A 22. lap − Nagyapám esete a 20. századdal
2015. március 28. írta: Redakció

A 22. lap − Nagyapám esete a 20. századdal

fehervar.jpg

 Székesfehérvár, 1940 (Fortepan)

Vendégszerzőnk, Péntek Orsolya írása.

Nagyapám a Kádár-korban osztályidegen volt: polgár. Az osztályidegenséget addigra megszokta, szabadelvűként már a Horthy-rendszerben gyakorolhatta az ideológiai különállást. Csak a családi hagyományt folytatta: nagypapája, signor Grasselly, aki a Monarchia egy déli szigetén, Szegeden telepedett le, hogy beoltsa némi olasz vérrel a családot, miközben fellendíti a délvidéki vaskereskedelmet, a bécsi szabadkőműves nagypáholy tagja volt és dühös liberális, míg másik nagypapája – német származása ellenére – az 1848-49-es szabadságharcban tüntette ki magát Kossuth híveként, szellemiségük pedig tovább élt leszármazottaikban, így a famiglia az 1940-es évekre már meglehetősen erős hagyományt teremtett rendszerfüggetlen öntudatból. Hiszen úgy tűnik – a hangsúly ezen: tűnik –, semmilyen rendszerben nem férnek egy dobozba az általuk képviselt értékek.

Mert miként lehet valakinek az olasz-német-cseh-magyar származása miatt monarchiás tudata, több nyelve, a görögös-latinos-olaszos-franciás műveltsége okán erős európai identitása – és közben magyar nemzeti önérzete? Hogyan lehet valaki a dunai államok sorsközösségét felismerő későbbi Kossuthnak is híve, és a korai Kossuthtal rebellis magyarkodó? Miként lehet humanista és keresztény, a ferences eszmét tisztelő katolikus, közben a szabadkőműves hagyományt őrizve a Horthy-kor nyálas pietizmusát maró gúnnyal ekéző szabadgondolkodó, de más vallásokkal türelmes állampolgár?

Hogyan lehet a régi Magyarország területén élő nemzetiségekkel szemben – részben saját származása okán – megértő és toleráns, a határrevízió megvalósult formáját 1938-ban és 1940-ben kritikával és aggódással figyelő magyar, miközben a trianoni döntést ebben a formában elfogadhatatlannak, Magyarországgal szemben igazságtalannak tartja – de Trianon okai közt nem felejti el felsorolni a magyar úri osztály rövidlátását? Hogyan utálhatja egyszerre tiszta szívből a Horthy-, a Szálasi-, a Rákosi- és a Kádár- rendszert, és hogyan lehet egyszerre minden üldözöttel szolidáris, míg maga is azzá válik, és hogy nyújthat mégis békejobbot 1956-ban egy rettegő ávósnak, aki tőle kér menedéket, hogy aztán 1957-ben elvigye az ávó?

Hogyan lehet a „császár úrral” és Horthyval és a nyilas gyilkosokkal és Rákosiékkal, majd Kádárral szemben is makacsul, csak azért is, továbbra is – legalább belül – szabad ember, aki néha üvöltözésbe fulladó vitákat folytat a húga Auschwitzból hazatért, inkább balos férjével, hogy miután összecsaptak azok a bizonyos narratívák – mint ahogy nagyapa olykor összecsapott nála liberálisabb apámmal is –, sógorával újra és újra eltáncolják a Korroborit a nappali közepén – hiszen a fehér lovon feszítő, de tetovált Horthytól a mackónadrágos, motyogó Kádárig tartó történelmi tévedéssorozat papírmasé figuráival szemben ők mégiscsak európaiak és magyarok, akik összetartanak, mert összetartoznak?

Húsz éve gondolkozom azon, hogy miként csinálta ezt nagyapám, Zsiray Károly. Azt hiszem, régi trükk az övé: nem félt, és jobb híján ragaszkodott az igazához. Mindegyik igazához. Tíz éve gondolkozom azon, mit szólna ahhoz, amiben most élünk. Néha rémálmodom. Akkor úgy érzem, nagyapám a legtöbb újideológia alapján már megint osztály- és alomidegen: szabad, európai, ex-monarchiás, magyar polgár.

Alább az 1942–1944 között keletkezett naplójának alapján írt emlékiratának néhány részlete.

***

(1942) Új főnököm a székesfehérvári MÁV műhelyi szertárban Paulovits János főintéző (később felügyelő) volt. Keresve sem találhattak volna nála alkalmasabb embert – hitbuzgalmi vezetőül. Hivatali hatalmát elsősorban arra használta fel, hogy a hitéletet fejlessze; e nemes cél érdekében minden évben lelkigyakorlatra vitte azt a negyvenegy-néhány embert, aki a hatásköre alá tartozott. Minthogy a lelkigyakorlatokat a budai Manréza lelkigyakorlatos házban bonyolították le a Labanc úton, a személyzetnek két részletben kellett elmennie három-három napra lakással és teljes ellátással, amint ez a házban szokásban volt. Persze nem ingyen – valamit fizetni kellett érte.

1942 tavaszán én is a kiszemeltek listájára kerültem. Amikor a titkárságról áthozták és elém tették a jelentkezési ívet, kereken megtagadtam az aláírást. Azt hiszem, kissé érdekesen fejeztem ki magamat, elutasítván e sajátos lelkipásztorkodást.

Néhány perc múlva hívattak Paulovitshoz.
– Hallom, nem óhajt részt venni a lelkigyakorlaton – kezdte halkan és finoman, akár egy lelkiatya, aki eltévedt báránykái egyikéhez szól.
Savószínű szemével pislogott, keskeny orra észrevehetően remegett. Ha nem lett volna bajusza, papnak nézhette volna az ember, olyan papnak, akinek csak meggyőződése van, meggyőző ereje nincs.
– Valóban nem kívánok részt venni – válaszoltam.
– És miért nem? – fuvolázta tovább.
– Mert ellenkezik a felfogásommal.
– Ó, az ön felfogása! Katolikus ember ön?
– Az van bejegyezve a keresztlevelembe.
– Tehát katolikus. Lehetséges, hogy ön most valami miatt megsértődött, vagy talán megingott a hitében. Nem helyes, ha elutasítja magától a kezet, melyet az Egyház ön felé nyújt. Bizonyos vagyok abban, hogy visszatér közénk, ha részt vesz a lelkigyakorlatokon. Ott nagyon okos, művelt emberek tartanak előadásokat, bizonyára önnek is mondanak újat, elgondolkoztatót, ami a hitéhez visszavezeti.
– Nincs szükségem ilyesmire. Nyugodt és kiegyensúlyozott ember vagyok, nincsenek úgynevezett vívódásaim.
– De hisz épp a nyugalmát növelné a hitbéli gyarapodás. Mert lássa kérem: miért tréningezik a sportoló? Hogy még erősebb, még kitartóbb legyen. Mi katolikusok is ezért járunk lelkigyakorlatra, hogy még erősebbek legyünk a hitünkben.
Büszkén nézett rám: lám, milyen hatásos érvet talált a megpuhításomra. Talán elnevettem volna magam, ha nem vagyok olyan megátalkodott hangulatban.
– Semmiképp sem kívánok részt venni ezen a lelkigyakorlaton – mondtam. Ha ön olyan megértő, mint amilyen vallásos, tudomásul veszi ezt és nem erőlteti tovább. Nem hiszem, hogy hasznos lenne bárkinek, ha engednék a pressziónak és végigkáromkodnám magamban a háromnapos lelkigyakorlatot.
– Hát jó – sóhajtott a szertárfőnök lemondóan.
Dicséretére mondom, sohasem éreztette velem a kudarcát. Ellenkezőleg, mintha jobban megbecsült volna ezután.

