A Goldberg-inga – Jonah Goldberg: Liberálfasizmus című könyvéről
2012. november 07. írta: Redakció

A Goldberg-inga – Jonah Goldberg: Liberálfasizmus című könyvéről

liberalfasizmus.jpg

Baranyi Tamás Péter történész írása

„– Kikről van szó? – kérdeztem.
– Hogyhogy kikről? Argentin elvtársakról.
– Jó, de milyen csoporthoz tartoznak?
– Milyenhez, milyenhez. A taquarákhoz.
– De hát a taquarák fasiszták – jegyeztem meg, mert ennyit véletlenül tudtam.
– Fasiszta – sziszegte gyűlölettel a lány. És elment.”

(Umberto Eco: A Foucault-inga, 67.)


Ez a beszélgetés az avatatlanok számára is megbízható fogódzót nyújt a „fasiszta” szó mindennapi használatáról – és ehhez még a világ távoli zugában elnyomott elvtársakat megsegíteni akaró radikális olasz lányka sem kell. Olaszország, ahol a kormány huszonvalahány évig valóban fasisztának nevezte magát, természetesen különleges helyzetben volt, de még 1944-ben az angol George Orwell is teljesen értelmetlennek nevezte a fasiszta szót, és úgy vélte, „a viszonylag kevés fasiszta-szimpatizánstól eltekintve a legtöbb angol elfogadná az erőszakoskodó vadbarom kifejezést a fasiszta helyett”.

Jonah Goldberg Liberálfasizmus című, a XX. Század Intézet által kiadott könyve kísérlet arra, hogy egy eddig ritkán használt megközelítéssel próbálja meg felderíteni a fasizmus jelentését és eredetét. Érdemes megjegyezni, hogy nemcsak a fasiszta, hanem a liberális, és talán egy fokkal kevésbé, de a konzervatív szó is nagyjából elveszítette eredeti jelentését. A konzervatív, például ha a divatban használják, visszafogottságot jelent. A „liberális” a mindennapi élet legtöbb területén egyszerűen „megengedőt, megértőt”. Ennek cáfolatához azonban a híres mondás szerint elegendő annyi, ha az ember megpróbál rágyújtani egészségtudatos liberálisok mellett ülve az asztalnál.

Goldberg narratívája alapján valójában a fasiszták, az amerikai progresszívek, és utódaik, a liberálisok, egy tőről fakadnak. Mégis, hogyan lehet ezeket a társadalom jobbítására és a szegények felemelésére felesküdött csoportokat egy bugyorba tenni a fasisztákkal? A szerző elveti a fasizmus marxista értelmezését, miszerint az „a finánctőke legreakciósabb, legsovinisztább, legimperialistább elemeinek nyílt terrorista diktatúrája” lenne, mint ahogy 1935-ben azt a Komintern VII. kongresszusán megfogalmazták. Eszerint az értelmezés szerint a XIX. század végén forradalmi csoportok léptek színre a baloldalon, majd a kapitalizmus, hogy gyengeségét leplezze és elkerülje a világforradalmat, a fasizmust izzadta ki magából, hogy helyette vegye fel a kesztyűt az éhes és dühös tömegekkel szemben.

Ezzel ugyanaz a probléma, mint a marxista elméletek többségével: egyszerűségükben vonzók – de túl egyszerűek. Ha egy bonyolultabb elméletet vennénk alapul, szintén Umberto Eco adhat támpontot, aki az Örökkévaló fasizmus című esszéjében Wittgenstein családi hasonlósági elméletével igyekezett magyarázni a fasizmus mibenlétét. Tizennégy jegyet különböztet meg, ami a fasisztákra, de nem kizárólag a fasisztákra jellemző, például: a militarizmus, az „újbeszél” alkalmazása, az okkulthoz való vonzódás, a hagyománykultusz, a hősiesség normaként való elfogadása stb. (Persze Eco nem azt állítja, hogy a tradicionalizmus maga fasizmus. Ahogy megfogalmazta, Szent Ágostont olvasni éppen nem fasiszta dolog, de Szent Ágostont a Stonehenge-dzsel keverni, az már a fasizmus tünete.) Ezek a véletlenszerűen összeálló tulajdonságok bizonyos sűrűségben már fasizmust jelentenek. Egy ilyen magyarázat összetettsége mellett érdekes megfigyelni a marxista definíció egyszerűségét. Csak a „kommunista” címkére igaz az, hogy úgy kapja az ember, ha belép a Kommunista Pártba. Fasisztává vagy akár liberálissá viszont nem attól válik az ember, hogy belép egy pártba.

A konzervatív publicista Jonah Goldberg abból indul ki, hogy a századforduló környékén az Atlantikum különböző pontjain egyszerre alakultak ki olyan eszmék, melyeket bizonyos kritériumok alapján fasisztának lehet tartani. A rengeteg, többé-kevésbé működésképtelen fasizmus-meghatározás helyett Goldberg azzal a munkadefinícióval dolgozik, hogy a fasizmus az állam vallása (30). A klasszikus kapitalizmus túlkapásai, a szlumosodó városok, a tarthatatlan helyzetben éhbérért tengődő munkások és gyerekek tömegei láttán fogalmazódott meg egy új politika iránti igény a fejlett nyugati világban. Nagyobb állami beavatkozással akarták a világot megváltoztatni, jobb hellyé tenni. Ezt nevezi Goldberg a „fasiszta pillanatnak” (29). Persze senki nem jutott volna arra a következtetésre, hogy az állam megválthatja a világot, ha nem hittek volna vakon a felvilágosodás óta kísértő képzeletbeli lineáris függvényben, ami az emberiség sorsának és életminőségének egyenletes javulását prognosztizálta. Hátraarcot el sem tudtak képzelni.

Az első világháború kétszeresen is mérföldkő mind a fasizmus, mind a liberalizmus történetében. Úgy tűnt, hogy a háború – George F. Kennan szavaival „a huszadik század őskatasztrófája” – végérvényesen lejáratta azt a liberális világrendet, ami felköhögte magából. Ha a választói demokrácia, a nacionalizmus, valamint a rossz számítások négy év pokolhoz vezetnek a lövészárkokban, akkor valami alapvetően nem stimmel a választói demokráciával. Nem véletlen, hogy a háború után keleten elvetélt forradalmak törtek ki, nyugaton pedig sorra buktak meg a „békeszerző” liberális kormányok. De mást is hozott a Nagy Háború: megmutatta, hogy a termelés, az elosztás és a védelem mennyivel hatékonyabb szigorúan ellenőrzött állami keretek között, mint a laissez-faire kapitalizmus államtól háborítatlan rendszerében. Ez a két felismerés tette rendkívül vonzóvá a kommunizmust, a fasizmust és az amerikai progresszivizmust – melyek mindegyike nagyobb állami szerepvállalást sürgetett, és egy új kor hajnalát ígérte.

