A magyar fájdalom és hülyeség világnapja
2009. június 04. írta: Oli bácsi

A magyar fájdalom és hülyeség világnapja

  Eléggé ver bennünket a Fennvaló. Reggel oviba menet, a járdáról lelépvén, a buszsávban hasító Stefka István, a Magyar Hírlap főszerkesztője kaszált el minket kis híján, LIL-675 rendszámú, fekete, Fiat Brava márkájú gépkocsijával (ha perelne, akkor bevallom, hogy lehet, Grande Punto volt. Kisoli életével törődtem elsősorban, az vesse rám az első követ... usw.) Aztán hazajöttünk és vetettünk egy pillantást a magyar expresszionista próza neves gyűjtőhelyére, és mit láttunk? Ezt.

  A mi kedves olvasóinknak teljesen fölösleges bármiféle kaptáció benevolencijé, úgyis azt gondolják, amit gondolnak. Megnyilvánultunk már Trianonnal kapcsolatban. Igen igazságtalannak, és igen, megemlékezésre méltónak tartjuk. A blog és a lap számtalanszor hitet tett arról, hogy számára a határon túli magyarok fontosak. Ez nyilván mit sem számít: olyik kommentelőnknek nyilván kriptofasiszta fidesznyikek leszünk, olyiknak meg kis cionbölcsei. Most lehetne itt örömködni, hogy mennyire, de mennyire középen állunk, de a hülyeség tengelyén elhelyeződni nem az a hajdenagy karnevál.

  És igen, a Magyarok Világszövetségén és a Trianon Társaságon viccelődni nem szép dolog, olyan mintha Down-kórosokon nevetnénk. E nyilvánvalóan visszataszító tettre csak azért vetemedünk, mert a mai sokszáz trianoni ünnepélyen nyilvánvalóan el fog hangozni a fenti petíció és ezek sokezer ember tudatába vésődnek be kiirthatatlanul. Itt és most ún. közfeladatot látunk el, amikor rámutatunk a szóbanforgó dokumentum nyilvánvaló marhaságaira, ezzel is kis lépést téve a Magyar Igazság felé vezető göröngyös országúton.

  Figyelmeztetek mindenkit, hosszú lesz. A hülyeség mindig egyszerű, a cáfolat sokkal időigényesebb. 

Ha Franciaország tudta volna – tizenhat évvel ezelőtt -,
hogy azok az államférfiak,
akik 1919-ben képviselték a nemzetet,
milyen hátsó gondolatokkal és milyen célzattal
kötötték meg „a jog és az igazság békéjét” –
ha tudta volna akkor, s ha tudná ma,
hogy ezek az urak milyen érdekek,
milyen igyekezetek szolgálatában keverték gyanúba
a haza becsületét, és veszélyeztették jövendő biztonságunkat:
Franciaország és vele együtt Európa
most nem ott tartana, ahol ma tart...
Franciaországnak 1914 júliusában egyetlen ellensége volt: a hazugság!
HENRI POZZI, 1935
 
  Henri Pozzi egy igazi csibész volt: saját állításaival szemben nem volt tagja a francia békedelegációnak. Újságíró volt, aki végigszédelegte Kelet- és Közép-Európát, korrumpált és hagyta korrumpálni magát. Magyar ügynök volt, akivel a harmincas évek végén a magyar diplomaták, sőt a Revíziós Liga képviselő sem álltak szívesen szóba. (A konkrétumok szerelmeseinek: Magyar Országos Levéltár, K 63, a Külügyminisztérium politikai osztályának iratai, 97. csomó, 11/7. tétel, 1656/1938 sz. irat, Honti Ferencnek, a Revíziós Liga párizsi titkárának levele. Párizs, 1938. május 7.). Őt kitenni mottónak nem éppen a nyerő pálya.
 

Igazságot Európának!
A magyar kérdés rendezése nem tűr halasztást
Közel egy évszázada annak, hogy véget ért az I. világháború, amely után a győztes hatalmak a Versailles-ban megtartott tárgyalásokon érvényesítették háború előtti szándékaikat. Az 1920. június 4-én Magyarországra kényszerített „béke” méltánytalansága és a nemzetközi jogi elvekbe ütköző volta már az aláírás napján is nyilvánvaló volt, de fölülvizsgálatára és igazságszolgáltatásra mindmáig nem került sor.
 
  A béketárgyalások Párizsban folytak, egyébként. Versailles-ba és környékére jobbára csak aláírni mentek ki.
 
A korábban a Magyar Királyságban élő és az 1222 óta írott alkotmánnyal rendelkező, jogállamiságból Európának példát mutató országban államalkotó szerepet játszó magyar nemzetet hétfelé szaggatták, és 3.5 millió magyart megkérdezése nélkül, akarata ellenére idegen uralom alá kényszerítettek.1920. június 4-e óta az Európa történelmében – a déli harangszóban megörökített és naponta emlékezetbe idézett – védőszerepet játszó, elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar nemzet elvesztette össznépi képviseletét. A hétfelé szaggatott és harmadában hozzá ellenségesen viszonyuló, idegen uralom alá kényszerített magyarság össznépi képviseletét kilenc évvel később, 1929-ben, a Magyarok I. Világkongresszusa révén nyeri vissza.
 
  Igen sajátos jogértelmezés, amely egy, a kormány által támogatott, de mégiscsak társadalmi egyesületet tesz meg a nemzeti szuverenitás letéteményesének. Az I. Világkongresszust egyébként döntően a nyugati magyarsággal való kapcsolattartásra ötlötték ki, közjogi státusza nem volt.
 
Az 1938-ban megtartott Magyarok II. Világkongresszusa életre hívja a Világkongresszusok ülései között is működő, állandó ügyvivő testületként a Magyarok Világszövetségét. A kommunizmus évtizedei alatt bekövetkezett, 54 évig tartó kényszerszünet után 1992 óta a magyar nép egészét képviselő Magyarok Világkongresszusa négyévenkénti rendszerességgel ülésezik. 2008-ban augusztus 16–20-a között Budapesten a 70 éves Magyarok Világszövetsége szervezésében 1000 küldöttel megtartotta ülését a Magyarok VII. Világkongresszusa, amely legfontosabb határozatával nyilatkozatot fogadott el a magyar nép önrendelkezési jogáról (1. melléklet). Ez kinyilatkoztatja a Magyarok Világkongresszusa által megtestesített teljes magyar nép önrendelkezési igényét az ENSZ Közgyűlése által 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya alapján, amelynek első cikkelye kimondja: „Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket, és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.” A Magyarok VII. Világkongresszusának nyilatkozata a magyar nép önrendelkezési jogáról külön mellékletben nyújt kezet Európa nemzeteinek, külön megszólítva a szlovák, az ukrán, a román, a szerb, a horvát, a szlovén és az osztrák nemzet polgárait és kormányait, biztosítva őket arról, hogy a magyar nép számára az ő önrendelkezésük is elvitathatatlan érték. Az önrendelkezési nyilatkozat megállapítja, hogy a magyar kérdés méltányos rendezése nélkül az Európai Közösség (Európai Unió) nem lehet „a szabadság, a jog és a biztonság” térsége. A Magyarok VII. Világkongresszusa keretében több mint ötszáz küldött részvételével megtartott Trianon Újraértékelése Konferencia egész napos elemző vita alapján Indítványt fogadott el az 1920. évi trianoni és az 1947. évi párizsi béke fölülvizsgálatáról, amely 7 pontos indoklással követeli, hogy a nemzetközi közösség vessen véget a magyar népet kollektíven büntető trianoni és párizsi béke máig tartó következményeinek, és szolgáltasson Igazságot Magyarországnak! (2. melléklet). Egyben elegendő bizonyítékát adja annak, hogy az I. világháborút lezáró békét tudatosan félrevezetett politikusok hozták Európa népeinek – mára feltárt – korrupciós alapú félretájékoztatásával.
 
  A szóbanforgó konferencia programját nézve nyugdíjas nyelvtanárok, lovagrendi nagymesterek és szimpla futóbolondok állásfoglalásai alapján ilyen következtetésre jutni azért kissé meredeknek tűnik. (Igazságtalanok lennénk ugyanakkor, ha Popély Gyula vagy Salamon Konrád szakértelmét kétségbe vonnánk. A konferenciára azonban sokan nem mentek el, az arról közvetítő Árpádhír TV honlapja meg nem elérhető ma már). Az pedig, hogy a nagyhatalmak nem tudták mi van a Duna-medencében, szimpla közhely, és ráadásul nem is igaz. Stratégiai és biztonságpolitikai érvek mentén döntöttek, elsősorban a vasútvonalak miatt: ez nem volt szép tőlük, ettől nekünk ugyanolyan szar, de legalább magunknak ne hazudjunk. A korrupció feltárást meg várnám valami lábjegyzetben, bár az a petícióknak nem sajátja.
 
 
Az egyetemes magyar népet megtestesítő Magyarok Világkongresszusa által, annak VII. ülésén, 2008 augusztusában elfogadott határozatokat végrehajtva, mint a Magyarok Világkongresszusának állandó, ügyvivő testülete, a Magyarok Világszövetsége ezennel
P E T Í C I Ó T
terjeszt elő, amelyben kéri az I. világháborút lezáró trianoni (1920. június 4.), valamint a II. világháborút lezáró párizsi (1947. február 10.) béke fölülvizsgálatát, a magyar nép további hátrányos megkülönböztetésének megszüntetését és igazság szolgáltatását a magyar nép számára. Ez a jelen körülmények között – tekintettel jelentőségére és kihatására – egyet jelent az Igazságot Európának! felhívással.
A kérelem alátámasztására az eddigieken túlmenően a következő
Indoklást terjesztjük elő. 1. Az I. világháborút lezáró versailles-i béke során a nemzeti elvre való hivatkozással, Magyarország területe kétharmadának elcsatolásával korábban soha nem volt államokat hoztak létre, például Csehszlovákiát és Jugoszláviát, vagy bővítettek soha nem volt méretűvé, mint Romániát. Csehszlovákiát még a történelmi elv alkalmazásával is megjutalmazták, ekként lehetővé téve számára 3 millió német lakosának bekebelezését. Valamennyi új állam létrejöttét az önrendelkezési elvvel indokolták meg.
Ugyanakkor Magyarországgal szemben a nemzetközi jog valamennyi elvét semmibe véve jártak el, megtagadva tőle mind a történelmi, mind a nemzeti, mind az önrendelkezési elvet. Ekképp jutottak színmagyar területek és közösségek a fent nevezett utódállamok uralma alá.
Nyilvánvalóan a nemzetközi jog elveivel ellentétes kettős mérce fenntartásáról van szó, amely hátrányosan különbözteti meg a magyar anyanyelvű embereket. A hátrányos megkülönböztetés a rasszizmus egyik tipikus és elítélendő módszere.
Több, mint 90 évvel a háború befejezése után a Kárpát-medencében élő magyarok ma sem kapnak választ életük sorsformáló kérdéseire. Ha például legitim egy államból azon a jogcímen kiszakadnia egy nyelvi közösségnek, hogy szlovák nyelven beszél, akkor ugyanezen elv alapján miért nem legitim a ma is magyar többségű területek kiválása a mesterségesen létrehozott államokból, és a magyar nyelvet beszélők Magyarországhoz való visszatérése?
 
