Európa ürességéről és az iszlám erejéről
2015. november 25. írta: Redakció

Európa ürességéről és az iszlám erejéről

eurabia.jpg

Vendégszerzőnk, Szerencsés D. Márton írása

 

Nem féltünk eléggé

Ha elfogadjuk az amerikai történész, John Lukacs javaslatát, hogy a huszadik század 1914-től 1989-ig tartott, akkor e történelmi időszámítás szerint mi most éppen sehol sem vagyunk” – mondta Kertész Imre 1995-ben. A '90-es évek leperegtek a középszerű politikusok kisstílű korrupciós ügyeivel, hiperérzékeny sztárok „Wind Of Change” koncertjeivel, a globalizációkritika önkarikatúrává süllyedő „ellenállásával”, a világ látszólagos újrafelosztásával, a proletárdiktatúra groteszk továbbélésével és győzelmével a demokratikus kísérletek felett. Ami zajlott, az Krassó Miklós jellegzetes és profán szavaival: „…mindennek az elkenése.” Sokakban megjelent a babonás, félelmekkel teli várakozás az ezredfordulóval érkező változásoktól.

A párizsi éjszakában önmagukat felrobbantó, géppisztolyokkal szisztematikus mészárlást végrehajtó muszlim fiatalok bizonyítják, hogy mégsem féltünk eléggé. „Ki vagyont gyűjt, s rendezgeti azt. Ő úgy számítja, hogy vagyona halhatatlanná teszi őt. Mi több ő az emésztőbe vettetik. S mi ért le hozzád, mi az emésztő? (Ez) Allah felszított tüze” – olvasható a Koránban. A karínok, a muszlim világ ártó szellemei talán ezt és néhány ehhez hasonló verset recitáltak a merénylő fiatalok fülébe, mielőtt végrehajtották tettüket és elérték céljukat a fegyveres dzsihádban való halál, a mártírság általi megváltást. Sahíddá váltak.

Bár hallottuk, láttuk, hogy sok, alapvetően békés muszlim hívő, vezető elítélte a terrorcselekményeket, de mikor következik be az pillanat, amikor elítélik majd a fegyveres dzsihádot? Nem elég pusztán a terrorizmust megnevezni és megtagadni a „könyv népe” elleni dzsihádot: mint gyűlölet-, düh- és frusztrációhordozó vallási kötelezettséget kell felszámolni azt. Erre most még kevés esély van, hiszen a fegyveres dzsihád az iszlám lételeme (zajlania kell és gyakorlatilag a 7. század óta folyamatosan zajlik is): aki megtagadja, az kirekesztődik és elszakad az eredendő vallási hagyományoktól. Pedig ez lehetne az iszlámon belüli valódi, nagy „forradalom”.

'14-ben kezdődött ez a század is

A mi „jelenidőnk”, huszonegyedik századunk is „14”-ben, „2014”-ben kezdődött. Az álmoskönyv szerint ez rosszat jelent. Természetesen a startpisztolyt már 2001-ben ellőtték, de jellegzetességeinkhez híven későn ébredtünk (ha egyáltalán sikerült felébredni). A múltban éltünk.

2014-ben szólaltak fel az első, még halk, alig jelentékeny tacitusi hangok, amik már figyelmeztették Európát arra, ami be fog következni (a tapasztaltabbak, a szemlélődők már egy bő évtizeddel korábban látták a katasztrófa elkerülhetetlenségét). Elég volt olykor a közel-keleti helyzet felől kellőképpen tájékozódni − természetesen nem olyan publicisták, újságírók riportjain keresztül, akiknek megélhetése egy-egy hangulatkeltő anticionista, lényegében antiszemita szöveg összekaparásától függött.

Nyilvánvaló, sőt tagadhatatlan tény, hogy Európa fokozatosan átveszi Izrael szimbolikus és reális funkcióját a világban. Ütközőzóna lesz. „Nagyon nehéz innen megítélni, mi történik valójában. Nem is az izraeli oldal érdekel, sokkal inkább az európai reakció. A tudatalatti mocsárból, akár a kénszagú lávakitörés, felböffen a sok éven át kordában tartott antiszemitizmus. Világszerte Izrael-ellenes tüntetések. Tulajdonképpen nem lenne szabad beleegyezni, hogy azokkal a szavakkal illessük az eseményeket, amelyeket az újságok használnak. Az, hogy fiatal emberek nagy kéjjel felrobbantják magukat (mellesleg állítólag huszonötezer dollárt fizetnek a családnak), arra vall, hogy egészen másról van szó, mint hogy alakuljon-e palesztin állam. Ezek az öngyilkosok a létezés veszteseinek nyilvánítják magukat. Tettükben az elkeseredettség olyan fajtája nyilvánul meg, ami holmi nacionalista indulatokkal nem magyarázható. Egyáltalán, el kellene hagyni az értelemre utaló szavakat.” A Kertész Imre évekkel ezelőtti írásából kirajzolódó sejtés egyszerre vonatkozik a jelen Európájára és a közelmúlt Izraeljére.

A kontinens országai egy ismeretlen és könyörtelen, a nyugati ember közönyére épülő háború színterévé váltak. 2014 júniusában kikiáltják a kalifátust az ISIS által ellenőrzött szíriai és iraki területeken. Augusztusban videóüzenetet kap a nyugati világ, lefejezik James W. Foley újságírót. Egy évvel később már a politikai közbeszéd legalacsonyabb szintjén is nyilvánvalóvá vált a keleti (közel-keleti) világ és a nyugati képviseleti és médiademokrácia, a vallástalan humanizmus maradványait felemésztő Európa konfliktusának elkerülhetetlen betetőzése.

Kiléptünk a szürke zónából

Megérkezett a menekültáradat. Elmondhatjuk, hogy napjainkra végleg kiléptünk a Kertész által megnevezett „szürke zónából”. A „problémát” nem sikerült a „harmadik világ” emésztőgödrében megtartani, de könnyen elképzelhető, hogy nem is volt rá igény.

Láthatóvá vált, hogy az Európán belüli iszlám nem akar, lényegéből adódóan nem tud másod, harmadrangú „polgárként” vegetálni, feloldódni (az integráció sem bizonyult sikeresnek, mert a beolvadást, asszimilálódást, – a legtöbb esetben – a muszlim közösségek támadásnak, jogfosztásnak értelmezik). Ennek a legfőbb oka és tüzelőanyaga a külvárosokban született, szocializálódott és egyre radikalizálódó fiatal muszlim tömegek anyagi, életlehetőségekből adódó frusztrációja, valamint az a megkérdőjelezhetetlen tény, hogy az iszlám nem esett keresztül a belső megújuláson, a puszta vallási dogmatizmuson túllépő önreflexión. Azaz: nem ismer kegyelmet. Teológiai, jogi értelemben sem (bár az iszlámnak nyugati értelemben vett „teológiája” nem létezik, a joggyakorlat útján, az iszlám által vezérelt államban érvényesülnek Allah törvényei – konkrétabban: totalitárius teokrácia formájában).

A sokat kritizált kereszténység, amely a humanizmus hordozóhajója volt (már a reneszánsz előtti időkben is) időről-időre megütközött a valósággal, az emberi élet komplexitásával, átláthatatlanságával. A kereszténység szervezeti hibái és múltbéli bűnei ellenére dialektikus vallás. Leszámolt sötét múltjával. A modernizáció útjára lépett. (Hol van már Dosztojevszkij Nagy Inkvizítora? Pedig szükség lenne rá, hiszen a szabadság ellenében az emberiségnek elsősorban megváltásra lenne szüksége.) Pontosan ezért, törvényszerűen alakult úgy, hogy a kereszténység egyre nagyobb teret engedve az állami, világi befolyásnak valójában talapzatok nélkül hagyja az európai tudatot. A visszatérés lehetetlen. Az iszlám esetében hasonló a jelen pillanatban elképzelhetetlen. Belső rendje, jogrendszere szempontjából ez az önvesztés még kérdések szintjén sem vetődhet fel. Az iszlám nem adja fel önmagát. Nem hisz a rendezetlenségben.

Az iszlám nagy hátránya (vagy előnye?), hogy nélkülözi a zsidó-keresztény hagyomány két legfontosabb üzenetét, amelyek szekularizált formában mély, kitörölhetetlen nyomokat hagytak az európai ember tudatában. Az első a lelkiismeret (Dávid bűnbánati zsoltárai), a második maga a kegyelem (az evangéliumok). Jelenünkben beértett a Pilinszky naplójából származó felismerés: „…Az előző kor keresztény irodalma a kegyelemről írt. Nekünk kegyelemből lehet csak írnunk. Egyedül Isten irgalmából. Különben el kell hallgatnunk.” Az ismeretlen háború első felvonása az európai közösség tudatának mélyebb regisztereiben fog lejátszódni, ahol megmérettetik, hogy milyen erkölcsi, etikai tudást, tapasztalatot sajátítottunk el az elmúlt századokban, amellyel képesek lehetünk megvédeni magunkat.

Az iszlám teljessége felé

A nagyvárosok árnyékában nyomorgó, bűnöző, kitaszított generáció tehetetlensége ösztönös módon így válhat vonzó politikai mozgalommá egy erős identitást jelentő vallás szervezőelve mentén. Brutális, pusztító kombináció. Azon fiatalok számára, akik jobb anyagi, családi körülményeik okán önkéntelenül is megtapasztalták Európa, a nyugat (Dar al-Harb, azaz a „Háború házának”) jelenlegi szellemi állapotát, ürességét, mindent legyűrő unalmát (kortársaikhoz hasonlóan „kibulizták” magukat), hamar csalódtak, kiégtek és nem maradhattak többé lojálisak hozzá. „Felébredtek”. Osztoztak a szegények ressentimentjével, és a két csoport egyesült a „lázadás lehetőségében”.

Az európai kaotikus keretek között kielégíthetetlen nosztalgia támad fel bennük, vágy a régi, még „elrendezett” világ felé. Az iszlám szellemileg is visszafogadta őket, és lehetőséget adott a romlatlan spiritualitásban, a gyökereikben való feloldódásra, a totális önfeladásra. Egy legitim Törvény követésére. Az iszlám nyugat-kritikája pontos, tagadhatatlan és zsigeri szinten hat. Különböző, gyakran pusztító motivációk és célok olvadtak így össze. A radikális iszlám magjában élő, eleven indulatok sokkal absztraktabb és mélyebb eredetűek, mint gondolnánk. „Tegyük föl, hogy az iszlám kultúrában nagyobb a fanatizmusra való hajlam, mint máshol; ez a kiúttalan düh azonban már nem emberek, hanem az istenek ellen fordul.” – írja Kertész Imre a (már idézett) Mentés, másként c. kötetében. Megrázó, döbbenetes felismerés.

Ne legyenek kétségeink a sztrádák, az utak, nagyvárosaink tereinek apatikus, megvető tekintetű átlagemberei, közintézményeink, szociális ellátórendszerünk közönyös bürokratizmusa és a közösségi oldalak életérzésszerű-passzív szolidaritás hullámai hasonló kiábrándultságot, frusztrációt okoznak majd az úton lévő bevándorlók masszájában („cunamijában”). Alaposan próbára téve az idegenek, a bevándorlók empátiáját, türelmét és befogadókészségét.

Az elit bűne

Az európai elit, a vezető réteg megbocsáthatatlan bűne, hogy egyáltalán nem képes szellemi vetületekben gondolkodni. A legegyszerűbb megoldásként arra hivatkoztak, hogy a gazdasági, jogi egyenlőtlenségek feloldása megoldja a belső konfliktusokat, így például a radikális iszlám előretörését Európában. Cinikus, hazug álláspont, amely tagadja az ember eredendő szükségleteit. Nem látják be, hogy a szociális, gazdasági okok másodlagosak, és elsősorban szellemi, lelki igények vezetnek sokakat a radikalizálódás útjára.

A vallás ígérete: a megváltás, a megigazulás. Szellemi táplálék, közösség és erő. Az ISIS toborzó és propagandavideóin különös jelenség figyelhető meg. Felfokozott, őszinte vallásos öröm a fiatal dzsihádisták arcán. Ez az állapot nem a gyilkosságok tébolyából született közönyös mosoly, rezignáció. Olyan lényegi, egzisztenciális azonosulás ez, ami a jelenkor Európájában elképzelhetetlen, megközelíthetetlen állapot. „Az Úr Shari'ájának fényében a csillagok föle emelkedünk, megaláztatás nélkül élünk, biztonságban és békében” – éneklik az ISIS támogatói által terjesztett nashídban.

