Mi fér a kánonba? – Oktatásügyi frontnapló III.
2012. június 11. írta: aristo

Mi fér a kánonba? – Oktatásügyi frontnapló III.

„Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?”

Ady Endre: A magyar Ugaron


  A tudósító – amint az megjósoltatott – súlyosbodó harcokról számolhat be, elszórtan már a nehéztüzérség is beleavatkozik a harcokban. Cikket írt a Lagzi Lajcsit a proletár önazonosság művészi egébe röpítő György Péter is, akinek kiemelkedő művészi ízléséről sokat elmond a fenti nagy alkotó munkásságához való viszonyulása.

  Érdekes dolog ez, ahogyan a marxi gyökerű esztétikai hívei az alkotókat megítélik. Semmivel nem indokolható, mégis tény, hogy kivétel nélkül mélységesen színvonaltalan dolgokat láttak nagynak, mint pl. Lukács György Gottfried Kellert, egy méltán elfeledett svájci írót, aki többnyire a svájci parasztok mérhetetlenül változatos és érdekfeszítő életéről írt utolérhetetlenül unalmas dolgozatokat. Követői – a magukat máig vájt fülű értelmiséginek tartók – pedig a szocialista realizmusért lelkesedtek, amely olyan alkotásokkal örvendeztette meg az egyetemes kultúrát, mint Gladkov „Cement” című termelési opusza. Nehéz eldönteni, hogy az ízlés hiánya vagy az ízlés elárulása a nagyobb bűn.

  György Péter most sem tétovázik az ízlés terén, erős felütéssel kezd és – nyilván etalonként – idézi Orbán János Dénes Vanek úr X-ben című örökbecsűjét, amely a következő veretes sorokkal ér véget, mindenki őszinte megkönnyebbülésére: „elönti a várost a víz/ elönti a várost a szar/vagy éppenséggel a szilvaíz//Vanek úr mindent megkavar”. Ez a „szar” valahogyan mostanában a Parnasszusra vezető út elengedhetetlen kelléke lett, továbbá – mint tudjuk – egy hely is, ahonnan a mélymagyarok jönnek. Miután ultimatikus precizitással leverte az irodalmi ízlés határkaróit – ti. hogy a fenti irományt versnek, mi több irodalomnak nevezi, lásd a baloldali literátorok ízléséről mondottakat –,  György Péter nekilát Wass Albert, Nyirő és Tormay helyretételének, ami jogos is részéről, hiszen a fentiekkel már jócskán bizonyította szubtilis művészi érzékét.

  A bombasztikus kezdés után szerzőnk nagy elánnal nekiáll ráhúzni a vizes lepedőt a szerzőkre. Mindjárt az elején kiveszi közülük Szabó Dezsőt, mint aki „amúgy nem szorult rá az utólagos jóvátételre, életműve minden politikai vita és ellenszél ellenére hosszú évtizedek óta komoly megbecsültségnek örvendett”. A megbecsülést nem más jelentette, mint az, hogy a közismerten elfogulatlan és mértékadó Nagy Péter (aki „Borisz” néven besúgó is volt) írt róla egy végtelenül elfogult, egyoldalú monográfiát – úgy tűnik, már attól is író lesz valaki, ha „borisz” szidalmazza.

  Itt egy közbevetésre van szükség. Többfelé olvasható érvként, hogy Wass, Nyírő és Tormay azért nem jelentős írók, mert „komoly” irodalomtörténész nem foglalkozott velük.  Mármost „komoly” irodalomtörténész alatt nyilván a csak a „spenót”-ként emlegetett „A magyar irodalom története” c. monográfia szerzőit kell értenünk, élükön azzal a Sőtér Istvánnal, akit kommunista társai is különösen undorító alaknak tartottak. A mű hemzseg a hazugságoktól, ferdítésektől, és az irodalmi arányérzék hihetetlen hiányáról tanúskodik. Születése nem mást, mint az orosz megszállás folytán hatalomra került új elit – cselédek és disznópásztorok – legitimációját szolgálta, és része volt annak a hazugság-áradatnak, amely – látható sikerrel – a magyar történelem és kultúra visszamenőleges átírását és az „új beszély” meghonosítását kívánta elérni. A felsőoktatás szégyenteljes helyzetét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ma is többfelé tananyagként használják. Hiányosság és szégyen, hogy nem született – a rendszerváltozás után 20 évvel – olyan monográfia, amelyik használható és elfogulatlan képet nyújt az irodalom történetéről onnan, ahol Babits és Szerb Antal abbahagyta, mert odáig ők bőven elégségesek.