  Amellett, hogy az MVSZ jobbára csak Patrubány Miklós zakójának válltömését képviseli, a fentiekkel nagyjából egyet is lehetne érteni, de a 3 millió német iderángatása némileg erőszakoltnak hat. Tegyük fel, hogy visszakapjuk/-vesszük a magyar többségű területeket (amennyiben ennek ma van értelme). Mi lesz a Székelyfölddel? Nyelvi korridor nem létezik. Mit teszünk azokkal a román, szlovák, szerb tömegekkel, akik a hajdan magyar többségű városokban, falvakban (mondjuk Kassán, Nagyváradon, Aradon vagy Szabadkán) élnek, s szintén szülőföldjüknek tekintik azokat a területeket? A „nemzetközi jogra” való hivatkozás itt kissé absztraktnak tűnik. Konkrétabbat, ha lehetne.
 
2. Az 1920. június 4-én ránk rótt büntetés elfogadhatatlanul igazságtalan volt. Tényként kell kezelni, hogy Magyarország nem tehető felelőssé az I. világháború kirobbantásáért. Az I. világháború kitörésekor Magyarország nem önálló államként, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként kényszerült hadba lépni, hiszen 1867 óta a bécsi hadügyminisztérium döntött Magyarország katonapolitikai ügyeiről, ahogyan a birodalom kül- és pénzügyeit is Bécsből irányították. 1914. július 7-én gróf Tisza István magyar miniszterelnök a Koronatanácsban egyedül szavazott a háború ellen, sőt másnap levélben is kérte Ferenc József császárt, hogy a Monarchia ne indítson háborút. Még a vétója következtében meghiúsult háború-indítás újratárgyalásakor, 1914. július 14-én is csak azzal a feltétellel engedett a rá nehezedő nyomásnak, ha jegyzék születik a nagyhatalmak és az érintett országok felé arról, hogy Magyarországnak egy győztes háború esetén sem lesznek területi igényei a megtámadni tervezett Szerb Királysággal szemben.
E tényállással szemben a szövetséges hatalmak sajtója telekürtölte a világot azzal a gyalázatos hazugsággal, hogy gróf Tisza István szervezte volna meg az I. világháború kirobbantásának ürügyéül használt szarajevói gyilkosságot, amelynek áldozatául esett Ferenc Ferdinánd trónörökös.
Ezzel szemben a politikum akkor is tudta, és később cáfolhatatlanul igazolást nyert, hogy a szerb titkosszolgálat által kitervelt és levezényelt akcióról volt szó.
Amikor a Magyarország ellen koncepciózusan felépített háborúindítási vádat cáfolni lehetett volna, 1918. október 31-én otthonában, szerettei szeme láttára, gyalázatos módon meggyilkolják a háborút vétójogával is megakadályozni próbáló magyar miniszterelnököt, gróf Tisza Istvánt.
 
  Kezdjük a végéről: Tiszát megölték (by the way: Tisza a legnagyobb magyar politikusok egyike a XX. században és a háborút valóban ellenezte. És fenntartásai azért azt is jelentik, hogy valamennyi befolyása mégiscsak volt a Monarchia külpolitikájára), de nem azért mert ellenezte a háborút. Ráadásul bizonyíthatóan magyar állampolgárok voltak a tettesek, ennek így semmi köze a párizsi békekonferenciához. Ráadásul a háborús propaganda és a béketervezés az két külön dolog, nem is ugyanazok csinálják, bár interferenciák elképzelhetőek. Németország sem azért kapott rossz békefeltételeket a végén, mert 1914-ben azt terjesztették: a német katonák Belgiumban apácák lábát fűrészelik le.
 
3. Magyarország feldarabolását – bizonyítható módon – jóval az I. világháború kitörését megelőzően eltervezték. E szándék és annak megvalósítása nem a háború kimenetelének függvénye volt, ezért nem kellett volna a háborút lezáró béke tárgyát képeznie. Ezt az állítást az alábbi tények támasztják alá:
· Az 1914. június 23-án, tehát a szarajevói gyilkos merényletet megelőzően az Oroszország, Szerbia és Románia között létrejött katonai egyezmény Szerbiának ígért olyan magyar területeket, amelyeken szerbek sohasem éltek. Ezt az ígéretet az 1918. november 13-i belgrádi szerződéssel az antant hatalmak teljesítették is annak ellenére, hogy ekkor Oroszország már nem is létezett, a területén létrejövő Szovjetunió pedig nem volt tagja az antantnak.
· Az 1918. november 3-án Páduában teljes felhatalmazással aláírt és az Osztrák-Magyar Monarchia és a Szövetségesek között mindennemű fegyveres konfliktusnak véget vető fegyverszüneti egyezmény érintetlenül hagyta Magyarország területét.
Ennek ellenére – vagy éppenséggel ezért – tíz nap múltán, a hatalmat 1918. október 31-én, gróf Tisza István miniszterelnök meggyilkolásának napján magához ragadó hazaáruló gróf Károlyi Mihály kormánya Belgrádban katonai egyezményt köthetett a francia hadsereg képviselőjével, amely megengedi az ellenséges erőknek, hogy mélyen Magyarország belsejében húzódó, akkor csapataik által még el nem ért demarkációs vonalakra fejlődjenek fel. Mindezekre anélkül került sor, hogy időközben Magyarország bármely fegyveres konfliktusba keveredett volna
Károlyi Mihály hazaáruló voltát cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy öt hónap múlva, amikor a hatalomról lemondani kényszerült, Magyarország legádázabb ellenségéhez, Edvard Beneshez menekült, tőle kapott útlevelet, amellyel világgá ment, költségeit pedig egy Panast nevű londoni cseh bankár fedezte.
· Az 1918. november 3-i páduai fegyverszüneti egyezmény aláírása után döbbentek rá az antant hatalmak, hogy elvi akadályba ütközik a korábban titkos szerződéssel Romániának ígért Erdély átadása. Románia ugyanis az I. világháború alatt többször cserélt szövetségest, 1916-ban alkalmasint hátba is támadva szövetségesét. 1918. május 8-án a németekkel aláírt békeszerződéssel végképp kizárta magát az antant hatalmak közül. A politikai lehetetlenséget katonai eszközökkel oldották fel: öt nappal a páduai fegyverszüneti egyezmény megkötése után, 1918. november 8-án a francia hadvezetés kettéosztja a Szerbia területén lévő csapatait, és egyik felét Berthelot tábornok vezetésével Bukarestbe irányítja, ahol megdöntik a németekkel szerződött, regnáló román kormányt, helyébe újat ültetnek, amely immár alkalmas arra, hogy Romániát a győztesek oldalára állítsa, és jutalmul megajándékozza Erdéllyel. (Lásd Románia új miniszterelnökének, Bratianunak Clemenceau francia miniszterelnökhöz írt 1918. november 8-ai köszönőlevelét.)
· Bár a páduai fegyverszünet mindenféle harci cselekmény beszüntetését kimondta, az antant-hatalom Franciaország, saját fegyverszünetüket felrúgva hadüzenet nélküli háborút indított Magyarország ellen. Ez tény, akár az Osztrák-Magyar Monarchia részének tekintették, akár Clemenceau utasítása szerint az antant által el nem ismertnek, azaz politikai értelemben nemlétezőnek(!) tekintették Magyarországot.
Ezt a hadüzenet nélküli háborút – a szerbeket kivéve – olyan etnikumokból toborzott alakulatok bevonásával folytatták, amelyekkel Magyarország a fegyverszünet előtt sem állt hadiállapotban (csehek), vagy amelyekkel érvényes békeszerződésben rendezte az antant-hatalmak felbujtására őt hátba támadó, áruló szövetséges által létrehozott háborús viszonyt (románok). Illetve olyan fantom nemzetállamokkal, melyeknek se állampolgárai, se határai, se történelmük, de legfőképpen államalkotó nemzetük sem volt, amelyek tehát csak az antant-vezérkarokat mozgató háttérerők és az őket kiszolgáló, hazájukban ismeretlen vagy tábor nélküli maroknyi emigráns politikus vágyaiban „léteztek”, mint Csehszlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság/majdani Jugoszlávia.
Károlyi Mihály tettestársa, a másik hazaáruló, Lindner Béla hadügyminiszter, aki már a belgrádi katonai szerződés nyomán indított kisantant hadművelet előtt feloszlatta a magyar hadsereget, Jugoszláviába menekült és haláláig ott élt, majd szobrot állítottak emlékére.
 
  Megint a végéről, hogy meglegyen a visszacsatolás. Linder Béla (helyesen így) 9 napig volt hadügyminiszter, egy tehetséges, de korán a piába menekülő, igen rossz jellemű vezérkari tiszt volt, akinek a későbbi életpályája tényleg kevéssé ismert. Képességeit túlbecsülnénk azonban, ha az ő és Károlyi gróf nyakába varrnánk a történelmi Magyarország összeomlását.
 
  A Monarchia felbomlasztásának bizonyítására ez az elég fantasztikusan hangzó (nem létező) szerb-román-orosz szerződés szolgál, utána 1918-as dátumok jönnek: talán nem véletlenül. A háború végének idején a három állítólagos szövetségesből kettő ki volt ütve a háborúból, a harmadik (szerbek) jórészt szamárkordékon és rongyos kapcában meneteltek a Balkán széles útjain, főleg ha az Armée d'Orient hős szpáhijai dobtak nekik egy kis mogyit meg aprót fagyira.
 
  A Monarchia felbomlasztása nem volt eldöntve 1914-ben. Sokan nem szerették őket/minket, de akkor még jó ötletnek tűnt egy nagy közép-európai birodalom fenntartása. 1917-18-ban történt egy sor olyan dolog (Sixtus-affér és a nyomában járó Czernin-Clemenceau-vita, valamint a különbéke-kísérletek nyilvánosságra kerülése, spa-i egyezmény, breszt-litovszki béke), ami arra indította az antantot, hogy úgy vélje, mégsem olyan kurvajó ötlet a bécsi szelet, a Sacher-torta, a muskátli és a gulyás közép-európai hódító körútja. Tessék sok Romsicsot (az öreget) olvasni.
 
  Károlyi Mihály alapvetően egy szerencsétlen hülye volt, rossz helyen, rossz időben, de valószínűleg nem hazaáruló. Csehszlovák útlevélre időről-időre szüksége lehetett (de volt neki jugoszláv is egy időben), de pénzre csak módjával: 50 ezer hold birtokosaként, majd annak elvétele után a családi apanázsból azért eléldegélt így-úgy, nem kellett a cseh zsozsó. Volt, amikor rosszabbul ment, de dolgoznia sohasem kellett, és ha valaki látta párizsi lakását az avenue Lowendal-on (Cambronne metróállomás), akkor egyetérthet: ott mi is szívesen emigránskodnánk. De ha kapott is zsetont Benestől hébe-hóba: ez miért lenne érv a revízió mellett?
 
