Mérlegen a rendszerváltozás – két évtized számokban
2013. június 27. írta: Redakció

Mérlegen a rendszerváltozás – két évtized számokban

penzugy.jpg

Minden demokratikus országban a gazdaságpolitika feladata olyan körülmények megteremtése, amelyben az emberek életszínvonala, életminősége javul. Nemcsak egyes rétegeké, hanem az ország egész lakosságáé. Hogyan állunk ebből a szempontból? Mit mondanak a háztartás-statisztikai adatok Magyarország közelmúltjáról? Miképp értékelhető hazánk rendszerváltás első két évtizede a kommunizmus utáni első szabadon választott kormány megalakulása után 23 évvel?

„A rendszerváltozás nem hozott általános jólétet, sőt. Relatív helyzetünk a Nyugathoz képest romlott, megtakarításainkat nem okosan fektettük be, vagyonunk egy részét elpazaroltuk, negatív vagyonunk, azaz adósságaink viszont a nyakunkon maradtak, miközben külső függésünk továbbra is jelentős – foglalja össze következtetéseit Botos József egyetemi docens, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság korábbi főigazgatója és Botos Katalin egyetemi tanár, a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsági tagja a Pénzügyi Szemlében folytatásokban megjelent közös cikkeikben, amelyekben a bevezetőben feltett kérdésekre válaszoltak. Most a Mandineren is közöljük tanulságos elemzésüket.

Gazdasági növekedés és az életszínvonal

A lakosság nagy részének életkörülményeit meghatározó munkajövedelmek nem növekedtek túlságosan gyorsan. Mi több: reálértékben egyenesen csökkentek. Az egy főre jutó éves munkajövedelem 1989-ben 76 999 Ft volt, 2009-ben 499 985 Ft. Vagyis, nominális értékben a nettó munkajövedelmek 649 százalékkal emelkedtek. Ha ezt az inflációval korrigáljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy a 2009-es szint már csak 48,8 százalékát teszi ki a húsz évvel korábbinak!

A nominális nettó munkajövedelmek aránya 1989-ban még a folyó áras GDP 46,5 százalékát, tehát majdnem felét tette ki. És most kapaszkodjanak meg: 2009-re az érték mindössze 19,2 százalék! Azaz, a GDP-arányában, amely tartalmazza a munkajövedelmeket, a tőkejövedelmeket és az állam ezekből való részesedését, a munkajövedelmek drasztikusan csökkentek.

Természetesen, figyelembe kell vennünk, hogy a szocialista időkben a dolgozó nép valóban alapvetően a bérjövedelmekből élt meg. Azóta kialakult egy jelentős, olykor a milliós nagyságrendet is elérő, de mindenképpen sok százezer személyt kitevő kisvállalkozói réteg, amelynek tagjai döntően önfoglalkoztató kényszervállalkozók. Ők többnyire minimálbéren tartják nyilván magukat, hogy megspórolják az adó és járulék-költségeket. Így az ő megélhetésükhöz szükséges jövedelem egy része valójában a profit között mutatható ki. A napi túlélés kényszere törvényszerűen rövidlátóvá teszi az embereket. Nem törődnek azzal, hogy az így fizetett járulékok alapján aztán valóban igen kicsi nyugdíjra számíthatnak idős korukban.

Eltűnt 1,5 millió munkahely

Elgondolkodtató, hogy míg a rendszerváltáskor 5,3 millió foglalkoztatott volt, most számuk csak 3,8 millió. Közismert tény, hogy a szocializmusban rejtett munkanélküliség volt. De valóban ekkora? És ha igen, az új piacgazdaság miért nem szívta fel őket? Látnunk kell, hogy a rendszerváltozás nem hozott kellő fellendülést, piacot, munkahelyeket. Pontosabban: nem eleget. Mást hozott, olyan feladatokat, amelyekre nem voltak felkészülve a szabolcsi ingázó segédmunkások. A dél-dunántúli területen is a harcoktól dúlt, szétesett Jugoszlávia utódállamaihoz voltak közel, s ráadásul a szén- és uránbányászat is összeomlott a térségben. Baranyában ezért éppúgy nagy a munkanélküliség, mint Miskolc környékén. Az alföldi megyékben a TSZ-ek szétesésével, a mellék-üzemágak megszűntével ugyancsak sok munkahely szűnt meg.

Nem lenne a munkajövedelmek visszaszorulása oly nagy probléma, ha széles középrétegeknek lenne tőkejövedelme, azaz megtakarítások és befektetések hozama. Csakhogy ez nem jellemző a társadalomra. Magyarországon nem jelentős a középosztály. Sok vagyontalan szegény ember él máról holnapra, és kevés a gazdag. Már majdnem latin-amerikainak tekinthetnénk a társadalmunkat, ha nem lenne az a lényeges körülmény, hogy viszonylag sokaknak van lakástulajdonuk. Nem lakunk favelákban, bár éppen most fenyegeti a lakosság egy részét otthonának elvesztése, a szerencsétlen svájcifrank-hiteles lakásakció következtében.

Miből élnek akkor a családok?

Feltehetően van a reálfogyasztásnak egy statisztika által meg nem ragadható része is. Ez a szürke gazdaságban végzett munka, s az ez által lehetségessé váló fogyasztás. Azt is tudjuk azonban, hogy 1990-es 2,5 millió nyugdíjas ma már 3 millió, vagyis sokan a járadékosok számát gyarapítják, ami az államháztartás terhe lett. Több mint félmillió volt az első ciklusban a munkanélküliek száma, ami szintén közterhekből volt finanszírozandó. Mint idéztük, majd egymilliónyian a kényszer-önállóságba menekültek, mini-vállalkozóként minimálbéren tartva magukat, próbáltak valami megélhetést biztosítani.

A szociális juttatások számos családban fontos forrást jelentenek a megélhetéshez. A pénzbeli társadalmi juttatások aránya 1989-ben 24 691Ft/fő/év volt, míg 2009-ben 361 802 Ft/fő/év. Inflációval korrigálva, reálértéken ez 10 százalékos emelkedést jelentett... Így adódott, hogy a családok (háztartások) nettó pénzjövedelme 1989-ben 52 százalékát, 2009-ben 33 százalékát tette ki a GDP-nek. Látható, hogy a társadalom egyre nagyobb mértékben függ az állami juttatásoktól, mert munkajövedelméből nem tudna megélni. A magyar bérek az ausztriainak 1/4-ét, 1/5-ét teszik ki, az árak viszont nagyjából azonos szinten vannak, tehát a bérek vásárlóereje relatíve alacsony. Szükség van az újraelosztásból kapott jövedelem-részekre is.

Ismét meg kell jegyeznünk, hogy nem a burkolt munkanélküliség időszakát sírjuk vissza, látnunk kell, hogy a munkanélküliségnek is vannak költséges és társadalmilag rendkívül káros következményei. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy magas fiatalkorú munkanélküliség esetén nemzedékek szoknak le a munkáról. Kialakul a társadalmi vélekedés, hogy munka nélkül is meg lehet valahogy élni, s ezeket a rétegeket roppant nehéz lesz a munka világába visszavezetni. Márpedig munka nélkül nincs értelmes élet. Arról nem is beszélve, hogy ki termel jövedelmet majd nyugdíjas korukban a jelen generáció tagjai számára, ha az utánuk következő generációk nem dolgoznak, s nem fizetnek adót, járulékot? Az is igaz, hogy ebben a munkáról való leszokásban nemcsak az van benne, hogy nagyvonalú a munkanélküli segély, vagy az egyéb szociális támogatások rendszere, (ami adott esetben deficitet okoz az államháztartásban), hanem az is, hogy kevés a munkalehetőség. Egyszerűen fölöslegessé vált a munkaerő, mégpedig nemzetközi méretekben.

