A vitakultúráról
2013. szeptember 06. írta: aristo

A vitakultúráról

lukacs.jpg

 „Az áldozati állatok másként gondolkodnak az áldozatról és áldozásról, mint a nézők; de kezdettől fogva nem hagyták szóhoz jutni őket.” (Friedrich Nietzsche)

Nagy Theodosius római császár 380. február 27-én kiadott vallási rendeletében olvashatjuk a következőket: „...a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat ecclesiáknak és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd, amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről”. Nemsokára megjött az isteni sugallat, és a pogányokat egyre súlyosabb retorziók érték – visszavonhatatlanul megkezdődtek a kereszténység évszázadai.

Mindez abból a – talán meglepő – okból jutott eszembe, hogy a minap elolvastam Heller Ágnes Igazság a politikában című művét. Nem fogadtam meg ugyanis Schopenhauer bölcs tanácsát, aki azt mondta: „Ne olvassatok, írjatok!” Magáról a könyvről, annak tartalmáról nem mesélnék most. Tervezem ugyan, hogy elkezdek egy olvasónaplót írni, azt azonban nem szeretném egy ilyen intellektuális Csernobillal kezdeni. A könyv ugyanis csapnivaló.

Olvasás után közvetlenül felmerül az emberben, hogy hogyan adhat ki valaki ilyet a kezéből, még akkor is, ha tudjuk: a kor előrehaladása nem barátja a koherens gondolkodásnak. Hellert azonban a „budapesti iskola” – édes Istenem! – egyik legjelentősebb alakjának tartják, a Kulturkampf csataterein vitézkedő egyik briliáns hadvezérnek, akinek magvas véleményére Brüsszelben is kíváncsiak. A válasz minden marxisták elérhetetlen szerelmének, Történelem kisasszonynak szoknyája ráncaiban rejlik. Az történt ugyanis, hogy hőseink tettek róla: sohase legyenek rákényszerítve a filozófia legjellemzőbb létmódját jelentő vitára. Soha. Tekintsük hát végig az iskola történetét, az olvasói érzékenységre tekintettel természetesen csak vázlatosan.

*

A kezdet egybeesik az orosz megszállással. Az orosz csapatokkal tér vissza későbbi szellemi atyjuk, Lukács is, hosszú száműzetés után, amelyet a '19-ben játszott kétes szerepének köszönhetett. Ő azután a lábainál összegyűlt áhítatos hallgatóságnak a marxizmus csodájáról mesél. Erről neki autentikus tapasztalatai voltak, hiszem Moszkvában rettegve ugyan, de végignézhette, ahogyan elvtársainak egy részét ledarálják a Lubjanka pincéiben – amit lehet, hogy megérdemeltek, de nem azért kapták. Nem vagyok egyedül ezzel a véleményemmel, mert Heller maga meséli A bicikliző majom című művében: „Utáltam, ahogy Gyuri bácsi beszélt az ellenségeiről: amikor Kunt letartóztatták és megölték, Lukács és társai ünnepséget rendeztek, jól bevodkáztak. »Gyuri bácsi, hogyan tehettek ilyet? Hogyan lehetett egy ember halálát, pláne, hogy megölték, ünnepelni?« Lukács fölemelte az ujját: »Kutyának kutyahalál!«” Hogy mindezek után hogyan tudják azt gondolni és/vagy mondani róla mai csodálói, hogy „elkötelezetten hitt a szocialista demokráciában”, azt nem tudom. Mindenesetre ebből a Lukács katedrája tövében gyülekező társaságból lett a későbbi budapesti iskola.

Hogy megértsük, miért is volt ez a marxizmus oly vonzó, Leszek Kolakowskihoz fordulhatunk, aki szerint: „A marxizmus népszerűségének egyik oka a tanult emberek körében abban a tényben van, hogy a marxizmus egyszerű formája miatt könnyen érthető volt; még Sartre is észrevette, hogy [a marxizmus] egy eszköz volt, amely lehetővé tette a történelem és a gazdaság egészének megértését anélkül, hogy tanulmányozni kelljen bármelyiket is.” Nehéz ezzel vitatkozni a „budapesti iskola” későbbi szellemi teljesítményeinek láttán. A marxizmus tette lehetővé számukra, hogy nyilatkozzanak és ítéljenek minden és mindenki felől – anélkül, hogy bármiféle valós tudással rendelkeztek volna a világról, amely körülvette őket. Ezt a tudatlanságot egészítette ki az élcsapat hübrisze; és ezek együtt tették lehetővé, hogy tökéletesen azonosuljanak egy gyilkos rendszerrel, annak módszereivel és vélt céljaival. Egészen egyszerűen átverték őket, ami nem meglepő, hiszen mit sem tudtak a világról a marxista ideológia horizontján túl.

A „filozófiai vitát” ezidőtájt elveszített állások, kényszernyugdíjaztatások, emigrációk és végső esetben letartóztatások kísérték. Ezek az aktusok voltak a szocialista vitakultúra elemei, és az „ellenség” – bárki aki mást gondolt – hamar megtanulta, hogy jobb, ha befogja a száját. Krassó Györgytől tudjuk, hogy bátyja – Miklós, aki emigrációjáig maga is Lukács-tanítvány volt – Londonban találkozott Hellerrel; és mikor az meghökkenten megkérdezte tőle, hogy mindazt amit most mondott, miért nem mondta el neki korábban is, tömören azt válaszolta: „Mert feljelentettél volna, Ágika”. És ez meg is történhetett volna. Az egyeduralkodóvá tett dogmán belül folyhattak csak viták a különböző szekták között, ám ezek sem voltak valójában mások, mint a pártvezetésben a funkciókért folytatott élet-halál harc (gyakorlatilag szó szerint életről és halálról volt szó) ideológiai kivetülései. A szó valós értelmében vita nem folyt. A „filozófia” művelése kimerült a különböző nem marxista gondolkodók – akiket egyébként nem adtak ki, nehogy kísértésbe essen valaki – marxista kritikájában.

A megszépítő messzeségben megpróbálják '56-ot cezúraként feltüntetni, mint a megvilágosodás pillanatát, ez azonban egészen egyszerűen nem igaz. Heller például – akinek nem tetszett a középiskolai tanárság – levélben ilyen mondatokkal könyörög a pártnak: „Kérem az elvtársakat arra, hogy segítsenek hibáim kijavításában. Tudom, hogy anélkül, hogy a párt aktuális ideológiái harcaiban részt vennék marxista filozófus nem lehetek. Szeretném, ha megmondanák, mivel tehetnék bizonyosságot – nap napi pártmunkámon kívül – elhatározásom őszinteségéről.” „Hibák” alatt az '56-os eseményekben játszott szerepét érti természetesen. Mindezt azért, mert jobban szeretett volna az egyetemen tanítani. A levelet később a halott férje nyakába varrta. Ennyit '56-ról, mint a cezúráról. Így kerülhettek vissza a budapesti iskola egyes tagjai az egyetemekre, kutatóintézetekbe – ki hová vágyott, elvégre mégiscsak a lét határozza meg a tudatot...

*

A csendes brezsnyevi rothadásban aztán felfedezték, hogy nyugaton mindenütt eszmetársaik irányítják a szellemi életet – a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején járunk –, akik tárt karokkal fogadják őket. 1968 ugyanis töréspont a baloldali gondolkodás és a baloldali eszméket hirdető pártok történetében. Egyrészt az orosz beavatkozás Csehszlovákiában, másrészt a '68-as párizsi események rávilágítanak a mind szélesebb repedésekre a monolit marxizmus épületén. A vállalhatatlan eseményeket már a szokásos, KGB-ihlette propaganda sem képes eltakarni. Még a legütődöttebbek is, mint Sartre, elkezdenek valamiféle óvatos visszavonulást és elkezdenek a „plurális marxizmusról” beszélni, ami ugyan oximoron, de jól hangzik és nem kell egyből hülyeségnek nyilvánítani mindazt, amit eddig hajtogattak. Hőseink is pontosan ezt tették, ők is a „plurális” marxizmust kezdték hirdetni. Ezzel párhuzamosan egyből úgy is érezték, hogy szűk nekik ez a kelet-közép-európai, fasiszták által lakott akol, odakint a nagybetűs Világ várt rájuk.

