Horn Gyula (1932-2013)
2013. június 24. írta: Redakció

Horn Gyula (1932-2013)

horn_gyula.png

Vendégszerzőnk, Schmidt Mária történész, egyetemi tanár, a Terror Háza főigazgatójának írása.

*

„A világ megmerevedett a jobb és bal felosztásban és elfelejtjük közben, hogy fel és le is van.” (Franz Werfel)

„Sok mindent lehet örökölni, de a bátorságot nem.” (Borges)

„A hazaárulás csak dátum kérdése.” (Talleyrand)

Külvárosi srác volt, aki nagyon szerény körülmények között nevelkedett. Iskoláit csak munka után, este, szakiskolában folytathatta. Külföldre, a Szovjetunióba, Rosztovba ment felsőfokú tanulmányokat végezni. Itt is diplomázott 1954-ben. Egy évvel korábban lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába. Innen már egyenes útja volt a pártállamban. Külügyes lett, diplomata, majd a külpolitika irányítói közé került a pártközpontba. Először a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején figyeltem fel rá. A tévében beszélt valamiről. Hogy miről, arra már nem emlékszem, csak arra, hogy más nyelvet használt, mint a többi funkcionárius.

Az ő személyén keresztül tudatosult bennem, hogy Magyarországon egy olyan új, technokrata generáció jelent meg a második-harmadik vonalban, amely már tanult, tájékozott, a nyugati világ felé is nyitott, és nem csak a párt bikfanyelven megírt szövegeit képes ismételgetni. Ez a generáció, melynek legtehetségesebb, legtapasztaltabb képviselője Horn Gyula volt, elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy hazánk a közép-kelet európai rendszerváltoztatás motorja, gyorsítója és egyik legsikeresebb országa lehetett.

Külügyes volt és az is maradt. Ennek döntő szerepe volt abban, hogy a nyolcvanas évek gyorsan változó nemzetközi körülményei között jól mérte fel régiónk és hazánk megváltozott lehetőségeit. Bár ő maga nem igen dicsekedett vele, valójában igencsak sokat tanult Kádár Jánostól. Megértette, magáévá tette és élete végéig annak a kádári doktrínának a híve maradt, ami hazánk relatív erőtlenségéből és fontosságának hiányából erényt kovácsolva igyekezett a hetvenes évektől kezdve nemzeti érdekeink minél határozottabb érdekérvényesítését kiharcolni. A bipoláris játéktérben ez azt jelentette: arra hivatkozva, sőt talán azzal ijesztgetve, hogy a magyarok – mint azt 1956 is bizonyította – rebellisek, különleges elbánást alkudjon ki hazánk számára a szovjeteknél. Egyrészt a lehető legtöbb alkalommal gazdasági előnyöket csikarjon ki tőlük az elrabolt szuverenitásunkért cserébe; másrészt Magyarországot egyfajta kísérleti terepnek ajánlja fel a számukra, ahol különböző „új gazdasági mechanizmusokat”, IMF, Világbank- csatlakozásokat lehet kipróbálni, hogy siker esetén az egész tábor és esetleg maga a Szovjetunió is profitálhasson belőle. Kudarc esetén pedig a magyar pártvezetést lehessen okolni, miközben olyan nagy politikai kockázattal nem kellett számolni; hiszen ha valahol, nálunk akkoriban igencsak stabilnak tűnt a rendszer. Ez a „pilot projekt” szerep, amit a szocializmus utolsó két évtizedben Magyarország játszott, igencsak termékenyítően hatott például Teng Hsziao-pingre, aki maga is a kádári receptet tanulmányozva, illetve alkalmazva vezette át Kínát a reformkorszakba.

Horn ebből az iskolából jött. Megértette, hogy országunk mérete egyszerre szab korlátokat és nyit lehetőségeket előttünk, ha ügyesek és tehetségesek vagyunk. Ő az volt. Sikeresen és eltökélten tágította diplomácia játékterünket, amikor olyan országokkal is szorgalmazta a diplomácia kapcsolatok létesítését, akiket rajtunk keresztül akart bevonni a régió politikájába. Amint felmérte, hogy a nagyhatalmi erőviszonyok változni kezdtek, haladéktalanul levonta a számunkra fontos következtetéseket. Mindenekelőtt azt, hogy ha a bipoláris világ egyensúlyi helyzete az USA javára eltolódik, abból Európa tekintetében Németország felértékelődése következik. Ez pedig elkerülhetetlenné teszi a német kérdés rendezését, vagyis a német újraegyesítést. A felismerést tettek követték. Horn pályájának csúcsa a vasfüggöny lebontása, a német menekültek kiengedése volt, ami magától értetődően vezetett el a kommunista rendszer felszámolásához és a rendszerváltoztatáshoz.

Mindkettőben kezdeményező szerepet játszott, ahogy generációja és vezetőtársai is. Ők tudták csak igazán – hiszen hosszú évek óta ők működtették –, hogy a szocializmus hosszú agónia után már régen klinikai halott, vagyis: menthetetlen. Ebből a felismerésből következett, hogy minden tehetségükkel és erejükkel azon dolgoztak, hogy az új, demokratikus berendezkedés számára is nélkülözhetetlenek maradjanak; hogy az új rendszernek is ők maradjanak az elitje. Ezt a törekvésüket részben siker koronázta.

Horn teremtette meg a rendszerváltoztatás óta eltelt időszak egyik legsikeresebb pártját, a Magyar Szocialista Pártot, melynek 1990-től 1998-ig elnöke lett. Stratégiai hibát követett el, amikor nem a szociáldemokrata nevet foglalta le pártjának, ami sok tekintetben egyszerűbbé tette volna az új párt leválását állampárti múltjáról, régi-új identitását meghatározva. Erre annál is inkább lehetősége lett volna, hiszen az MSZMP elődje, az MDP a szociáldemokrata és kommunista párt egyesüléséből jött létre 1948 nyarán; az új párt tehát hivatkozhatott volna arra, hogy a szétválás után ők a szociáldemokrata hagyományokat kívánják folytatni. De Horn sokkal fontosabbnak tartotta az MSZMP szervezeti és vagyoni hagyatékának megszerzését és biztosítását annál, hogy holmi történelmi és legitimitási kérdésekkel bíbelődjön, amiket soha nem tartott igazán fontosnak.

