Ünnep-e a vasárnap? − Egy keresztény töprengései, nem csak keresztényeknek
2014. december 05. írta: Redakció

Ünnep-e a vasárnap? − Egy keresztény töprengései, nem csak keresztényeknek

vasarnap_unnep.jpg

Vendégszerzőnk, Mike Károly, közgazdász, egyetemi oktató írása.

Az üzletek vasárnapi nyitva tartásáról folyó vita gyorsan félrecsúszott, de talán még helyes mederbe terelhető. A kereszténydemokrata párt azzal az érvvel nyitott, hogy a bolti dolgozók akaratuk ellenére kényszerülnek vasárnap dolgozni, és jobban járnának, ha ez tilos lenne. A vevőknek úgymond nem nagy fáradtság másik napon vásárolni, a várható keresletbővülés pedig ellensúlyozza az üzlettulajdonosok veszteségét. Utóbbi egyébként sem lesz túl nagy, mert az emberek nem kevesebbet fognak vásárolni, hanem máskor. Az érvek mindegyikében van némi igazság, de mindegyikkel szemben erőteljes ellenérvek is felhozhatók, amelyekre gyorsan rátaláltak még kormánypárti politikusok és publicisták is. Bár ezek az ellenérvek helytállók, és az eddigi intellektuális vita győztesei a vasárnapi zárás ellen érvelők, még sincs igazuk. Nekik sincs. Egy keresztény állampolgár töprengései következnek, nem csak keresztényeknek.

*

Lássuk először is dióhéjban az eddigi vitát (eltekintve attól a kevéssé ízléses próbálkozástól és annak jogos kritikájától, hogy az ügyet a kiskereskedelmi piac átrendezésével „árukapcsolják”). Kétségkívül sok bolti dolgozó van, aki nem tud munkahelyet váltani, amikor az üzletvezető egyszer csak bejelenti, hogy mostantól vasárnap is nyitva vagyunk, s annál kevésbé talál a kiskereskedelemben másutt állást, minél több üzlet dönt így. Ugyanakkor nyilván mások pedig örülnek a vasárnapi pénzkereseti lehetőségnek vagy annak, ha éppen a hosszabb nyitva tartás miatt alkalmazzák őket. Igaz, hogy sokaknak némi odafigyeléssel megoldható, hogy ne kelljen vasárnap vásárolniuk. Máskor, másoknak viszont nem. Van olyan üzlet, amelynek kevéssé fáj a zárva tartás, de mások hangos tiltakozása nyilvánvalóvá teszi, hogy nekik meg nagyon is.

Téved, aki úgy gondolja, hogy a közgazdaságtanban nem komolyan tárgyalt felvetés, hogy a nyitvatartási idő terén folytatott verseny korlátozása bizonyos feltételek mellett nem járhat nagyobb haszonnal, mint költséggel (lásd például itt és itt és itt és itt). De ennél csak az téved nagyobbat, aki azt hiszi, hogy ezek a feltételek általában fennállnak. Ha eltekintünk – a gyakran számottevő – alkalmazkodási tehertől (lásd a szegény pénztáros nénit, aki inkább töltené otthon a vasárnapot), végső soron mégis csak arról van szó, hogy megengedjük-e, hogy munkaadók és -vállalók, illetve eladók és vevők szabadon kölcsönösen előnyös üzleteket kössenek egymással. Pontosan ezért érezhetjük úgy a hétköznapi tapasztalataink alapján is, hogy a kereszténydemokrata párt érvelése sántít.

A helyzet az, hogy ha a vita a körül forog, hogy a vasárnapi bevásárlás tiltásának gazdasági haszna vagy költsége nagyobb-e, abból a zárva tartás mellett érvelők bajosan jöhetnek ki győztesen. A vasárnapi munkaszünet mellett más érvet kell keresniük. Ennek pedig, mint igyekszem világossá tenni, keresztény szemszögből kifejezetten örülnünk kell.

Azt hiszem ugyanis, hogy az egyetlen fajsúlyos érv az lehet, hogy a vasárnap ünnep. Ünnep, amiért érdemes áldozatot vállalni. Amiért érdemes lemondani a „GDP” akárhány százalékáról, a kényelmesebb bevásárlásról, a fizetéskiegészítésről, a többletmunkahelyekről. A bökkenő persze az, hogy ez egy alapvetően keresztény gondolat. Egyik keresztény érvelhet így a másiknak. Sőt, nem csak megteheti, hanem így is kell tennie, ha komolyan veszi a parancsot, hogy az „Úr napját szenteld meg”, és az Egyház évezredes tanítását. Ez egyáltalán nem csak a templomi liturgiában való részvételt jelenti. A katolikus Katekizmus szavaival, amelyekkel ez esetben vélhetően a protestánsok is egyet tudnak érteni: „A vasárnapot az egész egyházban őseredeti, kötelező ünnepként kell megtartani… a hívek tartózkodjanak az olyan munkától és tevékenységtől, melyek az Istennek kijáró tiszteletet, az Úr napjának sajátos örömét, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását, valamint a test és a lélek pihenését akadályozzák, [továbbá attól], hogy másokra szükség nélkül olyan terheket rójanak, ami akadályozza őket a vasárnap megtartásában” (2193-2195).

*

Keresztény szemszögből az az érvelés, ami a vasárnap hasznát bizonygatja a költségével szemben, valójában a vasárnapot a hétköznapok porába rántja le. Akaratlanul is az ünnep voltát tagadja. Ha azért kell a munkaszünet, hogy jobb, könnyebb legyen az embereknek, akkor ezzel az érvvel a vasárnapot a hasznosság, a kényelem szintjére helyezem, megfosztva ünnepi lényegétől. Amikor két éve Olaszországban a gazdasági válságra hivatkozva a törvényhozás liberalizálta a vasárnapi nyitva tartást, a tiltakozók pontosan fogalmaztak: „A vasárnapnak nincsen ára”.

A közéleti problémát természetesen az jelenti, hogy ma Magyarországon a vallásukat gyakorló keresztények kisebbségben vannak, és az iménti érvek a nem keresztény többségnek közvetlenül nem hozhatók fel. Szerencsétlen, önbizalmat nélkülöző válasz azonban, ha keresztényként eltagadjuk, hogy a probléma lényegét tekintve vallási gyökerű. A lóláb rögtön kilóg. Ráadásul saját vallásunknak, de még hitünknek sem teszünk jó szolgálatot, hiszen indirekten ugyan, de mégis csak eltagadjuk a vasárnap ünnep voltát. Persze álságos lenne egy-egy pártpolitikuson csattantani az ostort, és a kereszténydemokrata szándék, hogy nem keresztények számára is releváns érvekkel próbálkozzanak, tulajdonképpen dicséretes. A politikus azokból az érvekből győz, amelyeket a működése szellemi közegében talál. Lássuk be, sem a laikus értelmiség (köztük e szerző), sem a klérus nem jeleskedett ez ügyben a szellemi homály oszlatásával! Nehéz szabadulni attól az érzéstől, hogy a vitának ez a félrecsúszása, a vallási alapú érvelés elmulasztása a magyar keresztény élet sanyarú állapotának tükre. Pedig a helyes érvek régről jól ismertek.

Keresztényként a nem keresztények felé fordulva, a vasárnap törvényes szabadnapként való elismerése mellett egyrészt így érvelhetünk: „nekünk fontos a vasárnap megünneplése, kérjük, hogy tartsátok ezt tiszteletben”. Segítsetek nekünk, hogy kisebb áldozatok árán tudjuk követni a lelkiismeretünket. Ridegebben fogalmazva: kérjük, hogy biztosítsátok a vallásunk szabad gyakorlását. Még egyszer: nem csak a liturgián való részvételt, hanem az egész nap megszentelését is.

