János bácsi – Kádár és mi I.
2014. július 02. írta: aristo

János bácsi – Kádár és mi I.

kadar_janos.jpg

Fotó: Fortepan.

„Az érdek mindenféle nyelven beszél s mindenféle szerepet magára ölt, még az önzetlenség szerepét is.” (François de La Rochefoucauld)


Afonyka és Szerjozska labdáznak a Vörös téren. Egy jól sikerült rúgás után azonban a labda berepül a falon át a Kreml kertjébe, ahol éppen arra sétál Vlagyimir Iljics. Csodálkozva nézi, a labdát, felveszi és mikor feltekint, látja, hogy Szerjozska mászik át a falon a kertbe a labda után. Lenin elvtárs, arcán pajkos mosollyal, elbújik egy bokor mögé kezében a labdával és figyeli Szerjozskát, ahogyan hiábavalóan kutat a labda után. Látja, hogy egy idő után feladja a keresést és éktelenül bőgni kezd elkeseredésében. Lenin elvtárs – egyik kezével a háta mögé rejtve a labdát – odalép hozzá és megkérdezi: „Miért sírsz Szerjózsa?”  „Ne is kérdezd Lenin elvtárs” – hüppögi az – „berepült ide a labda de nem találom és most nem tudunk labdázni Afonykával!”  Lenin elvtárs a háta mögül előveszi a labdát és megkérdezi: „Ez volt az?” „Igen” – derül fel egy csapásra Szerjozska arca – „köszönöm Lenin elvtárs!” „Menj játszani!” – simogatja meg Lenin elvtárs, a proletariátusért folytatott harcban megkérgesedett kezével Szerjózsa szőke buksiját – „menj!” Mert ilyen ember volt. Pedig le is lövethette volna.

Most 25 éve halt meg Kádár János, és nekem valahogyan mindig ez a régi vicc jut róla eszembe. Mert hát valóban, sokkal több embert is ki lehetett volna végezni vagy börtönbe vetni – ki számolta volna? Sokkal durvább, Istentől elrugaszkodottabb diktatúrát lehetett volna csinálni – ki mert volna ellenkezni?

Kádár életéről és munkásságáról könyvek, tanulmányok születtek és születnek még a jövőben is, amelyekből mindent megtudhatunk: hogyan lett a kis Giovanni Csermanekből Kádár János írógépműszerész, illegális kommunista, pártvezető, Rajk gyilkosa, politikai fogoly, áruló, Nagy Imre és sok '56-os gyilkosa, a puha diktatúra ura és végül zavarodott, a lelkiismerettől marcangolt öregember, aki Nagy rehabilitálásnak napján hal meg.

Én most nem ezekről a dolgokról szeretnék beszélni. Mert érdekesek ugyan, ám talán kevésbé fontosak, mint az, hogy egy ilyen ember hogyan tudott ekkora hatást gyakorolni ránk? Hogyan lehet, hogy egy ilyen, igazából nem túl művelt, nem karizmatikus ember, aki a tetejébe rossz szónok is, a mai napig oly sok honfitársunk szívében talál menedéket, oly sokan találják még ma is „tulajdonképpen rendes” embernek? Mert nevezhetjük a dolgot szocializmusnak is, de sokkal pontosabb a „Kádár-kor” megnevezés az '56-tól '88-ig tartó 32 évre. Az is kétségtelen, hogy jórészt emiatt a Kádár-kor miatt lettünk „pincérnép”, ahogyan Csurka nevezett bennünket – attól tartok találóan, ennek a kornak köszönhetjük mai bajaink jó részét is. Alább megpróbálok néhány választ adni ezekre a kérdésekre.

*

Ahhoz, hogy válaszokat találjunk, meg kell érteni azokat a radikális és erőszakos változásokat, amelyek felforgatták a magyar társadalom évszázados rendjét, amelyek leértek az egyének szintjére, a létükben is fenyegetve őket és válaszokat követelve tőlük anélkül, hogy kapaszkodókat vagy segítséget biztosítottak volna.

1949-ben a városokban élt a lakosság 36,8%-a, míg a többi 63,2% – a többség – falvakban. 1980-ra ez 63,6% városira és 36,4% falusira változott. Látható, hogy 31 év alatt hatalmas átstrukturálódás ment végbe. A változás gyors volt és radikális, mert a városba költözve az embereknek nem csak a lakóhelye változott meg, hanem az egész életformája. Mindez – különösen az ötvenes években – egyáltalán nem békés úton ment végbe, hanem a tulajdon elrablásával és végletes erőszak alkalmazásával; ekkoriban a falusiak többek között a beszolgáltatások és a kulák-listák elől menekültek a városokba. A kényszer – immár elsősorban gazdasági eszközökkel – folytatódott a későbbiekben is. A falvakban, a mezőgazdaságban jóval kevesebbet és rosszabb munkabeosztással lehetett keresni. Amíg az ötvenes években az intragenerációs migráció volt jellemző, addig a hatvanas, hetvenes évektől az intergenerációs vándorlás terjedt el: a falvakban maradók gyerekei mentek a városba a könnyebb és érdekesebb élet reményében.

Ezzel együtt természetesen megszűnt vagy legalábbis nagyon meggyengült a falvak többé-kevésbé összetartó közössége, amelyet eddig egybefűzött a templom, az iskola és a közösen vallott értékek világa. A legfontosabb ilyen közösen vallott érték a munkateljesítmény, a szorgalom és a becsületesség volt. A közösségen belüli hely, a tekintély elsősorban a szorgalomból származott, a vagyon ugyanis – a bevett elképzelés szerint – a szorgalom, a sok munka és a takarékosság eredménye volt. Ezek az erények gyorsan elveszítették vonzerejüket. A hetvenes évekre az elvándorlások miatt többnyire a legjobbak kezdtek el hiányozni, és a mezőgazdaság egyik legnagyobb problémája a megfelelő munkaerő hiánya lett, mert a faluban maradottakból hiányzott mind a szorgalom, mind pedig a becsületesség. Az első téeszek vezetősége többnyire kétes, nagypofájú alakokból verbuválódott, akik gátlástalanul raboltak és érvényesítették frissen szerzett hatalmukat a többiek fölött. A későbbiekben a helyzet annyiban változott, hogy már „csak” loptak. A lopás, az „ügyeskedés” életformává vált, a közösből lopni nem bűn, hanem „ügyesség” lett, amit elismerően emlegettek faluszerte.

Akik a városokba menekültek, ugyanilyen körülmények között találták magukat. A társadalom legaljáról toborzott alakok hatalma alá kerültek. A lopás itt is mindennapos dologgá vált. Mélyen meggyökeresedett az a felismerés, hogy a hatalom, a siker nem a szorgalom és a hozzáértés eredménye, hanem a gátlástalanságé és pártvezetés korrumpálásáé. A munka itt is elveszítette értékét: bérmunkás-mentalitás uralkodott, amely szerint az érdekem, hogy minél több pénzért minél kevesebbet dolgozzak. Közmondássá vált, hogy „ők” fizetgetnek, „mi” pedig dolgozgatunk; kis pénz, kis foci, ugyebár. A városokban pedig gyors ütemben épültek a hatalmas kaszárnyára emlékeztető egyforma házak az új ipari hadsereg katonái számára. A korábbi falusiak számára felfoghatatlan tömegben éltek, laktak és dolgoztak itt együtt. Életük frusztráló idegenségben, arctalanságban telt, nem ismerték a szomszédaikat és többnyire nem is voltak kíváncsiak rájuk.

Megható és szánalmas módon próbálták ezek a szerencsétlenek menteni azt, ami számukra menthető. Miután voltak, akik voltak és jöttek, ahonnan jöttek, természetesen csak a formák megmentése maradt számukra: ragaszkodás a „régi” élet romjaihoz, kiüresedett szokásaihoz, tárgyaihoz. A városokba költöző tanyasiak a társasházak udvarában nyári konyhát eszkábáltak a hazahozott anyagból. Amíg tartott a jó idő, ott élték mindennapi életüket, nem mentek be a „tisztaszobába”, mintha még mindig a tanyán lennének. A városok határaiban, néhány négyzetméteres telkeken kertek, szőlők jelentek meg, rajtuk szerszámos kamrának használt kisbuszok rothadó bódéival, később a kalákában épített „hétvégi házak” kora jött el, ahol a föld, a földművelés utáni reminiszcenciáikat élhették ki az újsütetű városlakók. Azok, akiket és akik ivadékait az ütődött liberálisok citoyennek látnak és „demokráciát” akarnak velük építeni, pontosan úgy, mint amikor összetéveszti valaki a szamarat a csataménnel és azzal indul a csatába.

*

A migrációval mintegy automatikusan, magától kialakult a baloldali vágyálom: a szekularizáció is. A falvak és a régi városok negyedeiben kiépült egyházközségi hálózatokból felépülő, a hatalom által mindenféleképpen szorongatott „történelmi” egyházak szervezete nem tudott mit kezdeni a lakótelepek arctalan, gleichschaltolt tömegeivel, akik lelki vezetés híján, az évek teltével egyre természetesebben fogadták el a primitív ateista materializmust és demagóg egyházellenességet. Az igaz és a hamis kibogozhatatlanul összekeveredett és egyre inkább egyenértékűnek is tűnt.

Az általános elveszettségben és bizonytalanságban kínálták fel az embereknek ezt a csúf arcú, nyakigláb, esetlen figurát az állandóan füstölő cigarettájával, mint olyasvalakit, akire számítani lehet. Nem volt más. A hagyományos elitet elnyelte már a feledés vagy az emigráció, valakinek pedig vezetni kellett. A helyi kiskirályok és famulusaik undorító alakok voltak, ebben közmegegyezés volt, féktelen nyargalásaiknak csak Jani bácsi egyre hatalmasabbra növő képe és hatalma látszott véget vetni. A korlátlan hatalmat csak egy másik, még korlátlanabb lehetett képes megtörni. Megnyugtató volt a tudat, hogy valahol messze, távol van valaki, akihez a végszükség óráiban fordulni lehet. A Kádár-titkárságra írt levelek időnként képesek voltak megoldani lehetetlennek látszó dolgokat is – legalábbis ezt terjesztette pletyka gyanánt a titkosrendőrség és a pártapparátus.

