Kommentszűrés
’12 okt
15
07:01

Ősz

Írta: aristo

turner.jpg

„A polgári árugazdaság kifejlődésével a mítosz sötét horizontját felderíti a számító ész napja, amelynek fagyos sugarai alatt az új barbárság veteménye érlelődik.” (Adorno – Horkheimer: A felvilágosodás dialektikája)

Reggelente a botanikus kertbe járok sétálni. Sokat járok ide, így lassan minden növényt személyesen ismerek, ismerősek a hársak és vadgesztenyék, a rengetegféle fenyő és cserje. Ősz van, a lombhullatók még egyszer, utoljára felöltik legszebb, színes ünneplőjüket, mielőtt elhullatnák díszeiket és csontváz-álomba merülnének a fagyos tél elől. A milliónyi színes bogyó között madarak válogatnak, ők hízással készülnek a télre és a koplalásra. A hordókban már forr az új bor a vigasztalásunkra. Szükség is lesz rá, mert tél jön barátaim, hosszú és hideg: a fák és a madarak már tudják, mi még – úgy tűnik – nem.

Európa is egyre tarkább ruhákba öltözik, magafeledetten. Látszólag nem tudja, hogy közeleg a tél. Még ki is tünteti magát a békéért az a kontinens, ahol talán legtöbben haltak erőszakos és tömeges halált az emberiség épületes története során. Tél pedig azért közeleg, mert leállni látszik a perpetuum mobile, mely a modern világot eddig mozgatni tűnt: a pénzcsinálás. A mohóság, amely két évszázadig ülte torát, amelyet a csőcselék fékezhetetlen étvágya táplált, felzabált mindent; és amit nem tudott magába gyömöszölni, azt, mint haszontalant, tönkretette. Talán még nem tudja, hogy a nélkülözések tele közeledik. A közelgő tél elől – melyről lelkük mélyén tudják azért, hogy közelít – a kufár lelkületűvé lett atlanti népség egy felhővár védelmébe húzódik, amelyet úgy neveznek: Európai Unió. Birodalom ez – mondogatják a szót ízlelgetve –, birodalom, nagy és erős, megvéd bennünket mindentől, tán még saját magunktól is: mondjuk, bizonyára ez lenne a legfontosabb. De mi is hát az a „birodalom”?

*

A soknemzetiségű birodalom gondolata valószínűleg egyidős a szervezett emberi társadalommal: a határok szükségszerű létéből fakad, abból az elviselhetetlen gondolatból, hogy a határon túl, azon kívül ellenségek vannak, ellenségek, akiket le kell győzni, be kell olvasztani, alá kell vetni; ám ezután a kitolt határon túl újabb ellenség leselkedik – és így tovább, míg az egész nagyobb nem lesz, mint amit elbír, és a saját súlya alatt összeroskad. A birodalom, a birodalmak tehát ugyanazon féktelen falánk étvágy tünetei, mint a gazdagság határtalan növekedésének vágya. Kérdés lehet persze, hogy ha ez így van, és a fékevesztett étvágy újra meg újra válságba sodor bennünket, miért nem tanulunk belőle, miért nem vesszük elejét a számító ész segítségével? Nos, azért, mert olyasmire van hozzá szükség, amit ez a számító ész nem képes megadni, és ami az egyének közül csak keveseknek van, a tömegnek pedig egyáltalán nincs: önuralomra. Az önuralom, önfegyelem puszta gondolata is reakciós ármány, úgy élünk, hogy „nekem nem parancsol senki”, és gyerekeinket is úgy neveljük, hogy nem parancsolunk nekik, és ezáltal még fékevesztettebbek lesznek, mint mi vagyunk.

Minden válság kapóra jön valakiknek, ezúttal az Unió legfőbb haszonélvezőinek: az uniós bürokráciának. Ha már az eurokráciáról esik szó:nem új dolog birodalmat pusztán adminisztrációval irányítani, ilyen bürokratikusan irányított volt például Bizánc is, csak ott bölcs előrelátással általában először ki is herélték a bürokratákat. Ami igen szép és hasznos szokás volt velük kapcsolatban, hiszen legalább a Strauss-Kahn-szerű ügyek nem terhelték az amúgy is elfoglalt császári udvart.

A mindenkori fantasztáknak – és a fantazmagóriák cinikus megvalósítóinak – receptje ismert: nem azért nem működik a dolog, mert netán ostobaságot akartunk, hanem azért, mert nem voltunk eléggé rigorózusak az elvek betartatásában. Ha nem működik a szocializmus, az azért van, mert nem vagyunk eléggé szocialisták; ha nem működik a liberalizmus, az meg azért, mert nem vagyunk eléggé liberálisok. Minden korok doktrinerjeinek gondolkodása érhető tetten itt: ha nem működik a birodalom, még több birodalmat nekik! Az persze merő véletlen, hogy ez a több birodalom egybeesik legközvetlenebb anyagi, egzisztenciális és hatalmi érdekeikkel.

A „több birodalmat” mellett felhozott érvek egyik legerősebbje – még ezeken az oldalakon is idézték – a béke. A béke, melynek ezentúl már, a Nobel-bizottság által is szentesített módon, az európai birodalom a védelmezője, hiszen lassan hetven éve nem volt jelentős háború Európa szívében (a végeken annál több, dehát „azok” nem is európaiak igazán), és a béke kizárólag a birodalomnak és nyilván a bürokráciának köszönhető. Ez azonban egészen egyszerűen és póriasan nem igaz. Európában azért nem volt háború majd' ötven éven át, mert két atomhatalom nézett szembe egymással, és bármilyen fegyveres konfliktus minden bizonnyal a városokkal teletűzdelt és sűrűn lakott Európa szó szerinti végét jelentette volna. Függetlenül attól, hogy ki „győz”, Európa biztosan veszít. Mára csak egy igazi nagyhatalom maradt, azonban a mai békére is a gombafelhő árnyéka vetül.

Hogy ezt a békét továbbra is az unió tagjainak szoros gazdasági kapcsolata tartaná fenn, téveszme, melyről elég talán annyi, hogy mindkét világháború kitörésekor Németország legnagyobb gazdasági partnere Franciaország volt és viszont. A vérszomjas ostobaság a homo sapiens talán legjellemzőbb tulajdonsága, mely többnyire felülkerekedik a gazdagodás vágyán is, illetve jól megférhet avval, hiszen köztudottan jobb üzlet elrabolni valamit, mint megvásárolni. Az Uniót domináló nagyok közül kettőnek helyből van nukleáris arzenálja, a németeknek meg akkor lehetne, amikor akarják, az ő technikai lehetőségeik mellet bármikor összebarkácsolnak egyet. A nukleáris fegyverek jellemző tulajdonsága: nem kell, hogy „jó” és pontos legyen. Csak robbanjon fel. A nukleáris ütőerő érinthetetlenné teszi birtoklóját, amint látszik ez az új atomhatalmak történetén is. Ez az érinthetetlenség a tétje az „arab tavaszt” közvetlenül, az évszakok logikáját meghazudtolva követő „arab ősznek” is. Ha Iránnak lesz atombombája, nagyjából azt csinál a Közel-Keleten, amit csak akar, s ha tetszik neki, megpróbálhatja feltámasztani a hajdani Perzsa Birodalom nagyságát. A technológiai fejlődés révén a nukleáris fegyverek egyre gyorsabban és egyre szélesebb körben terjednek el, és ennek természetesen előbb-utóbb apokaliptikus következményei lesznek – ez azonban most más lapra tartozik.

*

A birodalmi törekvésekkel a nacionalizmust szokták szembe állítani, márpedig a nacionalizmus korunk liberálisainak szájában szitokszóvá változott. Vele is szokták magyarázni a háborúkat, a fasizmust, a tej megsavanyodását és általában minden rosszat, ami az emberekkel történhet. Mi több, még a konzervatívok is morogni szoktak miatta, hiszen sokan afféle újmódi dolognak tartják, a francia forradalom – az utolsó nagy rabszolgalázadás, ahogyan Nietzsche nevezte – termékének. Ez persze részben igaz is, hiszen a hatalomra vergődött csőcselék vérszomjas urainak legitimációra volt szüksége, és ezt a „nép”-ben vélték megtalálni. A nép fogalma azonban igencsak amorf valami, hivatkozni rá több kérdést látszik felvetni, mint ahányat megold. Ki a nép? Kik tartoznak a néphez? Mi különbözteti meg őket azoktól az emberektől, akik nem akarnak uruknak minket? – kérdezték maguktól. Ez utóbbi kérdést mindjárt okafogyottá is igyekeztek tenni, amennyiben kiirtották azokat, akik a „nép” ellen fordultak – az ellen a nép ellen akit, természetesen, ők képviseltek. Mert ahogyan a proletárdiktatúra a proletariátus önuralma, úgy a nép sem fordulhat önmaga ellen – hacsak nem skizofrén. Így aki ellenezte a „nép” uralmát – értsd: a fő-terroristákét –, az nem lehet a tagja a népnek. A vidám, haladó vérfürdőt azonban konszolidáció követte, Napóleon pedig ízig-vérig realista volt. Bár császárrá koronázta magát, egy percig sem hitte, hogy hatalmának valamiféle szakrális alapja lehet. Nem. Ő formálisan a nép nevében lett császár, és ehhez szükség volt egy formális népre, így született meg a modern nemzetállam. Az egy országban, egy joghatóság alatt élők – tekintet nélkül minden fennálló különbségükre – egy adminisztratív aktus keretében egy nemzetet képeznek és kész.