Rekord idő alatt elérte, hogy az első szabad választásokon elszenvedett megalázó vereség után pártja, az MSZP, a rendszerváltoztatás előtti demokratikus ellenzékből alakult Szabad Demokraták Szövetségének támogatásával, a Demokratikus Charta nevű antifasiszta összefogás segítségével kikerülhessen abból a politikai karanténból, amibe került. A szocialisták pária szerepbe kerülésének az volt az oka, hogy az első szabad választások után kezdett csak szembesülni a magyar társadalom mindazzal a szenvedéssel, mocsokkal, bűncselekmény-sorozattal, ami az állampártot, annak vezetőit, kiszolgálóit terhelte. Mindazok a bűnök, amikről a totális diktatúra alatt nem lehetett beszélni, amikről a diktatúrát kiszolgáló értelmiségi elit azt hazudta, hogy ilyenek nem történtek; vagy ha mégis, akkor azok helyes és hasznos cselekedetek voltak.

A sok szenny, fájdalom és gyász beborította szocialistákat, akik ettől begörcsöltek, és képtelenek voltak arra, hogy elhatárolódjanak a vállalhatatlan és semmivel nem igazolható szörnyűségektől. Ahelyett, hogy együttműködtek volna az első szabadon választott parlament többségével az igazságtételi törvények elfogadtatásában, informális és médiaerejüket a történelmi igazságtételre irányuló törekvések ellehetetlenítése érdekében mozgósították. Számíthattak és számítottak is ebben az SZDSZ-esek támogatására és együttműködésére. Pedig nekik, utódpárti helyzetüknél fogva különösen nem állt jól sem az ávéhás bűncselekmények, sem az '56 utáni megtorlások felelőseinek mentegetése, tetteik bagatellizálása.

Az 1994-es választási siker, ami abszolút többséget hozott a Horn Gyula vezette MSZP-nek, azt a benyomást erősítette meg Hornban, hogy a pártállami rendszerhez való viszonyuk tisztázása nélkül is a demokratikus politikai élet egyenrangú szereplőivé válhatnak. Horn Gyulának az 1956-os forradalom és szabadságharcban vállalt szerepe ellehetetlenítette, hogy ehhez a kérdéshez érzelmi elfogultság nélkül közelítsen. Hogy '56-ban pontosan milyen szerepet játszott azon kívül, hogy 1956 novemberétől '57 júniusáig a pufajkásokhoz csatlakozva részt vett a forradalom leverésében és a forradalmárok üldözésében, még további pontosításra szorul. Munkás-paraszt kitüntetésének megszolgálásakor szolgálatait minden bizonnyal jelentősebbnek tüntette fel, mint azok valójában voltak, hiszen az az érem jelentős előnyökkel és haszonnal is járt. A Kádár-rendszer bukása után szerepének bagatellizálása, sőt, eltagadása állt érdekében. Ezért döntött már miniszterelnökként a sortüzeket vizsgáló bizottság felszámolásáról, ugyanakkor '56 jelentőségének és kultuszának ápolását és kellő súllyal való szerepeltetését nem gátolta.

Horn Gyula 1994-98 között Magyarország miniszterelnöke volt. Annak ellenére, hogy rendelkezett a kormányzáshoz szükséges parlamenti többséggel, koalíciós ajánlatot tett a Demokratikus Chartában már kipróbált SZDSZ-nek, a választások második helyezettjének. Azért döntött a szabad demokraták bevonása mellett, hogy maga mögött tudhassa értelmiségi és médiahálózatukat, külföldi kapcsolataikat; hogy biztos, kétharmadot is meghaladó többsége legyen a törvényhozásban. További hasznot remélt attól, hogy az SZDSZ-szel tarthatta kordában saját párttársait, miközben arra készült, hogy a koalíciós kormányzás során úgyis lenullázza majd őket. Fizetségül azért, mert azok egy pillanatra sem palástolták iránta érzett megvetésüket, amit első sorban arra az értelmiségi kifinomultságukra alapoztak, amitől olyan különlegesnek érezték magukat; másrészt, mert meg voltak győződve arról, valójában rajtuk áll, hogy az igencsak „bunkó” volt komcsikat beengedik-e a „jobb szalonokba.” Ezt a lenéző és kioktató hangnemet Horn azzal honorálta, hogy a rendelkezésére álló ciklus alatt középpártból kispárttá és az MSZP segédcsapatává redukálta az egykor magát jobb sorsra is érdemesnek tartó „szürkeállományt”.

Miniszterelnökként határozott és jó vezetőnek bizonyult. Annak ellenére, hogy a szocialisták a spontánnak nevezett privatizáció időszakához hasonlóan az ő vezetése alatt is készségesen kiszolgálták a külföldi és belföldi nagytőke érdekeit; sikeresen hitette el, hogy a kisemberek, a tömegközlekedéssel utazók és az árleszállításokon vásárlók érdekeit tartja szem előtt, hiszen ő is egy közülük. Ingyenessé tette az utazást a 70 éven felüliek számára, amit egy kósza ötlettől vezérelve a repülőutakra is ki akarta terjeszteni. Hatalmas politikai sikere volt az is, hogy az általa bevezetett brutális megszorító csomagot – ami nemzedékeket tett fogatlanná, mert megszüntette az ingyenes fogorvosi ellátást – pénzügyminiszteréről neveztette el Bokros-csomagnak, ő pedig beérte a stabilizáló, felelősen gazdálkodó, a növekedést megalapozó címkékkel. Még arra is odafigyelt, hogy az általa nagyon tehetségesnek tartott Orbán Viktor, az akkor legkisebb párt, a Fidesz fiatal vezetője kapja meg az országgyűlés európai integrációs bizottságának vezetői pozícióját, hogy megismerhesse az uniós terepet és külpolitikai tapasztalatokra tehessen szert.

Amikor az 1998-as választást megnyerte a Fidesz, és az FKGP-vel alakított koalíciós kormányt, Horn lemondott pártelnöki tisztségéről. Az Orbán-kormány alatt a miniszterelnök személyes megbízottjaként járta a világot, hogy a szocialista politikai erők támogatását biztosítsa a kormány és hazája iránt. És bár Horn lemondása után a szocialisták 2002-2010 között még két cikluson keresztül kormányoztak a szabad demokratákkal együtt, nem sikerült többé olyan kvalitásos vezetőre szert tenniük, mint Horn Gyula volt.

Horn nem volt értelmiségi és nem is akart annak tűnni. Profi politikus volt, aki értette a párt-, a kül- és a belpolitikát. Kijárta hozzá a megfelelő iskolákat, bejárta hozzá a megfelelő pályát. Mire döntési helyzetbe került, 1989--1998 között, ő volt a megfelelő ember a megfelelő helyen. Amikor kellett, és lehetősége volt rá, megtette, amit megkövetelt tőle a haza.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr85374138

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Miért is kell meggyászolni a vén pufajkást? 2013.06.24. 23:27:39

Na...meghalt a vén pufajkás. Na és? Kérdezhetnénk. Mint ő tette. Utolsó éveit súlyos betegen töltötte, ha lehet hinni a híreknek demenciával. Hiába no, kiitta magát az öreg. Magánügy. Meghalt, gyászolja meg a családja, persze ember volt ő is...