A korčulai nyilatkozat aláírása mára halálmegvető bátorságként van tálalva. Ennek azonban ellentmond az iskola egy másik prominensének – a Hellernél sokkal okosabb és kifinomultabb Vajda Mihálynak – állítása. „...Miután használhatatlanokká váltunk a párt »liberálisabb« szárnya számára is, bármikor, ha szükségük lesz rá, »beáldoznak« bennünket. (...) 1972 végén eljött a »beáldozás« ideje. Hogy miért látták így, azt nagyjából tudjuk; erről azonban nem szeretnék írni, a kutyát sem érdeklik ma már ezek a párt belharcaival összefüggő történetek.” Ebből is látható, hogy egészen egyszerűen rossz lóra tettek egy bennfentes pártvitában. Van ilyen. A bujdosókat pedig nem Rodostó várta, hanem a nagy nyugati egyetemek baloldali filozófia-tanszékei; a létrejövő helyzetet talán a „luxusbujdosás” fogalma jellemezhetné a legjobban.

A szellemi légkör azonban változóban volt. A marxizmus „plurális” felfogása kiengedte a szellemet a palackból: ami eleinte a marxizmuson belüli „modernizációnak”, „aktualizálásnak” indult, tagadássá, vagy legalábbis alapelvek egy részének kétségbevonásává vált. Ez idő tájt, ezzel párhuzamosan és ettől nem függetlenül az amerikai gazdasági szupremácia szellemi-ideológiai szupremáciává is kezdett alakulni. Az amerikaiak és a nagy amerikai egyetemek – akik a legjobban fizettek – nem kedvelték a marxizmust. Az amerikai szellemi körképben a marxizmus csak pasztell árnyalatokban volt jelen, és ezt is jórészt kipurgálta a McCarthy-bizottság áldásos tevékenysége. Az ideológiai irányításra törekvő értelmiségiek – a „tojásfejűek” – elkezdik az afféle baloldali liberalizmus kitalálását. Ennek a levét isszuk a mai napig. Hőseink tökéletesen illeszkedtek ebbe a folyamatba. Részenként felhagytak a marxizmussal, és helyette a balliberális elveket kezdték hirdetni. Ismét csak tökéletesen lépést tartva a mainstreammel. Vita újfent nem volt, nem lehetett közöttük. Tökéletesen ugyanazt mondták, amit a többség. Szerették is őket érte. Így tengették életüket – in partibus infidelium –, amíg el nem érkeztek a '90-es évek, és lehetővé vált, hogy diadalmasan visszatérjenek, mint a szabad világ küldöttei. Érezzük át a pillanat nagyszerűségét! Azok, akik meghonosították errefelé – eszközökben nem válogatva – azt az ideológiát, amely negyven évig fogságban tartott bennünket; mint ezen ideológia legyőzői térnek vissza és lehajolnak hozzánk – tévhitek között botorkáló kis bolondokhoz –, hogy felemeljenek a fénybe. Újfent nincs vita, laudáció van. A hazai szellemi élet – a Lukács-óvoda, -bölcsőde és -szülőszoba gyermekei – boldog odaadással omlik a nagyok lábaihoz.

Csak hát minden véget ér egyszer. A balliberalizmus elérkezett életciklusának végéhez. Ennek ékes bizonyítéka, hogy nevetségessé válik. A nevetségesség minden szellemi áramlat sorsa és vége, az a pillanat, amikor önmaga paródiájává válik, erre példa a gender-ideológia megannyi vadhajtása. Új szelek fújnak és új emberek jönnek, akik – ahogyan az normális helyeken lenni szokott – kihívást intéznek a régiekhez, vitára hívják őket. Ők azonban nincsenek ehhez hozzászokva. Az opportunizmus, ami egész, itt felvázolt pályájukat jellemezte, sohasem kényszerítette őket erre. Túl ezeken az is megakadályozza a vitát, ha valaki nem állít semmi fontosat, ahogyan azt hőseink tették egész pályájuk során. Talán ez a szokatlan-ismeretlen vitahelyzet okozta Hellerben azt a feneketlen dühöt, ami ebben a TV-szereplésben is tetten érhető; hiszen lassan a poros lomtárba, a nem túl érdemes szellemi anomáliák polcára kerülnek hőseink és áldozataik.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr495489277

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A vitakultúráról 2013.09.06. 16:52:05

A nevetségesség minden szellemi áramlat sorsa és vége, az a pillanat, amikor önmaga paródiájává válik.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kandeláber 2013.09.06. 17:38:38

@Virág et.: Kívánom a banyának, hogy lőjék pofán húsz méterről gumilövedékkel.
Egyébként engem nem is ez zavar a legjobban vele kapcsolatban, hanem az általad talán el sem olvasott cikkből a rimánkodása az elvtársakhoz, vagy Krassó Miklós szellemes válasza, hogy miért is nem beszél nyíltan Ágikával Budapesten.
Ez a vénasszony egy erkölcsi nulla.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.06. 18:19:08

Ebben speciel tökre igaza van @Aristo-nak: a balos csőcselék mindig (így most is) megbízhatóan szállítja az illusztrációt, posztjai alátámasztására!:-D

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.06. 18:22:59

@Virág et.: Már készültem érdemi választ adni a kommentre de ez olyan színvonaltalan sz.r lett (nincs rá jobb szó), hogy azt se érdemli meg.

Valami érdemi a patkányblogról? Túl azon, hogy nyilván Hitlert sem kunszt bírálni hiszen ő is halott...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.06. 18:43:03

@aristo:

1) Csak megkérdezem! Van valamiféle prognózisa is arról, hogy merre tolja a világ a ballibbizmus után a biciklit? Mert ez egy valóban érdekes téma (volna)!

2) "...»Kutyának kutyahalál!«"

Ez meseszép!

sünbab 2013.09.06. 18:59:08

"A balliberalizmus elérkezett életciklusának végéhez. Ennek ékes bizonyítéka, hogy nevetségessé válik. A nevetségesség minden szellemi áramlat sorsa és vége, az a pillanat, amikor önmaga paródiájává válik, erre példa a gender-ideológia megannyi vadhajtása. Új szelek fújnak és új emberek jönnek, akik – ahogyan az normális helyeken lenni szokott – kihívást intéznek a régiekhez, vitára hívják őket."

Ezzel a bekopizott idézettel több problémám is van.
1. Nem egészen világos, hogy a balliberalizmus itt most a nálunk élő formát (megjelenítőket) jelenti, vagy úgy általában, mint ideológiai rendszer fog kimúlni szerző szerint.
2. Az új szelek, új emberek mikor jönnek, kik ők és az ő ember- és világképük miről szól (majd)?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.06. 19:01:52

@bbjnick: Sajnos több is. Legalább kettő, minden azon múlik hogyan ér véget az európai felvilágosodás, erőszakosan, vagy végelgyengülésben. Félek, nincs annyi idő, hogy pusztán a szellem képes legyen lassan továbblépni. Túl sokan vagyunk és túl megátalkodottak lettünk.

Ha erőszakosan ér véget, akkor valamiféle új középkor várható, ahol a túlélők az erősek szárnyai alá menekülnek, alávetve magukat és feltehetően úgy gondolják majd, hogy mindez büntetés az eddigiekért. Ehhez az elátkozottak szelleme passzol, s valamiféle bolygó-zsidó lesz belőlünk; illetve belőlük mert ezt mi már nemigen éljük meg.

Ha végkimerülésben, ágyban párnák között múlik ki akkor olyanok jönnek akiket nem ismerünk - feketék sárgák, egyebek - és nem tudjuk megbecsülni, megérteni hogy ők mit gondolnak a világról. Mindig is úgy gondoltam csak nagyon felületes és nagyon téves elképzeléseink vannak arról, hogy ők hogyan gondolják a világot.

