Tanár- és diákellenes pontok a köznevelési törvénytervezetben
2011. november 07. írta: dobray

Tanár- és diákellenes pontok a köznevelési törvénytervezetben

  Leültem egy iskolaigazgató-helyettessel, és átbeszéltük az új közoktatási törvény tervezetét (A Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciója). Ha nem is átfogó jelleggel, de összeszedtünk pár problémás részt, amelyek feleslegesen keseríthetik meg mind a tanárok, mind a diákok életét.

  A törvénytervezet megállapítja: „romlik az oktatás eredményessége, hanyatlik a fiatalok teljesítménye az oktatás majd minden területén”, és hogy a felzárkóztató programok sikertelenek maradtak. Stratégiai cél a „leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás”. „A köznevelés kiemelt feladata a korai fejlesztés, illetve a mindenkori egyéni és csoportos megelőző fejlesztés.” A törvény az oktatási intézmények által kötelezően alkalmazandó szakembergárdát is megállapítja, viszont „szabadidő-szervező, integrációs felkészítésre, ezen belül a fejlesztő pedagógus feladatainak ellátására is” nem kötelező alkalmazni senkit, ez „a fenntartó illetőségi köre”.

  Aki ismeri a közoktatást, az tudja, hogy ami nem kötelező, az nincs. A krónikus forráshiány miatt, ha nem kötelező a fent idézett szép célok elérése érdekében fejlesztő pedagógust alkalmazni, akkor nem fognak fejlesztő pedagógust alkalmazni. Az iskola varázsa az elsősöknél néhány hétig tart. Az óvónéni nem tud fejleszteni, ezért kötelezővé kellene tenni a fejlesztő pedagógus alkalmazását az ovikban és az alsó tagozaton. Később már egyre kevesebb az esély az eredményes fejlesztésre. Fontos tudni: a fejlesztés nem korrepetálás. Ha valaki írászavarral küzd, akkor elsősorban nem úgy fejlesztik, hogy hosszú sorokban gyakoroltatják vele mondjuk az z-betűt, hanem például úgy, hogy sokat gyurmáztatják. A dys-problémák nagy része pedig megszüntethető volna a korai szakaszban.

  Régen szükség volt már az egykori tanfelügyeleti rendszerhez hasonló felügyeleti szisztéma felállítására. De ez csak akkor segít a színvonal fenntartásában, netalántán emelésében, ha az iskola megkapja a megfeleléshez szükséges feltételeket.

*

  Sokszor elhangzott, hogy nem emelik meg bújtatottan a tanárok óraszámát. Valóban nem bújtatottan emelik, hanem teljesen nyíltan. „A fenti óraszámon felül az intézményvezető felelőssége a pedagógusokat munkaidejük 80 százalékának fennmaradó része terhére arányosan beosztani valamennyi további, kötelezően ellátandó, az oktatás-neveléssel kapcsolatos feladatra, a nem állandó helyettesítésre, a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások megtartására, felügyeletre és valamennyi, az intézmény helyi dokumentumai által rögzített tevékenységre. E felosztás a tantárgybeosztással párhuzamosan készül.”

  Míg a Gyurcsány-kormány generálisan meg nem emelte a pedagógusok kötelező óraszámát 20-ról 22-re, az alapelv az volt, hogy egy tanórára a pedagógus egy órát készül; így jött ki a negyven óra munkaidő (más kérdés, hogy hagyományosan vannak tantárgyak, pl. a magyar, amelyek tanárai mindig is jóval magasabb óraszámban tanítottak). A tanárok a szakkörökért kaptak pluszpénzt, de közösségszervezői tevékenységükért, például egy iskolai focibajnokság megszervezéséért és azért, hogy elvitték az osztályt színházba, nem. A fennmaradó 18 órából tízben most beosztják a pedagógust mindenféle munkára. Azaz maradna a munkaidejéből nyolc óra arra, hogy felkészüljön az óráira, dolgozatokat javítson, ellenőrizze diákjai munkáját. Ha naponta átlagosan 4,4 órája van, akkor 37 perce van felkészülni egy órára. Hiába lesz tanfelügyelet, életpályamodell és egyebek, mert így lehetetlen minőségi munkát végezni.

  Mire apellálhat a törvény? Arra, hogy a pedagógus lelkiismeretes fajta: ahogy eddig sem fért bele a felkészülés a 40 órás munkahétbe, úgy ezentúl még kevésbé fog. De a pedagógus úgyis felkészül, mert nem verheti el a port a gyerekeken, mert eddig is megszokta, hogy szétgürizi az agyát a nem túl magas fizetéséért, és emellett mindenki azért irigykedik rá, mert „csak 22 órában dolgozik”, és „van nyári szünete” (amit vehetünk kötelezően kiveendő szabadságnak is, azaz a szabadság felhasználásába nincs beleszólása a tanárnak). Napi 12-14 órát fog tehát a tanár a munkájával foglalkozni, ezt az időt pedig például a családjától, a feleségétől, férjétől, gyerekeitől veszi majd el, szükségszerűen. Amíg más gyerekét neveli, addig a sajátjára nem lesz ideje – esetleg rábízhatja egy másik pedagógusra. Hiszen ha nem készül fel rendesen, nem kap megfelelő minősítést az életpályamodell alapján. Ez mintha nem teljesen passzolna a kormány családvédelmi nézeteivel, terveivel. Pedig kik tiltakoztak fennhangon, amikor Gyurcsányék megemelték a kötelező óraszámot?

  A legmegalázóbb az, hogy a pedagógusokat úgy állítják be, mint azt az emberfajtát, aki nem dolgozza le a munkaidejét. Ez sérti az egész tanári társadalmat. A törvényalkotók emlékezzenek vissza saját tanáraikra. Mennyi munkát végeztek ők a tanórai elfoglaltságaikon kívül, akár személyesen velük? Ha a törvény intézkedése arról szólna, hogy a főállású tanárok reggel nyolctól délután két óráig állandó jelleggel elérhetők legyenek az iskolán belül, ezt el lehetne fogadtatni a pedagógustársadalommal. Egy ilyen munkaszervezés elősegíthetné a helyettesítések akadálymentesítését, valamint lehetőséget adna az iskola igazgatójának, hogy a szabadon maradt pedagógusokat különféle munkák elvégzésével megbízhassa.

  Ugyanis ha a pedagógust heti 32 órában az iskola falai közé kényszerítjük, akkor a munkájához szükséges feltételeket is biztosítani kell. Mutasson nekem valaki ma csupán egy olyan iskolát, amelyben egy negyven fős pedagógusgárda nyugodt körülmények között, zavartalanul tud készülni aznapi vagy másnapi órájára (számítógéppark, kutatómunkára alkalmas nyugodt hely, szakkönyvtári szolgáltatás).

*

  Ugyancsak érdekes elképzelések bontakoznak ki a tervezetben a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok szerepét, feladatát illetően. Ezek eredetileg úgy jöttek létre, hogy a diákokért folytatott versenyben sok iskola úgy döntött, nem nyolcadik végén, hanem két-négy évvel korábban lecsap a potenciális diákokra, és így hamarabb bebiztosítja magát. A szülők közül sokan azért kedvelték ezt a lehetőséget, mert negyedikben és hatodikban még nem őrül meg a gyerek (hetedik osztályban valahogy mindig megzakkannak a diákok), jó a teljesítménye. Mivel egy új osztályközösségbe a teljes beilleszkedés két év, ezért a közösségek is jobbak voltak a hat- és nyolcosztályosokban. 

  Most a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokból, amelyek többnyire erősebbek a négyosztályosoknál, versenyistállót akarnak csinálni (a tervezet 43. oldalán lehet olvasni a követelményeket). Ezek az iskolák a tehetséggondozás helyei lennének, amiktől meghatározott többletteljesítményt várnak majd el. Három (!) idegen nyelvet kellene kötelezően tanítani (ki fog így megtanulni rendesen egy nyelvet is?), a harmadikat az utolsó két évben, és meg kell teremteni a feltételét egy negyedik fakultatív tanulásának! Aztán: „a tehetséggondozó munka a párhuzamos osztályok sajátos képzési irányainak legalább a kétszeresén folyik, és legalább ugyanannyi szakkört, önképzőkört, illetve más tanórán kívüli foglalkozást működtet az iskola, mint az osztályok összes száma. Ezeknek a szakköröknek egy része más iskolák tanulói számára is hozzáférhető.”

  „A hat évfolyamos gimnáziumban legalább két, a nyolc évfolyamosban legalább három tantárgyi vagy műveltségi területen készítik fel folyamatosan a versenyekre a tanulókat a pedagógiai programban foglaltak szerint. A 9-12. évfolyamos tanulók legalább 20%-a indul évente valamilyen országos tanulmányi versenyen. A nyolc évfolyamos gimnáziumban a kiemelkedően tehetséges tanulók az országos tehetséggondozó programokban (pl. Kutató Diákok) vesznek részt, és erről dokumentáció készül. Nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumi osztályt minimum 28 fővel lehet indítani. A jelentkezők száma minden évben legalább másfélszeresen meg kell hogy haladja az osztályonkénti 28 főt. A kompetencia-méréseken a hat és nyolc évfolyamos gimnázium tanulóinak átlageredménye az egyes mért évfolyamokon legalább 10%-kal meghaladja az országos átlageredményt, és a pedagógiai hozzáadott érték a mindenkori országos átlag fölött van. Az érettségi vizsgákon a tanulók átlagteljesítménye legalább 10%-kal meghaladja az országos átlagot. A gimnázium vagy önálló kollégiumot működtet, vagy meg tudja oldani valamennyi 25 km-nél távolabb lakó tanulója kollégiumi elhelyezését.”

  Ez agyrém! Mindenekelőtt: mindig lesznek szülők, akik versenyistállóba adják a gyereküket, aki lehet, hogy kiváló tanuló lesz, de taccsra kerül az érzelmi élete, nem lesz gyerekkora. Másrészt most a legjobb iskolák nem parancsszóra tartoznak a legjobbak közé, és nem vonatkoznak rájuk kötelezően meghatározott jobb százalékos teljesítmények. Ilyen hajtás, mint amit itt leírnak, még a Fazekasban, a Radnótiban, a pesti piaristáknál, a miskolci jezsuitáknál és a győri meg a pannonhalmi bencéseknél sincs.

  Mi van, ha mégsem haladja meg másfélszeresen a jelentkezők száma az osztályonkénti 28 főt? Hol tudja ezt befolyásolni az iskola? Mi van, ha mégsem jön össze a 10 százalékkal magasabb átlagteljesítmény? Minden osztályban vannak jobbak és rosszabbak: azoknak a teljesítményét, akik nem hozzák a plusz 10 százalékot, a jobbaknak kell ellensúlyozniuk. A kompetencia-mérésről mindenki tudja, hogy amikor nincs bent felügyelő (márpedig nem lehet egyszerre, végig, minden osztályban felügyelő), csak a tanáron múlik, hogy segít-e a gyerekeknek. Vannak is olyan iskolák, akiknek a felmérése emiatt nagy önbecsapás. Ha ezek az iskolák nem akarják elveszíteni státuszukat, akkor az előírt, nem pedig a természetes teljesítménykényszer miatt az igazgatók a pedagógusaikat fogják hajtani, azok meg a diákokat.

