Nyugat, modernitás, reakció – válasz TGM-nek
2014. február 11. írta: ___________________ (törölt)

Nyugat, modernitás, reakció – válasz TGM-nek

szent_laszlo_hermaja.jpg

 „Az ember csak úgy válhat igazán emberré vagy igazán önmagává, ha túllép (transzcendál) az emberi létezésen” (Viktor Frankl)

Napkelet és napnyugat címmel írt esszét a Népszabadságba február elején Tamás Gáspár Miklós. Írásában a Nyugat, a nyugatosság és a Kelet, a keletiesség fogalmait boncolgatja, s végül azzal a konklúzióval zár: „A kultúraföldrajzi metaforika használhatatlan és káros. Nem nyugatinak kell lennünk, hanem szabadnak”.

Reakciósként nem tudok egyetérteni TGM esszéjével, de annak ívének, eszmetörténeti megalapozottságának alapvetően örülök. Ezen a szinten kellene vitákat folytatnunk.

Az ellenérveket kénytelen vagyok nagyon messziről indítani. A modernitás előtti koroknak két olyan fő kérdésköre, két fő problémafelvetése van, amelyekre a modernitás (a „nyugatosság”) nem képes megfelelő választ adni. A modern ember gyakran magát a problémafelvetést sem érti, avagy rég elfelejtette. Mivel ezek a kérdések életünk legalapvetőbb kérdéseit feszegetik, emiatt a modern világ képtelen az emberek legalapvetőbb érzelmi igényeit is kielégíteni. Például ezért is van szükség, igény és kereslet olyan, százmillió dolláros költségvetésű pótcselekvésekre, mint a hollywoodi szuperprodukciók, amelyek azzal, amit álomképként létrehoznak, azt mutatják meg, ami nincs.

Már a kereszténység előtt voltak filozófusok, a sztoikusoktól a buddhistákig, akik megkérdőjelezték, hogy vajon jó-e az embernek a saját vágyait és saját gőgjét követve élnie? Az az ember boldog-e, akinek minden kívánsága teljesül? Aki soha nem kap kritikát, amelyet lealacsonyítónak érezhetne, soha nem kell vágyait korlátoznia, soha semmi előtt nem kell fejet hajtani, soha senkihez és semmihez képest nem kell kisebbnek éreznie magát? Vagy pedig éppen fordítva van-e: a vágy és a gőg, tehát végső soron az egó-e a boldogságunk legfőbb akadálya? Azaz, kedves TGM – pontosan mire is legyünk szabadok?

*

A másik kérdés, elismerem, nem kapcsolható ehhez annyira könnyen. Ez pedig az emberi természet kérdése, a kultúrától és a baloldaliaknak oly kedves történelmi-hatalmi „társadalmi konstrukcióktól" megfosztott, nyers emberi természet kérdése. Azaz egyfelől az ember biológiai, természeti, ősemberi, nem történelmi-szociológiai, hanem antropológiai természete; másfelől pedig – amennyiben ilyesmiben hiszünk  az ember veleszületett, nem haladás révén kialakult, spirituális-lelki-természetfeletti természetének kérdése.

Ahogy természet a nő minden erényét, gyöngédségét, sokoldalú, sokfelé figyelő gyakorlati eszét, a más ember érzéseinek pontos érzékelésének képességét úgy alkotta meg, hogy csecsemők, gyermekek gondozására és nevelésére, nyiladozó elméjük tanítására képessé tegye; úgy a férfit pedig aképpen, hogy a család és a törzs számára minél több erőforrást biztosíthasson, akár mások kárára is. Így legalapvetőbb természetünkből következik a három nagy történelemformáló férfitulajdonság: a saját csoporthoz való hűség, a saját csoporton belüli hierarchiák felállítása, és a más csoportokkal szembeni küzdő- vagy versenyszellem.

Elismerem, hogy ezt a két kérdést nem egyszerű összehozni. Első ránézésre talán semmi más nem kapcsolja össze őket, mint hogy a modern világ (azaz a Nyugat) mind a kettőt tagadja. Hiszen régi korokban egy Koppány-forma, vagy viking-forma barbár” vezér a második problémakör által felvetett szerepnek remekül megfelelt, de az elsővel nem sokat foglalkozott. Egy buddhista vagy keresztény szerzetes számára ugyanakkor az első problémakör lett volna a magától értetődő; a másodikat inkább undorodva utasította volna el, mint a világ”, az együgyűek buta életmódját. Csak ritkán sikerült a történelem színpadára olyan embereknek fellépniük, akik mindkét szinten nagyok tudtak lenni: tehát egyszerre voltak jó értelemben alázatos, kis egójú, életüket nem saját gőgjük körül forgató emberek és vérbő, harcos férfiak – a filozófuscsászár Marcus Aureliustól a buddhista Ashókán át a Szent László-típusú keresztény lovagkirályokig.

*

A tipikus modern ember az első problémakört hajlamos tökéletesen félreérteni (a másodikat meg lefasisztázni, pedig a fasizmus jellegzetesen modernista jelenség), és azt hinni, hogy valamiféleképpen az önzés kérdéséről van szó. Valójában az önzés egész kérdésköre, problémaköre jellegzetesen modern torzulás. A modern világban az önző embert úgy fogják fel, hogy a szabadon lebegő, atomizált, csak saját vágyaikat követő individuumok egyike-másika a másik érdekeinek (értsd: vágyainak) kárára érvényesíti saját érdekeit (értsd: vágyait). Amikor ezt próbálják megoldani, akkor következik aztán a liberalizmusra a szocializmus kísérlete: a szabadon lebegő individuumok önzetlen közösségének ötlete, azaz a fából vaskarika abszurduma.

Természetesen, valójában NEM az önzés kérdéséről van szó. A pre-modern ember számára ez nagyon fel sem vetődik. Ő nem individuum, hanem egész életét és személyiségét a csoportban betöltött szerep, azaz a többi emberrel szembeni kötelezettségek és függési viszonyok határozzák meg. Így aztán a pre-modern ember igen nehezen tudna úgy haszonhoz jutni, hogy legalább szűkebb családjának az előnyös ne legyen, így önzésében mindig van önzetlen elem is. És mivel az élete a csoport érdekeinek előmozdításáról szól, ezért nyilván abból a haszonból maga is részesül, ezért ez önzés és altruizmus ellentmondása fel sem vetődik. Vagy nem sűrűn – a pre-modern ember pusztán beleszületik egy csoportba, szolgálja annak érdekeit és részesül annak előnyeiből.

Nem, az egó problémájának kérdése egyáltalán nem az önzés kérdése, hanem az énközpontúságé. Ezt Carnegie a Sikerkalauzában úgy fogalmazza meg: a legtöbb ember számára a legfontosabb önmaga fontosságának tudata. A fő probléma tehát, hogy az ember önmagát látja saját élete filmjének főszereplőjének, és nem képes önmagát egy nagyobb egység kevésbé fontos részeként látni. Nem képes önmagát arisztoteleánus módon, célra irányuló eszközként látni. Az ember legnagyobb baja, hogy önmagát tekinti öncélnak.

A pre-modern világ ezt úgy oldotta meg, hogy a csoporthűségen, a csoporton belüli hierarchián keresztül az ember önmagát egy a csoportjában betöltendő szerepként, „programként” látta, nem pedig individuumként. Ez kapcsolat össze a fenti két kérdéskört. Látszik ez például a középkori, a reneszánsz előtti festészeten, amely nem igazán törekedett ábrázolni egy-egy király arcvonásait, tehát egyéni karakterét és jellegét; hanem inkább személyében a királyság, a király lét funkcióját, szerepét, kötelmeit és erényeit próbálta allegorikusan ábrázolni.

A modernitás – a nyugatosság  legfőbb narratívája a felszabadítás, az emancipáló lendület, a libération. Ám a probléma, hogy amit felszabadít, az nem pusztán az ember, hanem az egó. Pontosabban az egót korlátozó, csökkentő szerepkörök alóli felmentés. Beszélhet a modernista ember humanizmusról, együttérzésről, az emberi szenvedés csökkentéséről – ami valójában történik, az az egó felszabadítása, mindennek tagadása, amit az egó problémájáról a régi filozófia és vallás mondott. A modern ember valahogy úgy képzeli el a boldog embert, hogy annak minden vágya teljesül, csak dicséretet hall és felmagasztalást, és sohasem kényszerül megalázkodni.

Pedig valójában az ilyen ember a legszerencsétlenebb. Ezt gyakorlatilag minden pre-modern filozófia és vallás leírta! De általában némi élettapasztalattal ez egyszerűen érezhető is. Vagy hogy egy modern pszichiátert, a holocaust-túlélő Viktor Frankl-t idézzük: „Az ember csak úgy válhat igazán emberré vagy igazán önmagává, ha túllép (transzcendál) az emberi létezésen. Úgy válik azzá, ha nem az önmegvalósításra összpontosít, hanem ha elfelejti önmagát, ha átadja önmagát, nem foglalkozik önmagával és kifelé fókuszál.”

*

Ez kapcsolja össze a két problémakört. A modernitás, a liberalizmus a férfitermészetből következő csoporthűség, csoporthierarchia és küzdőszellem alól óhajt felszabadítani. Mivel ezek a fix feladatok az egót korlátozták és az embernek önmagán túlmutató helyet és célt adtak, ez az emancipációs folyamat végső soron az énközpontú ember modelljét hozta létre. A humanizmus emberközpontúnak mondja magát, ám valójában egóközpontú felfogás.

A sztori jóval régebbi a francia forradalomnál. Már Hobbes világképe is az önnön érdekeitől hajtott embert írja le. Kant lényegében a racionalitásból következő autonómia – mint nem célra irányuló eszköz, hanem pusztán öncél – programjával az egó felszabadításának programját írja le. Azaz a felvilágosodás leszámolt az arisztoteleánus felfogással, miszerint minden élő szervezet önmagán túlmutató célra, funkcióra irányul.

