Ünnep-e a vasárnap? − Egy keresztény töprengései, nem csak keresztényeknek
2014. december 05. írta: Redakció

Ünnep-e a vasárnap? − Egy keresztény töprengései, nem csak keresztényeknek

vasarnap_unnep.jpg

Vendégszerzőnk, Mike Károly, közgazdász, egyetemi oktató írása.

Az üzletek vasárnapi nyitva tartásáról folyó vita gyorsan félrecsúszott, de talán még helyes mederbe terelhető. A kereszténydemokrata párt azzal az érvvel nyitott, hogy a bolti dolgozók akaratuk ellenére kényszerülnek vasárnap dolgozni, és jobban járnának, ha ez tilos lenne. A vevőknek úgymond nem nagy fáradtság másik napon vásárolni, a várható keresletbővülés pedig ellensúlyozza az üzlettulajdonosok veszteségét. Utóbbi egyébként sem lesz túl nagy, mert az emberek nem kevesebbet fognak vásárolni, hanem máskor. Az érvek mindegyikében van némi igazság, de mindegyikkel szemben erőteljes ellenérvek is felhozhatók, amelyekre gyorsan rátaláltak még kormánypárti politikusok és publicisták is. Bár ezek az ellenérvek helytállók, és az eddigi intellektuális vita győztesei a vasárnapi zárás ellen érvelők, még sincs igazuk. Nekik sincs. Egy keresztény állampolgár töprengései következnek, nem csak keresztényeknek.

*

Lássuk először is dióhéjban az eddigi vitát (eltekintve attól a kevéssé ízléses próbálkozástól és annak jogos kritikájától, hogy az ügyet a kiskereskedelmi piac átrendezésével „árukapcsolják”). Kétségkívül sok bolti dolgozó van, aki nem tud munkahelyet váltani, amikor az üzletvezető egyszer csak bejelenti, hogy mostantól vasárnap is nyitva vagyunk, s annál kevésbé talál a kiskereskedelemben másutt állást, minél több üzlet dönt így. Ugyanakkor nyilván mások pedig örülnek a vasárnapi pénzkereseti lehetőségnek vagy annak, ha éppen a hosszabb nyitva tartás miatt alkalmazzák őket. Igaz, hogy sokaknak némi odafigyeléssel megoldható, hogy ne kelljen vasárnap vásárolniuk. Máskor, másoknak viszont nem. Van olyan üzlet, amelynek kevéssé fáj a zárva tartás, de mások hangos tiltakozása nyilvánvalóvá teszi, hogy nekik meg nagyon is.

Téved, aki úgy gondolja, hogy a közgazdaságtanban nem komolyan tárgyalt felvetés, hogy a nyitvatartási idő terén folytatott verseny korlátozása bizonyos feltételek mellett nem járhat nagyobb haszonnal, mint költséggel (lásd például itt és itt és itt és itt). De ennél csak az téved nagyobbat, aki azt hiszi, hogy ezek a feltételek általában fennállnak. Ha eltekintünk – a gyakran számottevő – alkalmazkodási tehertől (lásd a szegény pénztáros nénit, aki inkább töltené otthon a vasárnapot), végső soron mégis csak arról van szó, hogy megengedjük-e, hogy munkaadók és -vállalók, illetve eladók és vevők szabadon kölcsönösen előnyös üzleteket kössenek egymással. Pontosan ezért érezhetjük úgy a hétköznapi tapasztalataink alapján is, hogy a kereszténydemokrata párt érvelése sántít.

A helyzet az, hogy ha a vita a körül forog, hogy a vasárnapi bevásárlás tiltásának gazdasági haszna vagy költsége nagyobb-e, abból a zárva tartás mellett érvelők bajosan jöhetnek ki győztesen. A vasárnapi munkaszünet mellett más érvet kell keresniük. Ennek pedig, mint igyekszem világossá tenni, keresztény szemszögből kifejezetten örülnünk kell.

Azt hiszem ugyanis, hogy az egyetlen fajsúlyos érv az lehet, hogy a vasárnap ünnep. Ünnep, amiért érdemes áldozatot vállalni. Amiért érdemes lemondani a „GDP” akárhány százalékáról, a kényelmesebb bevásárlásról, a fizetéskiegészítésről, a többletmunkahelyekről. A bökkenő persze az, hogy ez egy alapvetően keresztény gondolat. Egyik keresztény érvelhet így a másiknak. Sőt, nem csak megteheti, hanem így is kell tennie, ha komolyan veszi a parancsot, hogy az „Úr napját szenteld meg”, és az Egyház évezredes tanítását. Ez egyáltalán nem csak a templomi liturgiában való részvételt jelenti. A katolikus Katekizmus szavaival, amelyekkel ez esetben vélhetően a protestánsok is egyet tudnak érteni: „A vasárnapot az egész egyházban őseredeti, kötelező ünnepként kell megtartani… a hívek tartózkodjanak az olyan munkától és tevékenységtől, melyek az Istennek kijáró tiszteletet, az Úr napjának sajátos örömét, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását, valamint a test és a lélek pihenését akadályozzák, [továbbá attól], hogy másokra szükség nélkül olyan terheket rójanak, ami akadályozza őket a vasárnap megtartásában” (2193-2195).

*

Keresztény szemszögből az az érvelés, ami a vasárnap hasznát bizonygatja a költségével szemben, valójában a vasárnapot a hétköznapok porába rántja le. Akaratlanul is az ünnep voltát tagadja. Ha azért kell a munkaszünet, hogy jobb, könnyebb legyen az embereknek, akkor ezzel az érvvel a vasárnapot a hasznosság, a kényelem szintjére helyezem, megfosztva ünnepi lényegétől. Amikor két éve Olaszországban a gazdasági válságra hivatkozva a törvényhozás liberalizálta a vasárnapi nyitva tartást, a tiltakozók pontosan fogalmaztak: „A vasárnapnak nincsen ára”.

A közéleti problémát természetesen az jelenti, hogy ma Magyarországon a vallásukat gyakorló keresztények kisebbségben vannak, és az iménti érvek a nem keresztény többségnek közvetlenül nem hozhatók fel. Szerencsétlen, önbizalmat nélkülöző válasz azonban, ha keresztényként eltagadjuk, hogy a probléma lényegét tekintve vallási gyökerű. A lóláb rögtön kilóg. Ráadásul saját vallásunknak, de még hitünknek sem teszünk jó szolgálatot, hiszen indirekten ugyan, de mégis csak eltagadjuk a vasárnap ünnep voltát. Persze álságos lenne egy-egy pártpolitikuson csattantani az ostort, és a kereszténydemokrata szándék, hogy nem keresztények számára is releváns érvekkel próbálkozzanak, tulajdonképpen dicséretes. A politikus azokból az érvekből győz, amelyeket a működése szellemi közegében talál. Lássuk be, sem a laikus értelmiség (köztük e szerző), sem a klérus nem jeleskedett ez ügyben a szellemi homály oszlatásával! Nehéz szabadulni attól az érzéstől, hogy a vitának ez a félrecsúszása, a vallási alapú érvelés elmulasztása a magyar keresztény élet sanyarú állapotának tükre. Pedig a helyes érvek régről jól ismertek.

Keresztényként a nem keresztények felé fordulva, a vasárnap törvényes szabadnapként való elismerése mellett egyrészt így érvelhetünk: „nekünk fontos a vasárnap megünneplése, kérjük, hogy tartsátok ezt tiszteletben”. Segítsetek nekünk, hogy kisebb áldozatok árán tudjuk követni a lelkiismeretünket. Ridegebben fogalmazva: kérjük, hogy biztosítsátok a vallásunk szabad gyakorlását. Még egyszer: nem csak a liturgián való részvételt, hanem az egész nap megszentelését is.

A vasárnapot védő állami törvények elfogadása az ókori Rómában a keresztényüldözés lezárásának fontos eseménye volt. Ma persze nem üldöznek minket. Mégis van, akinek komoly, valós lemondás, hogy ne dolgozzon vasárnap, illetve ne ezen a napon intézze a családi bevásárlásait, amikor a társadalomban ez válik normává. Az az érv, hogy a kormány otrombán felülírja emberek millióinak egyéni döntéseit, a visszájára is fordítható: jelzi, milyen erős szokássá vált a vasárnapi bevásárlás, mondhatni olyan koordinált társadalmi gyakorlattá, amely alól egyre nehezebb kivonniuk magukat azoknak, akik erre indíttatást éreznek. Persze erre lehet azt válaszolni, hogy az utóbbiak kevesen vannak, és a társadalmi nyomás nem olyan erejű, mint az állami tiltás. Mégis, talán nem udvariatlanság e kritikusoktól elvárni, hogy figyeljenek a vallásgyakorlók kérésére, akik – tegyük hozzá – nincsenek azért olyan kevesen. A magyar lelkiállapotról készült 2013-as felmérés szerint a felnőtt népesség 23 százaléka sorolta magát ebbe a kategóriába. A kérésük ugyanis nem az, hogy folytathassanak egy régi szép (vagy nem szép) szokást, hanem hogy hétről hétre megtehessék, ami értelmet ad az életüknek, amit a legfőbb jónak tartanak.

*

Ezzel el is érkeztünk a keresztények második érvéhez, ami a szabad vasárnap mellett szól. Így hangzik: a vasárnap ünnep volta nektek, nem keresztényeknek is értékes lehet. Ez az érv türelmesebb magyarázatot és meghallgatást igényel, de manapság még fontosabb, mint a vallásszabadság érve. A keresztények meggyőződésük szerint vasárnap nem egyszerűen Isten felé fordulnak, hanem őt is utánozzák. „Isten megpihent a hetedik napon mindazon munkája után, amit végzett” (Ter 2,2). Isten, ha mindenható, aligha fáradhat el. Miért pihent tehát? Azért, hogy szemlélje a megteremtett világot, és ezzel elismerje, megerősítse, ami szép, jó és igaz benne. Az ember számára – akkor is, ha nem keresztény – az ünnep azt jelenti, hogy átmenetileg kilép a hétköznapokból, és a végső értékek felé fordul.

A munka és a fogyasztás, vagyis a hétköznapok tevékenységei, hasznos dolgok, de hát jól  tudjuk, hogy csak eszközök – önmagukban nem adnak értelmet az életünknek. De nem ad értelmet önmagában a kikapcsolódás, a pihenés sem. Gyarlók vagyunk, s ha nem figyelünk tudatosan a végső értékekre, gyorsan szem elől tévesztjük őket. Ki ne félne attól, amitől a költő: „Nincs meg a kincs, mire vágytam,/A kincs, amiért porig égtem”? Az ünnep azt jelenti, hogy egy kis időre kilépünk az eszközök, a köztes célok világából, és igenlően fordulunk a szép, az igaz, a jó felé. „Elengedjük magunkat”, teret nyitunk annak, hogy ne kalkuláljunk, hogy felszabadultan örülhessünk, egyúttal érdek nélkül jót cselekedhessünk. Ezt tesszük mindenféle vallási megfontolástól függetlenül egy születésnapon is. Önmagáért igeneljük a másik embert, önmagáért örülünk az együttlétnek, öncélúan széppé és jóvá szeretnénk tenni az ünnepelt számára (s magunk számára is) a napot, pazarló bőkezűséggel akarunk ajándékozni. Mindez luxus, haszontalanság.

A keresztények – már-már megbotránkoztató módon – azt mondják: ezt a luxust hétről hétre meg kell engednünk maguknak. Nem azért, mert anyagilag „megengedhetjük” magunknak. Nem csak akkor, ha már elég gazdagok vagyunk hozzá – mondjuk, mint az osztrákok. Hanem ettől függetlenül. Azért, hogy ne laposodjon el, ne ürüljön ki az életünk. Hétről-hétre felpillanthassunk az életünk horizontjára. És még valami: ünnepelni csak közösségben lehet, egyszerűen azért, mert a szép, a jó és az igaz helye nagyrészt az emberi kapcsolatokban van. Nem csak a szűk személyes viszonyokban, hanem a tágabb, lazább közösségekben, a társadalom egészében is. Ezért érdemes a szabad vasárnapról egy politikai közösségnek együtt döntenie.

Ha ezt közösen belátjuk és elfogadjuk, a hétköznapok és a szabad vasárnapok váltakozásában a hívők és a nem hívők egyaránt rálelhetnek arra a ritmusra, amely segíti őket abban, hogy tartalmas és értelmes életet éljenek. Végül pedig, paradox módon, a hasznosság is nyerhet. A már idézet magyar lelkiállapot-felmérés szerint a vallásosság „védőfaktor” szerepe kimutatható az egészség, az általános közérzet, a depresszió, a szorongás, a párkapcsolati stressz és a szabálysértő magatartás terén is.

Ha igaz, hogy ebben a vasárnap megünneplésének is komoly szerepe van, akkor a nem hívők életminősége is javulhat, ha követik a felajánlott mintát. Aki tudományos bizonyítékokat akar, megfontolhatja például annak az amerikai kutatásnak a tanulságát, amely erős oksági kapcsolatot talált a vasárnapi nyitva tartás törvényi engedélyezése, a templomlátogatás és a személyes boldogság között, főként a nők körében. Vagy esetleg egy másik tanulmányét, amely azt találta, hogy a törvényi változás az eleve vallásosak körében növelte az alkohol- és a drogfogyasztást.

Hogy az itt felsorakoztatott érvek ma Magyarországon kit győznek meg, nem tudom. De hogy az idő nem fog rajtuk, abban biztos vagyok.              

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr826957345

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mennyire korrupt disznó Ön lélekben? 2014.12.06. 14:18:33

10 gyakori helyzetről olvashat lentebb. Elítéli mind a 10 helyzetet? Gratulálunk: Ön talpig becsületes, mehet tüntetni Vida Ildikó ellen! Ám amennyiben akár csak egy példaként hozott helyzetben is úgy döntene, hogy hülye lenne kihagyni, hogy jogtalan ...

Trackback: Miért nyit ki vasárnap is a multi? 2014.12.06. 14:14:09

Nem azért, mert a kedvünkbe akar járni, vagy mert pénzt akar keresni, hanem azért, mert nem akar a fogolydilemma nevű játékban veszíteni. A fogolydilemma nevű játékelméleti kérdés lényege ugyanis, hogy kooperációval közepes mértékben lehet nyerni, míg ...

Trackback: Ünnep-e a vasárnap? − Egy keresztény töprengései, nem csak keresztényeknek 2014.12.05. 07:39:01

Keresztény szemszögből az az érvelés, ami a vasárnap hasznát bizonygatja a költségével szemben, valójában a vasárnapot a hétköznapok porába rántja le. Akaratlanul is az ünnep voltát tagadja.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.12.05. 07:08:48

A javaslat ökörség. Kényszeríteni olyan dolgokat, melyek nincsenek összhangban a szokásokkal értelmetlen dolog. Az egész csak adut ad a keresztényellenesek kezébe.

eszim 2014.12.05. 08:16:39

Amennyiben a posztoló járt már vasárnap saját akaratából színházban, állatkerteben, múzeumban, strandon, áttremben, VÁSÁRban, stb, stb, stb, akkor minden érve egy álszent hazugság!

Robinzon Kurzor 2014.12.05. 08:18:43

"(lásd például itt és itt és itt és itt)"

Nincs link.
Gondolom az lett volna szándék, ezek hivatkozások lennének.

aszterixagall 2014.12.05. 08:44:35

"...a bolti dolgozók akaratuk ellenére kényszerülnek vasárnap dolgozni.."

Helyesen:
a bolti dolgozók akaratuk ellenére kényszerülnek dolgozni.

Inoffensus · http://inoffensus.blog.hu 2014.12.05. 08:48:55

Végre egy tisztességes, őszinte érvelés a zárva tartás mellett. Lehet vele egyetérteni, vagy vitatkozni, de ez legalább nem egy átlátszó, ostoba, üres fecsegés, mint a javaslatot hivatalosan megfogalmazó - persze egyébként is hiteltelen - politikusok hablatyolása.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.05. 09:12:03

A vasárnapi zárvatartással Magyarország egy jobb hellyé válna. Hogy egy klasszikust idézzek: "[A vasárnapi zárvatartás] Megszakítaná a permanens fogyasztás folyamatát, olyan hatása volna, mintha egy szobában hosszú idő után kikapcsolnák a bömbölő rádiót."

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.12.05. 09:12:42

Ki és mi akadályozza meg a szerzőt és keresztény hittársait, hogy megünnepeljék a vasárnapot és ne vásároljanak? Attól, hogy mások vásárolnak, ők még kimaradhatnak belőle. A "ha én nem csinálom, akkor másnak se legyen szabad" nem egy rokonszenves álláspont, a jelen helyzetben pedig, amikor a kormány erővel formálná a maga torzképére a társadalmat, egy ilyen cikk akaratlanul is "a jó zsaru" szerepébe helyezi a szerzőt.