  Természetesen fontos, hogy legyen verseny az iskolák között, legyenek elitiskolák (kérdés, ezek törvényi erőltetése és az iskolák egy kézbe vonása mennyire hat ez ellen). Ma azonban nem tragédia, ha időnként felbukkan egy-egy viszonylag gyengébb osztály, évfolyam egy erős, élvonalbeli gimnáziumban, istenem, egy-két statisztikában ideiglenesen egy picit visszaesik a suli. És a kiemelkedő teljesítmény is szabadon ingadozik, a valóságnak megfelelően hol kevésbé, hol jobban emelkedik ki az adott intézmény. De előírni, hogy mindenképp ki kell hajtani a diákokból az iskoláknak bizonyos teljesítményt, amit olyan adatokkal vetnek össze, amelyeknek alakulása teljesen kívül áll az iskola hatáskörén? Mi van, ha az iskola hozza az egyenletes színvonalat, de az országos átlagok ide-oda ingadoznak, és ugyanaz a színvonal egyszer elég a plusz 10 százalékhoz, máskor nem? Teljesítményt nem lehet jogszabályban előírva növelni, ez olyan, mintha ráparancsolnánk a paradicsomra, hogy teremjen, pirosan, zamatosan. Ez a voluntarizmus nem fogja meghozni gyümölcsét: előírásra nem lehet elitoktatást csinálni.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr73340573

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Népszerűbb a kelkáposzta Hoffmannál 2011.11.10. 15:10:30

Hoffmann Rózsa-ellenes közösségek tucatjai kezdtek burjánzani a Facebook mocsarában. Az internetes csoportok tagjainak leleményessége nem ismer határt: az államtitkárral szemben táplált ellenszenv Facebook-on megjelenő változatosságáról szinte szakdolg...

Trackback: Mi várható az oktatásban? 2011.11.08. 09:07:48

Ez egy gyors összefoglaló poszt arról, hogy mi látszik jelenleg körvonalazódni, a véleményemet pár mondatra korlátozom, aztán ha lesz időm az őszi szünetben, kifejtem bővebben is. Terjedelem és "rálátás" hiányában a felsőoktatásról most nem l...

Trackback: Csapdába ejtve 2011.11.07. 19:09:48

Lassan elszakad a cérna, nincs tovább... Kollégáimmal együtt kezdjük úgy érezni magunkat, mint az az egér, akire lesújtott a csapda, ám nem halt bele, még küzd az életéért, s e véres küzdelem közben hátulról egy megtermett kan készül meghágni őt kéjes ...

Trackback: Ki (nem) akasztotta fel a Véderő egykori vezetőjét? - avagy a nagy pángalaktikus összeesküvések országa 2011.11.07. 12:05:24

Eszes Tamás meghalt, szombaton pedig már el is temették. A Véderő korábbi vezetőjét néhány napja holtan találták gyöngyöspatai ingatlanában, ahol az első szakértői vélemények alapján saját kezével vetett véget életének. Kevés tragikusabb dolog van anná...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bloggerman77 2011.11.08. 07:34:24

@nomad:

Nekem Hiller a tanárom volt (nem köpköd :) ) és ő mesélte, hogy volt egy olyan tanítványa, aki eredetileg juhász volt, és egy út szélén talált középiskolai tankönyvcsomag vitte rá, hogy leérettségizzen és egyetemre jelentkezzen.
A pasas birkalegeltetés közben tanult. :)

táltos 2011.11.08. 07:46:12

@martonx: Már hogy tudná ugyanazt "leadni" mikor mindig más tanulókat tanít. Az meg érdekes, hogy ami másnak úgymond a munkája (irodában nézi a monitort és pötyög vmit.), az a tanárnak csak egy kis mellékes adminisztráció.

táltos 2011.11.08. 07:55:56

Amúgy az egész koncepció egy nagy melléfogás.
Éveken át kritizálták, amit az mszp-SZDSZ csinált és most megcsinálják ugyanazt pepitában.
Ha bármit is el akarnának érni, akkor azt a pénzt amit a magánnyugdíjból bezsebeltek( vagy legalább a felét), az oktatásra fordították volna.
Csökkenteni kellett volna az osztálylétszámokat és a tanárok Óraszámát.
Mekkora hazugság, hogy egy magyar vagy töritanár ugyannyi óraszámban tanít egy 35 fős osztályt, mint egy nyelvtanár, aki csak egy fél vagy harmad osztályt tanít.

inebhedj - szerintem 2011.11.08. 07:59:22

@martonx:

Ez a hozzászólásod nem jött össze, hahó. Abban biztos vagyok, hogy a leghalványabb fogalmad sincs a tanítók, tanárok munkájáról, mindennapjairól, de a hozzászólás alapján olyan, mintha a másik oldalon is csak ritkán látott vendég lettél volna.

Nem kell, hogy az embernek legyen pedagógus ismerőse, rokona, de akárcsak empátiája, elég ha van legalább két gyereke - mindjárt átértékeli azt a munkát.

(És ha szerintem meg a "versenyszférában" le tudod a napi 6-8 órádat, aztán tolod a biciklit a kocsmába, mint a szél, akkor az már így is van? :) )

whiterose 2011.11.08. 08:07:48

@martonx: látszik is rajtad, hogy olyan pedagógusaid voltak, akik sose készültek az órára.

Kivlov 2011.11.08. 08:18:45

ha erre van (lesz) pénz, akkor nincs miről beszélni...

Vonatosi Márió · http://konzervatorium.blog.hu 2011.11.08. 08:25:02

Akkor készült a pedagógus egy órát egy tanórára otthon, amikor a BDF-ről kikerülve véletlenül egy gimiben kapott először melót, s tette ezt kb. egy évig.

A többit nagyrészt osztom.

midnight coder 2011.11.08. 08:27:35

Jó post. Én nagyon sokáig nagy híve voltam a FIDESZ-nek, bennük láttam a reményt arra, hogy ez az ország ki fog mászni a szarból - mert valóban ők voltak az egyetlen remény. De sajnos azt látom hogy hülyébbnél hülyébb intézkedéseket hoznak, amik mindennek nevezhetők csak konzervatív jobboldalinak nem.

Ami azért szomorú, mert valóban ők voltak a remény. Ezek után már tényleg nincs miben bízni. MSZP ? Az elmúlt két ciklus után ? Lószart mama! Fletóék új pártja ? Isten ments! LMP ? Ne vicceljünk! Jobbik ? Ugyan már! És a FIDESZ is egy rakás szar, aki hülye már nem fért be az MSZP-be, azt előszedik ők. Innen tényleg csak elmenni lehetne, ha az ember fiatalabb lenne vagy 20 évvel.

Kivlov 2011.11.08. 08:32:14

@midnight coder:
hát, az a baj, hogy halvérűek ezek is kiadást csökkenteni. helyette kamuadókkal foltozgatják a ktg.vetést...

ColT · http://kilatas.great-site.net 2011.11.08. 08:39:18

" Természetesen fontos, hogy legyen verseny az iskolák között, legyenek elitiskolák"

Ez hogy jön össze a mindenki egyenlő elvével, és hogy jön össze azzal, hogy ne csak gazdagoknak legyen esélye egyetemre menni (nem csak a tandíj miatt, hanem mert az elit köziskola is drága)?

Megint valaki olyan csinálta a törvényt, aki már régen nem abban a világban él, amit a törvény szabályozni fog... Azok az ismerőseim, akik tanítanak, hát nem éppen a sok szabadidejükről híresek.
És nyáron ráérnek, de amúgy év közben nincs szabi.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2011.11.08. 08:45:43

@Talon Karrde: Nem fog ártani.
Amikor gyakorló tanításon voltam, a technikaórát az összes kis ördög élvezte :) A tesi is jól jön egy atom unalmas matek után.

@martonx: Aki 5 éve is... Hát, szóval 5 év alatt sem fogsz tudni 4 évnyi biológiát (pláne eü szakközépben), illetve az is folyamatosan változik.
Aki 5 évig ugyanazt adja le, az sok minden, de nem jó tanár.
Én is tanárszakot végeztem, de nem tanítok - mint írtam, akik elmentek tanítani, azoknak talán kevesebb idejük van, mint nekem. Én kijövök a munkahelyemről meló végén, ők meg vagy az iskolában fejezik be a dolgaikat, vagy otthon, de előbb nem végeznek a melóval, mint én. És én kb. akkor megyek szabira, amikor akarok, ha nem nyáron, hát nem nyáron.

kzgy 2011.11.08. 08:46:07

@Karfiol 2.88:

Végre valaki értelmesen elmondta, hogy miért hülyeség a negatív értelemben használt versenyistálló kifejezés.

(Nyilván belülről minden más, de én pont olyanokat ismertem és sajnáltam, akik egy középszerű gimnáziumban senyvedtek, mert értelmesebbek voltak az átlagnál és el voltak könyvelve stréber kockának. Vagy szimplán idióta tanáraik kunkorodó végű kettesekkel szórták meg őket, nehogy valamelyik egyetemre felvegyék a diákot.)

A legnagyobb vicc, hogy a mai napig akadnak emberek, akik sajnálnak, ha kiderül, hogy a Fazekasban érettségiztem.

Modor Tibi · http://modoros.blog.hu 2011.11.08. 08:50:13

A poszt végre korrekt és kiegyensúlyozott, mert támadja a kormányt.

Nekem ennyi, én csomagolok, megyek is, a cégemet meg a gyerekeimet is viszem Szlovákiába.. ott még megbecsülik az ember. A Fideszre szavaztam (mint ahogy mindenki), de most már törjön le a kezem, ha ezekre újra behúzom az ikszet (mint ahogy a csalódott kommentelők tömegei).

Csavarhúzós 2011.11.08. 08:56:51

Egyetértek a poszt megállapításaival. Én is írtam egy összefoglalót a várható változásokról, de pont az alsó tagozat és az elitiskolák nincsenek a látókörömben, úgyhogy más dolgokat emelek ki:
orankivul.blog.hu/2011/10/29/mi_varhato_az_oktatasban

midnight coder 2011.11.08. 09:00:39

@Kivlov: Nem. A baj az, hogy úgy látszik, kis hazánkban az aktuális kormánynak mindig be kell gyűjtenie az összes létező hülyét. Hoffman Rózsika méltó párja a Hordágy Ágicának, ahogy Matolcsy elvtárs is kezet foghat Megyóékkal. És az, hogy a láthatáron sincs senki akiktől jobbat várhatna az ember.

táltos 2011.11.08. 09:12:54

@Csavarhúzós: a pedagógus szakvizsga egy vicc:)
A mai magyar tanári gárda kemény magja ezt csinálta, csinálja vagy ezt se. Elvan a főiskolájával amit már úgy csinált meg, hogy közben "képesítés nélküli tanár" volt.
Ez az 50 és a nyugdíj között álló réteg (tisztelet a kivételnek) vágta haza az egész rendszert. Ja meg akik hagyták.

igazi hős 2011.11.08. 09:17:59

@Karfiol 2.88: Az én nagyobb fiam is egy versenyistállóba jár (sőt A versenyistállóba), de ahogy látom, ez nem a gyerekek, hanem a szülők belátása/döntése, amihez szerencsés esetben meggyőzhető partner a gyerek. Ismerek olyat, aki azért költözött a Kálvin térhez, mert onnan trolival közel a Fazekas.

midnight coder 2011.11.08. 09:30:27

@táltos: A tanároknak X időnként kötelező képzésen kell részt venniük - ilyenről orvosokon és könyvvizsgálókon kívül nem sok szakmában tudok.

Az oktatást pedig a liberalizmus vágta haza. Egyrészt a pedagógusnak a világon semmi nincs a kezében amivel fegyelmezni lehetne a gyereket - és a szülőket. Ha a szünetben az egyik cuncimókus lerúgja a másik fejét, az iskola lényegében nem tud csinálni semmit. Nem is feltétlenül akar, elvégre az agresszív gyerek után is jön a fejkvóta, az meg hogy Pistike miatt nem tud tanulni a többi sem, magasról le van szarva.

Ahogy akkor sem, ha a gyereknek a képességei alapján simán a kisegítő iskolában lenne a helye, mert anyuka egész terhessége alatt gondosan hülyére itta magát, amit csak a cigarettázással szakított meg időnként.

