Vonatok – A svábok kitelepítésének emlékére
2016. január 19. írta: bödők.gergely

Vonatok – A svábok kitelepítésének emlékére

kitelepites.jpg

A tehervagonok belsejéből kétségbeesett asszonyok és zord, csüggedt férfiak néznek kifelé. A fagyos hidegben egy-egy kályha biztosítja a meleget, az útravalót az akkurátusan lemért száz kilós csomagok rejtik, illemhely pedig nincs. Végtére a várakozás véget ér, a szerelvényhez csatolt mozdony meglódul és a kocsik kigördülnek az állomásról. Még látszódnak a kisírt szemű arcok, többen bágyadtan integetnek, és a budaörsi vasútállomás peronjáról is sokan intenek vissza. 1946. január 19-ét írt a naptár.

Ma hetven éve, hogy Budaörsön elkezdődött a hazai svábok kitelepítése. Emlékírásunk következik.

Német ajkú lakosok lényegében az államalapítás óta élnek a Kárpát medencében: a frissen kereszténnyé lett államban a bajor származású Gizella udvartartásának tagjaként telepedtek le. A kézművességet űző és kereskedő hospesekként érkezett vendégekből lettek aztán az erdélyi szászok és szepességi cipszerek, akik környezetükben a kereskedelem és az iparűzés fellendítői voltak. Rövid idő alatt már nemcsak saját kiváltságaikat rögzítő statútumaik féltő őreivé váltak, hanem ők adták a szabad királyi városokat lakó öntudatos polgárság gerincét is. Túlnyomó többségük ugyanakkor nem a középkor idején, hanem a török háborúkat követő telepítési hullámok valamelyike során jutott el a Magyar Királyságba. A földesurak magántelepítési akciói mellett különösen a 18. század Habsburg uralkodói szorgalmazták – és ezt pátensekbe foglalt privilégiumokkal tették különösen vonzóvá –, hogy a török háborúk következtében leginkább elnéptelenedett hódoltsági területeket a fejlett mezőgazdasági technikákkal dolgozó német telepesekkel népesítsék be.

„Sok ott a barom, a hal, a vad, szép legelő, laktató, aki most Magyarországba megy, annak lesz világa jó.” (sváb népdal, Kalász Márton fordítása)

A századok során a Pfalzból, Württembergből, Elzász-Lotaringiából, Badenből, a Saar-vidékről, Mainz és Luxemburg környékéről és más német tartományokból sorsuk jobbra fordítása reményével bárkákon lehajózó „farmerek” kemény, szívós munkával szelídítették meg újra a csatározások közepette terméketlenné vált földeket. Idővel sajátos keverék-nyelvjárásaik is kialakultak, formálva – és persze őrizve is – eredeti származási helyük ízeit és nyelvi fordulatait. A magyarországi svábok között – az említett szászok és cipszerek mellett – a főként Baranya területén élő stiffollerek, mosoni heidebauerek, soproni poncichterek, dunai svábok, hiencek nyelvi készlete és nemzetiségi szokásai különíthetőek el valamelyest, akik többségében valamelyik dél- vagy középnémet nyelvjárást beszélik (stájer, bajor, és rajnai frank, stb.). Számuk, az első világháború előtti utolsó, 1910-ben készült népszámlálás szerint a Magyar Királyságban (Horvát-Szlavónországot nem számítva) közel kétmillió főt, az összlakosság 10%-át tette ki. Bár az első világháborút követő határváltozások miatt jelentős részük – a németajkúkak közel háromnegyede – az utódállamok fennhatósága alá került, továbbra is ők alkották az ország legnagyobb nemzetiségi csoportját. A statisztikák szerint a trianoni Magyarország lakosságának 5,5–7%-át tették ki, és számuk félmillió fő körül mozgott.

1.jpg

Repedések, félelmek

Bár a németségnek a hazai polgárosodásban játszott pozitív szerepét sokan elismerték, és a magyar irodalom művelői közül is többen – például Krúdy – szeretettel emlegették a tabáni zöldpincék kocsmárosainak és a közélet ismert alakjainak a sváb hagyományokhoz hű ragaszkodását, megjelentek olyan vélemények is, amelyeknek a megfogalmazói a svábok „kettős” (azaz német és magyar) kötődésében inkább kockázatot és veszélyt láttak. A trianoni békeszerződést követően ugyanis amellett, hogy a magyar nemzettudat korábban vonzó „perspektívája” is komoly sebet kapott, az ország legnagyobb kisebbségének számító németség egyre inkább számíthatott a világháborús vereség után magára találó Németország segítségére is.

A félelmek táplálásához hozzájárultak a német kisebbség vezető elitjén belüli eszmei súrlódások is, amelyek gyújtópontjában a magyar kisebbségpolitikához és a Birodalomhoz való viszony volt. Bár mind Gratz Gusztáv, az 1924-ben alakult Magyarországi Német Népművelődési Egyesület (Volksbildungsverein) elnöke, mind a volt nemzetiségügyi miniszter, az ország befolyásos német fórumát, a hetente megjelenő Sonntagsblattot alapító Bleyer Jakab a német kisebbség anyanyelvi oktatásának biztosításáért és kulturális jogainak kiterjesztéséért küzdött, Bleyer – különösen az 1930-as évek legelejétől – a magyar kisebbségpolitika gyakorlati végrehajtásának jelentős akadozása miatt már nem zárta ki a politikai önszerveződés lehetőségét sem. Bár módszereiben és fellépésében Bleyer erőteljesen radikalizálódott, 1933-ban bekövetkezett haláláig sem döntött soha meg nem tagadott magyar államhűsége és a német népközösséghez való tartozása között.

2_1.jpg
Céltáblák

Sokakat irritált a vagyonosabb svábok helyzete és bennük a tulajdonképpeni magyarságot veszélyeztető elemet látták, de a feszültséghez a két világháború közötti Magyarország elavult társadalmi struktúrája is hozzájárult. A lakosság többségét kitevő parasztság leginkább nyomorgott, közülük is a legszegényebb rétegek életkörülményeinek a javítását célzó kísérletek meglehetősen szerények voltak, a modernizálódás tempója fölöttébb lassú volt, a társadalmat osztó alá-, fölé-, és mellérendeltségi viszonyok pedig túlságosan merevek voltak.

A jobb vagyoni helyzetet tapasztalva, és érzékelve azt, hogy életkörülményeiket tekintve a polgári átalakulás kedvezményezettjei közé tartoznak, a felerősödő antiszemita szólamok közé németellenes hangok is keveredtek, és a kialakult viszonyokért egyre többen kezdték a zsidóság mellett a svábokat is kollektíven okolni. A magyar társadalom különböző szociokulturális csoportjainak eltérő szemléletéből adódott, hogy emellett egyszerre volt megfigyelhető az antiszemitizmussal való egyetértés és a hazai német befolyás erősödésétől való berzenkedés is. Ausztria 1938 márciusi annektálásával létrejött német-magyar határ pedig már azok félelmeit erősítette, akik tartottak az egyre expanzívabb politikába kezdő Németországtól.

A hitleri politikával szimpatizálók 1938-ban megalakították a nemzetiszocialista Magyarországi Németek Népi Szövetségét (röviden: a Volksbundot), ami 1940-ben a második bécsi döntés deklarálása fejében a német kisebbség egyetlen hazai szervezetévé válhatott. De ezzel még a német-olasz döntőbíráskodás honorálása nem ért véget: Magyarország belekezdett harmadik zsidótörvénye előkészítésébe, 1940. novemberében pedig csatlakozott a német-olasz-japán háromhatalmi egyezményhez is.

Minden egész eltörött

1941 tavaszára az önálló magyar külpolitizálás kontúrjai kezdtek végleg elmosódni. A bácskai bevonulás következtében az ország visszakapta ugyan a Délvidék nagy részét is, de elveszítette a nyugat jóindulatát, amit a diplomáciai kapcsolatok megszakítása jelzett. Nagyjából ekkorra ért utolsó fázisához az a semlegességi-politika, amelyet Teleki Pál miniszterelnök képviselt, és amelynek kudarcával szembesülve – egyéb magánéleti bajoktól is indíttatva – öngyilkosságot követett el. A Birodalmi Németország járszalagjára való kerülés, azaz a fegyveres semlegesség taktikájának totális csődje viszont csak a Szovjetunió elleni június 26-i hadiállapot deklarálásával realizálódott.