A vallásosságtól tulajdonképpen a „vallásos” emberek vadítottak el engem. Annak ellenére, hogy 16 éves koromig a piaristák szegedi, majd budapesti gimnáziumában katolikus valláserkölcsi nevelést kaptam, már nagyon korán észrevettem, hogy a túlbuzgó vallásosság sokszor jellem- vagy erkölcsi hibát takar.

Más volt a helyzet az úgynevezett politikai katolicizmus sötét lovagjaival és az Actio Catholica-tagokkal. Ezek a vallásosság lángján sütögették a pecsenyéjüket, közéleti törekvéseik és anyagi gyarapodásuk céljából. Gátlástalanul dörgölőztek a magas klérushoz, s ha elérték, amit akartak, csak kivételes alkalmakkor fémjelezték nevükkel az egyházi megmozdulásokat, legyen az eucharisztikus kongresszus vagy az évenként megrendezett katolikus bál.

13-14 éves koromig én is hittem, de meggyőződésem fala már ekkor repedezni kezdett. Sík Sándor, a piaristák neves hitszónoka jó előre jelezte e hitbéli megingásunkat és receptet is adott ellene. Rajtam azonban nem segített, mint ahogy hiába próbálkozott velem Zimányi Gyula, a későbbi rendfőnök, az akolból kitörni akaró báránykák pásztora is, aki külön beszélgetésre rendelt magához. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy eltiltották tőlem a barátaimat, hogy nehogy megrontsam őket. 1928-ban, 16 éves koromban végül emigrálnom kellett a piaristáktól, év közben írattak át a Barcsay utcai állami gimnáziumba, ahol befejeződött a neveltetésem.(...)

Lehet, hogy vak voltam, mert ezekben az években nem láttam éles ellentétet a keresztény és a zsidó tanulók között, padtársam is zsidó volt, mögöttem és előttem is zsidó fiúk ültek. Meglehetősen jó viszonyban voltam velük, különösen padszomszédommal, Háy Endrével, akire osztályfőnökünk, dr. Irsik József – egyébként német- és latintanárunk – előttem ismeretlen előzmények miatt haragudott s ezt nem is titkolta. Miután Irsik tanár úr jobban megismert engem, néhány hét múlva összeültetett Háyjal, döntését eképpen indokolva: „Megérdemlik egymást”.  (...)

Sok-sok évvel az érettségi után, más a harmincas évek vége felé összefutottam egykori osztálytársammal, Sonnenfelddel, aki szintén az Új-Lipótvárosban lakott, valahol a közelünkben. Az ilyen találkozások alkalmával el-elbeszélgettünk a politikai helyzetről és az első zsidótörvényről is.
– Nem most kezdődött – mondta Sonnenfeld a növekvő antiszemitizmusra utalva.
– Én nem emlékszem, hogy lett volna közöttünk ellenségeskedés a Barcsayban. Így vélekedtem.
– Ne légy olyan naiv!  vonta kétségbe őszinteségemet. – Nézd meg jól az érettségi tablónkat. Úgy vannak elrendezve a képek, hogy együvé kerültek a zsidókéi rajta, egy valóságos képi gettóba.

E különleges szempontból eddig még nem merültem el a kép tanulmányozásába. A tabló összeállításában sem működtem közre 1931-ben, ezt az egyik osztálytársunk, bizonyos Kozilek Elemér vállalta magára Halminál, a neves belvárosi fényképésznél.

Otthon aztán alaposabban szemügyre vettem a tablót. Abban igaza volt Sonnenfeldnek, hogy a képek valóban nem keveredtek. Külön-külön kisebb-nagyobb csoportokban keresztények és zsidók. Annak persze már nem lehetett utánanézni, hogy Kozilek nem a különböző kívánságoknak tett-e eleget a tabló összeállításánál. Én is megbeszéltem vele, hogy egy sorba rakjon azokkal, akikkel szorosabb barátságot kötöttem. (...)

De akár tetszett, akár nem, én is, mint mindenki más, magamban hordoztam kétezer keresztény évet, ahogy Márai Sándor írja egy helyütt a vallomásaiban. Julianus Apostata sem tudta lemosni magáról a keresztvizet, még bikák vérével sem.

Ezek voltak az előzményei a lelkigyakorlatokkal kapcsolatos állásfoglalásomnak, s ingerültségemet fokozta, hogy bosszantó párhuzamot találtam Roger Martin du Gard Thibault család című regényének egyes részleteivel, közelebbről: Antoine Thibault és Vécard abbé vallási vitatkozásával. Paulovits János sem értette meg, hogy én sem tépelődöm, és vívódásaim sincsenek, hogy lelkiállapotom egyensúlyban van és nincs szükségem semmiféle támasztékra.

Nemcsak vallási téren, de politikai vonatkozásokban is lázadó voltam osztályom magatartásához, általános felfogásához képest.

Az úgynevezett hazafias magyar középosztályról mint közhelyszerűen állandósult determinatív rétegmegjelölésről már korai műveimben is csak idézőjelek közt írtam. Pedig ebbe a hazafias magyar középosztályba születtem én is.

A Horthy-rendszert, kicsinyes és ostoba nepotizmusával, tartalmatlan hazafiaskodásával, klerikális átitatottságával mélységesen megvetettem. Intézményeinek nagy részét az egykori Monarchia intézményei karikatúrájának láttam, beleértve a hadsereget is. Apai nagyapám 1848-as szereplése kimondatlanul rányomta a bélyegét otthoni neveltetésünkre: természetes állapot volt, hogy gyűlöljük az „osztrákot” és a Habsburgokat, akik nagyapámat másfél évre bebörtönözték Kufteinben. Kisfiú koromban verekedtem, ha osztálytársaim valamelyike IV. Károly fiát Ottót II. Ottóként emlegette. Akkor még szabadkirályválasztó voltam. 

***

Zsiray Károly: Más irányú elfoglaltságaink 1942 –1944. (Visszaemlékezés az 1942–1944-es naplójegyzetek alapján. Gépiratban, a család tulajdonában.) Részlet.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr247310234

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Péntek Orsolya: A 22. lap − Nagyapám esete a 20. századdal 2015.03.28. 11:39:01

Nagyapám a Kádár-korban osztályidegen volt: polgár. Az osztályidegenséget addigra megszokta, szabadelvűként már a Horthy-rendszerben gyakorolhatta az ideológiai különállást. Tíz éve gondolkozom azon, mit szólna ahhoz, amiben most élünk.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 11:57:57

Kufstein, nem Kuftein.

neki amúgy semmi se volt jó?
nekem ez olyan eltartott kisujjú családnak tűnik, ami feleslegesen kritizál, csak hogy igényesnek tarthassa magát - feleslegesen.

"A Horthy-rendszert, kicsinyes és ostoba nepotizmusával, tartalmatlan hazafiaskodásával, klerikális átitatottságával mélységesen megvetettem. "

mesélj erről a tartalmatlan hazafiaskodásról, meg a klerikális átitatottságról!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 11:59:13

ha osztálytársaim valamelyike IV. Károly fiát Ottót II. Ottóként emlegette."

szerintem:

ha osztálytársaim valamelyike IV. Károly fiát, Ottót, II. Ottóként emlegette.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 12:07:27

– Hát jó – sóhajtott a szertárfőnök lemondóan.
Dicséretére mondom, sohasem éreztette velem a kudarcát. Ellenkezőleg, mintha jobban megbecsült volna ezután.

