Fordított gyarmatosítás? − Migráció és mi XII.
2015. szeptember 02. írta: Redakció

Fordított gyarmatosítás? − Migráció és mi XII.

migrans_11.jpg

Migráció és mi címmel körkérdést és cikksorozatot indít a Mandiner: vezető magyar véleményformálókat kérdezünk meg arról, mit gondolnak az egyre forróbb témává váló migrációról és a kapcsolódó jelenségekről. Az eddig megjelent írások ezen a linken keresztül olvashatók.

*

Fordított gyarmatosítás? − az idei Fekete Hattyú

Schöpflin György történész, politológus, egyetemi tanár, az Európai Parlament néppárti képviselőjének írása

 

Idén szembesült Közép-Európa egy újabb Fekete Hattyúval (Taleb), azzal a váratlan, sokkoló eseménnyel, amelyet népvándorlásnak, migrációnak, tömeges menekülésnek lehet hívni. Az, hogy tömegek érkeznek kiemelten része a problémának; rövid távon a folyamatnak az illegalitása talán kevésbé égető, de nehéz kérdéseket vet fel a modern állam hatékonyságára nézve.

Nyilvánvaló, hogy összeurópai szinten csaknem a teljes egymást meg-nem-értés érezékelhető – egyetértésről nem is szólva – a mediterrán térség országai onnan nézik, élik meg a menekültek hullámait, Közép-Európában pedig hajlamosak vagyunk elsiklani a déliek kihívásai felett, illetve fordítva. A nem front-országok leginkább kimaradnának a problémából. Ennek következtében bármiféle közös stratégia kialakítása igencsak kétséges, azonban róla gondolkodni nem árt.

Mivel az idei Fekete Hattyú tartós megzavarodást hozott létre, sokan gyakorlatilag a mediatizált tünetekből indulnak ki, a megható képekből, a szögesdrótot áthágó menekültek iránti szimpátiából, az érthető, de mégis félrevezető érzelmi hozzáállásból. Félrevezető, mert aki a szerencsétlenség e szintjén marad meg, képtelen lesz a mélyebb, távlati jelenséget beazonosítani. Erre az utóbbira teszek most kísérletet.

*

Fentebb már jeleztem a hatékony állam szerepét. Ez alatt a hagyományos weberi államot értem, amely számon tartja a lakosságot, „olvashatóvá” teszi őket, hogy hányan élnek a területén, fizetnek-e adót, fenntartja a rendet és elsősorban monopolhelyzetet teremt a legitim erőszak felett. A weberi állam egyben a demokrácia egyik alappillére: ha nincs rend, akkor nehezen lehet fenntartani egy a többség által elfogadott, lehetőleg közmegegyezéses uralmat. Most nem térek itt ki a weberi állam esetleges vadhajtásaira (elnyomás, rendőrállam stb.), illetve a jól ismert „vasketrecre”, stahlhartes Gehäuse-re. A hangsúlyt ez esetben a hatékony állam pozitív oldalára helyezem.

A váratlan, tömeges népvándorlást, mint látjuk, a hatékony állam képtelen kezelni, minek következtében az átlag állampolgár hite saját, önnön létében megkérdőjeleződhet. Miért is fizetem az adómat, ha az ezt beszedő állam nem adja meg nekem a biztonságot? És gondolom mindenki teljesen tisztában van azzal, hogy a bevándorló, Simmel idegenje, mindig is kettősséget hozott magával: az újítás lehetőségét a megszokott rend felborításával egyetemben.

Azt is tudjuk a nyugati államok több évtizedes tapasztalatából, hogy az újonnan érkezők (be)integrálása a többség által megszokott és követelt rendbe kivétel nélkül hosszú és fájdalmas folyamat, de a siker-kritériumnak elengedhetetlen része a kölcsönös befogadás, alkalmazkodás. Alapjában véve az Európán belüli migráció nagyrészt sikeres. Egy példa erre: Franciaországnak nem csak egy magyar származású államelnöke volt (esetleg még lesz), hanem egy ukrán származású miniszterelnöke is. Ezzel szemben, ha Franciaországnál maradunk, ott vannak a citék, az észak-afrikai bevándorlók lakótelepei: ezek effektíve zárványok, franciaajkú, de nem francia érzelmű lakossággal. A bevándorlók miatt Malmö városa külön világnak számít. És London, a világvárosok világvárosa, már nem fehér többségű.

Még egy példa: 1992-ben Schipholban (amsterdami reptér) lezuhant egy repülőgép egy a reptér szomszédságában található lakótelepi épületre, ahol nagyrészt migránsok éltek. A halálos áldozatok száma hivatalosan 43 volt, de ez a szám mai napig is vitatott, mivel a lakók közül sokan engedély nélkül tartózkodtak a telepen. Számomra ennek az a tanulsága, hogy még a magas hatékonyságú holland állam sem volt képes nyilvántartásba venni a bevándorlókat, mivel közülük sokan illegálisan éltek a lakóházban.

*

Eléggé egyértelmű, hogy ahol nagy számban, egységesen telepednek le a nem-európai bevándorlók, ott (egy kis understatement-tel) külön, elkülönített társadalmak alakulnak ki, szakszóval gyakran liminális állapotban: valójában nem tartoznak a többségi kultúrvilághoz, de már felmenőik eredeti világa sem mond nekik sokat. Ezek a zárványok nem tűnnek el, hanem távlatilag is újratermelődnek. Tudom, kivétel mindig akad, de egyedi példákkal az ellenérveket nem lehet alátámasztani. Remélem, hogy ebben a kontextusban senkinek sem jut most eszébe a multikulturalizmus – mindenki tudja, hogy az enyhén szólva délibáb, ábránd, de leginkább egy nagy kudarc.

Kérdéses, hogy ezekben a zárványokban milyen szerepet játszik maga az állam, képes-e a letelepedett lakossággal a rendet, saját gyakran eltérő rendjét elfogadtatni, fenntartani. Például szerepeljen a becsületbeli gyilkosságok továbbélése, nagycsaládok erkölcsi szabályozása és a polgári egyenlőség összeférhetetlensége, a nők alávetettsége, feltételezett alacsonyabb rendűsége, az első unokatestvérek közti házasság.

Mélyebb szociológiai elemzést igényel a kérdéskör, de alapvetőleg minden kultúra egy bizonyos erkölcsi rendszert tart fent, ezek a rendszerek nem egyszer radikálisan eltérnek egymástól, hellyel-közzel összeegyeztethetetlenek: úgy látszik, hogy a Huntington-féle kultúrák összecsapása részben itt, Európában is zajlik. Sajnos a konfliktus-megoldási mechanizmusok nehézkesen alakulnak, ha egyáltalán. Ennek híján tartós feszültségekkel kell élnünk.

Közép-Európában még nem igen néztünk szembe ezzel az integrálási kérdéssel, még azt sem nagyon tudjuk, hogy mit kezdjünk azokkal a bevándorlókkal, akik esetleg itt szeretnének maradni. Van valami igazság abban a némileg cinikus szlovák érvelésben, hogy Európa miért várja el tőlük a menekültek befogadását, amikor már évek óta csak azt hallják, hogy a roma kisebbséggel milyen csúnyán bánnak.

*

Az elmúlt évek tapasztalata leginkább azt sugallja, hogy még a leghatékonyabb modern állam is tanácstalanul néz szembe az integráció kihívásaival. Mindebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a mostani menekült-áradat csak még intenzívebbé teszi az amúgy sem kimondottan sikeres folyamatot. Minél több az újonnan érkezett telepes, annál nehezebben lehet a többség által óhajtott széleskörűen értelmezett rendet fenntartani.

Telepeseket írtam, mert egyértelmű, hogy a mostani bevándorlók nem igen akarnak visszatérni eredeti hazájukba, hanem hosszútávon az általuk fénylőnek gondolt Európában fognak maradni. Ennek a jelenségnek van már neve ugyan, de ezt ebben a kontextusban szigorúan tilos kiejteni: történelmi távlatban megismétlődik az 1750 és 1950 közti folyamat, amikor Európa saját túlnépesedését szórta szét a világba – Amerikába, Ausztráliába, Dél-Amerikába, Afrikába, Oroszországba, általában az ottani, eredeti lakosságot leigázva.

Most ennek a fordítottját éljük meg. A korábbi folyamatnak gyarmatosítás a neve, tehát amivel most nézünk szembe: fordított gyarmatosításnak nevezhető. Természetesen itt nem valami birodalom küldi népeit a „lakatlan” földrészekre, hanem leginkább a globalizáció egy újabb aspektusával van dolgunk. 1989-ben a birodalom csak „visszaírt” (The Empire Writes Back), most már úton is vannak. Mondhatjuk, hogy itt Közép-Európában nem nagyon volt alkalmunk gyarmatosítani, már csak azért sem, mert mi is félgyarmati státusban éltünk – a lengyelek, a baltiak még ennyit sem élveztek –; de Afrikából, a Közel-Keletről nézve ez teljesen érdektelen: Európa az Európa.