Mert nem szabad elfeledni, hogy a legjobb propagandisták, megalkuvó művészek, kiképzett janicsár-pedagógusok segítettek megerősödni ennek a hitnek. Mert ne feledjük: hazugság volt az egész, csak ekkorra már azok számára, akiknek szólt, nem lehetett az igazságtól megkülönböztetni, nem volt támasz, nem volt segítség. A „tömegek”, ahogyan a kommunista terminológia nevezete őket, visszavonhatatlanul Kádár népévé váltak, mert – bármennyire szomorú is ez – sokkal könnyebb semmilyennek lenni, mint jónak. A közösségi morál összeomlása a következmények belátásának hiányában a szabadság növekedésének tűnt.

Mindeközben kétségtelenül egyre több méz került a proletariátus madzagjára. Évtizedek teltek el: évtizedek, amelyek oly hosszúak egy generáció életében, és az élet formája, a rendszer megszilárdult, így egyre kiszámíthatóbbá vált. Pontosan tudhatóvá volt, hogy mennyi idő alatt lehet Trabanthoz jutni, hány évenként van SZOT-beutaló a Balatonra vagy Lillafüredre és pontosan mennyit lehet büntetlenül lopni a gyárból. Az élet szabályos, kiszámítható formája pedig biztonságot nyújtott és gyarapodást. Ennek méltó jelképe lett János bácsi.

*

Aztán elmentek az oroszok és jött a rendszerváltozás; János bácsi hatalmát veszítette és meghalt. A „tömegek” pedig, Kádár népe, egy emberöltőn belül kétszer látta összeomlani azt, ami biztosnak és időtlennek tűnt. Újfent nem volt, aki segítsen, aki vezesse őket. Most − az előző alkalommal ellentétben − nem börtönözték be, nem ölték meg, nem kényszerítették emigrációra az „elitet”, hanem az egyszerűen elárulta őket. Egy részük ostobaságból, bávatag tévhitek miatt, más részük egyszerű aljasságból. Az ország elérte ugyanis a hőn áhított modernitást, széttörte a „feudalizmus” tagoltságát: az „elit” is Kádár népéből toborzódott, vér volt a vérükből és hús a húsukból; természetesen úgy is viselkedett: aljas és önző módon.

Ne csodáljuk hát, ha sokak álmaiban a biztonságos gyarapodás arkangyala maradt János bácsi. Bárkinek, aki itt él, számolnia kell ezzel. Kádár népe vagyunk és még nagyon sokáig azok is leszünk.

Nem jók, nem rosszak: semmilyenek.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr766458177

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: János bácsi – Kádár és mi I. 2014.07.02. 07:26:02

Ne csodáljuk hát, ha sokak álmaiban a biztonságos gyarapodás arkangyala maradt János bácsi. Bárkinek, aki itt él, számolnia kell ezzel.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval, a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.07.02. 08:10:02

Szerencsére itt van Kádár javított verziója, Orbán. Ő kijavította Kádár összes negatívumát: cenzúra, utazáskorlátozás, államideológia, antinacionalizmus.

Bell & Sebastian 2014.07.02. 08:12:16

Először is pontosítanék, a lakosság megoszlása ma is fele-fele, hiszen attól, hogy egy nagyfalut átkeresztelnek, az még nem lesz város. Kádár korában a vidéknek nem voltak jövedelemszerző problémái, sem a kirekesztettség a magaskultúrából nem volt jellemző.

Az igaz, hogy többet kellett dolgozni ugyanannyi pénzért és nem gyalog, esernyővel jártunk színházba. Kicsit több erőfeszítéssel ugyan, de minden elérhető volt, ami a városlakókat megillette. Cserébe senki sem volt "kénytelen" szembenézni az elidegenedéssel, folytatódhatott a falvak organikus fejlődése - városiasabbá válásuk. Járda, szilárd burkolatú út, vezetékes telefon, kábeltévé, usw.

De az elnéptelenedés is ott kezdődött, a piaci viszonyok közé kerülés pedig feladta az utolsó kenetet a vidéknek, a számtalan ok közül a legfontosabb a munkahelyek elvesztése, a településüzemeltetés fajlagos drágasága is csak újabb szeg a koporsójukon.

Az élőmunka megdrágulása és mesterséges leértékelése a folyamat igazi mozgatórugója. Ezt nevezzük "hatékonyság" -nak, "fejlődés" -nek és "versenyképesség" -nek.

No meg dehumanizálásnak.

Bell & Sebastian 2014.07.02. 09:04:08

Ezt az írást most valamiért nem tartom igazságosnak.
Addig még rendben volna, hogy mindaddig, amíg egy valaki is él a Kádár -vírus hordozói közül, semmi jóra nem számíthatunk a tisztánlátás terén.

A tisztánlátással tele a padlás, de kolbászból lényegesen kevesebb van. A népet képtelenség leváltani, esetleg kicserélni lehet, amint a tapasztaljuk, kérdés az, hogy jobb minőségűre sikeredett? Ugye, hogy nem?

A vezetők, azok a fránya vezetők, akik most is következmények nélkül vezetnek (miközben még Sarkot megfingatják), azoknak vajon mennyit lapátolna a felelősségből a pedigréjükre?

Segédnéppé lettünk (tettek bennünket) és helytartók vezetnek minket. Jó helytartó - rossz helytartó, de helytartó.

Mikor volt itt utoljára önrendelkezés? Az Árpád -háziak korában? Esetleg IV. Károlynál még megvolt?
Honnan számítsuk az alkonyt?

Kádár sem a kezdet, sem a vég. Nincsen kitüntetett helye a hosszú sorban. Előtte is voltak, utána is lesznek, jobbak vagy rosszabbak, egyre megy abból a szempontból, hogy más ragadta kezébe a sorsunkat.

Lavírozni lehet, hinta -politizálni, kés élén egyensúlyozni, vékony jégen dübörögni, ellene-mellette masírozni.

Támadás alatt állunk. Ezt kellene észrevenni, még mielőtt teljesen szétszórnak bennünket.

Ha nem sikerül megvédeni a várat sorsunk a szétszóratás, feloldódás (a népek tengerében).

Pozitív, magyar demográfia, az kellene. Kádár meghalt, mint mindenki meg fog, aki látta. Az óra ellenünk ketyeg, teljesen függetlenül az éppen aktuális megváltónktól.

Lementet nap alkalmazuan,
Az hold sarga szint megh tartuan,
Csillagok vilagoskoduan
Hatarokat tudgiak njiluan.

Tegedet kerünk, szent Isten,
Ülendö itilö székben,
Tarts megh minket az idöben
Minden ellensegink ellen.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.07.02. 09:28:54

@Bell & Sebastian: Aki sokat élt abban a vidám világban nemigen tud "igazságos" lenni. Bármit jelentsen is az Kádár vonatkozásában.

Bell & Sebastian 2014.07.02. 09:51:38

@aristo: Dehogynem, szubjektíven is, objektíven is, ha összehasonlítja a mával.

Mondjuk egy falusi szakmunkás vagy érettségizett nem ezt a rendszert hozná ki győztesnek. De ha csak a várható élettartamot nézzük, még az is rövidült.

Az Aranycsapat körül, -Vágó blogján- kitört hisztéria szép példája lehetne az átértelmezésnek.

Azt én értem, hogy mi a mögöttes kormányzati szándék, ahogyan Kálomista berzerker futamát is a Hír tévén, de hogy permanens a hazudozás és a kor átértelmezése, az tótziher!

Asszem mindenki hazudik. Történelmi tények tekintetében ez nem példa nélküli. Kádár a mi Hitlerünk, ez a rend a vele szembenállásból nyeri a legitimációját, mint vízből a zoxigémt.

Lássuk be, ez már ide édeskevés és alapból számító hozzáállás. Mint tapasz a haldoklónak, legalább nem nyüszít fájdalmában. Vagy tehetetlen mérgében.

br17 2014.07.02. 09:59:01

Végül is Adynak van igaza: kompország vagyunk...

pocaklakó minimanó 2014.07.02. 10:21:30

@Bell & Sebastian:

"Pozitív, magyar demográfia, az kellene."

Megvan otthon a három gyermeketek?

pocaklakó minimanó 2014.07.02. 10:24:03

@Bell & Sebastian:

"Pozitív, magyar demográfia, az kellene."

Megvan a három gyerek otthon?

Bell & Sebastian 2014.07.02. 10:29:08

@aristo: Mielőtt még valaki félreértené, nem szerettem azt a rendszert és aránylag jól ismertem a szocialista tábor többi országát is. Jugoszlávia sem tetszett.

(A ritkán látott haverokban mindebből az ragadt; igen, te már akkor is fenemód rühellted a kommunistákat.)

No de! Ez mitől más minőség? Dehumanizálás és gyorsult elidegenedés a jellemző folyamatok, miközben a státuszunk egy cseppet sem változott és ugyanazokat a cseléd- és disznópásztor ivadékokat bámulhatjuk.

Inkább úgy tehető fel a kérdés; az adott helyzetből és kapott anyagból ki volt képes kihozni a maximumot?

A varrógépműszerész egy szlovák sváb katona és egy magyar cseléd törvénytelen gyermeke, akinek a hóna alá nyúlt zsidó mecénása, vagy ... , akinek a hóna alá nyúlt zsidó mecénása?

Van nekem egy kis problémám az effajta darwinizmussal is, de spongyát rá! Nézzük az inkább eredményeket!

A közös osztó az, hogy minden húzdmeg után jön egy ereszdmeg.

Vagy nézzük inkább az eredménytelenséget? Nem tudom, hogy ki nyerné az összehasonlítást?

Magyar-magyar induló mikor nevez a derbin? Van még olyan, egyáltalán?

Bell & Sebastian 2014.07.02. 10:35:09

@pocaklakó minimanó: Rendben van, de ide már ez kevés. Nyolcadikban kellett volna "elvennem" egy hatodikost, ötig meg sem állni, majd ugyanezt nekik még egyszer és még egyszer eljátszani, úgy talán.

pocaklakó minimanó 2014.07.02. 10:37:59

@Bell & Sebastian:

Think globally, make children locally. Whatever.