Majd mikor ez a program sikerült  létrejött a szabad és egyenlő liberális világ –, akadt, aki rájött, hogy az új, önző individuum bizony a maga módján elnyomóbb lehet, mint a régi világ, a hierarchikus szerepkörök embere. Akadt, aki rájött, hogy a nagytőkés, kapitalista új urak bizony rosszabbak lehetnek a régi arisztokratáknál. Az egyenlőség elve miatt az egót többé nem korlátozta a noblesse oblige. A szabadság elve miatt megszűntek a hatalmasokat korlátozó személyes hierarchiák, személyes, „arcos” függési-hűségi viszonyok, a felül lévő kötelező gondoskodása a saját, tőle függő, személyes jobbágyáról-cselédjéről. Az új, szabad világban a gátlástalan, önérvényesítő kapzsiságnak nem sok korláta maradt. Ekkor, ezért jött a szocializmus ötlete: az abszurd ötlet, hogy csoportképző identitás, csoportérdek és a csoporton belüli hierarchia nélkül is valahogy lehet olyan embert alkotni, aki nem zsákmányolja ki szemérmetlenül és főként nem tekinti pusztán tárgynak a másikat.

Persze aki hisz Hegelnek és Marxnak, a dialektika elvének, annak a szocializmus pusztán csak a feudalizmus tézisének és a liberális individualizmus antitézisének magasabb szintű szintézise. Számunkra viszont inkább csak kétségbeesett kármentési kísérlet.

*

A posztmodern baloldal  szóval a TGM-féle gondolkodásmód  egyik legalapvetőbb, legérdekesebb gondolata a tárgyiasítás, az objektifikáció problémája. Ők abból indulnak ki, hogy kanti logikával az ember autonóm öncél, nem pedig adott célra irányuló entitás (anti-Arisztotelész). Tehát ha az ember ömagát nem, de a másikat célra irányuló eszközként kezeli  persze saját, személyes, egóvezérelt vágyainak céljaira, mert a modernitás más célt ugye nem ismer –; akkor egyrészt elvi hibát követ el, mert nem-racionális, nem-automóm tárgynak kezel valamit, ami racionális és autonóm; másrészt pedig hajlamossá válik a kegyetlenségre, a kizsákmányolásra, az elnyomásra. Felvetésük szerint az együttérzés, a humámum hiányának oka a másik ember tárgynak tekintése. Miért? Mert a döntéshozó önmagát nem tekinti tárgynak? Mi tehát a megoldás? Legyen mindenki teljesen autonóm, azaz használja önmagát saját vágyainak eszközéül, és nagyobb, magasabb célt ne ismerjen? Mert vajon az ember eszköznek tekintése a kizsákmányolást, a brutalitást, az elnyomást, az együttérzés elfelejtését szüli?

Holott világosnak kellene lennie, hogy volt és van alternatíva. Ha aki felül van, önmagát sem tekinti autonóm individuumnak, hanem célra irányuló eszköznek, akkor ő másokat eszköznek tekintve sem fog embertelenül bánni velük! Mert minden együttérzés alapja, hogy másokkal úgy bánjunk, mint önmagunkkal. Ebből tehát természetes módon következik az empátia és a szimpátia. Különösen akkor, ha ez a cél, amire a döntéshozó önmagát adottnak tartja, éppen a csoport jóléte; amiből természetes módon következik, hogy a csoporton belül az erősek, a hatalmasok különös gonddal figyeljenek az alul levők, a gyengék, az alávetettek jólétére.

Egy dolgot jegyezzünk meg: csak az az ember bánik a másikkal tárgyként, aki önmagát öncélnak tartja. Azonos célt szolgáló bajtársak között nincs objektifikáció. Ha kemények is, definíció szerint nem embertelenek, azaz nem tekinthetik a másikat valamiféle nem-emberi tárgynak, nem tekintik a másikat alapvetően önmaguktól különbözőknek. Mert mind úgy állnak hozzá, hogy ők mind célra irányuló eszközökként léteznek, maximum más és más célokra. Hogy egészen világosak legyünk: abban talán egyetérthetünk, hogy az együttérzés, a humánum alapja, hogy a másik embert és önmagunkat valahol ugyanannak a „dolognak” tekintsük – mindegy, hogy az a „dolog” micsoda. Így aztán az együttérzés két határértéke az, ha a másikat és önmagunkat egyaránt autonóm individuumnak tekintjük, vagy ha a másikat és önmagunkat egyaránt célra irányuló eszközként fogjuk fel.

Azt már mondani sem kell, hogy ahol az egyenlőséget és szabadságot természetesnek, emberi jognak veszik; ott, ha valakit bármi okból meg kell fosztani tőlük, akkor azt – igazolásul  nem fogják embernek tekinteni, nem fognak vele emberi lényként bánni, és ő maga is attól fog szenvedni, hogy valamiféle nem-emberi lénynek fogja önmagát is tekinteni. Ez az, amit a baloldali írók jól le tudtak írni a szépirodalmi művekben, hogy például a 20. századi börtön vagy hadsereg hogyan dehumanizál. Hogy miért dehumanizálnak? Mert szabadságra és egyenlőségre nyilván nem épülhetnek, és mivel a modern világ logikája szerint az minden embernek jár, hát megpróbál úgy tenni, mintha nem emberi lényekkel dolgozna, hanem feldolgozandó tárgyakkal.

Hogy mindenki pontosan értse a dolgot: a feudalizmus az önmagukat és másokat is eszköznek tekintő emberek közösségének is felfogható. Az önmagukat öncélnak tekintő liberális polgárok emancipációja létrehozta a kapitalizmust, de ennek ára a másik ember, például a bérmunkás vagy a prostituált eltárgyiasítása lett. A marxizmus a minden embert öncéllá emelő második forradalmat ígérte. Nem működött és nem is fog. Vajon nem lenne ideje visszatérni valahogy, valamennyire a középkor ethoszához, az egymást és önmagunkat is egy jobb célhoz vezető eszköznek tekintő gondolkodásmódhoz?

*

Ez a fajta felismerés volna a reakciósság lényege. És igazából nem is bonyolult. Szolgálatot teljesíteni, fix szerepet betölteni egócsökkentő tevékenység. Hatalmat mások érdekében gyakorolni még inkább az, mert ilyenkor nem csak testünk, de elménk, döntéshozó racionalitásunk is mások javát szolgálja. Zsarnoknak lenni nem jó. Individualista minizsarnoknak, aki szintúgy csak önnön kényéért-kedvéért él, de szolgája pusztán csak önmaga, szintén nem annyira jó.

Roppant jellemző erre a posztmodern baloldali – de elég régi, Kanttól eredő  világképre, hogy egyik oldalon tárgyat, objektumot lát; a másik oldalon pedig döntést hozó, racionális szubjektumot, kvázi Tiszta Észt. Az objektumnak nincs célja, maximum célokra használható; a szubjektum pedig önmagából eredően, autonóm módon célokat hoz létre.

Ami tökéletesen hiányzik a posztmodern, haladó, nyugatos rendszerből, az a biológiai lény, az élő szervezet fogalma, akinek adott módon van célja, funkciója – ami természetes módon adott célokra irányul. Vegyük példának a rókát: a róka azért létezik, hogy nyúlra akarjon vadászni és kisrókákat akarjon csinálni. A róka: program, funkció. És az embernek is van funkciója, csak egy magasabb, eszesebb, és talán nemesebb szinten.

Mindez első körben az ember-tárgy, szubjektum-objektum ellentétek feloldását igényli: tehát hogy magunkat és másokat alapvetően sem tárgynak, sem testetlen szubjektumnak ne tekintsük; hanem élő szervezetnek, biológiai lénynek fogjuk fel, amelynek célja van, amely nem generálja a célokat, hanem felfedezi őket.

*

Érdemes elgondolkodni azon, hogy ha a történelem során egy népet odavetett a sors egy termékeny földterületre, és egy darabig nemigen próbálták rabigába hajtani más népek, s mondjuk járvány vagy természeti katasztrófa sem történt, akkor többnyire a nyomor és a nehézségek ellenére is egészen jól megvoltak. Míg a modern ember az óriási technikai lehetőségek ellenére is két marékkal szedi az antidepresszánst és gyakran üresnek és céltalannak látja az életét. Vajon miért?

Vajon miért van szükség a hollywoodi álomgyárra? Az utóbbi idők legcsodálatosabban reakciós filmje Az Utolsó Szamuráj. Az az érdekes, hogy erre van érzelmi igény. Beülnek az emberek a moziba, megnézik és tetszik nekik. Ez valamit mond az emberről. Ez valamit mond az emberi természetről, az emberi lélek igényeiről.

Vajon miért van az, hogy a modernitás, a nyugatos világ óriási technológiai erőforrásai ellenére sem képes az emberek alapvető érzelmi igényeit kielégíteni? Miért van az, hogy a modern világ csodálatos technikai játszótér, ám közben érzelmi és lelki sivatag? Miért van az, hogy kétféle üzemmódot ismerünk, a kicsinyes önzést és a nagy, progresszív, humanista társadalmi fellángolást – ami aztán lényegében nem más, mint az a fajta altruizmus, ami magunk helyett pusztán egy másik személy ugyanolyan kicsinyes vágyainak kielégítését jelenti, miközben önzetlenségünktől dagadhat büszkeségünk?

Hogyan lehet az, hogy a modern világban az egyetlen katartikusnak és felemelőnek – azaz egónkon túlmutatónak – szánt gondolatvilág a korlátozhatatlan emberi jogokról, a megállíthatatlan egyenlősítésről szól, amelyet aztán sokszor a legcéltalanabb, legüresebb hedonista életmódok propagálására használnak?

Hogyan nem értjük, hogy az embereknek alapvető érzelmi igényük van a csoporthűségre és a csoporton belül hierarchiára? A nálunk nagyobb és fontosabb valami szolgálatának egócsökkentő, önátadó érzésére, saját fontosságérzésünk csökkentésére? A fix, meghatározott szerepkörre és ezáltal a céllal és értelemmel bíró életre? A „mi mind egy célt szolgáló eszközök vagyunk” érzésének katonás bajtársiasságára? A megalázkodás és a korlátok felszabadító – saját egónk alól felszabadító  érzésére? Az otthon vagyunk érzésére? A csoportot összekovácsoló verseny és küzdelem érzésére? A halálunkat túlélő, tehát saját fontosságunk érzését csökkentő utódokra, családra és közösségre, és a többire, amiről az emberi élet a barlangoktól kezdve nagyjából Kant előttig szólt?

