Progresszívek, Braun Róbert, Trianon: akik miatt nagyon nehéz…
2015. június 13. írta: AgentUngur

Progresszívek, Braun Róbert, Trianon: akik miatt nagyon nehéz…

trianon_hatar.jpg

„A progresszió híveinek az emléknap kapcsán világosan kell fogalmaznia: Trianon azt a korszakot zárta le, amikor a magyar elit kiváltságtudata és kivagyisága, hatalmi nagyravágyása elnyomta a hazában élő nemzeti kisebbségeket, később akadályozta az asszimilációt és az együttélést, megalkudó járadékvadászata helyettesítette a polgárosodást, a meg-meginduló polgári fejlődést időről-időre visszavetette a korlátolt felsőbbrendűség, a modernitás elutasítása. Trianon szabadságot és polgári fejlődést hozhatott (volna): önálló és független magyar nemzet teremtett, mely elindulhatott (volna) a nyugatias polgári fejlődés útján. Trianon azért fontos, mert az a szabad és modern magyar zsákutcás társadalomfejlődés origója. Nem Trianon kéne fájjon, hanem, ami utána következett és tart, azóta is” − írja Braun Róbert a baloldali Dinamó blogon Trianon és a progresszió vélt kapcsolatáról.

Szóval Braun Róbert és Trianon: akik miatt nagyon nehéz... Mit is nehéz? Egy olyan országot építeni, amiben a legfontosabb nemzeti alapkérdésekben konszenzus van. Lehet vitázni sok mindenről. Bevándorlásról, az egyházak szerepéről, abortuszról, eutanáziáról, melegházasságról; és ha a „magyar progresszió” azt képzeli, hogy ezekben a magyar jobboldal egységes monolit tömb, akkor nagyon téved.

Sok olyan jobboldali embert ismerek – és magam is közéjük tartozom –, akik számára a bevándorlás nem egy fekete-fehér képlet, hanem egy józanul megvitatható és megvitatandó kérdés. A melegházasság vagy az eutanázia nem hogy legitim vita tárgya, hanem szerintem teljességgel támogatható. Akik számára mondjuk az egyház és állam szigorú szétválasztása alap, és a vasárnap egy nap szombat és hétfő között, ennyi, és semmi más. Az abortusz sem vallási-ideológiai ügy. Inkább annak kérdése, hogy az egyén élete mikor kezdődik. Szerintem akkor, amikor megfogan és létrejön egy egyedi és új élet, ergo az abortusz egy emberi lény megölése, de ezt nem előremutató dolog valami isteni kinyilatkoztatásból levezetni.

A probléma sok emberrel a magyar jobboldalon és baloldalon az, hogy nem vitázik, hanem isteni kinyilatkoztatásokat tesz, az alapvető tények ismerete nélkül.

*

Ebből az alapállásból ír Braun Róbert is Trianonról és az azt megelőző korszakról. Vegyük előre az utóbbit, mi is az a sötét korszak, amit 1920-ban meghaladhattunk volna, hála Trianonnak?

Nos, a kolléga ilyeneket talál leírni: „Trianon szabadságot és polgári fejlődést hozhatott (volna): önálló és független magyar nemzet teremtett, mely elindulhatott (volna) a nyugatias polgári fejlődés útján”. Meg ilyeneket: „A magyar nemzet 1920-ban végre megszabadult az évszázados Habsburg elnyomástól, kiszabadult a Szent Szövetség feudalista béklyójából”.

Jesszusom. Hát ugye a Szent Szövetség 1920-ban már évtizedek óta nem létezett, ez tény, nem vitakérdés. Az Osztrák-Magyar Monarchia meg éppenséggel a magyar polgárosodás és nyugatosodás, nemzeti modernizációnk nagyon is hatékony katalizátora volt. Aki nem hiszi, sétáljon egyet Budapesten, ami Berlin után Európa leggyorsabban fejlődő városa volt, vagy olvasson egy kicsit magyar ipartörténetet! Persze lehet vitázni arról, hogy 1867-1918 Magyarország felzárkózásának időszaka volt-e Európa nyugati feléhez, vagy valami feudális mocsár, de nehéz. Egy apró kis idézet, de oldalakon át lehetne taglalni:

„Ezen ciklusban történt a feudális viszonyok, például a céhek eltörlése (1872), irtványföldek felosztása (1871) hitelrendszer és bankok kiépülése, külföldi tőke beáramlásának megindulása  (…) a Monarchián belül határozottan megnőtt Magyarország gazdasági súlya (…) A dualizmus korában Magyarországon az ipar három húzóterülettel rendelkezett, melyekben hazánk európai szinten is kiemelkedő teljesítmény nyújtott. A hátrom terület: a már említett vasútipar illetve a malomipar és az élelmiszeripar.” 

Társadalmilag, politikailag nem ennyire egyértelműen pozitív a kép, de ez nem a Monarchia, hanem a magyar politikai elit hibája. Bár éppen ez az „elnyomó, feudális” állam hozta el  a magyar zsidóság felemelkedésének és emancipációjának nagy korszakát. Az viszont tény: a magyar elit jelentős része elképesztően szűk látókörű volt – ahogy egyébként ma is az. Akkor a Kárpátok bércein nem láttak nagyon túl, ma a 93 ezer négyzetkilométeren se igazán, de kérdés: hogyan segíthetett volna ezen bármiféle módon Trianon?

Ami pedig a nemzetiségek elnyomását illeti, tény, nem próbáltak kiegyezni azokkal a kisebbségekkel, akikkel valószínűleg hosszú távon is ki lehetett volna egy föderatív állam keretein belül: a horvátokkal, szlovákokkal, ruszinokkal, szászokkal. Annak viszont, aki azt képzeli, hogy magyarnál jóval virulensebb román és szerb nacionalizmussal ki lehetett volna egyezni, alapos tanulmányozásra ajánlom az 1848-49-ben történteket és e két ország nemzetiségi politikáját 1914 előtt. A budapesti hozzáállás tényleg ostoba, kivagyi és elnyomó volt a nemzeti kisebbségekkel szemben, de Bukarest, Belgrád, Párizs vagy éppen Berlin durvább politikát folytatott. Ez nem mentség, de miért várunk a magyar politikai elittől valamit, ami a fejlett és polgárosult nyugaton sem volt szokás akkoriban, nem is beszélve a kifejezetten barbár román és szerb gyakorlatról? Tudják a progresszívok, hogyan lett románná Dobrudzsa vagy mik folytak Dél-Szerbiában, amikor Magyarországon mondjuk településnevek magyarosításán háborogtak szerbek, románok? A különbség ég és föld Magyarország javára, de a történelmi kontextus ismerete nélkül könnyű ítélkezni.

*

A Trianon utáni időszakot illetően pedig a „vélhető” fájdalom okairól, a kulturális javak rombolásáról, a megaláztatások tömegéről, az atrocitásokról ne beszéljünk részleteiben. Mert Trianon nem csak szétszakított családokat, elűzött százezreket, de ezrek halálát is jelentette. Legtöbbjükét harcban, de százakat egyszerűen megöltek a bevonuló román, szerb, cseh csapatok. Mennyi progresszív − aki Újvidékről vagy Ördögkútról mindent tud − hallott a kőröstárkányi, makói, észak-komáromi stb, stb. vérengzésekről? Na igen, ez a baj. Abban talán mégis egyet kellene értenünk, hogy mindez tragédia. De úgy nehéz, ha a saját történelmét sem ismeri az ember, mint ahogy a magyar progresszió köreiben dívik.

Persze a legfontosabb dolog, ami alapjaiban lehetetlenné tette évtizedes távlatokra egy igazán sikeres ország létrehozását Trianon után, gazdasági volt. Nem csak a brutális jóvátétel vagy a maradék ország nemzeti vagyona jelentős részének román elrablása 1919-ben. Sőt, elsősorban nem ez. Hanem az, hogy az új határok lebontottak egy nagy és jól működő gazdasági egységet. Rendkívüli versenyhátrányba hozták például a maradék magyar ipart. Hát ugye ásványkincsek nélkül, egy minimálisra zsugorodott piacon nehéz… Az ország gazdasági szempontból kulcsfontosságú régiói kerültek más államok irányítása alá; és Prága, Bukarest vagy Belgrád miért folytatott volna olyan gazdaságpolitikát, amely segíti a magyart és nem vágja el az összekötő szálakat? Hiszen minden rosszindulat nélkül is (ami pedig megvolt/megvan) alapvető érdekük volt, hogy összeforrasszák az újonnan megszerzett területeiket a régiekkel. Az utóbbi kettő éppenséggel de facto kirabolta Erdélyt és a Délvidéket, elsősorban persze a magyarokat, de a többi nemzetiséget, sőt az új többségi nemzet ottani lakosait is. Ha megnézzük a valóságot, a cseh, román, szerb politika éppenséggel megfojtani kívánta az új magyar nemzeti államot, teljesen függetlenül attól, ki van hatalmon, Károlyi, Kun vagy Horthy. Hogyan lehetett volna így igazán sikeres társadalmi, gazdasági átalakulást levezényelni? Még a győztes, mérhetetlen javak birtokába jutott Románia és Jugoszlávia is tökéletes gazdasági/társadalmi/politikai kudarc lett…

Szóval, ha esetleg nem Horthy-korszak jön, hanem Károlyi- vagy Jászi-korszak két és fél évtizedre, akkor sem lett volna valódi európai felzárkózás és nyugatosodás. A kisebbségek és elsősorban a zsidóság elkerült volna sok megaláztatást, de Trianon mindenképpen évtizedes elszegényedést hozott volna, az örökre elvesztett nagyobb fejlődési potenciálról nem is beszélve. Mert ez a régió együtt, egy megreformált Monarchia keretein belül sokkal sikeresebb lehetett volna máig hatóan, mint szétszabdalva.

És te jó ég, ha 1941-ben Károlyi a miniszterelnök, és ha a magyar elit nem törekszik korábban revízióra, az mennyiben akadályozza meg Hitler Németországát, hogy lerohanja Magyarországot Jugoszláviával együtt? Semennyiben, mert a Szovjetunió elleni felvonulás déli szárnyának biztosítása Berlin számára fontos volt, és ugyan miért kerülte volna Magyarországot, ha könnyedén ki is rabolhatja útban Jugoszlávia és Görögország felé? Ez persze spekuláció, de nehéz olyan forgatókönyvet elképzelni, amiben hazánk kimarad a világháborúból és nincs magyar holokauszt. A zsidótörvényeket elkerülhettük volna. A haláltáborokat aligha. Hacsak nem varrjuk Horthy és a revíziós politika nyakába Adolf Hitlert is.

Szóval ez a baj, így nagyon nehéz. Ha dogmatikusan, vallásos hitként közelítjük meg a kérdéseket, egyszerűen sehova sem jutunk.

*

Trianon legalább részleges gyógyítása nem magyar feladat. Egy igazán progresszív Európai Unióban, egy  progresszív Romániában mondhatná azt egy partiumi magyar falu, hogy kérem, én inkább Magyarországhoz szeretnék tartozni, mert a lakosság 99%-a magyar. Lenne egy népszavazás, a többség döntene és rendben van. De hagyjuk az utópiákat!

Szlovéniában pár ezer magyar majdnem teljes szimbolikus egyenlőségben élhet. Kisebbségi lét ez, persze, ami mindig hátrányokkal jár, de nem napi megaláztatás és vesszőfutás. Ez elsősorban két másik EU- és NATO-szövetségesünkről, Romániáról és Szlovákiáról nem mondható el. Pozsony és Bukarest felelőssége elsősorban, hogyan bánik a magyarokkal. Semmilyen olyan tény nincs, ami azt mutatná, hogy a „progresszívabb” magyar kormányzatok, mondjuk Gyurcsány és Bajnai valamit is tudott volna javítani a bánásmódon. Azért nem, mert a magyar nemzeti lét ezen országok nacionalizmusai számára önmagában fenyegetés, függetlenül attól, Budapest mit tesz vagy nem tesz. Amíg másodrendű státusz, állami szintű elnyomás létezik sok szomszédunknál, hogyan lehetne meghaladni Trianont?

Erre válaszoljanak már egyszer a progresszió hívei!

Nem nekem. Maguknak.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr727537514

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Braun Róbert: Viszonválasz Trianon ügyben 2015.06.16. 11:39:01

Bizonyosan rossz válasz a kirekesztésre, ha a vélt agresszióra saját agresszív és kirekesztő mítoszainkkal válaszolunk. AgentUngur ezt javasolja.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.13. 08:39:09

"Annak viszont, aki azt képzeli, hogy magyarnál jóval virulensebb román és szerb nacionalizmussal ki lehetett volna egyezni, alapos tanulmányozásra ajánlom az 1848-49-ben történteket és e két ország nemzetiségi politikáját 1914 előtt. A budapesti hozzáállás tényleg ostoba, kivagyi és elnyomó volt a nemzeti kisebbségekkel szemben, de Bukarest, Belgrád, Párizs vagy éppen Berlin durvább politikát folytatott."

Ez így igaz. Nem volt esély se a kiegyezésre. A magyar nacionalizmus azt akarta, mindenki legyen magyar, a francia modellt szerette volna alkalmazni. A szlovák/horvát/szerb/román nacionalizmus meg SAJÁT nemzetállamot. Egyszerűen mindkét fél csak taktikézott, de egyik se mondott le az alapcélról. Így valóban nem volt miről egyezkedni.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.06.13. 08:40:43

don't get mad, get even.

BréRobi saját logikája szerint pölö nem kéne porosenkóéknak törődni a krimi/donbasszi területveszteségekkel, hiszen az se nem trauma, se nem túl igazságtalan, inkább ne is nyavalyogjanak (nácirredentistaveszély!) az ukránok, hiszen ez valójában káprázatos lehetőség a maradványországukban a tökéletes liberálparadicsomot létrehozni.

biztos nagy tapsot kapna egy ilyen fejtegetésért a kijevi barátainál...

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.13. 08:42:47

" Ez persze spekuláció, de nehéz olyan forgatókönyvet elképzelni, amiben hazánk kimarad a világháborúból és nincs magyar holokauszt. A zsidótörvényeket elkerülhettük volna. A haláltáborokat aligha."

Pont fordítva, A zsidótörvények elkerülhetetllenek voltak, de a haláltáborba deportálás Horthy bűne. Ellent mondhatott volna, s akkor nem történt volna meg.

Toportyán Zsóti 2015.06.13. 08:57:01

Lajos nélkül már vesztésre áll a jobberek ledózerolási kísérlete,magyar emberek sokszorta többen vannak mint azok akik semmi produkcióval akarnak élősködni a többiek nyakán mert szerintük ez istenadta küldetésük.

Bell & Sebastian 2015.06.13. 10:37:56

Időnként olybá tűnik, hogy a magyarokat egyként sújtó lobotómia mellékhatásaként itt csak nemzeti- és nemzetközi-szocialista gondolatok teremnek.

De a különböző gazdaság- és létfilozófiák ettől még vidáman összecsúsznak, oldalfüggetlenül.

Ügyvéd hegedűvel (Torgyán) ugyan alaposan lejáratta a hármas jelszót (Isten, haza, család!), de ettől az még létezik! Egyszerűen nem értem, hogy _teljes_ kiiktatása után mitől jön majd el ide a Kánaán?

Nem kizárva, hogy bennem a hiba, műveletlennek, butának és arrogánsnak látom a teljes, úgynevezett magyar baloldalt, Andor László főtárgyalóval bezárva.

A poszt szerzője is ír olyanokat, hogy a szekularizáció híve, meg gayweddingé, usw., mint egy virtigli lobotómiás, aki nem ért semmit az egészből.

Elvtársak! Így nehéz lesz üdvözülni, ha csak a vörös árnyalataiban tetszenek játszani!

Tessék először kidolgozni egy konzisztens létfilozófiát, hobbi-marxista van itt már több is, mint amennyi még elviselhető.

Akkor nézzük Trianont!
Pontosan az a gond merült fel, hogy túl nagyot villantottunk a Világkiállításon, ami szemet szúrt a franciáknak, mint hegemóniára törő hatalomnak.

A Monarchia messze megelőzte korát, azóta sem sikerült hasonlót produkálni, Svájcot leszámítva, ahol száz éve még kutyát ettek és vándorcigányt akasztottak, most meg jó pénzért tenyésztik és pénzfelkutatásra tanítják be ugyanezeket.

Valahol valakik eldöntötték, hogy a szegregált, békés egymás mellett élés nem jó, mert csak. A magyarok nem tudták belakni a medencéjüket (hogy pusztultak volna ki teljesen) és feltűnően németbarátok, hát vesszenek!

Snitt. Eltelik jó pár év, felbontják Németországot, Csehszlovákiát, Jugoszláviát, fel fogják bontani Ukrajnát, közben egyesülhetett Németország (Ausztria kivételével) és beveszik a buliba a franciákat, ha beengedik az angolul beszélő vircsaftot.

Csak a hülye nem látja, ki bújt bele a falóba, csak arra várva, hogy behúzzák a főtérre.

És a szocik nem találják a rendezőelvet! (Oszd meg és uralkodj felette!)

Vagy hazudnak vagy nem mondanak igazat, másik verzió nincsen.

Mert az teljesen világos, mire fut ki ennyi machináció? Az már nem, mitől lesz ez jó nekünk? És mikor?

Szerintem _soha_. És néma gyereknek az anyja micsodáját, mert aki hülye, az szoci maradt.

Bell & Sebastian 2015.06.13. 10:47:46

@maxval bircaman szerkesztő: Ez nem igaz, Horthyt felemlegetni csak Herzl, Churchill és a pesti (gazdag zsidók) után van jogunk. Egyszemélyes lista nincsen.

Ám, ha elé tesszük Hitlert, mint főbűnöst, még mindig nem végeztünk! Mert még őt is megelőzik azok, akik Adolfot megidézték végtelen felfuvalkodottságukban.

Mondjunk Antantot, például. De még mindig nincsen vége! Pontosabban szólva: eleje.

P.Guszti 2015.06.13. 12:47:59

"És te jó ég, ha 1941-ben Károlyi a miniszterelnök, és ha a magyar elit nem törekszik korábban revízióra, az mennyiben akadályozza meg Hitler Németországát, hogy lerohanja Magyarországot Jugoszláviával együtt?"

Nyilván már 41-ben megszállja Hitler Magyarországot és 1942-re az utolsó zsidót is deportálták volna. Akkor ma nem okolnák a magyarokat, Horthyt, és még ki tudja ki mindenkit, hogy miért csak a zsidók felét mentették meg bátor kiállásukkal deportálástól.

lucasso 2015.06.13. 13:31:46

infotenger.blogspot.hu/

Nincs konszenzus a legfontosabb alapkérdésekben, de ez mindkét oldalon megfigyelhető. Magyarország csak akkor lép előre, ha lesz nemzeti érdekérvényesítés és a leszakadó rétegek számára is érezhető szociálpolitika.
Csak baloldali és csak jobboldali politikával nem lehet megoldani a legsúlyosabb társadalmi problémákat.

Foray Nándor · http://foraynandor.blog.hu 2015.06.13. 13:35:53

@maxval bircaman szerkesztő: gondoljuk magunkat Horthy helyébe: az állam primer célja (AKKORIBAN) semmi más nem lehetett, mint Trianon revíziója. Ezt megtette nekünk NÉMETORSZÁG. Na most, ennek fényében kellett volna nekünk ellentmondani Németországnak. "...Trianon nem csak szétszakított családokat, elűzött százezreket, de ezrek halálát is jelentette." Tehát a deportálásokkal mi tulajdonképpen egy nemzeti tragédiával fizettünk egy másik elkerüléséért.

Trianon azért volt gusztustalan, mert tisztán aktuálpolitikai, sőt: hadászati döntés volt. Magyarország leszerelése. Hazánkat az összes egyéb szempontot figyelmen kívül hagyván megfosztották a gyors csapatmozgásokat lehetővé tévő külső vasúthálózatától.

Mint ahogy Afrika országhatárai meg vonalzó révén létrehívott egyenes vonalak. Üdvözlet a győzőnek.

vizipipa 2015.06.13. 14:00:59

@Foray Nándor:

"Trianon azért volt gusztustalan, mert tisztán aktuálpolitikai, sőt: hadászati döntés volt. "

Meglátásom szerint ez elsősorban gazdasági döntés volt. A rablók javára, a mi kárunkra.

Franciaország szétverte a Monarchiát, hogy Németország ne kaphasson még egyszer támaszt onnan. Picit megfeledkezve a korábbi non-stop német-Habsburg ellentétről.
Eredmény? A megerősödő Németországnak nem kellett együttműködnie a Monarchiával, a hozzá képest kicsi utódállamokat szépen egyesével levadászta, probléma nélkül.
Érezték is az utódállamok hogy ez lesz, nem véletlen az 1938-as bledi egyezmény (lásd: wiki), meg előtte a csehek egyezkedési szándéka.

Ezt eredményezte a nagy, bölcs francia stratégia.

I_Isti 2015.06.13. 14:01:58

"Persze lehet vitázni arról, hogy 1867-1918 Magyarország felzárkózásának időszaka volt-e Európa nyugati feléhez, vagy valami feudális mocsár, de nehéz."

Annyira nagyon nem nehéz: ez volt az az időszak, amikor "s kitántorgott amerikába másfél millió emberünk".

strangeworld 2015.06.13. 15:24:12

Az ilyen Braun féle poszt-SZDSZ-es hontalan férgekkel nem kell foglalkozni. Saját maguk és szubkultúrájuk alatt vágják a fát minden egyes ilyen kinyilatkoztatásukkal.
Köpedelem.

ÁrPi 2015.06.13. 18:52:28

@I_Isti:

Természetesen fájdalmas számomra is ez a "s kitántorgott amerikába másfél millió emberünk" deazért ne legyél eltévedve a tényekkel

Hazánk EBBEN sikertelenül zárkózott fel a jelölt időintervallumban (1867-tól) a tündöklő Brit Birodalom egyik (Írország nevü) tartományának

ámerikába kitántorgó (vagy éhenhaló) számaihoz:
1841-ben Írország lakosainak száma 8 175 000 volt,
Az emigrációs hullám nagyjából 1900-ban zárult le.
Tippeld meg fejett Nyugat EUrópában írek mennyien tántorogtak:

hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drorsz%C3%A1g_t%C3%B6rt%C3%A9nelme#A_nagy_.C3.A9h.C3.ADns.C3.A9g_.28Famine.29

Bell & Sebastian 2015.06.13. 20:01:37

@I_Isti: Először is, 1,2 M az, mert vissza is jöttek. Másodszor: egybeesik a galíciai beáramlással. Harmadszor: kétharmada nemzetiség. Negyedszer: először az iparosokat nyomták ki, a parasztok és nincstelenek a végére maradtak. Ötödször: leginkább az észak-keleti térséget érintette. Ötödször: Galícia felbomlásával és gazdasági struktúraváltással esett egybe, semmi köze a gazdasági válsághoz.

Végül: liberális szarvashiba volt! Lehetett volna csillapítani, amint ezt később meg is tették a konzervek.

Trianon hatása tízezre nagyságrendű migrációt okozott, a Numerus Clausus trilógia plusz a kötelező ráadás nagyjából öt ezrest.

Erre lehet gombot varrni.

Bell & Sebastian 2015.06.13. 20:06:23

Mértékadó források szerint ekkor nagyjából 1 millió galíciánert kaptunk teljesen ingyen, ezért a leltárhiány cca. 200. 000 fő.

Hol van ez a jelenlegi helyzettől?

2015.06.13. 22:06:24

Most is kitántorgott másfél millió emberünk, az nem zavar senkit sem ?

Ortodox 2015.06.14. 00:07:59

Na annyit kell csinálni, hogy a Trianon szót Holokausztra kell cserélni Braun rabbi írásában, és máris itt ajvékol majd a belvárosi libbancs kórus meg a fél világ demokrata sajtója, hogy hát hogy merészel vki ilyeneket leírni.......

kihúzzátok a gyufát és sírás lesz a vége.

Bell & Sebastian 2015.06.14. 00:26:34

@Diorella Queen: Engem nagyon zavar, a töketlen elitünket kevésbé, mert eleve az egész világot szerették volna belakatni a kölykeikkel.
Az a kellemetlen, hogy akit például a Kingdóm tart el, az előbb-utóbb ott is összefut az oda kirendelt mini Gyurcsányorbánnal, ezért teljesen érthető okokból nem a pakikra haragszik, hanem praktikusan egy másik magyarra, aki pusztán hagyománytiszteletből alaposan átbaszta. Munkaközvetítőnek vagy adott esetben munkaadónak álcázva magát, körmönfont ravaszsággal.

Nem menekülhetsz - bárhova kerülj! -írta Illyés Gyula.

A migrálás legnagyobb hátrányára, hogy másnak is eszébe jut, amivel elveszi még azt a kis örömöt is, ami ezzel jár(na).

Bell & Sebastian 2015.06.14. 00:28:56

hátrányányányá = hátránya

mortullus 2015.06.14. 00:29:01

@Ortodox: Én is ezt mondom minden blogon, de egyszerűen nem értik meg!
Provokálnak, fröcsögnek és gyűlölködnek megállás nélkül, reggel délben és este.
Holokantár, holokantár, saul fia, saul lánya, ajvék, ajvék!
Nem lesz ennek jó vége...

Ortodox 2015.06.14. 00:39:54

@mortullus: Mint soxor leírtam volt, a zsidók holofüggők. Hitler előtt is holokausztoztak www.youtube.com/watch?v=b5SsNCvlZoM amit egy idő után mindenhol meguntak.

De ez kell a világuralomhoz, és kell hozzá az antiszemitizmus (még kézben tartható) jelenléte, hogy az elitjük igazolni tudja a tanokat. A szétszóródott zsidók többsége már nem vallásos, a Holokauszt az új vallás, Hollywood az új Jeruzsálem.

Csak hát ők se tökéletesek, és ha túltolják a biciklit mindig jön a soá. De mondom ha egyáltalán nem lenne az általuk szándékosan gerjesztett antiszemétizmus, az ugyanolyan végzetes lenne a világzsidóságnak, mint a képzelt soá.

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 01:03:34

A sok idióta náci magyar a holokausztot még gúnyolja is, amikor pedig embereket semisítettek meg. Millió számra.

Bezzeg Trianon miatt, ahol nem semmisítettek meg embereket még ma is traumája van. Külön röhej, ahogy ezeknek a 20 éves jobbikos csürhe tagoknak van gyógyíthatatlan traumájuk Trianon miatt. Kész röhej.

Azt vajon tudják ezek a Trianon-szindrómásak, hogy az elcsatolt területeken csak 30%-nyi magyar lakosság élt? Nem is létezett olyan hogy Nagy-Magyarorszag, mert a nem magyarok száma az elcsatolt területeken duplája volt a magyarokénál. Ez csak nagy álomgyarmat volt, ami felbomlott.

Nyilván hatalmas családi tragédia volt, hogy rokonok egyik napról a másikra nem tudták többé meglátogatni egymást, mert a leválasztáskor így kellett megfizetni a háborúskodás árát.

De ennek már 100 éve, azóta már lassan az 4-ik genrációnál járunk, mindenki látja, hogy nem Trianon miatt nem jutott ez az ország sose a nyugati színvolnalra. Hanem a csökött értelmü magyarság miatt.

Trianon ma már csak egy megélhetési búslakodás a nyugati fejlődésre képtelen egyéneknél, meg pártoknál. Trianonra ugyanúgy alapozzák a hisztériát meg a politkai megélhetést, mint azok, akik minden aktuális Izrael kritikába a holokauszt feltámadását magyarázzák bele.

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 01:07:43

@Ortodox:

azt azért a nagy IQ-dal magyarázd majd el, hogy ha a zsidók uralják a világot már 1000 éve, akkor hogy hogy nem tudtak még egy saját hazát se összehozni? Még a fővárosukban se csinálhatják azt amit akarnak.

Micsoda világuralom ez, hogy mások mondják meg nekik, hogy mekora területen élhetnek, meg hogy még a történelmi Izrael egyes területeiről is le kell mondaniuk.

Ortodox 2015.06.14. 01:13:44

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: Most akkor összehoztak egy hazát, vagy nem?

