Csehszlovákia először – Kis szlovák legendárium II.
2011. szeptember 02. írta: Redakció

Csehszlovákia először – Kis szlovák legendárium II.

Vhailor és Agent Ungur sorozata magyarokról-szlovákokról.

  Sorozatunk első része is keltett némi vitát, de most egy mindennél jobban beágyazott mítoszt fogunk megpörkölni: Csehszlovákia, mint „a kisebbségbarát közép-európai demokrácia” legendáját. Ez nem csupán szlovák legenda, sőt, nem is igazán szlovák legenda. A szlovákság, joggal, messze nem tekinti a kisebbségszeretetéről és velejéig demokratikus közállapotairól ismert első Csehszlovák Köztársaságot annak, aminek a fél világ gondolja. De abban, hogy ez az állam, ha a szlovákoknak nem is adta meg méltó helyét, a kisebbségekkel viszont érdemükön túl is jól bánt, nagy a szlovák egyetértés, beleértve azt, hogy az állam határai a lehető legigazságosabban lettek megrajzolva.

  Tény, ha ennek az országnak alkotmányát, az általa ratifikált kisebbségvédelmi szerződéseket, nyelv, vagy iskolatörvényeit, vagy az állam jeles képviselőinek, elsősorban Masaryknak nyilvános kijelentéseit vesszük figyelembe, akkor csakugyan, az első Csehszlovákia egy kisebbségbarát mintaállam volt. Viszont minden törvény, és minden szerződés csak annyit ér, amennyit betartanak belőle. Masarykék pedig csak azt a minimumot tartották be belőlük, amely az általuk propagált demokratikusság és kisebbségbarátság látszatának fenntartásához szükséges volt. A cseh kollégák, a máig ostoba és primitív magyar országimázs formálási kísérletekkel szemben, ha valamihez, akkor a propagandához mindenképpen értettek. Ennek következményeként széles e világban – sokan Magyarországon is – nagy becsben tartják ezt az államot és ennek államalapító első elnökét.

  Az első Csehszlovákia a wilsoni elvekre és a népek önrendelkezési jogára hivatkozva jött létre, nagyhatalmi beleegyezéssel, paradox módon éppen ezeknek az elveknek és a népek önrendelkezési jogának sárba tiprásával. Ugyanis 1918-ban a cseh politikai eliten kívül a leendő kisebbségek közül senki sem kívánta Csehszlovákia létrejöttét, sem a ruszinok, sem a magyarok, sem a németek, de még, a csehszlovák nemzetegység kisszámú híveit leszámítva, az államalkotó szlovákok sem. A cseh nacionalizmus egy rendkívül ambiciózus területszerző programot fogalmazott meg, semmivel sem mutatva fel több önmegtartóztatást, mint 1918 előtt a magyar politikai elit. A csomagolás ugyanakkor sokkal jobban sikerült.

  Azt, hogy az új állam nem éppen a hangoztatott demokratikus és liberális elvek alapján, hanem a nemzetek önrendelkezésének sárbatiprásával, katonai erőszakkal megvalósított hódítással jött létre, a felvidéki magyarság már 1919 januárjában Pozsonyban, Zselízen, majd Komáromban is megtapasztalhatta.

  Nem akarunk találgatni, hogy hányan tudnak Szlovákiában ezekről az atrocitásokról, de abban biztosak vagyunk, hogy a „csernovai vérengzés” Magyarországon is jóval ismertebb, mint az 1919-es csehszlovák megszállást követő, sokkal véresebb incidensek, amelyeknek áldozatai magyarok voltak. Szeretnénk innen kérni azokat, akik folyamatosan Csernovát kiáltanak, elsősorban Csehszlovák Kém barátunkat, hogy egy poszt erejéig ugyan szenteljenek figyelmet a csehek és szlovákok által elkövetett 1918-1919-es, illetve 1945 utáni atrocitásoknak. Nem ártana rádöbbenni, hogy a csehszlovák, de a magyar baloldal által is vallott történelemszemlélet egész egyszerűen ignorálja a tényeket. Nem verseny ez, hogy kinek a számlájára írható több fegyvertelen tüntető (Pozsony, Zselíz), illetve önmagát megadó fiatal megölése (Komárom), de mégis bizarr az a különbség a történelmi percepciókban, ami a „magyar terror” és a „csehszlovák bársonykesztyű” között van. Sokkoló információt közlünk: a joviális Svejk ugyanúgy tud gyilkolni, mint a kakastollas brutális magyar. Meg is tették, bőséggel. Magyar áldozatokkal a fent említett incidensekben, de területeik cseh megszállása során hasonló „Welcome to Czechslovakia” sortüzekben részesültek a szudétanémetek is. Vagy ha nem írnak ezekről, legalább magyarázzák el, hogy a magyarokba lövetés, százak legyilkolása miért érdemel kevesebb figyelmet, mint Csernova?

