritizálható? Ők nyomulnak a mindennapi életembe, negyed ezreléke a föld lakosságnak, 1%-a magyarországnak, de azért minden róluk szóljon. Ha már belépnek a virtuális aurámba legalább ne reklamáljon a pofonért.

Hova máshova menjek?, most jöttem a kitekintőről, az olyanná lett mint egy kibuc, vonzom a zsiványokat, nézd meg itt is mi történik. Meg itt legalább értelmes pofák vannak, mégha hülyeséget is beszél mindegyik.(nem hallgatózik maga ottan!!!)

Messzi Vetek 2015.01.15. 10:55:40

@egy igazi Ténytár: akkor mit keresnek itt maguk, miért nem mennek haza?

IdomitottFoka 2015.01.15. 13:18:39

@mrZ: A zsidóság kritizálható, csak túl tág a fogalom. Mondjuk Izrael politikai céljai és gyakorlata kritizálható, de általában egy pillanat alatt túltolják a bringát, akik belekezdenek, mert állandóan előkerülnek az avas konteók meg az ósdi, örökölt antiszemitizmus. És akkor már nincs kedve az embernek szétszálazni a mondanivalót.

A kritika is kritizálható. Azt nem hülyézik le konkrétan (csak általában) aki meg se szólal, ez ilyen.

@Helyes Írás: Az Ön álláspontja érthető és normális. Ugyanakkor így a radikális iszlám kottájából fogunk játszani. Nekik az a céljuk, hogy a már bevándoroltaknak rosszabb legyen (fogékonyabbak legyenek a radikális iszlám felé), a most bevándorolni készülők meg elbizonytalanodjanak. És ezért cserébe nem látható semmi, továbbra is hitetlen kutyák, a radikális dzsihád célpontjai maradunk.

mrZ (törölt) 2015.01.15. 15:48:53

@IdomitottFoka:
>>....mert állandóan előkerülnek az avas konteók ....

Attól lesz konteó hogy a média elferdíti.

Mondok példákat: chemtrail. Csinálnak egy konteó napot ahol direkt hülyét hívnak meg és még azt is belekergetik az időhiányba. Miközben van valóság alapja:
www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
A 2vh után mindenki (us, gb, szu) embereken, általában nagyméretű populációs centereken tesztelte az alapvető anyagok hatását. Kb 40 éve vége a programnak, de ahelyett hogy előjönnének egyenesen mi történt, a médián keresztül járatják le őket. És hogy mennyiben van vége? ki tudja? Mindennap újabb vegyületeket fejlesztenek ki, hogyan másképp lehetne felmérni katonai alkalmazhatóságát?

Vagy másik: building 7. Eddig a történelem során ez az egyetlen olyan acél épület ami magába roskadt egy lokális kis tűztől, még a 100méterrel messzebbi túlsó oldalán is, ahol még csak meleg sem volt.

Ez pedig a legelső fotó a pentagonba csapódott repülőről, csak éppen nincs egy fikarcnyi repülő sehol.
www.geoffmetcalf.com/pentagon/images/6.jpg

A londoni és madridi robbantás kivételével az összes terrorista merényletben hatalmas hibák és fizikai képtelenségek vannak.

Hagy tegyem ide a kedvencemet, aangirfan-t, a koma a dutroux ügy óta publikálja az angol és eu vezetés pedofil ügyeiről a részleteket, csúnya konspirációs őrültként emlegették. Ez pedig a múlt hónap:
www.theguardian.com/uk-news/2014/dec/18/police-claims-vip-sex-ring-murder-three-boys

Miért dugod fejedet a fenekedbe?

IdomitottFoka 2015.01.15. 17:22:11

@mrZ: Akkor csak photoshop az egész? Nahát. Lehet neked van időd az egész internetet naponta végigszemlézni, de én nem vagyok ilyen szerencsés. (Tegyük hozzá, ha lenne rá időm, se tenném)

Google 2015.01.15. 17:37:52

@Virág et.:
Lehet, hogy azokban a bizonyos ny. európai, amerikai jobb körökben szégyell Orbánról beszélni, itt viszont annál kevésbé. Úgy is mondhatnám, nem kerüli a forró kását, mindenhova behozza. Odateszi - kéretlenül is. Viszont: szíve joga.
Ha már vallás, vallásháború, akkor Jézusnak is volt egy olyan kiszólása, hogy mindenki maga miatt, és ne másokért aggódalmaskodjon. Egészségesebb.
Ugyanígy érdemesebb saját maga miatt szégyellnie magát az embernek, hagyjuk a más szennyesét másra, ami nem a mi vizes ingünk, miért vennénk magunkra?
Kinek-kinek a maga tökéletességének a tudatába kell belenyugodnia, minek izgatná magát gonosz Orbánok miatt, nem?
Főleg úgy, hogy ez a gonoszak Orbánék c. ária nem mindenki kedvenc rágalomáriája. Nem osztja mindenki ezt a gondolatot - ez így elfogadható?

mrZ (törölt) 2015.01.15. 17:43:28

@IdomitottFoka:

Szereted a fényképeket?