De a zsidók nem szeretnének mind oda menni, mert kell nekik a pénzed.

yatumux 2015.06.14. 03:47:33

@maxval bircaman szerkesztő: Bocs, ez így működött anno ? :) Ellentmondani Hitlernek és akkor azt mondja bocsi akkor Magyarországon egyedül nem deportálunk ! Az hogy a magyar hatóságok örömmel működtek együtt az egy jó kis tévhit. Az országban akkora német haderő-megszálló haderő állomásozott, hogy nem volt katona, csendőr aki megtagadta volna a parancsot mivel hasztalan lett volna az ellenállás. Hadiállapot volt, ugye tudjuk mi jár a parancsmegtagadónak ? Főbelövés. Birkaember feláldozta volna magát ?

varisztor 2015.06.14. 05:26:17

Már megint a múlt mosdatása, rágása, kiköpése, újra rágása...a kommentek olvasása is mutatja, hogy ez megbénítja az embereket, nem néznek előre, csak szomorkodnak olyan korok történésein, amit nem ismernek, nem ismerhetnek, nem befolyásolhatják az akkor történteket....a jövőről szó nincsen. Kit érdekel, mikor TRIANON?! :D Így múlik el egy nemzet. Ebben az országban, ha odamész egy átlagos emberhez és megkérdezed trianonról, akkor árpádtól a mai napig tudja sorolni a sérelmeket, hogy baszarintottak ki a magyarokkal, mindezt bezzeg mondatokban, meg ha nem így lett volna, akkor kezdetű mondatokkal. De kérdezd meg arról, hogy képzeli a jövőt és két mondatban elintézi, mondjuk így: A kis embernek mindig is rossz volt, mindig is rossz lesz. Így volt, így van, így lesz. Múltba révedő, mongolidióták. Nem kell csodálkozni, hogy orbán ilyen sikeresen rájátszik a lusta, másokat csak visszahúzni tudó, a tolvajokat, rablókat (gyűjtőnéven: élelmeseket) dicsőítő, de a rendet, rendőröket, a törvényeket társadalmi szinten megtagadó, anarchista emberek gyűlöletére. Láthatóan sikeresek más nemzetek, de nehogy feltegyük a kérdést: Mitől, miért? És mi miért nem? Mert kiderülne, hogy a trianonon siránkozás, a kisemberezés nem kelendő árucikk sehol a világon, kivéve a nem fizetőképes magyar kocsmaközönségnél.

lorantka_а_gall 2015.06.14. 06:01:26

@Ortodox: Nahát, nahát! A friss nickűnek rögtön sikerült idekevernie egy kis zsidózást. Amíg sajna ilyen náci állatokkal van tele a net, mint te, nem lehet túllépni a holocauston.

lorantka_а_gall 2015.06.14. 06:06:00

@yatumux: birka ember nem áldozta volna fel magát, hanem Dél-Afrikáig futott volna. Egy ilyen @maxval bircaman szerkesztő: nevű hazátlan senkiházitól ne is várj mást!

lorantka_а_gall 2015.06.14. 06:07:48

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: Pontosan. Például nekem van Kolozsvárról eljött ismerősöm, aki sokat foglalkozott a történelemmel. Kolozsváron sosem volt magyar többség szerinte.

lorantka_а_gall 2015.06.14. 06:08:39

@mortullus: Látom a nácika, sikerült a zsidózást idekeverni.

h.kovacs 2015.06.14. 06:16:22

mi a baj trianonnal ?
létrejött végre a magyar nemzetállam ?

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.06.14. 06:18:54

Hmmm... vegyük elő Trianont és rögtön zsidózás lesz belőle.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.06.14. 06:21:54

@lorantka_а_gall: De közel volt.

"A 15. században a város lakossága felerészben magyar, felerészben szász volt. Ezt tanúsítja Szilágyi Mihály 1458-ból fennmaradt rendelete, amely szerint a város vezetőségét, a százférfiak tanácsát (centumvirátus) ötven magyar és ötven szász alkotta, a bírót pedig a két nemzet évenként felváltva adta. Ebben az időben a városlakók nagy része kézműves volt, akik céhekbe szerveződtek. Kialakult egy számban nem nagy, de erős kereskedőréteg is, amely különböző kiváltságokat harcolt ki magának.[7]"

hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r

varisztor 2015.06.14. 06:22:33

@mortullus: Nekem úgy tűnik, hogy te gyűlölködsz, de eztbszeretnéd másokra kivetíteni, hogy utána legyen jogalapod a gyűlölködésre. Tanulj tovább, az segít. Első körben végezzed el a felső tagozatot.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.06.14. 06:22:43

@lorantka_а_gall:

"...nekem van Kolozsvárról eljött ismerősöm, aki sokat foglalkozott a történelemmel. Kolozsváron sosem volt magyar többség szerinte." --- írod.

Hanem milyen többség volt?:-D

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.06.14. 06:25:05

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:

Szászok a XIII. század előtt nem voltak Erdélyben. Akkor milyen többségű volt Kolozsvár? Dák?:-D

bontottcsirke 2015.06.14. 08:05:14

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: Vajon tudod, mekkora hülyeségeket beszélsz? 30% magyar? Igen, most kisfiam, akkor a kétharmada az volt. Tudod kisfiam a fáma úgy szól; azt a statisztikát hiszem el, amit én magam hamisítottam.

Göntér László 2015.06.14. 08:08:40

Azt hiszem, hogy a múlt értékelését időnként el kell végezni, de legtöbbet a napi és a közeljövő dolgaival kell foglalkozni. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy másképp gondolkodók mindig voltak és mindig is lesznek.
ktkj.blog.hu/2014/12/19/helyzetertekeles_302

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 08:13:41

@yatumux:

Bulgária ellentmondott. S 1943-ban, nem 1944-ben. Mi történt? Semmi. A bolgár csapatok továbbra is segítették a németeket Jugoszláviában és Görögországban, azaz hű szövetségesek voltak, így a németek tiltakoztak 2 napig, majd elfogadták a bolgár döntést.

S a románok sem deportáltak német táborokba.

Nem igaz, hogy Hitler számára a deportálás volt a szövetségi hűség egyetlen ismérve.

De vegyük Mo-ot. Horthy júliusban leállította a deportálásokat, azaz ellentmondott a németeknek. Mi történt? Semmi. Maradt hatalmon. Azaz ismét egy érv. hogy nem igaz, hogy a németek leváltottak mindenkit, aki ellentmondott zsidóügyben,

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 08:18:06

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:

"Azt vajon tudják ezek a Trianon-szindrómásak, hogy az elcsatolt területeken csak 30%-nyi magyar lakosság élt?"

Ezt mindenki tudja. A legtöbb magyar a Romániához csatolt területen volt, ott 33 % volt a magyar. A legkevesebb pedig a Lengyelországhoz csatolt területen: 1 %.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 08:21:47

@bbjnick:

Kolozsváron nagyjából az 50-es évek végéig volt magyar többség.

A 60-as évektől beindult a bevándorlás a városba a közeli, román többségű falvakból, így alakult ki a román többség. Mára 80 % román van Kolozsváron.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 08:23:02

@lorantka_а_gall:

Kolozsváron nagyjából az 50-es évek (XX. sz.) végéig volt magyar többség.

A 60-as évektől beindult a bevándorlás a városba a közeli, román többségű falvakból, így alakult ki a román többség. Mára 80 % román van Kolozsváron.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 08:26:54

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:

A tragédia nem maga a határváltozás, hanem az, hogy nagy létszámű magyar külföldre került.

Ha a trianoni határok a ténylegeshez képest 40-50 km-re távolabb lettek volna, ma az egész Trianon nem lenne jelentős téma. Ebben az esetben ugyanis szinte csak Székelyföld lenne az egyetlen jelentős kint maradt terület, de Mo-on lenne Szlovákia, Szerbia és Ukrajna ÖSSZES magyarlakta része, de Románia eseteében is a legnagyobb rész. Mo-on lenn most Ungvár, Szabadka, Zenta, Nagyvárad, Kassa, Pozsony.

Ez esetben egész más lenne Trianon megítélése.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2015.06.14. 08:37:20

@I_Isti:
Az a bizonyos kitántorgás speciel pont a nagyon gyors modernizáció mellékhatása volt.
A mezőgazdaságban már nem kellett annyi ember, az iparban még nem.

Conchobar 2015.06.14. 08:38:39

Trianonnal kapcsolatban igazából még azt se tisztáztuk, hogy mi fáj nekünk. Nagy-Magyarország megszűnte (azaz a nemzetiségek lakta területek elvesztése), vagy pedig a magyarság szétcsonkolása (a magyarlakta/magyar többségű területek elcsatolása). Ami meg a szlovákokat és románokat illeti, ők örökké riválizálni fognak velünk, őket nem lehet megbékíteni még akkor se, ha tisztázzuk, hogy Trianonnal kapcsolatban nem a magyar hegemónia (Nagy-Magyarország) elvesztése fáj. Őket csak az békítené meg, hogyha valamelyik nép ismét hegemón szerepre jutna, vagy ők, vagy mi

Conchobar 2015.06.14. 08:44:48

@maxval bircaman szerkesztő: "Ha a trianoni határok a ténylegeshez képest 40-50 km-re távolabb lettek volna, ma az egész Trianon nem lenne jelentős téma. Ebben az esetben ugyanis szinte csak Székelyföld lenne az egyetlen jelentős kint maradt terület" - De ezt a területesátcsatolásos feladványt egyszer már megoldották (Bécsben. Ők ráadásul olyan jól oldották meg, hogy még a Székelyföld is a övéihez került), csak sajnos a megoldókat kiátkozták minden intézkedésükkel együtt, így aztán az említett igazságos határoknak is befellegzett

Nerevaryne 2015.06.14. 08:47:26

@maxval bircaman szerkesztő: Hát ha lerohanják az országot és bábkormányt raknak az ország élére akkor azt csinálnak amit akarnak. A zsidótörvényeket szuverén államként hoztuk meg, a deportálást megszállva. A cikkírónak van igaza.

Megyko · http://www.szinkronrendezo.blog.hu 2015.06.14. 08:52:17

Téves toposz, hogy Bp. nagy ütemű fejlődése egyedülálló lett volna. Európa más országaihoz viszonyítva ugyanolyan - igaz, nagy - ütemű fejlődésen ment keresztül.

Trianonról meg a dinamósok véleménye számít a legkevésbé. Minden történelmet tanult embernek illenék tudnia, hogy a bizonyos "történelmi igazságossághoz" legközelebb a 2. bécsi döntés utáni Mo. állt, csak sajnos kétszer is komoly árat fizettünk érte; egyszer a hitleri Németországnak, egyszer meg a sztálini Szovjetuniónak.

Nerevaryne 2015.06.14. 08:53:51

@Conchobar: Hát nekem speciel a magyar ajkú lakosság elvesztése. A '44-es határokat igazán meg lehetett volna tartani, azt nem háborús jutalomként kaptuk meg, nem erővel szerzett terület volt, hanem egy rossz döntés kijavítása.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 09:22:55

@Nerevaryne:

S miért akarnának bábkormányt a hű szövetséges Horthy helyén?

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 09:25:02

@Nerevaryne:

Az egyetlen állam, mely meg tudta tartani a Hitler oldalán létrejött revíziót - Bulgária. S Bulgária is csak részlegesen, a másik Hitler-szövetséges ellenében.

Mo. ezt csak Romániával szemben yudta volna megtenni, de a lehetőséget Horthy rosszul megszervezett kiugrási kísérlete elvette.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 09:25:43

@Conchobar:

Azóta radikálisan meg is változott a demográfiai kép, azaz most már ugyanazok a határok irreálisok lennének.

PongLenis 2015.06.14. 10:01:15

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: ezt a 30 szazalekot honnan szedted te agyoniskolazott? Kolozsvaron most, 100 ev utan is 20 szazalek a magyarok aranya.

Conchobar 2015.06.14. 10:01:38

@Megyko: "Minden történelmet tanult embernek illenék tudnia, hogy a bizonyos 'történelmi igazságossághoz' legközelebb a 2. bécsi döntés utáni Mo. állt, csak sajnos kétszer is komoly árat fizettünk érte; egyszer a hitleri Németországnak, egyszer meg a sztálini Szovjetuniónak" - Az egészben az a legszörnyűbb, hogy lett volna a dolognak alternatívája. A bécsi döntést megelőzően a Szovjetunió tapogatózott Magyarország felé (őnekik is voltak területi igényeik Romániával szemben), ekkor adták vissza a győzelmi jelvényként elvitt 1849-es zászlainkat. A politikusaink nagy részét viszont a szűklátókörűség jellemezte, ezért aztán figyelmen kívül hagyták a gesztust (később még kommunista- és oroszellenes megfontolásokból háborúba is keveredtünk). Így aztán a végül győztes nagyok között nem maradt senki, aki pártolta volna a Magyarország igazságosabb határainak gondolatát

PongLenis 2015.06.14. 10:12:58

@lorantka_а_gall: javaslom neki hogy tanulmanyozza egy kicsit meg a tortenelmet. 1910-es adatok szerint 80 szazalek volt a magyarsag aranya kolozsvaron, es meg az eroszakos be es kitelepitesek utan is 55 szazalek volt 1930-ban.

csak egy néző 2015.06.14. 10:19:46

Trianon az örökös közel 100 éves gumicsont.
Elképzelem ezt a sok okostojást, amint reggel csörög a vekker, álmos szemmel a csikos pizsamájában ott ül az IKEA kinyitható ágyán és azon mereng, mielőtt kimegy a klotyóra, hogy "édes Istenem, hátha ma sikerül visszaállítani a régi Nagymagyar országot"
Majd a BKV-val bemegy a munkahelyére és munkaközben is egész nap dúl-fúl, hogy, hogy lehettek a nagyhatalmak ilyen igazságtalanok velünk magyarokkal, akiknek a szíve tele volt felebaráti szerettel és emtáiával a régi haza szélső területein élő nem magyar többséggel, még a nyelvhasználatukat is megtiltottuk nekik, hogy, ha már egyszer "Nagymagyarországon élnek, akkor tiszteljék és használják a magyar nyelvet, kultúrát."
Emberünk, mire este hazamegy megfáradva a napi jól megfizetett robotból, addigra megfogalmazódik benne a terv.
Lefekvés előtt azIKEÁ-s ágya szélén ülve a csíkos pizsijében, mégegyszer átgondolja a napközben megfogalmazódott tervét, megnézi még az IKEÁ- ágyából az M1 Híradóját, majd álomba merül és azt álmodja, hogy:
Ha ezzel a mocskos únióval nem lehet erről a Trianon előtti határok visszaállításáról tárgyalni, akkor biza ő a jobbikra fog szavazni, mert majd a gárda meg a betyársereg és a többi igaz magyar hazafiak csapata lerohanja a környező országokat és erővel visszacsatoljuk az elrabolt országrészeket.
Hajnal felé arra ébred, hogy az IKEÁ- s ágya mellé készített bilibe lóg a keze és csalódottan veszi tudomásul, hogy ma megint csak ezen a 93030 négyzetkilométeren kell élnie és ettől megint egész nap frusztrált lesz.

mortullus 2015.06.14. 10:32:12

@PongLenis: Tudja ő azt nagyon jól, hogy a 30 %, amit leír hazugság. Tudatosan provokál. Ilyen egy izraelita provokátor.

gmihaly 2015.06.14. 10:34:00

@maxval bircaman szerkesztő: Ennek az állításnak a fele sem igaz. 1848-ból kifelejtette a szerkesztő a prágai első pánszláv kongresszust, amelynek egyik leginkább magyarellenes kirohanása a későbbi anarchista Bakunyinhoz köthető. A bécsi udvar kamarillájának a praktikái pedig nagyon nincsenek feltárva. Egy példa: Jellasics horvát bán hdsge - pákozdi csata - honvédség schwechati alkotmányos várakozása - Windischgrätz hcg. Prágából átvezényelt hdsge - Schwechati vereség - ez is több, mint gyanús eseménysor. És a horvát Strossmayer atyával és a többi nemzetiségi vezetővel folytatott sikertelen tárgyalások az önkényuralom éveiben a nemzetiségek "összebékülésének" céljával, de ezt pont ők alakították a kivárásra spekuláló zéró kimenetelű játszmává, azon nagy szláv lázálom bűvkörében, amelynek csak Milosevics Szerbiájának lebombázása tudott gátat vetni. És Benes jövőre 100 éves brosúrájából, a "Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot"-ból is csak 1 kölcsönözhető fordítás van hazai közkönyvtárban, Eckhart Ferenc munkájából "A bécsi udvar gazdasági politikája Mária Terézia korában (1922)-ból meg csak tucatnyi helyben olvasható, fénymásolt példány. Vajon kinek állt érdekében ezeket kilopatni a közgyűjteményekből? Miért is ? És halála előtt 1 évvel, 1928-ban, a vén trotty Foch marsall beismerte, hogy balga módon hittek Benesnek, hogy a megkaparintott területekkel és gazdasági potenciállal megerősödve egyedül is szembe tudnak szállni a német veszedelemmel, amely érvelés az eszelősen revansista franciák gyenge pontját használta ki. Hogy a 20. század elején a magyar progresszió hogyan tákolta össze ideológiáját a Kommunista Kiáltvány (1848) és a munkás Internacionálék Európájában, azt még alaposan ki kellene elemezni. A legjóindulatúbb feltételezés, hogy önmagukat vezették meg. Trianon, mint pozitív kiindulópont ? Ezzel nem fogják elcsaklizni a nemzeti gondolatot - amely leginkább a dinasztikus birodalmi gondolkodásmód antagonistája - azoktól, akik most képviselik azt. Ebből a gondolatmenetből kiretusálták pl. a győri MWG gépsorainak románok általi leszerelését, és Romániába szállítását, a többszáz gőzmozdonnyal egyetemben és sok más disznóságot, amelyek fölött az Antant szemet hunyt. És a Kisantant, amelyet csak Benes sürgés-forgásával lehetett életben tartani? Stb., stb.

ÁrPi 2015.06.14. 10:35:54

@bbjnick:

Dák . Mondhatni full offtopic már,

De igen, akár tényleg: DÁK ! :-D

Hosszú...tudományos alaposságú őstörténeti előadás(ai)ban említi meg Kolozsvári Grandpierre Endre fia, Attila . (Ő írt s előadott olyan braunoktól idegen zenét hogy "Hunok csatája" :-D )

Igen, azt említi meg hogy a dák, dacha néven megismerhető népcsoport természetesen nem oláh/román elődnép,

hanem a ""szkíták"" egyik népe nemzetsége. Nemde milyen mulatságos egy szurkálódó/nevetségessétevő neutrális kérdés

"Kolozsvárt tán biz' dákok lakták (muhaha)?" mögött meghúzódó Igen válasz. :-D

Én a Naptudós (A.) tudományos véleménnyilvánításával szimpatizálok inkább. De milyen offtopik ugye

csak lorántka ellenében riposztozok:

"Kolozsvári ismerősöm aki sokat foglalkozott a történelemmmel... "

Conchobar 2015.06.14. 10:36:51

@csak egy néző: "Hajnal felé arra ébred, hogy az IKEÁ- s ágya mellé készített bilibe lóg a keze és csalódottan veszi tudomásul, hogy ma megint csak ezen a 93030 négyzetkilométeren kell élnie és ettől megint egész nap frusztrált lesz." - Én még emlékszek arra, hogy 1990-ben román rendszámú (ámde magyarokkal tömött) busz ment keresztül egy magyar megyeszékhelyen, miközben a busz felnőtt (!) utasai is bolond módra nevettek és integettek minden járókelőnek. Későbbi években már nem nagyon integettek, pláne nem integettek a 23millióromános szavazás után. Manapság illem kérdése, hogy ne zsidózzunk, de nyilván akit neveltetése a Jordán partja (vagy más) felé húzza, az nem fogja átérezni a trianoni traumát, ami csak legfeljebb viccelődést tud belőle kiváltani

csak egy néző 2015.06.14. 10:47:31

@Conchobar:
Te nagyon magyar komám, ha hiszed, ha nem az én papírjaimban is magyar állampolgár van írva. A Jordán partjáró, amíg vissza lehet nézni a családomat, senki sem jött. Ázért az ilyen mellveregető, magát kizárólagos magyarnak kikiálltó családfája is tartogathat meglepetést, lásd a Csanád haverod, pedig ő is igazi fajmagyarnak képzelte magát, míg nem beszélgetet a nagymuterral. Egyébként irigylem a problémátokat, hogy ebben az országban már itt a kánaán, már csak ezt a 100 éves igazságtalanságot kell visszacsinálni és akkor már semmi gondunk se lesz.

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 11:09:54

@Conchobar:

akarsz mesélni a Trianon traumádról? Kezelteted orvossal vagy csak minden nap magadban görcsölsz?

Holocaust traumád nincsen? Az frissebb is, meg ott ráadásul milliószámra semmisítettek meg embereket.

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 11:18:56

@mortullus:

a te tipikus iskolázatlan szarmagyar panelprolijának most mondjam azt, hogy ha tudnál internetet használni, úgy mint forrást keresni, olvasni, térképet értelmezni, akkor láthatnád, hogy soha az életben nem volt kétharmadnyi elcsatolt "magyar" terület, soha nem volt kétharmadnyi "elcsatotolt" magyar.

Hanem az elcsatolt birodalmi területeken a magyarok kb. 30%-os arányban voltak, tehát kisebbségek voltak.

Ezt egyébként a szabad választások 1990-től pont azt mutatják, hogy a magyarok részaránya a környező országokban csak a töredéke annak, amennyivel a Trianoni népámítás operált.

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 11:29:56

A blog pedig mintapéldánya annak, hogy milyen birkahülye is ez a társadalom. Csak azért mert egy ballibsi fogalmaz meg kritikát, máris jön a zsigeri fidióta (mert a jobbos szót fideszre meg jobbikra nem lehet használni!) és sorolja is fel a jól ismert antikomcsi mantrákat. Ami teljesen irreleváns.

Ráadásul ezek jó része pont a ballibsi szerző állításait igazolja: Nem történt Trianon után társadalmi megújulás, mert bár a gazdaság konszolidálva lett, s a nemzeti gazdaság nemzetközileg versenyképes lett, az úri osztálynak a társadalom csak cselédnek meg gyári prolinak kellett. (mint ma Orbán diktátornak)

E tények elismerése helyett jönnek a röhejes kifogások, hogy elvették a sóbányáinkat meg az ásványkincsinket, ezért lett nekünk szar mind a mai napig!

Mondja már meg valamölyik nagyokos, hogy Ausztriának, Luxembourgnak, Olaszországnak stb, mennyivel több ásványkincse volt??? Hogy ezek sóbányára alapozták a társadalmi fejlődésüket vagy pedig arra, hogy a társadalom polgári legyen, mert a magasabb gazdasági telejesítmény csak magasabb szellemi tömegből jöhet. Nem pedig a tömegbirka társadalomból.
Meg sóbányákból!

Exploiter 2015.06.14. 11:34:40

Utólag nyilván mindegy is, a történelem ilyen dolog, az egyetlen célja a játéknak, hogy győzz, bármi áron, utána már senki nem tud megcáfolni.
Az biztos, hogy kivételesen szeretnék már egy olyan országban élni, ami valóban gazdasági, neadjisten katonai tényező, hogy végre ne kelljen azon vitatkozni, a vezetőknek kinek kellett volna szopnia, hogy elkerüljék a bajt.
Ezért is tartom jó ötletnek a USE-t...

luftwaffe44 2015.06.14. 11:39:12

"Ami pedig a nemzetiségek elnyomását illeti, tény, nem próbáltak kiegyezni azokkal a kisebbségekkel, akikkel valószínűleg hosszú távon is ki lehetett volna egy föderatív állam keretein belül: a horvátokkal"

Horvátokkal? Lásd 1868-as horvát-magyar kiegyezés: hu.wikipedia.org/wiki/Magyar%E2%80%93horv%C3%A1t_kiegyez%C3%A9s

Manapság az erdélyi vagy a felvidéki magyarok nagyon-nagyon örülnének egy ilyen szintű önkormányzatnak. Majdnem 150 évvel később...

Ez a szerződés gyakorlatilag társállamá emelte Horvátországot, de ez sem volt elég. Bár az első világháborúban a horvátok bátran és a végsőkig harcoltak a Monarchia oldalán, a bukás után mégis inkább a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz csatlakoztak.

"A budapesti hozzáállás tényleg ostoba, kivagyi és elnyomó volt a nemzeti kisebbségekkel szemben"

Erről hosszan lehetne vitatkozni, de a szomszédaink által annyit köpködött "magyarosítás" nagyon is light-os volt, döntő hányadában (németek, zsidók, valamint szórványban élő nemzetiségiek számára) önkéntes jellegű.

Csak egy apró példa: a hírhedt - és szomszédaink által az "elnyomás" non plus ultrájának beállított - 1907-es Lex Apponyi követelte meg először (!) az ország hivatalos nyelvének oktatását első osztálytól kezdődően. Fast forward 150 év: kedves szomszédainknál vajh' mikortól kötelező az államnyelv tanítása?

A cikk amúgy jó, kedves Magyar Ügynök :)

luftwaffe44 2015.06.14. 11:56:44

@I_Isti: "Annyira nagyon nem nehéz: ez volt az az időszak, amikor "s kitántorgott amerikába másfél millió emberünk".

Korabeli kontextus: Németországból (amely ekkor ugyebár Európa vezető ipari hatalma) 4,5 millió ember tántorgott ki.

luftwaffe44 2015.06.14. 12:04:20

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:

"Azt vajon tudják ezek a Trianon-szindrómásak, hogy az elcsatolt területeken csak 30%-nyi magyar lakosság élt? Nem is létezett olyan hogy Nagy-Magyarorszag, mert a nem magyarok száma az elcsatolt területeken duplája volt a magyarokénál."

Ez igaz. A Trianonban meghúzott határokkal.

Ámde ezek a határok pontosan azért (voltak) igazságtalanok, mert színmagyar területsávok kerületek idegen uralom alá: lásd Felvidék déli harmada, Kárpátalja dél-nyugati harmada, Erdély nyugati kb. 40- 50km-es sávja + Székelyföld, a Bácska északi fele.

"Ez csak nagy álomgyarmat volt, ami felbomlott."

Ez butaság. A szlovákok kivételével az összes nemzetiség saját akaratából vándorolt be (a németeket pedig nagyrészt betelepítették). Nem Magyaroszág indult gyarmatosító körútra...

luftwaffe44 2015.06.14. 12:09:09

@maxval bircaman szerkesztő: "S a románok sem deportáltak német táborokba."

Nem, ők saját határkörben szervezték meg és követték el a népirtást, 1941-től kezdődően, lásd Iasi pogrom, Odessa-i mészárlás, besszarábiai táborok és mészérlások.

mortullus 2015.06.14. 12:09:41

@luftwaffe44: Vagy csak szimplán hazudik, ő is, meg az "ismerőse" is.

PongLenis 2015.06.14. 12:40:24

Azert az vilagosan latszik a hszekbol hogy a holokauszt helyett a magyar tortenelmet kellene kotelezo tantarggya tenni.

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 12:40:43

@luftwaffe44:

azon a kétharmadnyi elcsatolt területen, ahol a magyarok aránya még egyharmad sem volt, logikailag is bukfenc kijelenteni, hogy azok nem hódított területek voltak, hanem mindig is magyar, ahova a nemzetiségiek bejöttek és assszimilálódtak. Igen sikeres "asszimiláció" ugyanis az, amikor ezeken a területeken a nem-magyarok kétharmadban többségi lakosokká váltak, ráadásul óriási területeken még nyoma se volt a magyar népcsoportnak.

Trianon ma már csak az önámításra kell a nacionalista, Európához szellemileg gyenge magyaroknak. A határontúli magyar kisebbségeknek összességében aligha van rosszabb sorsa, mint az óhazában ragadt birkára életü magyaroknak.

Talán ezt az óhazai birkamagyarságot kellene már egyszer szellemileg felszabadítani a rabszolga sorsából, utána majd búslakodhat azon, hogy pl. a Szlovákiából átránduló magyaroknak, akik felvásárolják Győrt meg a Balatont, tényleg olyan szar sorsuk van-e, mit ahogy ő azzal a Trianon traumájával meg van arról győződve..

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 12:43:39

@PongLenis: "a magyar tortenelmet kellene kotelezo tantarggya tenni."

Gyerekkorodban nem ártott volna iskolába járnod. Akkor tudnád, hogy a magyar törenelem kötelező tantárgy. Már a 11 évesek is tanulják. Egészen 18 éves korukig.

mortullus 2015.06.14. 12:46:15

@PongLenis: És az lenne a legjobb ha a valódi magyar történelmet tanítanák.
Akkor nem lenne ennyi műveletlen ember.

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 12:48:19

@PongLenis: @mortullus:

az ideális inkább az lenne ha semmilyen kötelező tantárgy nem lenne:)

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 12:49:56

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:

Trianon a Kárpát-medencében élő népek tragédiája volt, különösen a több mint 70 évre periférikus helyzetbe került határ menti területek lakói tudnának erről sokat mesélni...

lékek és ellensúlyok 2015.06.14. 12:54:21

Én úgy gondolom, hogy a Trianon kérdésében még mindig nagy a káosz mindkét fő politikai értelmezésben.

Az én véleményem az, hogy valamilyen szinten valamikor mindenképpen felszínre került volna ez a probléma. Gondoljunk a 20. század végének délszláv eseményeire.

Trianont azért nevezhetjük joggal tragédiának, mert hogy úgy mondjam sok tekintetben a "legrosszabb" forgatókönyv érvényesült.

Persze erre lehet azt mondani, hogy még ennél is lehetett volna rosszabb, azonban azért azt tudni kell, hogy a tisztán magyarlakta területeket, melyek egységes magyar tömbben a mostani Magyarország részét képezik, a döntéshozók sem akarták "szétosztani". Gondoljunk a Románok Tiszántúlra vonatkozó igényére. Persze így is kerültek tisztán magyarlakta területek, idegen kézre, melyek a mostani Magyarország részét is képezhették volna, ezeknek stratégiai és logisztikai okai voltak, melyekkel, az utódállamoknak akartak kedvezni.