Az általános közfelfogás nem képes az iszlámot erődemonstráló, államszervező tényezőként értelmezni, meglátni. Pedig pontosan a saríában, az iszlám jogrendben, az államiságban való szakrális, erkölcsi értelemben is tiszta élet minden hithű (nem feltétlenül radikális) muszlim vágya. A kontinens gyengeségei felé menekül, látszatmegoldásokkal él „…hogy minden megoldást sürgető, valódi kérdést az ideológia hentesbárdjával csapjon agyon”. Európából kiveszett a tragikus, a bonyolult életszemlélet (még a művészetekből is), és felváltotta az ideológiák szürke 1+1=1 valósága. A jelen problémájához ez úgy kapcsolódik, hogy meg kell tanulnunk nem a bal- vagy jobboldali narratíva mentén beszélni, gondolkodni az iszlámról, hanem úgy, ahogyan az iszlám beszél és gondolkodik önmagáról.

Bűn lenne tagadni, hogy ez a „válasz” nem csak a muszlim bevándorlók és utódaik között jelenik meg, hanem a valamely oknál fogva szocializálódni, beolvadni képtelen „bennszülötteknél” is, akiket leginkább a szegénység vagy az unalom veszélyeztet. Azok között, akik felismerték, hogy a tényleges nagy egyenlőtlenségeket elméleti, hazug egyenlőség leplezi. „Elidegenedtek.” Elvesztették begyökerezettségüket. Ezek számára gyakorlatilag semmi sem maradt. Kollaboránsnak tartják magukat, és ezért önmaguktól való idegenséget éreznek.

Európa üressége

Európa szellemileg üressé vált. A felszín alatti rothadás felbűzlik a mindenkori ellenzékek és kormánypártok formális idiotizmusából. Itt, a kelet-európai régió peremén különösen nehéz olyan ügyeket, személyeket, közösséget találni, amihez kapcsolódni lehet, amivel az ember nem szigetelődik el, nem lesz visszavonhatatlanul magányos. Már semmi lényegeset (a következetesen sulykolt nyugati-jóléti életvitelen kívül, bizonyos kivételezettek számára) nem tud nyújtani.

Sokan élnek együtt azzal a megérzéssel (vagy tapasztalattal), mintegy „késsel a torkukon”, miszerint az individualista humanizmus szakadárirányzatai (amelyhez a posztmodern liberális ideák, de még a bizonyos konzervatív törekvések is csak elméleti szólamok útján, de mégis oly sokféleképpen kötik magukat) végleg elkorcsosulttá, anakronisztikussá, irreálissá váltak. A humanizmus eszménye pillanatok alatt szétfoszlott a világháborúk csatatereinek húsdarálójában, a kisemmizett embertömegek weimari tébolyában, a krematóriumok tűzmáglyáján. A humanizmus véderő volt néhány évtizeden keresztül, amelyben az ember megfogalmazhatta, megszülhette önmagát, miközben védve érezhette személyét a külső problémákkal szemben, a tömeg lázálmaitól távol (és megmaradt a rettenetesen tehetségesek privilégiumának). Block írja halála előtt egy évvel: „…Miért kell mindenáron azt gondolnunk, hogy a nép előbb vagy utóbb – és a pedagógiai célokat szem előtt tartó tudósok szerint mindenképpen »előbb«, sőt »mielőbb« – elsajátítja bármilyen számunkra ismeretes civilizáció szellemét? A rendőri állam sokkal realistább a modern humanistáknál, amikor nyíltan az alávetettség és az uralkodás kérdését helyezi előtérbe.”

Ezek bizony kemény szavak. A forradalmak, de legfőbbképp '68 kísértése lehetővé tette, hogy az immáron szekularizált, optimista humanizmus élvezeti árucikk legyen a „mocskos, elaljasodott tömegekből” kiemelkedő finnyás és nagyigényű európai, nyugati választópolgárnak. Elég körülnézni a külvárosokban, beleolvasni az egyik legjobb magyarul íródott regénybe („1962 tavaszán ifjabb Hábetler János megölt egy segédmunkást a rozsdatemetőben”) vagy bekapcsolni a televíziót, órákon át figyelni az emberiség tudatfolyamát, és nyilvánvalóvá válik, hogy véglegesen elvesztettük a védelmet. A szabadságot választottuk. Már nem vagyunk biztonságban, sőt talán soha nem is voltunk. 

Végezetül záporozzanak botütésekként Kertész sorai a kóborlelkűeken: „…megszabadult fölösleges komplexusaitól, Keserű kétségkívül fesztelenebbül, mondhatni emberségesebben gondolkodott a hajléktalanokról. Emellett sosem zárhatta ki teljesen, hogy egy szép napon ő is ott találja magát közöttük, a padon. Nem ma, fordult meg Keserű fejében, és nem is holnap, de talán holnapután. Miért ne? Keserű egyetlen olyan törvényt és senki olyan emberfiát nem ismert, aki, vagy amely őt ettől megóvhatná vagy meg akarná óvni”.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr178104914

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bell & Sebastian 2015.11.25. 19:05:05

Sebastian Knight!

Nekem már ott gyanús volt, amikor előjött a zsidó-keresztény hagyománnyal az ipse. Egyik Léberkäse olyan, mint a másik, egye meg az, aki szereti.

Ki kéne verni ezeknek a fejéből valakinek a soha nem létezett, zsidó-keresztény hagyomány felmagasztalását.

Itt görög filozófia volt, római jog és keresztény etika, amíg el nem zsidósították marhamáj-pástétommá az egészet.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.11.25. 19:13:09

@Herr Stacheldraht Leger: A népek imádják az idealista, mártír hősöket. Sok mindent hajlandók elnézni azért, hogy legyen egy ilyenjük.

Hát most van.

De ennek egy hozzád hasonló hardboiled alak nem kéne hogy bedőljön, már ha nem csak póz...

Herr Stacheldraht Leger 2015.11.25. 19:18:38

@Bell & Sebastian:

a bökkenő nem ott van, hogy a csudálatos ajrópa szabadságos-tolerálós értékeit most épp milyen címkéjű eredetmítoszba csomagoljuk, hanem hogy ennek a számonkérése sikeredett erősen csáléra:

a többségi szedje le a keresztet az oskola faláról, a jövevény jöhet fejkendőben tanulni. a többségi önvédekezni se merjen, mert bevarrják önbíráskodás miatt, bezzeg a jövevénynek megadatik egyenest a saját vallási törvénykezés: www.cbn.com/cbnnews/world/2012/november/islamic-sharia-law-comes-to-great-britain/?mobile=false

stb.

Bell & Sebastian 2015.11.25. 22:15:08

Drótostót Úr!

Erről vitatkozzon magával a DeGeNeráLt, mert én nem fogok.

(itt valami bibsi van, nem méne a válasz -gomb punkció)

Kovácsné · http://kovacsne.blog.hu 2015.11.26. 09:23:11

Annak van szüksége csordára, aki a szüleitől nem kap szeretetet és vezetést. Nem az a gond, hogy a vallásosság (és az általa képviselt "rend") eltűnt az európai kultúrából, hanem az, hogy nem lépett a helyébe automatikusan az önmagától intelligensen viselkedő ember. Mitől is lépett volna? Azok, akik ebbe az irányba vitték a kultúrát, azt hitték, hogy ha megszüntetik a központi hatalmat, ami minden egyes cselekedetünket leszabályozza, akkor az emberek automatikusan "szabadok" lesznek. Lesznek egy fenét. Csak az képes szabadon, gondolkodva, felelős döntéseket hozva élni, akit erre megtanítottak. A többiek csorgó nyállal várják, hogy valaki végre mondjon valami könnyen megjegyezhető, egyértelmű parancsot, visszasírják a kényelmes, kellemes diktatúrát (tök mindegy, hogy vallási vagy világi diktatúráról van szó), ahol végre feladhatják az önálló gondolkodás nyűgét. Ez ellen csakis úgy lehet(ne) felvenni a harcot, ha
1. a szülők elfogadják, hogy felelősséggel tartoznak a gyerekeik felé, szeretik őket, foglalkoznak velük, kommunikálnak velük, stb. és nem várják meg, hogy valamilyen irányzat átvegye tőlük ezt a szerepet. Akkor sem, ha sokkal könnyebb utána tátott szájjal nyavalyogni, hogy "mindenről a tévé/ a számítógép/ a globalizáció / a rossz társaság tehetnek". (Ja, és itt TELJESEN mindegy, hogy a klasszikus apa+anya kombóról, homoszexuális párról, szingli anyáról vagy mittudomén miről beszélünk, csakis a belbecs számít, nem a külcsín). A felelős szülői viselkedéshez tartozik egyébként az is, hogy a gyereket nem neveljük rózsaszín burokban, és tudatosan felkészítjük arra, hogy néha veszíteni fog, mert az radikalizálódik a legkönnyebben, aki szellemileg örök hároméves marad, és az egész világra haragszik meg, ha valami sérelem éri, ahelyett, hogy a konkrét elkövetőre haragudna (nőgyűlölők, férfigyűlölők, rasszisták, sorolhatnám)
2. ha az oktatás felvállalja, hogy gondolkodó embereket nevel, folyamatosan kihangsúlyozva, hogy a gondolkodásra képtelen emberből lesz robbantós terrorista, nőgyűlölő, férfigyűlölő, tolvaj politikus, gyilkos, stb. MIKÖZBEN az iskola megtartja azt a funkcióját is, hogy konkrét információkat ad át, hogy legyen miről gondolkodni.

♔bаtyu♔ 2015.11.26. 09:26:28

Okosabb lett volna, ha a magukat liberálisnak álcázó szélsőséges zsidókat idejében kivették volna a rendszerből.

Akkor nem a keresztény, a náci és a család lett volna a legnagyobb probléma és nem egy szaporodásra egyre képtelenebb, ideológiailag kiherélt embertípus az eredmény.

Az iszlám ereje egyébként nem az ideológiában van, hanem az összetartásban, a családban, amelynek még nem csak meg vannak az archaikusabb szintjei, de komolyan is veszik. (Nálunk a cigányoknál van hasonló, de ott is már lassan kopok el). A család szintjei rengeteg vallási és szokásbeli hagyományt őriznek és védelmezik egymást.

A libsi pedig a komancshoz hasonlóan a közösségekről leválasztott egyént szereti, hiszen az könnyen megfélemlíthető.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.11.26. 10:36:03

@♔bаtyu♔: Mi a baj a nácikkal? Hogyan vezet a náciellenesség "szaporodásra egyre képtelenebb, ideológiailag kiherélt embertípus " létrehozásához?

Ha a náciság propagálása szaporodásra képes (az emberi minőség betetőzése nem más, mint saját maga bővített újratermelése, ezt már Engels is megmondta!), ideológiailag szőröstökű embertípust hoz létre, akkor mit tehetnénk a nácizmus, kereszténység és családbarátság együttes, egyidejű terjesztéséért? Hiszen nagy a baj, főleg a zsidók miatt.

Egyértelműen látszik, hogy nemzetségi-nagycsaládi keretek között kell újraszerveznünk civilizációnkat, csak így maradhatunk fenn.

2015.11.26. 11:19:44

@Bell & Sebastian: Ha az Úr ráun a libsik égbekiáltó bűneinek végtelen lajstromára, resetel nekik még a Földön úgy, hogy például kiirtja őket, amihez eszközt is választ, esetünkben becsavarodott Mehemedeket."

Nem. Ha ráun, a saját embereit küldi a libsik ellen. Amit te leírsz, az azt jelenti, hohy a Mehmed az Úr sajátja, tehát te nem! Akkor téged fog kiírtani először. Tudod miért? Mert meggyalázod.
Nem Istenben hiszel, hanem egy emberben, akit Istenné nyilvánítottál! Mert kereszt van a nyakadban, a templom tetején, és mert bálványimádó vagy! Faragott szobrok előtt imádkozol a templomban.
Ezért küldi az övéit . Ellened.

2015.11.26. 11:26:31

@Herr Stacheldraht Leger: Belinkeltél egy2012-es cikket. Mi történt azóta?
A Saríja uralkodik Londonban? Nem, kedves egysíkú barátom. A Sotland Yardnak alakult egy alosztálya, kimondottan a muszlimok önrendelkezése ellen. Jellemzően muszlimokból....ugye, milyen furcsa? Az ugyanis nem elfogadható, hogy zaklassanak bárkit is az utcán. Külön osztály van a kényszerített házasságok bejelentésére. Ezért azt találta ki a hozzád hasonlóan egysíkú, hogy hazaküldi a lyánygyereket, és ott megy férjhez. Akit ő kiválasztott. Mármint akinek az apja eladta.
Namost. Ilyenkor a hatóság letartóztatja az apát, és bevonja az egész család útlevelét....
Jóreggelt, van élet a nacionalizmus sötétségén kívül is!