A vasárnapot védő állami törvények elfogadása az ókori Rómában a keresztényüldözés lezárásának fontos eseménye volt. Ma persze nem üldöznek minket. Mégis van, akinek komoly, valós lemondás, hogy ne dolgozzon vasárnap, illetve ne ezen a napon intézze a családi bevásárlásait, amikor a társadalomban ez válik normává. Az az érv, hogy a kormány otrombán felülírja emberek millióinak egyéni döntéseit, a visszájára is fordítható: jelzi, milyen erős szokássá vált a vasárnapi bevásárlás, mondhatni olyan koordinált társadalmi gyakorlattá, amely alól egyre nehezebb kivonniuk magukat azoknak, akik erre indíttatást éreznek. Persze erre lehet azt válaszolni, hogy az utóbbiak kevesen vannak, és a társadalmi nyomás nem olyan erejű, mint az állami tiltás. Mégis, talán nem udvariatlanság e kritikusoktól elvárni, hogy figyeljenek a vallásgyakorlók kérésére, akik – tegyük hozzá – nincsenek azért olyan kevesen. A magyar lelkiállapotról készült 2013-as felmérés szerint a felnőtt népesség 23 százaléka sorolta magát ebbe a kategóriába. A kérésük ugyanis nem az, hogy folytathassanak egy régi szép (vagy nem szép) szokást, hanem hogy hétről hétre megtehessék, ami értelmet ad az életüknek, amit a legfőbb jónak tartanak.

*

Ezzel el is érkeztünk a keresztények második érvéhez, ami a szabad vasárnap mellett szól. Így hangzik: a vasárnap ünnep volta nektek, nem keresztényeknek is értékes lehet. Ez az érv türelmesebb magyarázatot és meghallgatást igényel, de manapság még fontosabb, mint a vallásszabadság érve. A keresztények meggyőződésük szerint vasárnap nem egyszerűen Isten felé fordulnak, hanem őt is utánozzák. „Isten megpihent a hetedik napon mindazon munkája után, amit végzett” (Ter 2,2). Isten, ha mindenható, aligha fáradhat el. Miért pihent tehát? Azért, hogy szemlélje a megteremtett világot, és ezzel elismerje, megerősítse, ami szép, jó és igaz benne. Az ember számára – akkor is, ha nem keresztény – az ünnep azt jelenti, hogy átmenetileg kilép a hétköznapokból, és a végső értékek felé fordul.

A munka és a fogyasztás, vagyis a hétköznapok tevékenységei, hasznos dolgok, de hát jól  tudjuk, hogy csak eszközök – önmagukban nem adnak értelmet az életünknek. De nem ad értelmet önmagában a kikapcsolódás, a pihenés sem. Gyarlók vagyunk, s ha nem figyelünk tudatosan a végső értékekre, gyorsan szem elől tévesztjük őket. Ki ne félne attól, amitől a költő: „Nincs meg a kincs, mire vágytam,/A kincs, amiért porig égtem”? Az ünnep azt jelenti, hogy egy kis időre kilépünk az eszközök, a köztes célok világából, és igenlően fordulunk a szép, az igaz, a jó felé. „Elengedjük magunkat”, teret nyitunk annak, hogy ne kalkuláljunk, hogy felszabadultan örülhessünk, egyúttal érdek nélkül jót cselekedhessünk. Ezt tesszük mindenféle vallási megfontolástól függetlenül egy születésnapon is. Önmagáért igeneljük a másik embert, önmagáért örülünk az együttlétnek, öncélúan széppé és jóvá szeretnénk tenni az ünnepelt számára (s magunk számára is) a napot, pazarló bőkezűséggel akarunk ajándékozni. Mindez luxus, haszontalanság.

A keresztények – már-már megbotránkoztató módon – azt mondják: ezt a luxust hétről hétre meg kell engednünk maguknak. Nem azért, mert anyagilag „megengedhetjük” magunknak. Nem csak akkor, ha már elég gazdagok vagyunk hozzá – mondjuk, mint az osztrákok. Hanem ettől függetlenül. Azért, hogy ne laposodjon el, ne ürüljön ki az életünk. Hétről-hétre felpillanthassunk az életünk horizontjára. És még valami: ünnepelni csak közösségben lehet, egyszerűen azért, mert a szép, a jó és az igaz helye nagyrészt az emberi kapcsolatokban van. Nem csak a szűk személyes viszonyokban, hanem a tágabb, lazább közösségekben, a társadalom egészében is. Ezért érdemes a szabad vasárnapról egy politikai közösségnek együtt döntenie.

Ha ezt közösen belátjuk és elfogadjuk, a hétköznapok és a szabad vasárnapok váltakozásában a hívők és a nem hívők egyaránt rálelhetnek arra a ritmusra, amely segíti őket abban, hogy tartalmas és értelmes életet éljenek. Végül pedig, paradox módon, a hasznosság is nyerhet. A már idézet magyar lelkiállapot-felmérés szerint a vallásosság „védőfaktor” szerepe kimutatható az egészség, az általános közérzet, a depresszió, a szorongás, a párkapcsolati stressz és a szabálysértő magatartás terén is.

Ha igaz, hogy ebben a vasárnap megünneplésének is komoly szerepe van, akkor a nem hívők életminősége is javulhat, ha követik a felajánlott mintát. Aki tudományos bizonyítékokat akar, megfontolhatja például annak az amerikai kutatásnak a tanulságát, amely erős oksági kapcsolatot talált a vasárnapi nyitva tartás törvényi engedélyezése, a templomlátogatás és a személyes boldogság között, főként a nők körében. Vagy esetleg egy másik tanulmányét, amely azt találta, hogy a törvényi változás az eleve vallásosak körében növelte az alkohol- és a drogfogyasztást.

Hogy az itt felsorakoztatott érvek ma Magyarországon kit győznek meg, nem tudom. De hogy az idő nem fog rajtuk, abban biztos vagyok.              

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr506957345

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mennyire korrupt disznó Ön lélekben? 2014.12.06. 14:18:33

10 gyakori helyzetről olvashat lentebb. Elítéli mind a 10 helyzetet? Gratulálunk: Ön talpig becsületes, mehet tüntetni Vida Ildikó ellen! Ám amennyiben akár csak egy példaként hozott helyzetben is úgy döntene, hogy hülye lenne kihagyni, hogy jogtalan ...

Trackback: Miért nyit ki vasárnap is a multi? 2014.12.06. 14:14:09

Nem azért, mert a kedvünkbe akar járni, vagy mert pénzt akar keresni, hanem azért, mert nem akar a fogolydilemma nevű játékban veszíteni. A fogolydilemma nevű játékelméleti kérdés lényege ugyanis, hogy kooperációval közepes mértékben lehet nyerni, míg ...

Trackback: Ünnep-e a vasárnap? − Egy keresztény töprengései, nem csak keresztényeknek 2014.12.05. 07:39:01

Keresztény szemszögből az az érvelés, ami a vasárnap hasznát bizonygatja a költségével szemben, valójában a vasárnapot a hétköznapok porába rántja le. Akaratlanul is az ünnep voltát tagadja.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 15:24:33

@cellular:

" Nem megy el olyan boltba eladónak, ahol vasárnap is kell dolgozni."

SEMMI nem indokolja, hogy a bolti eladóknak vasárnap is dolgozniuk kelljen. Ez csak egy szűk, fővárosi kör igénye, ami miatt az iparág alkalmazottai szerte az országban szívnak.

Ezzel az erővel azt is követelhetnéd, hogy vasárnap legyenek nyitva az óvodák, meg az iskolák, mert nem akarod vásárolni vinni a gyereket, vagy egyszerűen csak a gyerek nélkül akarsz programot magadnak.

Vagy nyissanak ki vasárnap az orvosi rendelők, mert neked akkor van időd orvoshoz menni.

Vagy legyenek a hivatalok vasárnap is nyitva, mert te egész héten dolgozol, nincs időd ügyeket intézni.

