Nem államosítás: állami ellenőrzés a közoktatásban
2011. június 17. írta: Oblomov

Nem államosítás: állami ellenőrzés a közoktatásban

  A rendszerváltozás óta eltelt idő két koncepciót termelt ki a tömegoktatás felügyeletének megoldására.

  Az első demokratikus kormány meghagyta az adóforintokból finanszírozott, de a különböző fenntartók kezelésébe adott iskolák munkájának állami kontrollját. A tanfelügyeletet olyan megkerülhetetlenül állami feladatnak tekintette, aminek ellátására állami forrást rendelt, annak szervezésére pedig dekoncentrált (regionális) kormányszerveket, tankerületi oktatásügyi központokat alapított. Ezzel szigorúan elválasztotta egymástól a hatósági ellenőrzési funkciót, és az iskolafenntartói felelősségi körbe utalt („pedagógiai segítő”) szolgáltató funkciót. Utóbbinak az intézményrendszere (pedagógiai intézet) megyei önkormányzati fenntartásban maradt, de szolgáltatásainak finanszírozása az iskolafenntartók egyedi döntéseinek kérdésévé, ezzel bizonytalanná vált.

  A „liberális” tanügy-irányítási elképzelés különösen a nevelési-oktatási folyamaton történő állami/kormányzati ellenőrzés koncepcióját utasította el. Az alternatív elgondolás szerint az iskola munkájának felügyelete az iskolafenntartó, illetve az iskolahasználók kompetenciakörébe tartozik. Esetleges működési zavarai esetén pedig szolgáltatói jellegű „pedagógiai segítő” terápiának van helye, nem valamiféle államhatósági ösztökének. Ebben az érvelésben is volt ráció, lobbi-érdek sem kevés, és mivel a politikai inga is balra lendült, így a minőségbiztosításként bevezetett, a fenntartói-működtetői közegre ruházott felügyeleti szisztéma felváltotta a (tevékenységét még igazán el sem kezdő) kormányzati tanfelügyeletet.

  A két, egymással konkurens alternatívát közoktatási helyettes államtitkárokhoz: a konzervatívat az MDF-es Dobos Krisztina, a másikat az oktatáskutató Báthory Zoltán nevéhez lehet kapcsolni. A Báthory-félét szokta a közbeszéd liberálisnak minősíteni, noha az ő szisztémája érvényesült nemcsak az összes SZDSZ-MSZP, hanem a konzervatív FIDESZ („pokornista”) tanügy-irányítási gyakorlatában is. A FIDESZ-KDNP újabb (illetve valódi) konzervatív („hoffmannista”) fordulata még lóg a levegőben. Viszont csak egy év telt el, van(?) idő.

  A Báthory-féle szisztémában ugyanakkor mégiscsak eliminálódott az ellenőrzési funkció. A közvetlen iskolahasználó gyermek, illetve az ő képviseletükben fellépő szülők nem bizonyultak érdemben bevonhatónak az iskolai munka felügyeletébe. Így a dolog megoldása az iskolafenntartóra várt. De ebben a „liberális” rendszerben már direkt állami forrás nem állt csak úgy automatikusan rendelkezésre, azt a fenntartónak kellett előteremtenie. Érdekes rendszervonatkozásnak bizonyult az a körülmény is, hogy az iskolafenntartó az iskola szakmai működésének egyben valahol felelőse is, elvégre fenntartói döntéseivel nem kicsit tudja befolyásolni az iskolai munka körülményeit. Ha tehát valahol, valami elkezd viszketni, akkor a fenntartónak is vakaróznia kell. Ne adj isten, fény derül szakmai, netán irányításbeli inkoherenciákra, akkor pedagógiai szakmai segítésre lehet szükség, amit megint csak az iskolafenntartónak kell valahonnan finanszíroznia. Így amikor nem jelentkezett életbevágó szükség az ellenőrzési funkció gyakorlására, az nagyban megkönnyítette a fenntartói döntést az iskolavizsgálat elnapolására.

  Nagy iskolafenntartók (mint amilyenek pl. a megyei jogú városok) ezt nem tehették/tehetik meg. Ott az jelentett inkább dilemmát, melyik (baráti, vagy barátibb) nevelési-oktatási intézményükre irányítsák a vizsgálatot. Valamint az, kire is bízzák az ellenőrzés lebonyolítását. A Pedagógiai Intézetre nem lehet bízni, hisz az nem ellenőrző, hanem „pedagógiai segítő” szolgáltató szerv. Szerencsére csodálatos dolog a piac. Ahol kereslet támad valamire, ott villámgyorsan összeáll pár ember (a holdudvarból), hogy piaci civil szolgáltatóként közbeékelődve fölözze le a hasznot segítse megoldani a közfeladatot. Minőségbiztosítási cégek alakultak helyben, amik megszervezték, melyik (helyi csókos) szakértőt lehet és mire lehívni az (ilyen-olyan) országos névjegyzékekből. Egy, az iskolavizsgálatban megmért, és dicsőségtáblára juttatott jómunkásember aztán soha nem pusmogott csókosok alibi foglalkoztatásáról, klientúra-építésről, de indokolatlan sikerpropagandáról sem.

  Úgy tűnik, hogy a rendszerváltoztatást követően létrejött iskolafelügyeleti gyakorlat valójában nem lett igazándiból (neo)liberális, csak amolyan oblomovosan tétova „doktriner-liberális”, ami továbbra sem nélkülöz holmi urambátyámozást. Talán egy nálunk tagoltabb társadalomban működhetne egyszer olyan fokú civilség, amit Báthoryék koncepciójuk mögé ha oda nem is képzeltek, de aminek kívánatos létrejöttét koncepciójuk érvényesítése révén tartottak leginkább elképzelhetőnek. Amíg viszont az az idő egyszer majd valóban eljön (ha egyáltalán), addig itt van nekünk a szegényházi (demokratikusnak is mondott) tömegiskolánk: az ismert osztálylétszámokkal, maximális tanári kötelező óraszámmal, minimális segédszemélyzettel és a mindezekkel járó tanári kontraszelekcióval. És vannak a néger tantestületek is persze, az önerős különórákat finanszírozni tudók számára. 

  Ezért addig sem mindegy, hogy a tömegiskolát törekszünk-e végre ellenőrizni, vagy továbbra is hagyjuk a kvázi-ellenőrzöttség állapotában punnyadni. Kár, hogy a dilemmát várhatóan Dr. Matolcsy egymaga, és (vélhetően) nem a Hoffmann-Pokorni szkander kimenetele fogja eldönteni. Esetleg Orbán is beleszól, hiszen neki muszáj számolnia a tanárok, netán a fenntartók várható rosszallásával, akik miért is repesnének a gondolatra, hogy kívülről ellenőriznék őket, mérnék, és transzparenssé tennék a közfeladat ellátásának milyenségét. (Ilyesmit Antalltól sem tűrtek el, Pokorni pedig be se próbálkozott, sőt: a Mádl Ferenc által jegyzett, 2/3-dal átment közoktatási törvényt érintett (tanfelügyeleti) vonatkozásaiban liberálisként felszámolni, konzervatív miniszterként pedig elfelejteni segédkezett.) 