A hitleri Németország hazai érdekérvényesítőjévé és szövetségesévé a Volksbund szegődött. Szaporodó szervezetei 1944-re teljesen nemzetiszocialista befolyás alá kerültek, a Waffen SS számára pedig már toborozásokat is lebonyolítottak. Több jelentés is beszámol arról is, hogy Magyarország német megszállását követően megszaporodtak a németlakta helységek zsidóellenes atrocitásai. A svábok körében végrehajtott önkéntes- majd erőszakos toborzások eredményeként 60–80 ezerre tehető a frontra kerültek száma. A Volksbund ellensúlyozása céljából 1942-ben Bonyhádon Hűség a Hazához (Mit Treue zum Vaterland) nevű mozgalom alakult, amelynek tagsága piros-fehér-zöld keretes igazolványt hordott és nemzetiszínű alapon koronás magyar címert viselt, magukat pedig magyar érzelmű németajkú keresztényként definiálták. A Sztójay-kormány a szervezetet betiltotta, a hazai németség egyik ideológiai vezetőjének számító – a nemzetiszocialista eszméktől óvó és a Volksbund céjaitól is idegenkedő – Gratz Gusztávot pedig jobbnak látta internáltatni.

A következő évek történései ismertek: Magyarország Németország oldalán elveszítette a második világháborút is. 1945-re a hazai zsidóság jelentős részét – összességében körülbelül 450 ezer főt – hurcoltak haláltáborokba, és körülbelül 350 ezerre tehető a harcokban elesettek száma is. Ez azt jelenti, hogy az infernó végét az összlakosság 6%-a nem érte meg.


3.jpg

Bűnbakok

A hazai svábok kitelepítésének a gondolata nem magyar találmány volt, hanem Adolf Hitlertől származott. A birodalmi vezető az 1939-es „német népességtagosítás” koncepciójában a külhoni németek „hazatelepítésének” programját hirdette meg. Elképzelése mögött elsősorban a más országokban élő német kisebbségek esetleges asszimilációjának félelme húzódott. A terv a magyar politikai körök álláspontjától – és magától Horthy kormányzóétól sem állt távol – akiket a „veszélyessé” és esetleg „kezelhetetlenné” váló svábok eltávolítása mellett – földjeik, javaik és pozícióik hátrahagyása is motivált, amiket majd „igény szerint” a „magyarság életlehetőségeinek szélesítésére” terveztek fordítani. A terv ugyanakkor a területi visszacsatolások következtében jelentősen megnövekedett létszámú német kisebbség – és a háborús helyzet – miatt nem valósulhatott meg.

A hazai sváb kisebbség tömeges fogyatkozása már 1944 végén elkezdődött. Több tízezerre tehető azoknak a férfiaknak a száma, akiket a szovjet hadsereg kontingensei fogdostak össze és hurcoltak a Szovjetunióba kényszermunkára. Az ország teljes szovjet megszállását követően, a harcok végeztével, a diszkrimináció következő állomását a jelentős mértékben a svábok földjeiből lebonyolítani tervezett földosztás jelentette. 1945 tavaszától indult el a hazai svábok kollektív bűnösségének vitája is. Amíg a Szociáldemokrata Párt a kitelepítés tekintetében mérsékeltebb álláspontot osztott, a Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt az ország második világháborús részvételéért és a roppant veszteségekért a svábokat kollektív bűnbaknak tekintette és teljes kitelepítésük programját szorgalmazta. Utóbb németnek tekintettek mindenkit, aki az 1941-es népszámlálás során magát német nemzetiségűnek vallotta. Ezek száma körülbelül háromszázezerre volt tehető.

Fontos jelezni, hogy Gyöngyösi János, külügyminiszter már 1945. május 12-i – a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz (SZEB) írt – memorandumában kétszázezer „fasiszta sváb” kitelepítését óhajtotta. A népszámlálás adatai ellenére a magyar miniszterelnök Dálnoki Miklós Béla pedig már 500 ezer főben adta meg a svábok létszámát, és ebből 340 ezret tekintett a Volksbundmozgalom tagjának. Ez utóbbi – irreálisan feltupírozott – szám alapján érthető csak meg, hogy a magyarországi német kitelepítésről – is – döntő 1945 augusztusi potsdami konferenciát követően hogyan határozhatott a SZEB 450 ezer magyarországi német kitelepítéséről. Másfél évvel a magyarországi zsidóság zömének deportálását követően a kommunista belügyminiszter, Nagy Imre által 1945. december 22-én előterjesztett rendelet-tervezetet – ugyan viták árán – a magyar minisztertanács kilenc igen, két nem és öt tartózkodás mellett elfogadta.

Nem svábnak való vidék

A nehéz körülmények közepette is higgadt maradó Bibó István 1945 májusi memorandumában elítélte a svábok kitelepítését. Az egész mögött – fogalmazott – „ugyanaz a szellem mozog, amely (a zsidókat deportáló) Bakyék szörnyeteg akcióit is mozgatta”, az pedig hogy „számos német” lett volksbundista, a „rosszul értelmezett hazafiság” és a „beolvadás” elkerülésének szándékából fakadt. Az „erkölcsi vereséget” szenvedett Magyarország „regenerálódását” pedig – folytatta – a bűnbakkeresés nem segíteni, hanem akadályozni fogja.

Bibó szavai azonban itt sem hallgattattak meg. Az 12330/1945 számú miniszterelnöki rendelet deklarálta a kitelepítést, és határozatai szerint „Németországba áttelepülni köteles” volt mindenki, aki az utolsó népszámláláson magát német anyanyelvűnek vagy nemzetiségűnek vallotta, németes hangzásúra változtatta nevét és tagja volt a Volksbundnak vagy más fegyveres szervezetnek. A kollektív bűnösség elvére épülő rendelet elvette a választójogukat is. A törvény betűje 10%-ban maximalizálta azok arányát, akik mentességet kaphattak, és ezt komoly érvekkel kellett tudni igazolni (pl. magyarságukért való üldözöttség). Ezenkívül a svábok minden ingó és ingatlan tulajdona a magyar állam birtokába került, amelyeket majd a földosztáshoz és a Csehszlovákiából érkező felvidéki magyarok elhelyezéséhez akarták használni.

4.jpg

Útrakelők, maradók

Az, hogy a kitelepítés végrehajtása „bestiális”- és „brutális élmény” lesz, az előzmények ismeretében borítékolható volt. Az események egyes helyi történéseit rögzítő beszámolókból értesülhetünk a traumatikus és kényszerű búcsú számos szomorú epizódjáról. Volt, aki a „kapufélfát szorította, nem akarta elengedni” és alig tudták elráncigálni az ajtótól, sokan zokogtak, jajveszékeltek, átkozódtak a kollektív bűnösség deklarálásával és jövőjükkel szembesülve.

A döntést a többségi társadalom részéről felemás hozzáállás fogadta. Számos példáját olvashatjuk annak, amikor szomszédja kényszerű kitelepítéséről értesülve a „magyar” gazda felajánlotta, hogy igyekszik annak portáját rendben tartani és állatait gondozni. Persze nyerészkedők is akadtak bőven. Ahogy a Majosról kitelepített Hans Volks felelevenítette: „Amikor a kocsihoz értünk, megdöbbenve vettük észre, hogy néhány gyanús alak pajszerral a kezében közelít a házunk felé. Gyakorlott kézzel felfeszítették a jól lezárt ajtót. Gúnyosan fintorgó arcukon láttuk a kapzsiságot, amint a család tulajdonára tették kezüket. Szomorú szívvel és tehetetlenül végig kellett néznünk, amint visszahagyott javainkat elviszik, állatainkat elvezetik. Gyerekszemmel akkor vált először nyilvánvalóvá ennek a brutális igazságtalanságnak kegyetlen valósága”.