  Nos, miután a sortüzek megteremtették az alaphangulatot, a magyar elit és a magyar értelmiség lefejezése következett. 1919-ben, jó negyedévszázaddal a Beneš-dekrétumok előtt a Felvidéket több mint 100 ezer magyar nemzetiségű lakosa volt kénytelen elhagyni. Ezek zömében hivatalnokok, tanárok, papok, vasutasok vagy tisztviselők voltak, akiknek szolgálataira Prága nem tartott tovább igényt, idegennek/külföldinek nyilvánította vagy egyszerűen csak kiutasította őket az országból. Többségük koldusbotra jutva a budapesti pályaudvaron leállított üres vagonokban volt kénytelen meghúzni magát. A magyar intézmények, különösen az iskolák sorsa sem volt különb. A csehszlovák nemzetépítők, annak érdekében, hogy meggátolják a magyar nemzetiségi elit újratermelését, megszüntették az összes magyar felsőoktatási intézményt, és több, addig magyar többségű városban teljesen (Rozsnyó, Losonc), vagy részlegesen (Kassa, Léva, Dunaszerdahely, Párkány, Szepsi, Komárom) felszámolták a magyar középiskolai oktatást, a szülők heves tiltakozása ellenére is. A vége az lett, hogy egy magyar polgári iskolára kilencszer, egy magyar középiskolára pedig háromszor annyi tanuló jutott, mint egy (cseh)szlovákra. Nem volt ez másképp az elemi iskolák terén sem, a törvény ugyan biztosította a lehetőséget, nemzetiségi iskola üzemeltetését ott, ahol azt a nemzetiségi tanulók aránya megkívánta, viszont ezt a törvényt nem tartották be, ezért már a harmincas évek végén több mint 400 olyan községet találunk, ahol a magyar gyerekek szüleik akarata ellenére kénytelenek voltak csehszlovák iskolába járni.

  Mindez nem volt elég ahhoz, hogy a magyarságot megtörje. Masarykék ugyanis elhitték saját, háború előtti propagandájukat, amikor azt hirdették, hogy a magyar nemzetiségi statisztikák eleve hamisak. A Felvidéken és Kárpátalján ugyanis az 1910-es népszámlálási adatok alapján összesen valamivel több mint 1 millió magyar anyanyelvű élt. A fent említett százezres exodus, a háborús veszteségek és a zsidóság nem magyarként való nyilvántartása után sem csökkent ez a szám az 1919-es, már csehszlovák, népösszeírás alapján 800 ezer alá. Ezért a következő alkalmakkor (1921, 1931) statisztikát hamisítottak, aminek köszönhetően ez a szám először 740, aztán 691 ezerre csökkent, 12 év alatt. A magyarok számarányának csökkentésére pedig szükség volt, mert, hasonlóan a mai gyakorlathoz, a kisebbségi nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák megléte vagy nemléte a számarányhoz volt kötve.

  Jórészt magyarellenes célokat szolgált a húszas években végrehajtott földreform is, amelyet a parasztok földhöz juttatása érdekében hajtottak végre. A több mint 1,5 millió hektárból, amit a csehszlovák állam a zömében magyar földbirtokosoktól nevetséges áron egyszerűen kisajátított, a környékbeli magyarság alig részesült. Az állam, vagy olyan szervezetek, mint a Szlovák Liga, amely deklarált célja a nyelvhatárnak az államhatárra való eltolása volt, telepesfalvak tucatjait hozták létre, cseh, morva, vagy szlovák származású telepesek számára. 