És a szolgáltatók is mind nyissanak ki vasárnap, a mobilos cégek, a kábeltévések, a gázszerelő, a dugulás-elhárító, a mosógép-javító, az autószerelő, a kőműves, a csempés, a gipszkartonos, mert lehet, hogy valamit szereltetni, vagy reklamálni akarsz, de hét közben nem érsz rá.

És egyébként is, alkalmazkodjon az egész világ hozzád, mert te egy páratlanul értékes és pótolhatatlan belpesti liberális értelmiségi vagy :)

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 15:32:16

@Moin Moin:

"Amúgy kíváncsi lennék arra a papra, aki e szabályra hivatkozva megkérné a püspökét, hogy ugyan, ne kelljen már neki vasárnap miséznie!:-)"

Ez egy meglehetősen tudatlan, primitív beszólás.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 15:34:40

@eszim:

"Annyira szánalmas, hogy még a nap nevének eredete, elenevezése is szembeköp titeket."

Buta vagy, tájékozatlan és arrogáns.

egysmás 2014.12.06. 15:35:02

@polyvinyl: nem, ez nem cinizmus volt, hanem egy kérdés!

Miért nem tudja megoldani az, aki nem akar dolgozni vasárnap, hogy ne kelljen vasárnap dolgoznia?

eszim 2014.12.06. 15:37:35

@polyvinyl: oké, ez után a hozzászólásod után válassz, hogy melyik az igaz:
1. a hozzászólásodnak megfelelően MINDEN zárva lesz, a színházak, éttermek, cirkusz, libegő, uszoda, ...minden, mert semmi nem indokolja, hogy nekik vasárnap is dolgozniuk kelljen.
2. nem lesz minden zárva, így értékes értékes és pótolhatatlan belpesti liberális értelmiségi vagytok mindannyian.

cellular 2014.12.06. 15:39:25

A kórházakban dolgoznak vasárnap is. A tömegközlekedés megy vasárnap is. Rengeteg kiszolgáló szektorban megy a munka vasárnap is.

Nem tudomm, hogy áll a törvényjavaslat, de egyes verziók szerint a családi botokban mehetne az eladás vasárnap is. A benzinkút nyitva van vasárnap is.

Vonatjegyet is vehetek vasárnap, a MÁV alkalmazottak akkor is dolgoznak. A taxisok is. A szórakozóhelyek is, az éttermek is sok alkalmazottal. Mondd, miért van nagyobb szükség egy varárnap nyitvatartó étteremre, mint boltra? Miért ne ehetne otthon a család? Miért kell szegény szakácsnak, pincérnek vasárnap is dolgoznia?

Legyünk populisták, és kérdezzük meg, miért kell az állatkerti dolgozónak vasárnap is dolgoznia? Azért, hogy a gyerekeddel megbámuljatok egy szerencsétlen rab oroszlánt? Ezért nem lehet a családjával olyan sok ember. Miért kell ennyi embernek vasárnap is dolgoznia?

Valószínűleg azért, mert az élet nem szűnik meg létezni vasárnap. És nem azért vannak nyitva boltok vasárnap, mert kisesznek az alkalmazottal ,hanem, mert van erre igény. Ahol erre nincs igény, az a bolt zárva tart vasárnap is.

Egyébként meg semmi szükség a személyeskedésre. Nem vagyok pesti, bár egy időben éltem belpesten. És bizonyos dolgokban liberális vagyok, és valóban, értelmiségi is. Vasárnap viszont szinte soha nem vásárolok, mert elintézem hétköznap, illetve szombaton. Vasárnap max misére megyek, és kirándulni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.06. 16:06:48

@mrZ:

"A kanabisz alapból nem drog, hanem gyógynövény, a természetes fajtákban a thc tartalom 1%, a modern hibridek 20%-os tartalmúak. Az engedélyezés után meredeken esik a thc tartalom, előtör a minőség, csökken a sörfogyasztás, és a fájdalomcsillapító gyulladáscsökkentő gyógyszerek forgalma, ezzel javul a közegészség." --- írod.

És az oroszlán együtt legelész a báránnyal:-) Alakulgat ez, látom, alakulgat!:-)

2014.12.06. 16:47:59

@lazaraki: Újra nyithatnak viszont a plázák miatt csődbe ment kis családi boltok.

Szűrés
Válasz erre;
Csak nyitnának.DE azokat már olyan szinte tönkre vágták, hogy már rég lehúzták a rolót.
Végleg!
Tehát nem fognak újra nyitni, mert a vállalkozó szelleműek elhúztak az országból a többinek meg nincs rá pénze!
Ámen!!

annamanna 2014.12.06. 18:12:56

@polyvinyl: ez szerintem lényegtelen részlet. A lényeg a vásárnap eredeti jelentése, aminek mondjuk ezeréves hagyománya van, és amit éppen a hagyományra hivatkozva akar felrúgni az állam, mert a németeknél és az osztrákoknál más a hagyomány. Orbán legalábbis azt állítja, hogy őt a német és az osztrák hagyomány győzte meg. De ha tisztelné a saját országát és a saját hagyományait, akkor nem hivatkozna arra, hogy mi a német meg az osztrák szokás.

Bell & Sebastian 2014.12.06. 18:15:43

@HaKohen: Virtuális adok-kapoknak nincsen semmiféle következménye a valós életre (hacsak el nem visz a Zsákosfrodó érte), ezért ok-okozati összefüggés visszafelé sem kapanyél.

Fiamnak mondom, mert a hülyemenyem nem érti. Aki csak a sámfának hisz.

huKKK 2014.12.06. 18:17:35

Szerintem tartsanak zárva a boltok.
Kivéve a feketepénteket.
Had eddződjön a nép térde és könyöke.
Hálátlan banda.

huKKK 2014.12.06. 18:21:06

@Disznóvári:
Szteretípia.
Ugyanis.
Nem minden fárasztó hüle.

micsoda? 2014.12.06. 22:17:05

@polyvinyl: Tudod, nem csak nézek hanem látok is, mivel majd minden nap, - vasárnap is - tömeg közlekedéssel utazom.
- A buszon a nagycsaláddal utazóknak van kedvezmény.
- Szombaton kevésbé tudnának bemenni, vasárnap kedvezőbb az utazás még a kis 300 lakosú településen lakóknak is. Szupermarketek sem hülyék.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2014.12.06. 23:29:23

@HaKohen: Kíváncsi lennék mit szólnál hozzá, ha azt írnám, hogy "fajilag elég gáz vagy", vagy Cyklon-B-t ajánlanék gyógyszernek.
Mert Bell&Sebastian szokott ilyeneket írni. Tölgyet egy hülye beszólásáért kikészítitek, közben meg egy elmebeteg nácival bájcsevegtek, balfaszok.

ingyenebed 2014.12.07. 11:09:21

az egész írás egy tipikus keresztény hazugság és megfigyelhető az a korlátoltság is, ami a keresztények sajátja és ami miatt a saját hazugságaikat sem veszik észre.

1.
Mike Károly keresztény elhazudja, hogy a törvények nem csak a keresztényekre, hanem mindenkire vonatkoznak, az ateistákra is. odaáig eljut, hogy tartsuk tiszteletben a keresztények kívánáságát, hogy nem akarnak vasárnak dolgozni. de azt már nem teszi hozzá, hogy akkor az ateisták kívánságát is tartsuk tiszteletben, ha ők meg akarnak.

2.
Mike Károly keresztény elhazudja, hogy a keresztények közt is lehetnek olyanok, akik akarnak vasárnap is dolgozni.

3.
Mike Károly keresztény elhazudja, hogy a törvény nem általában a munkavégzést tiltja vasárnap, csak a kereskedeemről szól. mi van a többi munkahellyel?

4.
Mike Károly keresztény elhazudja, hogy a törvény szerint kinyithatnak azok az üzletek, melyekben a tulajdonos, vagy családtagok dolgoznak. Érvelése szerint ők sem lehetnének kivételek.