Az én időmben, a Kádár rendszerben a tanárnak volt tekintélye. Eszünkbe se jutott volna, hogy Pl. megüssünk egy tanárt - ahogy az sem, hogy anyuka bejöjjön az iskolába és megtegye ugyanezt. Nem volt az iskolában demokrácia - de nem is az volt az érettségire a követelmény, hogy le tudd írni a neved.

igazi hős 2011.11.08. 09:33:03

@kzgy: Én voltam olyan felvételi beszélgetésen, ahol a velem szemben ülő kijelentette, hogy ebből a CV-ből csak a Fazekast tartja értékelhető adatnak. Bár ő Apáczais volt. :-D

Flúgatlan 2011.11.08. 09:43:15

Lényegében egyetértek a poszttal.

Nagyon nem ezt ígérték a kormányra kerüléskor. Hoffmann R., ha kicsit is komolyan veszi magát meg az ígéreteit, ilyen javaslatot nem terjeszthetne be, inkább le kellene mondania. Lehet, hogy a körülmények nem teszik lehetővé, hogy ígéreteit a jobb közoktatási feltételekről, a tanárok javuló helyzetéről megvalósítsa, de akkor a minimum, hogy ezt diretkben kijelenti, de inkább adja át valakinek a helyet, aki nyugodt szívvel vezethet be "válságintézkedéseket".

Mert itt válságintézkedésekről van szó nagyrészt. Kevesebb pénzből kell megoldani a közoktatást, ez a legtöbb lépés motiválója. Nincs mese: a tanárok ugyanazért a pénzért még jobban lesznek terhelve. Ez rövid távon gazdaságosnak tűnik, csak hosszabb távon rosszabb diákanyag kifejlődéséhez vezet, ami alapjaiban rontja az ország működőképességét.

Nemcsak arról van szó, hogy kevesebb lesz a tudásuk, mert kevesebb okos tanár marad a pályán (tisztelet az elhivatottaknak!) és aki marad is, nem lesz ideje, kedve jól felkészülni. Hanem arról is, hogy a gyerekek azzal, hogy "állam", "ország" az iskolán keresztül találkoznak évekig. Ha ideges, agyonterhelt, jelentős részben csak jobb híján a tanári pályán maradt oktatók közt tölti gyerekkorának nagy részét, akkor az is rögzül benne, hogy az államtól ilyen szolgáltatási színvonalra számíthat és az is, hogy a tanulás úgy egészében egy nyűg. Ez még talán a hiányos ismereteknél is károsabb hatású.

táltos 2011.11.08. 09:43:42

@midnight coder: a kötelező "továbbképzésről" inkább nem mondok semmit. Pont a lényegről van kevés szó.
És pont az előbb említett "generáció" az aki az ilyeneken pont úgy viselkedik, mint a tanítványaik szoktak.
A liberalizáció nyilvánvalóan rontott a helyzeten, de a legnagyobb gond a fegyelmezés terén a következetlenség. A kollégának a szemében azt mondom, hogy persze igazad van és ezt meg ezt kellene/fogom tenni. Aztán amikor (ha mondjuk egy osztályfőnökről van szó) jól kibeszéli a kollégát a gyerekekkel. Mert azt hiszik, hogy ez jófejség, meg majd így jó tanárnak tartják és ki van éhezve a szeretetre.
Amúgy a fegyelmezés meg már a családoknál el van rontva.
Nem tudom feltűnt-e a kommentelőknek, hogy milyen ritka az olyan szülő, aki vmiért is rászólna a gyerekére?

Kivlov 2011.11.08. 10:26:15

@midnight coder:
ez mind nem számítana, ha mernének lépni. de egyik sem mer, csak maszatolnak éveken át...

whiterose 2011.11.08. 10:33:36

@Vonatosi Márió: egy középiskolai osztályokban csak egyetemi végzettséggel szabad tanítani (törvény szerint) - kivétel testnevelés, művészeti tantárgyak.

papucsallatkas 2011.11.08. 10:40:47

@midnight coder: Draga Kadar rendszer, ahol 8 lany korbeallta a tesitanarnot es megrugdosta. Szankcio is volt, kaptak intot. Hu, de megijedtek. Mindez elit altalanos iskola 7. osztaly.

De legalabb a tanarnak volt szava, gyereknek szulonek pedig kuss, megha egy tanar kulcscsomot is vagott az osztalyteremben a gyerek fejehez. Sebaj, a tanar erinthetetlen volt. Vagy a masik, aki felboritott 10 eves gyerekekre mergelodve egy tanariasztalt nem egy alkalommal. Nem rendetlen, sima normal osztalyban. Megcsak tulterheltek se voltak a 20-24 fos osztalyletszamok mellett.

De az se volt rossz, amikor egy tanar maganeleti problemak miatt sirva ment ki rendszeresen oraadas kozben. Vegulis az osszes osztalya nem tanult semmit fel evig. Vegul kiugrott az iskola ablakan, na akkor sikerult par honap pszichiatriai kezelesre elutalni vegre.

Nem sirom vissza a regi idoket, azt az eros tekintelyelvu sanyargatast. Az uj is faj, zero megbecsules sem anyagilag sem erkolcsileg, kevesen neznek mar fel a tanaraikra, pedig mindig is volt es van, aki arra erdemes. A gyerekkor idejenek felet iskolaban toltottuk, toltik a diakok, fontos lenne, hogy olyan felnottekkel talalkozzanak, akikre szamithatnak es akik peldat es iranyt mutatnak.

Valahol a kozeputat kene megtalalni, mert jelenleg tenyleg eszkoztelenek a tanarok es iskolak. Talan vissza kene adni a pedagogusok tekintelyet. Azt meg valahol a tanarkepzok kornyeken kene elkezdeni, hogy motivalt emberek jojjenek ki onnan, akiknek a pedagogia es pszichologia tantargyak ne a toltelek anyag cimszoval fussanak meg. Ha nincs erzeke a diakokhoz vagy epp nincs onbizalma es beszelni sem tud, akkor ne engedjek mar ki tanitani pl. Ne azokbol legyen tanar 70%-ban, akik valami egyetemet el akarnak vegezni, mert diploma kell, de nem tudja mit, hat legyen tanarszak.
Aztan lehet folytatni a berezessel es eletpalyamodellel termeszetesen.

Mindemellett a gyerekeknek arra van szukseguk, hogy erdekesek es izgalmasak legyenek az orak. Minden tantargyat fel lehet dobni olyan dolgokkal, kiegeszito informacioval, amitol oda kell figyelni egy kicsit.

Problema a gyakorlati oktatas hianya, az eletre neveles, az osszefogasra buzditas, hogy egy 3-4 fo okosabb, mint 1 es egyutt tobb szempontbol meg lehet vilagitani dolgokat. Hianyos a tantargyak kozotti osszefuggesek lattatasa. A magyar-, biosz-, toritanar elmondja a magaet, mikozben olyan szepen lehetne utalni, korbe. Hogy ebben a korban ezt fedeztek fel biologiabol es kemiabol, hogy magyarorszagon ilyen rendszer volt es ezert szulettek ilyen festmenyek, zenemuvek, irodalmi alkotasok, mikozben a nagyvilagban olyan rendszer volt es ez igy hatott ide-oda, tudomanyra es muveszetre.

Ahh, ez utopia

papucsallatkas 2011.11.08. 10:44:03

Azt majd kifelejtettem, hogy 38 fos osztalynak nehez gyakorlatias, netan kifejezetten gyakorlati, szituacios feladatos vagy barmi hasonlo oktatast muvelni, egyszeruen marad a frontalis oktatas.

Lehet, hogy ugy kene novelni a tanarok oraszamat, hogy parhuzamosan lelki terhet es idegi megterhelest veszunk le roluk, es 30+ osztalyletszamok helyett 15-22 fos csoportokat kene tanitaniuk.

midnight coder 2011.11.08. 10:44:28

@táltos: Pont ez a generáció aki pontosan tudja, hogy az iskolában magasan szarnak arra hogy mit tud - az iskolát csak a bérvonzat érdekli. És mivel nekik ez magasabb, eleve hátrányban vannak a frissen végzettekkel szemben, legyenek bármilyen képzettek. És ez azért van, mert sem az iskola, sem az önkormányzat, de az egész politika sem érdekelt abban hogy az iskolapadból jól képzett diákok kerüljenek ki. Mire a gyerek kikerül az iskolából, úgy sem a mostani garnitúra lesz hatalmon.

midnight coder 2011.11.08. 10:49:52

@papucsallatkas: Ha a gyerek nem azt hozza otthonról hogy a tanulás fontos dolog, ettől függ a boldogulás az életben, akkor szart sem ér az egész. Ahogy a "demokratikus" iskola sem. Egy munkahely sem működhet demokratikusan, ott is megvan hogy ki a főnök és ki a beosztott - pláne egy iskolában ahol a "beosztottak" gyerekek. És ha a gyerek azt hozza otthonról hogy a tanár egy hülye lúzer, és nyugodtan csináld azt amit akarsz, akkor az iskola nem fog érni egy kalap szart sem. Ahogy akkor sem, ha az iskola nem rúghatja ki a gyereket mint macskát szarni ha nem oda való, és nem a drága szülőnek kell iskolát keresnie a problémás gyereke számára.

huta9020 2011.11.08. 10:50:39

A poszt korrekt - egy nem létező világban, ahol az iskolákban lelkiismeretes, felelősségteljes pedagógusok tanítanak. De a valóság ettől fényévekre van. Az elemi és a középszintű oktatás átlaga olyan szinten lezüllött, aminek már nem lenne szabad elfogadhatónak lennie. Ám a benne dolgozó tanárok többsége és a szakszervezetek szerint mégis az. Ez megalkuvó hazugság a gyerekeink kárára.

Több különböző és típusában is eltérő iskoláról (általános, gimnázium, állami, alapítványi!!!) a személyes tapasztalatom, hogy a tanárok jellemző többsége felkészületlen. Sem 1 órát, sem 37 percet, de szerintem egyetlen percet sem készülnek. Így minőségi munkáról beszélni nincs is értelme.

Ez ugyan általánosítás, de néhány tiszteletre méltó kivételtől eltekintve csak olyanokkal találkoztam az oktatásban, akik azt napi, minél kevesebb energiaráfordítással megoldandó munkának (értsd nem kreatív, terhet jelentő, lélektelen robotolásnak) tekintik, nem pedig hivatásnak. Mert bár lehet, hogy mást mondanak, a cselekedeteikkel megvallják az igazságot. Erre mondják, ugye, hogy ezt a morális válságot nem lehet pénzzel megoldani. Igaz nélküle sem. Ez utóbbiban a posztnak igaza van.

Ulixes 2011.11.08. 10:56:58

@martonx: Te nagyon buta vagy. Tanár vagyok, és nem állítom, hogy nincs sok probléma a magyar oktatási rendszerrel, mivel benne dolgozok, tudatában vagyok ezeknek. De ez a 22 órás megjegyzésed, meg hogy kijelented róla, hogy tény, hát az nagy szűklátókörűségről, és az empátia hiányáról tanúskodik. 20-22 óránál többet aktívan (amely folyamatos koncentrációt, kommunikációt, interakciót- pl. beszédet, és az óra állandó szervezését jelenti) nem lehet tanítani, annyira fárasztó. Ez olyan, hogy nem tudsz mázsás súlyokat sem emelgetni 20-22 órán át sem, nem azért mert "lusta" vagy, hanem mert nem képes rá az ember! Ennyi.

bz249 2011.11.08. 11:00:09

@huta9020: "Erre mondják, ugye, hogy ezt a morális válságot nem lehet pénzzel megoldani. Igaz nélküle sem. Ez utóbbiban a posztnak igaza van."

De penzel lehetne megoldani. Egy csomo tantargynal mar kvazi tanarhiany van. Ergo, ha sikerul betolteni a poziciot akkor minden orul, mint majom a farkanak. Olyan a helyzet, mint a komenizmusban volt, a megbarnult banan is banan, ami azert a semminel jobb.