  „A kánon ritka bonyolult, számtalan hatásmechanizmusnak engedő és hatást keltő gépezet, amely azonban lényege szerint köztulajdon, még akkor is, ha az irodalmi élet belső játékszabályai a kívülállók számára gyakran nehezen követhetőek” – írja György Péter, és ezt egyrészt érvnek használja amellett, hogy a fenti szerzőket nem lehet „erőszakkal” beemelni ebbe a kánonba. Ha így van, akkor nem értem, mi a probléma, hiszen az említett szerzőket nem az irodalmi kánonba, hanem csak a tananyagba akarják beemelni. Ha pedig ez a kánon „köztulajdon” – ahogyan GyP állítja –, akkor az iskolai tananyagban való szereplésnek csak kevés és áttételes köze lehet a kánonba kerüléshez, barátunk tehát árnyékkal harcol. Vagy pontosan tudja, hogy az irodalmi közkincsek demokratikus kánonba vétele maszlag, és valójában nem  a „kívülállóknak” (értsd: rajtuk kívül mindenki) döntése a kánonba tartozás megítélése, hanem megvannak erre a megfelelő emberek, és bármibe lefogadom, hogy GyP ismeri is őket. Személyesen. Hiszen tudjuk: nem engedhető meg a többség diktatúrája, a többség nem akarhat mást, csak amit mi akarunk. Ez a „mi” pedig jól meghatározható embereket rejt. Mert újra felhívnám a figyelmet: a magyar társadalmat mindig vádolják az „uram-bátyám” viszonyokkal, pedig az pontosan rájuk, az „új undokakra” - ha már Adyt is ideidézi GyP – is igaz, méghozzá tökéletesen. Ha vetünk egy pillantást az elágazó családfákra és rokoni viszonyokra, azt látjuk, hogy a magyar baloldal nepotizmusban gyakorlatilag verhetetlen.

  Az említett szerzők ellen a legfontosabb vád – a jelentéktelenségen kívül – mi más? Az antiszemitizmus. Antiszemita kiszólásokat amúgy expressis verbis nem tud idézni egyiktől sem, így azután a másodlagos antiszemita jelek után kutat, amiben honi libijeink hatalmas rutinra tettek szert. Ez az ún. kódolt antiszemitizmus, amelyet sohasem értettem, mert ha mindenki érti, akkor miért kódolt, ha meg nem értik – mert kódolt – akkor mit ér? Ilyen például az, hogy Tormay olyan történeteket vet papírra, „amelyben a szereplők ábrázolása elképzelhetetlen zsidó rasszjegyeik folyamatos leírása nélkül”. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy ha én leírom, hogy valami alacsony, úszólábú és hápog, akkor utálom a kacsákat. Szerzőnk ragyogó logikája szerint mindebből az következik, hogy „a zsidók antropológiai lenézése és kulturális megvetése magától értetődő” – a jobboldalon természetesen.

  Wass, Nyírő, és a többiek persze írtak a zsidókról, mi több, rosszat is írtak róluk. Nem lehet azonban az 1920-as, '30-as években írott szövegeken számon kérni napjain PC-elmebaját. Ezen az alapon antiszemita Jókai vagy Móricz is, a Fortunátus Imréről írott nem túl hízelgő műveik alapján, valamint ugyanez elmondható Hegelről, Marxról vagy bárkiről, aki a „zsidó” szót kiejtette vagy leírta akkoriban.

  „Mindez a nemzeti kultúra jobboldali kisajátítására tett abszurd kísérlet” – sikolt fel a szerző, és joggal, hiszen 3-4 nem baloldali író beemelése az irodalomoktatásba valóban blaszfémia, különösen ha még erdélyiek is. Erdély a magyar baloldali történetszemlélet Csernobilje. Sokáig a Magyar Királyság Jászi-féle dekonstrukciójának eszköze volt, majd a proletár internacionalizmus tette tabu-témává, hiszen mély és megbonthatatlan barátság fűzött bennünket a román proletariátushoz, akik egyébként hülyére röhögték magukat ijesztően ostoba naivitásukon, miközben tűzzel-vassal irtottak mindent, ami magyar.

  Nehéz eldönteni, hogy mi jár a libik fejében, mikor szent rémülettel beszélnek a revánsról, az elcsatolt országrészek visszavételéről. Ma valóban nem tűnik túlságosan valószínűnek, azonban a harmincas években nem így volt – annyira nem, hogy sikerült is 1940 szeptember 5-én. És nem, nem csak a hitleri Németország réven, hanem Nagy-Britannia és Franciaország által is elismert nemzetközi-jogi aktusként. Más kérdés, hogy a háború után a két győztes ország nem szívesen emlékezett erre. Persze Napóleontól tudhatjuk: a történelmet a győztesek írják. A reváns felemlegetése mindenesetre azóta is nagyszerű alkalom a libik számára, hogy összemossák a területi igényeket a nácizmussal, amint az antifasizmust is sikerült összemosni a kommunizmussal. Emlékezzünk csak, mekkora üvöltözést váltott ki az a teljesen logikus, mi több demokratikus csurkai javaslat, hogy a balkáni háború viszonyai között népszavazás döntsön Bácska és Bánát sorsáról. Megjegyezném itt, hogy a trianoni utódországokban még véletlenül sem fordulhat elő, hogy a területi nyereség vitatéma lenne bal és jobboldal között, nemzetiségi kérdésekben gyakorlatilag – taktikai nézeteltérésektől eltekintve – tökéletes az egység, pedig ott is vannak libik szép számmal, csak nem ennyire pimaszok, vagy nem is igaziak. A cseh, román, vagy szerb bal- és jobboldal uniszónóban harsogta a területi követelések jogosságát, pedig – pro forma – ők is úgy gondolták, hogy „a proletariátusnak nincs hazája”. Ebből az aspektusból értelmezhető a Nyugat magyarellenessége, vagy értetlensége. Soha, senkitől nem láttak ugyanis olyat, hogy az ország egyik fele náluk mószerolja a másikat, így azután különösen undok fajzatnak gondolják a magyarokat, és nagy dolognak tűnik számukra az, amit az egyik fél állít a másikról, hiszen az ő szemükben hallatlan dolognak kell történnie ahhoz, hogy annyira egymás ellen forduljon egy nemzet, hogy külföldön keresse az igazságát.