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.06.24. 15:27:27

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Horn Gyula (1932-2013) 2013.06.24. 08:40:18

Amikor kellett, és lehetősége volt rá, megtette, amit megkövetelt tőle a haza.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Szárszó szépe 2013.06.25. 13:23:14

A "demokratikus" = kommunista ellenzék, hallom, Nagy Imre házánál csinál valami pörformanszt.

Talán Horn elvtársukra is megemlékeznek ott helyben.

Akasztófáravaló söpredék.

Fejesrob 2013.06.25. 13:23:31

Kurvajó a cim: "Orbán együtt fog szipogni az elvtársakkal a kommunista gyilkos temetésén"

További részletek: kuruc.info/r/2/114159/#ixzz2XE4ySPxh

Szárszó szépe 2013.06.25. 13:24:42

@turulpina:

Mit orbánozol itt is? Ez a poszt Horn elvtársadról szól, meg a fajtádról, akikről annyi szépet írt Schmidt elvtársnő, hogy könnybe lábadt a szeme a nálad érzelmesebb elvtársaknak.

Fejesrob 2013.06.25. 13:28:36

@Szárszó szépe: Ezt én sem értem, Beszáll a srác, Horthyzik, nácizik, Orbánozik, a helyett, hogy építő módon szólna a témához.

Tudja ő azért, hogy Gyula kezéhez sok ember vére tapad.

tiborc2008 2013.06.25. 13:32:29

Magyarország szervezett bűnözői múlhatatlan hálával gondolnak horn gyulára.

turulpina 2013.06.25. 13:33:31

@Fejesrob: ezt is tetováltasd a homlokodra, hontalan náci, ez megint signature material. :)

laci_52 2013.06.25. 13:35:39

@turulpina: Nyugi, Orbán karrierjének nincs vége, '14-től még legalább négy évig ő a miniszterelnök, úgyhogy az ő listáját biztosan bővítheted.

DR. Smit Pal 2013.06.25. 13:55:06

Tuntetest kene szervezni, hogy ezt a szemet gyilkos hazaarulot, ne temethessek el Magyarorszagon. ZABALTASSAK FEL A DISZNOKKAL, az volna melto hozza. HAZAARULO GYILKOSOKNAK NE LEGYEN SIRJA AZ ORSZAGBAN.

turulpina 2013.06.25. 13:58:56

@DR. Smit Pal: Íme, a magyarjobboldali, teljes valójában. Az orbánszavazó, a keresztény.

Kivlov 2013.06.25. 14:08:20

horn a rendszerváltás óta nézve, elkövette az egyik legnagyobb gazdaságpolitikai hibát: bevezette az ingyenes utazást...

Szárszó szépe 2013.06.25. 14:11:52

@turulpina:

Látom, az antimagyarizmus mellett az antikeresztényizmus sem áll távol tőled.

Szárszó szépe 2013.06.25. 14:13:36

@Kivlov:

Kádár jó tanítványa, a homo kádáricus, a "kisember" nagy "jótevője" is volt.

További évtizedek fognak eltelni, mire megszabadulunk a kisemberizmus örökségétől, mire egyáltalán esélyünk lehet egy polgári országra.

Fejesrob 2013.06.25. 14:16:02

@Szárszó szépe: Azért valahol jellemző, Horn kiknek a példaképe.

Szárszó szépe 2013.06.25. 14:19:18

Horn "megdicsőülésében" nem kis szerepe volt annak, hogy az ő idejében (1956-1990, 1994-1998) olyan, hogy ellenzéki sajtó, nem létezett.

Nem kurucokról beszélek, csak olyanokról, akiknek nem ávós volt az egész családja.

Bármi gennyes dolog is történt az idejében, abból csak akkor lett ügy, ha elvtársháború robbant ki a Pártban.

Szárszó szépe 2013.06.25. 14:23:06

@Fejesrob:

A nagy "demokratáknak", kiknek másnak. Akik nem elég, hogy vérbolsevik létükre demokratáknak kiáltották ki magukat, még ki is sajátították maguknak a demokráciát. Demokrata ember ávósok előtt nem szívesen hivatkozik demokráciára ma már.

Kivlov 2013.06.25. 14:23:27

@Kivlov:
mire esélyünk lenne ebből a szempontból, addigra egy másik szempont szerint el is úszik az esély. a kisebbség miatt...

Kivlov 2013.06.25. 14:24:15

@Szárszó szépe:
mire esélyünk lenne ebből a szempontból, addigra egy másik szempont szerint el is úszik az esély. a kisebbség miatt...

Szárszó szépe 2013.06.25. 14:27:35

@Kivlov:

Lehet, hogy érdemes lenne rábízni a rejtett erőforrásokra a kommunista jóvátételt, mielőtt még nekünk kellene jóvátételt fizetni nekik, amiért a másik nagy szocialista elvitte őket Auschwitzba annak idején csakazémer kommunisták. Felét megkapnák segílybe, a másik felét oktatásban.

Szárszó szépe 2013.06.25. 14:36:04

Azokat, akik ellen Horn elvtárs anno fegyvert fogott, akik terrorizálásáért kitüntetések, posztok tömegét kapta, megkínozták, megölték, és összedrótozva, arccal lefelé hajították jelöletlen gödrökbe. Haláluk után családjukon folytatták a terrort.

Azt hiszem, éppen ez a megfelelő alkalom ezt felidézni, Horn elvtárs halála.

Sajnálom, hogy nem a Terror Háza vezetője tette meg, ha már Horn elvtársról írt nekrológot.

Szárszó szépe 2013.06.25. 14:39:49

Remélem, legalább Biszku elvtárs nem kap majd állami temetést, mielőtt a pokolra kerül Kun-Kohn, Rákosi-Rosenfeld, Péter-Eisenberger, Kádár-Csermanek és Horn mellé.

szódabár 2013.06.25. 14:49:57

Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy HGy élete NEM 1980-ban és nem 1993-ban kezdődött. Ekkora csúsztatást egy történésztől nem vártam volna. Ez az Indexhez és az Rtl-TV2 csapathoz illik is, de egy szakembertől több őszinteséget vártam volna. Azért többen ismerik a "hiányzó cölöpöket", kedves Mária.

Benyalásnak viszont tökéletes.

Nem olvastam a hozzászólásokat, lehet, hogy már más is említette ezt, akkor az ismétlésért elnézést.