Bell & Sebastian 2013.09.06. 20:02:52

Már amikor először szapultuk itt a marxistákat, felhívtam a figyelmet arra, hogy a (gazdaság)filozófiának létezik alkalmazott ága is.

Ez pontosan úgy működik, mint bármely, más területen.
Összeáll a stáb, kapják a lóvét és az irányt. Felveszik a kiinduló adatokat, kitalálják a trendeket és megszabják a teendőket.

Ami az érdekes, hogy közvetlenül '89 után még aránylag pontosan látták a folyamatokat, csak akkor éppen Antall dugott pumpát a bicikli első kerekébe.

Majd jött jöttek szépen, sorban a többiek, váltakozó sikerrel hadakozva a gaz imperialistákkal.

Ha csak a klasszikus felosztást nézzük (stratégia, taktika és cselekvés), megfigyelhetjük, hogy a stratégiát a pártvezér szopja ki az ujjéból, hozzá taktikát a kommunikációs osztály keres, a ministránsok meg vidáman ötletelnek és improvizálnak a kottára.

Annyira kevés a reakcióidő a kihívások lereagálására, hogy a szakmai műhelyek szóhoz sem jutnak.

De bennem már fölmerült az a sanda gyanú is, hogy nálunk Lenin "permanens forradalom" -elmélete győzött.

Míg Németországban (például) a gazdaság határozza meg a politikát, nálunk mindig a politika fekszik a lerobbant gazdaság alatt egy bazinagy villáskulccsal és feszt szereli - ha kell, ha nem. Ha ért hozzá - de nem.

Nem látok itt se színvonalas filozófiát, se vitát, ez igaz. A Hellernyanyók -akármilyen rendszer van is- már csak az emlékezetkultúra részei, integethetnek a panoptikumból vagy a szocialista szellem vasútja mentén csörgethetik láncaikat - másra úgysem jók.

Ami a nagyobbik baj, hogy _semmi_ sincs helyettük.
Így meg nehéz vitatkozni, felek híján.

Bell & Sebastian 2013.09.06. 20:08:59

@aristo: Már bocsánat, hogy brácsázok maga alá, de nem láttam még a Bbj -nek írt válaszát. Amit persze osztok.

tableno 2013.09.06. 20:19:57

@aristo: nézd, az hogy te egy köldöknéző, félművelt wannabe-bayerzsolt vagy, még nem jelenti azt, hogy az emberiségnek az az uszkve 99%-a, aki kívül esik a megdöbbentően szűk látókörödön, nem fog a jövőben szép és értékes dolgokat alkotni. Tőlem süllyedj dekadenciába, ha az neked jól esik, de ne várd, hogy a világ is kövessen!

Bell & Sebastian 2013.09.06. 20:26:45

@tableno: Most jobb, miután jól leköpted magad? Ez a poszt nem is neked szól.

vadkelet 2013.09.06. 20:27:04

Hitler/Sztalin is meghalt meg se siratja normalis ember.

Biszku/osszes naci taboror seggfej aki meg eletben van s iteletre var, megsem sajnalja normalis ember.

Ezek meg "csak" pofaztak meg embereleteket tettek tonkre. Van kulonbseg? Normalis ember nem sajnalja oket :)

egyetmondok 2013.09.06. 20:30:29

Bár igaz lenne,bár úgy lenne,hogy a magyar jobboldalnak az lenne a baja a magyar baloldallal, hogy az marxista.
De ez nem így van. A magyar jobboldalnak az a baja a magyar baloldallal, hogy az liberális kapitalista.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2013.09.06. 20:32:11

@bbjnick: Így van, kár is tagadni.
A vitakultúráról: Ez a fajta kommunikáció elveszett, de szerencsére van helyette egy másik fajta vitakultúra: szerintem ez ennyit ér- szerintem meg többet - szerintem meg kevesebbet - satöbbi. Aki meggyőzi a másikat róla, hogy többet ér, az nyert. Gratulálok. Csak így tovább.

-ling 2013.09.06. 20:36:16

Sajnos a poszt címe tényleg megtévesztő. Rosszul esett, hogy izgalmas elemzés helyett egy ilyen témára került sor. Heller a hazai vitakultúra tekintetében csak egy nem túl jelentős pont, reméltem a második bekezdés után eltűnik, de nem tette... :(

Mi lenne, ha kárpótlásul egy körültekintő írást közölnétek a hazai közéleti retorikáról?

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.09.06. 20:37:49

Biztos vagyok benne, hogy Nietzsche magából kikelve rugdosta volna ezt a nőt, habzó szájjal zsidózva.

Bell & Sebastian 2013.09.06. 20:39:53

@-ling: Fogós kérdés, mivel előbb fel kellene jönnie a béka segge alól.

@egyetmondok: Szélsőliberális-rablókapitalista, így pontos.

tableno 2013.09.06. 20:42:32

@Bell & Sebastian: hála Istennek, tényleg nem nekem szól. :-) Én ugyanis a jövőt izgalmas kihívásnak látom, és nem arra fecsérlem az intellektusomat, hogy "régenmindigmindenjobbvolt!" felkiáltással rituálisan és aristo-kratikusan elmetéljem az ereimet... Szánnivaló, komolyan! :-)

Bell & Sebastian 2013.09.06. 20:46:58

@vadkelet: Miután megdögölt a hóhér (előtte a Krímben még felülmúlta önmagát), itthon azért -biztos, ami biztos- még jó sokáig tanítottál a Dicsőséges Tanácsköztársaság 133 napját és a Kakadémia éppen a napokban meszelte el kunbélatagadásért Tormayt!

Ezt a truvájt csak a magyarok tudják, senki más! :D

Utolsó rohamra a Negyedik Köztársaságért! (anyátok!)

Bell & Sebastian 2013.09.06. 20:50:50

@tableno: Csak szólok, a világvége a jövő héten elmarad és lehet, hogy végleg is, mivel minden ember szabad akarata összegződik - végső soron.

Feltéve, ha nem mindig az usraeli kutya baszik.

egyetmondok 2013.09.06. 20:55:46

@Bell & Sebastian:
Köszönöm,magam is így vélekedek a jobboldal baloldalról alkotott véleményét illetően.
De azért szívesen olvasok színvonalas írásokat,mint ez is, amelyek ennek pont az ellenkezőjével vádolják a baloldalt.

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.09.06. 20:59:19

Lukács György száján mi az az undorító szemölcs? Azzal nyalta Heller Áginéni picsáját?

tableno 2013.09.06. 21:00:46

@Bell & Sebastian: ne nekem szólj, hanem aristonak, mielőtt borba fojtja magát! :-D

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2013.09.06. 21:01:02

@Wind Callman tér: Az az undorító szemölcs Te vagy. Akarsz nőni?

Bell & Sebastian 2013.09.06. 21:02:43

@Wind Callman tér: Vuityics Trutykó vándorló melanomája.

tableno 2013.09.06. 21:18:48

@Bell & Sebastian: ne nekem szólj, hanem aristonak, mielőtt borba fojtja magát! :-D

Robinzon Kurzor 2013.09.07. 00:15:12

- Ez az édesanyja képe?
- Nem. Lukács György öregkorában

(Kornis Mihály: Körmagyar; Negyedik jelenet - A fiatal elvtárs és a fiatalasszony)

Leskelődő 2013.09.07. 00:58:01

További érdekes, a cikket alátámasztó és illusztráló adalékok egy mellőzöttnek nem mondható Heller kortárs (sajnos, sokkal kevésbé szórakoztató, ámde szószátyár) előadásában itt olvashatók:
beszelo.c3.hu/03/11/11ungvari.htm

Mazsolák:
"Amit ma Lukács Budapesti Iskolájaként tartanak számon, az a háború utáni tanítványainak második hulláma. Az első a kérlelhetetlenek nemzedéke volt, azoké, akik a népbiztossá lett polgári filozófus erkölcsi vívódásából csak a győzelmet érzékelték, s vakon követték a messianisztikus forradalmárt, ..."