Az imigyen jogi-alkotmányos úton kreált nemzetet szembeállítani az Unióval persze olyan, mint a hülyeséggel a tébolyt szembeszegezni – nincs túl sok hozadéka, egy absztrakciónak ugyanis nem ellenfele egy másik absztrakció. Amik az Unióval valóban szemben állnak, azok a nemzetek, úgy, ahogyan évszázadok óta elgondolják magukat, mindenféle jogászkodás nélkül. Az ember szociábilis lény, csoportosan szeret és tud élni. Ezeket a csoportokat mindig is összetartotta a közös nyelv, a közös hiedelmek és mindenekelőtt a közösen birtokolt szállás-terület, őseik földje. Hogy az azonos földrajzi térben élő, azonos nyelvű, kultúrájú emberek csoportját nemzetnek nevezzük, vagy bármi másnak, az igencsak szőrszálhasogatásnak tűnik. Az így felfogott nemzetnek nem elsődlegesen az állampolgárságoz van köze, hanem a közösen birtokolt földhöz és a közös szocio-kulturális származáshoz, a valóságnak ahhoz a szeletéhez, amelyet a közös nyelv és származás révén nagyon hasonlóan látnak.

Az emberi társadalom archetípusa nem a bélyeggyűjtő egylet, amelyet a közös szenvedély tart össze, hanem sokkal inkább a rablóbanda, amelyet a közös ellenség kovácsol eggyé. A nemzetet nem a barátok, hanem az ellenségek teszik nemzetté. Nézzünk csak körül a környező országokban, és láthatjuk: micsoda gyorsasággal és hatékonysággal alkotott a magyargyűlölet soha nem volt „nemzeteket” mócokból és tótokból. E nemzetek létele csak formálisan köszönhető Trianonnak, valójában, tartalmilag az ügyesen használt, a kisebbrendűségi komplexusból táplálkozó ellenségképnek köszönhetik nemzet voltukat.

*

Nem igaz tehát, hogy a nacionalizmus – és ami még fontosabb, a nacionalizmushoz elengedhetetlen nemzet – valami újmódi dolog lenne: éppen ellenkezőleg, az egyik legrégebbi emberi jellegzetességgel állunk szembe, mely az emberi természetben gyökerezik. A pusztán állampolgárságként felfogott nemzethez tartozás egyenesen elvezet a doktriner liberálisok ősapjának, Kantnak a világpolgárához és világállamához, hiszen mi akadálya lehet annak, hogy az említett adminisztratív aktust – az állampolgárrá fogadást – végtelenül kiterjesszük miden emberi lényre? Valahogyan azonban még a legütődöttebbek is érzik, hogy ez így nem menne, csináljuk először kicsiben – legyünk csak európaiak. Hogy ez nem jelent semmit? Az nem baj, a tartalmatlanság végtelen magyarázati lehetőségeket tesz lehetővé. „Találjuk ki Európát!” – kiáltják, mintha a történelem valami találós kérdés volna. Mi az: ha feldobom, természettudományos fejlődés, ha leesik, atombomba? Sikeres megfejtők között Cohn-Bendit összes műveit sorsoljuk ki.

A nemzet az, ami az odatartozás csodás, semmihez sem hasonlítható érzésével ajándékozza meg azt, aki hajlandó elfogadni. Vannak – és egyre többen –, akik nem ismerik és nem is akarják ismerni, átélni ezt. Számukra rossz hír az, hogy a téli hidegben mindenki bezárkózik majd, és nem nagyon marad hely az idegeneknek. Reménykedhetnek abban, hogy bentlakó cselédségre télen is szükség van – amíg tudjuk etetni őket, utána kénytelenek leszünk magunk összetakarítani magunk után.

Az általunk ismert Európának és – ha elképzeljük az ajatollahokat atomrakéták indítógombjával kezében – talán a világnak is, vége lesz, abban a formában, ahogyan eddig ismertük. Most azonban még színpompás ősz van. Az utcákon, tereken tarkán öltözött tömeg táncol, mintha a Magnum Chronicon Belgicum lapjai elevenednének meg a táncőrület napjairól. Marginálisnak gondolt kisebbségek követelik „jogaik” kiterjesztését, a szabadság egyre kiterjedtebb: az újabb és újabb tabuk döntögetése egyre közelebb jut hozzánk, ahhoz a „privát szférához”, amelyet védeni indult az egész modernitás. Ma már természetesnek tűnő módon tiltanak be neveket, börtönnel fenyegetik a történeti kérdések megvitatását – lassan, de biztosan felszívódik a felvilágosodás megannyi „vívmánya”. Az új barbárság nem a kapuk előtt áll: már a kapukon belül van, és mi engedtük be oda. Európa – a birodalom – fittyet hány a józan észnek, melynek hideg sugarai ragyogják be állítólag a korunkat. Ábrándok nem védenek meg a téltől, még ha egy ki tudja, hányszoros identitású luxemburgi találja is ki őket. Mindenki menjen szépen haza, és nézze meg, lesz-e elég tüzelő télire.

Címkék: nemzet történelem ősz birodalom EU Európa

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr244846368

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ősz 2012.10.15. 08:57:01

Az általunk ismert Európának és – ha elképzeljük az ajatollahokat atomrakéták indítógombjával kezében – talán a világnak is, vége lesz, abban a formában, ahogyan eddig ismertük.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 17:30:38

@MézesRozi: Hoppá, én meg rosszul számoztam:
5, nincs, ugyan hogyan is lehetne :))
4, Ezt ne rója fel nekik, ugyanis azt teszik, amit akarnak, ahogy magunk is.
:)

Alfőmérnök 2012.10.19. 17:42:15

@MézesRozi: "egy biztos, kecskebaszókról nem írt. "

A büdös kurva anyádat nem írt, te utolsó szélhámos kurva.

Alfőmérnök 2012.10.19. 17:44:47

@MézesRozi: "nem tartalomhoz szóltak hozzá, a nicket támadták."

Hazudsz, ribanc!

Alfőmérnök 2012.10.19. 17:46:06

@MézesRozi: "ezért hasonlatosak e-kulthoz. "

Anyuci, most van az a pillanat, hogy ha itt lennél, úgy pofánbasználak nő létedre, hogy repülnél ki az ablakon. Érted? Te szarzsák.

Alfőmérnök 2012.10.19. 17:52:13

@Mihint: Te képes vagy időt vesztegetni erre az ostoba libára? Ezt soha nem fogod meggyőzni semmiről. Találóan írtam a jósdán róla:
" Alfőmérnök 2012.10.10. 19:43:57
@Tehetetlen Dodó: Nem, vagy nem csak személyes sérelmekről van szó. Mondjuk ha ő kiakadhat egy kurvaanyázáson, miért csodálkozik, ha valaki más is kiakad sértegetéseken, még ha nem is „csúnya szavakkal” történt a sértegetés? (Elárulom: mert ostoba és gonosz.)
Inkább arról van szó, hogy ez a némber olyan szinten buta, hogy normális ember vagy figyelmen kívül hagyja, vagy felbassza az agyát rajta. Én jelenleg ez utóbbiak közé tartozom, de előbb-utóbb lehet, hogy ignorálni fogom.
Mondom, olyan szinten buta, hogy ha - ne adj' Isten - az általa számomra érthetetlen módon rajongott aristóról kiderülne, hogy a tölgyet kibaszó bolsevik Botos Máté (nem állítom, hogy így van, ez csak egy fiktív példa, természetesen), akkor nem azt a következtetést vonná le belőle, hogy aristo egy féreg, hanem hogy az általa eddig féregnek tartott Botos Máté jó ember. Ezzel szemben, ha valaki leírja azt, hogy „kurva anyád”, vagy egyéb káromkodást, az az ő miniatűr agyában egy szociopata, nem csak mint nick, hanem mint valós ember is. " delphoijosda.blog.hu/2012/10/01/xxii_898/fullcommentlist/1#c18011711

MézesRozi 2012.10.19. 17:53:29

@Mihint:
és ha a fogadott a fiam úgy költözik el, hogy - bár egy szál pendelyben érkezett - viszi, amit tud, majd telekürtöli a világot, milyen cudarul bántam vele, ezért a harmadik szomszédom még segít is neki elcuccolni, akkor ugye mondhatom, hogy fiam, utolsó egy tolvaj lettél. még akkor is, ha az elrabolt javaimra már keresztet vethetek.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 17:56:33

@Alfőmérnök: Alfi, ez amit írsz, hülyeség. Hiszen magad vagy az, aki hasonló véleményeket írsz, de tudod közben, hogy nem "az" az értelme, hanem "átvitten" mást akarsz közölni. Ha van egyáltalán, ami képes "lelki fájdalmat" okozni nekem manapság, akkor az ez a fajta "attitüd", amit most Te prezentálsz egy "személyben". Nem értem, mi a szándékod ezzel? Szeretnéd, ha a magamfajták, akik ilyen "mimózák", a továbbiakban nem vennének részt a nyílt "vitákban"? Nem ígérek semmit, azonban őszinte válasz esetén még erről is lehet szó :)

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 18:03:19

@MézesRozi: Bizony így van, meg is kell az ilyet mondani. Szembeszegülni ezzel, az már egy más kérdés, és másfelé is visz. Azt gondolom, hogy aristo posztja - többé-kevésbé - még erre is utal. (nem ám a kő-kenyér játékra gondolok)

@Alfőmérnök: Válaszomat lásd fent. ha egymással szemben képesek vagytok ilyesmire, mit vártok mástól? És ezt egy személyre is vetítheted, akkor sem lesz másként. Ha Te zokon veszed mások "ledisznópásztorozását", akkor Te az Ő érdekükben érvelsz, nem a magadéban, stb. stb. stb.