És mikor megyünk már haza?

A transzportok több hullámban zajlottak. 1946–1947 között körülbelül 120–135 ezer főre tehető az amerikaiak által megszállt németországi zónába kerültek száma, azoké pedig akik 1948 végéig – még szerencsétlenebbül járva – szovjet zónába kerültek, 50 ezer főre taksálható. A 185 ezer főnyi kitelepített sváb 640 ezer holdjából végül ténylegesen több mint 500 ezret vett el az állam, házaiknak pedig háromnegyedét. Akiket elindítottak, tíz napi élelmet és mindössze 70 – más források szerint 100, vagy 20 – kilós csomagot vihettek magukkal.

A kitelepítés komplett etnikai szigeteket szüntetett meg és 1948 végére alig maradt egynyelvű település az országban. A messzi idegenben való újrakezdés feladatai óriási nehézséggel jártak. Sokan igyekeztek hazaszökdösni – ami nem volt veszélytelen próbálkozás –, és akik kényszerűen meg is próbálták a beilleszkedést, ők is többnyire csak rövid, átmeneti megoldásként tekintettek kijelölt otthonukra. Legnehezebben az idősebb generáció tagjai viselték megszokott életterük, környezetük, és ismerőseik elvesztését. Ahogy a hasztalan várakozást Pelczer Rudolfné, született Knáb Anna felidézte: „A kitelepített magyar svábok közül azt kérdezték egymástól: És mikor megyünk már haza? Majd ősszel! – hangzott a válasz. És aztán ott haltak meg a messzi idegenben”.

5.jpg

Integetők

És most vissza újra a második világháborús időszak és a háború utáni idők nagy szimbólumára: az állomásra.

Olyan volt ez a búcsú, akárha csak részeg álom lett volna. Csóválták is a fejüket a szántáson ballagó varjak, akik a hó birodalmának mezei plébánosaiként most egy tétovázó pillanatra megálltak. „Egyre furcsábbak az Emberek” – mondta a legöregebb, és bár ritkán értettek egyet, ezúttal mindegyikük bólintott.

És valóban: bolond volt az egész világ! „Édes Hazánk, Isten Veled!” – betűzhetjük ki némelyik vasúti kocsi oldalán, az ágfalvi-, és biatorbágyi kitelepítéskor pedig teli torokkal zúg az „Isten áldd meg a magyart”, a harangokat pedig szomorúan kongatták.

Aztán ezért eljött az indulás.

A pocsolyák vékony jéghártyája beleremegett, amikor az acélkerekek megmozdultak, a vagonokban a zokogó Grétikkel, szeplős, búskomor Hanzikkal és aranyhajú Szepikkel. A vonat egyre csak gyorsított a baranyai pirospozsgás stiffollerek, dolgos kezű budakörnyéki gyümölcstermesztők, büszke soproni poncichterek és az Úr napját virágszőnyeggel köszöntő derék budaörsiek színes népviseletbe bújt reményeivel és szőke, sramlizenés álmaival megrakodva. Még felszikrázott a hó, mielőtt teljesen elnyelte a szerelvényt a kanyar.

Valahogy így veszett nyoma a „deutschungarn-identitás” hangsúlyaival bajlódó Bleyer Jakab alakjának, és a kizárólag a nagymamékéval vetekedő gőzgombócok és gyógylikőrök elkészítési fortélyainak is. Maradtak az elnéptelenedett utcák, üres házak. A hátrahagyott porták festett komódjainak mélyén pedig az ott őrzött idő mellett bent lapultak a magyar-német együttélés szelíd kézzel írt titkos receptjei is. Az évfordulós megemlékezések zömében semmitmondó kliséit figyelve szeretném hinni, hogy valamelyik fiók rejti az a papírt is, amelyre a csendes szembenézés gesztusának hozzávalói voltak összeírva. Hogy azután embere válogassa, mennyit ad még hozzá, vagy vesz el belőle.

***

A képek lelőhelye:

  1. „Isten Veled, Hazánk!” – Szerelvény indul Németországba (http://4.bp.blogspot.com/-xwNWQJI8Qc4/UIV-zxYLDVI/AAAAAAAAIAo/6y2DstJjIKU/s1600/2011_1029_135602-Hidas.jpg)
  2. Nyugodt, mecseknádasdi (?) poharazók (http://www.zentrum.hu/wp-content/uploads/csorbakaroly_21_bp13.jpg)
  3. Az úrkúti Hartman vendéglő és dorbéz „közönsége” (http://urkut-ufke.hu/pic/nemet002.jpg)
  4. Ki a svábokkal! (http://www.kemma-auf-wudigess.de/img/ki_a_svabokkal.jpg)
  5. Cipekedés Vecsésen (http://vecseshirek.hu/wp-content/uploads/2013/01/kitelep%C3%ADtés.jpg)

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr848284704

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Bödők Gergely: Vonatok – A svábok kitelepítésének emlékére 2016.01.19. 13:13:02

A tehervagonok belsejéből kétségbeesett asszonyok és zord, csüggedt férfiak néznek kifelé. 1946. január 19-ét írt a naptár. Ma hetven éve, hogy Budaörsön elkezdődött a hazai svábok kitelepítése.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.01.19. 14:41:51

@ bödők.gergely:

Kicsit hiányolom ebből a cikkből, hogy nemzetközi kontextusba is helyezze a kérdést! A németek kitelepítése ugyanis nem magyar jelenség volt. Lengyelországból, Csehszlovákiából, Jugoszláviából milliószám telepítették a németeket a megszállt Németország területére: egyrészt egykori német (és német lakta) területeket szabadítottak föl így a maguk számára a csehszlovákok, lengyelek, jugoszlávok, másrészt a Nagyhatalmak így pótolták az a több, mint 5 millió civil németet, akik a háború végső szakaszában és közvetlenül azután a bombázásokba, a hadi cselekményekbe, a megszállók a lakossággal szembeni erőszakos fellépésébe, visszaéléseibe és az éhezésbe belehaltak.

Hogy mennyire nem a korabeli magyar politikán múlott a németek sorsa, elég jól jellemzi, hogy a cikkben is emlegetett Bibó (aki nagyon határozottan és meggyőzően érvelt a kitelepítések ellen) annak a Parasztpártnak volt vezető alakja, akik megszavazták a kitelepítéseket...

2016.01.19. 14:48:15

A történelemben elég sokszor megismétlődött az, hogy emberektől, családoktól elvettek mindent és felpakolták őket valami vagonba.
Azt csá.
Nem hiszem hogy manapság bárki is biztonságban lenne ezen a téren. A hülyeség határtalan. Valamire mindig rá lehet kenni, maszatolni hogy elszedjenek emberektől mindent.
Vagy rendszerellenes, vagy sváb vagy zsidó.
És akkor elszednek mindent tőlük.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2016.01.19. 14:49:51

ez a cikk nem más mint burkolt és undorító holokauszt relativizálás.

gyalog.galopp 2016.01.19. 15:05:06

@Diorella Queen:

ez má csak így megy, a svábok német egyenruhában vágták a zsidókat, a zsidók orosz egyenruhában vágták a svábokat, aztán együtt szidják a magyarokat.

hívőlélek 2016.01.19. 15:20:43

@bbjnick: már bocsánat de hol van arra hiteles adat hogy németek éhen haltak volna a megszállás alatt??? ...vagy ez megint valami újra írása a történelemnek?