*

Ti felszabadítottátok az egót a korlátok alól, és ezzel eltöröltétek az embert, mint olyat. Ti eltöröltetek mindent, ami a homo sapiens sapiens nevű állatfaj életmódját jellemezte; miközben amit felszabadítottatok, az semmi más, mint a kicsinyes gőg. A gőg, ami örül annak, hogy többé semmit nem kell önmagánál fontosabbnak és nagyobbnak éreznie, legfeljebb a másik individuum vágyait-érdekeit. Ami örül annak, hogy többé senki és semmi előtt nem kell fejet hajtania, legfeljebb a másik gőgös egó piti autonómiája előtt. Megérte?

És ez az egész liberté-égalité-fraternité kollektív egotrip, a több száz éves, modernitás nevű pszichológiai horrorsztori végső soron abból az egyetlen tragikus, szörnyű hibából származik: valahol, valamikor a vezetők, a hatalmasok, az urak többé nem célt szolgáló eszköznek, a közösségi jólétét szolgáló eszköznek látták önmagukat, hanem magukat öncélnak, hatalmukat pedig saját élvezetük, egójuk, gőgjük eszközének. Elfelejtve az aquinói doktor mondását, hogy nem a királynak adatott ország, hanem az országnak király. Azt hiszem, Machiavelli legitimálta ezt először.

Minden más ebből következik, mert utána már jött az a gondolat, hogy ha egyszer az elitnek ezt szabad, akkor már esetleg mindenki más is – a nép is, a szegény is, az alattvaló is, a nő is, gyerek is, bárki – gondolkodhatna ugyanígy. Demokratizálódott a machiavellizmus, jött a kanti autonómiakultusz, jött a liberalizmus, a szabadság és egyenlőség kultusza; majd annak csődjén az individualista közösség, az identitás és hierarchia és versenytárs nélküli közösség, azaz a szocializmus abszurd, fából vaskarika ötlete – és annak kudarca.

Ennek a romjait élvezzük, és élvezi a Nyugat is éppen.

És most már nagyon ideje valami újat – valami régi-újat  kitalálni.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr355807486

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2014.02.11. 12:13:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Nyugat, modernitás, reakció – válasz TGM-nek 2014.02.11. 08:52:02

Reakciósként nem tudok egyetérteni TGM esszéjével, de annak ívének, eszmetörténeti megalapozottságának alapvetően örülök. Ezen a szinten kellene vitákat folytatnunk.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bell & Sebastian 2014.02.11. 20:26:15

@TG69: Rátapintott a lényegre, a műfütyi is kelendő. Nem is olyan régen még a női hisztériát kúrálták vele.
Vallás pótlék pót papokkal, bolyongó lelkeknek. És végül ki szákolja be ezeket? Ötlet?

Alfőmérnök 2014.02.11. 20:34:52

@Istuion: Ezt kicsit jobban kidolgozhattad volna.

vantaan2 2014.02.11. 20:41:40

@Bell & Sebastian: Kórokozót a gazdatesttel??? De hát a gazdatest maga volt már a kórokozó ?!!! (Sodalitum Pianum, az Antisémité kiadása, az Entente romaine de defense sociale,)
A XX.században 3 v. 4 olyan pápa volt aki a Szent Hivatal kötelékéből került ki! Köztük olyanok mint XII. Pius akinek a közeli hónapokban kutathatóvá váló levelezése sok-sok meglepetést okozhat (talán kiderül valós viszonya a hitleri Németországgal és a fasizmussal?!) .... vagy Ratzinger XVI Benedek. ....aki talán belátta, hogy a Szent Hivatal/Hittani Kongregáció harcának értelmetlenségét s mentve? egyházát lemondott miután megteremtette a megújhodás lehetőségét. A XX. század legnagyobb talánya! Mi vagy ki visz rá egy pápát arra, hogy az egész életművét s elődeiét is sútba dobja s lemondjon (a történelem során a 2. pápa volt). Mitől jött a megvilágosodás?
S persze megtalálni azt az utódot aki sarkaiból forgatja ki és újítja meg a keresztény világot mégha számos ellenzője is lesz. Ferenc pápa eddig tökéletesen teljesíti ezt. S ez adhat reményt minden kereszténynek.

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 20:46:21

@vantaan2:

gratula! mondd tovább a sík hülye mantrád! :)

vantaan2 2014.02.11. 21:03:57

@calabria007: Ó kicsi tudatlan! A sötétség uralja még elméd. ..... ne félj tőlem, nem én vagyok a "fényt hozó"!
Az elemi részecskék már ott cikáznak elmédbe s egyszer csak nyalábbá állnak s fejedhez kapsz s azt kiáltod jééé tényleg!!! .... és lőn világosság.
S hinni kezdesz majd s nem másnak hanem magadnak. S tele leszel hittel , tudással s vitatkozni fogsz, érvelsz, s meggyőzöl (vagy meggyőznek) s belátod akkor még tudatlanságod is ... s tudni fogod még a tudatlanságod is!!! Tudni , ismerni fogsz s tudni és ismerni akarsz ....mindent! S nem lesz gátja akaratodnak csak Te magad !
Csodás lesz!

Szindbad 2014.02.11. 21:09:11

@Holger Hartland: Egy társadalomnak kellenek hivatalosan "támogatott" világnézeteinek lennie, ezek a hosszútávú jövőjét határozzák meg, és egy országnak kellenek ilyen távlati vízióinak lennie.

Magyarországnak a keresztény konzervativizmus jutott, nyilvánvalóan történeti okokból. Az elmúlt vérzivataros évszázadok alatt ideológiát volt szerencsénk kipróbálni. Nem jött be a kommunizmus, fasizmus, kapitalizmus, de leginkább az aljas mocskos undorító liberalizmus nem jött be.

Ha mérlegre tesszük a liberalizmust (ami tulajdonképpen az elvtelenség, az anarchia, és a hedonizmus szinonímiája) a keresztény konzervativizmussal, akkor nyilvánvalóan a konzervativizmus felé billen a mérleg.

Márpedig, ha ez így van, akkor valahogyan ki kell gyógyítani az elhajlott egyéneket a helytelen világnézeteikből. Az egyén ugyanis nem tudja, hogy mi a számára a jó, ezt mindig felülről kell eldönteni, a világnézeti irányoknak az elitből kell lefolydogálnia a disznópásztorokhoz és a cselédekhez.

vantaan2 2014.02.11. 21:14:28

@Szindbad: "Ha mérlegre tesszük a liberalizmust (ami tulajdonképpen az elvtelenség, az anarchia, és a hedonizmus szinonímiája" ..... no cseréld le a mosóporod!

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 21:18:20

@Szindbad:

az un. klasszikus liberalizmusnak jóformán semmi köze sincs az un. "szociálliberalizmushoz"...

mellesleg a klasszikus liberális értékek igencsak kompatibilisek a keresztény vallással...

különösen a katolicizmussal...

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2014.02.11. 21:19:56

@calabria007: Eltüntetlek, de közérdekből te se szólj hozzám. Nem ütöd meg a mércét.

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 21:22:18

@ArmaGedeon:

a "zsidó=übermensch" hited után ez már egy bolhafing:)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.11. 21:32:34

@Szindbad:

A poszt szerzője, öndefiníciója szerint, reakciós, kifejtett álláspontja szerint, semmi köze a keresztény konzervativizmushoz. Leginkább valamiféle kósza és ködös neokon álláspontra emlékeztet a mondókája, ami (mármint a neokon) egy posztmodern liberális agyrém.

Szindbad 2014.02.11. 22:17:46

@bbjnick: Ilyet ír "Ti felszabadítottátok az egót a korlátok alól, és ezzel eltöröltétek az embert, mint olyat."

Nem tudom, hogy ennek van-e értelme. Annyi ponton lehet belekötni a posztba, hogy nincs is kedve az embernek belekezdenie a felsorolásba. Nem tudom mi akar ez lenni, valamiféle kiáltvány?

2014.02.11. 22:58:28

"Ahogy természet a nő minden erényét, gyöngédségét, sokoldalú, sokfelé figyelő gyakorlati eszét, a más ember érzéseinek pontos érzékelésének képességét úgy alkotta meg, hogy csecsemők, gyermekek gondozására és nevelésére, nyiladozó elméjük tanítására képessé tegye; úgy a férfit pedig aképpen, hogy a család és a törzs számára minél több erőforrást biztosíthasson, akár mások kárára is. Így legalapvetőbb természetünkből következik a három nagy történelemformáló férfitulajdonság: a saját csoporthoz való hűség, a saját csoporton belüli hierarchiák felállítása, és a más csoportokkal szembeni küzdő- vagy versenyszellem."

Kedves szerző! Ez mekkora bullshit! Eleve egy hamis kiindulópont, ahonnan nem juthatsz he lyes következtetésre.

Pszt! 2014.02.11. 22:58:35

A nyugat sz@r, éljen Viktor meg a kelet!

is 2014.02.11. 23:33:36

Az ilyen írások 95%-nak tipikus buktatója, hogy azokat az állításokat, amiket a másik fél szájába ad, majd jól megcáfolja őket - nos azokat az állításokat a másik fél nem tette. Ez a poszt sem a maradék 5%-ba tartozik.

Sehol senki nem állítja, hogy a boldogság az ego valamely megnyilvánulása, következménye lenne. Sehol senki nem állítja, hogy a nő archetípusa azonos a férfi archetípusával. Ezért aztán sajnos ez a poszt egy ködszurkálás, szellemi onanizáció a saját maga által teremtett pornóújság ("a másik milyen mocsok, hogy ilyeneket gondol") felett. Egyúttal azonban vissza is üt arra az eszmei közösségre, amelyet -bár nem támadják- védeni próbál: csak ennyit sikerült kihozni érvrendszernek?

Bell & Sebastian 2014.02.11. 23:36:00

@vantaan2: Most akkor kiért-miért aggódunk? A magam részéről a kereszténységért és a keresztényekért, még szűkebben az Anyaszentegyházért. Például azért, hogy ne fésüljék össze a judaizmussal. Ez abban nyilvánul meg, hogy rendszeresen jókívánságaimmal árasztom el és például megvédem az oktalan támadásoktól.

Nem dolgom találgatni, mi folyt / van Rómában. Van saját közösségem, abban -váltakozó intenzitással- teszem a dolgom, esküimet megtartom, kötelességeimnek eleget teszek. A jobbító ambícióim nagyobb részét személyesen, a kisebbet virtuálisan élem ki.

Ha szeretné hallani, hogy az ördöggel együtt vonyítok, akkor ne menjen sehová, itt várjon addig, amíg csak ez be nem következik.