..

A vallásosságtól tulajdonképpen a „vallásos” emberek vadítottak el engem. "

ezek a megátalkodott vallásosak!
micsoda szép gondodatfüzérmenet, nagyon elmésen rakja egybe a két bekezdést :)

itt viszont most nem tudom, hogy csak gondolja, vagy mondja is?:

"– Semmiképp sem kívánok részt venni ezen a lelkigyakorlaton – mondtam. (?) Ha ön olyan megértő, mint amilyen vallásos, tudomásul veszi ezt és nem erőlteti tovább. Nem hiszem, hogy hasznos lenne bárkinek, ha engednék a pressziónak és végigkáromkodnám magamban a háromnapos lelkigyakorlatot."

mert kéne egy gondolatjel

S=klogW 2015.03.28. 12:31:55

1. nem kell felmagasztalni a szélsőséges individualizmust
2. attól, hogy valakit két elnyomás is sújt, még lehet akár alember is, nem védőoltás ellene sem cím sem rang

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.03.28. 12:33:50

@tesz-vesz: "Nem hiszem, hogy hasznos lenne bárkinek, ha engednék a pressziónak és végigkáromkodnám magamban a háromnapos lelkigyakorlatot.""

A hagyományos keresztény fölfogás szerint a démoni megszállottság/befolyásoltság egyik konkrét jele, ha valaki szent szimbólumok vagy tevékenységek közelében káromkodni érez vágyat.

Ez, a zsidó haverok, meg a vakolók ráutaló jelek, hogy valami eléggé félrement az illetőben.

Ez egy jellegzetes női cikk egyébként. Egyedüli célja hogy zűrzavart keltsen, "semmi sem az aminek látszik", minden lehetsz egyszerre stb.

Amikor valaki ennyire 'bonyolultnak' érzi magát, általában a nemi identitásában is zavarok vannak.

S=klogW 2015.03.28. 12:46:00

"Csak a családi hagyományt folytatta: nagypapája, signor Grasselly, aki a Monarchia egy déli szigetén, Szegeden telepedett le, hogy beoltsa némi olasz vérrel a családot, miközben fellendíti a délvidéki vaskereskedelmet, a bécsi szabadkőműves nagypáholy tagja volt és dühös liberális, míg másik nagypapája – német származása ellenére – az 1848-49-es szabadságharcban tüntette ki magát Kossuth híveként, szellemiségük pedig tovább élt leszármazottaikban, így a famiglia az 1940-es évekre már meglehetősen erős hagyományt teremtett rendszerfüggetlen öntudatból. "

Erre a családi hagyományra feleleges olyan nagyon büszkének lennie Péntek Orsolyának.

Ez a Péntek név is olyan szombatos.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 13:02:52

@Nemzetstratégia: "Ez, a zsidó haverok, meg a vakoló ráutaló jelek"

:) humornak jó.
+ márai :)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 13:05:10

@Nemzetstratégia: ó ez nem is komolytalan állítás! nem is láttam:

"nagypapája, signor Grasselly, aki a Monarchia egy déli szigetén, Szegeden telepedett le, hogy beoltsa némi olasz vérrel a családot, miközben fellendíti a délvidéki vaskereskedelmet, a bécsi szabadkőműves nagypáholy tagja volt és dühös liberális"

ez az ára a villámolvasásnak

Péntek Orsolya 2015.03.28. 13:34:22

Folyamatosan csökken a bértrollkodás színvonala. Lassan ideje lenne céhet alakítani, és a kontárokat kiiktatni.

S=klogW 2015.03.28. 13:56:03

@Péntek Orsolya: Éppen eleget letettek ebben az országban az asztalra a szabadkőművesfélék, Galilei-körösök, a mindentől független önmegvalósító alakok, a kalmárkodásból pénzért szinyórévá vedlő szélfútta jöttmentek.

Köszönjük, elég volt!

Messzi Vetek 2015.03.28. 14:12:28

@Péntek Orsolya: akkor csak egy kérdést engedjen meg: ebben a bejegyzésében irodalmi értéket, valamilyen aktuális történésre finoman és látens módon reflektáló vélemény-cikket, esetleg a nagypapa naplójának postumus kiadását előkészítő marketing-célú szemelvényt tisztelhetünk?
no offense, csak "kivi" vagyok.

bájdövéj, ennek az írásnak nem nagyon van olyan tartalma, amiért bért fizetnének a jelenlévő uraknak "trollkodásért"; ez itt és most inkább az ún műkedvelő, saját szorgalomból, az élvezet kedvéért trollkodó trollok terepe. lehet, hogy emiatt ilyen alacsony a színvonal.

bien cordialement,
un troll volontaire

Kandeláber 2015.03.28. 17:39:09

A főintézős-sztori egészen jó, a többi nem igazán...
Ha lenne ilyen kategória, azt mondanám: liberál-reál.
Pósalaky úr pedig az mondaná: ugorgyunk, már nincs holo-emlékév, ezért sem Háy Elemér, sem Sonnenfeld nyafogása nem érdekes.
Amúgy érdemes lenne magánkiadással megpróbálkozni, elférne a többi memoár között...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 20:35:38

@Péntek Orsolya: bértrollkodás?
tehát a mi véleményünk elmondása csupán provikáció? :) listára is rákerülünk, vagy ott a Magyar Hírlapnál ilyenekkel nem foglalkoztok? mert a kiiktató céhekkel gondolom nem a sondekommandora gondoltál :) megvéded a kormányt provokátorfigyelőjét? ügyes!

pedig itt a blogon még színvonalasabbak is a kommentek, mint a főoldalon, ahol a sok proli

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 20:37:22

@Messzi Vetek: naaaa.

ha fizetnének, akkor sokkkal rosszabb lenne a színvonal.
nézzünk már szét a mai értelmiség között :) a mai kortárs múvészek között

Bell & Sebastian 2015.03.28. 20:38:53

@Péntek Orsolya: Mit szeretne, mert erre bizony nem lennék büszke.

Ilyen figurák minden szinten előfordulnak, osztályfüggetlen jelenség. Már a turmixgép köpi ki az ilyeneket, csak ne vezessenek repülőt, ez a lényeg.

Péntek Orsolya 2015.03.28. 20:44:02

Szomorú a helyzet, ha nekem, a liberálbolsevik komcsi zsidónak kell megvédenem a kormány provokátorfigyelőjét...meghagynám ezt a kiváltságot a magad fajta besúgóknak és provokátoroknak, én meg maradok a zen buddhista televízó női bemondónője, magasságom 171 centi, uszkve. Pá.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 20:44:19

@Bell & Sebastian: én vezethetek, összetéptem a jelentést

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 20:50:30

@Péntek Orsolya: kicsit bolondnak tűnsz, ezt amúg nyilván nekem szántad, csak tudod ma már a 21. században a válaszgomb a sikk.

tudod, az a te bajod, hogy több ember mondanivalójából próbálsz egy emberi mondanivalót barkácsolni nagyon ügyetlenül. aztán beállítani ezt az egy embert, mintha ő mondta volna az összeset :)
kicsit kezdetleges képesség, de a te dolgod, nem szólok bele hogyan vezeted a magyar hírlap kultúrarovatát - a sok helyesírási hibákkal.

uszkve magasságot meg nemis kéreztem, nem vagy kissé zavart? a besúgást is visszautasítom, csak társadalmi kapcsolat voltam, és egy haveremmel meg is beszéltem mit jelentek róla. ő most a főnököd?