2015.11.26. 11:35:25

@bbjnick: „Ostobaság unos-untalan az értelem és a hit alternatíváját emlegetni. Maga az értelem is hit kérdése. Hiten alapul, ha azt állítjuk, hogy gondolatainknak valamiféle köze van a valósághoz.” (G. K. Chesterton)"

Ostobaság a hitet összekeverni a vallásos hittel. Az értelem esetében inkább önbizalomról beszélhetünk, a vallás esetében pedig vak hitről. Amikor valaki elfogad hittételeket, azokat isteni kinyilatkoztatásnak éli meg, az nem az értelen megnyilvánulása. Az értelem megnyilvánulása, amikor hittudósok vitatkoznak a Biblia téziseiről.
A gondolataink pedig a valóság megismerésén alapulnak, ha nem, akkor bomlott elméről beszélhetünk.
Einstein relativitáselmélete sem képzelhető el anélkül, hogy Einstein ne találkozott volna korábban a valósággal. Ráadásul annyira nem is hitt benne.
Kétségek gyötörték. Mert értelmes ember volt. Tehát az értelem a kétséghez közelebb áll, mint a feltétlen hithez. Magyarul a vallás nem az értelmen alapszik.

♔bаtyu♔ 2015.11.26. 11:36:42

@Counter: Nem a zsidók miatt nagy a baj, hanem a szélsőséges zsidók miatt. Direkt odaírom, de neked azért sikerül kihagynod. Pedig ha a zsidók rábasznak, az éppen amiatt van, hogy a szélsőséges zsidó "világnézete" van most középen. A zsidót a muszlimtól nem a másik zsidó védi meg, hanem ők maguk, a többiekkel összefogva. Persze már nem védi meg, hiszen magát sem védi meg, alig van már nemzettudata, életterét szépen átengedi az erősebbnek.

2015.11.26. 11:41:25

@bbjnick: A haladásnak azt kéne jelentenie, hogy szakadatlanul változtatjuk a világot, mert azt akarjuk, hogy egyre jobban hasonlítson az elképzeléshez. Ma viszont a haladás azt jelenti, hogy szakadatlanul változtatjuk az elképzelést. Azt kéne jelentenie, hogy lassan, de biztosan igazságot és könyörületességet viszünk az emberi világba; manapság ellenben azt jelenti, hogy egy pillanatig sem vagyunk restek kételkedni az igazság és a könyörület kívánatos voltában: elegendő egyetlen bőszült oldal a porosz szofista tollából, hogy máris kétségbe vonjuk. A haladásnak azt kéne jelentenie, hogy az Új Jeruzsálem felé haladunk, holott ma azt jelenti, hogy az Új Jeruzsálem egyre távolodik tőlünk. nem a valóságot alakítjuk az ideál képére, hanem megváltoztatjuk az ideált: ez a könnyebb."
Hamár Chesterton....

feketeesfeher 2015.11.26. 11:45:03

"európa szellemileg üressé vált"

Bazdmeg, ekkora méretes közhelycunamit idehányni.

Mandiner.
Ehhh

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.11.26. 12:46:05

@♔bаtyu♔: Sikerült egyetlenegy apróságot korrigálnod, miközben semmire se válaszoltál, amikor a véleményed felől érdeklődtem.

Tessék, remélem, most már sikerül veled beszélgetésbe bonyolódnom:

"Mi a baj a nácikkal? Hogyan vezet a náciellenesség "szaporodásra egyre képtelenebb, ideológiailag kiherélt embertípus " létrehozásához?

Ha a náciság propagálása szaporodásra képes (az emberi minőség betetőzése nem más, mint saját maga bővített újratermelése, ezt már Engels is megmondta!), ideológiailag szőröstökű embertípust hoz létre, akkor mit tehetnénk a nácizmus, kereszténység és családbarátság együttes, egyidejű terjesztéséért? Hiszen nagy a baj, főleg a szélsőséges zsidók miatt.

Egyértelműen látszik, hogy nemzetségi-nagycsaládi keretek között kell újraszerveznünk civilizációnkat, csak így maradhatunk fenn. "

Gazz 2015.11.26. 12:46:58

Meglehetősen bő lére eresztett cikk, pedig a lényeget egy bekezdésben is össze lehetett volna foglalni. Mindenesetre ez a szószátyár önmagáért való stílus sajnos igen összecseng azzal a sejtéssel, hogy a szerző elméleti ember, az élettapasztalatai egy szűk dolgozószobára korlátozódnak.
Az iszlám állam fiatal dzsihádistáinak az arcán ugyanazt a zavarodott hamis örömet látod, amit a szektások arcán, amikor egy értelmes mondatot se lehet velük váltani anélkül, hogy ne kevernék bele a megváltot. Ebből a hamis örömből a szektások is nagy számban gyógyulnak ki, ahogy a hírek szerint az európai dzsihádisták is hamar kiábrándulnak az iszlám állam középkori felfogásából.

dîszkorzo 2015.11.26. 12:52:55

"A sokat kritizált kereszténység, amely a humanizmus hordozóhajója volt (már a reneszánsz előtti időkben is) időről-időre megütközött a valósággal, az emberi élet komplexitásával, átláthatatlanságával. A kereszténység szervezeti hibái és múltbéli bűnei ellenére dialektikus vallás. Leszámolt sötét múltjával. A modernizáció útjára lépett."
Ez egy az egyben hazugsag.
Ès akkor nézzük a modern kori emberi elet komplexitását:eutanázia,abortusz,válás,kiskoruakkal szemben elkövetett nemi erőszak,stb.
A modernizació utjára NEM lépett es nem is fog!
Ha ezt teszi,önmagát írja felül! A kereszteny ertékrend a politikaban oldodik,mert a keresztenység a MODERN KORRAL NEM KOMPATIBILIS. Ja es az ,hogy mi volt a reneszansz elött azt hagyjuk.

dîszkorzo 2015.11.26. 13:03:56

Velemenyem szerint nem a liberalizmus van válságban hanem a vallás.Az összes vallás! Az emberi jogok területén,technikai fejlődés terén olyan komoly változásokat erünk el,hogy vallási közösségekre nincs is szükségünk.Ezert (is) van csökkenőben a számuk.

2015.11.26. 13:11:00

@Gazz: Pláne, ha igaz a hír, hogy kábszerrel lövik a harcosaikat.

2015.11.26. 13:14:09

@dîszkorzo: Mivel a kereszténység bronzkori ideológián alapszik, nem is felelhet meg a mai társadalomnak. Ellentmondásait mára kénytelen feloldatlanul hagyni...

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 13:28:44

@bbjnick: A vallásos emberek túlnyomó többségének egyik legfontosabb közös tulajdonsága az elképesztő mértékű és abszolút embertelenség és nihilizmus, miszerint az egyetlen megoldás, a végső megoldás a problémákra az emberiség végső pusztulása, a végítélet.

Ilyet csak pszichopaták állítanak, egészséges emberek nem.

Szerintem ideje lenne már végetvetni ennek a vallások által két évezrede a fejekben pumpált társadalmi szintű pszichózisnak. A pusztítás és végítélet hangoztatása nem erény, hanem pszichopata megnyilvánulás, vagy legalábbis helyből aljasság.

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 13:39:28

@Szindbad:
Hogy határozod meg azt a közösség szervező erőt, mely szerint élsz ?
Mely szerint barátokat találsz, és családot nevelsz ?

Ez nem lehet a semmi. A semmiből nem lesz közösség sem, család sem, csak semmi.
A gyökértelenség kövtekezménye a semmi.

Neked igenis vannak gyökereid, ha megszervezt6ed az életed.
Csak legfeljebb nem érdekel, hogy miből fakad, honnan nő ki.

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 13:45:11

@Énvezettem?:
A végítélet az nem megoldás, hanem elkerülhetetlen jövő.
Ami elkezdődik az véget is ér.
Legyen szó életről, civilizációról, bolygóról, naprendszerekről, avagy világegyetemről.
Szerencsére úgy néz ki, hogy egyenlőre meglehetősen távoli jövő, emberi mércével nézve.

A probléma veled van-
Szeritnem ideje lenne elfogadni embertársaid döntését, miszerint ők hisznek valamiben.
Megtanulni nem gyűlölni őket, csak azért, mert hisznek valamiben.
Te is hiszel valamiben. Másban.
És ezért a hívők nem haragszanak rád.
Igaz nem is annyira frusztráktak, és gyűlölködőek, mint te.

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 13:49:48

@dîszkorzo:

A valóság az, hogy az általad modern kornak nevezett izében,

- A muszlimok szemében pedig csak és kizárólag ők kompatibilisek a valósággal.

- Szerinted csak az ateizmus.

- A keresztények szerint pedig mindenki.

Remélem a keresztényeknek lesz igaza, különben a különböző agresszív vallások (beleértve az ateizmust is) háborúja elkerülhetetlen.

E.Katolnai 2015.11.26. 14:05:51

A mohamedán hittanokat, doktrínákat nem lehet megváltoztatni, ezért a mohamedán papok a fegyveres dzsihádot nem ítélhetik el. Nincs az ilyesmire példa „szent” könyveikben (korán, szira, hadisz) pont az ellenkezőjére van csak példa hiszen mohamed többször buzdít az erőszakos dzsihádra.

mohamed az egyik leghíresebb hadíszban ezt mondta: „Öt olyan dolgot kaptam, amelyet előttem senki más nem kapott”. Ezek egyike az volt, hogy Allah megengedte neki az iszlám félelemkeltéssel és terrorral való terjesztését. A dzsihád tehát ezek szerint terror.

A 'hitetlenekkel' kötendő békére, harmonikus együttélésre sehol nem szólit fel a korán, ám annál több erőszakverset olvashatunk; „Öljétek meg a hitetleneket, ahol csak föllelitek őket!” (9 szur. 5 vers)
„Amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, akkor vágjátok el a nyakukat! Mikor azután nagy rontást tettetek bennük, akkor szorosan kötözzétek meg őket.” (47:4)
Félelmet vetek azoknak szívébe, kik tagadnak. Hát sújtsatok le a nyakakra, s sújtsatok le minden ujjra.” (8:12)
„Vágjátok le őket! Megfenyíti őket Allah kezeitek által, s Ő megzavarja őket, s pártfogol titeket ellenükben s ő begyógyítja a hívők népének kebelét. Korán (9:14) stb. stb.

dîszkorzo 2015.11.26. 14:49:47

@Ballib Cenzúra: Nem vayok ateista,csak agnosztikus es köztársaság párti. Es a lényeg: A hit elengethetetlen a vallás elengedhető.

dîszkorzo 2015.11.26. 14:52:50

A vallás az induvidum legnagyobb ellensége! Ezt nagyon fontos lenne megérteni ahoz,hogy sporoljunk úgy 50-100 évet.

dîszkorzo 2015.11.26. 15:04:20

@Ballib Cenzúra: Ha a keresztények szerint bárki,mindenki kompatibilis a világgal akkor miert akarják,hogy az értékrendjük szerint eljek? Akkor vajon miért úldözik,az eutanaziát,abortuszt,a homoszexualitást,a házasságon kivüli párkapcsolatot,a válást es más vallásokat?

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 15:19:03

@dîszkorzo:

Te kevered a keresztényeket az egyházakkal.

A keresztények legritkábbb esetben üldöznek bármit is.

Megjegyzem az egyház se jobban akarja rákényszeríteni a saját értékrendjét másokra, mint pl te.

Csak neki is van véleménye az abortuszról, eutanáziáról és minden másról is.

A hívőknek is van ezekről véleménye.
Legtöbbször ez egybe esik az egyház kinyílvánított véleményével, hisz ezért (is) van az egyház, hogy képviselje a hívek többségének akaratát.
Hogy politikai síkon képviselje az értékrendet.

A kérdés sokkal inkább az, hogy téged miért zavar ennyire ha másoknak is van véleménye dolgokról, és az különbözik a te meggyőződésedtől ?

Miből gondolod hogy te tévedhetetlen vagy ?
Honnan veszed a bátorságot ahoz, hogy nem a te értékítéleted szerint gondolkodókat megbélyegezd, lenézd és lealacsonyísd ?