  A végére azután kibújik a balliberális szög a kulturális halandzsa zsákjából: „A fennálló kritikája és a fennálló igenlése ugyanúgy beletartozhat a kulturális világunkba, ha tehetséges emberek vallják, s ugyanolyan felesleges bármelyik, ha a művek képesség nélküli akarnokok ideológiai ismétlései”. Értsd: ha mi kritizálunk és kanonizálunk, az maga a haladás, a töretlen fejlődés, ha ti: az ideológia, mucsa, bőgatya, fütyülős barack és antiszemitizmus. Mi tudjuk, hogy mi a jó, mert kétség ne legyen, mi vagyunk a „tehetséges emberek”, és erről papírunk is van, ha mástól nem, hát legalább Sőtér Istvántól vagy György Pétertől.

  Persze – tudjuk mindannyian – nem az a fontos, hogy Wass, Nyírő, Tormay vagy akár Szabó Dezső nagy író vagy sem. Az erről folytatott vita eldönthetetlen, görcsös és unalmas egyszerre. Nem fontos annyira az sem, hogy a fentiek antiszemiták voltak avagy nem – hiszen ha a harmincas évekből olvasunk valamit, akkor azt látjuk, hogy az elmebeteg PC-elvek szerint akár teljesen antiszemita írásokkal is találkozhattunk. Karinthy például zsidózott, ha úgy szottyant kedve, ennek ellenére nehéz lenne antiszemitizmussal vádolni. A tét sokkal nagyobb ennél, mégpedig a vélemény-monopólium, amint az volt az elhíresült „filozófusháború” során is. Akkor az volt a tét, hogy egy – az akadémiai filozófia számára jelentős, bár teljesen felesleges –  intézmény élére ki jogosult vezetőt kinevezni. Azok, akik eddig is – ki tudja, mióta – tették, vagy akár más is, akit az érdekeikről semmit sem tudó tudó tömegek ostobaságukban felhatalmaztak. Azt precedensnek tekintették, és ezt is annak tekintik, csak most arról van szó: ki mondja meg, hogy ki a jó író és ki a rossz. Mert eddig a sőtéristvánok mondták meg, és azok, akik hű követőik, mi több tanítványaik voltak, vagy jöhet egy másik megközelítés is: olyan, amelyik nem tekinti a baloldali elkötelezettséget a nagy művészi teljesítmény elengedhetetlen feltételének. Ezért ragadott tollat György Péter, és ragadnak majd mind a többi györgypéterek is. Lesz itt még haddelhadd.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr394578931

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.06.11. 15:30:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.06.11. 12:16:03

Azt hiszem, ertem.
Tormay, Nyiro es Wass iskolai tanitasa a bosszu Trianonert.

Kemeny lepes. Majd most megtanuljak!

speirs 2012.06.11. 12:27:06

Most valaki őszinte szívvel tényleg képes azt mondani, hogy Wass Albert életműve alapján tényleg egyike a legnagyobb magyar íróknak? Vagy Nyírő? És ne kövezzen meg senki, olvastam jó W.A. regényeket, A Funtinelli boszorkány kifejezetten tetszett is, de ne mondjuk már rá az íróra, hogy a legnagyobbak egyike. Az a baj, hogy az életművüknél sokkalta fontosabb lett a világnézetük, egyszerűen fel kell kötelezően mutatni pár mélyjobbos írót.

jan 2012.06.11. 12:29:22

Valahol indokolt a hiszti, bár aki György Pétert komolyan próbálja venni, amikor a szélsőjobbról ír, az magára vessen.

Szabót, Wasst, Nyírőt egy kalap alá venni viszont súlyos tévedés. Szabó egy rocksztár volt, hozzá képest a másik két úriember igencsak halovány jelenség.

Ne felejtsük pl., hogy Szabó Dezső volt az, aki a hatalma csúcsán álló Tisza Istvánnal 1910-ben nyílt vitát folytatott a jóllakottság és a himnuszéneklési képesség összefüggéseiről ("a Himnuszt éhes hassal csak egy bizonyos ideig lehet énekelni").
epa.oszk.hu/00000/00022/00079/02401.htm

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.11. 12:38:39

György Péter=@Counter nick???

:-D (...) :-D (..) :-D ...

ü
bbjnick

jan 2012.06.11. 12:46:21

@jan: Elképesztő jó ez a levél, amit fentebb linkeltem be. Ha javasolhatom, inkább azt olvassa el a tisztelt közönség, mint magát a posztot.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.06.11. 12:49:11

@bbjnick: Ha két megszólalónak ugyanaz szúr szemet Tormaynál, akkor az másként nem lehetséges, csak ha személyükben azonosak.

Például ha van két kutyám, s mindkettő egyaránt utál fürdeni, akkor a két kutyám valójában ugyanaz az egy kutya. Megy ez, kérem, csak akarni kell.

sztrelnyikov 2012.06.11. 12:52:56

@speirs: Veled alapvetően egyetértek, de ugyan ez elmondható Faludyról, Eszterházyról, Spiroról és Kertészről is.
Semmilyen értéket nem mutattak fel, csak a világnézetük miatt kerültek a tananyagba.