A hatékony állam azonban tősgyökeresen európai: Európán kívül rosszul működik, gyakran egy szekta vagy csoport rabul ejti és saját érdekében gyakorolja az állam hatalmát a többiek kárára. A Közel-Keleten a határokat a gyarmatosítók hozták létre (Sykes és Picot tevékenysége erre a legkirívóbb példa), így az ezekre a területekre épített államok képtelenek voltak a politikai modernséget megvalósítani. Az eredmény: diszfunkcionális államok, amelyek erőszak nélkül képtelenek gyakorolni a főhatalmat, a közmegegyezéses hatalomgyakorlás nem jön létre, a vesztesek pedig elmenekülnek, lásd a szíriai keresztényeket. Nem bizonyult jó export cikknek a weberi állam.

*

Mi a teendő? (Oké, nem vagyok Lenin vagy Csernyisevszkij).

Ahogyan a globalizációban oly sok minden, a népvándorlási folyamat is visszafordíthatatlan, de valamennyire kezelhető, középtávon mindenesetre. Elsősorban sokkal szigorúbban kell majd felügyelni a letelepedési folyamatot, úgy, hogy zárványok minél ritkábban jöjjenek létre, vagyis meg kell akadályozni a bevándorlók magukkal hozott kulturális értékeinek újratermelődését. Amennyire csak lehet, a nagycsaládi kapcsolatrendszereket le kell bontani, mivel ez Európától idegen: igen, ez kegyetlennek tűnik, de ez egy elengedhetetlen siker-kritériuma a beilleszkedésnek.

A visszatoloncolás talán még ennél is kegyetlenebb, tömegesen amúgy is kivitelezhetetlen, de egyedi esetekben mégis alkalmazható, és ha igen, akkor kapjon szimbolikus kicsengést, hogy a lehető legszélesebb körben is érthető legyen. Egy-egy ilyen szimbolikus lépés mindkét irányba kommunikálná az üzenetet: a bevándorlók felé, hogy igenis, mégis léteznek korlátok, bármennyire is idegen, sőt visszatetsző számukra az európaiak erkölcsi rendje; másrészt Európa polgárai felé, hogy az államban mégis lehet bízni, mert képes fenntartani a többség által követelt erkölcsi szabályozást. Ilyen szabályozás nélkül sehova sem jutunk.

Sokak számára eltúlzottnak tűnhet ez a javaslat-csomag, jóllehet szociológiai alapokból indulok ki. Ugyanakkor a bevándorlási folyamatnak van még egy ezen is túlmutató olvasata: aminek tanúi vagyunk, az a strukturális erőszaknak egy válfaja (a fogalom többek között a kikezdhetetlenül baloldali David Graebertől származik). Némileg leegyszerűsítve: a népvándorlással szemben védtelenek vagyunk, akár szeretjük, akár nem; a folyamat az általunk felépített struktúrákat átszabja, a mi beleegyezésünk nélkül, tehát erőszakosan. Ez ellen engedélyezett a védekezés, a törvényes kereteken belül természetesen.

Magától értetődik: sokan egyből el fogják vetni ezeket a javaslatokat, azzal hogy embertelenek, szembe mennek az emberiességgel, megalázzák a bevándorlókat. Igen, ez is egy álláspont. Ha valaki már teljes egészében elfogadta az univerzalizmust, amely szerint csak egy egységes emberiség létezik, mert a kulturális különbségeket a gonoszok találták ki – ez a mostani poszt-liberalizmus kiindulópontja –, akkor nagyon nem fog neki tetszeni az, amit írtam. Legyen így.

De ez már nem számít racionális érvelésnek, hanem hitnek, sőt nem egyszer hiedelemnek. Tudjuk, a hívő minden a hittel szembeni ellenvetést elengedi a füle mellett, kizárja a „kényelmetlen” tényezőket, és kitartóan hirdeti saját igazságát. Hát igen, sok baj van a felvilágosodás örökségével, főként a kognitív gyarapodással, pláne akkor, amikor a tények megcáfolják legkedvesebb meggyőződéseinket.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr617750762

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Virág et. 2015.09.03. 10:07:50

@♔bаtyu♔: "Egyértelmű"

Mi ebben az egyértelmű? Szerinted a görögök miért tesznek az egészre, ha ez ennyire egyértelmű?

"A bevándorlók semmiképpen nem maradnak itt"

Továbbmennek nyugatra. Ennyit a hisztiről. Vagy komolyan azt gondolod, hogy hazamennek Szíriába?

♔bаtyu♔ 2015.09.03. 10:16:40

@Virág et.: Nézz rá a térképre és megérted miért egyértelmű.

Szerinted mi lenne itt, ha orbánék a görögök politikáját csinálnák?

Eltaláltad, Mo. összes szomszédja szépen lezárná a maga határait. Az osztrák hatását pár napra már láttad.

Nem írtam merre mennek a bevándorlók, csak azt, hogy innen el. Ez szempontunkból lényegtelen is.

Virág et. 2015.09.03. 10:19:23

@♔bаtyu♔: És akkor mi lenne, ha lezárnák? Mi is lezártuk a teljes szerb határt, mégsem jön egy darabbal sem kevesebb.
A határzár sz.rt sem ér, mi vagyunk rá az élő példa.

Ami pedig az osztrákokat illeti: az így is be fog következni. Az emberek tovább fognak menni, ha fejre állunk akkor is.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2015.09.03. 10:21:33

Jó megoldásnak tűnik az újabb ötlet.

Déli határra tranzitzóna, Szerbia fele nyitott, Magyarország flee zárt formába.

Így a migránsok vagy megvárják az elbírálás végét, vagy máshol próbálkoznak.

Így persze még mindig mehet más EU-s ország irányába.
De ha pár EU-s ország ezt meglépte, akkor a többi is rájön, hogyha nem védi saját határait, akkor nála kötnek ki majd a migránsok.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2015.09.03. 10:23:45

@Virág et.:

Azért mert EU-s jogszabályok szerint gondokodni kell a menedékkérőkről, az kérelem elbírálásáig.

Ha a Déli határnál nem engedjük be őket, és tranzit zónában ellátjuk őket (EU-s pénzből), a bírálatig, akkor nem fogják ellepni az országot.

♔bаtyu♔ 2015.09.03. 10:24:27

@Virág et.: Mert valójában nem zártuk le a határokat, hiszen nem lehet lezárni 2 hónap alatt még 160 km-t sem. Nem csak az anyagi és jogi cselekményeket értem ezalatt, hanem a szükséges nemzetközi támogatásokat is. (Szükséges, tehát francia nem fontos, német és V4 fontos)

A határokat jogilag szept. 15-től zárjuk le, fizikailag pedig olyan decemberre.

Az osztrákoknak sem érdeke a rajtuk átvonuló kelet-nyugati kereskedelmi út elzárása, ez inkább afféle figyelmeztető pofonnak fogható fel

Van is sértődés Orbánék részéről és jogosan, hiszen Orbánékat a nyugati média heteken át basztatta azzal, hogy miért zárja le a déli határt. Többek között az osztrák is.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2015.09.03. 10:24:32

@Virág et.:
Ahogy látom az újabb ötletet az EU is támogatja:

index.hu/belfold/2015/09/02/a_nemet_nagykovetseg_honlapjan_uzent_a_menekulteknek/
A budapesti Német Nagykövetség az aktuális események fényében szeretné a következőkre felhívni a figyelmet: A dublini egyezmény érvényes európai jogszabály. Ennek értelmében a menekültstátuszt kérelmezőknek abban az országban kell regisztráltatniuk magukat, amelynek határán keresztül beléptek az Európai Unióba. A menekültügyi eljárást is alapvetően abban az országban kell lefolytatni.

index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/
Bajor kormányfő: Segíteni kell Orbánnak
Orbán Viktor magyar miniszterelnök megérdemli a támogatást a többi európai uniós tagországtól azért, ahogy kezeli a menekültválságot, és nem bírálni kell – jelentette ki szerda késő este Münchenben újságírók előtt Horst Seehofer bajor miniszterelnök. „Orbánnak segíteni kell, hiszen be akarja tartani a dublini szabályozást” – mondta, Seehofer, a bajor konzervatív CSU elnöke, Angela Merkel német kancellár egyik fő szövetségese az uniós menekültügyi szabályokra utalva, amelyek szerint a menedékkérőket abban a tagállamban kell regisztrálni, amelyben beléptek az EU területére. „Európának segítenie kell őt pénzügyileg és személyzettel” – tette hozzá.