S=klogW 2015.03.28. 21:04:29

@Péntek Orsolya:

Köszönjük a bemutatkozást, Fräulein Freitag. Ha gondolja, el is indulhat visszafelé signor GrassellI(!) útján - mert ugye bizonyosan nem y-nal volt ő itáliai fémkereskedő, csak épp Szegeden kétszáz éve sokkal jobban mutatott így. A páholyban pöffeszkedés mellett az ilyen képmutató önreklám is oly tipikus - ahogy a divatbuddhizmus is.

S=klogW 2015.03.28. 21:22:43

@tesz-vesz: "csak társadalmi kapcsolat voltam, és egy haveremmel meg is beszéltem mit jelentek róla"

Na, ez pont olyan zavaros baromság, mint amit a hölgy előadott.

S=klogW 2015.03.28. 21:23:23

Kedves Mandiner!

Feltétlenül szükséges az ilyen vakolatos sittet ráönteni a nyájas Olvasóra?

Vagy netalán szándékos?

Péntek Orsolya 2015.03.28. 21:26:30

Egy régi divatbuddhista - egy Weöres nevű, az egyik első mesterem -, azt mondta, A bolond a saját fejével, a bölcs a te fejeddel ítél rólad.
Azt is mondta, hogy A szó kergeti jelentését és hogy Csukott kulcs, de ez nektek túl bonyolult. Ezért maradjunk abban, amit másik mesterem úgy mond, hogy linaj linaj van-van-van
linaj linaj van-van-van
linaj linaj van-van-van
ó je hehehe
linaj linaj van-van-van
ó je hehehe

S=klogW 2015.03.28. 21:41:41

@Péntek Orsolya:

Weöreshez emelnie magát a frajlájnak pont olyan önhittség, mint talján Grasselliből magyar(országi) Grassellyvé vedleni.

Na de elég is ebből ennyi.

Kívánok az ünnep közeledtével önhitt sértődés helyett önvizsgálatot és alázatot - hátha egyszer csak sikerül, elvégre micsoda pár ezer év az örökkévalósághoz képest, nem?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 21:45:13

@S=klogW: mi a zavaros benne, nem besúgás volt volt, szóltam, megbeszéltük, hol itt a probléma?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 21:47:16

@Péntek Orsolya: és gyakran szokott így fájni?
ezek vitustáncok kegyed zilált agyában?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.28. 21:51:11

@S=klogW: ez nekünk túl bonyolult, mesterünk sincsen b*sszameg

peti papagáj 2015.03.28. 22:02:05

Érdekes volt olvasni, rokonszenves a nagypapa.

tankista.cica 2015.03.28. 22:10:00

Te Orsolya!
Szerinted vajh mellik majom értette a azt a bizonyos férfibemondónőt?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.28. 22:30:52

@Péntek Orsolya:

Érdekes kordokumentum a nagypapa naplója. Nem lett volna szabad kommentálnia, mert kiderült, hogy nem érti. Az öreg ugyanis a keresztény úri középosztály olyan tipikus figurája, hogy csak úgy füstöl: ezt a titka, amit kegyed csodál (és nem ért), az osztályöntudat adja számára azt az erőt és magabiztosságot (gőgöt), amellyel szembe fordul a neki nem tetsző konvenciókkal és korjelenségekkel, vállat ránt a katolikusokra, a zsidókra, a kommunistákra stb., hiszen őt úgy nevelték, hogy neki mindehhez joga van:-)

S=klogW 2015.03.28. 22:41:11

@bbjnick: ugyan miféle keresztény úri értékrend szökkenne szárba vaskereskedésekből és páholyokból

S=klogW 2015.03.28. 23:01:43

@tankista.cica:

azért ünnepnapokon bőgatyát húzunk a szőrös seggünkre a fütyülős barackhoz - már ha ugyan érted egyáltalán, miről van szó, cicus

S=klogW 2015.03.28. 23:07:34

@bbjnick: osztályöntudat <-> keresztény úri mivolt

Bell & Sebastian 2015.03.28. 23:08:47

@bbjnick: Ami nincs.

A poszt -általam ismeretlen- szerzője gimnazista ártatlansággal csodálkozik rá a világra: jéé, egy bogár, jéé, egy tehén, jéé, egy kupi, nini, ezek meg a kurvák.

Egy úr semmin sem csodálkozik (és nem siet, fizet).

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.28. 23:09:44

@S=klogW:

Már aki! Én például, amióta nem hallgatok Bizottság lemezeket, azóta írni és beszélni is elfelejtettem:-)

Bell & Sebastian 2015.03.28. 23:15:09

@tesz-vesz: A tupoljevi időkben még nyitva tartották a pilótafülkét, mert oda nem jutott klíma, a műszerek meg ontották a meleget. Szerencsére nem lehetett vele hirtelen vészfékezni, mert a nyakukba szakadt volna az úri közönség. Az Ikaruson bevett gyakorlat volt a tömörítés ezen módozatja.

És ezt nem nagypapi mesélte, kettő fogsorragasztás közt.

Bell & Sebastian 2015.03.28. 23:17:53

@bbjnick: Rögtön gondoltam, hogy nem hagyományos módon böködi a tasztatúrát.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.28. 23:21:30

@S=klogW: @Bell & Sebastian:

A keresztény úri középosztály egy társadalmi csoport (osztály) volt és nem egy értékközösség.

S=klogW 2015.03.28. 23:21:40

@bbjnick: kérje kölcsön Orsolyától >:)

marko11 2015.03.28. 23:23:22

Kedves Péntek Orsolya! Ugye nem szerepelt soha a Lánchíd Rádióban politikai elemzőként? Merthogy nem politikai elemző! Mint ahogy ezt az egyik kommentelő állítja a Mandiner főoldalon (2015. március 28. 20:51).
(Egyébként pedig nagyon kedvelem írásit. Zenei ízlésünk is meglehetően hasonló.)

S=klogW 2015.03.28. 23:23:39

@bbjnick: csak épp ők nem osztály meg osztályöntudat fogalmi kereteiben gondolkodtak magukról és a társadalomról

huKKK 2015.03.28. 23:40:48

Orsolya papája polgárként-, az enyém parasztként volt osztályidegen Kádár alatt.

Munkásként is voltak osztályidegenek.

Bell & Sebastian 2015.03.29. 00:05:16

@bbjnick: Akár még igaza is lehet, mert úgy voltak osztály, hogy nem is tudtak egymásról. Legföljebb ha egyik írt valamit, a többi elolvasta.

A keresztény, mint jelző, alkalmazása csak attól indokolt, hogy tudjuk, emberekről van szó és nem mamutfenyőkről.

Péntek Orsolya 2015.03.29. 07:07:11

@marko11: Nem voltam politikai elemző, író és kulturális újságíró vagyok. A Lánchíd rádióban soha nem jártam. Semmilyen minőségemben. Dehát ebből is látszik, hogy a gonosz indulat jóval több itt, mint az infó.