"Az arrogancia egyébként a háború utáni nemzedék második természetévé vált. Az Eötvös Kollégium egykori párttitkára, a klasszika-filológus Falus Róbert a haját tépte, amikor Heller Ágnes Arisztotelészről szóló munkáját bírálták az Akadémián, hiszen Heller egyetlen szót sem tudott görögül. Viszont már akkor is mindenhez értett, Arisztotelész, a reneszánsz, Leibniz, a történelem filozófiája – bámulatra méltó és sikeres merészség. Heller belép a legtradicionálisabb szakmába, a klasszika-filológiába, s nem tanul meg görögül. Elég, ha a világ megtanul Hellerül."

Virág et. 2013.09.07. 06:52:23

@bolá: És ez ugye így történt, tény, mert le van írva. A másik felet meg se kell kérdezni, az kommunista szokás.

@h734790: Mert nem a vitakultúráról szól? Ami a címe? Hanem aristo szokásos egypercese arról, hogy utálja a komcsikat. Öncélú, tele a szokásos, százszor olvasott - ismételt sztorikkal. Ezért. Ezúttal ohne cseléd meg disznópásztor kivételesen.

@Kandeláber: Elolvastam. Megbántam. Egyébként arra Heller azt mondta, hogy az akkori férje nyomására, nyilván egzisztenciális okokból tette és ezerszer megbánta. Megbocsátani is komcsi dolog, tudom. Igazi keresztény élete végéig gyűlöl - sőt, lehetőleg átadja a gyermekeinek is. Ezt írja a Biblia.

@aristo: Már akartam kérdezni, hogy mi ez a patkányblogozás? De aztán rájöttem, minek. Aristo szájából ez igazából dicséret.

Ha valaki ma ír egy cikket arról, hogy Hitler sz.r ember volt, akkor az is kb. annyira lesz izgalmas, mint ez, függetlenül attól, hogy Lukács meg Hitler azért messze nem egy kategória. De mondom, miattam aztán írhatsz egy szokásos "fujj, komcsik" szösszenetet, de ne írd már fölé, hogy vitakultúráról, mert pont arról nem szól. Az az álca, hogy rúghass egyet-kettőt olyanokon, akiket nyilván nem szeretsz. Ez pedig a magánügyed.

gyalog.galopp 2013.09.07. 07:40:31

@Bell & Sebastian:

Ha jól emlékszem, Marx a fejéről a talpára állította Hegelt, Lenin pedig a fejéről a talpára állította a marxizmust, vagy valami hasonló duma ment. A lényege a szocializmus ezen belül a gazdaság irányítására is kiterjedő erőszak szentesítése volt.
Ennek következményeként a vitakultúra elsorvadása a gazdaság irányításban is meghozta a gyümölcsét, amilyen filozófus lett egy Hellerből, hasonló kaliberű emberek igazgattak gyárakat, minisztériumokat.

Az a társadalom, amelyet módszeresen leszoktattak a gondolkozásról, ezzel párhuzamosan megszokták a felelősség vállalás hiányát, eshetőlegességét, nem tud mit kezdeni a konstruktív vitakényszerrel és a felelősséggel.
Miközben azon szórakozgatunk, hogy ki kit súgott be, Biszkunak mennyi a nyugdíja, ki volt , vezető akármi, a gazdaság irányitás mechanizmusa semmit nem
változott. Ugyanaz a szellemiség osztja az észt, mint 30 évvel ezelőtt. A politikai pártok ideológiai alapú osztályharcot vívnak , kisajátítanak maguknak fogalmakat és az alá próbálnak híveket gyűjteni. Konstruktív vita nincs, csak álcázott pozíció harc, és háttéralku.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.07. 08:30:51

@Virág et.: A patkányblogozás egy hely - a patkányblog - nevéből gyakorítóképzővel képzett szó. Vö.: buzizás. Szívesen máskor is.

Virág et. 2013.09.07. 08:43:24

@aristo: Nem mondod. Végtelen bölcsességedben annyit még megmondanál, hogy melyik is az az ún. patkányblog és nekem mi közöm hozzá?

tomtyi 2013.09.07. 08:45:03

@gyalog.galopp:
Szerintem Lenin nem állította a "talpára" Marxot. Pusztán annyit a "leggyengébb láncszem" elvét alkalmazta. Merthogy Marx szerint a kapitalizmus természetes fejlődése vezet a kommunizmushoz, Lenin szerint viszont az arcvonalat a legfejletlenebb országban kell megbontani, ahol még nem erős a kapitalizmus. Arra mondjuk nem tért ki, hogy így a proletariátus sem. Ezért kellett a forradalmi terror. Hogy a népek "akarják" jót.

gyalog.galopp 2013.09.07. 09:35:08

@tomtyi:
Persze, Lenin semmit nem állított talpra, legfeljebb vízszinbe helyezte azt is ami állt, agyag alá.

A talpra állítás szöveg pont a leggyengébb láncszem összefüggésében keletkezett. Marxék szerint a legfejlettebb gazdaság lett volna a nyerő, de lenin bebizonyította, hogy nem, "kellő határozottsággal" a leggyengébb láncemnél kell kezdeni. Ez volt a talpra állítás, vagyis vele párosuló totális erőszak.

Urfang 2013.09.07. 10:50:58

Vicces, hogy húsz évvel a rendszerváltás után még mindig vannak, akiknek élvezetet okoz a marxistázás. Frankón lehet őket szapulni, amikor már nincs a világon egyetlen árva marxista sem, aki visszaszólhatna. Ez aztán a lightos vitakultúra.

Az pedig még viccesebb, hogy azok teszik ezt, akiknek a legközelebb sikerül pottyanniuk a marxizmus fájától. Kiknél is van divatban máig a hírek sztálini stílusú retusálása? Kiknél szokás a párttagokat kizárólag olyan obersovszky stílusban meginterjúvolni, ami után bármelyik régi marxista megnyalná a száját? Kiknél van még mindig pártfőtitkár kultusz? Kik az új élharcosai az imperialista-kapitalista bankok-multik elleni küzdelemnek?

Kik ma a marxisták igazi szellemi utódai kedves Aristo?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.07. 10:53:59

@Urfang:

Vicces, hogy közel hetven évvel a nemzetiszocializmus bukása után még mindig vannak, akiknek élvezetet okoz a nácizás.

Kik ma a nácik igazi szellemi utódai kedves Urfang?

:-)

Urfang 2013.09.07. 10:58:47

@bbjnick: Netán hallott engem nácizni?

Urfang 2013.09.07. 11:34:59

@bbjnick:

Nos, azt a nácik mai szellemi utódaira értettem. Az ilyenekre:
www.addictinginfo.org/wp-content/uploads/2012/04/neo-nazis-saluting.jpg

Te minek neveznéd az ilyeneket, ha nem neonácinak?

És akkor azt már nem is vitatod, hogy a marxisták mai utódai a hír retusálós, obersovszky interjús, pártfőtitkár kultuszos, imperialista-kapitalista bankok-multik elleni élharcosok?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.07. 12:11:19

@Virág et.: Nos a patkányblog egy hely a kietlen interneten, ahol - a posztban vázolt szocialista vitakultúra továbbélésének ékes példájaként - embereket jelentenek fel és próbálnak meg egzisztenciálisan ellehetetleníteni, csak azért, mert másként gondolkodnak mint ők. Teszik mindezt a társutasok (a "hasznos idióták", ahogyan apjuk Lenin nevezte őket) lelkes ovációjától kísérve. Aki ilyet tesz az patkány (bár ez igazságtalan a nevezett rágcsálóval szemben, ő még sosem jelentett fel senkit és nem is szavazott Gyurcsányra) és ahol fellelhető az a patkányblog.

Hogy MAGÁNAK mi köze mindehhez azt nem tudom, mert tudom, hogy kicsoda MAGA (an sich ahogyan a művelt szingaléz mondja) a nickje viszont ott lóg állandóan és ájultan helyesel, nyilván a feljelentéshez is. Remélem segítettem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.07. 13:14:10

@Urfang:

1) Ezek az arcok tüntettek együtt a katolikusokkal Párizsban a buziházasság ellen?

