Kommentszűrés
’11 jún
17
18:01

Vállalhatatlan büntetőeljárási javaslatok

Írta: Redakció

  „A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő. (...) A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga.” (A hatályos Alkotmány, 57. § (1)(2)(3) szakasza)

„A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez.” (Az új Alaptörvény Szabadság és felelősség című fejezete, XXVIII. cikkely (3) szakasza)

  „A 48 órás korlátozás nem hétköznapi emberekre vonatkozna, hanem a kiemelt ügyek terheltjeire, például közéleti emberekre, pénzmosókra.” (Balsai István)

   

  Volt, hogy egyetértettünk a TASZ-szal, volt, hogy nem. Most teljes mértékben igen: „A személyi szabadságtól megfosztás bírói kontrolljának gyengítése, a védelemhez való jog korlátozása, a tanú poligráfra küldése nem lehet a hatékonyság eszköze a XXI. századi Európában”. Nem tudunk se mást, se többet elmondani erről az egész ügyről, mint ami a jogvédő társaság részletes elemzésében áll, így teljes egészében idézzük azt. A TASZ véleménye a büntetőeljárási javaslatokról:

  Balsai István volt igazságügyminiszter, volt ügyvéd, parlamenti képviselő 2011. június 14-én, amikor nyilvánossá és szinte biztossá vált, hogy hamarosan a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja lesz, aláírásával hitelesítette, hogy sem az Alkotmányt, sem az Alaptörvényt, sem a Magyarország által ratifikált  nemzetközi egyezményeket nem tartja iránymutatónak jogalkotói munkássága során.

  A törvényjavaslat célja a hatékony, gyors, az igazság szolgáltatására törekvő jogrendszer felépítése, a közbizalom fenntartása, a kiemelt ügyek hatékony és belátható időben lezárható jogszerű elbírálása. A módosítást az indoklás szerint az tette szükségessé, hogy a hazai eljárásjogi rendszer több évtizedes alkalmazása során olyan szakmai és gyakorlati hiányosságok mutatkoztak, melyek korrekciója halaszthatatlan.

  A javaslat indokolása ennél konkrétabb érveléssel, bűnügyi, büntetőljárási statisztikai adatokkal nem is terheli az érdeklődőket. Az azért említésre méltó, hogy bár hazánkban valóban több évtizede van eljárásjogi rendszer, de a büntetőeljárást tekintve a jelenlegi kereteket az 1998-ban elfogadott új büntetőeljárási törvény határozza meg, melyet már 2003. július 1-i hatályba lépése előtt háromszor jelentősen módosítottak. Ez a folyamat azóta is rendületlenül tart, 2003 óta kb. harminc alkalommal talált okot korrekcióra a jogalkotó.

  A 2011. június 14-én beterjesztett javaslat másnap hajnali általános vitáján már csak négy parlamenti képviselő volt jelen. A módosítás szükségessége melletti fő érv az eljárások gyorsítása, különös tekintettel a kiemelt ügyekké nyilvánított esetekben, de a javaslat valójában alig tartalmaz olyan elemet, mely ténylegesen ezt a célt szolgálná. A gyorsítónak nevezett technikák többsége a jelenleg hatályos törvényben is megtalálható, pl. a leterhelt bíróságoktól kevésbé forgalmas bíróság átvehet ügyeket, csak éppen jelenleg – helyesen - az ügyészségnek nincs beleszólása abba, hogy hol hozzanak ítéletet. A külföldön tartózkodó, vagy bármely más vádlott, ha nem akar elmenni a tárgyalásra, és ezt írásban jelzi, akkor nélküle is lefolytatható az eljárás, az ismeretlen helyen lévő vádlott távollétében, pedig régóta be lehet fejezni az ügyeket. A tárgyalásról lemondás (ez nevezhető jogi értelemben vett vádalkunak) intézménye is évek óta ismert, csak az ügyészek nem szeretik, mivel keveslik a törvényben előirányzott büntetéseket. Azzal, hogy az ügyészek számára vonzóbbá teszik ezt a lehetőséget a büntetés mértékének – nem mellesleg a büntető törvénykönyvvel ellentétes – megemelésével, nem teszik népszerűbbé az egyszerűsített és gyorsabb megoldást, mivel így a vádlottak fogják elutasítani a bizonytalan üzletet.