Szindbad 2014.02.11. 23:47:19

@Bell & Sebastian: Hova lett a korábbi tűz? Mi ez a deffenzív hozzáállás?

cink.hu/orban-ader-kover-es-martonyi-kulon-koszontottek-a-fa-1520562038

Bell & Sebastian 2014.02.11. 23:58:12

@Szindbad: Máma már nem tüzelek tovább.

Nem látja, hogy megint hitelszerző körúton vannak a fijjug? Ha az ördög öreganyjának is kell érte Valentin -napi táviratot küldeni, de akkor is megszerzik!

(mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy ez arrafelé gyakori név)

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2014.02.12. 00:07:29

Fura egy nézőpontja van a szerzőnek. Szidja a hedonizmust, amikor hőn tisztelt vezéreinek első dolga a vagyon megszerzése (eszközökben nem válogatnak), a nyugati életmód biztosítása még az unokáiknak is.
Szerintem az egész gondolatmenete hibás, de nem állok neki szétválogatni a szemétkupacát, van jobb dolgom is.

egyetmondok 2014.02.12. 00:22:00

Jó mondat a TMG-féle is, és jó mondat a poszté is:
" Mire legyünk szabadok ?"
Lehet rajtuk filozofálni szépen.
Akad azonban más értelmes mondat is,ha nem (csak) filozofálni,hanem politizálni is lenne kedvünk:

Mitől legyünk szabadok ? Hát leginkább az állam korlátlan hatalmától érdemes és kell szabadnak lenni, mert ez az állami hatalom okozhatja,és okozta is az európai ember legtöbb kínját, gyötrelmét.

S ha erről gondolkodunk, akkor nagyon más megoldás nincsen, mint a "nyugati": az alkotmányosság és jogállam, amely tényleg nyugati találmány, de szemben a marxizmus tanításával, nem a polgári átalakulások, ritkán forradalmak "találmánya",hanem az egész európai politikai civilizáció, különösen pedig a keresztény társadalom szervezési kísérlet "találmánya".

Ha bajt látok most nyugaton is,az pont ez: túl nagyra nőtt, túl beleszóló lett ez a modern állam, még a legszebb alkotmányos jogállami hatalmak is, és mintha ezt nem venné észre kellő módon a nyugati ember se, nem hogy mi itt, akik most a "rendszerváltás" utáni túl nagy államot gondoljuk még nagyobbra varázsolni...

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2014.02.12. 00:29:09

Ui.: Költözz Észak-Koreába, és élvezd a megalázkodást és a szigorú korlátok felszabadító érzését. Neked egy ottani munkatábor kell. Nagy örömmel lubickolnál a kényszerítés és szadizmus sötét mocskában.

P.Freddy 2014.02.12. 00:32:31

Pitiáner rohadék tetvek, Fideszesek.

"...például az Egyesült Államokban három városban, Washingtonban, New Yorkban és Los Angelesben lehet szavazni. Összehasonlításként: egy Chicagóban élő magyarnak 1200 kilométert kell utaznia a legközelebbi urnához, míg egy nagyváradi, erdélyi magyarnak 300 kilométer Budapest, de neki engedélyezett a levélben szavazás."

Örüjjetek basszátokmeg, és ez a modor hozzátok képest még messze van a megérdemelt arcotokbacsapó szaroscsalántól:)

2014.02.12. 01:22:54

Nem olyan rossz poszt ez. (Amit végig bírok olvasni az már nem íródott hiába.)
Én Shenpen-t vélem szerzőnek.

káeurópaibankoló 2014.02.12. 02:17:56

Kedves Posztíró! Vannak még régebbi együttélési formák, ahol kedvedre kiélheted az egotlanságot, és a társadalmi hierarchiában kijelölt boldogító születési helyet. Mi lenne, ha indiai kasztrendszerben gondolkodnál, az is megélt pár ezer évet? Születhettél volna páriának, és szép, halálig kijelölt, változatlan helyed lehetne a tisztátalanok között. Milyen szép és dicső egotlan életforma halálig gyakorolni az alázatot, szolgálhatnál kedvedre, és életformádból és lehetőségeidből adódóan soha nem kellene gondolkodnod a modern szabad élet lelki kínjain. Küzdelem a napi ivóvízért meg a marék rizsért, meg a gyors útból eltakarodás művészete bőven lefoglalna annyira, hogy hírből se ismerd az antidepresszáns szót. Vagy páriának, cselédnek, egymással háborskodó uraságoktól kifosztott éhező 10 gyerekes röghöz kötött jobbágyként már nem lenne olyan izgalmas a szabadság nélküli élet. Valahogy a történelem órán nekem nem azt tanították, hogy olyan nagy truváj volt a középkori élet a társadalom 95%-a számára. A gondoskodó uraságok is inkább a szabályt gyengítő kivételek voltak, minden random rendszeres tényezők. Ha a gondoskodó és felelősségteljes úr olyan gyakori lett volna, akkor a magyar történelem sem lett volna olyan vérzivataros és depresszív, amilyen lett. A modern kori neoromantika is csak a budapesti fűtött kéróból csodás, szerintem gondold át lettél-e volna paraszt mondjuk a török hódoltság idején. Akkor is szépen hierarchizált társadalomban lehetett élni, és lehetett széepn gyakorolni az alázatot, a saját bőrödön tapasztalhattad volna a komoly urak figyelmes gondoskodását. Depressziós se lettél volna, mert a harmincat se nagyon élted volna meg, hogy holmi burnout szindróma kiépülésére legyen idő. Mégis valahogy az urak akkor sem a lelki üdvösségükkel foglalkoztak, hanem valahogy mind király meg hatalmas akart lenni, a többi csak azért nem foglalkozott ezzel, mert a születési helyük elrendezte az ilyen hívságos vágyaikat. Ugye ezzel a poszttal nem azt akrtad írni, hogy olyan világ lenne a jó, ahol a 95% tök nyomorba már születésével elrendelt sorsánál fogva egész életét reménytelen, fejlődés és csak a gyötrelmes túlélésre berendezett élelem termelő beszélőgép életformára, másnak gazdaságot termelő eszközként élje, minden fájdalmát és gyötrelmét imába meg egy halál utáni mennyországbeli jobb világ reményébe fojtva élje, és ha kap egy csontot, vagy két tallért az uraság vagy király szülinapján akkor átérezze a gondoskodó úr végtelen szeretetét iránta és legyen mélyen hálás, míg gondoskodó urak önön születésük által, de sokszor érdemek nélkül kiélik minden lelkiségüket abban, hogy ők Isten által lettek azok, akik, és kemény áldozatot hoznak azzal, hogy szívják a 95% vérét? Mert ebből a posztból kb ez jött le.
A vágy és a gőg témája meg külön vicces. Maga az írás vágytól és gőgtől áthatott, hogy a posztíró mondja meg a frankót, és úgy érzi erre ő hivatott is. Se szerénység, se alázat nincs benne. Mielőtt még ilyen írás születne posztírónak el kellene mennie egy fizikai munkát végző néma szerzetes rendbe, hogy magáévá tegye azokat az értékeket, melyekről itt regél, mert láthatóan ez még nem sikerült. Eleve necces reakciósnak lenni (a. m. ellenhatás. Politikai és vallási tekintetben az elavult nézetekhez való visszatérés, a haladás meggátlására irányzott törekvés), Ennek a szerencsétlen agyilag 500 éve egy helyben totyogó országnak még további reakciósságra lenne szüksége? Tényleg még van hová visszanyúlni, hisz a gorilla társadalom is elég hierarchizált, depresszió nincs és az ego törekvések sem okoznak gondot. Lassan úgyis olyan puszta lesz ez az ország, hogy bóklászhatunk benne hordákba vergődve.

Szindbad 2014.02.12. 02:31:09

@Bell & Sebastian: Hova lett a korábbi tűz? Mi ez a deffenzív hozzáállás?

cink.hu/orban-ader-kover-es-martonyi-kulon-koszontottek-a-fa-1520562038

vantaan2 2014.02.12. 03:42:18

@Bell & Sebastian: " Most akkor kiért-miért aggódunk? A magam részéről a kereszténységért és a keresztényekért, még szűkebben az Anyaszentegyházért. Például azért, hogy ne fésüljék össze a judaizmussal." .... ez jó!!!
Mindenki a kereszténységért aggódik!!! S máris vannak eredmények 30-ról 34 %-ra emelkedett a hittant választók száma. S ezt még Erdő Péter bíboros úr is bejelenti. Fantasztikus!!!!
..... ma holnap 10%-kal növeljük a harangszó hosszát a rádiókban, 40 %-kal csökkentjük a káromlók számát, 30%-kal sikerült visszaszorítani a parázna gondolatokat, ..... mi kell még?????
..... kérjetek s megadatik vagy mi? .... mert Magyarország a kereszténység terén is jobban teljesít!!!
De vajh kik is aggódnak s miért is valójában??
KISZ-ből a KÉSZ-be csupán csak az aggódás miatt. S aggódik a házelnök,
aggódik a miniszter,
az államtitkár,
a stüszi vadász,
a nagyságos úr-elvtárs,
a színés,
a bemondó -főleg a közrádiós vagy a köztévés,
..... nem mondja de aggódik a püspök az esperes.
Mindenki aggódik vagy majdnem mindenki .
..... mert nem aggódik a hajléktalan (biztos liberális),
nem aggódik a tanár (legfeljebb az aggódóknak azt mondja, hogy aggódik!)
s nem aggódik a kitelepülő,
az éhező gyermek,
a beteg a lepusztult kórházakban,
nem aggódik a koldus ,
a munkanélküli
.... a nap mint nap megalázott s annyian de annyian nem aggódnak még széles e hazában! Sőt ha aggódnának az biztosan hiteltelen aggódás lenne! Ne hogy már mindenféle ember aggódhasson.

.... de majd ama napon nem kell aggódni vagy mégis?? Máté: 7/22-23.

miva? 2014.02.12. 09:21:11

Van szerencsém személyes tapasztalatok alapján megállapítani, hogy a poszt méretes baromság. Rendszeresen együtt sütögető szomszédság, sütivel megjelenő szomszédnéni, közös programok, a gyerekek eleve közösségi emberré nevelése ovitól kezdve. És folytathatnám napestig.

Bezzeg az Etele úton mekkora együtt szusszanó közösségben éltem!