Ellensúly 2013.06.25. 14:50:23

"Amikor kellett, és lehetősége volt rá, megtette, amit megkövetelt tőle a haza."

A haza mikor követelt pufajkás terrort, Nyugati (Marx) téri tömegbe lövést?

Vajon a fenti Schmidt-idézetet Képíró Sándorra vagy Csatáry Lászlóra is érvényesnek tekinthetjük?

Szárszó szépe 2013.06.25. 14:54:30

@Ellensúly:

Képíró Sanyi bácsit nemcsak felmentette a bíróság, hanem papírt adott neki, hogy legalább egy esetben kimondottan humánusan viselkedett még az ezt nem éppen ösztönző körülmények ellenére is.

Horn elvtársnak és a többi pufajkásnak, ávósnak, bolsevista terroristának soha nem kellett elszámolniuk azzal, amit a szovjet tankok árnyékában műveltek.

Szárszó szépe 2013.06.25. 15:07:00

Schmidt elvtársnő nem akarja megválaszolni a felmerült kérdéseket? Vagy ennyi, megmondja a tutit, fényesre nyalja a kommunista hazaárulók seggét, aztán issza tovább a kávéját?

Kotkodus 2013.06.25. 15:11:04

meglepő tollfordulat schmidt máriától, a terror-ház igazgatójától. tudomásom szerint eddig nem a volt kommunista vezetők méltatásáról volt híres... és eddig nem nagyon hallottam, olvastam őt gyufabát méltatni, sőt...

meglátásom szerint egyrészt viktorka elvtárs személyes szimpátiája, másrészt a politikai tőke kovácsolása (gyufabá szimpatizánsai megnyerése) vezette a kis marcsika pennáját e sorok írásakor (ha egyáltalán ő írta és nem csak "schmittelte": viktorka elvtárs mégsem "scmittelhet" ilyet személyesen és nyilván kellet egy "hiteles" ner-forradalmár aláíró).

ami engem illet ezúton is szeretném kifejezni részvétemet a családtagoknak és mindazoknak akik szerették, tisztelték gyufabát! én kérek elnézést azok nevében, akik személyes érdekből éveken keresztül nyomasztották őt, csak hogy ma - megint személyes érdekből - méltassák az emlékét! biztos vagyok benne, hogy ott fognak parádézni a temetésen is...

rip horn gyula!

Kotkodus 2013.06.25. 15:23:13

valljuk be, ironikus fordulat: schmidt mária számtalanszor közvetítette azt az üzenetet, hogy egy elvhű, gerinces ember ellen tud állni a hatalom elnyomásának...

ezzel a nekrológgal sikerült hiteltelenítenie minden eddigi mondanivalóját... hiszen amikor neki kellett volna kiállnia az elveiért a ner-rel szemben...

hát ilyen érzés ez marcsika! most már te is tudod...

***Büdösmackó*** 2013.06.25. 15:23:58

EZ A POSZT KIBASZOTTUL FELHÁBORÍTÓ!

LEHET, JOBB LENNE RAJTA RÖHÖGNI.

szódabár 2013.06.25. 15:36:44

Kotkodus
A harcostársakkal is kellene foglalkozni egy kicsit:
"Az MSZP 2007 júliusában nagy születésnapi partit rendezett Horn Gyula tiszteletére, akinek itt hangzott el az utolsó nyilvános beszéde. Gondolatmenete néha már követhetetlen volt, de egyértelműen bírálta Gyurcsány Ferencet. A kínos közjáték ellenére nagy ovációban részesült. "

Gondolom, mindezek ellenére Csótány et. is ott fog parádézni. Az nem zavarja?

Szárszó szépe 2013.06.25. 15:44:13

@szódabár:

Lopcsány a saját szülinapjáról akarta lekeverni Horn elvtárst, amikor elkezdett beszélni. Látszott is Hornon, hogy legszívesebben lövetett volna, vagy legalább megragadta volna a nyakánál, mint a vámtisztet ("ide figyelj, te rohadék"), de tekintettel az ünnepi hangulatra visszafogta magát.

Ezzel együtt ott fog parádézni a temetésén mindenki Lopcsányitól Biszkuig, Rytkótól a libatolvajig.

Legfeljebb majd arról beszélnek, mint Rajk elvtárs temetésének résztvevői, ti. ha ezt látná a pokolra került, akkor biztos lövetne.

turulpina 2013.06.25. 15:45:54

@szódabár: Pozsgay, Szűrös, Kövér, Martonyi, Pintér meg a többi ipari kommer? arra gondol?

***Büdösmackó*** 2013.06.25. 15:46:40

nem térek magamhoz....

www.youtube.com/watch?v=C3rqS_wFioI

az Isten szerelmére... ezt miért tűrik el az emberek...? hát mindeki elfelejt minent itt?!!

Szárszó szépe 2013.06.25. 15:53:45

@turulpina:

Horn is kommer volt, vagy csak a felsoroltak?

turulpina 2013.06.25. 16:03:15

@Szárszó szépe: izé, Horn a saját harcostársának számít?

Vagy már csak a rovásírást tudja kend desifrírozni? Belehülyültünk kicsit a magyarkodásba, nájlon úr?

***Büdösmackó*** 2013.06.25. 16:03:50

@Szárszó szépe: nem emlékszel a mondantra : 'Pufajkás vagyok... na és??'

nézd meg a youtube videót, ott vannak a dokumentumok, benne volt a legvéresebb, forradalmi karhatalmi ezredben, alhadnagyként!

Kotkodus 2013.06.25. 16:05:20

@szódabár: pontosan mely harcostársakra gondolsz? viktorka elvtársra, a kommunista ifjúsági szövetség tehetséges titkárára? vagy talán kövér elvtársra az mszmp központi bizottság társadalomtudományi intézetének tehetséges munkatársára?

tudod, a mai politikai "elit" 80%-ka harcostársa, besúgója, vagy ügynöke volt gyufabának...

scmidt máriának meg már régen le kellett volna mondania azon okból, hogy a ner nem támogatja az ügynök-törvényt... ehelyett ő úgy döntött, hogy belülről segít elmaszatolni a kommunista bűnöket...

gyufabá valószínűleg sok szenvedést is okozott honfitársainak (amit remélem egy nap pontosan megismerhetünk), azonban képmutatással nem nagyon lehet őt vádolni.

ami pedig fletót illeti, tudomásom szerint ő sohasem gyilkosozta gyufabát. ezért semmilyen elvet nem sért az, hogy megjelenik a temetésén. már a kérdés felvetése is jelzi, hogy nem igazán érted miről szolnak az elvek... többek között ezért is tartunk ott, ahol tartunk. bármit is jelentsen ez... :)

Szárszó szépe 2013.06.25. 16:07:31

@turulpina:

"Magyarkodás"... hol hallottad ezt a szót, pina, valami antimagyarista egyletben, netán egyenesen az ávóban?