♔bаtyu♔ 2015.09.03. 10:25:57

@Virág et.: Persze, hogy tovább fognak menni, de nem rajtunk át. A franciák nem véletlenül fenyegetőznek és a németek nem véletlenül egyeztek meg az olaszokkal, hogy szükség esetén lezárják az olasz - osztrák határt.

Az már nem a mi problémánk.

♔bаtyu♔ 2015.09.03. 10:28:59

@Trompf: Okosan csinálta Orbán. Rájuk engedett 4 vagon bevándorlót és megkaptuk a szükséges anyagi és "erkölcsi" támogatást.

A V4 többi részének több esze van mint a németeknek (ott nyilván a libsik nullák), mert náluk erre nem volt szükség.

access denied 2015.09.03. 10:29:39

@♔bаtyu♔:

Az iszlám csak a saját környezetében erős. A mindennapi kontakt a tőle idegennel átalakítja.

Természetesen mindig lesznek olyanok akik nem tudják elfogadni a változást, és ők helyenként összetömörülnek a saját ideológiai társaikkal, de sohasem fognak visszafordulásra kényszerítő erőt felmutatni.
Ez a nyekergés a saját "iszlámistáink" a mi konzervatívjaink reakciója. (mindegy milyen ideológiai háttérből jönnek) Most hirtelen jelentősnek látszanak, de szép lassan mennek a maguk dolgára, visszahúzódnak a saját barlangjukba.

♔bаtyu♔ 2015.09.03. 10:42:43

@access denied: Ezért teremt saját környezetet. Mint pld. Koppenhágában.

"Ez a nyekergés a saját "iszlámistáink" a mi konzervatívjaink reakciója."

Persze és aki mellette van, az viszont csupa ballibsi.

Ez a politikai beosztás eleve baromság, hiszen az iszlám terjedésére konkrét tapasztalatok vannak. Neked is javaslom ezt a linket, amelyet elolvasván látod, hogy az iszlám hogyan alakítja át a környezetét és hogyan teremt olyan környezetet, amit már nem lehet visszaalakítani.

nemzeti.net/az-arabok-europai-fovarosa-rotterdam-3165585.html

Megérted, hogy ebben a környezetben már nincs politikai választásod, vagy áttérsz az iszlám hitre, vagy elköltözöl.

Ennek oka különben az, hogy az iszlámnak van egy olyan irányzata amely a terjedést kötelezővé teszi. A gazdag iszlám államok ezt pénzelik, ahogy a zsidóknál is sokkal jobban akad külső forrás holokausztra, cionista terjedésre, mint "csak úgy" a zsidó kultúra terjesztésére. Ezeket inkább a belső nem zsidó környezet, állam, önkormányzatok finanszírozzák. (és bíznak benne, hogy az is valósul meg, amire a pénzt adták).

Kivlov 2015.09.03. 10:57:54

Európa nem tudja "szép csendben" felszívni azt a többmillió arabot, aki ide akar jönni. És nincs határ. Ha befogadsz 10-et, jön 20, aztán mégtöbb.
A kamu menekülteket el kell zavarni. A többinek meg beleverni a fejébe, mint Putyin, hogyha idejössz, akkor a mi szabályaink szerint játszol.
És pl. nem tüntetgetsz, mert lassú a papírjaid ügyintézése...

access denied 2015.09.03. 11:46:02

@♔bаtyu♔:

Félreértetted. (szándékosan?)

A konzervatív nem csak politikai irányzat hanem gondolkodási-viselkedési forma. Direkt oda írtam hogy mindegy milyen ideológiai háttérből jönnek (magadra ismertél?).

Libsik nélkül reggel-este mehetnél misére, csókold meg a seggüket, miattuk írkálhatsz ide. Oszt még barmozol is miközben te vagy a hülye.

Az iszlám megváltoztatja a környezetét, ebben nincs semmi vita.
Európában van 2000 város és ebből talán ha 10 számottevő iszlám központ. mindez 50 évnyi bevándorlás után.

JELENTÉKTELEN

Az iszlám egyébként vallástoleráns, a kereszténység, zoroasztrianizmus és judeaizmus végig fentmaradt az iszlamizáció idején és környezetében.

Ps. ennyi év és még mindig a sötétben tapogatózol. Tv-d van?

Censored Trompf 2015.09.03. 11:53:17

@access denied:

Csakhogy edidg 5 év alatt kevesebben jöttek, mint most az év első 8 hónapjában.

access denied 2015.09.03. 12:15:41

@Censored Trompf:

Semmi sem állandó.

Most éppen menekült szezon van.

Majd csökken.

Vagy növekszik.

És?

paráznabillegető 2015.09.03. 12:43:32

engem leginkább az érdekelne, hogy ezek a menekültek mégis mit fognak csinálni, legyenek akárhol, mondjuk három év múlva?
kölyök, öregek, nők?
mind segélykéznek?

mert arra egyetemes összeurópai bazmeg (scheisse, fuck, merde, merda, caralho, kurwa, stb) lesz a válasz...

2015.09.03. 13:06:07

@Tündér_Lala: Marha vagy. Londont én látom. Jól öltözött, fehér nők, egyedül mennek munkaidő után bevásárolni a muzulmán boltoshoz. Nem támadja meg őket senki, nem fosztja ki, és nem rángatja, hogy miért nem hord fejkendőt, miért van rajta rövid szoknya.... nem kell a fölösleges feszültségkeltés, főleg, hogy sosem jártál még külföldön.

nu pagagyí 2015.09.03. 13:06:39

@♔bаtyu♔: Érdekes, te mindig sértegeted őket, ezek szerint te is?

access denied 2015.09.03. 13:08:28

@paráznabillegető:

Minden öt bevándorló egy plusz munkahely. Növekszik a belső fogyasztás, a termelés, a városiasodás, a kereskedelem, ... és a legfontosabb: növekszik az ingatlanok ára, ami a teljes rendszer pénzügyi alapja.

Magyarország a fordított spirálban mozog.

nu pagagyí 2015.09.03. 13:11:26

@♔bаtyu♔: Akkor nyilván Orbán vállalhatta az önkéntes hülye szerepét.

Trackers 2015.09.03. 13:21:08

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Hogy ki hazudik arról beszéljenek a helyi források.
Csak klikkelj bátran a linkben található linkekre, videókra, olvasgasd a beszámolókat:

www.gatestoneinstitute.org/5177/no-go-zones-britain
Native white Britons are already in the minority in London (45%). According to Ludi Simpson, 23 of London's 33 boroughs are now "plural." In the London Borough of Tower Hamlets (sometimes called "Britain's Islamic republic"), white Britons (31%) are outnumbered by Bangladeshis (32%).

Tower Hamlets and other parts of East London have been the focus of repeated attempts by Islamists to impose Sharia law on members of the public.

Extremist Muslim preachers — sometimes referred to as the Tower Hamlets Taliban — have issued death threats to women who refuse to wear Islamic veils. Neighborhood streets have been plastered with posters declaring: "You are entering a Sharia controlled zone. Islamic rules enforced." And street advertising deemed offensive to Muslims has been vandalized or blacked out with spray paint.
...
One victim, Mohammed Monzur Rahman, was left partially blind after being attacked by a mob in Cannon Street Road, Shadwell, for smoking during the Muslim holy month of Ramadan. "Two guys stopped me in the street and asked me why I was smoking," he said. "I just carried on, and before I knew another dozen guys came and jumped me. The next thing I knew, I was waking up in hospital."

A group of Muslim men attacked a 23-year-old American student, who had only been in the country for three days, after they saw him drinking on an East London street. The student suffered extensive injuries, including a smashed eye socket. The perpetrators are now in prison.

The owners of restaurants and shops in Brick Lane in Whitechapel, a popular area of London, have been warned that they faced 40 lashes if they continued to sell alcoholic products.

In Leytonstone in East London, the former Home Secretary John Reid was heckled by the Muslim extremist Abu Izzadeen who yelled: "How dare you come to a Muslim area." A four-minute video of the incident can be viewed here.

Muslim gangs have also been filmed loitering on London streets and demanding that passersby conform to Sharia law. In a series of videos, the self-proclaimed vigilantes — who called themselves Muslim London Patrol — are seen abusing non-Muslim pedestrians and repeatedly shouting "this is a Muslim area."

One video records the men shouting: "Allah is the greatest! Islam is here, whether you like it or not. We are here! We are here! What we need is Islam! What we need is Sharia!"

