A Fiú, útszélen
2012. december 13. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

A Fiú, útszélen

a_fiu.jpg

„It's been a while since we saw that child
Hangin' round this neighbourhood
See his mother dealing in a doorway
See Father Christmas with a begging bowl
Jesus sister's eyes are blister ...
The high street never looked so low”

(U2 – If God Will Send His Angels)

Világ végi útszélen, hidegben, piszokban két alak támogatja egymást: egy várandós nő és társa, valahol Külső-Magyarországon. Román sofőr veszi fel őket, hogy aztán megálljanak egy út menti, prostikkal és kamionosokkal színesített, neonfényes parkolóban. Hidegben, sötétben, lepukkant mosdóban gyermek születik, s mintha megjelenne a szeretet a rideg világban. Van remény?

Rövid, frappáns kisfilmet, és hozzá tartozó, a film részleteit magyarázni szándékozó csinos honlapot készített az idei karácsonyra egy csapat a Magyarországi Református Egyház megbízásából – a film azonban megosztja annak nézőit, különösen a reformátusokat. Istentelen provokáció vagy a karácsony mai világhoz igazított valódi üzenete rejlik a filmben? Újszerű, döbbenetes művészi értékű, vagy valójában egy semmitmondó, közhelyes, lapos kisfilm született? Döntsék el A Fiú megtekintése után.

Bónusz kommentekkel, egy hivatalos református állásponttal, majd az arra adott zsinati elnöki válasszal.

„Ez valami borzalom, nem félnek az ISTENTŐL ilyen filmet készíteni.”

„A videó és az egész oldal is fantasztikusan eltalált; felemelő, de mégis emberközeli; összetettsége, sokrétűsége az egyszerűségével vetekszik; ezáltal mindenkihez tud szólni. Köszönöm, és még több ilyet!”

„Ez már valami!:)”

„Ennek a filmnek, és a hozzászólásokból kiderül, hogy nagyon sok magát hívőnek valló embernek sincs SEMMI KÖZE A BIBLIÁHOZ! A Reformatus.hu egyenesen biblikusnak jellemzik, miközben, egyetlen szó nem esik a bűnről, Jézusról, de igazából még Istenről sem! Hogy van képe bárkinek is ezt valódi karácsonynak nevezni, amikor a karácsony, azért ünnep, mert örömhírt hordoz magában, mégpedig azt, hogy a gyarló bűnös ember, aki Isten helyett minden másban bízik, és minden mást tisztel, legfőképpen saját magát, ez az ember kegyelmet kapott Istentől, és elküldte az Ő egyszülött Fiát, hogy Ő szenvedje el a mi szövetség szegésünk büntetését! Ugyanis a Biblia arról is beszél, hogy Isten a Vele való szeretetkapcsolatra teremtett minket, és ezt az ember elutasította (I.Móz3:6) és azóta sincs senki, aki magától egyáltalán próbálkozna azzal, hogy
ezt helyreállítsa (Róm3:10-11). De Isten Megváltót ígér az embernek (I.Móz3:15), és ez a megváltó több ezer évvel később karácsony napján jött a földre. Ezt nem lehet egy nyilvános WCben szült kisgyerekkel azonosítani, akit ráadásul KIS f-el fiúnak csúfolnak! Ez a gyerek nem Jézus Krisztus, az Élő Istennek a Fia! ha pedig nem az, akkor mi köze van a karácsonyhoz?! Ezzel az egésszel, csak az a probléma, hogy Isten a Bibliában jelenti ki magát az embernek (II.Tim3:16), és nemhogy a videóban, de még a honlapon sem látni utalást rá, de akkor mégis honnan akarják megismerni Istent, ha abszolút figyelmen kívül hagyják amit mond? SZÓVAL LEGYENEK SZÍVESEK AZOK AZ EMBEREK NEM NYILATKOZNI SEM AZ EGYHÁZ, SEM ISTEN NEVÉBEN, AKIK A BIBLIÁT ABSZOLÚT FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJÁK, ERGO NEM ISMERIK ISTENT, SEM JÉZUS KRISZTUST, AZ Ő KEGYELMÉT, ÉS HATALMAS TETTÉT A MEGVÁLTÁST, VAGYIS NEM JUTOTTAK ÉLŐ, IGAZ HITRE!”