A legrosszabb forgatókönyvet én úgy értem, hogy Politikai elitünk egyáltalán nem kezelte rugalmasan a változásokat, melyek Európa katonapolitikai térképét rajzolták át.
Az a Tisza István, pl. aki a háború kitörésekor annyit hezitált, egyáltalában nem készített b. tervet, Sőt 17-ben a király felszólítására lemond.
Mindenképpen készülnie kellett volna, a kenyértörésre.
Nem erőtlen parlamenti politizálásra lett volna 18-ban sem szükség, hanem kőkemény háborús összefogásra. (Kijárási tilalom, sajtószabadság korlátozása, sorkötelezettség szigorítása stb.)
Igazából Károlyinak hatalomra se szabadott volna kerülnie. Wekerle szinte oda dobta neki a hatalmat.

Trianonnal kapcsolatban rendszerint tévesen felmerül a zsidóság szerepe.
Azért azt tisztán kéne látni, hogy a zsidó politikai elit nem megszerezte a hatalmat, hanem odaadtuk neki. Wekerle lemondásával
Mint ahogy az is tény, hogy később a tanácskormány alatt, (miután az inkompetens és defetista Károlyit félreállították) szintén egy zsidó politikai elit tette lehetővé, hogy az ország területi integritásának megóvása érdekében harcoljunk. Ezek tények.
Mégis, köszönhetően Tormai Cecilnek, a zsidóság negatív listára került, aminek eredményeképpen
az urbánus zsidóságot belekényszerítették egy masszív liberális tömbbe, kozmopolita attitűddel, amiből a mai napig nem tudtak kilépni.
Én már régóta azt mondom, hogy le kellene már ülni egy nagy asztalhoz, és feldolgozni a történelemnek ezt a nagyon fontos szakaszát, persze szigorúan a tényekre támaszkodva, és nem ilyen Braun Róbert féle klisékre, de nem is Tormai Cecil "eszmeiségére" támaszkodva.

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 12:54:39

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:

a holokausztot leginkább azok rángatják le a sárba akik aktuálpolitikát csinálnak belőle...

meg azok is akiknek nem szúr szemet a deportálás topic-ban a döbbenetes kettős mérce...

pl. nem érzik megbotránkoztatónak azt, hogy a német kisebbség kirablásában és deportálásában kulcsszerepet játszó Nagy Imre ma nemzeti hős lehet Magyarországon...

"A minisztertanács 1945. december 22-i ülésén Nagy Imre belügyminiszter (MKP) terjesztette elő a kitelepítési alaprendelet tervezetét, amely a hazai németség __kollektív bűnösségén__ alapult. "

hu.wikipedia.org/wiki/A_magyarorsz%C3%A1gi_n%C3%A9metek_kitelep%C3%ADt%C3%A9se

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 13:05:21

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:

anno a magyar nemzet leginkább a "rendi-nemesi nemzetet" jelentette ami nem volt feltétlenül magyar

persze volt emellett egy etnikai vonalra alapozott értelmezés is de az a XIX. századik inkább csak másodlagos szerepet játszott

a magyar király nem magyar alattvalói esetében is volt egy bizonyos "hungarus" tudat, ami egyáltalán nem követelte meg azt, hogy a delikvens etnikai értelemben is magyarrá váljon

ez az etnikai idill csak a (nacionalista) kollektivisták megjelenésével robbant szét

a nacionalista mellett a kollektivistát nem véletlenül emeltem ki

az internacionalista kollektivisták ugyanis felettébb hasonlítanak a nacionalista kollektivistákra

csak az ő zsargonjukban az asszimiláció helyére az integráció kerül...

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 13:06:22

@luftwaffe44:

Igen, de ezt csak a külföldi zsidókkal tették, a sajátjaikkal nem.

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 13:07:56

@lékek és ellensúlyok:

én a helyedben vigyáznék azzal a "legrosszabb" kitétellel

elvégre cirka 16 millió németet rúgtak ki a szülőföldjéről a XX. században...

hogy tudnánk mi effélékkel konkurálni?!

PongLenis 2015.06.14. 13:07:58

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: nyilvan a szoban forgo egyetemre gondoltam, elnezest hogy azt felteteleztem hogy van annyi eszed hogy erre magadtol os rajossz. Mondjuk az is sokat elmond rolad hogy csak ebbe tudsz belekotni.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 13:09:06

"oldalakon át lehetne taglalni:"

mek.oszk.hu/06800/06899/06899.pdf

Szekfű Gula: Három Nemzedék, egy hanyatló kor története.

A pdf-böngésző szerinti 293., a belső számozás szerinti 287. oldaltól kezdődik.

fejezetcím: A zsidóság szerepe és Budapest kultúrája.

Mielőtt bárki továbbolvasná amit írok, először a fönti fejezetet OLVASSA EL.

oldalakon át lehet taglalni.

Annak fényében amit Szekfű leírt, a dualizmuskori "fejlődés" valójában egy rakás szar fölé húzott szép homlokzat, patyomkin-falu a Kárpát-medencében.

"A probléma sok emberrel a magyar jobboldalon és baloldalon az, hogy nem vitázik, hanem isteni kinyilatkoztatásokat tesz, az alapvető tények ismerete nélkül."

Ez így van. 1900-ban pl. 911 ezer zsidó volt Magyarországon, a Világháború kitörésekor számuk meghaladta az egymilliót.

"Budapest kulturája": zsidó kultúra;
"magyar nacionalizmus": zsidó gőg és zsidó uszítás (magyarnak álcázva)

A zsidó tkp. annyit csinált, hogy a magyar jellemben rejlő hibákat fölnagyította, ezáltal az egész magyar kultúrát eltorzította, értelméből és lényegéből kiforgatta, patriótizmus helyett sovinizmust csinált a megosztás magvait veté folyamatosan, miközben persze az ország fele a koldusbot szintjén tengődött.

@Bell & Sebastian: "Időnként olybá tűnik, hogy a magyarokat egyként sújtó lobotómia mellékhatásaként itt csak nemzeti- és nemzetközi-szocialista gondolatok teremnek."

A szocializmusnak mint történelmi irányzatnak három, pontosabban négy precízen meghatározható és nyomokövethető vonatkozása van.

1) a magántulajdon eltörlése
2) a család eltörlése
3) a vallás eltörlése
+1) "társadalmi egyenlőség" bevezetése.

(e jellemzők megtalálhatók a középkori eretnek szektákban-katarok, anabaptisták, az utópiákban-Platon, Morus, Campanella, Fourier, egyes szocialista államokban -Peru, Egyiptom, Kína, és persze a kommunista ideológiában - marx, engels, lenin, mao sztálin stb)

Ezek fényében a nemzetiszocializmust (mivel a föntiek egyikét sem képviselte) csakis egy tudatlan ember tarthatja "szocializmusnak".

Amit a nemzetiszocialisták csináltak, az Isten-Haza-Család egyfajta német értelmezése volt.

A "haláltáborok iszonyata" meg a többi zsidó maszlag ennek leplezésére szolgál. Nem véletlen hogy a csapból is nácik folynak, elég a spektrumot meg a national jewographicot meg a többi "ismeretterjesztő" csatornát megnézni.

PongLenis 2015.06.14. 13:13:46

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: es a 80+% aranyu magyar teruleteket is igazsagos volt elcsatolni? Gondolom akkor teged az sem zavarna ha mondjuk Sopron holnaptol osztrak varos lenne.

"ráadásul óriási területeken még nyoma se volt a magyar népcsoportnak."

Mutasd mar meg legyszi ezeket az oriasi teruleteket valami terkepen.

mortullus 2015.06.14. 13:15:48

@pitcairn: Csak egy kötelező tárgy legyen, mégpedig "holokaszt, izraelita szenvedéstörténet az ókortól napjainkig" :)

lékek és ellensúlyok 2015.06.14. 13:18:56

@pitcairn:

Természetesen én úgy értettem, hogy a magyarság számára, és akkor abban a helyzetben a legrosszabb forgatókönyv.

A magyarság másik nagy tragédiája, természetesen a holokauszt kapcsán elhurcolt magyarok (igen magyarok, mert magyarul beszéltek, legtöbb esetben más nyelvet nem is tudva, és a magyar kultúra részei voltak. Pl. Radnóti) én azon szoktam ledöbbenni, hogy még manapság is zsidó holokausztról beszélne, holott ennek sem faji, sem vallási szempontból nem volt már értelme, lévén, hogy legtöbben már a vallásukat sem gyakorolták. Egyszerűen, számomra ők olyan magyar emberek voltak, akiknek a felmenői között valahol zsidók is voltak.
A magyar zsidóknak nevezett réteg holokausztját magyar tragédiaként kell kezelni mindenféle szempontból.

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 13:20:32

@mortullus:

én a magam részéről a teljes tanszabadságban hiszek

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 13:20:38

@lékek és ellensúlyok: "Én már régóta azt mondom, hogy le kellene már ülni egy nagy asztalhoz, és feldolgozni a történelemnek ezt a nagyon fontos szakaszát, persze szigorúan a tényekre támaszkodva, és nem ilyen Braun Róbert féle klisékre, de nem is Tormai Cecil "eszmeiségére" támaszkodva. "

Technikailag a holokauszt mindig elő fog kerülni aduászként amikor "megbékélésről" van szó, de egyébként meg nem ismered a magyar történelmet.

Úgy könnyű megbékélni akarni, hogy teljesen sötétben vagy történelmi előzmények lényegét illetően.

Ortodox 2015.06.14. 13:20:41

@Nemzetstratégia: 'A szocializmusnak mint történelmi irányzatnak három, pontosabban négy precízen meghatározható és nyomokövethető vonatkozása van.

1) a magántulajdon eltörlése
2) a család eltörlése
3) a vallás eltörlése
+1) "társadalmi egyenlőség" bevezetése.'

Ebből kilátszik a zsidó. Az SZDSZ is ugyanezt tüzte ki a zászlajára, meg az EU is ilyen szellemben integrál.

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 13:23:47

@lékek és ellensúlyok:

mindössze csak arra akartam ráirányítani a figyelmedet, hogy ennél sokkal rosszabb forgatókönyvek is voltak mind a szűkebb, mind pedig a tágabb térségben

gondolj pl. Sztálin elvtárs "kedélyes" mondására, mely szerint az etnikai kérdés szimplán __vagonkérdés__...

Population transfer in the Soviet Union
en.wikipedia.org/wiki/Population_transfer_in_the_Soviet_Union

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 13:25:22

@Ortodox:

az un. "nacionalista" kollektivisták is a nemzetközi integráció malmára hajtják a vizet

a nemzeti integráció lényegében a nemzetközi integráció előszobája

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 13:26:40

@Ortodox:

a nácik is ilyen szellemben dolgoztak

ha egy kissé távolabbról nézel ezekre az állítólag "antagonisztikus" csoportokra, akkor a lényeget tekintve kurvára hasonlóak...

lékek és ellensúlyok 2015.06.14. 13:26:54

@Nemzetstratégia:

"Úgy könnyű megbékélni akarni, hogy teljesen sötétben vagy történelmi előzmények lényegét illetően. "

Ezért mondom, hogy tények alapján, és nem félve kimondani azokat a tényeket.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 13:27:14

@lékek és ellensúlyok: "A magyar zsidóknak nevezett réteg holokausztját magyar tragédiaként kell kezelni mindenféle szempontból."

Azok nem voltak magyarok, azok zsidók voltak. A zsidó és a a magyar két külön történelem, kultúra, beállítódás, és genetika.

A zsidó nép a gettók sötétjében fejlődött ki, már amennyiben ez fejlődés évszázadokon keresztül, ahogy egy nagyon erős, a cigányoknál is erősebb törzsi összetartozástudat jelent meg. Aki ugyanis nem tette azt amit a vének mondtak neki, azt kitaszították örökre a közösségből. Tehát csak azok a gének maradtak benn a közösségben, amelyek az összetartást erősítették. Szelektív kiválasztás.

A zsidó genetikailag összetart, ez magyarázza hogy kapitalista zsidók miként támogatták (->vérségi alapon) a kommunista zsidókat, lásd pl. Jacob Schiff és Trockíj esetét, mikor pedig elvileg ellentétes érdekek mozgatták őket.

Conchobar 2015.06.14. 13:28:19

@csak egy néző: "Te nagyon magyar komám, ha hiszed, ha nem az én papírjaimban is magyar állampolgár van írva." - Attól, hogy birka került a palotába, még nem mondhatjuk, hogy ő is herceg

Conchobar 2015.06.14. 13:30:59

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: "akarsz mesélni a Trianon traumádról?" - Nagyon ráhibáztam avval a Jordán-parttal?

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 13:31:00

@Nemzetstratégia:

speciel te is egy gettómániás, származástudatos, kiválasztott nép szindrómában szenvedő kripto-cionistának tűnsz...

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 13:32:45

@PongLenis:

én meg azt hittem, hogy van annyi eszed, hogy tudjad, hogy még a főiskolákon és az egyetemeken is tanítanak magyar történelmet, nincs az megtiltva az érettségi kor után.

Így csupán akár 12 évet is tanulhatsz egyfolytában magyar törtérnelmet. Persze ehhez valaha iskolába kellett volna járnod.

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 13:34:24

@Conchobar:

igen idióta nagyon ráhibáztál arra Jordán partról jövök. Egyszer tényleg voltam ott mint turista.

Én meg nagyon ráhibázok arra, ha azt mondom, hoggy te meg a disznóólból jössz?

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 13:35:36

@Ortodox: Amit a kommunisták és a többiek tettek erőszakkal, teszi most liberalizmus finom eszközökkel.

Propaganda- és módszerszinten vannak technikai különbségek a kettő között, a végcél ugyanaz.

A liberalizmus az emberi hibákra - gőg, szerzésvágy(mohóság, kapzsiság), élvezet ( szex) meg egyebek - játszik rá, mindezt a reklámok és a tudatipar más termékeinek segítségével.

az erőszak helyére jobbára a pszichológia lépett, de ez csak addig működik a míg viszonylagos jólét van és nem érkeznek milliós bevándorló tömegek. Vagyis a liberalizmusnak is kezd vége lenni már.

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.06.14. 13:41:21

@PongLenis:

ezen már túl vagyunk a történelemben 100 évvel a topicban egy fél nappal azon, hogy egy háborús ország ne keseregjen azon, ha utána megbüntetik. És ne nyavalyogjon azon egy háborús bünös ország, hogy mi igazságos, ehhez neki van a legkevesebb joga.

Elzász-Lotharinigia, Südtirol, szerinted ez mind igazságos avagy igazságtalan volt? És who the fuck nyavalyog még mindig ezeken?
Tudod miért nem nyavalyog ezeken már senki? Mert akik miatt ezek történtek, azok megértették, hogy a történelemben mit hibáztak és tanultak belőle.

Csak a hülye búsmagyarok azok akik semmit nem tanultak a történelemből, hanem még mindig a régi, régen leszerepelt világokat hozzák vissza. Hogy újra nagyokt bukjanak velük.
Ennyi esze van ennek a népnek.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 13:43:23

@lékek és ellensúlyok: "Ezért mondom, hogy tények alapján, és nem félve kimondani azokat a tényeket. "

Jó, akkor van mit olvasnod.

mek.oszk.hu/06800/06899/06899.pdf

A pdf-böngésző szerinti 293., a belső számozás szerinti 287. oldaltól kezdődik.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 13:52:17

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:

Elzász-Lotharinigia, Südtirol

Egyrészt e területi veszteségek az adott ország egytizedét sem tették ki, másfelől pl. Dél-Tirolban elég erős osztrák autonómia van, amelyet amint az olaszok nem tartottak be, onnantól jöttek a szabotázsakciók, robbantások stb. Ezek a rohadt déltiroliak ennyire nem bírtak túllelni azon hogy olaszországhoz kerültek. Ostoba vagy, de legalább a pofád nagy.

Ortodox 2015.06.14. 13:55:40

@pitcairn: A nemzeti integráció kizárja a nemzetközit.

A nácik max alárendeltként, élettérként voltak más területekben érdekeltek, ami szimpla birodalmi politika. Utóbbi tényleg ugyanolyan egy náci, demokráci, vagy komcsi birodalomban is.

PongLenis 2015.06.14. 14:00:52

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: ezt az iskolaba karas dolgot ejthetned mar mert kettonk kozul te irod a hulyesegeket.

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 14:02:22

@Ortodox:

elméletileg talán igen a gyakorlatban azonban inkább az előszobája annak

lényegében "előemésztik" a "nemzet" társadalmát a további homogenizálós folyamathoz

pl. nézd meg hová jutott mára az un. "náci" Németország

Ortodox 2015.06.14. 14:08:21

@pitcairn: A náci németország sehová sem jutott, mert bukta a háborút. Médiáját meg a bankjait a háború után telerakták zsidókkal (megint, mert az 1. vh után ugyanez történt), ők osztották a marshall segélyt, a német nemzeti eszme kimúlt.

Illetve hát úgy múlt ki, mint anno. Amíg jólét van, addig nincs zsidóirtás.
Ugyanaz történt Németországban 1945-49ben, mint ami manapság Ukrajnában.

mortullus 2015.06.14. 14:10:28

@Nemzetstratégia: Ilyenek ezek a magyargyűlölő izraeliták és a zsidomított filoszemiták. A pofájuk nagy, de a végtelenségig ostobák.

mortullus 2015.06.14. 14:17:35

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:
"Csak a hülye búsmagyarok azok akik semmit nem tanultak a történelemből, hanem még mindig a régi, régen leszerepelt világokat hozzák vissza. Hogy újra nagyokt bukjanak velük.
Ennyi esze van ennek a népnek. "

Pedig vissza fog jönni, és azért vonyítotok ilyen hangosan, mert ti is tudjátok és féltek. Tudjátok, ha Magyarország feltámad, onnantól egy magyargyűlölő izraelita sem maradhat a Kárpát-medencében. Aki embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan.
Nehéz túl lenni az askenázi berajzáson, de ezt is megoldjuk valahogy. :)

csak egy néző 2015.06.14. 14:21:08

@Conchobar:
Rosszul tudod mélymagyr barátom, a birkák a felcsuti suttyó szolga mögé sorakoztak fel, de mára igen csak megfogyatkoztatok.

a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2068/4927/original.jpg?w=600&h

Ami a hasonlatodat illeti, ami szart kaptok a vezéretektől, ha felteszitek a polcra, attól még nem lesz lekvár.

lékek és ellensúlyok 2015.06.14. 14:22:26

@Nemzetstratégia:

"Azok nem voltak magyarok, azok zsidók voltak. A zsidó és a a magyar két külön történelem, kultúra, beállítódás, és genetika."

Genetika . Gratulálok, ennél nagyobb baromságot még nem olvastam.

Ilyen nincs hogy zsidó gén. A zsidókat, nem lehet genetikailag elkülöníteni, (szemben a cigánysággal pl.) ahogy egyébként a magyarságot, szlovákságot stb. sem. Egyszerűen a keveredés miatt.

Pont az ilyen baromságok miatt maradnak meg a frontvonalak, és marad megosztott a társadalom. Egy valamire biztosan jó ez, mégpedig arra, hogy a bennünket körülvevő nacionalista nemzeteknek mindig előnye lesz a mi megosztott társadalmunkkal szemben.

mortullus 2015.06.14. 14:28:21

@lékek és ellensúlyok: De teljesen igaza van. Ez szigorúan két különböző életszemlélet. Nem lehet összemosni. A zsidóké a káini életszemlélet itt a Kárpát-medencében pedig a szkíta-magyar. Ez a kettő teljesen ellentétes, nincs közös nevező! Nincs! Ezt kellene megérteni végre. A káini (zsidó) életszemléletnek nincs helye itt. A két szemlélet vetélkedésének első felvonása volt a deportálás.
Ajánlom a figyelmedbe a Sivatagi nemzedék című filmet.

csak egy néző 2015.06.14. 14:30:12

@mortullus:
"Ilyenek ezek a zsidógyűlölő mélymagyar magukat mindenkinél nagyobbra tartó köcsogökkel. A pofájuk nagy, de a végtelenségig ostobák.

♔batyu♔ 2015.06.14. 14:36:32

@lékek és ellensúlyok: Pontosan így van. Zsidó identitásról (itt) valamennyire lehet beszélni, de zsidó génről aligha. Szerintem a zsidók szerencséjére, mert nem korcsosultak el. Még zsidó kultúráról sem igazán lehet beszélni, mert nem zsidóként, hanem magyarként jelent meg, maga az alkotó se zsidóként "szánta", ahogy pld. egy kun, vagy egy sváb sem kunként fest meg egy festményt.

Amúgy a körülöttünk lévő társadalmak épp bennünket tartanak egységesnek és összetartónak. Már úgy értem, hogy maguknál sokkal jobban.

♔batyu♔ 2015.06.14. 14:37:41

@csak egy néző: Ez megvan zsidóban is, nem kell ezen görcsölni.

luftwaffe44 2015.06.14. 14:41:46

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: "azon a kétharmadnyi elcsatolt területen, ahol a magyarok aránya még egyharmad sem volt,"

Nézd, mint már mondtam, a magyar/terület arány attól függ hol húzzák meg a határokat.

Például, a csehek pl. a fél Dunántúlt is szerették volna megkaparintani (hogy legyen "szláv" folyosó a baráti Szerb-Horvát-Szlovén királyság felé). Ha megkapják, a magyarok továbbra is kisebbségben maradtak volna a Csehszlovákiához csatolt területen (csak nagyobb arányban). Vagy ha románok megkapják a Tiszántúlt (ahogy követelték), a magyarok aránya kb. 45% lett volna a románokhoz csatolt területen (30% helyett).

A te logikád alapján ez is elfogadható lett volna...

"logikailag is bukfenc kijelenteni, hogy azok nem hódított területek voltak, hanem mindig is magyar, ahova a nemzetiségiek bejöttek és assszimilálódtak."

Nem állítottam, hogy asszimilálódtak.

A szlovákok (tótok) kivételével az összes nemzetiség egy létező, meglehetősen állandó határokkal rendelkező országba költözött be az évszázadok során. Olvassgass egy kis késő-középkori és kora-újkori magyar történelmet, hogy melyik nemzetiség mikor hová költözött be és mikor került többségbe. A Délvidéken pl. a török háborúk idején (1400-as évektől kezdve) jelennek meg nagy számban a szerbek, Erdélyben a tatárjárás után a románok, majd az 1600-as évek közepe táján kerülnek többségbe, "hála" Basta osztrák, illetve a török-tatár irtásoknak, melyek elsősorban a völgyekben, illetve a Mezőségen élő magyarokat sújtották.

És nem, se a Délvidék, se Erdély nem volt "hódított" terület. Nem a magyarok hódítottak ott, hanem a többiek költöztek BE. Saját jószántukból.

"Igen sikeres "asszimiláció" ugyanis az, amikor ezeken a területeken a nem-magyarok kétharmadban többségi lakosokká váltak, ráadásul óriási területeken még nyoma se volt a magyar népcsoportnak."

Nem igazán történt asszimiláció, mivel sok esetben nem volt kihez asszimilálódni. S miért nem? Mert a magyarságot jórészben kiirtották és az etnikai viszonyok megfordultak. Sikeres asszimilációhoz a fogadó nemzet túlsúlya szükséges, ez sok helyen egyszerűen hiányzott.

Ékes példa erre Erdélyben a Maros alsó völgye Nagyenyedtől kezdődően. A középkorban színmagyar, a tatárjárás alatt szinte teljesen kiirtják a lakosságot. A török idők kezdetéig újra benépesítik (nagyrészt) magyarok. Az 1400-as évektől a török rablóhadjáratoknak köszönhetően egyre fogy a magyar, a maradékot pedig románok irtják ki a Horea-Closca lázadás (1784), illetve 1848-49 idején Avram Iancu vezérletével. Eredmény: néhány ezer maradék szórvány magyar, akik egyre inkább asszimilálódnak.

Hasonló eset a Délvidék jó része, a Mezőség Erdélyben, a temesi bánság, stb.

"A határontúli magyar kisebbségeknek összességében aligha van rosszabb sorsa, mint az óhazában ragadt birkára életü magyaroknak."

Ez butaság. Az anyaországi magyar egyelőre jelentősen jobb életszínvonalon él (lásd GDP PPP), mint bármelyik (a felvidékieket kivéve) határon kívülre szakadt magyar.

"Talán ezt az óhazai birkamagyarságot kellene már egyszer szellemileg felszabadítani a rabszolga sorsából"

A birkamagyar alatt kit értessz? A neked nem tetsző színezetű pártra/kormányra szavazókat?

Emzé Periksz 2015.06.14. 14:44:22

Braun kazár származék. Nem kellett volna elődeit beengedni az országba. Egyszerűbb lenne a helyzet.

csak egy néző 2015.06.14. 14:46:07

@♔batyu♔:
Ti görcsöltök, zsidóztok állandóan, én nem vagyok zsidó, nekem semmi bajom az itt élő zsidószármazásúakkal, mert az ember a szüleit nem választhatja meg és @rvára idegesít ez a folytonos zsidozás, érdekes módon a gengszterváltás előtt ez nem is volt téma, most pedig bármiről is van szó, tuti, hogy valami barom elkezdi a zsidozást a tőbbi köcsög pedig azonnal rászáll, mint döglégy a tehénszarra.

♔batyu♔ 2015.06.14. 14:58:18

@csak egy néző: És ugye neked nem esik le, hogy a rendszerváltás előtt a média nem a zsidóktól volt hangos? Nem volt büntetendő a holokauszttagadás, de valahogy meg sem tagadta senki. Nem dobtak ki tízmilliárdokat feleslegesen marhaságokra, nem volt napi holokauszt a sulikban, kötelező főleg nem, de mégis valahogy mindenki tudta, hogy volt holokauszt. Na ezért volt nyugalom, ezért nem érdekelt ez senkit.

Ki a lószart érdekel itt a te véleményed? Majd épp te és a hozzád hasonló "köcsög" fogja megmondani, mi a zsidózás. Eszednél vagy te? Ez a problémakör még csak nem is a te szinted, hiszen neked az is zsidózás, aminek valójában köze nincs hozzá.

És nem kell folyton b+, köcsögölnöd, vagy buzi vagy?

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 15:02:37

@lékek és ellensúlyok: "Ilyen nincs hogy zsidó gén."

Azt állítottam hogy fajtaösszetartásnak van génje, nemcsak a zsidók között, de mivel a zsidók évszázadokig erősen belterjes közösségekben éltek és a renitensektől rövid idő alatt megszabadultak, csak azon maradtak benn a leszármazásban, akik nem bolygatták a faji összetartást.

Ha pl kutyatartó vagy és a kutyáid adott százaléka fekete bundájú és szeretnéd ha a többi is fekete legyen, x nemzedék alatt szelektív kiválasztással el tudod érni hogy az összes kutya fekete legyen. Csak a feketéket engeded vagy őket nagyobb számban szaporodni, így minden egyes generációban nőni fog a feketék száma, míg az egész falka fekete lesz. de az idegrendszer, vérmérséklet és az _intelligencia_ is genetikailag meghatározott.
nemzetstrategia.blog.hu/2015/06/01/az_intelligencia_oroklottsegenek_tudomanyos_alapja

"de az ember nem egyenlő a kutyával"

Ugyanazon genetikai szabályok érvényesek az emberek és kutyák kiválasztására.

"a bennünket körülvevő nacionalista nemzeteknek"

A bennünket körülvevő nacionalista nemzetek már rég megszabadultak a bennük lévő zsidóktól: szlovákok, románok, osztrákok. Pont ezért ennyire erősek és mi meg ennyire megosztottak, mert a zsidók belülről bomlasztanak minden lehetséges erejükkel.

A zsidó mindig kívülállónak érzi magát, és a többségi befogadó nemzetet minden erejével bomlasztani, erodálni próbálja. Ere nagyon jó eszköz a szocializmus, kommunizmus, míg maguk a zsidók ha tehetik meglehetősen erős családi környezetben élnek, vagyis etnikailag a saját fajtájukra ügyelnek, csak a gójoknak kell kipusztulnia. Lásd még: "bort iszik, vizet prédikál".

Egy amerikai zsidó (amerikában nincs antiszemitizmus ill elhanyagolható mértékű) írta emlékirataiban, hogy amikor a görög-perzsa háborúkról olvasott, akkor azon kapta magát, hogy a perzsáknak drukkolt. Ez olyan mértékben idegen az európai gondolkodástól, hogy nem lehet vele mit kezdeni.

Menjenek izraelbe, bontakozzanak ki ott, csináljanak amit akarnak. De ha itt tovább bomlasztanak, annak társadalmilag nagyon csúnya vége lesz.

ózdi cigány 2015.06.14. 15:17:42

@♔batyu♔: Mi van köcsög geci puttony? Már +int nem szopott le az asszony, zsidózásra rejszolsz?

ózdi cigány 2015.06.14. 15:18:47

@Nemzetstratégia: Mit bomlasztanak a zsidók? Mesélj nácika!
Trianonos posztban ti vagytok azok akik idehozzák a zsidózást.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 15:19:17

@luftwaffe44: Ehhez vegyük hozzá, hogy ha török kiűzése után magyar királyunk lett volna faszburg helyett, akkor legalábbis ügyelt volna rá, hogy magyarokkal népesítse be a visszafoglalt területet.