MézesRozi 2012.10.19. 18:03:52

@Alfőmérnök:

kedves, hogy magától is rájött, ki a félkegyelmű.

Alfőmérnök 2012.10.19. 18:06:18

@Mihint: Nem egészen értem, amit írsz. Akik kiprovokálják, hogy (virtuálisan) pofánbasszam őket, azokat pofánbaszom. Van az emberi aljasságnak, hazudozásnak egy olyan szintje (oldalfüggetlenül), amire nem érvekkel kell reagálni, hanem erőszakkal - a net esetében verbális erőszakkal.
Mondjuk ha fenti szöveget MézesRozi a szemembe mondta volna, komolyan minimum ráborítom a asztalt, de az is lehet, hogy pofánbaszom. A konzervek tudtommal még hisznek a testi fenyítés nevelő erejében, úgyhogy egy szava nem lehetne ellene.

Alfőmérnök 2012.10.19. 18:09:17

@MézesRozi: Írt-e Aristo kecskebaszókról, arra válaszolj, rühes.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.19. 18:13:42

@tistedur: OK, hogy szervezettebb volt a magyar hadsereg, de a XIX. sz.-ban még nem volt olyan nagy különbség az ökéntes katonák és a fegyvert fogó civilek között.
Mint az észt, mind a szerb önként lépett be egy, a saját országában hivatalosan nem létező, a korrekt harcmodorral nem sokat törődő katonai szervezetbe.

@Dr. Zerge: A nemzetállamok nem a XX, hanem a XIX sz. termékei. A franciák gyakorlatilag 100%-ban asszimilálták a kisebbségeiket (még a XX. sz-ban is brutálisan elnyomták őket). Persze, hogy van különbség a bajor és a porosz között, de nem akarnak szétválni, szemben a fent idézettekkel.

@Alfőmérnök: Szerintem Európában még az őslakosok esetén is van értelme multikultiról beszélni, pl. míg az angolok és skótok nem igazán tekinthetők eltérő kultúrájúnak, addig a katolikus horvátok, az ortodox szerbek és a muszlim bosnyákok már (talán) igen.

@MézesRozi: Azért, mert ön az, aki minden körülmények között kiáll aristo mellett. Bár a folytatás alapján az ember még arra is gondolhat, hogy azonos vele.

"egy biztos, kecskebaszókról nem írt"
aristo 2012.10.15. 09:17:16
Dr. Zerge: Az, hogy a maga számára az érintettek háromszáz szavas szókincse és a kecskékkel kapcsolatos szexuális szokásaik "kultúra" az a maga - amúgy jellemző - problémája.

"írt viszont arról, hogy amikor a mócok és tótok magukra nemzetként hivatkozva szétszakították a hazánkat, akkor bizony messze voltak attól, hogy valóban nemzet legyenek: sem nyelvük (nyelvében él a nemezt), sem nemességük/polgárságuk ehhez nem volt."
A valóságban a román nyelv akkor már évszázadok óta létezett, ennek tagadása pont akkora baromság, mint a dákó-román kontinuitás.
Sőt, volt saját országuk is (csak ahelyett, hogy hazaköltöztek volna, lenyúlták a miénket).

"nem tartanék itten most történelemtovábbképzést, ha érdekli, utánanéz, aki nem érti. maguk nem ezt tették,"
Harald Balatand idézett egy XV. sz-i román nyelvű levelet, amire aristo elkezdett guglizásról szövegelni. HB. történész - igaz, hogy ballibi, de akkor is az.

"maguk nemcsak hogy átrendezték azon szavakat más jelentésbe, amiket írt, bár ez is egy bevált, kipróbált taktika, hanem egész egyszerűen trágárrá változtatták, kecskebaszóztak"
A "kecskékkel kapcsolatos szexuális szokásaik" valóban szebben hangzik, mint a kecskebaszás, pont annyira, mikor valakinek az anyját nem kurvának, hanem örömlánynak nevezik.

"majd ide-oda verték magukat és segítségért kiáltoztak, saját nyálukban és kigőzölgéseikben fulladozva a felháborodástól"
A valóságban Zerge kérdezte meg a plüssgörényeket - akik azóta is lapulnak a fűben - hogy egyetértenek-e a tótok és mócok ilyetén jelölésével.

"maguk, akik úton-útfélen bárkit leidiótáznak, kurváznak, picsáznak, faszoznak."
Bárkit? Legyen szíves idézni, hogy én kit is kurváztam le! Faszozni azt tényleg szoktam, többnyire a reménytelen ballibant megmondókra.

"maguknak, akik vállukra veszik a világ összes kisebbségének ügyét, ha kell,"
Nyöhehe, a fallangista Padilla, a ballibik által nettó fasisztának tartott Berija*, a cenzuspárti Zerge és a cigóbűnözők kapcsán csendőröző (egyébként tényleg libi) HSL mint kisebbségvédő.

*: közismert a véleményem a cigánybűnözőkről és a buzikról (csak hogy a kisebbségvédők tipikus témáit említsem) és feljebb leírtam a véleményemet a románokról is. Abban igaza van, hogy ki szoktam állni _bizonyos_ kisebbségek mellett, nevezetesen a HTM-ek és a militáns ateisták által baszogatott keresztények mellett.

"de a nickeket, akikkel beszélgetnek, az egyest a tömegből nem tisztelik meg azzal, hogy civilizáltan szóljanak hozzá, maguknak annyi joguk sincs nyígni, mint a malacnak, amikor lebökik."
Jedem das Seine. Ha nem tud németül, akkor mondhatom magyarul is: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Eddig többnyire nem foglalkoztam aristoval, de a butaságnak/beképzeltségnek van olyan szintje, amikor az ember már nem bírja szó nélkül.

"a tartalomhoz meg annyit, hogy nemcsak cselédek, maguk intellektuális rabszolgák. nem képesek túllépni azokon a kliséken, tabukon, amiket magukba neveltek."
Nyöhehe. Ismét a ballibik által közutálatnak örvendő Padillára, Berijára és Zergére utalnék. Többek között azért örvendünk közutálatnak, mert nem tartjuk be a PC-t.

"az inkriminált állításra nem az volt a reakciójuk, hogy vitassuk meg az állítást, valóban igaza van-e a vitatott állítást megfogalmazónak vagy téved, nem tartalomhoz szóltak hozzá, a nicket támadták."
Mit lehet azon vitatkozni, hogy a tótok és mócok 300 szavas szókincsű, kizárólag a kecskékkel folytatott szexuális kapcsolatból álló kultúrával rendelkező népség?
BTW, legalább egyszer leírtam, hogy aristo a cikkben szereplő jópár állítása megáll (ez általában igaz rá), azonban a mellettük levő "mémekkel" (a cseléd és disznópásztor és a kecskebaszás azzá vált) teljesen hazavágja az érvelését.

"ez a karaktergyilkosság tipikus eszköze. ezért hasonlatosak e-kulthoz. és bizony ebből logikus következtetésnek tűnik, hogy azért nem ezt teszik, mert nem képesek mást tenni. "
Pontosan tudja, hogy mi Padilla, Alfi és Berija véleménye e-kultról, és mindhárom nick nagyon határozottan kiállt tölgy mellett. Szóval ne bélyegezzen minket Ekulthoz!
Alfi mondjuk tényleg túlzásba viszi bizonyos nickek baszogatását, de ez az ő baja, nem az enyém.

Karaktergyilkosság? Aristo a fenti kommentjével önmagát gyilkolja, ehhez nem nagyon kell hozzátenni semmit. Lehet, hogy nem gondolta komolyan (a Doommal folytatott diskurzusa mintha erre utalna), de akkor meg kérjen bocsánatot.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2012.10.19. 18:26:08

@Lavrentyij Pavlovics Berija: És kitől kérjek elnézést? A tótoktól, a mócoktól vagy - ami ugyanaz - magától? Összetett gyomrú barátja mikor kér elnézést, amiért leidiótázott? Bárminek is nevezem a fentieket azzal vajon miért is "karaktergyilkolom" magamat?