2) Az (új)orbánizmus (a köccseiánizmus) nem marxista alapú, hanem a nyolcvankilencesség hipertrófiája. Keveredik abban nagyon sokféle elem, némi marxista beütés is. A marxisták egyenesági szellemi utódai nálunk a liberálbolsevikok (öndefiníciójuk szerint: balliberálisok).

Urfang 2013.09.07. 13:54:02

@bbjnick:

A marxizmus úgy hatja át az orbánizmust mint a búvópatak. Be van fedve ugyan az erőltetett komcsizás és marxistázás földjével, de a réseken át újból és újból feltör.

Egyszerűen képtelenek szembenézni azzal, hogy a tiszta marxisták és kommunisták végleg kihaltak, a liberálissá átvedlettek olyan messze gurultak tőle amennyire csak lehet, de még az utódpárt is messzebb gurult mint az orbánista tábor, amely egy rövid kitérő után visszagurult a bolsevik fa gyökereihez.

Mind a retorikájában, mind a politikában, mind a gazdaságban, az orbánisták állnak ma a legközelebb a régi kommerekhez (talán csak a Munkáspárt előzi őket, amitől már alig különböznek). A régi reflexek és az mszmp-s öregbolsik java náluk lelt új hazát, és ezt alig fedi el a nemzetikeresztény máz meg az állandó komcsizás-marxistázás.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.07. 13:54:50

@aristo:

Gondolkodtam én ezen a kérdésen elég sokat és tudja, mi az, ami a leginkább érthetetlen számomra: hogy tkp. ortegáék óta ugyanabban a lekvárban fövünk és mégsem, azóta sem, tudunk magunknak egy új, működőképes önképet és jövőképet megszülni. Teljesen olyan, mintha Európa, már vagy legalább hetven-nyolcvan éve, elveszítette volna a konzekvenciák levonásának és az önreflexiónak a képességét...

Bell & Sebastian 2013.09.07. 13:58:07

@bbjnick: Amióta Európa nem az európaiaké, azóta lehet ilyen jogos érzése.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.07. 14:03:43

@Bell & Sebastian:

Ez egy nagyon jó meglátás!

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.09.07. 14:15:52

@Urfang:
butafasz.- az orbánizmus nem marxista/maxizáló-kommunista. nyomokban sem. diktatúra.

aristo végre valami fogyaszthatót írt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.07. 14:16:34

@Urfang:

Ilyeneket ne nagyon írj, mert ezzel csak a Fidex centrális erőterét erősíted --- nagy ám a kádárista nosztalgia Magyarországon!:-)

Egyébként pedig nincs igazad! Én éltem a kádárvilágban, ott nőttem fel, ott váltam nagykorúvá és az, bizony, egészen más világ volt, mint ez a mostani. Ez a mostani rezsim egy virtigli demokratikus rezsim (minden hivatkozásuk demokratikus), ellentétben a kádárvilággal, ami egy virtigli ideologikus rezsim volt. Hogy a liberálbolsevik (ideologikus) demokráciafelfogással nem egyezik az a demokráciafelfogás, amit a Fidex képvisel, részletkérdés.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.09.07. 14:25:40

@bbjnick: hülye vagy. a demokráciára hivatkozás semmi.
a fideszen belül is a rettegés az úr.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.09.07. 14:28:30

@bbjnick:
pedig egyszerű. ezek a liberális demokrácia jellemzői. hitler túlhajszolt dolgai után meg nemigen jöhetett más.
és most lassan elérkezik a humanista diktatúrák kora. persze, ha jót akarunk magunknak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.07. 14:31:44

@jose maria padilla:

:-D

Ez egy vérkorrupt demokrácia: aki a fidexben retteg, valószínűleg attól retteg, hogy oda lesz a kolonc. Ha ez egy rendes diktatúra volna, akkor már a Zellenzék 90%-a börtönben ülne.

Alfőmérnök 2013.09.07. 14:47:40

@jose maria padilla: Figyelj, Lukács egy féreg volt, Heller meg egy gerinctelen vénkurva. Ezt tudjuk. Ezen felül ír valami érdemlegeset aristo? Pl. ír Márkus Györgyről, Bence Györgyről. (Ez utóbbi egyébként Orbán tanácsadója volt.)

Alfőmérnök 2013.09.07. 14:52:03

@bbjnick: "Elszámoltatás" címén Orbánék (konkrétan Budai Gyula) eddig csináltak, hogy néhány csóró filozófust megrágalmaztak. Természetesen semmi törvénytelenség nem történt - ami kifogásolható volt a dologban, olyat a jobboldalon is csinálnak ezerrel -, de Aristo szerint fel kellett volna akasztani őket.

Urfang 2013.09.07. 15:43:39

@jose maria padilla: @bbjnick:

Nem azt mondtam, hogy színtiszta marxisták, hanem azt hogy a jelenlegi felhozatalból a fidesz áll a legközelebb a marxistákhoz.

Akiknek 2012-ben van képük elővenni a sztálini retusálást az nem esett messze a kommunisták fájától.

Akiknek a médiája a párttagokkal szemben csak az alákérdezős, félve benyalós stílust meri bevállalni (amit Obersovszky vitt tökélyre) azokban máig él a bolsevizmus szellem.

Akiknek máig úgy működik a pártja, hogy a kultusszal övezett pártfőtitkár az atyaúristen, ahogyan Rákosi és Kádár uralta a pártot, azok nem jutottak túl a sztálinizmuson.

Akiknél újra és újra visszaköszönnek a jól ismert marxista frázisok a hanyatló nyugatról, az imperialista kapitalistákról, a multikról-bankokról, a nép-zemberek akaratáról, azok máig a marxizmust művelik.

Tetszik vagy sem, egyik másik pártnak sincsenek ilyen tipikus bolsevista-marxista jellemvonásai mint a fidesznek. Ez tény. Egy az egyben köszön vissza az orbanizmusban a kommunista jelleg. Lehet hogy ez már nem a színtiszta bolsevizmus, hanem az elkorcsosult nemzetikeresztény szósszal leöntött változat, de olyan jellegzetes marxista beidegződésekkel van tele, mint egyik másik párt sem, még az utódpárt sem.

bömböcz 2013.09.07. 16:12:49

@Urfang:
Ezek mind szemenszedett rosszindulatok!
Orbán Viktor kirekesztésmentes judeokráciát épít az új Cigányisztánban, az arra alkalmasoknak!
Miheztartásvégett...

Virág et. 2013.09.07. 21:10:12

@aristo: Nocsak, rajongóm van? Követed minden lépésem? Megtisztelő. (Nem az.)

Egyébként, ha arra a tolgyes vagy tolgy vagy mi incidensre gondolsz, akkor abból az internetdrámából épp kimaradtam, szándékosan.Viszont, ha már ennyire nem szereted a kommentelők feljelentgetését (rendőrségen, nem összetévesztendő a polgári perekkel), akkor ellenérzésednek 2014-ben hangot is adhatsz az urnáknál, mert ebben sem a balos blogoszféra az élenjáró, hanem Lázár és Papcsák, idoljaid közül kettő. Vagy gondolom rájuk más szabályok érvényesek.

(Az interneten nem szokás a modoros magázódás két névtelen nick között, ezért kár is erőlködnöd. Ha ragaszkodsz hozzá, akkor marad a csendőrpertu.)

Alfőmérnök 2013.09.07. 21:15:34

@Virág et.: A tölgyes sztori egy gusztustalan dolog volt és a vincentesek tényleg patkányok voltak.

A legviccesebb persze az lenne, ha kiderülne, hogy aristo tényleg Botos Máté, aki kibaszta tölgyet, és még képes egy tölgylevelet tenni az avatarjára ez a szánalmas senki. :)

Virág et. 2013.09.07. 21:24:48

@Alfőmérnök: pontosan ezért maradtam ki az egész történetből. Egy ostoba hozzászólás lett túlreagálva. Nem vagyok híve az internetes kommentek kriminalizálásának, még képletesen sem. Tolgy vagy tolgyes vagy ki nehézsúlyú baromságot mondott, erre egy válaszposzt bőven elég kellett volna, hogy legyen. Nem lett, ez nem volt szimpatikus. Ahogy az sem, amikor pl Dániel Pétert a kamaránál feljelentették még a Horthy-szobros akciója előtt, vagy ahogy Lázár és Papcsák sorozatosan jelenti fel a névtelen kommentelőket.