  Miért is alakult mindez így? A szakpolitikai döntéshozatalra a múltban legnagyobb befolyással az oktatáskutató, a pedagógiaintézeti lobbik rendelkeztek. Nekik köszönhetően lett tanügy-irányítási kánonná, hogy az iskolát elegendő államilag (döntően) a kimeneti vizsgarendszerrel ellenőriztetni, azon a ponton, amikor a diák éppen kilépni készül az iskolából. Az oktatási-nevelési („gyártási”) folyamaton viszont, amikor még nem lenne késő, mert a gyermek még az iskolában van, akkor nem lehet a folyamatról kívülről (ellenőrzési céllal) információkat gyűjteni, nem lehet korrekciós felhívásokat, illetve jelzéseket adni. Legfeljebb és csakis belülről, pedagógiai segítségadásként. A gyártási folyamat maga lett féltve őrzött céhes privilégiummá, amihez a szakma nem engedi hozzáférni az államot. A (központi) állam partnerséget kínálhatna ugyanis a kontárkodó civil iskolahasználóknak. Az iskolahasználók kritikai fellépése pedig (a fenntartóra nehezedő lokális társadalmi-politikai nyomásgyakorlásként érvényesülve) elsöpörhetne régen kiépült, betokosodott komplett partikuláris oligarchiákat is. 

  Olyan típusú kutatásfejlesztések sem nagyon vannak, amiket nem általában a pedagógiai, hanem speciálisan a tanügy-irányítási praxis tudna hasznosítani. Amik az iskolai munka (irányítási és folyamat-) ellenőrzését megkönnyítenék. (Illetve ha mégis vannak már ilyenek, azok már Hoffmann Rózsáéknak köszönhetők.) Nincsenek például olyan jellegű méréses eljárások, amik az egyugyanazon diákokat tanító-nevelő (értelemszerűen eltérő szakos) tanári team-ek teljesítményeit, illetve azokban az egyéni nevelési erőfeszítéseket, az iskolavezetés szakértelmét, a fenntartói, a szülői hozzájárulás mértékét segítenék megragadni. Nem anonimizáltan, nem kutatási, hanem transzparensen és felügyeleti célzattal.

   A közfeladat-ellátások között tudtommal a közoktatás az egyetlen, ahol még nem létezik szakszerűen bürokratizált, fogyasztóvédelmi jellegű kontroll sem. Ahhoz hasonló, mint a közegészségügyet érintően a betegjogi, szociális területen pedig a gyermekjogi képviselet. De nem egyéni jogorvoslati lehetőségek hiányára gondolok elsősorban. Hanem arra, hogy a pedagógiai szakma is meg kellene végre engedje, az oktatáskutatás elő kellene segítse, hogy transzparenssé válhasson az, ha komplett iskolai osztályok, lakóhelyi közösségek szenvednek hátrányt, mert elkezelik valakik az iskolájukat. Mindez nem derülhet ki addig, amíg pl. a különféle tantárgyak pedagógiai monitorozása csak madártávlati képet mutat, de nem teszi lehetővé a diszfunkciókért (helyben) felelős tényezők feltárását, illetve számonkérhetőségét. A fogyasztót nem feltétlen érdekli, hogy áll — teszem azt — a történelemoktatás helyzete. (Ez ebben a formában tantárgy pedagógiai, szakmai munkaközösségi belügye.) Az iskolahasználó szülőt inkább érdekli (érdekelhetné), miért nem képes a gyermeke elvonatkoztatni. Arra hamar rájöhet, hogy bizonyos készséghiányokért nem lehet egyetlen tanár felelős, mert az ilyes felelősség megoszlik mindenki között, aki az illető szülő gyerekével hivatásszerűen foglalkozik, aki a gyerek tanulási, és iskolai körülményeit befolyásolni képes, magát a szülőt is közéjük értve. Miközben a szomszéd osztályba járó gyerek történelemtanárának pedagógiai teljesítménye a szülőt feltehetően kevésbé kell, hogy foglalkoztassa.

  Ennyire sokszereplős, rendszerszintűen működtetett feladatellátásoknál persze nehéz megállapítani a felelősségi hányadokat. Pont ezért nem lehet(ne) kizárólag eseti és egyéni jogorvoslati lehetőségek biztosításával elintézettnek tekinteni a fogyasztóvédelem kérdését. Pont ezért nem lehet(ne) az oktatásügyileg amatőr iskolahasználók ösztönös szakértelmére alapozni az iskolaügy társadalmi felügyeletét. Legalábbis az iskolafenntartótól függetlenül gyűjtött, és hivatkozható kontroll-információk birtokba adása nélkül nem. Utóbbi körülmények biztosítása ugyanakkor koncepcionálisan maradt ki magából a liberálisnak tekintett tanügy-irányítási elképzelésből. Lehet-e viszont akkor azon csodálkozni, hogy az iskola működtetése máig nem került érdemben az iskolahasználó helyi közösségek felügyelete alá? Másrészt lehet-e mindezt az ún. liberális koncepció feladataként megjelölni, és csakis általa megvalósíthatónak beállítani? 

  Összefoglalva alapdilemmánkat: miért tudná rosszabbul elvégeztetni a központi állam egy közfeladat ellátásának (hangsúlyosan és mindössze) az ellenőrzését? Rosszabbul annál, ahogyan a közfeladat-ellátásban közvetlenül érintett önkormányzati (vagy más) iskolafenntartó teszi, amikor teszi? Bár valóban a fenntartók azok, akik közvetlenül költenek (közpénzt) az iskolára, de iskolájuk hatékonyságának vizsgálatára jelenleg rendszerszerűen nincsenek igazán se motiválva, se kényszerítve. Olyan így ez a dolog, mintha mindegy lenne, hogy ugyanazt a közpénzt ki önti bele a lyukas zsákba, csak maradjon a zsákon a lyuk. Az államnak ki kellene törnie végre a felelőtlen mecénás szerepköréből, és törekednie kellene az iskolához kapcsolódó kontraproduktivitás csökkentésére, a költséghatékonyság felügyeletére és ösztönzésére. Nem az intézményrendszer állami kezelésbe vételével, pláne nem egyházi fenntartásba adásával, hanem az ellenőrzési funkció v i s s z avételével.

  Úgyhogy hajrá Hoffmann!

  /p. s.: Magam részéről nem gondolom, hogy a Fidesz sokáig takarózhat Matolcsyval, Orbánnak rövid időn belül színt kell vallania. Antall József sem dúskált anno a javakban, mégis kiköhögte a forrást arra, amit a konzervatív társadalomépítéshez minimálisan szükségesnek gondolt. Orbán azonban nem Antall. Tekintve azt is, hogy az önkormányzatok már régóta fideszesek, Orbán hatalomtechnikai értelemben nem igazán érdekelt már abban, hogy az önkormányzati közfeladat-ellátást, és a helyi klientúra-építést számukra megnehezítve, ellenükben bármilyen civil mozgolódást generáljon. Legyen az bármennyire is indokolt a konzervatív társadalomfejlődés szempontjából. Az mindenesetre rossz jel, hogy Hoffmann Rózsát az idei kormányzati tanév végén — egyetlen törvénytervezetét sem elfogadva — évismétlésre utasította./

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr722976526

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Oblomov 2011.06.17. 22:58:40

@Alfőmérnök: Oszt paprika nélkül milyen a pöri? :)

Alfőmérnök 2011.06.17. 23:16:01

@Oblomov: Mint a négyszögletű kerekerdő. Vagy még inkább, mint a ragu.

Bell & Sebastian 2011.06.17. 23:30:17

Nálam vero nyerte a lényeglátási versenyt. A málnási csak kavarja a kakát, most is eltévesztette, kit kellene agyonütni. Hát nem a Marcellt! Hol lehet molnártamásos pólót kapni? Mer' nagyon kéne egy.

Bbjnick érezhetően belsős a témában, ezír disz..., szóval nem mond elég nagy baromságot, így nem is lehet szórakoztató. Bezzeg a többi! :)))

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.06.17. 23:31:22

@Oblomov: hogy milyen? Hát tokány.