Péntek Orsolya 2015.03.29. 07:11:37

@bbjnick: Rendkívül szórakoztatónak gondolom, hogy valaki megmondja, hogy "nem értem" a nagyapámat, aki felnevelt. Nyilván ön az, aki érti. A festőknek meg, gondolom, elmagyarázza, hogyan kell az ecsetet tartani, a szakácsnak, hogy miként kell főzni, a jó istennek meg, hogy miként kell jó istennek lenni. Nem gondolja, hogy ez elsősorban röhejes?

Pelso.. 2015.03.29. 07:30:59

@Péntek Orsolya: Elnézve mindkét helyen a hozzászólásokat, hát kár volt ide az írás. Nem értem, jó néhány reakciót mi generált.

S=klogW 2015.03.29. 08:21:59

@Péntek Orsolya: " a gonosz indulat jóval több itt, mint az infó"
Az első bekezdésben van elég infó - a tényanyagon kívül az általa keltett (nem is annyira) burkolt büszkeség is.
Épp ebből látszik, hogy "nem érti".

"a nagyapámat, aki felnevelt" - így hogyan is lehetne pártatlan; pláne ha esetleg még valami női páholyban is ücsörög.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.29. 09:31:26

@Péntek Orsolya:

De gondolom. Bár szerintem elsősorban inkább kínos, másodsorban szánalmas és csak harmadsorban röhejes, hogy közzéteszi egy kommentálható felületen egy írását, majd értelme(zhe)t(et)len és parttalan hisztériá(zás)ba és személyeskedésbe kezd (nickekkel: anonim hozzászólókkal!:-)), mert a kommentek nem simulnak kegyed kedélyvilágához, nem igazolják szolgaian kegyed ön- és világképét:-]

Kandeláber 2015.03.29. 09:34:49

Beugrott.
P.O. néhány éve a Magyar Nemzet - egyébként kitűnő - szombati kulturális mellékletébe írt néhányszor.
És belefért.
Sajnos, elüldözték onnan Temesi Ferencet, legutóbb pedig Végh-Alpár Sándort is.
Simlicska nagyon szeretne megfelelni, legközelebb talán Kertész Ákostól közölnek valamit.

marko11 2015.03.29. 10:28:06

@Kandeláber: Legutóbb a nagyszerű Fehér Bélát!
Temesi Ferenc pedig a Péntek Orsolya által szerkesztett MH kulturális rovatába ír. (Pl. Kertész Ákosról. Nagyon okosan, nagyon tisztességesen.)

Kandeláber 2015.03.29. 10:45:25

@marko11: Kösz. Talán átnyergelek MH-ra.
A Magyar Nemzet egyre zuhan...És a Hír Tv is.
'90-es évek eleje ugrik be, amikor a Martyn nevű főszerkesztő, Bodor Pál "Diurnus" és még egy-két ún. "liberális" akarta megkaparintani a lapot, majd átjátszani egy svéd tulajnak.
Szerencsére nem sikerült.
Most viszont lassan, de biztosan megy a balra át.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.29. 10:45:51

@marko11:

"a Péntek Orsolya által szerkesztett MH kulturális rovatába" --- írod.

Ha ez valóban így van, akkor, reméljük, képes lesz tanulni ebből az esetből és jobban kezeli majd a hiúságát.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.03.29. 10:53:20

@tesz-vesz: Picit kemény vagy vele, a testmagasságának felszínre hozása egy jel.

Velem is volt már ilyen. Addig vitatkoztam a nővel amíg kitett egy képet magáról.

Közvetett jelzés. Nem szabad érte megróni.

P.O. kulturális rovatát én is olvastam régebben a Magyar Nemzetben. Abszolút értelemben lehetett volna jobban is írni, de a föltételekhez képest én maradéktalanul elégedett voltam vele.

@Péntek Orsolya:

"Egy régi divatbuddhista - egy Weöres nevű, az egyik első mesterem -, azt mondta, A bolond a saját fejével, a bölcs a te fejeddel ítél rólad.

Az orientalizmus, keleti szellemi áramlatok szellemi zsákutcák.

Mi itt vagyunk a nyugati, keresztény civilizáció letéteményesei. Ezer éve a Nyugatot választottuk. A keleti áramlatok majmolása szellemi, spirituális árulás.

"Azt is mondta, hogy A szó kergeti jelentését és hogy Csukott kulcs, de ez nektek túl bonyolult.""

A szó meg a jelentése 600 éve lejátszott probléma a nyugaton. Túl kéne már lendülni.

Veridicus76 2015.03.29. 10:53:54

Ez a tipikus liberális írás is azt bizonyítja, hogy Péntek Orsolyának semmi keresnivalója egy jobboldali lapnál. A liberalizmus minden formáját irtani kell a közéletből.

S=klogW 2015.03.29. 11:17:29

@bbjnick:

itt nemcsak a hiúsággal van gond, hanem a téves értékítélettel is - bár reménykedhetünk, hogy annak pusztán a hiúság az oka

S=klogW 2015.03.29. 11:41:06

"A Horthy-rendszert, kicsinyes és ostoba nepotizmusával"

Érdekes, hogy a sz.kőműves és zsidó nepotizmus nem zavarta a nagypapit -

csak nem érdekelt volt benne?

Mucsai nepotizmus rossz, haladár nepotizmus jó!
(Nagypapi meg egy jellemtelen jöttment.)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.29. 12:18:08

@Péntek Orsolya: csak csínnyán a szavakkal, mert mindjárt leköccséznek itt egy-két embert

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.29. 12:21:31

@Péntek Orsolya: de tudom már ki a másik mestered!

ladik katalin!
www.youtube.com/watch?v=uFx2TsEtnNE

majdnem linaj-linaj-haha

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.29. 12:26:53

@Nemzetstratégia: a testmagasságának felszínre hozása minek a jele?

"Addig vitatkoztam a nővel amíg kitett egy képet magáról. Közvetett jelzés. Nem szabad érte megróni. "

???

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.29. 12:47:09

@tesz-vesz:

Ez egy Weöres-vers; van olyan felvétel is, ahol Latinovits mondja, de a youtube-o,n úgy látom, nincs feltöltve:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.29. 12:48:03

@bbjnick:

de a youtube-o,n úgy látom,=de a youtube-on, úgy látom,

S=klogW 2015.03.29. 12:53:43

@bbjnick: meg Bizottság dalszöveg

ezért írja @Péntek Orsolya:, hogy "másik mesterem"

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.29. 13:01:05

@S=klogW:

Weöres Sándor: Táncdal

panyigai panyigai panyigai
ü panyigai ü
panyigai panyigai panyigai
ü panyigai ü

kudora panyigai panyigai
kudora ü
panyigai kudora kudora
panyigai ü

kotta kudora panyigai
kudora kotta ü
kotta panyigai kudora
panyigai kotta ü

ház panyigai kudora
ü kudora kotta ház
kudora ház panyigai
ü panyigai ház kotta

S=klogW 2015.03.29. 13:04:26

@bbjnick: szerencsére nem ilyesmit kellett érettségin elemezni :)

Péntek Orsolya 2015.03.29. 13:05:30

Heuréka, gratulálok. Igazán vicces,hogy majd 24 óra kell felismerni két Bizottság-dalszöveget, amit azért idéztem, hogy jelezzem, számomra ez a vita abszurd. További jó szórakozást.