Annak a garnituranak, amelyik most van az iskolakban tenyleg nem lenne sok ertelme tobb penzt adni (egy kicsit azert igy is segitene, mert legalabb kevesbe lenne frusztralt). Viszont lecserelni oket csak ugy lehet, ha a tanari palya egyebkent vonzo. Akkor majd lehet valogatni.

unionist 2011.11.08. 11:01:48

ebben az országban a konziknak, és a neokonoknak (akik magukat kult liberónak nevezik) sincs komolyan vehető oktatási koncepciójuk.

éveken át ment a szöveg, hogy a jobboldal készen áll a kormányzásra, csak gyurcsány ferenc az egyetlen akadály. reformálni is azért nem lehet, mert nincs kétharmad. na most gyurcsány ferenc nincsen sehol, zsebben a kétharmad, aztán csak lózengek vannak. 10,000 szoci pedagógot az utcára tesznek. oké. és vajon mennyivel leszünk előrébb.

szerintem ki fog derülni, hogy a magyarországon a jobboldali értelmiségnek a nyilvánvalón túl semmiben sem volt igaza. sajnos a gazdaságban is ki fog derülni. a jobboldali értelmiség a jelenlegi rendszer működését sem érti, és egyébként újat sem tud mondani. ugyanez van a közigazgatásban. navracsics tibor a tanácsrendszert találja fel. pártirányítás alá kell vonni mindent. a humán egészségpolitika is nyilván téves. a születési ráta csökken. a halálozási nő. nincs olyan lényegi kérdés, amiben a jobboldali értelmiségnek igaza van.

Vonatosi Márió · http://konzervatorium.blog.hu 2011.11.08. 11:08:40

@whiterose: teljes állásban, középiskolai tanári kinevezéssel igen, ebben igazad van. A praxis más foglalkoztatási formákat és típusokat is ismer és alkalmaz is, a lényegen ez nem változtat.

(Mindig azon a véleményen voltam, hogy a tanár az nem -tól -ig tanár, hanem velejéig az, s ennek megfelelően kellene kompenzálni őket. Ausztriában ezt rég felismerték - a tanári pálya a közalkalmazottak között kiemelt bérezéssel és szabadsággal, továbbképzési lehetőségekkel jár. Romániában három évente sikeres kompetenciavizsgát kell tenni tanügyi bizottság előtt, különben ugrik a béremelés. Fel sem merül, hogy ennyit meg ennyit kell vagy nem kell készülni óráról órára.)

Link Elеk 2011.11.08. 11:14:59

@málnási: téged valószínűleg sosem érintett az iskolapedagógia

Link Elеk 2011.11.08. 11:18:09

@Modor Tibi: "A poszt végre korrekt és kiegyensúlyozott, mert támadja a kormányt.
"

ettől lesz korrekt egy poszt?
igazán szép megállapítás volt, liberális barátom

unionist 2011.11.08. 11:22:45

@Ulixes:
hja, mert egy üzemben a vonal mellett állni nem fárasztó. vagy a vodafone-nál a hülye ügyfeleknek elmagyarázni a sok tarifacsomagot nem fárasztó. ne viccelj már.

az, hogy egy tanárnak nincs tekintélye, és az oktatás több energiát felemészt, mint egy kereskedelmi ügyintéző esetén az annak tudható be, hogy az intézmények nem elég felszereltek.

csakhogy ugye hiller pifti végig a kevesebb, de jobban felszerelt intézmények mellett érvelt. a fidesz meg tolta, hogy itt szétverik az oktatást. az oktatást szértverik. ezt ismételgették egy évtizeden át. és nem hallottam egy pedagógust sem, hogy álljon már meg a menet. tényleg be kellene zárni a magyar iskolák felét. mert az infrastruktúra nem alkalmas a nevelésre. érdekes módon egy hozzáértő pedagógustól sem hallottam. szóval modor tibi itt is írhatná, hogy értek hozzá, mert benne dolgozom. a vodafone ügyintéző sem ért a távközléshez. hiába dolgozik benne. nem érti a távközlés a lényegi problémáit.

ebben az országban a vissza nem térítendő uniós pályázati pénzeket gyakorlatilag teljes egészében az oktatási infrastruktúrára kellett volna költeni. aztán ki mondta ezt. senki sem mondta. ipart, közelekdést fejleszteni hitelpénzből kell, mert a hitel direkt megtérüléshez van kötve. mivel az uniós pénznél ilyen előírás nincs az pont mehetett volna a premodern intézmények felújítására. egy műemléki jellegű épületet nem kell lerombolni. hanem fel kell újítani. de mellettük új posztmodern iskolákat kell építeni. akkor is ha a mandinerek a sok vén fasz ezt ellenzi.

aztán melyik hozzáértő pedagógus is mondta ezt. itt nem koncepciók vitáznak egymással, hanem lózengek. olyanok hangzanak el, hogy most a nevelésre kell több hangsúlyt fektetni elvtársak. és a parlament olyanok, mint a régi pártkongresszusok. a kormányülések, mint a régi központi bizottsági ülések. eldöntik az elvtársak, hogy holnaptól a gyerekeket nevelni kell. a nevelni tudás kérdésének kevés köze van az óraszámhoz. te egyszerűen nem érted, hogy ezek nem ugyanabba a kategóriába eső fogalmak. ezért lettél pedagógus.

Cinnouse 2011.11.08. 11:27:10

@huta9020: akkor nézzük a tényeket. Kezdő tanár vagyok, angolt tanítok egy középiskolában, a hetem így néz ki.

Van 22 órám és négy túlórám, azaz 26 kontakt órát tartok egy héten. Naponta fél nyolcra járok, ezért negyed hétkor már kilépek a lakásból. Két nap később megyek, akkor nincs első órám. Általában kettőig van órám, hétfőn háromig, csütörtökön már leléphetek egykor. Ennek ellenére három előtt nem szoktam kilépni az iskola kapuján, mert mindig van vmi megbeszélni való a gyerekekkel, kollegákkal, fénymásolás stb. Mire hazaérek átlagban du. négy óra van, akkor jutok ebédhez, addig kábé semmit nem eszem, lyukasóra eltelik készüléssel, max egy kávéfőzésre van elég idő. (Esetleg komment a mandinerre... ;) ) Hat órakor kezdek hozzá a másnapi készüléshez, dolgozat összeállításához, javításához. Ez akármeddig is eltarthatna, de általában éjfél után már nem vagyok hajlandó csinálni. A lakótársam pont tegnap jegyezte meg, hogy ez nem normális... Főleg úgy, hogy a hétvégéimen is dolgozom, a vasárnap en block a készülésé. Mindezért kapok 90 ezer nettót, a 16 kontakt túlórámért egy hónapban 9 ezret. (És ez készülés nélkül ennyi óra, a plusz óráimra (fakultáció, szaknyelvi óra) kell a legtöbbet készüljek.)

És annak ellenére, hogy tényleg látástól vakulásig dolgozom, nem tudok úgy felkészülni az óráimra, ahogy kellene, magam is tudom, hogy sokkal jobb órákat is tudnék tartani, de aki akár csak egy órát is megtartott valaha életében, az tudja, hogy egy dinamikus, jól felépített, módszertanilag modern óra megtervezése simán elvesz akár egy egész délutánt is...

Kérdés, hogy meddig tudom ezt csinálni, amikor tényleg nem lehet ebből megélni egyáltalán, viszont rohadt sok meló, kevés eredménnyel. (És akkor a társadalmi megbecsültséget hagyjuk.)

Ezért hagyják ott a fiatalok az egészet, mikor megjelentem az első órámon a tizenkettedikes gyerekek úgy fogadtak, hogy "tanárnő, ne menjen el év végén", mert eddig a négy év alatt minden évben más tanította őket.

A rezidenseknek van szakszervezetük, nekünk, fiatal tanároknak is kellene, mert tanárhiány is lesz előbb-utóbb, csak valahogy ezt nem akarjuk észrevenni.

akimellon 2011.11.08. 11:28:52

kedves mandíner!

Önkritika semmi?

az előző ciklus alatt talán nem csak, a szocik ekézésével kellett vona foglalkozni, hanem a "nagy összetartásokon" csak meg kellett volna kérdezni egy-pár fideszes feje havert, hogy van-e BÁRMILYEN PROGRAMJA??
ÖNKRITIKA!

Ringlósztár 2011.11.08. 11:33:28

@midnight coder:
Ezt tényleg nevezhetjük pálfordulásnak. Respect, de mi megmondtuk :(

Ringlósztár 2011.11.08. 11:39:17

Azt mikor elemzi a mandiner, hogy Orbánék fröcsögő pofával ugatták minden reform (megszorítás) hallatán, hogy nem kell semmihez hozzányúlni, mert van mindenre pénz, csak a kormányzó pártok ellopják, ha fidesz kormány lesz, nem kell reform (megszorítás), azonban a jelenlegi (csaknem hibátlan) fidesznemlétezőkdnp kormány már a negyedik matolcsicsomagot jelent be.
Csak tán esetleg EZEK még többet lopnak?

Izo 2011.11.08. 11:46:29

"Teljesítményt nem lehet jogszabályban előírva növelni, ez olyan, mintha ráparancsolnánk a paradicsomra, hogy teremjen, pirosan, zamatosan."
Hofi jutott eszembe, meg a 14-et ellő koca története.
www.youtube.com/watch?v=OpoQgkoEo9w

unionist 2011.11.08. 11:46:53

@Ringlósztár:
ebben a ciklusban ki fog derülni: a jobboldali értelmiségnek lényegében semmiben sincs igaza.

I_Isti 2011.11.08. 11:49:06

Ha nem vernék szét a közoktatás maradványait, akkor a jelenlegi színvonalon stagnálás is mAgyarország fokozott lemaradását okozná a világméretű versenyben.
Szarok vagyunk, és még szarabbá fogunk válni. Ez van.

nemini teneri 2011.11.08. 11:56:50

ITT A VÉG.... malacz, az internet legnagyobb fideszdrukkere ezt volt képes leírni:

Ezek után nem mondhatok mást, csak azt, hogy aki tud, meneküljön a süllyedő hajóról, elvégre nem mi vagyunk annak kapitányai. Aki fiatal, vagy nemsokára kezdő lesz, próbálja másutt hasznosítani a diplomáját! Ami most van, ahhoz képest még a berlini kukáskocsin dzsesszelni vagy egy brüsszeli konyha mosogatójában suvickolni is jobb.
Aki pedig pályaválasztás előtt áll, eszébe ne jusson a tanári hivatás, ne legyen kíméletlen ellensége önmagának. Annyi ésszel és tehetséggel, amivel matematika, fizika, kémia, biológia vagy más szakot el tud végezni egyetemi szinten, sokkal fizetősebb pályákat találhat magának. Nézd meg, mennyit kér egy villanyszerelő egy órára, és belátod: jobban jársz, ha nem fizikatanár leszel, hanem egy jól kommunikáló, értelmes szaki, aki képes szellemileg arra, hogy egyéni vállalkozásként űzze az ipart.
Hát hajrá! Hagyja ott a pályát a francba aki csak teheti. Most már én is azt mondom, pedig látod, mit írtam ki a blogom oldalára: "szeretek tanítani". Na de nem ingyen?!

Lehet ehhez bármit hozzáfűzni?

unionist 2011.11.08. 12:02:35

@midnight coder:
a kulcs elem itt az, hogy nem ÁLLAMI oktatás kell. hanem RÉGIÓS. és akkor rögtön az van, hogy nagyjából egy féltucat kifejezetten kulturális céllal létrehozott önkormányzat próbálja megszervezni az oktatási intézményrendszerét. van x feladat, ehhez társul X forrás, amiből a feladatokat meg kell oldani.

de nem kell mindenhol pontosan ugyanazt csinálni. az eü olyan, hogy egy betegséget ugyanúgy kell műteni ázsiában, mint amerikában. mert az orvoslás univerzális. de a nevelés nem az. a katolikusok hiszik annak. de az egy tévedés. nagyjából a reformáció idején, és a felvilágosodással a többség (!) rájött arra, hogy a nevelés környezetfüggő. tehát mondjuk az alföldön nem úgy kell lovagiasságra nevelni a srácokat, hogy a töri beszél a tanár a sok várvédőről. mert a környezetükben nincs is vár. hanem a közoktatás keretei között azt kell elsajátítani ami illeszkedik az adott tájegység (régió) kultúrájához.