A helyzet komikuma leginkább abban áll, hogy a hozzád hasonló ateisták rendszeresen istennek képzelik magukat.

dîszkorzo 2015.11.26. 15:23:00

A poszternek üzenem: ez nem sikerült túlj jól,jöhet egy másik azzal a címmel,hogy:
EUROPA EREJÈRŐL ES AZ ISZLÀM ÜRESSÈGÈRŐL

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 15:42:54

@Ballib Cenzúra: Ki szerint elkerülhetetlen jövő a végítélet? Csak vallásosoktól hall az ember ilyet. A felvilágosult emberek rendszerint nem azt várják, hogy legyen már vége az egésznek.

Én nem gyűlölöm a vallásos embereket, de azt nem vagyok hajlandó ölbe tett kézzel nézni, ahogy a saját szűklátókörűségüket és elavult értékrendszerüket megpróbálják másokra erőltetni csak azért, mert 1) valami olyasmiben hisznek, aminek létezését nem tudják bizonyítani, 2) amely hitnek alapok nélküli abszurditását nem képesek átlátni és 3) ezen abszurd elvekre alapozott hit alapján gondolják magukat felsőbbrendűnek (világ megváltás, etc.).

Nézd, én nem gondolom azt, hogyha egy palacsintára rámormolok néhány latin szót, akkor az egyből Elvis Presley testévé változik. Ha ezt gondolnám, és a nyilvánosság előtt erről beszélnék, nemcsak hogy kinevetnének, hanem valószínűkeg megkérdőjeleznék, hogy ki van-e mind a négy kerekem.

A katolikusok viszont teljes erőből azt hiszik (a dogma egyik alaptétele), hogy néhány latin szótól a vasárnapi misén osztott ostya a megváltó testévé alakul. Ez a lehető legártalmatlanabb esetben is pszichózis... amire minden érző embernek kötelessége felhívnia embertársa figyelmét, mert ha ez a pszichózis nem múlik el, akkor ezt sajnos kezeltetni kell, mint minden más hasonló szellemi problémát.

De a legfontosabb, ha már a gyűlölködést szóba hoztad, hogy attól, hogy én nem hiszek az ő általuk kiválasztott istenségben, attól én még nem hiszem magam se felsőbbrendűbbnek (nem mondom, hogy ők a pokolra kerülnek, én meg a menyországba, csak mert éppen a nem megfelelő istensében hisznek), nem akarom őket megtéríteni, és legfőképpen nem akarom, hogy inkább mindenki meghaljon csak azért, hogy végre "rend" legyen.

A vallásos emberek szűklátókörűségének egyik érdekes eredménye az, hogy míg például egy keresztény sem hisz Thor-ban, Zeuszban, Vitzilopocstli-ban Allahban, vagy az összes többi, nagyjából 1500 feljegyzett istenségben, szerinte főbűn az, hogy én nem hiszek az övében. Egy keresztény vagy egy mohamedán vagy egy buddhista sem hisz legalább 1499 istenben, csak mindegyik egy másik 1-ben igen.

Szóval nem, a probléma nem velem van.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.11.26. 15:54:54

@Énvezettem?:

A probléma veled van:-)

A hívő emberek nem tartanak téged alacsonyabbrendűnek, mert nem hiszel abban, amiben ők (konkrétan, nem érdekli őket, hogy te miben hiszel vagy nem hiszel), te viszont alacsonyabbrendűnek (ad absurdum: elmebetegnek) tartod a hívőket hitükért.

MEDVE1978 2015.11.26. 16:08:50

Álmodozás az élet megrontója. És sajnos jelenleg Európát álmodozók irányítják. A menekültekkel Európában majdnem mindenki veszít. A menekültek apró része nyer, mert jobb körülmények közé kerül és majd érvényesül is. De mindenki más veszít:
1. Veszít a menekültek nagy része, mert nem válnak be a reményei, nem teljesülnek a várakozásai. WC pucoló, takarító lesz, ő és a gyereke is. Persze emiatt majd a rendszert és az őt kiközösítő társadalmat vádolja majd és visszatér az iszlámhoz, mert az közösséget nyújt.
2. Veszítenek a nyugati többségi társadalmak, mert rájuk zúdul ez az óriási áradat, amit fenn kell tartani. Óriási pénzekbe fog kerülni, hogy legalább minimális integrálhatóak legyenek, nyelvet tanuljanak, képzettséget kapjanak. Veszítenek a nyugati munkások, akiket kiszorít az olcsó munkaerő.
3. Veszít Kelet- és Dél-Európa, rengeteg okból. A kezdeti transzfer veszteség, hogy átvonulnak a migránsok, csak minimális. A többi az lesz, hogy a nyugati államok kevesebbet akarnak majd költeni Kelet- és Dél-Európa fejlesztésére / segélyezésére.
A kelet- és dél-európai képzetlen vagy szakmunkás lakosság is veszít, mert ha munkát akarna vállalni nyugaton és északon, akkor ott már lesz arab menekült, aki megcsinálja.
4. Hosszú távon Nyugat-Európa új gettókat csinál, reménytelen, kitörésre alkalmatlan helyeket.

A jelenlegi cikk nagyon szomorú, mert a végkövetkeztetése az, hogy nagyjából két választásom van hosszútávon:
1. Választom a fasizálódó jobboldal valamelyik formációját, aki legalább lezárja a határt az áradat előtt és gondolkozik visszaszorításában vagy
2. Választom a hülye köldöknéző értelmiségiekből és agyatlan humanistákból álló közepet, akik viszont rettegnek a médiától és nem mernek gyakorlatilag semmit tenni.

Első esetben egy széteső, leszakadó Európát választok, a másodikban egy olyat, amelyben az unokáim már minden reggel Mekka felé fordulva imádkoznak, ha egy-két szakállas idióta addig nem irtotta ki őket.

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 16:18:56

@Énvezettem?:

Utoljára mikor akarta egy hívő rád erőszakolni a világnézetét ?

Akarsz róla beszéleni ?

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 16:20:49

@bbjnick: Csak a jegyzőkönyv kedvéért leírom mégegyszer. A betegség nem alacsonyabbrendűség. Te lehet, hogy ezt gondolod, de én nem. Azt viszont komolyan gondolom, hogy a betegséget (szellemi vagy testi) igyekeznünk kell kezelni, ha van rá lehetőség, hogy egy jobb, teljesebb életnek adjunk lehetőséget ezáltal.

Nem a világot kell felégetni, nem mások halálát kell kívánni, hanem fel kell világosítani az embereket, hogy kikerüljenek a (tömeg)pszichózis alól, amely erre ösztönzi őket.

A felsőbbrendűségről: Szinte biztos vagyok abban, hogy nem tudod azt bizonyítani, hogy akár egyetlen komolyabb egyistenhívő vallásos ember szerint én a menyországba kerülhetek annak ellenére, hogy nem hiszek az istenében. Egyetlen monoteista vallás sem ad erre lehetőséget. Aki pedig nem kerül a menyországba, az a doktrínák szerint a pokolra jut. Nincs köztesország, félmenyország, egy parkoló félúton. Aki pedig a pokolra jut (vagy oda való), az nem egyenrangú azokkal, akik a menyországba kerülnek (vagy ott vannak), és főleg nem felsőbbrendű. Akik a megfelelő istenben hisznek, ők a kiválasztottak.

Ez az egyik sarkpontja, a kiválasztottság érzés biztosításának alapfeltétele az összes monoteista vallásban. Higyj a mi istenünkben, és a menyországba jutsz, akik meg nem hisznek, őket megbüntetjük, mehetnek a pokolra, elkárhoznak, nem érdemesek arra, hogy istennel egy lapon legyenek említve. És pont ezért ilyen káros az összes monoteista vallás: nem hagyja meg a neutralitás, az opt-out lehetőségét, ehelyett egy abszolutista megoldást erőltet mindenáron, közben azt hangoztatva, hogy ez (vagy az) a monoteista vallás a megoldás mindenre, az összes többi vallást kizárva.

Mint írtam, a probléma nem velem van. Csak ezt nem könnyű egyből látni, ha a fejed tele van ellentmondást nem tűrő, csak feketében és fehérben működő megoldásképletekkel.

Jean Sol Partre 2015.11.26. 16:25:24

@Ballib Cenzúra: "Utoljára mikor akarta egy hívő rád erőszakolni a világnézetét ?"

Ó, ha most a jehovistáktól eltekintünk, akkor is elég sok példa van, pl a melegházasság kérdése, az abortusz, mint legjelentősebbek.

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 16:30:24

@MEDVE1978:

"a végkövetkeztetése az, hogy nagyjából két választásom van hosszútávon:"

Sajnos a dolgok leegyszerűsödtek azáltal, hogy a muszlimok megszállni kívánják Európát.

A tények azt mutatják, hgy sehol nem sikerült integrálódniuk akárhova is ment, akármelyik országból, nagyobb muszlim közösség.
A cikk csak azt fejti ki, hogy mi ennek az oka.

Nevezetesen a muszlim hit maga, és a Korán melynek 60-70%-a rólunk hitetlenekről szól.
Ami a kafírokat, minket, bennszülötteket semmire sem tartja, kihasználhatónak, meglophatónak, és Allah akarata szerint feláldozhatónak gondol.

Amelyik városrészben Nyugat-Európában többen ('elegen') vannak, ott már most is államon belüli államot hoztak létre, és bevezették a Sáriát, létrehozták a NO GO ZONE-ákat.

És te választhatsz. Vagy megszoksz, vagy megszöksz.
Hacsak meg nem ölnek töprengés közben.

A jó hír, hogy pusztán ezokból, (nevezetesen a valóság kapcsán) nem kell jobboldalivá válnod, hogy eljuss arra a végkövetkeztetésre, amire eljutottál.

Védjük meg magunkat, aztán majd megbeszéljük, hogy a pridon lehet-e melegeknek tangában vonulni vagy sem.
Ha a muszlimok az imámjukra hallgatva ugyanis kiirtják elsőként a melegeket, akkor ez a kérdés se lesz eldöntendő a jövőben ugyanis.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 16:31:30

@Ballib Cenzúra: Indításnak gondolom elég lesz felhozni a jelenlegi oktatási törvényt hittanórástul.

A kérdést pedig helyesen így kellett volna feltenned: utoljára mikor láttál olyat, hogy egy hívő rá akarta erőszakolni a világnézetét egy nem hívőre vagy nem az ő vallásában hívőre?

Mert egyébként a kérdésed úgy hat, mintha azt kérdeznéd egy nőtől, aki a nemi erőszakról és annak elfogadhatatlanságáról beszélget valakivel, hogy "téged ugyan mikor erőszakoltak meg utoljára?" Mintha azt próbálnád megkérdőjelezni, hogy ha ő nem áldozat, akkor hogyan is tételezhet fel olyat, hogy ilyen akármikor is megtörténhetne.

Ejnye, ejnye...

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 16:35:02

@Jean Sol Partre:

Te kevered a szezont a fazonnal.

Az egyháznak és a hívők nagy részének határozott véleménye van a melegházasságról többek között.
Nevezetesen az a véleményük hogy ne legyen.

Ezt az érdekképviseleti szerveik, egyházi, világi, és civil politiikai fórumokon képviselik.

Ez nem ráerőszakolás.

Hanem demokrácia.
Ahol jó esetben a kormány a többségi akaratnak megfelelően, meghozza a törvényeket.

Sokkal inkább gázos lenne, ha egy elhanyagolható kisebbség miatt erőszakolnák a többségre, azt amit ők nem akarnak, nem gondolod ?

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 16:43:44

@Énvezettem?:
Indításod hazugság.

A szülők választhatnak hittan és erkölcstan között.
Nálam pl az egyik gyerek a hittant, a másik az erkölcstant választotta, így ezt preferáljuk mi is.

A valságban senki soha nem erőltetett rád semmit, legfeljebb vágysz rá, és frusztrál hogy nem történt meg.

Illetve zavar, hogy egy közösség véleménye, akarata jut érvényre a tieddel szemben, mert a (demokratikus) többség ezt preperálja.

Az egyedüli amit nem értek, hogy erőszaknak nevezed a társadalmi akaratot, pl melegházasság kapcsán, viszont szemrebbenés nélkül ráerőszakolnád a többségre, hogy pl házasodhassanak a melegek, ha tehetnéd.

Óriási szerencse, hogy a liberalizmusra hivatkozva nem lehet minden szart ráerőszakolnia többségi társadalomra, akaratuk ellenére.