  A sort természetesen folytatni is lehetne, bőven akadt példa hatóságok által megszervezett magyarverésekre, mint pl. Kassán 1922-ben, a magyar nemzetiségű diákok mindenféle mondvacsinált ürüggyel középiskoláktól való eltiltására, a magyar nyelv utcán való használatának büntetésére (főleg északi területen), a magyar oktatás, egyházak intézményesített diszkriminálására. Ebbe a sorba tartozik az az apróság is, hogy a Lex Apponyi bírálói, akik 1907-ben magyarosítást kiáltottak, amikor a miniszter úgy nyilatkozott, hogy az iskolának elsősorban „jó magyar állampolgárokat” kell nevelnie, és a magyar állam, bizonyos feltételek mellett, bele akar szólni a nemzetiségi iskolák tanterveibe és tankönyveinek tartalmába, az impériumváltást követően ezt természetesnek vették. Talán mondani sem kell, hogy elsősorban történelemoktatás területén éltek ezzel. A felvidéki magyar gyerekek ugyanis, saját nemzetiségi nyelvükön tanulták a történelmet csehszlovák szemszögből, tükörfordított csehszlovák tankönyvekből. Ez a gyakorlat pedig mind a mai napig nem változott.

  De nem csak a közvetlenül magyarellenes intézkedések sújtották a magyarságot. A cseh politikai elit Szlovákiát gyakorlatilag mint egy belső gyarmatot kezelte, a nagymegyéket, amelyekre felosztotta ezt az országrészt, közvetlenül Prágából kinevezett megyefőnökök igazgatták, Kassát és Pozsonyt leszámítva az összes várost nagyközséggé nyilvánítva pedig gyakorlatilag megszüntették a helyenként évszázadok óta folyamatosan működő önkormányzatiságot. Az országrészt cseh hivatalnokok és köztisztviselők tízezrei árasztották el, és ritka volt az a falu, ahol a jegyző, vagy a csendőr nem volt cseh. 1939-ben ezeket a cseh kollégákat aztán a frissen létrejött szlovák állam barátilag deportálta.

  Azaz nem csak a magyaroknak, hanem minden nemzetiségnek megvolt az oka az elégedetlenségre, ezek közül elsősorban a szlovákoknak. A cseh-szlovák viszonnyal most nem akarunk részletesebben foglalkozni, viszont ez közvetve ugyan, de mégiscsak jelentősen befolyásolta a szlovák-magyar kapcsolatokat. A csehek a szlovákokat nem tartották önálló nemzetnek, a szlovák elkülönülési mozgalom mögött pedig a magyarok kezét sejtették, Masaryk szavaival élve: „nincs szlovák nemzet, ez csak a magyar propaganda szüleménye”. A szlovák autonomisták léte frusztrálta őket, amit magyarellenes propagandával kompenzáltak. Ahogy ezt már a szlovák kortársak, mint pl. Ľudovít Novák is észrevették, hogy „a csehek művileg gerjesztették a magyarellenességet, amit minden lehetséges eszközzel beleoltottak az általuk nevelt szlovák ifjúságba”.

  Az első csehszlovák korszakot értékelve persze látnunk kell: a magyarellenesség, az elnyomás nem érte el a román, vagy szerb szintet. Voltak kétnyelvű feliratok, szép szavak. A felszínen, miután lemosták a vért Pozsony, Zselíz, Komárom vagy a szudétanémet városok utcáiról, a gazdaságilag prosperáló Csehszlovákia közép-európai idill volt. De a szép elvek mögé rejtőzve Prága számos olyan eszközt használt fel a magyarság gyengítésére, amelyek jóval hatásosabbak voltak az 1918 előtti magyar politika látványpolitizálásánál. A kitelepítést, a betelepítést, és elsősorban a gazdasági alapok felszámolását. A cseh politikának jelentős a felelőssége a magyar-szlovák viszony tudatos rombolásában is. Jelentős részben cseh biztatásra lett a szlovákság egy részéből Živý bič, „Élő ostor”. A Hlinka-gárdához közel álló, de nagy hatású Milo Urban sorait idézve: „ez a lágy, magamegadó nép, amely annyi éven át hagyta, hogy bántalom gennyesítse, hatalmas élő ostorrá változott, kifeszült a levegőben, megsuhogott, és hosszú habozás és remegés után belevágott az eleven húsba.” Ez a hús az első és második Csehszlovákiában, és a mai Szlovákiában a magyar hús. Sorozatunk következő részében az ostor legdurvább csapását, az 1945 utáni eseményeket fogjuk megvizsgálni.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr863195890