és valójában nagyon kevés dolog van, amit állami szintre kell emelni. oké kell, a himnusz, és egységesen kell tanítani az állami ünnepek hátterét. de egyébként simán lehet, hogy az egyik régióban jellasicsot állítják be hősnek, a másikban meg móga altábornagyot. a gyerekek helyre tudják ezt tenni.

a közoktatás keretei között a reáltárgyakat is környezettudatosan kell oktatni. tehát ha ki akarjuk festeni az iskolát, akkor hány liter festéket kell vennünk. ehhez tudni kell, hogy mennyi a falak felszíne. tudni kell, hogy egy réteg festék valójában milyen vastag, vagy vékony (ezek viszonylagosak ugyebár). tudni kell, hogy milyen sűrű a festék. és ebből ki lehet számolni, hogy hány liter kell. és ez tetszeni fog annak is, aki amúgy szobafestő akar lenni. de az egész abból indul ki, hogy ott van konkrétan az adott suli, vagy a templom. vagy épül a bicikliút. és akkor ki kell számolni, hogy mennyi zúzott követ kell hordani. vagy ki lehet számítani rajta, hogy a kerékpárnak mennyi a fékútja.

tehát az oktatást nem lehet államilag irányítani. és igazából kultuszminisztérium sem kellene. csak szimbolikus jelleggel. itt egy közjogi elem hiányzik a rendszerből. ez a kulturális önkormányzat, a régió.

gino 1965 2011.11.08. 12:04:58

HR csak annyit: miből lesz a cserebogár! Párt főmuftiból (akárcsak az elvbarátai), lesz a főerénycsősz! Nem elég mennyi bajt okoztak az elmúlt évek a köz és felsőoktatás tevékenységei, ezek a lények ráteszik az i re a pontot! Ismerek jó pár nyugati iskolákban dolgozó tanárt, vezetőt. Nemcsak kevesebb a kötelező óraszám, hanem azt ami van is szigorúan betartatják! Azaz minden plusz munkáért a szülőknek fizetni kell. No meg a fizetések is jobbak. Szóval, aki teheti menjen tovább. Akik meg ezeket a lényeget hatalomra juttatták, nézzenek tűkőrbe és ...

midnight coder 2011.11.08. 12:07:07

@unionist: Itt utoljára Kádárék idején volt normális oktatási rendszer. A gond ott kezdődött, amikor elkezdték az egész rendszert demokratizáni, deszegregálni. Az hogy a FIDESZ szarul csinálja nem jelenti azt, hogy a ballib oldalon ne ugyanakkora szart csináltak volna már évek óta. És ugyanez igaz gazdasági vonalon is. Ok, Matolcsy hülye. De mi van Megyóval, Fletóval ? Ezek mögé ugyanúgy nem lehet odaállni ahogy Orbánék mögé sem. Más meg nincs. Na ez a gáz.

sárkányfő 2011.11.08. 12:24:00

A köznevelési törvénytervezet kapcsán kiderült az is, hogy Hoffmann Rózsa ugyanúgy reagál a lebukásra, mint a maninder. hu: nem hogy bocsánatot nem kér, de egyszerűen beszélni sem hajlandó róla.

safranek 2011.11.08. 12:29:19

LÁJK!

Jó a cikk és igaz. Egyetértek.

csak egy kis technikai részlet, hogy a tanáriban nincs annyi hely, ahová az összes kolléga le tudna ülni, ha kettőig kötelező bent lenni, mert ketten ülnek egy asztalnál

safranek 2011.11.08. 12:33:15

még egy pl: az egész napos tesi miatt pár sportegyesületnek fel kellett mondani a terembérletét. Pedig helyi gyerekek is jártak oda.

Az edzés alapú tesióra egy nagy szar! Unalmas, nehéz, utálják a gyerekek!

unionist 2011.11.08. 12:38:13

@midnight coder:
ezzel kapcsolatban szerintem két probléma van.
-- kései integráció. tehát az a gond, hogy a cigányokat későn kezdik el bepakolni a felső tagozatba. mert azt a falusi iskola azt már nem tudja fenntartani.

már óvodában kellene integrálni. ha a putris cigányok koszosak, akkor a gyerekeket be kell terelni egy zuhanyzóba. ha tetvesek, akkor le kell vágni a hajukat. szóval persze ez ügyben úgy kell eljárni, mint a koncentrációs táborokban. azért, hogy a szülők ne sírjanak. de úgy egyébként végtelen humánusnak kell lenni. szóval nem szabad őket megbélyegezni. az egésznek olyannak kell lenni, mint a nagycsaládnak. és az óvodában is a közösséghez kell választani a dalokat.

tehát mondjuk belső budai kerületben eléggé anakronisztikus "a szegény legény vagyok én, erdő mező mellett járok én. krajcárom sincsen, elszakadt az ingem" nótát énekelni. ugye világos. válogatni kell a kánonból. a lehető leghamarabb kell integrálni. nem felső tagozatban. amikor a bukott cigányok többsége serdült. beültetik őket az ötödikesek közé. és cigánylánynak az élettársa megy a szülői értekezletre. valójában a stricije. az nem frankó. de ez nem azt jeleni, hogy szegregálni kell. hanem azt, hogy korán integrálni.

a másik probléma a korai szelekció. a 6, és a 8 osztályos gimnáziumok a 4-es, 5-ös tanulókat kiemelik a felső tagozatról. és onnantól kezdve az olyan lesz, mint a régi szakmunkásképzők. nem lehet bennük közismereti tárgyat tanítani.

szerintem a kamaszkorig a közösségeket egyben kell tartani. és persze addig a gyerekek döntő többségéről kiderül, hogy ki melyik diszciplínát szereti leginkább. és ezért az addigi egységet meg kell bontani. de a gyerekek épp serdülnek. és ez a közösséget amúgy is felbontja, mert a fiúkat nem a másik fiú érdekli, hanem "az a" lány. és megfordítva is. (amiről dobray nick azt mondja, hogy "hetedikben mindenki megőrül"). szóval a kamaszkor elején van egy nagy váltás. 10 éves korban gyerekeket a közoktatás keretei között nem volna szabad kiemelni. és azt látjuk, hogy ezekből az elit iskolákból inkább átlag jön ki. a nem elit iskolák viszont nem hozzák a közepest.

ezért van az, hogy az oecd országok rangsorában a középmezőny elejéről a végére került magyarország. a magyar oktatási rendszer ezzel együtt nem tartozik a legrosszabbak közé. a fejlett országokkal való összevetésben sem.

de a rendszerváltással bekövetkező társadalmi, és kulturális fordulat ezt a két problémát hozta a felszínre: korai szelekció, és késői integráció.

táltos 2011.11.08. 12:43:34

Amit igazán hiányolok, (de lehet, hogy csak én nem vettem észre:)) az a külföldi pozitív példák átvétele, ha csak részben is. Mondjuk Finnország, vagy a dél-kelet-ázsiai országok.
És, hogy miért is tartunk itt, talán az egyik ok a szülői felelőtlenség:
index.hu/video/2011/11/08/call_of_duty_premier/

Sadist 2011.11.08. 12:51:05

@Talon Karrde: Végre egy normális lépés lenne.

Ulixes 2011.11.08. 12:58:26

@unionist: Először is kikérem magamnak, hogy kvázi "lehülyézel", azzal hogy ezt írod: "te egyszerűen nem érted, hogy ezek nem ugyanabba a kategóriába eső fogalmak. ezért lettél pedagógus. " -nyilván szerinted nem is képes olyan mély összefüggések megértésre, amelyeket te viszont világosan átlátsz, hiszen ehhez egyszerűen nincsenek meg a kognitív képességei.... hiszen csak egy lúzer tanár.....
Másrészt, én NEM írtam semmit arról, hogy más foglalkozások milyen terhelést jelentenek, szándékosan kerültem az összehasonlítást, és nem is értem, hogy ez hogy jön ide!
Én arról írtam, hogy ha 20-22-24 órát megtartasz egy héten, az annyira intenzív, annyira sok érzelmi energiát, figyelmet, koncentrációt igényel, hogy ennél többre nem vagy képes, mert kimerülsz benne. Ennyi.

[c] 2011.11.08. 13:16:51

@kzgy: Szerintem versenyistálló-személetmódon azt a jelenséget értik, amikor már szinte az általános iskolába bekerüléshez is különórák garmadáját kell kifizetnie a szülőnek, a jóképességű gyerek szüleinek is. Csak közvetett tapasztalataim vannak róla, de úgy tűnik, efelé haladunk. És ez szerintem gáz. Minél korábban kezdődik ez a hisztéria, annál korábban eldől a diák sorsa, ami szerintem igazságtalan - megakaszt a fejlődésben és a nekik nem való útra (némi képzavarral élve) "bebetonoz" olyanokat, akik jobbra érdemesek képességeik szerint.

Ringlósztár 2011.11.08. 13:21:50

@Link Elеk:
Jaaa, látom már, csak azért regisztrált a KIM alkalmazott, hogy beszólhasson.
Anyád a nyugger, aki használt gyufáért baszik a Garay téren.

unionist 2011.11.08. 13:45:08

@Ulixes:
pontosan ezt gondolom. a közoktatás lényegi problémáit nem lehet belülről észrevenni.

ne viccelj már. a nevelni tudás sehogy se összefügg az óraszámmal. a hétfőn az első órán még tudsz nevelni, pénteken a huszadikon meg már nem tudsz? ez hogy van? ez nem olyan, mint a maraton futás. hogy az első kilométeren még könnyű, a huszadikon meg jön egy olyan holtpont, hogy majd összeesel. képzeld már el, ha egy szülő azt mondaná: hétfőn még olyan jól tudok bánni a gyerekekkel, de pénteken! ez egy nevetséges érv, ne haragudj. persze értem, hogy van egy fáradtsági szint, amit átlépni szinte képtelenség. de az nem heti húsz óránál van, hanem napi húsznál.

a te problémád nem attól van, hogy a heti óraszám magas. hanem valószínűleg attól, hogy az iskola nem eléggé felszerelt. a tananyag nem eléggé érdekes. a gyerekek jelentős része annak semmiféle közvetlen, gyakorlati hasznát nem látja, és még lehetne sorolni. a nevelni tudás sok mindennel összefügg, de a heti óraszámmal szerintem szinte alig.

jo.e 2011.11.08. 14:16:17

"A legmegalázóbb az, hogy a pedagógusokat úgy állítják be, mint azt az emberfajtát, aki nem dolgozza le a munkaidejét. Ez sérti az egész tanári társadalmat."
Az egész tanári társadalmat ugyanúgy sérti az az általában - fentebb írta is valaki - kb 50 éves réteg, aki képtelen megújulni, képtelen "érdekesen tanítani", képtelen 1 emailt elküldeni v. 1 jegyet rögzíteni az e-naplóba, stb.
Nincs olyan, hogy a "tanári társadalom"! Széthúzó, 1mást 1-2 plusz óráért kinyíró emberek gyülekezete van és ennek - néhol - szöges ellentéte. Egyértelmű és pontos mérési, ellenőrzési rendszerre lenne szükség amely megpróbálná kiküszöbölni a - szerintem igen mély - vezetési válságból adódó igazságtalanságokat, amik ma jellemzik az oktatást. (lásd: amit szabad Jupiternek... :) )
De ez rettenetesen nehéz feladat!
Én 1ébként azt hiszem nem feltétlenül gond pár szigorúbb szabályozás, mert 1 kicsit elszaladt a ló.

sztd 2011.11.08. 14:23:50

Csak egy két észrevétel.

Mi van, ha nem éri el a +10%-ot az országos átlaghoz képest?