S=klogW 2015.03.29. 13:06:44

@bbjnick:

a linaj-linajra írtam, nem a @tesz-vesz: Ladikra

S=klogW 2015.03.29. 13:17:35

@Péntek Orsolya: a felimerés - részemről - tegnap este megtörtént

és magácska pont olyan semmitmondóan abszurd, mint az idézete és a tipikuslibamódi célozgatása

Péntek Orsolya 2015.03.29. 13:21:15

@bbjnick: nem én hisztériázom,hanem önök, miközben elképesztő mennyiségű félinfót meg butaságot összehordanak. Azt felróni,hogy a saját nevemmel válaszolok az engem ért vádakra, szintén elég abszurd, és nem engem minősít,hanem önt. Értem, önnek a nick,az álarc, a bujkálás a norma. Ön álarcban bármit állíthat rólam, de ha erre sajátmagamként válaszolok,akkor az a játékszabály felrúgása. Nos,ön téved. Gondolja át, miért. A többire : 2006-ig dolgoztam a Magyar Nemzetnél. Valóban írtam a Magazinba. Azóta a Hírlapnál dolgozom. A Nemzettől ugyanazok rúgattak ki,mint akik Temesit és Fehér Bélát. További jó kombinálást.

S=klogW 2015.03.29. 13:21:20

Azt hiszem, a kékharisnyaság is egyfajta női hisztéria.

Péntek Orsolya 2015.03.29. 13:25:43

@S=klogW: végre valamiben egyetértünk.

S=klogW 2015.03.29. 13:30:05

@Péntek Orsolya: A belátás a gyógyulás első lépése.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.29. 14:08:17

@bbjnick: hát Weöres sem volt tökéletes

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2015.03.29. 14:11:43

@Péntek Orsolya: A Nemzettől ugyanazok rúgattak ki,mint akik Temesit és Fehér Bélát."

és azok kik voltak?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.03.29. 14:17:36

@Péntek Orsolya: Évek óta "mondom", Bell&Sebastian, bbjnick, sklogw beteg lelkű korcsok. Nem vitatkozni kell velük, hanem ütni kell őket (virtuálisan, persze B&S-t egyszer meg fogom veretni valóságosan is, amint kiderül a kiléte, mert becsületsértést követett el, jogi úton meg esélytelen lenne elégtételt vennem).

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.29. 14:18:12

@Péntek Orsolya:

Egy újságíró kommunikációs szakember is (jó esetben). Valóban nem látja a kommunikációs helyzetet és valóban nem érzékeli, hogy komolyan hibázott? Nem hiszem.

A nick nem egy személy, hanem egy (szignálatlan) vélemény, így sérteni sem tud. Maga személyes sértésnek vette az itt megfogalmazódó véleményeket és személyeskedéssel reagált egy anonim szituációban. Ezzel csak magát lehetetlenítette el és szolgáltatta ki. Csak szólok, hogy gondolja ezt végig.

marko11 2015.03.29. 14:59:53

Azért, aki a nevét adja az nem ugyanaz a kategória, mint a (névtelen, szignálatlan) nick.
Egyébként pedig egy nick is tud sértegetni, sérteni.
Más kérdés, hogy azokkal, akik sértegetni járnak a netre (és nem beszélgetni!), azokkal nem érdemes szóba állni.
Megint más kérdés, hogy a fentiek tudatában én is gyakran bemegyek a csőbe. Feleslegesen.
Most pl.a Mandiner főoldalon "Türelem" (nick) erősen és hosszan lehúzta Péntek Orsolya személyét (személyét és nem írását!), majd miután kiderült, hogy összetévesztette egy másik Orsolyával, kb. annyit reagált, hogy az mindegy.
Mint amikor Kertész Imrét úgy gyalázták, hogy egy sort sem olvastak tőle. (És ezt nem szégyellték. Inkább dicsekedtek.)
P.S.: Türelem kollégát csak azért említem (ahelyett, hogy ignorálnám), mert még azon kevesek közé tartozik, akit érdemes olvasni.

Péntek Orsolya 2015.03.29. 15:13:39

@bbjnick: tehát ön nem létezik. Rendben :) én pedig nem sértődöm. Ezt eddig sem tettem - szórakoztatott.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.29. 15:33:42

@marko11:

Az mindegy. [........../.]

Szerintem csak az nem látja be, aki nem akarja, hogy egy nick (mivel fiktív) nem párbajképes, azaz sem megsértődni rá, sem kalkulálni vele nem szabad. Ha IRL-személyemmel publikálok egy olyan felületen, amely kommentelhető, akkor tudom, hogy az ott megjelenő anonim hozzászólásoknak mennyi az értéke. Én, a magam részéről, a nickrejtett kommentelést egy nagyon hasznos találmánynak tartom, mivel kitágítja az információcsere lehetőségeit és módot ad a vélemények pusztán tartalmuk alapján való megütköztetésére és megmérésére, de soha eszembe nem jutott keverni a személyes kapcsolatot, párbeszédet a fórum- és kommetvitákkal. Más műfaj. Aki ezt máshogyan próbálja kezelni, az vagy buta vagy dilis vagy festi magát (manipulálni próbál) --- szerintem.:-]

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.29. 15:46:07

@Péntek Orsolya:

Monománozik:-) Rajtam próbál revánsot venni, velem próbál gúnyolódni, akiről fogalma sincs (azaz a maga számára ne létezik). Pedig, szerintem, maga is tudja, hogy ennek semmi értelme. Foglalkozna inkább a fölvetéssel, amit fentebb megfogalmaztam a nagypapa keresztény úri középosztályos ethoszáról, kimondottan izgalmas, végigjátszásra érdemes gondolat:-)

Péntek Orsolya 2015.03.29. 16:21:48

@Disznóvári: maradjunk a nem ártásnál. Hasznosabbat nem tudok elképzelni, még akkor sem, ha egy-egy pillanatra indulatba jön az ember :)

(->buddhista iskola - ebben az országban az egyetlen járható út a türelemé)

Péntek Orsolya 2015.03.29. 16:30:15

@bbjnick: sem gúnyolódni, sem revánsot venni, sem harcolni. Meglehet, szokatlan, de nem kívánok harcolni. Minden, amit nekem tulajdonít, önben van. A vád a vádlóról is árulkodik, a vélelmezés megmutatja a vélelmezőt, a feltételezés a feltételezőt. A kereszény úri középosztályos ethosznak számtalan iskolája van, a Vas Istvánt bújtató Ottliktól Bánffy Miklósig, Kosztolányiéktól Nemes Nagy Ágnesig, Pilinszkytől a bel-budai polgárságig, a nagyapámig. És - sajnos - van egy türelmetlen, passzív-agresszív, mindenben és mindenkiben ellenséget szimatoló, paranoid hagyománya is, amely a zsidóktól a pirézekig mindenkiről azt feltételezi, hogy a magyarság kiirtására tör. Előbbivel - Ottlikkal és tsaival - tudok azonosulni. A bozótharcos, a dzsentrivirtust, a slavica non leguntur "bölcsességét", a magyarság felsőbbrendűségét, a zsidó vagyon elrabolhatóságát hirdető "hagyománnyal" viszont valóban nem tudok mit kezdeni. Csak sajnos sokan összekeverik a kettőt.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.03.29. 17:11:52

@Péntek Orsolya: Nem értek egyet. Az ellenségeinkkel szemben nem szabad türelmesnek lenni.
Ezek, a bbjnickek, Bell&Sebastianok egész napjukat azzal töltik, hogy a neten álnevek mögé bújva gyalázkodnak, becsületet, jó hírnevet sértenek.
Gondolja, hogy saját nevükkel, vagy face-to-face leírnák/elmondanák önnek ugyanezeket? Nem, egyrészt mert gyáva szarok, másrészt mert bizonyos kijelentéseikért be lehetne perelni őket.
Persze azt hiszik, hogy a holo-PC-terror ellen küzdenek, mikor álnevek mögé bújnak. De tévednek. Ugyanis ha mondjuk egy 120 kilós kancigánynak, vagy egy kigyúrt zsidónak mondanák a szemébe, amiket írnak, tudják, hogy legyaknák őket egy pillanat alatt. Nem a holo-PC-terror miatt.