Virág et. 2014.12.05. 09:21:26

Az ún. "vasárnapi zárvatartás" nem mindenre vonatkozna. Már az első nap nyilvánvaló volt, hogy pl. a 400 nm alapterületűnél kisebb boltok pl. nyitva lennének.

Ez nem keresztény ünnepnapról szól, hanem a CBA-ról. A fogyasztás változatlan lenne, csak nem a Tescoban meg az Auchanban lennének a sorok, hanem a CBA-ban. Annyi az egész indoka, hogy biztosan drága a Porsche 918-as fenntartási költsége és éhes még picit a holdudvar.

De azért szórakoztató látni, ahogy egyesek megpróbálják megideologizálni ezt is. Lehet kérni egy cikket mondjuk Lázár Rolex órájának keresztény vallási szempontból vett szükségességéről is? Esetleg a 200 milliós dunakeszi palotáról?

sztd 2014.12.05. 09:32:58

Nem azért, de ilyen értelemben a zsidók a szombati zárvatartás, az iszlám hitűek a pénteki zárvatartás mellett érvelhetnének. (Persze ők még kevesebben vannak.)

Azok után, hogy az emberek 9%-a vásárol vasárnap (18%-a szombaton), valószínűtlennek tűnik, hogy van, aki ezt nem tudja megoldani, és az is, hogy a fogyasztás ettől érdemben csökkenne. Az sem tűnik valószínűnek, hogy a több vásárló ne igényelne több eladót és több árufeltöltőt a többi napon, így az elbocsájtások szerintem nem jelentenek komolyan vehető érvet.

Azt sem tudom (és elképzelni is nehéz), hogy a CBA-nak miért jó ez, ha a Sparnak pl. nem.

Szerintem a KDNP éppen, hogy vallási érveléssel indított, a munkásvédelmi érvek később jöttek elő.

Végezetül: nekem eddig is sikerült megoldani, hogy vasárnap ne vásároljak, szóval a nyomás biztosan nem volt leküzdhetetlen.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.05. 09:36:20

@Holger Hartland:

A kereszténység egy térítő vallás. Nem tudta?

"...848 "Jóllehet tehát Isten azokat is, akik önhibájukon kívül nem ismerik az evangéliumot, egyedül általa ismert utakon elvezetheti a hitre, mely nélkül lehetetlen neki tetszeni, [343] az Egyháznak mégis kötelessége és egyúttal szent joga, hogy hirdesse az evangéliumot" [344] minden embernek.

A MISSZIÓ -- AZ EGYHÁZ KATOLIKUS VOLTÁNAK KÖVETELMÉNYE

849 A missziós parancs. "A nemzetekhez küldte Isten az Egyházat, hogy az üdvösség egyetemes szakramentuma legyen, ezért katolicitásának legbensőbb igényéből és Alapítója parancsát követve minden embernek hirdetni akarja az evangéliumot": [345] "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." (Mt 28,19--20)

850 A misszió eredete és célja. Az Úr missziós parancsának végső forrása a Szentháromság örök szeretetében van: "A zarándok Egyház természete szerint missziós, mivel ő maga a Fiú küldetéséből és a Szentlélek küldetéséből ered az Atya Isten terve szerint". [346] A misszió végső célja nem más, mint az embereket annak a közösségnek részesévé tenni, mely az Atya és a Fiú között szeretetük Lelkében van. [347]

851 A misszió indítéka. Az Egyház mindig Isten emberek iránti szeretetéből merítette missziós buzgóságának kötelezettségét és erejét, mert "Krisztus szeretete sürget minket" (2Kor 5,14). [348] "Isten ugyanis azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére" (1Tim 2,4). Isten mindenki üdvösségét az igazság megismerése által akarja. Az üdvösség az igazságban van. Akik engedelmeskednek az igazság Lelke indításának, már az üdvösség útján vannak; az Egyháznak azonban, akire rábízatott ez az igazság, elébe kell mennie az ember vágyának, és vinnie kell neki az igazságot. Az Egyháznak, mivel hiszi, hogy az üdvösség terve egyetemes, missziósnak kell lennie..." (www.katolikus.hu/kek/kek00811.html#K848)

Valamint:

"...egy jól megalapozott keresztény öntudat nem engedi meg olyan politikai programra vagy egyes törvényjavaslatra történő szavazást, amely ellentétes a hit és erkölcs alapvető tételeivel. A keresztény hit szerves egységet alkot és ezért nem lehetséges valamely részelemét kiragadni anélkül, hogy az egész katolikus tanítás ne sérülne. Az Egyház szociális tanításának egyes kiválasztott vonatkozása iránti politikai kötődés nem meríti ki a közjó iránti teljes felelősség vállalását. A katolikusok nem gondolhatják azt sem, hogy felelősségüket átruházhatják másokra, mivel Jézus Krisztus evangéliuma által arra hivatottak, hogy hirdessék és valóra váltsák az emberről és a világról szóló igazságot.

Amikor a politikai tevékenység összeütközésbe kerül az erkölcsi elvekkel, amelyek nem engednek meg kivételt, kompromisszumot vagy korlátozást, a katolikus elkötelezettség még nyilvánvalóbbá és felelősségteljesebbé válik. Az alapvető és elidegeníthetetlen etikai követelmények fényében a keresztényeknek észre kell venni, ha az emberi személyiség igazi javát érintő, erkölcsi értékek forognak kockán..." (uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=147)

eszim 2014.12.05. 09:44:22

@sztd: Ha minden nap veszek 1 kiflit, vagy minden második nap veszek 2 kiflit, ahhoz ugyanannyi eladó kell?
Mi közöd, hogy vasárnap vásárol-e valaki, vagy tőled is megkérdezhetem, hogy vasárnapi étterem, színház, strand, stb volt-e már?

Helyes Írás 2014.12.05. 09:52:22

A szokásokat is mi alakítjuk. Én még olyan világban nőttem fel, amelyben nem volt szokás vasárnaponként vásárolni. S nem is ez hiányzott abból a világból, hanem az igazság, az őszinteség, a szabadság és az egyenlőség. S milyen érdekes, az örökös "rendszerváltások" nélküli társadalmakban nem is vált az "szokássá", hogy a vasárnap a közös vásárlások ünnepe, mint nálunk.

S itt van a probléma a szerző érvelésével. A nem meggyőződéses keresztény emberek többsége számára is ünnep a vasárnap. Igenis ünnepként élik meg, ujjong a lelkük. Csak nem úgy és attól, hogy a templomban találkoznak Istennel, s a nap további részében egymással, a világgal, emelkedett gondolatokkal és tevékenységekkel foglalkoznak, hanem meglehetős gyakorisággal úgy, hogy szépen felöltözve elmennek a hatalmas, kulturáltan berendezett, mindenféle szép és jó árut kínáló "templomokba", ott vásárolgatnak, nézelődnek, beszélgetnek, még esetleg barátokkal is találkoznak és meg is ebédelnek együtt. Tehát nem szimplán csak a vasárnapi "kényelmes" bevásárlás "jogát" kérik és védik, hanem a vásárlásnak az "ünnepét".

Na ezt kapja ki kedves Mike úr, mondhatnánk vulgárbulvár stílusban. Ez esett meg velünk. Nem a sportolás, a kirándulás, a rokon- és barátlátogatás, zenehallgatás, éneklés, olvasás, kiállítások, múzeumok csodálata, szociális és egyéb önkéntes és egyesületi tevékenység, világjobbító eszmecserék adják a "hétköznapok porából való kiemelkedés" élményét a többség számára, hanem a jómód, vagy inkább annak illúziójának "ünneplése". (Meg a tévézés, internetezés.)

Hát ez van. Ezért veszélyes igazán ez a vasárnapi zárva tartásra vonatkozó politikai erőlködés. A kereszténydemokraták azt hiszik, adnak vele valamit az emberek lelkének. Az emberek meg úgy érzik, hogy elvesznek valamit a lelkükből.

A magyar társadalmat a 60-as, 70-es évek óta valami mérhetetlen vágyakozás tölti el a háború után kialakult nyugati jómód iránt. Azt várták az emberek, hogy a rendszerváltás meghozza nekünk is. Nem hozta meg. Ma már, a sok keserves tapasztalat hatására realistábbak, de a vágy nem csökkent. Lehet ezt kárhoztatni, de megváltoztatni nem. Talán kinövünk belőle egyszer, de nem most.

A vasárnapi vásárlás betiltása hasonló ellenállást vált ki a társadalomból, mint az internetadó. Ezek ma a nem keresztények "templomait" fenyegető lépések. A lelkükbe gyökeresedett pótcselekvéseket támadjuk, ám ők félrecsúszott, keserves sorsuk gyöngyeit féltik. Ha megfosztjuk őket olyan kikapcsolódásoktól, amelyek szerintünk hamisak, ám az ő lelki egyensúlyukat szolgálják, akkor még betegebbek lesznek.

A tartalmasabb életet az iskolában lehetne megmutatni az új generációknak, de a napi anyagi nyomorúságból való kijutás, a tisztes jómód megteremtése hozná el a valódi változást.

Urfang 2014.12.05. 09:59:04

Be lehetne tiltani a kötelező vasárnapi munkavégzést úgy is, hogy aki szabad akaratából vállalja a vasárnapi munkát az megtehesse. Senki se lenne kötelezve, aki szabadon vállalja az se, így mindenki örülhetne. A keresztények is szabadon gyakorolhatnák a vallásukat és nem tolnának ki másokkal, akik szabadon más tevékenységet akarnak gyakorolni vasárnap.

Ha ezt bevezetik akkor azoknak fog sérülni a szabadsága, akik a betiltott helyekre mentek volna szabad akaratukból. Ne legyen kötelező a vasárnapi munkavégzés, legyen választható, de hagyják békén a szabadságunkat, hogy azt tehessünk vasárnap amit szeretnénk.

Miért kell ebbe beleszólni? Tiltani? Egy keresztény mit szólna ha vasárnap zárva tartásra köteleznék a templomokat? Skandallum lenne. Miért akarják akkor másoknak bezáratni a helyeit?

Robinzon Kurzor 2014.12.05. 10:01:25

@bbjnick: "A kereszténység egy térítő vallás."

És a magyar államnak mióta feladata ebben részt venni?
Keresztes háborúkat is terveznél?

Aki meg akarja ünnepelni a vasárnapot (azzal, hogy nem vásárol, nem dolgozik), az most is megteheti, semmi nem korlátozza ebben.

Te már egyszer ki jelentetted, hogy nem szoktatok vasárnap vásárolni.
Ez miért nem elég neked? Miért akarod a saját életviteledet másokra rákényszeríteni?

kommentR 2014.12.05. 10:13:11

Bár nem értek egyet vele, de végre olvashatok egy hívő embertől is egy tisztességes érvelést.

Sajnos a vasárnapi kötelező zárva tartás bizonyos üzleteknek megengedi, hogy nyitva legyenek, így már ez a tény önmagában hamissá tesz bármilyen mégoly hitelesnek tekinthető érvelést és lehetetlenné teszi a semleges szimpátiát. Ha már rendelet, akkor vagy mindenkire vonatkozzon vagy senkire! Volt már olyan rendszer ahol voltak egyenlőbbek az egyenlőknél. Meg is bukott, nyilván ez is meg fog idővel.

A rendelet emellett sajnos csökkenti a többségi társadalom körében a hívők, a keresztény vallás elfogadottságát, tekintettel arra, hogy a nem hívők egy rájuk kényszerített dolognak élik meg ezt az egészet.

Azt gondolom tehát, hogy nem jó ez az egész valójában senkinek, sem a hívőknek sem pedig a nem hívőknek. Így, ebben a formájában értelmetlen kultúrkampf lett belőle.

Urfang 2014.12.05. 10:30:05

Ez az egész ügy inkább a trafikmutyival rokonítható. Betiltanak egy nagy piacot és szétosztják a kivételezett haverok között.

A keresztényeket meg felhasználják ehhez hasznos hülyeként, akik a naiv ideáikkal majd védelmezik ezt a mutyit, mert azt hiszik róluk és a vallásról szól, pedig ez a kufárok trükkje.

Ettől nem lesz több templomba járó, de a CBA vezére az egymillió dolláros autója mellé vehet majd még egyet. És ne legyenek kétségeink afelől, hogy az egymillió dolláros autóval nem a templomba fog járni vasárnap.

huKKK 2014.12.05. 10:36:22

Ha hihetünk
Szt.
Péternek, aki cion szegletköveként méltatta az ugyancsak zsidó jézus bácsit, akivel szombaton ünnepeltek...

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.12.05. 10:58:26

Már megint egy kamuvita.

Ha nem tűnt volna fel, a kereskedelmi szektort megint megdobták egy különadóval. Ezért cserébe csökkenthetik a munkaerőköltségeiket. Igazán azok szívják meg - azok fizetik az adót - akik elveszítik a munkájukat.

Majd ha megint megszorul az állam, akkor majd csökkenti a szombati nyitvatartást is. Ahhoz majd nehezebb lesz ideológiát találni. És ha a szombat a híres magyar sporté lenne, amire mindannyian büszkék vagyunk és ezért kell zárva legyenek a boltok?

huKKK 2014.12.05. 11:04:00

WWJD
(...)
Mike úr elfelejtette felhívni Illetékes Elvtársat.
Pedig ő vasárnap is melózik,
ráadásul 80-ason is hívható..

pihenö 2014.12.05. 11:25:59

Na akkor így röviden penitenciaként:
Megalapítod a jóléttől magával mit kezdeni nem tudó amatőr koca-teológus KDMP-s aranyifjak legényegyletét.

Vasárnapjaitokat azzal fogjátok tölteni, hogy meglátogatjátok a vasárnapi zárva tartás miatt kirúgott kereskedelmi dolgozók családjait, és ingyen segítitek őket, amíg nem találnak új munkát.

És én feloldozlak bűneid alól az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Ámen.

freehckr 2014.12.05. 11:51:29

Szerencsés lenne ebben a dologban legfőképp, mondjuk 99.99%-ban csak a gazdasági kérdéseket vizsgálni... már csak úgy az állam és az egyház szétválasztásának mentén.

Nekem semmi bajom a mélyen hívő emberekkel, sőt kicsit irigylem is a hozzáállásukat, de olyasféle kormányzati döntéseket amelyeknek komoly gazdasági és társadalmi hatásaik vannak, nem pont legendákra, mítoszokra és dogmákra kellene alapozni, hanem nagyon komoly és átfogó hatástanulmányokra... ezt az utolsó szót azt hiszem betűznöm, vagy részletesen definiálnom kellene a korrupt fideszes pöcsök kedvéért, mert nyilvánvalóan nem tudják mit jelent. :)

Egyébként sem tudom, hogy jön a képbe bármiféle vallási kérdés a korrupt bűnszervezetként működő posztkommunista Fidesz-KDNP ámokfutásai kapcsán, mikor a kedves fideszes politikusok nagyjából a hatodiktól kezdve folyamatosan megsértik az összes parancsolatot... de a hetediktől kezdve főleg. :)

Szóval térjünk vissza inkább a gazdaságpolitikai vonalra, még akkor is, ha ehhez értenek legkevésbé a fideszes elvtársak...

Urfang 2014.12.05. 11:59:40

@freehckr:

A gazdasági vonal pofonegyszerű. Itt van a CBA vezér egymillió dolláros autója:
i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--lnH7w-hD--/c_fit,fl_progressive,q_80,w_636/p4hfs8ah8srsucb623ok.jpg

Kell neki még egy. Ha a KDNP-s maszlaggal elkábított keresztények önszorgalomból kampányolnak az ő érdekében, az neki csak jó.

tarackos 2014.12.05. 12:24:55

Az a lényeg h minket k-ra nem kérdezett meg senki, erről korábban szó sem volt vagyis még a folytatjukba sem fér bele. Az már csak szarhab a fostortán h egy nulla párt zsarolja rá a társadalomra. Sebaj, gondolom ez is addig tart majd ameddig a ner...

Robinzon Kurzor 2014.12.05. 12:28:30

@Doomhammer: " Ezért cserébe csökkenthetik a munkaerőköltségeiket"

Ami viszont egyben rontja a versenyszféra foglalkoztatási statisztikáit (tehát rossz a kormánynak), csökkenti a járulékbevételeket (tehát rossz a kormánynak) és emeli vagy a munkanélküliek számát vagy ha ezt a statisztikát közmunkával akarják kozmetikázni, akkor növeli ez utóbbira fordítandó forrásokat (tehát rossz a kormánynak).

Ennyire hülyék lennének?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.05. 12:35:01

@Helyes Írás:

Érdekes, hogy a mi "européereink" az eszdéeszes liberálbolseviki-hiszterolib tripjükről ebben a témában sem tudnak lejönni, pedig Európában éppen fordítva van jelen ez a kérdés:

The European Sunday Alliance is a network of national Sunday Alliances, trade unions, civil society organizations and religious communities committed to raise awareness of the unique value of synchronised free time for our European societies.