Amit írtam válaszul a maga kedves barátjának, a féleszű kérődzőnek, pusztán arra kívánt rámutatni - ha képesek lennének érteni is ami le van írva - hogy a tótok és a mócok kultúrájáról MIELŐTT a magyar gyűlölet nemzetté kovácsolta őket - ennyi volt közismert. E vélekedés kétségtelenül lehet túlzó, minden esetre azóta kb. 400 kommenten keresztül ezen rugózni enyhén szólva is sajátos.

Alfőmérnök 2012.10.19. 18:30:51

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Lehet, hogy van értelme, csak szerintem nem szerencsés, mert maga a fogalom és az ideológia a XX. század második felében keletkezett a tömeges migráció hatására.
(Egyébként az angol helyzetet jól összefoglalja Egedy Gergely cikke:
www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=111 )

MézesRozi 2012.10.19. 18:42:38

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

"Azért, mert ön az, aki minden körülmények között kiáll aristo mellett."

ha úgy gondolja, hogy annak, amit írtam, az aristo melletti kiállás az oka, akkor alapjában egyáltalán nem érti a mondandómat. nem valaki mellett, hanem valamivel szemben álltam ki.

"messze voltak attól, hogy valóban nemzet legyenek: sem nyelvük (nyelvében él a nemezt), sem nemességük/polgárságuk ehhez nem volt."

na, látja, hogy nem érti. nem azt írtam, hogy nem volt nyelvük, hanem azt, hogy ahhoz, hogy a 20. században nemzetté váljanak, nem volt nyelvük. ez pedig nem ugyanazt jelenti.

" Eddig többnyire nem foglalkoztam aristoval, de a butaságnak/beképzeltségnek van olyan szintje, amikor az ember már nem bírja szó nélkül."

a nekem írt válaszában sem kellett volna, mert én sem róla, hanem a kommentelők egy jól körülhatárolható csoportjáról írtam. és igen, meglehet, hogy aristo "beképzelt", bár ez a szó meglehetősen, gyerekes, de maga az, aki viszont ezt minősíti. ugyan milyen alapon? a faszozás biztos alapjáról? na ne komolytalankodjon.

"Jedem das Seine" ja. csak a hogyan, a forma nem mindegy.

"HB. történész" patkányosokkal nem foglalkozom, ugorjunk.

"Többek között azért örvendünk közutálatnak, mert nem tartjuk be a PC-t."

először is a csomagból vegye ki padillát. ő éppenpont képes arra, amit maguknál hiányoltam. maguk a fenti bejegyzéseik alapján nem.

"Pontosan tudja, hogy mi Padilla, Alfi és Berija véleménye e-kultról"

már megint padilla. maga fixált-e?:) ez nem zárja ki, hogy azt a módszert alkalmazzák.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.19. 18:43:32

@aristo: Ha nem vette volna észre, feljebb én praktikusan legyilkosoztam a teljes román nemzetet. Engem az sem sért, ha a tótocskákat baszogatja. Azoktól a nickektől kérjen bocsánatot, akiket (fél)jobber és nemzeti libi létükre leliberálbolsizott. Meg azoktól, akiket guglizással és egyéb baromságokkal vádolt, ahelyett, hogy rögtön beismerte volna, hogy szándékosan túlzott.

A valóság az, hogy a Román királyság (1859-), a korábbi Havasalföld és Moldva léte közismert. ezzel szemben a szlovák nemzet valóban a XIX-XX sz-ban jött létre.
Maga azzal karaktergyilkolja magát, hogy össze-vissza bélyegez nickeket (és hazudozik róluk), pusztán azért, mert keresetlen szavakkal illetik a maga irományait. Ne akarjon a jobboldali TWA lenni, abból a seggfejből egy is sok.

@Alfőmérnök: A fogalom tényleg XX. sz-i, de most már nehéz nélküle megfogalmazni a gondolatokat.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.19. 18:55:02

@MézesRozi: "ha úgy gondolja, hogy annak, amit írtam, az aristo melletti kiállás az oka, akkor alapjában egyáltalán nem érti a mondandómat. nem valaki mellett, hanem valamivel szemben álltam ki"
A fenéket. Mikor állt ki ilyen határozottan bárki más mellett? Alfi szerint még azt sem tette meg, hogy posztot írjon tölgyről.

"hanem azt, hogy ahhoz, hogy a 20. században nemzetté váljanak, nem volt nyelvük"
Ez az állítás nem értelmes. Egyébként a román nemzet a XIX sz-ban létrejött.

"és igen, meglehet, hogy aristo "beképzelt", bár ez a szó meglehetősen, gyerekes, de maga az, aki viszont ezt minősíti. ugyan milyen alapon? a faszozás biztos alapjáról? na ne komolytalankodjon."
Miután azt őt bírálókat en general cselédivadéknak nevezte, elég nehéz másnak tekinteni. Mennyivel csúnyább a módjával adagolt faszozás, mint a gyilkos cselédezés és a kecskebaszás?

"Jedem das Seine" ja. csak a hogyan, a forma nem mindegy.
Azt hiszem, már kifejtettem, hogy teljsen mindegy, hogy az ember a kurvaanyjába, vagy az örömlányanyjába küldik el, az eredmény ugyanaz.

"HB. történész" patkányosokkal nem foglalkozom, ugorjunk."
Mintha korábban kikérte volna az argumentatio ad hominemet aristo kapcsán, jogosan. Az állításra koncentráljon: kell-e vért izzadnia egy történésznek a guglival, hogy találjon egy korai román nyelvemléket?

"először is a csomagból vegye ki padillát. ő éppenpont képes arra, amit maguknál hiányoltam. maguk a fenti bejegyzéseik alapján nem."
Mit is hiányolt a többiektől?

"már megint padilla. maga fixált-e?:) ez nem zárja ki, hogy azt a módszert alkalmazzák. "
Nem maga szerencsétlem, ez pusztán arra az abszurditásra mutat rá, hogy aristo képes egy közismerten széljobbos (ok, csak azt tettető) nicket liberálbolsinak bélyegezni.

Esetleg a többi pontomra is válaszolna? Vagy kínos elismerni, hogy igazam volt?

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.19. 19:23:32

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

"A franciák gyakorlatilag 100%-ban asszimilálták a kisebbségeiket"

Tévedés. Vagy mondjuk akkor értelmezés kérdése. mindenestre 250 000 ember biztos nem hobbiból beszéli a bretont. Az kétségtelen, hogy a nemzeti nagyképűséget sikeresen telepítették minden "franciára" az eredeti identitása fölé. De amint egymás közt maradnak, a legkevésbé sem franciák elsősorban. Mondjuk ebben mi sem maradunk el tőlük nagyon.

"Sőt, volt saját országuk is (csak ahelyett, hogy hazaköltöztek volna, lenyúlták a miénket)."

Az erdélyi románok a 19-ik században bőven tekinthetőek annyira őshonosnak szülőföldjükön, mint bármely más ott élő náció. Na jó, a székelyeket kivéve. Mindenesetre nekik nem lett volna semmilyen értelemben hazaköltözés, ha Moldvába, vagy Havasalföldre migráltak volna. És még abban is érdemes disztingválni, hogy akik "országot loptak", ha ebben a rém hülye kifejezésrendszerben akarunk maradni, azok éppen azok a románok, akik nem Erdélyiek. Az erdélyi románok, köszönték, maradtak ott, ahol évszázadok óta éltek. Persze hülyék voltak, szegények azt hitték, jó lesz nekik Nagyrománia. Tévedni emberi dolog.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2012.10.19. 19:44:01

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Hol tettem én mindezt, amivel vádol? Hol libsiztem le padillát, vagy akár magát?

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.19. 19:59:09

@Dr. Zerge: Ebben is a már emlegetett Francia Forradalom a ludas, ők kezdték el kiirtani a regionális nyelveket. Kb. 1945-ig a francia volt a követelező nyelv az iskolákban, a többi használatát büntették, meg ilyen feliratokkal voltak teleszórva az iskolák: Soyez propre, parlez français
www.flickr.com/photos/xarxes/2240993571/
A 200k breton nagy része idős.
Az viszont igaz, hogy a regionális nyelvet beszélő nem feltétlenül jelentenek egyben etnikai kisebbséget is (a bretonok igen).

Valóban, épp Havasalföldről és Modvából jöttek át, a jobb élet reményében. Azonban Trianon után vitték az egész miskulanciát, és mi még örülhetünk annak, hogy nem a Tiszáig vitték az országot. Azt elhiszem, hogy nem az erdélyi románok voltak a legvadabb területrablók, hanem a keletiek.
A korrekt megoldás az lett volna, hogy ha nagyjából a 2. bécsi döntés szerint szedik szét Erdélyt, némi kiigazítással, és korrekt módon levezényelt lakosságcserével. Szemben Svájccal, a multietnikus, független Erdély nem nagyon működött volna, túl mély volt a gyűlölet.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.19. 20:04:20

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

No, úgy látszik @Alfi elmebaja virtuálisan is fertőz!:-[

ü
bbjnick

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.19. 20:06:36

@aristo: Hozzábélyegzett minket (hogy ne csak önt, hanem Kertészt is baszogassam) a többiekhez, akiknek nem tetszettek az ön által írtak (értelmezésem szerint a dörgedelem mindenkinek szólt). Egyébként Zerge szintén nem liberálbolsi, csak nagyon mocskos a szája. Ennek ellenére érdemes megfontolni amiket ír, mert nem buta ember.
Nézze, szerintem tényleg nagyjából helyesen látja a dolgokat, de tanuljon már meg egy kicsit elegánsabban fogalmazni, és ne nézze le azokat, akik nem Belbudán születtek: azok is lehetnek tisztességes emberek (sőt, a cselédivadékok között is előfordulnak tisztességes emberek, pedig ők tényleg nehezebb helyzetben vannak).