Megpróbálták ugyan jópáran jópárszor, meg is lett az eredménye. Elég ha csak a 'liberális' jelző jelentéstartalmának módosulására gondolsz napjainkban Magyarországon..

Jean Sol Partre 2015.11.26. 16:46:02

@Ballib Cenzúra: nekem eléggé erőszakolásnak tűnik, hogy a kereszténységre (vagy bármilyen más vallásra) hivatkozva tiltanak meg vagy tesznek kötelezővé valamit a nem vallásosoknak. Mivel más racionális érvük nincs például a vasárnapi zárvatartásra, ezért ezt nyugodtan tekinthetjük a vallási szokásaik ránk erőszakolásának. Hiszen simán megtehetnék, hogy ők maguk nem vásárolnak, vagy a híveknek megtiltják, de nekik ez nem elég. Hívhatod ezt lobbizásnak is, de attól még a lényeg ugyanaz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.11.26. 16:50:02

@Énvezettem?:

Ha most eltekintünk attól, hogy fogalmad sincs arról, amiről halandzsázol ---- okulásként:

www.katolikus.hu/kek/kek00946.html#N120

---, továbbra sem világos, miért fáj neked, hogy mások másban hisznek, mint te?:-)

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 16:54:35

@Jean Sol Partre:

A kormányok hoznak törvényeket.
Ezek közül valamit a többség is támogat, valamit nem.

Teljesen egyértelmű, hogy ha gyakran hoznak olyan törvényt, ami a többségnek nem tetszik, akkor lecserélik a kormányt.

Megjegyzem a vasárnapi zárvatartásban hibáztak szerintem, éppen azért, mert a többség azt nem támogatja.
Még a keresztények többsége sem.

A melegházasságban viszont nem hibáztak, hisz a többség nem támogatja.

Bár egyértelműen kellenek ésszerű határok a munkavállalók érdekében a multik ellenében.
Gondolok itt minimálbérre, és gyerekmunka megtiltására pl.
Könnyen előfordulhat, hogy nem jókedvéből dolgozott valaki vasárnap, hanem azért mert ezt követelte a munkáltató.

Én egyébként azt preferálnám, hogy azok döntsenek akik dolgoztak vasárnap.
Nekem kényelmes ugyan a vasárnapi nyitvatartás, de szívesen lemondok erről a kényelemről akkor, ha egyébként kényszerből szolgálnak ki.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.11.26. 16:55:11

@Jean Sol Partre:

Nem a hívők erőltetik rád a vasárnapi zárvatartást, hanem a kormányzat (amely többségi akaratból kormányoz). Egyébként a vasárnapi zárvatartás az EU-ban az egyik legcombosabb szakszervezeti követelés, tehát nem csak a hívő emberek számára fontos.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 16:56:32

@Ballib Cenzúra: Hát ez a válasz nem nekem ment, mert én egy szóval nem írtam a melegházasságról...

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 17:01:12

@bbjnick: Nem fáj nekem, hogy másban hisznek. Az viszont igen, ha ez alapján a másban való hit alapján feljogosítva érzik magukat arra, hogy akárki életébe is beleavatkozzanak.

Az általad linkelt oldalon találtan ezt:
1034 Jézus gyakran beszél az "olthatatlan tüzű" "gehennáról", [630] amely azoknak van fönntartva, akik életük végéig visszautasították a hitet és a megtérést, és ahol a lélek és a test együtt veszhet el. [631] Jézus súlyos szavakkal hirdeti: "az Emberfia elküldi majd angyalait, azok összeszednek országában minden gonosztettet és gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik őket" (Mt 13,41--42), és Ő fogja kihirdetni a kárhoztató ítéletet: "Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre!" (Mt 25,41).

1035 Az Egyház tanítása állítja a pokol létét és örökkétartó voltát. Azok lelkei, akik halálos bűn állapotában halnak meg, a halál után azonnal a pokolba jutnak, ahol a pokol kínjait szenvedik, "az örök tüzet". [632] A pokol legsúlyosabb kínja az örök elszakítottság Istentől, akiben egyedül talál az ember életet és boldogságot, melyre teremtetett és amire vágyakozik.

Ezt hogyan magyarázod? Melyik állításommal áll szemben?

Jean Sol Partre 2015.11.26. 17:06:07

@Ballib Cenzúra: @bbjnick: nyilván a kormányzat hozza a törvényeket, ebben nincs vita. Azt tekintem a vallások erőszakának, amikor kimondottan a vallási törvényekkel indokolnak egy törvényt. A kormányzatban ott a KDNP ami kimondottan a kereszténységet hivatott képviselni, ők javasolták a zárvatartást, és kimondottan a kereszténységre hivatkozva.
Ha bármi más racionális magyarázat van, az ok, a többség az többség, a kormány az kormány.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.11.26. 17:06:55

@Énvezettem?:

"Nem fáj nekem, hogy másban hisznek. Az viszont igen, ha ez alapján a másban való hit alapján feljogosítva érzik magukat arra, hogy akárki életébe is beleavatkozzanak." --- írod.

Hol és mikor avatkoznak bele a hívők a te életedbe? Konkrétan!:-)

"Melyik állításommal áll szemben?" --- kérdezed.

Olvasd végig a linkelt cikkelyt!

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 17:14:56

@Jean Sol Partre:
Ettől azért bonyolultabb a képlet, és ha csak vallási okai lettek volna a törvénynek, soha nem vezetik be.
Más magyarázatot én is írtam, pl munkavállalók jogai kapcsán, ezokból szeretné EU-ban is néhány szakszervezet is.

Pl néhány teória, mely azon elmélkedik a KDNP miért akarta a törvényt, illetve hogy a Fidesz miért engedett, a törvény népszerűtlensége ellenére:
www.policyagenda.hu/hu/nyitolap/ez-lehet-a-vasarnapi-zarva-tartas-oka

De fent már leírtam.
A keresztények semmit nem erőszakolnak senkire.
Az egyházak, és más civil, egyházi és politikai szervezetek végzik az érdekképviseletet.

Ahogy minden más közösség esetén is lobbiznak, pl melegeknél, a saját civil, és politikai köreikben.

A kormány meg ezen hatások, és saját kül-, bel-, és gazdaság- politikai céljaik figyelembevételével meghozza a törvényeket.

Az a kormány bír hosszú távon kormányozni, mely a többségi társadalomnak megfelelő törvényeket hoz.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 17:20:33

@bbjnick: Folyamatosan szembesülök azzal, hogy vallásos emberek feljogosítva érzik magukat arra, hogy gyilkoljanak, nemi szerveket csonkítsanak, azt követeljék, hogy a vallásosságuk miatt akárki már jogait tiporhassák. Árad a hírekből ez, elég bekapcsolni a tévét. Ezzel beavatkoznak az életembe. Ha nem lenne vallás, nem lennének ezek a hírek sem.

Végigolvastam a cikkelyt, és sajnos nem találtam benne azt, hogy annak ellenére, hogy én nem vagyok vallásos és nem hiszek sem istenben, sem Jézusban, a menyországba kerülhetnék. Azt viszont igen, hogy az összes többi gazemberrel egy örökkévalóságig fogok a pokol tüzén szenvedni.

De lehet, hogy kihagytam egy lényeges paragrafust. Bemásolod ide?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.11.26. 17:39:21

@Énvezettem?:

--- Te valami futóbolond vagy? Ha én arról panaszkodnék, hogy a hitetlenek gyilkosságai, jogtiprásai áradnak a hírekből és ezzel beavatkoznak az életembe, mit gondolnál rólam? Azt gondolom én is rólad.

--- Ha te nem hiszel a Mennyben, miért akarsz odajutni?

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.11.26. 18:42:15

@Énvezettem?:

Feltételezem az iszlám vallásról beszélsz, hisz te személyesen csak azzal szembesülhettél, hogy az iszlám nevében "emberek feljogosítva érzik magukat arra, hogy gyilkoljanak, nemi szerveket csonkítsanak, azt követeljék, hogy a vallásosságuk miatt akárki már jogait tiporhassák".

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 19:07:55

@bbjnick: Szeretnélek megkérni, hogy ne sértegess, én sem sértegetlek téged.

Minden jogtisztelő embert bánt, ha azt látja, hogy az emberek egymást gyilkolják, ha a jogrendszert semmibe veszik. Ez teljesen normális minden jogállamban. Remélem te is ezt gondolod rólam.

Nem mondtam soha, hogy a menybe szeretnék jutni. Nem tudom, ezt honnan veszed.

A kérdéseimre viszont még mindig nem válaszoltál, és az állításaimat sem cáfoltad meg, pedig jó lenne hallani az érveidet.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 19:19:32

@Ballib Cenzúra: Nem csak az iszlám vallásról van szó. Gondolj csak a fiúk nemi csokítására (körülmetélés) és annak messzemenő következményeire a szexuális életükre nézve. Vagy az ausztrál "lopott gyerekek"-re (stolen children), ahol generációk szenvedték meg az erőltetett hittérítést.

Sajnos nem tudok egyetlen olyan monoteista vallásról sem, amelynek hívői a vallás nevében ne követtek-követnének el szörnyűségeket.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 19:38:09

@Ballib Cenzúra:

"A keresztények semmit nem erőszakolnak senkire.
Az egyházak, és más civil, egyházi és politikai szervezetek végzik az érdekképviseletet."

Ezzel a gondolatsorral az a baj, hogy az érdekképviseletek nem elidegeníthetők azoktól, akiknek az érdekét képviselik. Sőt, az érdekképviselők pont azt teszik, ami a nevükben van: a keresztény érdekeket képviselik a keresztények beleegyezésével.

Ha a keresztények tényleg nem akarnának senkire semmit se rákényszeríteni, akkor világossá tennék az érdekképviseleteik számára, hogy nem így, hanem amúgy kell az ő érdekeiket képviselniük. De nem hallom se sűrűn, se ritkán, se soha, hogy az itthoni keresztények keményen tiltakoznának az itthoni érdekképviseletüknél, hogy "ne, mégse kényszerítsük rá a magyarokra, hogy ne csinálhassak ezt vagy csináljanak inkább azt, mert mi nem szeretnénk a saját értékrendünket másokra kényszeríteni, mert az nem keresztény viselkedésre utalna."

Bell & Sebastian 2015.11.26. 19:48:40

@Énvezettem?: Ha jól értem az a kérdés, mi van az egyéni utasokkal? Erre, még a legnagyobb jóindulat mellett sem, nem lehet válaszolni. Ebből a viszonyból, ha kimarad a közösség, csak Isten marad, azaz: közvetlen elszámolásban vagytok egymással.

Minden lehetséges és annak az ellenkezője is.

Így aztán, ha ezzel jössz kötözködni hozzám, azt mondanám rá, oldd meg. Ha mégegyszer jönnél azzal, hogy márpedig nem válaszoltam tisztességesen, a következő javaslatom az lenne, minden, testvéri szeretetem kimutatatása mellett, hogy: baszódjál meg édes fiam, de békességgel!

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.26. 20:54:19

@Bell & Sebastian: Nem jöttem kötözködni hozzád, sőt szólni se szóltam hozzád egy szóval sem, de úgy látszik neked is csak sértegetésre futja...

Milyen egyéni utasokról beszélsz?

I_Isti 2015.11.26. 21:41:49

@Énvezettem?: Ha nem akarsz a Mennybe jutni, akkor nem jutsz oda.
Csak nem gondolod, hogy majd valaki akaratod ellenére betuszkol oda?

" Ő fogja kihirdetni a kárhoztató ítéletet: "Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre!" (Mt 25,41)."

A "gyehenna" egyébként nem a pokolban van, hanem egy konkrét földrajzi hely ge Hinnom, vagy más néven Hinnom (fiainak) völgye.
Amikor Jézus az "örök tűzről" beszél, akkor nem arról szól, hogy az emberek a pokolban örök tűzben fognak égni, hanem arról, hogy a _feltámadás_ után fognak a szemétégetőbe kerülni, miután sor került a "Nagy Fehér Trón" előtti ítéletükre.

Igen, mindenki -- beleértve Te is -- föl fog támadni, és testben fog megállni Isten előtt és megítéltetni.

Kivételek:
1) Mózes (mert ő már testben van a Mennyben)
2) Illés (ugyancsak testben van a Mennyben, aki testben van a mennyben, az már nem tud föltámadni - nyilván.)
3) azok a keresztények és ószövetségi "szentek" akik
a) Jézus Krisztus feltámadásakor támadtak föl,
b) akik az elragadtatáskor életben lesznek, és "alkalmasaknak találtatnak" az elragadtatásban részt venni
c) akik az elragadtatáskor, vagy Jézus második eljövetelekor feltámadnak
c) akik a nagy nyomorúság végén támadnak föl.
(esetleg közben - ezen lehet vitázni)

Szóval. Az egész nem úgy működik, ahogy a biblia állításaival tisztában nem lévő emberek kitalálták...