Tündér_Lala 2016.01.19. 15:55:48

Nagy disznóság volt. Magyarországon pedig a legnagyobb disznóságok idegen szuronyok árnyékában, a megszállók akarata szerint történtek.

hívőlélek 2016.01.19. 16:25:25

@bbjnick: James Bacque hiteles forrás többen idézik!!! .... vagy nem. ... de tény hogy vannak olyanok akik NAGY történésznek tartják.
....kb olyan lehet mint Morvai Ferenc a barguzini Petőfi kutatásnál.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.01.19. 16:57:25

@hívőlélek:

Mivel az adatokkal nem tudsz vitába szállni, marad az inszinuáció; szánalmas troll vagy.

dhrbikes 2016.01.19. 19:27:30

Sajnálom, hogy szívtak 20 évet, de tényleg jobban jártak. Mi meg azóta is szívunk a sok ingyenélő mihaszna politikus miatt, és nem nagyon körvonalazódik semmilyen pozitív változás.

micsoda? 2016.01.19. 19:41:14

Egy pár szó, hogy mi történt az itthon maradt svábokkal. Akiket se szó, se beszéd, kiraktak a házukból, mindenükből. Pedig az is a része az történetnek. Soha senki nem kért tőlük bocsánatot. Kivéve egy-egy személyes esetet. Tudok nem pletyka szinten olyan esetről, hogy az idős sváb asszonyt halálos ágyán meglátogatta a házába betelepült székely, és bocsánatot kért.
Sváb származású ismerősöm mondta, amikor hazalátogatott, hogy kint ők magyar cigányok voltak.
A sváboknak jó természetük van, a jövőben élnek és nem a múltban. Ezért tudtak újra talpra állni, gazdagodni, az itthon maradottak. 

hívőlélek 2016.01.19. 19:50:28

@bbjnick: milyen adatokkal?? James Bacque: A megtervezett halál című könyvében a francia és az amerikai fogolytáborok szörnyűségeiről ír és hazudik milliós halál esetet ...ezért számomra ez a haszonleső nagyot mondó hazudó seggfej hiteltelen.
....ugyan is apám volt fogoly egy ilyen amerikai fogolytáborban 45 májusában s elbeszélése alapján egész más kép rajzolódik ki mint amit hazudik a történésznek nevezett haszonleső.
Söt még sikerült beszélnem egy vele egy táborban lévő fogolytársával az is.
Egy szó mint száz a történész jócskán átírja a történelmet az az hazudik!!! ... de van rá igény mint a Te példád is mutatja. TROLL.

Buchhalter 2016.01.19. 19:56:07

@jose maria padilla: szerintem te meg egy bibsi vagy aki minden németet kard élre hányna!Hányhatnékom van a fajtádtól,de nagyon!

Herr Stacheldraht Leger 2016.01.19. 19:57:04

szerencsére haladunk: mostanság immár - nemzetiségi státusztól függetlenül - egy teljes nemzedék telepíti ki önmagát, önként, dettó egy házszámmal nyugatabbra.

bontottcsirke 2016.01.19. 19:59:15

A maradék szorgalmas embert kitelepítették és itt maradt a zacc.

hívőlélek 2016.01.19. 20:07:56

@Herr Stacheldraht Leger: no azért nem önként, még ha van választási lehetősége a csicska illiberális forradalmi lét és a gazimperiasorosgyurik féle tányérmosógató úri világ közt.

Bell & Sebastian 2016.01.19. 20:17:26

Annyit tennék hozzá, hogy a hazájukban meghagyottak sorsa sem indult itt túl jól. S -vitaminosként (by MAK) mindig kitaláltak valami finomságot, amivel tovább keseríthették az életüket. A téeszcsébe terelés, az idegen telepesek fogadása sem zajlott éppen éppen zökkenőmentesen.

Karizmatikus vezetőik ha voltak, átadták helyüket a pragmatikus megalkuvóknak és téma lezárva.

Amit Kádár meghagyott, elintézte az úgynevezett rendszerváltás. Béke poraikra és áldás maradékukra.

Bell & Sebastian 2016.01.19. 20:20:06

@hívőlélek: Hogy is mondjam csak, ha még ehhez is hülye vagy, Doom sokadik zabigyereke, miért nem kussolsz inkább?

hívőlélek 2016.01.19. 20:28:54

@Bell & Sebastian: ...ha Te mondod ..... és akkor ?

Bell & Sebastian 2016.01.19. 20:32:09

@micsoda?: Így van. A kinti megkapaszkodás sem volt egyszerű. A keleti (német) talpraállás vontatottabban ment, mint a magyar. A Vöröskereszt még a hatvanas évek elején is üzemeltette misszióit az NDK -ban, elsősorban a gyerekek érdekében. Az éhezés sem volt rendkívüli jelenség akkor, amikor Magyarországra már nem volt jellemző.

Bell & Sebastian 2016.01.19. 20:37:03

@hívőlélek: Az is hülye, aki veled szóbaáll, destruktív gyökér! És ahhoz mit szólsz, hogy több, utakon menekülő németet géppuskáztak le a szabad vadászatokon a szövetséges repülőgépek, mint amennyi zsidó meghalt a munkatáborokban.

Számot csak azért nem írok, hogy ne adjak muníciót a házmester-származásúknak.

hívőlélek 2016.01.19. 20:51:06

@Bell & Sebastian: olvasva hozzászólásaid igazat adok neked HÜLYE VAGY. .....ez nem kérdés, de most ez a legéppuskázással mi van ...ha nem lett volna háború gondolom nem géppuskáznak. ..vagy nem?...ráadásul még a németek is kezdték ....
Ez az általad oly sokszor emlegetett házmester-származásúakról Te mit tudsz? ..... Ond, Kond vagy Tas netán Töhötöm leszármazottjai?

Bell & Sebastian 2016.01.19. 21:40:01

@hívőlélek: Mi a kérdésed, jó mélyen nem magyar, a távoli idegenből, a tevéd mellől?

hívőlélek 2016.01.19. 23:31:17

@Bell & Sebastian: tevém ha lenne is csak a Góbi vidékétől mert az vad kemény fajta ... de ez is csak legenda. ..... tehát akkor Töhötöm. ....legalább is Én ezt hiszem. Töhötöm lesz az meg a többi 7.

Tündér_Lala 2016.01.20. 07:38:47

@hívőlélek: Tájékozódjon.
Valóban nagy különbség volt az amerikai fogolytáborok között. Apám és nagyapám francia amerikai hadifogolytáborban volt, szörnyű körülmények között.
Négy hónapig a puszta földön aludtak havasesőben és hóban. A fogolynak járó napi 1100 kaloria helyett 700 kaloriát kaptak enni. Naponta ezrek haltak meg. Megszökni nem lehetett, mert a franciák agyonverték, de mindenféleképpen visszaadták a szökevényt.
Végül egy Auer nevű magyar követ kezdett sajtókapányba, amitől javult a helyzet. Pempős századokat alakítottak a végletesen leromlott állapotú emberek valamelyes feljavítására.

Igen a németországi táborokban jobb körülmények voltak sokkal.

hívőlélek 2016.01.20. 08:10:17

@Tündér_Lala: ... no gondold át még egyszer ezt a "naponta ezreket"! Megszökni nem lehetett így igaz és .... 1100 kalória helyett 700-at kaptak . Mennyi jutott a leningrádi lakosságnak?

Nem a szörnyűségeket tagadom hanem az áldozatokat is meggyalázó túlzásokat .... a milliók haltak meg fogoly táborokban és az öt milliós éhhalált.
NEM KELL HAMISÍTANI A TÖRTÉNELMET! Ennyi. ....mert a hazug történészt előbb utol érik mint a sánta kutyát. ....amúgy James Bacque a történészek Daninken professzora valamire való tudományos vitában neve fel sem merül. ....tényleg olyan mint a nagy Morvai kazán király a barguzini erdőben.
Persze pár náci hasznot húz belőle igy egymást éltetik de hát vannak haszonlesők mindenhol.

Tündér_Lala 2016.01.20. 08:34:01

Mennyit hallott a leningrági éhinségről és mennyit hallott a francia-amerikai fogolytáborok szörnyűséégeiről ? (Különben 280 ezer ember volt abban a táborban és csak 4 hónap után lettek sátrak.)

Egy történész legyen objektív, mert különben nem más mint propagandista. Persze lehet megpróbálni az egyik szörnyűséget a másik szörnyűséggel űberelni, de attól még tény marad. Nácizni pedig kiszolgáltatott emberek, besorozott katonák esetében pedig kifejezetten erkölcstelen.