Sunday and, more general, decent working hours, are the focus of our campaigns. In our Founding Statement, we draw attention to aspects of life/work-balance and social cohesion that depend on a vast majority of people to have their lawful free time at the same time.

www.europeansundayalliance.eu/

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.05. 12:36:47

@Holger Hartland:

Attól, hogy nem "tér be" még nem kell hülyeségeket írnia.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.05. 12:38:31

@Robinzon Kurzor:

"Miért akarod a saját életviteledet másokra rákényszeríteni?" --- írod.

Mivel? Azzal, hogy leírom a kérdésről a véleményemet?:-)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2014.12.05. 13:18:25

@bbjnick: Nem lenne baj a zárva tartással, ha az állam biztosítaná a munkahelyet azoknak, akiket e miatt elbocsátanak.

Olaszországban hétköznapokon délután gyak. minden üzlet zárva tart néhány órára. Meg lehet(ne) szokni. (Ahogy azt is megszoktuk, hogy buszmegállóban, szórakozóhelyeken nem dohányzunk.)

Helyes Írás 2014.12.05. 13:40:04

@bbjnick:

Ők mindenre rászállnak, amiből politikai hasznot remélnek, a nyugati példák nem értékirányok számukra, csak kapóra jövő hivatkozások. A mi "européereink"-nek egyetlen eszméjük, hogy ha ők vannak hatalmon, az jó, ha nem ők vannak hatalmon az rossz.

Én is szoktam itthon vasárnap vásárolni, mert ez nem elvi, csupán technikai kérdés számomra és velem is megesett, hogy Németországban éhen maradtam, mert ott egy kenyérvéghez nem lehet vasárnap hozzájutni, étteremben enni viszont enyhén szólva más árfekvés.

Személy szerint nincs kifogásom a vasárnapi zárva tartással szemben, azzal sem, ha ez alól a családi vállalkozások felmentést kapnak és semmit sem szeretnék annál jobban, mint kiszorítani a külföldieket a kereskedelemből, mert ők a legnagyobb akadályai annak, hogy a hazai termelő vállalkozások belső piaca bővüljön. A vasárnapi kereskedelmet azonban jelenleg nem tartom lényeges szakkérdésnek, viszont alkalmas arra, hogy irritálja a közvéleményt, emiatt alkalmas arra, hogy hosszú távon kormányellenes politikai hangulatkeltésre használják.

A politikusoknak taktikai érzékkel kellene rendelkezniük. Ennek a témának a napirendre vétele középtávon csak kárt okoz, rövid távon pedig kifejezetten rosszkor jön, mert erősíti a kormányt támogatók elbizonytalanítását. Orbán Viktor is érezhetően csak azért támogatja, mert a kereszténydemokrata politikusok ezt a témát egyfajta benyújtott számlaként kezelik.

Lehet majd dolgozni a károk helyrehozatalán, de azt gondolom, lesz egy réteg, amelyik 2018-ig ezt nem fogja megbocsátani. S ez a réteg a kevésbé értéktudatos, a választások eldöntése szempontjából kulcsfontosságú szavazók közül kerül ki.

freehckr 2014.12.05. 14:41:32

@Urfang: „KDNP-s maszlaggal elkábított keresztények”

Ja, hát nekem erről mindig Seszták elvtárs ugrik be. Hogy odavoltak a fideszes elvtársak anno Simor egyetlen offshore-érdekeltsége miatt, magukból kikelve toporzékoltak, aztán rá pár évre kineveznek egy olyan fejlesztési minisztert, aki szakmányban gyártotta ezeket az offshore szerződéseket. :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.05. 15:14:19

@Disznóvári:

Úgy, ahogy biztosította a dohányzás lehetőségét azoknak, akiket korlátozott?:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.05. 15:20:14

@Helyes Írás:

Furcsa jószág a közvélemény:-) Itt van például --- ha már @Alfi szóba hozta fentebb --- a dohányosok csesztetése. Minden emberi logika arra mutatna --- mivel azzal valóban nagyon komoly károkat okozott a kormány ---, hogy abba rendesen bele kellett volna reccsenni a Fidesz pozícióinak. És nem reccsent bele.

Robinzon Kurzor 2014.12.05. 15:20:55

@bbjnick:

Azzal, hogy támogatod a kötelező vasárnapi zárva tartást.

De ha nem jól értettem, és te is azon a véleményen vagy, hogy ezt bízzuk az emberekre és az állam ne szóljon bele kötelező szabályokkal, akkor persze nem szóltam!

IHCS 2014.12.05. 15:30:00

Jó írás, konzisztens érvelés, jó vitaindító. Kár, hogy a kommentek alapján nem a vita a célja a kommentelőknek, hanem a péntek délutánra felhalmozódott feszültségük levezetése, de erről nem a szerző tehet.

Tehéntőgy 2014.12.05. 15:40:53

@IHCS: Ahogy Virág et. is írta, az a mókás, hogy a poszt amúgy értelmes, csak épp teljesen feleslegesen tesz úgy, mintha a nagyáruházak vasárnapi zárva tartásának elképzelése mögött életminőségi, munkajogi, vallásos stb. megfontolások állnának ma Magyarországon, nem pedig a CBA kitömése. Különösen vicces, hogy a szerző láthatóan tényleg elhiszi, hogy a KDNP-t efféle magasröptű megfontolások vezetik.
Amennyiben tényleg így volna, felmerülne ugye a kérdés, hogy a családi vállalkozásban működtetett boltok dolgozóit miért is gyűlöli úgy a KDNP, hogy megfosztaná őket attól, hogy "hétről hétre megtehessék, ami értelmet ad az életüknek, amit a legfőbb jónak tartanak".

Bell & Sebastian 2014.12.05. 15:45:52

A Tescók a fogyasztás templomai, év végén (a konzumálás legnagyobb ünnepe előtt, ami a karácsony, kis betűvel) meg pláne.
Olyan tv. kellene, ami csak ezeket nyírja ki, mást nem, lehetőleg máma még.

Az újmódi, szórakozási szokások engem ennél azért sokkal jobban izgatnak, amire még a KDNP se osztogat óvszert.
Mindenki éjjeliőr, mert nappal alszik. A tacskók hétfőn holtfáradtak, szerdára kipihenik az oskolában / munkahelyen a fáradtságukat, csütörtöktől (fáradságot nem kímélve) szervezik a hétvégét. A munkájuk (bármi is az), semmit nem ér.
Délelőtt alig van mozgás (faluhelyen), tyúkokkal kelés, ugyan má!

Valamirevaló valami este tíz előtt még a tévében sincs, legjobb műsorok hajnalban, mikor már az aludttej is hortyog.

Ez ilyen tervszerű fősodor lehet, hogy szokjuk a sötétet. Meg a hideg földet.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.12.05. 15:46:14

@Robinzon Kurzor:
Kár ebben hosszú távú logikát látni.

Kellett még adóbevétel, mert a Bizottság azzal fenyegetett, hogy újraindítja a túlzottdeficit-eljárást. Körülnéztek, kit lehet megadóztatni és azt látták, hogy a kiskereskedelem forgalma nőtt, nem mellékesen azoknak a százmilliárdoknak a hatására, amit "gazdaságélénkítés" címen kiszórtak. Hogy megédesítsék a keserű pirulát, elővették a vasárnapi nyitvatartás kérdését, ami tudott módon csökkenti a kiskereskedelem költségeit. Egyszerűen azért, mert egy vasárnapi forgalom egy hétköznapinak csupán 60-80%-a, viszont ha vasárnap nem lehet vásárolni, attól nem fog visszaesni a fogyasztás. Vagyis ki lehet rúgni az alkalmazottak egy részét, kábé 1/7-ét.

Az, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel fél év múlva, az most nem számít. Azzal a problémával majd akkor foglalkoznak. Majd megszüntetik a munkanélküli segélyt és ahhoz is gyártanak ideológiát, mondjuk a nemzet vérét szívó cigányokat fogják akkor megleckéztetni.

Nem, mintha ez az egyik napról a másikra ötletelés olyan nagy újdonság lenne, Feri is pont ezt csinálta. Ő is bűnbak-csoportokat nézett ki magának ("naplopó egyetemisták", "orvosnál piknikelő nyugdíjasok") és megpróbált ellenük hangulatot kelteni. A Fidesz-kormány újítása, hogy a sokat emlegetett politikai korrektséget sutba vágta, tehát olyan módon kelt hangulatot a nadrágszíjmeghúzásra kijelölt csoport ellen, amiről a világ más részein azt gondolják, hogy nem szalonképes. Innen a neofasiszta jelző.

I_Isti 2014.12.05. 15:56:31

Minden állítólag keresztény ennyire buta és naív?

1) A hetedik nap a szombat - és az első a vasárnap.
2) A mi Urunk Jézus Krisztus megmondta, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. (Márk 2:27)

Ennyit a vallásos érvekről.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.05. 16:08:56

@I_Isti:

Annyira azért nem buták, mint te. A helyedben még ezek a "buta és naiv keresztények" is érzékelnék, hogy ellentmondásba keveredtek.

IHCS 2014.12.05. 16:41:47

@Tehéntőgy:
Mike nem a KDNP indoklása, hanem a vasárnapi zárva tartás mint intézmény mellett érvel. Ha ott tartana a vita, hogy jó a vasárnapi zárva tartás csak nem úgy, ahogy a jogszabály tartalmazza, akkor már közelebb lennénk egy kompromisszumhoz.
Ettől függetlenül persze joga van Virág et.- nek és Önnek is a javaslat, helyett a motivációval foglalkozni, de azért a nap végén nem egy motivációt, hanem egy szabályozást vezetnek be és az életünkre is az fog hatni.

A végén írtakra: ha jól emlékszem a javaslatra nem a családi tulajdonú boltok dolgozóit, hanem tulajdonosait mentesítik a munkatilalom alól.

Szerintem a lényeg egyébként az, hogy függetlenül a motivációtól egy javaslat hasznos vagy haszontalan, ha megvalósul és erről érdemes vitatkoznunk, mert a törvény megszavazása után ebben fogunk élni.

Pelso.. 2014.12.05. 18:09:35

@bbjnick: Ettől válna Mo. jobb hellyé?
Egy centivel feljebb az eddig nyakig posványban, ugye.

eszim 2014.12.05. 18:09:44

@IHCS: Konzisztens, akkor lenne, ha a posztoló nem venne igénybe vasárnap semmilyen az ő kényelmét, igényét kielégítő szolgáltatást, amihez emberi erőforrás szükséges (mondjuk az alapvető közműveken kívül). Egyszóval egy szar alak, mert neki valami nem fontos, akkor ne is legyen, de pl a strand pénztáros azért szolgálja ki vasárnap.

Helyes Írás 2014.12.05. 18:57:10

@bbjnick:

Ebbe nehezebben tudom magam beleélni, mert nem dohányzom. De ha jól emlékszem, a dohányosokat nem a Fidesz kormány alatt tették ki az ajtók elé, hanem még a szocialisták. A dohányzás ellen a világban is felléptek, nyugaton még korábban, mint nálunk. S talán az sem mellékes, hogy a dohányosok tisztában vannak azzal, hogy káros a dohányzás, csak arra panaszkodnak, hogy nem tudnak leszokni róla. És azt is megértették, hogy a passzív dohányzás károsítja a nem dohányzók egészségét. Talán ezért nem vált a dohányzás korlátozása politikai kérdéssé. Az pedig számukra oly mindegy, hol veszik a cigarettát.

HaKohen 2014.12.05. 19:09:18

Tudós kommentelő társaim nagy részével ellentétben hadd fejezzem ki abbeli véleményemet, hogy nagyon érdekes és okos, világos okfejtésű posztot volt módomban olvashatni itten.

Egyetérteni vélek azzal is, hogy megfontolandó a keresztény bibliai hagyomány szelleme azok számára is, akik magukat nem vallják keresztényeknek.

Ezért pl. megkövezendő ateistaként magam sem törnék ki hisztériás rohamban, ha vasárnap az üzletek (a párthaverokéi is!) vasárnap zárva lennének. Ilyet évek óta látok nyaralásaim helyszínén, a lényegében katolikus Ausztriában.

Bár az is igaz, hogy ott is kezd föllazulni a szabály. A szombat déli záróra is kitolódott az utóbbi években, és vasárnap is találni már egyre több hipermarketet legalább délelőtt nyitottan. (Ez a kisebb városokra és a turizmusnak kitett falvakra, üdülőhelyekre vonatkozik - bár wirtigli osztrákok is bőven élnek ott, és az is tudható, hogy sógoréknál igazán méretes a belföldi turizmus.)

Viszont a vasút, a helyi közlekedés, a mentők, a kocsmák és éttermek, a kórházak stb. ott sem zárnak be. Vagyis erre is érdemes gondolni, ha nem szeretnénk a képmutatás bűnébe esni.

A posztban azért zavart a kereszténydemokrata politikusokra hivatkozás a törvény kezdeményezésével kapcsolatban.

Ó, kedves Mike Károly, ugyan hol lát itt igazi (európai értelemben vett) kereszténydemokrata politikusokat? Ja, hogy vannak, akik annak mondják magukat? Hát ha ez a kereszténydemokrataság kritériuma, akkor egy szót sem szóltam.

Azután: amint erre @sztd: már rámutatott, a kisebbségben levő keresztények mellett a még kisebbségességű zsidók és muszlimok is kérhetnék a szombati, ill. pénteki zárvatartást. Nota bene: vagy két évtizeddel ezelőtt egy turistacsoportban Izraelbe látogattam, ahol meglepve tapasztaltam, hogy a szállásunkat adó, ottani méretekben nagyváros rendje: szombaton minden zsidó üzlet zárva tart, viszont az arab (iszlám) tulajdonban levő üzletek pénteken vannak zárva, viszont szombaton mindenki náluk tud vásárolni, mert akkor nyitva vannak. (Arra keresztény üzletek nem voltak, de természetesen más városokban a katolikus (persze, ferencesrendi) templomok a vasárnapot tartották a nálunk is szokásos liturgia szerint.

Na, ennyit a téma bibliai oldaláról és nem mellékesen a vallási toleranciáról.

HaKohen 2014.12.05. 19:39:12

@Bell & Sebastian:

Szokás szerint - egyet nem értésem mindenkori fenntartásával - díjazom szellemes fejtegetéseidet.

Ám az első két mondattal van bajom. Valamiért nálunk minden gyűlölet évek óta a Tescóra összpontosul, ki tudja miért (szegény írek!). Nekem az igazi fogyasztási templomok a mallok (pl. Westend stb.), idegenek tőlem, de azért nem gyűlölöm őket. Mifelénk Lidl és Aldi van, és nagyon jól ki tudjuk használni (ha úgy adódik, vasárnap is). Diszkontüzletek, és a tudatos fogyasztót nem is tudják kivéreztetni. De hogy templom?

A második mondat szerint ki kellene nyírni őket. Ó szent agresszivitás! Miért nem elégszel meg a trafiktörvény által kinyírt gaz trafikosokkal, a nemamikutyánkkölyke dohány- és gyógyszer-nagykercégekkel - hadd ne folytassam.

De hát ez már más történet.

mrZ (törölt) 2014.12.05. 19:41:46

Miért nem a templom költözik a boltba, vagy a bolt a templomba?
Ha a zsidóknak van a kóser eredet biznisz, a többinek miért nincs hasonló? Vagy csak a drog-gyerekprosti-buzi biznisz ami istennek tetsző?

Bell & Sebastian 2014.12.05. 20:37:18

@HaKohen: Azért itt egy picit ágálnék - az igazam biztos tudatában. Efféle, embertelen méretű, Salgó polcos hiperkrájzlerájt a nagyonfejlett bezzegnémetknél nem nagyon találni. A hazai Lidl vagy Hofer / Aldi a menő (mindhárom ugyanaz a családi cég), azaz; a közepes méretű a jó. Amik mellett még ezer más virág is illatoz -természetesen.

A GUM -féle passzázsáruházak vígan beleférnek a világképembe, ha van mozi, étterem, könyvesbolt, egyebek. Csakhogy ezek divatfüggőek, mint a diszkó hajdanán, lehet pár jó évük és mennek a levesbe, eldobják a kanalat, teljesen maguktól.

De -amint azt mondottam- marginálisnak tetszik a kérdés, speciális nyavalyákat interneten szerzek, ha meg is akarom nyalni fizetés előtt, keresek egy szakboltot, felindulásból nem költök (még tojásra se).

Igazából képzetes listán tárolom a beszerzendőket, cipőt a cipőboltból, undsoweiter.

A "fogyasztás templomai" -it illető kitételbe meg jobb, ha nem köt bele, a szakzsargon legalább azóta használja, mióta kilyukadt Lényin bőrkabátja, némi nemvárt külső behatásra.

Hogy mikor voltam utoljára Tescóban és ott mit vettem? Bár nem kérdezte, de a múlt hónapban egy kütyüt (az ár-gép ajánlása alapján), amit egy méla barom nyújtott át méla undorral, neve Béla.

Lidl forever, mert imádjuk a német resztlit. -gondoltam eddig, de az apaországban is ugyanez van ugyanilyen áron, mondhatni: korrektek.