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: natural garcinia cambogia 2014.03.28. 13:53:26

[Ph-1984-a] Csehszlovkia elszr - Kis szlovk legendrium II. - Mandiner blog

Trackback: recette autocuiseur 2012.09.25. 23:39:01

[Ph-1984-a] Csehszlovákia először - Kis szlovák legendárium II. - Mandiner blog

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Maisie MacKenzie 2011.09.02. 08:33:20

"miért érdemel kevesebb figyelmet, mint Csernova?"

Mert előbb volt.
Ősbűn, minden további csak következmény.

Át lehetett volna alakítani az Osztrák-Magyar Monarchiát egy közös állammá, vagy mennyire volt reális egy centralizált, magyarizált Nagy-Magyarország és egy úgy ahogy föderizált Ausztria államszövetsége?

Szerintem a magyar-szlovák kapcsolatok kutatásánál a kezdeteknél (modern nemzetté válások ideje) kellene kezdeni, nem a következményeknél.

Csehszlovákiai létrejötte következmény: beismerése, hogy a Monarchia népei nem képesek egy magyarok által dominált államban élni.

Ezekiel 25,17 2011.09.02. 09:23:02

Éppen itt volt az ideje egy ilyen cikknek. Az a nagyon szomorú, hogy ezeket a tényeket még idehaza is alig ismerik. Az 1. Csehszlovák Köztársaság egy szörnyállam volt. Nem a szétverése volt bűn, hanem a létrehozása és feltámasztása.
Milyen állam az, amelyik csak úgy érzi magát biztonságban, hogy 3,5 millió lakosát elüldözi?
A kisebbségi politikájuk meg pont ellentéte a magyarnak: kevés nagypofájúság, annál több aljas, de hatékony húzás a kisebbségek ellen.

Cypriánus 2011.09.02. 09:46:41

a gonosz szemét dualista magyarosítás során a görbe lovakon nyargalászó ázsiai feudálfasiszta magyar hordák egyetlen magyar kolóniát sem hoztak létre szlováklakta területen. A demokratikus, haladó, európai értelemben vett európai stb. stb. csehszlovákia 10 év alatt 183 szlovák telepesfalut/kolóniát alapított az etnikailag szelektív földreform során kisajátított földeken a magyarlakta részeken, továbbá teklenyomta Kassát és Pozsonyt "megbízható" betelepülőkkel.
nyilván ha az ázsiai magyarok lőttek volna le egyetélen haladó európai szlovákot, az megbocsáthatatlan lett volna örök időkre , bár csernován szlovák csendőrök lőttek le őket kővel dobáló szlovákokat, de ezért természetesen az ásziai mongolpofájú magyarok ahibásak, naná, ki más?!!? Az hogy a dobsinai magyarokat legéppuskázták szlovák katonák 1945-ben, semmit nem számít, ez csak a haladó demokratikus szlovákság válasza volt a földjén élő fasiszta ázsiaikara, így európai értelemben teljesen konform.

Az, hogy magyarok úgy csinálnak hogy egy mindössze 1000 éven át fönálló állam valami jenetős dolog lett volna, támadás a szuverén európai Szlovák Köztársaság ellen, de az hogy szlovák egyetemisták egy isztambuli cseregyakorlaton többszáz, egész európából összesereglett diák előtt visszaköveletik az ősi szlovák Mátrát, mint szlovák földet(megtörtént, tanúsítom!!!) egy 1100 éve megalázott hatalmas kultúrájú európai nép jogos követelése a barbár hordák ellenében.