@kackia: van ebben a krumpli dologban valami. Afrikai harcsából sem lehet rendes halászlét csinálni, mert hát mégsem vagyunk négerek.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.06.17. 23:34:42

@bbjnick: "a jobboldali és a baloldali művészetfelfogás megegyezik:-) Ami nem egyezik meg, az az emberről alkotott felfogás."

Valahogy úgy. :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.06.17. 23:40:04

@tesz-vesz: Jankovics jelképügyileg egyértelműen a popszakmában utazik.

Bell & Sebastian 2011.06.18. 00:14:25

@Gasper: Akárcsak Ákos. Elhallgatnám napestig a beszédjüket. Csak nem az marad meg utánuk, hanem a lemezek/filmek.
Szóval, most akkor kinek a készüléke hi..., vagyis nem jó?
(Ez a jobber művészet lényege, netán össze kellene hozzá töpörödni?)

Oblomov 2011.06.18. 00:21:43

@Bell & Sebastian:
Lényeglátóknak (vázlatosan):
numen.extra.hu/procjegyzet.php?file=VSZ2

Bell & Sebastian 2011.06.18. 07:37:31

@Oblomov: Rendszertan, szervezéselmélet? Azt nagyon vágom. :)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.18. 07:39:06

@Alfőmérnök:
peersze szűkítés, de hát vizujális művészeket szórakoztattam. :)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.18. 07:43:51

@Bell & Sebastian:
na megint elsegített minket valaki a megállapításig, hogy a jobber tahó. :) ákos, jankovics, koltay, wass, tényleg ez kell maguknak?
azért alföldinek a kisujjában több van!
:)

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2011.06.18. 08:25:07

@Oblomov: a hivatkozott fayol szerint több vezetési funkció van, amelyeknek egyike az ellenőrzés.
a kontroll magyarul ellenőrzés.
ell. - fü. - ir. funcióikban, tartalmukban és elhelyezkedési szintjükben is különbözőek. önnél fogalomzavart érzek.
második kérdésemre nem válaszolt.

Oblomov 2011.06.18. 10:16:48

@vero: Így is elrántott a blogposztba túlsúlyos téma. Ezzel együtt, a fogalomhasználat nagyjából rendben van. Majd akad. székfoglalómban precizebb leszek.

Igen.

kackia 2011.06.18. 10:28:00

@Alfőmérnök: És ahhoz mit szolt volna, kakaspörkölt szaggatott lebbencs tésztával.

@Gasper: Esküszöm magának lazacból és makrélából olyat lehet készíteni, hogy versenyere kelhet a legjobb magyar pontylével.
Ifjúkoromban egy stockholmi éteremben dolgoztam , volt ott egy zseniális magyar szakács aki a 70-es években a klasszikus olasz menekült táborokat, Latinát, Kapuát is megjárva , 3 évet húzott le olaszban, időközben mint szakács is dolgozott, ott tanulta ki az olasz konyha fortélyait is. Közeledett a karácsony és nem volt ponty a piacon, hagyomány volt az étteremben, hogy karácsony környékén belső fogyasztásra mindig készíttetettünk egy nagy bogrács magyaros halászlét, de most lemaradtunk arról a pár mázsa halról amit a kereskedők ilyenkor kizárólag a kelet európai menekültek kedvéért importáltak, és ha nem voltál éber a lengyelek mind fölvásárolták előled.
Erre ez a fickó előállt és azt mondta az egyébként szintén magyar, de azóta megboldogult tulajnak, hogy ne aggódjon ő már készített tengeri halból is és az is olyan jó lesz, ha nem jobb mint a pontyból készített.
10-15 kg os friss lazacokból mindig volt a hűtőben, ezekből készítettük a kapros gravad-lax-ot (pácolt lazac) cukor, tengeri só és egy nagy adag apróra vágott friss kapor a két lazac derék összefordítva előtte jó vastagon meghintve ezzel a kapor, só, cukor keverékkel, majd 5-6 napig érleltük a hűtőben, vékonyra szeletelve a legjobb étkek egyike.
Észre vette semmi füstölés, csak só és cukor és sokk kapor.A füstöléstől a lax csak elnehezül és könnyen megüli az ember gyomrát.
A filézés előtt a fejét és a farkát mindig levágtuk ezeknek a hatalmas lazacoknak és ezt használta fel a fickó passzírozáshoz és még 4 kg zsíros makrélát is belefőzött. Gyakorlatilag mindent ugyanúgy csinált mint ahogy itthon szokás.
Annyira jó lett , hogy a következő évben már nem is foglalkoztunk a pontyok beszerzésével.
Ettől függetlenül az afró harcsa nem való fehér embernek az olyan népélelmezési kényszerből,. éhínség esetén talán elfogadható, de én inkább meghagynám a krokodiloknak . Persze fokhagymával, nyársra húzva, parázs fölött én tudnék belőle jó kaját készíteni, hacsak nem nagyon iszap ízű.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.18. 10:36:36

@málnási: " aki konzervatív nem alkot a valóstól eltérő képi világot, még ha az elmondhatatlanul érdemdús molnár tamás úgy is gondolja.
a maguk lényege a meghaladás, a másképpen mondás, és mindezek mögött kifeszítve vonagló hiperegó. a "tradíció, ahogy én látom" undorító attitűdje. a konzervatív alkotó nem alkot, hanem másol maximum.
az hogy valaki meg aktuális jobboldali üzeneteket küld, vagy vél küldeni, mint művészi valamit, az érdektelen."

Swift, Balzac, Thomas Mann?

@jvizkeleti: "A konzervativ tarsadalomepites itt folyik a blogon" - miért bántja szegény lmp-s barátait? Hayeket nehéz lesz oda betuszakolni, de azért ennyire csak nem haragudhat rájuk.

kackia 2011.06.18. 10:45:20

@vero: a hagyomány úgy kívánja ,hogy a krumplit 4-5 szeletre, de csakis hosszanti irányba vágjuk és ne kockázzuk, kockára csakis a petrezselymes burgonyához , brassóihoz stb. aprózzuk, a pürének mindegy hogyan vágja.
A krumplit megfőzheti külön edényben is , de a főzési idő utolsó félórájában a paprikás tetejére is rá lehet helyezni a hosszú krumpli szeleteket , ez utóbbi megoldás a népiesebb konyha szokása volt.

Alfőmérnök 2011.06.18. 12:11:55

@Oblomov: @kackia: "A pörkölt első leírását Szemacsien közölte a Kr. előtti II. században, amikor leírja a hunok áldozati ételét a "keng"-et. Leírása szabad fordításban így hangzik: "Végy tüzesre hevített öntöttvas vagy bronz üstöt, és amikor az olyan forró, hogy a belecsepegtetett olaj azonnal gőzzé válik, dobjad bele a zsírjával együtt fölaprított disznóhúst vagy a faggyújával együtt apróra vágott birka húsát apróra vágott hagymával. Amikor ezt beledobjuk a forró üstbe, a nagy hő hatására hirtelen kiolvadó zsír vagy faggyú megpörköli a hagymát és a húst". A "vegyes kenget" eleinte gabonával, zöldséggel főzték és ízesítőül bazsarózsa szirmokat, liliomfa virágbimbóit, szójaszószt és sózott babot tettek, később ezt a pörkölt-alapot mindenféle zöldséggel (hagymával, borsóval, sárgarépával, salátafélékkel) és fűszerekkel (borssal, gyömbérrel stb.) ízesítették, a későbbi időkben tésztát is főztek hozzá. Ezen ételnek a megnevezése a későbbiekben "sűrű húsleves húsdarabokkal és zöldséggel" nevet viselte. A "ta-keng" ("gulyás") ehhez hasonló, de sok lével feleresztett áldozati étel volt a hsziungnúknál. A ta-kenget eleinte nem fűszerezték, hogy megbecsüljék tiszta egyszerűségét. A későbbiekben azonban marhából, szarvasból, szopós malacból, kutyából, vadkacsából, fácánból, baromfiból is készítették, és erős fűszereket adtak hozzá. "
istvandr.kiszely.hu/ostortenet/035.html

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.06.18. 12:45:58

@kackia: ó a gravlax... mecsoda mennyei dolog is az! Amúgy a svédek pácolt heringjei is nagyon ott vannak a szeren, különös tekintettel a mustáros verzióra, ami csak azzal a jellegzetes édeskés svéd mustárral képzelhető el. Szerencsére van a családban olyan, aki ért is ezekhez, úgyhogy télen toljuk a cuccokat rendesen.
Erről a stockholmi, karácsony előtti ponty mizériáról meg nekem is vannak forrásaim. Létezett Karácsony előtt egy biztos beszerzési forrás, méghozzá a Hötorget alatt lévő szerbnél.