Ne írjatok már össze ilyen butaságokat!

___________________ (törölt) 2014.02.12. 09:37:30

@Holger Hartland: teljesen másra irányul a kérdés, alig van köze itt a lényeghez, ezért nem tudok válaszolni rá. Az egész dolog ott indul, hogy meggyőzni az embereket, hogy máshogy volna jó élni. A világot a vélemény uralja, minden intézmény vagy rendszer csak megtestesült vélemény. Az alapvető feladat: az emberek meggyőzése, hogy így jó élni. Az másodlagos és csak utána következik, hogy ehhez milyen intézményes keret megfelelő.

Ott téves a kérdés, hogy lényegében azt kérdezi, hogy miért nem jó egy sokféle életmódkísérletnek teret adó szabadság-keret? De, az jó. Csak annak a világon semmi köze nincs a modern világhoz és annak specifikus szabadságfelfogásához. A modern világ egyetlen célt ismer - az egocentrikus, hedonista életmódot és arra optimál. Precízen az önmagánál kívüli célokra törekvő életmód, ami mellett érvelek, az a valóban pluralista, az ad lehetőséget sokféle, különböző életmódra, valóban arra a szabadságra, hogy az emberek máshogy, egymástól különbözően éljenek, mert önmagunkon kívül millió célt lehet találni. Pontosan a modern, hedonista liberalizmus a monomániás, mert mindent egyetlen életmód: az öncélú hobbi-élet elősegítésére optimál.

De nem itt indul a történet, hanem ott, hogy mit tartunk jónak. Nem az a kérdés, hogy mennyi az intézményes akadály a célválasztás előtt, hanem precízen arról szól az érvelés, hogy mit akarunk választani. Tehát a vélemények meggyőzéssel való megváltoztatása az első, nem a felülről szervezett intézményes reform.

___________________ (törölt) 2014.02.12. 09:48:54

@maroz: ha már ez a kontextus, akkor fordítva: inkább versengő csoportok, mint mondjuk a sportban. De igazából nem ez a kérdés. Ennél mélyebb - maga az érdek kérdése a problémás. Az érdek egyenlő a vággyal? Vagy az érdek egyenlő valami kicsit objektívebben megfogalmazható dologgal, hogy az embernek mi a jó, vagy legalább: hogy mi a rossz?

Tényleg ezt egy fokkal mélyebben kellene nézni. Egy alapvető érzelmi igény kielégítéséről van szó - arról az igényről, hogy magunkon túlléphessünk, és erre remek példa a sport. Egy futballszurkoló úgy fogja fel, hogy a csapat az nem a mostani játékosok, mert azokra mondhatja, hogy nem méltók a csapat történetéhez. Nem is ő maga, ő maga is támogatónak segítőnek tartja magát. Tehát végső soron senki egyéni érdekére sem optimál, sem magáéra, sem a játékosére, és az ebből eredő csoportérdekre sem. Hanem úgy fogja fel, hogy a cél a "klubszínek" dicsősége. Igen, erre lehet mondani, hogy ez absztrakció, hogy ilyen voltaképpen - nincs. Nagyon helyes! Pontosan ez a jó benne. Így aztán szurkoló, játékos egyaránt tud egy olyan valamit szolgálni, ami végső soron senki érdeke, senki egóját nem csiklandozza, senki haszna vagy élvezete - és ezáltal válik mindenkiévé, ha sikerül. Lényegében sikerül a veszedelmes egó-energiákat a semmibe, egy absztrakcióba csatornázni - és ezáltal katarzist, a nagyobb-nálad felemelő érzését elérni.

Elvont marhaságnak hangzik, tudom. De tényleg valahogy így gondolkoznak például a szurkolók, meg a történelem során annyian, én csak próbálom megfogalmazni valahogy.

Nyugodtan lehet ezt hülyeségnek tartani - a kiindulási pont teljesen valós: az emberek látható, észlelhető érzelmi igényei a klubszínek fetisizálástól a szuperhősös vagy kosztümös mozifilmekig vagy éppen a patriotizmus szimbolikus és nem konkrét nemzeti érdekekre építő részéig. Ez konkrét tény, hogy az ilyesmi népszerű, tehát akkor az is empirikus tény, hogy van valami az emberi lelki alkatban, ami ezt igényli, én csak próbálom ezt szavakba önteni, ahogy sikerül, ha rosszul, hát rosszul.

♔bаtyu♔ 2014.02.12. 09:51:40

"Nem nyugatinak kell lennünk, hanem szabadnak”.

Teljesen igaza van, mellesleg ez mitől lenne baloldali?

Nyugaton egyfajta mesterséges újraépítése folyik a közösségeknek, ami természetesen csak sok pénz árán, mesterséges keretek között működik.

Apró, de lényeges dolog. Beszállt egy vak ember a földalattiba, ami tele volt mindenféle nációval, legfőképpen olasz, francia.

Kizárólag magyarok segítettek neki, pedig alig pár magyar volt csak. Úgy, hogy a magyaroknak oda kellett menni.

___________________ (törölt) 2014.02.12. 10:03:38

@Gorgiasz: az emberi természet tényleg nem változott, az változott, hogy mennyire élünk vele összhangban.

Abból érdemes kiindulni, hogy az érzelmi igényeket tükröző "álomgyár", "szórakoztatóipar" mennyire megdöbbentően változatlan a korok soron - megfoghatunk egy ősrégi szórakoztatóipari terméket, mint a Roland-ének, vagy Homérosz, vagy a Szent László-történet, és simán felhasználhatjuk egy teljesen népszerű nagyköltségvetésű mozifilm forgatókönyvének, és az emberek bemennek a moziba és tetszik neki, ahogy Brad Pitt nyomul Trójában. Az "álom" megdöbbentően változatlan korokon át, mert az emberek érzelmi igényei változatlanok. Eddig egyetértünk?

Mi változott tehát? Az, hogy ma nagyobb a szakadék eposz és valóság, álomgyár és valóság, érzelmi igény és életmód között, mint valaha. Az, hogy az átlagos középkori lovagnak több esélye volt félig-meddig mondabeli Rolandnak lennie, mint ma adott esetben akár a gazdag gyereknek is Batmannak - na jó, elég debil egy párhuzam, de remélem, érthető.

Hogyan lehet az, hogy ma kemény kritikának számít, ha egy ötletre azt mondják, hogy romantikus elképzelés? Hogy egyet jelent azzal, hogy nem működik? Romantikusnak lenni annyi, mint az emberek érzelmi igényeivel összhangban lenni, azaz lélektanban jónak lenni, semmi mást. Igaz, az baj, ha egy elképzelés _csak_ romantikus és semmi más - azt lehet mondani, hogy az baj, valami lélektanilag működik, de közgazdaságilag mondjuk nem.

A modern világ egyik legbizarrabb tulajdonsága, hogy meg sem próbál romantikus lenni - pedig nem is olyan rég a társadalomtudósok jó része - Weber, Schumpeter, Drucker - még értették ezt. Tehát ma azt várjuk, hogy a dolgok valahogy mechanikusan működjenek, ahelyett, hogy olyanok legyenek, amikkel az emberek érzelmileg azonosulni tudnak. Aztán csodálkozunk, ha nem működnek.

Hát ezért keres Steven Spielberg dollárszázmilliókat :-) Mert óriási álomgyár-mechanizmus kell ahhoz, hogy egy teljesen elvarázstalanított, deheroizált, pitivé, öncélúvá, hobbi-életűvé tett világot elviselhetővé tegyen.

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 10:05:13

@Istuion:

"ősrégi szórakoztatóipari terméket, mint a Roland-ének, vagy Homérosz"

no comment:)

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 10:09:26

@Istuion:

ménkű nagy egó kell efféle hablatyok megírásához

doktor.dikhed 2014.02.12. 10:16:59

Nem jó. Nem jó.

Ahogy TGM írta: "de itt metaforákról van szó, nem a valóság összevissza részleteiről"

- és erről a témáról így lehet beszélni. Te a valóság apró részleteit ragadod ki, általánosítasz és következtetéseket vonsz le belőle.

Látod, hogy más oda vágyik. Trend alakul ki, és te kötelességednek érzed, hogy szembefordulj a trendekkel, mindegy mi áll mögöttük, de a következtetéseid alapján csak meséltek neked erről a másik világról és te a mesék alapján alakítod ki az érvrendszered.

Mint az állampolgár, akinek mesélték, hogy az unió rossz, elveszi a földed, a nyugdíjad és tönkreteszi a kiváló terméked. Az állampolgár pedig ezt szépen beilleszti a világnézetébe, sőt továbbfejleszti. Szép egész lesz. Egyre távolabb a valóságtól.

Az átmenet mindig nehéz. Az út ismeretlen, és az ismeretlentől való félelem természetes, de e félelem nem vethet vissza a haladásban, még akkor sem, ha úgy haladunk előre, hogy teszünk egy kanyart.

Az új út nem lesz feltétlenül jó, de nem szenved mindenki az új úton, hiába általánosítasz. Valaki szenved. Valaki nehezen viseli az én szárnyalását, miközben sok helyen újra csoportba, hierarchiába kényszerül. Valaki pedig nem érti a világot csoportok nélkül. Találnia kell neki egyet és a keresés szenvedéssel jár. Ez meglepő? Nem és nem is általános.

Ha ezek nem lennének jelen, nem beszélhetnénk más útról, változásról.

A nyugatos világ nem képes az emberek alapvető érzelmi igényeit kielégíteni?

Szemérmetlen általánosítás. Az érzelmi igények nőttek, tágultak, ahogy kiszabadultak az elnyomás alól.

Azt mondod, hogy felszabadult az ego és eltörölte az embert? Nem. Csak a rácsok tűntek el. Sőt, egyelőre csak oda jutottunk, hogy nagyobb a cella. Ha neked a rácsokba kell kapaszkodnod, hogy homo sapiens legyél, akkor tegyél pár lépést a tágabb cellában, de ha neked ez a pár lépés magad elvesztését jelenti, és visszavágysz a szűkebb cellába a magad kis keretei közé, akkor nem elvesztetted, hanem még nem találtad meg az emberi mivoltodat.

Mert az ember nyitott. Az ember felfedez. Az ember problémákat old meg.

A csoport és a hierarchia segít egyben tartani a homo sapienst.