Európa egy képen:
m.cdn.blog.hu/na/napizeje/image/b%20OV%20k%C3%A9zcs%C3%B3k%201.jpg

Ez meg az egyik főgonosz, tőle féltünk legjobban, naponta szapultuk, aláztuk.
Vajon miért?:
pbs.twimg.com/media/B7W6TEcCUAAK9Ao.jpg
pbs.twimg.com/media/B7W_VoqIEAA4MJE.jpg

gondoltam hogy nincs időd, ideje visszafordulni a tv-hez, régóta távol vagy, hiányoztok egymásnak.

IdomitottFoka 2015.01.15. 20:53:00

@mrZ: Tulajdonképpen minek írogatsz nekem, ha ennyire nem bírsz?

OV-t felismertem, a másik kettőt nem. Figyelj, neked biztosan jelentenek vmit ezek a képek és a hozzá fűzött szavaid, de én nem ismerlek, ezért nem értelek meg fél szavakból, utalásokból.

Ha annyira jönnek be a pszichózisaid és mániáid mint az utolsó prekoncepciód, akkor nem érdemes tovább spekulálnod. Munkaidőről és családról hallottál már?

mrZ (törölt) 2015.01.15. 21:37:08

@IdomitottFoka:

Nem neked írogatok, fórum, nyilvánosház, amúgy is idedugtad a pufidat a lőtérre, oszt még reklamálsz, méghogy nem bírlak?, mindenkit szeretek, pozitív diszkriminációs alapon.

melyik prekoncepciómra gondolsz? Nem jött be? Hihetetlen!!! Akkor mégsem én vagyok mr oracle, teljesen lelombozódtam.

A másik az nem kettő hanem egy, ciki hogy nem ismerted fel chavezt, igazad van, hagyjuk, disznók elé kölest.....

Idő? Végtelen, kiírtam a szemöldökfára hogy holnap.
A család meg itt van velem, egész nap családi életet élek, még sok is nekik, majd átadom.

Munka? Ja hogy dolgoznod kell a krumpliért. Mindjárt más. Most international monetary capitalism van. A munka csak szocializációs tevékenység, azért kapsz fityinget érte.

_Csináld úgy hogy a fitying is és a munka is másé legyen._

gyalog.galopp 2015.01.15. 21:39:38

@Bell & Sebastian:

Az legfeljebb bosszantó lehet, hogy a statisztikai hibahatáron leledző pártocskák szervilis megfelelési kényszerükben mit hablatyolnak a bevándorlásról, de az viszont mélységesen megalázó és elgondolkoztató, hogy egy EU tagállam a tagállamok közötti munkaerő áramlást összemossa a fél, meg teljes analfabéta gazdasági menekültekkel.
Az osztrákokra gondolok, ahonnan évszázadokon keresztül igen sok büdös talpú sógort befogadtunk.

Mindezt azok teszik, akik az EU-t egy Európai Egyesült Államok előszobájaként tekintik, igen furán fog kinézni az az egyesülés, ahol a nyugati kapun bárki bejöhet, ott kiszelektálják, a hulladékot meg átpasszolják keletre.

Bell & Sebastian 2015.01.15. 23:18:19

@gyalog.galopp: Erről van szó, külön frigó a tejnek, külön a húsnak. Nem is tudom, honnan ismerős?

Osztrákok nincsenek, szerintem soha nem is voltak.

huKKK 2015.01.16. 08:00:44

"Talán Magyarország is van annyira erős, hogy másoknak is adhassunk belőle egy kicsit anélkül, hogy elvesztenénk."

Hogy a viharba ne lenne.
Orbán úr pár éve nyilatkozta, hogy akár 14 millió embernek is megélhetést tud biztosítani Magyarország.
Nem pont így fogalmazott, de...

huKKK 2015.01.22. 11:09:15

"Hazánk – egyelőre – alig van érintve a kérdésben, hiszen a magyar állampolgársággal nem rendelkező, de Magyarországon élő személyek a teljes lakosság mindössze 1,3 százalékát teszik ki – ez az egyik legalacsonyabb szám az EU-ban. "

~ 130 000.
Nem is olyan kevés.

hoplita 2015.01.22. 14:48:58

@huKKK:
Ja.
Pont 130 ezerrel több a kelleténél.

huKKK 2015.01.22. 21:51:25

@hoplita:
Magyarország akár 14 millió embernek is helyet tud biztosítani - nyilatkozta egykor Orbán úr.
130 ezer 4 millió helyett az nem is olyan rossz.

picur3ka 2015.01.23. 22:04:35

@huKKK:

Hát, ezt ő akkor nem olyan minden félére értette, vagy nem?

lüke 2015.02.11. 12:23:16

Nem kell ezt felfújni, pragmatikusan kell venni:a magyarok is elmennek.Ki jönne ide/posztkummunizmusba ált. senki/?
Most könnyen dumál Rogán,ha jönnének akkor nem lenne ilyen nagy legény
süti beállítások módosítása