A progresszivizmus nem mást fejezett ki, mint az emberek igényét az erős, gondoskodó államra. Ez még nyilván nem a Mussolini-féle stato totalitario, de az individualizmus kánonjára épülő Egyesült Államokban sokan még az első fogyasztóvédelmi törvényeket vagy a nemzeti parkok megalapítását is a tagállamok és magánszemélyek ügyeiben való pimasz kotorászásként fogták fel. Nagy váltás történt tehát itt is, akárcsak a laissez-faire elvektől éppen a világháborús központosítás sikerein felbuzdulva eltávolodó Európában. Nem véletlen, hogy a szociális nyomor láttán elborzadt liberális amerikai újságírók üdvözölték a leghevesebben nem csak Mussolini, de Lenin kísérletét is. Lincoln Steffens, aki a Szovjetunióban a jövőt látta működni, helyes „orosz–olasz módszerről” beszélt (104), de a liberális ikonok, Freud és Einstein is közösen dedikált levelet küldtek a Ducénak (34), a pánafrikanista emberi jogi harcos W. E. B. DuBois pedig arról beszélt 1938-ban, hogy bizonyos értelemben a korabeli Németországban több demokrácia volt, mint a Hitler előttiben (18). Amíg a fasizmus csak az állam kiterjesztését jelentette, a liberálisok rajongtak Mussoliniért. Ezt az ábrándot végül csak az agressziónak értékelt (és brit érdekeket sértő) etiópiai kaland zúzta szét.

Jonah Goldberg könyve éppen a ma már teljesen megszilárdult, részben egyoldalúan baloldali értelmezéseken nyugvó, részben a mindennapi nyelvhasználat felszínességét tükröző fasizmus-fogalmat hívja tetemre. Megpróbálja visszájára fordítani azt a trendet az amerikai politikai közbeszédben, hogy ha egy jobboldali érvelés meggyőző, és már végképp nem lehet észérvet támasztani ellene, akkor inkább hirtelen a fasizmussal való valamiféle obskúrus rokonságot mutatnak ki, amitől nemcsak a célközönség, de maga a jobboldali vitapartner is azonnal megretten. Goldberg felfogásában tehát a fasizmus „az állam vallása”, és mint ilyen par excellance baloldali. A könyv azzal a ma már nem is túlzottan meglepő fordulattal indít, hogy Hitler és Mussolini nézetei eredetileg a baloldalról indultak, és hogy sokáig több kifejezetten baloldali elem bukkant fel bennük. Ezt követően kifejti a fasizmus viszonyát az amerikai progresszivizmushoz és liberalizmushoz. De a párhuzamok sora nem szűnik meg: az 1960-as évek ellenkultúrája, a hosszú hajban, fiatalságban, a következmények nélküli szexualitásban hívő tömegek Goldberg szerint a fasizmus ideológiáját és esztétikáját vették alapul. A békésen arrogáns hippik mellett hamar feltűntek a kampuszfoglaló, erőszakoskodó egyetemisták és a szélsőséges terrorista csoportok is – ami szintén párhuzamot kínál Goldbergnek a fasiszta squadristikkel. Mindeközben érdekes, hogy éppen ők vádoltak meg mindenki mást, aki nem azonosult a céljaikkal, hogy fasiszták. Az érvelés itt és ezt követően már nem olyan meggyőző, hiszen a Golberg-inga egyrészt átlendül minden fasiszta hasonlóság fasizmussá való minősítésére, másrészt állandóan visszalendül, és leszögezi: ezzel vagy azzal nem azt akarja mondani, hogy a vietnámi háború elleni tiltakozás, a segélyrendszer, vagy a mai amerikai liberalizmus más sarokkövei fasiszta jellegűek lennének. Itt látható meg a könyv kettőssége, miszerint egyrészt szeretne egy alternatív narratívát kínálni a fasizmus eredetével és jellegével kapcsolatban, másrészt pedig a baloldalra reflektáló érveléssel szeretné megmutatni, milyen is az, amikor az f betűs szóval zárnak valakit ideológiai karanténba. A könyvet lezáró, az 1990-es évek óta kialakult liberális politikát kritizáló részek, például Hillary Clinton politikai filozófiájának bírálata kimondottan lebilincselő, de a környezetvédelem radikálisainak fasiszta szimpátiája is a legmeggyőzőbb részek közé tartozik.

A Liberálfasimzust mindenképpen érdemes elolvasni, elsősorban annak, aki mindig szürreálisnak és érthetetlennek tartotta a fasiszta mozgalmat, és szeretné azt egy másik, gyakran érthetőbb nézőpontból is megvizsgálni. De annak is érdemes, aki szerint a fasizmus valóban a „finánctőke nyílt terrorista diktatúrája” volt. Ez utóbbiaknak azt javaslom, ne zavartassák magukat Goldberg narratívájával, hanem élvezzék a Magyarországon mostohán kezelt amerikai eszmetörténet e rendkívül tömény feldolgozását. Hiszen a mű kétségkívül egyik legnagyobb erőssége – és így még egy ok a magyar kiadás megjelenésére – hogy betekintést enged Amerika szellemi elitjének elmúlt 120 évben végbement fejlődésére. Felbukkan a történetben a józansági dühében tomahawkkal kocsmákra rontó Carry Nation (319), F. D. Roosevelt különös gyermekkora (126–128), Herbert Croly szüleinek bizarr pozitivista vallási szertartásai (100–101), illetve a hatvanas évek weatherman néven ismertté vált, radikalizmusukat ad absurdum fokozó kisterroristái is (186–190).

Az, hogy a szélsőbal és a szélsőjobb nagyon is könnyen átjárható kategóriák, legkésőbb 1976 óta világos. Ekkor ugyanis a Palesztin Felszabadítási Front és a Forradalmi Sejtek nevű szélsőbaloldali német terrorszervezet eltérített egy Franciaországból Izraelbe tartó gépet Ugandába. A kialakuló túszdrámában végül négy fogoly vesztette életét. Még korábban az egyik gépeltérítő, Wilhelm Böse gondosan szétválogatta a zsidó utasokat a többiektől, őket nem engedte el, és nem hagyta, hogy a mosdóba menjenek. Mikor az egyik zsidó férfi megmutatta neki auschwitzi tetoválását, Böse ráförmedt: „Nem vagyok náci! Idealista vagyok!”