Surströmming nem játszik? :)

@Alfőmérnök: ez a konyhatechnológia hellyel-közzel minden ragu típusú étel elkészítésére igaz Portugáliától Franciaországon át egészen a törökökig. A pörkölt kialakulása meg jellemzően a hódoltság korára vezethető vissza, előtte inkább a tokányok mentek ebben a műfajban. Nem biztos, hogy Kiszely a legjobb forrás ilyen kérdésekben.

Bell & Sebastian 2011.06.18. 12:56:54

Azt a részt azért megnézném fölvételről, amikor két progresszív, debreceni garabonciás földialmát sütöget jancsikályhán a t. bíróság előtt, mivel bizonyítandó az újféle étek fönségességét.

Hogy Jóskára és Viktorra körösztölt körösztyének löttek vóna - nos, az nem bizonyított, szemenszedett rágalom.

(szemenszedett rágalom = krumpli fészek)

Alfőmérnök 2011.06.18. 13:29:12

@Gasper: Sajna Kiszely nem sok dologban megbízható forrás (az állambiztonsági múlt kutatóinak biztos az), ő valami Cey-Bert Róbert Gyulára hivatkozik, meg valami Szemacsien-re. (Salát Gergely írását találtam róla a neten, nem tudom, mennyire megbízható forrás. :o)
www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/sima_qian.html )
De egyébként hülyeség, definiciós kérdés, hogy mit hívunk pörköltnek, ahogy abban sem vagyok biztos, hogy a "ta-keng" megfelelő fordítása a "gulyás".

Alfőmérnök 2011.06.18. 13:40:21

Tényleg, ki a faszom ez a Cey-Bert Róbert?
www.mno.hu/portal/147014
Mindenesetre érdekes fazonnak tűnik.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.18. 15:53:53

@tölgy:
mint fentebb megjegyeztem alfinak, igazából a képzősökről szólt a dolog.

Oblomov 2011.06.18. 17:04:28

@Alfőmérnök: "a későbbi időkben tésztát is főztek hozzá."

a betűtészta formája adhatta meg az étek tájjelegét (hierogrifa, latin, cirill, rovás jel...).

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.06.18. 17:08:15

@Alfőmérnök: "Tényleg, ki a faszom ez a Cey-Bert Róbert?"

lol

Ha jól tudom, egy Svédországból -vagy valahonnan nyugatról- visszatántorgott magyar. Elég sok gasztro témájú könyve jelent meg az utóbbi években.

Viszont nagyon ajánlom a kitűnő Fehér Béla magyar gasztromúlttal foglalkozó combos mennyiségű írását az MN Magazinból. Az online archívumban minden fent van, íme két faszományos írás:

www.mno.hu/portal/printable?contentID=385820&sourceType=MN

mn.mno.hu/portal/389801

Persze ha kákabelű vagy, akkor nem untatlak. :)

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2011.06.18. 18:46:02

@Gasper: bass. én még sosem olvastam. ez q jó.
viszont a múlt héten mádon találkoztam a zsinagóga gondnokával: fehér barna

Alfőmérnök 2011.06.18. 22:11:15

@Gasper: Ez valami jobboldali Bacher Iván? :)
De félretéve a tréfát, kellemes írások ezek.
A gasztronómiához nem nagyon értek, itthon egyszerű ételeket készítek, étterembe nemigen járok (maximum kifőzdébe).

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.18. 23:40:16

Kapcsolódó:

"(...)

Most éppen az akadályozta meg Alföldi leváltását, ami a botrányt kiváltotta, a jobbikos kérdező, a sértett nő. A „jobbikos nő” hirtelen fogalom lett. Akit kedvére sértegethet az előbújó igazgató, meg mindenki, aki orál. Most egy jelenség, egy új aljasság született meg: a női mivoltában megalázható nő. A politikai hovatartozása következtében megalázható nő. Most mutatta be először nyilvánosan Alföldi Róbert, hogy politikailag korrekt az, ha egy nőt női mivoltában megaláznak. Azért, mert politikailag szélsőséges. Meglehet, kétségtelen, hogy a hölgy, a jobbikot jellemző szakszerűtlen, erőszakos módon kérdezett a sajtótájékoztatón és kérdéseit vissza is lehetett volna utasítani, de orális szexet kívánni neki eddig nem lehetett. Ez alvilág. Ez egy pökhendi, magamutogató liberális erkölcstelenség hagyománya és kultúra elleni bűnténye. Ha ez bocsánatkérés és példás büntetés nélkül marad, akkor Magyarországon nincs rend, nincs kultúra és a magyarság felett egy idegen és gonosz hatalom uralkodik.

(...)

...a cél most már a mindent felforgatás, a mindenből botrányt keverés. A magyarságtól el kell venni önhite, méltósága, önbizalma utolsó szikráját is. Érezze azt, hogy itt minden rohadt, lássa be, hogy tehetetlen. És adja fel.

(...)"

miep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4413:csurka-istvan-toertenelemhamisitas-meleghaboru&catid=41:hirek&Itemid=63

ü
bbjnick

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2011.06.18. 23:58:13

@Alfőmérnök: a tokány egyszerű étel.
a kifőzde nem pejoratív. sőt, ha jót találsz sőt.

b.i. = valami jobboldali fehér béla :)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.19. 06:59:19

@bbjnick:
itt azért téved a mester.
egyrészt, miért ne lehetne egy ostoba jobbikus kurvát örök fellációra ítélni, miért ne? a nő, aki közszerepel, férfi szerepet vállal, ne a nőiességével majomkodjon ha betámadják. ez olyan lolás.
másrészt alföldi nem a férfi helyzetéből teszi ezt, nem a felláció férfihatalmi felhangjával, hiszen ő a fasznak azonos oldalán áll a jobbikos kisasszonnyal, legalábbis befogadói oldalon.
tehát nem volt abban semmi sértő.

kackia 2011.06.19. 11:31:18

@Gasper: ó a gravlax... mecsoda mennyei dolog is az! Amúgy a svédek pácolt heringjei is nagyon ott vannak a szeren, különös tekintettel a mustáros verzióra, ami csak azzal a jellegzetes édeskés svéd mustárral képzelhető el. Szerencsére van a családban olyan, aki ért is ezekhez, úgyhogy télen toljuk a cuccokat rendesen.
Erről a stockholmi, karácsony előtti ponty mizériáról meg nekem is vannak forrásaim. Létezett Karácsony előtt egy biztos beszerzési forrás, méghozzá a Hötorget alatt lévő szerbnél.