Az, hogy a tehetséggondozó intézmény nincs jó kezekben. A +10% nem sok. Ingadozó teljesítmény van, így lehet, hogy +15% - +30% de azért 50-100 gyerekre vetítve ennél nagyobb ingadozás nehezen elképzelhető szerintem. Hogy milyen hajtás van a Fazekasban... :) szerintem nem annyi, hogy 10%-kal múlja valaki felül az átlagot .;)

A többi érvvel kapcsolatban még ennyi hozzáértésem sincs, szóval ahhoz nem szólnék hozzá.

Nekem olyan emlékeim vannak, hogy a fizetéseket is megdobnák 2018-ig 2-3 lépésben, elég jelentősen (a minimálbérhez kötve), kategorizálva. Ez még tart?

jo.e 2011.11.08. 14:28:11

@unionist: Ezzel nem értek 1et. Az államnak szerintem szigorúan és részletesen előírt követelményeket kell meghatároznia. Ezek után hogy nézne ki, hogy tessék itt a feladat, mindenki csinálja ahogy akarja...
+ ne haragudj meg érte, de a kifestős példa szerintem elég gyermeteg. Azé' az ilyen ad-hoc feladatokkal nem nagyon lehet kitölteni 8 évfolyam heti 4 matekóráját... Még ha az iskola az életre nevelne is :)

jo.e 2011.11.08. 14:31:18

ja, igen a tehetséggondozás... Jár érte + forrás (ill. ilyen - olyan kedvezmény) v. nem? Nem tudom, kérdezem. Ha igen, miért is ne lehetne számon kérni azt a bizonyos +10%-ot? Ha nem, akkor problémás.

unionist 2011.11.08. 15:50:16

@jo.e:
válasszuk ketté a dolgot. egyrészt vannak a reáltárgyak. ezek közül én a matematikához talán konyítok valamit. ezért önkényesen azon mesélem el a sztorit.

szerintem nincs semmiféle 8 évfolyam az általános iskolában. ezt el kellene felejteni. nagyjából 5-8 éves kor között kellene az alapvető készségeket elsajátítani. ami a matekot érinti az a számolási készség. a másik kettő az írás, és olvasási készség.

ezek után a gyerekeknek elemi matematikát kell tanítani. elemi aritmetikát, elemi logikát, elemi geometriát, elemi gráfelméletet, és naiv halmazelméletet. ezek azok a területek, amikor matekot formálisan, de nem axiomatikusan módon közelítik. tehát itt pontosan meg lehet mondani, hogy mit kell kötelezően tanítani, és mit nem kell. ez formális logikai kérdés, és nem politikai kérdés.

na most azt szerintem törvényileg nagyon necces előírni, hogyan kellene megtanítani a síkmértant. erre mondom, hogy az környezetfüggő. egy geometria tanárnak egyszerűen körbe kell néznie, és gyakorlati problémák hosszú sorát kell gyűjtenie ehhez. és a geometriával egy éven át bőven lehet foglalkozni. és szakkörön a legokosabbakkal nagyjából el lehet jutni, hogy két földrajzi hely szférikus távolságát meg tudja határozni a gömbkoordináták alapján, vagy el lehet magyarázni hogyan működik a gps. de ez a csúcs. ezt csak a legjobb matekosoknak szakkörön. na most ezek elemi problémák. nem hoffmann rózsa mondja meg, hogy mik ezek. hanem a matematikának van egy belső konstruktivista logikája.

na most irodalom, és a történelem tanításánál már nagyon sokat lehet vitatkozni, hogy mégis mi legyen kötelező. és erről alapvetően régiós szinten kell dönteni. legyen-e kötelező gárdonyitól az egri csillagok. igen, vagy nem. senki sem tartja túl jó regénynek. tegyük kötelezővé? szerintem minden magyar számára mégse kellene. de észak-magyarországon kár volna kihagyni.

egy debreceninek nem ugyanazt az irodalmat kell tanítani, mint egy a badacsonyban felnövő gyereknek. debrecenben nem hagyhatod ki a lúdas matyit. olyannyira nem, hogy ott azt betéve kellene fújni. kezdve onnan: "lúdas matyi. egy eredeti magyar rege négy levonásban." de mondjuk az őrségben lehet, hogy nem kellene kötelezővé tenni, hogy fazekast bibebiflázzák. nem volt ő akkora splíler. viszont ha a régiót vesszük alapul, akkor az a minimum, egy hajdúsági gyerek megtanulja, hogy ki is volt arrafelé az egyik legnagyobb polihisztor.

a tiszánál hülyeség kötelezővé tenni a dunánál című verset. mert a tiszáról is írtak számtalan remekművet. és nem úgy kell az irodalmat tanítani, hogy "JÓÓÓZSEF ATTILLLLA". persze lehet, hogy a ferencvárosban mégis csak így kell tanítani. ha úgy döntenek, hogy a kerület a legnagyobb költő szülöttje végtelen fontos. de nem kell ezt országosan egységessé tenni.

csak néhány dolgot. azokat, amiket a politika állami rangra emel. tehát az nyilván nem engedhető meg, hogy valahol azt mondják, hogy kölcsey nem volt akkora nagyágyú, miért is kellene tőle kötelezővé tenni bármit is. mert a himnusz állami rangra van emelve. tehát azt minden magyarnak fújni kell, ha tetszik, ha nem. aztán ha valaki csak ezt az egy versét ismeri, akkor azt ismeri. de mondjuk egy kárpátaljai, gyereknek illene kívülről tudnia a huszt című epigrammát. annak ellenére, hogy annak csak a zárósora vált híressé: "hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül." egy szatmárinak illene ismerni kölcsey szatmárcsekén írt verseit. de úgy egyébként minden magyarnak nem kell. leszámítva az állami rangra emelt himnuszt. de ez nem azt jelenti, hogy ő irodalmi értelemben műveletlen marad. mert majd tanul mást.

és szerintem nincsen azzal semmi baj, ha mondjuk egy középiskolai humán kollégiumban a különféle helyekről érkező gyerekek más-más műveltséggel érkeznek. egy humán kolis irodalom szaktanár legyen akkora spíler, hogy persze, ezeket a műveket mind ismeri. a gyerekek meg a közoktatásból hozott régiós irodalmat hozzák magukkal. majd a humán szakkoli szélesíti a látókörüket.

de általános iskolában, a közoktatás keretei között, bőven elég ha valaki ismeri a régiós kánont. és amikor kamasz lesz pont ezért lesz igénye az irodalomra. betéve tudja a lúdas matyit. de azzal olyan nagyon nem lehet csajozni, tehát akkor be kell menni a könyvtárba.

Herbert_West 2011.11.08. 16:18:21

@unionist:

Ezeket a rémes, falujából soha ki nem mozduló, és soha ki nem mozdulni akaró regionális szellemiséget honnan szedted? Illetve hányból?

Régiós kánon? Azért, mert teszem azt alföldi vagyok, nekem legyen kötelező bebiflázni egy csomó alföldi paraszti verset/mesét/novellát, akkor is, ha hegyek közé vágyó értelmiségi gyerek vagyok, aki utálja a lapályt? Mi köt egy mai szatmárit Kölcsey lokális veresihez? Mi köt egy mai alföldit Petfői szörnyűséges parasztimádatához? Mondok valamit: nem regionalitás kell, hanem temporalitás. Egy mai városi kisgyereknek, bármennyire is fáj emiatt pár bukolikus neoromantikus idióta szive, nincs sok köze a Fabulákhoz, vagy mondjuk a Pál utcai fiúkhoz, ellenben érdekli mondjuk a Harry Potter, vagy a modernebb gyerek és ifjúsági regények, filmek, sorozatok, stb garmadája. És ugyan úgy be lehet vezetni műelemző alapvonásokat, moralizáló nevelést és minden kutyafülét azokon, mint a PUFon, csak még aktuális is lesz.

2011-et írunk, az interneten értekezünk (ergo azonnali hozzáférésünk van gyakoratilag bármilyen és bármilyen nyelvű információhoz), te pedig valami 1800 előtti, elszigetelt kis parasztgazdaságokra "kidolgozott" ötlettel állsz elő.

igazi hős 2011.11.08. 16:43:38

@tea fan: Erre viszonylag friss ellenpéldám van. (Vagy épp a kivétel, nem tudhatom.)
Ahogy írtam a nagyobb fiam most kezdett a Fazekasban. Nem volt színötös (sőt!), nem járt különórákra, bár én csöpögtettem belé némi matekot és fizikát. Remekül felvételizett. (Azért én is látok pár kockát az osztályban, fiam egyik osztálytársa mondta: "a szünetben jutott időm, hogy végre ne csak az anyagot tanuljam kémiából".)

unionist 2011.11.08. 17:37:16

@Herbert_West:
ennek semmi köze a paraszti kultúrához. csak azt mondom, hogy a közoktatás kérdéseiről egy kifejezetten kulturális céllal létrejövő nagyobb önkormányzatoknak, kisebb parlamenteknek kellene dönteniük. tehát egy olyan népképviseletnek, amit alapvetően azért választottak meg, hogy a kultúrpolitikát szervezze.

meg kell nézni, hogy budapest kulturális ügyeit milyen szinten szervezi tarlós. mennyivel jobb lenne, ha lenne budapest régió. abba választanánk tagokat, akik kifejezetten kultúra szervezési céllal ülnek oda. és döntsenek ők.

ha a tiszántúlon azt mondják, hogy elég már ebből nagykalapos, bőgatyás paraszti izéből, és minek tanulni általános iskolában a lúdas matyit mikor ott van a harry potter. akkor mondják ezt. és dobják ki fazekast. semmit se tegyünk kötelezővé csak azért, mert "úgy szoktuk". hanem mérlegelni kell. de nyilván sokkal könnyebb ezt országrészenként megtenni, mint országosan.

mert eger környékén aligha fogják az egri csillagokat kidobni. úgy egyébként meg lehet, hogy ki lehetne dobni a kánonból. debrecenben valószínűleg sose dobná el a tiszántúli régiós tanács a lúdas matyit. azt is megmondom miért nem.

mert ugyan te a harry pottert kötelezővé tevőkre szavaznál. de mi van, ha egy másik csoport a jedi lovagok történetét akarná mindenki számára kötelezővé tenni, egy harmadik meg a star treket. egy negyedik a gyűrűk urát, és hadd ne soroljam. szerencsére elég gazdag a fantasy irodalom. ebből jön ki a konzerv szemlélet. értem én, amit mondasz, de ebből a sokból mégis melyiket válasszunk. és akkor lehet mondani, hogy a hajdúságban tegyük kötelezővé egy (nem átírt) hanem csak felújított lúdas matyit. moralizáljunk azon. miért is? mert ott van az a mese. mennyivel lenne jobb a star trek? de ha abban alakul ki konszenzus, akkor legyen a star trek.

csak azt mondom, hogy ha ezt államilag fogjuk eldönteni, akkor teljesen önkényesen egyébként középszerű írásművekre azt fogjuk mondani, hogy ez a kötelező irodalom. és ennek eléggé szűkkörűnek kellene lenni.

néhány állami rangra emelt műnek, és néhány a régióhoz kötődő sztorinak. tehát szó nincs arról, hogy a teljes paraszti irodalmat kell fújni. de ha a többség az alföldi régióban azt mondja, hogy petőfinél szörnyűbb irodalom kevés dolog van, akkor dobják ki. csak egy kifejezetten kulturális céllal felruházott választott tanács tegye ezt meg. és ne a pártok beszéljenek erről.

egyezzünk meg abban, hogy kölcsönösen hülyének tartjuk egymást.