  A belgrádi fegyverszüneti konvencióra meg éppen azért volt szüksége a Károlyi-kormánynak, mert a padovai nem rendelkezett Magyarország határairól. Valamiféle nemzetközi legitimitásra Károlyiéknak szükségük volt, és erre pont jónak látszott egy kövérlászlós bajusszal rendelkező, monarchista szimpátiákkal bíró, nyugdíjaskorú farncia generális. Lehet, hogy nem illő teniszruhában tárgyalásra menni, meg az orrunkat piszkálni közben, de a belgrádi katonai konvenció legalább kijelölt valamilyen fegyverszüneti vonalat, ami mögé formailag nem lehetett lépni antantkatonának. (Egyébként: lépett.) És a lépés a magyar kormány legitimitását igazolta, le is baszták miatta a nyugdíjas hadfit Párizsból, mint a pengősmalacot. Lehet, hogy nem jött be (pl. az északi határokról nem rendelkezett, erre kellett a Bartha-Hodza egyezmény)
 
4. A versailles-i békében a Magyarországra vonatkozó határozatokat durva hazugságokkal félrevezetett döntéshozók hozták. Lloyd George brit miniszterelnök később elismerte, téves adatok alapján döntöttek: „Voltak egyes szövetségeseink, akiknek minden bizonyítéka hazug és meghamisított volt. Hamis alapokon döntöttünk.” (Lloyd George, Queen’s Hall-i beszédek, Attachment 62)
 
  Bullshit. Lásd fentebb. Lloyd George mosta le magáról a felelősséget. Magyar Testvérem! Soha, de soha ne higgy liberális politikusoknak. Főleg, ha már bebukták. 
 
5. A trianoni béke igazságtalanságát legkeményebben bizonyító tétel az, hogy Magyarország területéből még annak az Ausztriának is juttat 4026 négyzetkilométert, amelyet sokkal inkább terhelt a felelősség a háború indításáért, mint Magyarországot. Tehát az az Ausztria is kapott területeket Magyarországtól, amellyel Magyarország a háború ideje alatt mindvégig egyazon államot alkotott!
 
  Ez valóban nem volt szép az osztrákoktól, de nem lehet csodálkozni, hogy egy nemzet, amely a Red Bullt, Falcót, Adolf Hitlert és a mazsolás smarnit adta a világnak, ilyesmire vetemedik. (Enyhítő körülmény: az Erste Allgemeine Verunsicherung) Hozzáteendő, hogy az Ausztriának ítélt területek etnikai viszonyai voltak a legegyértelműbbek: elsöprő német többség mellett még a gradistyei horvátok is többen voltak, mint a magyarok. A szövetségesek az Anschlusst akarták megakadályozni, és kicsit premizálták a bécsi cseh házmesterek államát, hogy ne legyen annyira kedvük egyesülni Németországgal.
 
6. A Kárpátaljával történtek megközelítik az ausztriai eset méltánytalanságát. Trianonban még Csehszlovákiának ítélték, hogy az ott többségben élő ruszinokkal gyarapítsák az új állam szláv népességének arányát. Ám Benes elnök minden jogalap nélkül egyszerűen átengedte a területet a Szovjetuniónak. Ekképp lett Kárpátalja a Szovjetunió szétesését követően annak az államnak, Ukrajnának a része, amelyhez történelme során soha nem tartozott. A területén ezer év óta élő ruszinoknak és magyaroknak még a népszavazás, azaz az önrendelkezés jogát sem biztosították.
 
  És most? Vannak-e még ruszinok Kárpátalján? Többségben? És mit mondanának vajon egy népszavazáson? Ettől persze Prága sara nem kisebb.
 
7. A trianoni béke kihirdetését követő években a történelem ékes bizonyítékot szolgáltatott arra, mennyire hamis volt a háborús készülődést szító antant országokbeli propaganda, mely szerint Magyarország a népek és a nemzetiségek börtöne lett volna. Az Ausztriához csatolt területek falvainak lakosai nem nyugodtak bele az elcsatolás tényébe, és az önrendelkezési joguk megtagadását követően fegyveres küzdelmet folytattak annak érdekében, hogy visszacsatolják őket Magyarországhoz. Tíz falunak sikerült ezt 1923-ban elérnie. Magyarország befogadó, az idegeneket államalapító királyunk óta tisztelő magatartásának ékes bizonyítéka abban állt, hogy e falvak népessége döntő mértékben nem magyar, hanem német és horvát nemzetiségű volt! Tehát a német többségű falvak el akartak szakadni a német ajkú Ausztriától, és visszatértek hazájukhoz, a Szent Korona országához, Magyarországhoz.
A tisztelet jeleként álljon itt a tíz visszatérő falu neve: Alsócsatár, Felsőcsatár, Horvátlövő, Kisnarda, Nagynarda, Magyarkeresztes, Németkeresztes, Ólmod, Pornóapáti, Szentpéterfa.
 
  Ez a visszakerülés kurvára nem fegyveres harc, hanem a határmegállapító biztottság döntése nyomán lett. Fegyveres harc volt Szomorócon, az derék dolog volt és elég rémes megtorlás követte, mert a rácok bizony visszacsaptak (és a szomoróciak is a határmegállapító bizottság döntése nyomán kerültek vissza, és nem azért, mert annyira meghatották a világot). És volt harc Nyugat-Magyarországon (az sem volt rossz, mongyuk: selmeci főiskolásnak és Maderspach Viktornak lenni MENŐ), de ott a helyiek inkább a pokolba kívánták a soproni főiskolásokat meg Prónay, Ostenburg és Héjjas viselkedési zavarokkal küzdő felkelőit.
 
8. Az utódállamok szinte semmiben nem váltották be szerződéses kötelezettségeiket, amelyek szerint azt vállalták, hogy az uralmuk alá kerülő magyaroknak biztosítják emberi és nemzeti jogaikat.
Éppen ellenkezőleg, a Magyarországtól elkobzott területeket birtokló országok – Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia – egyeztetett politikával igyekeztek Magyarországot gazdaságilag és politikailag elszigetelni, a területükhöz csatolt magyar nemzetrészeket felszámolni, beolvasztani vagy felbomlasztani. Vagyis etnikai tisztogatást folytattak! Vagyonelkobzás földreform címén, oktatási és kulturális elnyomás, hűségnyilatkozatok kikényszerítése, kolonizáció, idegenek betelepítése, a népszámlálási adatok meghamisítása, a magyarok hátrányos megkülönböztetése, történelmi és kulturális emlékek lerombolása, megsemmisítése stb.
Összességében megállapítható, hogy az utódállamok területén a magyar nemzetrész egészében és arányaiban több mint 50%-kal csökkent, így fennmaradási esélyei rohamosan romlanak, ezért a trianoni béke fölülvizsgálata nem tűr további halasztást.
 
  Az 50% konkrétan és számszerűen hülyeség. Az 1910-es népszámlálás szerinti lakosságból 3,2 millió magyar került a határokon túlra. Közülük kb. 850 ezer menekült át Magyarországra azóta: 425 ezer 1924-ig, 267 ezer 1945 után és nagyjából 150 ezer a nyolcvanas évek közepe óta. Ma kb. 2,4 millió magyar él Magyarországon kívül a Kárpát-medencében. Ettől persze a fogyás (ill. a szaporulat elmaradása) tény, de hát a 2,4 millió az mégsem 1,6 millió: tessék megkérdezni Orbán Viktort.
 
9. A II. világháborút lezáró, 1947. február 10-én aláírt párizsi béke Magyarország számára egy újabb diktátum, egy második Trianon volt, amely túltett az elsőn. Magyarországtól újabb területeket csatoltak el. A háború idején arányaiban legnagyobb emberveszteséget – összlélekszámának 15%-át – elszenvedő ország népét a háború befejezése után tovább gyilkolták. Kárpátalján, Szolyván, a Magyar Auschwitzban 18.000-en nyugszanak egy közös sírban. Szerbiában pedig 40.000 magyar polgári lakost mészároltak le 1944 őszén. A párizsi béketárgyalások során nem esett szó róluk. A párizsi béke Magyarországot és a magyarságot sújtó adatait a 3. melléklet tartalmazza („Mint kígyó sziszegett az egész mezőny”).
Az I. és a II. világháború győztesei még a nemzet- és országcsonkításon is túltevő eszközt, a magyarságnak háborús bűnös nemzetként való kollektív megbélyegzését alkalmazták. (Gyulafehérvári határozat, Trianoni Diktátum és Millerand francia államelnök kísérő levele, Molotov 1943-as elutasító levele az angol diplomácia Magyarország szerepének a többi csatlós államénál pozitívabb megítélésére tett javaslatára, a „nemzetek rabtartója” és az „utolsó csatlós” címke stb.)
Ekként a világháborús béke előzményei, mint maguk a „békeművek” felvetik a magyargyűlölet 20. századi felkorbácsolásának nagyhatalmi felelősségét is.
A kisantant-államokban ma rendszeresen fellobbanó és bozóttűzként terjedő magyargyűlölettel, a magyarellenes gyűlöletbeszéddel szemben éppen ezért joggal kérjük a felelős nagyhatalmak, valamint az Egyesült Nemzetek Szövetsége formális tilalmát és hatékony nemzetközi védelmét.
 
  Kérem Önöket, hogy óvakodjanak az olyanoktól, akik nyakra-főre nagybetűkkel írnak szavakat, így például angolszász szokás szerint jelzőket (vö.: "Magyar Auschwitz") illetve értelmetlen idézetek illesztenek be szövegükbe (mi a pöcsöm ez a kígyósziszegés? És mit keres itt egy pápai ügyvéd?) Ettől függetlenül a párizsi egy geci béke volt, még azokat a kisebbségvédelmi rendelkezéseket sem tartalmazta, mint a korábbi Párizs környéki békék, 1919-1920-ban. Apróság, hogy Alexandre Millerand nem volt államelnök, csak miniszterelnök a mondott időben (1920. május), ráadásul levelét, amely a trianoni békeszerződés szövegét kísérte Budapestre, a korban kormányunk bizalomkeltőnek fogta fel, és halvány ígéretként a határmódosításra. Itt nemzetközi dokumentumok, állítólagos levelek (Molotov), szerződések vannak összekeveredve, ráadásul a petíció távlati céljait tekintve sem szerencsés baszogatni azt, akitől kérni akarunk valamit.
 
10. A magyar nép lélekben soha sem fogadta el a két világháború után rákényszerített békét.
A trianoni béke ellen a korabeli magyar állam hatásos és elvszerű diplomáciát folytatott, amely meghozta a maga gyümölcsét: nemzetközi döntőbíróságok visszaadták Magyarországnak a meghatározó módon magyar etnikumú területeket. Ám a második világháborút követő béke ezt újból fölülírta.
A párizsi békét követően a kommunista berendezkedésű magyar állam „megfeledkezett” elcsatolt nemzettársairól, akikkel szemben alkotmányos kötelezettségei voltak. Ekkor az elcsatolt területeken, elsősorban Erdélyben folytatódott a magyarságot ért igazságtalanság elleni harc. A román állam azonban kegyetlenül megtorolta a legjobb szándékú, békés ellenvetéseket is. Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkészt megkínozták, halálra ítélték és kivégezték. Az aradi római katolikus papot, Szoboszlay Aladárt és kilenc társát halálra ítélték és kivégezték, mindmáig megtagadva a családok tájékoztatását földi maradványaik nyughelyéről. Márton Áron római katolikus püspököt súlyos börtönévekre ítélték, amiért egy beadvánnyal megpróbálta a párizsi béketárgyalást egy, a magyarság számára elfogadhatóbb megoldásra késztetni. Dobai István nemzetközi jogászt életfogytiglani börtönre ítélték azért, mert egy alapos és alázatos elaborátumban a román-magyar viszony tartós rendezését és ezen belül a legnehezebbet, a lakosságcserét is vállaló javaslattal az ENSZ-hez kívánt fordulni. Jelen beadványunk 4. melléklete az erdélyi ENSZ-perre okot adó, 1957. február 8-án véglegesített, „Boldogok a békességre igyekvők” című elaborátumot tartalmazza.
A párizsi béke fölülvizsgálatára irányuló, többi erdélyi kísérletet Tófalvi Zoltán másfél évtizedes kutatásai alapján az 5. mellékletben foglaljuk össze.
 