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.19. 20:09:00

@bbjnick: A fenét. Olvassa el jobban, hogy mit írtam.
A vicc az, hogy lassanként jobban megértjük egymást aristoval (akinek én is nekiestem), mint Rozival (akinek viszont nem).

Alfőmérnök 2012.10.19. 20:32:05

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Annak, hogy Rozival megértsék egymást, az lenne a feltétele, hogy Rozi megértse, amit a másik ír. Mivel erre képtelen, és notórius hazudozó, ez nem fog megvalósulni.
Egyébként ezt írtam neki:

"Címzett: ************
Feladó: Alfő Mérnök
Tárgy: ?
Dátum: 2012. február 27., hétfő, 22:07:49
Csak azért kérdeztem, hogy a mandinerhez tartozol-e, mert ha igen, esetleg publikálhatnál egy cikket a tölgy-ügyről, Botosról -- elvégre eléggé karakteres véleméyed van erről. Igaz, kedves ******? :)"

De mondjuk a címzett esetében még érthető, hogy azt mondja, hogy ő már nem tartozik a mandinerhez - ezért váltott nicket is -, azért nem ír róla. Az érdekesebb kérdés, hogy aristo miért nem írt róla, hiszen nem csak publikációs joga van, hanem állandó szerzőnek tekinthető azóta is. Mondjuk lehetett volna poszt címe: A patkányokról. Vagy: Patkányok ideje.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.19. 20:34:15

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

"független Erdély nem nagyon működött volna, túl mély volt a gyűlölet"

Ugyan. Ment volna az. Ne viccelődjünk, Erdély a legtoleránsabb hely Európában, vallások, nemzetiségek köszönték szépen hosszú évszázadokig el voltak benne egymás mellett. Sőt, '48-ban még az is ment volna, hogy marad a Magyar Királyság része. Csak el kellett volna ismerni a nemzetiségek jogait.

MézesRozi 2012.10.19. 20:36:51

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

""hanem azt, hogy ahhoz, hogy a 20. században nemzetté váljanak, nem volt nyelvük"
Ez az állítás nem értelmes."
mondja azt, hogy nem érti. attól az még lehet értelmes. gondoljon bessenyei magyarság című röpiratára. ahhoz, hogy a 19-20. századi körülmények között létrejöhessen a román nemzet, bizonyos feltételeknek meg kellett volna felelni - ez az oka a román franciából való felturbózásának. és ahhoz, hogy nemzet lehessen az akkori értelemben, polgásággal és/vagy nemességgel kell bírnia. ezek nem vagy csak igen csekély mértékben álltak fenn.

"Jedem das Seine" ja. csak a hogyan, a forma nem mindegy.
Azt hiszem, már kifejtettem, hogy teljsen mindegy, hogy az ember a kurvaanyjába, vagy az örömlányanyjába küldik el, az eredmény ugyanaz."

nem, nem ugyanaz. és ezt nem érti maga. hogy a felkapott terminológiát használjam, az az, amit cseléd-ésszel nem lehet megérteni. és ez a meg nem értés vált ki magukból ilyen elsöprő, helyenként szórakoztató dühöt. magk faszoznak másokat, de ha magukat minősítik, azt nem bírják elviselni. nem látják, hogy nevetségessé válnak? elalfisodnak egyszerűen:)

"találjon egy korai román nyelvemléket?"
azt már ez a hb egyszer egy másik posztban elsütötte: ródsózik ezzel az egy szöveggel. és? egyetlen irat? mondta valaki, hogy nem tudott egyetlen román sem írni? vagy hogy a latin betűk ne lettek volna alkalmasak a román nyelv rögzítésére? vagy mi a mutatvány? de ezt is csak a maga kedvéért. patkányosokkal/ról nem nyilatkozom. nem méltók rá.

"egy közismerten széljobbos (ok, csak azt tettető) nicket liberálbolsinak bélyegezni."

maga most viccel ugye? padilla a szélsőjobbos. na ne röhögtessen már:)

igyekeztem kiszűrni a kérdései azon részét, amelyek megjegyzésem érdemi részéhez kapcsolódtak, azokra válaszoltam. az aristo posztját érintőkre ne tőlem várjon választ. mert bár megtisztelő, de nem én vagyok ő. ha akarja, megvédi ő magát.

ps. ha velem beszél, alfira ne hivatkozzon, talán maga is belátja, miért:))

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.19. 20:57:58

da aranyosak, hát nem megént a padilláról beszélgetnek? :))

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.19. 21:14:06

@Alfőmérnök: Rozi tényleg nem akarja megérteni, amit az ember ír.

@Dr. Zerge: A románok provokáció nélkül (tudtommal 1848-ban a magyarok nem gyilkolásztak román civileket) brutális vérfürdőt rendeztek (1944 dettó, ott sem volt igazán komoly provokáció), ráadásul 48-ban ezek az erdélyi, és nem a "bocskoros" románok voltak. Ezek után nem nagyon ment volna a békés együttélés.

@MézesRozi: Vannak XIV-XV sz. román nyelvemlékek (nem annyi mint magyar), a XVIII sz-ban már az erdélyi lakosok 1/3-a románul beszélt. Ezek után azt állítani, hogy nem volt meg a nyelv az állam létrehozásához, nos az elég meredek.

Nincs igaza, nem a körítés számít, hanem az ártó szándék. Ez olyan, mint a szélesen mosolyogva történő hátbadöfés úriemberhez méltó, míg szemből homlokonlövés alemberi lenne.

Ha volt írott nyelvemlék, akkor nyelvnek is kellett lennie.

Pedig maga pont illene alfihoz, ugyanolyan csökönyös.

@jose maria padilla: Azért el ne csöppenjen őrmester!

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.19. 21:23:12

@Lavrentyij Pavlovics Berija: 48-49 után én sem gondolom, hogy ment volna. Csak hogy világos legyen, az ősgyurcsány bűnlajstromának egy főtétele is.

szempontpuska 2012.10.19. 21:33:05

@Sören Vlagyimirovics Delgado főhadnagy: Eddig és ezután is kivágtuk az irl adatokat a blogról. Most atlán túl gyors volt neked?
Hiába reklamálsz, nem fogom visszatenni :-P

tistedur 2012.10.19. 21:47:53

@Lavrentyij Pavlovics Berija: tudja, hogy miért kezdődött el ez az egész? hatvani imre neve mond valamit?
rozival meg nem érdemes vitatkozni. a román nacionalizmus számára ott volt moldva és havasalföld mint hivatkozási alap. volt román eredetű nemesség (amink egy jelentős része kun eredetű volt, de az arany horda is elég rendesen beházasodott pl. az orosz nemességbe), voltak olyan uralkodóik mint stefan cel mare ( meg mint vlad tepes), volt egyháza, voltak templomai, voltak iskolái. mondjuk, ha jól emlékszem az első román nyelvű tankönyvet pont erdélyben nyomták.
a román nyelvújítást pontosan az az igény hozta létre, mint a magyart, vagy a horvátot.

MézesRozi 2012.10.19. 22:01:44

@tistedur:

"a román nyelvújítást pontosan az az igény hozta létre, mint a magyart, vagy a horvátot."

én is ezt írtam, de ne zavartassa magát. igaz, kissé áttételesebben. a magyar királyság területén pedig a románok, ha birtokosok lettek, ami nagy ritkaság volt, asszimilálódtak. nem a román fejedelemségekről volt szó.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.19. 22:14:08

@MézesRozi: Na, ezt most gyorsan fordítsuk le!

Tehát az, hogy Erdélyen kívül volt román államiság, kultúra, nemesség, nyelv, stb, az nem jelenti azt, hogy az Erdélyben élő románság nemzet(iség) lett volna. Hát bravó. És ahhoz még egy szűnni nem akaró vastaps, hogy e tárgykörben az asszimiláció helyes, üdvös, és egyúttal a román nemlétezés szellemi támoszlopa. Ennyi ésszel kisebb csoda, hogy nap nap után sikerül bekapcsolni a számítógépet.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.19. 22:28:24

@tistedur: @Dr. Zerge:

Az, hogy @Dr. Zerge: pajtás tök h*lye a történelemhez, az nem újdonság --- miért pont ahhoz ne lenne h*lye?! ---, de hogy te is, @tistedur:, adod a h*lyét, az már kínos. Kizárt --- mint ahogy az is kizárt volt, hogy ne tudtad volna, hogy Erdély 1867 előtt is a magyar korona része volt ---, szóval, kizárt, hogy ne tudnád, mi a különbség a magyar (és pld. a lengyel) és a balkáni és a mondvai-havasalföldi "nemzeti elitek" (tkp. "nemzetek") között. Sőt, kizárt, hogy ne látnád és ne tudnád, hogy a moldvai-havasalföldi (idegen eredetű: azaz nem vlach) nemességnek sokkal inkább felekezet tudata, elittudata és vazallustudata volt, mint "román nemzeti tudata" (ez utóbbi egyáltalán nem volt) és --- a helyzet pikantériája --- hogy a román nemzeti eszme bölcsője épp Erdély...