Előretört a szolgáltatói társadalom

Ennek részben maga a technikai haladás az oka. Ezért alakult ki a szolgáltatói társadalom, amelynek lényeges eleme a humán erőforrás felhasználása. Munkát adunk egymásnak azzal, hogy szakosodunk a korábban a háztartásban elvégzett feladatok nyújtására, piaci alapon. Persze, ezt csak akkor tehetjük meg, ha a körülöttünk lévők eleget keresnek ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat megvásárolják. Szinte azt mondhatjuk, hogy a fejlett ipari társadalmak fejlődésének alapja a munkások bérharca volt, amely kiküzdött egy olyan osztozkodási arányt a termelésben a tőkésekkel, amely elegendő fedezetet biztosított a személyes szolgáltatások megvásárlására. Arra, hogy gyorsétteremben reggelizzünk, mosodában mosassunk, fodrásszal csináltassuk meg a hajunkat, szakavatott ápolóra bízhassuk idős vagy beteg hozzátartozónkat.

Természetesen, nem csupán személyi szolgáltatások vannak. A termelést kiszolgáló emberi munka egyre nagyobb része is a szolgáltatások körébe tartozik, amit nem lehet géppel pótolni. Igaz, a számítástechnika fejlődése még e téren is sokszor kiküszöböli az emberi tényezőt, de valahol, a munkafolyamat-sor végén mindig ott találjuk a magas humántőke-értékkel rendelkező, tanult, kreatív embert. Most már csak az a kérdés, hogy a humántőke fejlesztése pusztán piaci alapon megoldható-e. Raghuram Rajan (2010) arra hívja fel a figyelmet, hogy ez még a világ legfejlettebb gazdaságában sincs feltétlenül így, és nagyobb állami szerepvállalásra ösztönöz  liberális professzor létére  az oktatásügyben. Különösen kérdéses ez hazánkban, ahol a bérek olyan alacsonyak, s vásárlóerejük oly szerény, hogy oktatási, önképzési költségek vállalására nem elegendőek. Még hitel formájában sem, ha nem változik a bérek jövőbeli színvonala. Miből fizeti ki ugyanis négy-öt éven belül valaki a képzési célra felvett diákhitelt, a jelenleg alacsony magyar induló (és átlag) bérek mellett? S hogyan kezdi el önálló életét, hogyan alapít családot?

Csökken a kereslet a képzetlen munkaerő iránt

Szerepet játszik ebben, hogy a gazdaságélénkítés céljából a fejlett országokban minimálisra csökkentett kamatráták eltorzították a munka-tőke értékarányt. Ezért van, hogy a gazdaság, (mármint Amerikában), ha növekszik is, nem a munkaigényesebb, hanem a tőkeigényesebb megoldásokat választja, hiszen az  relatíve  olcsóbb. Ezzel „alávág a foglalkoztatás növelésének, ami pedig a politika elsődleges célja lett volna. Egyébként, lássuk be, a fejlett országokban a kínálat a fizetőképes kereslet határait messze meghaladja, ezért terjedt el a fogyasztási hitel széles körben, előre hozva a jövőbeli jövedelmek által lehetővé tett fogyasztást ezekben a gazdaságokban.

Magyarországon természetesen más volt a baj. Nálunk a nagyon drága tőkeköltségek, amelyek  ellentétben az idézett amerikai példával , az eladósodottságunk miatti magas kamatokból fakadtak, nehezítették a gazdaság modernizálását, és predesztinálták a gazdaságot az elmaradottságra. A relatíve alacsony béreket egyébként megemelték a járulékos költségek, így azok annyira nem is voltak végső soron olcsók. De azért mégis elmaradt a magasabb bérű nyugati gazdaságok bérköltségeitől, s ezért a külföldi tőke  ha idejött  az összeszerelő jellegű munkákra látta az ország gazdasági viszonyait alkalmasnak. Számára viszonylag olcsó volt a gépsorok beszerzése az (otthoni) alacsony tőkeköltségek mellett, mi meg biztosítjuk a viszonylag alacsony bérű folyamatos üzemeltetést...

Demográfiai hatások

Vessünk egy közelebbi pillantást a bérviszonyainkra! Napjainkban, ha egy kétgyermekes családban mindkét szülő dolgozik, s átlagkeresettel rendelkezik, alig valamivel nagyobb az egy főre jutó jövedelem, mint a „hivatalos létminimum. Ha csak egy kereső van, akkor már egy gyermek esetén is a létminimum alá csökken az egy főre jutó jövedelem.

Ezért nincs mit csodálkoznunk azon sem, hogy (a nemrég eltávozott) Dr. Kopp Mária kutatásai szerint szeretnének az emberek általában két gyereket, de már az első után ezt a többség meggondolja. Főleg, hogy el se jutnak a gyermekvállalást lehetővé tevő párkapcsolatokig.

A rendszerváltozást követően drasztikusan csökkent a fertilitási ráta, vagyis, a szülőképes korú nők által vállalt gyermekek száma. 1990-ben még általános volt a családonkénti két gyerek. A teljes termékenységi arányszám, azaz, a 15-49 éves korú nők átlagos gyermekszáma 1,84 volt. 2010-ben viszont ez az érték már csak 1,26. A létbizonytalanság és a liberális szemlélet terjedése mellett a megélhetés nehézsége a döntő ok. (Ma már a szegényebb sorsúaknál is, beleértve a roma lakosságot, ahol korábban az ún. megélhetési gyermekszülés volt a gyakorlat, s viszonylag sok volt a gyerek, csökkenő a fertilitás.)

Rohamosan öregszik ezért a társadalom, s ennek beláthatatlan  vagy nagyon is belátható – súlyos következményei lesznek. 1960-ban még 25 százalék fölött volt a 15 év alattiak aránya a társadalomban. 2010-re ez már csak 15 százalék! Ezzel szemben, a 60 fölöttiek részaránya 1960-ban 13 százalék volt, 2010-ben viszont 23 százalék. Míg az egyik 10 százalékpontot nőtt a másik ugyanannyit csökkent. Az idősek várható élettartamának emelkedése a körülmények javulásának hatására többé-kevésbé fokozatos volt. A gyermekvállalási kedv drasztikus visszaesése éppen 1990-től volt tapasztalható. Ha a 60 év fölötti korosztály arányát hasonlítjuk a 20 év alattiakhoz, akkor azt láthatjuk, hogy az 1949/50-es évben még 35 százalék volt a mutató értéke. 2010-re már ez a szám 109,5 százalékra emelkedett. A tendencia további idősödést jelez, 2011-ben: 111,8 százalék, 2012-ben 115,3 százalék. Vagyis, a további társadalmi változásokat alapvetően a gyermekvállalás elmaradása okozza.

Miért romlottak vajon életviszonyaink és demográfiai mutatóink ennyire? Ha ezen elgondolkodunk, az első, ami válaszként felmerül, az a hátunkon cipelt adósságteher.

Roskadozunk az adósságteher alatt

Az elmúlt húsz évben, 1990 és 2010 között a GDP 13,5-szeresére emelkedett, míg a bruttó adósságállományunk 21,3-szeresére nőtt. Adósságszolgálatunk növekedése még ennél is nagyobb: 25-szörös! Ezért van, hogy a megtermelt értékből egyre többet kell elvonnunk a háztartások fogyasztásától, hiszen szükséges az adósságszolgálat fedezéséhez.

Ámbár a lakosság maga is szerepet játszott abban, hogy a helyzet így alakult. Nemcsak az állam költekezett folyamatosan túl. A lakossági megtakarítások - amelyek nagyságrendje nem lebecsülhető, hiszen majd annyi volt, mint amennyi külföldi működőtőke (FDI) 20 év alatt beáramlott az országba , gyakorlatilag nem produktív beruházásokra fordítódtak. Ebben szerepet játszott, hogy a kisvállalkozások hozama gyakran nem vetekedett még a bankbetét kamatával sem. A lakosság, jobb befektetési lehetőségek híján, megtakarításait a lakáshelyzete javítására használta fel. Ingatlanba invesztált. Amikor a lakosság érdemleges támogatást kapott a lakáshoz jutás érdekében, nem meglepő módon megtakarításait a hitelek önrészének biztosítására fordította. Ebből adódóan ugyanakkor nem maradt hazai forrás az állam eladósodásának finanszírozására... Amikor ez a támogatás alaposan lecsökkent, akkor a magyar családok beleszaladtak a nemzetközi forrásokból finanszírozott, svájci frankos hitelkonstrukcióba. Ezzel végképpen a külső finanszírozástól vált függővé az ország helyzete, és a gazdaságpolitika elkövette az „eredeti bűnt”  Eichengreen (2005) megfogalmazását idézve: a hazai finanszírozás devizásítását".