Surströmming nem játszik? :)

Nekem soha nem jöttek be a svéd édes- savanyú mustáros halak és amit soha nem tudott a gyomrom befogadni az az édes kenyereik voltak, mindig a magyar kalácsok jutottak eszembe róluk, ezért ha tehettem legtöbbször én is a Hötorget alatt vásároltam kenyeret , többnyire a görögöknél, viszont micsoda kebabot lehetett ott enni.
A pontyot valóban a szerbek árulták, karácsony körül, de lehet hogy év közben is.

A surströmmingről csak annyit, hogy ahhoz születni kell, ezt több svéd barátom is állította, ott sem eszi mindenki, azt a fertelmes csemegét. Mintha egyéves koporsót nyitnál fel.
Egyik aljas és alpári tréfám volt egykor, hogy hazautazó barátomnak adtam egy hatalmas dagadó, (láttál már ilyen konzervet, mintha szét akarna robbanni, kidudorodik az alja és a teteje úgy feszítik a gázok) surströmminges konzervet,ha megéhezne hazafelé legyen neki mit kinyitni a vonaton. A többit a fantáziádra bízom.

kackia 2011.06.19. 11:46:16

@Gasper: Még annyit fűznék hozzá, hogy a svéd konyha, számomra mindig is kritikán aluli volt, fantáziátlan , puritán. Persze az utóbbi időben a bevándorlók kicsit feldobták, most már élvezhető egy étterem látogatás is.. Persze a halak az más, de belegondolok, ha nekünk is lenne tengerünk, micsoda konyhát teremtettünk volna. Hiába a konyhának nem tesz jót a protestáns szellem, főleg akkor nem, ha azt egy kis kálvinizmussal díszítjük.
Emlékszik Babette lakomájára ?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.19. 15:10:31

@málnási:

"itt azért téved a mester." --- írod.

Olvasd végig a linkelt szöveget! A "mester" (szerintem) a legnagyobb orbánista ma Magyarországon. De, mivel, tapasztalt és működik az erkölcsi érzéke, nem kötcseiánus . Pontosan látja, érzi, tudja, hogy mi mivel jár, minek mi a következménye. Tudni kell, hogy hol a határ, minek mi az ára! (Igazság szerint nagyon nagyot csalódtam volna benne, ha ő ezeket a veszélyeket nem látja meg. De látja!:-) Ő is ;-))

ü
bbjnick

zoli_80 2011.06.19. 16:27:21

Oblomov, mint Mandiner-szerző?...

Jó tudni.

Oblomov 2011.06.19. 17:23:56

@zoli_80: Szerepeltesd azt a jelentésedben, hogy szerzőként - szó szerint és képletesen - egyszeri vendég. ;-)

Alfőmérnök 2011.06.19. 17:47:50

@málnási: @bbjnick: Csurka színházi ember, szerepet ír és játszik, és túlbecsüli ennek az ügynek a jelentőségét.
(Tényleg, ki kezdte ezt az "Alföldit le kell váltani a szerződése lejárta előtt"-cirkuszt? Mert szó nem volt róla a választások előtt, ha jól emlékszem.)
Andy Vajnával kapcsolatban sincs igaza, jó döntés volt az. Épp ideje volt seggberúgni a filmes szakmát, en bloc. (Persze, van aki nem érdemelte meg, de a többség igen.)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.19. 17:59:38

@Alfőmérnök:
nem kelett elkezdeni. a jobber szavazók tahó tömegei számára akik sosem láttak alföldit és persze más színházat sem, egyértelmű volt, hogy egy buzerantot aki nem gurguláztat wassalberetet,meg a jobber törzsközönség által félelmetesen félreértett tamásit. aztat le kell vágni.
hogy alföldi színházat csinált 20 év után pesten, az nem számít.

/persze ettől még alföldi köcsög az öncélú provokációival, de mégiscsak, no/

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.19. 20:51:35

@málnási:

Nem a wassalbertolvasó jobber szavazók tahó tömegei kezdték el a kultúrát hatalmi eszközként, miskárkésként használni, hanem az ú. n. liberálbolsi és urbánuslibbant "elit" (lehet, hogy te stuttgartban acidpartyztál kilencven környékén, de akik itthon punnyadtak, azok ezt élesben átélték) --- Csurka pld. itthon volt, azért írja (többek között) azt, hogy: "(...) A Kádár-rendszernek akkor lett vége, amikor Moszkva elgyengült és nem tudta már megvédeni helytartóit. Most a nemzetközi orális liberalizmus közeledik ehhez az állapothoz. Még nem tart ott, még lehet rá számítani, de az idő már nem nekik dolgozik. Magyarország a kétharmados győzelemmel ismét frontország, itt akarnak polgárháborút kirobbantani. Alföldi ennek az egyik kis orálisa. De nem annyira kicsi, hogy azonnal ne kelljen betömni a száját.

Sajnos azonban vannak ennél súlyosabb következményei is a dolognak. Kialakult valami, ami nagyon veszélyes. Pusztán azért, mert Alföldinek, mint olyannak, meleg jelentése van, mert ő most a legveszélyeztetettebb főállású meleg a páston, kialakulóban van egy meleg – heteroszexuális háború. A meleg-kérdés nagyon nagy súllyal kerül bele a teljesen ferde jogállami harcba, a balliberálisok alkotmányt, médiatörvényt, az egész új magyar rendszert támadó lázításába. A cigánylázítás, az antiszemitizmus vádja mellé kapja most Orbán rendszere a melegsérelmeket is. Már kivehető, hogy az Alföldit védő újságírók s politikusok óvatosan már pedzik ezt a kérdést. Ahogy Alföldit védelmezik, abban benne van az előbújó figura jogvédelme, emancipációja és minden utód hátránya: Alföldit nem válthatja fel egy heteroszexuális. És senkit nem válthat fel egy magyar. (...)"

ü
bbjnick

kackia 2011.06.19. 21:06:30

@málnási: Gondolom a lovas színház előadásaira céloz Alföldi rendező zsenijével kapcsolatban , a lovasszínházban valóban nagyon jó darabokat láthatunk. Azokat is ő rendezi?

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.19. 21:19:08

@bbjnick:
nincs ezzel baj, csurka majdnem mindig majdnem jól látja. a kultúra, a kultpol meg mindig hatalmi eszköz volt.

Alfőmérnök 2011.06.19. 21:37:27

@málnási: Nekem nagyon nem tetszett, mikor kinevezték Alföldit, de azt sem értem, miért nem lehet kivárni a végét. (Az egyértlemű, hogy a Nemzeti nem provokációra való, de most már ez az egész csak egymás hergeléséről szól, és szvsz nem csak Alföldi tehet erről.)
Meg szerintem nem a ballib művészet a fő ellenség, hanem a (főként szintén ballib) tömeg/szennykultúra (győzike-valóvilág-megasztár-mónikasó tengely). Már csak abból kifolyólag is, hogy az utóbbit kb. ezerszer, ha nem tízezerszer többen "fogyasztják".
Az megint más kérdés, hogy érthető az emberek igénye, hogy az adójukból olyan produkciókat, alkotásokat finanszírozzon az állam, ami nekik tetszik/javukra válik, csakhogy ezt meg hogyan mérjék föl? Legyen népszavazás, hogy milyen filmet/színházi produkciót/képzőművészeti bizbaszt támogassanak? És egyébként nem költ olyan nagyon sokat kultúrára a magyar állam, (igaz, nem is nagyon van miből). És az a gyanúm, hogy ha fölmérnék a helyzetet, az igényeket, akkor az lenne az eredmény, hogy az állam ne támogassa a kultúrát semennyivel.
Különben meg egyértelmű jobbos/konzervatív irányba mozdult a kultpolitika, csak lassan őrölnek a malmai, meg hát nem nagyon van mit fölmutatni ezen az oldalon, ami kiütné a másikat.