A Tótok csak az erőtől félnek, nekünk az meg nincs. Ha nem cigányosodnának olyan gyorsan, tényleg félnünk kéne a II. trianontól, és hogy az Aélföldig tolják a határt 2050 körül. így sem nyugodtam meg teljesen...ez sajnos nem paranoia, ez előrelátás.
Hogy magunkat szidjam, tényleg hülyék vagyunk, mikor jövünk már rá, hogy vagy gyereket csinálunk, vagya szomszédaink kicsinálnak minket még amaradék orsztágterületünkről is?????
az elmúlt száz évben 900 000 magyart öldöztek /menekült el, jóbval több , mint palesztin menekült, (és momentán mi nem vagyunk 100 millióan, és nem is akartuk kinyírni a szomszédainkat, mint az arabok a jisuvbeli zsidókat 1947-ben, szóval sajnáljuk már inkább magunkat, könyörgöm, hisz mi nagyobbat szívtunk , csak lelkileg erősebbek vagyunk!!!) mert magyarokat többtízezret megöltek , főleg a Délvidéken, karóba húztak, parázson megsütöttek, élve eltemettek, és milliókat aláztak és aláznak meg a sokszor frissen betelepített "többségiek" .....
magyar ember csinálj gyereket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..ja, és legyen újra hadseregünk, momentán. A románokkal és a szerbekkel van jövője az egyezkedésnek, a szlovákokkal igazán nem rajtunk múlik, ha nincs...de erősnek kell lennünk.

Cypriánus 2011.09.02. 09:49:49

Ssernova, ja, tót ölt tótot.... és ezt mint magyar ősbűnt tanítják...ez mi, ha nem történelemhamisítás???

Cypriánus 2011.09.02. 09:57:30

Csehszlovákia létrejötte következmény: ige, ahogy hülye progresszivista szabadkőműves francia politikusok németellenes korridort akartak létrehozni, amely egy kalap szart sem ért.
A csehekről kiderült,(mit persze a magyarok tudtak) hogy elképszetően sunyik és gyávák, ...a szlovákok és románok meg Hitler kezét nyalogatták nagy lelkesen ....
a Tiso féle Slovensko volt az egyetlen állam, amelyik még fizetett is(!!!) a németeknek a zsidók megöléséért, ezt alulmúlni már tényleg nehéz lenne . Ehhez képest Fico az "ősi szlovák antifasizmusról" szónokolt többször is....
megjegyzem, az esetlegesen kedvezményezett magyarok jóval használhatóbbak lettek volna náciellenes korridorként valszeg, de rosszabbak biztosan nem lettünk volna....

kispufi 2011.09.02. 10:08:12

@Maisie MacKenzie: maga esetleg a felvidéki Kertész Ákos?!

neccharisnyás útonálló (törölt) 2011.09.02. 13:52:05

Morbid, de véleményem szerint, ellensúlyt képez a "ti többet öltetek meg közülünk, mint fordítva" homokozói párbeszédben, ha az adott területen esetlegesen élő más nemzetiség (mint ugye a szudétanémetek vagy Brassónál a szászok) sorsát, a velük való bánásmódot is górcső alá vesszük.

Vajh Tiso államának meg/elítélésében szerepet játszhatott-e egy esetleges cseh-szlovák konfliktus, egyúttal ennek folyományaként egy erőteljes cseh negatív propaganda? Jó, persze a német hátszélen, meg a prágai német bevonuláson túl.

JClayton · http://bumm.sk/blog/szemtanu/ 2011.09.02. 14:28:43

Nem akarok ezen a bolygón élni...

Az ismeretek bővítésére tökéletes szöveg, de a körítés, a körítés, édes Istenem. Most akkor szalmabábokon fog vitatkozni a Mandiner és a Dotoho? Csak egy apróság, ami az egész cikk alappillére: senkit, ismétlem, senkit nem hallottam volna, aki azt állítja, hogy Csehszlovákia a demokrácia alfája és omegája lett volna. A "mítosz" a -parlamentáris- demokráciára, mint államformára vonatkozik, és abban a tekintetben megállja a helyét.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2011.09.02. 14:59:59

A legendásan sikeres cseh propagandával kapcsolatban egy felvetés. Nem tudom mennyi a valóságalapja...

1848ban a magyarok voltak a jó fejek nyugaton. Ennek volt egy igen egyszerű oka: a forradalommal és a szabadságharccal igencsak legyengítették a Habsburgokat.