5.
Mike Károly keresztény beismeri, hogy a kersztények ebben az országban kisebbségben vannak, igaz tompítja a kijelentését: a "vallásukat gyakorló" és a "nem keresztény" kifejezésekkel.
Kedves Mike keresztény: EZ EGY ATEISTA ORSZÁG.

6.
Mike Károly elhazudja, hogy az istene nem létezik, az egész vallása egy hazugságra épül.

EGY ATEISTA ORSZÁGBAN KERESZTÉNY ALAPON HOZNI TÖRVÉNYEKET KÖZÖNSÉGES ZSARNOKSÁG.

TIPORJÁTOK EL A GYALÁZATOST !

sanyix 2014.12.07. 12:37:10

@egysmás: mert a kieső fizetés miatt ebben a jól teljesítő országban éhenhal? :D

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.07. 12:55:29

@ingyenebed:

Magyarországon a lakosság 1,5 %-a vallja magát ateistának, míg katolikusnak 39 %, reformátusnak 11 % (+ egyéb felekezetek) :-)

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf

a pdf 23. old.-ától

mrZ (törölt) 2014.12.07. 13:49:00

@bbjnick:
Ha viszont interpolálom az utcánkat, akkor 80%, az ismerőseimet meg 100%.

A nép 95%-a már a kérdést sem érti, azért van a kérdezőbiztos hogy ikszeljen helyette. Aztán meg bevallani hogy ateista, nem lopta ő, és mindezt annak a tanárnak aki a kommunista kiáltványt tanította anno neki, most meg a katekizmussal veri fejbe a kölykét? Minden nevesíthető azonosítható válasz óvatos, sokat furit megélt már a nép, majd ha szulejmán visszagyün, a te vaksi szemeid is talán talán észreveszik miről ugatok itt hiába.

egysmás 2014.12.07. 14:09:11

@sanyix: És akkor most a kormány megoldja neki, hogy ne legyen kieső fizetése, meg kieső vasárnapi pótlékja, meg ilyen dolgok?

Az eredeti kérdés ez volt: @egysmás:

egysmás 2014.12.07. 14:11:26

@bbjnick: Jah és drogos is alig van

sanyix 2014.12.07. 15:07:40

@egysmás:Kkedves Vezetőnk mindent megold! Akkor is ha nem hiszen az a kivétel csak erősíti a szabályt!

huKKK 2014.12.07. 19:23:40

@bbjnick:
1,5 % ateista?
Meg vannak félemlítve, nem merik felvállalni vallásukat az ateisták.
Fortélyos félelem igazgat;

Baldrick68 2014.12.07. 22:05:55

Januárban a Franciáknál voltunk síelni alpe d'huez-ben.
Ez arrafelé egy elég nagy sícentrum és akkor van a főszezon.
Ahhoz tudom hasonlítani, mintha agusztusban Siófokon lennél.

Mindezek ellenére az összes bolt olyan 8 körül szépen bezárt és asszem vasárnap meg ki sem nyitottak, pedig volt ott SPAR bolt is. A másik érdekes húzás, hogy a boltok dél körül is bezártak.

huKKK 2014.12.08. 01:44:36

@Baldrick68:
Mondá a
Mike úr:
"Isten megpihent a hetedik napon".

Biblia alapján (Ter.2,2) érvel,ott a szombat a hetedik nap.

sztd 2014.12.08. 01:48:18

@eszim:
"Ha minden nap veszek 1 kiflit, vagy minden második nap veszek 2 kiflit, ahhoz ugyanannyi eladó kell?"
Mind a ketten tudjuk, hogy ez a felvetés ebben a formában nem érinti a nemzetgazdaságot. Ha azonban valaki kétszer annyit vásárol, akkor az árukat átnézni összességében kb. kétszer addig tart, ami hosszabb időt igényel, vagyis több munkaerőigényt jelent.

"Mi közöd, hogy vasárnap vásárol-e valaki,"
Nekem már panaszkodott amiatt rokonom, hogy azért kellett bemennie eladóként, hogy ott dekkoljon a semmiért.
Olyan is volt, amikor engem rendeltek be. Az is tervezhető ok lett volna, fölöslegesnek gondolom, és károsnak is.

"vagy tőled is megkérdezhetem, hogy vasárnapi étterem, színház, strand, stb. volt-e már?"
A kérdés jogos, de amióta felnőttként én döntök erről, színház volt, fizetős strand emlékeim szerint nem volt (de ez valószínűleg véletlen), éterem nem volt. Ezek azonban nem tervezhető dolgok.
A vásárlás viszont tervezhető. Orvosi ügyelet is van hétvégén a sürgősségi esetek miatt, de tervezhető műtéteket nem akkor tartanak.

huKKK 2014.12.08. 02:43:16

@huKKK:
+
Mike úr vagy katolikusként érveljen, vagy a bibliából.
A kettő üti egymást.

huKKK 2014.12.08. 02:58:44

Tehát.
Mike úr öncáfoló logikájából kiindulva, ha a bibliájában létezne vasárnap, az pontosan a hét első munkanapjára esne.

huKKK 2014.12.08. 03:22:01

Mike úr kiváló egyetemi tanár, kiváló közgazdász.
Viszont ha bibliával érvel, először olvasson bele.
Érdemes.

eszim 2014.12.08. 07:33:58

@sztd: Te mi a fenéről írsz?? A példa arról szólt, hogy a mostanihoz képest, ugyanannyi eladáshoz kevesebb eladó kell, ha kevesebb a vásárlási alkalmak száma.
Csak a te kedvedért még egyszerűbben, ha eddig szombaton is vettem 1 kiflit és vasárnap is 1 kiflit, de ezentúl szombaton megveszem a 2 kiflimet, akkor a vasárnapi eladó ki lesz rúgva, mert a szombati eladónak a 2 kifli eladása vagy ugyanannyi vagy minimális többletteher.
(Mondjuk azt sem értem, hogy ha nézem át az árukat, annak mi az emberigénye vagy te minden áruátnézéskor szóval tartasz egy eladó, vagymi)

Ó de sajnálom a rokonodat, be kellett mennie, és a semmittevéséért fizetést kapott, és még sajnáltatja is magát. Mások örülnének, ha bármilyen munkájuk lenne, megint mások meg kidolgozzák a belüket minimálbérért több műszakban és örülnek, hogy megtehetik.

Megint mások, mint te pl, nem tudják tervezni a színházbamanetelt, az olyan véletlen dolog, min egy betegség. Te is elvárod, hogy amire vasárnap igényed van azt kiszolgálják, de közben osztod az észt, hogy ki-mit csinálhat.

I_Isti 2014.12.08. 09:23:44

@bbjnick: A népszámlálási adatok felhasználása ebben a vitában enyhén kontraproduktív:
2001-ben még 5 289 521 fő (a népesség 51,9%-a) vallotta magát római katolikus vallásúnak, érdekes módon
2011-ben pedig 3 691 348 fő, ami _csak_ a népesség 37,1%-a.
Mégis hova a francba lett tíz év alatt 1,6 millió _állítólag_ római katolikus vallású ember?

I_Isti 2014.12.08. 10:17:32

@bbjnick: Persze, olyan vallásüldözés van -- a "keretszény" kormányzat idején -- hogy nem merik megvallani a hitüket?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 12:00:34

@I_Isti:

Azt tudjuk, hogy nem vagy túl okos, nem kell bizonygatnod, de annyira buta még te sem vagy, hogy ne lásd át ezt az adatsort:

2001 és 2011 között a következőképp alakultak az adatok:

--- katolikus 5 558 961 ---> 3 871 881

--- református 1 622 796 ---> 1 153 442

--- evangélikus 304 705 ---> 214 965

--- izraelita 12 871 ---> 10 965

--- más egyház, felekezet 96 760 ---> 167 231

--- felekezethez nem tartozó 1 483 369 ---> 1 659 023 + 147 386 ateista

--- nem válaszolt 1 104 333 ---> 2 699 025

--- valamint kb. 200 000-es népességfogyás is történt 2001 és 2011 között.