  A magyar nép lélekben baromi sok mindent elfogadott. Lásd Kádár Jánost, a trappista sajtot és 2004. december 5-ét. Sajnos.
Szoboszlay Aladár, Dobai István és társaik sorsa meg nem érdemelt és kegyetlen sors, felemlegetése azonban inkább hommage Tófalvi Zoltán előtt, mint megalapozott érvelés. Vegyük így.
 
10. A trianoni és párizsi béketárgyalások igazságtalan, a magyarságot máig tartóan sújtó voltát és példátlan arányait egyetlen adattal érzékeltetjük: egyedül a magyar haditengerészet elrabolt hajói és infrastruktúrája 974.685 kg azaz közel egymillió kg színarany értékével ér fel.
Alig négy évvel az I. világháború kitörése előtt, 1910. április 2-án a magyar parlamentben tartott beszédében Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke, történész így szólt: „Itt az alkalom, hogy a magyar nemzetnek kifejezzem köszönetemet azért a hősiességért, amellyel közel 1000 éven keresztül, karddal a kezében, az európai civilizációt védte. Ennek a nemzetnek nem volt más sorsa a múltban, minthogy minden keleti, civilizáció-ellenes megmozdulással és támadással szemben védje nemcsak önmagát, de a Nyugatot s nemcsak az európai Nyugatot, hanem annak méhében Amerikát is. Én ezt azért mondom, mert ismerem történelmüket, és nem tartanám magam művelt embernek, ha nem ismerném a magyar népet. Köszönetet mondok újólag. A képviselő urakat arra kérem, hogy Magyarország minden választókerületében mondják el, hogy Amerika hálás a magyar nemzetnek.”
A trianoni béke igazságtalanságát 1991-ben elismerte Francois Mitterrand, Franciaország államelnöke is.
Máig tisztázatlan, hogy a magyar nemzet mivel érdemelte ki a példátlan büntetést.
 
  Bazmeg, Trianonból ne az elveszített hajók legyenek már a legfájdalmasabbak. Akkor már inkább a tengerpart és Fiume, meg a 3,2 millió magyar.
Azon túl, hogy Roosevelt 1910-ben már nem volt az Egyesült Államok elnöke, lehet, hogy jól esik, ha mások mondják nekünk, hogy mi voltunk a kereszténység védőpajzsa, de erre a címre a svédektől az albánokig mindenki igényt tart, úgyhogy érveljünk inkább a golyóstollal, a C-vitaminnal meg a bűvös kockával, az tényleg a mi érdemünk. Francois Mitterand azt is elismerte, hogy házasságon kívül született gyereke van, következménye csak annyi lett, hogy a kiscsaj vacak regényei nagyobb példányszámban kelnek el. A büntetést meg nem érdemeltük ki, de az olyanok miatt kaptuk, mint a fentiek írója.
 
A fenti indoklás jól érzékelteti, hogy a magyar nép számára nyújtandó igazságszolgáltatás halasztást nem tűr, miként azt is, hogy a magyar kérdés nem csupán Magyarország és szomszédainak kérdése.
Ma, amikor az Európai Közösség (Európai Unió) „a szabadság, a jog, a biztonság” térségévé kíván válni, nem lehet a kettős mérce alkalmazását többé egyetlen néppel szemben sem fenntartani.
Ezért, amikor közel száz évvel az I. világháború után azt mondjuk: Igazságot Magyarországnak! – az tulajdonképpen ezt jelenti: Igazságot Európának!
Elfogadta a Magyarok Világszövetségének legfőbb döntéshozó testülete,
a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése
2009. május 1–2-án, Budapesten
Patrubány Miklós,
a Magyarok Világszövetségének
elnöke

  Az utolsó részhez meg az aláíróhoz a polgári jóízlés miatt nem fűzünk semmit.

  Végszónak meg annyit: ez a petíció egy fércmű. Röhejessé tesz bennünket és hülyeségeken rugózik. Nem tudja elválasztani a fontost a lényegtelentől. Fel sem vet fontos kérdéseket. Téves tudást közvetít. Komolytalanná teszi a veszteségünket és a fájdalmunkat.

  Köszönöm, hogy velünk tartottak.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr941162987

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Konzervatórium 2009.06.05. 15:55:58

Versailles, Nagy-Trianon palota, 1920. június 4.Ha a Habsburg Monarchia nem szenved háborús vereséget, s nem omlik össze az ország, akkor nincs Trianon. De az országot a történelmi határai között valószínűleg akkor sem lehetett volna fenntartani, a korább…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

tanarseged ur 2009.06.04. 21:38:20

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:

Csak nem Tanácsköztársaság-relativizmus gyanújába keveredtem? Részemről védje a TK-t az, aki kiment Hunvald mellett tüntetni.

20. századi magyar történelemről meg nem az Indexet szoktam olvasni (bár elolvastam a mai cikküket), hanem pl. Romsics Ignácot.

tanarseged ur 2009.06.04. 21:47:34

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:

"a többségében magyarok lakta területek védelme hülye Károlyiék helyett egy nemzetileg elkötelezett országvezetéssel egyáltalán nem lett volna kilátástalan"

Ellenpélda: 1849-ben az országnak elszánt, nemzetileg elkötelezett vezetése volt. Van az a túlerő, amivel szemben már kevés a nemzeti elkötelezettség. 1919-ben sem volt másképp.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2009.06.04. 22:07:59

@csi:
nem Patrubány, hanem a hozzá hasonló hülyék (=olyanok) miatt.

Őrnagy Őrnagy · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2009.06.04. 22:16:36

Ez totál hülyeség Oli bá'.
Trianon azért jött, mert elvesztette a Monarchia a háborút. Kész. Akkor is szétkapták volna szent István országát, ha történetesen nyaljuk a nemzetiségek ülepét. Nagyhatalmi érdek volt, maga írta.

"Van az a túlerő, amivel szemben már kevés a nemzeti elkötelezettség. 1919-ben sem volt másképp."

Azért a törököknek sikerült. És nem voltak komoly ellenfelek a környékben, talán a szerbek. A cseheket az egy szem Székely hadosztályon alapuló Vörös Hadsereg leverte.
Az oláhokat is meg lehetett volna fogni, még Erdélyben. Példa rá megint a székely hadosztály Kolozsvár környéki harcai. Csak Károlyiék nem akartak harcolni.

states 2009.06.04. 22:25:24

@Őrnagy Őrnagy:
A román hadsereg már 1918 őszén elfoglalta Székelyföld nagy részét egyetlen puskalövés nélkül, miközben Károlyi arra kérte őket, hogy ne bántsák Magyarországot. Őszintén, van még egy ilyen szánalmas faszkalap a magyar történelemben?

luucy 2009.06.04. 22:26:47

Ma pont valami hasonlón akadtam fent - átvitt értelemben.

Történt ugyanis, hogy városi megemlékezést tartottak Trianon alkalmából városkánkban.

A helyi művelődési központ (színház vagy mifene) kb 700 fős terme zsúfolásig megtelt, Koltay Gábor - Trianon filmjét vetítették. Itt volt a rendező is.

De a lényeg: a műv. központ előtt a Jobbik celebrált választási gyűlést, amiből kb 3 mondatot hallottam befele menet félfüllel, de az is elég volt.

Valami olyasmi volt a lényege, a Fidesznek és a polgármesternek (aki fideszes) nincs joga bemutatni ezt a filmet...aztán jött a már szokásos jobbikos szöveg. Szerencsére abból már nem sokat hallottam, mert beértem az épületbe.

De hogy mondhatnak ilyet? Mi az hogy nincs joga? Minden hibájával együtt, hangsúlyozom minden hibájával együtt még mindig messze a Fidesz tette a legtöbbet a határontúli magyarokért...

Meg különben is, egy filmbemutató előtt hogy lehet ilyet mondani? Nem hogy ők is örültek volna, hogy van egy város 8 km-re a szlovák határtól, ami kb egy hete tele van plakátova Nagy-Magyarországos plakátokkal, aminek történetesen Fideszes a vezetése, és igen, ez a Fideszes városvezetés egy hivatalos városi ünnepség (!) keretében emlékezett meg trianonról.... De nem, nem erre helyezik a hangsúlyt, hogy megdicsérjék és mondják azt, hogy oké nem értünk veletek egyet sokmindenben, de ez egy jó kezdeményezés stb...nem. Azt mondják,hogy a Fidesznek nincs joga levetíteni ezt a filmet (attól még bejöttek, a Gárdával egyetemben)

Ahhoz képest, hogy pár hete még semmi bajom nem volt a Jobbikkal, szépen megutáltam őket rövid idő alatt...

Egyébként direkt erről kérdeztem a rendezőt a film után, és ő is azt mondta, amit én is így gondolok. Több párt rendszer van, kell a több párt, de legalább a jobb oldalon ne azt hangsúlyozzuk, hogy miben térünk el, hanem azt, hogy miben hasonlítunk....

Szóval erről ennyit. Kedves Jobbik -jobbikosok, gondolkozzatok el ezen!!!! Vagy különben mit akartok? Útáljuk a Fideszt, értem én. De akkor mit akartok? Kivel akartok koalíciót? Senkivel? Akkor mégis hogy akartok BÁRMIT is megvalósítani az elképzeléseitekből? Jah, hogy sehogy? Csak annak a pár pártkatonának akartok biztos megélhetést? Végülis ha másnak megvan, akkor nekik is jár... Igaz, de akkor legalább hagyjátok ezt az ócska dumát, hogy majd ti rendet tesztek meg ilyenek. Ellenzékből (Vona mondta, hogy azok lesztek MINDENFÉLEKÉPPEN) aztán kurvára nem csináltok majd semmit. De Vonát ez majd nem fogja érdekelni, mert ugyanolyan öltönyös muksó lesz, mint a többi. Csak közbe elvett mondjuk 5-6%-ot a Fidesztől, de legalábbis 3-at....

Aztán majd előre sajnálom a Jobbik szimpatizánsokat, amikor rájönnek, hogy hoppá, mégsem azt kaptuk, amit vártunk....

Ezért akarom, hogy Morvai kimenjen Brüsszelbe...Fél év alatt talán tud olyat produkálni, ami felébreszti a tévútra tévedteket....

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2009.06.04. 22:27:58

@Őrnagy Őrnagy:
Nagyhatalmi érdek volt, de a Patrubány-félékre lehetett akkor is mutogatni (mongyuk mindig lehet).

Tessék még olvasni. A hülyeségezés előtt különösen hasznos. Főleg, ha úgy szeretjük a Kriegsmarinét. A cseheket a Székely Hadosztály nem nagyon tudta leverni, tekintettel, hogy a ho. zöme - most mindegy miért - 1919. április 26-án, hetekkel az északi hadjárat előtt letette a fegyvert a románok előtt. Károlyiról elmondtam a véleményem, de azért a harcolásról ő is mondott ilyeneket, épp a székelyek előtt: „Mi végszükség esetében még fegyverrel is felszabadítjuk ezt az országot. […] Ha olyan békét akarnak velünk aláíratni, amely Magyarország feldarabolását jelenti, akkor […] én ezt a békét nem fogom aláírni.” (Szatmár, 1919. március 2.)