Vasárnap meg főzünk (szombat esti mise a fakanalasnak, főnöknek díszelőadás vasárnap, apró jószágnak matiné) és családunk egzotikus tagjaival ismerkedünk kommunikációs kísérletek végzése keretében. Sokkal jobb, mint az állatkert, mert ott büdösek a majmok.

emmausz 2014.12.05. 21:02:18

Örömteli, amiben a kormány fárad, a bőséges ellenszéllel szemben. Hogy vasárnap a nagyboltok, a kószálóboltok zárva. Keresztény gondolkodás. Az ellenérvekkel ellentétben nem a közszolgálókról van itt szó, hiszen akkor be kéne zárni a vasutat meg a kórtermeket is. Hanem a közgondolodásról, hogy visszaálljon a nap szakralitása vagy legalább a valami más jellege. Legalább az ellazulásé. Na, anyukám, micsinájunk ma délelőtt.
(Idézem Deske webnaplójából, mert egyetértek vele.)

HaKohen 2014.12.05. 21:18:38

@Bell & Sebastian:

Oké, hálózatokról nem érdemes vitát nyitni, igazán nincs is ellenérvem konkrétumaiddal szemben (ki vagyok én, hogy meghatározzam, hol vásároljál? - talán a zorbánrezsim vagyok? - ugyanmá!)

Az apróság, hogy bár nem értem a zsigeri gyűlöleteket a tecsóval szemben, nagyon én sem szeretek ott vásárolni. De tudatos vásárlóként oda járok saját márkájú mosógéljükért, mert az ára töredéke minden más hasonló vegyszernek és semmivel sem rosszabb minőségű.

Viszont vettem ott néhány éve egy saját márkájú porszívót, ami épp a garanciaidő lejártáig működött - hosszas levelezés után, mivel megjavíttatni sehol sem lehetett, kaptam méltányosságból egy cserepéldányt. És viszont vettünk egy orion márkájú (kínai, de a siemens vagy a philips is az) halogén kütyüt, azóta is kiválóan műxik.

És egy nem túl régi dvd-lejátszó (NEM a tecsóban vettük) távirányítója elromlott, sehol nem tudtak újat adni, úgyhogy kitettük a masinát az utcasarokra. A végtelenségig sorolhatnám a példákat és ellenpéldákat.

Tőlem akár bojkottálhatod is a tecsót vagy bármelyik másikat, csak ne akard (jó, tudom, nem akarod, nem vagy te a kormány, sem tömjénzsolt, bár ki tudja?) meghatározni, hogy mit, mikor és hol vegyek a nem rablásból és nem korrupcióból szerzett pénzemért.

Az meg nagyon szimpatikus, hogy majmok is vannak a családodban, bár mértékadó etológusok szerint igazán csak a kutyát tudta az ember háziasítani. No de ez már végképp a magánügyed.

Bell & Sebastian 2014.12.05. 21:26:41

@dobray: Neki meg bekapcsolt szűrője van. Csak kifelé tud áramolni belőle a malaszt.

picur3ka 2014.12.05. 21:37:06

"bár nem értem a zsigeri gyűlöleteket a tesóval szemben"

Ez a képzeletbeli testvércég úgy kereskedik, hogy aszongya: aki alá mer vágni az árunknak, annak két hétig úgy alávágunk, hogy csődbe megy.

Pl, pl. Lehetnek okaink.

Bell & Sebastian 2014.12.05. 21:52:53

@HaKohen: Hajlandó vagyok -kizárólag a maga kedvéért- ideiglenes jelleggel leszokni a gondolkodásról.

Tesco alatt természetesen az Auchant is értem. Többet nem ismerek, igényem sincs rá. Mindenféle szempontból ezeket tekintem a kereskedelem legaljának, csak és kizárólag ott virágzanak, ahol tehetségtelen és / vagy megvehető a kormányzat.

Tűzzel-vassal irtani kellene ezeket, ha már képtelenség háziasítani a vadkapitális-antiszociális allűrjeiket, amit maga is támogat közvetetten azzal, ha rendszeresen odaadja nekik a pénzét talmi csillogásért.

El fognak tűnni, hiba osztogatnak Becsületrendet becstelenségért.

De ne vesszünk el a hasogatott szőrszál-boglyában!
A tű a fontos, nem a haj!

Az Úr napját szenteld meg!

Az ökumenikus életvezetési tanácsok közt ez a harmadik (minálunk).
Nem azt mondja, hogy ha nem előttem, akkor Mammon előtt borulj le!

Nem tévedek nagyot, ha szakadár zsidók ármányának minősítem Isten (és Ember) pihenőnapjának beszennyezését idegen bálványok szolgálatára tett rítusokkal.

Hogy maga mit tesz, ahhoz semmi közöm, de bizonyára jól tudja, hogy következményei vannak mindennek, amit gondol, ír, tesz vagy mulaszt.

A majomból emberré válás (eszkatologikus értelemben) nem lezárt folyamat, sőt, sátáni erők igyekeznek visszafordítani.

Hadd ne legyek már bagoly, ha itt most maga a veréb.

Veszek valamit, amire szükségem van, az nem ugyanaz, mint amikor órákat tologatom a kocsit és csak bámészkodom, mert jólesik agyonütni az időt, tartalmasabb elfoglaltság helyett, csak hát ugye másra már alkalmatlan vagyok.

Ebben az ügyben mindenki hazudik, kivéve a KDNP -t, csak az ő nyelvüket már kevesen beszélik, azok is csak törve.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.12.05. 22:12:00

@Robinzon Kurzor: @dobray: Reggel még nem, de most már igen, valaki javította.

@Bell & Sebastian: Aldiba és Lidlbe járunk mi is, német resztli beherrscht (= rulez :)). Pláne, hogy nem is resztli, és amúgy ott van magyar áru is. De azokat ugyanúgy be akarják záratni a CBA-s mocskok. A KDNP nyelvét meg fóliában lássam a Tesco-polcon, azért az egyért hajlandó lennék odamenni. :)

@HaKohen: A békés magyar többségre akarja erőszakolni az akaratát egy agresszív, terjeszkedő, pofátlan és mohó kisebbség, amely nem ismer korlátokat, nemzetközi háttere van és nyerészkedő, szerezni vágyó, tisztességtelenül gazdagodó kereskedők alá dolgozik.

Vagyis a KDNP. :)

HaKohen 2014.12.05. 23:30:13

@Bell & Sebastian:

Ha már olyan jól lemagázott a régi ismeretségre tekintettel, akkor én is minden jót kívánok önnek/magának.

Talmi csillogásért? És Mammon? Hát kegyed akkor nem ismer engem, de hát mit tegyek? Legfeljebb beburkolózhatom az antik szomorúság idővájta rozsdás palástjába.

Hát érdemes kommentelni? Ha így félreismerik az embert és még verébnek is nézik. Tényleg toll van a hátamon?

Veretes szavaiból érzek valami romantikus antikapitalizmust áradni a bávatag arkangyalok hűvös, ámde mégis forró leheletével.

Na jó, mindez smafu!

De hogy a KDMP a kivétel! Na ne! Most mélységesen csalódtam önben.

Borzalom. Sőt: borz-alom. Ha már nem majmok az egzotikusságok.

Örülök ezen a késői órán, hogy elszórakoztattuk egymást.

HaKohen 2014.12.05. 23:34:56

@picur3ka:

tecsót (alias tesco) írtam, nem tesót. Nagy különbség. Egy betű félreolvasása és kész a félreértés.

Ja, és csak ők vágnak alá, mindenki más a kereskedelem (és a politika) fehér ruhás szűzikéje.

Azért ez kissé sok a szemellenzőből.

Mérges 1234 2014.12.05. 23:41:16

Én azért tartom ezt baromságnak,mert millió egy dolog van, ami így is úgyis nyitva tart Vasárnap is.

Talán többen is dolgoznak ezeken a területeken, mint a kereskedelemben. Úgyhogy így is úgyis egy csomó embert érint ez a dolog.

Vallási ok, meg elfogadhatatlan szerintem, mert egy igaz hívő, meg tudja élni a hitét, minden nap, sokat nem oszt nem szorozz a dolog.

Nem baromság ez, inkább csak értelmetlen és talán kártékony is.

huKKK 2014.12.05. 23:44:14

Mintha egy vasárnapista szekta erőszakos hittérítéséről szólna a poszt.
Péntekistaként kikérem magamnak!

huKKK 2014.12.05. 23:57:57

@HaKohen:

Öszettecet kevernia KDmP-t az LnP-well?

Bell & Sebastian 2014.12.06. 00:14:27

@HaKohen: Őszintén remélem, ennél csak nagyobb örömök érik és nem szükséges hozzájuk fényt hozó irányt mutatásom.

@Belpo: Azon felúl, hogy túlzás ez a szám, sosem voltam a direkt beavatkozás híve. Hamarabb kellett volna üstökön ragadni a pernahajder cégeket és nem különmegállapodásokkal még jól föl is bátorítani őket a csibészségekre.

Csak szépen, finoman, hogy a önként dőljenek a kardjukba.

Ez is az RTL Klub esete, egy boldogabb világban már Gatlinggal kopogtatnának az ajtajukon, nem törvénnyel.

@Holger Hartland: Maga -szokás szerint- az erdőről mesél, holott csak fakivágás lesz.

Ha mindennap 10 deka kenyeret zabálok meg 5 deka szalonnahéjjal, akkor minden héten ugyanannyit veszek és teljesen mindegy, hogy melyik napon.

Ám ha a multiknak Cicc! van, legfeljebb egyhetedét nem náluk. Ami sokkal kevesebb, mert előre megvehetem / nemcsak élelmiszert árulnak, hanem egyéb szirt-szart is, az meg eláll hétfőig. Meddő vita.

Bell & Sebastian 2014.12.06. 00:20:21

@Belpo: 80 ezer forint / 1.200 euró - alsó hangon. Vajon miért, ha a jövedelmek színvonalát a domináns hímek határozzák meg, azaz az állam és multik?

Az utóbbi nem fizet adót az előbbinek, ezért szívjuk a faszt, ha már ilyen körmönfont módon, indirektben rákérdezett.

huKKK 2014.12.06. 00:43:17

Mike úrnak, a következetes
Biblia-olvasó kereszténynek ajánlom az
U'jszövetséget.

Vasárnap - 0 találat
Szombat - 56 találat

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.12.06. 01:06:18

@huKKK: Mike Úr szelíden és értelmesen, fehér asztalnál ülve próbál minket, hitetleneket meggyőzni a vasárnapi zárva tartás kívánatosságáról, csak nem azt nem akarja észrevenni, hogy mögötte áll néhány rovott múltú fegyveres maffiózó, akik a feje fölött az asztalnak erre az oldalára céloznak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.06. 05:56:30

@Helyes Írás:

"ha jól emlékszem, a dohányosokat nem a Fidesz kormány alatt tették ki az ajtók elé, hanem még a szocialisták" --- írod.

Rosszul emlékszel.

www.complex.hu/kzldat/t1100041.htm/t1100041.htm

"A dohányzás ellen a világban is felléptek, nyugaton még korábban, mint nálunk." --- írod.

Erről a fellépésről nekem mindig az jut eszembe, hogy miután az USÁ-ban gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítették a dohányosokat, már a harmadik államban legalizálják a marihuánát, ami 4-5-ször rákkeltőbb, mint a dohány.

"a dohányosok tisztában vannak azzal, hogy káros a dohányzás, csak arra panaszkodnak, hogy nem tudnak leszokni róla. És azt is megértették, hogy a passzív dohányzás károsítja a nem dohányzók egészségét. Talán ezért nem vált a dohányzás korlátozása politikai kérdéssé. Az pedig számukra oly mindegy, hol veszik a cigarettát." --- írod.

A dohányosok alkalmazkodtak az új helyzethez, aminek eredményeként a dohány-feketekereskedelem tranzitországából célországává váltunk. Ha amellett, hogy havi több tízezer forint extraadót nyúlnak le tőled még abszurd módon csesztetnek is és még a dohányhoz való hozzájutást is megnehezítik, akkor a a dohányos abban motivált, hogy ne fizessen adót és attól vásároljon, aki házhoz hozza neki az árut. Elképesztő mértékű a csempészcigaretta forgalom: a hivatalos statisztikák szerint is a keleti országrészekben a dohányosok min. 40%-a feketén vásárol. Ennek amellett, hogy nagyon komoly egészségügyi kockázatai is vannak súlyos milliárdokkal hizlalja a szervezett bűnözést, márpedig azok a milliárdok a dohánycsempészésnél sokkal brutálisabb bűnözési ágakban lesznek befektetve...

wantaan 2014.12.06. 08:03:17

Sajnálatos ,hogy a keresztényi hitvallást is engedik felhasználni az egyházak egy sima korrupciós ügylethez. A napnál világosabb ,hogy a CBA és trsa-ik érdekében záratja be a kormány a boltokat jó kis zsíros korrupciós pénzek fejébe. ..... most ,hogy pár eddigi "stratégiai szövetséges" beintett néhány Fideszes habzsolháp korrupt tolvaj fszkalapnak, hogy azért több üveggyöngyöt nem adunk -valahonnan pótolni kell a bevétel kiesést.
Rogánnak, Kósának, Szijjártónak, feneketlen ám a malac lopó zsákja!!!!!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2014.12.06. 08:25:39

@HaKohen: Jellemző rátok liberálbolsevikekre, hogy a legnácibb kommentelőt tudjátok elfogadni.

mrZ (törölt) 2014.12.06. 08:39:58

@bbjnick:

>>már a harmadik államban legalizálják a marihuánát,
>> ami 4-5-ször rákkeltőbb, mint a dohány.

Az a növény rákellenes hatású, és a füstölésen kívül számos módja van a gyógyászati célú felhasználásnak. Különösen alkalmas az agresszív feledékeny rosszindulatú hazudozók kezelésére, jámbor kedves mosolygós személy válik belőle.

Ajánlom figyelmébe.

2014.12.06. 08:49:28

Sok mindenről szól a poszt de a lényegről nem.
Az igényről, hogy legyenek e nyitva vasárnap az üzletek.Van rá igény?Van!
A bérekről. Ötszörös bért mindannak a dolgozónak, aki bevállalja a vasárnapi melót.Csak hogy a dolgozókat is védjük!
Továbbá az áfa kiesést kiszámolta már valaki a kormányból, vagy addig még nem jutottak el?
Csak ennyi.

mrZ (törölt) 2014.12.06. 08:52:41

@Diorella Queen:

Milyen áfa kiesésre tetszik gondolni?

picur3ka 2014.12.06. 09:13:04

@HaKohen:

"tecsót (alias tesco) írtam, nem tesót. Nagy különbség. Egy betű félreolvasása és kész a félreértés."

Bizony. Én nagyon jól tudom, maga mit írt. KDMP-t, pl.

Én meg azt, amit akartam.

Ilyenfajta huszárvágásokhoz nemcsak sokkal nagyobb pofa kell, mint a zsömle, de iszonyú nagy tőke is.

mrZ (törölt) 2014.12.06. 09:25:15

@bbjnick:

Uram a british brainwashing corporation határozottan nem autentikus forrás, bármikor rajta kapható a hazugságon.

pro és con:

medicalmarijuana.procon.org/view.answers.php?questionID=000220

Az indi link a brit fiatalok furcsa szokásáról, a kanabisz virágzat kevés dohánnyal keverése esetén fellépő túladagolásról szól, alkoholra fordítva üveg tömény egyszerre. De a fiatalok már csak ilyenek, szeretik félrehasználni a dolgokat.
Figyelembe véve hogy a szigeten a fél populáció ilyen-olyan módon füvezik ez a szám rém alacsony.
Az a börtönsziget nagyon nyomasztó tud lenni, a génekbe beépülő skizó determinációt többtucat módszerrel próbálják láthatóvá tenni, és aztán megfelelően kezelni, régen erre ott volt a gyarmatvilág.

Talán olvasgasson medical journal-t, vagy egyszerűen csak utazgasson lásson tapasztaljon, semmi sem tud félelmetesebb lenni, mint a barlangon kívüli ismeretlen.

2014.12.06. 09:31:42

@mrZ: Arra, ami nem megy a költségvetésbe be, a vasárnapi zárva tartás miatt.
Egy ország összes üzlete zárva lesz. Mennyi áfa folyik be napra lebontva a kurmánynak a vásárlásokból ?
Hmm?
Hja!
Nem számolták ki!

Netuddki. 2014.12.06. 09:32:20

"hogy a bolti dolgozók akaratuk ellenére kényszerülnek vasárnap dolgozni"

Ennél nagyobb ökörséget még nem hallottam a témában.

Idefigyelj, te kicsi de nem nagy pártos! Qrva anyátokat, hogy mindig beleugattok mások életébe! Mielőtt még messzemenő következtetéseket vonnál le, a feleségem hívő és jár is misére. Igen bazmeg, szombaton! Azért, hogy ne kelljen vasárnap reggel 7-kor kelni bazmeg. Mert akkor kéne ha vasárnap akarna templomba menni bazmeg. Erről ennyit.