  Az sem gyorsítja az eljárást, hogy a nyomozási bírót erőteljesen figyelmeztetik arra, hogy az előzetes letartóztatásról hozott határozatban ne kössön túl sok mindent a terhelt orrára, mert ha valaki tisztában van azzal, hogy pontosan mivel gyanúsítják, akkor veszélyezteti a rendőrség és az ügyészség speciális nyomozástaktikai érdekeit. Ez egyébként burkoltan azt is jelenti, hogy Magyarországon egy bűncselekmény elkövetésével meggyanúsított személynek nincs joga pontosan tudni, hogy mi miatt indult ellene eljárás, és azt milyen bizonyítékok támasztják alá, azaz legalábbis a nyomozás befejezéséig nincs joga a tisztességes eljáráshoz.

  Végképp nem a gyorsaságot szolgálja 120 órás őrizet lehetőségének bevezetése, a védőtől való eltiltás az első 48 órában és a tanú poligráfos vizsgálata a kiemelt jelentőségűnek tartott ügyekben.

  A kiemelt jelentőségű ügyek között helyet kaptak vétségek, és több, egyébként nem kiemelt tárgyi súlyú cselekmény, mely 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ilyen büntetési tétel, és büntetlen előélet esetén letöltendő szabadságvesztés kiszabása ritka, éppen ezért jellemzően előzetes letartóztatást sem szokás elrendelni. A törvényjavaslat elfogadása esetén azonban mostantól lehet majd 5 napig őrizni az ilyen terhelteket is.

  A törvényjavaslat szerint kiemelt jelentőségű ügyek a vezető beosztásban lévő által elkövetett vesztegetés (2-8 illetve 5-10 év), a vesztegetés feljelentésének elmulasztása (0–3 év), a befolyással üzérkedés (0-2, 0-3, 1-5, 2-8 év), ha az elkövetéssel képviselő, állami vezető, költségvetési vagy közigazgatási szerv vezető beosztású dolgozója gyanúsítható, illetve a hivatali visszaélés minden esete (3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény). Ezen kívül kiemelt jelentőségű ügy a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése és az adócsalások (utóbbi cselekményekben a NAV nyomoz), és minden 50 millió forint feletti értékre elkövetett vagyon elleni bűncselekmény.

  Az őrizet időtartamának felemelésére a javaslat semmilyen magyarázatot nem ad. Magyarországon az őrizet hagyományosan 72 óráig tarthat, eddig lehet valakit bírói döntés nélkül fogva tartani. Vitathatatlan, hogy 1990 és 1995 között 120 óra lehetett az őrizet, de amiatt kellett visszaállítani a rövidebb határidőt, mert a Magyarországon 1992. november 5. óta hatályos emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény azt a kötelezettséget rótta a törvényhozásra és jogalkalmazásra, hogy a hazai jog összhangban legyen az Európai Emberi Jogi Bizottságnak és Bíróságnak az Egyezmény rendelkezéseit alkalmazó és értelmező gyakorlatával. Az Egyezmény 5. cikkének 3. pontja kimondja, hogy az őrizetbe vett személyt haladéktalanul bíró elé kell állítani. Hasonló rendelkezést tartalmaz a Magyarországon szintén kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 9. cikkének 3. pontja. Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletei szerint a terhelt bírósági határozat nélküli fogvatartásának öt napos időtartama ellenkezik a haladéktalan bíró elé állítás követelményével.

  Ha a 120 órás őrizet korábban ellentétes volt a fenti egyezményekkel, akkor 2011-ben is ellentétes, mivel az ezzel kapcsolatos értelmezés nem változott. A 120 órás őrizet bevezetése semmilyen hasznot nem hozna, de annyit biztosan el lehetne vele érni, hogy akik emiatt az Emberi Jogi Bírósághoz fordulnának, nyernének, és a Magyar Államot kártérítésre köteleznék. Ennél is aggasztóbb, hogy a személyes szabadságtól megfosztás bírói kontrolljának lazítása azt a látszatot kelti, hogy a hosszabb fogvatartás lehetőségével nyomást akarnak gyakorolni azokra a gyanúsítottakra, akik nem működnek együtt a rendőrség és az ügyészség (valamint a NAV) által elvárt mértékben.