Ráadásul a Mt 25-ben nem az emberek ítéletéről van szó, hanem a _nemzetek_, népek ítéletéről, ami egyértelműen a nagy nyomorúság után, viszont az ezer éves királyság megalapítása _előtt_ lesz:
31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
32. És elébe gyűjtetnek mind a _népek_, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

Vagyis lesznek olyan népek, amelyek nem mehetnek be a békességbe, hanem csúfosan rövid idő alatt kipusztulnak.

(Pedig ekkor már legalább az emberiség kétharmada lesz valamilyen módon a "nagy nyomorúság" valamelyik háborújának áldozata -ez még tesók között is legalább 4-5 milliárd ember...)

Ja, a keresztényeknek is lesz ítélete, de nem a Nagy Fehér Trón előtt, (a második feltámadás, az ezer éves királyság után, lásd még Jelenések 20-11. -- hanem az igazak feltámadása után, amikor megállnak Jézus Krisztus trónja előtt, és Ő ítéli meg őket.

Na, ez az a pont, ahol nem szeretnék Semjén Zsolt helyében lenni... :D

Bell & Sebastian 2015.11.26. 22:57:00

@I_Isti: Pontosan miért is? Nem lehet mindenki Chuck Norris.

Bell & Sebastian 2015.11.26. 23:00:22

@Énvezettem?: Jószolgálati küldetésem: ide verek - oda verek, megjöttek a pull overok.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.11.27. 08:32:45

@Énvezettem?:

Olvasni nem tudok helyetted:

"Az egyes emberek halhatatlan lelkükben haláluk pillanatában, a különítéletben megkapják örök fizetségüket Krisztustól, aki élőknek és holtaknak Bírája."

hacsaturján 2015.11.27. 09:39:09

nem megmontam kurva kölök, hogy ne igyá annyi internetet? igyá inkább noát, attul legalább vakulsz is, okosocc is.

Jean Sol Partre 2015.11.27. 09:56:52

@Ballib Cenzúra: sokan szokták emlegetni a "liberálisok diktatúráját", akkor ők is tévednek, hiszen a liberálisok (vagy bárkik) is csak lobbiztak és a szabadon megválasztott kormány döntött?

Jean Sol Partre 2015.11.27. 10:00:37

@Énvezettem?: mivel az ateizmus is egy vallás a sok közül, én lassan ejteném ezt a vitát a helyedben.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 11:26:52

@Jean Sol Partre: Elérkeztél az egyik végső, de teljesen hibás érvhez, amit vallásos emberek szoktak felhozni.

Az ateizmus nem vallás. Hanem pont az isten létezésének alapvető megkérdőjelezése. Vagyis nem hiten alapszik, hanem annak a, vallásosak számára kényelmetlen, kérdésnek a feltevésén, hogy logikus-e az isten létezésébe vetett feltétlen hit? Egyáltalán létezik-e isten?

Szóval nem vallás, sőt, pont az ellenkezője abból a szempontból, hogy nem elégszik meg azzal, hogy "így van és kész, fogadd el és ne ellenkezz", hanem megpróbál a "létezik-e isten?" kérdésre logikai alapokon elfogadható választ kapni.

Persze vallásosként kényelmesebb ejteni a vitát, hiszen komoly kongnitív disszonanciát okoz annak felismerése, hogy ezekre a kérdésekre egy vallásos nem igazán tud értelmes válaszokat adni azon felül, hogy ő hisz, tehát ennek így kell lennie. S ezzel megint visszatér a beszélgetés a másik kényelmetlen pontra, a pszichózisra és annak kezeletlen állapotára...

Messzi Vetek 2015.11.27. 11:52:11

@Énvezettem?: értjük. mindenki hülye, csak maga helikopter. előfordulhat.
akkor az a javaslatom, nyisson olyan praxist, ami pszichiátriai kezelést ajánl vallásosaknak és gyógyítsa őket gyógyszerrel ateistává. mármint azokat, akik jelentkeznek a kezelésre.
ez egy szép küldetés/életcél lehet (magának), amiben végre kiteljesedhet meggyőződése. és akkor mindenki boldog a végén: maga is tett a "betegség" ellen, meg a betegek is gyógyulhatnak. ének, tánc!

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 11:59:38

@bbjnick: Aha, és azért mert ezt a fantazmagóriát valaki ezer-kitudja-hány-száz évvel ezelőtt az akkor világkép (a Föld lapos, a csillagok mozdulatlanul fel vannak szegezve az égre, a villám az ördög műve, a rabszolgaság teljesen normális, etc.) szerint leírta, te gondolkodás nélkül elhiszed?

Nem akarlak megsérteni, de tényleg jobb szerinted az a hozzáállás, hogy elmúlt néhány évszázad erkölcsi és értelmi fejlődését alapjaiban mellőzöd?

Jean Sol Partre 2015.11.27. 12:22:01

@Énvezettem?: igaz, nem vallás, hiszen nincsenek szertartásai, szokásai, szabályai. De ugyanúgy hitre alapul, arra a hitre, hogy nincs isten. Bizonyítani ugyanúgy nem lehet, mint bármelyik másik hitet.

Nem vagyok vallásos, nem tisztem bbj-t vagy bárkit védeni, nem is szorulnak rá, csak értelmetlennek találom az efféle vitákat.
Ezért:
" komoly kongnitív disszonanciát okoz annak felismerése, hogy ezekre a kérdésekre egy vallásos nem igazán tud értelmes válaszokat adni azon felül, hogy ő hisz"

Ha belegondolsz, az ateista pont ugyanúgy nem tud értelmes válaszokat adni rá azon kívül, hogy ő nem hisz.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 12:31:10

@Messzi Vetek: Tényleg jó lenne komolyabb szintű beszélgetést folytatni erről a témáról, de sajnos ilyen hozzáállással ez nehézkes...

Mellesleg a pszichiátriai kezelések legfontosabb eleme az, amikor a beteg ráébred arra, hogy tényleg szüksége van a segítségre. Főleg pszichózis esetén, ahol annyira biztosak tudnak lenni a páciensek az általuk kivetített (hamis) világképben. Ezt csak egyféleképpen lehet áttörni, és itt semmi szükség gyógyszerekre: szembesíteni kell őket az általuk képviselt "világkép" tarthatatlanságával azt remélve, hogy ez a kettősség és az általa okozott tudati konfliktus elég arra, hogy a személy felismerje a pszichózis jelenlétét. Csak akkor lehet tovább lépni, ha ez a felismerés megtörtént.

A kognitív disszonancia keményen átsüt a kérdéseimre vagy kijelentéseimre adott reakciókból itt fentebb, szóval legalább egy lépéssel közelebb kerültünk a megoldás felé... Ja, és a gúny egy teljesen normális köztes lépcsőfoka a konfliktuskezelésnek: a heves ellenkezést követi, a gúnyt pedig a rendszerint az apatikus megadás, néhányan már elértek ide (bár rendszerint ez egy nagyon rövid állapot egy alapszintű konfliktusnál).

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 12:45:02

@Jean Sol Partre: Az ateisták nem jelentik ki, hogy isten létezik. Ebben nem kell hinniük sem. Sem abban, hogy isten nem létezik. Ami nem létezik, annak a nemlétezésében nem kell hinni. Ezért nem bionyítaniuk sem, hogy isten nem lézetik, mert nem tételezik fel, hogy isten igenis létezik.

Egy hasonlattal érve: ha nem hiszek abban, hogy a Rákóczi út közepén a belső sávban van egy alma a földön ami meghatározza, hogy miben higyjek, kit szeressek, hogyan viselkedjek, stb., akkor nem kell az binyítanom senkinek, hogy márpedig ilyen alma nem létezik a Rákóczi úton. Attól teljesen függetlenül, hogy világgá kürtölöm-e, hogy márpedig ez az alma az egész világon a legfontosabb alma és mindenkinek ezen alma szerint meghatározott törvények alapján kell élnie.

A bizonyítás kötelezettsége a vallásos embereken áll: nekik kellene már egyszer végre megkérdőjelezhetetlenül bizonyítaniuk, hogy isten, Jahve, Allah, és a többi fantazmagória, létezik.

Erre viszont az elmúlt több ezer év alatt nem voltak képesek.

Azt, hogy azt ne fogadjuk el a valóság teljes és valós leírásának, amit pszichózis alatt álló emberek hozzáképzelnek (lásd egy feljebbvaló leírhatatlan és bizonyíthatlanul létező vagy nemlétező akármi jelenléte és ennek szükségessége), ahhoz nem kell hit.

A beszélgetésnek meg azért van értelme, mert azok, akik ilyesfajta pszichózis alatt állnak (alma, isten, teljesen egyenértékű, bármennyire is személyesen érintettnek érzik ezt az összehasonlítást azok, akik az alma helyett istenben hisznek), azoknak segítségre van szüksége ahhoz, hogy a valótlan világkép hatása alól kikerüljenek. Ezek a beszélgetések azok, amik megteremt(het)ik az alapot a továbblépésre.

Messzi Vetek 2015.11.27. 12:51:02

@Énvezettem?: milyen "magas szintű" beszélgetésre vágyik? teológiai, ontológiai vitára? tényleg azt hiszi, hogy fog itt olyat írni, ami maga előtt még senkinek sem jutott az eszébe?
ne szórakozzunk már.
itt nem arról van szó, hogy kinek van _igaza_. arról van szó, hogy erőszakosan - azok akarata ellenére - akarja a népesség jelentős (nagyobb) részét a maga hitére konverzálni. és erre magát az jogosítja fel, hogy kijelenti: maga (meg hittársai) birtokában van a végső tudás.
nem emlékezteti ez valamire...?

olvassa el utolsó hozzászólását úgy, hogy azt magára vonatkoztatja. van erre egy régi szép magyar mondás: más szemében ő a szálkát megleli, a magáéban a gerendát feledi.

Jean Sol Partre 2015.11.27. 12:51:49

@Énvezettem?: "Ami nem létezik, annak a nemlétezésében nem kell hinni. "

azt ugye tudod, hogy ez ostobaság. Akkro régen a kvantumok se léteztek, mert nem tudtál róla, és így tovább? Amúgy ha tanultál matematikát, tudhatod, hogy a nem létezést is igenis bizonyítani kell. Ez van, ha azt mondod, nincs, akkor bizonyítsd. Vagy lásd be, hogy te is csak hiszed, hogy nincs.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 13:08:22

@Jean Sol Partre: Milyen egyszerű lenne ez a vallásosaknak, hogy bármilyen agyaszülemény kitalálása után azt mondhassák, hogy márpedig nem nekem kell bizonyítani azt, hogy ez a fantazmagória létezik, hanem azoknak kell bizonyítania azt, hogy nem létezik, akik ezt nem akarják nekem elhinni.

Megpróbáltad, de nem sikerült. Mint mondottam, a bizonyítás kényszere azokon áll, akik szerint nekem is el kellene azt hinni, amiben ők hisznek.

Szóval, mi is a bizonyítékod arra, hogy isten létezik? Én még nem találkoztam egyetlen elfogadható magyarázattal sem, amely kiállta a logikai (nem hiten alapuló) keresztkérdéseket.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 13:14:01

@Messzi Vetek: Nem teológiai vagy ontológiai vitákra vágyom, mert ezek öndefiniálásra alapszanak és emiatt teljesen értéktelenek a világ megismerésében.

Mint fentebb állítottam, az istenben való hit egy pszichózis: olyanban hisz valaki ami nem létezik.

Én nem állítom, hogy isten (akármelyik a katalogizált 1500-nál is több verziója közül) létezik. Erre miért érvényes a pszichózisról leírt állítások?

Vagy kihagytam volna azt a világot megrengető hírt, hogy végre valakinek sikerült bizonyítania, hogy isten, vagy Jahve, vagy Allah, vagy Zeusz, vagy Athene vagy akárki is létezik és innentől kezdve mindenkinek ebben kell hinnie??

Értem én, hogy ön hisz istenben, de ez a hit semmire nem jogosítja fel, főleg nem a valóság másnak hazudására...