A blogokat én nem úgy látogatom, hogy kiket szeretek és kiket nem. Ha a bejegyzések jók, akkor olvasom, kommentelem. Ha nem, akkor meg nem. Ebből csak aristo vonja le azt a következtetést, hogy valami egységfront lenne itt vele szemben. Pedig nincs.

MolnarErik · http://heraldika.blog.hu/ 2013.09.07. 21:30:15

Vicces dolog, amikor 1 olyan ír a vitakultúráról, akinek az egyik rendszeresen visszatérő fő érve az, h a másik cselédek és disznópásztorok leszármazottja.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.09.07. 23:40:05

@MolnarErik:
Hát ha egyszer tény, mi baj vele?
Meg buzi is, természetesen.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.08. 09:20:47

@Virág et.: Nem követem a lépéseit, de nem nagyon lehet azokat nem észrevenni, hiszen maga valamiféle főkolompos ott.

Papcsák és Lázár urak drámájából pontosan kimaradtam, szándékosan és ahogyan maga - az események után - vígan kommentelget ott, hiszen ennyi pont elég volt, ennek mintájára én is nyugodtan szavazhatok a Fideszre.

A tegezés valamiféle bensőséges, mit ne mondjak baráti viszonyt tételez fel, tehát ha én tegeződnék magával az azt a képtelen feltételezést vonná maga után, hogy közöttünk ilyesfajta kapcsolat van. Persze ha maga csendőrnek gondolja magát, úgy beszél ahogy akar. Bár nem értem én magukat, az egyik SS-tisztnek, a másik csendőrnek képzeli magát.... Aztán meg szidják a fasisztákat, bajok vannak ott.

Alfőmérnök 2013.09.08. 13:06:48

@aristo: Te meg azután írsz posztokat a mandinerre, hogy tölgy kicsinálásában (mulasztással) közreműködtek. Ha olyan fontos lenne neked az ügy, akkor írtál volna róla egy posztot, nem egy tölgylevelet tennél az avatarodra. De nem írtál, szarházi.

Saddlenode 2013.09.08. 21:02:19

Heller talan baloldali liberalis (tehat liberalis, szoftos reformista baloldali elemekkel kombinalva) volt ugy 1980-2000 között, azota azonban jocskan jobbra tolodott, mai nezetei mar inkabb neokonzervativ jelleguek, tamogatta az amerikai radikalis jobboldal haboruit stb. Ha Magyaro-on a "jobboldali" nem azt jelentene, hogy "nem zsido", akkor a jelenlegi Heller a haverotok kellene hogy legyen.
Marxista periodusaban volt több eredeti muve, ami utana jött az tenyleg eleg lapos - es pl. szamomra igen ellenszenves is.

Nemtom hogy Heller tenyleg opportunista-e amugy, vegulis jelenlegi pozicioja Magyaro-on egy rendkivul marginalis es iszonyatos gyulöletnek örvendo allaspont, a gyulolet, amit ez az idos no a fejere kap (altalaban agressziv fiatal jobboldali ferfiaktol, akik legalabbis verbalisan a fizikai eroszakot is gyakran kilatasba helyezik ellene, ld. kurucinfo stb.) azert valszeg nem tul könnyen elviselheto, megsem ad alabb semmit intranzigenciajabol.

Virág et. 2013.09.09. 10:17:56

@aristo: "maga valamiféle főkolompos ott"

???

"Papcsák és Lázár urak drámájából pontosan kimaradtam, szándékosan és ahogyan maga - az események után - vígan kommentelget ott, hiszen ennyi pont elég volt, ennek mintájára én is nyugodtan szavazhatok a Fideszre."

Na akkor beszélgessünk az arányokról. Tölgy elveszítette az állását, tragédia, de túlélhető. Azokat az embereket büntetőeljárás alá vonták Lázár és Papcsák rendőrségi feljelentése nyomán. Mehetnek gyanúsítotti vallomást tenni, lesz védőjük, rabosítják őket (ujjnyomat, fotó) és járhatnak bíróságra. Az eredménytől függetlenül regényeket lehet írni, mi történik valakinek a környezetében, ha büntetőeljárás alanya lesz. A munkahely elvesztése még a legkevésbé fájó következmény szokott lenni. Mindezt azért, mert úgy fogalmaztak a két fenti úrról, ahogy a mandiner.hu törzskommentelő közönsége szokott MINDEN NAP fogalmazni Gyurcsányról vagy más baloldali politikusokról.

Egy blogban kommentelni és egy pártra szavazni sem egy kategória, de miattam oda szavazol, ahová akarsz. Csak jelezni kívántam, hogy mennyire vagy következetes.

Hogy jönnek ide a fasiszták?

Vén Csataló 2013.09.09. 11:39:54

Köszi az írást aristo! Lassan nem tudom, hogy mit keres ezen az oldalon egy ilyen anyag.

közösperonos átszállás 2013.09.09. 13:03:50

@aristo: "Nos a patkányblog egy hely a kietlen interneten, ahol - a posztban vázolt szocialista vitakultúra továbbélésének ékes példájaként - embereket jelentenek fel és próbálnak meg egzisztenciálisan ellehetetleníteni, csak azért, mert másként gondolkodnak mint ők. "

Logikusan gondolkodva ez nem lehet más, mint a Facebook. (Vagy a semmi, mert e-mailt nem "internetes helyről" szokás küldeni.)

Mellesleg az eddigiekből szépen látszik, hogy a patkányblogozásnak nem kell a racionális alap: ilyenje vagy van neki, vagy nincs, de ettől még pont ugyanúgy alakul minden. Mánia talán, leginkább.

Mondjuk ja, a használók vitakultúráját mondjuk pont jellemzi.

capacete 2013.09.09. 17:30:15

@aristo: Hitler argument, a vitakultúra gyöngyszeme...

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.09. 18:09:51

@Virág et.: Értem. Tehát vannak kicsi, aprócska bűnök, megbocsáthatóak - közös tulajdonságuk, hogy a mieink követik el őket - és vannak súlyosak megbocsáthatatlanok - azokat meg a többiek. Hát, ha csak úgy nem...

vantaan 2013.09.09. 18:59:42

Vitakultúra? No az meg mi a fene itt a Mandineren?
Esetleg Vita kul túra?

Aki nem tetszik arra ráküldünk valami vírust v. bacit? .....vagy előbb utóbb anyázzuk? ....netán kitiltjuk?

Mert úgyis nekem van igazam , esetleg nekünk magyaroknak vagy igaz magyaroknak! Aki magyar az nekem/nekünk ad igazat és csak nekem!!!

"És monda nékik Jézus: Ne tiltsátok el mert aki nincs ellenünk az velünk van" ...... vagy nem is?
...és ha úgy vagyok veled/velük ,hogy ellent mondok?

A párbeszéd az pár és beszéd!? ....de ha nem helyeslés? .... akkor mocskos nemzet idegen ?

Sok tanulni való van még ..... magunkról és egymásról és egymástól is!

Alfőmérnök 2013.09.09. 21:03:34

@közösperonos átszállás: Teljesen jogos a patkányblogozás a tölgy-üggyel kapcsolatban. Akik általában ezt a kifejezést használják, azok csak abban tévednek, hogy azt hiszik, ez a patkányság a ballibek sajátja. Pedig ugyanúgy vannak takonygerincű "emberekből" álló falkák jobber blogközösségekben is.
Pl. a gloire nevű patkány engem akart feljelenteni, "levadászni", amivel nem titkolt célja volt, hogy "egy tehetségesnek indult ember" karrierjét kettétörje. A falkatársai egy rossz szóval nem illették ezért, sőt, volt aki bátorította.
De említhetném a Loxonék által méltatott konzervatoriumos Benei Pétert is, aki Molnárgörény IRL adatait tette közzé.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.09.09. 23:18:10

@Alfőmérnök: Muhaha! Te meg egy nőét szoktad közzétenni, aki megalázott. Aztán gyorsan kitörlöd, aztán megint kirakod... Pedig annyi nő van, kereshetnél másikat.