Szárszó szépe 2013.06.25. 16:09:01

@***Büdösmackó***:

Láttam a videót, csodálkozom, hogy Schmidt elvtársnő nem linkelte be a nekrológba.

Pedig halottról jól vagy semmit. Ha jól akart volna írni, a nekrológ legalább felét ennek a témakörnek szenteli.

Szárszó szépe 2013.06.25. 16:11:39

@Kotkodus:

A gyanús képű, Kenedi fedőnevű áltörténész pont 20 éven át maszatolta az ügynökaktákat. Ő látta az összeset, de a nemzettel nem osztott meg semmit. Azóta sem. Jó lenne őt is elszámoltatni. Érdekelne például, volt-e saját iratmegsemmisítője, és mire használta.

Kotkodus 2013.06.25. 16:25:18

@Szárszó szépe: nálam tárt kapukat döngetsz... írj a fidesznek ez ügyben. nekem nincs teljhatalmam, hogy vizsgálódhassak. de vajon szerinted őket mi gátolja???

pedig erre még kaptak is valóban felhatalmazást (az ügynök-akták nyilvánosságra hozása ugyanis szerepelt a programjukban, sok más olyan tétellel szemben, amelyet már csak a kormányzás alatt ismerhettünk meg).

Kotkodus 2013.06.25. 16:37:45

@Szárszó szépe: "Ha jól akart volna írni, a nekrológ legalább felét ennek a témakörnek szenteli."

ez butaság.

nem kell egy ember halálakor a hibáit felsorolni. főleg akkor nem, ha voltak komoly érdemei is.

egész egyszerűen nem schmidt máriával kellet volna aláíratni ezt a nekrológot. mert ez így teljesen hiteltelen. van éppen elég komcsi a fideszben, hogy valamelyik hitelesebben írja alá. de viktorka elvtárs nagyot akart villantani (még a legnagyobb ellenfelek is meghajolnak előtted gyufabá, ha nyerhetünk vele még pár ezer szavazatot...)

viktorka elvtárs részéről ez nem lep meg, soha nem is törekedett a hitelességre (lásd a kisz - liberális antiklerikális - nemzeti keresztény-konzervatív politikai pályáját). neki elég azt a pár százezer idiótát hülyíteni aki követi őt bármilyen köntösbe is van öltözve éppen.

schmidt mária viszont nagyot rúgott ezzel saját eddigi munkásságába és ezzel az aláírással hiteltelenítette mindazt amiért eddig kiállt.

ironikus, hogy ezzel az aláírással hitelesítette mindazt ami ellen eddig küzdött. és szomorú, hogy ezt az emberek többsége nem érti.

Bereznay A. 2013.06.25. 16:38:04

@***Büdösmackó***:

Valami olyasmi, azt hiszem, hogy könnyebbnek találják lelkileg – akik azt teszik – a felejtést. Meg a sok maszlag bevételét.

Bereznay A. 2013.06.25. 16:41:20

@***Büdösmackó***:

Lelkialkat kérdése. Engem depresszióba hajt.

ephart 2013.06.25. 16:44:10

ha Orbán kimegy Pufi temetésére hajbókolni 1 szavazat ugrott.az enyém.nem bocsáthatom meg

***Büdösmackó*** 2013.06.25. 16:45:04

De hát ezt akkor így most hogy ? A terror házának igazgatója dicshimnuszt zeng erről az embernek is alig nevezhető pokolbéli szörnyetegről ???

Hova a faszba csúszik még ez az egész ?!!!

Komolyan mondom, mintha a behinek között élnék!

***Büdösmackó*** 2013.06.25. 16:45:56

@Bereznay A.: hát én sem leszek ettől vicces kedvemben...

Bereznay A. 2013.06.25. 17:42:58

@***Büdösmackó***:

Ugye? Évek óta mondom barátaimnak, színtiszta Kazohinia. Öröm, hogy nem egyedül látom.

(amikor harcba mennek az anebákért.... Hát nem ugyanaz, mint a sok szobor, meg jelvény cirkusz?)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 17:59:13

@Könnyen elkaptuk, uram!: az ilyenek inkább hallgasd el, ha ennyire szereted a zsidóidat.
az uzsorások megint zsidók, milyen meglepő; a meglepő az, hogy vannak, akik ennek még örülnek is

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 18:03:29

@Könnyen elkaptuk, uram!: a a gazdaságpolitikáját helyesled, mert nem látsz más utat a hitelfelvételnél, tehát egyértelmű hogy helyesled

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 18:09:23

@Könnyen elkaptuk, uram!: teljesen egyértelmű, hogy smitt (mindakettő) a régi hatalmi elit tagja is volt, a rendszerváltás abból állt, hogy kimentek az oroszok, de a kommunisták ittmaradtak, a hatalomban, orbán is komcsik fattya és smitt marcsi is, az érdekelne, ki az öreg ungár?
a károli és a pázmány tele van komcsikkal, ügynökökkel, szerintem maga erdő péter is a régi nómenklatúra tagja is volt, így vagy úgy.
az egy dolog, hogy ki mit mond, hazudik magáról.

kkbk.blog.hu/2013/01/08/botrany_a_katolikus_puspoki_kar_husegeskuje

kkbk.blog.hu/2013/06/01/a_kommunista_keresztapa

Kotkodus 2013.06.25. 18:10:10

@***Büdösmackó***: ugyan nem vagyok szakértő, de hozzászólásod sokat elárul rólad:

- nemrég olvastad a kazohiniát és nagy hatást gyakorolt rád. büszke vagy eme műveltségedre, pedig számos egyéb - az emberi természetről és társdalomról szóló - művet kihagytál.

- nyilvánvaló, hogy a hinekkel szimpatizálsz, inkább a hinekhez tartozónak érzed magadat. pedig a reakciód távolról sem racionális, vagy érzelemmentes, sőt... ergo hibás az önismereted és ráadásul nem tudod elfogadni magadat olyannak, amilyen vagy.

- a reakciód alapján nem értelmezzük hasonlóképpen a leírt torz (karikaturizált) világot. szerintem a műben a fekete és a fehér kerül bemutatásra. az emberi természetet én ennél sokkal színesebbnek látom. a mi világunkban egy hin-t pszicho- v. szocio-patának, a behint ősembernek hívnánk. (ez utóbbi természetesen már csak személyes interpretáció, ezzel akár lehet vitatkozni is).