Jó duma ez a kereskedelmi dolgozós bullshit. De bazmeg nemcsak a kereskedelmi dolgozók dolgoznak vasárnap hülyegyerek! Többek közt a papod is bazmeg vasárnap dolgozik te nagyonhülye te!

Qrvára nem érdekel, hogy vasárnap nincsenek nyitva a boltok, de támogatom, hogy vasárnap ne dolgozzon senki, se teremőr, se benzinkutas. Bizony még a papoknak is megtiltanám a vasárnapi munkát. Mindenki csak maradjon otthon! Főleg ha vasárnap nem lesz érdemes sehova menni mert semmi nem lesz nyitva. Blafasz fideszesek, fideszes balfaszok!

u.i.: Nem tetszik a hangnem? Nekem se tetszik sok minden ami itt folyik ebben az országban. Legföljebb majd holnap meggyónom és elmondok 10 miatyánkot. Muhaha!

egysmás 2014.12.06. 09:36:03

A normális embernek nem a vasárnap az ünnep, hanem a pénzek este, meg a szombat.

Vasárnap kötelezettségek vannak. Józanodás, családi ebéd, kisfaszom.
Aztán meg hétfő.

2014.12.06. 09:38:08

@nicktolvajmentesítő_kovi1970:
A bankokban sem lesznek biztonsági őrök?
És parkolhatnak az autók vasárnap a járdán és átmehetnek a piroson is?
Továbbá nyugodtan gyorsan hajthatnak.Most elszabadult a fantáziám attól, hogy senki sehol nem dolgozhat vasárnap.
Vasárnap lenne az igazi szabadság mindenkinek.
A vasárnapi kurva anyázásért nem lehetne feljelenteni.A pofán vágásért sem és a tüntetéseket is vasárnapra lehetne szervezni.
Lehet hogy nem is lenne rossz, de csak ha tényleg nem dolgozik senki vasárnap.:)

2014.12.06. 09:39:30

@egysmás: Most jutott eszembe hogy lőttek a vasárnapi bolhapiacozásnak is.
Tényleg a kurva anyjukat.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2014.12.06. 09:40:18

Újabb példa rá, hogy a fidesz / kdnp ÁRTALMAS.

2014.12.06. 09:45:56

@Rezsicsökkentő Hapcibenő:
Elég nagy ökrök az már igaz.
Egy pár eladó miatt lemondanak milliókról, ami áfa formájában a vásárlásokból a zsebükbe folyik.
Nem, nem pótolja a kiesést a szombat ha ezt hinnék, mivel a lébecolós vásárlások általában vasárnapra esnek.Szombaton meg még dolgozik általában mindenki.

2014.12.06. 09:47:27

Valamelyik bloggerben viszont felmerülhetne már a kérdés, hogy mi a geciszarért ennyire fontos a kormánynak az, hogy vasárnap zárva legyenek az üzletek?
Mi az ok?

Netuddki. 2014.12.06. 09:50:17

@Diorella Queen: A probléma az, hogy a zembereknek annyira kevés a pénzük, hogy azt amit vasárnap költenek így is úgy is el fogják költeni.

A fideszesek meg köztudottan fel voltak mentve matekból, úgyhogy nem számolgatnak semmit. Legfeljebb utólag toldozgatnak, foldozgatnak...

fzs.1933 2014.12.06. 09:50:23

Az egész onnantól kezdve bűzlik, hogy miért csak a kiskereskedelem?
Vasárnap nyilván az AUDI is leáll. A vonatok sem mennek. És a szolgáltatások is szünetelnek. A közrend biztosításáról már nem is beszélve.

Valószínű, hogy csak a pénztáros Marika, meg az árufeltöltő István szeretne otthon lenni vasárnap.
A pincér József, a kaller Rozi és doktor Kovács nem.

Tudom, hogy miért, de megérteni nem tudom.
Nyilván nem lesznek elbocsátások, hiszen a kiterjedt hatástanulmányok és szakmai egyeztetések ezt mutatják. Ja, hogy csak a Parragh mondta?

Eszem-......

Netuddki. 2014.12.06. 09:51:53

@Diorella Queen: "A bankokban sem lesznek biztonsági őrök?"

Most hülyéskedsz? Melyik bank van nyitva vasárnap? Még szombaton se vazzeg! Ha valamit el akarsz intézni a bankban akkor arra külön szabadságot kell kivenni...

Netuddki. 2014.12.06. 09:55:59

@Diorella Queen: Ok? Az, hogy erről a fasságról dumálunk és nem például arról, hogy ki a másik 5 kitiltott? Vagy a szíjjártónak miből jött össze a luxusvillára? Vagy lézerdzsoni fiának a svábhelgyi ingatlanra?

Ha észrevetted volna a sok tetves, tolvaj fidesztrollnak hogy kinyílott a csipája ahogy elmúlt a közvetlen veszély. Azon röhögtem a botrány után közvetlenül lefagytak mint az ecceri vindóz...

Netuddki. 2014.12.06. 09:57:27

@fzs.1933: Ki a faszom az a parlag?
Muhaha!

fzs.1933 2014.12.06. 10:00:21

@nicktolvajmentesítő_kovi1970:

valami egymilliárd jött be parragfű-mentesítésre. De nem arra költötték... :)

2014.12.06. 10:03:51

@nicktolvajmentesítő_kovi1970:
Tényleg.
Mi a faszért nincsenek nyitva a bankok vasárnap is?

2014.12.06. 10:06:57

Tudni szeretném hogy mi a valódi oka annak, hogy a népakarattal újra csak szembe menve, keresztülviszik a vasárnapi zárva tartást annak ellenére, hogy pénzkiesés a büdzsének.
Mi a valódi oka a népszerűtlen intézkedésnek?

Netuddki. 2014.12.06. 10:12:34

@Diorella Queen: Hát, erre a kérdésre itt biztos nem kapsz választ. Fideszestől meg főleg nem. Legjobb esetben is hantázik majd valamit, akkora lukat beszél a hasadba, hogy ha várandós lennél simán kiférne rajta a gyerek...

Szűtté mamá? Szűjjé! 2014.12.06. 10:13:02

@Diorella Queen: De még ez sem igaz. Vannak eladó ismerőseim, semmi bajuk a vasárnapi munkavégzéssel. Egyrészt plusz pénz, másrészt hétköznapi szabadnappal jár. Azzal persze majd lesz bajuk, ha hála a fidesznek kirúgják őket. Persze semmi sincs veszve, mehetnek közmunkára.

2014.12.06. 10:13:32

Támogatom a templomok vasárnapi zárva tartását, szegény pap is pihenhet valamikor!

Netuddki. 2014.12.06. 10:23:51

@Rezsicsökkentő Hapcibenő: P. K. Dick után szabadon:

Álmodnak-e a bolti dolgozók hétköznapi szabadnapról? (ha bevezetik a vasárnapi zárvatartást)

Netuddki. 2014.12.06. 10:24:54

@Rezsicsökkentő Hapcibenő: Nincs megírva sehol, hogy csak 4 évente lehet balfasz rezsimet buktatni...

2014.12.06. 10:28:52

A politikusok vasárnapi zárva tartását is támogatom. Sőt, esetükben a hétfőtől-szombatig zárvatartást is.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 10:45:35

A posztoló semmiképpen NEM lehet keresztény, hiszen a keresztények TUDJÁK, hogy a vasárnap az egy megszentelt ünnep, amikor a keresztény emberek Krisztus feltámadására emlékeznek.

(Nem a világ teremtésének 7. napjára, amikor a teremtő megpihent - ahogy a zsidóknak a Tóra tanítja.)

A posztoló tehát SEMMIKÉPPEN NEM lehet keresztény. Legfeljebb zsidó - akinek a szombat az ünnep - vagy megveszekedett mugli kommunista, aki Marxra meg Engelsre esküdött fel, és március 21.,május 1., meg november 7. az ünnepe.

Bár én inkább a zsidóra tippelnék. A mugli ugyanis simán csak buta és tudatlan, míg a zsidók szándékosan hergelik a keresztényeket.

bontottcsirke 2014.12.06. 10:45:58

Ez a kormány sok ökörséget csinált és csinál, de a vasárnapi zárvatartás egy olyan mértékű előrelépés, mint amikor a cigiseket kibaszták a szórakozóhelyekről. Kár, hogy öt év alatt ezt a kettőt sikerült összehozni, az utóbbit is felemás sikerrel.

mrZ (törölt) 2014.12.06. 10:48:36

@bbjnick:

Szövegértés?

már az első szavak:
Pulmonary Hazards of Smoking Marijuana as Compared with Tobacco

kisegítem: smoking. A füstösök dohánnyal keverik, és a letüdőzés erőteljesebb mivolta növeli a dohány károsító hatását.

A másik:
Conclusions Cases of psychotic disorder could be prevented by discouraging cannabis use among vulnerable youths. Research is needed to understand the mechanisms by which cannabis causes psychosis

Elolvastad mit írt? among vulnerable youth, az nem egyenlő a populációval. és aztán jön a which cannabis, mert a drogtörvények miatt a magas thc-s fajták terjednek, miközben a kanabisz nem a thc miatt hatásos.

keress még fiam, közben kiokosodsz.

wantaan 2014.12.06. 10:55:50

@Diorella Queen : ...miért miért ??? ....hát ezért!
A napnál világosabb ,hogy a CBA és trsa-ik érdekében záratja be a kormány a boltokat jó kis zsíros korrupciós pénzek fejébe. ..... most ,hogy pár eddigi "stratégiai szövetséges" beintett néhány Fideszes habzsolháp korrupt tolvaj fszkalapnak, hogy azért több üveggyöngyöt nem adunk -valahonnan pótolni kell a bevétel kiesést.
Rogánnak, Kósának, Szijjártónak, feneketlen ám a malac lopó zsákja!!!
+ szerintem Orbán is boldogan elmajszolgatja az ingyen banánt amit cserébe kap.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 11:01:51

@Helyes Írás:

"a vasárnap a közös vásárlások ünnepe, mint nálunk."

Ez csak a fővárosban igaz.

A lakosság 80%-a meg vidéken él. Szabadon elkölthető jövedelmük többnyire NINCS, a meghatározott célokra szánr jövedelmük igen korlátozott.

Vidéken nem lepik el a népek vasárnap a plázákat, nincs "élményvásárlás". A vidéki városok SZOMBATON kora délután KIÜRÜLNEK és csak hétfőn reggel élednek újra. A nagy alapterületű üzletekbe vasárnapra beosztott eladók a munkaidő nagy részében egymást nézik, meg malmoznak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.06. 11:09:57

@mrZ:

Látod, ez a különbség a bagós és a drogos között:-) Ha nekem a dohány káros hatásairól beszélnek, eszembe nem jutna letagadni azokat. Nagyon jó barátomat csapta szét a marihuána, úgyhogy engem nem fogsz meggyőzni az áldásos hatásairól.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 11:15:37

@Diorella Queen:

"Tudni szeretném hogy mi a valódi oka annak, hogy a népakarattal újra csak szembe menve, keresztülviszik a vasárnapi zárva tartást"

Népakarat az anyád picsája.

Normális ember vasárnap otthon van, vagy otthon AKAR LENNI a családjával.

2014.12.06. 11:17:25

@polyvinyl: De legalább fizetnek érte nekik, nem?

2014.12.06. 11:19:03

@polyvinyl: Akar a kurva anyád otthon lenni vasárnap te majom!
ÉsA normális ember vasárnap a családjával vásárolgat éttermezik és mozizik.
Csak felétek vén trotylik felé szokás a templomba járás és a faszvakargatás otthon ,vasárnap!
Buzi köcsög maradi faszkalap!

val 2014.12.06. 11:20:22

"A nem meggyőződéses keresztény emberek többsége számára is ünnep a vasárnap. Igenis ünnepként élik meg, ujjong a lelkük. Csak nem úgy és attól, hogy a templomban találkoznak Istennel, s a nap további részében egymással, a világgal, emelkedett gondolatokkal és tevékenységekkel foglalkoznak, hanem meglehetős gyakorisággal úgy, hogy szépen felöltözve elmennek a hatalmas, kulturáltan berendezett, mindenféle szép és jó árut kínáló "templomokba", ott vásárolgatnak, nézelődnek, beszélgetnek, még esetleg barátokkal is találkoznak és meg is ebédelnek együtt. "

Na ezeket a mélységeket nem szeretném én megélni, mivel a "szép és jó árut kínáló "templomokba"" járó kiművelt emberfőkhöz gyakran van szerencsém.

coeurace 2014.12.06. 11:21:19

"Ridegebben fogalmazva: kérjük, hogy biztosítsátok a vallásunk szabad gyakorlását."

A nem katolikusok szabad vallásgyakorlásával mi lesz? Legyen kötelező szabadnap szombat is? Esetleg dobjuk még hozzá a muzulmánok által vasárnap helyett megtartott pénteket?

Tudom, Magyarországon több a katolikus, mint a muzulmán vagy a zsidó, de a kisebbségeket is védeni kellene.

Mi van akkor, ha valaki ateista és az a meggyőződése / hite, hogy a szabályok vannak az emberekért és nem az emberek a szabályokért? Ha nekem vasárnap jut időm vásárolni és van olyan kereskedő aki hajlandó kiszolgálni akkor miért kell katolikus szabályok miatt átrendeznem az életemet? Az én hitemet ki tartja tiszeletben, mikor állami szabállyá válik a vallási dogma?

Tyreo 2014.12.06. 11:21:29

ha alapítok egy vallást aminek a liturgiája a vásárnapi vásárlás és összeszed annyi lájkot amennyien kereszténynek vallják magukat akkor bekapod a faszomat?

Szűtté mamá? Szűjjé! 2014.12.06. 11:23:54

@polyvinyl: Menj te a picsába, fidesszoponc! Ne hergeld az embereket!

coeurace 2014.12.06. 11:24:23

@polyvinyl: @val:
A normális emberek emlegetésével pedig elérünk az abszurd világába. Ahogy a 22-es csapdája cimű regényben is megirták:

"Normális ember nem kéri a leszerelését, a hülye meg nem kérheti."

Ha jól értem hasonló logikával:
"Normális ember otthon akar lenni a családjával vasárnap, a hülyék véleményét meg nem kérdeztük."

2014.12.06. 11:28:28

@val: Akkor kurva hívők ezek bazzeg, hogy a sziklakertjét átrakatta a telek másik végébe, mert nehogy már az a szomszéd is gyönyörködjön benne, amelyiket gyűlöli!
Meg a kölkeit fakanállal csépelte, de azért fosta ki magából a gyerekeket sorban, mert állati hívő és nem védekezik!
Rosszabbak mint a cigányok !

sanyix 2014.12.06. 11:32:21

@polyvinyl: normális ember eldönti mit akar csinálni. De mindig jöttök ti kommunisták, és meg akarjátok mondani hogy mit KELL csinálni, a következményeken meg el se gondolkoztok mert túl sötétek vagytok.

eszim 2014.12.06. 12:28:56

@polyvinyl: Csak, hogy emlékeztesselek VÁSÁRNAP még mindig!
Olyan korrekt népség vagytok, hogy kirugatjátok az embereket, örülnek majd az otthonlétnek.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 12:39:27

@coeurace:

"A nem katolikusok szabad vallásgyakorlásával mi lesz? Legyen kötelező szabadnap szombat is?"

A szombat már most se munkanap, hanem szabadnap, édeske.

És mivel a zsidók jellemzóen NEM alkalmazotti sorban tengődnek, pláne nem minimálbéres bolti eladóként, akár a mérget is veheted rá, hogy szombaton se a vallásuk gyakorlásának a jogától megfosztott szegény zsidó alkalmazottak gályáznak az üzletekben, hogy neked jó legyen.

lazaraki 2014.12.06. 12:57:38

@Diorella Queen: ..."normális ember vasárnap a családjával vásárolgat éttermezik és mozizik... és nem faszvakargatás otthon..."

Akkor miért nem ott vagy most? E helyett otthon rohadsz és kommentezel. Csak azt ne mondd, hogy mert szombat van és nem vasárnap.

Egyébként a virág et. és hasonló CBA-ra hivatkozóknak: az új törvénytervezetben más nincs is alsó méret meghatározva, hanem a nyitvatartási kritérium a tulajdonosi és annak rokonsági viszonya: csak ők dolgozhatnak a boltokban vasárnap. Így tehát a CBA-k 99%-a is zárva lesz. Újra nyithatnak viszont a plázák miatt csődbe ment kis családi boltok.

mrZ (törölt) 2014.12.06. 13:05:12

@sanyix:

Ebben az országban 5% a normálisak aránya. erre nem lehet egy államot bazírozni. A többinek meg meg kell mondani mit csináljon vasárnap, terelgetik őket a bolt és a templom között aktuális kurzusnak megfelelően.