Csakhogy 1867ben kiegyeztünk, és az egész térség fejlődésnek indult.

Pl francia szempontból ez nyilván rossz volt, főleg ugye a háborúban.

Namost, ha én pl francia lennék, és gyengíteni akarnám az OMMet, viszályt akarnék szítani, akkor elkezdeném a cseheket hypolni, hiszen ők azok akik kimaradtak.
Nem lehet, hogy ennek köszönhető a cseh propaganda sikere?

A háború után Cseh-szlovákia azért jött létre, hogy Németország esetleges megerősödése után, legyen valaki aki hátba támadja őket.
Megint csak azt láthatjuk, hogy a Nyugatnak érdeke volt a cseheket valami übermenschként lefesteni.

Vhailor · http://tortenelemportal.hu 2011.09.02. 16:37:11

@TaTa86.: Cseh-szlovákia ugyan Cseh-szlovákiaként kellett, hogy létrejöjjön, viszont a végén Csehszlovákia lett belőle, "csehszlovák" államalkotó nemzettel.

Ez is egy érdekes dolog :)

Azt is el sikerült hitetni a Nyugattal, hogy a szlovákok tulajdonképpen "csehek", akik valamilyen primitív, műveletlenebb nyelvjárást tartanak irodalmi nyelv gyanánt.

Majd ha kedvem lesz, írok Tiso páterről, vagy ahogy ideát nevezik dr. Jozef Tiso-ról. Érdekes dolog az az első Szlovák állam.

vizipipa 2011.09.02. 16:56:56

Tetszik a stílus, a mondanivalóval meg egyetértek. A cseheknek/szlovákoknak semmiféle jogi/erkölcsi alapja nincs a piedesztálra.
Az internacionalizmus/kozmopolitizmus (qurva sikeres) évtizedei után csak a kemény magyar érdekérvényesítést lehet támogatni. Mint a tegnapi révkomáromi gyűlés.

www.bumm.sk/59335/nagygyules-a-kettos-allampolgarsagert-komaromban.html

A szélesebb kitekintés érdekében a korabeli nemzetközi helyzetről néhány szó.
Az antant hatalmaknak nem volt célja (eredetileg) a monarchia megszüntetése. Galántai József: Az első világháború c. könyvében nagyon jól írja le a korabeli politikai érdekeket, a háború célkitűzéseit. Ugyanis megszűnt volna a Balkánon az oroszok ellensúlya. Márpedig az oroszok balkáni terjeszkedése és ezzel együtt kacsintgatása a Boszporusz ellenőrzésére nagyon nem volt brit/francia érdek. Az 1917-es oroszországi események kapcsán változott meg ez az álláspont és persze az amcsik bejöttével - wilsoni elvek. Amire persze a franciák már 1918-ban megmondták, hogy ebben a térségben nem "elsődleges" az érvényesítésük.
Aztán a brit-francia ellentétek Közel-keleti rendezésével (Sykes-Picot egyezmény hu.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot-egyezm%C3%A9ny ) sikerült olyan magyar határokat rajzolni - gazdasági és védelmi hivatkozásokkal - ami pl. a 98%-ban magyar Csallóközt "oda" rajzolta.
Vagyis jó gyarmatosítói tapasztalatokkal (oszdd meg és uralkodj) garantálták a térség sok évtizedes (még ma is tart!) megosztottságát.
Csak arra nem gondolt a sok nagyeszű, hogy a monarchia (ellensúly) hiányában a talpra álló Németország egyszerűen zsebreteszi majd az egész közép-európai térséget és a szárazföldön Franciaország egyedül nézhet farkasszemet a németekkel. És lőn. A Molotov-Ribbentrop paktum leültette az oroszokat, a franciák meg ott maradtak nyakig a ...

aeidennis 2011.09.02. 17:11:44

Csehszlovákiában kétszer annyi német élt, mint szlovák. :)
Csehnémetszlovákmagyarruténiának kellett volna hívni, ha valóban annyira demokratikusak.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2011.09.02. 17:24:38

@Vhailor: Ahogy én látom a Nyugattal, meg úgy általában mindenkivel azt könnyű elhitetni, amit el akarnak hinni.