Hol (látványosan) szignifikáns a növekedés? Azok között, aki nem válaszoltak. Hogy miért alakult így, arra lehet elméleteket alkotni, de ettől a tény még tény marad. Az én elméletem az, hogy 2001 és 2011 között az emberek bizalma annyit romlott az állammal szemben (és általában a társadalommal szemben, amelyben élnek), hogy a hivatallal vagy, (általában) saját közegükön kívül nem szívesen beszélnek felekezeti hovatartozásukról. Szerintem ez a liberálbolseviki- hiszterolib őrjöngés-pusztítás következménye.

Robinzon Kurzor 2014.12.08. 12:07:32

@bbjnick: " Szerintem ez a liberálbolseviki- hiszterolib őrjöngés-pusztítás következménye"

Ami a NER égisze alatti államilag szervezett keresztényüldözésben nyilvánul meg, és ez a nyilvánvaló tény pedig rögtön megmagyarázza, hogy miért nem árulták el az emberek a kérdezőbiztosnak, hogy ők bizony buzgó keresztények és esetleg a megjegyzés rovatba tessék már odaírni, hogy vasárnap legyen má' zárva a Teszkó.

I_Isti 2014.12.08. 12:40:46

@bbjnick: Meg tudod mutatni a bibliából, hogy hol van leírva az, hogy a keresztényeknek a vasárnapot ünnepként kell kezelniük, amikor nem szabad vásárt tartani?
Ja, hogy nincs benne? És még engem nevezel butának?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 13:23:57

@I_Isti:

De az, ugye, benne van a Bibliában, hogy "A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is."?

Valamint:

"(...)

II. Az Úr napja

"Ezt a napot az Úr Isten adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta!" (Zsolt 118,24)

A FÖLTÁMADÁS NAPJA: ÚJ TEREMTÉS

Jézus "a szombatok első napján" (Mk 16,2) [89] támadt föl a halottak közül. Mint "első nap", Krisztus föltámadásának napja emlékeztet az első teremtésre. Mint "nyolcadik nap", mely a szombatot követi, [90] a Krisztus föltámadásával elindított új teremtést jelzi. A keresztények számára a legelső nap lett, az első ünnep, az Úr napja (hé kyriaké hémera, dies dominica), a latin nyelvekben dominica, vasárnap:

"A Nap napján tartjuk mindannyian összejöveteleinket, mert ez az első nap [a zsidó szombat után], melyben Isten a sötétség és az anyag megváltoztatásával alkotta a világot; és Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt föl a halottak közül." [91]

A VASÁRNAP A SZOMBAT BETELJESEDÉSE

2175 A vasárnap kifejezetten különbözik a szombattól, melyet kronológiailag minden áldott héten követ, s melynek szertartásos előírásait helyettesíti a keresztények számára. A vasárnap Krisztus húsvétjában beteljesíti a zsidó szombat lelki igazságát és hirdeti az ember örök nyugalmát Istenben. A Törvény kultusza ugyanis előkészítette Krisztus misztériumát, és ami abban történt, körvonalakban Krisztus előképe volt: [92]

"Akik a dolgok régi rendjében éltek, új reményhez jutottak, többé már nem a szombatot ünnepelvén, hanem az Úr napja szerint élve, amelyen a mi életünk is támadt Őáltala és az Ő halála által." [93]

2176 A vasárnap megünneplése megtartja a természetszerűleg az emberi szívekbe írt erkölcsi előírást, mely "parancsolja Isten látható kultuszát a mindenkinek szóló közös jótétemény [ti. a teremtés] jegyében". [94] A vasárnapi istentisztelet beteljesíti az ó Szövetség erkölcsi parancsát, átvéve annak ritmusát és szellemét azáltal, hogy minden egyes héten megünnepli a Teremtőt és népének Megváltóját.

(...)"

Bővebbben: www.katolikus.hu/kek/kek02083.html#K2174

I_Isti 2014.12.08. 14:05:16

@bbjnick: " A vasárnapi istentisztelet beteljesíti az ó Szövetség erkölcsi parancsát"

úgy érted, vagy érti a szerző, hogy mind a 613-at?

Beleértve azt is, hogy ne ölj?

Tehát van egy olyan katolikus törvény - ami szerint ha az ember elmegy minden vasárnap misére, akkor ölhet, paráználkodhat, narkózhat?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 14:22:33

@I_Isti:

Szövegértés játszik?

Az Ószövetség erkölcsi parancsa itt az Úr napjának megszentelése.

I_Isti 2014.12.08. 14:26:40

@bbjnick: Hoppá, ez egy olyan ószövetségi parancs, ami nincs benne az ószövetségben, sem az újban?
Mert ugye, ha benne lenne, akkor ide be tudnád írni, ahogy kértem?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 14:33:11

@I_Isti:

"Kiv 20.8
Gondolj a szombatra és szenteld meg.
Kiv 20.9
Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat.
Kiv 20.10
A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek.
Kiv 20.11
Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte."

I_Isti 2014.12.08. 14:36:37

@bbjnick: EZ a szombatról szól, és _nem_ a vasárnapról... :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 14:45:34

@I_Isti:

Ez az Úr által megszentelt napról szól.

Olvasd el újra, majd újra és újra, míg meg nem érted: @bbjnick:

Sok sikert!

I_Isti 2014.12.08. 14:53:00

@bbjnick: Csak a te kedvedért kigyűjtöttem a Bibliából az arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy az "úr napja" miért nem vonatkozhat a vasárnapra...

íme, nézz utána, csak katolikus bibliát használtam

(Röviden: az a kifejezés mind az ó-, mind az újszövetségben hogy "Úr napja" ítéletet jelent, az ítélet napját jelenti, ha nem hiszed, járj utána!)

Jeremiás könyve (Szent István Társulati Biblia)

46 Ám ez a nap Istennek, az _Úrnak napja_; a bosszúnak a napja, hogy bosszút álljon ellenségein; kardja megemészti őket és jóllakik, megrészegül vérüktől. Igen, Isten, a Seregek Ura áldozati lakomát tart észak földjén, az Eufrátesz mentén.

Ámosz könyve (Szent István Társulati Biblia)

5 Az Úr napja Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak! Mi lesz számotokra az Úr napja? Sötétség, nem fényesség! 20Valóban, sötétség az Úr napja, nem világosság, homály, amelyen nem süt át a nap.

Szofoniás könyve (Szent István Társulati Biblia)

1 Hallgassatok el az Úr, az Isten előtt, mert közel van az Úr napja. Igen, az Úr készített áldozatot, ő szentelte meg a meghívottakat. 14Az Úr napja Közel van már az Úr napja, közel bizony, hamarosan elérkezik. Mily szörnyű kiáltozás az Úr napján! Mintha harcos hallatna csatakiáltást.

Izajás könyve (Szent István Társulati Biblia)

13 6Jajgassatok, mert közel az Úr napja! Mint pusztító hatalom közeleg a Mindenhatótól. 9Igen, eljön az Úr rettenetes napja. Bosszúval és izzó haraggal lesz telve, hogy pusztasággá tegye a földet, és kiirtsa színéről a bűnösöket.

34 8Mert az Úr bosszújának lesz a napja ez, a megtorlás esztendeje Sion védelmezőjének.

Ezekiel könyve (Szent István Társulati Biblia)

30 Mert közel a nap, közel az Úr napja, a felhővel borított nap, a népek ideje. 1Az Úr haragjának napja Egyiptom ellen.

Abdiás könyve (Szent István Társulati Biblia)

1 Mert közel van az Úr napja minden nép számára. Úgy tesznek veled, mint te tettél: tetteid tulajdon fejedre hullanak.

Korintusiaknak írt I. levél (Szent István Társulati Biblia)

3 Az (Úr) napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája.

Tesszalonikaiaknak írt I. levél (Szent István Társulati Biblia)

5 Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj.

Tesszalonikaiaknak írt II. levél (Szent István Társulati Biblia)

2 és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna.