Viszont én nem rajong a pusztításért, így nem ezeket ekézném ki a tananyagból, hanem konstruktívan másokat (Wass, Nyírő...) helyeznék be melléjük ellensúlynak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.11. 12:53:13

@Counter:

Nem erről van szó, hanem arról, hogy ugyanúgy hazudnak (ha így tudományosabban hangzik: ugyanaz a hazugságtechnikájuk).

ü
bbjnick

Bell & Sebastian 2012.06.11. 12:58:58

És még büdösek és bolhásak ráadásul, hogy Counternek is legyen némi igaza.

Bell & Sebastian 2012.06.11. 13:06:39

@bbjnick: Hoppá, hoppá, a nagy átköltő Faludynak már maga is beugrott, Földeshobóról nem is beszélve.

A magyar Literatur szabadelvű libik nélkül olyan, mint Pegazus szárnyak nélkül, virslinek való csak, ez könnyen belelátható. :))

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.06.11. 13:09:41

@bbjnick: Rettentő gyengén alkalmazza a sugalló kérdés néven ismert sportszerűtlenséget.

Bell & Sebastian 2012.06.11. 13:13:22

@Counter: Whispering? Ha lovaknál működik, magánál is kellene.

hill billy 2012.06.11. 13:34:56

@bbjnick: Volt egy kutyám. A tavasszal levedlette a régi bundáját. Most akkor új kutyám van-e?

HToma 2012.06.11. 13:36:30

Cselédek és disznópásztorok mellett miért nincsenek megemlítve a pékinasok (Marosán György)?

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.06.11. 13:44:23

– cselédek és disznópásztorok –

Végre, ez már nagyon hiányzott!

Egyebekben mondjuk Nyírő nyilasparlamenti tüsténkedéseit nem kéne - amúgy kiválóan györgypéteri módon - holmi korszellem, meg 20-as - 30-as évek vs. mai pc kontextusába gyömöszölni. Én persze nagy örömmel választanám el még az ő esetében is a nyilassságát az irodalmától, ahogyan a normális ember leválogatja a ballib irodalom nagyjairól is a közéleti trollkodásaikat, de ha az említettek irodalmi minőségét latolgatni még aristo szerint is görcsös és unalmas, akkor elbizonytalanodik a mezei kommentgeci. Mondjuk szigorúan magánvéleményként: ez a 4 ikonikussá tupírozni vágyott író, messze nem akkora durranás - miközben előállítottak egy-két messze átlag fölötti színvonalú szöveget is. (Legyen példánk erre Wass Funtinellije, már csak azért is, mert az egyaránt jó saller azoknak, akik szerint szerencsétlen czegei geróf mélymagyar náci, és ezért rohadjon el, illetve azoknak, akik ugyanezt gondolják, de éppen ezért kedvelik olvasatlanul is.) Azért az jó volna, ha mondjuk az lehetne itt a közmegegyezett minimum, hogy György Péter kb. akkora seggfej, mint aristo. Máris előrébb volnánk...

Bell & Sebastian 2012.06.11. 13:46:33

@HToma: Mert kicsi a zsömle.

@hill billy: Csak ha nagyobb lett a pofája.

HToma 2012.06.11. 13:54:02

A feltámadás Makucskánt olvastam valamikor. Jó könyv.
Mielőtt eldöntjük, hogy kit teszünk bele a 12-es irodalmi szöveggyűjteményekbe, tegyük fel a kérdést, jut-e idejük a diákoknak arra, hogy elolvassák.

Zb74 2012.06.11. 13:56:05

@Dr. Zerge: Hehe, ez a komment jobb, mint a poszt.

HToma 2012.06.11. 13:58:11

@Bell & Sebastian: :)))

sztrelnyikov 2012.06.11. 14:07:09

@HToma: Ez egy akkora baromság. Évről évre egyre kevesebbet kell tanulniuk azoknak a fránya 12-eseknek. Valószínűleg kifolyik a szemük ha még egy Uz Bencét el kell olvasniuk, mi?

Bell & Sebastian 2012.06.11. 14:12:03

@HToma: Max egy recenziót vagy zanzát. De mit is várhatunk, amikor a magukat okosnak tartók sincsenek tisztában a hungarizmus eszmei tartalmával?

Hamarabb vesznek a szájukba csibeszart, mint konnacionalista vagy antisémita írást. Hiszen az köztudott, hogy onnan már csak egy verébszökkenés a tömeggyilkosság.

HToma 2012.06.11. 14:14:46

@sztrelnyikov: '94-ben érettségiztem. Nem tudom azóta mi a helyzet. Ha jut rá idejük, olvassák el.
Előző barátnőm magyartanárnő és adott fel Wass Albertet tanítványainak. Már nem tudom melyik művet. (Amúgy az LMP-re szavazott.)

sztrelnyikov 2012.06.11. 14:38:53

Én meg nem vagyok magyartanár, de még az előtt, hogy te érettségiztél írtam olyan kalandjátékot, amiben Uz Bencével kellett játszani. :D És nem szavaztam az LMP-re.

Ezekiel 25,17 2012.06.11. 16:01:21

Úgy látom fogy a türelem, és izzik a parázs, mindkét oldalon. Baloldalról folyamatos hiszti, provokálás és fasisztázás. Jobb oldalon türelmetlenség, packázás. Egyelőre csak szobrokat öntenek le, és virtuális pofonok csattannak, de ha így megy tovább hamarosan igaziak is jönnek. És akkor baj lesz, nagy baj...