Szárszó szépe 2013.06.25. 18:19:25

@Kotkodus:

Ha a Terror Házának a vezetője ír nekrológot egy pufajkásról, akkor ne sumákolja ki az erről szóló történeteket, és pláne ne kiáltsa ki hazafinak '56 egyik hóhérát.

Nálam nem most lett hiteltelen smitt, de ez azért még engem is meglepett.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 18:21:25

@Könnyen elkaptuk, uram!: nem látod mi volt a szerepe?

pedig egyértelmű:

"(a szerepe pontosításra szorul)... azon kívül, hogy 1956 novemberétől '57 júniusáig a pufajkásokhoz csatlakozva részt vett a forradalom leverésében és a forradalmárok üldözésébe"
tehát ez a tény, neked ennyi nem elég?
marcsika, mint vmi mellékes dolgot, említi ezt, a többi jelentéktelent meg felnagyítja, és tényleg büszke ő hornra, szinte érződik a szeretet iránta.

"szolgálatait minden bizonnyal jelentősebbnek tüntette fel, mint azok valójában voltak"

Kotkodus 2013.06.25. 18:21:50

@tesz-vesz: ajánlom figyelmedbe a cikk elején található idézetet: „A hazaárulás csak dátum kérdése.” (Talleyrand)

és van egy másik is:
"jobb egy hülye, aki hisz, mint egy idióta, aki tud"
e-e. schmitt

Szárszó szépe 2013.06.25. 18:22:03

Ha a kommunisták nem demokratának számítanának ma már, "hála" az elvtársaknak, ugyanolyan megütközést váltana ki ez a komcsiseggszopás, mintha mondjuk Imrédyt, nem is, Prónayt magasztalná fel mondjuk Gerő elvtárs.

De már úgy összemosták a bolsevistákat a "demokratákkal", hogy szinte fel sem tűnik egy ilyen.

Egy normális antikommunista országban ettől a nekrológtól zengene az egész média tegnap óta.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 18:23:53

@Könnyen elkaptuk, uram!: ezek akiket felsorolták, nem antikommunisták csak olyanok mint smitt, az előbb még nem értetted, merthogy smitt orbán tanácsadója, meg károlis, de most már érted ugye?

Szárszó szépe 2013.06.25. 18:23:55

smit akkora demokrata, hogy még a kommunistákat is tolerálja. Sőt imádja. Ez az igazi demokraták mércéje. Nem is demokrata, aki nem imádja az ávósokat, pufajkásokat, szemkilövetőket, hazaárulókat, terroristákat, cenzorokat, vallatótiszteket, verőlegényeket.

Kotkodus 2013.06.25. 18:24:58

@Szárszó szépe: és mikor lett hiteltelen nálad "smitt"? elárulod?

Szárszó szépe 2013.06.25. 18:27:02

@tesz-vesz:

erdő péternek rendelés nélkül hozza a maceszt a pincér a kóser étteremben, amikor beül ifj. bauerrel, ifj. petővel, ifj. gerendással vagy más "demokratákkal" uzsonnázni.

***Büdösmackó*** 2013.06.25. 18:28:31

@Kotkodus: hozzászólásodból egyértelműen kiviláglik, hogy olyan sötét vagy, mint az éjszaka, ráadásul tagja voltál a III/III-nak. Te rohadék.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 18:29:19

@Kotkodus: jaja, láttam ezt a relativizáló idézetet korábban is, akkor se tetszett, ilyet csak internacionalista senkik mondanak, akiknek fogalmuk nincsen alapfogalmakról, de szeretnének szellemesek lenni, szegények, úgyhogy megnyugtatlak, horn mindig hazaáruló lesz, minden korban, amíg magyarok lesznek ebben a hazában, az idegen megszálló hadsereggel összefogni a szabadságért küzdő, megkínzott emberek ellen mindig is hazaárulás lesz.
hát a fidesznek mindenképpen jobb egy hülye, aki hisz, mint egy idióta, aki tud. ki is használják rendesen, de a szabadon gondolkodni, értelmezni tudó emberek, éshát amúgy is a társadalomnak nem jók a hülye hívő apologéták, akik csak mantrázzák az előlmenő hülyeségeit, nem demokratikus, na.
a hívő ember, legyen intelligens és tudjon, okosabb mondásaid nincsenek?

Szárszó szépe 2013.06.25. 18:30:28

@Kotkodus:

Itt egy jó cikk hirtelen smitről 2009-ből: kuruc.info/r/20/43006/

De már ez is egy összefoglalás a korábbiakról.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 18:30:34

@Szárszó szépe: ezt most jelképesen mondod, vagy tényleg mutatkozik velük nyilvánosan?

Kotkodus 2013.06.25. 18:45:48

@Szárszó szépe: elolvastam. a cikkben schmidt mária szerelmi életét taglalják, valamint azt, hogy inkompetens emberekkel veszi körbe magát. végül pedig tizenéves fia szentségtörése fölött törnek pálcát...

nos, anélkül, hogy ellenőrizném a leírtak hitelességét, ezek számomra - a magyar politikai élet általánossága alapján - nem tűnnek hiteltelen körülményeknek. ha azt képzeled, hogy van olyan mozgalom magyarországon, amelyikbe nem lehet hasonlóképp belekötni, nagyon naiv vagy...

az viszont kifejezetten ironikus, hogy a kurucon rejtő jenőt idéznek... pedig köztudott, hogy pont ilyen kurucos-hoz hasonló arcok miatt halt meg és miattuk nem tudott több regényt írni... talán szólni kellene a szerkesztőnek, hogy rejtő is zsidó volt... tedd már meg a nevemben légy szíves, te rendszeres olvasónak tűnsz!