A kötött csoportok és a szigorú hierarchia pedig sötétségben tartja az embert. A sötétségben tartott ember pedig megszűnik embernek lenni. Csoport nélkül már nem felfedező, nem nyitott, nem keres megoldásokat. Csak fél.

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 10:39:34

THE POSTMODERNISM GENERATOR

www.elsewhere.org/pomo/

posztmodern esszéket automatikusan generáló _számítógépes program_!!!

Postmodernism Generator

"The Postmodernism Generator is a COMPUTER PROGRAM that automatically produces imitations of postmodernist writing"
en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism_Generator

Bell & Sebastian 2014.02.12. 10:45:00

@vantaan2: Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

egyetmondok 2014.02.12. 11:31:10

Ha a szerző ezt problémának tartja, s ha jól értem őt, annak tartja, akkor mit jelent az ő reakcióssága ?

"...valahol, valamikor a vezetők, a hatalmasok, az urak többé nem célt szolgáló eszköznek, a közösségi jólétét szolgáló eszköznek látták önmagukat, hanem magukat öncélnak, hatalmukat pedig saját élvezetük, egójuk, gőgjük eszközének. " ---

A szerző idézet szerinti morális felháborodása, amelynél szerintem értelmesebb politikai platform nem is létezik - hisszük vagy sem -, maga a Nyugat.

A szerző hibátlan nyugati ember, ezen a morális felháborodáson nyugszik ugyanis az egész keresztény társadalom szervezési kísérlet. Olyan jó mondatot írt, mintha Bibó írta volna.

No,de hogyan a bánatba reakciós ez a mi szerzőnk ?

vantaan2 2014.02.12. 11:40:07

@Bell & Sebastian: No igen ha csak úgy nem!
Lásd a keresztényi Magyarország zsidótörvényeit! ... vagy az nem a gyümölcs volt? ..... vagy gyümölcs-e a rohadt narancs? ...... vagy Mayer püspök áldásos ténykedése? ..... vagy mi az a gyümölcs amiről megismerni? .... a calvadosos szilvahabbal tálalt mellfilé? ..... netán a fácánkerti vérengzés 937 lelőtt szelid fácánnal? .... vagy gyümölcs a trafik, a föld? ..... vagy csak a hit ,hogy nem leszünk gyarmat - igaz közben pár kopejkáért eladjuk a hazát. ..... vagy az állami megrendelések amelyek mannaként hullnak a haveroknak?
Milyen gyümölcsről regélsz????? .....

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 11:45:45

@vantaan2:

egy kissé fókuszáltabb is lehetnél

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 11:46:56

@egyetmondok:

én inkább marxista jegyeket vélek felfedezni benne

egyetmondok 2014.02.12. 11:49:41

@calabria007:
Hű, hát én nem. Miféle marxista jegyeket látsz Te ?

vantaan2 2014.02.12. 11:49:46

@calabria007: Ilyen gyorsan megtértél? ... s rövidke életed során ez hányadik volt?

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 11:58:04

@egyetmondok:

pl. olvashatatlan áltudományos stílus és a kollektív értékek következetes propagálása

vantaan2 2014.02.12. 12:11:15

@calabria007: Na ez a legrosszabb!!! Amikor valaki sohasem volt hívő.

egyetmondok 2014.02.12. 12:13:23

@calabria007:
Én nem lennék ilyen szigorú. A jelenkor magyar jobboldali gondolkodásának valahogyan csak el kell jutni az alkotmányosság és a joguralom eszméjééig,nemde...:))) Oda tartanak, nyugi, s hogy maguk se tudják, hát Istenem, van ilyen, majd rájönnek.

Igen,a magyar jobboldal kollektivista (egyelőre), igen, ez szörnyű, hű,de azért ettől nem dől össze világ, és igen, különösen a fiatalok, akik pennát fognak, hajlamosak a dagályos fogalmazásra (és ki nem ,aki szeret irkálni ?), igen, igen,lehet sorolni a mindenféle kifogásokat.

De azé' ilyen dolgozatot a kormány egyik tagja se, a parlament egyik tagja se tudna írni, szóval nem rossz ez,hanem jó.

Bell & Sebastian 2014.02.12. 12:34:09

@vantaan2: Egye a jót. Vagy turkáljon a szemétdombon, garantáltan éhen marad.

vantaan2 2014.02.12. 12:51:38

@Bell & Sebastian: Tavaly láttam egy történetet, egy féllábú ember kerekes székkel oda "ment" egy kukához -föltornázta magát a kuka tetejére -kinyitotta s belemászott , majd kis idő múlva egy félig megrakott nylon táskát dobott ki - majd föltornázta magát, kimászott, leereszkedett a földre s visszamászott a kerekes székbe. Ne filmen a valóságban a városunkban láttam.
Mit gondolsz jól lakott valamivel? .... s mivel? ..... s mit gondolhat a keresztény Magyarországról, a keresztény nyugatról, magáról a kereszténységről? Egyáltalán érdekli-e a kereszténység?

Bell & Sebastian 2014.02.12. 12:56:50

@vantaan2: Maga odament, hogy segítsen? Na látja. A keresztény Magyarország nem fog odamenni, csak maga. És mondja csak, jól értelmezi a Szentírást?

vantaan2 2014.02.12. 13:21:31

@Bell & Sebastian: ..... értelmezni kell? S ha rosszul értelmezem? Máté: 6/1-2-3, 6,
S Te jól értelmezed? Erről talán még papírod is van? S az a jól értelmezésedből következik ,hogy a keresztény Magyarország nem fog oda menni ....... mert neki tilos? .... ne hogy már pont a keresztény Magyarország menjen oda?

No további szép napot!

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 13:25:59

@vantaan2:

a Biblia _önkéntes_ jótékonyságról szól, nem pedig kiterjedt TB rendszerekről

nekünk kiterjedt TB rendszereink vannak - tessék ezt élvezni

Bell & Sebastian 2014.02.12. 15:11:32

@vantaan2: Milyen képmutatókról van itt szó, maga szerint? Kiket értett Máté képmutatókon, Jézus terminológiája szerint?

Mentőkérdés.
Nézze meg, hogy mi fán terem a caritas (agapé)? Soroljon fel egypár, tévéből jól ismert szervezetet, amelyeken keresztül megnyilvánul a keresztény caritas.

Most képzelje maga elé ugyanezt hitgyülisbe'!
Lát különbséget? És mi lenne az?

(Zsidóztam? Ugye, hogy nem.)

Bell & Sebastian 2014.02.12. 15:16:02

@calabria007: Nem, amit idézett Mátétól II. Vantaan, a caritas legfelsőbb fokáról szól, azaz ismeretlenül segíteni ismeretlennek. Persze vannak lehetőségek erre is, csak ő ezeket vagy nem ismeri, vagy bölcsen hallgat róluk.

ingyenebed 2014.02.12. 15:22:16

@egyetmondok:

na és ennek a kivédésére jött létre a liberális demokrácia, a jogállam, a hatalmi ágak szétválasztása, a parlamentarizmus, stb.

és mindezek filozófiai megalapozása a liberalizmus, a szerződéselmélet.

miről beszélünk?

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 15:24:08

@Bell & Sebastian:

és az miért lenne TB?!

ingyenebed 2014.02.12. 15:24:56

@istuion:

"nem a királynak adatott ország, hanem az országnak király."

na akkor ennek tükrében a Mandiner és az Orbán-hatalom viszonyáról ha írnál pár mondatot...

Bell & Sebastian 2014.02.12. 15:45:46

@calabria007: Mert nem a saját pénzét kapja vissza, nincs egyéni TB számla. :)
A Vörös Segély evolvált változata. Egyébként sincs esélye arra, hogy visszatömködjék a zsebébe minden befizetését, mert még statisztikailag is hamarabb elpatkol, minthogy esélye lenne eldorbézolni.

Az igazi Svarc Enegger · https://www.youtube.com/watch?v=Ik9qunsZZtY&index=21&list=RDJVoyWQSNr8I 2014.02.12. 15:55:31

Tetszik az okfejtés, de nem hiszem, hogy igaz lenne.
A feudális gondolkodás természeténél fogva közelebb áll a csoporthűséghez, a társadalmi rangsorhoz, de azért ezek a szavak, akkor mást jelentettek.
A feudális csoporthűség annyit jelentett, hogy mindenki maradjon meg abban a körben, ahová született. Dolgozzon azért, áldozza föl magát azért és a feljebbvalókért.
A társadalmi rangsor nem egyszerűen csak volt, hanem a lehető legbrutálisabban ki is kényszerítették a tiszteletét. Hogy, hogy nem, a felül állók kényszerítették mozdulatlanságra.

Az a szép idea, hogy a "gazda" gondoskodik az övéiről, régen sem működött jobban, mint ma. Régen elég volt, ha senki nem halt éhen, volt elég ünnep az évben, hébe-hóba még könnyítő rendeleteket is hoztak.
Ettől még katonáskodni kellett és robotolni rogyásig. A hatalomvágy, a harácsolás minden időben gátlástalan volt. Ezer példa van rá.

A jelenben azért kifinomultabb a módszer. A melósnak a keze ügyébe teszik az autókat, a telefonokat. Színes, szagos műsorok mennek a tévében folyamatosan.
Még a választási cirkuszt is rendeznek nekik, hadd higgye a surmó, hogy számít valamit a véleménye.

Az "ego" erősödése teljesen igaz. Ez sulykolják már egy ideje, de nem hiszem, hogy a társadalom minden tagja ugyanarra gondolna.
Az egó feldicsérése, bátorítása is csak a szemfényvesztés egyik eszköze. Szó sincs valódi egóról. Ez csak egy marketing kifejezés, amit a tömegek félreértenek. Azt hiszik, hogy a saját egójukról van szó.