Teljesen máshogy nézett volna ki a demográfia, és ezáltal trianon is okafogyott lett volna mert nem lett volna elég nemzetiség hogy nagy országrészeket szakítsanak ki.

csak egy néző 2015.06.14. 15:22:07

@♔batyu♔:
"Ki a lószart érdekel itt a te véleményed? Majd épp te és a hozzád hasonló "köcsög" fogja megmondani, mi a zsidózás. Eszednél vagy te? Ez a problémakör még csak nem is a te szinted, hiszen neked az is zsidózás, aminek valójában köze nincs hozzá.

És nem kell folyton b+, köcsögölnöd, vagy buzi vagy?"

Bravó haver, látom megértetted és ez a te szinted?

annamanna 2015.06.14. 15:23:48

@Emzé Periksz: ez vicces, mivel 3 kabar törzs is a honfoglalók között volt, sőt maga az Árpád-ház is kabar volt, nem magyar:

"A türkök és kazárok szokásához híven a csatlakozott népek vezetője – a magyarok esetén a kabaroké – minden bizonnyal a törzsszövetség trónörököse volt, azaz a magyarok esetén Árpád nemzetségének a tagja" hu.wikipedia.org/wiki/A_h%C3%A9t_vez%C3%A9r

Az az ötlet pl., hogy Koppány elvegye Saroltot, egyértelműen a levirátus szokása hu.wikipedia.org/wiki/Levir%C3%A1tus amit a hébereken kívül mondjuk még Tibetben is gyakoroltak, csakhogy a honfoglalók nem Tibetből érkeztek, hanem a zsidó vallásra tért Kazáriából. Az árpád-házi Koppány tehát zsidó vallású volt, nyilván az egész famíliájával együtt.

Ez sok mindent megmagyaráz az elmúlt ezer év uruszágolásából, a kezdetektől a Likuddal való kapcsolatokig és még tovább. Ez van, nekünk ezt dobta a gép.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 15:25:57

@ózdi cigány:

mek.oszk.hu/06800/06899/06899.pdf

A pdf-böngésző szerinti 293., a belső számozás szerinti 287. oldaltól kezdődik.

Kellemes olvasást!

csak egy néző 2015.06.14. 15:27:28

@♔batyu♔:

@ózdi cigány:
"Mit bomlasztanak a zsidók? Mesélj nácika!
Trianonos posztban ti vagytok azok akik idehozzák a zsidózást."
Látod te idióta, másnak is ez a véleménye.

♔batyu♔ 2015.06.14. 15:27:34

@csak egy néző: Öcsém, olvasd már vissza magad. Te nem vagy képes normálisan vitatkozni? Mégis mi a faszt vártál, megdicsérnek?

Abban pedig igazam van, hogy emelkedjél már felül b+, ezen a nácizáson, ha itt az embereket a zsidók zavarnák, lekapkodnák őket a villamosról.

Az embereket az zavarja, amit a zsidók ürügyén akarnak lenyomni a torkukon, érted. Az egy másik dolog, hogy elhangzanak zsidók számára nem OK dolgok, de sajnos ezzel jár. Amikor az orosz film volt kötelező és az orosz katona volt az ajnározott, akkor az oroszok kaptak a fejükre. Ilyen az élet.

♔batyu♔ 2015.06.14. 15:29:35

@ózdi cigány: Nicket váltottál, ballibsi szarzsák? megismerlek, te vagy az az MSZP-s kis buzi, aki szeret liftezni a székházukban.

luftwaffe44 2015.06.14. 15:33:19

@Nemzetstratégia: "Ehhez vegyük hozzá, hogy ha török kiűzése után magyar királyunk lett volna faszburg helyett, akkor legalábbis ügyelt volna rá, hogy magyarokkal népesítse be a visszafoglalt területet."

Lehetséges, bár ekkorra (török kiűzése + Rákóczi szabadságharc) a magyarság részaránya a 250 éves szinte folytonos háborúk miatt Kárpát medencében kb. 40%-ra csökkent.

Persze lehetett volna az újra-telepítéseket másképpen is csinálni, pl. kevert falvak, magyar többséggel s ez kétségtelenül segített volna az nemzetiségek asszimilációjánál.

Így talán nem kellett volna még 150-170 év, hogy újra magyar többségű legyen a Kárpát medence, valamint a nemzetiségek aránya is alacsonyabb lett volna.

Habsburgoknál ez nem volt szempont, sőt.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 15:35:45

@annamanna: "Az árpád-házi Koppány tehát zsidó vallású volt, nyilván az egész famíliájával együtt."

Koppány bizánci keresztény (ortodox) hitre tért, előzőleg pogány volt.

Levirátus: a magyar nyúlfarknyi cikk durván hamisít. a magyar wikipédiát amúgyis zsidók szerkesztik. szerencsére nem kell messzebbre menni mint az angol forrás.

en.wikipedia.org/wiki/Levirate_marriage

szokásban volt Angliában , Szkítiában, a hunoknál, stb.

Aki azt állítja Koppány zsidó volt, aljas hazugságot követ el.

Az Árpád-ház magyar volt, a wikicikk sem állítja ellenkezőjét a beidézett forrás spekuláció, konkrét bizonyíték nincs rá.

anyadmajma 2015.06.14. 15:35:58

@♔batyu♔: te meg egy batyufasz is vagy, nem csak egy hazaáruló bolsevik geci.
Jut eszembe, szőrösödik már a pöcsöd, kis takonypóc?
Mer akkor inkább azon számolgasd a szőrszálakat, az nem annyira szánalmas, mint ha kommentelsz.

luftwaffe44 2015.06.14. 15:37:33

@maxval bircaman szerkesztő: "Igen, de ezt csak a külföldi zsidókkal tették, a sajátjaikkal nem."

Dehogynem. Moldvából és Besszarábiából (a mai Moldávia) is rendesen hajtották őket a Dnyeszter mellé.

Besszarábia román többségű, Nagy-Romániához tartozó országrész volt, míg Sztálin el nem csatolta 1940-ben.

ózdi cigány 2015.06.14. 15:38:36

@mortullus: " A káini (zsidó) életszemléletnek nincs helye itt. "
- Az milyen? Le tudod írni vagy csak okádtál egyet?

ózdi cigány 2015.06.14. 15:39:47

@♔batyu♔: Mivel én vagyok a liftszerelő, te barom!

anyadmajma 2015.06.14. 15:40:06

@annamanna: ja, nektek ezt dobta a gép. Zsidók vagytok, ezer évre visszamenőleg lehet ezt bizonyítani.
És csak az zavar benneteket, hogy még zsidónak is olyan hitványak vagytok, semmire se tudtok menni az életben.
Milyen zsidók vagytok már, ha saját magatokat is utáljátok, annyira, hogy saját anyátokat köpitek szembe?

csak egy néző 2015.06.14. 15:43:51

@♔batyu♔:
Ugye nem gondolod magadról, hogy túl nagy az arcod?
De vitatkozzon veled az aki először simogatta meg azt az idióta fejed.
Nem tudom, miért érzed úgy, hogy te mindenki fölött álsz, hogy mindenkit kioktathatsz és persze csak neked lehet igazad, úgy, hogy búcsúzóul csak annyit, hogy büszke lehetsz magadra. Egyébként mesélj már, hogy hol olvastad, hogy valamikor is náciztam. Én csak simán baromarcúnak nevezem a hozzád hasonló köcsögöket. Na további vergődést.

kamasoft50 2015.06.14. 15:59:33

A Monarchiában 20% osztrák, 20% magyar, 60% nemzetiségi arány volt. Parlamentje csak az első kettőnek volt, közös minisztériumok is voltak – pl. külügy, stb. – de a nemzetiségeknek nem voltak jogaik. Ez a Monarchia üzent hadat az egyre erősödő Szerbiának, a háború kitört, mi elveszítettük. A nagyhatalmak döntése szakszerűtlen volt, nem vette figyelembe a tényleges magyar nemzetiségű területeket, ezzel (is) a győzteseknek kedvezett. A más nemzeteknek így lett saját országuk, cseh, szlovák, lengyel, román, stb. Rengeteg kérdést fel lehetne tenni, mi lett volna, ha? De ez van, ezt kéne szeretni, és végre tudomásul venni, nem élünk egyedül a Kárpát-medencében! ha mi vagyunk a legjobbak, azt nem Árpád-sávos zászlókat lengetve kéne bizonyítani, mert 45-ben, az elődeiknek köszönhetjük, hogy nem tudtunk kilépni a háborúból – mint Románia – hanem utolsó töltényig harcoltunk a nácik oldalán –azaz ismét a vesztesek lettünk, két nagy hibából igazán lehetne már tanulni!!!

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 16:23:11

@kamasoft50: "ismét a vesztesek lettünk, két nagy hibából igazán lehetne már tanulni!!! "

Ez nem a magyar nép, hanem a magyar nép áruló vezetőinek hibájából történt.

Magyarországnak független országként biztos semmi érdeke nem lett volna belépni a világháborúba, a faszburgok csatlósállamaként. A II. VH pedig a balfasz horthy miatt volt.

"azt nem Árpád-sávos zászlókat lengetve kéne bizonyítani"

...hanem hadsereget kéne építeni. ár régen.

@luftwaffe44: Más szóval meg lehetett volna csinálni teljesen magyar erőből. A nemzetiségekről is meg lehetett volna szabadulni, nyelvrendelettel meg egyebekkel. Persze a faszburgoknak az volt a jó, minél több nemzetiséggel tarthatták sakkban a a magyart.

Kevesen értik másfélszáz év távolából, hogy a nemzethalál mint jövőkép miért merül föl úgy Kölcsey Himnuszában mint Vörösmarty Szózatában (meg még sok más embernél, de ezek a legfontosabbak). Hát ezért: tudták hogy habsburg irányítás alatt (->nemzetiségek uszítása a magyarok ellen) mi vár ránk.

Ismerve trianont, nem is tévedtek nagyot.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.14. 16:26:26

@luftwaffe44:

Mégis: Dél-Erdélyben maradtak zsidók, Északon meg nem.

Netuddki. 2015.06.14. 16:31:47

Na és az hogy tetszene ha az osztrák határ mellett élő magyar falu szavazhatna, hogy szinte mindenki Ausztriában dolgozik, a gyereket is oda hordják óvodába, szeretnének ezentúl Ausztriához tartozni?

kamasoft50 2015.06.14. 16:47:55

@Nemzetstratégia: Sajnos, áruló vezetőinket is mi választjuk, illetve eltűrjük! Nem csatlósként léptünk be a háborúba, hanem a mnarchia tagjaként. Ha most is a hadseregben bíznánk, mindenki ellenünk lenne, erőnk pedig, ebben a megosztott nemzetben, minimális.... nem beszélve a környező országok magyarjairól, akik vegyes házasságban élnek, és magyar mivoltukat gyerekekkel és nem hábogással bizonyítják. Túlélnek, így mi is! Az Unió nem sodródhat és nem sodorhat minket újabb vesztes háborúba, mert az az európai civilizáció végét jelentené! Meg kéne találni helyünket egy határok nélküli Európában, és akkor lehetne új nemzetiségi térkép, sok magyarral! Mert gyermeket csak a béke szülhet! Felbevelni meg csak egy prosperáló nemzet képes!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.06.14. 16:56:09

@maxval bircaman szerkesztő:

Neked mindezt tudni kell(ene):

1) Bulgáriában kb. 40-50 000 zsidó élt, 11 000-et (a Jugoszláviától és Görögországtól elcsatolt blogár területen élőket) a németek deportálták, birodalmi KZ-táborokba hurcolták, a többieket a bolgárok, a magyarnál jóval szigorúbb bolgár zsidótörvények alapján, már 1943-ra helyi koncentrációs táborokba zárták és valamennyi vagyonukat elkobozták. Amikor a németek felvetették a birodalomba deportálásukat a bolgár ortodox érsek arra ösztönözte a politikai vezetést, hogy utasítsák el a német követelést. A németek ezt egy darabig forszírozták, majd ejtették az ügyet.

Bulgária legalább ezer kilométerrel délebre van a birodalomtól, mint Magyarország; nyilván, a németek nem erőltették a bolgár transzportokat, amikor közelebbről is beszerezhették a szükséges munkaerőt.

2) Nagy-Romániában (a Regát Erdéllyel, Dobrudzsával, Bukovinával, Besszarábiával stb. együtt) kb. 730 000 zsidó élt. A Vasgárda és a szovjetek által elfoglalt, majd a németek és románok által visszafoglalt területeken előrenyomuló román hadsereg 1942 őszére, kisebb-nagyobb helyi akciókban, min. 300 000 zsidót meggyilkolt. Nem deportálgattak, helyben kezelték az "ügyet". Később is előfordultak mészárlások, legtovább a magyarok által megszállt észak-erdélyi zsidók maradhattak békében, az 1944 tavaszán induló deportálásokig.

Románia esetében is igaz az, ami Bulgária esetében: a románoknak a kőolaja kellett a németeknek és nem a munkaereje, a román zsidók messzebb voltak a birodalmi táboroktól, mint a magyarok, a magyarnál összehasonlíthatatlanul rosszabb állapotban lévő román zsidóság összegyűjtése és deportálása sokkal bonyolultabb feladatot jelentett volna a németek számára. Hitler maximálisan kihasználta Horthyval szemben zsarolási pozícióját, de ha Horthy mindent borított volna és szembeszállt volna a németekkel, a magyar zsidók akkor sem kerülték volna el a deportálást.

csak egy néző 2015.06.14. 17:02:05

@bértrollbosszantó_kovi1970:
Kíváncsi lennék ma egy szavazásra Sopronban, hogy hova is akarnának tartozni.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 17:20:32

@kamasoft50: "Sajnos, áruló vezetőinket is mi választjuk, illetve eltűrjük! "

Sem a habsburgokat, sem horthyt nem mi választottuk, tehát ílymódon e két garnitúra hibáiból sem nekünk kell tanulnunk.

A külhoni magyarság hosszú távon elveszésre van ítélve, ezt maguk a vegyes házasságok bizonyítják legélesebben.

"Meg kéne találni helyünket egy határok nélküli Európában"

Ilyen soha az életben nem volt és nem is lesz hogy határok nélküli Európa, különösen most hogy jönnek a niggerek csónakszamra.

"Felnevelni meg csak egy prosperáló nemzet képes!"

Ez úgy általánosságban igaz, de nem függ össze azzal amiről szó van.

kamasoft50 2015.06.14. 17:35:45

@Nemzetstratégia: A kiegyezés nem erőszakolt volt, tehát a másik uralkodó nemzet lettünk az osztrák mellett. 20+20% döntött a többi hatvan sorsáról is. A vegyes házasságot már a magyar királyok is gyakorolták... a török kiűzése után pedig szükségszerú volt az országot kintről betelepíteni olyan nemetiségiekkel, akik mobilisak voltak. Európa csónakjában mi is ott ülünk, s mi is döntünk ki kapaszkodhat a csónakunkba, nehéz dolgok ezek... a hajós nemzetek a megmondhatói, csak azért érezték biztonságban magukat a világ tengerein, mert baj esetén mentettek-mentették ők-őket. A vízben jobb lenni vagy a csónakban? Most nem Nemecsek véleménye dominál. ő ebbe halt bele!

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.06.14. 17:57:01

Látom mennyire magyarok vagytok. Trianon okán is csak zsidóztok. Gratulálok!

Ortodox 2015.06.14. 18:15:52

@lékek és ellensúlyok: Azért ahhoz képest h nincs zsidó gén, max. a mormonok a másik banda aki annyira komolyan veszi a leszármazást, a genealógiát mint a zsidók.

Sok pesti hülyegyereknek Ábrahámig vissza van vezetve a családfája, és pontosan meg van határozva, hogy vegyes házasság esetén mikor zsidó a gyerek meg mikor nem!

luftwaffe44 2015.06.14. 18:24:47

@kamasoft50: "A Monarchiában 20% osztrák, 20% magyar, 60% nemzetiségi arány volt. Parlamentje csak az első kettőnek volt, közös minisztériumok is voltak – pl. külügy, stb. – de a nemzetiségeknek nem voltak jogaik."

Butaság. Mind az osztrák, mind a magyar parlamentben ott ültek a nemzetiségi képviselők. Az osztrákoknál egy rakat cseh, lengyel és szlovén, a magyarban pl. 40 horvát (joguk volt saját nyelven felszólalni), 45 román, stb.

Kifejezetten nemzetiségi jogokról szólt az 1868. évi XLIV. törvénycikk ( www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5366 ), ami az akkori XIX. századi Európában igenis előremutató törvény volt, sőt mai szemmel nézve is jelentős jogokat biztosított a nemzetiségeknek.

luftwaffe44 2015.06.14. 18:29:37

@Nemzetstratégia: "Más szóval meg lehetett volna csinálni teljesen magyar erőből. A nemzetiségekről is meg lehetett volna szabadulni, nyelvrendelettel meg egyebekkel."

Ésszerűbb politikával lehetett volna változtatni az etnikai viszonyokon.

"Persze a faszburgoknak az volt a jó, minél több nemzetiséggel tarthatták sakkban a a magyart."

Hát igen. Főként a szerbek és románok ellenünk vadításában jeleskedtek.

luftwaffe44 2015.06.14. 18:32:00

@maxval bircaman szerkesztő: "Mégis: Dél-Erdélyben maradtak zsidók, Északon meg nem."

Dél-Erdélyben nem nagyon voltak zsidók. Döntő többségük Észak-Erdélyben, Moldvában, illetve Besszarábiában élt.

Vess egy pillantást erre a térképre: en.wikipedia.org/wiki/File:EvRoMare1930.PNG

csak egy néző 2015.06.14. 18:39:45

@Ortodox:
Azért kiváncsi lennék a te magyarosh arcéledre.
Az látszik, hogy egy lúzer lehetsz és a közelükbe sem érnél tehetségben az általad felsorolt és fel nem sorolt művészekhez.

Ortodox 2015.06.14. 18:47:30

@csak egy néző: Nem mondtam én hogy ők nem tehetségesek, hanem azt hogy zsidó kinézetü zsidók.

ennyi

kamasoft50 2015.06.14. 19:09:43

@luftwaffe44: Igaz, előremutató volt! De, egy osztrák-cseh duális állam esetén, másképp gondolkodtunk volna a kettős hatalomról! Ha Romániának lehetett magyar miniszterelnök-helyettese, nem lehet ez követendő irány ebben a sokat szenvedett kelet-európai régióban? mert előre kéne már nézni, míg pofára nem esünk!

csak egy néző 2015.06.14. 19:10:20

@Ortodox:
Tudod azt nem értem, hogy az, hogy valaki hogy néz ki vajon miért okoz gondot a hozzád hasonlóknak?
Tudomásul kell venni, hogy a művészek, tudósok, bankárok túlnyomó többsége zsidó ember. Ez csak azt bizonyítja, hogy valamiben tehettségesebbek és ezt nem lenézni, fikázni kellene, hanem utánozni őket.

Ortodox 2015.06.14. 19:16:42

@csak egy néző: Nem erre írtam, meg nem is neked. Miért nem nézed vissza miről volt szó?

Jarnyn 2015.06.14. 20:00:23

@mortullus:

Dolgok nem szoktak csak úgy "feltámadni".

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 20:10:04

@Ortodox:

a náci Németországot eredendően néhány __nemzetközi bankárnak__ köszönhetjük...

WALL STREET AND
THE RISE OF HITLER
reformed-theology.org/html/books/wall_street/

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 20:10:49

@mortullus:

na ja és a "nemzeti radikálisnak" álcázott kripto-cionisták sem különbek:)

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 20:12:29

@mortullus:

a nácizmus már betöltötte a nemzetközi integráció elmélyítéséhez szükséges áldásos szerepét:)

e nélkül sohasem jöhetett volna létre a mai emberarcú EU-fasizmus:)

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 20:15:30

@lékek és ellensúlyok:

a nacionalizmus már mindenütt vesztett a korábbi népszerűségéből, pl. Romániában is szász elnököt választott a nép

a "nemzeti" integráció projektje már nemzetközi szinten folyik tovább

a nemzetállam 2.0 verzió lényegében az EU

és az un. "nemzetállam" ezzel már betöltötte az elitista integrációs projektben játszott szerepét

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 20:18:19

@mortullus:

a gettómentalitással megvert, a keresztény univerzalizmust elutasító, származástudatos, kiválasztott nép szindrómában szenvedő un. "nemzeti radikálisok" sokkal közelebb állnak a befelé forduló klasszikus zsidó világképhez, mint az azt elutasító kozmopolita szekuláris zsidók...

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 20:19:03

@csak egy néző:

inkább csak kripto-cionista provokátorok

lékek és ellensúlyok 2015.06.14. 20:42:53

@pitcairn:

"a nacionalizmus már mindenütt vesztett a korábbi népszerűségéből"

Remek ! Akkor nyilván nem jelent majd gondot nekik a Székely autonómia.

Az, hogy egy magát Románnak deklaráló szász származású elnök lett romániában nem sokat mond arról, hogy a románok mennyire nacionalisták.
Azért azt nagy összegben lefogadom, hogy az elkövetkező 50 évben Magyar nemzetiségű elnöke nem lesz Romániának.

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 20:52:34

@lékek és ellensúlyok:

azért ne becsüld alá a szász úriember produkcióját, mivel az ellen kampány fő aduásza pontosan az volt, hogy ő nem román, hanem szász

és a választók többsége kb. széles ívben szart erre...

hihetetlenül sokat változott Románia az elmúlt 25 évben

pl. a lakosság jelentős része fél lábbal Nyugat Európában van... hisz több millió román dolgozik kint...

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 20:56:31

@lékek és ellensúlyok:

Nagyszebenben pl. úgy lett polgármester, hogy a helyi német párt színeiben indult...

és láss csodát megnyerte a választást pedig a nagyszebeni lakosságon belül cirka 2%-ra tehető a németek részaránya...

még a nevét sem románosította...

hu.wikipedia.org/wiki/Klaus_Johannis#.C3.89letrajza

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.14. 21:16:43

@kamasoft50: nem tudsz olvasni, az a kurva nagy bajod.

mek.oszk.hu/06800/06899/06899.pdf

293. ill. 287. oldal, a zsidóság szerepe és Budapest kultúrája c. fejezet.

@lékek és ellensúlyok: a nacionalizmus a népek legtermészetesebb önszerveződési formája. Mindenhol feltörőben van, a soknemzetiségű birodalmak széthullási folyamatában.

@pitcairn: a náci Németországot a zsidóknak köszönhetjük, akik közé te is tartozol.

Ha nekem van pénzem egy bankban, és a bank az ISISt támogatja, akkor én az ISISt támogatom? Ennyire ostoba a Sutton nevű tintanyaló senki akit idéztél. Te meg még nála is ostobább.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.06.14. 21:41:26

@Nemzetstratégia:

" a nacionalizmus a népek legtermészetesebb önszerveződési formája"

akkor nyilván ezért létezik csak pár évszázada az emberiség sokezer éves történelmében. :-DDD

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 21:45:14

@Nemzetstratégia:

a nácizmus - némi sarkítással - mindössze a cionizmus germanizált változata:)

elvégre a "naagy innováció" - azaz a nacionalista és a szocialista téveszmék összekapcsolása - Mozes Hess-hez, Karl Marx mentorához kötődik, aki Theodor Herzl mellett köztudottan a cionizmus atyja...

a segghülye szlogenjeit javát is egy Karl Marx nevezetű zsidónak köszönheted...

“A nem zsidó zsidó” – 190 éve született Karl Marx
www.judapest.org/190-eve-szuletett-karl-marx/

és mint ahogy már többször kifejtettem:

a hozzád hasonló idióták emlékművet érdemelnének Izraelben, mivel felülmúlhatatlan érdemeket szereztek a cionista projekt megvalósításában:)

hát ezért tekintelek én téged kripto-cionistának:)

a "bankárcsicska" jelzőt meg a szocialista faszságait miatt aggattam rád, elvégre azt az elitista/oligarchikus baromságot leginkább a bankároligarchák szponzorálták:)

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 21:55:23

@Nemzetstratégia:

ami pedig Sutton-t, illeti...

ő - veled szemben - nem volt zsidó-mániás...

ergo

nem keresett mindenütt betegesen zsidókat...

az ő "nemzetközi bankárjai/pénzemberei" túlnyomórészt gójok...

pl. az ifjabb Rockefeller meg hasonló Wall Street-i gój titánok...

persze volt köztük néhány zsidó is, de miért lenne ez meglepő?

pitcairn (törölt) 2015.06.14. 21:57:21

@Nemzetstratégia:

és Sutton teóriáinak egy része már meglehetősen "mainstream" lett...

Banking With Hitler (Full Length) British
www.youtube.com/watch?v=veQfroRUWdM

annamanna 2015.06.15. 01:35:36

@Nemzetstratégia: "konkrét bizonyíték nincs rá."
www.hetek.hu/interju/201205/a_zsido_arpad_fejedelem_es_a_melymagyarok

www.youtube.com/watch?v=nTPQBtMaV1Y

mandiner.hu/cikk/20120203_magyar_fruzsina_arpadhazi_es_zsido

De mindez egyszerű logika. Koestler épp eleget írt arról, hogy a kazárok a 8. sz. körül felvették a zsidó vallást. ezt senki sem tagadhatja, legfeljebb abba kötnek bele, hogy nem mindenki, csupán az előkelő réteg tett így.
Na és, ha az Árpád-ház elődei eleve törzsfőnökök voltak, akkor ők tán nem tartoztak az előkelő réteghez? Dehogynem.

Nézzük tovább - a wiki másik cikke szerint a "pusztai népek szokása szerint" a kabarokból került ki a törzsszövetség vezetése, tehát az Árpád-ház kabar volt és nem magyar. Ha kabar, akkor kazár, ha kazár (előkelő) akkor zsidó vallású!

De hogy ez így volt, azt a wikin kívül is ki lehet logikázni, elég egyszerű. Miért is pont a csatlakozott nép vezetőjét tennék meg fejedelemmé? Ez miféle ostoba szokás? Tegyük fel, hogy ez a mondat hülyeség.
Vagy mégis van benne valami? Az csak úgy lehet, ha a kabarok nem "csatlakoztak" a magyarokhoz, hanem a magyarok csatlakoztak a kabarokhoz!
Lehetséges ez?
Hát nézzük: a magyarok a kazár birodalomban éltek, és valamiért kiváltak onnan, a kabarokkal (lázadókkal) együtt.
Tehát kik voltak a lázadók? A kabarok! Kik váltak ki a birodalomból? A kabarok! A lázadó kabarok kiváltak a birodalomból, és az ott idegen, alárendelt népnek számító magyarok is velük mentek.
Még akkor is, ha létszámban többen voltak, mint a lázadók, mégis az eredeti hatalmi felállás szerint a kabarok voltak a rangosabbak.
Így már nagyon is elképzelhető, hogy a lázadó törzs főnöke lett az egész törzsszövetség fejedelme.
Mintha mondjuk az MSZP-sek kiválnának az országból, és a cigányok velük tartanának. Kiből lenne a nagyfőnök? Az MSZP vezetőjéből, még akkor is, ha a cigányok többen vannak.

Ja, és mellesleg megkérdeztem a helyi múzeum igazgatójától, hogy ez igaz-e (ezt írja a wiki, de biztosan hülyeség, mondtam); de azt felelte, nem hülyeség.

Persze mondhatod, hogy lárifári, ostobaság. De én azt tanácsolom, jegyezd meg, mert hátha mégis igaz. Akkor pedig a helyzet sokkal bonyolultabb és nehezebb, mintsem képzelni lehetne. Azt tanácsolom, soha ne becsüld le az ellenfelet, mert csak te jársz rosszul, ha alábecsülöd.

@anyadmajma: Nem vagyok zsidó, és nem azt állítottam, hogy a magyarok zsidók.
Amúgy a kazárok (kabarok) se zsidók, csak annak állítják magukat. A Biblia szerint pedig aki zsidónak hazudja magát, miközben nem az, az a Sátán zsinagógája (Jelenések 2:9 és Jelenések 3:9). Ez tehát nem kis dolog. Senkinek sem ajánlom, hogy zsidónak hazudja magát, mert Isten ítéletét vonja vele magára.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.15. 05:34:27

@bbjnick:

S szerinted mi jobb: bolgár táborban túlélni vagy német táborban meghalni?

ÁrPi 2015.06.15. 06:28:12

@annamanna:

Szeerbusz annamanna,

markáns katonai "segéd"-nép volt a magyarok népe a "kazár birodalom"-ban, nem pedig alárendelt nép, de ez a kombinatorikádba nem férne bele és a koncepció(da)t (melyben nem vagy ám társak nélküli) borítaná önmagában is, olyasféle figurának látlak mostmár mintha csak az általad megemlített MagyarFruzsina apologétája lennél ;-D :-D .

A kazárbirodalmi elit maga is nagyon megosztott lehetett inkább a bármely például zsidóvallásfelvétel tárgyában is,

kifejezetten konspirativ azt szőni tovább ostobán , azaz Komoróczi MTA akadémikus vagy annammanna módjára, hogy azonfelül nemcsak a kazárok/kabarok hanem még a katonai segédnép magyarok vezetői (Árpád ---apánk--- :) is hóttbizonyosan zsidó hitet vettek föl!