A csehekkel akarták kordában tartani a németeket, úgyhogy a csehek kötelező módon jófejek lettek. Amíg mi balhéztunk a németekkel, addig minket is szerettek.

Vhailor · http://tortenelemportal.hu 2011.09.02. 17:31:07

@TaTa86.: Igen, de itt a hasonló mentalitás is szerepet játszott.

Masaryk ugyanolyan cinikus gazember volt, mint a nyugati politikusok. Kifelé a nagy magasztos elveket, a humanizmust, demokráciát stb. hangoztatta, addig befelé kőkemény nacionalista volt, és a (cseh) nemzeti érdeket gátlástalanul érvényesítette.

Szóval - kettős mérce, a Nyugat mércéje, addig alkalmazzuk a népszuverenitást, a demokráciát, a liberalizmust amíg az nekünk jó, ellenkező esetben "más" eszközökhöz nyúlunk. Ebből értettek a nyugati gyarmatosítók.

szájhúzó kutya · http://szajhuzokutya.blog.hu 2011.09.02. 18:21:58

@Maisie MacKenzie: Te milyen jószág vagy, zsidaj vagy kecskebaszótótika?

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2011.09.02. 21:21:12

egyre kevesebben vagyunk és gazdaságilag gyengék- a többi meg csak fingfűrészelés.

Viktus 2011.09.02. 22:04:41

@Maisie MacKenzie:

Mi ősbűn ? tótok lődöztek tótokra utólag ki lehet forgatni ...

Rák úr 2011.09.03. 05:01:45

Hol marad ily' soká a Csehszlovák Kém nevű tót troll?

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2011.09.03. 20:08:30

Tanulság: nem ortodox módszerekkel való szerencsétlenkedés helyett ott a szemlátomást ugyancsak jól bevált benesi út...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.09.04. 05:45:58

hú, a csehek se tökéletesek, na most jól megadtátok nekik.

sorozatunk következő epizódja: orrjássi szenzácció! csehszlovákiában is voltak tolvajok. szerzőnk bemutatja, hogy a szláv propagandagépezet hazudott, amikor azt állította, hogy a csehszlovák genetikusan képtelen lopni.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.09.04. 17:27:53

"Azt, hogy az új állam nem éppen a hangoztatott demokratikus és liberális elvek alapján, hanem a nemzetek önrendelkezésének sárbatiprásával, katonai erőszakkal megvalósított hódítással jött létre, a felvidéki magyarság már 1919 januárjában Pozsonyban, Zselízen, majd Komáromban is megtapasztalhatta."

én itt nem elégednék meg a linkekkel, bizony a jó poszt az, amihez nem kell kattintgatni, le kell rövidíteni a történetet, hogy tényleg mindenkinek világos legyen, emellett a link így erőtlen is.

kb így kéne lerövidíteni és kisbetűvel berakni a posztba:

1919 januárjában a Csehszlovák Légió elfoglalja a Pozsonyt, amelyet a város akkori polgárai csak ideiglenes megszállásnak gondoltak.
A város polgárai nem fogadták túlzott lelkesedéssel új uraikat. A túlnyomórészt (81%-ban) német és magyar anyanyelvű lakosság házaiba húzódott, míg a munkásság és a közalkalmazottak általános sztrájkba kezdtek, s zárva maradtak az üzletek, éttermek, kávéházak is.