Goldberg könyve kiváló interpretációja annak, hogyan lehet baloldali mozgalomként felfogni a fasizmust. Annak, aki ezt teljesen elutasítja, ajánlatos egyrészt elgondolkodnia Böse történetén, vagy csak azért elolvasnia a könyvet, hogy közelebb kerüljön az amerikai eszmetörténethez, a progresszívek és a liberálisok gondolatvilágához. Az mindenképpen kiderül, hogy sok a hasonlóság bizonyos liberális és fasiszta gondolatok között. Arra pedig a konzervatív, az adott narratívával is tisztában lévő olvasók is vigyázhatnak, hogy a konzervativizmus alapköve a dogmákkal és általánosításokkal szembeni egészséges kételkedés. Nem igaz, hogy a konzervatívok mérsékelt fasiszták, de az sem, hogy minden liberális megtért fasiszta lenne.

*

A könyv bemutatója 2012. november 21-én, 15 órakor lesz a Terror Háza Múzeumban.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr664893802

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Goldberg-inga – Jonah Goldberg: Liberálfasizmus című könyvéről 2012.11.07. 16:33:02

A kommunizmus, a fasizmus és az amerikai progresszivizmus egyaránt nagyobb állami szerepvállalást sürgetett, és egy új kor hajnalát ígérte.

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.11.07. 11:48:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: NOSZFeratu 2012.11.07. 09:12:12

Napra pontosan 95 évvel ezelőtt eldördült az Auróra cirkáló ágyúja és kezdetét vette a proletariátus első győztes forradalma, a nagy és az októberi. A világ proletárjai ugyan nem egyesültek, de az eszme diadalát mi sem példázza jobban, minthogy leghűsé...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Urfang 2012.11.07. 08:32:25

És ha mi libsik elismerjük, hogy a fasiszták köpönyegéből bújtunk elő, akkor ti konzervatívok is elismeritek, hogy ti meg a bolsevikoktól származtok?

negyven rabbi 2012.11.07. 09:00:21

@Urfang: tipikus identitászavaros libsi vagy

a jakobolsiból indultatok és a liberofasizmusba (náCionizmusba) érkeztetk

negyven rabbi 2012.11.07. 09:02:46

@Urfang: ott is hibát vétesz, hogy úgy gondolod, a liberalizmus a konzervativizmus valamiféle ellentétpárja

2012.11.07. 10:21:08

egyrészt a könyv kint már 2009-ben megjelent(vagy 2008).
másrészt felejthető. Michael Moore konzerv kiadásban, a csávó majdnem úgy is néz ki :):):)
de ha már Eco bácsival indít a szerző, akkor javaslom az "ellenséget alkotni" művét. fidesznyikeknek kötelező darab.
pfff

Pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2012.11.07. 10:33:21

(csak beleolvastam a könyvbe)
akkor döntöttem el, hogy bolond ez a faszi, amikor már megfellebezhetetlenül kiderült a számomra: nem csak túlnyomásos a feje a választott témája bonyolultságától, de egy uncia humora sincs – ekkor éppen a Hollywoodi fasiszták c. fejezetnél jártam, ahol is éppen az Amerikai szépség c. filmről mond ostobaságokat. Meg sok másról is, zavaros dolgokat.
Kb. mint egy Lovasitstvánba oltott Lengyellászlóval permetezett elBogárlászlósodott izé.
De rettenetes mennyiségű morzsát rejt a könyv a 20. század eleve katyvaszos eszmetörténetéről. Szóval kis adagokban, de érdemes – orvos felügyelete mellett.
via moly.hu/konyvek/jonah-goldberg-liberalfasizmus

Urfang 2012.11.07. 10:34:05

@negyven rabbi:

Hátrébb az agarakkal, nehogy már egy identitászavaros konzi mondja meg egy stabil világnézetű liberálfasisztának, hogy mi a csízió.

Lehullott a lepletek és kiderült, hogy a népnemzeti köpönyeg mögött judeobolsevik gyökereket rejtegettek, ami mellett ott tenyészik a globálszindikalizmus és a monetárdiktatúra réme is, felturbózva ezt fundamentálevangelizációs törekvésekkel és neomerkantilista restaurációs doktrínával.

És teszitek mindezt egy szűkkörű degeneretartált dilettokrácia rémuralkodása érdekében.

2012.11.07. 10:46:56

@Urfang:
úgyvsanúgyvan tapstaps :):):)

@Pável: ja, csak az a baj, hogy ezen a csávón nem húztam föl magam egy percig se, mert valahogy benne van az egészben, no jó van ez a véleménye, amerikában ezt el lehet sütögetni, oszt haladjunk. de ha megszólal egy aristo, akkor már plafonon vagyok :):):)

ikaljan · http://ikaljan.blog.hu 2012.11.07. 11:03:37

Őszintén szólva rendkívül fárasztó ez a kire kenhetjük inkább a fasisztaságot című véget nem érő álpolitológiai marháskodás.

(a probléma eleve a "bal" és a "jobboldali" definíciójával kezdődik, amelyről kétlem, hogy létezne egy adott időpontban egy adott politikai környezeten kívüli releváns univerzális jelentése.)

A fasisztaságot ugyanígy el lehet szakítani az öndefiníció szerint "fasiszta" politikai szervezetektől, és tetszőlegesen lehet válogatni az egyes fasizmushoz kapcsolt történeti jelenségek közül és párhuzamot vonni a szintén tetszőlegesen definiált jobb avagy baloldal között.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.07. 11:29:33

@Urfang: @Belpo:

Helyes! Demonstráljátok csak a szellemi nyomorotokat, húzzátok csak le magatokat a budin!

ü
bbjnick

S=klogW 2012.11.07. 11:30:31

@Pável:

maga csak rajongjon Herzl Adélért, ahogy azt az amerikás posztnál tette, aki Madonnát emeli posztamensre -

ennyit a maga értékítéletének relevanciájáról

Pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2012.11.07. 11:33:21

@S=klogW: én nem rajongok érte, de ő legalább megmagyarázta :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.07. 11:44:11

@ikaljan:

Ha ez valamiféle politikai csörte volna, akkor adekvát volna ez a fajta hozzáállás (amit te képviselsz), de, ha jól értem, akkor a tárgyalt könyv egy népszerű munka, aminek az a célja, hogy egy (eszme)történeti jelenség számos mutációját és megnyilvánulási formáit közérthetően, színesen bemutassa a nagyközönségnek. Ez max. érdekes lehet (már annak, akit érdekelnek az efféle dolgok), de fárasztó?! Ez nem ideológia, hanem (ha popoulásris is, de) eszmetörténet. Vagy vannak jelenségek, amikről nem szabad írni?!

ü
bbjnick

Urfang 2012.11.07. 11:45:41

@bbjnick:

Ezt nem te mondod, ezt csupán a judeobolsevizmus mondatja veled, de mi akkor is szeretünk és várunk vissza a liberálfasiszták közé.

A mi megértő szeretetünk fogja végül a benned dúló konzervanarchikus judeobolsevizmust előbb mérsékelt globalib szocionizmussá érlelni, aztán komcsikratikus posztneolibsizmussá nemesíteni.