Ha pedig nem illik a világképébe valami, akkor arról jobb nem tudni, ha szó kerül róla hitelteleníteni a forrást és náci propagandának minősíteni.

Bell & Sebastian 2016.01.20. 09:31:01

@hívőlélek: Nyihaha, ha Demszkáj biztos lett volna a dolgában, engedi exhumálni Hrúz Máriát.

A történelmet minden nap újra- és újraírnák, csakhogy a terrorbombázásoknál kiszárad a penna, ugyanis ha valami, hát az _igazolhatatlan_, te gyökér.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.01.20. 09:49:57

@Bell & Sebastian:

Elképesztő, ami manapság a történelemmel folyik! A mandiner híroldalon kiemelnek egy néhány mondatos idézetet egy harmincas évek-beli Illyés-szövegből és odadobják a tömegnek, hogy uszuljanak és lincselgessék a Gyulát: a média Illyésből (Hómanból vagy bárkiből) három perc alatt László Petrát csinál!

hívőlélek 2016.01.20. 10:13:54

@Bell & Sebastian: ha, ha ...hahaha! De demszkáj nem volt biztos a dolgába s ezért nem merte .... vagy biztos volt a dolgába és azért nem.
...és Te gyökér! Ki mentegette a terror bombázásokat??? ....amely igazolhatatlan akár Drezdáról ...akár Coventry-ről van szó!!! Érted-e?

.... s sajnos nem száradt ki a penna, bármennyire is szeretnénk mert mindig új és újabb rém történeteket írnak történészeink. ... de még ez a jobbik eset mert már minden féle rezsim szolga büdösparaszt talpnyaló haszonleső degenerált kisebbségi komplexusban szenvedő takonygerinc akarja meghamisítani nemzetünk és a világ valós történetét. No érted-e?

Bell & Sebastian 2016.01.20. 10:21:28

@bbjnick: Történelem, mint tudomány, nincsen.

Történettudomány van, aminek alkotóelemei a művészet-, tudomány-, politika-, vallás-, gazdaságtörténet és régészet.

Akinek a fejében mindez leredukálódik egy náci- partizán ellentétre, az egy szemenszedett hülye, pont marxistának való.

Statikus képekből a büdös életben nem lesz élő, mozgóképes történettudomány.

Mondjuk az is igaz, hogyha erre törekszünk, lőttek a baloldali lét-önigazolásnak, kivívott hegemóniának.

Azt meg nem akarhatják. Abból is látható, mennyire torz a tükör, hogy egy keresztényt jobboldalinak tekintenek (holott középen áll), azon túl pedig csak az extremitás van.

Lófaszt, mama!

Bell & Sebastian 2016.01.20. 10:23:53

@hívőlélek: Most kimész a pályáról, legalábbis nálam.

- először is, petőfi-mítoszról nem kívánok vitatkozni
- holohitről sem

Ha elég hajlékony a gerinced, oldd meg magad.

hívőlélek 2016.01.20. 10:49:47

na végre hogy nem vitatkozol! Haladunk. ....persze ha tudnám a lelki problémáid akkor biz Isten segítenék rajtad.

Jean Sol Partre 2016.01.20. 14:11:24

@Bell & Sebastian: ez bizony pont így van.

pitcairn2 2016.01.20. 23:42:38

@hívőlélek:

a szovjet menekültek SZU-ba történő visszadeportálásáról mi a véleményed?

több millió ember deportáltak vissza Nyugat-Európából a szovjet gulágra...

en.wikipedia.org/wiki/Julius_Epstein_(author)#Operation_Keelhaul

pitcairn2 2016.01.20. 23:46:54

@hívőlélek:

"The British also agreed to return to the Soviet Union all former Soviet citizens without exception who had been liberated from the Germans"

en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Conference_(1944)

hívőlélek 2016.01.21. 03:16:34

@pitcairn2:

JÁNY GUSZTÁV VEZÉREZREDES 1943. JANUÁR 24-I HADPARANCSA

294/2. hds. I. a. 43. I. 24. szám.

HADSEREG PARANCS

1. A 2. magyar hds. elvesztette becsületét, mert kevés - esküjéhez és kötelességéhez hű - ember kivételével nem váltotta be azt, amit tőle mindenki joggal elvárhatott.
Állásainkból ellenséges túlerő kivethetett még akkor is, ha a csapat kötelességét meg tette. Ez nem szégyen. Ez szerencsétlenség. De becstelenség az a lelkeveszített fejnélküli gyáva menekülés, mit látnom kellett, miért most a szövetséges német hds. és az otthon mélységesen megvet bennünket. Ehhez minden oka meg is van.
2. Vegye tudomásul mindenki, hogy innen sem betegség, sem sebesülés, sem fagyással el nem engedek senkit. Azon a területen, hol gyülekezésünket elrendelték, hol az újjászervezést végrehajtjuk, ott marad mindenki, míg meg nem gyógyul, vagy el nem pusztul.
3. A rendet és a vasfegyelmet a legkeményebb kézzel, ha kell a helyszínen való felkoncolással, de helyre kell állítani. Ennél kivétel nincs, legyen az tiszt, vagy rendfokozat nélküli honvéd, aki parancsomnak nem engedelmeskedik, az nem érdemli meg, hogy nyomorult életét tovább tengesse, és nem engedem, hogy szégyenünket bárki is tovább nagyítsa.
4. Minden még a legmagasabb pság. is addig marad a gyülekezésre kijelölt helyén, míg útbaindulásra parancsom meg nem kapja.
5. A gyűjtő és irányító állomások pk-ai Bjelgorod és Prochowkaról a kijelölt területekbe meneteltetik zárt rendben a gyülekeztetett csapat és vonat részeket a D. körletbe a 19. hop., az É. körletbe a 10. hop-hoz, kik felelősek azért, hogy annak Ny. határát 1 ember vagy jármű át ne léphesse, aki megkísérli, azt fel kell koncolni, ha egység kísérli meg, meg kell tizedelni.
............

hívőlélek 2016.01.21. 03:20:48

@hívőlélek: ......
v. Asztalossy vőrgy. és Molnár ezds. itt, a hátsó körletben v. Heszlényi altbgy-t teszem felelőssé azért, hogy parancsom végrehajtása minden eszközzel megtörténjék.
Számolni kell azzal, hogy élelem terén alapos korlátozások lesznek. Elsősorban annak van jussa élelmezéshez, aki elöl harcol, aki helyét elhagyta és itt hátul gyülekezik örüljön, ha annyit kap, hogy éhen nem pusztul. Helyünket német csapat foglalta el, az megérdemel minden gondoskodást, mi addig míg rend nem lesz, míg harcra alkalmas egységgé nem formálódunk ilyennel ne számoljunk, mert arra érdemtelenné váltunk.
6. A d. és É. körzet pk-a ossza be területét vonat és csapatkörletbe.
a) A vonatkörletbe jut minden járműfelelős pk., néhány kemény tisztes pság-a alatt járművenként 1 hajtóval. Egy oszlop 50 járműből áll.
b) A csapat körletét seregtestenkénti alcsoportokba kell beosztani, melyekben csapattestenként külön-külön alakulatokat kell szervezni 100 fős alosztályokba összevontan.
Gk. vezetőket külön vonja össze és ossza be valamely alosztályhoz.
A nemzetiségeket külön egységbe vonja. Ezekből alakítsa meg a munkás szd-okat és vonat legénységet. A vonatnál csak idős magyar ember lehet. Fiatal nincs sem ott, sem törzseknél. Ezeket haladéktalanul fel kell váltani, étkezdék személyzete sem lehet kivétel. Tiszti küldönc is csak akkor maradhat fiatal korosztályhoz tartozó, ha egyúttal gk. vezető, ill. másodvezető.
7. Az első naptól kezdve a fegyelem megszilárdítására, illetve megteremtésére kell súlyt helyezni.
Első a katonai külső. Nem tűrök mindenféle ronggyal körülcsavart lábbelit, polgári köntöst, lehetetlen föveget, melyen nincs rózsa és rendfokozati jelvény, kivétel az előírt irhamellény vagy ujjas bekecs.
Második a katonai fellépés. A legfeszesebb magatartást még a fagyott embertől is megkövetelem. Minden feljebbvaló az őt megillető tiszteletadást követelje meg és erőszakolja ki. Minden eszközt megengedek addig, míg tökéletes rend nem lesz. Ellenszegülést haladéktalanul meg kell torolni.
........