1919. február 12-én a régi vásárcsarnok előtti Vásár téren, (ma námestie SNP) többezres tüntető tömeg gyûlt össze. A fegyvertelen tüntetőkre több oldalról tüzet nyitottak és szuronyrohamot intéztek a csehszlovák katonák a Pozsonyt megszálló Csehszlovák Légió katonai parancsnokának, Riccardo Barecca ezredesnek tudta nélkül. Az olasz ezredes, amint értesült az eseményekről, a helyszínre sietett hogy visszaparancsolja a kaszárnyába katonáit, de egy Sadloň nevű közkatona puskatussal leütötte. Az ezredes puskatussal történő leütésével utólag a fegyvertelen tüntetőket vádolta a hivatalos jelentés, amely szerint a katonák azért voltak kénytelen használni a fegyverüket, mert a tömeg hógolyóval dobálta meg őket.
A sortűz és az azt követő szuronyroham következményeképp kilenc tüntető életét vesztette, legalább huszonhárom súlyosan megsebesült.
Az áldozatok névsora :
* Luntzer Gusztáv, 19 éves munkás;
* Albrecht Károly, 21 éves leszerelt tengerész;
* Kubesch Vilmos, 17 éves fémipari szakmunkás tanuló;
* Kováts György, 28 éves rokkant katona;
* Heringes (vagy Haringás) Ferenc, 37 éves szabómester;
* Soós Ferencné, 37 éves városi alkalmazott neje;
* Záborszky Gyula, 37 éves hivatalnok;
* Skoda János pár nappal később halt bele a sérüléseibe.
* Hubert Károly 14 éves tanulót, az áldozatok temetése napján lőtte le egy cseh katona amikor az megkötötte a cipőjét, mert a katona azt hitte hogy a diák a fenekét mutatja neki.

hu.wikipedia.org/wiki/Pozsonyi_v%C3%A9rtan%C3%BAk#1919._febru.C3.A1r_12-.C3.A9n_kiv.C3.A9gzett_pozsonyi_v.C3.A9rtan.C3.BAk

1919. márc. 23-án Zseliz lakossága demonstratív felvonulást szervezett, a magyar lobogó alatt, nemzeti töltetű dalokat éneklő tömeg a város Fő utcáján vonult végig, amikor a cseh legionáriusokból álló rendfenntartó erők sortüzet nyitottak rájuk. A sortűznek összesen öt halálos áldozata és számos sebesültje volt.

www.foruminst.sk/hu/9/lexikon/0/a_csehszlovakiai_magyarok_lexikona/1/129/zselizi_sortuz/skat-lex_tort

1919. május 1.: főleg huszonéves, képzetlen katonákból és munkásokból álló csapat megpróbálta kiűzni Komáromból a cseh megszállókat. Az ellenség visszaverte a szervezetlen támadást, és a szigeten rekedt, elmenekülni nem tudó munkásokat kegyetlenül kivégezték. Pontos adatok nem ismertek, becslések szerint 200-300 magyar munkást és katonát öltek meg a csehek, a másik oldal "csupán" 25 légióst vesztett.
A városban ezután kijárási tilalmat rendeltek el, a csehek minkenkit lelőttek, akik az utcára léptek - egy 12 éves gyereket is. Hogy a lakosság fellázadását megakadályozzák, a legionáriusok túszokat szedtek.

www.komaromiblog.com/?p=182

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.09.04. 17:51:57

Csehszlovák Kém barátunkat, hogy egy poszt erejéig ugyan szenteljenek figyelmet a csehek és szlovákok által elkövetett 1918-1919-es, illetve 1945 utáni atrocitásoknak."

vajon miért nem foglalkozik ezzel egy posztban?

de arról volt szó, hogy ti is írtok csernováról.

"Bloggerkolléga idézi ugyan az ún. csernovai mészárlás esetét, amely egyébként szlovák részről a magyar főbűni panteon, a bűnbakképzés és gyűlöletkeltés koronaékszerei közé tartozik (erről majd egy külön posztban bővebben írunk"

mandiner.blog.hu/2011/07/08/magyarositas_valasz_csehszlovak_kemnek

hol van?

amúgy jó poszt

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.09.04. 18:33:30

@mavo: buksi mavó, térjél észre / ne szólj bele a vezetésbe

Vhailor · http://tortenelemportal.hu 2011.09.04. 21:04:10

@tesz-vesz: Sajnos a blog nem teszi lehetővé a lábjegyzetek, hivatkozások beillesztését, ezért a hyperlinkek.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.09.05. 18:15:37

@Vhailor: nem értetted.

@mavo: ez azért nem túl eredeti,ugye érzed? inkább szánalmas, amúgy miért nem működik a szűrés gomb?

evil overlord (törölt) 2011.09.07. 11:54:19

Mit kell ennyit foglalkozni egy kémmel? Az ilyet békeidőben kiszorítja az elhárítás.
süti beállítások módosítása