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.19. 22:29:59

@bbjnick:

felekezet tudata= felekezeti tudata

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 22:42:49

@Dr. Zerge: No, csak helyben vagyunk. Azt kellene éppen elkerülni, hogy marhaságok szaporítsák magukat a közbeszédben. Igencsak fáradok már, de nem adom fel. tistet olvasgassa kicsit, ha már a gugli nem barátja, maga marha!
@bbjnick: Ezt most már felesleges előhozni, se élni, se visszaélni nem sikerült vele - most csak bosszantani akarsz minket ezzel? Vagy csak a szívünk fájjon? tét nélkül? hiábavaló módon?

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.19. 22:48:51

@Mihint: Köszönöm kedves szavaidat, mondjuk értelmük nincs, de sebaj, így megfáradtan is hatalmas teljesítmény tőled, te kedves ismeretlen. Na, ezt is lefordítom: mi a picsa van, tesó?

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 22:52:44

@Dr. Zerge: Az van "tesó", hogy tudok olvasni, oszt valahogy arra jutottam, méla foglalatosságaim közt, hogy csak szólok mán, hogy időnként fasságokat írsz. Nem tetszik? Majd akkor nem írok. Szevasz.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.19. 23:00:08

@Mihint: Édes marhám, azt érteni, hogy valami bajod van, csak azt nem, hogy konkrétan mi. Hát baszod, egy olyan kommentemre válaszolva szólítottál meg, ami tartalmilag a pótbébéjé ökörségét írta le más szavakkal. Most akkor leírod, hogy mi fáj, vagy elteszed a közjóért való fáradozásban elgyötört korpuszodat holnapra?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.19. 23:02:55

@Mihint:

Dehogy akarok én bárkit is bosszantani, magamat a legkevésbé:-) Ezért nem is bonyolódtam bele ebbe a kínosan méltánytalan vitába:-( Most is csak azért nyilvánultam meg, mert amikor már kezdett kifulladni ez a (mondom: kínosan méltánytalan és értelmetlen) vita, akkor jött @tistedur és a rá jellemző módon, finom dezinformációkkal, próbálta még egy kicsit felizzítani azt. Ennyi történt és nem több.

ü
bbjnick

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 23:07:01

@Dr. Zerge:
"Tehát az, hogy Erdélyen kívül volt román államiság, kultúra, nemesség, nyelv, stb, az nem jelenti azt, hogy az Erdélyben élő románság nemzet(iség) lett volna. Hát bravó. És ahhoz még egy szűnni nem akaró vastaps, hogy e tárgykörben az asszimiláció helyes, üdvös, és egyúttal a román nemlétezés szellemi támoszlopa."
Kedves kérődző, mi a nyavalyát lehet ehhez még hozzátenni, mint saját felsőbbrendűségünk bizonyítékát? Kedvesem, hülye maga, vagy csak a történelmet nem sikerült elolvasnia? Milyen asszimilációról beszél, milyen nemzetiségről beszél?
No, más gondom nincs, azonfelül, hogy valami gyerekes retorikát alkalmaz.

Sören Vlagyimirovics Delgado főhadnagy 2012.10.19. 23:15:48

@szempontpuska: Nagyon helyes. Ezúttal elfogadható gyorsasággal, bár az irl-ezést most is épp egy ottani blogger, Kettes kezdeményezte. Tudod, a KIM-eseknek is vannak jogaik. Például joguk van hallgatni, joguk van ügyvédet fogadni... de álnevet birtokolni szintén.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 23:25:26

@bbjnick: Annyival egészítenélek ki, hogy @Tistedur információi mérvadóak, mert ahogy én tudom, ő "terepi régész", első kézből juthatunk információhoz általa. És, nem mellesleg, igen kedves ember. Nézetei természetesen vitathatóak :-D

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.19. 23:30:05

@Mihint: Megismétlem, amivel veszekszel, azt Mézes Rozi írja bébéjééktől. Olvasni, azt köllene, írás előtt. Többet nem tudok segíteni.

Na, jó, hazudtam. Nem akarok.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 23:35:08

@Dr. Zerge: Jó, de ha így van, akkor mi a gond? Bocsáss meg, de ez meghaladta a felfogókámat, vélhetően öreg/demens vagyok hozzá. Felvilágosítanál? Csak, hogy ne dögöljek meg teljesen hülyén, segíts, kérlek.

tistedur 2012.10.19. 23:45:55

@bbjnick:ne menjünk bele erdély közjogi állásába, mert értelmetlen veled ez ügyben vitázni. (csak diszkréten megjegyezném, hogy mégiscsak szerepel az az unió erdéllyel abban a bizonyos 12 pontban. hogy aztán erre miért volt akkor szükség, hiszen szerinted erdély akkor is a magyar királyság része volt...biztos hülyék voltak, és nem ismerték úgy az akkori helyzetet mint te.)
próbáld már meg megérteni, hogy a nemzettudat a XVIII. század végén kezd el kialakulni európában mindenütt, és igazán a XIX. század folyamán alakul ki: igen, magyarországon is. a magyar nemzettudat kialakulásához képest pár évtizedes csúszással alakul ki pl. a román nemzettudat. abban igazad van, hogy a román nemzettudat egyik bölcsője éppen erdély: ennek több oka is van (az egyik épp a habsburgok támogató hozzáállása, de a kücsük-kajnardzsi béke óta egyre erősebb volt az orosz befolyás a két vajdaságban is.)
"Sőt, kizárt, hogy ne látnád és ne tudnád, hogy a moldvai-havasalföldi (idegen eredetű: azaz nem vlach) nemességnek sokkal inkább felekezet tudata, elittudata és vazallustudata volt, mint "román nemzeti tudata" (ez utóbbi egyáltalán nem volt)" - jajj, ne fárassz már. a modern nemzetfogalom kialakulása előtt melyik nemességnek volt (modern) nemzeti tudata? egyiknek sem.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.19. 23:46:25

@Mihint: Drága húgom, hát végig köll kattintgatni a beszélgetést, oszt' világos lesz. Tudod, az elejin mindég ott egy kék, kukacos izé, arra böksz egyet, és már olvashatod is, mire volt válasz az a pár sor. Odalapoz a zinternet. I tak dalse.

Ja, olvasni sajnos mindenképpen kell tudni ehhez az egészhez.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.19. 23:57:40

@Dr. Zerge: Mindenesetre ezért megérte, sokmindennek neveztek eddig, de "drága húgom"-nak még soha. Ezek szerint sikerült elsajátítanom a korszerű gender-fiziologiát, hurrá! Elolvastam Zerge, de nem lett más a véleményem.

tistedur 2012.10.19. 23:59:41

@MézesRozi: "messze voltak attól, hogy valóban nemzet legyenek: sem nyelvük (nyelvében él a nemezt), sem nemességük/polgárságuk ehhez nem volt."

"na, látja, hogy nem érti. nem azt írtam, hogy nem volt nyelvük, hanem azt, hogy ahhoz, hogy a 20. században nemzetté váljanak, nem volt nyelvük. ez pedig nem ugyanazt jelenti."

tegye már kicsit korábbra azt a nemzetté válást, mert bármennyire sajnálatos elismerni, azért nem a 20 században született meg a román nemzet.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.20. 00:05:40

@Mihint: Volt énnékem réges-régen egy kedvenc matematika tanárnőm, az ilyen esetekben mosolyogva, a lehető legőszintébben mondta a fogyatékos nebulóknak: Még mindig nem érted? Sajnálom, fiam, nem tudok rajtad segíteni: hülye vagy. Amúgy igen jó agyú, és feltételezéseink szerint meglehetősen szabadosan éldegélő dögös bő 30-as nő volt. Na, itt a vége, fuss el véle. Mars az ágyba!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.20. 01:11:48

@Mihint:

@Mihint:, én soha nem azzal vitatkoztam, amit @tistedur tud, hanem azzal, amit mond!:-) De legyen neked igazad, ha @tistedur középkori vagy koraújkori román nemzettudatott tárt föl (ásott ki) valahol a terepen --- és azt hitelesen tudja datálni és be is tudja nekünk mutatni ---, akkor valóban nincs miről vitáznunk vele:-)

ü
bbjnick

Alfőmérnök 2012.10.20. 06:24:51

@MézesRozi: "igyekeztem kiszűrni a kérdései azon részét, amelyek megjegyzésem érdemi részéhez kapcsolódtak, azokra válaszoltam."