  Ugyanezt sugallja az, a jogállamiság látszatát is nélkülöző javaslat, hogy a fogva lévő személyt 48 órára elszigetelnék a védőjétől. A büntetőeljárási törvény alapvető rendelkezése, hogy a terhelt védelmét az eljárás bármely szakaszában védő is elláthatja. Az Alkotmány szerint a büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. Az Alaptörvény szerint is a büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. A javaslat szerint viszont az őrizetbe vett gyanúsított az első 48 órában nem találkozhat a védőjével, és ha az első kihallgatásra az őrizet első 48 órájában kerül sor, akkor azon a védő nem lehet jelen. Új szabály az is, hogy a gyanúsítottat az első 72 órában kell kihallgatni.  Ez azért új, mert a Be. általános szabályai szerint a fogva lévő terheltet 24 órán belül kell kihallgatni. Mi lehet az indok arra, hogy a kiemelt ügyekben nem kell ennyire sietni, és további két napot hagynak az első jegyzőkönyv felvételére? A javaslat adós maradt ennek a magyarázatával, mint ahogyan azzal is, hogy mi az oka a védő alkotmánysértő távoltartásának, és vajon mi indokolhatja a védelemhez való alkotmányos jog semmibe vételét?

  A tanú vallomásának poligráfos vizsgálata szintén csak a nyomásgyakorlás eszköztárát szélesítheti, mivel egyébként még a terhelt sem vethető alá ilyen eljárásnak beleegyezése nélkül. A magyar bírói gyakorlat nem tekinti fajsúlyos bizonyítéknak a poligráf eredményét, de tanú esetében ez a módszer további kérdéseket vet fel: ha jelez a poligráf, akkor hamis tanúzás miatt eljárást indítanak? Önkéntes alapon eddig is poligráfoztak tanúkat, a TASZ álláspontja szerint ezen nincs ok változtatni.

  Minderről a javaslat indokolása ennyit mond: indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait annak érdekében, hogy az ilyen ügyek a lehető leghatékonyabb módon és ésszerű határidőn belül kerüljenek kivizsgálásra és elbírálásra.

  A személyi szabadságtól megfosztás bírói kontrolljának gyengítése, a védelemhez való jog korlátozása, a tanú poligráfra küldése nem lehet a hatékonyság eszköze a XXI. századi Európában.

  Sajtóhírek szerint Cser-Palkovics András fideszes bizottsági alelnök szerint arra hajlandók a kormánypártok, hogy az ügyvéd nélküli kihallgatásra előírt 48 órából engedjenek, de a védőtől való elzárást szükségesnek tartják, mivel "ha nincsenek ilyen korlátozó szabályok, az első pillanattól az eljárás lassítása lesz a cél". Szerintük nem korlátozza a védelemhez való jogot a védő kizárása az első 48 órában, mivel a kihallgatáson amúgy sem köteles jelen lenni. Ebből az derül ki, hogy az előterjesztők a védőt tartják a hatékonyság és gyorsaság legfőbb kerékkötőjének, és lassításnak azt tekintik, amikor valaki nem tesz gyorsan, lehetőleg 48 órán belül feltáró beismerő vallomást. És az is kiderül, hogy van olyan törvényhozó, aki nincs tisztában a ’nem vagy köteles csinálni valamit’ és a ’nem csinálhatsz valamit’ kijelentések közötti különbséggel. A TASZ álláspontja szerint ideje lenne szakítani azzal a régen elavult nézettel, mely szerint a beismerő vallomás a bizonyítékok királynője, és a terhelő tanúvallomásnak is le kellene kerülnie dobogós helyéről. A nyomozás feladata nem a beismerő vallomás kicsikarása, hanem a bizonyítékok összegyűjtése, amik akkor a legmeggyőzőbbek, ha beismerő vallomások nélkül is megállják a helyüket. Ez lenne garancia arra, hogy valóban igazságot tud szolgáltatni az igazságszolgáltatás.

  A TASZ álláspontja szerint a törvényjavaslat számos pontja alkotmányellenes, és hatályos nemzetközi szerződésekbe ütközik, ezért a törvényjavaslat haladéktalan visszavonását kéri az előterjesztőtől.