Alfőmérnök 2013.09.09. 23:25:41

@Holger Hartland: Az a nő pontosan azt kapja, amit megérdemel.
És ezt tudja is, veled ellentétben.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.09.09. 23:40:51

@Alfőmérnök: Tehát "IRL-t kitenni patkányság, KIVÉVE..." - az a baj, hogy az ördög az ilyen "kivéve" szavakban szokott elbújni, s ha egyszer így bejutott... akkor bent van. Tölgyre is azt mondták az ellene végrehajtott "akció" hívei, hogy pontosan azt kapja, amit megérdemel. Mindig van indoklás.

Alfőmérnök 2013.09.09. 23:47:39

@Holger Hartland: Buta fasz. Mézes Rozi az én - feltételezett - IRL adataimat kezdte kipakolni.
Ez gondolom nem tűnt fel neked.
Megírtam neki és az ügyvédnőjének is, hogy ha nem tesz eleget bizonyos minimális erkölcsi elvárásaimnak, én is elkezdem kipakolni az ő általam feltételezett IRL adatait. Nem tette meg, pedig ha annyira keresztény-konzervatív lenne, mint amennyire annak tartja magát, kérés nélkül meg kellett volna tennie. De további engedményt adtam neki, megírtam, hogy ha kussol, akkor nem közlöm a feltételezett adatait. Nem kussolt.

Na, így már vágod a szitut, ostoba humor harold?

Hogyaza 2013.09.09. 23:49:18

Ez az, rúgjatok bele még egyszer abba, akibe most nagy divat belerúgni, úgy tűnik, mást se tudtok. Ja hogy nincs voltaképpeni magyar filozófia? Hogy ti se tudtok semmit felmutatni ezen a téren? De ez titeket miért is érdekelne? Epéskedni, rugdosni, gyalázni, az megy.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.09.09. 23:58:16

@Alfőmérnök: Hol pakolta ki az adataidat? Lemaradtam valamiről? Nem tűnt fel, csak Mézes Rozi el. Fel inkább az tűnik, hogy mennyi "ellenséged" van, és mégsem pakolja ki az adataidat senki... Lehet, hogy ennyivel különbek nálad?

Alfőmérnök 2013.09.10. 00:10:26

@Holger Hartland: Faszkalap, természetesen kimoderáltattam ergéékkel.
De ismétlem, te értelmi fogyi: pontosan tudta, hogyan kerülheti el, hogy nyilvánosságra kerüljenek a (feltételezett) adatai. Ha mástól nem, az ügyvédnőjétől.
Úgy tűnik, hogy neki nagyobb erőfeszítésbe telt volna tőlem elnézést kérnie, mint vállalnia a kockázatát, hogy lelepleződik. Lelke rajta.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.09.10. 00:23:58

@Alfőmérnök: A teljes nevedet kiírta, vagy csak célozgatott? Mert amit te linkeltél, ott teljes név volt, ezek alapján téged innen ki kellene moderálni. Vagy az egy érdem, hogy te még ahhoz sem vetted a bátorságot, hogy akkor már nyíltan csináld? Egyébként hogyan kerülhette volna el? Randiznia kellett volna veled? :) Mert akkor jól döntött! :D

Amúgy tudod, mi a szánalmas? Tölgy esete különleges volt. Neki a helyzete és a beosztása miatt be lehetett fűteni. Nehezen hinném viszont, hogy egyébként sokakat érdekelne, hogy az X.Y. nevű átlagpolgár "Mézes Rozi" néven mit írogatott, és hogy neki ebből komoly baja lenne. Ugyanez vonatkozik az "Alfőmérnök" és még sok más nick gazdájára is.

Alfőmérnök 2013.09.10. 00:29:17

@Holger Hartland: "Egyébként hogyan kerülhette volna el?"

"@MézesRozi: Alfőmérnök úr kért meg, hogy tolmácsoljam az üzenetét:

Amennyiben 3 napon belül nem tesz eleget kéréseinek, az IRL adatai a nyilvánosság elé fognak kerülni. A kérései a következőek (az utolsó csak "szorgalmi feladat", nem kötelező, mert szubjektív megítélés alá esik, hogy igaz-e):

"Elvárom, hogy lássa be, hogy tévedett, mikor Counterrel azonosított. Hogy lássa be, szemétség volt személyes adatokat nyilvánosságra hozni (még ha ezek csak általa vélt adatok voltak, nem valósak; ő ugyanis valósnak hitte őket). Tegye nyilvánvalóvá, hogy nem én kerestem meg őt privátban, hanem ő engem.

Ezenkívül örülnék neki, ha belátná, hogy méltatlan támadások értek a jósdán.”

Közli továbbá, hogy mindezt az ügyvédjének is a tudomására hozta, tehát nem mondhatja azt, hogy nem kapta meg az üzenetet, és nem lett volna módja időben megakadályozni a lelepleződést. "
mandiner.blog.hu/2013/02/14/eltitkolt_eroszak_segitsetek/fullcommentlist/1#c19801658

" Szemethy 2013.06.02. 22:37:04
Alfőmérnök főméltóságos úr üzeni, hogy amennyiben nem látja a képernyőjén többet a "MézesRozi" nevet, megkegyelmez az némbernek. "
mandiner.blog.hu/2013/02/14/eltitkolt_eroszak_segitsetek/fullcommentlist/1#c19944945

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.09.10. 01:06:43

@Alfőmérnök: Tényleg jól döntött. :) Szerinted most kiszúrtál vele?

Csiken Disztroly · http://youtu.be/ipFHAAR8H-A 2013.09.10. 04:44:35

Szerencsére van mód a magyar közéleti viták lapossága és kisstílűsége miatt érzett kín orvoslására. A páciensnek nem kell mást tenni, minthogy kiguglizza az idén nyáron lefolytatott Noam Chomsky vs. Slavoj Zizek meccs részleteit.

Alfőmérnök 2013.09.10. 06:13:28

@Holger Hartland: Nem, illetve ha kiszúrás volt a dologban, saját magával szúrt ki, mivel tudta, hogy amit tesz, annak mi lesz a következménye. Elég lett volna annyit írnia, hogy „bocs”, ehelyett folytatta a lejárató hadjáratát ellenem, ügyvédi felszólításokat íratott egy ribanccal, stb
De egy pofont kapott remélem, mert megérdemelte. Az IRLezést meg ő kezdte. Nyilván nem fogom leírni, hogy melyik infók voltak pontosak, te nyomoronc.
Sajnálatos, hogy egy értelmes és művelt ember olyan szintre képes süllyedni, mint betyár/Rozi.
Mindenesetre a kettőnk közti meccset – amiből te ostobaságodnál és alulinformáltságodnál fogva egy mukkot nem érthetsz – én nyertem.

Virág et. 2013.09.10. 08:19:45

@aristo: Ezt te kérdezed tőlem? Nem nekem kéne tőled? Te olvasod is, amiket írsz?

Te nem bocsátod meg Vincentéknek a tölgyes sztorit, de egy percig nem zavar a Lázár-Papcsák féle történet.

Engem egyik sem érdekel olyan szinten, hogy ez mozgassa a mindennapjaimat, nem is ugrálok ezen minden vita során (patkányozva). Lázárra és Papcsákra sem ezért nem fogok szavazni és a Vincentet sem fogom többet kerülni emiatt. Ez a dolog neked fontos - csak épp felemásan.

Pont ahogy írtad.

közösperonos átszállás 2013.09.10. 08:45:24

@Alfőmérnök: "Teljesen jogos a patkányblogozás a tölgy-üggyel kapcsolatban."

Nem figyelsz. Most arról volt szó, hogy

1) nem igaz az az állítás, hogy a vincentesek jelentették fel tölgyet, meg az se, hogy az IRL-ezés az egzisztenciális kicsinálást szolgálta volna (márpedig aristo ezeket állította).