Jóéjt.

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2009.06.04. 22:33:47

@tanarseged ur:

"Van az a túlerő, amivel szemben már kevés a nemzeti elkötelezettség. 1919-ben sem volt másképp."

mondhatnád, ha az

utolsó
szar
senkiházi lindner b.
az elmebeteg K.Mihailuval a háta mögött
nem arról bocsát ki rbebaszva miniszteri rendelete, hogy a magyar katonákat le kell szerelni és szélnekereszteni

így viszont semmilyen központilag szervezett kísérlet nem történt az ellenállásra

a te mondókád meg csak
lindner libsi seggéből elősziszenő
süketelő pofázás marad


MÁR ELNÉZÉST AZ TÉNYSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSOKÉRT

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2009.06.04. 22:40:43

@Oli bácsi:

Mintha csak Szentiványi libsi köpönyegforgatót hallanám Károlyi szavaiban és fordítva:

"A trianoni békeszerződés a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája, melynek okait azonban figyelembe kell venni ma is - mondta Szent-Iványi István, az SZDSZ európai parlamenti listavezetője csütörtökön Kecskeméten. Minden magyar állampolgár számára ez egy súlyos nemzeti trauma, mindannyian érezzük, hogy ez a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája - mondta a liberális politikus, utalva a ma 89 évvel ezelőtt megszületett, az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződésre, melyben az akkori Magyarország elveszítette területének több mint kétharmadát."


A libsik, ha nagyon muszáj benyalnak még nemzeti oldalnak is.

Az a szar K. Mihailu se tett mást: egy darab büdsö képmutatást idézgetsz tőle.

tanarseged ur 2009.06.04. 22:56:45

@Őrnagy Őrnagy:

"A törököknek sikerült."

Jó nekik.

Nagyobb ország, nagyobb népesség, nagyobb hadsereg, nehéz terep. Kevesebb "helyi" ellenség (görögök, örmények), azok is gyengébbek a törököknél. (Nem úgy, mint cseh + szlovák + szerb + román vs magyar viszonylatban.)

states 2009.06.04. 23:04:54

Nem hiszem, hogy van még egy olyan szerencsétlen hülye nép, amelyik őszirózsás forradalmasdit játszik, miközben románok szállják meg az ország felét. Erről a szégyenről nem igazán esik szó, pedig, ha akkor, 1918 őszén a betörő román hadsereg megfelelő fogadtatásban részesül, sok minden másképp alakulhatott volna. Nehéz szembe nézni azzal a szomorú valósággal, hogy bizonyos értelemben azt kaptuk, amit megérdemlünk...

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2009.06.04. 23:14:34

Miért nem ólomkatonákkal jáccod újra 1919-et? Miért a derék kommentelőket nyüstölöd?


Az ignoréval egyebiránt mindenképp nyerek.

luucy 2009.06.04. 23:18:15

@states: Jaja... bár tény,hogy nem önmaguk rakták le a fegyvert, hanem elvették tőlük, után meg központilag szereltek le mindenkit.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2009.06.04. 23:21:36

@states: mindig elfelejtik amikor az őszirózsás forradalomról van szó, hogy akkor ért véget a világháború. El tudom képzelni, hogy egy huszonéves, aki szinte poklot járt Doberdónál, Galíciában, Pestre visszatérve csatlakozik a forradalomhoz. Könnyen beszélünk. Persze csinálhattuk volna úgy, mint a törökök, de hol volt nálunk egy Atatürk...

[Brn] · http://46os.blog.hu 2009.06.04. 23:22:17

Amúgy.
Elvtársak, nem folytatódik az "ilyen szomszéd pedig nincs" címen futó sorozat?
Lenne mit tárgyalni.

tanarseged ur 2009.06.04. 23:32:34

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:

Volt ellenállás, csak azt sajnos Kun Béláék szervezték meg. Na persze sok, előtte a KuK-hadseregben szolgált tisztre támaszkodva.

Linder B. persze tökkelütött figura volt, de mit csináljunk vele, meghalt már. Viszont ha túl sokszor jutnak eszedbe obszcén gondolatok vele kapcsolatban, akkor azt légy szíves ne itt közöld, hanem fordulj szakemberhez, tudnak neked segíteni.

tanarseged ur 2009.06.04. 23:41:21

@states:

Pedig előfordul, hogy egy ország katonáinak/lakosainak elegük lesz a harcból, és egyszerűen feladják/fellázadnak. Nem magyar sajátosság. Pl. a németek így vesztették el az 1. vh-t. Kevésen múlott, hogy nem a franciák dobták be előbb a törülközőt - 1917-ben. Elegük lett az oroszoknak is - '18 februárban a németek már Pétervár előtt jártak, mire észbe kaptak (így is Breszt-Litovszk-i béke lett a vége).

Csomorkány 2009.06.05. 00:07:14

Földobnék még egy eretnek gondolatot. Fölvetődött már bennetek, 1848-49 mennyire hasonlít 1914-18-ra? Az ország mindkétszer háborúba került egyidőben mindenkivel, akivel háborúba kerülhetett. Csak 1848-ban még az osztrákok sem mellettünk álltak.

Szerintem az 1848-49-es események elég sok szempontból Trianon közvetlen előkészítését jelentették.

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2009.06.05. 00:21:05

@Csomorkány:

ha arra gondolsz, akkor az valószínűleg igaz, hogy a gerlachfalvi csúcstól Nándorfehérvárig nem lehetett volna megtartani-egybeartani az ország területét ha egyszer felbomlik a Monarchia, történjen az akármilyen módon is

De Csallóközt Alpokalját, Partiumot, Vajdaságot meg lehetett volna tartani egy békésebb században meg tisztelt karok és rendek bölcsebb előrelátásával, azt magam biztosra veszem. Ebből is azt látszik, hogy Így a szlovákok szakíthatatk volna ki legtöbbet a régi Magyar Királyságból - de egy fene, nekik tényleg nem volt semi egyéb önálló területük.

A vajdaságra és Erdélyre kellett volna koncentrálni, a szlovákoknak pedig békés, szerződéses keretek között területi autonómiát adni Csallóköz valamint Pozsony és Kassa és környéke kivételév - csináljanak valahol maguknak főváros és legyen övék a tátra

Az oláhoknak meg rácoknak már volt saját országuk, az ő további igényeikkel szemben felépni megalapozott és legitim lépés lett volna és megmenthettük volna Bácskát Bánátot és talán egész Erdélyt is, de a Partiumot mindenképp.

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2009.06.05. 00:32:20


Erdéllyel a lényeg az ásványkincsek és Tisza vízgyűjtő megtartása lett volna - de eme elképzelésnek a jelentős része a partium megtartásával is megvalósítható lett volna

-az Alföld északkeleti csücske nem kevés szénhidrogént rejt ezek a mezők eg része épp a jelenlegi határ alatt fekszik

-az egész vízgyűjtő elelnőrzése helyett csak a Tisza felső folyásának ellenőrzése is az ezzel kapcsolatos startégia lényegi teljesülését jelentette volna

lényegében a két bécsi döntés adta területekkel ki lehetett volna egyezni

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2009.06.05. 00:32:32

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!: biztosan. Kassa, Szabadka, Nagyvárad 90% fölötti magyar lakossággal bírt 1910-ben. Besztercebánya is szóba jött, mint szlovák főváros. Jobb is lett volna, Pozsony teljesen az ország szélén van.

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2009.06.05. 00:33:49

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:

feltéve hogy gyakorlatisana szemléljük a revízióhoz kapcsolódó érdekeinket nem pedig a Nagymagyarország-nosztalgia szülte "mohósággal"

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2009.06.05. 01:07:05

@aesculus:

sajnos valóban ma már az egész Felvidékre, az egész Partiumra és az egész vajdasűgra sem gondolhatunk, ha reális (nemzetiségi arányokon alapuló) revíziót szeretnénk

de csallóközt, kárpátalja déli sávját, szatmár, bihar és arad (meg eseteg még néhány é-erdélyi) megyét no meg bácskát még realis lenne visszakövetelni

ha magyar titkosszolgálta valóban MAGYAR lenne, a koszovói balhéval párhuzamosan akciót indítoptt volna a vajdaságban

az elmebeteg szerbeket szét lehetett volna kapni

states 2009.06.05. 07:20:09

@aesculus:
És a román katonáknak nem volt elegük a világháborúból? A románoknak volt annyi eszük, hogy nem engedték szétrohasztani a hadsereget, mint tették azt Károlyiék, és 20 ezer frontról hazatért katona állt a rendelkezésükre. Persze ez is egy szedett, vedett hadsereg volt, amit egyébként símán meg lehetett volna állítani, ha lett volna néhány rátermett politikus és katona itthon, de nekünk Lindner, Jászi meg vörös gróf kellett...

bz249 2009.06.05. 09:25:48

@states: Linder összesen 9 napot volt hadügyminiszter... kártékony figura volt, de lényegtelen. Sokkal nagyobb baj volt, hogy még egy tisztességes karhatalmat se sikerült összehozni (ha a rendőrség nem megy, akkor hogy akarunk hadsereget?). A Csallóközben is örömmel fogadták a csehszlovákokat, mert végre valaki rendet tesz (akkor még úgy hitték előbb-utóbb kimennek), legalábbis ha hihetek a témát 1938-ban feldolgozó szélsőbal elfogultsággal nem vádolható szerzőnek.

states 2009.06.05. 10:09:07

@bz249:
Linder vette rá Károlyt, az azonnali fegyverletételre, amit a főtisztek nem akartak végrehajtani. Károly egyébként kijelentette, hogy a parancs kiadásáért a magyar kormányt terheli a felelősség, ugyanis a románok már javában masíroztak Erdélyben...

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2009.06.05. 10:15:49

@bz249:
"A Csallóközben is örömmel fogadták a csehszlovákokat, mert végre valaki rendet tesz "

Hát ez az, épp erről van szó hogy a magyarországi vezetés elmebetegek és senkiháziak gyülekezete volt, rend helyett aanrchiát teremtett.

9 nap az ilyen linderfélék csürhének bőven elég főleg egy közvetlenül háború utáni helyzetben

segabor 2009.06.05. 10:45:14

A cikk konlúziója: Oli bá'val ne vitatkozz mert vagy saller vagy egy terjedelmes cikk lesz a vége :)

Amúgy jó vót, még én is végigolvastam, pedig általában már a leadeknél (jujj!) elfáradok.

Ja, p.na nem volt a cikkben. Fekete pont érte!

Apafarkas 2009.06.05. 11:25:05

Mi a rákért kell azzal foglalkozni, hogy mi a jó a szomszédainknak? Arra kell törekedni, hogy mi a jó nekünk! Senki más nem fog ezzel foglalkozni, és ha mi magunk sem, akkor végképp végünk. Hosszú, szívós, kitartó, a célt soha szem elöl nem tévesztő harccal kell visszaszerezni azt, ami a miénk. Vigyék a tótok a hülye hegyeiket, mit bánom én! De az egy tömbben élő határmenti magyarságnak nem odaát van a helye! A határok nem szentek és sérthetetlenek, soha nem voltak azok, és soha nem is lesznek. Az erősebb kutya b@ik, tudjátok...de ha ezt egy ország elfelejti, akkor csumi! Ezért volt pl orbitális gyengeség és felelőtlenség elszalasztani Románia megzsarolását, hogy nem hagyjuk jóvá az EU tagságát széleskörű erdélyi autonómia előzetes bevezetése nélkül...