Ja, Alfölditől én a Nemzetiben egy rendezést láttam, az Oresztészt. Szar volt.

Oblomov 2011.06.19. 22:07:40

@málnási: Vezénylő tábornok úr "páholyába kéreti Höffgen művész urat!"

www.youtube.com/watch?v=XawaDOso9EU&feature=related

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.19. 22:19:23

@Oblomov:

A Fidesz esetében ez a "veszély" nem áll fenn: a Fidesz vezérkarában nincs "kultúrember".

ü
bbjnick

zoli_80 2011.06.19. 22:20:51

@Oblomov:

A jelentésemben. Muhaha.

Oblomov 2011.06.19. 22:30:39

@bbjnick: Hirtelen felindulásáben még kibiztosítaná a revorverét. :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.19. 22:48:44

@Oblomov:

Maga szerint Lázár Jani hány percig bírna követni egy Faust előadást? A nácik tragédiája, hogy hősöknek képzelték magukat, pedig csak lelkibetegek voltak. A fidesznyikek üres, cinikus, ostoba, kicsinyes, sunyi, mutyivilágában hol volna érintkezési felület (vagy csak pont is) akár a nagybetűs Jóval, akár a nagybetűs Rosszal?

ü
bbjnick

Oblomov 2011.06.19. 23:31:20

@bbjnick: Sokak úgy lehettek vele, hogy százszor inkább elvtelen hatalomtechnikusokat, mint küldetéseseket. Arra nem számítottunk, hogy küldetéses hatalommániákusokat is kaphatunk. :)

Lew Archer 2011.06.20. 06:48:17

@bbjnick:

Jó bbj barátunk, aztán vigyázzon, nehogy egy esztergomihoz hasonló népfrontos összefogás közepén találja majd magát, akárha szellemi értelemben is csak. Mert ami ott majd törekvésként felmerül, az aztán végképp nem a katolikus tanításokra alapozott országirányítás lesz.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.20. 08:09:00

@bbjnick:
az a baj veletek néppel, baszki, hogy annyit botoztak titeket, annyiszor köptek az arcotokba, hogy mindenhonnan suhintást és sercintést hallotok, és erre nincs más válaszotok, mint a felhúzott ínyű kutyaacsargás. :)
ne keress kultúrát a politikában barátom, azt appelék szokják csinálni, hé!

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.20. 09:30:13

@bbjnick: "a Fidesz vezérkarában nincs "kultúrember"."
Magának jól fejlett illuminált értelmiségi önhittsége van. Mi a fasznak a politikusnak "kultúrembernek" lennie?

Oblomov 2011.06.20. 09:48:17

@tölgy: Valamelyikünk félreolvas. Én rögtön Göring birodalmi marsall úrra asszociáltam, lássa.

Oblomov 2011.06.20. 09:52:29

@Lew Archer: a katolikus alapok máris is recsegnek-ropognak, Hoffmann lebegtet.

Alfőmérnök 2011.06.20. 10:07:44

"Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkára levélben jelezte a kormányfőnél, hogy támogatottság hiányában át kívánja adni feladatát – erősítették meg az Index.hu hétfő hajnali információit a Magyar Nemzet Online-nak a KDNP-ből."
www.mno.hu/portal/791794

Oblomov 2011.06.20. 10:20:46

@Alfőmérnök: Ezek szerint Betyár zanzásította végre számodra a lényeget. :)

Alfőmérnök 2011.06.20. 10:53:11

@tölgy: Ráadásul nem is igaz, hogy a fidesz "kemény magjában" ne lennének "kultúremberek". Nem sok, az igaz. Az Antall-kormányban bezzeg mennyi volt! És hogy elbaszták! :)

@Oblomov: Betyár visszahúzódott a vackába, szerény becslésem szerint egy-két héten belül várható az újboli feltünése.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.20. 12:36:08

@Lew Archer:

"Jó bbj barátunk, aztán vigyázzon, nehogy egy esztergomihoz hasonló népfrontos összefogás közepén találja majd magát, akárha szellemi értelemben is csak." --- írja.

Csak nem t'án!:-D

(Úgy hiányzok én azoknak "az esztergomihoz hasonló népfrontos összefogás"-oknak, mint egy púp a hátukra:-D)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.20. 13:26:49

@Oblomov:

Nem gondolom, hogy a Fidesz-vezérkar hatalommániásokból állna. Azt viszont gondolom, hogy kötcse a hatalomtechnika-centrikus gondolkodás apoteózisa és ez nagyon csúnyán vissza fog ütni. Könnyen abba helyzetbe kerülhet a magyar "jobboldal", hogy minden csatát megnyer és a végén a háborút elveszíti. (Még a választások előtt leírtam, hogy a Fidesz taktikára rendezkedett be és nem foglalkozik a stratégiával: mi más lenne kötcse, ha nem ennek a gondolkodásmódnak az uralkodó ideológia szintjére emelése?)

És: Én értettem, hogy a Szabó-filmrészlet beidézésével Göringre utal. De hogy Göring azt mondja, amit mondott, ahhoz elég masszív kultúraképpel kellett rendelkezzen:-] Szóval, szerintem Göring végig bírt követni egy Faust előadást...

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.20. 13:29:09

@málnási:

Lekutyázni a másikat, az mifelénk sértés:-)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.20. 13:37:15

@tölgy:

"Magának jól fejlett illuminált értelmiségi önhittsége van." --- írja.

Ez egyszerűen nem igaz. Becsület szavamat adom rá!:-)

"Mi a fasznak a politikusnak "kultúrembernek" lennie?" --- írja.

Hogy felelős döntéseket tudjon hozni.

ü
bbjnick

VI. Béla 2011.06.20. 13:52:00

@bbjnick:

Pedig de, intellektuálisan érvel több bekezdésben, amikor pedig egy kiadós anyázás is megtenné.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.20. 17:25:50

@bbjnick: a felelős döntéshez jellem kell, ahhoz meg nevelés.
A "kultúrembernek", akikre ezt manapság mondai szokják, jellemzően egyik sincs.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.20. 17:49:06

@tölgy:

No, erre mondom én azt, hogy "fogalmunk sincs!":-)

Hiszen, mi mást jelentene a kultúra, mint művelést, nevelést?

Erről (ami most van --- "akikre ezt manapság mondai szokják") pedig nem én tehetek, nem volt benne részem (Becsület szavamat adom rá!:-)):

"(...) ...Keleten is, Nyugaton is, egyfajta szellemi parazitizmus alakult ki, amelyet szeretnek elitnek nevezni. Az elithez való tartozást csaknem kizárólag az esztétikai életélvezetben való magasrendű gyakorlat jelentette, és ez teremtette, mint Leontyev mondja, azt az exkvizit immoralitást, amely a bestiális politikai önkényuralmak másik, mondjuk, privát oldala. Senkinek, akinek a szellemiség birtokában volt, eszébe sem jutott, hogy a politikát nem megtagadni kell, hanem tiltakozni a politika és a morál elválasztása ellen. Az elit mindenütt, ahol kifejlődött, hagyománytalan volt, kaszttalan csőcselék (csandala), csak a társadalom nem lefelé csapódott ki, hanem fölfelé, s így alakult ki a legutóbbi százötven év alatt az Európára jellegzetes Übermensch-csandala, amely életstílusával befolyásolta nemcsak a pénzembereket és a diplomáciát és a nagykereskedelmet és a nagyipart, hanem az egyházat és a művészetet és a tudományt is. Életstílus, nem hatalmi praxis. Az a korrupt elvilágiasodás, amely nem gondolatokban és életrendben nyilatkozik meg, hanem már öltözködésben és a modorban is, és nem a pénzével uralkodik, hanem prepotens hitetlenségével, és példát nyújt arra, hogy az ember a minimális életelőnyökért miképpen követheti el a legnagyobb árulást és becstelenséget. Bertrand Russell azt mondja, hogy az emberiség a világtörténet alatt még soha ennyit, mint a legutóbbi száz év alatt, nem szenvedett, de ez csak azért történhetett, mert soha még az, akinek kezében a szellemi erő volt, az emberiséget soha ennyire nem hagyta cserben, hozzá lehet tenni, ennyire elképzelhetetlenül olcsón. (...)” (Részlet Hamvas Béla: Az öt géniusz c. esszéjéből)

ü
bbjnick

Oblomov 2011.06.21. 10:42:44

@bbjnick:
lejjebb beidézed Hamvast, aki ott "a bestiális politikai önkényuralmak" összetevőiről értekezik.