Nyisd meg a szíved a ballibbanás előtt, és engedd be oda a liberálfasizmust, ettől úgy érzed majd, hogy te vagy a király és sokkal jobban érzed majd magad, mint a judeobolsik közt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.07. 12:03:44

@Urfang:

Szánalmaskodj csak, mutasd csak be, kik vagytok, mennyit értek!

Tkp. egy vén különc népnemzeti klerikálfasiszta számára megnyugtató látni, hogy a honi haladárság szellemi fölénye abba merül ki, hogy vagy retteg vagy ajvékol vagy odaveri, szétkeni és elszalad. Elveszítettétek az önbizalmatokat, s így vesztésre ítéltétek saját magatokat. Érződik a "szagotokon", hogy már el sem hiszitek (magatokról), hogy képesek volnátok érdemi vitában helytállni (nyilván, ezért folyamodtok ilyen nemtelen eszközökhöz).

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.07. 12:32:10

@bbjnick:

fölénye abba merül=fölénye abban merül

Morbus_Hungaricus 2012.11.07. 12:36:10

@bbjnick: "ha jól értem, akkor a tárgyalt könyv egy népszerű munka, aminek az a célja, hogy egy (eszme)történeti jelenség számos mutációját és megnyilvánulási formáit közérthetően, színesen bemutassa a nagyközönségnek."

Pontosan. Bár a cím szerintem félrevezető, az jobb lenne pl. hogy "liberális kollektivizmus" vagy "liberális etatizmus". Mondjuk abból biztos nem lett volna bestseller, Goldberg provokálni akart és bejött neki, nyilván keresett egy csomó pénzt.

Amúgy nem beszél hülyeséget, bár szerintem elég felületes, és az amerikai politikai életből vett példák miatt magyar fejjel sokszor nehéz követni.

Sokkal precízebb, átfogóbb és mélyebb könyvet írt ugyanerről egy Safarevics nevű orosz "A szocializmus mint világtörténelmi jelenség" címmel. Magyarul is kiadta a Kairosz pár éve, illetve angolul legálisan is ingyen van: archive.org/details/SocialistPhenomenon

Urfang 2012.11.07. 12:44:26

@bbjnick:

Ne érts félre testvér, én nem a haladár liberálbolsikkal vagyok, útálom a liberálbolsikat. Én is veletek vagyok, én is népnemzeti judeofasiszta vagyok!

Csak viccelni próbáltam. Ne érts félre, de néha túl komolyak vagyunk, hát nehogy már a liberálbolsik kisajátítsák a vicceket is!

Mutassuk meg nekik, hogy a judeofasiszta poén az kétszer annyira üt és hogy mi sokkal jobban érezzük magunkat mint a szocionista liberálbolsik!

Czelder Orbán 2012.11.07. 12:52:25

"Érdemes megjegyezni, hogy nemcsak a fasiszta, hanem a liberális, és talán egy fokkal kevésbé, de a konzervatív szó is nagyjából elveszítette eredeti jelentését." - a szavaknak konkrét jelentésük van, aki mást mond, az egy retardált kretén. Ezt a könyvet pedig nagyon rühellem.
Hülyék okoskodása hülyéknek.

Urfang 2012.11.07. 12:59:33

@Czelder Orbán:

Tudják ezek, csak tettetik a hülyét. Mindenki tudja, hogy a népnemzeti kereszténykonzervatív konkrét jelentése az, hogy Orbán katonája, a liberálfasiszta judeobolsi konkrét jelentése pedig az, hogy Gyurcsány katonája.

Ha nem lenne ilyen kristálytiszta konkrét jelentése a szavaknak, akkor összetévesztenénk a tábort, és Gyurcsány rozoga óljába vonulnánk be bégetve Orbán atombiztos birkabunkere helyett.

Kandeláber 2012.11.07. 14:09:50

Már az is óriási, ahogyan a parlamentben és a tévében kommunistázzák egymást a politikai "elitünkhöz" tartozó egyedek, ez a tartalmas társalgás azonban még azt is felül/alulmúlja, ha lehet.

Wolff 2012.11.07. 15:23:22

Baranyi Tamás Péter

Történész, az ELTE BTK doktori hallgatója.

Az ELTE BTK történelem és amerikanisztika szakjain végeztem. Jelenleg az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti doktori iskolájának hallgatója vagyok. Tudományos érdeklődésem: a hidegháború története, az amerikai külpolitika története, eszmetörténet a XX. században, vallás és politika.

Ha valaki kicsit belekóstolt a 20. századi eszmetörténetbe, az tisztában lehet vele, hogy ha egy könyv felütése a Komintern fasizmus-definíciójának a cáfolata, akkor kóklerrel van dolgunk, aki jó kis szalmabáb-érveléssel ügyködik. Azért azóta született jó néhány munka és definíció a fasizmusról, és nem csak Eco, ha Goldberg valamivel vitatkozni akar, akkor vitatkozzon azokkal. Ha pedig ez itt a poszt szerzőjének saját kútfejéből pattant volna ki, akkor gratulálok a bátorsághoz, lehet, hogy nem kellene olyan témákban ismertetőt írni, amihez nem konyít. Ha mégis konyít hozzá - amit nem zárhatunk ki teljesen -, akkor pedig jó lenne ha nem a könnyű, bulváros megoldásokat részesítené előnyben. Bár kétségtelen, hogy a vélhetően Kuehnelt-Leddinhtől származó megadja-doktrínának megfelel a munka, de az ismertető alapján legfeljebb az idézetek miatt érdemes kézbe venni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.07. 16:38:32

@Wolff:

Patkánytempó! A vincésávó megfélemlít? Vajon ez csak figyelmeztetés, befenyítés vagy ítélet?

ü
bbjnick

Samott 2012.11.07. 16:50:16

"A „liberális” a mindennapi élet legtöbb területén egyszerűen „megengedőt, megértőt”. Ennek cáfolatához azonban a híres mondás szerint elegendő annyi, ha az ember megpróbál rágyújtani egészségtudatos liberálisok mellett ülve az asztalnál."