Apafarkas 2009.06.05. 11:26:30

Linder és Károlyi meg szimplán akasztani való hazaárulók...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 12:50:06

Kedves index, izé reakció szerkesztők.
arra nem gondoltatok esetleg, hogy nem a kuruccal, hanem veletek van a baj e kérdésben?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 13:08:46

@bbjnick: "A hübriszt jobban kell oltani, mint a tűzvészt." (Hérakleitosz)

de jobban ám

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 13:10:42

@Necoure Yamaki: "Vannak olyanok, akik 2000 év után kértek vissza ezt-azt, mégsem irogattok ilyen vicces cikkeket róluk. "

sakk-matt

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 13:17:23

@hiba: a pakesztinoknak tényleg nem vidám (hogy értsd Izraelnek van 400 vadászrrepülőgépe, palesztinnak nulla, Izrael: 4000 tank, plaesztinoknak nulla), de ahogy Kösztler is fogalmaz: "izrael már meglakult"
nyugi, nem sokáig lesz balhés hely. az indiánok se sokáig balhéztak miután kiirtották őket.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 13:18:15

@hiba: és a 20 vhány nemhivatalos atombomáról még nem is beszéltem

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 13:20:29

@Csomorkány: mivel a cigányoknak nincs kultúrájuk, egy elég erős nacionalizmus fogkialakulni náluk tömegesen, ami sokkal pusztítóbb mint egy meglévő kultúra. ld szlovákok.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 13:34:52

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:

"Ott voltam Óváry, Párizsban sétálni
nézni ahogy hullnak a falevelek
ahogy megállt az óra.
Csend lett a Café Marignonon
és eleredt a téli zápor a hideg asztalokon"

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 13:37:37

@kamasuka: miket hallottá
l Patrubányról?

vizipipa 2009.06.05. 14:15:27

@Oli bácsi:
Szóval szerinted ez volt a helyes megemlékezés a trianoni szerződésről.
Belekötöttél Patrubányba, pont ezen a napon.
Gratulálok, fasza gyerek vagy. Húzd ki magad!

Részemről vele értek egyet:
Necoure Yamaki 2009.06.04. 16:12:46

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.06.05. 14:32:30

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:
"Botrány Párizsban

Trianon gyászfátylas neve örökké él a magyar tragédia lapjain. Apponyi Albert gróf ötnyelvű szónoklatában csodálta meg részvéttel kultúránkat és szerencsétlenségünket a világ. Teleki Pál tudós készültségével tárultak fel az igazságtalanság adatai és mindenki figyelemmel kísérte a tárgyilagos tudás bravúrját, amellyel ő történelmi életjogainkat bizonyította.

De a világtörténelemnek még sohasem volt oly megbotránkoztató jelenete, mint az 1947-ben Párizsban megkötött magyar békeszerződés. A nyilvánosság jóformán semmitsem ismer a részletekből.

Párizsban, az idegen fajú, szovjet állampolgár Rákosi Mátyás vezette bábkormány tudatlanságával írták alá Magyarország “megbízottjai” a második Trianont. A magyar delegáció egykori kommunista partizánok többségéből állott, akik naponta kísérték Rákosit a Hotel Terminus kávéházba. Ott tanyáztak az oroszok, akik Rákosi számára naponta adták utasításaikat. Minek is kellett volna térkép meg tolmács, hiszen Magyarország halálos ítéletét a moszkvai és new yorki megbízottak már készen hozták magukkal.

Mi párizsi magyarok, akiknek a delegációhoz semmi közünk nem volt, ott ültünk a Café Marignon asztalánál és kétségbeesetten tárgyaltuk a béketárgyalás eseményeit. Különösen azt a botrányt, amelyre a diplomácia életében a jövőben is aligha lesz példa, hogy tudniillik ... a magyar delegáció sem adatokat, sem térképeket nem hozott magával. A bizonyítás egész anyagát, megcsonkításunk ellen való védekezésünk minden lehetőségét egyszerűen Budapesten ‘felejtették’.

A konferencia termében, amikor sor került volna arra, hogy Gyöngyösi János békéscsabai könyvkereskedő, Magyarország akkori népidemokratikus külügyminisztere szólásra emelkedjék és a magyar nemzet képviseletében igazunkért harcoljon (!), megdöbbentő és váratlan tény derült ki: az ország “hivatalos” szónoka a magyar külügyminiszter nem tudott franciául! Ugyanis azt a francia nyelvet, amit Gyöngyösi megpróbált kerékbetörni, senkisem értette meg. Így felkérték a “magyar” külügyminisztert, hogy beszédét a saját anyanyelvén mondja el és a delegáció gondoskodjék tolmácsról.

Ekkor újabb botrány derült ki: a magyar delegáció tagjai között senki sem volt, aki alkalmas lett volna a tolmács szerepére. Tehát a magyar küldöttség készületlenül jelent meg Párizsban.

Szégyenszemre, a Párizsban élő dr. Meszlényi nevű régi magyar külügyi tisztviselőt kérték fel erre a szerepre, aki a kongresszusteremben volt a közönség soraiban, s kitűnően beszélte a francia nyelvet, mert évekig volt korábban a párizsi magyar követség tisztviselője.

Az egész helyzet oly botrányos volt, hogy még ellenségeink is szánakozással tekintettek a magyar delegáció tagjaira. Szinte sokallták azt a léha lelketlenséget, amellyel a magyar állam állítólagos képviselői elherdálták területeinket, határainkat és elmulasztották még a kínálkozó lehetőségek legcsekélyebb kihasználását is a magyar érdek javára.

A magyar külügyminisztérium néhány kirendelt régi tisztviselője és más jóérzésű magyarok, akik tanúi voltak ennek az országeladásnak, tehetetlenül kínlódták végig az egész aktust. Valamennyinek a keserűség és a megdöbbenés könnye csillogott a szemében és voltak, akiknek a feje hirtelen zokogva bukott az asztalra.

A tárgyalóterem előtt feltűnést keltett, amikor Péter szerb király egyik volt tényleges tisztje, Jovanic Jovanic szerb százados a hallgatóság soraiból, magát tűrtőztetni képtelen, odakiáltotta a magyar delegátusok felé:

“- Ne írják alá! Nem kötelesek aláírni!! ...

De Moszkva érdeke mást diktált, és Rákosi, Moszkva állampolgára, tudatosan végezte az egész komédiát.

A nagyszláv imperialista törekvés vörös álarca sem volt más, mint annak idején Trianonban Benesék pánszlávizmusa. Az egész Európa elszlávosítására indított vörös hadjáratnak kicsiny áldozata lett csupán Magyarország a párizsi asztalnál. Ám a tét sokkal nagyobb. Európa és a világ látja már, hogy az út Európa és a világ nyugalmához csak a trianoni és a párizsi békedöntések megsemmisítésén át vezethez.

Hogy a külföld miként ítélte meg a magyar delegáció szerepét a történtek után, arról felesleges szólni, de jellemzésül megemlítjük Jean Pecol francia újságírónak, majd Jean Mistler D’Auriol francia államtitkárnak a béke aláírásakor tett megjegyzését. Mindketten azt találgatták, hogy vajon kik lehetnek most majd az új budapesti kormány tagjai. Ki jöhet sorra? Mert olyan ember még a külföldiek között sem akadt, aki ne gondolta volna, hogy a budapesti kormány a megalázó békeszerződés aláírása után lemond. Mint ahogyan ezt Trianon után az akkori magyar kormány is tette... Rákosinak és kormányának az eszébe se jutott a lemondás, a szégyenérzet.

[Sőt, az 1989 utáni demokratikusnak mondott budapesti kormányok sem tették ezt, miután területéhes szomszédainkkal kötött “alapszerződéseikkel” örökre lemondtak az ősi magyar területek visszaszerzéséről. - szerk.] Ők elfogadták és vállalták ezt a megaláztatást is.

A magyar nemzet azonban soha nem fogadja el, mint ahogy nem ismerheti el egyetlen magyar sem jogosnak a párizsi békeszerződésnek magyar részről történt aláírását. Az idegenek, akik Párizsban Magyarország nevében ténykedtek, nem voltak jog szerint a magyarság képviselői. (Nemzetvédelem, Óváry Sándor, 1954)"

winerprince 2009.06.05. 14:51:24

@Apafarkas: Hát igen.A szerbekről példát lehet venni.Nincs az a szerb politikus,aki nem tartaná Koszovót Szerbia szerves részének.Függetlenségi elismerés ide vagy oda,pártoktól függetlenül.Nincs az szerb politikus,aki ha másként gondolja is,szóvá merné tenni.Nem nyafognak,hogy hát,Jájj mit szól a nyugat...És valahogy a nyugat is igyekszik jóban lenni velük.Feltétel ennek a két jómadárnak a kiadatása,és már írják is a csatlakozási szerződést.Ja,és nem lesz probléma az sem hogy a két radikális párt támogatása eléri összesen kb az 50%-ot.....

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2009.06.05. 15:16:57

@vizipipa:
Azzal értesz egyet, akivel akarsz. Ez a megindító a szólásszabadságban.

A helyes megemlékezést megírtam tavaly (belinkelve) meg saját néven kb. hússzor, most ezt kaptad, mert ezt olvastad.

De addig is világosíts meg: vannak napok, amikor lehet szidni Patrubány Miklóst és vannak napok, amikor nem?

Mije ő a Trianonra való emlékezésnek: papja/sámánja/pontifexe?

vizipipa 2009.06.05. 15:17:36

Apropó, Linder Bélához kell még megemlíteni, hogy végig életjáradékot kapott. A szerb királyságtól épp úgy, mint Titótól.

Ők értették mennyire hasznos volt nekik.

@winerprince: ennek kapcsán meg kell említeni a Délvidéki magyar szervezetek egységes kérését: Magyarország mindaddig vétózza meg Szerbia felvételét az EU-ba, míg Vajdaság vissza nem kapja korábbi autonómiáját.

vizipipa 2009.06.05. 15:27:33

@Oli bácsi:
Ha esetleg nem tűnt volna fel: ez a nap Trianonról szól, nem Patrubányról.
Annyit szidod Patrubányt, amennyit akarod. Csak éppen gusztostalan (nem elírás!), ha ezt június 4-én teszed.

Persze lehet, hogy szerinted helyes dolog október 6-án az aradi vértanúk hibáira emlékezni. Ez esetben vedd úgy, hogy nem szóltam!

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2009.06.05. 15:34:06

@vizipipa:
Csak, hogy mutassam, értem a csíziót: Patrubány gondolatmeneted szerint Trianon mártírja (vö. aradi párhuzam). Ezt lehet mondani, csak ne várd, hogy komolyan vegyelek.

Egy rendkívül rossz gondolatmenetet bíráltam (Patrubányét és az őt mércének tekintőkét) és közben ismeretterjesztettem: kettő az egyben.

A szóviccért cserébe kellemes hétvégét kívánok, mást úgysem tehetek.

Csomorkány 2009.06.05. 15:48:41

Oli bácsi: Patrubányt én is útálom, meg a mondandóddal is egyetértek, de ha jól meggondoljuk, 1-2 napot tényleg várhattál volna, és helyette föltehettél volna valami épeszű Trianon-megemlékezést jún 4-én.