Nem lőttél öngólt? Csak kérdezem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.21. 11:30:19

@Oblomov:

"Nem lőttél öngólt? Csak kérdezem." --- kérdezed.

Nem:-)

Ha a Fidesz (teszem azt) azért is kezdett volna (szikár) hatalomtechnika-centrikus kormányzásba, mert bizalmatlan a jelenlegi "kultúrelittel" szemben (ami olyan, amilyen --- erről szól a Hamvas-idézet is), az még nem jelenti azt, hogy kulturális alapozottság nélkül boldogulni fog. Ha a Fidesz bizalmatlan (volna) a jelenlegi "kultúrelittel" szemben (cselekedeteik egyértelműen ezt sem nem igazolják, sem nem cáfolják --- lásd: szikár hatalomtecnika-centrikus gondolkodás:-)), attól még kereshet(ne) olyan kulturális bázist (élő vagy alvó hagyományt), amelyre alapozhatja/alapozhatná kormányzását.:-)

ü
bbjnick

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.21. 12:18:38

@bbjnick: mán akartam mondani, hogy kurva jó ez a Hamvas, meg Spengler, meg Guenon, de gyakorlati szempontból nem különbek Adorno, Horkheés hasonló baller megmondóknál.
Tök jól ki lehet velük fejezni a világ romlottságát, a politikusok gonoszságát - erre viszont a legjobb Szt. Ágoston, a többi csak gyenge utánzat - de egyik sem segít közelebb semmilyen értelmes gyakorlathoz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.21. 13:21:45

@tölgy:

"de egyik sem segít közelebb semmilyen értelmes gyakorlathoz." --- írja.

Nem maga mondta, hogy az értelmes gyakorlathoz a jellem visz közelebb, a jellem pedig nevelés kérdése?

Ezek a "hamvasok" gyakorlatilag mind erről/arról sírnak, hogy ha a praxis elveszíti etikai aspektusait, akkor...

S nem az-e a nevelés feladata, hogy józan, fegyelmezett, következetes, etikus személyeket --- jellemeket --- neveljen?

Hogyne segítene már hozzá az etikus gondolkodás az értelmes gyakorlathoz? Mi segít hozzá, ha nem az?

ü
bbjnick

Oblomov 2011.06.21. 14:31:41

@bbjnick: A politikai elit (amibe akár beszámítja az értelmességet, akár nem) akkor is saját hatalmi törekvéseit érvényesíti, ha hivatkoz akármilyen hagyományt, meg akkor is, ha nem hivatkoz, és erőből cselekszik. Ez nem taktika részéről, hanem mindenkori (egyetemes) stratégiája. Demokráciában az alternatív elitekre ugyanez áll. Eltérő kulturális beágyazottságuknak nincs különösebb relevanciájuk ott, ahol mindennek ára van, és minden egyformán beszerezhető.
Már beszéltünk máshol korábban arról, hogy többnyire és alapvetően a piaci, vagy a bürokratikus koordináció alternatívái között választunk, az etikai szempont nem nagyon játszik, csupán nagyon korlátozott felületeken. Az alternatív elitektől is a szakszerűség várható el, és a "kodifikált", írott és iratlan erkölcsösségnek az ő tisztelete. Ha valamelyik elit utóbbit kizárólagos egyoldalúsággal átszerkeszti, akkor szerintem mindegy, milyen hagyományra (vagy mire) hivatkozva teszi, öncélúan jár el, és rosszat csinál vele. Átmeneti részsikerekre is csak akkor számíthat, ha korlátozni, azaz torzítani tudja a politika "piaci koordinációját". A fityisz régóta ezt teszi, csak most begyorsult.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.21. 14:54:18

@bbjnick: majdnem egyetértünk.
A mi keresztény hagyományunk azt tanítja, hogy az olvasás hat az olvasó jellemére. (És a szekularizációt nem élte túl az olvasás, úgy tűnik, Európában. Ment az is a levesbe a gonosz kereszténységgel együtt)
Az azonban nem mindegy, hogy valaki a Kommunista Kiáltványt olvassa, How to make... gájdokat, vagy Sékszpírt. Mindegyik alakít, csak más formára.
Hamvastól annyit tanulhat valaki, mint mondjuk Kafkától: a világ szar, és egyre szarabb lesz. A kultúrpesszimizmus meg kényelmes önfelmentés.

Oblomov 2011.06.21. 15:27:57

@tölgy: beszarok magán, docens úr. A kereszténység kritériumához láncolná az értelmes olvasás, az etikus választás képességét, a jellemességet? Bravó.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.21. 15:34:57

@Oblomov: úgy tetszik, maga nem képes az értelmes olvasásra. Hol írtam róla egy szót is?

Oblomov 2011.06.21. 15:42:22

@tölgy: most akkor lezsidózott? :)

Oké, félreértettem ezek szerint, elnézést.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.21. 15:52:06

@Oblomov: szeretné, mi?

Tolle, lege!
és
Lectio transit in mores.

Oblomov 2011.06.21. 16:26:25

@tölgy:
Az MDF roncsokból nemigen lehetnek augustinusok.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.21. 17:05:33

@tölgy:

"majdnem egyetértünk." --- írja.

No, tessék! :-D

"nem mindegy, hogy valaki a Kommunista Kiáltványt olvassa, How to make... gájdokat, vagy Sékszpírt. Mindegyik alakít, csak más formára" --- írja.

Ebben (is) egyetértünk! :-)

"Hamvastól annyit tanulhat valaki, mint mondjuk Kafkától: a világ szar, és egyre szarabb lesz. A kultúrpesszimizmus meg kényelmes önfelmentés" --- írja.

Jól jött azért Hamvas, ott, a nyolcvanas évek második felében: bizonyos értelemben behozta a közgondolkodásba a tradicionalizmust. Kritikával kell olvasni, (s mivel pedagógushajlamú író:-)), maga segíti olvasóit abban, hogy túllépjenek rajta a komolyabb művek irányába:-)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.21. 17:18:20

@Oblomov:

"többnyire és alapvetően a piaci, vagy a bürokratikus koordináció alternatívái között választunk, az etikai szempont nem nagyon játszik, csupán nagyon korlátozott felületeken" --- írod.

No, ez a szemlélet és rendszer van most válságban. Nem mondom, hogy a demokrácia, mert nem tudom, hány arca-formája létezhet a demokráciának, de azt mondom, hogy a liberális demokrácia (igen, válságban van --- és talán épp azért, mert az etikai muníciója fogyott el).

"Az alternatív elitektől is a szakszerűség várható el, és a "kodifikált", írott és iratlan erkölcsösségnek az ő tisztelete. Ha valamelyik elit utóbbit kizárólagos egyoldalúsággal átszerkeszti, akkor szerintem mindegy, milyen hagyományra (vagy mire) hivatkozva teszi, öncélúan jár el, és rosszat csinál vele." --- írod.