Szerintem korai antiszemita volt a birodalmi-kazároktól kiszakadó szakadár Árpád-népség , márcsak az oppozició fölvétele miatt (is) mondanám ezt , kínosan
(a komoróczi szenttudományos akadémikussága miatt rémületesen kínosan) kacagva.

Miként latolgatnád TE azután azt , hogy Géza fejedelem és Szent István úgynevezett pogányokat térített meg a Nyugati, a Római kereszténységre?

Ezért a Kazár Birodalom (elitjének?) zsidó hitre térülésének propagált sztorijáról a magam részéről hangosan érdeklődnék , azaz kérném minden

"Isván, a király" rockopera-ideológus véleményét.

ÁrPi 2015.06.15. 06:43:26

@maxval bircaman szerkesztő:

Óh, hát élni jobb mint halni.

De az oppozició kedvéért fölvetném hogy meghaltak bolgár táborban és éltek túl német táborban (ez szigorúan abban a finom stilben ahogy te meg azt írtad: "S a románok sem deportáltak német táborokba.")

Vagy nemtudom tán a bolgáriai táborokat mind szépen túlélték maxi?

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.15. 06:52:20

@ÁrPi:

A bolgár táborokban 100 %-os volt a túlélési arány, a természetes halálokokat leszámítva. Ezek nyitott, nappal elhanyható internálótáborok voltak. Kb. mint egy mai menekülttábor.

ÁrPi 2015.06.15. 07:17:23

@maxval bircaman szerkesztő:

Nagyszerű. Élni jobb mint halni!

(És abból a bolgáriai tízegynéhányezer internált bolgáriai zsidóból hányan haltak meg természetes halálokokkal? Ha egyáltalán, kedves bolgár)

(Csak nehogy ezentúl ballibék a Balkánt dícsérjék birka után szabadon a hortifasiszta deportálásokkal szemben! )

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.15. 11:16:28

@annamanna: hetek interjú? Komoróczy az egyik legnagyobb magyargyűlölő egyébként. A tudományterülete, most figyelj: asszírológia, vagyis érintőleges köze sincs Árpád fejedelemhez. Ennyi erővel beszélhetne a XX századi magyar történelemről is.

Zoltai munkásőr is nagyon hiteles abban amit mond...ő sem tudós.

Magyar Fruzsina fogalmam sincs kicsoda, de nagyon elgurulhatott a gyógyszere.

A Kazár hipotézist már többször megcáfolták, genetikai vizsgálatok alapján. Az egyik legutóbbi:

www.nature.com/ncomms/2013/131008/ncomms3543/full/ncomms3543.html

"Koestler épp eleget írt arról, hogy a kazárok a 8. sz. körül felvették a zsidó vallást. ezt senki sem tagadhatja, legfeljebb abba kötnek bele, hogy nem mindenki, csupán az előkelő réteg tett így. "

Koestler egy _író_ volt. A tudományt pedig _tudósok_ művelik. A kettő élesen különbözik.

Ennyi erővel az is lehet hogy kabarok azért csatlakoztak hozzánk mert valami miatt, talán épp vallási téren ellentétbe kerültek a kazár kagánnal. És akkor máris bukik a zsidó kabar elmélet.

Amiről beszélünk, zéró köze van az "ellenség alábecsüléséhez" vagy mittudomén mihez. Egyszerűen a forrásaid amiket idéztél hiteltelenek. A gombhoz kerested a kabátot, azt akartad bebizonyítani hogy az ősmagyarok (vezető része) zsidó volt, és minden utadba kerülő szemetet (Zoltai, Koestler, Komoróczy, "magyar" Fruzsina) fölhasználtál.

@pitcairn: "mainstream" -argumentum ad populum

"ő - veled szemben - nem volt zsidó-mániás..." -arguentum ad hominem, poisoning the well

"elvégre a "naagy innováció" - azaz a nacionalista és a szocialista téveszmék összekapcsolása - Mozes Hess-hez, Karl Marx mentorához kötődik, aki Theodor Herzl mellett köztudottan a cionizmus atyja..."

Association fallacy, red herring

Ostoba vagy mint egy darab szar.

ÁrPi 2015.06.15. 11:51:11

@pitcairn:

Én annamannával szemben hasonló kritikát fogalmaztam meg VIII.-IX.századi kazárbirodalmi vallási kérdésekben meg mint amilyet Nemzetstratégia nick tett.
Viszont én most rá szeretnék kérdezni, a tárgyalt dolgok fontosságát érezvén, hogy egyébként kiváló bölcsességeid mellett itten emezt is illeted -é vagy én kevésbbé érezzem magam érintettnek :)

pitcairn (törölt) 2015.06.15. 14:03:10

@ÁrPi:

A "nemzetstratégia" fedőnéven futó illető - a mondókájától eltekintve is - egy modortalan balfasz

ha ez nem tűnt fel neked akkor nincs miről diskurálnunk

TG69 2015.06.15. 14:32:25

Majd ha AgentUngur megpróbál nem emocionálisan közelíteni a dolgokhoz és nem progresszívezni, hanem képes lesz a keresztény kurzus összes bűnét feldolgozni az adott tárgykörben, akkor elkezdhetjük a diskurzust a témáról. Ha a múltat ő sem képes helyesen értelmezni, pedig neki ez a darabja egyfajta origo, akkor mit vár el egy ballibtől, aki általában magasról tesz trianonra és annak következményeire. ez a progresszió ereje, amában és a jövőben él. Fel tudja venni persze a múlt értékeit is, de csak a sírás rívás nélkül van tálalva.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.06.15. 14:34:03

@pitcairn:

remek párost alkotnak ancsapancsával. :D

ÁrPi 2015.06.15. 14:47:05

@pitcairn:

Na persze feltűnt.... de mostmár érdekelne hogy a
VIII.-IX.századi kazárbirodalmi vallási kérdésekben fölhozott kritikám annamannával szemben --amelyhez hasonló kritikával a fedő nevű is (akinek modortalanságaitól elhatárolódom) kritizálta annamannát, az az egyazonkommentben szerkesztődött kritika vajon motiválta-é a minősítést (hogy akkor aztmondád rá "te meg szimplán elmebeteg:) " ??

Érted ugye? Kiváncsi lettem érintett vagyok-é az elmebetegségvádban.

Én annamannával szemben VIII.-IX.századi kazárbirodalmi vallási kérdésekben hasonló kritikát fogalmaztam meg mint az a

modortalan "Nemzetstratégia" nick.

pitcairn (törölt) 2015.06.15. 15:35:41

@ÁrPi:

a "nemzetstratégia" fedőnéven futó tagot nagyon rég ismerem, még Schwerer Gustav nick-el "zártam a szívembe" (volt neki több neve is, de ezt viszonylag sokáig használta)

már nagyon régen pszichiátriai esetnek tekintem, szóval a minősítés __csak rá vonatkozott__, istenigazából nem is néztem bele a Kazár birodalommal kapcsolatos polémiátokba.

pitcairn (törölt) 2015.06.15. 15:37:32

@mavo:

"ancsapancsát" ne rángassuk le ilyen mélyre:)

ő nem szokott átmenni dühöngő őrültbe:)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.06.15. 18:04:40

@maxval bircaman szerkesztő: @ÁrPi:

Kedveseim! Néhány percet rászántam, hogy utánaolvassak a kérdésnek. A következőket tudtam meg: Bulgáriából már a háború előtt is zajlott a kivándorlás Palesztinába, jelentős volt a cionista mozgalom. A bolgár kormány, miután bevezette a zsidótörvényeket egyezkedésbe kezdett a britekkel zsidóinak a brit mandátumú Palesztinába való telepítéséről. A britek nem zárkóztak el teljesen a kérdéstől, de mindig találtak kifogásokat, még 1943-ban is javában folyt az alkudozás. A háború után gyakorlatilag a teljes bolgár zsidóság kivándorolt Palesztinába (az izraeli adatok szerint 43 000 zsidó kivándorlóról beszélhetünk). Árnyalja a történetet, hogy csupán a bolgár állampolgárságú zsidókkal kapcsolatban voltak ilyen aggályosak, körülményesek a bolgár hatóságok (akiket alku tárgyának tekintettek), a bolgár hadsereg által megszállt területek zsidóságát, valamint a bolgár területre menekülő külföldi zsidókat lemészárolták, átadták, ill. eladták a németeknek munkaerőnek.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.15. 18:08:45

@bbjnick:

Így igaz. Olvasd el a cikket erről a magyar Wikipédiában. Kivételesen jó cikk, mert én írtam, amikor még aktív szerkesztő voltam.

hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_holokauszt_Bulg%C3%A1ri%C3%A1ban

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.06.15. 19:28:31

@maxval bircaman szerkesztő:

Nohát, ha ebben így sikerül egyetértenünk, akkor csak azt nem értem, hogy miért is nem egyértelmű számodra, hogy a Horthy-rezsim ugyanazt megtette zsidóiért, mint a bolgárok, míg módja volt rá. Horthy két alkalommal is, 1942-ben és 1943-ban is, kategorikusan elutasította Hitler követelését a "zsidókérdés megoldására", sem '42-ben, sem '43-ban nem adtuk át zsidóinkat a Birodalom számára. És Bulgáriával ellentétben, mi a felvidéki, kárpátaljai és észak-erdélyi zsidóinkhoz is ragaszkodtunk, míg a bolgárok például a macedóniai és észak-görögországi zsidókat csont nélkül (pontosabban fizetség ellenében) kiszolgáltatták '43-ban.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.06.15. 19:32:04

@bbjnick:

Horthy nem tette meg azt, amit tennie kellett volna 1944 márciusában, Ez szimpla tény.

Horthy is odaadott minden zsidót csont nélkül, csak a budapestiekhez ragaszkodott.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.06.15. 20:06:55

@maxval bircaman szerkesztő:

Horthy 1944 márciusi döntése nem a zsidókról szólt. Valójában nem is döntés volt, hanem belátás. Mivel nem tudtunk ellenállni a németeknek, így gyakorlatilag minden követelésüket teljesítettük. A németek követelték, hogy indítsuk meg a deportálásokat (adjuk át munkaerőnek a zsidókat a Birodalomnak), hatalmas mértékű hadianyag-, élelmiszer- és pénz-hozzájárulást követeltek a háborúhoz, ragaszkodtak hozzá, hogy vétójoguk lehessen a kormányzat összetételében --- megkapták. Ha '44 márciusában nemet mondtunk volna nekik, akkor már tavasszal totális irányításuk alá vonták volna az országot és sem a deportálások leállítására, sem a kiugrási kísérletre nem kerülhetett volna sor.

Érdekes, hogy a háború után ez mind a szövetséges hatalmaknak, mind a zsidószervezeteknek, mind a történészeknek nyilvánvalónak tűnt, Horthy '44 márciusi lépéseit logikusnak és a helyzethez mérten ésszerűnek tekintették. Ahogy távolodunk az eseményektől s főként, ahogy a holokult uralkodó ideológiává válik, egyre elterjedtebb és elfogadottabb lesz a fekete-fehér interpretáció, ami amilyen történelmietlen, épp olyan értelmetlen és igazságtalan.

annamanna 2015.06.16. 02:00:15

@ÁrPi: "a Kazár Birodalom (elitjének?) zsidó hitre térülésének propagált sztorijáról a magam részéről hangosan érdeklődnék"

A legegyszerűbb, ha belenézel egy középiskolai történelmi atlaszba, mert ott fix hogy a legkonzervatívabb, legelfogadottabb történelemszemlélettel fogsz találkozni. És keress kora középkori vallási megoszlási térképet. Én legalábbis ott néztem utána, és persze hogy a kazár birodalmat hatágú csillaggal jelöli az atlasz (a kiadás évét nem tudom, végül is lehetnek ebben eltérések).
Koestler ezt nem maga találta ki ki, egy jeruzsálemi vagy tel-avivi történészprofesszor kutatásai alapján írta meg.
Megnéztem a könyv végén a felhasznált irodalmat is - valami végtelen mennyiségű szöveget nyálazott át, úgy emlékszem, rengeteg oldalt vett igénybe a felhasznált szakirodalom jegyzéke.
De mondjuk a kazárok kérdése most mellékes is, a lényeg, hogy Árpád családja milyen hitű volt.

Az van, hogy aki abban az időben betért a júdaista vallásba, az már egy önmagából kifordult, farizeus-talmudista vallást vett fel, ennek okát nem kell részletezni, elég hozzá belepislantani az Újszövetségbe.
Namost, ha valaki farizeus-talmudista lesz, az nem épp az őszinteségéről híres. Azt mond magáról, amit akar. Miközben lehet valami teljesen másnak elkötelezett. Nyilván ezzel nem mondtam újat.

@Nemzetstratégia: "A tudományterülete, most figyelj: asszírológia"

Tudom, el sem olvastam a cikket, nem érdekelt. Nekem elég volt a címe is.

"Magyar Fruzsina fogalmam sincs kicsoda, de nagyon elgurulhatott a gyógyszere."

Én sem tudtam, kicsoda, utánanéztem: ő Magyar Bálint húga, Mécs Imre neje. Ő volt az a "szegény zsidó nénike" (by Szily László), aki a megszállási emlékmű körül majdnem ökölre ment a rendőrökkel, amikor a kordonra rágraffitizta elég kusza betűkkel, hogy "Túléltem a Soát, még élni akarok". Erre írta azt Szily László, hogy a szegény öreg zsidó nénikéket miért nem hagyják békén a rendőrök. Simán kinézte belőle, hogy ő egy szegény, szerencsétlen öreg zsidó nénike, aki tényleg túlélte a Soát.
Pedig akkor épp mínusz tíz éves volt, tehát egészen bámulatos a teljesítménye (amiért nyilván minden hónapban jár a jól megérdemelt kárpi).

"Kazár hipotézist már többször megcáfolták, genetikai vizsgálatok alapján."

Szerintem olvasd el a könyvet.

"talán épp vallási téren ellentétbe kerültek a kazár kagánnal."

Aki a zsidó vallást felveszi a 8. sz-ban, annak szerinted vallási téren vannak elvei, amikkel ellentétbe lehet kerülni? Egész konkrétan hatalomféltés miatt tértek be, mert Bizánc és az arabok közé szorultak, és mindkét hatalom monoteista térítő volt, tehát mindkét birodalom fontolgatta a vallási ürüggyel indított hadjáratot a pogány kazárok ellen. Hogy a bajból kimásszanak, abszolút pragmatikusan egy harmadik monoteista vallást vettek fel, amit mind az iszlám, mind a keresztény tolerált. Itt nincs szó elvekről.

Szerintem inkább elképzelhető az, hogy a kabar vezető szeretett volna kagán lenni, tehát az egész birodalom feje, tehát szerintem csak a szokásos hatalmi ellentétek vezethettek ahhoz, hogy a kabarok kegyvesztetté váltak és menniük kellett. És magukkal vitték azokat, akik a hatalmi harcban őket támogatták, tehát a magyarokat. Ez szerintem sokkal egyszerűbb magyarázat. A vérszövetséget is lehet, hogy pont ők találták ki, önvédelemből, ha netán a kazárok még így is megtámadnák őket, akkor a magyarok teljes felelősséget viseljenek az ő dolgaikért is, mert mostantól egy vérvonalnak számítanak.

"A gombhoz kerested a kabátot, azt akartad bebizonyítani hogy az ősmagyarok (vezető része) zsidó volt, és minden utadba kerülő szemetet (Zoltai, Koestler, Komoróczy, "magyar" Fruzsina) fölhasználtál."

Nem tudom, hallottál-e valaha arról, hogy Orbán is zsidó. Nyilván soha. De állítólag egy francia lapban megjelent interjúban ezt állította, és hogy őt soha nem zavarta a kettős identitása. Egy más forrás szerint pedig a B'nai B'rith tagja. Szerintem ez igaz lehet, de pragmatikus okokból jobbnak látja itthon eltitkolni. Nem kell mindent nagydobra verni, pláne, ha az aktuálisan nem számít kósernek. És a keresztény Európában ezer éve ez nem volt vállalható. A mai Magyarországon se az annak a részére, aki örökös minielnök szeretne lenni.

De végül is nem fontos, nem sokat számít.

ÁrPi 2015.06.16. 09:24:13

@annamanna:

Ej te kuszaeszü! TE amikor valaki azt monja neked hogy
""konkrét bizonyíték nincs rá."" akkor te 3 darab linket pakolsz be reakcióként :

1) egy interjúét Komoróczi-val Árpád fejedelem hitéről ;-)

2) egy ZoltaiGusztáv megszólalást államalapítóságról;

3) és Magyar Fruzsina minusztíz éves soa-túlélőt.

Mit godolsz te a könyvajánlódról, ajánlásodra ovasnám tán el Koestlert?

Mi vagy te, ilyen konfúz komment-cselekedetekkel?

Egy talmudista hagymázat ömlesztel és mégis pl. más mondataidban pedig farizeus-talmudista zsidóhittel vádolsz meg X.századi Árpádot és --idézlek-- Kárpi-t (zsidókárpótlást) kapó MagyarFruzsi nénit??

"A legegyszerűbb, ha belenézel egy középiskolai történelmi atlaszba, mert ott fix hogy a legkonzervatívabb, legelfogadottabb történelemszemlélettel fogsz találkozni. "

:-D
Fals.

Sztenderdet kéne reprezentálniuk, ámde A tömegoktatásban mindamellett sőt sokkal inkább Imprinting eszközök azok: (kettőspont)

Elmesélem példaként, töriatlasz-böngészgető kiskölyök voltam, nagyanyámék padlásán a _régi__ töriatlasz volt tán kedvencem az egész Magyarországos térképekkel t.i. a korombeli sztenderd iskolai töriatlasz csak picinyke nagymagyarországos rajzokat tartalmazott stb.stb.

Egyébként hadd bosszantsalak, ugye orbán nem egy magyar vagy cigány hanem egy mutáns nephilim! :-D
Egy kicsi! Ugye úgy szövöd szavaidat de talán a gondolataidat is hogy Árpád fejedelem is _ilyenorbán_ fajtájú hazug hitű azaz farizeus-talmudista zsidó volt?

ÁrPi 2015.06.16. 09:26:34

@annamanna:

Az előbbi kommentem neked irányul.. :)

annamanna 2015.06.17. 01:14:36

@ÁrPi: "Árpád fejedelem is _ilyenorbán_ fajtájú hazug hitű azaz farizeus-talmudista zsidó volt?"

Megint visszatérek a kezdeti idézethez:

"A türkök és kazárok szokásához híven a csatlakozott népek vezetője – a magyarok esetén a kabaroké – minden bizonnyal a törzsszövetség trónörököse volt, azaz a magyarok esetén Árpád nemzetségének a tagja" hu.wikipedia.org/wiki/A_h%C3%A9t_vez%C3%A9r

Ha kabar, akkor kazár, ha kazár (ráadásul előkelő, hisz törzsfő), akkor talmudista zsidó.

"ajánlásodra ovasnám tán el Koestlert?"

Érdekes írás, érdemes elolvasni.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.06.17. 12:03:04

@pitcairn:

a folyamatosan összefüggéstelenül zagyváló őrült simán tud olyan zavaró lenni, mint a dühöngő.

ÁrPi 2015.06.17. 12:48:34

@annamanna:

Konfúz és hazug ehelyt is az a Györffy György akitől az általában is hiteltelen magyarwikipédia a jegyzetben hivatkozik.

Konfúz. Mert bár györffy finnugrista (de keményen ám) mégis itten a nyolcassá kabarokkal bövülö törzs-szövetségünket türkként deffiniálja (implicite, mert a hazug györffy figyelmetlen) ugyanis türk és kazár ( vazzeg györffy! a kazárok is türk nép egyébként) szokásaihoz hű törzs-szövetségnek mondja (ezt ezt a mi 7+1 ) nyolcasunkat.

Majd azt csacsogja illetve véste imprinting módon tankönyvekbe, hogy a 7-hez a kazárbirodalomból kiszakadásában csatlakozó kevesebbszámú kabar

úgymond -idézem gyffy-t- "minden bizonnyal" trónörököst adhatott.

Ha élne is a vázolt elv, s adhatna is "trónörököst" (Hey, nemdeinkább tán vezérlőfejedelmet) a kabar törzs, akkor is ott van még az alapos kétely hogy a gyaníthatóan elitjében is vallásilag is erősen inhomogén és engedetlen, szabadságszerető türkféle
kazárbirodalomból kiszakadó kabarok ide feltételezett vezetője árpád talmudista zsidóvá vált(ak) volna Koestler-i fundamentumok szerint.

Csak Szentistvánnak akadtak problémái pogányokkal, lázadókkal? A Koestler-i kazár birodalom tán egy monolit tömb , mitöbb a kiszakadó kabarjai is?

Manicheisták nem voltak-é a kazár birodalomban? :)

Az plusz konfuzió hogy annamanna esetleg lesúlytóan negativ véleménnyel van bármely korabeli talmudista-zsidó hitgyakorlásáról, de legalább irreleváns.

Biborbanszületett.Konstantin Azt is elmondja, hogy a „türkök” (azaz magyarok) nyolc törzse nem engedelmeskedik a maguk fejedelmeinek, de ha veszély fenyeget, akkor – megegyezés van köztük erre – együtt harcolnak.

annamanna 2015.06.18. 00:58:31

@ÁrPi: "nyolcassá kabarokkal bövülö törzs-szövetségünket"

Ha jól emlékszem, 3 kabar törzs csatlakozott, bár a 3 törzs tképpen egy kézbe került, tehát eleve összeolvadt, ilyen módon tényleg 7+1-nek lehet számítani.

"A Koestler-i kazár birodalom tán egy monolit tömb , mitöbb a kiszakadó kabarjai is?"

Nyilván nem volt monolit, de abban konszenzus van, hogy legalább az elit áttért a zsidó vallásra.
Koestler leír egy olyan sztorit is, miszerint egyenesen Izraelbe akartak volna visszatérni a derék kazárok, hiszen az az ő őshazájuk. Már nagyon régen olvastam, de úgy emlékszem, volt egy ilyen sztori is. Talán Dávidnak hívták a vezetőt, akinek ilyen terve volt.
Fennmaradt egy levelezés egy Hispániában élő zsidó és a korabeli kazár uralkodó (? de legalábbis valami főember) között (ha jól emlékszem, őt Józsefnek hívták). A Hispániában élő zsidó érdeklődött, hogy hogy kerültek a kazárokhoz, kicsodák, és neki megírták, hogy ők tulajdonképpen nem "igazi" zsidók, hanem betértek.
Az elkötelezettségnek nyilván sok szintje volt.
Viszont az a szó, hogy "pogány", a 11. sz-i Európában jelenthetett akár zsidót is, hiszen a muzulmánokat is pogánynak nevezték később, a muzulmánok pedig a keresztényeket tartották hitetlen gyaur kutyának.

A betérési kedvet nézhetjük másik irányból is, a Biblia felől.
Egyrészt elég sokszor említve van, hogy az eredeti 12 törzs fokozatosan hígult a bevándorlókkal; már eleve az egyiptomi kivonulásnál rengeteg egyiptomi ment velük, aztán folyamatosan csatlakoztak, például az egyik nagy hullámról az Eszter könyve ír, amikor a perzsa birodalom lakói közül sokan félelmükben tértek át a zsidó vallásra.
Az újszövetségben is szó esik a térítésről, egyrészt Jézus kárhoztatja a farizeusokat, amiért a pogányokat zsidóvá teszik; másrészt az Apcsel ír többször arról, hogy a zsinagógákban "görög és héber zsidók" vannak, tehát a betérítés soha nem állt le.
Ezzel az ószövetség idejében nem is volt semmi gond, hiszen Isten az ószövetségen keresztül tartotta a kapcsolatot az emberiséggel.
Jézussal viszont a helyzet gyökeresen megváltozott, és az újszövetség már kárhoztatja a zsidók térítéseit, és a Sátán zsinagógájának nevezi azokat, akik csak hazudják magukról azt, hogy zsidók.

De ezen felül a Biblia még egy konkrét információt is nyújt a kazár zsidókkal kapcsolatban: ugyanis megemlíti Askenázt, méghozzá igen korán. Askenáz Noé dédunokája volt, az apja Gómer, annak az apja pedig Jáfet. Jáfet elsőszülött fia Gómer, és Gómer elsőszülött fia Askenáz, ők tehát a jáfetiták legelső népe. A lakhelyük az Ararát környékén volt, Menni (=Arménia) mellett.

A kazár zsidók és az askenázi zsidók gyanúsan ugyanazok. Ha pedig ez így van, akkor nem kevés teológiai alapjuk volt a betérésre, hiszen Askenáz is rendelkezik elsőszülötti jogokkal, Jáfet ágának elsőszülöttjeként. Nyilván nem volt nehéz megmagyarázni nekik, hogy a számukra milyen előnyös, ha felveszik Ábrahám hitét, mert jár nekik az elsőszülötteket megillető áldás. Az áldások ígérete elég nagy vonzerőt tud jelenteni ahhoz, hogy úgy véljék, megérjék Jehovát szolgálni.

ÁrPi 2015.06.18. 08:30:36

@annamanna:

Jaj te csacska!

A zsidóság -judaizmus, illetve Juda-vérvonal (FYI)- mint olyan az a számodra eddig úgy tűnt sokat jelentő Biblia szerint is későbbi,másik ágon

"Ábrahám, fia:Izsák, annak fia:Jákob " leszármazási vonallal indul a Biblia közléseit elemzők komolyanvehető táborában.
Értsd: Noé, Jáfet vagy Askenáz, na meg Ádám, Nimród és ilyen korábbi Bibliai nevek nem zsidók te csacsika.

Ha pedig te a IX.századi Árpádot Komoróczi-ra,ZoltaiGusztávra és MagyarFruzsinára linkekkel is hivatkozva hazug ál- zsidónak írod le konfúz gondolatmeneteidben akkor emez után én alappal jutok arra hogy esetleg nemzsidó

ez az ősapánk. Na? :-D

Mellékesen Minthogypedig Askenáz nem zsidó ígylátván az Askenáz mint államnév és területnév csupán annyit,,azt jelentheti: "Szkítia" .

Meleg nem volt?! Most 26 Celsius fok van. Langyos.:)

Ja igen még valamit kérnék is, Írod:

"Jézus kárhoztatja a farizeusokat, amiért a pogányokat zsidóvá teszik"

Kérem ezt az igehelyet.

Fontosnak tartom egy ((máskori másholi római)) hittérítés kapcsán hozzáfűzni:
A "Rasdi mesél" c. írásban igazán alapos, a Kr.u.II.évezredet is és magyarságot érintő elemzése van a pogányság paganusság szavaknak.

annamanna 2015.06.18. 14:23:20

@ÁrPi: "Noé, Jáfet vagy Askenáz, na meg Ádám, Nimród és ilyen korábbi Bibliai nevek nem zsidók te csacsika"

Ezt nem is írtam.

"Askenáz nem zsidó ígylátván az Askenáz mint államnév és területnév csupán annyit,,azt jelentheti: "Szkítia" ."

Nem tudom, de lehet.

"Kérem ezt az igehelyet."

Mt 23,15 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

"elemzése van a pogányság paganusság szavaknak."

Az mit ír a szóról? A wiki ennyit: hu.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%A1nys%C3%A1g

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.18. 18:33:52

@annamanna:
"Megnéztem a könyv végén a felhasznált irodalmat is - valami végtelen mennyiségű szöveget nyálazott át, úgy emlékszem, rengeteg oldalt vett igénybe a felhasznált szakirodalom jegyzéke. "

kopipésztelni szakirodalmat bárki tud, ez semmit sem jelent.

A kazár kérdésben a döntő szót a genetika mondja ki, amely szerint a kazár hipotézis teljesen alaptalan.

magyar fruzsina, zoltai munkásőr, mint hivatkozott tekintélyek teljesen hiteletlenek.

Állításid egyike sem állj meg a helyét. Sem Árpád, sem Koppány sem az Árpád-ház többi tagja nem volt zsidó származású. Ennyi.

annamanna 2015.06.19. 04:00:21

@Nemzetstratégia: "Sem Árpád, sem Koppány sem az Árpád-ház többi tagja nem volt zsidó származású. Ennyi."

Próbáljuk már meg tisztázni: a kazárok NEM zsidó származásúak!
Ők csupán betérők, de genetikailag semmi közük Ábrahámhoz.

Az askenázi zsidók zöme az ún. armenid rasszba tartozik, és micsoda csoda, a Biblia is pont oda helyezi az ókori Askenázt (Menni /azaz Arménia/ mellé), ahová ezek a jóemberek genetikailag is tartoznak.