Igazából nem azzal van a baj, amit megírtál, hanem azzal, amit nem írtál meg. Egy cikket, aminek az a kifejezett témája, hogy nagyon fáj.

winerprince 2009.06.05. 15:50:07

@vizipipa: Sajnos,Magyarország vétójával el lehet menni a büdös P....ba.Illetve,megboldogult Karcsi bátyám kedvenc mondásával élve:Annyit ér,mint pinán a szőr....

vizipipa 2009.06.05. 16:02:36

@winerprince: a vétó az vétó. Szlovénia ezzel a vétóval remekül blokkolja Horvátország közeledését.

Mert ők merik használni.

Az Olei Hagardom terroristái · http://en.wikipedia.org/wiki/Olei_Hagardom#List_of_Olei_Hagardom 2009.06.05. 16:13:04

@Oli bácsi:

Talán nem vagy olyan ostoba, mint amilyennek mutatod magad, hogy ne értsd mire gondolt @vizipipa: a nem teljesen pontos aradi párhuzammal.
Tudod, ilyenkor mondják azt, hogy "értsd jól." Az ilyen "jólértéshez" meg csak egy kis jószándék, egy kis empátia kell.

Szóval ha tényleg nem vagy olyan ostoba, akor marad az hogy egy szaralak vagy, egy cinikus tahó.
Pont mint a polidili - főleg mikor rájukpirítanak - műostobaságot tettetve szőrszálhasogató ballibsijei.


Szar vagy Oli bácsi, kár neked a gyereke, ha abból is ilyen szart nevelsz majd.

Csomorkány 2009.06.05. 16:35:11

@Az Olei Hagardom terroristái: Ezzel csak az a baj, hogy a Patrubány az tényleg szar alak. A dec. 5-i népszavazás egyik fő felelőse. Pontosan tudta közvéleménykutatásokból, hogy mekkora az esélye a sikernek, de azért neki csak nyomulni kellett, hogy a gittegyletét népszerűsítse. Ez az igazi bűne, és emiatt visszautasítok minden párhuzamot az aradi 13-akkal. Most is magát nyomatja Trianon ürügyén.

Oli bácsi teljes joggal rúgta valagon, csak talán értelmesebb témát is találhatott volna a billentyűzetének a tegnapi napon.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2009.06.05. 16:57:38

@Az Olei Hagardom terroristái:

Most 16:52 van, elindulok vidékre. Ott majd lesz net.

Az én széles vállam sok mindent elbír. De a fiamat hagyd ki. Nagyjából három órád van, hogy a köpködésért bocsánatot kérj. Vagy legalább visszavond.

Utána úgy kiváglak, hogy a kurvaéletben többet nem írsz ide, semmilyen nicknéven.

@Csomorkány: a magyarság kiművelésénél nincs értelmesebb tartalom.

Az Olei Hagardom terroristái · http://en.wikipedia.org/wiki/Olei_Hagardom#List_of_Olei_Hagardom 2009.06.05. 17:22:25

@Oli bácsi:

Nem gondolom, hogy a gyerekedet bántottam a megjegyzésemmel.

Mivel a publikálási dátuma okán kétes értékű posztodban magad említetted, felvetődik, hogy ilyen értékrenddel rendelkezve, a maygar történelem iránt ilyen érzéketlenséget tanusítva milyen példát tudsz mutatni.

Ne fogd a gyerekedre a saját büszkeséged - elismerem: - megsétése felett érzett felháborodásodat.

A "szar" szó használatáért elnézést kérek.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2009.06.05. 17:25:37

@Az Olei Hagardom terroristái:
Nem indultam el.

Előre is szar alaknak neveztél egy hatéves gyereket. Attól, hogy valaki az anyjáról ír, nem azt jelenti, hogy más lekurvázhatja. Ez a ballibsi szócsavarás, bazmeg, nem más.

A bocsánatkérést elfogadom.

A továbbiakban nem tárgyalunk.

Csomorkány 2009.06.05. 17:39:13

Oli bácsi: Jóvanna, nem szívatlak fölöslegesen, de javasolnám, hogy a jövőben válaszd szét az alábbi, önmagukban nagyon helyénvaló teendőket:

- a magyarság kiművelése
- megemlékezés Trianonról
- Patrubány valagonrúgása

Külön-külön mindegyik remek, és méltó feladat. Így egybeöntve kicsit túlságosan emlékeztet a lekváros szalonnára.

states 2009.06.05. 18:18:23

Patrubány egy égig érő seggfej, és ez a jóindulatú feltételezés. A rosszindulatú, hogy ebből a MVSZ nevezetű retardáltak gyülekezetéből él. A legrosszabb és egyben a legvalószínűbb azonban az, hogy elsősorban mégsem az MVSZ pénzeli, hanem azok, akiknek nagy szívességet tett a a 2004-es népszavazás elindításával...

tanarseged ur 2009.06.05. 18:44:51

@states:

Akkor már ketten kacérkodhatunk a paranoiával, lásd a 2009.06.04. 15:56:45-kor kelt kommentemet.

@Csomorkány:

Oli bácsi nem fogadott engem prókátorának, de hadd jegyezzem meg, hogy Patrubányék sem választották szét a megemlékezést a magyarság butításától és (ha már valagon rúgásról esett szó) attól, hogy a valagukat ország-világ előtt a nemzet hangjának megszólaltatójaként prezentálják...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2009.06.05. 19:10:04

@Oli bácsi:

Abban igazad van, hogy ez a világszövetségi akció (finoman szólva) nem a legsikerültebbek közül való. Igen ám, csakhogy ez (az akció) is csak egy tünet. És a tünetnek hiába "megyünk neki", ha betegség gyógyítatlan marad, akkor ugyanott vagyunk, ahol előtte voltunk. A betegség inkább itt az érdekes és nem a tünetek. Ha nem egy szétideologizált és széthiszterizált térben kellene mindenkinek megnyilvánulnia, aki bármilyen kérdést fel mer ma vetni Magyarországon, meglehet, már a kérdések is másként artikulálódnának... :-(

ü
bbjnick

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2009.06.05. 20:38:05

Hadd trianonozzam én is egy kicsit.

Elég csúf dolgok íródtak le itt fentebb, engedtessék meg nem csatlakoznom hozzá.

Trianonozni kell. Miért is?

Trianon emlékéhez való hozzáállásunk állásfoglalás abban a kérdésben, hogy lehet-e nekünk, magyaroknak olyan véleményünk, megalkothatjuk-e egy esemény olyan értelmezését és értékelését, amely szembenáll akár az egész világ állásfoglalásával?

Mert Trianon ennek a kérdésnek szimbóluma. És ebben az értelmezésben teljesen mindegy, hogy egy mai húszéves magyar élményanyaga milyen Nagy-Magyarországgal kapcsolatosan, vagy hogy az éppen Trianont emlegető honfitársunk épeszű-e vagy sem.

A kérdés az, hogy mi, magyarok minden véleményünket másoktól vesszük-e kölcsön, vagy van-e saját elképzelésünk a dolgokról? Hogy értjük-e: a magyar érdek szükségszerűen eltér mások érdekétől, mivel az a miénk és nem másé? Mint ahogy mindenkinek érdeke eltér másokétól, akkor is, ha vannak közös törekvések? Hogy értjük-e: a nemzetközi döntések elfogadása, a realitások elismerése nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy az igazságunkról megfeledkezünk, és azt gondoljuk, hogy a mi igazságunkat mások akaratához kell igazítsuk?
Trianoni fájdalmunk közös kincsünk: azonosságtudatunk szimbóluma. Ezért kell megemlékezni, ezért kell irredenta emlékműveket állítani, ezért kell megtanítani gyermekeinknek, mi a különbség Nagy-Magyarország és Csonka-Magyarország közt.
Mások Trianon-megemlékezéseinek bírálata is egy lehetséges műfaj. De hát: mindenki, aki emlékezik, úgy emlékezik, ahogy tud. Én a problémát inkább abban látom, hogy nagyrészt csak azok emlékeznek, akikkel egyébként ritka dolgokban értek csupán egyet.

tanarseged ur 2009.06.05. 20:50:06

@Elpet:

Csak erre röviden:

"Trianoni fájdalmunk közös kincsünk: azonosságtudatunk szimbóluma."

1. A fájdalom nem kincs.

2. Nem szeretném, ha a magyar nemzet, amelyhez tartozom, fájdalomból építene magának azonosságtudatot.

Az Olei Hagardom terroristái · http://en.wikipedia.org/wiki/Olei_Hagardom#List_of_Olei_Hagardom 2009.06.05. 21:23:07

@tanarseged ur:

1., 2.
akkor már értem miért anyira fontos a folyamatos holokausztmegemlékeztetés: ez valójában mocskos antiszemita kibaszás a zsidókkal

korrekt orr 2009.06.05. 22:13:34

@Az Olei Hagardom terroristái: nem kéne már túllépni ezen a folyamatos zsidózáson, magyar testvérem? (bár tudom, a nick kötelez)

korrekt orr 2009.06.05. 22:23:24

valamiért olyan érzésem van, hogy személyes jó barátságot ápolsz egy bizonyos miszter falafellel : de biztos hasad a tudat.

Alfőmérnök 2009.06.05. 22:34:08

@korrekt orr:
Nincs stílusérzéked.
Kizárt. Én faszmagyarra tippelek.

Őrnagy Őrnagy · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2009.06.05. 23:00:45

Az Északi Offenzíva magját a Székely hadosztály volt tisztjei adták olvasmányaim szerint ( nem mindet kapták el az oláhok). De utána nézek újra

vizipipa 2009.06.05. 23:29:30

@Elpet:
"...a nemzetközi döntések elfogadása, a realitások elismerése nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy az igazságunkról megfeledkezünk, és azt gondoljuk, hogy a mi igazságunkat mások akaratához kell igazítsuk?"
Ez így van!
A Trianon utáni ország vezetői - élükön Bethlennel - pontosan ezt tették. A háború, a kirablás (románok), a feldarabolás, a kártérítés teljesen kivéreztette az országot. Az engedélyezett katonaság fenntartása és felszerelése is probléma volt évekig. Ellenállásra - akkor már - semmilyen reális esély nem volt. A helyzet tudomásulvétele azonban nem jelentette az azonosulást vele. Diplomáciai szinten a kezdetektől folyt a - ma már tudjuk - diplomáciai próbálkozás.

@Őrnagy Őrnagy: és tudasd is a forrást. Szívesen bővítem ismereteimet.

Az Olei Hagardom terroristái · http://en.wikipedia.org/wiki/Olei_Hagardom#List_of_Olei_Hagardom 2009.06.05. 23:36:55

@korrekt orr:

Mi a gond? Ha @tanarseged ur: szerint nem jó dolog fájdalomból azonosságtudatot építeni,
akkor a havi holokausztmegemlékezések csakis a zsidóság rombolására és elpusztítására való
fasisztanáciantiszemita törekvés lehet.

@Alfőmérnök: te meg mé' f@szozol, szóltam hozzád rosszat?