Es aki egy ilyet leir, arra milyen jelzo passzol? A szabadsagod addig terjed amig ezzel nem korlatozod masok szabadsagat. Ha mar a liberalisokat emlegeted. Ha zavarsz masokat a fustoddel, akkor mar tulmentel ezen. Nem olyan bonyolult ez.

capacete 2012.11.07. 17:36:58

@Samott: Ez valami furcsa mánia bizonyos körökben, hogy azt hiszik, hogy a szabadságba mások egészségének károsítása is belefér.
Fura, hogy azt még nem kifogásolják, hogy egy szadista pl. miért nem kínozhat olyanokat is, akik ebbe nem egyeztek bele...

capacete 2012.11.07. 17:39:55

@Wolff: 26 éves koráig sikeresen elvégezte a BTK-t, szakmai publikációi fellelhetetlenek, de keményen nyomja a doktorit. Igazi szakértőnek tűnik.

a sötétség seregeinek vezénylő tábornoka 2012.11.07. 17:48:03

@Samott: A liberális sajna ennél tovább megy.
Ha van egy kocsma, ahol amúgy mindenki dohányzik, ő ott akkor is betiltaná a füstölgést, mert elvileg (szabad világ van) jöhet egy nemdohányos, és amint beteszi a lábát, neki jogai vannak. Nagyban lásd pl. bevándorlók.

szempontpuska 2012.11.07. 17:50:12

@bbjnick: megint padillás a szád :-)

Samott 2012.11.07. 18:16:24

@a sötétség seregeinek vezénylő tábornoka: talan nem tudod, de a kocsmakban nem a vendegek miatt, hanem az ott dolgozok vedelmeben tiltottak be a dohanyzast. Mert egy dolog nehany sor mellett fustologni nehany orat, az meg egy masik hogy aki kihozza a soroket az minden napjat abban a buzben tolti. Toltotte.

a nyugalom megzavarására alkalmas · http://www.youtube.com/watch?v=NBszQFz6buA 2012.11.07. 18:25:09

@szempontpuska: neked meg nagy. otrombán nagy. egyszer elmúlik ez is. veletek együtt. csak addig van országotok, amíg urak azok, akiktől kaptátok. azok a trónok pedig recsegnek.

szempontpuska 2012.11.07. 18:31:35

@a nyugalom megzavarására alkalmas: helyes!
Mi sem áll távolabb tőlem minthogy royalista legyek :-DDD

Shyad-Khourongai · http://hulyeseg-lexikon.blog.hu/ 2012.11.07. 18:33:46

@szempontpuska: Szellemes vincentessel még nem találkoztam. Üdítő pillanat.

golánkukac 2012.11.07. 18:38:24

Schmidt Mária unalomig ismételt receptje.
Jó nagy késéssel felfedez egy könyvet, amit egy amerikai/brit zsidó írt a ballib vagy komcsi rendszer ellen, és megjelenteti.
Azért legalább egyszer kiadhatna egy keresztény szerző könyvét is. Ők is bírálták a liberálisokat/komcsikat.

Shyad-Khourongai · http://hulyeseg-lexikon.blog.hu/ 2012.11.07. 18:41:27

Éljen a Marx-engelx-Leninx triumvirátus! Ha a marxi fasizmus szövegében a kapitalizmust kicseréljük szocializmusra, megkapjuk a szocialista világrend lényegét. Amidőn pedig manapság a szoci-komcsik magukat leginkább szoclibnak mondják, önmaguk fasizálódásának beismerésének útjára léptek.

a sötétség seregeinek vezénylő tábornoka 2012.11.07. 19:10:54

@Samott: Tudom. A példa nem erre a konkrét törvényre vonatkozott, hanem egy gondolkodásmódra.
De akkor inkább kifejtem világosabban. Az "élni és élni hagyni" elvvel semmi bajom. A problémám azzal van, hogy a liberálisok nem fogadják el azt, hogy létezhetnek közösségi értékek, amelyek ezt az alapelvet olykor felülírhatják. De hát valószínűleg épp ez a különbség a liberálisok és a konzervatívok között.

MézesRozi 2012.11.07. 19:19:45

@szempontpuska:
fogja vissza a láncos farkasait. ne felejtse, itt nem tud utólag takarítani.

Alfőmérnök 2012.11.07. 19:21:13

"Goldberg könyve kiváló interpretációja annak, hogyan lehet baloldali mozgalomként felfogni a fasizmust."

Nem így lenne a pontos?
"Goldberg könyve kiváló példája annak, hogyan lehet baloldali mozgalomként interpretálni a fasizmust."

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.07. 20:33:49

@szempontpuska:

Jó, akkor most cigán'koggyá' egy sort, b*'z'meg!

ü
bbjnick

szempontpuska 2012.11.07. 20:35:12

@MézesRozi: maga láncos farkasokkal szokott takarítani???
na B+!
és azzal a lánccal húzza vagy tolja?
:-D

Samott 2012.11.07. 20:48:53

@a sötétség seregeinek vezénylő tábornoka: speciel az eredeti bekezdes, amit megkerdojeleztem, az pont egy a kozossegi erdekrol szolt ami felulirja az egyen erdeket. A bagos bagozna, de a kozosseg nem engedi, mert a kozosseg erdeke magasabb rendu az egyeninel.

Shyad-Khourongai · http://hulyeseg-lexikon.blog.hu/ 2012.11.07. 21:08:12

@szempontpuska: Maga megint poénos. Már csak azt nem értem, otthon miért olyan faszari mint a többiek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.07. 21:13:16

@Samott:

Az egyén jogai, közösségi érdek? Most akkor melyik? És mikor melyik?:-) Ezzel a folytonos kereszthivatkozgatással és csúsztatgatással csak annyit értetek el, hogy ma már valóban nincs a szavaknak jelentése:-(

De, hogy a konkrét példánál maradjunk! Ha én fatornyos kis falum határára odaállok egy gereblyével és ha te arra gurulsz az autóddal visszafordítalak, mert a közösségem érdeke azt kívánja, hogy te ne szennyezd a falu levegőjét a járgányod kipufogógázával (s ha nem értesz a szóból beverem a szélvédődet a gereblyével), akkor helyénvalóan jártam-e el?

ü
bbjnick

MézesRozi 2012.11.07. 21:31:00

@szempontpuska:

maga meg nem tud olvasni. nem velük, hanem azokat kéne kitakarítani. és a helyzeten bizony az sem segít, hogy fenenagy, ám meglehet tiszavirág-életű boldogtalanságát, nagybetűs baszkikkal meg dödögésekkel igyekszik vizualizálni.

Samott 2012.11.07. 21:45:54

@bbjnick: mire a tobbesszam?

Bagosnal peldanal hol a meg felsobb kozossegi erdek? Ami felulirja a kornyezetenek erdeket?

Bell & Sebastian 2012.11.07. 21:51:07

Ebben a könyvben nem látok semmi nóvumot, ahogyan Schmitt Mária sem. Szóval, van a létezésnek egy olyan szintje, ahol ez a megállapítás axióma.

A nagy váteszek és leleplezők tudása gyakran csak egy feljegyzés, ami a Nagypáholy papírkosarában végezte, mint vázlat.