Bell & Sebastian 2014.07.02. 10:42:32

@pocaklakó minimanó: A globális gondolkodásunkban lehet a hiba, nem elég hindi.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.07.02. 10:44:54

@Bell & Sebastian: Megítélésem szerint 45 és 56 között lezajlott az "elitváltás" (ha és amennyiben a hatalomra jutott cselédeket és disznópásztorokat elitnek nevezzük) majd 56-tól napjainkig ennek az elitnek a konszolidációja zajlik. Már amennyiben az "konszolidáció", hogy mindezt lenyomják a torkunkon, ha akarjuk ha nem.

A 45 után hatalomra jutott új elit - alapvetően - két részből állt. Az egyik rész sohasem akart elit lenni, nem is tudta, hogy mi az, csak élt a lehetőséggel, a másik viszont vagy száz éve akart elit lenni, de addig kiröhögték. Hogy hatalmukat konszolidálják módszeresen szétvertek mindent, ami ellenállhatott volna, az úri kaszinótól a munkás-dalárdáig. Azután engedték, hogy a semmi talapzatán új szerveződések jöjjenek létre, mert ezek - gyökértelenek lévén - már nem voltak veszélyesek. Ezt lehet a szabadság növekedésének tekinteni, de nem az, hanem rettenetes átverés.

Én, egyébként, családilag beletenyereltem a Jani bácsi rendszerének kezdeti gyilkos korszakába, talán ezért látom kissé másképpen a dolgokat. Minden áldozatnak maga felé hajlik az akasztófája...

Lexa56 2014.07.02. 10:47:40

Szellemiségében ugyanilyen világ épül ma is, egy fikarcnyival sem kerültünk közelebb az öntudatos, önállóan cselekvő polgár eszményéhez, új uraink pontosan olyan erkölcsi toprongyok, mint az akkoriak voltak.

marko11 2014.07.02. 10:58:06

@Bell & Sebastian:
"Kádár sem a kezdet, sem a vég."
No, persze. De mégiscsak egyszerűbb így kádárnépezni.
Miközben, ugye, a Kádár korban már olyan nagyszerű demokraták készülődtek, mint Gyurcsány, Magyar Bálint stb.
Ennek a hálátlan kádárnépének meg még 25 év sem volt elég, hogy elhiggye, hogy most mennyivel jobban él. (Pedig, ugye, most már van internet is, akkor meg nem volt. Meg mobil-telefon, meg celebek......)

pocaklakó minimanó 2014.07.02. 11:03:50

@Bell & Sebastian:

"Nem elég a jóra vágyni:
A jót akarni kell!
És nem elég akarni:
De tenni, tenni kell!"

:)

Bell & Sebastian 2014.07.02. 11:06:48

@aristo: Na jó, akasztás az nincs a szép-új-világban. Ha a rendszeridegen elemek hullanak maguktól is, esetleg pici, alig észrevehető, egészségtelenügyi rásegítéssel, nem is szükséges.

('56 itt úgy kezdődött, hogy bement a rendőrségre egypár fegyveres "felkelő" hogy kérdés és válogatás nélkül lekaszaboljanak mindenkit, akit csak ott találnak. Sikerült.)

Kádárt se lenyelni, se kiköpni nem tudjuk. Bűnben fogant rendszer volt, ez is az lett. Az vérben tocsogott, ez meg..., váladékban.

Mindössze ennyit szerettem volna mondani, csak kicsit nehezen jött a számra. Ha tudnám, melyik rendszer a rosszabb, elárulnám.

Elvégre megint 1974 -ben vagyunk, előttem az élet. :)

Bell & Sebastian 2014.07.02. 11:09:25

@pocaklakó minimanó: Ballagási műsorszám, szavaltam párszor. De az Olvasmányokat jobb szerettem.

marko11 2014.07.02. 11:21:11

@Bell & Sebastian:
"Ha tudnám, melyik rendszer a rosszabb, elárulnám."

Rendszarváltás! - írtam egyszer, tévedésből. És örömmel láttam, hogy a hibajavító nem jelez hibát.

vizipipa 2014.07.02. 11:23:58

Elsöpörték a régi elitet, és törvényszerűen létrejött az új. Amelynek szintén voltak elvei, csak persze egy kicsit mások.
Ami nem változott: az érdekeltség a hatalom megtartásában, és persze a pénz.

Mit jelentett ez a mindennapokban? Az ifjabbak ezt már törvényszerűen nem tudják, mert nem élték át. Nekik ajánlom ezt a filmet, 1983-ból.

Gyertek El A Névnapomra, 2 óra 20 másodperc,
www.youtube.com/watch?v=cJs8VrdV-Hc

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.07.02. 11:25:58

@Bell & Sebastian: Törvényszerű, hogy nem tudunk vele mit kezdeni: a mi sorsunk volt. Ha akartuk, ha nem. Ma még mindig ott tartunk, hogy az "új" rendszereknek legitimációra van szüksége és ez nem más, mint a "régi" szapulása. Ám ha szapuljuk a "régit" valamiképpen magunkat is szapuljuk. Megfoghatatlan, halvány bűntudat munkál bennünk: mi is ott voltunk. El kell fogadnunk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, kiegyezőknek, ha akarom opportunistának. Hogy nehezedjen a helyzetünk, meg vagyunk verve a mérlegelés és a kritika képességével, amitől a dolog még zavarosabb lesz. Egyszerre akarunk résztvevők és kívülállók lenni, ami nem megy.
"ügyeskedhet, nem fog a macska
egyszerre kint s bent egeret."

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.07.02. 11:27:18

@Bell & Sebastian: Törvényszerű, hogy nem tudunk vele mit kezdeni: a mi sorsunk volt. Ha akartuk, ha nem. Ma még mindig ott tartunk, hogy az "új" rendszereknek legitimációra van szüksége és ez nem más, mint a "régi" szapulása. Ám ha szapuljuk a "régit" valamiképpen magunkat is szapuljuk. Megfoghatatlan, halvány bűntudat munkál bennünk: mi is ott voltunk. El kell fogadnunk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, kiegyezőknek, ha akarom opportunistának. Hogy nehezedjen a helyzetünk, meg vagyunk verve a mérlegelés és a kritika képességével, amitől a dolog még zavarosabb lesz. Egyszerre akarunk résztvevők és kívülállók lenni, ami nem megy.
"ügyeskedhet, nem fog a macska
egyszerre kint s bent egeret."

pocaklakó minimanó 2014.07.02. 11:48:28

@aristo:

Schrödinger macskája kint s bent is fog. Élve is és döglötten is.

Mer' ő ilyen.

István Tamasi 2014.07.02. 11:49:35

A cikk több dologban is csúnyán csúsztat azaz hazudik.

Bell & Sebastian 2014.07.02. 12:31:22

@aristo: Ha nem tudunk mérlegelni, mert például képtelenek vagyunk eldönteni azt, hogy távlatból vagy mikroszemszögből nézzük a mérendőt (erre mondaná Bébéjé, hogy amerikai plán, ami pontosan a kettő között van, azaz csak a csizmát és a Coltot látjuk, mert a coboly hirtelen felállt), azaz nem hiszünk a szemünknek, fülünknek, média-szentírásnak, kénytelek vagyunk integrálni, azaz a szeizmikus vonalat közelítő, primitív függvény(ekk)é átalakítani.

Innen kezdve csak elhatározás kérdése, mit tekintünk mértékadónak.

Mondtam egypár prioritást; megmaradás, várható élettartam, létszám, jövedelem, elégedettség, egyebek.

Ezért az új rendszer bukásra áll! Innen indul a vita. Vajon a fennálló ideológia (alapból marxista) a hibás, vagy a végrehajtói? Esetleg egyugyanazon érem két, különböző oldalát látjuk?

A saját, távlatokba visszanyúlós (liberális) szociál-darwinizmusunk többszörös áldozatai lennénk?

Amíg ez nem tisztázott, csak csapkodni lehet jobbra-balra, a kiút halovány reménypírja nélkül.

Kellene már egy vadiúj Társadalmi Szerződés. Ez első olvasásra nagy hülyeségnek vagy Amerika majmolásnak tűnhet. De hogy a fennálló nem jó, az egészen biztos, miként az is, hogy ez az út sehová sem vezet, egység nélkül.

Ha viszont erre az áldozatra összességében képtelenek lennénk, csak le kell gyakni az ellenséget, de nagyon gyorsan!

Ez a se hús -se hal (langyi) hozzáállás csak időhúzásra jó, hátha megjön a jószerencse szárnyán a sült galamb.
(József Attila feltétel nélküli rajongóinak: libasült.)

Ha eddig nem jött - eztán sem fog. Egyedül ez biztos.

Szúrófény 2014.07.02. 12:34:03

Rajk megmentette az életét! Testével óvta megfagyástól, lezuhanástól tehervonaton, hazafelé hozva Bulgáriából! Megérte, meghálálta "elvtársa"! Apja tudhatott valamit, nem vállalta, nem vette nevére! Amúgy született kommunista, értsd zsidó volt!

valódi 2014.07.02. 12:37:04

@Bell & Sebastian:
"... egy nagyfalut átkeresztelnek, az még nem lesz város."
Magyarországon már régen nincsenek falvak...A valódi falu nem lakó-, nyaraló- vagy szegény-, sőt nyomortelep, nem is "jogi személy" agráripari”üzeme”, hanem egy emberi közösség és természeti környezetének szerves, önfenntartó gazdálkodásra képes egysége.
Pintér Sándor miniszter nyilatkozta a kormányzati START Programról: "A résztvevőket emellett megtanítják a földművelés, állattenyésztés, házi konzerválás és befőttkészítés módszereire. A program célja hosszú távon az, hogy ezek a települések és maguk az emberek önellátóvá váljanak."-áll a cikkben.
Lehet-e egyáltalán falunak definiálni azt a települést, amelyik nem önellátó? Akkor mégis ki az önellátó? A pénzember? A profit bármi okból történő elmaradása esetén pillanatok alatt megszűnő/kimúló, úgymond "gazdaságtalanná váló" agráripari nagyüzem? Ez esetben ki lesz képes akkor a helyére lépni? A multi áruházlánc „etetőjén” tengődő nagyvárosi ipari bérrabszolga? A valamikori faluja határából kiszorított/elüldözött, elbutult fogyasztóvá nyomorított paraszt-ivadék aligha...
A kistelepülések lakosságát semmi más, csakis a termőföldből származó, helyben megtermelhető és helyben maradó megélhetési jövedelem tarthatja/tartaná meg. Ha a teljes külterületének jövedelme nem marad a helyi parasztcsaládokra 'szétterítve', hanem elviszi a ’befektető’, akkor a falu halálra van ítélve.
Az élelmiszer nem áru, hanem létfeltétel. Minden körülmények között, - vegyszer, műtrágya, ásványi olaj, sőt: béke - hiányában is meg kell termelni. Erre semmilyen más szerveződés, csakis családi parasztgazdaságok egész országot lefedő hálózata képes, az „élet” szónak nem a hamis közgazdasági (a profitelv szerint ugyanis kifejezetten „életképes” a fegyvergyár!), hanem valódi, azaz biológiai értelmezésben életképes parasztcsaládokkal.
A politikai tévképzettel ellentétben a vidék jövője nem csupán a „jelentéktelen” falvak, hanem az egész nemzet jövője!