Alfőmérnök 2009.06.06. 00:39:34

@Az Olei Hagardom terroristái:
Volt itt egy "faszmagyar" nevű tag, kicsit hasonló tipográfiai megoldásokkal élt, mint te.
Korrekt orr mintha arra célzott volna, hogy szerinte Mr. Falafel személyiséghasadása vagy, amit kizártnak tartok. Ennyit akartam csak mondani.

tanarseged ur 2009.06.06. 01:31:04

@Az Olei Hagardom terroristái:

Most a magyar azonosságtudatról és a magyar emlékezésről beszélünk. A zsidó azonosságtudat és emlékezés más téma.

Utóbbihoz nem szívesen szólok hozzá, mert nem vagyok zsidó, és kívülállóként ugyanannyira nem szeretnék beledumálni az ő identitásukba, ahogy egy nem magyartól sem venném szívesen, ha kioktatna a miénkről.

Magyarként viszont nyugodtan hozzászólhatok a magyar identitáshoz - ami az enyém is -, és különösebb udvariassági előkészítés nélkül megírhatom: nem örülnék neki, ha a magyar mivolt arról szólna, hogy valami fáj.

Az Olei Hagardom terroristái · http://en.wikipedia.org/wiki/Olei_Hagardom#List_of_Olei_Hagardom 2009.06.06. 09:15:33

@tanarseged ur:

És miért kellene, hogy a fájdalom jusson eszünkbe Trianonról?
Miért a fájdalomaml kell rögtön jönni, és önsorsrontóan azt sulykolni?

Miért nem azt jutatjuk eszünkbe, hogy valahogy vissza kell csinálni?

Miért nem az elszántságot gyűjtjük magunkban?

Miért ne juthatna eszünkbe az, hogy feladatunk van?

Úlfhéðinn · http://tinyurl.com/do9ks 2009.06.06. 11:05:06

@Alfőmérnök:

Szerintem sem. Csak valami gyenge Kündü-utánzat. (A kettes sorköz mindenesetre erre utal :D). Bár Kündün, meg az időnként megjelenő alteregóin legalább néha lehetett egy jót röhögni. Ez simán unalmas.
Még Lódinál is gyengébb a csávó.
Sztem amúgy fiatalabb, mint a régebbi trollok.

Ennyit a trollhatározóból.

tanarseged ur 2009.06.06. 11:25:42

@Az Olei Hagardom terroristái:

"És miért kellene, hogy a fájdalom jusson eszünkbe Trianonról?"

Mert fájdalmas.

"Miért a fájdalomaml kell rögtön jönni, és önsorsrontóan azt sulykolni?"

Pont ezt mondom: az rendben van, hogy emlékezzünk a fájdalmas eseményre, de ne állandóan és ne ezt tegyük az identitásunk szimbólumává.

"Miért nem azt jutatjuk eszünkbe, hogy valahogy vissza kell csinálni?"

Mert arról már lemaradtunk. Volt jó esély, de a magyar kat-pol. vezetés a 2. vh. idején elszúrta. Újabb esély belátható időn belül nem lesz. Amit lehet: támogatni a határon túli magyarokat, elsősorban kulturális téren és a jogaikban (felemelni a szavunkat, ha őket jogsérelem éri). Hiteles képet kialakítani (mind itthon, mind külföldön) a magyar történelemről - megcáfolva szomszédaink nacionalista túlzásait, és megszabadulni a sajátjaink közül legalább a legostobábbaktól és legönlejáratóbbaktól. Például az olyanoktól, amilyenek a poszt tárgyát képező petícióban is vannak.

"Miért nem az elszántságot gyűjtjük magunkban?"

Gyűjtsük csak, persze. De nem mindegy, hogy mire. Lehetőleg ne olyasmire, amiből a végén csak több kárunk lesz, mint amennyi hasznot reméltünk tőle. Mint pl. a Patrubány-féle marhaságokból.

"Miért ne juthatna eszünkbe az, hogy feladatunk van?"

Persze, jusson eszünkbe. Csak nézzük meg jól, mi az a feladat, amit el lehet és el is érdemes végezni. Oli bácsi történelmi ismeretterjesztése pl. ilyen volt. Idekopizom a posztjából azt a részt, ami szerintem neked kimaradt:
"És igen, a Magyarok Világszövetségén és a Trianon Társaságon viccelődni nem szép dolog, olyan mintha Down-kórosokon nevetnénk. E nyilvánvalóan visszataszító tettre csak azért vetemedünk, mert a mai sokszáz trianoni ünnepélyen nyilvánvalóan el fog hangozni a fenti petíció és ezek sokezer ember tudatába vésődnek be kiirthatatlanul. Itt és most ún. közfeladatot látunk el, amikor rámutatunk a szóbanforgó dokumentum nyilvánvaló marhaságaira, ezzel is kis lépést téve a Magyar Igazság felé vezető göröngyös országúton."

Szóval van feladatunk, ilyen feladat pl. a magyar emberfők kiművelése. A saját főnké is. Ezért akinek még nem volt meg, az az évforduló alkalmából nyugodtan elolvashatja a "Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről" c. könyvből (szerk. Romsics Ignác, Osiris Kiadó, Bp., 2005) a trianoni békével kapcsolatos fejezetet (aztán a többit). Akinek pedig esetleg kimaradt volna az életéből a "Magyarok Európában" címmel a rendszerváltás környékén megjelent sorozat, az pótolhatja. (Épp mostanában olvastam újra nosztalgiából. Az Engel Pál-féle I. kötet zseniális, az pedig nagy kár, hogy a sorozat befejezetlen maradt, és az 1867 utáni történelmünket tárgyaló részt már nem írták meg...)

tanarseged ur 2009.06.06. 11:45:37

@Alfőmérnök: & @Úlfhéðinn:

Azt mondjátok, csak vesztegetem az időmet?

Az Olei Hagardom terroristái · http://en.wikipedia.org/wiki/Olei_Hagardom#List_of_Olei_Hagardom 2009.06.06. 12:16:15

@tanarseged ur:

végre felemlíti valaki a Szakály-féle könyvet

anno megvettem az első két kötetet mert nagyon jónak találtam, de utána a többivel nem talákoztam pedig kerestem

ezek szerint volt még egy harmadik kötet is, és csak az azutánik nem jelentek meg?

Az Olei Hagardom terroristái · http://en.wikipedia.org/wiki/Olei_Hagardom#List_of_Olei_Hagardom 2009.06.06. 12:19:39

@Az Olei Hagardom terroristái:
nemcsak Szakály, bocs, csak most épp a második kötet volt előttem
szóval a Magyarok Európában sorozat

tanarseged ur 2009.06.06. 12:32:28

@Az Olei Hagardom terroristái:

Létezik III. kötet, Kosáry Domokos írta, és az 1711-1867 közötti magyar történelmet dolgozza fel (az európaiba ágyazva, ahogy az első két kötet is). Szerintem nem annyira jó, mint az első kettő, de olyan jót nehéz is írni. A IV. kötetben jött volna a kiegyezés utáni rész - ha jól tudom, Glatznak kellett volna megírnia, de nem írta meg.

Az Olei Hagardom terroristái · http://en.wikipedia.org/wiki/Olei_Hagardom#List_of_Olei_Hagardom 2009.06.06. 12:37:58Az első kötetben azért volt egy mondta rögtön az elején, ami komoly túlzás, majdhgynem csúsztatás:

"Európa mai műveltségének gyökerei az ókori Keletre nyúlnak vissza. Mindenekelőtt a bibliai Ószövetség révé a legszorosabban kapcsolódnak a zsidó nép múltjához ..."

"Európa mai műveltsége" meg jóval több, még gyökereiben is a zsidó múltnál: olyan "apróságok" mint a görög civilizáció és Róma "talán" szintén hagytak "valami nyomot" kultúránkon.

Lgefeljebb a _vallás_, és az _ egyházi művészet_ kapcsolódik az Ószövetséghez, de az is "legszorosabban" az Újszövetséghez, ami pedig a "zsidó nép múltja" szempontjából gyakorlatilag nem is létezik. Sőt mára az Ószövetségben leírtak megtörténtét is kétségbe vonják:

Lásd Shlomo Sand könyve:


en.wikipedia.org/wiki/When_and_How_Was_the_Jewish_People_Invented%3F

tanarseged ur 2009.06.06. 13:00:10

@Az Olei Hagardom terroristái:

Minek olvasol, ha úgyis csak azt veszed észre belőle, ami kapcsolódik a rögeszméidhez?

Itt van a kezemben a könyv. Ahol három ponttal abbahagyod az idézetet, onnan úgy folytatódik: "...ennek mítoszai Ádámtól és Évától Noé bárkájáig éppúgy az európai kulturális örökség részei, mint a Kr.e. II. évezred még jócskán legendás ősatyái Ábrahámtól Izsákon és Jákobon át Mózesig, és ugyanígy némiképp a magunkénak érezzük a már teljes hitelű zsidó történelmet is Dávid és Salamon Kr.e. 10. századi királyságától", stb.

Lejjebb: "Tekintetbe veendő, hogy a bibliai örökségen kívül Keletről származnak tudományunk alapelemei, nem utolsósorban írásunk, amelynek forrása és mintája, a főníciaiak ábécéje a mai Libanon és Szíria tengerparti városaiban született meg..."

A következő oldalon: "Legalább ennyire fontos számunkra a mai műveltségnek az az ókori gyökere, amely az antik kultúrából ered. Az Ószövetség íróinak gondolkodásmódja még idegen tőlünk, legalább oly mértékben, mint a Homérosz által megörökített görög előidők őkseié, de az athéni fénykor görög költőit és tudósait, Szophoklészt vagy Thuküdidészt, Platónt vagy Arisztotelészt már szinte a magunkénak érezzük..."

Majd: "Végül és elsősorban, szólni kellene természetesen magáról a kereszténységről, amely másfél évezreden át a legmélyebben formálta Európa arculatát, és mint tapasztaljuk, ma sem vesztette el időszerűségét."

Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. Magyarok Európában I. Háttér Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1990. pp. 16-17.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.07.02. 12:59:36

@Oli bácsi: "ha abból is ilyen szart nevelsz majd."

annak nevezte? feltételes mód, magyar nyelvtan megvan?

korrekt orr 2009.07.02. 18:27:05

tesz-vesz: az ifjonti hevület nem mentség, még tanulj picit. Aztán lesz érdemes blogolni. És nem megsértôdni, ha a harmatgyenge írásod nem közli le Oli bácsi.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.07.04. 19:08:21

@korrekt orr: írtam: semmiféle értékítéletemet nem befolyásolta a mizéria. koromat tudod?
jelen esetben személyi problémáim vannak csak.
hogy mikor érdemes blogolnom, azt ne egy kóser orr döntse el.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.07.04. 19:10:44

@korrekt orr: a magas lóról te is leszállhatnál, megnéztem a kommentjeidet.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2009.07.04. 21:04:29

@tesz-vesz:

Édes, aki "intelligenciaképességről" ír és Lantos Tomiról versel, illetve a "mérve képpen" szókapcsolat szerepel rím helyett, az a magyar nyelvtanról csak óvatosan, hátha megégeti a száját.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.08.25. 20:30:17

@Oli bácsi: az intelligenciaképességet már elolvashattad mit jelenthet. mit nem, főként amikor írtam nem is gondoltam bele

a mérvae képepn az más

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2009.08.25. 20:32:15

@Oli bácsi: a zédest megintz mellőzzük, mondtam már paizsnál, én nem vok homoszexuzális.

Téglagyári Megálló 2009.08.26. 12:12:18

@tesz-vesz:

Pedig, aki a vagyokot "vok"-nak írja, annál felmerül a kérdés.