Trackers 2015.09.03. 13:29:26

Ja és ma még egy ballib hazugság mantráról lehullt a lepel.
Nevezetesen a több nyelvet beszélő migránsok mítoszáról:

index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/
A MÁV értékesítési igazgatója azt mondja, nincsenek rá felkészülve, hogy a világ minden nyelvén tájékoztassanak, az angol nyelvű tájékoztatás viszont megfelelő. Arra kéri az utasokat, hogy tájékozódjanak.
A TV2 riportere visszakérdez azzal, hogy napokkal ezelőtt kiderült, hogy ez a tájékoztatás nem működik, a migránsok jó része nem tud angolul.
"Az angol egy nagyon sokak által használt nyelv, a diplomáciában is ezt használják..." - kezdi cinikus választás a MÁV-vezér, aki azt állítja, nincsenek rá felkészülve, hogy arabul tájékoztassanak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 13:39:00

@nu pagagyí:

"A hitet is csak úgy lehessen gyakorolni, hogy másokat ne sértsen." --- írod.

De hát te most épp ezt teszed! Saját ateista-racionalista hitedet abszolutizálod, megtagadod mások jogát a saját világnézetük szerinti élethez.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 13:44:16

@bbjnick: Tudományos Libsi Mantra, első szúrás, legfelül. Magának ez nincs meg nyomtatásban?

nu pagagyí 2015.09.03. 13:54:29

@bbjnick: Nekem nincs bajom a te hiteddel, de az egy belsőleg alkalmazandó szer, nem kell magadra kenni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 14:11:55

@Virág et.:

Szappanoperákból tájékozódsz teológiai kérdésekről? Látod, ez lehet a baj!

♔bаtyu♔ 2015.09.03. 14:15:45

@access denied: "Libsik nélkül reggel-este mehetnél misére, csókold meg a seggüket, miattuk írkálhatsz ide. Oszt még barmozol is miközben te vagy a hülye. "

Persze, Petőék, Kunczéék kivívták a szabadságunkat.

El vagy te tévedve b+:))))))))))))))

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 14:18:32

@annamanna:

Amikor Kiskunhalason, Röszkén, Debrecenben egymás késelése, tömegverekedés vagy autófelgyújtogatás közben allahakbaroztak, azt is csak afféle közkeletű (közkeleti:-)) szófordulat-használatként kell értelmeznünk?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 14:23:40

@Bell & Sebastian:

"Tudományos Libsi Mantra, első szúrás, legfelül. Magának ez nincs meg nyomtatásban?" --- kérdezi.

Bizonyára megvan, csak, tudja, nálunk három egymás mögötti sorban állnak a könyvek a polcokon, hogy valahogy elférjenek és ezt rég valamelyik leghátsó sorba száműztem:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 14:26:23

@nu pagagyí:

Értem. És te miért nem belsőleg alkalmazod a hitedet? Te miért kened magadra és miért próbálod rákenni másokra is?

access denied 2015.09.03. 14:33:44

@♔bаtyu♔:

Az angol-francia liberalizmus vívta ki.

Nem lehetne hogy ezeket a politikai mellékvágányokat elhagyod?

Advanced Flight 2015.09.03. 15:03:44

@Virág et.: "Miért kell aggódni a németeken? Nagyfiúk, megoldják. Azt hiszem, nálunk jobban megoldottak eddig minden feladatot a történelem során, talán ezzel is elbírnak"

Ja, szerintem is. Pl. "regisztrációban", bevagonírozásban és táborokba szállításban egészen zseniálisak, sztem a muszlimokat is bátran rájuk bízhatjuk, ha meg akarunk szabadulni ettől a problémától :-)

Trackers 2015.09.03. 15:05:19

Íme egy indexes percről percre kommentár:

"A Reuters tudósítása szerint a képen látható család el akarta hagyni az állomás területét. Nem derül ki pontosan, hogyan került a sínek közé az anya a néhány hónapos csecsemőjével, (egy másik riporter szerint földre vetették magukat, hogy így tiltakozzanak az útjuk folytatásáért), de a kép alapján úgy tűnik, hogy az apa őket akarta védeni, amikor a rendőrök körbeállták őket."

És a valóság:
indavideo.hu/video/Itt_a_magyarazat_a_bicskei_kepekre

Hányinger hazug indexesek...
Elég a bevándorló seggnyalásból, rendőrök lejáratásából !

Advanced Flight 2015.09.03. 15:13:01

@Virág et.: de a kádári kényelem ellen 30 évig nem lázadt senki.

De előtte lázadt az ország, aminek tudjuk, mi lett a vége. Ezt még egyszer nem akarták a túlélők, de annyi eredménye volt a forradalomnak, hogy az 50-es évek sztálinista terrorját már nem lehetett visszaállítani. Ez volt szted a sunyi kompromisszum.
A magadfajták egy forradalom idején elsőként lövetnének a tömegbe.

Advanced Flight 2015.09.03. 15:16:36

@Trackers: hát, pont mint a dzsipók. Hányinger.

stim 2015.09.03. 15:22:21

Martin Schulcz ismét felajánlotta a menekültkvótát mint megoldási lehetőséget. A kérdésem csak az ha mindenki a németekhez akar menni lakni de mondjuk Magyarországra kiszabnak egy kvótát akkor mi a garancia arra, hogy akit ide raknak az nem akar a németekhez költözni? Vagy korlátozzák őket a szabad mozgásban? Hogyan? Évekig táborokban fognak élni?

A másik kérdésem pedig hogyha a németek azzal hitegetik a menekülteket, hogy Európa befogadja őket akkor milyen alapon teszik ezt Európa nevében ha Európa nagy része nem akarja őket befogadni és mindenki simabeszédű, képmutató politikus csak addig támogatja míg el nem kell a nyilatkozatával számolnia a szavazói felé. Szóval ha a német politikusok hívják őket akkor vállalják is érte a felelősséget. Ez nem egy imázsépítő, jófejségi verseny ahol mindenki egészen addig nagyon befogadó amíg a határain meg nem jelenik egy vonatra való menekült. A nyilatkozatoknak súlya van; az emberek reménykednek és a szép szavaknak hisznek amikor útra kelnek. Aki ígér az tartsa is be!!! Aki ígér annak a felelőssége ha csak ígérni tud képmutató módon de a szavai miatt többezren érkeznek meg a magyar határra aztán érdekes módon hamis félmosollyal széttárják a karjukat, hogy hááát, nem jutnak el az ő országukig mert amikor már a vonaton ülének arccal Berlin felé akkor meg hirtelen mégse kellenek. Aki amit ígért azt tartsa is be.

Ha pedig Európán kívül akarják tartani a problémát de szükségük van szakképzett munkaerőre akkor fejlesszék fel az ÉszakAfrikai és Arab-félszigeti nagyköbvetségeiket. Abból a szempontból sem lene mellékes megoldás mert béke, víz és mezőgazdaság nélkül, újjáépítés nélkül úgy sem maradnak otthon és a nagykövetségeken keresztül lehetne segítséget nyújtani. Ha pedig attól tartanak, hogy terrorista robbanta nagykövetségen akkor inkább ott próbálkozzon ahol számítanak rá és fel vannak készülve mint akárhol Európa határain belül ahol talán számítanak rá de nem biztos, hogy mindenhol fel vannak készülve.

Szemita Anti 2015.09.03. 15:48:37

"valójában nem tartoznak a többségi kultúrvilághoz, de már felmenőik eredeti világa sem mond nekik sokat."

Ez a proletár internacionalizmus alapja. Létrehozni egy múlt nélküli, gyökerek nélküli jól irányítható masszát.

"És nem-zet-kö-zi-véhé-héhé lesz holnap-raa-világ"

gmihaly 2015.09.03. 15:54:57

Hát mi magyarok nemigen gyarmatosítottunk, inkább gyarmatosított minket török, osztrák.

Szemita Anti 2015.09.03. 15:55:44

"Kérdéses, hogy ezekben a zárványokban milyen szerepet játszik maga az állam, képes-e a letelepedett lakossággal a rendet, saját gyakran eltérő rendjét elfogadtatni, fenntartani. "

Ma a világ lakosságának a 8%-a fehér.

A színesek szempontjából most éppen ezen fehér kisebbség Európában élő zárványainak a beintegrálása folyik.

gmihaly 2015.09.03. 16:06:00

Nekün, K-európaiaknak talán nem kellene ezt a fordítottasdit nyomatni, mert ránk nem vonatkozik, inkább mi voltunk hódoltságok, gyarmatok.

dukeekud 2015.09.03. 16:18:28

TAPSOLJUK MEG A LIBERALISOKAT, SIKERULT NEKIK BUDAPESTEN HARMADIK VILAGBELI ALAPOTOKAT ELOIDEZNIUK, AZ ILLEGALIS BEVANDORLAS TAMOGATASAVAL.
GRATULALUNK !!!!!!!!

Viszont azt elertek, hogy ballibaknak, mar nem kell keszulniuk a 2018-orszaggyulesi valasztasokra, mert az biztos, hogy nem maradt egyetlen egy szavazojuk sem.

TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS ! TAPS !

Bell & Sebastian 2015.09.03. 16:27:04

@Trackers: Nem megmondtam, hogy a zsémédia kavargatja.