hívőlélek 2016.01.21. 03:23:24

@hívőlélek:........
Harmadik az egység fegyelmezett menete, fellépése. A napi rendet úgy kell összeállítani, mintha laktanyába volnánk: kihallgatás, foglalkozás és parancs kihirdetés. A foglalkozás tisztán zárt rendből áll. Fegyverfogások, menet, fordulatok stb. A fegyvertelenekkel csuklógyakorlatokat kell tartani. A gyakorlatok töltsék ki az egész napot, csak a szükséges pihenőket iktassuk közbe.
8. Minden áp. a legkeményebb emberekből állítson össze mielőbb 1-1 táb. Cső. osztagot, kiket karszalaggal, rajta "cső. felírással és igazolvánnyal kell ellátni. Ezek feladata a feltétlen rend és a parancsok teljesítésének kierőszakolása.
9. Minden állomás főőrséget és belső szállás őrséget állít fel. Feladatuk a kijáratoknak Ny. irányban való lezárása. Senkit tovább nem engedhet, ki, állj parancsot nem teljesíti, felkoncolja.
10. A munkás szd-okkal, melyeket a körzetek összeállítanak addig, míg állásépítéshez nem bocsátom a német pság-ok rendelkezésére, a harcos alakulatok kényelmét szolgáló helyi munkákat kell végeztetni, erre kell a fagyásos embereket is felhasználni. Utak takarítása, hótól mentesítése az egyes községek közt is reájuk hárul.
11. Az alosztályok névjegyzéket vezetnek. Soha senki körletét el nem hagyhatja. Házcsoportján túl csak aloszt. pk. írásbeli engedélye mellett mehet.
12. Naponként és községenként a megalakult egységek számát jelenteni kell. Ezek hozzám 18 h-ig fussanak be.
13. Az utolsó napok alatt látottak azt mutatták, hogy a zsidó munkás szd-ok zárkózottan és rendben menetelnek, míg az úgynevezett csapat legénység szétszóródott állati színvonalra süllyedt csürhe benyomását keltette.
14. E parancsom lényegét pcs. kiadáskor minden nap fel kell olvasni.

kapják: külön IV., VII. hdt. 10., 19. hop.,
egyébként rendes elosztó szerint, de a IV.
hdt., 10. és 19. hop. annyi példányban,
hogy egyes áp-it el tudja több példány-
ban látni. Törzsszállás, 1943. I. 24.

Bell & Sebastian 2016.01.21. 15:53:46

Azt még nem mondtam, hogy a magyar svábok többsége (is) Tuttlingen -be került. A következő körülmények közé:

sátortábor > barakktábor > szociális lakötömbök

Utóbbiak ma is állnak a főút két oldalán és na, kik laknak bennük? Ki nem találnák...

Bell & Sebastian 2016.01.21. 15:58:43

@hívőlélek: Csapkodunk? Te kis monomániás, ostoros meghajtású, bosszúszomjas hímivarsejt.

hívőlélek 2016.01.21. 18:43:30

@Bell & Sebastian: csapkodtok! ...kis gecik, csapkodtok.
S néha pofán veritek saját magatokat..... ez van.

" 13. Az utolsó napok alatt látottak azt mutatták, hogy a zsidó munkás szd-ok zárkózottan és rendben menetelnek, míg az úgynevezett csapat legénység szétszóródott állati színvonalra süllyedt csürhe benyomását keltette. "

bödők.gergely 2016.01.21. 19:04:37

@bbjnick: Kedves bbjnick,

köszönöm a reakcióját!
Abban természetesen igaza van, hogy a németek kitelepítése nem kizárólagosan magyar jelenség volt, de ilyet nem is állítottam. A szöveg apropóját viszont – az éppen hetven évvel ezelőtt kezdődött – magyar kitelepítési hullám adta, ezért is koncentráltam hát leginkább erre. És egy “átlagos” emlékező, ismeretterjesztő szöveg terjedelméhez képest már így is bővebben értekeztem, próbára téve a szerkesztők türelmét, teherbírását.

Az, hogy nem a korabeli magyar politikán múlott, igaz, de csak úgy, ha hozzátesszük: nem csak! Azt ugyanis, hogy magyar vezető politikusok a német kisebbség számát jelentősen eltúlozták (a nagyobb embertömeg eltávolítása=több föld, több ház, összességében pedig nagyobb haszon) jegyében nem volsz szükségszerű. Ahogy a vonatkozó szakirodalomból megismerhető, Gyöngyösi maga vetette fel a “fasiszta” svábok kitelepítését még szovjet nyomás, kérés előtt. És Dálnoki Miklós Béla a német kisebbség tényleges létszámánél 40%-al (!) magasabb 500 az ezres számot maga találta ki, a SZEB illetékesei már csak ezt az adatot vették át. És arról sem szabad elfeledkezni, hogy SZEB ide vagy oda, mégiscsak a magyar minisztertanács szavazta meg a kitelepítést. A teljes nemzetközi (azaz szovjet nyomás) hiányát pedig az is mutatja, hogy ha alul is maradtak voltak azért akik nemmel szavazni, és olyanok is, akik ha ezt nem is “merték”, legalább tartózkodtak. “Igazi” diktatúra pedig 1947-48 fordulójától kezdődött csak Magyarországon.

Én legalábbis ezt a kérdést én így látom.

Üdvözlettel: Bödők Gergely

pitcairn2 2016.01.21. 20:06:59

@hívőlélek:

erre meg én tehetnék egy kérdőjelet...

PS. még most sem tudom, hogy mi a véleményed a britek és az amerikaiak által a szovjet GULÁG-ra visszadeportált milliókról...

pedig eszméletlenül érdekes történetek vannak ebben a topikban

pl. egy felettébb bizarr eset...

Georgian uprising on Texel
en.wikipedia.org/wiki/Georgian_uprising_on_Texel

a tűlelők kivétel nélkül a GULÁG-on végezték...

Bell & Sebastian 2016.01.21. 20:17:26

@bödők.gergely: Tudná idézni az ominózus kérdőív szóhasználatát, kérdésfeltevését, amiben németnek vallották magukat a svábok? Behúzták, hogy anyanyelve német, oszt rájuk ragasztották: népi-német-náci-tojás.

Ez azért érdekes, mert a legutóbbi összeírás is olyan faramucin fogalmazott, hogy nem létezett jó válasz, a kérdezőbiztos mondta silabuszból, mire kell igent és mire nemet mondani.

Egyébként a Volksbund tagság sok, véres bicklipumpa-párbaly apropója volt még a háború után is, jellemzően a szegény és nincstelen réteg ugrott bele, pont azok, akik a kommunistákat is keblükre ölelték. Ez volt az első öngól.

A második az, amikor a kuláknak minősítve a maradék jó magyart, alaposan kifosztották őket.

Vologya-Nagy Imre, a padlássöprő..., de innen már közismert a történet.

Elég vicces zsomszédságom volt, jobbról egy felvidéki tót, majd egy szerb cigány-magyar, balról egy kárpátaljai móc-magyar, így nagyjából ki is adtuk Kis-Trianont.

(Persze, csak miután horribilis áron visszavásároltuk a családi "castellum" maradékát, a részeges és lusta nagymagyar vitéz úrtól.)

Bell & Sebastian 2016.01.21. 20:20:37

_párbaj_ lesz az, csak elsült a billentyűzet kardéle

bödők.gergely 2016.01.21. 20:30:37

@Bell & Sebastian: Kedves Bell & Sebastian,

Czibulka Zoltánnak a következő adataival tudok szolgálni. Az 1941-es népszámlálás szerint 302 ezer egyén vallotta magát német nemzetiségűnek és 475 ezer pedig német anyanyelvűnek. Részletesebb adatokról és a kitelepítési névjegyzék precíz elemzéséről itt olvashat: www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/a_magyarorszagi_nemetek_kitelepitese_es_az_1941_evi_nepszamlalas/pages/004_kitelepitesi_nevjegyzek_adatai.htm.