Pont, mint Cion bölcseinek jegyzőkönyve, tételesen bizonyított, hogy az Ohrana hamisítványa. Csakhogy szóról-szóra bejött, akkor meg másodrangú hogy eredeti-e vagy sem.

szempontpuska 2012.11.07. 23:14:55

@MézesRozi: messziről meglátszik, rajtatok jósdásokon, amikor lecsúszott az első kannásbor :-)

Bell & Sebastian 2012.11.07. 23:38:41

Belevágja velláját az istálló ajtajának nyitott, fölső részébe, erre ló kinéz. Átgázolva a kacsapocsolyán meghúzza a riglit, kemence sutba vágja a berlinert, egy mozdulattal lesöpri a fűrészbaklábú asztal lapjáról a kolbászhéjat, átveti gumicsizmás (virágmintás, obis) lábát a hokedlin, feszteleníti háti spricnijét, felcsavarja a petróleumot, löttyint a kumiszból és felhasználót vált.

MézesRozi 2012.11.08. 06:58:47

@Bell & Sebastian:

nagyjából egyre gondoltunk:)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.08. 08:29:21

@Samott:

Az egyén joga, ami felsőbb közösségi érdek, ami felülírja környezete érdekeit?:-D Látod, ennyit tudtok:-[ (Látod, erre a többesszám!)

ü
bbjnick

Samott 2012.11.08. 11:38:20

@bbjnick: :legyint:

Mar bocsanat, de pont az ellenkezojet irtam: allitom, hogy a bagosnak nincs joga dohanyozni ha ezzel zavar masokat, mert a kozosseg erdeke elobbre valo mint az o hobbija. (ezzel szemben a kozosseget kritizalta az eredeti bekezdesben a szerzo - mondvan az indokolatlanul korlatozza a bagost ha az ragyujt a kocsmaban).

Elolvasod ujra, felfogod, vagy csak siman trollkodsz tovabb? ;)

bz249 2012.11.08. 12:04:50

@Samott: "Mar bocsanat, de pont az ellenkezojet irtam: allitom, hogy a bagosnak nincs joga dohanyozni ha ezzel zavar masokat, mert a kozosseg erdeke elobbre valo mint az o hobbija"

Azert ez mar eleg makos terulet, hiszen ugye az utcan vonulo tunteto is korlatozza az autos uthasznalathoz fuzodo jogat, raadasul bizonyitottan gazdasagi kart okoz masoknak (hiszen ido vagy egyenes penzbeli koltseget jelent, hogy nem az optimalis uton kozlekedik).

Szoval ezen az alapon a rendorseg betilthatna az osszes budapesti demonstraciot.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.08. 12:42:58

@Samott:

Helyetted szégyellem magam, s ez nekem nem hiányzik. S annak sem látom sok esélyét, hogy megértsd, mi is itt a valós probléma, de ha már idefostad a vulgárliberál hőbörödet, akkor illik rá reagálnom.

Egy apróbb helyreigazítás (hátha ez közelebb visz téged is a megértéshez): a poszt szerzője nem azt írja, hogy a közösség indokolatlanul korlátozza a dohányost a hobbijában, hanem azt, hogy "A „liberális” a mindennapi élet legtöbb területén egyszerűen „megengedőt, megértőt” [jelent]. Ennek cáfolatához azonban a híres mondás szerint elegendő annyi, ha az ember megpróbál rágyújtani egészségtudatos liberálisok mellett ülve az asztalnál.". Ugye, hogy ugye?!

Valamint: állítottad, hogy "a bagosnak nincs joga dohanyozni ha ezzel zavar masokat, mert a kozosseg erdeke elobbre valo mint az o hobbija". Erre én megkérdeztem tőled, hogy: "Az egyén jogai, közösségi érdek? Most akkor melyik? És mikor melyik?:-)" Vagyis, hol az a határ, ahol az egyén érdeke (és személyiségi jogai) háttérbe kerülnek a közösség érdekével szemben, hol az a kotta, amiben le van írva, hogyan korrekt az egyén jogainak és a közösség érdekeinek összevetése, mérleglése?

Erre te egy nagyon kuszát reagáltál arról, hogy (általánosítva kijelentésedet) ha az egyén jogai felsőbb közösségi érdeket hordoznak, akkor azok felülírják környezete érdekeit:-)

Ekkor én felhívtam a figyelmedet arra, hogy ez fogalmi és logikai abszurd:-)

Erre te hőbörögtél valamit arról, hogy a bagósoknak nincs joga... és trolloztál egy kicsit.

Itt tartunk:-)

Továbbra is várom a választ, arra a kérdésre, hogy: Vagyis, hol az a határ, ahol az egyén érdeke (és személyiségi jogai) háttérbe kerülnek a közösség érdekével szemben (és viszont), hol az a kotta, amiben le van írva, hogyan korrekt az egyén jogainak és a közösség érdekeinek összevetése, mérleglése?

Mert itt ez az igazi kérdés.

ü
bbjnick

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.11.08. 14:29:51

@bbjnick: Most mi volt a gondja? Szerintem az nem etikátlan, ha valaki leleplezi, hogy a "Baranyi Tamás Péter történész írása" kezdetű poszt szerzője azonos Baranyi Tamás Péter történésszel. Szükségtelenül magas labdát ad azoknak, akiknek nem kéne.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.08. 14:38:26

@Holger Hartland:

"Most mi volt a gondja?" --- kérdezi.

Majd rájön, ha egyszer magával kezdik el ezt játszani:-[

Tudja mi az ott?

Ez: “… Kállai, Hamvas és a velük egyetértők, amikor a fasizmus uralma idején viszonylagosan szubjektíve érthető társadalmi magatartásukat kozmikus elvvé és egyúttal az igazi művészet alapelvévé dagasztják fel, elabsztrahálnak a valóság lényegétől, beleabsztrahálják magukat a Semmibe.”

Egy feljelentés és kilövési engedély.

ü
bbjnick

Samott 2012.11.08. 14:47:17

@bbjnick: frankon maszatolsz, meg kell adni. Sajnalom ha nem tudod ertelmezni amit irtam, egyszerubben mar nem tudom megfogalmazni, lerajzolni meg nem tudom. Olvass vissza, szerintem nincs ellentmondas abban amit leirtam: az egyen szabadsaga addig terjed, amig masokat nem korlatoz vele: a bagos szabadsaga addig terjed, amig masokat nem zavar a fustjevel. Ez valaszt ad az egyen (bagos) es a kozosseg (masok) viszonyara, szabadsaguk hataraira.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.11.08. 15:15:15

@bbjnick: Nem olyan időket élünk, hogy minden kritikus megjegyzésbe feljelentést és kilövési engedélyt kellene belelátni. (Megkerestem az idézet forrását.)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.08. 15:23:15

@Samott:

Senki nem maszatol, te vagy buta!

"az egyen szabadsaga addig terjed, amig masokat nem korlatoz vele" --- írod. De nem írnád, ha nem volnál buta, mert akkor látnád, hogy ennek az égadta világon semmi értelme. Ez a halandzsa csak arra jó, hogy kereszthivatkozgathasson az egyén jogai és a közösség érdeke (No, az mi?! A többség akarata? Vagy talán mégsem egészen, mert akkor mi lesz az egyén jogaival?!:-]) között, aki vissza szeretne élni az emberijogi értelmezéssel és a doktriner demokratizmussal. Ez van.