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 13:20:25

@Jean Sol Partre: És hogy a hasonlatra is válaszoljak: nem azt mondtam, hogy ha nem hiszek benne, akkor nem létezik. Hanem azt, hogy ha nem létezik, akkor nem kell bizonyítanom, hogy ez így is van, és főleg, hogy nem kell HINNEM, hogy nem létezik.

Te sem töltöd azzal a napod, hogy kitalálj új dolgokat, amik nem léteznek, és bebizonyítsd, hogy tényleg nem léteznek.

Viszont ha előállsz azzal, hogy valami létezik, és mások rákérdeznek, hogy honnan veszed ezt, akkor bizony elő kell állni a farbával, mert egyébként csak az "Elvis márpedig él" kategóriába tartozol... :D Ja, és persze nem nekik kell bizonyítani, hogy Elvis tényleg halott, hanem neked, hogy tényleg él. Mert te állítod, hogy él, nem ők.

Jean Sol Partre 2015.11.27. 13:28:04

@Énvezettem?: mint mondtam, én nem vagyok vallásos, tehát nem kell bizonyítanom semmilyen isten létezését.

Eddig rendben is van, ha te csak úgy önmagában nem foglalkozol a dologgal, akkor nincs is bizonyítási kényszered. Viszont te a vallásosokkal vitatkozva _állítod_, hogy nincs isten ("olyanban hisz valaki ami _nem_létezik_."). Ez esetben viszont bizonyítanod kell. Az világos, hogy rájuk hárítod a bizonyítást (miszerint van), de ennek hiányában annyit mondhatsz, hogy nem tudhatjuk, van-e. Vagy bizonyítanod kell, miért tudjuk, hogy nincs. Vagy bevallanod, hogy te szimplán _abban_hiszel_, hogy nincs, illetve _nem_hiszel_ a létezésében.

Jean Sol Partre 2015.11.27. 13:30:37

@Énvezettem?: "Te sem töltöd azzal a napod, hogy kitalálj új dolgokat, amik nem léteznek, és bebizonyítsd, hogy tényleg nem léteznek."

a tudomány elég sok ága foglalkozik azzal, hogy csak úgy kitalál dolgokat, aztán próbálja bizonyítani, hogy igaz. Nem csak a matematika, hanem a fizika is így működik mostanában, meg a gyógyszerkutatás, és sok más is.

Messzi Vetek 2015.11.27. 13:32:44

@Énvezettem?: "Mint mondottam, a bizonyítás kényszere azokon áll, akik szerint nekem is el kellene azt hinni, amiben ők hisznek."

nos, szerintem nem kell elhinnie, hogy van Isten. maga szerint viszont mindenkinek el kell hinne, hogy nincs. még mindig nem esik le, hogy fordítva ül a lovon? maga az, aki toporzékolva követeli, hogy mindenki járjon a maga útján. de amúgy mindegy, nem gondoltam, hogy ezt be fogja látni, egy fórum nem alkalmas terep erre.

posztszkriptum: az, hogy én mit hiszek ebben a témában, az teljesen irreleváns egyébként.
de én ezt most meguntam már, úgyhogy további szép napot kívánok.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 13:59:12

@Jean Sol Partre: Addig, amíg nem bizonyított isten létezése, addig nem állítható az, hogy létezik. Nincs olyan köztes állapot, hogy én állítom, tehát már biztos nem igaz, hogy nem létezik, de még nem biztos, hogy tényleg létezik. Ez maximum egy sejtés arra vonatkozóan, hogy isten létezHET. Nem arra, hogy tényleg léteZIK.

Vagyis akárhány vallás vagy vallásos ember állíthat akármit akármelyik istenről, de amíg nem bizonyítják, hogy tényleg valós az, amit állítanak, addig az állításuk valótlan. Vagyis még egyetlen isten sem létezik, bár a vallásosak szeretnék, ha többen is áldozatul esnének annak a hibás logikának, miszerint mi kitaláltuk (bizonyítani nem tudjuk), tehát már nem lehet az, hogy nem létezik.

Addig, amíg nem bizonyítják, addig nem kell még feltételeznünk sem azt, hogy létezik. Nincs rá elég indok. És ezért nem is kell HINNEM abban, hogy nem létezik, mert bizonyítás nélkül az összes létezésre hivatkozó csak SZERETNÉ, ha így lenne. De nincs így, legalábbis addig, amíg bizonyítást nyer.

Mégegyszer: akik szerint isten (akármelyik a sok közül) létezik, azoknak kell először kitalálniuk, hogy miért is igaz ez. Nem nekem, hogy miért nem.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 14:05:24

@Messzi Vetek: Én nem azt kérem, hogy a vallásosak, istenhivők higgyék el, hogy nincs isten. Én arra várok, hogy belássák, mekkora tömegpszichózis áldozatai azzal, hogy azt hiszik, hogy ez az egész fantazmagória valós.

Vagyis nem fordítva ülök a lovon, hanem pont azt állítom, hogy nincs ló. És akik azt hiszik, hogy rajta ülnek, és a jó irányba néznek, azok magukat áltatják.

Persze könnyebb azt hinni, hogy van ló, és milyen jó a levegő ott fent, mint ellenőrizni, hogy tényleg létezik-e. Mert a valósággal való szembesülés elég sok kérdést vetne fel, az önbecsülésben eső károkat már nem is említve.

Ezért nehéz ez...

Messzi Vetek 2015.11.27. 14:13:46

@Énvezettem?: no, hát ha erre vár, akkor nincs semmi baj, várjon továbbra is! sok sikert és izgalmas várakozást. :)

Jean Sol Partre 2015.11.27. 14:49:20

@Énvezettem?: "Ez maximum egy sejtés arra vonatkozóan, hogy isten létezHET. Nem arra, hogy tényleg léteZIK."

De te állítod, hogy NINCS. Nyilván akkor ezt bizonyítani is tudod.
Az van, hogy valaminek a nemlétét nem bizonyítja az, hogy a léte nincs bizonyítva, szóval ha ennyire biztos vagy abban, hogy nincs, akkor erre jó okod kell legyen.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 15:16:49

@Jean Sol Partre: Mint mondottam, nem az én dolgom az összes nemlétező dolog nemlétezésének a bizonyítása. Ezzel azt próbálod csak elérni, hogy nekem kelljen bizonyítani, hogy a "flying spagetti monster" vagy a "flying teapot" nem létezik. Nem én állítom, hogy ezek a dolgok léteznek. Csak azt, hogy még nem láttam rá bizonyítékot, hogy tényleg léteznek. Vagyis minden praktikus és elvi meggondolásnak megfelelően nem létezik.

Ezt az egész "bizonyítsd be, hogy isten nem létezik" csak azért erőlteted, mert képtelen vagy bizonyítani hogy isten létezik. Mint mondtam a vallásosok alapvető bizonyítási kényszer alatt állnak akkor, amikor azt jelentik ki, hogy isten, aminek létezésére még nem találtunk bizonyítékot, tényleg létezik. Nem az én dolgom bizonyítani, hogy tényleg nem létezik, hanem a tiéd (ha vallásos vagy), hogy igen.

De tegyük fel, hogy nekiállok bebizonyítani, hogy isten nem létezik, és nem sikerül. Ha még nem is sikerülne bebizonyítanom, hogy isten nem létezik, az sem lenne semmilyen garancia arra, hogy tényleg létezik. Csak megadná a lehetőséget arra, hogy LEHET, hogy létezik. Szóval ha bizonyítom, ha nem, hogy nem létezik, attól még nem fog létezni. Ahhoz, hogy a létezésben biztosak lehessünk, ezen létezést neked (mint vallásosnak) kell azt bizonyítania, mert te állítod, hogy "igen, isten létezik".

Amíg ez nem történik meg, addig ez a kijelentés sajnos az "Elvis márpedig tényleg él" kategóriába tartozik: fantazmagória, alaptalan állítás, a tömegek megtévesztésére használt anyagi érdekből tett manipulatív kijelentés.

Jean Sol Partre 2015.11.27. 15:22:21

@Énvezettem?: "Csak megadná a lehetőséget arra, hogy LEHET, hogy létezik"

Pontosan erről beszélek.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 15:42:33

@Jean Sol Partre: Csakhogy ez még nem bizonyítja, hogy létezik, csak ugyanarra a hipotetikus bizonyítatlan szintre emeli, ahol a "flying spagetti monster", a "flying teapot", az "Elvis mégis él" és minden más agyszülemény található. Aki ezekben hisz, azt a legjobb esetben kinevetik...

Ezek alapján visszatértünk oda, hogy a vallás tömegpszichózis, amelynek 'elszenvedői' nem bizonyított dolgokban hisznek.

Nagyjából itt annyiba is lehetne hagyni a dolgot, ha nem használták-használnák ki ilyen következetes és embertelen módon ebben a tömegpszichózisban résztvevő embereket. Mert innentől kezdve ez már közügy, mégpedig egy fontos közügy, nem csak magánemberek magánügye.

Jean Sol Partre 2015.11.27. 16:01:03

@Énvezettem?: mint mondottam, nem akarom bizonyítani, hogy létezik, főleg, hogy nem is hiszek benne.
Viszont te megrögzötten állítod, hogy NEM létezik, miközben te sem tudod ezt bizonyítani. Tehát te is csak hiszel a nemlétezésben, miközben semmiféle bizonyíték nincs se pro, se kontra.

Az a probléma, hogy a világban vannak dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni, a tudomány eszközeivel sem. Többek között a világ puszta létezése is ilyen. Erre pedig bármelyik isten pont ugyanolyan jó magyarázat, mint bármi más, hiszen ha elfogadjuk az ősrobbanást, akkor se tudjuk, mi volt azelőtt, a kérdések a végtelenségig folytathatók.
Így aztán Isten nem esik egy kategóriába Elvis halálával, amire kézzelfogható bizonyítékokat tudunk gyűjteni és végleg megnyugtatóan eldönteni a kérdést.

Én például elfogadom, hogy ezekre nincs válasz (lehet, soha nem is lesz) és kész, ezért nekem sem hinnem nem kell, sem tagadnom Istent, ettől persze még ez is csak egy hit.
A tiéd meg pláne az, mert te kimondottan abban hiszel, hogy bárki bármit mond, Isten nem létezik.

Énvezettem? · http://envezettem.blog.hu 2015.11.27. 17:09:48

@Jean Sol Partre: Vagyis akkor szerintem minden létezik, aminek nem létezését nem tudjuk 100%-osan bizonyítani?

Mint mondtam korábban, nem kell hinnem isten nemlétezésében, mert amíg nem bizonyította valaki kétséget kizáróan, hogy létezik, a nemlétezése a kiindulási pont, nem annak az eshetősége, hogy lehet, hogy létezik.

A világ létezését elég jól meg lehet magyarázni tudományosan, nem kell hozzá egy isten sem. Sőt, ha jobban belegondol valaki, az összes olyan dolgot meg lehet magyarázni tudományosan, amihez isten korábban kellett (a villámtól a szociális viselkedésnormákig, amit "jó"-nak titulál a többség). Isten már a múlt században is erőltetett volt, mostanra pedig tényleg megért az ideje, hogy a monoteista istenségek is felkerüljenek oda, ahol a többi poli- és oligoteista istenségek laknak: a könyvtárak polcaira.

Az "isten létezik" állítást pedig nem "Elvis nem él" hanem az "Elvis mégis él" állítással hasonlítottam össze. Jelentős különbség! Vagyis azzal az állítással, miszerint a meglévő bizonyítékok és logikai elemzés ellenére valaki azt állítja, hogy mégiscsak létezik valami.

Jean Sol Partre 2015.11.27. 17:29:27

@Énvezettem?: "Vagyis akkor szerintem minden létezik, aminek nem létezését nem tudjuk 100%-osan bizonyítani?"

mondtam én ilyet?

" miszerint a meglévő bizonyítékok és logikai elemzés ellenére valaki azt állítja, hogy mégiscsak létezik valami."

Istenre (a nemlétezésére) lennének meglévő bizonyítékok és logikai elemzések? Olyanok, amik kétségen kizáróan bizonyítanának bármit is?

"A világ létezését elég jól meg lehet magyarázni tudományosan"

Tényleg? A mai hírekben lehetett, mert még nem hallottam. Mesélj!

annamanna 2015.11.28. 04:11:20

@Jean Sol Partre: "A Vallási ismeretek nevű tárgy tantervén tavaly februárban változtatott a kormány, ekkor kezdték el többen kifogásolni, hogy a különböző vallások mellett az ateista nézetek nem kaptak helyet."

Tehát az ateizmus vallás? Milyen istent imád?