valódi 2014.07.02. 12:37:51

@Bell & Sebastian:
"... egy nagyfalut átkeresztelnek, az még nem lesz város."
Magyarországon már régen nincsenek falvak...A valódi falu nem lakó-, nyaraló- vagy szegény-, sőt nyomortelep, nem is "jogi személy" agráripari”üzeme”, hanem egy emberi közösség és természeti környezetének szerves, önfenntartó gazdálkodásra képes egysége.
Pintér Sándor miniszter nyilatkozta a kormányzati START Programról: "A résztvevőket emellett megtanítják a földművelés, állattenyésztés, házi konzerválás és befőttkészítés módszereire. A program célja hosszú távon az, hogy ezek a települések és maguk az emberek önellátóvá váljanak."-áll a cikkben.
Lehet-e egyáltalán falunak definiálni azt a települést, amelyik nem önellátó? Akkor mégis ki az önellátó? A pénzember? A profit bármi okból történő elmaradása esetén pillanatok alatt megszűnő/kimúló, úgymond "gazdaságtalanná váló" agráripari nagyüzem? Ez esetben ki lesz képes akkor a helyére lépni? A multi áruházlánc „etetőjén” tengődő nagyvárosi ipari bérrabszolga? A valamikori faluja határából kiszorított/elüldözött, elbutult fogyasztóvá nyomorított paraszt-ivadék aligha...
A kistelepülések lakosságát semmi más, csakis a termőföldből származó, helyben megtermelhető és helyben maradó megélhetési jövedelem tarthatja/tartaná meg. Ha a teljes külterületének jövedelme nem marad a helyi parasztcsaládokra 'szétterítve', hanem elviszi a ’befektető’, akkor a falu halálra van ítélve.
Az élelmiszer nem áru, hanem létfeltétel. Minden körülmények között, - vegyszer, műtrágya, ásványi olaj, sőt: béke - hiányában is meg kell termelni. Erre semmilyen más szerveződés, csakis családi parasztgazdaságok egész országot lefedő hálózata képes, az „élet” szónak nem a hamis közgazdasági (a profitelv szerint ugyanis kifejezetten „életképes” a fegyvergyár!), hanem valódi, azaz biológiai értelmezésben életképes parasztcsaládokkal.
A politikai tévképzettel ellentétben a vidék jövője nem csupán a „jelentéktelen” falvak, hanem az egész nemzet jövője!

István Tamasi 2014.07.02. 12:52:11

@valódi:
- Úgy érti a falu önellátását, hogy a falusiak otthon őrölék a búzát, gyúrják-dagasszák-süssék a kenyeret, kézi fonón készített fonálból kézi szövőszéken szőjjék a kendert és a lent, falusi/népi kohóban készítsék az ércet, stb, stb?
- Amennyiben az előző kérdésre a válasz "nem", akkor az élelmiszer máris áru.
- Párszáz évvel le van maradva, ha azt hiszi, hogy csakis családi parasztgazdaságok képesek egy ország /exportról már nem is szólva/ élelmiszerét megtermelni. Azaz visszatérünk oda, hogy az élelmiszer is áru.
- A "profit bármi okból történő elmaradása" esetén egy agráripari nagyüzem még át tud vészelni egy-két évet, de egy parasztcsaládi gazdaság aligha.
- Szingapúr igencsak jól elvan azzal a "politikai tévképzettel", hogy vidék és mezőgazdaság nélkül is van jelen, sőt jövő. Azaz harmadszor is: az élelmiszer áru.

Bell & Sebastian 2014.07.02. 12:53:47

@valódi: Nem jónak mondja, csak engem talált a suszter kaptafája. :)

A mezőgazdasági nagyüzemek felfejlesztése versenykényszer. Ez megtörtént, szépen elosztották egymásközt a feudumok javát. A második fázis is körvonalazódik, a feldolgozás. Legalábbis borászatból már van annyi, mint a rosseb.

Most jönne, amivel kezdeni kellett volna, az élőmunka-igényes kisüzemek. Gyümölcs, zöldség, egzotikus ezmegaz. Bár a pillanat rég elszaladt, mondjuk idős németek mellé pesztonkának, a lehetőség még, ha csak korlátozottan is, itt maradt.

Hát lássuk, messzi-e még Budapest, hány stadion a harminckettő, ád-e tejet a bakkecske?

Bell & Sebastian 2014.07.02. 13:00:11

@István Tamasi: Parasztból is van kicsi, közepes, kulák, jónagy fideszmufti. Ezek összedolgozását vertikumnak hívjuk, mert vertikálisan kapcsolódnak.

Kiegészítő elemei: egyetem, kísérleti- / tangazdaság, koordináló minisztérium, információs háló, mely az egész szakramentet összeköti széltében-hosszában.

Ezt verték szét, és nincs helyette másik.

István Tamasi 2014.07.02. 13:04:52

@Bell & Sebastian:
Ezzel egyetértek. Sőt az említett rendszerrel együtt szétverték a falut is mint közösséget, megszűnt a falau embereket /helyben/ megtartó képessége, kultúrája.

Bell & Sebastian 2014.07.02. 13:15:52

@István Tamasi: Nincsen még teljesen megdögölve. De itt érhető leginkább tetten az elitünk ostobasága és szervilissége az euroatlanti Nyugat felé.

Ezek még ahhoz is hülyék, ha már egyszer megállnak hugyozni Ausztriában és fellökik a tehenet (az egyik oldali lába rövidebb, hogy körbe tudja legelni a hegyet), szóba elegyedjenek Hans Fätter -rel, hátha ragad rájuk valami a jódlizó Almdudler folton kívül.

Robinzon Kurzor 2014.07.02. 13:25:56

Íródik az új XX. századi töri könyv?

aristo mindenesetre Berecz "Ellenforradalom tollal és fegyverrel" János elvtárs nyomdokain ...

István Tamasi 2014.07.02. 13:30:07

Megjött a neonáci bolondistóci. Most ébredt fel valahol Amerikában/ időeltérés/.

Istóczy Győző · http://kuruc.info 2014.07.02. 14:03:50

Hová lettek a hozzászólásaim?

Robinzon Kurzor 2014.07.02. 14:13:48

@István Tamasi:

Na, ilyet sem láttam még: cenzúra a Mandineren.

Cormorant 2014.07.02. 14:24:36

Nem vagyok se pro, se kontra, de a történelmi igazságot nem érdemes ferdíteni csak azért, mert nem tudunk róla és nem hisszük.

"A Kádár-titkárságra írt levelek időnként képesek voltak megoldani lehetetlennek látszó dolgokat is – legalábbis ezt terjesztette pletyka gyanánt a titkosrendőrség és a pártapparátus. Mert nem szabad elfeledni, hogy a legjobb propagandisták, megalkuvó művészek, kiképzett janicsár-pedagógusok segítettek megerősödni ennek a hitnek. Mert ne feledjük: hazugság volt az egész"

Személyesen ismertem Dombóváron egy cipészmestert, akinek a fiát nem vették fel a BME-re. Irt Kádárnak és felvették. Állítólag kiváló eredményei voltak, de ezeket én nem láttam. Az viszont tény, hogy Kádár titkárságára érdemes volt írni. "Tibi bácsi" néha elintézte. Nem az egész hazugság!

Éhes_ló 2014.07.02. 14:39:46

Rosenfeld, eisenberger, bauer, appel, csermanek és társaik veteménye érik és tenyészik ma is.
Mindegy milyen jelmezben látjuk őket, a mantra nap nap után ugyan az, akár holobuli van, akár csermanek korát idézi meg az agyalágyult poster: a bűnös a (magyar)nép.
Anyád.

Nekem ez nagyon unalmas már.
Maguk szemében találnának mér végre gerendát, minket meg hagyhatnak a szálkáinkkal.
Húzzanak már a fenébe innen, ha ennyire nem kóser nekik ez a nép és ez a tája a világnak!

Istóczy Győző · http://kuruc.info 2014.07.02. 14:40:46

kádár elvtárs és vérszomjas ószövetségi csürhéje több kárt okozott az országnak, mint a tatárok, a törökök, a lepra, a pestis és a világháborúk együttvéve.

A cenzor figyelmébe pedig: nem az a szélsőséges, aki szélsőséges véglényekről tényszerűen ír! A szélsőséges az a judeoliberálbolsevista véglény és a cenzor, aki nem enged véleményt írni róluk.