És mutatok neked valamit:

"Először asszír krónikákban jelennek meg, askuza vagy iskuza néven II. Sarrukín idején. Ezt a nevüket a Biblia is átveszi askenáz néven (Jeremiás 51:27). [6] A feljegyzések szerint i. e. 700 körül özönlöttek be északról, és Aszkániában (a mai Azerbajdzsánban) telepedtek le egészen az Urmia-tó délkeleti részéig."
hu.wikipedia.org/wiki/Szk%C3%ADt%C3%A1k#cite_note-8

"A kazár birodalom a hun birodalom egyik "utódállama" volt"
www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130116-genetikai-kutatas-az-europai-zsidosag-eredete-es-a-kaukazusi-nepek.html

"Azok szerint egyértelmű, hogy nem Közép- vagy Belső-Ázsiából érkeztek a VI-VII. század folyamán, hanem már Attila idején is a Kaukázusban éltek, egyes történészek a késő hun ak-katzir törzset látják benne."
"A kaukázusi források pedig úgy tudják, hogy a hun utód kazárok a VIII. századi arabok elleni háborúban szövetséget kerestek"
rovas.info/index.php/hu/tudomany/1130-magyar-kazar-kapcsolatok

Nos, ha a kazár-kabarok valójában hunok, akkor is kizártnak tartod, hogy az Árpád-ház kabar? Vagyis Attila örököse???

Gondolkozz el ezen. Ugyan miért hívnak bennünket Hunniának a mai napig?

ÁrPi 2015.06.19. 08:42:36

@annamanna:

"Ezt nem is írtam."

Öhöm. Igaz ez, mint a Négysarkú Szabály. És ezután emellett persze nyugodj csak meg, én nem foglak soha vulgár-anti"szemita"-ák módjára , a helyettesitőszavas-metanyelven zsidóelleneskedők (és farizeus-elleneskedők) inkonzisztens, ellentmondásos nyelvén tégedet askenázinak, askeNáci-nak nevezni vagy
a szintén ostobán használt ""kazár"" jelzőjével illetni.

Téged (ugyanis)az érint meg, ha farizeussággal vádol meg egy jó ember.

"...Mt 23,15 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. ..."

( Hmm.más revidióban pedig:..."...bejárjátok a tengert és a szárazföldet" )

(Könnyű szívvel hiszem hogy ezt nem Máté hanem Jézus mondta.)

Mit gondolsz, megvádoltalak-é én most farizeussággal, hogy a történelemben ugyan, de zsidóvá akarsz tenni (Koestler-i fundamentumokkal) pogányokat (a kijáró kétszeres gyehennafia-sággal) ,

vagy esetleg lehetne hogy én a budhista Négysarkú Szabályt (pl. Sári Su-La-Ce: "Lin Csi,63.") a tetralemmát igyekezném töprengésemben alkalmazni.

[Nézd mit buddhistáskodok még itten:
Buda bátyó ((Attila bátyja, és a keleti hunok vagyis fehérhunok(heftaliták) vagy éppen Bamiján-völgye a 2001-ben lerombolt de a keletihun szállásterületen éppenséggel a Buda életéban az V.században megépült Óriás-Buddha-szobrokkal, mind megengedik hogy az ezerévvel AZelőtti sakya hercegre, Sakyamuni Gautama Szidártára vonatkoztatható töprengéseket hozzak ide!

Na mit szólsz annamanna? Dehülyevagyok, fogsz te majd szólni :-D

(Kutathatnál és szólhatnál pár sornyit a manicheizmus földrajzi "penetrációs" területéről is ha lenne kedved) ]

annamanna 2015.06.20. 02:38:57

@ÁrPi: már hallottam, hogy a Buddha szót minden nyelvben Budának ejtik ki, kivéve a magyarok (nehogy feltűnjön az egyezés). Ez tényleg elég érdekes.
Egyebet nem tudok rá reagálni.
Ja, de igen - Askenáz apja Gómer. Mivel a keleties 'g' hangot nyugaton sokszor 'h'-nak ejtik, így Gómer lehet Hómer is, mondjuk Homér(osz). És a homéroszi eposzokban szereplő Trója is izgalmas továbbgondolásokra késztethet.
Például:
"Kenneth J. Dillon szerint a trójaiak eredetileg sztyeppei nép voltak, a magyarok rokonai.[11]"
"Mikor Trója elesett az európai oldalon élők északra menekültek és Olaszországban telepedtek le; később etruszkok néven ismerték őket.[12]"
"A magyar (főleg székely) népmesék Ilusa (Iluskája) is kapcsolatban lehet Wilusával."
hu.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3ja

ÁrPi 2015.06.20. 06:18:13

@annamanna:

Hát nekem ahhoz például nagyon nincsen affinitásom, hogy HU.wikipedia-t szerkesszek, mert hiszen kik közé keverednék: Képesek a "publikált" szócikkben bennehagyni, bennefelejteni (komplexebb a probléma ennél) olyat hogy a Tróját illető hettita város-név Willuša lenne tán párhuzamban a székely népmese Ilus nő-nevével. Pffff..:-D

Analfabéta antitálentumok tán a hu.wikipedia billenytűzetpiszkálgató szerkesztői?!

[A görög regék, vagy Homér-Gomér :) ] Zeuszt
tartják SzépHeléna nemzőapjának , de ugye tudjuk, hivatalosan az apukája Tyndaros (Ejtsd: TÜndarosz) király: Eképpen SzépHeléna személyiigazolványában ez áll:

Helena Tündarosz :)

Ez ugyebár nem városnév (wilusa-ilusa) hanem a szép nő neve:

Itt jöhetne eképpen már megalapozottsággal
a székely-magyari, Világszép Tündér Ilona.

Aztánmeg: "Mikor Trója elesett az európai oldalon élők északra menekültek és Olaszországban telepedtek le; később etruszkok néven ismerték őket.[12]"

Már az irányvektor irritáló, mert azt még elfogadom hogy nem Taljánföldnek nevezik (a HU.wiki szerkesztők) az etruszkok szállásterületeit, de
antitálentumok a töriatlasz topológiájában :-D

Olyan enciklopédisták ők, akik olyanok mint a
Csinibaba-filmjelenet: "-Helsinki az nyugat? -Momentán nyugat, de már komp jár át Leningrádba! "

ÁrPi 2015.06.20. 06:39:29

@annamanna:

Most gugliztam Még az előbbi SzépHelénás hozzászólásomhoz egy ilyen tündéri :-) linket:

emf-kryon.blogspot.hu/2013/09/vilagszep-tunder-ilona-osmagyar-legenda.html

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.20. 08:40:37

@annamanna: az árpádháziak zsidó vallásúak SEM voltak. Az ostobaságokat fejezzed be.

amikor munkásőröket, témához hozzánemértőket meg egyéb senkiket idéztél (megfejelve az ostoba magyar wikipédával), már eleve leírtad magad e témában.

annamanna 2015.06.22. 03:30:10

@ÁrPi: "a Tróját illető hettita város-név Willuša lenne tán párhuzamban a székely népmese Ilus nő-nevével."

Buda, Gyula tán nem személynevek? Európa, Amerika tán nem személynevek? Európa például női név.

Arról, hogy Trója hettita város volt, na meg Tündarosz királyról hirtelen még az ugrott be (ha már lúd, legyen kövér, ne nevess :) vagy csak magadban, lécci), hogy Dávid egyik harcosa is hettita volt, Uriásnak hívták (és ha már a király Tündarosz, akkor ő meg legyen mondjuk Óriás).
Az ő nejétől származnak Izrael királyai és maga Jézus is.
Ha már nagyon elszalad velünk a képzelet, ezt a szálat se felejtsük ki :)

@Nemzetstratégia: Azt ajánlom, te is olvasd el ezt a fenti linket, igencsak hasznos kis olvasmány: emf-kryon.blogspot.hu/2013/09/vilagszep-tunder-ilona-osmagyar-legenda.html

Két mondatra hívnám fel belőle a figyelmedet:
1. "A Krím-félsziget egykor szkíták által lakott vidékén"

A wiki ennyit ír: "375-ben a gótokat a hunok győzték le. Később a félsziget fölváltva a magyarok, kazárok, besenyők és kunok hatalmába került.
A kunokat 1237-ben a tatárok űzték el, és Krímet 1441-ig a Kipcsak kánság alkotórészévé tették."
hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%ADm

A hunokat utoljára a Krím-fsz-en említik, itt tűntek el a történelemből. De a félsziget szerepet kapott a kazárok, magyarok és tatárok történelmében is. Csupa barátságos ember!!!

A krími tatárokról ezt érdemes megjegyezni:

"A kipcsakok részei lettek az újonnan formálódó kipcsak-szári-kun törzsszövetségnek, amelyik 1070 körülre sztyeppét a Balhas-tótól már az Al-Dunáig ellenőrizte. Ekkortól lehetetlen megállapítani, a törzsszövetség mely etnikumai hol laktak, az európai források kunok, kumánok, polovecek, kipcsakok, kanglik néven is ismerték őket. A kumán az ótörökben „fakó, halvány sárgás”, a polovec az oroszban „halványsárga, sápadt” jelentésű. Ezek a névváltozatok a szárik, azaz „sárga” ujgurok nevéből jön, akik szőkés hajukról kapták ezt a jelzőt, ami a tokhárokkal való korábbi keveredésük következménye. De ekkorra már ezeket a neveket az egész törzsszövetségre használták a források, ezért a kipcsakok története már elválaszthatatlan az ázsiai kunokétól."
hu.wikipedia.org/wiki/Kipcsakok

A fakó, halvány, sárgás egy olyan szín, ami a Bibliában érdekes szerepet kap:
"És látám, és ímé egy sárgaszínű (eredetiben fakó, halvány, sápadt) ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által."

A krími tatárok olyan kedves emberek, hogy: "Kiterjedt rabszolgakereskedelmet folytattak a krími tatárokkal, akik a foglyaikat tömött sorokban terelték az itáliai kalmárokhoz. A precíz könyvelők ebben a korban külön könyvelték a Magyar Királyságból a magyar és a Volga-mentéről összefogdosott madzsar rabszolgákat. Sajnos nagyon úgy tűnik ezek azok a könyvek, amelyek utoljára adtak hírt Magna Hungáriáról.

A tatárokkal való viszony nem mindig volt felhőtlen. 1347-ben az Arany Horda már egy jó ideje ostromolta Kaffát. Közben a tatárok soraiban felütötte a fejét a pestis, mely a Selyemúton indult el Kínábol végzetes útjára. A tatárok próbáltak két legyet ütni egy csapásra, gondolták megszabadulnak a holttestektől és a genovai védelmet is gyengítik egyben. Így hát a pestistől felpüffedt halottakat bekatapultálták a városfalakon belülre. A Kaffából menekülő hajókból aztán Genovában szállt partra a fekete halál, fertőzött bolhák, patkányok és emberek képében."

"Valószínűleg a XIV. század közepének bubópestisben haldokló európai polgárai nem az "Isten ajándéka" nevet adták volna Kaffának, mint tették azt a görög telepesek azelőtt jó 2000 évvel. 1347-ben ebből a genovai kereskedőtelepből indult ki az a pestisjárvány, mely Európa lakosságának körülbelül harmadát kipusztította."

"Sajnos a krími tatárok Magyarországon is gyakori vendégnek számítottak egy időben. Először a 15 éves háborúban bukkantak föl, később többek között ők csináltak romhalmazt Erdélyből 1658-ben, az utolsó tatárjárás 1717-ben a mai napig elevenen él a széki magyarok emlékezetében."
pangea.blog.hu/2014/03/05/a_krim_tortenelmi_varosfoldrajz

Valójában nem csupán Erdélyt, hanem egész Magyarországot, főleg az Alföldet ők pusztították ki, égették fel és hurcolták el rabszolgának a török időkben (nem a törökök voltak ilyen vadállatok, hanem a segédcsapataik, a krími tatárok).

Az ún. kongói láz hivatalos neve is krími-kongói vérzéses láz.

Nekem úgy tűnik, ezek az emberek rászolgáltak arra, hogy az Apokalipszisben a fakó lovas képében jelenjenek meg, akiket a pokol és halál követ.

De, ahogy a fenti mondatból is kitűnik, a Krímben rendkívüli módon kavarogtak a különböző lovasnomád népségek. Ki tudja, kik és hogyan olvadtak ott össze, tehát kik voltak az elődjeik azoknak, akik a török háborúk idején kipusztították az Alföldet.
A hunok eltűntek a történelemből, tehát ők is ottmaradtak, beolvadtak.

annamanna 2015.06.22. 04:52:16

@Nemzetstratégia: A másik érdekes mondat a fenti linkből: "A Nap földi jelképe a Fehér Ló"

"És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön."

Nem ismerős véletlenül valahonnan a fehér ló, a rajta ülő nyilas, és a korona, ami adatik?

Vajon van valahol a földön még egy hely, ahol ezek a szimbólumok így együtt fontosak? A koronás fehér nyilas lovas? Eleve a koronát hol tartják szentnek? És milyen területet vettek meg fehér lóért? És kik nyilaznak hátrafelé? Pláne hol fontos mindez együtt?

Ez lehet, hogy ránk vonatkozik, magyarokra.
De az is lehet, hogy a királyaink tulképpen hunok voltak, ők kapták a koronát (tehát Árpád ága nem magyar volt, hanem kabar-kavar lázadó, és mint feljebb már idéztem, a kazárokat nem egy forrás a hunokkal azonosítja, tehát szerintem lehetséges, hogy Árpád ága valójában hun. Ami a magyar mondavilágból meglehetősen természetesen következne).

Namost. Az apokaliptikus fehér lovast sokan magával Jézussal azonosítják, hiszen a szöveg egy későbbi pontján biztosan Krisztus jelenik meg, és ő is fehér lovon. De Jézus leírása más. Ez a fehér lovas nem Jézus, ő a másik három gonosz lovassal együtt jelenik meg; ha jónak tűnik, akkor csak szerepet játszik, ámít, kábít.

Ha a fehér lovas valamilyen módon a Kárpát-medencéhez köthető, de nem magyar, hanem hun(-kabar-kazár), tehát Attila sarja, akkor akár az is elképzelhető, hogy itt valakiknek érdekükben áll rengeteget hazudni magukról.
Például megdöbbentem, amikor a neten belefutottam Sándor Klára iszonyú hosszú szövegébe, amit Attiláról írt. És más "ősmagyar" sztorikba is elképesztő módon beásta magát. Gondoltad volna Sándor Kláráról, hogy ő ilyen Attila-fan? Mert én nem. Vajon miért mutatja magát teljesen másnak, mint ami valójában érdekli? Hangosan miért ócsárolja azt, amiért titokban rajong?
Vagy például hogy kerülhetett Szegedi Csanád a Jobbik élére? Egyáltalán hogy adtak neki Csanád nevet? Ez mióta "zsidó" név? És hogy lehet, hogy semmilyen problémát nem okozott neki a 180 fokos fordulat?

A következőt gondolom - Attila hunjai egyszer már megpróbálták elfoglalni ezt a területet, de nem sikerült nekik. Aztán évszázadok múlva idejöttek a magyarok (lehet, hogy a csatlakozott hunokkal együtt); tehát a magyarokkal együtt ők is beslisszoltak, sőt koronát is kaptak; de akárhogy is próbálkoztak, soha nem lehetett teljesen az övék, és ez bántotta a csőrüket. Szerintem a mai napig bántja, legalábbis úgy tűnik.

Még egy szöveg: "Brzezinski nem véletlenül és nem ok/kultság/ nélkül idézi H. Mackinder ominózus "tételét":
"Who rules East-Europe commands the Heartland / Aki uralja Kelet-Európát az parancsol a Föld szívének,
who rules the Heartland commands the World-Island / aki uralja a Föld szívét az parancsol a Világ-Szigetnek,
who rules the World-Island controls the World / aki uralja a Világ-Szigetet az parancsol a Világnak."
Lehetne találgatni de minek, a Heartland, a Földszív, vagyis a Föld szíve természetesen a Kárpát medence azaz Egész Magyarország. Ezt ne tudnák a skót páholyokban ? Nagyon is tudják. Tehát Magyarországot kell/ene/ uralni, azon belül pedig a Világ-Szigetet. Mert aki a Világ-Szigetet uralja az uralja a Világot, de legalábbis a Naprendszert a Földdel egyetemben. Mint Világkirály. A Világ-Sziget "senki"-földjén sertepertélve azonban nem látni hogy a nyugati és keleti "nagykutyák" közül bárki is uralkod/6/na itt. Ez egyébként is csak hiú ábránd lehet. Mert a Világ-Sziget a Turul Madár / a Tu/l/rul jött Madar fészkelőhelye. A Madár pedig előbb vagy utóbb Fel-Nő és kirepül a fészekből. Akkor pedig máris amolyan mea-culpázós imára kulcsol6ják a kezüket a Világ-/szigeti/-Fa alatti szinten sakkozgató ürgebürgék."
vilaghelyzete.blogspot.hu/2015/02/brzezinski-mar-1997-ben-megtervezte.html (utolsó komment)

Tehát lehet, hogy van egy mélyen okkult, spirituális történet, amit elfed a felszín. Nekem is úgy tűnik, szellemi oka van annak, hogy nyíltan, "erőből" nem tudták az uralmuk alá vonni ezt a földet, hanem titokban próbálják "áthangolni".

A Bibliában van egy ige: Péld 20,14 Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik. (Mármint ha sikerül megszereznie a cuccot, akkor utólag dicsekszik vele, hiszen az ócsárlása hazugság volt).

A teljesség kedvéért bemásolom a másik két lovas leírását is:
"És előjőve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.
És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jőjj és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, a ki azon üle, egy mérleg vala kezében.
És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd."

ÁrPi 2015.06.22. 15:12:27

@annamanna:

[ ..először is, annamanna, a Világszép Tündér Ilonáról szóló linket abszolút megfontolásnélkül sőt óvatlanul, és bármiféle a név tárgyalásán kivüli egyéb meggondolásom nélkül dobtam ide be neked, sok dolog kétséges azon még számomra.
Amúúgy pedig ne nevettess, ne szaladtass gondolatot :) én csak annyit írtam hogy a görög regék szerint Zeusz volt Helena Tündarosz nemzőapja, nem merném azt állítani hogy a csillagos Dávid Királynak a neje nem a férje ágából származtatná az említett jó embert]

Noshát egybizonyos (13.) TÖRZSI KONCEPCIÓ kétségbevonása lehet-é szimpatikus számomra?

Átgondolta-é A.Koestler, "forrásunk" azt hogy kazárok kik türkvérüek (akárha zsidóhitbetértek is) egy többek koncepciójában sekélyes(?)-hitü elitjük szólitására miért indultak volna harcba Jeruzsálem (vagy Helsinki) visssza- foglalására, ha t.i. amúgy ama hitfelvétel (mégha ugyan sajátságosan ippeg a talmudista-farizeus-zsidó hitbe való "betérés" lenne is ) indoklásaként csakis azt lehet találni miszerint rettegték félték a földjüket(Askenázt, azaz Szkitiát) kétoldalról szorító Bizánci- és a Bagdadi- Haderőket ÉS toleranciára vágytak.

Diszonáns!!!
Röpke szük 300év és Menekültek-ből (Nem aktuálpolitizálok, ha sikerül) (t.i. Menekült-ek oda a zsidók.) Jeruzsálem
zsidó Rekonquistáivá :) változnának - írja ezt Koestler...

De félre a koraközépkor katonai- és geopolitikájával!

A szkíták bizony hallhattak SzentAndrástól jó hírt (aszociativabb,idegen szóval: evangéliumot) jó szót Jézusról (és kapaszkodjunk meg: András evangéliumában is elképzelhető egy Máté,23.(15.)-hoz hasonlatos fejezet), ÉS Dionysius Exiguus szkita V.századi szerzetes is elhomályosított módon szkita.

Eme ismerhető körülményekkel A.Koestler nem annyira foglalkozik talán tájékozatlan, talán koncepcionálisan elhallgató attitüddel él hiszen (Mert hebár ő magyarországi születésű és mesél is az angol versus magyari Attila-képről is például, mégis),

csakis ..dúrvára felületesen tekint a kazár-szkita befogadónépre:

(A törzsikoncepciós koestler-könyvből idézem: )
"A menekültek egy magasabb kultúra termékei voltak és kétségtelenül tényezői lettek
annak a kozmopolita, toleráns szemléletmódnak a kialakításában, ami akkora
benyomást gyakorolt az arab krónikásokra, amint azt... "

Koestler viszont egyetlen bekezdéssel korábban írja:

""Az egyetlen kegyelem, amit azoknak a számára nyújtott a történelem, akik a
meneküléshez folyamodtak, vagy akiket kiűztek, Kazária létezése volt mind az
áttérés előtt, mind pedig utána. Előtte a menekültek mennyországa volt, utána
meg valamiféle nemzeti otthona.""

Kell-é külön kiemelten hangsúlyoznom a Koestlerből messzevilágító diszonanciát? Értsd:

Ha menekülsz s befogadlak és letelepedhetsz, később sem magadat nevezheted a tolerancia-kultúrát hozó,
a magasabb kultúrát képviselő elemnek. Elhelyezhetetlen ebben ha Jeruzsálemet akarod (nagyon sikertelenül) rekonkvisztá-lni.
Az Ószövetségben olvastam (,s Menekülőink ószövetségiek) olyan cinikus kérdéseket hogy ugyan hol vannak ennek-annak a városnak az istenei, miután ama városok elfoglaltattak vagy mitöbb leromboltattak.

Artur Koestler a szkíta toleranciával, sőt azok SzentAndrás-i kereszténységével
nem tud (ill. nem tudNA, ha tán nem tájékozott) mit kezdeni TÖRZSI KONCEPCIÓjában hacsaknem azt állítja,
hogy a zsidóhitre térítők a kazár-szkíták fejét összezavarták:

Hirdetvén hogy Jézus híre nem örömhír hanem Jézus egy blaszfém,istentelen, fattyú, vagy legalábbis hamis messiás.(Nem akarta az visszaharcolni (a földi) Jeruzsálemet sem)

[S pl.a 300évvel KÉSŐBBI 12.századi ""David Roy"" (kapcs.ford.:"Dávidkirály" :) ) a messiás. Akit a XIX.században tündöklő, nagy gyarmatokat tartó Brit Birodalom miniszterelnöke Benjámin Disraeli (HJA, igen) is ""ÖRÖKÍTETT"" meg az Újkorban: Ahogy Koestler írja ""Egy apró, a kazárokkal összefüggő, félig legendai, félig történelmi folklór a
modern időkig fennmaradt és annyira megigézte Benjámin Disraelit, hogy egy
történelmi románc anyagául használta fel: The Wondrous Tale of Alroy (Alroy
csodálatos története)."" ]

Utóiratként mókás apróhirdetésem:
""Drábik-összes a szerkesztőségben eladó?""

annamanna 2015.06.24. 02:55:17

@ÁrPi: "nem merném azt állítani hogy a csillagos Dávid Királynak a neje nem a férje ágából származtatná az említett jó embert"

Ezt pontosan nem értem, Uriást a Biblia következetesen hettitának nevezi. A felesége Bethsabé volt, aki később Dávid nője és Salamon anyja lett. Hogy a nő milyen származású, azt nem tudom. De hogy mindenképpen nagy baklövésnek tűnik Dávid részéről, hogy pont az ő fiát tette trónutódnak, az biztos.
Bethsabé nem volt se okos, se erényes. A szépség pedig a királynéi szinthez már nem elég. Szép nőből tizenkettő egy tucat. Például, amikor a próféta megmondta, hogy a házasságtörés miatt meg fog halni a született gyerekük (emiatt a gyerek miatt ölette meg Dávid Uriást - hogy ki ne derüljön, hogy a neje mellékefélt, amíg a férj a háború miatt távol volt). Tehát a férj meghalt, a gyerek megszületett, a király elvette a kismamát, aztán a gyerek meghalt. Dávid a földön feküdt, nem evett, hamut szórt a fejére, sírt, könyörgött, hogy elnyerje Isten bocsánatát a bűne miatt.
Bethsabét pedig MEG KELLETT VIGASZTALNI a gyerek halála miatt, és egy újabb fiút nemzeni neki, csakhogy helyreálljon a lelki egyensúlya.
Az eszébe sem jutott, hogy neki is van némi szerepe a férje és a fia halálában.

Ez a nő se okos nem volt, se erényes.

Hogy miért pont ő lett az izraelita királyi ház ősanyja, az jó kérdés.

Mert Dávidnak volt ám okos és erényes, istenfélő neje is, aki minden követelménynek megfelelt, amit csak egy király feleségétől el lehet várni. (Szép is volt). De ő valahogy el lett felejtve, és Bethsabé lett előtérbe tolva, ami igen nagy baklövésnek tűnik.

Hogy létezik, hogy Isten ennyire mellényúlt?

Egyébként nem ez az első furcsa döntés a királysággal kapcsolatban. Az első király, Saul is furcsán lett kiválasztva. A történetből kiderül, hogy már az uralkodása elején volt egy olyan nagy fia, akire simán rá lehetett volna bízni a trónt; a fiú szinte emberfelettien jó és tökéletes, olyan, mint egy angyal (Jónatánnak hívták). De ő is el lett felejtve, és Isten az apját tette meg királynak, aki egy tehetségtelen pojáca volt. Aztán meg Dávidot választotta (ami persze jó döntés volt), de közben az angyali Jónatán mintha nem is létezne.

És ez nem elég, később Abigailről is elfelejtkezik Isten, és Bethsabét teszi meg helyette a királyok anyjának.
Saul és Bethsabé két olyan eset, amikor Maximus helyett Commodus lett kiválasztva, és annak a kezébe adatott a hatalom. A nemes helyett a közönséges, az érték helyett a gagyi. Hogy miért, jó kérdés.

Ennyi erővel Bethsabé lehetett akár idegen is, hettita. Lehet, hogy az is volt, végül is mellékes.
A lényeg, hogy Isten kétszer is olyan döntést hozott, amiből az derül ki, hogy ez az egész királyi intézmény neki egyáltalán nem volt a szívügye, és direkt bóvlit sózott rá a vevőkre, a minőségi árut pedig elsüllyesztette (és felhasználta azokra a célokra, amiket ő igazán fontosnak tartott).

"egy többek koncepciójában sekélyes(?)-hitü elitjük szólitására miért indultak volna harcba Jeruzsálem (vagy Helsinki) visssza- foglalására"

Vajon az európaiak miért indultak harcba Jeruzsálem elfoglalásáért?

A magyarok II. András idején részt vettek a keresztes háborúban - addig hány évszázad telt el a kereszténység felvétele óta?
És vajh milyen mélyen voltak elkötelezett keresztények az urak?
Mert ha csak sekélyes hitűek voltak, akkor vajon miért is mentek keletre harcolni?

"András evangéliumá"

Nem ismerem, nincs benne a Bibliában, valami apokrif írás lehet.

"szkíták bizony hallhattak SzentAndrástól jó hírt"

Lehet, hogy hallhattak. És akkor mi van? Nézd meg a mai Magyarországot. Ki hallhatta a jó hírt? Mindenki. És ki az, aki valóban keresztény lett a jó hír miatt? Szinte senki. A világ többi részén sem jobb a helyzet, Ázsia például keményen ellenállt mindig is.
Ha már próbáltál életedben bárkit is kereszténnyé tenni, akkor tudhatod, az önmagában nem sokat jelent, hogy valaki hallja a jó hírt.
Egyszer kiszámoltam, ha egy keresztény egy év alatt valaki mást is megtérít, majd az is egy év alatt valaki mást stb, tehát minden évben minden keresztény hoz még egy embert, akkor a hatványozás szabályai szerint 33 év alatt már 8 és fél milliárd kereszténynek kellett volna lennie a bolygón, de nem volt.
Ha minden keresztény egész életében képes egyetlen embert megtéríteni (mondjuk a saját gyerekét), tehát a duplázódás nemzedékenként következne be, akkor a 33 nemzedék idején kellett volna 8 és fél milliárd kereszténynek lennie. Ha egy nemzedék 25 év, akkor bő 800 év alatt kellett volna ezt az állapotot elérni, de ebből semmi sem lett.
A kereszténnyé váláshoz nem elég az, hogy valaki hallja a jó hírt. Valószínűleg András evangéliuma kamu, azért is lett apokrif. Ha igaz lenne, akkor egyrészt nem sorolták volna az apokrifok közé, másrészt másképp alakul a történelem.
Attól persze Dionysius Exiguus még vígan lehetett szkíta.

annamanna 2015.06.24. 03:24:03

@ÁrPi: "Ha menekülsz s befogadlak és letelepedhetsz, később sem magadat nevezheted a tolerancia-kultúrát hozó,
a magasabb kultúrát képviselő elemnek."

Indiából állítólag kiűzték a buddhistákat, azok átmentek Kínába, és Kína felvette a buddhizmust, mivel előtte nem volt vallásuk. (forrás: www.libri.hu/konyv/helmuth_von_glasenapp.az-ot-vilagvallas.html)
A buddhizmus magasabb kultúrának tekinthető, ha nem is anyagi, de szellemi értelemben mindenképpen, és menekülők vitték magukkal, akiket nem tűrtek meg Indiában. És pont a toleranciát is kötik a buddhizmushoz.
Valószínűleg más példát is lehetne találni, hirtelen ez ugrott be.

"a zsidóhitre térítők a kazár-szkíták fejét összezavarták:

Hirdetvén hogy Jézus híre nem örömhír hanem Jézus egy blaszfém,istentelen, fattyú, vagy legalábbis hamis messiás.(Nem akarta az visszaharcolni (a földi) Jeruzsálemet sem)"

Még ez is elképzelhető, eléggé.