GERI87 2015.09.03. 16:32:38

" Egy példa erre: Franciaországnak nem csak egy magyar származású államelnöke volt (esetleg még lesz), hanem egy ukrán származású miniszterelnöke is. Ezzel szemben, ha Franciaországnál maradunk, ott vannak a citék, az észak-afrikai bevándorlók lakótelepei: ezek effektíve zárványok, franciaajkú, de nem francia érzelmű lakossággal. A bevándorlók miatt Malmö városa külön világnak számít. És London, a világvárosok világvárosa, már nem fehér többségű."

Következtetés:
Nem európaikat nem szabad beengedni!
Mert nem fognak integrálódni, csak a baj lesz velük.

Nem is értem hogy a németek hogy képzelik hogy majd a szírek meg egyéb ismeretlen keletiek fogják kitermelni a nyugdíjat, meg csökkenteni a munkaerőhiányt!
Hülyék ezek? Szelektálni? Hogyan?

Ott van akkor már Ukrajna: az is válságövezet, 40 millió potenciális migránssal, a nyelvet azok sem beszélik, nem képzetlenek, más munkakultúra stb. de legalább európaiak, a következő pár nemzedék pedig már echte német lesz, és a kutya sem mondja meg hogy nem germán ősei vannak...

"Most ennek a fordítottját éljük meg. A korábbi folyamatnak gyarmatosítás a neve, tehát amivel most nézünk szembe: fordított gyarmatosításnak nevezhető. "

Csakhogy Európa fejlettebb munkakultúrát, társadalomszervezést, "civilizációt" vitt el oda ahová elment hódítani.
Akár úgy hogy fizikailag megtelepedett ott, akár úgy hogy rákényszerítette erre az őslakosságot!
A mostani bevándorlók viszont csak szétcseszik azt ami van, nem építenek, rombolnak, nem fejlődés lesz, hanem romlás...

Ez nem 'fordított gyarmatosítás', hanem egy újabb 'népvándorlás'.
A legújabb kor hunjai, vandáljai....

Ez zajlik mérsékelten az USA-ban is:
A latinok a déli határ mentén kerülnek többségbe és eszük ágában sincs angol nyelvű jenkivé válni!

Sok lúd disznót győz.

GERI87 2015.09.03. 16:48:31

"A visszatoloncolás talán még ennél is kegyetlenebb, tömegesen amúgy is kivitelezhetetlen, de egyedi esetekben mégis alkalmazható,"

Pedig el kell dönteni mit akarunk:
Egy latin-Amerikához, Dél-Afrikához hasonló kontinenst, vékony elszigetelődő fehér középosztállyal és gettósodott, kevert rasszú/más rasszú és vallású milliós szegény réteggel, stagnáló, gyenge gazdasággal....leszakadó tízmilliókkal, társadalmi, etnikai, vallási feszültségekkel stb.
Vagy megállítjuk ezt a folyamatot és visszaküldjük őket oda ahonnan jöttek!?

Ha a délszláv népirtást és etnikai tisztogatást, (szerb) kitelepítést elnézte Európa....akkor ez már semmiség ahhoz képest mennyi bajt hoz!
Ez van.

Ha szír helyzetnek vége lenne is, precedenst teremtett hogy "ide lehet jönni".
És jönni fognak, ha állampolgárok lesznek, akkor pedig a családegyesítés címén is jönnek majd stb.

GERI87 2015.09.03. 16:56:29

@Virág et.:

"Valaki tényleg leírhatná már, hogy mégis mi a fenének rettegünk az integrációjukon, amikor nem is akarnak itt maradni? "

Azért mert ha nyugatabbra megy és ott nem fog integrálódni, az közvetetten nekünk ugyanolyan rossz lesz!
Mivel az hogy itt mi van és milyen az élet, nagyban befolyásolja hogy a "munkaadóknál" (nyugat) mi van!
Mit nem lehet ezen érteni? Felfogni?

nu pagagyí 2015.09.03. 17:24:21

@dukeekud: Nem a "liberálisok" miatt vannak a Keletiben a menekültek, hanem a kormány balfaszsága révén. Úgy gondolták riogatnak és nem lesz menekült egy se, de lett. Lehetett tudni, hogy lesznek, de nem készültek rá. A menekülteket segítők csak azt teszik, ami minden embernek kötelessége lenne, ha kiszolgáltatott embert lát. A magyar hatóságok nem végezték el azt a munkát, ami az EU-ban ránk hárul, nem tudni mit akarnak, mi a parancs. A kormány részéről a magyar lakosság uszításán kívül érdemi munka nem történt.

dukeekud 2015.09.03. 17:35:00

@Virág et.: "Valaki tényleg leírhatná már, hogy mégis mi a fenének rettegünk az integrációjukon, amikor nem is akarnak itt maradni? "

Europaban nincsenek hatarok, vagyis ha valaki nemetorszagaba koltozik, akkor egesz Europaba koltozik. Es mivel mi magyarok nem akarunk negerek es arabok millioi kozt elni, ezert azt sem nezhetjuk tetlenul, hogy a kozos europaba vandoroljon be valaki.
A tobbseget nem erdekli, hogy tud e, akar e integralodni, nem akarjuk oket es kesz, mert mi tovabbra is magyarok szeretnenk maradni, annak minden jelemvonasaval, nyelv, borszin, kultura.

Brix 2015.09.03. 17:42:15

@access denied: @♔bаtyu♔:
A lófaszt illeszkedik az iszlám az európai kultúrába! Minden európainak kötelezővé tenném a Korán elolvasását , hogy reális képet kapjon arról , hogy milyen destruktív , agresszív civilizáció akar teret nyerni Európában...
Rögtön a Korán 28-ik oldalán arra szólítja fel a hívőket , hogy a hitetlenek ellen harcolni nem választás kérdése, hanem KÖTELESSÉG. Az iszlám egy erőszakosan térítő vallás, amely alapjaiban tagadja meg a nyugati szabad világ alapértékeit

dukeekud 2015.09.03. 17:45:01

@nu pagagyí: "Nem a "liberálisok" miatt vannak a Keletiben a menekültek, hanem a kormány balfaszsága révén. "

Mar pedig a liberok, itthon es kulfoldon is akadalyozak a visitasukkal a problema kezeleset. Mekkora visitas lett volna ha a keritest fel evvel ezelott kezdik epiteni, amikor a negyed ekkora problema volt, mikozben mostmar katasztrofa van, de meg mindig folyik az ellen kampany a reszukrol.

Brix 2015.09.03. 17:53:41

Ekkora , Európába özönlő embertömeg integrációja közel lehetetlen küldetés, előbb még lábaljunk ki a gazdasági válságból és oldjuk meg a belső problémákat, mint:
-több 10 milliós EU munkanélküliség
-középosztály leszakadása, globalizációs kihívások
-görög anarchia, államcsőd és Dél-Európa válsága
-EU reformok meghozatala

Az EU nincs felkészülve, ekkora tömegű menekült beintegrálására. Még az évtizedek óta itt élőkkel is súlyos problémák vannak, az újak meg a lehető legrosszabb milliőbe csöpennek...
Az eddig viszonylag toleráns, humánus eurőpai emberek átmentek intoleránsba, mert a mostani , hirtelen emberözön már kikezdte a mérsékelten gondolkodó átlagember türelmét is. A legtöbben már inkább félelmet éreznek a mostani anarchikus folyamatok láttán és nem szolidaritást.
Az áruló vezetők , mit Merkel és Juncker most évszázadokra megpecsételik Európa sorsát, teljesen illegitim módon.

access denied 2015.09.03. 18:11:03

@Brix:

Ide idézed aztán majd kitárgyaljuk.

Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban! 2015.09.03. 18:29:42

1. magas kerítés katonasággal(+bentlévők kiengedése/kirúgása a regisztráció után)

2. V4ekkel közösen lófaszt mondani a kvótarendszerre

3. Merkel fogadja a bevándorlóit, ha kedve tartja, de ne szürje ide a selejtjét a kvótarendszerrel

köszi

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 18:38:16

@access denied:

Elmélkedj rajta!

"A zsidók ezt mondják: Uzayr Allah fia. És a keresztények azt mondják: A Messiás Allah fia. Ezt mondják ők a szájukkal. (...) Átok legyen rajtuk! (...)"

Korán, 9. szúra, 30.

"Ti hívők, miért maradtatok a föld felé görnyedve, amikor az mondatott nektek: Vonuljatok harcba Allah útján? Jobban tetszik néktek az evilág, mint a túlvilág? Az evilági élet élvezete ugyancsak kevés a túlvilágéhoz képest!

Ha nem vonultok harcba, fájdalmas büntetéssel fog büntetni benneteket és egy másik néppel cserél föl titeket. Ti nem lehettek az ő ártalmára semmiben. Allah mindenek fölött hatalmas."