Kotkodus 2013.06.25. 18:52:33

@***Büdösmackó***:

micsoda hin hozzászólás! :)))

persze elnézésedet kérem, hogy belemásztam a lelkedbe! ugyan féltem, hogy megbántalak vele de reméltem, hogy méltósággal tűröd és nem alázod tovább saját magadat nyilvánosan...

most már legalább érted miért nem vagy "hin", ugye? remélem ezzel segítettem saját magad elfogadásában... tudod saját magunk elfogadása fontos állomás a harmónia megtalálásában. szívesen segítek, ha szeretnéd!

tisztelettel:
kot

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 18:53:01

@Pékszakállú Henceg: ja, nyilván nem tapad vér a kezéhez, ő csak tüntetett az "ellenforradalmiak" ellen, meg vitaesteket szervezett

"Hogy '56-ban pontosan milyen szerepet játszott azon kívül, hogy 1956 novemberétől '57 júniusáig a pufajkásokhoz csatlakozva részt vett a forradalom leverésében és a forradalmárok üldözésében, még további pontosításra szorul"

marcsika lássatok már hozzá a pontosításhoz, eddig mit csináltatok? sokan azt hiszik az üldőzés fogócskát jelent

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 18:59:14

@Kék az ég: stumpf apósa horvtáth balázs belügyminiszter.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 19:20:54

@deruyter: ja, ti azt gondoljátok, hogy hornék nem zsírozták le a vörös hadsereggel a határnyitást?
és ez lett volna a nagy bátorság?
hát fogadjunk hogy lezsírozták. előbb velük beszélték ezt meg, ne legyünk már gyerekek komolyan mondom

Kotkodus 2013.06.25. 19:23:35

@tesz-vesz: mókás, hogy számodra, aki másképpen gondolkodik, érez az "senki", "hülye", "szegény", "humortalan", "hazaáruló" és ráadásul "nem demokratikus"...

kíváncsi lennék, hogy ezek után nálad milyen jelentése lehet a "demokratikus" kifejezésnek. :)

nincs véletlenül enyhe kisebbségi komplexusod barátom?
- képességeid szerint ítélnek meg a munkahelyeden?
- minden rendben otthon a családban?
- elfogadtad saját fizikai adottságaidat?

ha az egyik kérdésre is nemleges a válasz (kérlek ne válaszolj nekem! ez a te belső harcod, én csak izgulok a lelki egyensúlyod miatt), akkor a hibát ne a társadalomban keresd... én egy szép, színes világban élek, amelynek te is része vagy és annak ellenére, hogy nem értek veled egyet nem érzem a szükségességét, hogy lenézzelek téged. sőt, szívesen segítek, ha szeretnéd!

üdvözlettel:
kot

Bereznay A. 2013.06.25. 19:44:19

@Kotkodus:

Akkor ebből megtudtak, hogy volt egy adag sértegetnivalód a címzettel szemben. Egyben azt is, hogy semmi megfoghatót nem találtál, aminek alapján elmarasztalhattad volna.

turulpina 2013.06.25. 19:56:17

A jó mandin összefújja a kuruc(inf)os szemetet a szél.

Ennyi sérült rongyembert, aki hontalanságban, magyarjobberkedésben találta meg magát, ritkán látni egyszerre.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.25. 20:15:55

@Fejesrob: nyakó már mondta a minősítését a balodalon: "kemény volt mikor kellett"

2013.06.25. 22:39:07

@Szárszó szépe: Utoljára mondom el, egyszerű szavakkal, hogy eljusson a csökött agyadhoz:
Ez a Schmitt pina erősen Orbán hívő. Erősen jobboldali.
Ezért volt Orbán szaktanácsadója, ezért nevezték ki egy olyan múzeum élére, amelyik épp 56 -tal foglalkozik, és ezért vizsgálja mind a mai napig. Ha szoci lenne, már rég nem ezt tenné.
Persze ezt te nem fogod fel, mert sötét vagy, a MN meg még nem írta meg.
Ezzel be is fejeztem, nincs időm elmeroggyantakat győzködni.

Szárszó szépe 2013.06.26. 00:14:24

@tesz-vesz:

Jelképesen írtam.

Ezt tudjuk: nemzeti.net/erdo-peter-etlap-nelkul-rendeli-meg-a-koser-palinkat-a-macesz-gombocos-libalevest-es-a-soletet-746045.html

Meg azt is tudjuk, milyen alakokkal szokott masírozni együtt Jeruzsálemért, többek között a felsoroltakkal.

Szárszó szépe 2013.06.26. 00:18:08

@Kotkodus:

Azért nem mindenki házasodik össze Gerő-féle vércionistákkal.

Kotkodus 2013.06.26. 08:43:27

@Szárszó szépe: ez egy párkapcsolati kérdés. nem egy "vérkommunistával" házasodott össze, ergo ez nem kezdi ki a szakmai hitelességét. csak olyan emberek szemében, mint te (ti), akik nem képesek elfogadni, hogy egy heterogén világban élnek, mert azt hiszik egy homogénebb világban sikeresebbek lennének. pedig egyrészt a magyar nép önmagában is hihetetlenül heterogén genetikailag, másrészt aki nem érvényesül egy heterogén világban az hosszú-távon egy homogén világban sem lesz sikeres, harmadrészt aki a gyűlöletet választja, az igazából saját magát gyűlöli és a családjába viszi a gyűlölet szellemét.

rejtő jenő ügyben mi a véleményed? szegény sajnos magyarországra született. ez lett a végzete... olyan "büszke" magyarok okozták a vesztét, mint akik a kurucot is írják... én szívesen olvastam volna még pár tucat p.howard regényt... és te?

Bereznay A. 2013.06.26. 08:43:41

@Kotkodus:

Pontosan arra, amit mondtam.

Kotkodus 2013.06.26. 09:15:56

@Bereznay A.: kedves barátom, ahhoz én már túl öreg vagyok, hogy egy véleménnyel vitatkozzak. a vélemény különben is mindenkinek személyes és elidegeníthetetlen joga.

amikor egy ember haragszik az egész világra és azt gondolja, hogy ő maga mindenkinél mindent jobban tud, hogy az ő gyűlölködő érzései a mérvadóak, akkor nyilván nem a világot kell elmagyarázni. érzéseket nem tudsz érvekkel megváltoztatni. legalábbis nem rövid-távon.

tudod, az ember már évezredek óta ugyanolyan. az emberi, társadalmi problémák sem sokat változtak az idők során... amikor egy ember haragszik a világra, az többnyire azt jelenti, hogy saját magára haragszik valamiért.

itt nagyon sok a radikális gondolkodó. mókás látni, hogy más radikális gondolkodókat szidnak és közben észre sem veszik, hogy ők ugyanannyira radikálisak.

aki nem képes gyufabá életét a világtörténelem kontextusában értékelni, az nem érti az életet, vagy nincs elegendő ismerete a világtörténelmi kontextusról. aki úgy látja, hogy fiatalon gyufabá kegyetlen volt és idős korában csak az elkerülhetetlen változás élére állt, az nem azonos mércével ítéli meg az életének elejét és végét. ráadásul - hacsak nem jelennek meg gyufabá saját kézzel írt emlékiratai - az, hogy ő hogy élte meg már sohasem fog kiderülni... ez azt jelenti, hogy mindenki saját magából kiindulva ítélkezik gyufabá felett... ergo aki lesújtó véleményt fogalmaz meg, az saját magáról rendelkezik ilyen véleménnyel. csak másra kenni mert ez (rövid-távon) könnyebb.

mind gyarlók vagyunk. csak egyesek nagy pofával osztogatják a világot, azt az érzést keltve, hogy ők különbek. azonban én még nem találkoztam azzal az emberrel, aki az első követ eldobhatná... és amikor látom, hogy valakit köveznek mindig az jut az eszembe, hogy azzal csak saját gyarlóságukat rejtegetik önmaguk elől... tedd le te is a követ a kezedből. magaddal teszel jót!