I_Isti 2014.12.08. 14:56:28

@bbjnick: Tehát a szombat, az nem vasárnap, kivéve ha mégis?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 15:15:13

@I_Isti:

Egyszer már ezt eljátszottuk "Sion" esetében! Miért van benned ilyen ellenállhatatlan késztetés, hogy rendre demonstráld a tudatlanságodat?

"Magyar Katolikus Lexikon > U > Úr napja

Úr napja, dies Domini (lat.), Jahve napja: 1. →Krisztus második eljövetelének, a →paruziának, az →utolsó ítéletnek ai ideje. – 2. Krisztus feltámadásának napja, →vasárnap. – 3. Az Oltáriszentség ünnepe: →úrnapja **"

lexikon.katolikus.hu/U/%C3%9Ar%20napja.html

I_Isti 2014.12.08. 15:22:47

@bbjnick: Ha meg tudod mutatni a Bibliából, hogy hol van benne az, hogy vasárnap az úr napja, amikor munkaszünetet kell a keresztényeknek tartani, akkor áttérek katolikus hitre!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 16:02:43

Lukács így ír az Apostolok cselekedeteiben:

A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. (ApCsel 20.7)

János pedig így a Jelenések könyvében:

Az Úr napján elragadtatásba estem. (Jel 1.10)

Ezek egyértelmű bizonyítékai a Bibliában, hogy már az apostoli időkben is vasárnap tartották az Úr napját.

I_Isti 2014.12.08. 16:36:04

@bbjnick: Pompás! Persze a lényeg megértéséhez el kellett volna olvasni ugyebár egy kicsit tovább is az Apcsel 20-7-et, de segítek:
"A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni ; és a tanítást megnyújtá éjfélig."

Vagy mondjuk a katolikus Biblia szerint:
"A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét."

Mindenesetre érthető, hogy Pál prédikálás azért esett a hét első napjára, mert _másnap_ el akart indulni. Ez bizonyíték arra, hogy Pál _életében legalább egyszer_ vasárnap prédikált, de arra ugyan nem, hogy vasárnap volt _általában_ a keresztények istentiszteleti napja.

A Jelenések 1:10 pedig némileg szofisztikáltabb fordítás szerint "szellemben voltam/lettem az Úr napján" -- ami megint csak nem azt jelenti, hogy az Úr napja vasárnapot jelent, hanem valószínűbb az, hogy azt jelenti, hogy az apostol szelleme betekintést kapott az Úr napjának eseményeibe...

(A károli-fordítás alapján például ugyanez így hangzik: "Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,")

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 17:19:44

@I_Isti:

Ha a szombatot tartották volna, akkor a szombatot követő másnapon miért tartottak volna kenyértörést, ha már azt előző nap megtartották?:-)

A Korintusiaknak írott első levélben Szent Pál:

"1Kor 16.1
Ami a szentek javára való gyűjtést illeti, ti is úgy járjatok el, amint Galácia egyházainak meghagytam.
1Kor 16.2
A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor kelljen gyűjteni, ha majd megérkezem."

:-)

Ami pedig az Úr napját illeti, a Didakhéban, amely nem lehet sokkal "fiatalabb" irat, mint a Jelenések könyve ez áll: "Az Úr napján gyűljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok hálát, előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok."

I_Isti 2014.12.08. 18:01:32

@bbjnick: A diadaché _nem_ része az újszövetségi kánonnak. A jelenések könyve pedig kb a 90-es években keletkezett.

"Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Filippiből, és menénk ő hozzájok Troásba öt nap alatt; hol hét napot tölténk.
A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni ; és a tanítást megnyújtá éjfélig."

Tehát: Pál apostol és munkatársai Troásba érkeztek, Filippiből. Troásban töltöttek egy egész hetet, a szövegből nem egyértelmű, hogy Pál egész héten prédikált-e, vagy pedig csak a Troásban töltött hetük utolsó napján - ami a hét első napja.
Ha a "kenyerek megszegése" alatt az Úrvacsorát értjük, akkor valószínűen ez akkoriban nem a manapság szokásos minden vasárnapi ostyát jelentette, hanem azt az istentiszteletet, amikor az úrvacsorai közösségre sor kerül. (Nem véletlen az, hogy Pál előtte hosszasan tanította a tanítványokat, tehát nem az éppen megtért keresztényeket, hanem Krisztus olyan tanítványait, akikről a Biblia állítja azt, hogy tanítványok - ennek ellenére úgy látszik, hogy Pál fontosnak tartotta a _hosszas_ tanítást - akár az Úrvacsoráról is, hiszen csak a 11. versben olvassuk azt, hogy "11. Azután fölméne, és megszegé a kenyeret és evék, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén, úgy indula el.". )
ha a tanítás _előtt_ szegte volna meg a kenyeret - került volna sor az Úrvacsorára - akkor miért írná a Biblia azt, hogy a hajnalig tartó virrasztása _után_ tette azt meg?

(Egy normális keresztény közösségben elég erőteljes súlya van az Úrvacsorai közösségnek - mivel a Biblia azt állítja, hogy ha valaki méltatlanul eszi az Úr testét, és issza a vérét akkor az ítéletet eszik, és iszik, ezért a prédikátorok felkészítik a gyülekezetet az úrvacsora előtt arra, hogy lehetőleg ez ne következzen be.)

Az, hogy Pál utasítása alapján a a korinthoszi gyűjtés vasárnapra esik ugyancsak nem bizonyítéka annak, hogy az istentisztelet is vasárnap van, - mondjuk nem is zárja ki - az viszont fontos, hogy a gyűjtés elsődleges célja a jeruzsálemi zsidó-keresztény gyülekezet anyagi szükségeire való gyűjtés, sőt Pál még azt is hozzáteszi, hogy ő csak akkor fog a korinthosziak adományával együtt Jeruzsálembe utazni, ha az adomány megfelelő mértékű lesz... "Ha pedig megéri, hogy én is elutazzam, akkor velem jönnek. "

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 18:17:41

@I_Isti:

"A diadaché _nem_ része az újszövetségi kánonnak. A jelenések könyve pedig kb a 90-es években keletkezett." --- írod.

Mindazonáltal a Didakhé a legrégibb nem biblikus, általánosan hitelesnek elfogadott, keresztény szövegemlékünk Kb. 100 és 110 között született:-)

"...Pál fontosnak tartotta a _hosszas_ tanítást..." --- írod.

Hallottál már olyat, hogy a zsidók a szombatot elhalasztják vasárnapra vagy a keresztények a vasárnapot hétfőre "ok miatt":-)?

Bell & Sebastian 2014.12.08. 19:06:33

@bbjnick: Ez közkeletű tévhit, hogy a magyar hét vasárnappal kezdődik. Valamikor azzal kezdődött, a németeknél máig a szerda a hét közép (Mittelwoch / Mittwoch), miként a pogány (és zsidó) hagyomány szerint is. Ugyanígy az angolszászoknál és Japánban.

Ha Dies Domini a vasárnap, Feria secunda a hétfő, Feria tertia a kedd..., akkor hogyan pihent meg az Úr a hetedik napon? Sehogyan. Az Úr napjának nincsen köze az Úr pihenőnapjához.

Ez nem ellentmondás, míg a zsidók az Úr pihenőnapjáról emlékeznek, mi, keresztények a feltámadásáról, ami vasárnapra esett (harmadnapon feltámadt).

A feloldás az (a kettő integrálása); hétfővel kezdjük a hetet. Mindenki vasárnap pihen.

I_Isti 2014.12.08. 19:10:25

@bbjnick: még mindig nem találtál a Bibliában példát arra, hogy 1) vasárnap lenne a keresztények szombatja, 2) munkaszünetnek kellene lennie.
A káma-szutrából, meg a korából nem ér érvelni...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 19:25:14

@I_Isti:

Én tisztességesen érveltem, ha neked ez nem megy, akkor sajnálom. Számomra túl fontos téma ez ahhoz, hogy trolldagonyába vessem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 19:28:45

@Bell & Sebastian:

Már a trollok sem a régiek! [........../.]