„Nagyon szuper és emberközeli az egésznek az alapgondolata. Azt kívánom, hogy még számtalan ehhez hasonló videó szülessen!”

„Akik ilyen moslékot gyártanak, azok szellemi disznók, nem ismerik Istent és nem lesz üdvösségük. Mint a röfik túlnyomó többségének, ugyebár... Hogy mi nem tetszik? Hát ez: Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Ez nem az Isten igazsága, ez egy hazugság, tisztátalan mocsok, amit istentelen, elfajzott, lázadó ördöngösök fingtak ki a seggükből a budin ülve. Ebben mi utal a Szent Istenre? A sok birka?”

„Megható, szép feldolgozás, méltó a karácsony ünnepéhez.”

„Ha valaki kíváncsi arra, mi a VALÓDI karácsony, az olvassa el a Bibliából, Isten igaz, tévedhetetlen Igéjéből Máté evangéliumának 1. és 2. részét (1:18-2:23), vagy Lukács evangéliumából az alábbi részeket: 1:26-56, 2:1-40. Jézus Krisztus, a Szentháromság Isten rendeléséből EGYSZER jött el a földre, és EZT az evangéliumot kellene a Szent Bibliához ragaszkodva, a Heidelbergi káté és a II. Helvét hitvallás lelkületében a Magyar Református Egyháznak is hirdetnie, nem emberek készítette »kampányfilmet«, mely Isten Igéjét semmibe veszi, azt teológiailag súlyosan megterheltnek nevezi. A film SEMMIT nem mond az igazi karácsonyról, Krisztus születéséről, SEMMIT nem mond az Ember Fiáról, arról a gyermekről, akiről Ézsaiás próféta így prófétált: »Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!« (Ézsaiás 9:6)”

„Gyönyörű volt! Sok emberhez jusson el, főleg azokhoz, akik plázáról plázára vándorolnak, hogy ajándékokat vásároljanak, pedig az ajándékot már régen megkaptuk akkor, amikor a Fiú megérkezett közénk.”

*

„Főtiszteletű

MRE Zsinat Elnöksége

B u d a p e s t

Főtiszteletű Elnökség!

A Dunamelléki Református Egyházkerület esperes-gondnoki értekezlete a mai napon megtekintette és megvitatta a Magyarországi Református Egyház karácsonyi „társadalmi kampányá”-nak interneten, közelebbről a református.hu-n látható filmjét és a filmhez kapcsolódó egyéb internetes anyagokat.

Esperes-gondnoki értekezletünk a leghatározottabban kéri »A fiú« című alkotás és a hozzákapcsolódó anyagok haladéktalan eltávolítását. Indokaink a következők:

A kampányfilm nem a református egyház illetékes döntéshozó testületeinek tudtával és egyetértésével készült, és került fel egyházunk hivatalos honlapjára. Az esperes-gondnoki értekezleten többen, akik az Elnökségi Tanács ülésén részt vettek, beszámoltak arról, hogy ezt a filmet nem látták, s ehhez felhatalmazást nem adtak. Miután azonban a film arrogáns és giccses tartalma, megbotránkoztatásra okot adó üzenete nem fejezi ki egyházunk konszenzusát a karácsony valósága és üzenete kapcsán, nem lehet az egész református egyház karácsonyi üzeneteként bemutatni, és a honlapunkon szerepeltetni. Továbbá, a film és a hozzá kapcsolódó anyagok erőszakos kontextualizálása meghamisítja a bibliai üzenetet, és súlyos ellenérzéseket válthat ki egyházunk tagjaiból. Nem tudjuk méltányolni azt a szándékot, amely egy meghökkentő filmmel akarja az olvasókat és nézőket a karácsony üzenete iránti érdeklődésre felébreszteni, mert a meghökkentés már-már a blaszfémia határát súrolja, sőt némelyek szerint át is lépi. Egyedül csak az menti a tévelygés bűne alól, hogy annyira giccsesre sikeredett, mint éppen az összes olyan karácsonyi giccs, amely ellen oly annyira harcol. Mi csak azt kérdezzük, amit kétezer év óta kérdez ámulattal minden keresztyén a betlehemi jászolbölcső titka kapcsán, hogy miért lett Isten emberré? Erre a film és a hozzá kapcsolódó anyagok meg sem kísérelnek választ adni, s ezzel félrevezetik azokat, akik innen vennének tájékozódást.