WysiWyg 2012.06.11. 17:00:56

Ha valaki elolvassa/megnézi "A velencei kalmár"-t, rájön, hogy Shakespeare szerepeltetése a NAT-ban, merő antiszemitizmus.

Robinzon Kurzor 2012.06.11. 17:02:35

@Dr. Zerge: "Azért az jó volna, ha mondjuk az lehetne itt a közmegegyezett minimum, hogy György Péter kb. akkora seggfej, mint aristo."

Én ebben simán közmegegyezek.

Mikka-Makka 2012.06.11. 17:06:16

@sztrelnyikov:
rég voltál már diák, ha nagyon nyomatják kötelező olvasmányként ilyen-olyan műveket azzal csk azt érik el hogy egy életre megutáltatják velük az olvasást. végül úgy is csak bemagolnak néhány sort minden könyvről aztán elfelejtik az egészet amint tehetik
tudom "az én időmben még máshogy volt" de alkalmazkodni kéne kicsit a megváltozott világhoz.

Vortumnus (törölt) 2012.06.11. 17:39:08

ez a poszt egy tipikus hülye széljobber fröcsögés
feltűnhetne a posztírónak, hogy a két világháború között sem volt mindenki félidióta nacionalista.
no meg kérdés, miért is tartja valaki annyira fontosnak azok védelmezését?
szánalmas

HToma 2012.06.11. 20:41:42

@Vortumnus: Aristonak Nyirő, Tormay és Wass csak ürügy arra, hogy kioszthassa György Pétert.

Várúr 2012.06.11. 20:54:58

@speirs:
Senki, fenti szerző sem állítja, hogy Wass a legnagyobbak egyike. Csupán ő is, Nyírő is, Tormay is megkerülhetetlen része a magyar irodalomnak. Ha e három író tananyagba emelése skandalum - miközben milliók olvassák - akkor e tekintetben (is) a libsik agyával, ízlésével, mértéktartásával van gond. György Péter, az esztétika-cézár egyetlen jó saját művet se tud felmutatni. Pártfogoltjai - Konrád, a Nobel-díjas Kertész, stb. legjobb esetben közepesek. nem a politikai lóláb - egy egész ménes lóg ki György Péter irományából.
A bloggerrel totálisan egyetértek.
Üdv.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.06.11. 20:58:45

@Várúr: Hogy lehetne "megkerülhetetlen" az, aki egyben nem "a legnagyobbak egyike"?

Aki nem a legnagyobbak egyike, az megkerülhető. Aki megkerülhetetlen, az a legnagyobbak egyike. (Feltéve, hogy jelentéstartalmat tulajdonítunk ezeknek a kategóriáknak. Ha a célunk az, hogy semmi ne jelentsen semmit és így céltalanná váljon a közlés, akkor persze csak így tovább.)

MézesRozi 2012.06.11. 21:10:41

A tananyagnak a magyar irodalmat kell bemutatnia, annak árnyalatait, irodalom- és kultúrtörténeti szempontból fontos szerzőit vagy műveit és a jó műveket. ehhez a teljességre törekvéshez hozzátartozik a nyugat-vonalon mellett a népi irányzat is. 50 évig pedig az előbbi vált kizárólagossá az irodalomoktatásban, ill az, amit haladónak ítéltek. hová tüntették például az angol romantikát? hová a határon túli magyar írókat? miért legyek urát olvastattak a gyerekekkel? illetve miért írták át a röbinsont úgy, hogy senki nem ismer rá, miért butították le a gullivert? miért kell mórát olvastatni? hová tüntették szerb antalt, szabó lőrincet?

ehelyett kaptunk dögivel déryt, váci mihályt, kafka margitot és kassákot, fejest.

és a kérdések folytathatók tovább. nyilván ez mind-mind a minőség és a tehetség alapján dőlt el.

Alfőmérnök 2012.06.11. 21:14:04

@Várúr: Konrád Látogatója szvsz a közepesnél jobb. Hogy amúgy egy faszkalap, plusz még szét is szívta az agyát, az más kérdés.

MézesRozi 2012.06.11. 21:15:17

@speirs:

ha valóban olvasta a funtineli boszorkányt, akkor tudnia kell, hogy wass baromira nem jobbos. ha nem tűnt fel, akkor baj van.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.11. 21:37:45

@Counter:

"Ha a célunk az, hogy semmi ne jelentsen semmit és így céltalanná váljon a közlés..." --- írja.

No, látja, ez a maga területe, erről szívesen hallanánk magától ezt-azt!:-)

ü
bbjnick

Robinzon Kurzor 2012.06.11. 21:50:04

@Várúr:

A "milliók olvassák" az kb. Szilvássy Lajosra (volt) igaz, nem Wassra meg Nyírőre.

Ezen az alapon Lakodalom Lajos meg énekórán legyen törzsanyag, mert őtet meg milliók hallgatják, bizony!

Robinzon Kurzor 2012.06.11. 21:51:52

@MézesRozi:

Tölgy, te igaziból is szeretsz női ruhába öltözni?

Bell & Sebastian 2012.06.11. 21:52:59

@Counter: Emlékezzen az Én fésűm -példámra. Hatását tekintve frenetikus és mégsem olvasta, de mélységesen elítéli.