Zolker 2015.03.29. 17:12:01

Mi ez a sok térfoganövelőszer itt a kommentháborúban?

Hogy lesz zsidó ("szombatos" stb.) egy magyar-német-olasz felmenőkből álló családból?... És ha zsidó is volt valaki a családban - erre utaló jel amúgy sem a cikkben, sem a visszaemlékezésekben nincs, arra viszont, hogy nincs zsidó, több is –, az miért baj?
Ha egy olasz származású ős fellendítette Szeged vaskereskedelmét, az káros volt az országra?

Elolvasta itt valaki is az egész cikket, plusz alatta a nagyapa emlékiratainak részletét? Ha igen, miért okádik ide mindenki marhaságot?...

A kommentek tekintélyes részében számos olyan feltételezés van, ami sehogysem következik a cikkből és az emlékiratokból.

A sok nagyonmagyar inkább gyakorolna keresztyéni megértést, mint gyűlöletet.

A Lánchíd rádióban megszólaltatott politikai elemző pedig SZOMSZÉD Orsolya, aki máshol is sokszor megjelenik. Nem pedig a Mandiner vendégszerzője.

Zolker 2015.03.29. 17:18:26

@bbjnick:
Munkásságod alapján kérdezem: és te aztán meg minek foglalkozol ennyit Péntek Orsolya és családja magánéletével, bár fingod sincs róluk?
Ordít a hozzászólásaidból, hogy nem olvastad figyelmesen sem a cikket, sem az emlékiratokat, ellenben mindenfélét belemagyarázol a szövegekbe.

Főleg olyanokat, amelyek nincsenek benne, és nem is következnek belőle.

Egyébként meg ha tetszik, ha nem, nincs olyan, hogy "magyar". A Jobbik pl., amely ugye rendkívül kvalitásosan magyarnak hirdeti magát, tele van svábbal, szlávval és ki tudja még miféle vérekkel.

Ez a nagy Kárpát-medencei olvasztótégely. Magyar zsidókkal, szlávokkal, németekkel, svábokkal egyetemben. Ha hisztizel, attól még ez a helyzet.

S=klogW 2015.03.29. 21:50:29

@Zolker: "erre utaló jel amúgy sem a cikkben, sem a visszaemlékezésekben nincs"

tanulni sosem késő

annamanna 2015.03.30. 04:26:15

Bizottság? Nem volt rossz, de nem muszáj leragadni a múltba révedésnél, van új a nap alatt: www.youtube.com/watch?v=hYuq8bFiJ5s

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.30. 05:49:53

@Péntek Orsolya:

Választ szeretne? Itt a válasz:

"(...) Sok-sok évvel az érettségi után, más a harmincas évek vége felé összefutottam egykori osztálytársammal, Sonnenfelddel, aki szintén az Új-Lipótvárosban lakott, valahol a közelünkben. Az ilyen találkozások alkalmával el-elbeszélgettünk a politikai helyzetről és az első zsidótörvényről is.
– Nem most kezdődött – mondta Sonnenfeld a növekvő antiszemitizmusra utalva.
– Én nem emlékszem, hogy lett volna közöttünk ellenségeskedés a Barcsayban. Így vélekedtem.
– Ne légy olyan naiv! – vonta kétségbe őszinteségemet. – Nézd meg jól az érettségi tablónkat. Úgy vannak elrendezve a képek, hogy együvé kerültek a zsidókéi rajta, egy valóságos képi gettóba.

E különleges szempontból eddig még nem merültem el a kép tanulmányozásába. A tabló összeállításában sem működtem közre 1931-ben, ezt az egyik osztálytársunk, bizonyos Kozilek Elemér vállalta magára Halminál, a neves belvárosi fényképésznél.

Otthon aztán alaposabban szemügyre vettem a tablót. Abban igaza volt Sonnenfeldnek, hogy a képek valóban nem keveredtek. Külön-külön kisebb-nagyobb csoportokban keresztények és zsidók. Annak persze már nem lehetett utánanézni, hogy Kozilek nem a különböző kívánságoknak tett-e eleget a tabló összeállításánál. Én is megbeszéltem vele, hogy egy sorba rakjon azokkal, akikkel szorosabb barátságot kötöttem. (...)"

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.03.30. 06:06:00

@Zolker:

Látom, téged sem az eszedért szeret, aki szeret!:-)

1) Munkásságod alapján kérdezem: hol foglalkozom én Péntek Orsolya és családja magánéletével? Esetleg tudnád idézni? Konkrétan miben és hol tévedek az idézett szöveggel kapcsolatban, konkrétan mit "magyarázok bele", ami abban nem szerepel? Esetleg tudnád idézni?

2) Arra pedig különösen kíváncsi volnék, hogyha szerinted "olyan nincs, hogy magyar", mert a magyar magyar zsidók, szlávok, svábok, németek ötvözete, akkor olyan hogyan létezhet, hogy magyar zsidó, szláv, sváb és német? Ugye érted, mi a logikai probléma?!:-)

huKKK 2015.03.30. 08:18:49

@Zolker:

Elnezest, ki kell javitanom.
Nem Szomszed, hanem Szombat es o a vendegszerzo holgy huga.
Egy nagyon megbizhato embertol tudom, aki egy meg megbizhatobb embertol hallotta.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.03.30. 10:35:26

gondolkoztam, hogy hosszabban írok, minek. a nagypapa egy frusztrált vidéki segg volt, aki még tomaszmannnál is ejrópaibbnak képzelete magát, a központi hatalmat, az embereket, a vallást gyűlölő vidéki szdsz szavazó előképe.
orsolya dilis. ezért baszogatni sem kéne.
a grasselli valóban olyannak tűnik, mint a grűnelli, de nem kéne zsidózni. a péntek név meg a robinzonkrúzó szolgájától jön. leszármazottak.

csillagkúll · www.:madeinfidesz.eu 2015.03.30. 10:56:18

ez felénk úgy járja hogy senki se lássa hogyan veszünk levegőt

annamanna 2015.03.31. 06:28:38

Ez a fenti vitafolyam elgondolkoztatott kicsit. Szokatlan, hogy a szerző is beleszóljon a beszélgetésbe, pláne, ha a szerző nő. Így kicsit kontrasztosabban le lehet vonni olyan tanulságot, amiket egyébként bárhol, bármikor fel lehet használni. Végigolvastam a cikket és kommenteket, és látok valamit, amit szerintem hasznos szem előtt tartani minden vitában.
Annyi a lényeg, hogy a szerző megírt egy cikket, és a kommentelők erre valamiképpen reagáltak, ezt-azt kiemeltek belőle (pl. a Grasselli név helyesírását stb).
Aztán egy ponton megjelent maga a szerző, és semmit sem válaszolt a kommentelők felvetéseire.
Hanem elkezdte a hozzászólókat és önmagát is minősíteni, így aztán a beszélgetés témája szinte azonnal Péntek Orsolya lett és nem a nagyapa. De ha a cikk az 1931 és 1942 közti időszak magyar valóságáról szól, akkor ahhoz mi köze annak, hogy Péntek Orsolya mestere a Bizottság együttes? Ez érdekes a cikk szempontjából?