Korán, 9. szúra, 38.-39.

"Allah megvásárolta a hívőktől a személyüket és javaikat, mivel övék lesz a Paradicsom. Harcolniuk kell hát Allah útján, és ölnek és megöletnek. Ígéret ez, amely őt terheli és amely igazság gyanánt hirdettetett ki… És ki az, aki Allahnál jobban betartja a megállapodást? Örvendjetek hát a vásárnak, amelyet vele kötöttetek! Nagy diadal az!

Akik készek a megbánásra, Allahot szolgálják, őt magasztalják…, akik megparancsolják azt, ami helyénvaló, és megtiltják azt, ami elvetendő, és akik betartják Allah határt szabó előírásait azok az igazi hívők! Hirdess jó hírt e hívőknek!"

Korán, 9. szúra, 111.-112.

Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban! 2015.09.03. 18:50:13

A szírek úgy beszartak Orbántól h már a jegesmedvék földjén át akarnak Merkelhez menni....nagyon helyesen!

www.wsj.com/articles/syrian-refugees-take-arctic-route-to-europe-1441273767

access denied 2015.09.03. 18:59:01

@bbjnick:

Uram, önt félrevezették a fordítók.

Az eredeti itt: quran.com/

kellemes olvasást, ne felejtse el az összehasonlítást, meglepetés garantált.

Attól még a biblia, a korán, lao ce, meg a zsidók összes könyve tele van marhaságokkal, azt hiszem az "idejétmúlt" a legpontosabb magyar szó a jellemzésükre.

Üdvözlöm a 21.században.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 19:01:54

@access denied: Hivatalos magyar fordításból is kettő van, a legújabb -ha jól tudom- '95 -ös és hol vagyunk még a magyarázatokba fulladó irányzatoktól?

Acsessz, már bocsi, de ez mellémente.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 19:21:13

@access denied: @Bell & Sebastian:

Összehasonlítottam az angol fordítást a magyarral és semmi érdemi differenciát nem találtam.

Az az igazság, hogy én ilyen ocsmány, személyiségzavaros, beteges hazudozót, mint @access denied: személyesen nem ismerek (nem mozgok olyan körökben:-)), úgyhogy érdemben nem is igen tudok reagálni az undorító magatartására.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 19:30:40

@bbjnick: Ezt nevezik előkelő unalomnak Angliában? Magam ugyan még nem jártam ott (követeket küldtem) de el tudom képzelni ezt a dekadenciát, nix foxvadászat, Sire Thelen pécézik.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 19:59:39

@Bell & Sebastian:

Hogy jön ide Anglia?

access denied 2015.09.03. 20:03:31

@Bell & Sebastian:
@bbjnick:

"Vonuljatok harcba Allah útján?"

inkább

mondva volt hogy induljatok előre allah ügyében

A többi is hasonló, olvasni csak tudtok?

A hangyász úrnak külön köszönöm a diagnózist, tőle ez dicséret. ismertem valamikor egy hasonló nicknevű egyént, de vagy meghülyült vagy valami debil használja az accountot.

A skizó urat is csókoltatom, a rókát nem vadásszák hanem kézből etetik, unalom nincs most volt a madárvonulás, jön a delfinsimogató szezon, végre nincs meleg a hegyekben, a font brutál erős olcsó lett a világ, senki nem szól ha 30 évvel fiatalabb a barátnő, és hónapokig túl lehet élni net nélkül. Mondjuk még nem vagy itt/ott, még ezt is tönkretennéd.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 20:13:24

@bbjnick: Onnan, hogy ő is bolyongó idegeneket lát az ablakban.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 20:14:17

@access denied:

"Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in exchange] for that they will have Paradise. They fight in the cause of Allah , so they kill and are killed."

Magyarázkodj csak, geci féreg!

Bell & Sebastian 2015.09.03. 20:16:19

@access denied: Ha az arabok is félreértették konkrétan ezt a szúrát, akkor mit vár el egy gyaurtól? Újszövetségből mikor vizsgázunk, mert nekem az van fölvéve az indexembe.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 20:17:59

@bbjnick: Na tessék fogott egy alvó terroristát.
___

Őrnagy Úr, figyel?

Robinzon Kurzor 2015.09.03. 20:22:44

@bbjnick: "Delirálsz, buzi?"

Na, a hobbikeresztényből előbújt az igazi énje.
Csak így tovább!

Robinzon Kurzor 2015.09.03. 20:25:12

@Bell & Sebastian: "Különben is, ki meri azt megjósolni, hogy melyik irányzat erősödik meg?"

Nem jósolgatásról volt szó, hanem történelmi szükségszerűségről.

access denied 2015.09.03. 20:28:52

@bbjnick:

A folytatásban ott van: ezt igéri az evangélium tóra korán. De sehol nincs benne felszólítás az ölésre, ez csak a harcosok paradicsomi útja.

Mondtam már hogy mesekönyvek, debileknek nem való.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 20:38:47

@Robinzon Kurzor: Akkor neked nyekk, geci, pusztán történelmi szükségszerűségből. A bábokat majd beveszi a Vitéz László műzeum.

Robinzon Kurzor 2015.09.03. 20:39:34

@♔bаtyu♔:

Akit már attól szédülés fog el, ha a falujának templomtornyától látótávolságon kívülre kerül, annak sokmindent be lehet magyarázni néhány valós tény és jópár további féligazság köré szőtt mesékkel.

Sok jelző, hatásvadász kifejezések, hivatkozás nélkül idézett nyilatkozatok... aki nagyon szeretné, annak nálunk is még a Jézuska hozza a karácsonyi ajándékot.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 20:40:53

@access denied: Bocsánat, vallásérültet szokás mondani barokkosan cizellált sértegetésnél, másik geci.

Robinzon Kurzor 2015.09.03. 20:43:07

@Bell & Sebastian:

De fel tetszett indulni, Sebikém.

Kéne valami észérv, erre csak gecizés sikeredik.

Vagy te is tanyán nőttél fel, mint bébéjé? Akkor értem, és persze nem tehetsz róla.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 20:51:05

@Robinzon Kurzor: Mi az összefüggés a kettő között? Mármint a tanya és az akvarisztika közt?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 21:04:41

@access denied:

Tiszta sor, beteges hazudozó vagy. Az "érvelésedben" nincs összefüggés mondaton belül a tagmondatok között, összevissza beszélsz.:-(

Bell & Sebastian 2015.09.03. 21:15:58

@bbjnick: No jó, de mi tényleg ketten vagyunk, neki a nehezebb, hiába hívta magát erősítésnek a gecik.

access denied 2015.09.03. 21:22:49

@bbjnick:

menjünk már vissza az elejére.
Jössz a rossz fordításokkal. Kiragadsz részeket egy összefüggő és kereszt hivatkozó szövegből. Nem veszed figyelembe hogy ósdi idejétmúlt ideológiák, idióta szövegek. Neked minden tény amit te annak látsz, még ha nem akkor is. Én türelmes marha meg válaszolok neked, de mint írtam ez csak nosztalgia, emlékeztetsz valakire, ezentúl majd figyelmen kívül hagylak, mint azt a libát aki ideidézi és linkeli a magyar net hulladékát.

A hazudozó tőled dicséret, ahogy kiforgatsz mindent én vagyok az Igazmondó Juhász, ami egyébként is én vagyok. Köszi.

Virág et. 2015.09.03. 21:29:56

@bbjnick: Az elnök emberei nem szappanopera, te filmguru, te.

@Advanced Flight: Eh. Én éltem abban a korban is. Hagyjuk ezt, felesleges. Mondogasd inkább, hogy Viktor-Viktor magadban és attól minden jobb lesz.

@dukeekud: Azt talán ne mi döntsük el, hogy ki költözzön Németországba. Azt majd a németek eldöntik. Ha kérik a véleményed, szólni fognak. Eddig nem szóltak.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 21:35:08

Te nem mondasz igazat. Viszont aki valaha is felütötte a lexikont Mohamednél, az mit lát? Vicces kedvű moszatosok az első kalifára keresztelték ezt a mostani ügynöküket.

És ez komoly.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 21:36:25

@Virág et.: Pedig az, ha se vége se hossza és még nyomokban sem tartalmaz valóságot. Hoppá.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 21:37:37

@Bell & Sebastian:

Szerintem szó sincs itt alvó terroristáról, sokkal inkább egy zavart szociopatáról (vagy valami hasonlóról).

Bell & Sebastian 2015.09.03. 21:38:52

@Virág et.: Kit tetszik németeken érteni? Aludt délután, mert pár ciffert kihagyott.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.03. 21:40:12

@Virág et.:

Hanem mi? Klasszikus szappanopera-dramaturgiára épülő, se eleje, se vége epizódfolyam.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 21:40:46

@bbjnick: Olyat én is ismerek. Anya-komplexus, csak nehogy magában ismerje fel. Mármint magában.