Istóczy Győző · http://kuruc.info 2014.07.02. 14:44:21

Jut eszembe: várom az elemzést Feri bácsi idejéről is!

valódi 2014.07.02. 14:45:37

@Bell & Sebastian:
...nem kaptafának, inkább gondolatébresztőnek szántam - az akkor még nem élt unokáim élete feltétlenül a Kádár- korban gyökerezik, és valószínűleg az olajkorszak - Czakó Gábor megfogalmazásában: Gazdaságkor - után ér véget...!

valódi 2014.07.02. 14:58:14

@István Tamasi: - magamat ismétlem: "az élelmiszer ... létfeltétel. Minden körülmények között, - vegyszer, műtrágya, ásványi olaj, sőt: béke - hiányában is meg kell termelni." Tudja ezt az intenzív agráripar?
A XX század végén egy angol ökológuscsoport az alábbi szarkasztikus megjegyzéssel zárta egyik tanulmányát: "Napjainkban egy városlakónak számtalan kérdést végig kell gondolnia, mielőtt reggel útnak indul: tömegközlekedéssel menjen, vagy gépkocsival, hol vannak útlezárások, hogyan hangolja össze a munkába menetet a gyermekek iskolába jutásával, hol érdemes vásárolni, hol lesznek árleszállítások, stb. stb. Mennyivel egyszerűbb lesz a dolga néhány évtized múltán, amikor napkeltekor mindössze egyetlen kérdése marad: ebédelek, vagy ebéd leszek?" Érdekes, hogy ez már másnak is eszébe jutott - olyannak, akinek volt lehetősége alaposan megismerni az élelmiszer jelentőségét...
újra idézem:
"Tanuld meg ezt a versemet,
hadd kísérlek, ha nem leszek,
mikor nyűgödre van a ház,
hol laksz, mert nincs se víz, se gáz,
s elindulsz, hogy odút keress,
rügyet, magot, barkát ehess,
vizet találj, bunkót szerezz,
s ha nincs szabad föld, elvegyed,
az embert leöld s megegyed –
hadd bandukoljak ott veled,
romok alatt, romok felett,
és súgjam néked: tetszhalott,
hová mégy? Lelked elfagyott,
mihelyst a várost elhagyod.
Tanuld meg ezt a versemet."
(Faludy György)

marand22 2014.07.02. 15:00:38

@Bell & Sebastian:
A születéskor várható élettartam vonatkozásában tévedsz. hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BClet%C3%A9skor_v%C3%A1rhat%C3%B3_%C3%A9lettartam
Pont a Kádár-kor idején stagnált, sőt a férfiaknál csökkent.

István Tamasi 2014.07.02. 15:11:30

@valódi:
Csak az intenzív agráripar tudja ellátni a 9 milliárd embert élelmiszer áruval hogy a 9 milliárdnak meglegyen a létfeltétele.
Jó lenne ha reagálna és válaszolna a kb 2 órával ezelőtt önnek címzett hozzászólásomra.

Bell & Sebastian 2014.07.02. 15:28:28

@marand22: De most megint esik, csak nem reklámozzák. Persze lehet ennek egyszerű magyarázata is, például az, hogy a cigány rassz rövidebb és intenzívebb életciklusra van kondicionálva.

Annyi látható, hogy a címercsere utáni fellendülést stagnálás váltotta, majd jött a lekonyulás.

valódi 2014.07.02. 15:34:42

@István Tamasi:
... milyen 9 milliárd?
Olajhír: „A nehezen hozzáférhető készletek esetében a kutatás, illetve az új mezők feltárásának költségei ugrásszerűen növekedtek, míg a kitermelés ennek hatására alig néhány százalékkal emelkedett. (Három olajtársaság adatain szemléltetve: az Exxon Mobil 51%-nyi tőkenövekedés 6%-os hozamnövekedéssel, Royal Dutch Shell 39%-nyi tőkenövekedés 1%-os hozamnövekedéssel, a Chevron esetében 89% tőkebefektetés 3%-os hozamvisszaeséssel párosult 2009. és 2013. között)… E mozzanatra a jelzett társaságok 2013-tól tőkekivonással válaszoltak.”

Földhír: „A tény, hogy csupán 60 évre elegendő a termőföldünk, nehezen elképzelhető, de sajnos igaz. A 3T programban főszerepet játszó baktériumok milliárdjaival lassítani tudjuk ezt a folyamatot, napról napra, évről évre. Hátha nyerünk legalább egy évet... Nem kétséges: a magyar mezőgazdaság sürgős újraélesztésére van szükség. Ehhez olyan szövetségeseket várunk, akiknek fontos, hogy a hazai termelők egészséges, tápanyagokban gazdag élelmiszert állíthassanak elő és legyen elég hely a termesztésre.”

Egészséghír: „Az egész világot fenyegetik az antibiotikumoknak ellenálló, úgynevezett szuperbaktériumok – olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán közzétett jelentésében. A halálos szuperbaktériumok még a legerősebb antibiotikumokra sem reagálnak, elterjedésük pedig már nem jóslat, hanem az egész világon valóság. Bárkit, bármilyen életkorban, bármelyik országban elérhetnek az antibiotikumokra rezisztens baktériumok.”

Nos, ezt hagyta korosztályunk örökül a gyermekeinknek, unokáinknak. Akik pedig hazánkban ez ellen tenni próbáltak, azokat éppen a Fidesz "gyilkolta meg" - lásd Ángyán József, Ács Sándorné (Kishantos) példáját!

Bell & Sebastian 2014.07.02. 15:37:05

@valódi: Nem mi fogjuk e kor helyiértékét kijelölni a skálán, legfeljebb az alaki értéket adhatjuk meg. Ezért a valódi értéke is bizonytalan.

(Szerintem majdnem nulla mindkettő, csak más-más okokból.)

Larry Silverstein 2014.07.02. 15:44:09

'Kádár népe vagyunk és még nagyon sokáig azok is leszünk.'

Azok vagytok és maradtok, csak kormányon nem lesztek már...

T.A.P.S

Istóczy Győző · http://kuruc.info 2014.07.02. 15:54:19

@Larry Silverstein:

Ez így igaz.

Lejártak a vészjósló, önbeteljesítő vagy annak szánt "jóslataik", amik valójában fogadások, amiknek a sikeréért mindent meg is tesznek.

Elkezdhetik magukra alkalmazni az általuk eddig nekünk tanított leckéket.

Merhetnek kicsik lenni, és ha tévére van szükségük, vehetnek maguknak. Szembe kell nézniük a múltjukkal, és bele kell törődniük, hogy a Föld lakosságának 1 század százalékát sem képviselik.

Fel kell fogniuk, hogy végérvényesen a múltban ragadtak, és el kell fogadniuk, hogy ki fognak halni.

Istóczy Győző · http://kuruc.info 2014.07.02. 15:59:17

Avval is szembe kell néznie, meg kell küzdenie a balsi "értelmiségnek", hogy nem elég mobil, nem beszél nyelveket, és nincs piacképes tudása. Így sajnos londoni feketemosogatóként sem tudja foglalkoztatni őket a piac, ami szomorú, de tény. Nem elég versenyképesek. Végleg lemaradtak.

Istóczy Győző · http://kuruc.info 2014.07.02. 16:03:43

Sajnos megállíthatatlan a balliberális "értelmiség" hajlott hátú kádári kisemberré, majd kitérdelt nadrágú kódisokká válása, hiszen a szalonból kizáratván esélyük sem maradt a felzárkózásra. Nem jól sáfárkodtak az 1945 és 1990 között maguknak kivívott lehetőségekkel, eltékozolták azt, amit Rákosi elvtárs kemény munkával kiharcolt számukra, és amit Kádár elvtárs tovább épített. Mindig a harmadik generáció tékozolja el az ősök vagyonát.

homoródkarácsonyfalváért 2014.07.02. 17:03:41

Huh, de nem tetszik Aristo írása! Leprolizza Magyarország polgárait. Szép bolsevik, baloldali szemszögből. Ócska bolsi propagandával. Mint a kocsmai beépített emberek suttogó propagandája, olyan ez az írás.
A magyar nép nem Kádár népe. Kádár népét Marosánék és Aczél Györgyék szerették volna létrehozni, de nem a városba költözött parasztságból. Hanem a népnek abból az egyharmadából, akik cselédek voltak és akikről Illyés ír a Puszták népében. Akiknek a paraszti lét olyan magasan volt, mint Új Péternek a Soros György. Ez az egyharmad cselédség csak látszólagosan tűnt el: ugyanolyan számkivetetten ott ültek a panelben, mint őseik az uradalmi lakásokban. A paraszt lenézte őket. Somogyban a mai napig tudják, hogy melyik család jött cselédlakásból, cselédsorból.

A magyar polgár az abszolutizmus népe, a felvilágosult abszolutizmusé. Ezért kicsit úgy néz ki, mintha rendiség volna, de ez nem egyenlő a proli - nem proletár - léttel. A magyar polgár tőkehiányos: tőke hiányában elvárja az államhatalomtól, hogy védje meg őt a monopóliumtól, az uzsorától, amelybe a nem felvilágosult és nem abszolutista trógerek folyamatosan rántják bele.

A magyar nép egyik lába polgár, legalább is nagyobb részünk. A másik lábát azonban mindig-és mindig húzzák másfelé, hol politikai erőszakkal, hol uzsorával.

E.Katolnai 2014.07.02. 17:45:30

A profin megírt cikk tele van igazságokkal, nagyon korrekt megállapításokkal, hosszúsága ellenére mégis figyelemkeltő és könnyed stílusa miatt olvasmányos. Dehogy az akkori magyarság mennyire volt ”Kádár népe” az vitatható. A Kádár-korszak közepetáján vagy egy tucat gyárban dolgoztam; targoncások, kocsikísérők, lakatosak, marósok voltak a barátaim, igazi derék magyar munkásgyerekek.
A 60-as évek végén, 70-es évek elején rendszeresen kijártunk Vasas meccsekre, és amikor a Kádár megjelent a Fáy utcában (ö is Vasas drukker volt), csak úgy zengett a jobbközép: „egy forint a meleg lángos, le vagy sz@rva Kádár János!”
Hát sokan így voltunk Kádár-népe.

2014.07.02. 18:05:42

Leninnel kezdődik és folytatódik:) Lenin a hatalom megszerzéséig sürgette a proletariátus életének átpolitizálását majd amikor a bolsevikok hatalomra kerültek, ugyanilyen hevesen sürgette a politika, a politizálás kivonását a társadalom életéből, ennek eszközét találta meg az oktatásban és az ideológiailag elkötelezett pedagógusokban. Rettegett attól hogy ismét háború lesz és elveszíti a háborút és visszarendeződik az előző hatalom.(Tanulmányaim miatt olvastam egy-két dolgot tőle) - Ez a minta sajátosan került át Magyarországra, a hidegháború miatt az oktatást egyszerre itatta át az ideológiai nevelés és a depolitizálás szándéka, ez rögzült,ennek hatása ma is kimutatható, szinte kiirthatatlan, tovább rögzíti a konformitást, a csoporthoz igazítást, elszürkítést. Ja, az a polgári láb kispolgári láb, ez a csoport egyébként is hajlamos a konformitásra ehhez jön még az oktatás is... Szerintem nem kell csodálkozni a mai helyzeten, ez csak következménye mindennek. A rendszerváltozás kivételes alkalom volt, hogy ne így legyen...