Címkék: jog demokrácia jogállam védelem védő büntetőeljárás tasz

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr832992874

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Rákosi-szindróma 2011.06.20. 18:48:10

p { margin-bottom: 0.21cm; }Huszonnégy óra. Védő nélkül. Meg százhúsz előzetesben. Mindez az ügyészség javaslata alapján. A kiemelt bűnügyekben.   Kiemelt bűnügyeknek kívánja minősíteni Orbán Viktor néhány párttársa azokat az ügyelet, amelyekben ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Steve the Great 2011.06.17. 18:25:04

Még egy tétel kimaradt, ami szintén elég érdekesnek tűnik: A módosításokat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Ez így bevett szokásnak számít?

Kosinva 2011.06.17. 18:33:34

@Steve the Great: Szerinted? A visszamenőleges törvények után ezen már meg se lepődök. Bár nem akarom megbántani kedves pártvezetésemet, de a 2/3 megártott nekik vagy valakik fent arra játszanak, hogy 2014-re az egész ország köpdösse a Fideszt, mint 2010-ben az MSZP-t.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.17. 20:30:31

szerintem az irány jó. csak kicsit keveset markol. mi a kurvaanyjának védő gyurcsány mellé. és tárgyalás? ítélet kell!

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2011.06.17. 20:44:58

cser-palkovics ma bejelentette; a fidesz meghallgatta és meghallotta a javaslatokat. csak egy napig nem találkozhat a védőjével a vádlott. :D ez csúcs!

az sem jelez semmit, hogy bánátitól morvaiig vállalhatatlanok a módosítások. kész.

Robinzon Kurzor 2011.06.17. 20:56:28

@vero: Ebből is csak az fog lejönni nekik, hogy bár ők"meghallgatták és meghallották", ez hiba volt, mert lám, senki gyújtott örömtüzeket, pedig ők most milyen rendik voltak.

labirintus1 2011.06.17. 21:14:17

Egy friss belgiumi hír: www.deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/news/110617_Suspects_solicitor

Röviden annyi a történet, hogy egy fiatalkorú tévesenen elítélt török fiú pert nyert a belga állam ellen, mert az akkori szabályok szerint csak akkor kapott ügyvédet, mikor a vizsgálóbíró hivatalosan őrizetbe vette. Megállapították, hogy a szabályozás rossz és első pillanattól jár az ügyvéd.

A lényeg azonban itt van: "All EU countries are obliged to take account of the ruling and if necessary adapt their rules and procedures."

Tehát a magyar kormány hepciáskodhat, de végül kénytelen lesz visszatáncolni a középkorból a mába, mert a zsé azért továbbra is a művelt Nyugatról jön. A többi meg porhintés az erre fogékonyaknak.

Vidéki 2011.06.17. 21:52:40

Traven írta csaknem száz éve:

„Egy indián kovács (Mexikóban) olyan ügyes, hogy egy ötperces munkát képes egy napig elhúzni.”

Valami hasonlót figyelhettünk meg a primitív „Tocsik üggyel” kapcsolatban. A per több, mint 10 évig tartott és egy egész szobát megtöltő, hatalmas tömegű perirat keletkezett. Végül Horatius szavaival:

„Vajúdtak a hegyek, de csak egy nevetséges kis egér született.”

Az USA-ban nemrégiben zajlott a Madoff per, szintén az intellektuális bűnözés kategóriájában.

Madoff az USA-ban pilótajátékhoz hasonló tőzsdei műveleteket folytatott két évtizeden keresztül és hatalmas 170 milliárd dolláros kárt okozott.

Ezt úgy tehette meg, hogy sikerült a tőzsdefelügyeletet is elaltatni (talán a korrumpálás módszerével?)

Mire kiderült 170 milliárd dollár keletkezett.

Az USA igazságszolgáltatása az ügy súlyához és bonyolultságához képest .(és a magyarországi gyakorlathoz képest is) fénysebességgel dolgozott.

Madoffot (nem a tőzsdefelügyeletet) egy éven belül életfogytiglanra ítélték.

Pedig ott is demokrácia és jogállam létezik.

A szerzö (Redakció) és a TASZ alkotmányellenesség súlyos vádját fogalmazza meg az ügymenet gyorsítását célzó javaslattal szemben.

Arra viszont nem gondolnak, hogy az intellektuális bűnözéssel kapcsolatos "jogszolgáltatás" irracionális lassúsága aláássa magát a jogbiztonságot.

A természetnek, aminek részei vagyunk, fontos paramétere az idő, a negyedi dimenzió.