@bbjnick:

Így kell ezt , egyedi esetből rendszerszintű következtetést levonni(ismételten), esetleg fekete macska nem volt balra el ?

Bonusz kérdés: a jóbarát hogyan fogyasztotta? Csak nem dohánnyal keverve? magyarázat a saját linkednél. És mi van ha boost-on nevelt mérgező szart, ami azért olyan mert drogtörvények? A barátodat a genetikai hajlama, és drogtörvények közösen nyomták le, meg a te meg nem értésed is közreműködött benne.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2014.12.06. 13:18:09

@polyvinyl: Ez addig eszedbe sem jutott, amig Viktor istened nem mondta. Mekkora egy szar egyéniség nélküli majom vagy már. Bármilyen ökörség is jöjjön a narancsosoktól te már jössz is és véded. Te fos.

cellular 2014.12.06. 13:23:14

Aki akarja, meg tudja oldani magának, hogy nem megy dolgozni. Nem mondom, hogy egyszerű, de semmi sem lehetetlen.

Aki nem akar vásárolni vasárnap, nem kell neki. Most sem. Aki viszont szeretne némi plusz pénzt, mert szüksége van rá, anna jól jön, hogy vasárnap is dolgozhat.

A legalávalóbb, amit a kereszténység nevében tenni lehet az, ha a nevében ilyen ,és hasonló törvényeket hoznak.

annamanna 2014.12.06. 13:41:44

Az egész cikk marhaság, kár minden szóért, egy mondatot emelek ki: "Ki ne félne attól, amitől a költő: „Nincs meg a kincs, mire vágytam,/A kincs, amiért porig égtem”? "

Mibe telt volna, ha leírod, hogy ezt Kosztolányi írta? "A költő".... egyik költő olyan, mint a többi, egyik nap olyan, mint a többi!!!
Minek megnevezni, minek megkülönböztetni a napokat? Te akarod "megszentelni" a vasárnapot, közben nem vagy hajlandó egy embert a nevén nevezni? "A költő", oszt kész.

Amúgy meg, ha félsz ettől a sortól, félhetsz is, van rá okod. Pláne a folytatásától: "Itthon vagyok itt e világban/ S már nem vagyok otthon az égben."

Ugyanez "a költő" a legszellemibb élményét munka után, hajnalban élte át: "Múlt éjszaka - háromkor - abbahagytam a munkát."
És nem a vasárnapi misén történt meg ez vele.

"Szóval bevallom néked, megtörötten
földig borultam s mindezt megköszöntem.

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen.
de pattanó szivem feszitve húrnak,
dalolni kezdtem ekkor azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam."

Szóval mindezt "a költő" munka után(!!!), álmosan, fáradtan élte át.

Majd ha írsz ilyet egy vasárnapi mise után, akkor rólad is megemlékezik a hálás utókor - neved ugyan nem lesz, minek az. "Neve ha van, csak áruvédjegy, mint akármely mosóporé." Ezeket mind csak "a költők" írják.
Persze egy rendes költő vasárnap verset sem ír.

Mondjuk a Bibliát is idézhetted volna ennyi erővel, azokat a jeleneteket, amikben Jézust kárhoztatják a farizeusok, amiért megtöri a szombatot.
Például ezt is idézhetted volna:
NEM AZ EMBER VAN A SZOMBATÉRT, HANEM A SZOMBAT AZ EMBERÉRT.

Nem is tudom, hogyan írhattad volna körül névtelenül, ki mondta ezt. Mondjuk - mondta a zsidó. Az elég általános kifejezés ahhoz, hogy aki nem ismeri az Újszövetséget, ne tudja, kitől származik.

micsoda? 2014.12.06. 13:46:47

".... vasárnapot az egész egyházban őseredeti, kötelező ünnepként kell megtartani… a hívek tartózkodjanak az olyan munkától és tevékenységtől, melyek az Istennek kijáró tiszteletet, az Úr napjának sajátos örömét, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását, valamint a test és a lélek pihenését akadályozzák........, "

Ha ez így van akkor tisztelettel kérem, hogy vasárnapi reggelimnél ne politikai műsor legyen a Kossuth rádióban, és hétköznap sem szeretem a déli, vagy az az esti vacsoránál az "ütköző" politikai vitafórumot. Ámen:)

micsoda? 2014.12.06. 14:00:12

@polyvinyl: Bizony nagyot tévedsz. Vasárnap a vidéki családoknak a bevásárló nap. Részben kedvezményes az utazásuk, részben a gyerekeknek jó szórakozás, nézelődés, és még kapnak valami finomságot is. Az már csak hab a tortán, hogy nincs tömeg az utazásnál.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.06. 14:02:45

@mrZ:

"A barátodat a genetikai hajlama, és drogtörvények közösen nyomták le, meg a te meg nem értésed is közreműködött benne." --- írod.

Nyilván. A drog pedig még csak ott sem volt.

Moin Moin 2014.12.06. 14:19:50

A szerző két, a nem vallásosok felé is érvényes érvet hoz fel a szabad és "munkamentes" vasárnap mellett, ám ezek egyike sem áll meg.

Az első érv az lenne, hogy a vallásosoknak ne legyen "kötelező" a számukra szent napon is melózni, ezért kell megtiltani az üzletek vasárnapi nyitva tartását. Ám ez megoldható egy olyanfajta jogszabály életbe lépésével is, hogy aki vallásos, az ne legyen vasárnapi munkára kötelezhető, őt illesse meg ezzel kapcsolatban egy speciális munkajogi védelem: ne lehessen elbocsátani őt. Ez a régebben élő, a fegyveres sorkatonai szolgálat megtagadhatóságát lehetővé tévő szabályozás analógiája lenne.
Ez a munkajogi szabályozás érvényes lehetne a kereskedelmen kívül valamennyi olyan munkahelyre, ahol vasárnapi üzem is van. [...Amúgy kíváncsi lennék arra a papra, aki e szabályra hivatkozva megkérné a püspökét, hogy ugyan, ne kelljen már neki vasárnap miséznie!:-)]

A második érv pedig azért nem érvényes, mert az emberek boldogtalanságát és elmagányosodását a magyar társadalomban nem a szabad vasárnap hiánya okozza, hanem a hibás társadalmi stratégiák - és ezeken semmit sem változtatna, ha vasárnap otthon nézné egymást a sok hibás stratégia mentén élő ember.:-)

A szerző őszintébben tette volna, ha csak annyit ír: "Katkó vagyok, oszt valahogy be akarom adni nektek, nem valláskárosultaknak is, hogy mi vagyunk most hatalmon és ezerrel visszaélünk ezzel azt kényszerítünk rátok, amit csak akarunk!":-) Baszki, hogy jön egy hívő ahhoz, hogy épp az államhoz forduljon erőszakért a saját elvei támogatásáért?

Az isteneket az emberi agy mintázatkereső funkciója konstruálta, azokban az időkben, amikor még keveset tudtak ahhoz a világról, hogy valós magyarázatokat találhassanak az egyes jelenségekre. Ma (és már régóta( tudunk ahhoz eleget, hogy ne legyen szükség "isteni magyarázatra". Mára már csupán egyéni személyiségbeli és szocializációs okai vannak annak, ha valaki vallásos - de ezt ráerőltetni próbálni a világra felesleges és káros lenne! Avagy: miért keltsünk lelki komplexusokat az emberekben egy nem is létező istennel kapcsolatban?:-)

HaKohen 2014.12.06. 14:24:11

@Disznóvári:

"Jellemző rátok liberálbolsevikekre, hogy a legnácibb kommentelőt tudjátok elfogadni."

Hűha!!! Ki az a rátok? Én nem vagyok rátok.

Liberálbolsevik? Sajátos szóösszetétel, mondhatni neologizmus, amit bizonyos szakmák patológiás jegynek tartanak.

Nem tom, hány éves vagy, és éltél-e az átkosban, de engem már akkor leliberálisoztak bizonyos bolsevikok, amikor ez a jelző még egészen mást jelentett, mint most. Hát akkor most mit tegyek?

És ki is az a legnácibb kommentelő itten? Talán @Bell & Sebastian: -re gondolsz? Nos, időnként utálom a megnyilvánulásait, mint a bűnt, és feltételezem, hogy valahogy ő sem kedveli az én nézeteimet. De amint láthatod, el tudjuk fogadni egymást (egymást, embereket) vitapartnerként, anélkül, hogy föladnánk elveinket. Lehet, hogy hülyeség tőlem, de néha így vagyok ezzel. Ő régi motoros a mandin, és nem szoktam arra hajlani, hogy megcímkézzem (őt sem).

Más kérdés, hogy az olyan idetévedt trollokkal, mint pl. @polyvinyl: , aki valszeg még a hittanórákról is hiányzott, egyéb ismerethiányairól nem is szólva - nos, az ilyenekkel nincs kedvem szóbaállni.

cellular 2014.12.06. 14:33:27

@Moin Moin: Az utolsó bekezdéseden kívül egyetértek.

Bár lehetsz meggyőződéses ateista, más ettő lmég lehet meggyőződéses hívő.

És vallásos katolikusként is lehet rühellni Semjénék és a PÁRT "áldásos" tevékenységét. Ezzel nagyon sokan vannak ám így. Szerintem hibát követi el, aki a vallást, vagy a kereszténységet a ilyen és ehhez hasonló álszent törvényjavaslatok és döntések alapján ítéli meg.

Ha a KDNP a kereszények pártja lenne, önállóan is indulhatna stabil társadalmi bázissal. De nem ezt teszi, vagyük észre.

mrZ (törölt) 2014.12.06. 14:40:24

@bbjnick:

A drog a drogtörvények miatt van. portugáliában szabad lett a droghasználat, erre lecsökkent. Hollandia sem szenved a liberalizációtól. A britek is elvannak, náluk már mindennapos dolog, ma már nincs party süti nélkül. Drog volt van lesz, meg kell tanulni használni, és biztosítani a nem mérgező minőséget.
A kanabisz alapból nem drog, hanem gyógynövény, a természetes fajtákban a thc tartalom 1%, a modern hibridek 20%-os tartalmúak. Az engedélyezés után meredeken esik a thc tartalom, előtör a minőség, csökken a sörfogyasztás, és a fájdalomcsillapító gyulladáscsökkentő gyógyszerek forgalma, ezzel javul a közegészség.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 14:42:37

@eszim:

"Csak, hogy emlékeztesselek VÁSÁRNAP még mindig!"

A félműveltek magabiztosságával írogatsz :)

Amikor a vasárnap a magyar nyelvben a "vásárnap" elnevezést kapta, akkor:

1. A keresztény magyar NEM élelmiszert vásárolt ezen a napon, hanem a távoli vidékekről, vagy a közelebbi, de nem helybéli iparosok által gyártott tartós fogyasztási cikkeket.

2. A hetivásárokon kipakoló vándorkereskedők, valamint a heti vásárra rátelepülő mutatványosok és egyéb szolgáltatók NEM keresztény vallásúak voltak.

Úgyhogy majd szólj, ha a nem keresztény liberálisék vállalják, hogy beállnak vasárnaponként a pult mögé, hogy a keresztény ember vasárnap csak vásárolgathasson, és ne kelljen másokat kiszolgálnia a boltokban :)

egysmás 2014.12.06. 14:43:57

Gondolom a katkók majd ugyanígy belenyugszanak abba, hogy amikor elzavarják a KDNP-t, meg a fideszt és az akkori hatalom bejelenti, hogy felülvizsgálja a Vatikáni Szerződést, az egyházak, egyházi kezelésű intézmények támogatását, mondván új szelek fújnak.

Ahogy abba is szó nélkül belenyugszanak, hogy ha a katkóknak nem lesz lehetőségük megtenni valamit, amit szoktak.

Mittom én, kitalálják, hogy hideg van a templomban és sokba kerül a gyógyítása a híveknek, meg különben is pandémiás góc, népegészségügyi okokból előírják a templomok csírátlanítását.
Vagy ráuszítják az ÁNTSZ-t a szentelt ostya szállítókra, ellenőrzik annak tárolását, esetleg zárjegyet keresnek a miseboron.
Vagy betartatják a reformátusokkal is azt a törvényt, ami szerint bűncselekmény a fiatalkorúak borral itatása.

Gondolom, akkor majd belátják, és csendben belenyugszanak, hogy most az idők megváltoztak.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 14:48:18

@cellular:

"Aki akarja, meg tudja oldani magának, hogy nem megy dolgozni."

Nem tudja megoldani.

egysmás 2014.12.06. 14:50:52

@polyvinyl: Miért nem?

Nem tud felmondani?

A kormánynak kell kirúgatni?

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 14:51:54

@micsoda?:

"Bizony nagyot tévedsz. Vasárnap a vidéki családoknak a bevásárló nap. Részben kedvezményes az utazásuk, részben a gyerekeknek jó szórakozás, nézelődés, és még kapnak valami finomságot is. Az már csak hab a tortán, hogy nincs tömeg az utazásnál."

Ezt a hülyeséget honnan szoptad?

A részben kedvezményes utazáson konkrétan felröhögtem :)

Tömeg meg pláne nincs az utazásnál, hiszen a hétvégi menetrendben járatok se igen vannak :)

eszim 2014.12.06. 15:10:24

@polyvinyl: Annyira szánalmas, hogy még a nap nevének eredete, elenevezése is szembeköp titeket.
Lehetne, hogy annyi sünt szarjál, ahány ember kiszolgál téged a vasárnapi szent napodon, amikor moziba, étterembe, strandra, színházba, állatkertbe, stb mész. (a kirúgottakért 2 is mehet)

cellular 2014.12.06. 15:13:02

@polyvinyl: Nem megy el olyan boltba eladónak, ahol vasárnap is kell dolgozni. Sok olyan bolt, üzlet van, ami szombat délutántól zárva van. Mindenki nem tudná megtenni egyszerre, de nem is biztos, hgy mindenki akarna.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 15:24:33

@cellular:

" Nem megy el olyan boltba eladónak, ahol vasárnap is kell dolgozni."

SEMMI nem indokolja, hogy a bolti eladóknak vasárnap is dolgozniuk kelljen. Ez csak egy szűk, fővárosi kör igénye, ami miatt az iparág alkalmazottai szerte az országban szívnak.

Ezzel az erővel azt is követelhetnéd, hogy vasárnap legyenek nyitva az óvodák, meg az iskolák, mert nem akarod vásárolni vinni a gyereket, vagy egyszerűen csak a gyerek nélkül akarsz programot magadnak.

Vagy nyissanak ki vasárnap az orvosi rendelők, mert neked akkor van időd orvoshoz menni.

Vagy legyenek a hivatalok vasárnap is nyitva, mert te egész héten dolgozol, nincs időd ügyeket intézni.

És a szolgáltatók is mind nyissanak ki vasárnap, a mobilos cégek, a kábeltévések, a gázszerelő, a dugulás-elhárító, a mosógép-javító, az autószerelő, a kőműves, a csempés, a gipszkartonos, mert lehet, hogy valamit szereltetni, vagy reklamálni akarsz, de hét közben nem érsz rá.

És egyébként is, alkalmazkodjon az egész világ hozzád, mert te egy páratlanul értékes és pótolhatatlan belpesti liberális értelmiségi vagy :)

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 15:32:16

@Moin Moin:

"Amúgy kíváncsi lennék arra a papra, aki e szabályra hivatkozva megkérné a püspökét, hogy ugyan, ne kelljen már neki vasárnap miséznie!:-)"

Ez egy meglehetősen tudatlan, primitív beszólás.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2014.12.06. 15:34:40

@eszim:

"Annyira szánalmas, hogy még a nap nevének eredete, elenevezése is szembeköp titeket."

Buta vagy, tájékozatlan és arrogáns.

egysmás 2014.12.06. 15:35:02

@polyvinyl: nem, ez nem cinizmus volt, hanem egy kérdés!

Miért nem tudja megoldani az, aki nem akar dolgozni vasárnap, hogy ne kelljen vasárnap dolgoznia?

eszim 2014.12.06. 15:37:35

@polyvinyl: oké, ez után a hozzászólásod után válassz, hogy melyik az igaz:
1. a hozzászólásodnak megfelelően MINDEN zárva lesz, a színházak, éttermek, cirkusz, libegő, uszoda, ...minden, mert semmi nem indokolja, hogy nekik vasárnap is dolgozniuk kelljen.
2. nem lesz minden zárva, így értékes értékes és pótolhatatlan belpesti liberális értelmiségi vagytok mindannyian.

cellular 2014.12.06. 15:39:25

A kórházakban dolgoznak vasárnap is. A tömegközlekedés megy vasárnap is. Rengeteg kiszolgáló szektorban megy a munka vasárnap is.

Nem tudomm, hogy áll a törvényjavaslat, de egyes verziók szerint a családi botokban mehetne az eladás vasárnap is. A benzinkút nyitva van vasárnap is.

Vonatjegyet is vehetek vasárnap, a MÁV alkalmazottak akkor is dolgoznak. A taxisok is. A szórakozóhelyek is, az éttermek is sok alkalmazottal. Mondd, miért van nagyobb szükség egy varárnap nyitvatartó étteremre, mint boltra? Miért ne ehetne otthon a család? Miért kell szegény szakácsnak, pincérnek vasárnap is dolgoznia?