SvenH. (törölt) 2011.11.08. 19:24:15

@unionist: en egyetertek veled...
a csaszari mogyorokat nyaldoso tot parasztot tanulja az aki akarja de ne kotelezzek az embert...
igaz sajnos Hoffmann meg azt is kotelezove tenne...
pl. ott van egy csomo jelenkori szerzo C S Lewis, en szivesebben azt olvasatnam a gyerekkel, mint Petofitol barmit

unionist 2011.11.08. 20:00:55

@SvenH.:
nehéz ügy ez. szóval a mandineres srácok egy jelentős része, és elég sok begyepesedett irodalmár azt tanítaná, ami az évszázados hagyományuk. szerintem van igazságuk. a herbert west nicknek meg éppen az a baja, hogy szerinte én is túl parasztosra veszem a figurát. és neki is van igaza.

na most nekem mindegy, hogy premodern, vagy posztmodern irodalom. én mindkettőben látok szépséget. szerintem a kánonról országrészenként kellene dönteni.

és így maradna a "paraszti" kultúra. de az mégis fel lenne osztva tájegységekre. tehát egy főre jutóan kevesebb lenne a kötelező. de nem szakadnánk el attól véglegesen. mert vigyázni kell a korszellemmel.

tehát ha visszatekintünk a 80-as évek pop kultúrájára, akkor szerintem az borzalmas. de az abban a korban a többség (!) számára mégsem tűnt annak. szóval könnyen lehet, hogy valamire azt mondjuk, hogy milyen jó, és utólag kiderül, hogy mégse.

na most a régiós kultúraszervezésnek azért évszázados hagyományai vannak észak, és nyugat európában. az összes történelmi régiónak saját kultúrája van. szerintem az jó, hogy az olasz, vagy a spanyol kultúra nem homogén. tehát hiába jöttek létre az egységállamok a kultúra tájegységenként eltérő maradt. és szerintem ezt azért az iskolának őrizni kellene.

szóval elég bonyolult egyensúly ez. de azért szerintem meg lehetne találni. és a másik dolog, hogy ennek a progressziónak azért van magyarországon hagyománya. csokonai is felvilágosodást akat. így bloggolt a korabeli oktatási reformról.

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt
Kies tartomány!
Íly számkivetve volt
Nálad minden tudomány?
Hát csak sertést nevelt-é
Itt a makk s haraszt?
Hát csak kanásznak termett
A somogysági paraszt?
Istenem!
Senki sem
Vette észbe,
Hogy e részbe
Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
Hogy nem mívelték?
Hány polgár búnyikká?
Hogy jóba nem nevelték!
Dudva lenne a dudvák
Közt az ananász:
Kanász marad akinek
A nevelője kanász.
Hát már, hogy
A Somogy
- ly tudatlan,
Formálatlan,
Kié a hiba?

Debrecen és Patak
Messze estenek
Ide, hol a múzsák
Nem is esmértettenek.
Ami kevés pénz bejött,
Két-három póra,
Nagyobb dologra ment el -
Borra avagy disznóra.
A szegény
Pórlegény
Vagy bodnárnak,
Vagy betyárnak,
Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
Egy szép megyének!
Hol a magyar lelkek
Megvetve heverének.
Óh, nem fáj-é a szíve
Minden magyarnak,
Hogy a magyar fiakkal
Gondolni nem akarnak?
De tán jő
Oly idő,
Melyben nékünk
A vidékünk
Új Hélikon lesz. -

Robinzon Kurzor 2011.11.08. 20:18:50

És ugyan miért kell arról valami grémiumnak dönteni, akár országosan, akár regionálisan, akár helyileg, hogy mi legyen a kötelező olvasmány _mindenkinek_?

Nem az lenne a lényeg, hogy szokjanak rá az olvasásra, mégpedig azáltal, hogy kellemes olvasmány élményeik vannak?

Miért nem lehet egy 100 könyvből álló listát összerakni, és akár évente bővíteni, hogy abból válasszon tanár és diák?

Aki Kincskereső kisködmönt akar, az olvasson azt, aki meg Ruminit, az olvasson azt.

Nem Egri csillagok VAGY Tom Sawyer, hanem ÉS, aztán tessék választani.

jo.e 2011.11.08. 21:06:00

@unionist: Nem sikerült meggyőznöd :) Megmondom őszintén szerintem ez lenne az igazi katasztrófa. 1 év geometria, meg gps ált. iskolában... - még szakkörön sem! A matematikát sem lehet úgy nézni, hogy ez van, ezek tények, nincs min vitatkozni. Ott legalább olyan fontos a módszer, a felépítmény, mint maga a végeredmény. A "belső konstruktív logikája" nem eleve elrendelt, nem csak 1 féle módon lehet eljutni a megértéséhez. A régiónkénti irodalommal, történelemmel meg a legfőbb bajom, hogy magyarok vagyunk. Nem alföldiek, meg hegyvidékiek, meg kitudja még milyen régiókra gondolsz. Ja, és ha valamelyik régió lestoppolta X.Y. -t, mint régiós hőst, akkor 1 másiknak azért még érne emlegetni. 1 költőnél pl. mi számít? Születési hely v. ahol a fő műveit alkotta v. egyéb hely. 1-2 fehér folt azért még akad a koncepción.

unionist 2011.11.08. 22:51:46

@jo.e:
éppen az állami történetírásban van az, hogy a sok népnemzet lestoppol valakit. hunyadi jános egy havasalföldi gyerek volt. szeretik őt románnak beállítani. de hunyadi valójában nem volt román, és persze nem is volt magyar, hanem ő egy vlach (vagyis oláh) volt. a romák valószínűleg nemesi címet szerzett gazdag cigánynak írnák le. és könnyen lehet, hogy ez is igazság. szóval ennek a hunyadinak ebből következően kialakult egy vegyes régiós identitása. volt egy kárpát medencei közös identitás: a _hungarus_. de az kulturális értelelmben megint csak egy tájegységi identitás. közjogi értelemben uniós. a _natio hungarica_ tagja volt minden kárpát-medencei nemes, aki a dinasztikus perszonálunió tagja volt. nem csak a magyarok.

ez a hunyadi végigharcolta a balkánt. volt három nagy csatája. egyet a fekete tengernél várnánál. aztán egyet koszovónál (amit mi rigómezőnek mondunk). és egyet belgrádnál (ami a nándorfehérvári csata). de ott nem a kizárólag magyarok győztek. a katonák a földrajzi egységeket védték. és ha ez több nemzetiséget is éritett, akkor azok összeálltak. belgrádnál a hadsereg fele szerb volt. mivel olyan nagyon a szerbek se akarták, hogy mehemed elfoglalja belgrádot. szóval hunyadi számtalan európai történelmi régiót befolyásolt. és nyilván mindegyik lestoppolhatja.

a jelenlegi népnemzeti történetírás az, ami ezekből emberekből kizárólagos nemzeti hőst csinál. ha történelmi régiókról beszélnénk, akkor ez nem fordulhatna elő.

na most persze értem, hogy irodalmi nyelvről is kell beszélni. itt meg az a probléma, hogy a magyar irodalomból mégis milyen műveket válogassunk. mondjuk a nemrég elhunyt szabó magdát tanítsuk? most könnyen lehet, hogy a debrecenben úgy döntene a kultúrális nagytanács, hogy mégis csak kellene. hiszen szorosan kötődött a városhoz. de pécshez, szegedhez, észak-magyarországhoz (egerhez, miskolckhoz) meg más kötődött. vagy budapesthez, vagy a balatonhoz, vagy a kisalföldhöz.

ha a pólusvárosokban összeülne egy-egy kulturális nagytanács, és a régiók kulturális autonómiát kapnának, akkor sokkal egyszerűbb lenne ez az egész. minden régió eldönthetné, hogy milyen egyetemet akar. aztán van ahol úgy döntenének, hogy el kell bocsátani tízezer embert, mert minek oda az a sok léhűtő a régió egyetemén. és ez lehet jó döntés is, ha tényleg csak léhűtők. de a másik meg dönthet úgy, hogy ők éppen, hogy többletforrást biztosítanak az egyetemüknek. majd a régió parlamentje, és a tartományi kormány eldönti.

milyen legyen a színház? nem tudunk megegyezni abban, hogy ki vezesse "A" nemzet színházát. ha moszkvának jó a "bolsoj tyiatr", akkor budapestnek miért nem elég, hogy van egy nagyszínháza. aztán tegye világhíressé, mint moszkva. tehát nem kell "A" nemzet színháza. mert onnantól kezdve őrült vita kezdődik, hogy nehogy már egy zsidó legyen, meleg legyen. de akárkit választanánk meg, ha "a" nemzetről van szó, akkor kulturálisan rögtön széthúz mindenki.

kisebb egységekből raknánk össze a kárpát medencei kultúrkört a szomszédos nemzetiségekkel, akkor mindjárt nem volna vita. de ebből a régióból is ki lehet lépni. lukács laci nyilván úgy írja a tankcsapda számokat, hogy attól egy lengyel rocker is beinduljon.

szóval a közoktatásban 21 éve nem tudnak megegyezni a pártok. na most ha kulturális önkormányzatok alakulnának, akkor ezek a kisebb tartományi parlament, és a kifejezetten kulturális feladatokkal felruházott tartományi kormányok felelősebben döntenének, mint a pártok.

unionist 2011.11.08. 22:51:46

@jo.e:
éppen az állami történetírásban van az, hogy a sok népnemzet lestoppol valakit. hunyadi jános egy havasalföldi gyerek volt. szeretik őt románnak beállítani. de hunyadi valójában nem volt román, és persze nem is volt magyar, hanem ő egy vlach (vagyis oláh) volt. a romák valószínűleg nemesi címet szerzett gazdag cigánynak írnák le. és könnyen lehet, hogy ez is igazság. szóval ennek a hunyadinak ebből következően kialakult egy vegyes régiós identitása. volt egy kárpát medencei közös identitás: a _hungarus_. de az kulturális értelelmben megint csak egy tájegységi identitás. közjogi értelemben uniós. a _natio hungarica_ tagja volt minden kárpát-medencei nemes, aki a dinasztikus perszonálunió tagja volt. nem csak a magyarok.

ez a hunyadi végigharcolta a balkánt. volt három nagy csatája. egyet a fekete tengernél várnánál. aztán egyet koszovónál (amit mi rigómezőnek mondunk). és egyet belgrádnál (ami a nándorfehérvári csata). de ott nem a kizárólag magyarok győztek. a katonák a földrajzi egységeket védték. és ha ez több nemzetiséget is éritett, akkor azok összeálltak. belgrádnál a hadsereg fele szerb volt. mivel olyan nagyon a szerbek se akarták, hogy mehemed elfoglalja belgrádot. szóval hunyadi számtalan európai történelmi régiót befolyásolt. és nyilván mindegyik lestoppolhatja.

a jelenlegi népnemzeti történetírás az, ami ezekből emberekből kizárólagos nemzeti hőst csinál. ha történelmi régiókról beszélnénk, akkor ez nem fordulhatna elő.

na most persze értem, hogy irodalmi nyelvről is kell beszélni. itt meg az a probléma, hogy a magyar irodalomból mégis milyen műveket válogassunk. mondjuk a nemrég elhunyt szabó magdát tanítsuk? most könnyen lehet, hogy a debrecenben úgy döntene a kultúrális nagytanács, hogy mégis csak kellene. hiszen szorosan kötődött a városhoz. de pécshez, szegedhez, észak-magyarországhoz (egerhez, miskolckhoz) meg más kötődött. vagy budapesthez, vagy a balatonhoz, vagy a kisalföldhöz.

ha a pólusvárosokban összeülne egy-egy kulturális nagytanács, és a régiók kulturális autonómiát kapnának, akkor sokkal egyszerűbb lenne ez az egész. minden régió eldönthetné, hogy milyen egyetemet akar. aztán van ahol úgy döntenének, hogy el kell bocsátani tízezer embert, mert minek oda az a sok léhűtő a régió egyetemén. és ez lehet jó döntés is, ha tényleg csak léhűtők. de a másik meg dönthet úgy, hogy ők éppen, hogy többletforrást biztosítanak az egyetemüknek. majd a régió parlamentje, és a tartományi kormány eldönti.