Kotkodus 2013.06.26. 09:19:01

@Bereznay A.: remélem nem veszed ezt is sértésnek... az igazságnak gyakran sértés íze van, ha nem a kedvünkre való...

Buga.Jakab 2013.06.26. 09:56:58

szar szónak is egy a vége:

P U F A J K Á S

...

H Ó H É R

Szárszó szépe 2013.06.26. 14:26:42

@Kotkodus:

Miért genetikázol? Vércionistának lenni nem genetikai kérdés, vércionistákkal mulatni szintúgy nem az.

Rejtő? Sosem szerettem, de elfogadom, hogy más meg igen, nem rossz író. Egész élete csupa kihívás volt, ami nélkül valószínűleg egy Farkasházy-féle álhumorista szintjéig vitte volna. Fogalmam nincs, milyen könyveket írt volna, ha a bolsevisták felemelik udvari írónak a háború után.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.26. 15:08:55

@Fejesrob: csak az számít hogy megbízható legyen, mindig eszembejut Meyer Dietmar ilyenkor, Ángyán esetéből tanultak, legközelebb nem bítták civilre a dolgokat, csak nagyonközeli ismerősök és rokonok lehetnek pozícióban.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.06.26. 15:10:59

@Szúnyog: pontosan :) még jó hogy valaki észrevette

Frizuravarjú 2013.06.26. 16:05:51

"Meghalt a cselszövő,
meghalt az állat:
a pufajkás* mostmár,
bálvánnyá válhat..."

*-itt eredetileg 'diktátor' szó áll

Kotkodus 2013.06.26. 18:16:49

@Szárszó szépe: én szégyellem magamat és kérek elnézést a te nevedben. szomorú, hogy ennyire nem vagy képes/hajlandó együttérzést tanúsítani egy embertársad (legyen az akár egy magyar zsidó író) gyötrelmes életével és halálával kapcsolatban.

sajnálom, hogy érzelmileg ennyire véded magadat és sajnálom a családodat, szűk környezetedet, mert tartok tőle, hogy ez az érzelmi sekélyesség nem csak a magyar zsidó írókat illetően jellemzi az életedet. tartok tőle, hogy nem tudod a benned rejlő szeretetet átadni még szeretteidnek sem.

ami pedig a "vércionistákat" illeti, nem érdekel, hogy milyen csoportot, milyen szempontból különböztetsz meg. a te világod ellenségekből és gyűlöletből áll, ezt a lenyomatot hagyod magad után a világban, ha nem változtatsz.

nyilván sok sérelem ért az életben (vagy legalábbis te így élted meg) mert enélkül nem savanyodik így meg az ember. sajnálom, hogy bántottak, de ne azokon állj bosszút akik téged nem bántottak! mindenesetre én elnézésedet kérem azok nevében is akik bántottak, kérlek bocsáss meg nekik és talán próbálj meg több szeretetet, együttérzést adni a világnak! nem csak a világ lesz szebb tőle, hanem a te és a környezeted élete is!

együttérzéssel:

kot

Frizuravarjú 2013.06.27. 11:13:45

@Kotkodus: Miért nem a gyerekgyilkos zsidóknak könyörögsz, hogy égessék el az uszító, rasszista, gyűlöletkeltő Talmudjukat? Miért a leigázottak jogos önvédelme szúrja a szemed a cionista zsarnok ellenében?

dr.pupak30 2013.06.30. 15:42:32

azon elgondolkodhatna a jobboldal, hogy a pufajkás tevékenysége több hasznot hozott az országnak mint a fijjug 8éves ügyködése. ez a legkomolyabb kritika amit el lehet képzelni.

promenad 2013.06.30. 18:36:33

Általában halottról jót, vagy semmit, őróla meg jót nem lehet írni. De abban azért állapodjunk meg, hogy nem volt egy Paulus...

promenad 2013.06.30. 18:38:02

@dr.pupak30: Mégis milyen haszonról tetszik regélni?

kvadrillio 2013.06.30. 18:56:52

Marischka...KORREKT VAGY.

deruyter 2013.07.01. 01:14:32

@tesz-vesz: nem vágom, hogy ezt miért nekem címezted. Nyilván lezsírozták. És ?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.07.01. 14:39:22

@deruyter: de a 90-i tartó tevékenysége inkább pozitív
véleményem szerint mind a 80-as évekre, mind a Horn kormányra elmondható, hogy a lehetőségekhez képest viszonylag jól muzsikált. "

ha lezsírozták, akkor ne legyen már olyan bátor és sikeres a gyuszkó. akkor is rossz volt, meg ma is, csak régen nem verték direkt nagydobra a lopásokat.
a jól muzsikálás nem azt jelenti nálunk hogy jól lopott, akkor meg minek mondod?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.07.01. 14:43:30

@Kotkodus: a demokrácia népuralmat jelent, a többség uralmát a kisebbség felett, nem a gazdag, vagyonos és hatalmas uralmát a szegény felett.

szerintem amúgy itt már érthető volt, mi a demokratikus te retardált
"hát a fidesznek mindenképpen jobb egy hülye, aki hisz, mint egy idióta, aki tud. ki is használják rendesen, de a szabadon gondolkodni, értelmezni tudó emberek, éshát amúgy is a társadalomnak nem jók a hülye hívő apologéták, akik csak mantrázzák az előlmenő hülyeségeit, nem demokratikus, na.
a hívő ember, legyen intelligens és tudjon, okosabb mondásaid nincsenek? "

próbálj inkább hasznos lenni és erre reagálni, ne legyél uncsi:
minden korban, amíg magyarok lesznek ebben a hazában, az idegen megszálló hadsereggel összefogni a szabadságért küzdő, megkínzott emberek ellen, mindig is hazaárulás lesz.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.07.01. 14:46:39

@Kotkodus: mókás, hogy számodra, aki másképpen gondolkodik, érez az "senki", "hülye", "szegény", "humortalan", "hazaáruló" és ráadásul "nem demokratikus"..."

mondd fiam, megvan neked már a 8 osztályod?
értelmezni tudod a szavakat? hol állítok én ilyet te szerencsétlen, ostoba hülye?
süti beállítások módosítása