Dicséretes az igyekezete, de szerintem fusson neki mégegyszer. Menni fog, érzem!

MézesRozi 2012.10.20. 07:48:34

@tistedur:

"tegye már kicsit korábbra azt a nemzetté válást, "

már megtettem fentebb:)

" ahhoz, hogy a 19-20. századi körülmények között létrejöhessen a román nemzet,"

MézesRozi 2012.10.20. 07:52:44

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

"Ha volt írott nyelvemlék, akkor nyelvnek is kellett lennie."

na fussunk neki még egyszer:) a kérdés, hogy az a nyelv milyen szinten volt. vagy maga szerint az istván és lászló meg kálmán tv-iben vagy a károli által használt nyelven le lehetne írni a 19. vagy a 20. századot? nem bizony.

MézesRozi 2012.10.20. 07:56:11

@Dr. Zerge:
csak egyetlen megjegyzés, mert nagy az arca, de mire.

"az Erdélyben élő románság nemzet(iség) lett volna."

engem ne nézzen hülyének elvtárs. ne keverje a nemzetet a nemzetiséggel, ezzel másnál próbálkozzon.

MézesRozi 2012.10.20. 08:07:52

@Mihint:

itt zerge az általam írtakat próbálta összefoglalni - de még inkább ferdíteni. hiába, a padillai magasságok nem mindenkinek érhetőek el. zerge ezt képtelen tudomásul venni.

aztán majd fel is jelent a mandarinos fiúknál, hogy én a román nemzet szellemi és fizikai megsemmisítésére török, és nekik akkor erről most mi a véleményük, azonnal foglaljanak állást. és nap múlik napra és éjre éj jön, és ő nem kap választ. zerge megőszül, haja ritkul, mint az októberi lombok, már bottal jár, közel a vég, de a válasz csak nem érkezik.

MézesRozi 2012.10.20. 08:17:32

@tistedur:

" hiszen szerinted erdély akkor is a magyar királyság része volt.."

miért csúsztat? erdély mindig is a magyar korona része volt(és mielőtt még közbevetne, utalnék az interregnum idején a bocskai-végrendeletre). bbj éppen ezt írta. az egy más kérdés, hogy 1711-től (legutóbb) közvetlen udvari irányítás alá kerül. de ettől még a magyar korona, és nem az osztrák örökös tartományok része.

tistedur 2012.10.20. 10:21:41

@MézesRozi: a magyar korona országai nem egyenlőek a magyar királysággal. erdély akkor nem volt a magyar királyság része, 1867-ben egyesítik a partiummal együtt újra a magyar királysággal.
szövegértési gondjai vannak?

szempontpuska 2012.10.20. 10:34:35

@Sören Vlagyimirovics Delgado főhadnagy: Nos Ő pontosan annyi irl adatot tett közzé, mint Te az imént... :-(

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.20. 11:20:17

@MézesRozi:
"elvtárs. ne keverje a nemzetet a nemzetiséggel,"
"összefoglalni - de még inkább ferdíteni"

Ugye ez a vita a román 300 szavú kecskebaszásról folyik. Értsd: hogy magyargyűlölet híján ez (meg a tót szűkszavú kecskebaszók) nem is nemzet. Erre csak kiderülődik, hogy mindenféle magyargyűlölettől mentesen létezik román nyelv, kultúra, történelem, stb. Hogy modern nemzetté lényegében ugyan az a történelmi együttállás teszi őket is, mint minket.

És akkor te azzal állsz elő, hogy az akkori határainkon kívüli román kultúra ebben a vitában lófaszt se ér, mert őőőő.... csak, ráadásul a határainkon belüli román úgyis elmagyarosodott, ha vitte valamire. Amikor meg ezt valaki nehezményezi, megpróbálja felhívni a figyelmet arra, hogy ez tkp. pont ugyanaz a gyökérség, mint mostanság a bozgorozás, meg ami még odaát megy, akkor terelsz, elvtársazol, stb. Talán nem kéne annyit ülnöd bébéjé számítógépénél, erősen vírusos lehet. Semmivel nem vagy több, vagy jobb, mint a román übernackók. A te elvtársad a Gheorghe Funar, baszod.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.20. 12:44:48

@tistedur:

Mi már egyszer ezt tételesen végigjátszottuk itt valamelyik poszt alatt. Kétlem, hogy ne emlékeznél rá! Számos forrást idéztem arról, hogy a századok folyamán hogyan alakult az a "közjogi vita", amely Magyarország és Erdély viszonyáról fojt. Még példákat is idéztem arról, hogy hogyan használták (mit értettek) a kortársak (1867 előtt) a Magyarország, ill. a Magyar királyság fogalom alatt. akkor erről a tarthatatlan "a magyar korona országai nem egyenlőek a magyar királysággal. erdély akkor nem volt a magyar királyság része, 1867-ben egyesítik a partiummal együtt újra a magyar királysággal." álláspontról már kihátráltál. És, természetesen, bele is fulladt a beszélgetésünk a @counter és általad bemutatott f*shabos "de jure-de facto"-zásba. Így nem lehet értelmes és korrekt módon vitázni.

Csak emlékeztetőül (és azoknak, akiket valóban érdekelnek a történelmi tények):

"(...)

A Habsburg Birodalom vezetői a török kiűzése után nem állították helyre az
ország Mohács előtti területi integritását, hanem a divide et impera elvét
érvényesítve, az országot több részre megosztva tartották uralmuk alatt.
Ennek megfelelően Magyarország szokásos történeti elnevezése a 18.
században: Regnum Hungariae partesque Regna et Provinciae eidem
adnexae – Magyarország és a hozzákapcsolt országok és tartományok –
(1723: I. tc.), később pedig „Magyarország és az ehhez kapcsolt részek”
(1836: I. tc.) volt. E kifejezések arra utalnak, hogy a területi integritás
megsértése korszakunkban az ország területi és kormányzati szétdarabolását
jelentette. Számos történeti érdekű alakulás létezett a magyar állam területén,
melyek kiegészítő (az anyaterületből kiszakított) vagy kapcsolt részeknek
számítottak. A kiegészítő részek a szorosan vett Magyarország területén
alakult, annak egységes szervezetét megbontó külön közjogi szervezetek,
mint pl. : Erdély, a Partium, a Temesi Bánság, Szlavónia és Határőrvidék.

(...)

Az erdélyi közigazgatás közvetlen vezetését a Lipót alatt kiépített, s
előbb Gyulafehérvárott, majd Szebenben, végül Kolozsvárott székelő
kormányzóság (gubernium) irányította. A gubernium a régi tanács
örököseként a fejedelem nevében intézte a politikai, gazdasági, kulturális és
egyházi ügyeket. Nem számított rendi szervnek, hanem fejedelmi hivatalnak,
amelyben a magyar kamarába és a helytartótanácsba kinevezett fejedelmi
hivatalnokok módjára szakszerűen intézték az ügyeket. Hivatalos elnevezése
1693-tól: erdélyi királyi gubernium. Tanulságos a névben szereplő „királyi”
jelző, mivel Erdély, mint önálló tartomány, sohasem volt királyság, hanem
csak fejedelemség. A „királyi” jelző azt fejezte ki, hogy a Habsburgok, mint
Magyarország királyai tartottak igényt Erdélyre, lettek Erdély fejedelmei.
Ezzel Erdélynek Magyarországhoz tartozását elismerték, annak ellenére, hogy
nem akarták a királysághoz visszacsatolni.

(...)"

mek.niif.hu/04800/04807/04807.pdf

ü
bbjnick

Alfőmérnök 2012.10.20. 12:54:04

@MézesRozi: Nyugszik a beteg. Fantomokkal viaskodsz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.20. 13:10:44

@Alfőmérnök:

Most, ugye, @Alfi, egy kis öngúnnyal fel szeretted volna vidítani a kommentközösséget?

ü
bbjnick

tistedur 2012.10.20. 14:05:12

@bbjnick: ugye tudod, hogy most arra hoztál bizonyítékot, hogy erdély el volt csatolva a magyar királyságól? külön kormányozták a magyar királyságtól?
szerinted ez az jelenti, hogy a magyar királyság része volt? mert szerintem nem.
mondjuk tényleg nem érted meg, hogy a szent korona országai nem egyenlő a magyar királysággal: horvátország nem volt egyenlő a magyar királysággal, nem volt része annak. halics sem..

MézesRozi 2012.10.20. 15:24:08

@tistedur:
nekem nem . de magának? vagy?

" Erdély 1867 előtt is a magyar korona része volt ---,"
-ezt írta bbj. maga erre írta ezt:
"hiszen szerinted erdély akkor is a magyar királyság része volt"
vagyis maga mosta össze a kettőt. erre én felhívtam a figyelmét. majd maga oktat engem szövegértésből meg történelemből? nanemár:))

MézesRozi 2012.10.20. 15:33:00

@tistedur:
kicsit nagyívű vállalkozás felsorolni az összes területet, ami nem volt a magyar királyság része, tekintettel arra, hogy a világegyetem végtelen vagy valami olyasmi. egyszerűbb, ha azt sorolja, ami az volt.