Jean Sol Partre 2015.11.28. 11:17:25

@annamanna: szerintem nem igazi vallás, de hit. Mondjuk a tudomány mindenhatóságában, de valószínűleg minden ateistánál kicsit másban.

Szerintem is helye van a vallásoktatásban, mint a fizikában a vákumnak.

Jean Sol Partre 2015.11.28. 11:20:12

@annamanna: mit lehet erre mondani? borzalmas. meg fogom mutatni a gyerekeimnek, pont közelednek a partizós korszakuk felé.

annamanna 2015.11.29. 01:44:24

@Jean Sol Partre: ó, köszi. Valójában szerettem volna hozzátenni, hogy terjeszd légyszi, mivel a srácnak is ez a kérése - aki megnézi, adja tovább a videót, hogy minél több emberhez jusson el a példája. Tehát ha a gyerekeid is továbbadnák másoknak, az jó lenne. Legalább arra legyen jó az, ami vele történt, hogy másokkal ne történjen meg. :(
A srácnak nyilván muszáj értelmet és célt találnia az életben, és a saját túlélését, pszichés egészségét segíti, ha azt érezheti, hogy mindez nem történt vele hiába, ő személyesen egy élő üzenetté vált a drogok elleni háborúban. Akármilyen elkeserítő is az állapota, ettől kapott egy küldetéstudatot, az eddigi céltalan linkeskedés helyett. Elég furcsa ez, de rajta kívül már sok emberrel megtörtént, hogy akkor jött rá arra, hogy az életének valós értelme és fontos célja van, amikor látszólag tönkrement az élete.

Ami az ateizmust illeti - létezik egy tudomány, amit egyetemi tanszékeken oktatnak, az a neve, hogy vallástudomány. Teljesen biztos vagyok benne, hogy nem foglalkozik az ateizmussal, mivel a vallástudomány tárgya a vallás és nem annak a hiánya. Legfeljebb az ún. "pogányságot" kutatják, de az nem ateizmus, hanem valamiféle kultusz. Az ateizmusban nem lehet a vallást tanulmányozni, mert az ateizmus nem vallás és nem is kultusz.
Tehát, ha a tantárgy neve kifejezetten Vallási ismeretek, akkor ott nem lehet mit kezdeni az ateizmussal.
Ez most megint a szavak értelmetlenné tétele, amit már olyan sok esetben meg lehetett figyelni. Ez egy trükk, egy blöff; ha teljesen szétzilálom egy szó jelentését, akkor azt értek rajta, amit csak akarok, és ha én pont az ellenkezőjét akarom érteni rajta, akkor sincs joga senkinek elvitatni tőlem a szó használatát. Például az illiberális szóról úgy tűnik, ez a liberalizmusnak valamiféle alfaja, pedig tökéletesen mást jelent és az égvilágon semmiféle köze sincs a liberalizmushoz.
Ugyanígy a híres jelszó: a szabadság szolgaság, a háború béke és a tudatlanság erő. Meg hogy hívjatok Lorettának, gyereket akarok szülni, mert jogom van hozzá.

Jean Sol Partre 2015.11.29. 20:11:23

@annamanna: a vallástudomány nyilván nem foglalkozik az ateizmussal, hiszen az tényleg nem vallás és nincs mit rajta ez ügyben kutatni. Viszont az iskolában vallások címen tulajdonképp világnézeteket tanulnak, és ezek között az egyik az ateizmus, ezt is be kell mutatni a gyerekeknek, hogy milyen vallások vannak, és hogy van olyan is, hogy valaki nem hisz egyik istenben sem. Hogy ezt most vallási ismereteknek kell-e hívni vagy sem, ez más kérdés, hajlamos vagyok igazat adni neked ebben, máshogy kéne nevezni.

annamanna 2015.11.30. 00:48:08

@Jean Sol Partre: Oké, értem, de ahogy nézem, a tantárgyat azért hozták létre, "hogy a diákok "megértsék a vallási nézetek sokszínűségét Nagy Britanniában"". Ez a tantárgy célkitűzése. Ebből a szempontból az ateizmus egyetlen mondat: az ateisták mindebben nem hisznek. Pont. Most nem tudom, hogy lehet átalakítani a tantárgyat, eztán minden mondathoz hozzátesznek még egy mondatot? Pl. a buddhisták így és úgy - de az ateisták ebben nem hisznek. A mohamedánok így és úgy - de az ateisták ebben nem hisznek. A zsidók így és úgy - de az ateisták ebben nem hisznek. A sintoisták így és úgy - de az ateisták ebben nem hisznek. A keresztények így és úgy - de az ateisták ebben nem hisznek. Nem tudom, ennek mi értelme van.

Ez olyan, mintha földrajzból lenne egy vízrajzi fejezet, az értől az óceánig mindenféle felszíni és felszín alatti vízről tanítanának; és minden mondathoz hozzá kéne biggyeszteni, hogy de a sivatagban ilyen nincs (pontosabban még a sivatagban is lehet időszakos vízfolyás, sőt kutak is vannak; ellentétben az ateizmussal). Teljesen értelmetlen volna mindenhez hozzátenni, hogy a sivatagban ilyen nincs, a sivatagban ilyen nincs. Jó, és akkor mi van? Most épp nem a víz hiánya a téma, hanem a víz.

Vagy mintha minden énekórán el kellene mondani, hogy gyerekek, amikor nem hallotok hangokat, azt úgy hívjuk, hogy csend. Hát persze, csakhogy a csend nem az énekóra tárgya, legfeljebb egyszer szóba hozzák és kész.

Vagy mondjuk lélektani ismeretek tantárgy, és minden egyes órán el kellene mondani, hogy a halottakra ez nem jellemző, mert nekik nincsenek lelki folyamataik vagy problémáik. Aha, és akkor mi van? A halottak pszichéjéről nincs mit tanítani.

Az ateizmussal a filozófia foglalkozik. A filozófia nem vallás; a filozófia egy alapvetően vallástalan világmagyarázat, még akkor is, ha sok filozófus hívő ember volt. Tehát az ateizmust a filozófiai ismeretek körében kellene tanítani, nem a vallástani ismeretek között.

Jean Sol Partre 2015.11.30. 09:36:44

@annamanna: nem hinném, hogy minden vallásnál meg kellene említeni, hogy az "ateisták ebben nem hisznek", hiszen a többi vallást sem emlegetjük fel ilyenkor, hogy azok sem épp ebben hisznek. Hanem mint egy külön világnézet, lehet azt általánosan jellemezni, mi a közös az ateistákban, miben hisznek ők.

Az énekórán bizony nagyon is tanítják a csendet, csak úgy hívják, hogy szünet, és ha nem lenne, szar lenne a zene. Kérdezz meg egy dobost, nekik a szünet fontosabb, mint a hang.

Végülis ugyanarról beszélünk, vallás, filozófia -> világnézet.

ÁrPi 2015.12.07. 10:04:22

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Mivel a kereszténység bronzkori ideológián alapszik, nem is felelhet meg a mai társadalomnak. Ellentmondásait mára kénytelen feloldatlanul hagyni... "

Tiszteletreméltó TEK - Terror Elhárítási Központ!

Bronzkori!
Önök valóban gyorsan elkapták,
Néhány komment után ! :-D

Történelem iránti bizonyos rajongásom miatt írom az alábbiakat:

Régi írás ez ebben a rohanó korban :)
,de ráakadtam erre a posztra és erre a kommentelőre
:-D

(..ÉS azért is írom, mert szkeptikus vagyok, kedves lükevágóistvánok! Szkeptikus! :-D )

Az a "kereszténység" amiről beszélhetsz az a csupán párszáz éve létező
--néhány rendszeresebb itteni kommentelő által is kritizált/kétségbevont--

úgynevezett zsidó-keresztény (-ség) kutúrkör(e). EZ az aminek zsidó komponense
kapcsán elismerendő sőt bevallandó/megvallandó/megktritizálandó az (annak)

bronzkori-avíttsága...vagyis hogy aszociativabb legyek az Ó- sága: Tudniillik az ÚJ-
szövetiség által való meghaladottsága.

Avítt az Ó, és kimondandó ahogy te is leírtad: bronzkori.

Az ellentmondásosság nagy, sőt java-része az Ó- és az ÚJ Szövetség distinkcióval
máris helyretehető...lehetne.

HA folyton-folyvást továbbra is sőt erősödően zsidó-keresztény micsodáról beszélünk akkor
pontosan ahogy mondod mára ellentmondásait kénytelen feloldatlanul hagyni...

+++
Rajtakaphatjuk-é Mikor szövődik a szent szövegek közé illetve elé a konfúzió?
Igen, és igen, konfúz (ismétlem megerősitésképpen) konfúz címkézések még a huszadik század
eleje tájékán (vagy mikor is?) belekerülnek a valamennyire már-már egységesként vagyis egybemosva értelmezett szentírásba!!!

a XVI. sz.-i Károli Gáspár fordításán alapuló jópár XX.sz.-i úgynevezett "revideálás", azaz úgymond
mainyelvűvé modernizálás során a könyvek-evangéliumok fejezeteit alszakasz-egységenként
fölcímkézték (talán úgymond a könnyebb áttekinthetőség, illetve olvashatóság kedvéért) :

S Ezek a címkék ott immár szerepelnek a szakaszok elején kvázi szamárvezetésként....

Ezen a ponton gondolatmenetemhez
Sarokkőként kívánom előhozni idecitálni Jézus -nak (hangsúlyozottan őáltala feltett) Krisztosz kérdését:

[ Máté22:41-46 ,Márk12:35-37 és Lukács20:41-44 egyaránt ]

Sajnos a cimkézők Rosszul sőt Máté-Márk-Lukács ev.-ben makacs megfontolt egyakaratúságot fölmutatóan
összemosósan úgy cimkézik eme tanítóbeszédszakaszt - Szentírás-szakaszt hogy

"Krisztus Dávid fia és ura" !!! Sajnos, Ugyanis a Dávid-fi-ságot maga Jézus kérdőjelezi meg rögvest az EME megfogalmazással
fölcimkézett SzentÍrás-szakaszban (a 110.Zsoltárra emlékeztetve-hivatkozva)!!

A sok szempontból reformálódott ker. irányzatok "református" bibliáját illeti ez a kritika
(mert a katholikusok bibliájában a címke korrektebb : "Kérdés a Messiásról") de katolikusok sem nyugodhatnak
Egy korábbi római püspök (tudod, a pápa) a zsidó vallást idősebb testvérünknek-bátyánknak titulálta egy metaforájában .

[ A fiatal tesóka muzulmán vallás szerinti álláspontot nem tudom: Az igaz prófétának mindenképp elismert Jézust úgy említi néhányszor a Korán hogy "Hadrat Isza al-Mászih" (Tiszteletre méltó Iszá, a messiás).]

A bronzkor mint Dvápara-Yuga értelmezési lehetőséget természetesen itt elhanyagolom :-D ,

tehát szerintem így kérdéses kommunistaelvtársak hogy "a kereszténység bronzkori"!

ÁrPi 2015.12.07. 11:50:57

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Második hozzászólásként írom:

A Simi Rahman kaliforniai (Pasadena-i) ex-muszlim doktornő úgy látja: az iszlám modernizációjának problémáját nem minimalizálni, hanem éppen felerősíteni kellene.
" Fel kell tenni a kérdéseket, hogy egy szent szöveg megváltoztatható vagy megkérdőjelezhető-e,
hogy elég humanista-e az eddig gyakorolt vallás. "

Na ez persze igaz, jó fölvetés :) mégis

KONTRASZTKÉNT írom le:

Jézus anno föltette a kérdést hogy tartható-e a farizeus zsidók illetve a korabeli messiás-várók
azon álláspontja hogy a messiást Dávid-fi-ként értsd Dávid leszármazottként várják el.
Ámde Jézus kérdését születése utáni XX. században készült evangélium revideációkban (1908)
úgy címkézik fel,

hogy "Krisztus Dávid fia és ura"

annamanna 2015.12.10. 00:25:43

@Jean Sol Partre: "Az énekórán bizony nagyon is tanítják a csendet, csak úgy hívják, hogy szünet, és ha nem lenne, szar lenne a zene. Kérdezz meg egy dobost, nekik a szünet fontosabb, mint a hang."

erről a képről www.facebook.com/thenewclassical/photos/a.125466733185.105335.123264603185/10152900294508186/?type=3&pnref=story eszembe jutott a beszélgetésünk :) (Persze értettem, amit írtál).
süti beállítások módosítása