Az állami eladósodottság mellé tehát belépett a lakossági magán külföldi eladósodottság is. Az állam adósságát gyakorlatilag csak külső forrásból lehetett eddig is finanszírozni, akkor is, ha az forintban kibocsátott állampapírokkal történt. A bankszektor svájci hitel-akciója esetében sem kapott a lakosság kézhez svájci frankot, a finanszírozást azonban az olcsó külföldi források biztosították, s devizában kellett visszafizetni a felvett és deviza-összegben meghatározott hiteleket. A válság idején bekövetkezett forráskivonás, amely a deviza iránti keresletet növelte, s így a magyar valuta árfolyamát rontotta, számtalan svájci frankos" hiteladóst ellehetetlenített. Hamar megmutatkozott az „eredeti bűn következménye...

Mind a mai napig viseli a magyar társadalom annak a felelőtlenségnek a terhét, ami e folyamatok minden biztosítás nélküli szabad alakulását eredményezte. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a lakosságnál adcsökkentéssel hagyott jövedelmek, nagyrészt a középrétegek svájci frankos hiteleinek törlesztésére szolgáltak, gyorsan kiáramlottak az országból, s tovább nyomták lefelé az árfolyamot. Nem tudtak kellő impulzust adni a gazdasági növekedésnek a fogyasztás emelkedésével, sem az állampapírok masszívabb forintra váltásával a külső függés mérséklésének. Részben a helyzet következményének tekinthető a rendkívüli adók bevetése, illetve az állami kiadások csökkentése. Csak remélni lehet, hogy hosszabb távon eredményt hoznak az intézkedések, mert tartósan nem lehet a humán erőforrások területéről forrásokat negatív következmények nélkül kivonni.

A lakáshitelek miatti eladósodás tehát:

 lekötötte a lakossági megtakarításokat, de nem termelő beruházási célra,
 ráadásul olyan többlet-kínálatot hozott létre, amely a megtakarítások leértékelődéséhez vezethet, és mindemellett
 fokozta az ország külföldi finanszírozóktól való függését.

A lakásokba történő befektetések tehát nem igazán bizonyulnak a pénz jó túlélő gépezetének (lásd Mérő László), hiszen a belefektetett pénz nem térül meg az ingatlan esetleges értékesítéskor. A magyar gazdaság jövedelemtermelő képességét tekintve a lakásépítés gyakran luxusfogyasztásnak minősül, s mivel hitelre történik, hosszabb időre leköti a megtakarításokat. Nincs garancia arra, hogy a következő generációk megfelelően használni tudják. Egyrészt, mert már most is kevesebb a magyar család, mint amennyi a lakások száma (túlkínálat), másrészt, a területi elhelyezkedés és a reál-megvalósulás konkrét formája nem biztos, hogy kellő mértékben találkozik a következő generációk igényeivel. Mindenki előtt ismert tény, hogy sok vidéki hatalmas házban alig lakik egy-két lakó, s jövedelmük sem elég az ingatlan fenntartására. A munkahelyek hiánya miatt viszont a fiatalabb generáció elköltözik, így nagy a strukturális aránytalanság.

Következtetések

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a rendszerváltozás nem hozott általános jólétet, sőt. Relatív helyzetünk a Nyugathoz képest romlott, megtakarításainkat nem okosan fektettük be, vagyonunk egy részét elpazaroltuk, negatív vagyonunk, azaz adósságaink viszont a nyakunkon maradtak, miközben külső függésünk továbbra is jelentős.

Mindez azonban nem törvényszerű sorscsapás, a helyzeten lehet változtatni. Csak ne lenne türelmetlen a lakosság az eredményeket illetően!

Hiszen a rendszerváltás önmagában pozitív és előremutató jelenség volt! Mi magunk tettük egyéni és közösségi választásainkkal, a piacba vetett vakhitünkkel gazdasági szempontból számunkra előnytelenné. De a rendszerváltozás módot ad a hibák kijavítására is, megszűnt ugyanis a politikai diktatúra. Saját döntéseinken múlik, milyen irányba visszük háztartásunk gazdálkodását és az ország gazdaságpolitikáját. Nagy késéssel ugyan, de felismerhetjük a szövetkezés erejét, a helyi piacok szerepét, a bizalmi tőke fontosságát, a komplex ipar- és gazdaságpolitika szükségességét. Amire szükség van: nagyobb tisztánlátás, kellő információ és az a bizonyos önmérséklet, ami a felkapaszkodáshoz elengedhetetlen.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr865380412

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

... zöld levelecske, ... (törölt) 2013.06.27. 13:39:33

Úgy tűnik, a bankárok nem nyomorognak, ha összeadom és leosztom a 10 milliós népességgel, akkor lassan a különféle bankkonszolidációkól jutna rám is átlagosan vagy 20-25 millió. Ketten-hárman-négyen ez már egy családban 100 milla, ennyiből már képesek lettünk volna elindulni és mostanra akár adót kitermelni.

Ehhez képest a bankárok felélték ezt a pénzt, nincs semmi felmutatható eredmény részükről.

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 14:54:20

@... zöld levelecske, ...:

akkor 200-250 ezer milliárd forint ment el bankkonszolidációra?! :)

hogy te miket nem mondasz:)

Haloperidol 2013.06.27. 14:55:27

@Doomhammer:
"Aljas hazugsag, hogy az allam vagy a lakossag tulkoltekezett volna!"

Zsenialis vagy, haver.
Mit jelent szerinted a tulkoltekezes? Ha olyan hitelt veszel fel, amit nem tudsz visszafizetni.

Az allam is es a lakossag is ugy vett fel hitelt, hogy nem gondolt a holnapra, amikor vissza kell fizteni.

Nagy faszt extraprofit. Mielott normalis ember hitelt veszel fel akarmire, leul es elvegez egypar egyszeru szorzast es osztast egy papirral es egy ceruzaval. Es elolvassa az aprobetus reszt is a szerzodesben. En is szerettem volna 4 szobas hazat 35 millioert, de tudtam, hogy nem tudok annyi penzt kifizetni, ha valami gebasz van. Ugyhogy megelegedtem egy 2 szobas hazzal. Es ki is fizettem a hitelt, pedig engem is rosszul erintett az arfolyamemelkedes.

A hitel az nem valami, ami jar neked. Az uzlet. Nekem is uzlet, hogy a hazamat most megveszem, a banknak is uzlet, hogy fizetem a kamatot. Nem kotelezo hitelt felvenni.

Samott 2013.06.27. 14:58:03

"Csak ne lenne türelmetlen a lakosság az eredményeket illetően!" - mi az isten ez, visszamentunk 25 evet? Partunk es kormanyunk dolgozik a haza jobbatetelen, de az a franya lakossag elegedetlenkedik? Nem a zsemle a kicsi, hanem a pofank nagy?

" A lakosság, jobb befektetési lehetőségek híján, megtakarításait a lakáshelyzete javítására használta fel. Ingatlanba invesztált. Amikor a lakosság érdemleges támogatást kapott a lakáshoz jutás érdekében, nem meglepő módon megtakarításait a hitelek önrészének biztosítására fordította." - na es ezt ki kurta el?

"A létbizonytalanság és a liberális szemlélet terjedése mellett a megélhetés nehézsége a döntő ok." - mi az a "liberalis szemlelet" ami miatt nem vallalnak gyereket? ":legyint:

valerio 2013.06.27. 15:44:26

Nem türelmetlenek az emberek! Elég hamar megkapják az útlevelet...