"[S pl.a 300évvel KÉSŐBBI 12.századi ""David Roy"" (kapcs.ford.:"Dávidkirály" :) ) a messiás."

Jn 2,18 Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
Ezt 2000 évvel ezelőtt írta János. Mindig is voltak hamis messiások. Ma is vannak. A farizeusoknál úgy tűnik, népsport embereket hamis messiásnak megtenni, Bar Kochba után szabadon. Szegény hülyék, még el is hiszik magukról.

(János nem is túl népszerű azok számára, akik hamis messiásokat gyártanak:
www.youtube.com/watch?v=zZeRwuN68VQ
www.youtube.com/watch?v=u1xrNaTO1bI

Sőt, a legfaszább ötlet, ha bárkit/mindenkit kineveznek messiásnak: www.youtube.com/watch?v=SY4_HO1pNyA )

Jean Sol Partre 2015.06.24. 15:58:13

@annamanna: "És pont a toleranciát is kötik a buddhizmushoz. "

az lehet, de Kína nem éppen a toleranciáról híres :)

ÁrPi 2015.06.24. 19:50:26

@Jean Sol Partre:

@annamanna: "És pont a toleranciát is kötik a buddhizmushoz. "

" az lehet, de Kína nem éppen a toleranciáról híres :)"

..namost ez igaz :) de ...

És én meg a kazár-szkitiába menekültként érkező az annucska által sok Máté ev. igehellyel (Pl.: Mt.23.15. és az egész Mt.23.) megfeddett farizeus-zsidók Artur Koestler által aggatott jelzőin morfondirozok:

Mit szólsz Zsan?

(A 13.törzsikoncepciós koestler-könyvből idézem: )
"A menekültek egy magasabb kultúra termékei voltak és kétségtelenül tényezői lettek
annak a kozmopolita, toleráns szemléletmódnak a kialakításában, ami akkora
benyomást gyakorolt az arab krónikásokra, amint azt... "

Koestler viszont egyetlen bekezdéssel korábban írja:

""Az egyetlen kegyelem, amit azoknak a számára nyújtott a történelem, akik a
meneküléshez folyamodtak, vagy akiket kiűztek, Kazária létezése volt mind az
áttérés előtt, mind pedig utána. Előtte a menekültek mennyországa volt, utána
meg valamiféle nemzeti otthona.""

ÁrPi 2015.06.24. 21:37:21

@annamanna:

[ A wilusa egy hettita nyelvü városnév, az Ilus egy székely-magyari női név, én mégis határozottan
NEM hettita-Uriásoznék (meg nem Nephilimeznék!) inkább ahogyan TE morfondirozol, hanem
inkább TündérIlonát hoztam egymondatba a trójai Helena Tyndaros SzépHelénával.Ennyi.]

Annamanna konkluziót szummáz:
"" A lényeg, hogy Isten kétszer is olyan döntést hozott, amiből az derül ki, hogy ez az egész
királyi intézmény neki egyáltalán nem volt a szívügye, és direkt bóvlit sózott rá a vevőkre,
a minőségi árut pedig elsüllyesztette (és felhasználta azokra a célokra,
amiket ő igazán fontosnak tartott). ""

wow what a (meme-) trader conception!! :-D

Ha megkérdezem akkor szerintem rugalmasan, helyreigazítólag fogsz válaszolni:

A Szent Jeruzsálem Királysága sem?

Aztánmeg..Nem felrovom Neked, csak egyéb tényezőként mesélem amit említettem is már talán,
hogy egy katonapolitikai antitálentum vagy :D

az európai naaagy Keresztény országok közös Hadereje a Keresztény Bizánc-i birodalom
Szövetségeseként (oltalmára, védelmére is) állt(ak) össze - a Szentföld s Jeruzsálem biztosítására, visszaharcolására (is) a Keresztes háborúk idején.

A XII.századi David Roy pedig (habár talán felületesen olvastam) messianisztikusan ő egyfajta
zsidó Rekonqisztát akart megvalósítani, egyetlen állítólag zsidóvá konvertált állammal és
kitudja miegyéb szedett-vedett haderők élén, szembehelyeződve a Keresztény Bizánccal IS
nemcsupán a Moszlim Bagdaddal.

Disztingválj már te szemtelen annucska, nem minden európai Keresztes ur ""farizeus"" hitü,
és (a distinkció, különbségtétel másik oldalán kazár-13.-törzs tematikában) amúgy én az általad
farizeus-zsidó hitűnek leírt kazárországi menekülteket merészeltem általad-megalapozottan felszíni-sekélyeshitűeknek titulálni (Nemde erre emlékeztetésként írtad TE nekem Máté23,15-öt))
-- azaz olyanféle farizeus hitűek hogy kazár-szkítákat konvertálnak és Jeruzsálem zsidó-visszahódítására fegyverkeznek.
(EmIlyen hadivállalkozásba nem is mennének bele szkiták sem kazárok sem - Katonapolitika OFF)

Megkérded:
"A magyarok II. András idején részt vettek a keresztes háborúban - addig hány évszázad telt el a kereszténység felvétele óta?"

Kinek mennyi, annyi. Nemzetközi Haderőben vettek részt, a szintén Ker. Bizánci Bir. Szentföldi
területeinek biztosítására - visszafoglalására.

Én annyit okoskodok csupán hogyha csak ha megtalálnánk Szent András apostol által megírt evangéliumot, az is kétségkívül megborítaná Koestler XIII. törzsének koncepcióját, miszerint a kazár-szkítáké alacsonyabbrendű kultúra a hozzájuk Menekülő, bevándorló farizeus-zsidók Isten-kultuszához, kultúrájához viszonyítva.
Tehát mondom én úgy tudom nincsen ilyen "András-evangélium", más aspektusból említve ez NEM egy
kanonizálatlan, ilyen-olyan zsinaton elvetett, apokrif, hanem nincs meg. (Csak egy
nagy X a délgörög Pátrában)

Csakis elvi megközelítésben elemzem a szitációt:
Ha lett is , ha meg is írta András Apostol, ésszerű dolog idővel ilyen kéziratokat elsüllyesztenie
az erősen ellenérdekelt egyéb földi Birodalmi, vagy akár a kazáriába Menekült elittéváltaknak is
mármegboccsásson az olvasó...(Hol olvastam ippeg ezt az elsüllyesztés igét hol hol )

Árpád az általad vissza-nem-vontan hivatkozott Komoróczi szerint (farizeus)zsidó lehetett, ámde szerintem
meg akár "manicheista" -keresztény is lehetett ő, olyan a Koestler-i kazár zsidóhitfelvételi-
koncepcióval békíthetetlenül ütköző koncepció létezik amely ezt elégségesen megengedi.

Tolerancia kérdésben azt írod annamanna:

""Indiából állítólag kiűzték a buddhistákat, azok átmentek Kínába, és Kína felvette a buddhizmust, mivel előtte nem volt vallásuk.
A buddhizmus magasabb kultúrának tekinthető, ha nem is anyagi, de szellemi értelemben mindenképpen, és menekülők vitték magukkal, akiket nem tűrtek meg Indiában. És pont a toleranciát is kötik a buddhizmushoz.
Valószínűleg más példát is lehetne találni, hirtelen ez ugrott be. ""

Konfucius és Lao Ce tanai mélyen gyökerezőek már akkor is Kínában és talán ugyan nem vallások -különösképpen- farizeus-zsidó aspektusból, de von Glasenapp nem is úgy gondolta hogy Kínaiaknak nem volt vallásuk;
Inkább a Budhizmus igen mély integrációja zajlott le ott Kínában...Csan-Tao meg Csan(Zen)-Budhizmus.

Viszont a szkita-kazáriában Beszélgetésünk tárgyai farizeus-zsidó menekültek.

Nem valamilyen absztrakt menekülő-befogadó kettősök a tárgy, és nagyon NEM a toleráns buddhisták űzött vándorlásai.
(Nem kitalálható valami fegyveres rekonquista a Megvilágosodás Fájához. :) )

Most a koestler-i "tényezői a kozmopolita toleráns szemléletmód kialakításának" megfogalmazás alatt
farizeus-zsidók esetén azt tudom elképzelni/lefordítani hogy sikeresek illetve elkápráztatóak
a semita-arab Bagdadi Birodalommal és a Bizanti Birodalommal bonyolódó diplomáciában.

annamanna 2015.06.25. 02:43:08

@Jean Sol Partre: Egy Kína-kutató egyetemi tanár mondta, hogy mi csak képzeljük, hogy a buddhisták olyan szelídek, hogy a légynek se tudnának ártani. Kínában a 18. sz-ban, Tibetben a 20. sz. elején szűnt meg az olajban főzés büntetése. Az egyik legutolsó áldozat egy fiatalasszony volt, akinek az volt a bűne, hogy nem volt elég engedelmes az anyósának. Ezért főzték meg olajban.

Mondjuk, ez éppenséggel a patriarchális rendszerről árul el sokat. Leginkább azt, hogy az ún. patriarchális rendszer valójában matriarchális. Vagyishát a patri- és matriarchális rendszer nem két különböző rendszer, hanem ugyanaz; a patriarchális rendszerben a családfő, akinek az igazi hatalom van a kezében, a férj anyja (ld. Ferenc József életében az anyja, Zsófia főhercegnő, és a felesége, Sissy közti végtelen huzavonát).

De a buddhizmusnál maradva - volt egy igen titokzatos tibeti buddhista tanító, Milarepa. Az életéről készítettek egy filmet (sajnos már leszedték a youtube-ról, pedig fent volt magyarul). A lényeg: Milarepa apja meghalt, amikor ő még gyerek volt. Az anyja egyedül maradt, a gonosz rokonok kifosztották, sokat nélkülöztek. Amikor Milarepa felnőtt, összeismerkedett egy lánnyal, akivel önálló felnőtt életet kezdett volna - ha az anyja nem találta volna ki, hogy neki ki kell tanulnia a mágiát és bosszút kell állnia a gaz rokonokon, akik elbántak anyucival.
Úgyhogy Milarepa természetesen alávetette magát anyuci óhajának, lemondott a saját felnőtt életéről, elment mágiát tanulni, majd hazatért és elpusztította az egész falut.

Ez igen találó történet a patriarchátus-matriarchátus pusztító, gyilkos természetéről, a dühről, a folyamatos háborúságról. Ebben a rendszerben a férfi és nő is folyamatosan küzd egymással. Mindig ellenfelek maradnak, mindig egymás legyűrésén mesterkednek.
A hatalmi harcnak, és ezzel a patriarchális-matriarchális-feminista őrületnek csak az vethetne véget, ha az emberek nem a hatalomra, hanem az elvégzendő feladataikra koncentrálnának, és nem akarnának folyton valakin uralkodni. De amíg az uralom és hatalmi téboly foglalkoztatja az elméket, addig előfordulhat olyan eset is, hogy egy szerencsétlen nőt azért főznek meg olajban, mert nem elég engedelmes az anyósának.

@ÁrPi: "A Szent Jeruzsálem Királysága sem?"

Mi köze van Istennek a keresztes háborúkhoz? Nyilván nem is komolyan kérdezed.
Jézus nem akarta visszafoglalni Izraelt, mint politikai entitást, mint államot. A fentebb leírtakból következik, hogy Istennek ez soha nem is volt fontos, már a kezdet kezdetén sem. Azóta meg pláne nem. Biztos, hogy soha nem gondolta meg magát, és az 1948-as államalapítást sem támogatta. Nincs köze hozzá, ez nem az Ő biznisze.

"von Glasenapp nem is úgy gondolta hogy Kínaiaknak nem volt vallásuk;"

Ha jól emlékszem, Glasenapp arról írt, hogy nem volt túlvilág-elképzelésük. Legfeljebb olyasmi, hogy az ősök addig "élnek", amíg emlékeznek rájuk (ezért is van óriási halottkultusz Kínában, ott a halottaknak nem napja van, hanem hónapja).
De arról szó sem volt, hogy az életnek lenne túlvilági elbírálása, a jó tetteknek jutalma, a rossz tetteknek büntetése. Ezért aztán semmiféle motiváció nem volt a nehézségek elviselésére, semmiféle vigasz a túlvilági kárpótlásra.
A buddhizmus által átmentett karma-tanítás elképesztő űrt töltött be, ettől fogva volt értelme az életnek, mármint meg lehetett magyarázni a földi élet igazságtalanságait a túlvilági jutalmazással, kiegyenlítődéssel.
Az, hogy az államnak alá kell rendelődni, még nem vallás. Ezt lehet valamiféle erkölcsnek nevezni, de a vallásnak ennél transzcendensebbnek kell lennie.

Ez még akkor is igaz, ha a buddhizmus sem meríti ki ilyenformán a "klasszikus" vallás fogalmát, és igencsak megkérdőjelezi a transzcendenciát, az Isten létezését, a lélek továbbélését. Persze nem vagyok otthon a buddhizmusban, de úgy emlékszem, pont az ilyen eretnekségek miatt lettek kiűzve a hindu Indiából.
Tényleg furcsa, hogy Kínában az eretnek, a transzcendenciát megkérdőjelező buddhisták tűntek a transzcendencia hordozóinak, és a kínaiaknak pont arra volt a legnagyobb szükségük, amit Indiában a buddhisták jóformán elvetettek. Tehát nekik épp a lélek továbbélése és jutalmazása volt fontos, ami miatt Indiában a buddhisták és hinduk ütköztek.
(Persze már nagyon régen olvastam Glasenapp könyvét, és lehet, hogy torzan emlékszem rá).

"a koestler-i "tényezői a kozmopolita toleráns szemléletmód kialakításának" megfogalmazás"

Mindenki toleráns. Csak nem ugyanazt tolerálja. Amit az egyik ember tolerál, azt a másik nem tűri. Így aztán az egyik szempontból a másik intoleráns, és fordítva; miközben a saját szemszögéből nézve mindenki toleráns.

"sikeresek illetve elkápráztatóak
a semita-arab Bagdadi Birodalommal és a Bizanti Birodalommal bonyolódó diplomáciában."

Ennek talán az lehetett az oka, hogy jobban ismerték a birodalmi gondolkodást (pl. a hízelgést, hajbókolást), rutinosabban mozogtak, könnyebben feltalálták magukat a bejáratott államokban, ahol a nomádok még idegenül mozogtak.

annamanna 2015.06.25. 02:59:03

@ÁrPi: Persze még az is lehet, hogy ez utóbbiban már az István, a király rockopera által felállított világkép befolyásol.
Mert az alapján valahogy azt lehet vizionálni, hogy a vadóc nomádok nehezen alkalmazkodtak az államiság követelményeihez, amit a darabban a német papok és német lovagok képviselnek.
István azért volt nyerő, mert ő belesimult ebbe a világba.
És ha már itt tartunk, persze azon is lehet elmélkedni, hogy vajon ebben segítették-e (mondjuk pont azok, akik már addig is "sikeresek illetve elkápráztatóak
a semita-arab Bagdadi Birodalommal és a Bizanti Birodalommal bonyolódó diplomáciában."
De lehet, hogy mindennek semmi köze semmihez.
De ha már a rockopera: az is felhasználta a madar-madár hasonlatot, a "szállj fel, szabad madár" dalban. Érdekes, hogy ez időnként felmerül, pl. Pio atya magyarokról szóló jóslatában, vagy az SZDSZ szabad madár logójában, vagy épp ebben a dalban:
"Élvezd az illatot, ez a szabadság,
Tárd ki a szárnyad, repülj el rab madár." www.youtube.com/watch?v=UrGS9EARHRc

ÁrPi 2015.06.25. 08:02:47

@annamanna:

Azt mondod
"Nyilván nem is komolyan kérdezed. "

Annamanna te kuszaeszű!

Persze én sem a lehető legszabatosabban tettem fel az engem pedig érdeklő kérdést...

A te saját hosszas gondolatmeneted (Dávid királyi ház, hettita Uriás, Béthsabé Salamon etc.etc.)
végén szummázol valamit (tán általánosabban) a királyság intézményéről:

"" A lényeg, hogy Isten kétszer is olyan döntést hozott, amiből az derül ki, hogy ez az egész
királyi intézmény neki egyáltalán nem volt a szívügye, és direkt bóvlit sózott rá a vevőkre,
a minőségi árut pedig elsüllyesztette (és felhasználta azokra a célokra,
amiket ő igazán fontosnak tartott). ""

wow what a (meme-) trader conception!! :-D

( Hejj ezaztán a kereskedői isten-koncepció!! :-D )

Ha most újra megkérdezem (félreérthetetlenebbül) akkor szerintem rugalmasan,
helyreigazítólag fogsz válaszolni:

-Az úgynevezett Szent ÉGI Jeruzsálem Királysága sem szívügye Istennek?

ÁrPi 2015.06.25. 08:24:22

@annamanna:

"Persze még az is lehet, hogy ez utóbbiban már az István, a király rockopera által felállított világkép befolyásol. "

Ne röhögtess annucska. Az kizárt :-D
Te emitt is és fentebbi kommenteidben is Koppányt is (és Istvánt is) kabar-zsidónak írtad már le, illetve főleg farizeusnak.

annamanna 2015.06.25. 08:25:23

@ÁrPi: Mk 1,15 És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.

Ez fontos.

Ahogyan te fogalmazol, azon nem tudom, mit értesz, mert nem bibliai fogalom, csak hasonlít rá.
A Bibliában nem ÉGI Jeruzsálemről esik szó, max. MENNYEI Jeruzsálemről (Zsid 12,22 Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez). A két szó, bár megtévesztően hasonlít, mégis nagy különbségeket rejthet magába.
Jeruzsálem Királyságról pedig egyáltalán nem esik szó, se égiről, se földiről.

Tehát maradjunk az Isten országa fogalomnál, mert azt használja a Biblia. Isten országa fontos.

Jean Sol Partre 2015.06.25. 13:21:43

@annamanna:

és én nézem csak nem tudom melyik szememmel

ÁrPi 2015.06.26. 12:21:29

@annamanna:

A te saját hosszas gondolatmeneted (Dávid királyi ház, hettita Uriás, Béthsabé Salamon etc.Trója,Wilusa etc.)
végén szummázol valamit (talán általánosabban) a királyság ("mint olyan" ) intézményéről:

"" A lényeg, hogy Isten kétszer is olyan döntést hozott, amiből az derül ki, hogy ez az egész
királyi intézmény neki egyáltalán nem volt a szívügye, és direkt bóvlit sózott rá a vevőkre,
a minőségi árut pedig elsüllyesztette (és felhasználta azokra a célokra,
amiket ő igazán fontosnak tartott). ""

Ezután a -pontosított- kérdésem irányodba így hangzott röviden:

-Az úgynevezett Szent ÉGI Jeruzsálem Királysága sem szívügye Istennek?

Kikerestem:
Te a válaszod tanulsága szerint a Bibliában kikutani pontilyet nem tudtál, én meg mégis emlékeztem valami nagybetűs Királyi dologra a Szent Jeruzsálemben,, ami királyság-"intézmény"-t az Új ("Istentől szála alá a mennyből") Jeruzsálemben igenis elvethetetlenül tartalmaz a Biblia:

Olvasd el Jel.21.2-től 5-ig

Na, úgy vélem tehát szívügye a jó Királyság "intézménye".

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.26. 16:32:57

@annamanna: "Ez lehet, hogy ránk vonatkozik, magyarokra. "

Meg lehet hogy egyáltalán nem ránk vonatkozik, magyarokra. A történelem NEM mondákból-próféciákból önkényesen kiragadott és összefűzött elemek láncolata.

Olvasgass hogy milyen az igazi történelemtudomány:

nemzetstrategia.blog.hu/2013/12/30/tenyek_es_tevhitek_a_magyar_ostortenetrol

olvasd el a behivatkozott forrásokat.

"Lehetne találgatni de minek, a Heartland, a Földszív, vagyis a Föld szíve természetesen a Kárpát medence azaz Egész Magyarország."

Brzezinski konkrétan egész Közép-kelet Európáról beszél, ami sokkal nagyobb mint a Kárpát-medence, ha valaha is egy oldalnál többet olvastál a "Nagy sakktábla" c könyvéből, akkor te is tudnád.

Úgy vélem Szántain meg papgáboron "művelődtél". Ez így elégtelen. Amit ők csinálnak se történelem, se magyarságtudomány, hanem valamiféle valláspótlék.

Szegedi csanád meg a Jobbik éle: alelnök volt egy ideig, az nem a Jobbik éle, Vona Gábor a Jobbik éle.

De nyilván azért, mert az Árpád-ház zsidó vallású volt, Koppány is, és nem azért mert a galíciánerek ide behemzsegtek a 19. században....:DDDD

annamanna 2015.06.27. 02:58:41

@ÁrPi: megismétlem, amit írtam, mert remélem, akkor átmegy: A Bibliában nem ÉGI Jeruzsálemről esik szó, max. MENNYEI Jeruzsálemről (Zsid 12,22 Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez). A két szó, bár megtévesztően hasonlít, mégis nagy különbségeket rejthet magába.

Az az ige, amit te idéztél: "És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből."

- is ugyanazt a szót használja, amit én is írtam: MENNY.
Ráadásul itt már nem a mennyben van a város, hanem onnan leszáll a földre.

Tehát egyáltalán nem esik szó "Szent ÉGI Jeruzsálem Királyság"-ról.

Biztosan te is ismered a mondást, hogy az ördög a részletekben lakik. Hiába beszélsz majdnem ugyanarról, ha másról beszélsz.
"Szent ÉGI Jeruzsálem Királyság" egyáltalán nem szerepel a Bibliában.

Mint említettem már, Isten célja az Isten országának eljövetele.
Ehhez remek segítség, ha felidézed a Miatyánkot:

Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
JŐJJÖN EL A TE ORSZÁGOD; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ORSZÁG és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

"Na, úgy vélem tehát szívügye a jó Királyság "intézménye"."

Nézd, Isten nem az uralmat akarja megszerezni, mert az már az övé. Mindig az övé volt és mindig az övé marad. Tehát ily módon nem a "királyság intézménye" a célja, hiszen ő már király.
Ami "bizonytalan", tehát amiért imádkozni kell, az nem a királyság intézménye, hanem ennek az elfogadtatása, tehát az ország lakói, az "alattvalók", akiket a Biblia Isten gyermekeinek vagy a menyasszonynak nevez.

Ez olyan, mint amikor a Kis Herceg a király bolygójára érkezett. Az, hogy a Kis Herceg elfogadja a királyt királynak, csupán az ő státuszát változtatja meg, a királyéra nincs befolyással, mert ő a Kis Herceg nélkül, és vele együtt is király. Tehát a király pozíciója nem változik attól, hogy a Kis Herceg elfogadja vagy sem.

Tehát a királyság már nem kérdés, azt nem kell létrehozni, mert az öröktől fogva adott.
Ami kérdés, az az ország, Isten országának megvalósulása a földön. Erre megy ki a "játék".

@Nemzetstratégia: "Meg lehet hogy egyáltalán nem ránk vonatkozik, magyarokra."

Nézd csak, itt voltak kérdéseim: Nem ismerős véletlenül valahonnan a fehér ló, a rajta ülő nyilas, és a korona, ami adatik?

Vajon van valahol a földön még egy hely, ahol ezek a szimbólumok így együtt fontosak? A koronás fehér nyilas lovas? Eleve a koronát hol tartják szentnek? És milyen területet vettek meg fehér lóért? És kik nyilaznak hátrafelé? Pláne hol fontos mindez együtt?

Próbálj meg ezekre válaszolni. Mert amíg nincs jobb válaszod, addig bizony ez ránk vonatkozik.

www.youtube.com/watch?v=3PGf5EdJ8H8

(Mellékesen megjegyzem, a fehér ló azért fehér, mert öreg.
"A ló alapszínei: szürke, fakó, pej, fekete, sárga.
képen: Lipicai csikó - ha megnő, ő is szürke lesz
Szürke: Tudni való, hogy szürkén nem születik egyetlen csikó sem, hanem valamely színből szürkül ki, mintegy "megőszül". A szürkülés a szemek körül kezdődik, majd folytatódik a fej egészén, majd végül a testen játszódik le a folyamat. Tehát a szürke lónak a feje mindig a legvilágosabb, kivéve amikor már a ló egész teste teljesen "kifehéredett". A deres ló szintén "őszül", de annak éppen a feje marad meg élete végéig eredeti színében.
Ezen kívül a szürke lovon a bélyegzés helyén fehér szőr nő, a deres lovon színes. A szürke lehet - attól függően, hogy milyen volt az alapszín - acélszürke, mézszürke, almázott szürke (és nem almás), míg a deres is lehet fekete-deres, pej-deres, sárga-deres. Hidegvérű, illetve sodrott lovakra jellemző szín a deres, ami nem tévesztendő össze a sötétszürkével!"
www.lovasok.hu/index.php?i=66067 )

"Úgy vélem Szántain meg papgáboron "művelődtél". "

Rosszul véled, pláne, hogy a Jelenések 6. fejezetét nem Szántai meg Pap Gábor írták.

"Szegedi csanád meg a Jobbik éle: alelnök volt egy ideig, az nem a Jobbik éle, Vona Gábor a Jobbik éle."

Ez is csak egy komment volt valahol, de megjegyeztem: csak idő kérdése, hogy Zazrivecz meg Novák barmicvója is előkerüljön a fiókból.

"galíciánerek ide behemzsegtek a 19. században...."

Persze, azok is behemzsegtek, de már korábban is voltak itt zsidók, pl: home.sch.bme.hu/~tucsok/cikkek/tdk.htm

www.zsido.hu/tortenelem/magyarzs.htm (ezt már nem olvastam el, majdnem ugyanaz)

kuruc.info/r/9/124996/

Ha gondolod, még kereshetsz hasonlókat. Például, ha jól emlékszem, történészek kutatták a zsidók szerepét a középkori rabszolgakereskedelemben is.

ÁrPi 2015.06.27. 13:01:44

@Nemzetstratégia:

Neki szóló kommentjeidet figyelve Sztratégosz,
annak még láttam magyarázatát hogy [[a csapongó, a komolyan kritizálandó hu-wikipediára is alapozó, bibliai alapozottságú de igen szerteszéjjel ágazó vad gondolatfuttatásokat produkáló ,vagy néha éppen olybbátűnt sunyi-suttyó módon kvázi-"érvelő" annamannával szemben]] megvéded a tényeket és Árpád fejedelmet, azt mondván (el) annucskának, hogy márpedig
Árpád nem volt zsidó vérű. (Mire fel leírta hogy nem vérű hanem vallású)

Hiszen valamiként osztozom küzdelmedben :-)

Egy alkalommal itt fent Askenáz-t (Noé dédunokája, Jáfet unokája Gomér fia bibliai személyt) akarta kazárok zsidósága mellett felhozni, de (FYI: elmondtam neki hogy Csak az "zsidó" Biblia-kronológiailag aki a későbbi Ábrahám-Izsák-Jákob--Júda (vér)vonalszakasz után van) érveim hatására VAGY SEM később rugalmasan elszakadt ettől az alapító alapgondolatától ( Értsed: Eme bibliai Askenáz név, személy és hely nem zsidó.)
Aszociáció: Annucs maga (előzőleg) ZoltaiGusztáv államalapításos szóbotlás-szófordulatát-gondolatát, azaz annak videolinkjét (2014.Zsidónyárifesztivál ideji szavak) tolta arcunkba.

Alighanem valóban nemtudja annamanna átlátni azt sem hogy MagyarFruzsina sem, azaz másik iderángatottja

sem Árpád-Szemere vonalon zsidó vérű (annyi maximalizálható Árpád fejedelemről,
hogy betért; Ez viszont Szemere-vonali MagyarFruzsinát nyilván nem tenné zsidó vérűvé: Családja s vele ő csak EZERévutáni mittudomén XIX.századi teszemföl akár galiciáner házasság révén fogadott be vérileg is zsidóságot AdyEndre Korrobori-jával rokon módon És lett 1954-ben Fruzsina megszületvén már aktiv soa-túlélő...

Nemkéne neked sem agressziv zsidókritikusként XIX.
századi "behemzsegés"-ről szólnod, hanem legyél AdyEndre módjára disztingvált: Ő Korroborit írt a témában megnyilatkozván Amely 1924-ben jelent meg poszumusz Nyugat-közlésként. Nemibetegségben elhunyt a Tanácsköztársaság kitörése előtt...)

Sztratégosz NEM látom viszont "TLDR" hosszú kusza aszociációs gondolatfuttatásaiból hogyan jutottál annamannával
kapcsolatban arra hogy aztmondod neki:
"Úgy vélem Szántain meg papgáboron "művelődtél". "

Sztratégosz Neked itten ebben nagyon FALS a háttérismereted, és az annamannát illető figyelmed is
értelemzavaróan FELÜLLETES . (""Ez így elégtelen"" - ahogy _szavaid_ hangzottak)

Említettek Sem a vérét, sem vallását illetően Soha ismételem soha nem zsidóznák, farizeus-zsidóznák le mégtán egy megcáfolásos gondolatfuttatásban sem
Koppányt, vagy Árpád fejedelmet , és nem lennének a Koestler-i 13.törzs koncepciójának apologétái.