milyen legyen a színház? nem tudunk megegyezni abban, hogy ki vezesse "A" nemzet színházát. ha moszkvának jó a "bolsoj tyiatr", akkor budapestnek miért nem elég, hogy van egy nagyszínháza. aztán tegye világhíressé, mint moszkva. tehát nem kell "A" nemzet színháza. mert onnantól kezdve őrült vita kezdődik, hogy nehogy már egy zsidó legyen, meleg legyen. de akárkit választanánk meg, ha "a" nemzetről van szó, akkor kulturálisan rögtön széthúz mindenki.

kisebb egységekből raknánk össze a kárpát medencei kultúrkört a szomszédos nemzetiségekkel, akkor mindjárt nem volna vita. de ebből a régióból is ki lehet lépni. lukács laci nyilván úgy írja a tankcsapda számokat, hogy attól egy lengyel rocker is beinduljon.

szóval a közoktatásban 21 éve nem tudnak megegyezni a pártok. na most ha kulturális önkormányzatok alakulnának, akkor ezek a kisebb tartományi parlament, és a kifejezetten kulturális feladatokkal felruházott tartományi kormányok felelősebben döntenének, mint a pártok.

unionist 2011.11.08. 23:06:33

@Robinzon Kurzor:
oké, de ezt a 100-as listát is össze kell állítani. és ha valaki pont a 101-eket szeretné tanítani, akkor mi legyen. szóval egy ilyen listát országosan szinte lehetetlen összeállítani. kisebb egységek kellenek. és akkor lehet érvelni, hogy a szomszéd régióban nagy sikerrel tanítják ruminit. mi miért nem tanítjuk. és egy régiós tanács könnyebben dönthet úgy, hogy persze, tanítsuk.

szóval itt az egyik véglet hoffmann rózsa. aki azt mondja, hogy mindent megszab az állam. és nagyjából mindent önkényesen mondanak meg. a másik meg a korábbi kormányzatok. akik elengedték a gyeplőt. az közoktatást esetén nem lehet ezt megtenni. mert az közoktatás úgy működik, hogy elsősorban a kötelezőre kell koncentrálni. tehát az általános iskola nagyon is igényli, hogy mondják meg nekik, hogy mit tanítsanak.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2011.11.08. 23:42:37

@Cinnouse: Sajnálom, hogy erre senki nem reagált

de jellemző

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.11.09. 02:44:04

@nemini teneri:

annyit, hogy én nagyon sajnálom malacot. lelkes volt, biztosan emlékszik, aki emlékszik, hogy a nagy győzelemre beb ... pezsgőzött is, most meg rezignált lett a nikje vége.

Link Elеk 2011.11.09. 07:33:25

@Ringlósztár: Fura emlékeid lehetnek Édesanyádról, ha állandóan az utcán való baszást emlegeted az anyákkal kapcsolatban. Nem haragszom ám rád, egy ilyen szomrú gyerekkor beárnyékolja ám az ember lelkivilágát.

Robinzon Kurzor 2011.11.09. 11:40:36

@unionist: "oké, de ezt a 100-as listát is össze kell állítani. és ha valaki pont a 101-eket szeretné tanítani, akkor mi legyen."

Hát, akkor mondjuk, de tényleg egyrészt note bene, másrészt horribile dictu, akkor taníthassa a 101-iket is, ami nincs a listán.

Ha nem lehet rábízni a pedagógusra egy ilyen döntést, akkor azzal az oktatási rendszer amúgy sem ér semmit.
Ha rá lehet, de nem merünk, akkor csak az oktatáspolitika szar.
Viszont utóbbi egyenesen vezet az előbbihez.

Alfőmérnök 2011.11.09. 21:07:03

Kezdem sajnálni ezt a nőt:
" Az oktatási államtitkár arra, az elsőként a Hír24 hírportálon megjelent hírre reagált, amely szerint a közoktatási torvényhez tartozik egy 40 oldalas háttéranyag, amit a kormány – a koncepcióval ellentétben – nem hozott nyilvánosságra. A dokumentum többek között többezres pedagógus-elbocsátásokat, iskolabezárásokat, 73 milliárdos forráskivonást, valamint a tanárok munkaterhének további növekedését tartalmazza.

Bár Hoffmann Rózsa tagadta, hogy tudott volna a háttéranyag létezéséről, az már alapból is gyanús volt, hogy a számítások elvégzéséhez a készítők az oktatási államtitkárság által rendelkezésükre bocsátott adatokat és statisztikákat használták.

Most pedig bebizonyosodott, hogy az államtitkár asszony tudott az anyagról, ugyanis a kormányelőterjesztésre szánt javaslat – amit november 3-án tárgyalt az Országgyűlés oktatási bizottsága is – tartalmazza a 40 oldalas dokumentumot. Ezen pedig – ahogy az az előterjesztő esetében szokás – szerepel Hoffmann Rózsa aláírása is."
tenytar.hu/hantameter/nem_tudott_hoffmann_rozsa_kozoktatasi_koncepciohoz_tartozo_hatteranyagrol

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.11.09. 21:09:54

@Alfőmérnök:

ha csak másod-sokadkézből is de tudom, hogy hoffmann nem rossz szándékú.

úristen, megvédek egy kormánytagot, kövezzetek meg.

Alfőmérnök 2011.11.09. 21:25:05

@mavo: Azt én sem gondolom, hogy nem jószándékú.
De amennyire meg tudom ítélni, ha ez a törvénytervezet megvalósul, az katasztrófális lesz. Én még nem olvastam, de akik olvasták, azoktól még nem sok jót hallottam róla. (Nyilván mind Popkorni és Horn Gábor emberei.)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.11.09. 21:48:29

@Alfőmérnök:

nem tudom.

pokol, kikövezve. magyar bólint sem akart rosszat, ahogy így a fotelből én látom.

Alfőmérnök 2011.11.09. 22:01:06

@mavo: Lehet, hoyg jót akart, kérdés, hogy kinek. De nem ez is a lényeg.
Hoffmann alapkoncepciójával nem volt baj (tehát, hogy - az eddigiek ellensúlyozásaképpen - egy "értékközpontúbb", kevésbé individualita, tekintélyelvűbb, konzervatívabb oktatáspolitikát csinálni), csakhogy 1. ezt sem jó doktriner módon csinálni, 2. valószínűleg leszóltak, hogy hát gyerekek, bocsika, erre, amit akartok, mégsincs pénz, találjatok ki valami mást.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.11.09. 23:26:33

@Alfőmérnök:

"értékközpontúbb"

eleve nekünk libsiknek nincsenek értékeink (hóóóóógyis nézne az ki!!!!), ugye ez az alapfelvetés, de ha vannak, akkor bassza meg a bárki a középfokú biszbaszát.

Alfőmérnök 2011.11.09. 23:31:27

@mavo: Talán lehet, hogy azért tettem idézőjelbe, mert nem értek maradéktalaunl egyet ezzel a fogalomhasználattal? Bbjnicknek is pofájába szoktam vágni, hogy hülyeség: nyilvánvalóan a libik meg a szocik is bizonyos értelemben értékközpontúak. Csak mást tartanak értéknek, mint mondjuk a konzervek.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.11.10. 05:44:56

@Alfőmérnök:

jó, csak tudod amíg én megelégszem már azzal is, ha ezek az erkölcs fároszok elfogadnák (egyenlő nem hörögve elutasít) értéknek az én értékeimet, addig ők (ha csak rajtuk múlna) köteleznének, hogy nekem is ő értékük legyen az értékem. és nem értik, ebben nekem mi a nem is olyan jó.

Alfőmérnök 2011.11.10. 10:05:23

@mavo: A rendszerváltás hajnalán valószínűleg a többségük értette volna, hogy mi nem tetszik neked ebbe, és talán egyet is értett volna veled. Csak ugye közben:
- eltelt 20 év, ami nem hozta be, amit vártak, így úgy gondolják, hogy a (lib) dem MAGA (tehát nem az itthoni változata) az, ami az itthoni válság oka
- a nyugati (lib) dem, ami példa lehetne, is a válság tüneteit mutatja (bár valószínű, hogy akik az előző okokból tartják a liberalizmust minden rossz okának, azok, ha nyugati demokráciában élnének, nem tiltakoznának "a rendszer" ellen)
- azért ez elméletben sem ilyen egyszerű. Számos kritika megfogalmazható ezzel szemben, most így hirtelen ezt találtam (vitatható, de nem teljesen hülyeség):
konzervatorium.blog.hu/2010/11/08/liberalis_zsarnoksag_vagy_hegemonia

Aztán persze vannak sima jellemgyenge emberek is, akik csak úgy tudják elképzelni a társadalmat, hogy mindenki azt az értékrendet vallja, mint ők. Ezek csak egyszerűen szar emberek, eltűnni soha nem fognak, meg kell tanulni együttélni velük.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.11.10. 10:26:47

@Alfőmérnök:

igen, valahogy a magyar konzervatívoknak mindig is alapvető problémájuk volt, hogy a libsik azzal terrorizálják őket, hogy nem kötelező mindenkinek konzervatívnak lennie, ami azért valljuk meg őszintén, ha másra nem is, de a kiskorúakra mindenképpen káros.

a libsik egyébként sok mindennel terrorizálnak még. például a libsik buzivá, drogossá és pedofillá akarnak terrorizálni mindenkit, még szerencse, hogy konzervatív felebarátaink úton-útfélen megállnak, és rámutatnak, hogy terror van.

a terror kellős közepén amúgy boldog-boldogtalan visítozhat, hogy liberálterror, különös módon a boldog és szabad régi aranykorban meg dutyi járt a felségsértésért, de hát ki vagyok én, hogy az ilyen pöttynyi hibákon rugdalózom.

Alfőmérnök 2011.11.10. 11:07:50

@mavo: Talán az értelmesebbek úgy gondolják, hogy a libsik a terrornak, a kényszernek nem olyan közvetlen formáját művelik, mint mondjuk egy vallatáson a komcsik, hanem kifinomultabb módon, eszközökkel terrorizálnak.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.11.11. 02:32:05

@Alfőmérnök:

aha, értem. illetve nem értem, de olyan hótt mindegy. aki szerint van libsiterror, és az valóban összevethető az ávós módszerekkel, annak mi a kurva anyámat akarok elmagyarázni?

abszolút mellékszál, nem neked szól, nem is igazán tudom kinek, hogy annó nemzeti szocialista barátaink is a mindent átható zsidóterrort kiküszöbölendő álltak neki a nagy tervnek. és te, szóhoz sem jutok. a zsidóuralom kellős közepén összejött nekik. na jó, csak majdnem, mert elbaszták a zsidóösszeesküvés miatt.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.11.11. 02:34:56

@Alfőmérnök:

mondjuk tényleg van valami végtelenül kifinomult abban a libsiterrorban, amelyikben létezik magyar hírlap meg echo tévé.

kéne is rendezni már egy tüntit, hogy cenzúrabazmeg.

Ringlósztár 2011.11.11. 10:02:35

@Link Elеk:
Hát, ez elég gyenge.
Mind stílusában, mind tartalmában.

Link Elеk 2011.11.12. 10:09:06

@Ringlósztár: nem is nagyon szeretném egy magadfajta koszos büdös proli elismerését kivívni, szégyen lenne

Link Elek 2011.11.12. 12:04:13

minden fideszes orult, vagy csak azok akikkel en talalkoztam eddig?

Link Elek 2011.11.12. 12:12:09

@Ringlósztár:
az altalam szemelyesen ismert osszes fideszes politikus havi 10milliokat "kap"
ti meg fizetitek.

az a lenyeg balfasz, hogy a jo oldalon kell allni amikor hullik a penzeso.

kedvezményes diák · http://ingyenesonlinejatekok.wordpress.com 2011.12.02. 17:10:48

így tovább! Marha jó a kormány! csak rombolni tudnak, mint az elödei!
süti beállítások módosítása