Alfőmérnök 2014.02.12. 15:59:20

@calabria007: Engem is.
Talán érzékelte, hogy már legelvakultabb rajongói is elpártoltak tőle.

ingyenebed 2014.02.12. 16:07:13

@istuion:

át kellett volna ezt jobban gondolni.

az a baj, hogy önzőek vagyunk?

akkor hogyan tartunk fenn pl mentőszolgálatot? miért húzódik le mindenki a kocsijával mikor a szirénát hallja? csak a büntetéstől való félelem vezérel minket? és ha épp nincs ott rendőr?

nem értem mi az alapproblémád.

ha az, hogy a társadalomban létezés szükségszerű velejárója, hogy az egyén valami módon eszköze legyen a nagy közös célok elérésének, a társadalom fenntartásának, akkor bocs, de feltaláltad a langyosvizet.

hát minden társadalomszervezési logikának, filozófiának ez a célja.
nem ezen megy a veszekedés, hanem hogy máshogy látják ezt megvalósíthatónak.

a liberális kapitalista logikában az egyének önmegvalósításra törekvése pusztán egy eszköz, ami a közjó elérését segíti. afféle win-win logikával.

te állíthatod, hogy ez hibás gondolat (sokan állítják), de akkor írd ezt.

vagy nem értem mire akartál kilyukadni.

meg hogy a kapitalizmusban az ember nem egy magasabbrendű cél elérésének az eszköze? de közben eltárgyiasította az embert? és akkor az ember mint "tárgy" szerinted micsoda, ha nem eszköz? hát a marxistáknak épp ez a baja!
vagy akkor szerinted a profittermelés mint cél nem magasabb rendű? ez egy legitim állítás, de akkor könyörgöm, miért nem ezt írod? miért nem nevezed nevén a gyereket?
mert akkor rájönnél, hogy közös platformra kerültél a marxistákkal? hoppácska.

az Utolsó szamuráj nekem is bejön, csak azért azon el kéne gondolkodnod, hogy Katsumoto számára a nemes halál talán nem önmegvalósítás volt? és amúgy nem giccses egy kissé ez az egész? úgy értem, hogy életszerűtlen és történelmietlen. A modern Japán ellentétes a japán nép érdekeivel, hosszú távú céljaival? amennyiben? melyek azok?

tényleg minél alaposabban olvasom az írásod, annál inkább nem értem mit akarsz.

ingyenebed 2014.02.12. 16:16:01

jut eszembe még a kapitalizmusról:

az 1348-as nagy pestisjárvány ugye az akkori Európa népességének kb felét kiírtotta. némely területek teljesen elnéptelenedtek, és a földesurak adókedevezményekel próbáltak a szerencsésebb vidékekről parasztokat átcsábítani. ez Angliában akkora probláma lett (túlkereslet volt pasrasztokból), hogy törvényekkel kellett a vándorlást korlátozni.

tessék mondani, itt nem a munkarőpiac egy formája működött?
ezek a parasztok nem individualisták voltak, nem a saját érdekeiket nézték?
1348-ban!!

vagy akkor hol élt ez a transzdencens középkori ember?

vantaan2 2014.02.12. 16:48:08

@Bell & Sebastian: "Milyen képmutatókról van itt szó, maga szerint?" milyenekről? pl. Lukács:19/45-46-47.
"...és bemenvén a templomba" ..... meghallá a pártpropagandát, a Sátán dicsőítését, a szegények, a nincstelenek ostorozását s meglátá azokat akik adnak -vesznek vala ott lelkeket szavazatokat ..... s kezdé kiűzni azokat. ...... mert meg van írva az Én házam az imádságnak a háza Ti pedig azt latroknak barlangjaivá/párt hellyé tettétek.
..... s a főpapok/párt korifeusok pedig és az írástudók/bértollnokok a nép előkelői?/közösséget meglopók igyekeznek vala őt elveszteni.

Ma valahogy így van a "keresztény" Magyarországon!

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 17:01:05

@Bell & Sebastian:

csak az _önkéntes_ jótett számít...

_önkéntesen_ is lehet anonim módon jótékonykodni...

Bell & Sebastian 2014.02.12. 17:06:39

@vantaan2: Áá, maga mindig odébb ugrik egy barázdát, amikor szorulása támad. Mit szeretne bebizonyítani? Hogy Kádár János jobb pótapa volt, mint Orbán? Hogy a KGST hatékonyabb, mint az EU? Maga egy másik univerzumban áll a hordóján, mint én. Ezért innen nem érteni, mit mond. Mutogassa el inkább! Hány szó?

Bell & Sebastian 2014.02.12. 17:10:07

@calabria007: A kötelező nem számít? Ezt honnan veszi? Mondtam, hogy többszintű a fogalomhalmaz, amit összefoglaló jelleggel egy szóval írunk le. Ha még mindig nem világos, kérhet segítséget is. Adjak?

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 17:17:04

@Bell & Sebastian:

kötve hiszem, hogy a Biblia TB rendszereket vizionált volna...

Bell & Sebastian 2014.02.12. 17:27:50

@calabria007: Akkor talán beteg lehetett, amikor az ószövetségi, önsegélyező rendszereket tárgyaltuk Bébéjével. Ismételje át, hátha belefér a társadalmi biztosítás is. A gyülekezeti segélyből Vörös Segély lett, abból meg a TB. Nem cirkalmas ez annyira.

vantaan2 2014.02.12. 17:28:44

@Bell & Sebastian: Nem szorulásom van hanem hányingerem! A politikai és az egyházi elittől!

Bizonyítani? Semmit sem akarok ... s ráadásul Kádárt és Orbánt összehasonlítani? ..... miért van különbség? Ma már mindegyik boldoggá van avatva vagy nem? Apa komplexusom nincs, pót apára meg sohasem volt szükségem ..... már elég régóta egyedül és állva pisilek.
.... hogy néha nem értenek? Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli. Mea culpa!

.... de majd elmutogatom!
No most .... látod? .... és no vagy nem is ..... vagy nem látod?

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 17:52:47

@Bell & Sebastian:

én egészen más interpretációkkal találkoztam eddig

In The Shadow Of Plenty
Biblical Principles of Welfare and Poverty
www.garynorth.com/freebooks/sidefrm2.htm

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.02.12. 18:48:25

@Istuion:
"meggyőzni az embereket, hogy máshogy volna jó élni"
Ez a lehetőség ma is adott, sőt, éppen a szabadság keretei között a leginkább adott. Egy olyan rendszerben, ahol az egyén kötelezően valami nagyobbnak a része, aminek egészen alá kell vetnie magát, már nem a meggyőzés a viselkedés befolyásolásának fő eszköze.

"A modern világ egyetlen célt ismer - az egocentrikus, hedonista életmódot és arra optimál."
Ez nem igaz: pont a modern világ ad minden eddiginél szélesebb választékot, hogy - nyilván bizonyos szabályok betartásának keretein belül, főleg hogy másnak ne ártsunk - mindenki úgy éljen, ahogy akar. A szabad világban lehetsz bármelyik egyház tagja. Be lehet állni szerzetesnek. Vagy éppen katonának. Pont a szabad világban van a legtöbb lehetőség arra, hogy valaki a posztban leírtaknak megfelelően éljen. De ha már az ego meghaladásáról van szó, az a leghétköznapibb módokon, mások szabadságának és jólétének csorbítása nélkül is lehetséges. Akár egy mosogatással is. :)

egyetmondok 2014.02.12. 18:59:42

@ingyenebed:
" "...valahol, valamikor a vezetők, a hatalmasok, az urak többé nem célt szolgáló eszköznek, a közösségi jólétét szolgáló eszköznek látták önmagukat, hanem magukat öncélnak, hatalmukat pedig saját élvezetük, egójuk, gőgjük eszközének. " ---

úgy érted ennek a kivédésére ? Manót, pont ellenkezőleg. Pont ezért jött létre.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.12. 19:06:56

@Holger Hartland:

„(…)

…egy percre sem szabad elfelejteni, hogy a modern hatalmi szervezetek, mint az iparvállalatok, pénzintézetek, diplomáciák, rendőrségek, kémszervezetek, állami közigazgatások, hadseregek, pártok, nem közvetlenül a társadalomból nőnek ki, hanem kivétel nélkül a társadalom ellen, valamely fensőbb rendszer mintájára. A középkori dogmatika és az újkori szcientifizmus ilyen magasabb fokon létező organizáció, amely az emberi életrendet végső mozzanatáig áthatja, és a maga képére formálja. A tudományt nem a társadalom vetíti ki magából, hanem a társadalom a tudomány organizációja szerint épül ki. Először mindig a konstrukció van, aztán a mű. A szcientifizmus organizációjának tökéletessége a középkori klerikalizmusét messze meghaladja. A középkorban voltak rések, amelyeken a tiltakozás az igazságtalanság hatalma ellen nemcsak áttörhetett, hanem állandóan átszivárgott, és a világosság megnyilatkozhatott. A tudomány organizációjára épült társadalmakban ilyen rések nincsenek, és amennyiben vannak, ezek egyre szűkülnek. A tudomány magasabb rendű szervezettségénél fogva itt az organizációval meg nem egyező gondolat semmiképpen sem nyilatkozhat meg. Az épület falazata sűrűsödik, a közösségi és az egyéni létezés szcientifizálódik, a statisztikában, az ökonómiában, az orvostudományban, a pszichológiában, a szociológiában, a biológiában, a kémiában maradéktalanul felszívódni készül, és olyan áthatolhatatlan szervezettség keletkezik, amely az ember életrendjét valójából ontológiai pontokig ki tudja forgatni.

(…)” (Hamvas Béla: Patmosz I.)

maroz 2014.02.12. 19:09:56

@Istuion: Az a bajom, hogy iszonyú nehezen áll össze bennem koherens egésszé az, amit mondani szeretnél. Pillanatnyilag nem is igazán tudnám megmondani, hogy mi is a te konkrét állításod, mert azt látom, hogy egy kicsit ebbe is belekapsz, egy kicsit abba is, de ezek leginkább ilyen irodalmi izék, anekdoták, furcsa párhuzamok, miközben úgy tűnik, hogy a világról szeretnél valami nagyot és jelentőset mondani.

De mit is? :)

Hogy a posztmodern ember hajszolja az élményeket? Hogy mi valójában egy élménytársadalomban élünk? Ha ezt, akkor ajánlom szíves figyelmedbe Gerhard Schulzét, illetve egy rövid és jó összefoglalót arról, hogy mit is gondol ez a Schulze minderről: www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-869/szoc_szemle_2008_1/TPUBL-A-869.pdf

Viszont ha nem valami ilyesmire gondoltál, akkor tényleg nem értem, hogy mire. :)

Bell & Sebastian 2014.02.12. 21:15:49

@vantaan2: Eddig még csak a légynek sikerült kapálózva vajat köpülni a tejből és kimásznia a pohárból.

@calabria007: Kösz.

Pagnar 2014.02.12. 23:37:45

Kituno iras.

A libsik persze mar obegatnak, baloldali horges tolti meg a zinternetet.