Azaz szubjektív a mércéje, maga választja szét a mustármagot a homoktól. Ha ráadásul még azt is mondja, hogy 5 Grimmnél többet nem ismer, akkor először is szégyellje magát, másodszor meg ne dumáljon itt zöldségeket.

Tulajdonképpen melyik kultúrkörrel van?

MézesRozi 2012.06.11. 21:57:39

@Robinzon Kurzor:

és tapsoljuk meg kurzor pajtást, ismét jót mulattunk. köszönjük, hogy lényegi megjegyzést fűzött a témához.

ps. tudja, én robinzon kurzor vagyok igazából. de ne árulja el senkinek.

Veder1 2012.06.11. 22:00:00

Végre! Cseléd és disznópásztor jeeee

Vortumnus (törölt) 2012.06.11. 22:01:15

@HToma:

igazából az értelmiségiek játékháborújára senki sem kíváncsi, jó lenne ha befejeznék, csak ártanak vele

Alfőmérnök 2012.06.11. 22:07:15

@MézesRozi: Szerintem bölcsebb dolog lenne, ha maga hallgatna a "ki kinek a másodnickje" témában.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.11. 22:25:30

@aristo-nak igaza van: ma már leredukálódott a baloldalon a "konfliktus" annyira, hogy: aki a véleménymonopóliumunkat veszélyezteti, az minden eszközzel megsemmisítendő.

Sötét és szégyenteljes napjai ezek a magyar progressziónak: ennyire nem tudom, mikor mentek le kutyába utoljára, minden mázt és látszatot mellőzve, az eszközök között már egyáltalán nem válogatva, rettegve és a gyűlölettől hiszterizál(ód)va handabandáznak, hőzöngenek, hazudoznak, kiabálnak, visítanak, ordítanak, köpködnek, átkozódnak, van minden, mert minden most belefér.

Emlékeim szerint Gy*rgy P*ter sem adta le még soha ennyire: még a demokratikuskartás időkben is (pedig akkor aztán tombolt a antihorthyfasiszta harc) adott a formára, szövegei mindig megőrizték (akármekkorát is lódított azokban) a szakértőiség hűvös (valójában: arrogáns) távolságtartását (valójában: fölényességét (valójában: fölényeskedését)).

No, de most! Kapkod, ugrál, gondolatokat félbehagy, ha nagyot hazudik a szöveg botlik egyet (a szerző behúzott nyakkal, lehajtott, félrefordított fejjel sandán kinéz a szövegből), a szakmai mértéktartás/fölény olykor teljesen elvész (és Gy. P. Bartók zsidóságával vagy Pilinszky kozmopolitizmusával kezd "hencegni" --- ami(k)ből, persze, egy szó sem igaz)... Ez gáz, ez a szöveg nagyon gáz!

Undorító és ugyanakkor szánalmas jelenségek ezek!

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.11. 22:28:21

@bbjnick:

mert minden most belefér=mert most minden belefér

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.11. 22:34:25

@Ezekiel 25,17:

Szeretnéd, igaz?! S egyre türelmetlenebbül várod már...

ü
bbjnick

nápolyi maszti 2012.06.11. 22:54:04

"Persze...nem az a fontos, hogy Wass, Nyírő, Tormay vagy akár Szabó Dezső nagy író vagy sem. Az erről folytatott vita eldönthetetlen, görcsös és unalmas egyszerre." Ezt komolyan gondolja a t. szerző? Hogy eldönthetetlen lenne? Hát nem, sikolt a jóízlés! Ezek harmadrangú írók! És ezt mindenki -- jobb és baloldalon egyaránt -- pontosan tudja.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.11. 23:15:53

@nápolyi maszti:

B*szomaszívedet, angyalka! Az irodalomtudomány jelen állása szerint is (hogy má' ilyen naggyontuddományosok legyünk) Szabó Dezső a XX. századi magyar irodalom egyik meghatározó alakja (a legnagyobbak közül való), Wass, Nyírő, Tormay pedig másodvonalbeli (az utóbbi kettő e mezőny legelején). És ez még csak a jelen állás!:-)

ü
bbjnick

Bell & Sebastian 2012.06.11. 23:47:26

@nápolyi maszti: Maga hülye? Vagy azt képzeli, hogy azok nélkül, akiket felsorolt, hozzájut minden információhoz, ami ahhoz szükséges, hogy megértse a kort és annak közepében éldegélő embert?

Kihúzná Dezsőbácsit? Maga dinnyehéj!

Ezekiel 25,17 2012.06.11. 23:55:50

@bbjnick: Nem , igazából tartok tőle.

A sokadik kioktatás, mucsázás, bőgatyázás, szarból jövőzés stb. (amit a vélemény- és ízlésdiktátorok használnak a másként gondolkodók alázására) után
valakinek tényleg elgurul a gyógyszere, és igazából bánt valaki. Nem úgy mint most a kamu horogkereszttel meg rászistá felirattal, megrendelt Molotov-koktéllal, állítólagos utcán inzultálással, hanem úgy komolyan .