Bell & Sebastian 2014.12.08. 19:38:09

@bbjnick: Visszasírjuk még Mindent Megoldó Biboldó másodnicket ehelyett, e helyett.

Jean Sol Partre 2014.12.08. 23:57:44

"Ezzel el is érkeztünk a keresztények második érvéhez, ami a szabad vasárnap mellett szól. Így hangzik: a vasárnap ünnep volta nektek, nem keresztényeknek is értékes lehet."

Engedtessék meg, hogy azt én magam döntsem el, nekem mi az értékes. Főként, hogy egy kisebbség akarja most a többségre erőltetni az akaratát, szóval inkább fogadjátok el, kedves keresztények, hogy nektek is értékes lehet az, ha nyitva vannak a boltok. Hiszen nem kötelező igénybe is venni, nyugodtan ünnepeljetek otthon, menjetek templomba, töltsetek értékes időt a családotokkal. De legyetek kedvesek ne pofázzatok bele abba, hogy más vallású emberek mikor mit akarnak csinálni.

Mit szólnátok ahhoz, hogy ha mondjuk szombaton még a villanykapcsolóhoz sem nyúlhatnátok és tüzet sem gyújthatnátok? Csak mert jelentős népesség él itt, akinek ez lenne a fontos.

Bell & Sebastian 2014.12.09. 00:26:43

@Jean Sol Partre: Továbbra is azt vehetnél, amit csak akarsz, némi megkötéssel. Ki beszél itt általános demokráciáról? Először is népképviseleti-, másodszor; akkor minden ingyen lenne (egy ideig) és házhoz hoznák, ki se kellene mozdulni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.09. 04:01:42

@Jean Sol Partre:

Szó sincs keresztény kisebbségről! Magyarországon a lakosság több, mint 52%-a valamely keresztény felekezet hívének vallotta magát a 2011-es népszámláláson.

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf

I_Isti 2014.12.09. 10:14:09

@bbjnick: Nem, egyáltalán nem érveltél tisztességesen. Az érveléseid nagy része Biblián kívüli forrás volt - beleértve a katolikus katekizmust, és a didakhé című apokrif iratot.
Természetesen a Bibliából nem tudod bebizonyítani azt, hogy a keresztényeknek az "Úr napja" vasárnapot kellene hogy jelentse, mert az Úr napja - ahogy azt bebizonyítottam a Biblia alapján: az ítélet napja. A Bibliából azt sem tudtad bebizonyítani, hogy a keresztények az első században a vasárnapot jelölték ki istentiszteleti napként.
Azt pedig még annyira se voltál képes bizonyítani, hogy a Biblia szerint a vasárnapnak munkaszüneti napnak kellene lennie.

I_Isti 2014.12.09. 13:19:49

@bbjnick: Példa arra, hogy Pál apostol _szombaton_ tartott istentiszteletet:
Apcsel. 16 13. És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.

Apcsel 17. 2 Pál pedig, amint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból,

-- hooppá -- Pál apostolnak _szokása_ volt, hogy szombaton a zsinagógában "vetekedett" a zsidókkal
Nem egyszer, nem kétszer, hanem az volt a _szokása_.

Apcsel 17: Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pált Silással egyetemben Béreába; kik mikor odamentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába.
-- Nyilván megint szombatról van szó...

Apcsel 18. 4 Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.
-- nahát nahát, még mindig ez a fránya szombat...

Apcsel 18 26
És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Priscilla, magok mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát.
-- jé, Apollós is szombaton kezdte...

Apcsel 19 8
Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.

-- jé, már megint a zsinagóga, talán csak nem szombaton...?

Lehet, hogy többet kellene a Bibliát olvasnod?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.09. 13:48:54

@I_Isti:

Ha te zsidókat akarsz téríteni, akkor hová mész? A zsinagógába. És, nyilván, akkor, amikor azok ott vannak: szombaton.

Hol tartanak a Bibliában keresztény istentiszteletet, hol törnek kenyeret szombaton?

I_Isti 2014.12.09. 14:07:50

@bbjnick:
Apcsel 5.42: És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.

A helyes válasz a kérdésedre ez: mivel a "minden nap" kifejezés nem azt jelenti hogy "minden nap, kivéve a szombat" ezért tessék, íme a bizonyíték arra, hogy minden napon, beleértve a szombatot - a tanítványok házanként - és A Templomban tartottak keresztény istentiszteletet.

Apcsel 2:46. És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.

-ugyancsak: minden nap, beleértve szombatot házanként megtörték a kenyeret.

Nincs kiemelve a vasárnap.

Jean Sol Partre 2014.12.09. 15:05:27

@Bell & Sebastian: ezt szerintem túl gyorsan írtad, vagy én vagyok fáradt, de nem értem az összefüggést a válaszod és aközött amit én írtam. Mi lenne ingyen, milyen demokrácia?

Jean Sol Partre 2014.12.09. 15:07:31

@bbjnick: piréznek meg jedinek is vallották magukat emberek, ez nem sokat számít. Ha nálunk is lenne egyházi adó mint mondjuk Németországban, a fele se lenne keresztény. Szerinted az 52%-bol hány gyakorolja a vallását bármilyen szinten is?

Bell & Sebastian 2014.12.09. 19:23:40

@Jean Sol Partre: Nyugoggyá meg, 1.200 euróért inkább lenne keresztény, mint 80 ezer forintért bibsi-libsi-köcsög.

Bell & Sebastian 2014.12.09. 19:26:38

@Jean Sol Partre: Egyelőre a kormány kormányoz, a szavazók bekiabálnak, a népképviselők pedig képviselik a népet. Szar ügy, ha ezt pont tőlem kellett megtudnod.

Jean Sol Partre 2014.12.09. 20:43:53

@Bell & Sebastian: ki kell ábrándítsalak, arrafelé a kereszténységért nem fizetnek

ingyenebed 2014.12.09. 20:46:40

@bbjnick:

haggyámá evvel a keresztény hazudozással.

a 2001-es népszámlálásban konkrétan nem volt a listában, hogy ateista. az "egyéb, éspedig:"-hez lehetett beírni, ha éppen valakinek eszébe jutott.

2.
a sok idióta agymosott azt hiszi, hogy ha meg van keresztelve, akkor be kell írni, hogy mondjuk rom kat, mert az a "hivatalos", meg "abból nem lehet baj".

lófsz a seggetekbe.

ha azt a kérdést tenné fel a népszámlálás, hogy hisz-e istenben, és utána azt, hogy milyen felekezetű, akkor derülne ki hány vallásos van.

szándékosan nem ezt kérdezik. mind 2001-ben, mind 2011-ben fidesz kormány volt. ma már mindenkinek világos, hogy a ksh szándékosan hazudik a fidesz érdekei szerint.
ki lett adva, hogy azt kell kihozni, hogy vallásosak az emberek.

Jean Sol Partre 2014.12.09. 20:48:44

@Bell & Sebastian: és ezt a posztot a kormány írta, vagy a népképviselet?

Bell & Sebastian 2014.12.10. 00:32:49

@Jean Sol Partre: MK írta, honnan tudjam én azt, hogy melyik zsebére fütyül?

Nagyszerű, hogy előrángattad a német Alaptörvényt.

www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html

Éppen itt áll -az egyházakról és egyházadóról szóló részben- hogy vasárnap senki nem dolgozik.

Art. 139
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.

Bell & Sebastian 2014.12.10. 00:35:02

@ingyenebed: Hasonlókat beléd is, kedves gyógypedagógiai alanya a nemzet napszámosainak.