Határozottan és tisztelettel kérjük tehát e kampány-anyag eltávolítását, mert semmilyen módon nem fejezi ki és nem is fejezheti ki Jézus Krisztus református anyaszentegyházának karácsonyi üzenetét, sem a Szentírás szerint, sem hitvallásaink értelmében.

Tisztelettel az esperes-gondoki értekezlet tagjai:

Budapest, 2012. december 12.”

*

„Nagytiszteletű Esperes-Gondnoki Értekezlet!

2012. december 12-én kelt levelükre az alábbiakat válaszolom.

Levelük nem ért teljesen váratlanul, hiszen előző este Szabó István püspök úr közölte velem, hogy „fogsz kapni egy csúnya levelet".  Bár furcsállom, hogy valaki előre minősít egy későbbi időpontban meghozandó döntést, de ezt az eljárást nem kívánom minősíteni. Levelük tartalmi részére az alábbiakat válaszolom.

Az Önök által minősített film megrendelése a Zsinat Elnöksége jóváhagyásával történt, ezért a film következményeiért az Elnökség vállalja felelősséget. Sajnálom, hogy az Esperes-Gondnoki Értekezlet tagjaiból a levélben jelzett ellenérzést váltotta ki ez a film és a kapcsolódó honlap.

A levél 3. bekezdésének elején megfogalmazott kifogás, mely szerint a film az egyház illetékes döntéshozó testületei tudtán kívül és egyetértése nélkül készült, valótlan. A Zsinat Elnöksége a film koncepcióját és megvalósítási tervét előzetesen ismerte, a Zsinat Kommunikációs Bizottsága megismerte és megtárgyalta a kampány leírását és a film elképzelését. A Bizottság, beleértve a Dunamelléki Egyházkerület képviselőjét is, támogatta az elképzelést.

Ezt követően a Zsinat Elnökségi Tanácsa november 28-i ülésén – mielőtt a film publikussá tétele és a kampány elindítása megtörtént volna advent első vasárnapján – a teljes filmet, és az akkor még nem teljesen kész honlap részleteit is láthatta. Kifogás, felháborodás az Elnökségi Tanács tagjaiban sem fogalmazódott meg a kampány, illetve a film kapcsán.

Továbbá a december 5-i Zsinati Tanácsi ülésen, illetve a december 7-én a megújult Reformátusok Lapjával kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése érdekében megtartott esperesi és sajtóelőadói tanácskozáson sem hangzott el egyetlen kritikai megjegyzés vagy felháborodott hang. Természetesen ezen az ülésen is részt vettek a dunamelléki küldöttek.

Tudatában vagyok annak, hogy ez a film a sokféleképpen elmondható karácsonyi történet sajátos megközelítése. Kérem, hogy Önök is azzal a lelkülettel fogadják, amelyre a Zsinati Tanács legutóbbi ülésén is utaltam, hogy közös döntéseinket előkészítő és kísérő vitáinkban egymásról jót is feltételezzünk. Én ezzel a lelkülettel kívánok sok erőt és bölcsességet ahhoz, hogy a karácsony titkát mindenütt úgy tudják majd hirdetni a szószékekről, hogy az az egyetlen igazi kérdésre, vagyis, hogy miért lett Isten emberré, hiteles, a ma gyülekezetéhez és emberéhez eljutó igazi válasz legyen.

Testvéri köszöntéssel,

Budapest, 2012. december 13.

Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök, a Zsinat lelkészi elnöke”

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr824963399

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Fiú, útszélen 2012.12.15. 11:45:01

Rövid, frappáns kisfilmet készített az idei karácsonyra egy csapat a Magyarországi Református Egyház megbízásából – a film azonban megosztja annak nézőit, különösen a reformátusokat.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

orangeman · http://chengyu.blog.hu 2012.12.13. 13:13:16

Nekem tetszik.

(Fundamentalista református)

borazslo · http://www.eleklaszlo.hu 2012.12.13. 13:18:54

Nekem tetszik. (Nem minden kritika nélkül.)