És akkor mi leszünk Európa fasiszta mocska, csak mert valaki nem bírta már elviselni a folyamatosan provokáló hülyegyerekeket és odacsapott.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2012.06.12. 01:32:54

@bbjnick: mi az, hogy "magyar progresszió"?
Ezt elébb köllene tisztázni, mint Tormayt beemelni vagy be nem emelni valahová...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.12. 05:13:25

@Ezekiel 25,17:

A provokáció maga is agresszió. (Ha egy párkapcsolatban az egyik fél lezúzza a másikat, a bíróság azt is vizsgál(hat)ja, hogy nem pszichikai agresszió hatására tette-e (azt).) Ez a társadalmi életben sincs másként.

Az emberek azért (is) választanak vezetőket, hogy tekintélyükkel és hatalmukkal okosan élve, társadalmi szinten (is) meggátolják, leszereljék, mind a nyers erőszakot, mind a pszichikai agressziót (pld. a provokációt). Ez nem csak joga egy kormánynak, de legelemibb kötelessége is. Ha egy kormány meghunyászkodik az agresszor vagy a provokátor előtt vagy együttműködik azzal, akkor az egy, a rábízott feladatok ellátására alkalmatlan, f*s kormány.

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.12. 06:13:40

@Hepci:

Nem látok primer összefüggést a két kérdéskör között:-)

1) A magyar progresszió minden magyarországi haladár összessége (mindenféle baloldali és liberális és ezek hibridjei, kb. valamennyi hazátlan bitang [......../.]). Ezek között vannak, akik ideológiai, kulturális, faji stb. alapon haladárabbnak tekintik magukat a többi haladárnál, ezt más haladárok gyakran vitatják, máskor (legalábbis látszólag) elfogadják, s így elhaladárkodnak már itt vagy kétszáz éve (áldásos tevékenységüket általában mindenfelé látványos pusztulás kíséri). Velük szemben állnak (pontosabban: élnek) a maradárok, ilyen keresztény-nemzeti-konzervatív-izé arcok, akik jobban szeretik Istent, a családjukat, a fajtájukat, a hagyományaikat, a hazájukat, mint a haladárkodást, ezért csak akkor haladárkodnak, ha nincs más megoldás egy-egy kérdés kezelésére.

2) Tormayt nem kell beemelni (az irodalmi kánonba bizonyosan nem), mert mindig is része volt az irodalmi kánonnak. A kommancs irodalomtudomány is a kánon részének tekintette, nehezen is tagadhatták volna le, ahhoz túl jelentős és túl tevékeny volt; így hát (több más szerzővel egyetemben) jól összeköpködték, összehányták, összesz*rozták, s eképp próbálták saját céljaikra hasznosítani.

S hogy Tormaynak van-e helye a NAT-ban? Természetesen van. Tormay olyan jelentőségű kultúra- és irodalomszervezői munkát végzett, mint pld. Osváth, Babits vagy Móricz. Nagyon sokan, akik később teljesen máshol kötöttek ki (s nem a kor kurzuskultúrájában), neki köszönhetik indulásukat. Korának egyik legolvasottabb és igen nagyrabecsült írója volt (talán kétszer is jelölték irodalmi Nobelre)

epa.oszk.hu/00000/00022/00616/19588.htm

--- nélküle a kor irodalma gyakorlatilag értelmezhetetlen volna, legalábbis átfogó képet nehezen kaphatnánk arról nélküle.

És egy anekdot: nekünk, a mi kis nagyonvidéki általános iskolánkban az irodalomtanárnénink anno beszélt Tormay Cecilről és Veres Péterről is. Lehettünk hatodik vagy hetedik osztályosok (kb. 1982-t írhattunk), részletekre már nem emlékszem, de arra igen, hogy azt próbálta (eképpen) megvilágítani nekünk, hogy az irodalom sokkal gazdagabb és sokrétűbb annál, minthogy kordivatok, divat- és kurzusírók és az aktuális kultúrpolitikai doktrínák alapján alkossunk róla/arról képet. (Persze, ezt utólag fogalmazom meg így, akkor nyilván nem így fogalmaztam volna meg, de a tanítását egy életre megértettem:-))

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.12. 06:23:38

@bbjnick:

Osváth=Osvát
Tormay Cecilről=Tormay Cécile-ről

sztrelnyikov 2012.06.12. 07:15:03

@Mikka-Makka: ha ez igaz, akkor mit zavar titeket, hogy bekerül-e a tananyagba Wass és Nyírő? Sőt, akkor tapsikolnotok kéne hozzá, hiszen így utálják meg a legjobban a diákok.

Én azért nem örülök Faludynak, Spítónak, mert nem hiszem, hogy így volna, ahogy leírod. Nyilván a lumpenekkel ez igaz, de nekik teljesen mindegy minden. A leendő értelmiségieknek viszont lehessen már választaniuk: mi tetszik jobban?