Bolsi Buster 2014.07.02. 18:10:48

Az a gond ezzel a kádár népével, hogy amikor a fidesz volt a zellenzék, akkor nem emléxem hogy ez téma lett vóna.

Nem vót akkor buta visszamaradott kádári nép még.

Csak azóta lett az mióta a kádáristák a zellenzék.

Na mind1 csak gondoltam szólok mi nyomja az én szívem.

dirmix 2014.07.02. 18:38:21

Az írás remekül ábrázolja azt a kort, ami volt, és ami felé öles léptekkel vissza haladunk. Csak a 2.0-ás matrica, meg a trendi retro dizájn miatti 60-100 éves "magyar" alkatrészek eltakarják a 30-90 éves "szovjet" techikát. ;-)

wantaan 2014.07.02. 18:50:42

@aristo: " A migrációval mintegy automatikusan, magától kialakult a baloldali vágyálom: a szekularizáció is. A falvak és a régi városok negyedeiben kiépült egyházközségi hálózatokból felépülő, a hatalom által mindenféleképpen szorongatott „történelmi” egyházak szervezete nem tudott mit kezdeni a lakótelepek arctalan, gleichschaltolt tömegeivel, akik lelki vezetés híján, az évek teltével egyre természetesebben fogadták el a primitív ateista materializmust és demagóg egyházellenességet. Az igaz és a hamis kibogozhatatlanul összekeveredett és egyre inkább egyenértékűnek is tűnt.

Az általános elveszettségben és bizonytalanságban kínálták fel az embereknek ezt a csúf arcú, nyakigláb, esetlen figurát az állandóan füstölő cigarettájával/pocakosságával és görbe lábaival, mint olyasvalakit, akire számítani lehet.
Nem volt más. A hagyományos elitet elnyelte már a feledés vagy az emigráció, valakinek pedig vezetni kellett. A helyi és országos kiskirályok-Mr. 20%-kok( Simicskák, Garacsik, Vitéziek) és famulusaik undorító alakok voltak, ebben közmegegyezés volt, féktelen nyargalásaiknak csak Jani bácsi/Viktor egyre hatalmasabbra növő képe és hatalma látszott - sem volt képes véget vetni.
A korlátlan hatalmat csak egy másik, még korlátlanabb lehetett képes megtörni. Megnyugtató volt a tudat, hogy valahol messze, távol van valaki, akihez a végszükség óráiban fordulni lehet. A Kádár-titkárságra írt levelek/NER konzultáció időnként képesek voltak megoldani lehetetlennek látszó dolgokat is – legalábbis ezt terjesztette pletyka gyanánt a titkosrendőrség és a pártapparátus és a párt közmédia.

Mert nem szabad elfeledni, hogy a legjobb propagandisták, megalkuvó művészek (Kerényi Imre, Ákos, Ókovács, Gulyás Dénes, Esztergályos C. Nemcsák stb, stb, stb .... , kiképzett (a kommunista párt állam) janicsár-pedagógusok (KLIK) segítettek megerősödni ennek a hitnek. Mert ne feledjük: hazugság volt az egész, csak ekkorra már azok számára, akiknek szólt, nem lehetett az igazságtól megkülönböztetni, nem volt támasz, nem volt segítség. A „tömegek”, ahogyan a kommunista/nép-nemzeti-polgári-fülkeforradalmár terminológia nevezete őket, visszavonhatatlanul a takony v. Kádár népévé váltak, mert – bármennyire szomorú is ez – sokkal könnyebb semmilyennek lenni, mint jónak.
A közösségi morál összeomlása (Manyup, a rokkantak megalázása, ilyen-olyan mutyik stb.) a következmények belátásának hiányában a szabadság növekedésének tűnt."

...esetleg ha így módosítanád írásod? Talán közelebb állna a valósághoz. Talán ....

valódi 2014.07.02. 19:06:20

@Istóczy Győző: .... ne butáskodj! Kiről beszélsz?
Ahogyan az ÁVO átigazolt 56 után a rendőrséghez, úgy a "hozzáértő" MSZMP katonák a Fideszhez... Ilyen figura pl. a Fidesz/MAGOSZ "vasökölje", a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős országos alelnöke, Zászlós Tibor - szabályos Cipolla-i varázslat: "kommunista kutyából kapitalista szalonna"!
Budapesten született. Gyermekkorának jelentős részét Pilisen töltötte. Itt lett fogékony az állattenyésztés iránt. Mosonmagyaróváron szerzett agrármérnök diplomát, majd Gödöllőn külgazdasági szakmérnöki oklevelet. Karrierjét 1982-ben a Baracskai Rabgazdaságban kezdte, ahol a rendszerváltás előtt párttitkár volt, majd a rabgazdaság igazgatója lett. 1999-ben ezredesi rangban hagyta el a büntetésvégrehajtást. Első igazi szakmai megméretést igénylő munkahelye a rabgazdaság utódja, az Annamajori Célgazdaság, ahol főállattenyésztő, majd főagronómus, végül a kft.-vé átalakult cég ügyvezető igazgatója. 1993-tól a 9000 hektáros Mezőfalvai Zrt. igazgatóságának tagja, majd elnöke, 1999-től a részvénytársaság vezérigazgatója. 2001-ben a piszkos 12 között privatizőre, majd tulajdonrészét német befektetőnek eladva azóta is vezérigazgatója.
Újsághír: "Hogy ilyen gazdaságokat működtetni mennyire éri meg, arról különböző számok keringenek - de nem rossz üzlet, ebben biztosak lehetünk. A mezőfalvai cég például az elmúlt években mintegy 2,5 milliárd forintos árbevétel mellett 300-500 millió forintos nyereséget produkált, ami még adózás után is tisztességes osztalékot fial. Mindennek fő háttere az a már említett ötvenéves földbérlet, amelyből eddig alig tíz év telt el."
Hogy is mondta Ángyán József? "A következő negyven évben kényelmesen hátradőlnek..." - nem is hagyják a koncot "kétharmadék"!

Bell & Sebastian 2014.07.02. 19:06:26

@wantaan: Bizony, a jó öreg, közösségi morál! Amely, így , ebben a formában soha nem létezett, ezért hát nem tudott összeomlani. A közösségi morál olyan, mint az égig érő paszuly, senki sem látott még olyat, de kiválóan el tudja képzelni.

Magánbűnök vannak és közerkölcsök. Etikát, vagy még inkább az etika erkölcsi leképeződését kommunisták között ne is keresse. Ugyan megpróbálkoztak egy könnyed kereszténységutánzattal, de senki sem vette komolyan.

Most is föl van függesztve az etika hatálya, mert bármi is van a törvényben leírva, csak 3 méteres sugarú körben érvényes / vagy nem érvényes.

Esetlegesen, talán, hébe-hóba. Nézze meg a Talmudban.

Bolsi Buster 2014.07.02. 19:27:21

@valódi: 'Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős országos alelnöke, Zászlós Tibor'

- és ez mi jelent?

öreg zsidó blogger 2014.07.02. 20:20:43

T. aristo!
Minden igaz amit írtál, de had egészítsem ki:
A Kádár-kor végére már nem az írástudatlan söpredék vezette az országot, hanem az írástudó söpredék.
Ezek annyival voltak veszélyesebbek az elődeiknél, hogy felismerték az alkalmatlanságukat, és gondosan ügyeltek arra, nehogy valamirevaló emberek érvényesüljenek.
Ez nagyon is egybevág a rongyember természetes ösztönével. Íme: NTK-mozgalom, vagyis Nem én Találtam Ki...
Persze, hogy lerongyolódott a gazdasági és humán kultúránk.
Másik szörnyű örökségünk az elhárítástól származik:
A rendszerváltást megelőzően beépítettek egy rahedli embert (persze ez embert csak biológiai értelemben kell érteni) a szerveződő pártokba. Ezekből VEZETŐK lettek.
Ez hiányzott...

valódi 2014.07.02. 21:57:46

@Bolsi Buster:
A NAK alapszabálya szerint:
04. Az országos alelnök a kamara nevében
a) a szakterületét érintő kérdésben képviseli a
kamara egyeztetett álláspontját;
b) az országos elnökség, az ügyvezető elnökség, valamint az elnök felhatalmazása alapján jognyilatkozatot tesz.

Az Alaptörvény szerint pedig:
P) cikk
(2) A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
(Megállapította: Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása 1. cikk. Hatályos: 2012. XII. 22-től.)
Hogy mi is az az "integrált mezőgazdasági termelésszervezés", azzal még adós a Fidesz, de - ne legyenek kétségeink - majd kellő időben megmondják az Agrár Rt. tulajdonos-vezérigazgatók...

polgári kór 2014.07.02. 22:08:57

@valódi: Nem, az mit jelent hogy az MSZMP szerint ez a csávó ÁVÓs?

Optyimalszkaja Csapatszkaja Futbalszkaja 2014.07.02. 23:26:49

Néha az ember még véletlenül valakinek gondolná magát, aztán kinyitja az internetet, s látja, hogy az okosok milyen jól megdefiniálják őt, nemzetestől együtt, hogy szóhoz se lehet jutni tőle, olyan elméncesen... szó bennszakad, hang fennakad, püff, kellett nekem elolvasni, hogy milyen vagyok. Vagy inkább, hogy milyennek képzel egy végletekig elvont elme.

Arthur Bloch 2014.07.03. 07:08:18

@aristo:-A cikk összességében jól leképezi a közvetlen múltunkat.Természetes, hogy ezt a múltat a társadalmi rétegződés szerint éltük meg...-"A népek mindíg olyan vezetőt kapnak,amilyeneket megérdemelnek.Nekünk 1945 előtt a középosztály aljából,-katonákból-papokból,dzsentrikből álló - a németeknek behódoló garnitúra jutott.Utána pedig a dogmatikus kommunista mozgalomnak az alja.Olyanok,akik még a sztálini politikát is túllicitálták.-Mit hozhat a jövő...?"- Emiatt is fontos a téma kibeszélése,valamiféle nézet-rendszer mielőbbi kialakítása.-"Okos és buta mindíg volt,csak ÚR és Szolga ne legyen."- Más: Amikor valaki mindenáron csak zsidózni akar, ne felejtse: ez gyakran az Ő kisebbrendűségi tudatából fakad!-

valódi 2014.07.03. 09:48:30

@polgári kór: Nem ezt mondtam, hanem ezt:
"Ahogyan az ÁVO átigazolt 56 után a rendőrséghez, úgy a "hozzáértő" MSZMP katonák a Fideszhez.."
Valamit félreértettél!