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.06.27. 15:53:05

@Haloperidol:
"Mit jelent szerinted a tulkoltekezes? Ha olyan hitelt veszel fel, amit nem tudsz visszafizetni. "

Neked is aztan van eszed. Botos vilagosan leirta, hogy ma realerteken feleannyit keresunk, mint kerestunk 1989-ben. Szerinted hova tunt az a penz? Mert a penz el nem tunik, csak elszivattyuzodik masfele. Valakinek az extraprofitja lett belole es a kieheztetett lakossag es allam szinte rakenyszerult a hitelfelvetelre! Amit most persze kamatostul akarnak visszakapni azok, akik eleve realizaltak az extraprofitot.

Hat nem. Visszavesszuk toluk torvennyel, kulonadoval, vegtorlesztessel, rezsicsokkentessel, ami eppen mukodik. Nem leszunk rabszolgak!

S=klogW 2013.06.27. 16:21:32

én pl. csodálkozom, hogy van még olyan egészségügyünk, amelyik egyáltalán még képes

4 helyen PET-CT-vel
(daganatok.hu/onkologiai-diagnosztika/pet-ct-kozpontok),
2-3 tucat MR-készülékkel,
korszerű, specifikus citotoxikumokkal, modern sebészeti módszerek, beavatkozások alkalmazását lehetővé tevő eszközparkkal

és nem utolsó sorban mindezt alkalmazni tudó szakértelemmel szolgálni a magyar társadalom számára

annyi pénzből amennyi bér- és infrastruktúra-finanszírozásra jut

stoic79 · http://liberatorium.blog.hu 2013.06.27. 16:25:25

Pont most végeztem egy anyaggal, amiben Murrey Rothbard azokat a javaslatokat írta le, hogy hogyan lehet leépíteni a szocializmust: liberatorium.blog.hu/2013/06/27/hogyan_es_hogyan_ne_epitsuk_le_a_szocializmust
Az abban foglaltak értelmében inkább az a csoda, hogy még valahogy működik a rendszer.

neonid 2013.06.27. 16:31:45

Tudomásul kell venni hogy Magyarországon megbukott a szocializmus és meg bukott a kapitalizmus is,itt csak az önzés ,a lopás,a csalás,hazudozás örök életű!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.27. 16:36:54

Bő húsz év alatt így tönkretenni egy országot rekordteljesítmény, békeidőben valószínűleg még soha, sehol, senkinek ne sikerült! Szerintem egyáltalán nem volna aránytalan eljárás (sőt, nagyon is méltányos és üdvös volna), ha a rendszerváltás rendszerének elitje egy "nürnbergi perben" felelne bűneiért!

S=klogW 2013.06.27. 16:42:14

azt érdemes lenne pártállástól függetlenül belátni, hogy a 2004-2010-es időszaknak köszönhetően

elvesztettük az új évezred minimum első két évtizedét:

az első orbán-kormány 53%-os GDP-arányos államadóssággal zárta ciklusát, ebből 2010-re 82% lett _monoton növekvő_ pálya mentén,
pedig közben a világban 2007 végéig mindenütt konjunktúra volt, itthon mégsem folytatódott az államadósság csökken(t)ése

még azt is hajlandó vagyok elismerni, hogy fontos volt a Medgyessy-féle közalkalmazotti béremelés bő 10 évvel a rendszerváltás után

de akik Gyurcsányt 2006-ban beszavazták, azoknak illene a köröshegyi-völgyhídról egymás után leugrálni

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.27. 16:58:42

@Haloperidol:

Beteges hazudozó és provokátor g*czi vagy!

Ma az országok éppúgy, mint a mezei polgár egy olyan gazdasági és pénzügyi szisztéma foglya, amelyben logikus következmény az eladósodás.

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:02:16

@bbjnick:

nem dobálóznék ilyen nagy szavakkal, nagyon "erős" a mezőny:)

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:04:13

@bbjnick:

csak a saját szemszögéből látja a sztorit

mellesleg a jelenleginél még vannak veszélyesebb (ultra-kollektivista) pénzügyi szisztémák is

(bár ez is egy jó nagy trágyadomb)

Gonbolkozó 2013.06.27. 17:05:21

Gondolatébrestőnek jó Összefoglalo, de egy két dolog zavaróan hiányzik, es ez ezért rámutat az elmúlt 3 év zsákutcájára

1. Külföldi beruházások hatása.
A GDP megsokszorozodasaban jelentős szerepe volt a beáramló működő beruházásoknak.
Kérdés, hogy helyes-e ezeket módszeresen elriasztani és e helyett a "belső fogyasztásban" bízni.
Helyükre tud-e lépni a "magyar tőke"?
Szerintem nem.
Hiába osztjuk szét az országot a szűkebb baráti körnek...

2. Az államban való hit.
Szerintem az első rúgás a magyar gazdaságba a támogatott lakáshiteek voltak. Egyrészt a megtakarításokat teljesen atiranyitották (amint cikk is írja helyesen), másrészt mivel egy idő után a rendszer "felrobbant", azaz finanszírozhatatlanná vált, a szócik (helyesen) kénytelenek voltak felmondani. Engedték viszont, hogy svájci frank hitelek lépjenek a támogatott hitelek helyébe.... Közben meg Járai Zsigmond az egekben tartotta a kamat rátát... Ezzel szintén tolta az embereket a devizahitel fele, masresz oroszlánrészt vállalt az orszag adósságállományanak növekedésében.

3. Pénzügyi rendszer tönkretétele.
Ez az utolsó 3 év bűne. Lehet persze utálni a bankokat es bűnbaknak is elsoranguak, de nélkülük nincs gazdasági elet. Ha valaki elmondja nekem, hogy mire volt jó a vég törlesztés, amivel sikerült horribilis költségek árán megmenteni azokat akik egyébként is tudtak fizetni... Annak fizetek egy sört.

Stb...

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:05:42

@S=klogW:

2007-ig inkább lufifújás folyt a világban, gondolj pl. az azóta szívrohamot kapott kelta "tigrisre":)

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:07:42

@Gonbolkozó:

sohasem volt az "egekben" a magyar kamatráta...

az utóbbi 23 év átlagában pedig egyszerűen siralmas volt a helyzet...

BTW

magas kamatráta = megtakarítás

drága hitel = alacsonyabb árak

S=klogW 2013.06.27. 17:07:55

@calabria007: na, mész te is szépen a szűrőbe* rohadni

*olvass gulágnaplókat, majd megtudod mi az

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:08:55

@stoic79:

no de minek? az emberek imádják ezt!

mi több: repetát kérnek!

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:10:07

@S=klogW:

egy kissé dekoncentrált vagy ma:)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.27. 17:10:45

@calabria007:

Magát arra programozták, hogy "hasbeszéljen"?

--- Milyen erős mezőny? Konkrétan?

--- Nyilván, a magam szemszögéből látom. Miért, maga kinek a szemszögéből látja, ha nem a magáéból?

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:12:04

@S=klogW:

tán inkább a megelőzéssel kéne foglalkozni:)

mellesleg:

csodálom azt, hogy te erre büszke vagy...

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:13:19

@bbjnick:

te sem voltál konkrét, a történelem meg tele van kormányzati kudarcokkal:) mindenhol:)

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:14:59

@bbjnick:

egy kissé trágár módon reagáltál a kommerra pedig csak annyit közölt fentebb, hogy ő nem vállalt be 35 milla hitelt mivel átgondolta az egészet...

ilyen is volt...