Hogy kedvelt példádnál maradjak: ha a te "elveidet" komolyan vennénk, akkor dohányzásellenes törvényt sem hozhatnánk, hiszen nem tilthatnánk meg bizonyos helyeken (normatívan) a dohányzást, azzal az egyén jogait korlátoznánk, csak azokban az esetekben, amikor bizonyíthatóan mások jogait korlátozza vele.

A helyzet az, hogy minden szabályozás értékhierarchián alapszik, s aki ezt tagadja, az hazudik. A szabályalkotó saját értékrendjét tekinti a szabályalkotás alapjának. Ezért hamis a liberális handabanda az egyén jogairól és közösségi érdekekről. Vegytiszta visszaélés: ha valamit el szeretnék érni, a közösségi érdekekre hivatkozok, s ha kiderül, hogy a többség akarata eltér az enyémtől, akkor nyomban az egyén jogaiért kezdek kiabálni.

ü
bbjnick

Gondol! Gondol! Gondol!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.08. 15:24:34

@Holger Hartland:

Minden kritikába nem, de a fentihez hasonlóan megfogalmazottakba (mivel azok), igen.

ü
bbjnick

Fenehorizont 667 2012.11.09. 00:34:45

@Belpo:
nocsak, mi bajod a fidesznyikekkel?

Samott 2012.11.10. 07:29:59

@bbjnick: es meg mindig folenyeskedve maszatolsz.

"hiszen nem tilthatnánk meg bizonyos helyeken (normatívan) a dohányzást, azzal az egyén jogait korlátoznánk, csak azokban az esetekben, amikor bizonyíthatóan mások jogait korlátozza vele." - bizonyithatoan masoknak az egeszseges munkakornyezethez valo jogat korlatozzak a bagosok, miert ne lehetne hat tiltani?

"Vegytiszta visszaélés: ha valamit el szeretnék érni, a közösségi érdekekre hivatkozok, s ha kiderül, hogy a többség akarata eltér az enyémtől, akkor nyomban az egyén jogaiért kezdek kiabálni." - speciel a fenti bagos peldadban, te kiabalsz az egyen velt jogaiert a kozosseggel szemben. ;)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.10. 18:20:30

@Samott:

Téged nem zavar, hogy bárki "visszatekerhet" egy-két kommentnyit és elolvashatja mi van azokban a hozzászólásokban? Vagy szándékosan csinálsz h*lyét magadból?

ü
bbjnick

Tesveer 2012.11.14. 17:10:30

@bbjnick:

De maszatolsz elég rendesen, annyiban téved Samott hogy az hogy zavar valakit valami, az még önmagában természetesen kevés ahhoz betiltsuk. De ez logikus is, hiszen a liberálisok pont azon vannak hogy a lehető legkevesebb, tényleg csak a feltétlen szükséges dolgok legyenek tiltva. Tehát ilyen értelemben az egész felvetésed téves, a dohányzás tiltása egyáltalán nem jellemzően liberális dolog, a kérdés úgy hangozna hogy egy ilyen vitában a liberális gondolkodásmód szerint milyen döntés születne, illetve hogy miért.
A helyzet ennyi: a dohányzás lényegében valamilyen cselekvési jog, amihez egyéb alap jog nem igazán kapcsolható, magán a dohányzás élvezetén kívül pedig max. mezőgazdasági, és kereskedelmi haszna van, illetve hogy ezek következtében adóbevétel is származik belőle(tudom ezek nyomós érvek, kell mindenkinek a lóvé, emiatt is volt/van ugye a fő ellen lobbi) a dohányfüst szívása viszont az egészséget károsítja, méghozzá olyanok számára, akik lényegében ártatlan kívülállók. Itt emlékeztetnélek a könnyű drogok liberalizációjára, ahol meg pont az a bajotok hogy miért akarják a szemét libsik engedélyeztetni, miközben itt ugye arról van szó, hogy otthon vagy kijelölt helyen lehessen-e ilyesmit folytatni (saját egészségéért mindenki maga felelős).
Szóval a serpenyő egyik felében a dohányzás élvezete és a pénz, a másikban az egészség(és mellesleg szintén pénz, pl. TB kiadás csökkenése). Lényegében ezek között kell választani, ha szerinted ez csak a liberálisok értékrendje szerint dönt az utóbbi javára, az a te dolgod. Azt viszont láthatod hogy fölösleges ezt tovább csavarni ahogy tetted, a közösségi érdekek itt max. az anyagi résznél játszanak szerepet, ott viszont elég egy hideg összeadás-kivonást végezni, hogy anyagilag melyik éri meg jobban, de talán a fontosabb mégis az az egyéni érdek, hogy ne haljak meg 40 évesen tüdőrákban mások hibájából. Undorító individualista önzés, tudom.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.14. 19:41:57

@Tesveer:

Jajjj, @Tesveer:! Ez más nem csak ellentmondásos, mint @Samott: szövege, de zavaros is! Óhajtod, hogy mondatonként vegyük végig érvelésedet vagy előbb elolvasod magad mégegyszer?

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.11.14. 19:45:55

@bbjnick:

Ez más nem csak= Ez már nem csak

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.11.14. 19:51:03

@bbjnick: Itt vagy, te kis erkölcsös makákó?:-)

Tesveer 2012.11.14. 23:01:49

@bbjnick: Ahogy gondolod, nem írom elő hogyan reagálj.:-)

fynci 2016.06.27. 19:38:58

@Samott: "talan nem tudod, de a kocsmakban nem a vendegek miatt, hanem az ott dolgozok vedelmeben tiltottak be a dohanyzast. Mert egy dolog nehany sor mellett fustologni nehany orat, az meg egy masik hogy aki kihozza a soroket az minden napjat abban a buzben tolti. Toltotte."

Namost, van munkahely, ahol hőségben kell dolgozni, van, aki nem bírja a hőséget. Van, ahol nehéz dolgokat kell emelgetni egész nap, van, aki gyenge hozzá. Van, ahol egy monitor előtt kell gubbasztani egész nap, van, akinek a dereka fáj tőle. Elég sz*r világban fogunk élni, ha ezeket mindet agyon fogják szabályozni. Aki kocsmában dolgozik, az fogadja el, hogy ez vele jár. Ha nem tetszik neki, el tud menni máshova dolgozni. A legtöbb pultos egyébként is bagózik.

És akkor ott van még az is, hogy meg lehetett volna oldani dohányzó helyiségekkel a kérdést kocsmákban, de ezt sem tették lehetővé, pedig ezzel a pultos is meg lenne kímélve. Gondolhatnánk, hogy ez csak valami téves, túlzott reakció, de valójában tökéletesen rámutat egy fontos problémára. Nevezetesen, aki azt hiszi, hogy jót tesz az emberiséggel, az hajlamos túlzásokba esni, és előbb-utóbb fog is. Ezt számtalan rendszer bizonyítja a történelemben. "A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve." - ez az, amit a liberálfasiszták nem értenek meg.