2) nem jogos a patkányblogozás bárki olyannal kapcsolatban, aki messziről, hunyorítva, kellő jó- vagy rosszindulattal esetleg talán vincentesnek is nézhető.

3) a tölgy-ügy állandó előrángatása a vitaképtelenség jele, érveléstechnikai hiba, saját magunk (ti. most például aristo) lejáratása még akkor is, ha épp jogos a sérelem és helytálló az ügyben képviselt álláspont. (És most nem mondom, hogy jogos és helytálló, se azt, hogy nem; azt mondom, hogy láthatólag gyakorlatilag tökmindegy.)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.10. 09:05:55

@Virág et.: Nem kérdeztem, állítottam. Magát pedig a patkányblog nem zavarja, ellenben annál inkább Lázár és Papcsák. Hol itt a különbség? (Na ez valóban kérdés)

Alfőmérnök 2013.09.10. 09:21:35

@közösperonos átszállás: A tölgy-ügyben három féreg volt: jótünci, az Emlékezetkultúra nevű elmebeteg komcsi és Botos Máté. Nem akarok belemenni, hogy melyik a nagyobb féreg, de mindhárom az.
A dolgot már én is unom, különösen mióta elüldöztek a jósdáról, és meg sem említették, hogy én végig kiálltam tölgy mellett, sőt, az egyik véglény még azzal is meggyanúsított, hogy én voltam E-kult.
Ugyan nem értek vele egyet, de nem teljesen tartom hülyeségnek Doom azon elméletét sem, hogy tölgy a jósda áldozata volt. Tény, hogy azelőtt nem írt ilyen hülyeségeket.
Természetesen attól, hogy valaki kommentel a vincentre, még nem patkányblogos.
Aristo meg egy vitaképtelen fasz, ezzel egyetértek.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.09.10. 11:48:18

@Alfőmérnök: Kívülről ebből annyi látszik (már annak a talán 20-30 embernek, aki egyáltalán látott bármit a szappanoperátokból), hogy míg Rozi lelépett, és amúgy sincsen semmi különös vagy kínos az IRL-jében (az, akinek/aminek amúgy is gondoltuk), addig te tovább gyúrod magadban az iszapot, összekented magad, és azzá váltál, aminek itt mutatkozol - vagyis elég rosszul jöttél ki a dologból. Aki még azt is tudja, hogy ki vagy (de nem teszi közzé senki, figyeld, ne aggódj), az pedig nehezen tudja eldönteni, hogy röhögjön rajtad vagy szánakozzon. Magadnak tennél jót, ha leállnál, és mostantól csak értelmes dolgokról írnál.

Alfőmérnök 2013.09.10. 12:14:24

@Holger Hartland: " Kívülről ebből annyi látszik..."
neked.
Rozika büntetése az, hogy fel kellett hagynia kedvenc szórakozásával, a kommenteléssel és az én besározásommal, basztatásommal. Én pedig vígan kommentelhetek tovább. :)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.09.10. 12:28:13

@Alfőmérnök: Honnan tudod, hogy nem kommentel más néven? Akár itt, akár a "titokjósdán"? De ha nem, akkor is lehet, hogy jót tettél vele. Én viszont arról beszéltem, amit magaddal teszel. De te tudod.

Alfőmérnök 2013.09.10. 12:42:42

@Holger Hartland: Tudom, hogy próbálgat kommetleni más néven.
" lehet, hogy jót tettél vele"
Nem lehet, biztos.

Virág et. 2013.09.10. 15:13:52

@aristo: "Magát pedig a patkányblog nem zavarja, ellenben annál inkább Lázár és Papcsák. Hol itt a különbség? "

Ha megígérem, hogy én sem szavazok a Vincentre 2014-ben, akkor te sem szavazol a Fideszre? Ha nincs különbség, ebben megegyezhetünk.

Amúgy ha blogolna az a két remek honatya, biztos kommentelném őket is. Elvégre a mandinerre is írok, nagy különbség nem lenne. :) Ott legalább első kézből jönne az info, nem menne át a beosztottak felesleges szűrőjén.

(Ez picit igazságtalan volt, viszont nagyon magas labda.)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.11. 06:55:42

@Virág et.: Ellenajánlattal élek. Ha maga nem ír többet a patkányblogra akkor én sem írok Lázár és Papcsák urak blogjára. Ez így igazságos.

bömböcz 2013.09.11. 20:02:43

@aristo:
A patkányblog a cápaköztársaságot marja maga hithű(?)!
Baszakszik a semmibe, a semmivel:
Írja le a valót: aki kimarad, lemarad! elsőként a geciket kárpótoljuk/mentjük ki!

Virág et. 2013.09.12. 08:18:27

@aristo: Egyezzünk meg félúton. Megígérem, hogy soha nem írok bejegyzést a Vincentre, maximum kommentet, cserébe te nem szavazol a Fideszre 2014-ben. Megegyeztünk?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.09.12. 15:38:56

@Virág et.: Jobb ajánlatom van. Én nem kommentelek és nem posztolok a patkányblogon, maga pedig cserébe nem szavaz a Fideszre.

Göntér László 2013.12.05. 17:39:14

A véleményekről!

Az emberek többsége ismeretei alapján az őt körülvevő dolgokról, eseményekről kialakít magának valamilyen véleményt, és azt szeretnék, hogy mások is ilyen véleményre jussanak, Mivel az emberek ismeretei, beállítódásai különbözőek, így a kialakuló vélemények is különbözőek lesznek. Vannak, akik kíváncsiak arra, hogy a másik miért jutott az övétől eltérő véleményre és ezzel a kíváncsisággal szállnak ringbe a vélemények ütköztetésekor. Vannak, akik úgy vélik, hogy az ő kialakított véleményük helyes és bárminemű nézet ütköztetés csak az egyéb nézetek hibás voltának bemutatását kell, hogy szolgálja. A két felfogásban közös az, hogy érdekes módon, mindkét eset igényli a nézet ütköztetést. Megállapíthatjuk, hogy bármiféle nézet ütköztetésnek (vitának) csak akkor van értelme, ha az abban résztvevők készek és képesek a kialakult álláspontjuk módosítására. Ha a vitapartnerek nem ilyenek, akkor a vita kakofónia, vagy monológ jellegű, lesz. Ha meg akarjuk ítélni a TV műsorokban látható vitaműsorokat, akkor az előbbiek segítséget jelenthetnek.
A szavahihetőségről!
. Az ismeret átadás többsége azon alapul, hogy igaznak fogadjuk el mindazt, amit a tanítónk (újság, rádió, TV, könyv stb.) mond. Később, ahogy a tapasztalataink és ismereteink felgyülemlenek, saját értelmezéseink kialakulnak, a megszerzett ismereteket szelektálni kezdjük, így lesznek olyanok amelyeket igaznak elfogadunk, lesznek olyanok amelyeket feltételekkel fogadunk el és lesznek olyanok, amelyeket elutasítunk. Ezekből az elutasított ismeretekből lesznek az új felfedezések, találmányok. A múlttal, jelennel és jövővel kapcsolatos ismereteink annyira sokfélék, amennyire mi is sokfélék vagyunk. Ezért, ha a kisebb, nagyobb közösségek által mindenkire e közösségek igazságait akarják ráerőltetni, az eredmény mindig vita és ellenállás lesz. A valóság nagyon sokoldalú és mindenki ezt a sokoldalú valóságot csak a saját szemszögéből láthatja. Tudnunk kell, hogy a valóság nevű kirakós játék csak akkor fedi fel az értelmét, ha annak minden eleme a helyére kerül és itt nem beszélhetünk felesleges elemekről. Azt kell látni, hogy a szavahihetőségről mindig az dönt, akinek a szavak igaz vagy hamis voltáról kell véleményt mondani. Lehet, hogy az egyik ugyanazokat a szavakat igaznak, a másik hamisnak gondolja, a valóság pedig mindkettőnek igazat ad, csak ezeknek a nézőpontjai mások.
süti beállítások módosítása