Ha egy döntés időigénye tart a végtelen felé, hatékonysága tart a nulla felé!

labirintus1 2011.06.17. 21:59:26

@Vidéki: Te komolyan azt gondolod, hogy pl. a Kulcsár ügy azért tart közel 10 éve, mert Kulcsár olyan baromire intellektuális bűnöző a maga 8 általánosával? És még véletlenül sem azért mert mindkét politikai oldalnak sokkal kényelmesebb így?

Biztos rémesen felgyorsítja majd annak az évi kb. 200 hivatali vesztegetésnek a tárgyalását, ha Kovács Amál ügyintézőt a rettenetesen súlyos vesztegetési ügyben, ahol akár 2 tábla Boci csoki is gazdát cserélt, nem hagyják majd 48 óráig találkozni az ügyvédjével.

De mint írtam, a kormány ötletviharának a 99% nettó hülyeség és ha más nem, akkor a pénz majd megláttatja ezt velük.

Vidéki 2011.06.17. 22:44:27

@labirintus1:

Van "Független Bíróság" az ítélkezik, nem a "politikai oldalak".

Mindenesetre olyan fejlett országok, mint például az USA gyakorlata is bizonyítja, hogy nem szükségszerű a jogszolgáltatás mérhetetlen lassúsága a nagy kárt okozó intellektuális bűnözés területén.

Félreviszi az éneket, amikor igyekszik az egészet bagatellizálni, leragadva "a 2 tábla Boci csoki is gazdát cserél" témánál.

vizipipa 2011.06.17. 23:04:12

Nem Balsai mellett, de.

A mai egyre összetettebb viszonyok mellett előre láthatóan nőni fog a Tocsik/Postabank/K&H típusú ügyek száma, ahol több tízezer oldalt hord össze a vádhatóság több év alatt. A védelem pedig eljárásjogi értelmezéseken lovagolva húzza az ügyet a végtelenségig. Ez zsákutca! A sztárügyvédeknek persze remek biznisz.

Nem tudom ki mikor jön rá, de ezen változtatni kell! Tessék jönni a jobbnál-jobb megoldási javaslatokkal.

Vagy a jelenlegi helyzet pont jó?

Lew Archer 2011.06.18. 07:13:37

Kinek van módja, lehetősége arra, hogy amennyiben büntetőeljárás alá vonják, azonnal tudjon ügyvédet hívni, aki azonnal rendelkezésre is áll?
Egyszerű a válasz: aki készül arra, hogy büntetőeljárás alá fogják vonni, és meg is finanszírozza az ügyvédi készenlétet.
Bámulatos, hogy ki mindenkinek az érdekeit nem téveszti szem elől az értelmiség. Csakhogy a sorok közé bújtatott "veled is megtörténhet" hivatkozás nem cseng túl hitelesen.

Zetek 2011.06.18. 07:30:54

@labirintus1: Kedves Hátrányos Helyzetű Milyen zsé jön nyugatról? Vedd már észre nem jön Európa felszabadítani! A Redakció pedig pihenjen amíg a Galamus még létezik. Nagy különbség nincs a kettő között.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.18. 07:51:06

@Lew Archer:
ezek a sikongató faszok azért jajonganak, mert most az ügyvéd nem kezdheti meg azonnal a nyomok megkeverését, terhelő dolgok eltüntetését, hatalmas spannok felkeresését, kenőpénzek szétosztást ügyészségen és rendőrségen, infók, fenyegetések, kérések kézbesítését, stb.
az ügyvédek bizonyos szintek szolgálata felett a bűnszervezet részei,. és a bűnszervezetnek nincs keresnivalója az eljárásban, pláne nem különös jogokkal felruházott képviselője által.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.18. 07:52:10

@vero:
úgy látom maga jogértő ember. mondja a javaslat elemei teljesen ismeretlenek az ejrópai joggyakorlatban?

tevevanegypupu 2011.06.18. 08:18:31

@málnási:

Ne izeljen mar, az a kurva ugyved jar a mocskoknak azonnal mindenhol..Igaz, hogy az ugyvedek sokszor nagyobb bunozok mint maga a gyilkos de akkor is. Nezzen amerikai krimiket, az az elso, hogy Al Capone hivja az ugyvedjet.(: Lazar neha meglepo javaslatokkal all elo..