Kétféle ember van a világon: az egyik abban hisz, hogy az ember szabad, álljon ki magáért, a másik abban hisz, hogy a jó érdekében az emberekre rá kell erőszakolni az akaratát. Az egyik visszaüt, ha cikizik az oviban, vagy elmegy másik oviba, a másik rohan az óvónénihez árulkodni. Az egyik igyekszik normálisan bánni a kollégáival a munkahelyen, elfogadni, ha hibáznak, a másik folyton azt lesi, hogy miben nem felelnek meg az általa helyesnek tartott munkamorálnak, és hogyan zsarnokoskodhatna felettük. Az egyik hagyja a gyerekét, hogy önállóan döntsön, a másik folyton rá akarja erőszakolni az általa helyesnek vélt életmódot, gondolkodást. Döntse el mindenki, melyik a szimpatikusabb neki.

Én individualista vagyok, felfogom, hogy a szabadság annyit tesz, hogy önállóan kell boldogulnom a világban, hogy az életben nem csak jó és szép dolgok vannak, hanem fájdalom, szenvedés is, ami viszont nem haszontalan. Felfogom, hogy a magam harcait nekem kell megvívnom, és valahogy elboldogulnom, nem pedig másokra erőszakolva az akaratomat, zsarnokoskodni felettük. Lehet, hogy az ilyen világ nem tökéletes, vannak benne rossz dolgok is, de azt tudom, hogy ez az egyetlen világ, ami emberi, amiben emberként érdemes élni.

Azok az emberek, akikben van büszkeség, tartás, akik igazi férfiak és nők, azok kikérik maguknak ezt a fajta atyáskodást, amit a liberálfasiszták csinálnak. Akik elfogadják, azok meg lemondanak emberi mivoltukról, és leginkább valami kis állatkára hasonlítanak. Nem csoda, hogy ennyi probléma van ma a nemekkel, hisz egy ilyen világban a legtöbb ember nem tud férfi vagy nő lenni. Gyerek marad, akinek az a jó, ha gondoskodnak róla mások.

Samott 2016.06.29. 20:33:29

@froclee: minden szavad felesleges, az ido igazolta: jo dontes volt betiltani, egyszeruen jobb lett mindenhol. Kocsmaban, villamosmegalloban, barhol. A dohanyzas a helyre kerult, nem zavarnak masokat. Elkestel ezzel ahogy nezem legalabb 4 evet.

A szabadsagod addig tart, amig nem korlatozol vele masokat. Fujhatod a fustodet, amig masnak nem kell szivnia. Megvivtuk a harcot es megnyertuk.

fynci 2016.07.01. 14:33:56

@Samott: Sejtettem, hogy az érvek téged nem érdekelnek. Megvívtad a harcot, persze. Talán inkább az óvóbácsi elintézte, te pedig egy picit még inkább gyerek lehetsz. Egy biztos, neked nem kell olyan ország, ahol szabad lehetsz, neked olyan kell, ahol folyamatosan belepofáznak a dolgodba.

Samott 2016.07.01. 21:11:29

@froclee: Ervek? Ne viccelodj mar. Durcas vagy, megertem, tedd le azt a sz.rt, neked is jobb lesz, meg a csaladodnak is.

pitcairn2 2016.07.01. 21:53:17

@Samott:

a füstmentes kocsma sokkal vonzóbb munkahely lesz

ergo

lehetőség nyílik az un. "minőségi cserére"... (fiatalabb, képzettebb, "esztétikusabb" vagy urambocsá olcsóbb munkaerő felvételére)

és ezen a ponton szépen kirúgják a korábbi személyzet zömét akiket állítólag meg akartak védeni a dohányzás tiltásával...

a kirúgottak pedig lehet, hogy még a korábbi füstös munkahelynél is veszélyesebb helyre kerülnek (már ha egyáltalán kapnak vmi munkát...)

Samott 2016.07.02. 17:08:51

@pitcairn2: az egeszseguket akartak megvedeni, nem az allasukat. Egyebkent pedig eleg valoszinutlen ez a levezetes amit felvazoltal.

Ott cseszed el, hogy vedhetelen allaspontbol inditod a vitat, a fidesz valoban szetkurt egy csomo dolgot (oktatas, magannyugdij) de speciel a dohanyzas betiltasat pont jol leptek meg (meg egyet tudok mondani melletuk: az egykulcsos szja).

Ha azzal tamadtad oket, hogy az allamtol megoldast varo zombikat nevelnek, mert szetvertek a nyugdijrendszert, vagy mert "kimentettek" a devizaspekulans svajcifrank hiteleseket, akkor azt mondanam: igazad van.

De a dohanyzast pont jol kezeltek, egyszeruen jobb lett az orszag tole, a kocsmaban, az etteremben, a villamosmegalloban. Mindenhol, egyszeruen nem lehet belekotni.

pitcairn2 2016.07.03. 20:45:18

@Samott:

sajnos felettébb logikus gondolatmenetet vázoltam fel neked...

így működik a világ...

PS. egyáltalán tudod, hogy honnan indul ez a dohányzásellenes mizéria? :)

Anti-tobacco movement in Nazi Germany
en.wikipedia.org/wiki/Anti-tobacco_movement_in_Nazi_Germany

persze ez nem egyedi elvégre az un. "zöld" mozgalom is afféle náci förtelemként indult:)

The Green and the Brown
A History of Conservation in Nazi Germany
www.cambridge.org/us/academic/subjects/history/twentieth-century-european-history/green-and-brown-history-conservation-nazi-germany?format=PB

Animal welfare in Nazi Germany
en.wikipedia.org/wiki/Animal_welfare_in_Nazi_Germany

és naci barátaink természetesen az un. "jóléti" állam megteremtésében is múlhatatlan érdemeket szereztek...

National Socialist People's Welfare
en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_People%27s_Welfare

Samott 2016.07.09. 07:20:45

@pitcairn2: sot a VW bogarat is ok csinaltak. Meg Hitler vega volt. Meg sorolhatnank a ME-262-tol a Type XXI tengeraltjaroig egy csomo mindent.

A mult szazad elejen a villamosokon voltak olyan tablak hogy "A padlora kopni tilos" gusztustalan volt, leszoktak a nepek rola. Most meg olyan tablak vannak hogy dohanyozni tilos... es fel se merul hogy a kopest tiltani kellene hiszen nyilvanvalo hogy nem csinalunk ilyet. Majd ez lesz a dohanyzassal is. A helyre kerul. A kopes melle.
süti beállítások módosítása