Értsed:Annamanna megteszi és kitart mellette , asszem főleg valamiféle igazhitű-Kereszténységböl megtámogatott hitével, errelásd pl.hogy töri-okoskodásaiban egyhelyütt itt fönn a krímitatárokat és a magyarokat egylapon említi "csupabarátságtalan" népekként.

Most belegondolván Szerintem valami elmélyült HITgyülis lehet annamanna. Abban a szektában
erősebben, erőteljesebben megkapható vallási distinkciótételeket vélem én annamannában felfedezni:

Farizeus-zsidó (pl.a kazárok, kabarok és Árpád is) Versus igazhitű zsidó kettősben megfogalmazható distinkcók.

""Sztratégosz""! Hagyd el tehát rögvest, a Szántai Lajos és Pap Gábor nevek rángatását!
Főleg ha oda nem figyeltél hogy milyen lehet vitapartnered (annamanna) kiművelődési alapjai.

Szóváltásaink eszmecseréink során nekem nem tünt úgy hogy annumannának egyáltalán bármi ismerete, olvasmánya lenne

az sztratégoszságod által alighanem ostorozni szándékozott Szántai és Pap féle gondolatokból.

Talán gugliharcosként random egy-egy lapoldalt.

annamanna 2015.06.28. 01:10:27

@ÁrPi: "Értsed: Eme bibliai Askenáz név, személy és hely nem zsidó."

Miért lenne zsidó? Hisz épp ez az. Askenáz jáfetita, tehát nem lehet egyszerre sémita is, nem érhetik őket "antiszemita" támadások, ha egyszer nincs közük a sémita leszármazáshoz. Ők csak "szinlik" (Károli kifejezésével élve) tehát színlelik magukról azt, hogy sémiták (és ezen belül zsidók). Ez viszont nagyon súlyos, mert:

"Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája." (Jel. 2:9)

"Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged." (Jel. 3:9)

Ezek súlyos állítások.
Mivel a Biblia igen hamar megemlíti Askenázt, elég csak a vízözön történetéig eljutni (márpedig, ha a "zsidók" minden évben újraolvassák az egész Tórát, akkor minden évben eljutnak ide), ebből következően egyszerűen lehetetlen, hogy bárki is közülük tévedésben legyen afelől, hogy csak "álmodják" magukról a zsidó származást.

De nemcsak ők vannak ezzel tisztában, hanem ezen felül az összes keresztény egyház is.

Innentől kezdve pedig már végképp elképesztő a dolog, hiszen a keresztény egyházaknak a Jelenések könyvét is ismerniük kell, az onnan idézett két igével együtt.

Ha mindezt összevetem a 20. sz-i egyháztörténettel, hát.... azt mondhatom, hogy kereszténység, mint olyan, kvázi nem létezik, csak valami gomolygó sötétség, ami kereszténységnek hazudja magát.

Mert lehetetlen, hogy ilyen egyszerű dolgot ne vegyenek észre, és az egyházak gyanútlanul meg legyenek tévesztve.
Ez valami elképesztően cinikus és tudatos átrázása azoknak a tudatlan majmoknak, akik szívesen tetszelegnek keresztényként, de odáig már nem jutnak el (odáig nem ereszkednek le), hogy elolvassák a Bibliát.
Tehát semmilyen nehézséget nem okoz a birkanyájat az orránál fogva vezetnie azoknak, akik maguk tökéletesen tisztában vannak vele, mekkorákat hazudnak. Például Askenázról.

"valami elmélyült HITgyülis lehet"

A fenti véleményembe Németh szektáját a legmélyebben beleértem. Még csak az hiányzik, na meg az ebola.

A Szentek élete c. könyv például egy helyen egészen nyílt naivitással ír arról, hogy az egyház szava nem Isten szava:

"Ekkor a legkegyetlenebb belső konfliktust élte át, ami csak létezhet: két parancs között feszíttetett meg. Az egyik volt Isten hangja, a másik a szent Egyház szava. És ő mindkettőt követni akarta! Ebben a helyzetben mutatkozott meg hősi nagysága, és nem hagyta el az Egyházat akkor sem, amikor látnia kellett saját ideáljának elhalványulását. Visszavonult tehát az Alverna-hegyre. Ott a Szent Kereszt felmagasztalásának napján megjelent előtte egy angyal, és utána Ferenc testén láthatóvá váltak Krisztus sebei, a stigmák. Testben megtörten érkezett vissza Assisibe. Súlyos gyomor és májbántalmaktól szenvedett, a lábai megdagadtak, a szeme is felmondta a szolgálatot. Jöttek az orvosok, de ahelyett, hogy meggyógyították volna, csak növelték a kínjait: izzó vassal égették a halántékát, fölszúrták a fülét. Éjszaka álmatlanul feküdt sárkunyhójában, vak volt, vérzett, és láztól reszkető testén patkányok szaladgáltak. Ám a következő reggelen vidám lélekkel énekelte az Istent és a teremtést dicsérő Naphimnuszt."

Ami ezt illeti, nem szeretnék erre a sorsra jutni. Ha az egyház mást mond, mint amit a Biblia állít, akkor hazudik és kész. Nem érdekel, milyen remek indokai vannak erre, és mivel magyarázza, hogy megtéveszti a laikusokat.

Igaza van Koestlernek, hogy az egész hitlerista zsidóüldözés a történelem legkeserűbb vicce, mert nem is zsidókat üldöztek.
Na persze, más megvilágításban mégiscsak azok, mert az új betérők pár nemzedék után már izraelitának számítottak az ószövetség idején.
Csakhogy Jézus óta új szövetség köttetett az emberiséggel, és csak ez alapján lehet Istenhez közelíteni, az ószövetség alapján nem, hiszen azt fizikai okokból sem lehetséges betartani (nincs meg a frigyláda, a Templom, a Szentek Szentje, nem lehet sehol sem bemutatni az áldozatokat, de nem is kell, mert az egyedül elfogadható áldozat maga Jézus Krisztus, rajta kívül Isten semmilyen más áldozatot nem fogad el).
Ha innen indulok el, akkor is teljesen nyilvánvaló az álnokság. Ha egy ember becsületesen akarja a zsidó vallást gyakorolni, akkor igen hamar rá kell döbbennie, hogy el kell fogadnia Jézust Megváltónak, más módja nincs a vallás gyakorlásának.
Egész egyszerűen képtelenség, hogy valaki becsületes és jóravaló zsidó vallású legyen. Mert aki becsületes, annak nagyon hamar rá kell döbbennie, hogy Jézus az egyetlen áldozat, amit Jahve elfogad.

Ezek valójában rendkívül egyszerű dolgok, megdöbbentő, hogy mégis mennyire ki lett maxolva a mellébeszélés. Bámulatos, mint Óz varázslata, ami mögött nincs semmi.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.06.28. 09:49:29

@ÁrPi:

így, hogy eltelt már némi idő ezzel a vitával, szerényen megkérdezném: tényleg senki sem veszi észre, hogy komoróczy csak viccel? pláne, hogy majdnem szó szerint ki is mondja.

az mellékszál, hogy komoróczy tényleg assziriológus, tehát bármit is állít a magyar őstörténetről az többnyire irreleváns.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.06.28. 12:17:14

@mavo: "szerényen megkérdezném: tényleg senki sem veszi észre, hogy komoróczy csak viccel? pláne, hogy majdnem szó szerint ki is mondja."
Helyes. Kedvelem a vicces történész-professzorokat, főként ha jófejek.
"az mellékszál, hogy komoróczy tényleg assziriológus, tehát bármit is állít a magyar őstörténetről az többnyire irreleváns."
Unikum vagy mavo, de tényleg. Ezt pl. már mi is régen így gondoljuk :)

Komoróczyt egyszer hallgattam csak, de tetszett. Éreztem, hogy a "humor" nem nekem szól, de akkor is. Méltatlanul van alulértékelve ez az ember :)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.06.28. 14:08:54

@Mihint:

komoróczy nem alulértékelt, hanem (mint az itteni példa is mutatja) egyes igen fejlett gondolatolvasó képességgel honfitársaink körében erősen démonizált figura.

azt meg nem értem, mi lenne unikum abban, ha valaki szerint az, hogy valamiben te vagy a tekintély, nem jelenti azt, hogy valami egész másban meg nem az.

vargacsabi például még ha valóban beválasztották volna a világ 40 legjelentősebb rendezője közé, és nem csak egy szűk körben lenne világhírű, akkor is ugyanúgy csak egy kókler lenne a nyelvészetben.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.06.28. 14:09:25

@mavo:

képességgel -> képességgel rendelkező

ÁrPi 2015.06.28. 15:28:26

@annamanna:

(magyar mondavilágot emlegetsz? )
Árpád a Képeskrónika szerint a hun Aetilea/Attila/Atilla/Etele hatodízigleni leszármazottja; Csaba szépunokája; Ed ükunokája; Ügyek dédunokája, Előd unokája, Álmos fia;

Neked annamanna a koestler-i 13.törzs koncepciónak és Árpád zsidóhitüsége ismételgetőjének ignorálnod kellene inkább a Krónikánkba foglalt ""magyar mondavilág""-ot:

Értsd meg annucska nem modhatod Árpádra hogy így-úgy vagy bárhogy kabar-kazár lázadó plusz zsidó;
Eme Krónikánkat nézve nincs (sok-egyéb-mellett) kazár eliteknek Menekültek általi maradéktalan zsidóra-konvertálására sem időkeret -- Attilától Árpádig hat nemzedék az csupán 120-150 esztendő.

[ Nemzetstratégia nick felé mondanám -ezen a ponton, hogy Szántai és Pap nyugodtan mondhatom együtt dobbanó szívvel figyelték Heribert Illig középkor- történeti kronológiára vonatkozó kutatásait,
és annamanna sosem említette .Ergo bizonyosan erősen független a művelődése tőlük.
Ha nem is HITgyülis mint azt ismertette már, de nem is mondjuk ""politilógiai tan"" ,a Szentkorona Tan motiválja.]

Aztán a Jel.6:2 és a Jel.19.11 - Annamanna írja a 2 Bibliai "fehér ló" előfordulást elemezvén:

"Az apokaliptikus fehér lovast sokan magával Jézussal azonosítják, hiszen a szöveg egy későbbi pontján biztosan Krisztus jelenik meg, és ő is fehér lovon. De Jézus leírása más. Ez a fehér lovas nem Jézus, ő a másik három gonosz lovassal együtt jelenik meg; ha jónak tűnik, akkor csak szerepet játszik, ámít, kábít."

A maga korában úgy nevezett "Szentkirályaink Nemzetségét" (Értsd: melyet Árpád-háznak a 18.századig nem nevezték a hivatalosságok annak nemrómaikatolikussága miatt ) amelynek oly fontos volt az adatott Szent Korona hibás dolog részedről _enbloc_ egy az Apolkalipszis Fehér de szerinted nem-Jézusi hanem a 3másik gonosz lovasához csatolni [Mondván imigy Jel.6:2 fehérlovas nem lenne azonos Jel.19.11. fehérlovasával],

például az Apokalipszis Fehér lovasa (az amelyik nem-Jézus hanem négy gonosz-féle egyike (ismét:Jel6:2))
már olyrégen kihalt volna tán a butáskodásaid szerint?? 1301.-ben az Árpád-ház kihalásával?

Konfúz Apokalipszis-értelmezéseket gyárt a wikipédialapozgatásod.

..és hibás dolog részedről folyvást különbséget tenni a magyarok és szerinted kavar hun fejedelmük "nemzetisége" között. Ez zavaró, DE anucskásan jellemző.

Azután viszont azthiszem osztozom valamiként aggodalmadban, amikor előbbit követően azt írtad:

""akár az is elképzelhető, hogy itt valakiknek érdekükben áll rengeteget hazudni magukról.
Például megdöbbentem, amikor a neten belefutottam Sándor
Klára iszonyú hosszú szövegébe, amit Attiláról írt.
Gondoltad volna Sándor Kláráról, hogy ő ilyen Attila-fan? Mert én nem.
Vajon miért mutatja magát teljesen másnak, mint ami valójában érdekli?
Hangosan miért ócsárolja azt, amiért titokban rajong? ""

Igazán bátrabban beszélhetnél a fehérló hazugságokról, érdekelne engem is
az a Sándor Klára Attila link, és ha ügyes vagy megadhatnád! Kiderítendő mit értettél fé..
ööö Mit értettünk félre :-D

Nyelvész, a JATE-n Szegeden végzett magyar–turkológia–magyar nyelvtörténet szakon, ugye
korunkban már nem szadeszos nőne belőle

ÁrPi 2015.06.28. 17:06:38

@Mihint:

Köszönöm. ;-) Itteni Ontrém egyik békezdésében eképpen fogalmaztam szavaimat annamanna irányába:

Szerintem korai antiszemita volt a birodalmi-kazároktól kiszakadó szakadár Árpád-népség , márcsak az oppozició fölvétele miatt (is) mondanám ezt , kínosan
(a komoróczi szenttudományos akadémikussága miatt rémületesen kínosan) kacagva.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.06.28. 22:48:34

@mavo: "komoróczy nem alulértékelt, hanem (mint az itteni példa is mutatja) egyes igen fejlett gondolatolvasó képességgel honfitársaink körében erősen démonizált figura."
Nohát, gondolatolvasóinknak van egy-két érdekesnek is tekinthető alapja arra, hogy ne értsék Komoróczy humorát. Itt van például ez:
"A jeruzsálemi Yad Vashem Intézet több mint 700 egyéni elismerést adott ki magyar zsidómentőknek, de gondolja meg: 437 ezer zsidót vittek el vidékről csendőrök, rendőrök, honvédek, vasutasok, a közigazgatás és végső soron a lakosság asszisztenciája mellett. Amikor Horthy leállíttatta a deportálást, ez már befejezett tény volt. A zsidómentők többsége Budapesten tevékenykedett, és emellett az, hogy arányai-ban a fővárosi zsidók közül többen menekültek meg, lényegében a külföldi akcióknak és a cionistáknak köszönhető, nem a magyar helytállásnak."
( www.hetek.hu/interju/201205/a_zsido_arpad_fejedelem_es_a_melymagyarok )
Amikor ilyesmit olvas a "mélymagyar", nincs éppen humoránál.
Azért is mondtam neked, hogy a véleményed unikális, főként ha a huszadik századra is kiterjesztjük a prof. történelmi tájékozatlanságát :)

@ÁrPi: Igazán nincs mit, ez így továbbra is rendben van ;-)

annamanna 2015.06.30. 04:17:45

@ÁrPi: "Árpád a Képeskrónika szerint a hun Aetilea/Attila/Atilla/Etele hatodízigleni leszármazottja;"

Tehát a Képes krónika is azt állítja, hogy Árpád hun és nem magyar.

"és hibás dolog részedről folyvást különbséget tenni a magyarok és szerinted kavar hun fejedelmük "nemzetisége" között."

Hogy a hun és a magyar nem ugyanaz a népcsoport, hanem egymástól különböző, azt a csodaszarvas legendája is határozottan állítja. Ez a kettősség szívósan benne él a köztudatban. A hunok és a magyarok testvérnépek, de nem ugyanazok.

hu.wikipedia.org/wiki/Hunor_%C3%A9s_Magor

"A Képes krónika változata szerint azonban a testvérpár Magor nevű tagja valójában Magóg, s mindketten Jáfet fiai voltak, nem pedig Nimródé."

Namost, ha ez így van, akkor Hunor nem lehet más, mint Gómer, az elsőszülött, akinek az elsőszülött fia Askenáz.
Elég sokszor előfordul a G/H hangazonosság (Gitler-Hitler), tehát Gómerből lehet valamiféle facsarintással Hunort kihozni.

A Biblia a gonosz erők vezetőjeként többször is Magógot említi:

biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=26&c=38&v=2#

(Itt Gómer már csak úgy jelenik meg, hogy "továbbá Gómer", noha eredetileg Gómer a családban az elsőszülött testvér. De, mint más bibliai sztorikban is, az elsőszülött valahogy kiesik, és a következő testvérek egyike lesz a vezető). Vagy itt:

Jel 20,8 És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.

Természetesen fogalmam sincs, a Képes Krónika miért írt ilyesmit, és mennyire lehet neki jelentőséget tulajdonítani.
Mindenesetre szépen összeillik az Apokalipszis koronás nyilas fehér lovasával.

"Attilától Árpádig hat nemzedék az csupán 120-150 esztendő."

Miért lenne annyi? Elég pontosan lehet tudni, mikor élt Attila és Árpád.

"Heribert Illig középkor- történeti kronológiára vonatkozó kutatásait,
és annamanna sosem említette .Ergo bizonyosan erősen független a művelődése tőlük."

Hallottam róla, de nyilván nem véletlen, hogy marginális elmélet maradt.
Szerintem ennek egyetlen lényege van - kitörölni a történelemből azt az időszakot, ami a római birodalom és a keresztes háborúk között eltelt, tehát ami viszonylag nyugodt kor volt Európában. Már a befeketítés sem elég ("sötét középkor") - inkább tegyünk úgy, hogy nem is létezett.

Tehát én nem pusztán azért nem tartom hitelesnek Illig elméletét, mert a történészek nem fogadták el, hanem azért sem, mert épp azt a kort akarja meg nem történtté tenni, amikor (lehet, hogy ez most nagyon rossz hasonlat lesz) szóval amikor a keresztény Artúr legyőzte a pogány Mab királynét és Fata Morganát. (Nem vagyok képben a mondavilágban, és lehet, hogy ezzel nagyon mellényúltam. Sándor Klárát amúgy Fata Morgana is élénken érdekli, ő legalább pontosan tájékozott ezen a téren, ha én nem is).

"már olyrégen kihalt volna tán a butáskodásaid szerint?? 1301.-ben az Árpád-ház kihalásával?"

Miért halt volna ki? Hiszen Magyar Fruzsina is Árpád-házi leszármazott, legalábbis ezt állítja. Nyilván még egy csomó ember tudhatja (vagy legalábbis mondhatja) magáról, hogy az.
Például Makovecz Imre a következő kijelentést tette: a magyar keleti nép és a királya Orbán Viktor.
Ezt vajon a kisujjából szopta? Vagy esetleg ő (mint szabadkőműves okkultista) pontosan tisztában van azokkal rejtett összefüggésekkel, amikkel az avatatlanokat nem terhelték?
Mit gondoljak erről a mondatról, mint kívülálló?
- Orbán valóban erősen kötődik a koronához, és ez kissé feltűnő és furcsa.
- Orbán egy netes link szerint a B'nai B'rith páholy tagja, egy Le Monde-nak adott nyilatkozatában pedig (állítólag) zsidónak vallotta magát és azt mondta, neki nincs problémája a kettős identitással.
- Orbán családfájáról nem tudni semmit, azon felül, hogy a nagyapa a háború után Alcsútra költözött.
- Orbán karrierje egészen elképesztő. Mind az furcsa, hogy a Fideszen belül soha senki nem tudta váltani, mind az furcsa, hogy mióta kormányra került, az ellenzék kezét-lábát töri, hogy ne csináljon semmit, és lehetőleg láthatatlanná váljék.
- Sőt, ezen felül Orbánnal az EU sem tud mit kezdeni.
Az egész jelenség igen érdekes.
Nyilván másképp is lehet értelmezni, de értelmezhetem úgy is, hogy Orbán Árpád-házi leszármazott, és ennek megfelelően reagálnak rá (az avatottak).

A titkos leszármazási vonal elég divatos téma, úgyhogy lehetek akár vulgárbrownista is, amikor ilyesmiket képzelgek. De szívesen írt a titkos fiúról, az eltitkolt örökösről Móra Ferenc is az Aranykoporsóban (ő is szabadkőműves volt), vagy erről szól a Vasálarcos is, úgyhogy valóban nem nagy dolog, ha hasonlóról fantáziálok.

Lehet, hogy nincs mögötte semmi (vagy valami teljesen áll mögötte), de mégis mit vesztek, ha ezt képzelem? Mennyivel tévedek nagyobbat, mint aki azt hajtogatja, hogy Orbán cigány? Ha tévedek is, nem dől össze a világ, nekem viszont tetszik ez az elmélet, mert baromira romantikus.

annamanna 2015.06.30. 04:18:25

@ÁrPi: "érdekelne engem is
az a Sándor Klára Attila link, és ha ügyes vagy megadhatnád!"

Kérésed parancs: www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39025:isten-kardja-isten-ostoranal&catid=68:cssandorklara&Itemid=105
Amint látod, ez már egy sorozat 21. része, és "jövő szombaton folytatjuk".
Én képtelen lennék végigolvasni, legalábbis jó nagy levegőt kéne vennem hozzá, hogy végigseggeljem.

"a JATE-n Szegeden végzett magyar–turkológia"

Ó, de izgi, kösz az infót. Pont egy ilyen véresszájú szélsőlibsihez illő szak a turkológia. :)

"korunkban már nem szadeszos nőne belőle"

Korunkban már nem szadeszos nőne(mű) lenne belőle, hanem a gender-kender-tenger rengetegből választott egyik tetszőleges szivárványszín.
Amúgy nem annyira őshüllő ő, hogy ne illene be "korunkba", itt például Puzsér alázza: www.youtube.com/watch?v=kq1J1zoStac

"Szerintem korai antiszemita volt"

Ez napjainkban egyáltalán nem zárja ki a zsidó identitást, sőt olybá tűnik, mintha a kettő szorosan összefüggne. Mármint, ha a szemitákon azokat értjük, akik valóban szemiták, tehát köze-keletiek.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.30. 16:54:34

@annamanna:

Az Árpád-hát NEM volt zsidó vallású, ezt csak a beteg lelkűek és degneráltak terjesztik.

Az hogy mai zsidók vagy nagy részük a kazárok leszármazottja lenne, ALAPTALAN. a genetikai vizsgálatok semmiféle kazár-türk-egyéb ázsiai történelmi befolyást nem mutattak ki a zsidó génkészletben. Európai fehéret annál inkább.

Példaértékű forrásként hoztad Magyar Bálint testvérét, Zoltai munkásőrt és Komoróczyt, majd mintha seemi sem történt volna, elhatároltad magad tőlük.

Innen indultunk, innen próbáltad elcsűrnicsavarni mellékvágányok mellékvágányára. Csak sajnos rossz emberrel próbáltad ezt játszogatni.

"de megjegyeztem: csak idő kérdése, hogy Zazrivecz meg Novák barmicvója is előkerüljön a fiókból."

Ez egyszerűen aljas sejtetés, a magyarellenes férgek szoktak ilyet művelni.

@ÁrPi: Annácska a női "gondolkodásmód" egyik jellegzetes megnyilvánulása, de abból is valami egészen elképesztő. Logika mint olyan, zéró. Valami wishful thinking lenne alapból, ha nem a lehető legundorítóbb magyarellenes férgekkel támasztaná alá mondanivalóját.

Ady helyett inkább Szabó Dezső szóhasználata ragadt rám, talán elnézed :)

A papgábor-szántai vonal egyfajta fogadás volt részemről, ami nem jött be. az "ez így elégtelen" általános érvényű volt, és nem a papg-szántais műveltségre vonatkozott, bár úgy írtam, hogy mindkétfelé értelmezhető legyen.

Ami annamanna lapozgatásiról eszembe jut, hogy ez egy bomlott elme terméke. ami egy szubjektív értelmezés, amikor Nietzschét olvastam, ugyanez jött át. Valamiféle fanatizmus és manipulációs készség együtt, nyilván narcisztikus, persze. De ez mind irreleváns.

Még a paranoia ami jelentős. semmi sem egyszerű, minden meg van legalább egyszer csavarva, valami _titkos értelme_ van. Olyan hogy zsidó igazából nincs, mert az kazár. (->TITOK.)

az árpádház betért zsidó (->TITOK) A Kárpát-medence a föld szíve (->TITOK) a zsidók a magyarok titkos testvérei( a kazár kapocs révén, ->TITOK), az egyház szava nem Isten szava (->TITOK), csupa-csupa nagybetűs TITOK, amit persze csak ő tud. Annyira el van süllyedve már benne, hogy mi egyszerű, el sem fogadja. Valami titkos, rejtett értelemnek lennie kell.

A lényeg az hogy egy rakás hülyeséget hord össze.

Minden valószínűség szerint azt akarja hogy övé legyen az utolsó szó. Amint ezt megadod neki, nyert.

Ja és logikával soha az életben nem fogod meggyőzni, ezt most mondom, de szerintem már te is rájöttél.

:)

annamanna 2015.07.01. 02:42:14

@Nemzetstratégia: Nekem mindegy, ki miben hisz. Annyival viszont kiegészítem, hogy amikor eszembe jutott az ötlet, hogy a fehér koronás nyilas lovas hozzánk kötődik, napokig nem bírtam aludni, olyan rosszul esett. Bár az utóbbi években többször is előfordult, hogy valamiről kiderült számomra, teljesen hamis képet hittem el addig róla.
Szerintem nem vagyok bolond, csak meg voltam tévesztve. Persze bolondnak tarthatsz, szíved joga. Egy dologra viszont figyelmeztetlek - ha esetleg valamiben igazam van, akkor nem én vagyok bolond, hanem bolond időket élünk. És esetleg veled is előfordulhat, hogy kiszalad alólad, amit addig biztosnak hittél. Ha így lesz, emlékezz rám, és ne feledd, hogy Jézus Krisztus nevét mindig segítségül hívhatod, mert erre a névre meghajol minden hatalmasság, mennyben, földön és föld alatt. "És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk."
Mutatok még egy cikket: www.hir24.hu/tech-tud/2015/06/30/het-osszeeskuveselmelet-amirol-sajnos-kiderult-hogy-igaz/

ÁrPi 2015.07.01. 04:31:12

@annamanna:

Köszi a linket , megértem én hogy TLDR :-)

Egyébként őshüllőnek azzal hogy "korunkban már nem szadeszos nőne belőle" NEM neveztem őt,
, csak annyit szóltam vóna hogy más (általad már kikeresett szóval illetett) párt szippantaná be,
Nem vóna szvsz, hanem a korunkban tán nemzetivonalat építeni próbáló elempé.

Írtam vala -- nem hóttkomolyan:
"Szerintem korai antiszemita volt"
Erre ezzel jössz:
"Ez napjainkban egyáltalán nem zárja ki a zsidó identitást, sőt olybá tűnik, mintha a kettő szorosan összefüggne. "

Annucs Ébredjél már fel hogy napjainknak nevezheő-é!! Eltévedtél éonok sorában miközben kedvedre csapongsz a nagy aktuálpolitizálásban vagyis méginkább az aktuál-konteózásban!!

Őshüllők..és a gyíkemberek vagy esetleg nephilimek témáját is csak úgy nagyonn mértékletesen szeretném ehelyt látni..:) -Neked szebb a mosolyod mint Sándor nénié?

Ja meg még a Le Monde cikk linkjét vagy dátumát állítólag add meg lécci...komoly,, tehát megmég egy
netes linket kérek --hhöhö höhö

annamanna 2015.07.01. 05:47:06

@ÁrPi: Nem a Le Monde volt, bocs.

mandiner.hu/cikk/20120124_francia_gazdasagi_lap_orban_zsido_szarmazasarol

(Szíjjártó kiigazításáról nem olvastam).

kuruc.info/r/2/127268/

A B'nai B'rithről: www.sokkaljobb.hu/content/s%C3%A1t%C3%A1n-szolg%C3%A1i ebben a cikkben van 47. számmal feltüntetve, Németh Sándor után, akit szintén B'nai B'rith-tagnak nevez a cikk.

A B'nai B'rith: www.bnaibrith.hu/

"A B'nai B'rith (héber nyelven: a Szövetség Fiai) ma az egyik legbefolyásosabb nemzetközi zsidó szervezet. Az ős-B'nai B'rith 1843-ban alakult az Egyesült Államokban 12 New York-i zsidó alapította a szekuláris szervezetet, a kor szabadkőműves hagyományainak szellemében, ekképp próbálván közös platformot teremteni a New York-i zsidóság számára. A szervezet célja „egyesíteni az izraelitákat azon munkában, mely előmozdítja mind a maguk mind az egész emberiség legnemesebb érdekeit.” A kezdetektől – szabadkőműves mintára – páholyokba szerveződő B'nai B'rith sikerrel hidalta át a hitközségek közti szakadékokat és növelte jelentőségét."

ÁrPi 2015.07.02. 16:01:47

és lám ...Agent Ungureanu-t kinevezték Román kémfőnöknek! :)

:) hihi , dézsavü :) -- a dézsáról egy hűvös borpince jut eszembe...Egyszer Tállya táján Árpád fejedelem úgy látá, hogy ez jótermő vidék!

kitekinto.hu/karpat-medence/2015/07/01/kemfnok_lett_a_volt_miniszterelnok

m.mandiner.hu/cikk/20120206_titkosszolga_kerulhet_a_roman_kormany_elere

@Nemzetstratégia:

:-D

ÁrPi 2015.07.02. 16:21:49

@ÁrPi:

[ Mi a különbség ezzel szemben az fejlett Nyugaton, tehát Magyarországon :

Az 1982-ben IMF-csatlakozási folyamat elősegítésével valahol renomét szerzett D-209 es ügynök a miniszterelnöksége után (útjaink elágazódása után) visszatért a City of Londonba a hhatalom magasabb-beosztású pénzembereként valami Bankigazgató posztba. ]