Halat adok ma is az Urnak, hogy kulonbnek teremtett onaluk.

vantaan2 2014.02.13. 02:45:28

@Bell & Sebastian: Ó Te csak úgy hiszed! .... netán Te is csak zümmögő légy vagy akit ilyen vajköpülős példával serkentenek munkára. Tudod arbeit macht frei vagy mi.
.... s ehhez kellenek a kápók, persze nem géppisztolyos vállpántos egyenruhás
..... nem, hanem reverendásak akik jótékonyak, megértőek, együtt-érzőek, fegyverük csak a kereszt. ...... s fejbe is csak akkor vágnak ha nem adózol nekik pár fillérrel, szellemi tunyasággal, s persze hittel (no nem a Krisztusba vetett hittel ,hanem bennük kell hinned!!!!!) -különben nincs neked feloldozás s nekik földi manna.
Bízz bennük s meglátod arbeit und glaube macht frei! vagy ember küzdj és bízva bízzál.... mert Feltámadunk! ....de inkább Feltámadtok! majd ..... csak higgy! s csak nekem, majd Én értelmezem a Szent írást! ... te most pihenj van elég más dolgod is. ....ja és szavazz! .... vagy szavazzak helyetted, érted?
Érted? Nem? .... no az a jó ha nem érted mert akkor jobban köpülöd a vajat!

pocaklakó minimanó 2014.02.13. 08:48:55

@Holger Hartland:

"Az ilyenekkel, mint a szerző, az a baj, hogy a furcsa álmaikat nemcsak magukon valósítanák meg, hanem belekényszerítenének másokat is."

Az ilyenekkel, mint a hozzászóló, az a baj, hogy a furcsa álmaikat nemcsak magukon valósítanák meg, hanem belekényszerítenének másokat is.

pocaklakó minimanó 2014.02.13. 08:51:35

@Holger Hartland:

"Hogy ők nem élhetnek úgy, ahogy szeretnének (mert de), vagy hogy mások nem élnek úgy, ahogy ők diktálnák nekik?"

Ha most ugyanezt a kérdést feltesszük a progresszív (muhaha!) gondolkodásúaknak, azt találjuk, hogy gyakorlatilag ugyanúgy vélekednek a szabadságfélék megéléséről, mint azok, akiket maradiságuk miatt ócsárolnak.

pocaklakó minimanó 2014.02.13. 09:04:24

@Urfang:

"Szerintem a szabadság az, hogy nyugodtan választhatod magadnak ezt a csoporthűség-hierarchia-eszközember felfogást, nyugodtan választhatsz magadnak egy csoportot, betagozódhatsz valamelyik osztályába, és lehetsz a csoport eszköze, ha téged ez boldoggá tesz, hát senki nem akadályoz meg ebben, még az sem, ha más nem ezt az életvitelt választja. Mert az is a szabadság, hogy más meg nyugodtan választhatja azt a felfogást, hogy új szerepet keres, új csoportot alkot, önmagát valósítja meg, mert őt meg ez teszi boldoggá, nem pedig valami középkori ideál visszakívánása."

Így döntött az az orosz állampolgár és a nagymamája is, akik összeházasodtak. A fene sem érti, hogy miért nem tűrték el az ő szabadságukat mások.

pocaklakó minimanó 2014.02.13. 09:07:37

@Holger Hartland:

"A hülyejobboldaliak a bolsevikok közeli szellemi rokonai."

Vagy sem. Jonah Goldberg például "begs to differ"... en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Fascism

pocaklakó minimanó 2014.02.13. 09:15:28

@vantaan2:

"A mindenről a zsidók tehetnek az egy fikció amit pont az egyház talált ki!"

Nagy körforgás az egész. Mert a fikció úgy kezdődött, hogy mindenért a jezsuiták a hibásak. Utána jöttek az illuminátusok és szabadkőművesek. A zsidóság épp leszorult az időbeli dobogóról a hibáztatást illetően. Most megint elkezdődött a körforgás, úgyhogy pár évtized és az egyházak általános hibáztatása után ismét a mainstream divatja lesz a zsidóság hibáztatása is. És aztán egy újabb kör következik az egyházakkal, a szabadkőművesekkel... Satöbbi.

vantaan2 2014.02.13. 09:29:18

@pocaklakó minimanó: Körforgás??? A keresztény egyház utolsó 1000 éve erre épült kisebb megszakításokkal. Persze csak az anyagi javak birtoklása, megszerzése érdekében Inkvizíció, holokauszt, háborúk.
No talán most az egyház kifarol ebből az ocsmányságból legalább a Vatikán. ... persze a kisebb ,nemzetiek még szítják a tűzet (Magyarország, Lengyelország, Oroszország) amig Vatikán szemet huny s a világi hatalom markába tartja s kihasználja a saját céljaira ( a példa itt van előttünk a magyar valóság!)

Bell & Sebastian 2014.02.13. 10:26:15

@vantaan2: Ott estem hasra, hogy maga szabad, míg én rab maradtam, mégis maga az elégedetlenebb. Ennek oka meg mi más lenne, mint a klerikális (azaz politikai hatalomra törő) katolikus egyház.

Pedig az sokkal jobb lenne, ha én szenvednék e földi siralomvölgyben attól, hogy maga agyonütötte az Egyházat, amely tett okán maga felszabadulna és boldogság töltené el.

Mondja csak, ezt tudja a Boci, boci tarka -dallamára is?

vantaan2 2014.02.13. 11:53:39

@Bell & Sebastian: .... Ó nem értesz Te semmit! A rab nem Te vagy. Hisz nem érzékeled a rabságod. Egy vaknak le lehet-e írni a színeket? .... neked akinek előírják, hogy hogy kell értelmezni a Szent Írást ...persze mindig másképp de ez most nem is lényeges hogy lehetnének értelmezési problémáid? Ez van ez az igaz! ....ha majd holnap mást mondanak akkor az lesz az igaz, de arra Te ne gondolj. Élj a mának, a ma igazságának. S akkor üdvözülsz .... vagy nem? Itt a földi létben ennél jobb nincs, jobb majd lesz biztosan! S ne is gondolj tovább?
Tudod már sokadszor mondja a miniszterelnök. A jóléti helyett munka alapú társadalmat épít vagy mit.
"arbeit und glaube macht frei!" .... Igaz még nincsenek szögesdrótok. S Te még szabad vagy! .... de azért jó lesz vigyázni gondolataidra, vágyaidra, elmédre ! Te még szabad vagy?

A rab Én vagyok.

Bell & Sebastian 2014.02.13. 12:19:38

@vantaan2: Tehát, az állítása az, hogy a korlátlan szabadság megnyirbálásában és az alattvalók kordában tartásában a kormány legfontosabb szövetségese és eszköze a katolikus egyház.

Ez így van. Ezt akarta hallani?

vantaan2 2014.02.13. 12:33:51

@Bell & Sebastian: Nagyon jól fogalmazol!!! "eszköze" s innen az egyház a katolikus is, a hit "csak" fogyó eszköz, ha kicsorbul akkor megélezzük vagy eldobjuk s lecseréljük!.... ??

1998-as választások előtt az egyik jó ismerősöm ajánlócédulát gyűjtött a Giczy féle KDNP-nek s odament a református paphoz hogy elkérje tőle s a hívektől is gyűjtsön. S a református pap azt mondta sajnálja és szégyelli is de most a Fidesznek kell gyűjtenie.

Szerinted is a hit és az egyház CSAK EGY ESZKÖZ? S mire lehet még ezt az eszközt fölhasználni???

Bell & Sebastian 2014.02.13. 12:43:54

@vantaan2: Közösségi feladatok ellátására, szinte önköltségen. Beleverni abba a sötét fejbe, hogy ne ölj, az mindig olcsóbb, mint egy temetés + 2db perzekutor lóval-csákóval-kukoricagombóccal.

pocaklakó minimanó 2014.02.13. 12:54:18

@vantaan2:

El vagy tévedve pár brosúrával. Most nem arról van szó, amiről te mindenáron beszélni kívánnál.

Örülök, hogy segíthettem.

pocaklakó minimanó 2014.02.13. 12:56:10

@vantaan2:

"A rab Én vagyok."

Igen. Csak nem olyan formában, ahogy véled. A szellemi restség rabja vagy és az előre megcsócsált, önállótlan gondolatok sötét erdejében van a börtönöd. A börtönőr meg te magad vagy.

vantaan2 2014.02.13. 14:15:06

@Bell & Sebastian: Közösségi feladatok .... vagy miről írsz most?
Előzőleg meg "Maga odament, hogy segítsen? Na látja. A keresztény Magyarország nem fog odamenni, csak maga. És mondja csak, jól értelmezi a Szentírást?"
S ezért volt hogy pl hajléktalan probléma hazai kezelésének módjával nem maga a keresztény vagy milyen Magyarország kérte a pápa segítségét hanem maguk a hajléktalanok?
..... vagy a "szegény temetők" létrehozásának embertelenségére egy Smuck Andor hívja föl a figyelmet Vatikánban s nem a "keresztény Magyarország".
Biztos hogy keresztény ez a Magyarország vagy az egyház??? ...s mennyire keresztényi dolog elkergetni a koldusokat a templomok környékéről? .... kitiltani a hajléktalanokat a városok központjából? ....

Nézzen már tükörbe ez a "keresztény Magyarország"!

Bell & Sebastian 2014.02.13. 14:21:51

@vantaan2: Jaaj, jaj, jaaj! (Ugye, hogy máris jobban van.)

vantaan2 2014.02.13. 14:37:26

@Bell & Sebastian: Ó hát csak eddig tartott a kereszténységed? Most mire cseréled a feszületet .... sarló&kalapácsra? .... vagy 30 ezüst pénzre netán trafikra a körúton?

Sokkal jobban vagyok! Tényleg. ...már választ sem várok.

hacsaturján 2014.02.13. 14:40:03

@Pagnar:

mir basztam el már megint?

Dr. No 2014.02.13. 18:52:13

"Férfiasság" reloaded. No de hol van a cövekként meredező, kitörni vágyó akarat?

"A róka: program, funkció" Ez a megállapítás pedig legfeljebb a rovarokra igaz.

Alfőmérnök 2014.02.14. 16:44:07

@bbjnick: Így van.
És te vagy a legjobb példa az ontológiai pontokig kifordított életrendű emberre.
süti beállítások módosítása