I_Isti 2014.12.10. 08:20:46

@ingyenebed: A magyarországi vallások támogatásának mérésére a népszámlálásnál sokkal jobb mérőszám az 1%-os adófelajánlásokat tevők száma és felekezetek közötti megoszlása:

Egyház neve 2013 2013/2012
Magyar Katolikus Egyház 660 767 fő
Magyarországi Református Egyház 234 265 fő
Magyarországi Evangélikus Egyház 62 050 fő
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 23 257 fő
Magyarországi Baptista Egyház 25 543 fő
Hit Gyülekezete 28 470 fő
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 6 888 fő
Tan Kapuja Buddhista Egyház 8 169 fő
Gyémánt Út Buddhista Közösség 6 426 fő
Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 9 676 fő

Mivel a NAV elnöke egy Vida Ildikó nevű, korrupciós tevékenysége miatt az egyesült államokból kitiltott ember, ezért egyáltalán nem biztos, hogy ezek mögött a számok mögött nincs enyhe részrehajlás, de még így is egyértelműen látszik, hogy a magyar társadalom nagy része nem azonosul egy keresztény felekezet tanításaival sem, még annyira sem, hogy - az egyébként neki valódi anyagi teherviselést nem jelentő lehetőséggel némi aprópénzhez juttassa az általa preferált felekezetet...

Jean Sol Partre 2014.12.10. 09:16:05

@Bell & Sebastian: és szerinted ők is most vezették ezt be?
Amúgy nem lenne ellenemre, ha nálunk is minden pont úgy lenne, mint Németországban.

Bell & Sebastian 2014.12.10. 19:11:41

@Jean Sol Partre: Ránézésre úgy tűnik, hogy 1919 -óta van érvényben, amikor is nekünk éppen más természetű problémáink adódtak a fellendülő bőrkabát konjunktúrával.

ingyenebed 2014.12.10. 23:59:31

@Bell & Sebastian:

nekem egy nem létező istenhez imádkozó agymosott fsz ne ugasson, hanem húzza meg magát.
és örüljön neki, hogy a rómaiak is meg komcsik is sajnos félmunkát végeztek.

Bell & Sebastian 2014.12.11. 00:26:25

@ingyenebed: Erre adok még egy hát. Így neked öt van: HHHHH.

Tündér_Lala 2014.12.11. 09:17:46

A kérdést meg kellene fordítani. Jelentkezzen, aki szeretne szombaton, vasárnap dolgozni.

Bell & Sebastian 2014.12.11. 16:59:36

@Tündér_Lala: Ötven és száz százalékos felárral? Mint valamikor, amikor tényleg csak akkor rendeltek be, ha nagyon fontos volt, például a technológia folytonosság miatt?

Jut eszembe, ha megint német kútfőből merítünk, akkor a kérdés letudva.

egysmás 2014.12.12. 06:58:14

@Bell & Sebastian: Amíg a fidesz meg nem változtatta a Munk a Törvényykönyvét addig ekkora volt ám a felár!

Aztán jött a fidesz és hatalmas bölcsességében megváltoztatta.

És most ez indok?

Hát ilyen egy aljas, undorító féregnek teszik lenni???!

Amúgy a németeknél szabad néhány sörrel vezetni.

Miért is nincs annak a szabályzásnak az átvétele napirenden? Ha már a németek.

Bell & Sebastian 2014.12.12. 11:28:23

@egysmás: Miért rajtam, undorító férgen kéri számon a Fidesz bűneit? A mértékletes sörivás engedélyezése a németeknél sem azt jelenti, hogy nem osztják meg a kárt, ilyen esetekben. Magyarán: tartománya és biztosítója / bírósága válogatja az elbírálást.

De rendőr nem büntet határérték alatt - ez tény.

A magyar valóság -ezzel szemben- pedig az, hogy még így is túl sokan vezetnek _súlyosan_ piásan, legújabban bedrogozva.

Nem vagyunk fegyelmezett, törvénytisztelő népség, tisztelet a kivételnek. Mi a rohadt alma szoktunk lenni a gyümölcsös kosárkában - ideje belátni.

egysmás 2014.12.13. 07:36:44

@Bell & Sebastian: Ezért:

"Ötven és száz százalékos felárral? Mint valamikor, amikor tényleg csak akkor rendeltek be, ha nagyon fontos volt, például a technológia folytonosság miatt?"

És ez: "Jut eszembe, ha megint német kútfőből merítünk, akkor a kérdés letudva. "

Arra elég érettek a magyarok, hogy megtiltsák nekik a vasárnapi plázázást, de arra nem, hogy ihassanak egy-két sört vezetés előtt?

"
A magyar valóság -ezzel szemben- pedig az, hogy még így is túl sokan vezetnek _súlyosan_ piásan, legújabban bedrogozva."

jaja! Ha ugyanaz a büntetés egy sörért, mint a végigbulizott éjszaka utáni vezetésért, akkor nem érdemes megállni egy sör után.
Szóval, megen az a helyzet, hogy a szabályozás az oka a viselkedésnek.

Bell & Sebastian 2014.12.14. 01:07:55

@egysmás: Szerintem inkább a sűrű sötétség. Valamikor apósom Zsigájával én is inkább a nyulakat kergettem földúton, két sör után. Sikk volt inni, tellett rá és intelligencia függő volt, mit és mennyit. Úgy értem, minél drágábbat és többet!

Mikor megszaporodtunk az autóban, gyorsan abbamaradt. A gépjármű fegyver.

2014.12.14. 01:20:22

"Mindannyian tudjuk, hogy a magyar emberek azt viselik a legnehezebben, ha meg akarják nekik mondani, hogyan kellene élniük. Ez a magyarok egyik legvonzóbb tulajdonsága. Született várvédők. Mi pedig nem vagyunk sült bolondok, hogy meg akarjuk mondani az embereknek, hogyan is töltsék a vasárnapjaikat. Élni és élni hagyni, ez a mi politikai filozófiánk.”

Ovi a vasárnapi bezárásról. Tényleg megbuggyant :(

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.14. 12:17:06

@Lion K:

Nem buggyant meg, "csak" köccse van. OV többször játszott már ilyet: az emberi méltóság kérdésétől a tandíj-kérdésig számos témában tett már hasonló szintű megnyilatkozásokat a gordiuszi csomókat átvágandó...

Bell & Sebastian 2014.12.14. 23:40:45

@bbjnick: Pontosan ez a mondat szúrta ki a saját fülemet is. Már nem merjük felemelni a födőt, hátha előbújik a lábosból Ovi feje, hogy közölje; tegyél bele még egy sárgarépát és sózd meg, erre azt mondja, hogy élni és élni hagyni. Kérem, felemelt kézzel, lassan hátrálva hagyja el a fazekamat! Söprés.

picur3ka 2014.12.15. 00:02:21

Na jó, de

Roma országnak... hej, cigánytörvényt nem lehet írni

Nem tudom, nem tudom, micsinálnék a helyében.

Mer a mai népnek meg kell mondanni, hogy hova tegyen hány répát, érted?

huKKK 2014.12.27. 19:23:01

Hát ez gáz.
Az ateisták is jobban értik és alkalmazzák a bibliát, mint Mike úr.

zuglo007 (törölt) 2014.12.27. 20:54:52

@Bell & Sebastian:

vki piásan is biztonságosabban vezet mint más józanul...

Bell & Sebastian 2014.12.27. 23:21:51

@zuglo007: Egyetlen ilyen ember van csak - mégis mindenki ismeri.

mrZ (törölt) 2015.01.10. 11:30:05

@Lion K:

Tesco?

Tavasszal kiderült hogy turbózzák a profitjelentést.
2 hónapja teljes menedzsment cserét kezdtek, mert lemínősítette a fitch és moody az adósságképességet.
Tegnapelőtt leminősítve a "junk" kategóriába.

A vasárnapi zárvatartással jól járnak, arra lehet fogni a költségcsökkentést, a tömeges kirúgásokat.

Itt egy alaposabb elemzés: www.streetinsider.com/Credit+Ratings/Moodys+Cuts+Tesco+plc+to+Junk/10150317.html

És ez még csak a vihar előtti csend, mindig ez van.
süti beállítások módosítása