Véleményem szerint a rosszízű veszekedéseket el lehetne kerülni annak az alapelvnek a betartásával, hogy ha fel van dobva egy labda, akkor azzal foglalkozom. Ha valaki a Grasselli név helyesírását kifogásolja, akkor arra válaszolok, és nem arról írok, hogy ezek a névtelen nickek micsoda trollok. Vagy például lehetett volna részletezni a nagyapa tevékenységét - a nagyapám ezt meg azt tette le az asztalra, ezt meg azt csinálta, ilyen meg olyan hasznára vált másoknak, tényleg egy jó fej ember volt.
De sem a nagyapáról, sem a korszak további vonatkozásairól nem derült ki semmi, csak a vita résztvevőinek minősítéséről.

Ezt el lehet intézni azzal, hogy "női hiszti", de egyrészt a jelenség nemektől függetlenül létezik, másrészt tulajdonképpen kicsit technikai dologról van szó, azaz egy adott esetben nem árt tudatosítani, hol vannak az adott téma határai, és hol megy át az egész személyeskedésbe. Ott ér véget a vita, ahol elkezdődik a személyeskedés.

Én megértem, hogy ha egy közeli rokonról van szó, akkor az ember nehezen tartja be, hogy a megjegyzéseket közvetlenül ne vonatkoztassa saját magára, de érdemes megtanulni, mert sok kellemetlenséget el lehet vele kerülni.

Ezt mondjuk bárhová leírhattam volna, de ha férfiak beszélgetnek egymás közt "ereszd el a hajamat" stílusban, akkor kevésbé feltűnő, mint így.

Erre a trükkre majd' nyolc éve jöttem rá, és azóta sok veszekedéstől megmentett, viszonylag ritkán futok bele olyan csőbe, ahonnan nem lehet sérülés nélkül kijönni, úgyhogy ajánlom másnak is kipróbálásra.
(Nem azért írtam, hogy én is részes legyek a vitának, tehát nem szeretném, ha erre bárki is válaszolna).

Namaste.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.03.31. 11:28:16

@annamanna:
csak annyit: ez a hiszterikus trollozás tipikus hüvelyszagú dolog. ezt csinálja /időnként/ babarci /sic!/, és különösen lelkilola. erről az irodalmi/beat szövegeket szövök az amúgy is zavaros mondandómba dologról meg hát talán nem is kéne. kocsmai, részeg borderlájn bölcsészpicsák kenyere.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.03.31. 13:16:52

@jose maria padilla: Hiszti, vagy nem hiszti, tény, hogy az egykor még általam is értelmesnek tartott bbjnick-ből mára csak egy szánalmas troll lett. (Kedvenc nácitok, Bell&Sebastian meg soha nem is volt több.)

annamanna 2015.04.01. 02:16:47

@jose maria padilla: Hát erre most pont rácáfolt disznóvári :)
Amúgy igaz, szerintem is sokkal nehezebb interneten nőkkel beszélgetni. Szinte rögtön megsértődnek, és nagyon nehéz megérteni, hogy miért. Pontosabban azt gondolom, az átlag női kommunikációban sokkal nagyobb szerepe van az érzelmi reakciónak, a másik megerősítésének, igazolásának, amit nevezhetünk bóknak is, hízelgésnek. Ezt a nők többsége így vagy úgy elvárja a kommunikáció során férfitól is, nőtől is, mert ő maga is gyakran alkalmazza.
Tehát, felteszem, P. O. azért kommentálta a saját szövegét, mert szükségét érezte annak, hogy szóbeli elismerést kapjon, és valaki egyetértsen vele abban, hogy a nagyapja csodás ember volt.
Az a szövegből kiderül, hogy a nagyapa ábrázolása nem ragaszkodik szigorúan a tényekhez (valójában szinte semmi sem derül ki róla), inkább kicsit himnikus.
Amit nyilván magyaráz a nagyon szoros rokonsági fok, és sajnos ilyen esetben eleve reménytelen elvárni az objektivitást, a távolságtartást.
Érzelmi kötődés esetén szinte sosem lehet elvárni a távolságtartást, objektivitást, ilyenkor az ember azt érzi, ha azt támadják, akihez ő ragaszkodik, akkor őt magát támadják.
Erre férfiak között is sok példa van, leginkább a pártkötődésekben látszik meg. Addig lát valaki tisztán, amíg nem a kedvenc pártját támadják. Vagy egy irodalmi példa Orgon, akinek bármit mondhattak Tartuffe-ról, biztosra vette, hogy az illető rosszindulatú, azért vádaskodik.
Nőkre az érzelmi kötődés nyilván jellemzőbb, ezért nehezebb távolságot tartaniuk és az elvont tényekre szorítkozniuk, amikben nincs érzelmi faktor.
Persze a másik véglet se jó, és elég nehéz megtalálni az egyensúlyt.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.04.01. 10:45:09

@annamanna:
a hibbant péntek hiszterikus bértrollozásában vastagon ottan van a politikai getto paranoiája is. miután nem ismeri a kommentelőket, mármint nem olvas mandit, azt hiszi, kapásból, hogy ezek kommunista bértrollok, akik őtet azért támadják -támadásonként bérezve- mert ő egy jó nagy jobboldali pina. pedig nem. akik leugatták a nyálzását a faszfej papiról, mind mérsékelt, vagy széljobbosok voltak.

annamanna 2015.04.02. 04:53:36

@jose maria padilla: nem gondolom.
Egyrészt saját magát így helyezte el a kommentelőkhöz képest:
"Szomorú a helyzet, ha nekem, a liberálbolsevik komcsi zsidónak kell megvédenem a kormány provokátorfigyelőjét"
Másrészt konkrétan leírta, hogy világnézet szerint hová sorolja a kommentelőket:
"A kereszény úri középosztályos ethosznak számtalan iskolája van, a Vas Istvánt bújtató Ottliktól Bánffy Miklósig, Kosztolányiéktól Nemes Nagy Ágnesig, Pilinszkytől a bel-budai polgárságig, a nagyapámig. És - sajnos - van egy türelmetlen, passzív-agresszív, mindenben és mindenkiben ellenséget szimatoló, paranoid hagyománya is, amely a zsidóktól a pirézekig mindenkiről azt feltételezi, hogy a magyarság kiirtására tör. Előbbivel - Ottlikkal és tsaival - tudok azonosulni. A bozótharcos, a dzsentrivirtust, a slavica non leguntur "bölcsességét", a magyarság felsőbbrendűségét, a zsidó vagyon elrabolhatóságát hirdető "hagyománnyal" viszont valóban nem tudok mit kezdeni. Csak sajnos sokan összekeverik a kettőt."

Ami viszont biztosan igaz rá, az a csoportokban való gondolkodás, az erős csoporttudat. Méghozzá egy olyan csoporttudat, aminek legfőbb jellemzője a "My way": www.youtube.com/watch?v=6E2hYDIFDIU
De hiába hirdetik az egyén szabad szellemét, ha közben mindent (közte a fölényességhez és sértődöttséghez való jogukat) a csoporthoz való tartozásukból vezetnek le.
süti beállítások módosítása