S=klogW 2013.06.27. 17:18:33

@Gonbolkozó:

"A GDP megsokszorozodasaban jelentős szerepe volt a beáramló működő beruházásoknak. "

1. mely beruházások nem gyarapították az állami vagyont

2. vagy ha igen, akkor annak ellenértékét az állam hitelekből fizette ki

3. nem magyar magánvagyont gyarapítottak, hanem vegyes, külföldi-magyar vállalati tulajdont gyarapítottak melyek nemcsak adómentességet /-kedvezményt élveztek, de még vissza nem térítendő állami támogatást is kaptak (megint csak miközben az állam hiteleket vett fel saját működtetéséhez)

4. e beruházások kivitelezői szintén rendre vegyes tulajdonú cégek voltak, magyar vállalkozó legfeljebb alvállalkozóként jelent meg a folyamatban

itt egy nagyon világos és egyszerű bemutatása a folyamatnak:

Globalization (and the metaphysics of control)
www.youtube.com/watch?v=tOLfGUKX8EE

Defending Globalization
www.youtube.com/watch?v=-1EHTt4HFng

Banked Into Submission
www.youtube.com/watch?v=k_3K1PCZHE0

S=klogW 2013.06.27. 17:19:43

@bbjnick: a küldői szemszögéből ugyebár :)

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:23:24

@S=klogW:

a globalizáció nem feltétlenül egyenlő a monetáris imperializmussal...

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 17:29:12

@S=klogW:

Már az első képnél elvesztettem a fonalat: hol a fenében van itt „free market world”? :)

S=klogW 2013.06.27. 17:30:58

aki kicsit komolytalannak érzi a kéregény formátumot, itt meghallgathat egy rövid elemzést N. Chomskytól, hogy

mit is jelent valójában a globalizáció kereti között megvalósuló gazdasági élet a periféri-/fejlődő országok számára:

www.youtube.com/watch?v=RdYwAXZh0ME

www.youtube.com/watch?v=AHJPSLgHemM

S=klogW 2013.06.27. 17:35:35

@S=klogW:

és most hogy az USA nevű rákos daganat kezd belülről merohadni, próbálkozik még jobban rácuppanni európára:

www.magyarhirlap.hu/eu-usa-elkezdodtek-a-szabadkereskedelmi-targyalasok

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.27. 17:47:03

Hogy mivé lett ez az ország, álljon itt egy friss példa:

Ma beszéltem egy nyugdíjas nénikével, aki néhány héttel ezelőtt egy napot és egy éjszakát rokonoknál töltött, ezalatt betörtek a házába, minden mozdíthatót elvittek, amit pedig nem tudtak elvinni, azt összetörték, megrongálták, tönkretették (ez az új trend a "megélhetési bűnözésben": amit nem tudunk ellopni, azt tönkretesszük!). A rendőrség nyomoz, a falu tudja, kik voltak, de, ugye, a hatóság tehetetlen, mivel nincs bizonyíték.

S akkor: néhány napja a néninek ellenőrizték a villanyóráját, s mivel a szakember sérülést vélt felfedezni rajta, ezért 150 ezer forintra büntették. Nagyvonalúan felajánlották neki, hogy ha nem vitatja a szolgáltató álláspontját, akkor a büntetést 70 ezer forintra mérséklik.

Milyen világ már ez?!

S=klogW 2013.06.27. 17:50:40

@bbjnick: ha esze van a néninek/roknainak, a bettörőkre hárítja a rongálást (pláne ha valóban van sérülés, és nemcsak a szolgáltató próbál megint beugratni fizetésbe egy könnyű célpontnak tűnő fogyasztót)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.27. 17:59:05

@S=klogW:

Egy hetvenakárhány éves öregasszony mit tud csinálni? Én is mondtam neki, hogy nem lett volna szabad aláírnia a szolgáltatók jegyzőkönyvét, de azt mondta, hogy neki sem pénze, sem ereje nincs a pereskedéshez. Ezek a szolgáltatók nagyobb hiénák, csalók, mint az öregekre szakosodott szélhámos bűnözők!:-[

Mária Pirézia 2013.06.27. 18:22:37

@Doomhammer: " Szerinted hova tunt az a penz? Mert a penz el nem tunik, csak elszivattyuzodik masfele."

Azt elfelejted, hogy sokkal tobb nyugdijas van, sokkal tobb az inaktiv ember, aki nem adozik, es oket is el kell tartania az allamnak. Egyszeruen ezek a penzek ado formajaban megjelennek: 27% AFA (alapbol a jovedelmed majdnem harmada az allame lesz), emelt jovedeki ado (alkohol, benzin, dohany stb) es tarsai, a mostani kormany is szepen novelte az adok merteket. Lett is belole recesszio.

Ezzel tudjuk finanszirozni azt, hogy emeljuk a nyugdijakat, a tanarok fizeteset, az egyeb ellatasokat, epitettunk parszaz kilometer autopalyat (nezze mar meg valaki, hany km autopalya volt a rendszervaltas elott), es hasonlok.

Valamint nagyon megnovekedett a nyugdijra forditando osszeg, egyszeruen azert, mert a nyugdijasok tarsadalombeli aranya megnovekedett.

S=klogW 2013.06.27. 18:34:42

@Mária Pirézia: "epitettunk parszaz kilometer autopalyat"

aminek jó részét a külföldi strabag építette ami által a kivitelezés bekerülési költségének jelentős része kikerül a magyar gazdaságból ,
az M6 és köröshegyi-völgyhíd idejében 25% körül becsült korrupciós hányad jelentette költségről nem is beszélve

nem hallotta még azt, hogy "az igazat mond, ne csak a valódit"?

menjen Marcsa, hazudozzon a pirézeknek

S=klogW 2013.06.27. 18:39:22

@Mária Pirézia:

" sokkal tobb nyugdijas van"

ami így szintén hazugság Marcsa, amit maga is érzett, nem hiába dobta utána, hogy "több az inaktív"

a ffilakosság túlnyomó része régóta alig éli túl az öregségi nyugdíjkorhatárt, akik száma növekedett (és a legutóbbi időben pedig csökkent) az a "rokkant"nyugdíjasok száma

Veridicus76 2013.06.27. 18:46:28

"Hiszen a rendszerváltás önmagában pozitív és előremutató jelenség volt! Mi magunk tettük egyéni és közösségi választásainkkal, a piacba vetett vakhitünkkel gazdasági szempontból számunkra előnytelenné. "

Bicskanyitogató hazugság. A törvényhozók tették ilyenné, azok, akik olyan jogszabályi környezetet teremtettek, amiben akadálytalanul lehetett eladni, széthordani a nemzeti vagyont, különös tekintettel erőforrásainkra. Nem az emberek döntöttek úgy, hogy felszámolják a magyar termelő kapacitásokat, és beállnak bérrabszolgának a kistaffírozott külföldi cégekhez. Nem az emberek teremtettek olyan viszonyokat, hogy az elmúlt 15 évben hússzor annyi pénz ömlött ki az országból az EU-ba, mint amennyi bejött (és persze ebből is ellopnak valamennyit.) Nem az emberek alakították úgy, hogy évente a GDP 30 százaléka ömlik az EU-15-ökbe ki, miközben a bejövő "támogatás" csak a GDP 1, azaz egy százaléka.
Ez az elmúlt 23 év politikai döntéshozóinak bűne. A felelősség aránya nem azonos, legfőképp a ballib bagázst terheli, de nem ártatlan a jobblib bagázs sem, ide értve a mostani garnitúrát is. Ekkora böszmeséget ország nem csinált.
A túlköltekezés meg ostoba mítosz. 2010-ben a magyar GDP az EU-átlag 60 százaléka volt, a reálbérszint csak 22 százalék.
Ideje felébredni, és végre felépíteni a kereszény-ökoszociális alaponon álló Magyarországot. Ha ebben az EU akadályt jelent, akkor onnan ki kell lépni. Pont.

marko11 2013.06.27. 18:47:31

@bbjnick:
Egyetértek!
A rendszerváltás fedőnevű Kész Átverés Showt már a kezdetek kezdetén, egészen egyszerűen elcsalták.
Első lépésben: Magyarország rendszerváltás előtti éveit lehazudták a többi, volt szovjetblokkbeli ország szintjére.
Második lépésben: letagadták, hogy itt bizony kíméletlenül "be lesz vezetve" a kapitalizmus, annak is legdurvább, ráadásul: lejárt szavatosságú fajtája! De magát a kifejezést is, hogy kapitalizmus, még sokáig kerülgették a bevezető "szakemberek". Szociális piacgazdaságról hablatyoltak még évekig, miközben már zavartalanul működött a sokkterápiás átalakítás. Pontosabban: a lepusztítás és kiárusítás.