István Tamasi 2014.07.03. 10:02:41

@valódi:
Miután cáfoltam a családi parasztgazdaság tézisedet gyorsan átmentél valami másra. Legalább egy laza beismerést elvárnék, hogy korrekt vitapartnernek tekinthesselek.
A rémképeket, hogy ebből kifogyunk ekkorra, abból akkorra már jó félévszázada terjesztik a rémísztgetősök. Hiába nem következett be egy jóslatuk sem nem fogytunk ki mnég semmiből sem, még a rémhírterjesztőkből sem.

gyalog.galopp 2014.07.03. 10:10:49

Azt még értem, hogy le kell rombolni a hydra fejű kádárnosztalgiát, de hogy jövök én a képbe, én , akinek az élete ezzel a korszakkal kezdődött, és ifjúsága ezzel végződött?
Én , aki ministráns voltam, de párttag soha, ettől függetlenül jól éreztem magam, pedig soha nem akartam hazavinni a miénkagyárat.
Én, aki a szürke unalmas Prágában büszkén gondoltam a mi Budapestünkre, alkudoztam a lengyel piacon, és örültem, hogy nem nekem kell náluk árulni.

Hogy kerülnek a képbe azok a mérnökök, tudósok, tanárok kétkezi munkások, akik egy szarrálőtt, kifosztott országot a világ legnagyobb hadseregének csizmája alatt újból felépített és a kommunista diktatúrát a legvidámabban vészelték át.

Mi lennénk kádár huszárok, ivadékok, azt hiszed, ezt Kádár kedvéért csináltuk? Ba...meg!

öreg zsidó blogger 2014.07.03. 10:57:54

@gyalog.galopp:
Persze, hogy nem Kádárárt építettük fel a legvidámabb barakkot. Persze, hogy a magunk kedvéért ÉLTÜNK azzal a kevés lehetőséggel ami volt.
Persze, hogy a legvidámabb barakk -minősítésünkméltó az elismerésre.
Persze, hogy ebben Kádárnak főszerep jutott. (Pont ezért nem szeretem, ha Kádárt NAGYON köpködik, ahogyan azt sem, ha Horthyval teszik ezt.)

Csakhogy: A szocialista világpiacon helytállni nem egyenértékű TELJESÍTMÉNYT követel, mint a viágpiacon. Amint a paralimpiai eredmények se vetekednek az olimpiaiakkal...

A világ ÖSSZETETT.

valódi 2014.07.03. 11:06:29

@István Tamasi: már bocsánat - nem cáfoltad, tagadtad...nincs értelme aprólékos vitákba belemenni - egy nálam hozzáértőbb barátom írta ezt:
"...valójában az embert a Természet élteti, az élet nem származhat máshonnan, csakis a Természetből ... a Természet magasabb rendű, mint az ember. Még a bankárok is a szén, oxigén, nitrogén, foszfor körforgások részei, és nem fordítva. Az oxigén tudja nélkülözni az embert, az ember nem tudja nélkülözni az oxigént."
De itt egy hivatalosabb vélemény is:

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak - 2009

"A hatékonyságot kizárólag a profitrátában mérő globális kapitalizmus mozgatórugói között nem szerepel olyasfajta megfontolás, hogy lesz-e az unokáink nemzedékének elegendő nyersanyaga, energiahordozója, ivóvize, netán tiszta levegője. S ezt a gondolkodásmódot láthatóan rá tudják kényszeríteni a kormánypolitikákra is – lásd az autógyártó kapacitások változatlan mértékének megőrzését szolgáló támogatásokat és ösztönzőket. A pazarlás mélyen beépült a gazdaságba, hirtelen felszámolása (ami például a hadi-, olaj-, autóipari stb. lobbik rendkívüli befolyása miatt eleve illuzórikus) tömegesen szüntetne meg munkahelyeket, így gyakorlatilag alig kivitelezhető. A stratégiai ágazatok közösségi ellenőrzés alá vonása lassan már az emberiség túlélésének alapfeltételévé válik. Ennek esélye azonban éppen az ebben ellenérdekelt gigantikus magántársaságok befolyása folytán ma (még) csekély. A közeljövő nagy kérdése, hogy működik-e még az életösztön az emberiségben, vagy elbutítva hagyja magát tovább vezetni az életfeltételeit egyre gyorsuló ütemben megsemmisítő zsákutca vége felé.
Ha mégis bekövetkezik a katasztrófa – elsősorban az által, hogy a társadalom megszokott működtetéséhez szükséges mennyiségű energia már nem áll majd rendelkezésre, illetve megfizethetetlenül megdrágul –, a megváltozott helyzethez való kényszerű alkalmazkodás szempontjából korántsem mindegy, hogy az összeomlás váratlanul ér-e minket, vagy az alkalmazkodás egyes részlépéseit addigra már előrelátóan megléptük. "

István Tamasi 2014.07.03. 15:13:14

@valódi:
1. Az hogy bebizonyítottam mekkora hülyeség a családi parasztgazdaság teória a XXI.sz.-ban - sőt az volt már legalább egy évszázaddal korábban is- az neked nem cáfolat? Ha továbbra is azt mondod, hogy nem, akkor sajnálom, de nincs értelme tovább társalognunk, mert olyan alacson szellemi nívóra nem vagyok képes leereszkedni.
2. A barátodtól meg ettől a nemzeti-árvalányhajas-bugylibicskás akármitől vett idézet egyáltalán nem érv a családi parasztgazdaság mellett.
3. Eddig is gyanús volt számomra az a sok nemzeti izé /pl nemzeti tarfik-mutyik/, de ez az idézet olyan gumi illetve fregoli duma amit gyakorlatilag mindenféle /mindenféle szaktárgyi/ dolgozatba bele lehet írni csak hogy valamivel hosszabb legyen.

gyalog.galopp 2014.07.03. 15:29:50

@István Tamasi:
A fenntartható családi gazdaság úgy 30-50 ha föld körül mozgott már a rómaiak idejében is, rabszolga, jobbágy, gépesítés mellett ez így van ma is.
Magyarországon igazából soha nem volt családi gazdaság, ez Ny. Eu termék, ami náluk is döglődik, egyre nehezebben fenntartható állami támogatás mellett. A családi gazdaságok vagy a nagybirtok alá épülnek, vagy annak farvizén evezgetnek, de önállóan életképtelenek mindenütt a világon.

István Tamasi 2014.07.03. 15:39:24

@gyalog.galopp:
Véleményem szerint 30-50 ha-al egy családi gazdaság talán még a víz színén tud maradni - ha nagyon ügyesek, hozzáértők és szerencsések. De nem képes még közelítőleg sem egyenrangú partnere lenni felvásárlónak, beszállítónak és bankhitelhez is nehezen jut.

valódi 2014.07.03. 16:42:32

@István Tamasi:
Ezt írta a HaszonAgrárMagazin 2013.márciusában:
"A varsói Agrárminisztérium úgy döntött, csak 2016-tól vásárolhatnak a külföldiek korlátlanul földterületet. A földvétel most is lehetséges, de ahhoz egy belügyminisztériumi engedélyre van szükség, amelyet nagyon nehezen adnak meg. A céljuk, hogy az említett dátumig a hazai gazdáknak annyi földet adjanak el, amennyi csak lehetséges. A lengyel mezőgazdaság rengeteg kicsi (2,5 millió) gazdaságból áll, az átlag birtokméret nyolc hektár. Többnyire gyenge minőségű földeken folyik a munka és egyre többen inkább mellékállásban gazdálkodnak."
Ezt pedig Raskó György állítja egy kb. egy éve készült, gyakran idézett írásában:
„Velünk szemben a lengyel mezőgazdaság a sovány uniós támogatási csomag és termelési kvóták mellett is kiválóan teljesít. A mezőgazdasági termelés ott egy évtized alatt közel 12%-kal nőtt, míg élelmiszeriparuk egészen látványos – éves átlagban közel 2,5%-os – növekedést produkált. Élelmiszer-kivitelük bővülése szintén elismerésre méltó: a csatlakozás óta értékben megnégyszereződött, s már meghaladja a évi 10 milliárd eurót. A lengyel nyomulást a magyar vásárlók is naponta tapasztalhatják, különösen amikor 'árelőnyös' termékekre vadásznak az élelmiszerboltokban.”

Hogy is van ez? Lengyel parasztcsaládok 100%-os tulajdonában lévő, gyenge minőségű, apró parcellákon, félállásban, a saját országuk önellátásán túl verik meg a nagybirtokos magyar mezőgazdaságot? Mennyiségben, minőségben, élelmiszerbiztonságban, exportban, lakosság megtartó erőben – azaz mindenben? Nálunk pedig a magyar népnek nevezett "altatott" tömeg és mélységesen erkölcstelen, csótányszerű ún. elitje hagyta elsorvadni a minden épeszű nemzet alapját képező saját parasztságát...még az írmagját is ki akarja irtatja az "integrátorokkal"!

valódi 2014.07.03. 16:46:40

@gyalog.galopp: mielőtt bármiről véleményt mondasz, illik tájékozódni - természetközeli gazdálkodás esetében javaslom pl. Adrásfalvy Bertalan munkáit - és akkor nem nevetteted ki magad...

valódi 2014.07.03. 16:55:01

@István Tamasi:
"partnere lenni felvásárlónak, beszállítónak és bankhitelhez is nehezen jut." - virtuális világ!
Czakó Gábort, Kossuth-díjas jeles írónkat idézem:
"... Megszűnt a tulajdon szellemi, azaz isteni, szent, vagyis közösségi természete is. Ezért személy, család, nemzet, hit, művészet, jog, kultúra, lélek, munka, politika, szórakozás, sőt a természet is mind a gazdaság, a magánhatalmak prédája lett. Elvileg nincs semmi, ami ne lenne a Pénz szolgája. A magántulajdon szentsége az Antikrisztus szentségtörése. Az uralkodó nem istencsászár vagy papkirály, még csak nem is holmi zsarnok, Hitler és Sztalin vagy állat, Caligula lova, hanem Dolog, személytelen folyamatok, törvényszerűségek szövevénye, benne felelősségre vonhatatlan istenekkel vagy inkább démonokkal, mint Pénz, Fejlődés, Piac, Tudomány, Verseny, Politikai Korrektség és hasonlók. Beszélő bálványok, amelyek megföllebbezhetetlen parancsokat osztogatnak, utasításaikat tudósok, újságírók, politikusok, pénzemberek harsogják a fülünkbe... "
Éppen úgy, ahogy velejéig hazug mindenidejű politikusainktól megszokhattuk!
És az én személyes véleményem- bocsánat az ismétlésért, de ugye nem lehet elégszer…:
A Czakó Gábor által is varázsigeként említett Pénz, Fejlődés, Verseny virtuális fogalmak. Az ökológiai, azaz természetelvű „fenntartható fejlődés” fogalma azonban biológiai és nem gazdasági kérdés. Föld, víz, levegő, parasztember és falu –egyszóval vidék- nélkül nincs „fenntarthatóság”, nincs társadalom, sőt emberi minőségű élet sincs… A valódi falu nem a mai falunak csúfolt lakó-, üdülő- vagy szegény-, sőt nyomortelep, hanem egy emberi közösség és természeti környezetének szerves, önfenntartó egysége.
Hogy is mondja a politikai zsargon?
"Élelmiszer önrendelkezés"... Ez ugye azt jelenti, hogy egy emberi közösség a saját életterében, a saját földjén minden körülmények között, béke és külső ipari "inputok" (olaj, gép, vegyszer) híján is képes a saját biológiai léte fenntartására?!