Bell & Sebastian 2015.09.03. 21:57:39

Pont most taglalják a tévében, hogy micsoda mozgósító ereje van a teljesen etikusan, minden újságba betett képnek a tenger által kivetett, halott kisfiúról.

Hogy nem szakad rá az ég a mocskos, lélekkufár, német zsé-médiára!

Tudatos manipulációnak hívják tanyán az ilyet, nem mellékesen emberietlen cselekedet, aljas ösztönöktől vezérelve, mások empátiáját kihasználandó.

access denied 2015.09.03. 22:25:34

@Bell & Sebastian:

Mondtam már, ha azt mondják hogy befogadunk csak kérded hogy hányat.

Nem lett volna jobb önként?

Bell & Sebastian 2015.09.03. 22:47:01

@Az Igazmondó Juhász: Mert amit életünkben teszünk, az az örökkévalóságban visszhangzik. Aljas szándék nem teremthet ehető gyümölcsöt, továbbá: vérük az utódaik lelkén szárad

vizipipa 2015.09.03. 23:35:03

Na végre! Van itt egy igazi, jó kis elosztási lista, eu szinten, 160 ezer főre. Igény szerint fel lehet szorozni 1 millióra (x6,25) vagy 5 millióra is (x31,25).

index.hu/kulfold/eurologus/2015/09/03/ezzel_allhat_elo_juncker_menekultugyben/

Ebből 5 milliónál
- a németeknek 1 064 906,
- nekünk 89 500,
- Juncker papának 42 500 jut

Heuréka! Akkor erre kell mondogatni: jaj de jó, jaj de jó!

annamanna 2015.09.04. 06:51:52

@Virág et.: ne má', ilyen száni kis klippel akarod lenyomni a kereszténységet és a Bibliát?
Inkább olvasnád el, akkor biztosan nem linkelnél ilyen zombiknak való blődséget.

A Bibliát meg kell érteni.
Amit a klipben nyomatnak, azok ószövetségi rendelkezések.
Ma NINCS ÓSZÖVETSÉG, MA ÚJSZÖVETSÉG VAN.
MA SENKI NEM HIVATKOZHAT AZ ÓSZÖVETSÉGRE, mert azt a szövetségnek Isten véget vetett, és újat kötött helyette.

Nincs zsidó vallás.
Csak talmudista okkultista kultusz van.
Amit ezek ma művelnek, az bibliai értelemben véve nem vallás.

Persze az a mocskosság a részükről, hogy az ő nyomorult szarukat kenik rá a kereszténységre, aminek ehhez az egészhez semmi köze; de hát a szarkenés jellegzetes szokásuk.

Az ószövetség eleve arra épült, hogy mindenki belássa, efféle babonás rituálékkal sehová sem lehet eljutni, nem lehet megfelelni Istennek.
Hogy úgy mondjam, ez volt Isten iróniája a spiritiszta kultuszokkal szemben, de persze az okkultisták a végletekig beleélték magukat és túlhajtották.

Amúgy meg nem tudom, egy nap alatt változott-e a véleményed a drágajó befogadó németekről, akik pl
a pesti életmentő afgán fiút is börtönbe zárták: mandiner.hu/cikk/20150903_kalmar_szilard_fuck_germany

@bbjnick: aha, tehát ebben látszik a vallásosságuk?
Mutass nekem imaszőnyegen térdeplő, napi ötször Mekka felé fordulva, földre boruló imádkozó tömegeket, majd akkor beszélgethetünk tovább a Koránról, addig nem.

Advanced Flight 2015.09.04. 09:01:04

@Virág et.: fú, most aztán nagyot mondtál, tényleg :-)
Ha nem tudsz értelmesen érvelni, akkor inkább ne válaszolj, kevésbé ciki, mint ha ironizálni próbálsz; az ugyanis afféle intellektuális tevékenység, amire te nem igazán vagy képes.

Mekk Meister 2015.09.04. 09:06:21

@dukeekud: és @virág et: Az valahogy elkerülte a figyelmeteket, hogy a németek mégsem akarnak annyira tömegeket befogadni, ezért is dekkolnak a Keletinél. VAgyis eleve hamis indoklás az, hogy "úgyis Németországba mennek". Nem, nem mennek, csak akarnak. És az az egymillió sem jut oda, aki Merkel hívó szavára most és a napokban felkerekedett.

Virág et. 2015.09.04. 09:49:42

@Bell & Sebastian: @bbjnick: Az elnök emberei nem szappanopera, emberek. Egy szimpla drámai sorozat (volt, már nincs), amiből sok van. Ettől még egyik sem lesz szappanopera.

en.wikipedia.org/wiki/Soap_opera

Bell: a németeket értem a németek alatt.

@annamanna: Ehhez képest elég sokan hivatkoznak az Ószövetségre még ma is, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a mai Bibliának is része. Az idézet is erről szól: sok minden, ami a mai vallási iratokban van, az már nem naprakész, nem alkalmazható. Persze, Hollywood, de a lényeg ez.

@Advanced Flight: Eleve elmész személyeskedésre meg offolsz. Ennek nem itt a helye, nem veled fogom megvitatni a Kádár rendszert és nem itt.

Szevasz.

@Mekk Meister: Nem kerülte el. A b verzió, hogy itt maradnak. Ami nekünk és nekik sem jó.

annamanna 2015.09.04. 10:28:34

@Virág et.: "Ehhez képest elég sokan hivatkoznak az Ószövetségre még ma is"

Persze, a szövegre.
Amit itt idéznek, azok konkrét törvények, amik helyett egészen konkrétan új parancsok lettek adva, az új szövetségnek megfelelően.

Ez csak a talmudistáknak nem tűnik fel!
Ők azok, akik Jézust abszolút semmibe veszik!
Hol esett szó ebben a nyomorult klipben Jézusról?

Ne legyél megtévesztve, a Bibliát így csakis talmudisták értelmezik, és mindezt a keresztények fejéhez vágják, pedig a keresztényeknek ehhez az égvilágon semmi közük sincs.

Az ilyen betarthatatlan törvényekkel, ismétlem, Isten direkt az okkultizmusban, spiritizmusban fellehető babonaság értelmetlenségét bizonyította be.
Ezek sose voltak arra valók, hogy valaki is betű szerint betartsa őket; ha elolvasnád a Bibliát, tudhatnád.

Ilyesmit csak a talmudisták hajtogatnak, és azok verik be a tudatlan emberek fejébe, hogy a Bibliát azzal azonosítsák, amivel Isten azt akarta bebizonyítani, hogy ennek semmi teteje sincs.
Semmivel sem fog Istenhez közelebb kerülni az, aki nem vesz fel kétféle szövésű ruhát stb.
Jézus maga rengeteg példát adott arra, hogy betarthatatlan törvények miatt összetűzött a (talmudista) farizeusokkal. Talán egy neked is rémlik, például a szombati gyógyítások sora, vagy a mosdatlan kézzel való evés.
A Bibliára még a vasárnapi boltzár miatt se lehet hivatkozni. Talmudista észjárásra vall a Bibliát okolni a vasárnapi boltzár miatt.

Isten még a tízparancsolatot is kicserélte; ha emlékszel, Mózes összetörte a kőtáblákat, amikor meglátta az aranyborjút imádó tömeget (tehát okkultizmusba, hamis kultuszba merült embereket). Visszament a hegyre, és Isten új parancsokat adott, ez volt az az ószövetségi időkre érvényes tízparancsolat.

Bemásolom, hasonlítsd össze az elsővel:

Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted.
Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket.
Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.
Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból.
És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén.
Ne csinálj magadnak öntött isteneket.
A kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból.
Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzása.
De a szamárnak első vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsőszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen előmbe senki.
Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj.
A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén.
Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt.
Mert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor.
Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a husvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig.
Földed zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába. Ne főzz gödölyét az anyja tejében.
És monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel.
És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.

Virág et. 2015.09.04. 10:57:49

@annamanna: A konkrét példa a filmben egy másik, ószövetségi idézetre válasz, amit a szőke rádiós hölgy idézgetett és amire az elnök más ószövetségi idézetekkel reagált. Ezért jó a jelent szűkebb értelemben.

Tágabb értelemben azt jelenti, hogy a vallásos szövegeket nem lehet szó szerint értelmezni. Temérdek olyan idejétmúlt szabály, intés szerepel bennük, amelyek ma már nem érvényesíthetőek. A vita pedig az egyik újdonsült iszlamofóbtól ered, aki megint Koránt idézett, hogy jajj-jajj abban benne van, hogy ezek itten jól megölnek majd minket.

annamanna 2015.09.04. 11:15:18

@Virág et.: "a szőke rádiós hölgy idézgetett"

ha jól emlékszem, a buzulás tiltását idézte, azt pedig az újszövetség is tiltja; tehát a buzulás tiltását nem lehet azzal semmibe venni, hogy a kétfajta szövetből készült ruha tilalmával vetjük egybe.