(konzervatívan neoliberális katolikus)

aeidennis 2012.12.13. 13:22:09

Átjön az üzenet. Jó.

(ultramontán katolikus)

Geroj (törölt) · http://komaromiblog.com 2012.12.13. 13:31:22

Van üzenete, van értelme, van jelentése, van köze a karácsonyhoz.

(tradicionális katólikus)

mk27soundmaster · http://mk27.blog.hu 2012.12.13. 14:09:37

@rajcsányi.gellért (ergé):

Ha az a helyes válasz, hogy milyen ostobák, akik nemtetszésüket fejezik ki ezzel a "filmmel" kapcsolatban, akkor én most rosszul fogok válaszolni: ez egy rossz film.

Nem a története miatt, mert ebből a filmszüzséből csodálatos film volna készíthető (igen, olyan is, amely kifejezi Jézus Krisztus Anyaszentegyházának karácsonyi üzenetét a Biblia szerint és a Hitvallás szerint is) , hanem mert akik készítették, azoknak fogalmuk sincs a mozgóképről. Ez vagy valami ócska reklámcég tucathulladéka vagy valami önjelölt egy ritka nagyot gányolt.:-(

Gorgiasz 2012.12.13. 14:27:36

Azzal egyetértek, hogy kissé giccses, és nincs mélyebb tartalma, de ez szerintem nem baj. Ettől még megvan a maga helye és szerepe.
(hitehagyott református)

mk27soundmaster · http://mk27.blog.hu 2012.12.13. 14:47:28

@mk27soundmaster:

Megnéztem, kik készítették ezt a "dolgot". Überszégyen! Talán kicsit komolyabban kellett volna venniük a feladatot, hogy legközelebb őket is komolyan vegyék:-(

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.12.13. 15:34:51

Szájbarágós, gyenge szar.

(hitetlen, vallástalan buddhista-szimpatizáns)

Azon kívül a szülés körülményei felvetik a kiskorú veszélyeztetésének gyanúját (BTK 195. §). Értesítendő a területileg illetékes gyámhivatal, gyermekjóléti szakszolgálat és TEGYESZ! :)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.12.13. 16:31:14

@Holger Hartland:
A temaban a kovetkezo erdekes birosagi eset jut az eszembe.

www.birosag.hu/resource.aspx?ResourceID=OITHAnonim&OEA=0100-H-BJ-2009-40&K=0

Igy kezdodott:
"A vádlott és élettársa, É élettárs kapcsolatából 2005. június 28-án a ... alatti lakásukban megszületett közös gyermekük, S sértett. A gyermek születését a vádlott és élettársa a hatóságok előtt eltitkolták, őt nem anyakönyveztették. A születése körülményeit tekintve a családtagokat megtévesztve azt állították, hogy a gyermek a MÁV Kórházban született, azonban a rossz egészségügyi körülmények miatt É élettárs egy nap után hazatért a gyermekkel.

A vádlott téveszméi szerint Jézus már a terhesség alatt - É élettárs útján - közölte vele, hogy a gyermek kiválasztott és hogy melyik szent reinkarnációja. A vádlott és élettársa a születést követően S sértettet - szintén Jézus tanácsára - orvoshoz nem vitték, semmilyen, az újszülöttek érdekében működő egészségügyi ellátást nem vettek igénybe: védőnő a gyermeket nem látta, valamint szülei a kötelező védőoltásokat sem adatták be neki. Ennek oka az volt, hogy a gyermek maga Szent Péter reinkarnációja volt, aki nem tudott beteg lenni, illetve a vádlott szerint azt is Jézus mondta a vádlottnak, hogy ne adassák be a védőoltásokat, orvoshoz ne vigyék, mert a gyermek a legmagasabb megvilágosodási szinten van, a tudás 95%-át birtokolja és óvni kell minden káros külső hatástól, mert az életben fontos feladata van. A gyermekkel születése után É élettárs beszélt és ő kommunikált Jézussal is, mert a vádlott kommunikációs képességeit „lemágiázták." Jézus üzenetét a gyermek maga is megerősítette. A gyermekről vegetáriánus étrendjüknek megfelelően gondoskodtak, édesanyja szoptatta.
"

Az anya halalaval es a vadlott kenyszergyogykezelesevel vegzodott a tortenet.