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.18. 08:24:53

@tevevanegypupu: nem tudom, hogy mindenhol jár e azonnal. megszólalhatna valaki aki járatos a kérdésben. csak hogy ne úgy járjunk, mint a médiatörvénysikoltók, hogy minden kifogásolt elem már létezett valahol.
addig csak ilyenke lehet olvasni, hogy az előzetes, vagy mi, a magyar joghagyományok szerint 48 óra. érti? a hagyományok szerint. most majd nem annyi lesz és kész.
egyébként tényleg nem értik, hogy nem demokrácia épül? hogy itten a falangizmus csinálja szálláshelyét? ezt tessenek mán felfogni.

tevevanegypupu 2011.06.18. 08:32:15

@málnási:
A falangizmus OK..de azert ne legyunk mar fejlodo orszagok. Menjen az ugyved azonnal, utana is meg lehet verni az elozetest. Egyebkent hozzaerto mar megszolalt az ugyben, nem olvasta Kundut?

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2011.06.18. 08:51:11

@málnási: mivel nem vagyok büntetős, csak belepofázó vagyok. amit tanítottak azt tudom - azon a szűrőn keresztül értelmezem a dolgokat.
példát így csak sejteni tudok albánia környékén, ami nem feltétlenül jelenti, hogy rossz, lévén a lib.demokrácia minden vonatkozásban megbukott, vagy megbukni látszik.

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2011.06.18. 08:53:13

a bajom inkább azzal van, hogy a rendszerből - mint pionírok - deklaráltan kilépünk. a jogsértést legalizáljuk, ahelyett, hogy csupán jogsértenénk, ami szokásjog.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.18. 09:44:39

@vero: "nem feltétlenül jelenti, hogy rossz, lévén a lib.demokrácia minden vonatkozásban megbukott, vagy megbukni látszik. "
Oder, sosem létezett a gyakorlatban.

@málnási: olyan klasszikus jogi megoldásokra gondol, mint amit Oszama ügyében hozott a legrégibb és szeretett amerikai demokrácia?

VI. Béla 2011.06.18. 10:50:13

@tevevanegypupu:

Hadd tegyem közzé Kündünek a magyar rendőrségről alkotott véleményét, ami a túl sok betűtípustól eltekintve lényegretörő és igaz :-)

onoguristan.blogspot.com/2011/06/rendor-profilja-e-honban-avagy-ne.html

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.06.18. 10:57:30

De fogtok sírni, mint a fürdős kurva, amikor majd ti nem kaptok ügyvédet.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.18. 11:21:10

@Kettes: ó, baloldal tett már ilyet velünk, és azt is kibírták a magyarok.

Karcolt lendület 2011.06.18. 12:06:17

@tölgy:
Persze, az mindenre magyarázot, hogy a baloldal már tett ilyet.

Akkor mi a faszomra szavaztál, arra, hogy folytassák a baloldal tevékenységét, csak még arrogánsabban, megrészegülve a saját hatalmuktól?

Bell & Sebastian 2011.06.18. 12:35:57

Ez a kiszólás visszanyúlik a római időkre, akárcsak a curva, curvum (görbe v. kanyar), görbe úton járó Dulcinea.
A velencei fürdős kurva panaszának mi lehetett (egykori) tárgya vajon?
Mivel a viccet -melynek része lehetett az inkriminált mondat- csak kevés eséllyel tudjuk rekonstruálni, marad a jól bevált tippelés.

Az akkori elit (sem) volt hajlandó semmiért (sem) fizetni, a polgároknak meg nem telt intim masszázsra. Na, szóval ha fizetnek a politikusok és telik a köznépnek léhaságra, nem sír lehány.

Messze még ez a Kánaán, így igaz, kettes. De mindenkiből fürdőskurvát csinálni -saját magatok kivételével- pont nektek sikerült, jó emlékezetem szerint.

A magam részéről ezért azon szorgoskodom, hogy térdre rogyjatok. (Ha érted.)

Szüzenn, tágulj! És ne öld meg a szerelmet!
www.youtube.com/watch?v=6yNxTcumFVQ

:)

tevevanegypupu 2011.06.18. 12:47:23

@VI. Béla:

Szivbol remelem, hogy Kunduvel soha az eletben nem kerulok ellenseges viszonyba. Amit a rendorokrol ir egyszeruen lenyugozo..es sajnos igaz, a kepi abrazolas es a megfogalmazas tokeletesebb mar nem is lehetne.(-:

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.18. 12:48:46

@Karcolt lendület:
A baloldal csak ilyet tett, és kibírtuk.