És mind e közben, egészen pofátlanul, a megérkezett szabadságról papoltak új undokaink...Botrány! Vagy botrány kellett volna, hogy legyen. De, a magyar lakosság, előbb lelkesen, majd lapulva asszisztált a hazudozáshoz. Miközben Magyarországon mintegy másfél millió ember veszítette el a munkáját. Csöndben és gyorsan. Egyes "értelmiségiek" máig összetévesztik a szabadságot a kiszolgáltatottsággal!

Mária Pirézia 2013.06.27. 18:51:26

@S=klogW:
www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp001.html

Az ugye megvan, hogy 12 év alatt majdnem megháromszorozódott a nyugdíjakra fordított kiadások mértéke? A GDP valahogy nem háromszorozódott meg.

www.ksh.hu/docs/hun/xtabla/nyugdij/tablny11_03.html

A népesség százalékában kb. 5%-kal nőtt a nyugdíjasok száma, a 24%-os arányhoz képest ez kb. 20%-os növekedés. Tehát ez szerinted semmi.

Mária Pirézia 2013.06.27. 18:53:06

@S=klogW: Csak hogy viszonyítsuk: félmillióval többen kapnak nyugdíjszerű ellátást, de másfélmillióval kevesebb aktív van, akiket ugyanúgy segélyezni, finanszírozni kell.

Mária Pirézia 2013.06.27. 18:56:45

@S=klogW:
"aminek jó részét a külföldi strabag építette ami által a kivitelezés bekerülési költségének jelentős része kikerül a magyar gazdaságból ,
az M6 és köröshegyi-völgyhíd idejében 25% körül becsült korrupciós hányad jelentette költségről nem is beszélve"

Nem kerül ki a gazdaságból, ott van az a pénz, autópálya formájában. Maga a vagyon megvan.

A korrupciós rátáról: Debrecen Mr. 20%-a mond valamit neked? A Fidesz oldalán is rengeteg az "alkotmányos költség".

A korrupció általános jelenség, nem csak az MSZP tehető felelőssé érte. Persze, ezt nehéz felfogni, ha vakjobber vagy.

pb88 2013.06.27. 19:12:28

Érdemes elolvasni, elég jól összefoglalja, hogy miért tartunk itt....
És az anti-globalistáknak: ennek nem az extraprofit az oka!
Ahogy olvasni is lehet: alacsony bérek->szükséges állami támogatás->növekvő adóterhek->egyre alacsonyabb bérek és így tovább a szocializmus útján.
Sok minden vezetett ehhez, többek között a lakáshitelek, de látni kell azt is, hogy nálunk nem alakult ki olyan bérlakás rendszer, mint Ny-Eu-ban, és egy valós probléma volt (és jelenleg is az) a lakhatás kérdése Mo.
A tragédia ebben a történetben az, hogy egyetlen olyan kormány sem volt, amelyik képes lett volna azt bevállalni, hogy bizony vannak olyan emberek akik lefognak szakadni, mi pedig nem tudjuk finanszírozni azt, hogy ezeket a családokat (éppen, hogy csak) a víz felszínén tartsuk. Ez vezetett a hatalmas államadóssághoz.
Ez egy tőkeszegény ország, ami egyébként mindig is az volt, ezért kell a külföld ennyire. Aki ezt tagadja egész egyszerűen nincs tisztában az ország helyzetével. Szükségünk van arra, hogy idehozzák a pénzüket, az persze már egy más kérdés, hogy milyen munkahelyeket teremtenek és így mennyire visszaélnek a helyzettel. (nyilván nem K+F beruházások valósulnak meg, hanem összeszerelő üzem).
A ma 40+ korosztály volt az amelyik nem akart engedni a szocializmusból megörökölt társadalmi státusán és folyamatosan hatalmat adott annak aki ezt beígérte neki. Aztán persze ennek is meg lett a böjtje és ebből fakad ez a 23 éve tartó megszorítósdi: a politikai vezetők annak érdekébe, hogy ne veszítsenek szavazatokat inkább elhúzzák és elkenik a szükségszerű lépéseket, persze ezzel csak kitolják a problémákat a következő generációra (pl. rám).
A ma minket körülvevő társadalmi ( fiatalok elvándorlása külföldre, alacsony gyermekvállalási hajlandóság), politikai ( pl. a szélsőjobb megerősödése) és gazdasági ( nem alakult ki egy erős kkv szektor ami felszívná a vidéki munkanélküliséget) ebből fakad.

pb88 2013.06.27. 19:14:32

u.i: még mielőtt bárki is azt hunné, hogy valami elbaszott libsi, bokrosista, technokrata vagyok: nem, csak nem akarom az alapvető problémákat lekicsinyelni.

S=klogW 2013.06.27. 19:27:32

@Mária Pirézia:

"Nem kerül ki a gazdaságból, ott van az a pénz, autópálya formájában. Maga a vagyon megvan."

Annak viszonylatában, hogy magyar cég is építhette volna a strabag helyett, igenis kikerült.

nem hallotta még azt, hogy "az igazat mond, ne csak a valódit"?

menjen Marcsa, hazudozzon a pirézeknek

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.27. 19:30:17

@pb88:

"A tragédia ebben a történetben az, hogy egyetlen olyan kormány sem volt, amelyik képes lett volna azt bevállalni, hogy bizony vannak olyan emberek akik lefognak szakadni, mi pedig nem tudjuk finanszírozni azt, hogy ezeket a családokat (éppen, hogy csak) a víz felszínén tartsuk." --- írod.

És ezt, mégis, konkrétan hogyan képzelnéd el?

"A ma 40+ korosztály volt az amelyik nem akart engedni a szocializmusból megörökölt társadalmi státusán és folyamatosan hatalmat adott annak aki ezt beígérte neki. Aztán persze ennek is meg lett a böjtje és ebből fakad ez a 23 éve tartó megszorítósdi: a politikai vezetők annak érdekébe, hogy ne veszítsenek szavazatokat inkább elhúzzák és elkenik a szükségszerű lépéseket, persze ezzel csak kitolják a problémákat a következő generációra (pl. rám)." --- írod.

Milyen státuszról tetszel beszélni? A munkahelyek legalább ötöde megszűnt, a jövedelmek értéke a felére csökkent, a családok (ha jól emlékszem) 80%-ának egyáltalán nincs megtakarítása, miközben több, mint egyharmaduk kritikusan el van adósodva. Milyen státuszról tetszel beszélni?

S=klogW 2013.06.27. 19:55:56

@pb88:

nem kellene 25(?) évesen ekkora okosságokat kiosztanod, mert látszik belőle, hogy
szart sem tudsz a 90es évek politikai alkuiról és a vadkapitalista rablóprivatizációról

és milyen mai 40+-ról beszélsz te szerencsétlen sötét hülye? akik 90es években épphogy elérték a 30-at. csupán bő 10 évvel lőttél mellé. a mai 40+ éppen hogy az új rendhez próbált valahogy alkalmazkodni, hogy fenntartsa a családját.

mindig az ilyen magadfajta, az adott témában nulla tapasztalatú beképzelt ostoba hülyék a legmagabiztosabbak :(

Tündér_Lala 2013.06.27. 20:26:25

Kéremszépen, az ősbűn cégeink eladása volt.
Tessék szépen tudomásul venni, hogy országos szinten csak és kizárólag a termelésből lehet megélni.
Az alrendszerek kereskedelem csak viszi a pénzt, szolgáltatások csak a meglévő pénzek átcsoportosítását jelentik (egyik zsebből a másikba). De új pénzek (néhány perem területtől eltekintve) csak árúk ellenértékeként kerülnek be a hazai gazdasági körforgásba.
Hogy lopnak ? Mindenütt lopnak. A szociális intézkedések ? Ma már nem szokás éhenhalni hagyni az embereket. (Az más kérdés, hogy azért ne neveljen ingyenélésre a rendszer)
Az a bizonyos 1,5-2 millió ember akik elveszítették a munkájukat, szinte kizárólag a bezárt termelőszférából került ki. Ezek az emberek pedig egyéni menekülő utakat kerestek a megélhetésük érdekében. Elmentek a gombamód szaporodó kereskedő cégekhez, egy részüket felszívta az államigazgatás, egy részük segélyre vagy nyugdíba menekült. Az eladható termékek előállítása pedig lényegében megszűnt, kivéve a mezőgazdaságot, amelyet azonban egyrészt versenyhátrányba hoztak, másrészt a feldolgozó ipar tönkretétele nyomán csak olcsón eladható alapanyg termelésre maradt lehetősége.