Ha rosszul tudom, javítsatok...

gyalog.galopp 2014.07.03. 16:55:41

@valódi:
Nézd, ha kinevetsz, hát kinevetsz, ettől függetlenül , hajdanán nem láttam se lengyel, se szlovák tejet , vajat a hazai polcokon, de azt se mondanám, hogy jobbak, mint a magyar.
Azért nézzél már utána, miből adódik az ő versenyképességük, és mi a fenétől lettünk mi hirtelen versenyképtelenek.

valódi 2014.07.03. 17:02:56

@gyalog.galopp: kérdezd Raskó Györgyöt, Nyerges Zsoltot vagy Zászlós Tibort. Ők az agrárgyárosok, ők jajgatnak támogatásért. Rendes paraszt a 90-es évek elején még lenézte azt, aki pályázati pénzeket nyert - már akkor tisztességtelennek, korrupciónak gondolta. Aztán persze rádöbbent, hogy most ilyen a világ körülötte - fogcsikorgatva, kényszerből beállt ebbe a hamis ringbe!

gyalog.galopp 2014.07.03. 17:17:40

@valódi:

"Hogy is van ez? Lengyel parasztcsaládok 100%-os tulajdonában lévő, gyenge minőségű, apró parcellákon, félállásban, a saját országuk önellátásán túl verik meg a nagybirtokos magyar mezőgazdaságot? "

Na, ezt a rendszert, vagyis a TSZ alatt működő háztáji gazdálkodást verte szét nálunk a zöldbárózós újraosztás, most ezt kellene helyreállítani.
Félállásban egyébként csak a nyuggerekre lehet számítani, mint munkaerőre. A kis parcellák félállásban működnek, de egész állást a lengyeleknél se pótolnak.

valódi 2014.07.03. 17:43:29

@gyalog.galopp: "TSZ alatt működő háztáji gazdálkodás" - no most megint álljunk meg egy szóra! Amiről Te beszélsz, az a kolhoz! A szövetkezet az az önálló gazdasági egzisztenciával, földdel, termelési eszközökkel, tudással rendelkező parasztok piaci célú önszerveződése, ami nem tévesztendő össze a kényszerítéssel létrehozott kolhozzal. Nem lehet elégszer hangoztatni: az "életképes birtokméret" az nem közgazdasági, hanem biológiai fogalom. Életképes az a birtok, ami elsősorban a művelői saját biológiai létét, továbbá a munkamegosztás miatt a földközelből eltávolodott más családok élelmiszerét minden körülmények között -tehát olaj és béke híján is - képes megtermelni. Ahogyan nem létezik "életképes fegyvergyár", ugyanúgy egészséges társadalomban nem lehetne konkurense a helyi parasztcsaládoknak semmilyen virtuális képződmény, sem állam, sem bármilyen jogi személy. Ha ilyen formáció áll átmenetileg a parasztcsalád helyén, akkor csupán közönséges, profitérdekből elkövetett tolvajlás történik a jövő generációk terhére.

gyalog.galopp 2014.07.03. 17:56:56

@valódi:

Hát egyezzünk meg abban, hogy életképes birtok és birtokméret az, amelyik a művelőinek legalább a környezetéhez hasonló, minimálisan középszintű életszínvonalat tud biztosítani.

Konkrétan Magyarországon ma,családi birtok, állami beavatkozás nélkül nem életképes. A kereskedelem ugyanis nem magyar kézben van, ennélfogva beszállítóként szóba se jöhet kisbirtok.

valódi 2014.07.03. 19:05:41

@gyalog.galopp:
Kiegyezek. Olyan kérdés ez is, mint a "természetes személy" és a "jogi személy". "Életképes" gazdaság ... aki kitalálta, biztosan a "jogi személy" biológiai utóda...Érdekes lenne tudni, hogy csinálták!
Engem szerencsére nem érint a dolog, mert igen jó munkahelyem van: az Egyesült Taposóakna- és Művégtaggyár - ez nagyon életképes!

gyalog.galopp 2014.07.03. 19:20:59

@valódi:
Kishantos ügyben nem tudok semmit mondani, nem értek hozzá.
Addig is a humor legyen velünk!

Bell & Sebastian 2014.07.03. 19:31:32

@gyalog.galopp: Nézze meg a Hangya történetét, tanulságos. A kulcsszó egyébként a piac, legűjabban a marketing. Igényt támasztani olyasmire, amire eredetileg nem is volt.

Osztogattak itt már támogatásokat, kedvezményeket önkéntes szövetkezésre, feldolgozásra és értékesítésre is.

Kezdeti sikerek után elhalt minden, efféle próbálkozás.
Amire igény van, olcsó, állandó és standard minőségű áru, de elképesztő mennyiségben, saját raktárról (tárolókapacitással).

Aki a prémium kategóriában próbálkozik, annak a drágát váltakozó minőségben és hektikus szállítással kell eladnia, amellett hogy még be is kell dumálnia a jónépnek: neki pont erre van szüksége.

Nehéz ügy, ritkán jön össze. A kereskedelem, mint önálló ágazat, sem egyszerű. Ha a franciáknál például két hétig tárolható mélyhűtve a csirke, nálunk meg hatig, naná, hogy idehozzák eladni azt, ami kifut a szavatosságából, nem kutyatáp lesz belőle.

A német is ideteríti a maradékát, a francia is, más is.
Ugyanazon márkanév alatt nagyon gyakran szándékosan lebutított minőséget adnak el keleten.

Egy naiv szűzlány joggal várná el, hogy az Unió véget vessen az efféle vircsaftnak. Mondjuk, ha már tíz éve várja, akkor végleg pártában maradt.

Szúrófény 2014.08.24. 11:28:45

@Bell & Sebastian: Amire visszacseréltük az jobb? Középosztály

Végül a középosztály tényleges magyar része: a lefelé és felfelé bukottak két rétegéből tevődött össze: az első típus az úr betyár, minden szociális igazság, kultúra, könyv művészet ösztönös ellensége, a születési kivételezettség és kiváltságosság vadagyarú emberbaromja. A második típus az ezercsalafintaságú ravasz haszonvadász, szolgál minden űrt és érdeket, elnyom minden gondolatot és munkát, lesz bármily párt vagy érdekszövetség ágense, lesz idegen érdekek zászlója, poroszlója, vagy vérebe: csakhogy a maga vagyonát és hatalmi helyzetét emelje. A harmadik típus: talán a leghitványabb, aki nem vállal soha semmilyen felelősséget, kezdeményezést, nem kockáztat semmilyen melléállást, aki mindenszínű és semmi színű, barátja minden sikernek, és elszökője minden tragédiának.
A középosztály felfelé bukott magyar elemeinek, minden lépésüket előre, minden deka több kenyerüket az¬zal kellett és kell megfizetniük: hogy buzgón megmutassák az uralkodó érdekszövetségnek, mindenképpen al¬kalmasak az álláshoz jutásra, az előléptetésre... A fentebbi lelki sajátosságból szükségszerűen következik a magyar középosztály egy másik általános vonása: antidemokratikus, demokráciaellenes... egyszerűen a jól nevelt házi kutya úrkutyasága, mely fogat vicsorít a kevésbé pártfogolt és „be nem érkezett vértestvérei ellen!... a folytonos szolgaságban Annyira úri emberré csonkult, hogy képtelen emberré egészségesedni. Szabó Dezső
Ahonnan ez az elem beszivárgott, az orosz városok gettóiból, nem hozhatott magával sem tisztaságot sem magasabb erkölcsi színvonalat, sem a testi fáradságnak megbecsülését, sem szociális ösztönt, sem kultúrképességet. (... ) Ami antiszociális és kultúrképtelen elem van e barbár tömegben, Bartha Miklós 1910
(És ez az a „polgári középosztály" amelyet az új politikai kurzus szerint újjá kell teremteni?)

Bell & Sebastian 2014.08.24. 12:43:12

@Szúrófény: Nem hiszem, hogy ez lenne a cél. Az anyagi és világnézeti semlegesség (ami inkább sokszínűség) kitermeli a maga középosztályát, aztán hogy az mit kezd a megszerzett és jogos szabadságával (mire költi a pénzét és milyen civil közösségeket épít magának), az már rajta múlik.

Volt erre alkalom, közvetlenül a válság előtt, a hitelbőség idején és mondhatom, a magyar minőség (ebből a szempontból) egy fokkal nem alább valóbb például az olasznál / osztráknál / németnél.

Lenne ok az optimizmusra, a veszély inkább a kétoldali néphülyítés felől fenyeget, amennyiben az ellenkező előjelek ki nem oltják egymást.

Ebben sem rosszak a tapasztalatok, az urbanizált lumpen prolikat leszámítva. Ha ezek nem lennének, lenne ok az optimizmusra. De vannak.
süti beállítások módosítása