A szemetet seprűvel lehet hatékonyan eltávolítani. Megpróbálhatja rábeszélni is.

Bell & Sebastian 2011.06.18. 13:30:39

Coming soon!
Nimbusz 2010 - Franzi Potter és a fordítva ülés a seprőn
(kakofón oratórium ütősre és cseles daráldásra)

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.06.18. 13:58:12

@Bell & Sebastian: Kevés vagy te ahhoz, nyomi.

Bell & Sebastian 2011.06.18. 16:42:40

@Kettes: Igaz, mit mondasz, neked egy kevés, többet érdemelnél.
(Ki miben tehetséges, művelje csak. A felfuvalkodott féregség is egy tulajdonság, de terád hullik vissza, nem rám.)

_játszmacska_ 2011.06.20. 14:27:56

A hír hallatán én is elgondolkoztam, hogyan érintene az új javaslat, ha valami ok miatt engem is bevinnének és N napig nem beszélhetnék senkivel, aki tudja, hogy merre meddig. Nem egy kényelmes érzés.

Valaki okos feljebb azzal érvelt, hogy talonban ügyvédje csak a bűnözőknek van. Ha én kerülnék ilyen helyzetbe, ha mást nem, azt az ügyvédet biztosan kérném, aki a lakás vásárlásom során az ügyeimet intézte. Nyilván nem ez a szakterülete, de mégis van rálátása. Szóval egy sima civil is elő tudhat rántani a telefonjából különösebb rákészülés nélkül is egy ügyvédet.

Minden bizonnyal én vagyok naív, de nem lenne jobb inkább arra koncentrálni, hogy a T. Kormány, Rendőrség, Ügyészség és Bíróság lelkiismeretesen végezze a munkáját? Ne évekig tartson összegyűjteni a bizonyítékokat, majd az egész vádat hagyni megdőlni valami blőd formai hiba miatt?

Dr. No 2011.06.24. 15:26:23

@Vidéki: Teljesen igazad van, az értelmiségi (szakszóval: fehérgalléros) bűnözőket addig kell verni egy hangszigetelt zárkában, amíg alá nem írják az eléjük tett vallomásukat.

Szerintem egyébként nem is kellene itt megállni, hanem használatba kéne venni a spanyolcsizmát, illetve azt a joggyakorlatot is feléleszthetnénk, amikor a vallatás már tulajdonképpen a büntetés részét képezte. Az igazi, hiteles bűnvallás kizárólag az lehet, ami közben a bűnös lélek olyannyira megkönnyebbül, hogy a földi porhüvelyt elhagyja. Hiszen senki sem keveredik ok nélkül gyanúba, igaz? Ezek az eljárások még hatékonyabbá tehetők azáltal, ha papok kezdeményeznék, kihasználva a minden becsületes polgár által teljesített gyónási kötelezettség során tudomásukra jutott bűnöket. Szép, régi európai hagyomány ez, nekünk, magyaroknak úgy istenigazából nem is volt részünk benne a maga idején.

Dr. No 2011.06.24. 15:37:21

Maga a javaslat egyébként teljesen fölösleges, csak nyilvánvalóvá teszi a nép ellenségeinek, mire kell felkészülni. A Magyar Köztársaság rendőrsége eddig is el tudta intézni, hogy ha véletlenül egy előzetes fogvatartott a fogdafolyosón elesett, és túlságosan összeverte magát, úgy azt mindig pont akkor vigyék egy másik rabkórházba kezelésre, amikor a védője beszélőre jönne hozzá, egészen addig, amíg a csúnya kék-zöld foltok el nem múlnak. És ha például a védő rámutat arra, hogy a kihallgatást, amelyen a gyanúsított bőven terhelte magára a bűncselekményeket, a védő távollétében tartották meg, a bíró rutinválasza: "Kívánnak-e kényszervallatás miatt feljelentést tenni? Egyben figyelmeztetem Önöket arra, hogy a hamis vád öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." E kérdésre a választ csak annyira lehet megjósolni, mint a szociális konzultáció eredményét.

A magyar demokrácia e hosszú időn át érlelt, kifinomult technikáiról parasztos egyszerűséggel rántja le a leplet Balsai (Leendő) Alkotmánybíró Úr Őfőméltósága javaslata.