Ez egyben kijelöli a lehetséges megoldás (nagyon nehéz, nagyon rögös és hosszú) útját. Termalő üzemekre van szükségünk, hogy munkája legyen az embereknek és hogy az árúk ellenértéke bekerüljön a hazai gazdaságba. Ha pedig kicsit is megerősödünk, akkor saját termelőüzemeket kell alapítanunk, hogy kreativitásunkat használva nagyobb hozzáadott értékű termékeket állíthassunk elő (illetve ez a szzellemi értéktöbblet tőlünk származzon és haszna itt maradjon.)

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 20:41:35

@S=klogW:

az inkább vadszocialista "privatizáció" volt:)

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 20:45:55

@pb88:

ohó, volt bérlakásrendszer, pl. 1945 előtti bérpaloták, bérkaszárnyák, majd IKV-birodalom Budapesten, de osztán jött az ún. "kapitalista" "privatizáció"

hát ez nem volt vmi nagy sikertörténet, hisz legalább annyira nem volt "kapitalista", mint amennyire valódi privatizáció sem volt:)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.06.27. 20:46:27

@Mária Pirézia:
"Valamint nagyon megnovekedett a nyugdijra forditando osszeg, egyszeruen azert, mert a nyugdijasok tarsadalombeli aranya megnovekedett. "

Ez hazugság, még a postban is benne van:
" Azt is tudjuk azonban, hogy 1990-es 2,5 millió nyugdíjas ma már 3 millió, vagyis sokan a járadékosok számát gyarapítják, ami az államháztartás terhe lett."

Az annyi, mint 16%-os növekedés.
Közben körülbelül ugyanilyen arányban csökkent a gyerekek száma. Vagyis az eltartottak száma nem változott, vagy éppen csökkent.

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 20:47:34

@pb88:

a fiatal korosztály is legalább annyira "szocialista", mint a 40 fölötti, úgy tűnik kell ez a métely a népnek:)

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 20:49:28

@Doomhammer:

a 16 és 65 év között aktív korosztály mindössze 50% dolgozik legálisan...

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.06.27. 22:33:30

@calabria007:
És vajon az aktív korosztály hány százaléka tartotta el a referenciaidőszakban (a rendszerváltás előtt) a többieket? Mindenkinek volt munkája, a fizetések kiegyenlítettek voltak, adó nem volt, de az aktív korosztály hány százalékát lehetett volna elvenni úgy, hogy az az eredményen nem változtatott volna?

Maga a cikk is hitetlenkedik:
"Elgondolkodtató, hogy míg a rendszerváltáskor 5,3 millió foglalkoztatott volt, most számuk csak 3,8 millió. Közismert tény, hogy a szocializmusban rejtett munkanélküliség volt. De valóban ekkora? És ha igen, az új piacgazdaság miért nem szívta fel őket?"

S=klogW 2013.06.27. 23:06:08

@Doomhammer: te még vitatkozol ezzel a küldött trollal? vágd inkább szűrőbe.

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 23:13:33

@S=klogW:

fújd csak a monológodat kis marxistám:)

nincs1itt 2013.06.27. 23:15:34

Szépségeim, eccerű ez mint a fidesz-troll, volt 6 kormány a zemútt23évbe', a többiek, akik éppen nem voltak "kormányon" kevesebbet loptak. Ellopták 23 év teljesítményét, ennyi... se több, se kevesebb.
Akik ellopták az a "politikai- és gazdasági elit"...
Van még kérdés??

calabria007 (törölt) 2013.06.27. 23:16:13

@Doomhammer:

ja, a szocializmus jelenlegi verziója elég gyengén működik:)

Bell & Sebastian 2013.06.28. 00:24:46

Ott sikerült leragadni, hogy ezért a nagy rakás guanóért, amit sikerült előállítani, még senkit sem csuktak le. Meg ott, hogy alapvetően most is csak az folytatódik, amit abba sem hagytak. Meg ott, hogy nincs önálló külpolitika. De hogy belső sincs, mert még abba is beleugatnak, az azért elég perverz. Ki volt hát a fő haszonélvezője az eddigi lesiklásnak? A centrum és Amerika, amennyiben sikerült mérsékelniük az életszínvonal drasztikus esését. A kifosztás vidáman megy tovább, a szabadkereskedelmi megállapodás egészen új dimenziókat nyit majd a számára, legalább a mezőgazdaság is szomorúan felveheti az utolsó kenetet. Meg a génpiszkált, olcsó szart.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.28. 03:30:35

Annyit kellene átlátni, hogy a 90-es években indult USA-európai modell (mi büszke népek-értelmiseggek nem koszoljuk össze a kezünket, majd mások dolgoznak, pl. Kínában, mi meg jellemzően kereskedünk, szolgáltatunk, marketingelünk, portfóliót kezelünk, pénzügyi tanácsot adunk, új és még újabb trükkös MLM-szisztémákat üzemeltetünk honfitársaink átbaxására, stb., és legfőképpen hitelből élünk) megpusztult. Sajnos pont erre a modellre sikerült rácsatlakozni a saját eredeti (haha) tőkefelhalmozási periódusunkkal.
Az a csoda, hogy ez a modell egyáltalán ennyit kibírt, én például csak folyamatosan csodálkoztam azon, hogy a leggizdább, sz*páson kívül semmire se alkalmas banki ügyintézők is ötmilliós céges autókkal járkáltak szerte Budapesten a régi szép időkben.

marko11 2013.06.28. 08:30:42

@Hepci: Nálunk a show (címer-és utcanév csere, szobor csere, megszólítás csere, egy párt helyett több párt stb.) mindent vitt.
Csak a lényegről nem beszélt senki. Hogy birodalom-csere is van!
A szovjet birodalomból a glob.kap. pénzbirodalomba, annak is a szopó ágába.

gyalog.galopp 2013.06.28. 09:01:06

@Doomhammer:
" És ha igen, az új piacgazdaság miért nem szívta fel őket?"

Ez egy igen lényegi kérdés!
A piacgazdaság nem munkahelyet termel, hanem fogyasztót. :)

gyalog.galopp 2013.06.28. 09:10:48

@Hepci:

Egy időben jártam un. üzleti reggelikre. A résztvevők aránya, 1/3 pénzügyi tanácsadó, 1/3 marketinges a maradék egyharmadnak kb a negyed része volt valamilyen tényleges termelő tevékenységet végző vállalkozó a többi kereskedő, ügyvéd és egyéb szolgáltató.

2013.06.28. 12:43:22

Talán arról kellett volna Botos K.-nak beszélni, hogy mennyit loptak el, a privatizáció kapcsán, hogyan lettek egyesek egyik napról a másikra milliárdosok.
De szivesen meghallgatnám ha arról is beszélne, hogy ő mennyiben felelős azért hogy amit lehetett elloptak, amit pedig nem lehetett ellopni, azt eladták szarér-húgyér.
De meghallgatnám véleményét, hogy miért kellett az orosz piacot leépiteni, kinek állt érdekében a mezőgazdaság, az ipar szétrombolása, vagy hogy ki és mennyi kárpótlási jegyet kapott, mert seggnyaló volt vagy mdf-es vagy kisgazda, vagy rokon.
Mert a nagy semmit megmagyarázni kissé már unalmas és hányingerkeltő, nem gondolja ?

bömböcz 2013.06.28. 14:28:29

@gyalog.galopp:
:)
Mennyi?
Harminc!
Mi harminc?
Mi mennyi?!