Legyünk populisták, és kérdezzük meg, miért kell az állatkerti dolgozónak vasárnap is dolgoznia? Azért, hogy a gyerekeddel megbámuljatok egy szerencsétlen rab oroszlánt? Ezért nem lehet a családjával olyan sok ember. Miért kell ennyi embernek vasárnap is dolgoznia?

Valószínűleg azért, mert az élet nem szűnik meg létezni vasárnap. És nem azért vannak nyitva boltok vasárnap, mert kisesznek az alkalmazottal ,hanem, mert van erre igény. Ahol erre nincs igény, az a bolt zárva tart vasárnap is.

Egyébként meg semmi szükség a személyeskedésre. Nem vagyok pesti, bár egy időben éltem belpesten. És bizonyos dolgokban liberális vagyok, és valóban, értelmiségi is. Vasárnap viszont szinte soha nem vásárolok, mert elintézem hétköznap, illetve szombaton. Vasárnap max misére megyek, és kirándulni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.06. 16:06:48

@mrZ:

"A kanabisz alapból nem drog, hanem gyógynövény, a természetes fajtákban a thc tartalom 1%, a modern hibridek 20%-os tartalmúak. Az engedélyezés után meredeken esik a thc tartalom, előtör a minőség, csökken a sörfogyasztás, és a fájdalomcsillapító gyulladáscsökkentő gyógyszerek forgalma, ezzel javul a közegészség." --- írod.

És az oroszlán együtt legelész a báránnyal:-) Alakulgat ez, látom, alakulgat!:-)

2014.12.06. 16:47:59

@lazaraki: Újra nyithatnak viszont a plázák miatt csődbe ment kis családi boltok.

Szűrés
Válasz erre;
Csak nyitnának.DE azokat már olyan szinte tönkre vágták, hogy már rég lehúzták a rolót.
Végleg!
Tehát nem fognak újra nyitni, mert a vállalkozó szelleműek elhúztak az országból a többinek meg nincs rá pénze!
Ámen!!

annamanna 2014.12.06. 18:12:56

@polyvinyl: ez szerintem lényegtelen részlet. A lényeg a vásárnap eredeti jelentése, aminek mondjuk ezeréves hagyománya van, és amit éppen a hagyományra hivatkozva akar felrúgni az állam, mert a németeknél és az osztrákoknál más a hagyomány. Orbán legalábbis azt állítja, hogy őt a német és az osztrák hagyomány győzte meg. De ha tisztelné a saját országát és a saját hagyományait, akkor nem hivatkozna arra, hogy mi a német meg az osztrák szokás.

Bell & Sebastian 2014.12.06. 18:15:43

@HaKohen: Virtuális adok-kapoknak nincsen semmiféle következménye a valós életre (hacsak el nem visz a Zsákosfrodó érte), ezért ok-okozati összefüggés visszafelé sem kapanyél.

Fiamnak mondom, mert a hülyemenyem nem érti. Aki csak a sámfának hisz.

huKKK 2014.12.06. 18:17:35

Szerintem tartsanak zárva a boltok.
Kivéve a feketepénteket.
Had eddződjön a nép térde és könyöke.
Hálátlan banda.

huKKK 2014.12.06. 18:21:06

@Disznóvári:
Szteretípia.
Ugyanis.
Nem minden fárasztó hüle.

micsoda? 2014.12.06. 22:17:05

@polyvinyl: Tudod, nem csak nézek hanem látok is, mivel majd minden nap, - vasárnap is - tömeg közlekedéssel utazom.
- A buszon a nagycsaláddal utazóknak van kedvezmény.
- Szombaton kevésbé tudnának bemenni, vasárnap kedvezőbb az utazás még a kis 300 lakosú településen lakóknak is. Szupermarketek sem hülyék.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2014.12.06. 23:29:23

@HaKohen: Kíváncsi lennék mit szólnál hozzá, ha azt írnám, hogy "fajilag elég gáz vagy", vagy Cyklon-B-t ajánlanék gyógyszernek.
Mert Bell&Sebastian szokott ilyeneket írni. Tölgyet egy hülye beszólásáért kikészítitek, közben meg egy elmebeteg nácival bájcsevegtek, balfaszok.

ingyenebed 2014.12.07. 11:09:21

az egész írás egy tipikus keresztény hazugság és megfigyelhető az a korlátoltság is, ami a keresztények sajátja és ami miatt a saját hazugságaikat sem veszik észre.

1.
Mike Károly keresztény elhazudja, hogy a törvények nem csak a keresztényekre, hanem mindenkire vonatkoznak, az ateistákra is. odaáig eljut, hogy tartsuk tiszteletben a keresztények kívánáságát, hogy nem akarnak vasárnak dolgozni. de azt már nem teszi hozzá, hogy akkor az ateisták kívánságát is tartsuk tiszteletben, ha ők meg akarnak.

2.
Mike Károly keresztény elhazudja, hogy a keresztények közt is lehetnek olyanok, akik akarnak vasárnap is dolgozni.

3.
Mike Károly keresztény elhazudja, hogy a törvény nem általában a munkavégzést tiltja vasárnap, csak a kereskedeemről szól. mi van a többi munkahellyel?

4.
Mike Károly keresztény elhazudja, hogy a törvény szerint kinyithatnak azok az üzletek, melyekben a tulajdonos, vagy családtagok dolgoznak. Érvelése szerint ők sem lehetnének kivételek.

5.
Mike Károly keresztény beismeri, hogy a kersztények ebben az országban kisebbségben vannak, igaz tompítja a kijelentését: a "vallásukat gyakorló" és a "nem keresztény" kifejezésekkel.
Kedves Mike keresztény: EZ EGY ATEISTA ORSZÁG.

6.
Mike Károly elhazudja, hogy az istene nem létezik, az egész vallása egy hazugságra épül.

EGY ATEISTA ORSZÁGBAN KERESZTÉNY ALAPON HOZNI TÖRVÉNYEKET KÖZÖNSÉGES ZSARNOKSÁG.

TIPORJÁTOK EL A GYALÁZATOST !

sanyix 2014.12.07. 12:37:10

@egysmás: mert a kieső fizetés miatt ebben a jól teljesítő országban éhenhal? :D

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.07. 12:55:29

@ingyenebed:

Magyarországon a lakosság 1,5 %-a vallja magát ateistának, míg katolikusnak 39 %, reformátusnak 11 % (+ egyéb felekezetek) :-)

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf

a pdf 23. old.-ától

mrZ (törölt) 2014.12.07. 13:49:00

@bbjnick:
Ha viszont interpolálom az utcánkat, akkor 80%, az ismerőseimet meg 100%.

A nép 95%-a már a kérdést sem érti, azért van a kérdezőbiztos hogy ikszeljen helyette. Aztán meg bevallani hogy ateista, nem lopta ő, és mindezt annak a tanárnak aki a kommunista kiáltványt tanította anno neki, most meg a katekizmussal veri fejbe a kölykét? Minden nevesíthető azonosítható válasz óvatos, sokat furit megélt már a nép, majd ha szulejmán visszagyün, a te vaksi szemeid is talán talán észreveszik miről ugatok itt hiába.

egysmás 2014.12.07. 14:09:11

@sanyix: És akkor most a kormány megoldja neki, hogy ne legyen kieső fizetése, meg kieső vasárnapi pótlékja, meg ilyen dolgok?

Az eredeti kérdés ez volt: @egysmás:

egysmás 2014.12.07. 14:11:26

@bbjnick: Jah és drogos is alig van

sanyix 2014.12.07. 15:07:40

@egysmás:Kkedves Vezetőnk mindent megold! Akkor is ha nem hiszen az a kivétel csak erősíti a szabályt!

huKKK 2014.12.07. 19:23:40

@bbjnick:
1,5 % ateista?
Meg vannak félemlítve, nem merik felvállalni vallásukat az ateisták.
Fortélyos félelem igazgat;

Baldrick68 2014.12.07. 22:05:55

Januárban a Franciáknál voltunk síelni alpe d'huez-ben.
Ez arrafelé egy elég nagy sícentrum és akkor van a főszezon.
Ahhoz tudom hasonlítani, mintha agusztusban Siófokon lennél.

Mindezek ellenére az összes bolt olyan 8 körül szépen bezárt és asszem vasárnap meg ki sem nyitottak, pedig volt ott SPAR bolt is. A másik érdekes húzás, hogy a boltok dél körül is bezártak.

huKKK 2014.12.08. 01:44:36

@Baldrick68:
Mondá a
Mike úr:
"Isten megpihent a hetedik napon".

Biblia alapján (Ter.2,2) érvel,ott a szombat a hetedik nap.

sztd 2014.12.08. 01:48:18

@eszim:
"Ha minden nap veszek 1 kiflit, vagy minden második nap veszek 2 kiflit, ahhoz ugyanannyi eladó kell?"
Mind a ketten tudjuk, hogy ez a felvetés ebben a formában nem érinti a nemzetgazdaságot. Ha azonban valaki kétszer annyit vásárol, akkor az árukat átnézni összességében kb. kétszer addig tart, ami hosszabb időt igényel, vagyis több munkaerőigényt jelent.

"Mi közöd, hogy vasárnap vásárol-e valaki,"
Nekem már panaszkodott amiatt rokonom, hogy azért kellett bemennie eladóként, hogy ott dekkoljon a semmiért.
Olyan is volt, amikor engem rendeltek be. Az is tervezhető ok lett volna, fölöslegesnek gondolom, és károsnak is.

"vagy tőled is megkérdezhetem, hogy vasárnapi étterem, színház, strand, stb. volt-e már?"
A kérdés jogos, de amióta felnőttként én döntök erről, színház volt, fizetős strand emlékeim szerint nem volt (de ez valószínűleg véletlen), éterem nem volt. Ezek azonban nem tervezhető dolgok.
A vásárlás viszont tervezhető. Orvosi ügyelet is van hétvégén a sürgősségi esetek miatt, de tervezhető műtéteket nem akkor tartanak.

huKKK 2014.12.08. 02:43:16

@huKKK:
+
Mike úr vagy katolikusként érveljen, vagy a bibliából.
A kettő üti egymást.

huKKK 2014.12.08. 02:58:44

Tehát.
Mike úr öncáfoló logikájából kiindulva, ha a bibliájában létezne vasárnap, az pontosan a hét első munkanapjára esne.

huKKK 2014.12.08. 03:22:01

Mike úr kiváló egyetemi tanár, kiváló közgazdász.
Viszont ha bibliával érvel, először olvasson bele.
Érdemes.

eszim 2014.12.08. 07:33:58

@sztd: Te mi a fenéről írsz?? A példa arról szólt, hogy a mostanihoz képest, ugyanannyi eladáshoz kevesebb eladó kell, ha kevesebb a vásárlási alkalmak száma.
Csak a te kedvedért még egyszerűbben, ha eddig szombaton is vettem 1 kiflit és vasárnap is 1 kiflit, de ezentúl szombaton megveszem a 2 kiflimet, akkor a vasárnapi eladó ki lesz rúgva, mert a szombati eladónak a 2 kifli eladása vagy ugyanannyi vagy minimális többletteher.
(Mondjuk azt sem értem, hogy ha nézem át az árukat, annak mi az emberigénye vagy te minden áruátnézéskor szóval tartasz egy eladó, vagymi)

Ó de sajnálom a rokonodat, be kellett mennie, és a semmittevéséért fizetést kapott, és még sajnáltatja is magát. Mások örülnének, ha bármilyen munkájuk lenne, megint mások meg kidolgozzák a belüket minimálbérért több műszakban és örülnek, hogy megtehetik.

Megint mások, mint te pl, nem tudják tervezni a színházbamanetelt, az olyan véletlen dolog, min egy betegség. Te is elvárod, hogy amire vasárnap igényed van azt kiszolgálják, de közben osztod az észt, hogy ki-mit csinálhat.

I_Isti 2014.12.08. 09:23:44

@bbjnick: A népszámlálási adatok felhasználása ebben a vitában enyhén kontraproduktív:
2001-ben még 5 289 521 fő (a népesség 51,9%-a) vallotta magát római katolikus vallásúnak, érdekes módon
2011-ben pedig 3 691 348 fő, ami _csak_ a népesség 37,1%-a.
Mégis hova a francba lett tíz év alatt 1,6 millió _állítólag_ római katolikus vallású ember?

I_Isti 2014.12.08. 10:17:32

@bbjnick: Persze, olyan vallásüldözés van -- a "keretszény" kormányzat idején -- hogy nem merik megvallani a hitüket?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 12:00:34

@I_Isti:

Azt tudjuk, hogy nem vagy túl okos, nem kell bizonygatnod, de annyira buta még te sem vagy, hogy ne lásd át ezt az adatsort:

2001 és 2011 között a következőképp alakultak az adatok:

--- katolikus 5 558 961 ---> 3 871 881

--- református 1 622 796 ---> 1 153 442

--- evangélikus 304 705 ---> 214 965

--- izraelita 12 871 ---> 10 965

--- más egyház, felekezet 96 760 ---> 167 231

--- felekezethez nem tartozó 1 483 369 ---> 1 659 023 + 147 386 ateista

--- nem válaszolt 1 104 333 ---> 2 699 025

--- valamint kb. 200 000-es népességfogyás is történt 2001 és 2011 között.

Hol (látványosan) szignifikáns a növekedés? Azok között, aki nem válaszoltak. Hogy miért alakult így, arra lehet elméleteket alkotni, de ettől a tény még tény marad. Az én elméletem az, hogy 2001 és 2011 között az emberek bizalma annyit romlott az állammal szemben (és általában a társadalommal szemben, amelyben élnek), hogy a hivatallal vagy, (általában) saját közegükön kívül nem szívesen beszélnek felekezeti hovatartozásukról. Szerintem ez a liberálbolseviki- hiszterolib őrjöngés-pusztítás következménye.

Robinzon Kurzor 2014.12.08. 12:07:32

@bbjnick: " Szerintem ez a liberálbolseviki- hiszterolib őrjöngés-pusztítás következménye"

Ami a NER égisze alatti államilag szervezett keresztényüldözésben nyilvánul meg, és ez a nyilvánvaló tény pedig rögtön megmagyarázza, hogy miért nem árulták el az emberek a kérdezőbiztosnak, hogy ők bizony buzgó keresztények és esetleg a megjegyzés rovatba tessék már odaírni, hogy vasárnap legyen má' zárva a Teszkó.

I_Isti 2014.12.08. 12:40:46

@bbjnick: Meg tudod mutatni a bibliából, hogy hol van leírva az, hogy a keresztényeknek a vasárnapot ünnepként kell kezelniük, amikor nem szabad vásárt tartani?
Ja, hogy nincs benne? És még engem nevezel butának?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 13:23:57

@I_Isti:

De az, ugye, benne van a Bibliában, hogy "A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is."?

Valamint:

"(...)

II. Az Úr napja

"Ezt a napot az Úr Isten adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta!" (Zsolt 118,24)

A FÖLTÁMADÁS NAPJA: ÚJ TEREMTÉS

Jézus "a szombatok első napján" (Mk 16,2) [89] támadt föl a halottak közül. Mint "első nap", Krisztus föltámadásának napja emlékeztet az első teremtésre. Mint "nyolcadik nap", mely a szombatot követi, [90] a Krisztus föltámadásával elindított új teremtést jelzi. A keresztények számára a legelső nap lett, az első ünnep, az Úr napja (hé kyriaké hémera, dies dominica), a latin nyelvekben dominica, vasárnap:

"A Nap napján tartjuk mindannyian összejöveteleinket, mert ez az első nap [a zsidó szombat után], melyben Isten a sötétség és az anyag megváltoztatásával alkotta a világot; és Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt föl a halottak közül." [91]

A VASÁRNAP A SZOMBAT BETELJESEDÉSE

2175 A vasárnap kifejezetten különbözik a szombattól, melyet kronológiailag minden áldott héten követ, s melynek szertartásos előírásait helyettesíti a keresztények számára. A vasárnap Krisztus húsvétjában beteljesíti a zsidó szombat lelki igazságát és hirdeti az ember örök nyugalmát Istenben. A Törvény kultusza ugyanis előkészítette Krisztus misztériumát, és ami abban történt, körvonalakban Krisztus előképe volt: [92]

"Akik a dolgok régi rendjében éltek, új reményhez jutottak, többé már nem a szombatot ünnepelvén, hanem az Úr napja szerint élve, amelyen a mi életünk is támadt Őáltala és az Ő halála által." [93]

2176 A vasárnap megünneplése megtartja a természetszerűleg az emberi szívekbe írt erkölcsi előírást, mely "parancsolja Isten látható kultuszát a mindenkinek szóló közös jótétemény [ti. a teremtés] jegyében". [94] A vasárnapi istentisztelet beteljesíti az ó Szövetség erkölcsi parancsát, átvéve annak ritmusát és szellemét azáltal, hogy minden egyes héten megünnepli a Teremtőt és népének Megváltóját.