Chanyi · http://chanyi.blog.hu 2012.06.12. 11:29:35

„csak az olvassa versemet, aki ismer és szeret”
ha a tanár ismeri és szereti Kertész Imrét, akkor jobb előadást fog tartani róla, aki ismeri és szereti Nyírőt, az meg róla. Hadd legyen a tanár felnőtt, és döntse el, mit akar tanítani. Ők amúgy is választható tananyag.

allegretto23 2012.06.12. 12:52:53

Szerencsére a kötelezőket generációk óta utálják a diákok. Ez nem látszik változni azóta, hogy vagy 40 évvel ezelőtt- juttatásért- én olvastam el a Kőszívű ember fiai-t az egész osztálynak- leszámítva egy- két magolós, stréber leánykát... Az elsodort falu-t már csak azért is támogatom, mert valóban segíthet a kolhozosítás előtti vidék megértésében - ha van hozzá magyarázat. Az Uz Bence családilag kötelező volt, voltam vagy 14 amikor a kezembe nyomták. Kínnal-keservvel átrágtam magam rajta, annyi maradt belőle, hogy a nép egyszerű, ám csavaros észjárású fia hogy' vágja át az "urakat"... felejtős. Wass csak szimplán unalmas, meg terjengős. De persze legyenek. "Virágozzék minden virág" - mondá a nagy "bölcs" (és kiirtotta az értelmiséget, meg a majdnem az egész múltat) .

allegretto23 2012.06.12. 13:05:12

Persze jobb lenne, ha végre Móricz lenne a mérvadó néplélek-tárgykörben, de minden csoda három napig tart, ez is elmúlik majd, mint ahogy elmúlt Zsdanov et. kedvenceinek recitálása (sírvaröhögve) a szavalóversenyen.

közösperonos átszállás 2012.06.12. 15:34:04

"Persze – tudjuk mindannyian – nem az a fontos, hogy Wass, Nyírő, Tormay vagy akár Szabó Dezső nagy író vagy sem. Az erről folytatott vita eldönthetetlen, görcsös és unalmas egyszerre."

Na ja, a szakértelem csak bolsevista trükk.

Mikka-Makka 2012.06.12. 16:32:09

@sztrelnyikov:
ki az a ti? nem nyert..
wass unalmas, nyirőt még csk nem is olvastam, de miattam aztán taníthatják
de h a diákoknak nem fog tetszeni arra igen sok pénzt mernék tenni. ismerősi körömben amúgy tipikusan azok olvasnak wass albertet akiknek ez egyfajta politikai állásfoglalás, magyarán nem azért mert annyira jó hanem mert divatos egyes körökben- de ez nem baj, bármit olvasnak abból csk hasznuk származik, csak nekem kicsit vicces

tewton 2012.06.12. 17:30:41

@bbjnick:
vigyazzon, nehogy joghurtkultura nick es barinoi lenyomozzak a tanarnot utolag alamellenes izgatasert

Várúr 2012.06.12. 18:48:14

@Robinzon Kurzor:
Nem ugyanazok olvassák Wasst és Nyírőt, mint hallgatják Lagzi Lajost... Te is tudod, de udvarias vagyok, feleltem. Időnként jár a válasz egy liberátornak is.

Várúr 2012.06.12. 18:50:40

@Alfőmérnök:
Konrád Látogatója annak idején valóban újszerű és döbbenetes volt. Többi írása felejthető.

közösperonos átszállás 2012.06.13. 09:30:31

Amúgy meg:

"A Dáridó tükör, amelyet mi, mai magyarok tartunk – végre – magunk elé, s ha bepillantunk, és ha nem tetszik, amit látunk, akkor csak magunkat okolhatjuk."

Aki szerint ez égbe röpítés, az hülye, aki meg nem azt gondolja, viszont azt írja, az szemérmetlenül hazudik. És ez tök független György Péter megítélésétől.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.06.13. 10:25:21

@tewton:

Neki már "azok" sem tudnak ártani: nagyon rég, kb. húsz éve, halottam, hogy meghalt szegény.

ü
bbjnick

eN 2012.06.13. 20:30:58

Orbán János Dénest már diákkorában is csak posztfrajdi szexmajomnak hívta mindenki, aki kicsit is tovább látott az orránál, nemúgy mint mentora a Cs. Gy. Éva.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2012.06.17. 03:01:19

"Wass, Nyírő, és a többiek persze írtak a zsidókról, mi több, rosszat is írtak róluk."

azon gondolkodom, hogyan lehet még majd eufemizálgatni azt, hogy nyirő hardcore náci volt, aki az utolsó pillanatig nyilas újságot szerkesztett, aki vidáman szavazott bajcsyék halálára, továbbá a német birodalomban tett utazásának egyik kiemelten katartikus pillanata az volt, amikor felfedezte a szállodai nachkaszlin a mein kampfot.

hitler is írt a zsidókról. mi több, rosszat is írt róluk.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2012.06.17. 03:09:37

@HToma:

"Aristonak Nyirő, Tormay és Wass csak ürügy arra, hogy kioszthassa György Pétert. "

ha felületesen olvasod, igen. holott györgy péter ... hm, némiképpen bulváros eszközökkel kúrogatása csak eszköz annak a célnak az elérésében, hogy egy picit relativizálgassa pár többé kevésbé náculó íróbácsiésnéni náculását.

nézzük szépen:

A. györgy péter egy bolsigeci, aki szerint győzike.
B. györgy péter (a bolsigeci győzikerajongó) szerint nyirőwasstormay

S. nyirőwasstormay tehát valójában

egyszerű, mint a faék.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2012.06.17. 03:15:00

jelzem, ez után az írás után komolyan gondolkodtam, hogy aristo valójában csak egy médiahekk, mert egy ennyire hülye, félművelt és egyben végtelenül beképzelt embert nem bírok elképzelni, mint a mandiner többi tagjainak jó ismerősét.

csak az a baj ezzel, hogy aristo viccnek meg kurva szar lenne.
süti beállítások módosítása