Tehetetlen Dodó 2013.06.28. 18:00:08

@Tündér_Lala: Ez az, Lalám.
Mi még élőben láttuk, ahogy a komcsikból hirtelen lett kapitalisták szétprivatizálták vagy egyszerűen baksisért eladták az ország termelőkapacitásainak 80-90%-át.
És most ezek ugatnak a legnagyobb pofával, hogy nem pörög a gazdaság.

calabria007 (törölt) 2013.06.28. 18:08:27

@gyalog.galopp:

de ez nem "normál" piacgazdaság, hanem ún. "szociális" "piacgazdaság":)

bömböcz 2013.06.28. 18:10:49

@Tehetetlen Dodó:
"És most ezek ugatnak a legnagyobb pofával, hogy nem pörög a gazdaság."

De a kölykeik orvosolják a lázálmot!

Leskelődő 2013.06.28. 18:18:57

@Tündér_Lala: @Tehetetlen Dodó:
Illusztrációként ideteszem Sebastian Knight találmányát a szocci éra befolyásos seftmenjéről, és kicsi fiáról:
kdnpdebrecen.wordpress.com/2013/02/18/a-temetkezesi-vallalkozo/

Neve is van, úgy hívják, Bajnai.

bömböcz 2013.06.28. 18:30:20

@Leskelődő:
Öööö....
A gyurcsányi az orbán, a bajnai a kövér és a többi az egy brancs!
Pályakezdő hatalomittasak mind.

Tehetetlen Dodó 2013.06.28. 18:35:43

@Leskelődő: Tipikus példa, sőt, szinte állatorvosi ló.

bömböcz 2013.06.28. 18:40:15

@Tehetetlen Dodó:
Lelepleztük a settenkéket!
Akkor nincs is más hátra, mint a pucsíts, szolgálok póz felvétele amikor a Himnuszt énekeljük...

calabria007 (törölt) 2013.06.28. 18:45:22

@Leskelődő:

érdekes, tanulságos történet, de az ún. "biznisz" az összes "kapitalista" fedőnéven futó "szociális" "piacgazdaságban" így megy

ez az ún. európai "jóléti" modell:)

Tehetetlen Dodó 2013.06.28. 18:52:45

@calabria007: Valamit félreérthettél.
A "biznisz" és a gátlástalan gazemberség közötti különbséget.

calabria007 (törölt) 2013.06.28. 19:24:09

@Tehetetlen Dodó:

talán nem fogalmaztam elég ironikusan? :)

S=klogW 2013.06.28. 21:12:04

@bömböcz: notschak, a BuSsofőr bácsi újabban él mint hal a vízben? csak bejött végül a ner :)

bömböcz 2013.06.28. 21:14:25

@S=klogW:
Maga csak ne....
Mert amúgy is!

S=klogW 2013.06.28. 21:40:28

@bömböcz: látja, aki ner az nyer. ezek szerint jó állást kapott valamelyik trafikos ügyvéddoktor boltjában :)
látja a nemzeti dr. urak nem feledkeznek el a kisemberről.
majd ne felejtse el a fizetéséből egy finom kubaival megajándékozni a nemzetes dr. urat neve napján, mert lássa egy konzervatív társadalomban ahol a rend az úr, gondoskodnak a vezetők alkalmazottaik biztos megélhetéséről

mert hát mire menne maga egyedül a pult mögött ha a nemzetes ügyvéd urak nem biztosítanák magának ezt az alkalmazotti státuszt, és a maga nyakába szakadna a profit gondja

hát az ilyen kisembernek csak teher lenne az a sok pénz, még a végén lelkileg beleroppanna, jobb ha a nemzetes urak kezelik az ilyen ügyeket

bömböcz 2013.06.28. 22:12:55

@S=klogW:
Nézze...!
Belátom, hogy vannak még társadalmi egyenlőtlenségek, meg pártkasszák, de...
Maga demokrácia tagadó!
Fogják meg!

S=klogW 2013.06.28. 22:15:45

@bömböcz: no de melyik demokráciáé? :)

bömböcz 2013.06.28. 22:20:23

@S=klogW:
Természetesen az ó-görög felfogásúé...

S=klogW 2013.06.28. 22:40:56

@bömböcz: szóval magának a thébai seregben vannak "kapcsolatai"

bömböcz 2013.06.28. 22:49:01

@S=klogW:
ezt átugrom, mert igaztalan...
Spárta és Trója...

S=klogW 2013.06.28. 22:56:59

@bömböcz: hiába, helénát már a nyereg mögé kötöztem, mehet hektorral a balettba ugrálni

bömböcz 2013.06.28. 23:13:38

@S=klogW:
Na ennyit a kkor a DEMOKRÁCIÁ-ról...
Blabla, mint a kommunizmus.
Egyetlen tisztességes politikai meghatározás létezik:
Nemzeti Szocializmus
UN-DO-RÍ-TÓ!

S=klogW 2013.06.28. 23:21:24

@bömböcz: arról még egy női fodrász is képes bebizonyítani hogy csupán trükk - mint a papírpénz

bömböcz 2013.06.28. 23:28:22

@S=klogW:
Sajnos Armagedeon napra-névre pontos naplóját nem tudom bemásolni de...
Nem a levegőbe hasonlott meg mindenki senkivel!
of korsz: már ha érti amire gondolok...

S=klogW 2013.06.28. 23:42:53

@bömböcz: amikor túljátsza a konspiratív moszatszerepet akkor nem. rég láttam ilyen ripacs halat. :)

gyalog.galopp 2013.06.29. 11:10:27

A 80-as évek végén az egypárti parlamentben értelmesebb konstruktívabb viták zajlottak, a törvényhozás pedig szakmailag átgondoltabb volt mint azóta bármikor.

A rendszerváltás utáni eufórikus hangulatban nem vettük észre, hogy kiszabadult a palackból és hatalomra került a legkártékonyabb szellem az gátlástalan önzés, sunyi cinizmus.
Észre sem vettük, hogy a demokratikusnak mondott szavazásokon a tényleges hatalom és a döntés befolyásolás egy meglehetősen szűk réteg kezébe került lényegében függetlenül attól, hogy melyik párt nyert. Időközben az is nyilvánvalóvá vált, hogy ez a réteg teljesen alkalmatlan a hatalom gyakorlásra, kormányzásra. A rövidtávú kalmár szellem, ha hatalmat kap a környezetét és önmagát is elpusztítja.

Az elmúlt 23 év tanulsága, hogy a sokpárti parlament semmivel sem hatékonyabb, mint akár az egy párti.
A sok parlamenti párt a háttéralkuk, miatt csupán a korrupciós költségeket növelik. Ha a pártok figyelik is egymást azt csak a zsarolás lehetőségéért teszik.
A politikai pártok a hatalomért, pénzért indulnak, az emberek, meg csak megélni szeretnének. A Kádár rendszer alapvetően gazdasági okok miatt és nem politikai okok miatt bukott meg. Az embereket kurvára nem érdeklik a fékek, meg ellensúlyok, a mindenféle jelzős demokráciák, ha közben nincs munkahelyük, nem tudják kifizetni a rezsit, a gyerek iskoláit.

___________________________ (törölt) 2013.08.02. 12:18:56

>A magyar bérek az ausztriainak 1/4-ét, 1/5-ét teszik ki

Azt azért tegyük hozzá, hogy a segédmunkás az egyötöde, a mérnök a fele.

Mert azt ne higyje senki diplomás szakember, hogy ha Budapesten 300 ezret keres, akkor ugyanabban a munkakörben "kint" másfél millát fog. Inkább 500-800 között. 750 ezer forint az 2500 euro nettó, az 4000 bruttó, na most nézd meg, hogy mennyi ilyen hirdetés van. Nem sok.
süti beállítások módosítása