Üdvözlettel: Bödők Gergely

hívőlélek 2016.01.21. 21:40:19

" még most sem tudom, hogy mi a véleményed a britek és az amerikaiak által a szovjet GULÁG-ra visszadeportált milliókról..."

MILYEN MILLIÓKRÓL BESZÉLSZ?? ..... honnan s kik voltak ezek a MILLIÓK?

Bell & Sebastian 2016.01.21. 21:43:18

@bödők.gergely: Köszönöm.

Közben keresgéltem magam is és úgy látom, Czibulka Zoltán a kérdés expertje. (És Bibó István, aki teljesen reálisan látta a problémát.)

hívőlélek 2016.01.21. 21:54:18

@pitcairn2: még most sem tudom, hogy mi a véleményed a britek és az amerikaiak által a szovjet GULÁG-ra visszadeportált milliókról..."

MILYEN MILLIÓKRÓL BESZÉLSZ?? ..... honnan s kik voltak ezek a MILLIÓK?

pitcairn2 2016.01.21. 22:14:47

@hívőlélek:

meglehetősen konkrét linkeket kaptál...

egy részük úgymond kollaboráns volt - azaz de facto antikommunista - , a másik részük részük pedig szimplán nem akart hazamenni...

persze ezt nem illik bolygatni, mivel ciki, hogy a britek és az amerikaiak egy tömeggyilkos, háborús agresszor szövetséges mellett harcoltak...

pitcairn2 2016.01.21. 22:21:47

@hívőlélek:

a többség önként nem ment volna vissza a SZU nevezetű rabszolgatelepre...

Operation Keelhaul
en.wikipedia.org/wiki/Operation_Keelhaul

Operation Keelhaul a Disgraceful Chapter in American History by Tom E Woods
www.youtube.com/watch?v=EgWoetZnJUE

erőszakkal kellett deportálni őket...

hívőlélek 2016.01.21. 22:53:10

@pitcairn2: ...... a britek és az amerikaiak által a szovjet GULÁG-ra visszadeportált milliókról..."

Te érted is amit leírsz?

Ezért újra rákérdezek: kik azok a a britek és az amerikaiak által a szovjet GULÁG-ra visszadeportált milliók??????????????????

A konkrét linked HA jól értelmeztem 228 fős létszámról szól ..."Soviet SMERSH forces arrived on Texel and took charge of 228 Georgians still alive".

= Szovjet Smersh erők érkeztek a Texelbe és átvettek 228 életben maradt grúzt.

pitcairn2 2016.01.21. 23:01:43

@hívőlélek:

"Tolstoy describes the various groups of over FIVE MILLION Russians who had fallen into German hands. These include PRISONERS OF WAR, FORCED LABORERS (OSTARBEITER), COLLABORATORS, REFUGEES, ÉMIGRÉS AND ANTI-COMMUNISTS."

"According to his estimate based on data of a former NKVD officer, a total of 5.5 million Russians were repatriated from formerly occupied areas, of these 20% either received a death sentence or a 25-year labor camp sentence, 15–20% received sentences of 5 to 10 years, 10% were exiled for 6 years or more, 15% worked as conscripts in assigned areas and not allowed to return home subsequently, and 15–20% were allowed to return home, but remained ostracized.[8] The remainder was "wastage", that is people who died in transit, got lost, or escaped."

Victims of Yalta
en.wikipedia.org/wiki/Victims_of_Yalta

pitcairn2 2016.01.21. 23:13:49

@hívőlélek:

tanulságos dokumentumfilm ez...

22. perc Operation Keelhaul
youtu.be/aON148ZNmSI?t=1316

magas rangú brit tisztek ellenzik a fogságba esett oroszok visszadeportálását...

de mindhiába...

pitcairn2 2016.01.21. 23:21:52

@hívőlélek:

a szövegértés kapcsán pedig újra belinkelem azt a kommentet amire "válaszoltál"

próbáld értelmezni...

talán menni fog...

mandiner.blog.hu/2016/01/19/vonatok_a_svabok_kitelepitesenek_emlekere/full_commentlist/1#c29201168

hívőlélek 2016.01.21. 23:29:56

@pitcairn2: Szegény szerencsétlen Te valójában az áldozatokat gyalázod. ...de ha ez jó a lelkednek tedd.

Sajnállak.

úgy tűnik a perpétum mobile és a gravitációt kikapcsoló szerkezetek feltalálói történésszé avanzsáltak.

sok sikert, de azért én a perpétum mobilének jobban örültem volna.

hívőlélek 2016.01.22. 02:43:28

“100 éve a csőcselék definiálja a modern kor történelmét. Itt vannak, köztünk élnek. A mi dolgunk is, hogy visszaszorítsuk őket. Eddig nem sikerült, nem vagyok túl optimista.” - Nemes Jeles László.

Nagyon találó megfogalmazás.

annamanna 2016.01.22. 05:06:29

@hívőlélek: Igazad van, ez szerintem is tökéletesen pontos megfogalmazás. Figyeld csak, itt egy példa rá:

"végül a Professzor a következő szavakkal foglalta össze a tanukségot. "Kun Béla egy szörnyeteg volt, tolvaj és gyilkos - de jó kommunista volt." Egy pillanatra azt hittem, rosszul hallok. "De Professzor elvtárs"- vetettem ellent "hogy lehetséges ez? ha valaki tolvaj és gyilkos az nem lehet jó kommunista, az semminek nem lehet jó." "Ági, magában nincs elegendő szociológiai cinizmus". "De Professzor elvtárs, a kommunizmusnak rendes emberekre van szüksége" (Apu azt mondta volna "jó emberekre", de ezt itt túl erősnek találtam.) "A kommunizmus igazságos világot épít" - folytattam "de gyilkos, tolvaj szörnyetegek nem tudnak igazságos világot építeni" "Maradjon inkább a filozófiánál Ági, abban nem árt ha valaki naív, és maga naív" Úgy örültem, hogy már másodízben Áginak szólított, hogy nem is törődtem azzal amit a naivitásról mondott. De a Professzor még hozzátette. "A kommunisták többsége persze rendes ember, de, igenis lehet valaki gonosz és jó kommunista. Ha a kommunizus ügye mindennél fontosabb a számára, ha mindent feláldoz érte, akkor valaki jó kommunista, még ha gyilkos és tolvaj is mint Kun Béla." Hirtelen apu hangját hallottam. Ezt mondta: "ha így van akkor menekülj! Ha a Professzor, aki sokat látott és tud, ezt így látja akkor menekülj! Egy percig se maradj gyilkosokkal egy társaságban! Menekülj amíg nem késő!"
Nem menekültem, illetve nem úgy ahogy apu elképzelte volna, de ekkoriban határoztam el, hogy etikával fogok foglalkozni. Ez volt az én szembenézésem a sárkánnyal. Már az első etikai előadásaim arról szóltak, hogy nem lehet áthazudnunk magunkat az igazsághoz, és hogy 'a cél szentesíti az eszközt" maxima a hitvány célok hazugsága. A Professzor nem akarta, hogy megírjam az etikámat, illetve azt szerette volna, ha előbb írja meg az övét és én csak utána, de végül meggyőztem, és ő lett a Doktorfaterom, méghozzá etikából."
www.facebook.com/helleragi/photos/pb.35373273580.-2207520000.1453177371./10152478544898581/?type=3&theater

hívőlélek 2016.01.22. 05:17:06

@annamanna: Heller tényleg nagy elme és ember is.

...... csak van egy olyan értésem hogy még Te sem érted.

annamanna 2016.01.22. 06:29:40

@hívőlélek: Hát persze. Kun Bélán még Sztálin és Trockij is kiakadt* (úgyhogy nem semmit teljesített az ürge); de azért jó kommancs volt.