A Fidesz azért teheti meg, hogy átszerkesztgeti "a "kodifikált", írott és iratlan erkölcsösség"-et, mert ez romokban hever/szétrohadt/hitelét vesztette (vagy ahogy tetszik). A kérdés, hogy hogyan teszi ezt?! Ha nem koherensen és konzekvensen (márpedig, most úgy néz ki, hogy nem), akkor (szerintem) saját maga kódolja be (saját) bukását a rendszerbe. (Hű, b*sszus, most, hogy az utolsó mondatot leírtam, eszembe jutott, hogy lehet, hogy Török Gábor is valami hasonlót írt tegnap a blogján... De gáz!:-D)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.21. 17:23:17

@Oblomov:

"Az MDF roncsokból nemigen lehetnek augustinusok." --- írod.

Ez kemény, ez nagyon kemény volt!!! :-D (...) :-D (...) :-D ...

ü
bbjnick

Oblomov 2011.06.21. 18:11:22

@bbjnick: "az etikai muníciót" említed.

Bibó szerint az úriember-értelmiségiek érvelésének szokott ez az aduásza lenni. Politikailag forró területeken, igazgatásban, oktatásban, bíráskodásban; és főként létszámleépítésekkor, státuszrendezéseknél lehet ezzel, és ehhez hasonló (akár direktebben is politikainak számító) szempontokkal kompenzálni a diplomás tudatlanságot az értelmiségi szakszerűség ellenében.

Ugyanez történhet pl. tanfelügyeleti eljárásokban is, hogy kicsit a posztomhoz is hazabeszéljek. Itt említem tehát meg, hogy a szakszerűségek mibenléte legalább olyan összetett probléma lehet, mint az általad érintett vonatkozás: a demokrácia arca-formáinak sokfélesége. (Bár nem egészen értem, mire gondolsz.) Mégsem hiszem, hogy etikai irányból kellene a problémakat megközelíteni. Lehetni persze lehetne, de szakszerűtlenség lenne.

Oblomov 2011.06.21. 18:17:36

@bbjnick:
"az MDF roncs" tölgy úrfi fogalmi leleménye, egyúttal billogozója. Az elismerés tehát őt illeti.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.21. 19:41:05

@Oblomov:

"Bibó szerint az úriember-értelmiségiek érvelésének szokott ez az aduásza lenni [mármint az etikai muníció]." --- írod.

Könnyen lehet, hogy Bibó jól rögzíti a helyzetet, az ő idejében lehet, hogy ez valóban így volt (az úriember-értelmiségiek érvelésének aduásza volt...). S az is könnyen lehet, hogy ma pedig a technokrata értelmiség aduásza a szakszerűség:-) S ahogy, annak idején, az úriember-értelmiség aduásza egy idő után hitelét vesztette, ma a technokrata értelmiség aduásza járt hasonlóan.

"Mégsem hiszem, hogy etikai irányból kellene a problémakat megközelíteni. Lehetni persze lehetne, de szakszerűtlenség lenne." --- írod.

:-D (...) :-D (...) :-D ...

ü
bbjnick

Oblomov 2011.06.21. 21:40:14

@bbjnick: "S az is könnyen lehet, hogy ma pedig a technokrata értelmiség aduásza a szakszerűség:-)" -mondod.

És mintha én is ezt mondanám. :)

Sőt. Éppen azon álláspontot vitatom, hogy a sok iskola, olvasás, olyan szilárd jellemet növesztene, ami alapján saját diplomás köreinken belül sem létezhet dilettantizmus. Olyan, amit nem a szakszerűség kritériumai alapján lehetne bírálni, hanem csakis etikai irányból.

Bibó 47-es tanulmányát (Értelmiség, és szakszerűség)hivatkoztam egyébként, amiben rangkórsága miatt (is) bírálta az úri középosztályt, de bírálta az új közigazgatást is. Egyformán létező szakszerűségi hiányosságaik mögött viszont nem az etikai szempontok eltéréseit emeli ki.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.22. 16:49:45

@Oblomov:

"Egyformán létező szakszerűségi hiányosságaik mögött viszont nem az etikai szempontok eltéréseit emeli ki." --- írod.

Pedig (ha elég ideig kapargatjuk a rétegeket) csak ott lesz a bibi:-] (Szerintem.)

Koherens és konzekvens etikai alapra épülő műveltség: ez ha másra nem is alkalmas, de az ember önképét helyreteszi. A problémákat, természetesen, nem oldja meg, de legalább olyan embereket nevel, akik képesek megérteni és hozzányúlni a problémákhoz. (Szerintem.)

ü
bbjnick

VI. Béla 2011.06.23. 13:26:39

@bbjnick:

Kérdés, vannak-e ilyen emberek ma idehaza. Másképp: vannak-e elegen?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.06.23. 15:36:34

@VI. Béla:

Bizonyos vagyok benne, hogy vannak. Természetesen, elegen sohasem voltak/vannak/lesznek:-) De, ha a felismerés megvan, a többi már a kultuszpolitika dolga:-)

ü
bbjnick

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.06.29. 11:43:56

@Gasper: te milyen jelképeket használnál?

Atticus Maximus 2011.07.19. 14:54:01

Érdeklődnék, hogy tudja-e valaki, hogy a gimnáziumi felvételi folyamat során kifüggesztett végleges felvételi sorrendet (illetve az esetleges várólistá(ka)t) meddig kell az iskolának (esetleg a fenntartónak) megőriznie? Van-e erre szabályozás és ha igen mi ennek az azonosítója (törvény vagy minisztériumi rendeletszám, stb.)
Gimnáziumi felvételivel kapcsolatos problémákkal kihez/milyen felügyeleti szervhez lehet fordulni?

köszönettel

MézesRozi 2012.04.14. 16:34:46

@málnási:

"aki konzervatív nem alkot a valóstól eltérő képi világot, még ha az elmondhatatlanul érdemdús molnár tamás úgy is gondolja."

miért? illetve mit ért valóstól eltérőn? egy szürrealista kép, mondjuk a guernica, valós vagy nem valós képi világ? szerintem nagyon is valós:)

"a maguk lényege a meghaladás, a másképpen mondás, és mindezek mögött kifeszítve vonagló hiperegó. a "tradíció, ahogy én látom" undorító attitűdje. a konzervatív alkotó nem alkot, hanem másol maximum."

szóval maga szerint a művész, ha nem hiperego, médium? átjátszóállomás? illetve elválasztható ez a kettő egymástól? mondjuk babitsnál, de méginkább adynál vagy akár a bereményi-cseh dalokban?

Alfőmérnök 2012.04.14. 22:23:25

@MézesRozi: Miért rugdos döglött oroszlánba?

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.04.15. 09:21:15

@Alfőmérnök:
nem rugdosódik, tiszteletteljesen kérdez. ahogy illik.

Alfőmérnök 2012.04.15. 10:24:37

@jose maria padilla: Oszt minek, ha úgyis tudja, hogy nem kap választ?

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.04.15. 10:27:12

@Alfőmérnök:
nézze, a kétségbeesés, rossz tanácsadó. annyira nem, illetve félre értette a jó rozi, azt amit írtam, és ezt érzi is, hogy kétségbe.

Alfőmérnök 2012.04.15. 12:23:49

@jose maria padilla: Bevallom, én sem teljesen értem, amit ír, és azt sem, amit Rozi. (Szerintem mások se, csak én nem csinálok úgy, mintha érteném.)
Egyelőre annyi jött át, hogy Rozi szeretné azt hinni, hogy Babits, Ady, Cseh-Bereményi konzervatív/jobber művészek. Ebből nagyjából annyi igaz, hogy Cseh Tamás fidesz-szavazó, orbánista volt.
süti beállítások módosítása