A nemiségre vonatkozó parancsok az újszövetségben nemhogy enyhültek volna, hanem drasztikusan megszigorodtak, Ferenc pápa most próbál ezen oldani, persze azért, mert a katolikus egyháztagok legnagyobb részének semmi köze a Bibliához, így meg tényleg gáz olyasmit követelni, amin valós hívők is megakadnak.

"Tágabb értelemben azt jelenti, hogy a vallásos szövegeket nem lehet szó szerint értelmezni. "

Nézd, ha el sem olvastad (az eddigiek alapján biztosan nem olvastad el), akkor sehogy sem tudod értelmezni. Sem így, sem úgy, mert nem tudod, mi van benne leírva. Először is el kellene olvasni, utána eldönteni, hogy miképpen tudod értelmezni.
Arról sem lehet fogalmad, hogy az újszövetségben milyen szabály és intés elavult és idejétmúlt, mi az, ami már nem érvényesíthető, ha nem ismered a szöveget. Olvasd el, ajánlom. Különösebben nem hosszú, bár nem könnyű olvasmány.

"A vita pedig az egyik újdonsült iszlamofóbtól ered"

Neki én is válaszoltam.
A muzulmán vallásnak elég látványos megnyilvánulásai vannak, például a napi ötször Mekka felé fordulva való földre borult imádkozás, imaszőnyegen.
Hányan hoztak közülük imaszőnyeget, hányan imádkoznak napi ötször Mekka felé leborulva?
Ez elég válasz bármilyen iszlamofóbnak.

Ha közülük valaki terrorista lesz, azt fix hogy nem a muzulmán hite fogja vezetni, mert jelen pillanatban egyikük sem tartja be a legalapvetőbb muzulmán előírást sem, lefogadom, hogy senki sem hozott magával imaszőnyeget, és nem teríti le napi ötször Mekka felé.

A terrorizmus valós veszély, csak nem a muzulmán hit az alapja.

Virág et. 2015.09.04. 14:00:29

@annamanna: Ó, olvastam én a Bibliát kiskoromban Máryás atyánál. Sőt, első áldoztam is. És bár Ferenccel ellentétben én nem rendszeresen vagy folyamatosan :), de azért bérmálkoztam is.
Keresztapa is vagyok, többszörösen is.
Időközben azonban lefolyt egy kis víz a Dunán.

A filmben egyébként a léviták könyvéből idéz a szőke nő, ezért volt Bartlet elnöknek is ószövetségi az ellenpéldája.

Az iszlamofóbiáról egyetértünk.

Virág et. 2015.09.04. 14:01:22

@Virág et.: Mátyás nem Máryás, akármi is akart az lenni. Bocsánat.

annamanna 2015.09.04. 16:05:24

@Virág et.: azt én értem, hogy onnan idéz, de megint írom: azért onnan idéz, mert a sorozatot talmudista megrendelésre írták.
Még véletlenül sem a Római levelet idézi, az Újszövetséget, mert arról nem akarnak tudni. Az számukra nem létezik.
Az egész jehovista mozgalom is milyen lukból bújt elő? Olyan szorgalmasan, keményen térítenek, ahogyan a keresztény egyházak összesen sem. Gazdaságilag is erősek, a központjuk még csak véletlenül sem Európában van. Ki mondatja azt ezekkel a megtévesztett emberekkel, hogy Isten neve Jehova, amikor az újszövetségben nagyon sokszor, világosan le van írva, hogy Jézus nevén kívül nincs más név, ami által üdvözülhetünk. Pl:

Csel 4,12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Természetesen az ószövetségben és az újszövetségben nem két különböző Istenről van szó, de vannak szabályai, amiket figyelembe kell venni. És ha az Isten azt mondja, hogy Jézus, akkor senki nem mondhatja azt, hogy Jehova.
Ahogyan Ábel és Káin esete - Ábel azt vitte áldozatul, amit Isten parancsolt, ezért az ő áldozata el lett fogadva, Káin meg azt, ami eszébe jutott, az ő áldozata nem lett elfogadva, ezért dühében agyonütötte a testvérét.

Tehát visszatérve a részletre - most senki nem hivatkozhat ószövetségi törvények és parancsok betartására, mert az újszövetség parancsai vannak érvényben. Az újszövetség is tiltja a buzulást (tehát a valóságban a nő ezt válaszolta volna, még csak véletlenül sem akadt volna belé a szó); de a kétfajta szövetből készült ruha viselésének tilalma, vagy disznóhúsevés tilalma (hogy relevánsabb példát hozzak), vagy a körülmetélés kötelessége nem érvényesek, ezek elmúltak az állatáldozatokkal együtt, mivel jobb és tökéletesebb áldozatot fogadott el Isten, Jézus Krisztus vérét, rajta kívül semmilyen áldozat nem érvényes, mindenféle egyéb áldozat az ördögnek hozott áldozat. Jézus vérével új szövetség kezdődött, új parancsokkal.

Ez egy érdekes logika a Bibliában, de nagyon sokszor megismétlődik, például rögtön abban, hogy a romlandó világ is el fog múlni, és jobb, romolhatatlan világ veszi át a helyét.
Vagy hogy Ádámnak Isten először állatokat vitt, hogy válasszon közülük segítőtársat magának. Nem azért csinálta, mert bolond, hanem mert van egy alapvető logika a Bibliában, amit talán a kánai menyegzőből is meg lehet érteni: először a rossz bor van felszolgálva, és csak utána a jó.
Ennek oka pedig az, hogy mi, emberek megtanuljunk a rosszon is hűségesnek lenni. De ha már új szövetség van, akkor nem lehet és nem is kell az elavult ószövetségen nyammogni, annak nem most van az ideje. Ahogyan Ádám sem ragaszkodhatott Éva helyett még mindig az állatokhoz, amikor már ott volt előtte a felesége. Vagy Lót feleségének sem lett volna szabad visszanéznie Sodomára, ha már egyszer eljött onnan.
Tehát ahogyan most nem követelhetjük, hogy nyíljon meg az ég és váljon láthatóvá Isten, mert majd akkor hiszünk benne, ha látjuk (eljön ennek is az ideje); ugyanúgy az ószövetségnél sem ragadhatunk le, ha már új van.

Virág et. 2015.09.04. 16:27:58

@annamanna: "azért onnan idéz, mert a sorozatot talmudista megrendelésre írták"

Azért onnan idéz, mert dramaturgiailag így jött ki jól a riposzt. Ne menjünk már le retardo-jobbikos zsidózós szintre. Ebédeltem ma már, meg olyan szépen elbeszélgettünk eddig.

alegokosabb 2015.09.04. 16:49:57

A BETOLAKODÓK SEGITÉSÉT HAZAARULÁSNAK KÉNE NYILVÁNÍTANI, ÉS MINIMUM ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNNEL KÉNE BÜNTETNI, AKI AZ ELLENSSÉGGEL KOLLABORÁL, AKI HAZÁNK MEGSZÁLLÁSÁT BÁRMILYEN MODON IS SEGÍTI !!!

annamanna 2015.09.04. 17:00:49

@Virág et.: hát persze hogy így jött ki jól annak, aki gúnyolódni akar a kereszténységen. A keresztény bűnnek tartja a buzulást? Ó, hát akkor bizonyára meg kéne égetni azokat, akiken kétféle szövésű ruha van! (Noha megégetésről aztán végképp nem tud a Biblia, az ószövetség megkövezésre ítélt embereket, természetesen nem a kétféle szövésű ruha miatt).
Ha valamit le akarok járatni, a legegyszerűbb, ha gúnyolódok rajta. Úgy tűnik, mintha nagyon okos lenne a filmbeli elnök, csakhogy az USA-ban a valódi elnök ezt már csak azért sem tehetné meg, mert akkor soha nem jutna az elnöki székig.

Itt például: www.youtube.com/watch?v=Ik1bdoufPt0 Miley Cyrus durván gúnyolódik a republikánusokon, de az az érdekes, hogy csak olyan gúny jut eszébe, ami valójában saját maga felé irányuló öngúny, hiszen önmagát adja.

Ugyanígy a kereszténység kigúnyolása is csak úgy sikerült a részletben, hogy olyasmit támadtak, amivel a kereszténység nem törődik, csak a Talmud nyammog rajta.

Nagyon sok mindennel vádolható a kereszténység, de azzal nem, hogy bárkit is vegzálna azzal, milyen szövésű ruhát hord. A részletben viszont az elnök, különös módon nem rabbit támadott! Pedig azt jogosabban tehette volna, de milyen érdekes, nemde, hogy dramaturgiailag nem egy rabbival jött ki jól a riposzt :)
süti beállítások módosítása