Heller nagyember pedig így fejezi be az eszmefuttatását: "és ő lett a Doktorfaterom, méghozzá etikából."
E.T.I.K.Á.ra oktatta az a Doktorfater Lukács, aki szerint Kun Béla jó komposztáló vót!

Heller nagyelme másik E.T.I.K.A.I. eszmefuttatása így hangzik: „Elmentem a Máté-passiót meghallgatni, és arra gondoltam, Péter háromszor elárulta Urát és rá lehetett építeni az egyházat, akkor nekem is van lehetőségem, hogy egyházat építsenek rám.”

És ez a nő abból élt, hogy E.T.I.K.Á.T. tanított!

Hát ezt valóban nem értem!444

* "Mint a krími szovjet elnöke, arról híresült el, hogy csaknem 10 000 elfogott fehér (tiszt és közember) kivégzését rendelte el, valamint tömegesen végeztette ki a krimi tatárokat. Ezt a mészárlást még Trockij és Sztálin is elítélte.”[8]" hu.wikipedia.org/wiki/Kun_B%C3%A9la_(n%C3%A9pbiztos)

hívőlélek 2016.01.22. 06:37:32

@annamanna: bocs de szerintem Te azt sem érteted meg amit saját magad írtál !!

..... nem csak azt amit én.

pitcairn2 2016.01.22. 08:23:11

@hívőlélek:

Ok, újra megkapod…

„"According to his estimate based on data of a former NKVD officer, A TOTAL OF 5.5 MILLION RUSSIANS WERE REPATRIATED from formerly occupied areas, of these 20% EITHER RECEIVED A DEATH SENTENCE OR A 25-YEAR LABOR CAMP SENTENCE, 15–20% RECEIVED SENTENCES OF 5 TO 10 YEARS, 10% WERE EXILED FOR 6 YEARS OR MORE, 15% WORKED AS CONSCRIPTS IN ASSIGNED AREAS and not allowed to return home subsequently, and 15–20% were allowed to return home, but remained ostracized.[8] The remainder was "wastage", that is people who died in transit, got lost, or escaped."”

en.wikipedia.org/wiki/Victims_of_Yalta

pitcairn2 2016.01.22. 08:26:18

+ ezt is megkapod...

„Others who became aware of or understood the postwar political reality DECLINED TO RETURN…. Those in the French and British zones of occupation were FORCED TO RETURN under the terms of the Yalta Agreement, which stated that "Citizens of the Soviet Union and of Yugoslavia were to be handed over to their respective countries, regardless of their consent".
In October 1945, General Eisenhower banned the use of force in repatriation in the American Zone. As a result, many Ostarbeiter began to escape to the American Zone. SOME, WHEN FACED WITH RETURN TO SOVIET REALITY, CHOSE TO COMMIT SUICIDE”
en.wikipedia.org/wiki/Ostarbeiter#Repatriation

pitcairn2 2016.01.22. 08:31:58

@hívőlélek:

+ ezt is…

„The Lienz Cossack repatriation was exceptional, because the COSSACKS FORCEFULLY RESISTED THEIR BRITISH REPATRIATION TO THE USSR; a Cossack noted: “The NKVD or the Gestapo would have slain us with truncheons, the British did it with their word of honour.”[11]
The FIRST TO COMMIT SUICIDE, by hanging, was the Cossack editor Evgenij Tarruski. The second was General Silkin, who shot himself. . . . The COSSACKS REFUSED TO BOARD THE TRUCKS. British soldiers [armed] with pistols and clubs began using their clubs, aiming at the heads of the prisoners. They first dragged the men out of the crowd, and threw them into the trucks. The men jumped out. They beat them again, and threw them onto the floor of the trucks. Again, they jumped out. The British then hit them with rifle butts until they lay unconscious, and threw them, like sacks of potatoes, in the trucks. — Operation Keelhaul (1973), by Julius Epstein.”
en.wikipedia.org/wiki/Repatriation_of_Cossacks_after_World_War_II#Lienz

a kozákoknak különben minden okuk megvolt arra, hogy gyűlöljék a kommunistákat…

Decossackization
en.wikipedia.org/wiki/Decossackization

szóval nem véletlenül kollaboráltak a németekkel…

pitcairn2 2016.01.22. 08:39:36

@hívőlélek:

és erről se feledkezzünk el...

„Upon return to the Soviet Union Ostarbeiter were often treated as TRAITORS. Many were transported to remote locations in the Soviet Union and were denied basic rights and the chance to get further education.[1] NEARLY 80 PERCENT OF [RUSSIAN WORKERS AND PRISONERS OF WAR RETURNING FROM GERMANY] WERE SENT TO FORCED LABOUR, SOME WERE GIVEN FIFTEEN TO TWENTY-FIVE YEARS OF "CORRECTIVE LABOUR", and others sent off to hard labour; all were categorized as "socially dangerous”
en.wikipedia.org/wiki/Ostarbeiter

hívőlélek 2016.01.22. 08:53:52

@pitcairn2: Te érted is amit leírsz?

Ezért újra rákérdezek: kik azok a britek és az amerikaiak által a szovjet GULÁG-ra visszadeportált milliók?

A konkrét linked HA jól értelmeztem 228 fős létszámról szól ..."Soviet SMERSH forces arrived on Texel and took charge of 228 Georgians still alive".
= Szovjet Smersh erők érkeztek a Texelbe és átvettek 228 életben maradt grúzt.
...sajnos a többi is hasonló színvonalú.

Szegény szerencsétlen Te valójában az áldozatokat gyalázod. ...de ha ez jó a lelkednek tedd.
Sajnállak.
......úgy tűnik a perpétum mobile és a gravitációt kikapcsoló szerkezetek feltalálói történésszé avanzsáltak.

sok sikert, de azért én a perpétum mobilének jobban örültem volna.

ERŐLKÖDJ!

pitcairn2 2016.01.22. 09:13:51

@hívőlélek:

a jelek szerint alapfokon se értesz angolul...

PS. ez különben mainstream történelem, pl. BBC dokumentumfilmet kaptál meg hasonlók...

hívőlélek 2016.01.22. 09:23:16

@pitcairn2: főként a " meg hasonlók .... " voltak izgalmasak!!

pitcairn2 2016.01.22. 09:35:19

@hívőlélek:

inkább a te "produkciód" volt tanulságos...

cogito verus 2016.08.31. 18:50:23

@jose maria padilla: ez nem így van. Biztos nem véletlen, hogy ezt hallja ki belőle. Olvassa át ismét, lsz.

redriver 2021.01.21. 08:18:54

Itt is csak az zajlik, ami mindenütt: a hozzászólók igazolásokat keresnek a mai politikai katyvaszhoz való saját viszonyulásukhoz. A németek kitelepítése pont úgy zajlott, mint minden egyéb: emberek kaptak valami felsőbb ukázt, és a maguk emberi minősége határozta meg, hogy hogyan hajtották végre. Aki a hatalomnak akart megfelelni, feljebb jutni a ranglétrán, az pökhendi kegyetlenséggel, aki meg a szomszédját, kuglipartnerét, a munkában és a földeken vele együtt izzadó társát, az keservesen, kínlódva, kíméletességre törekedve hajtotta végre. És most a fél évszázada békében élő utókor okoskodik, ítélkezik, skatulyáz, ki-ki a saját szekértáborának szájíze szerint. Emberi sorsok, életek - mintha nem is lettek volna. Pedig voltak. És élünk még néhányan, akik az akkor itthonmaradottak leszármazottai vagyunk. A sok kis magántörténelem adja ki a teljes képet, nem Jalta meg Potsdam, és nem is a címkék: náci, zsidó, kommunisták, Gulág, stb. Én megírtam az én apám történetét az Uriv-Korotoják melletti katasztrófáról, a hazajutásáról. Besorozott magyar katonaként élte meg, mert a népszámláláskor magyarnak vallotta magát. Pedig sváb volt. Csak utálta Hitlert. És nem érdekelte a Volksbund.
Ilyen is volt... ez melyik skatulyába illik?
süti beállítások módosítása