(a vadlott vallasi meggyozodese sajnos nem irhato le ket szoval, itt egy rovid kivonat: "A vádlott - téveszméitől indíttatva - egy, a keresztény vallás, a buddhizmus, valamint az indiai útja során megismert ... tanításokat ötvözve saját vallásos világnézeti rendszert alakított ki, melynek lényege az ego leépítésére, a szeretet elsajátítására és a vágyak kiirtására való törekvés. Ehhez nyújt segítséget a meditáció, amihez a vádlott többek között egy általa beszerzett audiovizuális stimuláló műszaki eszközt is használt, amely a meditáló személy fejére helyezve fény- és hanghatásokkal segített ebben. A vádlott a külső, káros hatásoktól való megtisztulás, magasabb energiaszint elérése érdekében szükségesnek tartotta az energiát elszívó családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel (az „energiavámpírokkal") való kapcsolat leépítését, megszakítását is".)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.12.13. 17:32:40

@Doomhammer: hvg.hu/itthon/20121213_Jeges_vizben_olte_meg_kisgyermeket_egy_no
Nyálas giccs helyett forgatnának inkább társadalmi célú hirdetést. Ez a gyerek is élhetett volna.

Urfang 2012.12.13. 17:54:52

Szerintem kicsit nyomasztó lett ez a film. Valahogy inkább lehúzó a hangulata, mint fölemelő.

Miért baktatnak az úton amikor terhes az asszony? Szándékosan nem mentek kórházba? Miért pont a budiba húzódnak be szülni, amikor annál mocskosabb helyet keresve sem találhatnának a szüléshez? Biztos, hogy a szabad levegős téli dínomdánom a legmegfelelőbb tevékenység egy újszülöttel az ölükben?

Az ilyenek miatt egyáltalán nem életszerű. Ha úgy nézzük, hogy ez egy modern hangszerelésű Jézus sztori, akkor legalább helyükre kerülnek a dolgok, bár ettől sem lesz életszerűbb, és továbbra is nyomasztó marad.

De akinek tetszik az örüljön csak neki, nekem éppenséggel nem jött be, ez van, de legalább rövid :)

takácsbálint (törölt) 2012.12.13. 19:07:29

hogy kerül kis jézus a klotyóba típusú felvetések nyilván hülyeségek. de maga a film is egy buta fikció. errefelé a népek nem szülnek wc-ben. a cigányok se. helvét típusú református egyház kellene. nem balkáni.

Jack Torrance 2012.12.13. 20:23:51

@Jack Torrance: ja: vallástalan áthalmozott konglomerátum

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.12.13. 21:51:46

@Holger Hartland:
Tudtam, hogy tetszeni fog magának. Ezek a nevezetes fényevők, de a periratba az újságokban megjelenteknél lényegesen több információ került.

Na még ez a kis szépség:
"2005. június 28-án reggel otthonukban S születésénél a vádlott segédkezett. A megszületett gyermek köldökzsinórját a vádlott elvágta, a méhlepényt élettársa lehúzta a wc-n. Orvoshoz azért nem vitték el, mert Isten elrendezi a dolgokat, az anya és a kisbaba is egészségesek voltak, ez ránézésére is látszott a babán. A vádlott elmondta, egészségügyi végzettsége nincs."

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.12.14. 00:25:21

@Jack Torrance: Ma született - karácsonyra egy örökbefogadó pár hazavihette volna. "A fiú, útszélen". Ez lenne az igazi film: megszületik a Megváltó, de a társadalomból kivetett, elmebeteg anyja kibassza a bokor alá, a gyerek meghal, így a megváltás elmarad. :(

(F)ordító · http://aztirjaa.blogspot.hu/ 2012.12.14. 09:24:15

@Urfang:
szerintem egy istálló (aka jászol) sem jobb hely szülni. nem hiszem, hogy jézus korában trendi lett volna ott szülni, illetve születni.

flora 2012.12.16. 17:42:13

@triumphator: Pontosan így van.

Nagyon jó kezdeményezés A fiú, örültem neki:)
(katolikus, gyakorló)
süti beállítások módosítása