Alfőmérnök 2012.10.20. 15:38:48

@bbjnick: Semmiféle ön- vagy egyéb gúny nem volt abban, amit írtam, kivételesen még jó szándékú is voltam Rozival szemben. Konkrétan erre írtam:

„aztán majd fel is jelent a mandarinos fiúknál, hogy én a román nemzet szellemi és fizikai megsemmisítésére török, és nekik akkor erről most mi a véleményük, azonnal foglaljanak állást.”

Ha nem ismerném, még azt is gondolhatnám, hogy viccel, túloz, stb. De nem, ő ezt komolyan gondolja. Mert beteg.
(És sokadszor: szellemileg és fizikailag is tökéletesen egészséges vagyok. Az, hogy valaki „csúnyán beszél”, élesen fogalmaz, vagy – írásban - agresszív ember benyomását kelti, nem betegség. A beteg az, aki ezt nem tudja elképzelni.)

Leskelődő 2012.10.20. 15:47:17

@Alfőmérnök:
„aztán majd fel is jelent a mandarinos fiúknál, hogy én a román nemzet szellemi és fizikai megsemmisítésére török, és nekik akkor erről most mi a véleményük, azonnal foglaljanak állást.”
Véleményem szerint Rozi ezzel dr.Zergét karikírozta.
Esetleg szavazzunk?

Alfőmérnök 2012.10.20. 15:50:21

@Leskelődő: Ha karikírozta, rosszul karikírozta. Rossz szövegértő, rossz emberismerő.
De ismétlem: tapasztalatból mondom, hogy ilyen parái vannak a nőnek.

Leskelődő 2012.10.20. 15:57:44

@Alfőmérnök:
Nem hiszem. De erről nem fogok vitatkozni, mert nem volna ildomos.
Nem tudom, ismeri-e a kifejezést? :P
(Ráér folytatni, én most nem leszek gépközelben.)

MézesRozi 2012.10.20. 16:13:20

@Alfőmérnök:

nézze. azt elnézem magának, hogy trágár és ocsmány, mint egy cseléd hélóta. de arra ne merészeljen hivatkozni, hogy magának rólam bármilyen személyes tapasztalatai vannak, mert megkeresem magát, és ne legyenek kétségei, hogy meg is találom, kisebb ez a budapest, mint gondolná. de nem egyedül fogok menni, és olyan sallereket fog kapni, természetesen nem tőlem, hogy kirepül az ablakon, vagy nyálán-taknyán csúszik végig a járdán.
és ha kétségei lennének afelől, hogy ez fenyegetés-e, ne legyenek. ez az. remélem világos voltam.

Alfőmérnök 2012.10.20. 16:27:36

@MézesRozi: Anyuci, éppen most demonstráltad, hogy súlyosan beteg vagy. Ez pl. egy tapasztalat veled kapcsolatban. Azt, hogy "személyes tapasztalatom" van veled kapcsolatban, én nem írtam. Ez az egyike a hazugságaidnak. Mint fentebb írtam, notórius hazudozó vagy. Fordulj psziciháterhez.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.20. 16:35:39

@Leskelődő: Már bocs, de a karikírozás azt jelentené, hogy túlzóan, gúnyosan eljátsza Dr. Zergét, vagyis esetünkben Dr. Zerge írásmódját, szóhasználatát. Epikus nyavajgás, demagóg csúsztatás az nem karikatúra.

Alfőmérnök 2012.10.20. 16:35:50

@MézesRozi: És ha azt hiszed, te buta picsa, hogy beszartam, tévedsz. De a miheztartás kedvéért ezt azért olvasd el:
www.protektor-special.hu/jogif.php#veszely

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.10.20. 17:11:28

@bz249:

a PPsh gyártási technológiája jóval átgondoltabb volt a finn (illetve amcsi) ősénél:

www.youtube.com/watch?v=rpyjs2o9FGQ

de én amúgy is a cseh vz58-at szeressem, kissé karbantartós, kissé lőszerérzékeny, de a maga műfajában roppant pontos

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.20. 17:20:44

@tistedur:

Mondom, mivel ezt már egyszer lejátszottuk, én még egyszer ne fogom:-) Pontosan tudod --- ha máshonnét nem (amit kétlek), akkor tőlem ---, hogy a magyar Országgyűlés soha egy pillanatra sem mondott le a Királyság területi integritásáról (lásd: 1526 előtti állapotok). Pontosan tudod, hogy a '67 előtti bő százötven év mindenféle egészen cifra jogi huzavonával telt (magyar részről nem is egészen sikertelenül, mert például a Temesi bánság esetében teljes, Horvátország és Szlavónia esetében részleges sikert értek el a magyar karok és rendek), s azt is pontosan tudod --- ha máshonnét nem (amit kétlek), akkor tőlem ---, hogy a korabeli magyar politikai elit milyen kényesen vigyázott a fogalomhasználatra (mit jelentett a korabeli szóhasználatban a Magyarország és a Magyar királyság kifejezés: korábban idéztem neked Széchenyit, Deákot stb.-t: ők "Magyarországon éltek", ha a Magyar Királyságról beszéltek, akkor vagy történeti vonatkozásokban emlegették vagy mint integráns jogi, történeti egységet...).

Ha nincs igazam, akkor szerinted mit keres az Erdélyi Királyi Guberniumban a királyi jelző vagy az 1722-23. évi 1-3. tc.-ben az "uniós posztulátum"?

S akkor most jön (egy történésztől?) a "de jure-de facto"?:-]

ü
bbjnick

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.10.20. 17:53:56

@Alfőmérnök:

mikor és hol esküszik a rozival? tele van a város szerelemmel

Alfőmérnök 2012.10.20. 20:35:36

@Herr SturmLikudnik: Az egyházi már megvolt, a polgárira meg csak családtagokat hívunk.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.20. 21:52:44

@Dr. Zerge: Hát, így jártam. Azért remélem megfordul a fejedben, hogy nem mindig Te vagy a kritika közvetlen célpontja? Ha igen oké, ha nem - hát ez van.
@bbjnick: "én soha nem azzal vitatkoztam, amit @tistedur tud, hanem azzal, amit mond!:-)" v.ö. "Nézetei természetesen vitathatóak :-D" Nem mondasz ellent ;-)
@MézesRozi: Értettem én ezt már tegnap is, de oldalcsípésnek szántam Magának ;-) Most én kérdezem, hogy azért nincs harag, ugye? :))

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.10.21. 00:06:07

@Mihint: Hát ez szánalmas. Most komolyan megsajnáltalak.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.21. 00:10:41

@Dr. Zerge: Köszönöm, jól esik, van is miért.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.10.21. 00:13:55

@Dr. Zerge: Mielőtt azonban arra gondolnál, hogy eszeveszett vágyam van arra, hogy bármely vitából jól jöjjek ki: igazad van. Mindent elkövetek, hogy jól jöjjek ki a vitából. Te hogy vagy ezzel?

Sören Vlagyimirovics Delgado főhadnagy 2012.10.23. 15:03:30

@szempontpuska: Nem, ő egy konkrét nicknevet kötött össze konkrét munkahellyel, mire aztán valaki más felbátorodott és bedobott egy konkrét személynevet is. Én viszont konkrét (személy- és nick-) név említése nélkül írtam, az intézménynév említésekor pedig éppenséggel gondolhattam egy pontosan egy évvel ezelőtti esetre is.

Alfőmérnök 2014.01.20. 12:59:44

@MézesRozi: m.cdn.blog.hu/ko/kocsogloxonesgloire/image/kat1.jpg

m.cdn.blog.hu/ko/kocsogloxonesgloire/image/kat2.jpg

Leskelődő 2014.01.20. 13:15:33

@Alfőmérnök:

Csak szólok:
Valóraváltógép nem azonos MézesRozival.
(98,2%)

Lazítson, kérem.

Alfőmérnök 2014.01.20. 13:26:40

@Leskelődő: Honnan tudod, MézesRozitól? Mert akkor szólok, hogy 98,2%, hogy hazudott.

Amúgy nem neki címeztem.

Alfőmérnök 2014.01.21. 10:32:01

@MézesRozi: Nagggyon amatőrök vagytok, anyuci.
Pontosabban: ME amatőr, te meg egy elmebeteg morális analfabéta vagy. (És persze nem csak morális, mert komoly szövegértelmezési problémáid is vannak.)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2014.01.21. 15:31:00

@Nem_tudod_a_neved?: 2012-es hozzászólásra reagáltál.
Megártott a sok kannásbor? Miért nem iszol inkább Aszút?

bömböcz 2014.01.21. 17:56:52

Ki a faszt érdekelnek a régi sérelmek?!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2014.01.22. 11:00:40

@bömböcz: Ez nem a múlt, hanem a jelen.
MézesRozi a típus, aki abból sem tanul, ha a saját ürülékébe nyomják bele az orrát.

Alfőmérnök 2014.01.22. 19:30:42

@jött a csősz és mindenkit hazazavart: Mi van katuska, nem tudsz meglenni a blog.hu nélkül?