(...)"

Bővebbben: www.katolikus.hu/kek/kek02083.html#K2174

I_Isti 2014.12.08. 14:05:16

@bbjnick: " A vasárnapi istentisztelet beteljesíti az ó Szövetség erkölcsi parancsát"

úgy érted, vagy érti a szerző, hogy mind a 613-at?

Beleértve azt is, hogy ne ölj?

Tehát van egy olyan katolikus törvény - ami szerint ha az ember elmegy minden vasárnap misére, akkor ölhet, paráználkodhat, narkózhat?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 14:22:33

@I_Isti:

Szövegértés játszik?

Az Ószövetség erkölcsi parancsa itt az Úr napjának megszentelése.

I_Isti 2014.12.08. 14:26:40

@bbjnick: Hoppá, ez egy olyan ószövetségi parancs, ami nincs benne az ószövetségben, sem az újban?
Mert ugye, ha benne lenne, akkor ide be tudnád írni, ahogy kértem?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 14:33:11

@I_Isti:

"Kiv 20.8
Gondolj a szombatra és szenteld meg.
Kiv 20.9
Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat.
Kiv 20.10
A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek.
Kiv 20.11
Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte."

I_Isti 2014.12.08. 14:36:37

@bbjnick: EZ a szombatról szól, és _nem_ a vasárnapról... :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 14:45:34

@I_Isti:

Ez az Úr által megszentelt napról szól.

Olvasd el újra, majd újra és újra, míg meg nem érted: @bbjnick:

Sok sikert!

I_Isti 2014.12.08. 14:53:00

@bbjnick: Csak a te kedvedért kigyűjtöttem a Bibliából az arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy az "úr napja" miért nem vonatkozhat a vasárnapra...

íme, nézz utána, csak katolikus bibliát használtam

(Röviden: az a kifejezés mind az ó-, mind az újszövetségben hogy "Úr napja" ítéletet jelent, az ítélet napját jelenti, ha nem hiszed, járj utána!)

Jeremiás könyve (Szent István Társulati Biblia)

46 Ám ez a nap Istennek, az _Úrnak napja_; a bosszúnak a napja, hogy bosszút álljon ellenségein; kardja megemészti őket és jóllakik, megrészegül vérüktől. Igen, Isten, a Seregek Ura áldozati lakomát tart észak földjén, az Eufrátesz mentén.

Ámosz könyve (Szent István Társulati Biblia)

5 Az Úr napja Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak! Mi lesz számotokra az Úr napja? Sötétség, nem fényesség! 20Valóban, sötétség az Úr napja, nem világosság, homály, amelyen nem süt át a nap.

Szofoniás könyve (Szent István Társulati Biblia)

1 Hallgassatok el az Úr, az Isten előtt, mert közel van az Úr napja. Igen, az Úr készített áldozatot, ő szentelte meg a meghívottakat. 14Az Úr napja Közel van már az Úr napja, közel bizony, hamarosan elérkezik. Mily szörnyű kiáltozás az Úr napján! Mintha harcos hallatna csatakiáltást.

Izajás könyve (Szent István Társulati Biblia)

13 6Jajgassatok, mert közel az Úr napja! Mint pusztító hatalom közeleg a Mindenhatótól. 9Igen, eljön az Úr rettenetes napja. Bosszúval és izzó haraggal lesz telve, hogy pusztasággá tegye a földet, és kiirtsa színéről a bűnösöket.

34 8Mert az Úr bosszújának lesz a napja ez, a megtorlás esztendeje Sion védelmezőjének.

Ezekiel könyve (Szent István Társulati Biblia)

30 Mert közel a nap, közel az Úr napja, a felhővel borított nap, a népek ideje. 1Az Úr haragjának napja Egyiptom ellen.

Abdiás könyve (Szent István Társulati Biblia)

1 Mert közel van az Úr napja minden nép számára. Úgy tesznek veled, mint te tettél: tetteid tulajdon fejedre hullanak.

Korintusiaknak írt I. levél (Szent István Társulati Biblia)

3 Az (Úr) napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája.

Tesszalonikaiaknak írt I. levél (Szent István Társulati Biblia)

5 Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj.

Tesszalonikaiaknak írt II. levél (Szent István Társulati Biblia)

2 és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna.

I_Isti 2014.12.08. 14:56:28

@bbjnick: Tehát a szombat, az nem vasárnap, kivéve ha mégis?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 15:15:13

@I_Isti:

Egyszer már ezt eljátszottuk "Sion" esetében! Miért van benned ilyen ellenállhatatlan késztetés, hogy rendre demonstráld a tudatlanságodat?

"Magyar Katolikus Lexikon > U > Úr napja

Úr napja, dies Domini (lat.), Jahve napja: 1. →Krisztus második eljövetelének, a →paruziának, az →utolsó ítéletnek ai ideje. – 2. Krisztus feltámadásának napja, →vasárnap. – 3. Az Oltáriszentség ünnepe: →úrnapja **"

lexikon.katolikus.hu/U/%C3%9Ar%20napja.html

I_Isti 2014.12.08. 15:22:47

@bbjnick: Ha meg tudod mutatni a Bibliából, hogy hol van benne az, hogy vasárnap az úr napja, amikor munkaszünetet kell a keresztényeknek tartani, akkor áttérek katolikus hitre!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 16:02:43

Lukács így ír az Apostolok cselekedeteiben:

A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. (ApCsel 20.7)

János pedig így a Jelenések könyvében:

Az Úr napján elragadtatásba estem. (Jel 1.10)

Ezek egyértelmű bizonyítékai a Bibliában, hogy már az apostoli időkben is vasárnap tartották az Úr napját.

I_Isti 2014.12.08. 16:36:04

@bbjnick: Pompás! Persze a lényeg megértéséhez el kellett volna olvasni ugyebár egy kicsit tovább is az Apcsel 20-7-et, de segítek:
"A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni ; és a tanítást megnyújtá éjfélig."

Vagy mondjuk a katolikus Biblia szerint:
"A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét."

Mindenesetre érthető, hogy Pál prédikálás azért esett a hét első napjára, mert _másnap_ el akart indulni. Ez bizonyíték arra, hogy Pál _életében legalább egyszer_ vasárnap prédikált, de arra ugyan nem, hogy vasárnap volt _általában_ a keresztények istentiszteleti napja.

A Jelenések 1:10 pedig némileg szofisztikáltabb fordítás szerint "szellemben voltam/lettem az Úr napján" -- ami megint csak nem azt jelenti, hogy az Úr napja vasárnapot jelent, hanem valószínűbb az, hogy azt jelenti, hogy az apostol szelleme betekintést kapott az Úr napjának eseményeibe...

(A károli-fordítás alapján például ugyanez így hangzik: "Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,")

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 17:19:44

@I_Isti:

Ha a szombatot tartották volna, akkor a szombatot követő másnapon miért tartottak volna kenyértörést, ha már azt előző nap megtartották?:-)

A Korintusiaknak írott első levélben Szent Pál:

"1Kor 16.1
Ami a szentek javára való gyűjtést illeti, ti is úgy járjatok el, amint Galácia egyházainak meghagytam.
1Kor 16.2
A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor kelljen gyűjteni, ha majd megérkezem."

:-)

Ami pedig az Úr napját illeti, a Didakhéban, amely nem lehet sokkal "fiatalabb" irat, mint a Jelenések könyve ez áll: "Az Úr napján gyűljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok hálát, előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok."

I_Isti 2014.12.08. 18:01:32

@bbjnick: A diadaché _nem_ része az újszövetségi kánonnak. A jelenések könyve pedig kb a 90-es években keletkezett.

"Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Filippiből, és menénk ő hozzájok Troásba öt nap alatt; hol hét napot tölténk.
A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni ; és a tanítást megnyújtá éjfélig."

Tehát: Pál apostol és munkatársai Troásba érkeztek, Filippiből. Troásban töltöttek egy egész hetet, a szövegből nem egyértelmű, hogy Pál egész héten prédikált-e, vagy pedig csak a Troásban töltött hetük utolsó napján - ami a hét első napja.
Ha a "kenyerek megszegése" alatt az Úrvacsorát értjük, akkor valószínűen ez akkoriban nem a manapság szokásos minden vasárnapi ostyát jelentette, hanem azt az istentiszteletet, amikor az úrvacsorai közösségre sor kerül. (Nem véletlen az, hogy Pál előtte hosszasan tanította a tanítványokat, tehát nem az éppen megtért keresztényeket, hanem Krisztus olyan tanítványait, akikről a Biblia állítja azt, hogy tanítványok - ennek ellenére úgy látszik, hogy Pál fontosnak tartotta a _hosszas_ tanítást - akár az Úrvacsoráról is, hiszen csak a 11. versben olvassuk azt, hogy "11. Azután fölméne, és megszegé a kenyeret és evék, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén, úgy indula el.". )
ha a tanítás _előtt_ szegte volna meg a kenyeret - került volna sor az Úrvacsorára - akkor miért írná a Biblia azt, hogy a hajnalig tartó virrasztása _után_ tette azt meg?

(Egy normális keresztény közösségben elég erőteljes súlya van az Úrvacsorai közösségnek - mivel a Biblia azt állítja, hogy ha valaki méltatlanul eszi az Úr testét, és issza a vérét akkor az ítéletet eszik, és iszik, ezért a prédikátorok felkészítik a gyülekezetet az úrvacsora előtt arra, hogy lehetőleg ez ne következzen be.)

Az, hogy Pál utasítása alapján a a korinthoszi gyűjtés vasárnapra esik ugyancsak nem bizonyítéka annak, hogy az istentisztelet is vasárnap van, - mondjuk nem is zárja ki - az viszont fontos, hogy a gyűjtés elsődleges célja a jeruzsálemi zsidó-keresztény gyülekezet anyagi szükségeire való gyűjtés, sőt Pál még azt is hozzáteszi, hogy ő csak akkor fog a korinthosziak adományával együtt Jeruzsálembe utazni, ha az adomány megfelelő mértékű lesz... "Ha pedig megéri, hogy én is elutazzam, akkor velem jönnek. "

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 18:17:41

@I_Isti:

"A diadaché _nem_ része az újszövetségi kánonnak. A jelenések könyve pedig kb a 90-es években keletkezett." --- írod.

Mindazonáltal a Didakhé a legrégibb nem biblikus, általánosan hitelesnek elfogadott, keresztény szövegemlékünk Kb. 100 és 110 között született:-)

"...Pál fontosnak tartotta a _hosszas_ tanítást..." --- írod.

Hallottál már olyat, hogy a zsidók a szombatot elhalasztják vasárnapra vagy a keresztények a vasárnapot hétfőre "ok miatt":-)?

Bell & Sebastian 2014.12.08. 19:06:33

@bbjnick: Ez közkeletű tévhit, hogy a magyar hét vasárnappal kezdődik. Valamikor azzal kezdődött, a németeknél máig a szerda a hét közép (Mittelwoch / Mittwoch), miként a pogány (és zsidó) hagyomány szerint is. Ugyanígy az angolszászoknál és Japánban.

Ha Dies Domini a vasárnap, Feria secunda a hétfő, Feria tertia a kedd..., akkor hogyan pihent meg az Úr a hetedik napon? Sehogyan. Az Úr napjának nincsen köze az Úr pihenőnapjához.

Ez nem ellentmondás, míg a zsidók az Úr pihenőnapjáról emlékeznek, mi, keresztények a feltámadásáról, ami vasárnapra esett (harmadnapon feltámadt).

A feloldás az (a kettő integrálása); hétfővel kezdjük a hetet. Mindenki vasárnap pihen.

I_Isti 2014.12.08. 19:10:25

@bbjnick: még mindig nem találtál a Bibliában példát arra, hogy 1) vasárnap lenne a keresztények szombatja, 2) munkaszünetnek kellene lennie.
A káma-szutrából, meg a korából nem ér érvelni...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 19:25:14

@I_Isti:

Én tisztességesen érveltem, ha neked ez nem megy, akkor sajnálom. Számomra túl fontos téma ez ahhoz, hogy trolldagonyába vessem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.08. 19:28:45

@Bell & Sebastian:

Már a trollok sem a régiek! [........../.]

Bell & Sebastian 2014.12.08. 19:38:09

@bbjnick: Visszasírjuk még Mindent Megoldó Biboldó másodnicket ehelyett, e helyett.

Jean Sol Partre 2014.12.08. 23:57:44

"Ezzel el is érkeztünk a keresztények második érvéhez, ami a szabad vasárnap mellett szól. Így hangzik: a vasárnap ünnep volta nektek, nem keresztényeknek is értékes lehet."

Engedtessék meg, hogy azt én magam döntsem el, nekem mi az értékes. Főként, hogy egy kisebbség akarja most a többségre erőltetni az akaratát, szóval inkább fogadjátok el, kedves keresztények, hogy nektek is értékes lehet az, ha nyitva vannak a boltok. Hiszen nem kötelező igénybe is venni, nyugodtan ünnepeljetek otthon, menjetek templomba, töltsetek értékes időt a családotokkal. De legyetek kedvesek ne pofázzatok bele abba, hogy más vallású emberek mikor mit akarnak csinálni.

Mit szólnátok ahhoz, hogy ha mondjuk szombaton még a villanykapcsolóhoz sem nyúlhatnátok és tüzet sem gyújthatnátok? Csak mert jelentős népesség él itt, akinek ez lenne a fontos.

Bell & Sebastian 2014.12.09. 00:26:43

@Jean Sol Partre: Továbbra is azt vehetnél, amit csak akarsz, némi megkötéssel. Ki beszél itt általános demokráciáról? Először is népképviseleti-, másodszor; akkor minden ingyen lenne (egy ideig) és házhoz hoznák, ki se kellene mozdulni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.09. 04:01:42

@Jean Sol Partre:

Szó sincs keresztény kisebbségről! Magyarországon a lakosság több, mint 52%-a valamely keresztény felekezet hívének vallotta magát a 2011-es népszámláláson.

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf

I_Isti 2014.12.09. 10:14:09

@bbjnick: Nem, egyáltalán nem érveltél tisztességesen. Az érveléseid nagy része Biblián kívüli forrás volt - beleértve a katolikus katekizmust, és a didakhé című apokrif iratot.
Természetesen a Bibliából nem tudod bebizonyítani azt, hogy a keresztényeknek az "Úr napja" vasárnapot kellene hogy jelentse, mert az Úr napja - ahogy azt bebizonyítottam a Biblia alapján: az ítélet napja. A Bibliából azt sem tudtad bebizonyítani, hogy a keresztények az első században a vasárnapot jelölték ki istentiszteleti napként.
Azt pedig még annyira se voltál képes bizonyítani, hogy a Biblia szerint a vasárnapnak munkaszüneti napnak kellene lennie.

I_Isti 2014.12.09. 13:19:49

@bbjnick: Példa arra, hogy Pál apostol _szombaton_ tartott istentiszteletet:
Apcsel. 16 13. És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.

Apcsel 17. 2 Pál pedig, amint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból,

-- hooppá -- Pál apostolnak _szokása_ volt, hogy szombaton a zsinagógában "vetekedett" a zsidókkal
Nem egyszer, nem kétszer, hanem az volt a _szokása_.

Apcsel 17: Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pált Silással egyetemben Béreába; kik mikor odamentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába.
-- Nyilván megint szombatról van szó...

Apcsel 18. 4 Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.
-- nahát nahát, még mindig ez a fránya szombat...

Apcsel 18 26
És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Priscilla, magok mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát.
-- jé, Apollós is szombaton kezdte...

Apcsel 19 8
Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.

-- jé, már megint a zsinagóga, talán csak nem szombaton...?

Lehet, hogy többet kellene a Bibliát olvasnod?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.09. 13:48:54

@I_Isti:

Ha te zsidókat akarsz téríteni, akkor hová mész? A zsinagógába. És, nyilván, akkor, amikor azok ott vannak: szombaton.

Hol tartanak a Bibliában keresztény istentiszteletet, hol törnek kenyeret szombaton?

I_Isti 2014.12.09. 14:07:50

@bbjnick:
Apcsel 5.42: És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.

A helyes válasz a kérdésedre ez: mivel a "minden nap" kifejezés nem azt jelenti hogy "minden nap, kivéve a szombat" ezért tessék, íme a bizonyíték arra, hogy minden napon, beleértve a szombatot - a tanítványok házanként - és A Templomban tartottak keresztény istentiszteletet.

Apcsel 2:46. És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.

-ugyancsak: minden nap, beleértve szombatot házanként megtörték a kenyeret.

Nincs kiemelve a vasárnap.

Jean Sol Partre 2014.12.09. 15:05:27

@Bell & Sebastian: ezt szerintem túl gyorsan írtad, vagy én vagyok fáradt, de nem értem az összefüggést a válaszod és aközött amit én írtam. Mi lenne ingyen, milyen demokrácia?

Jean Sol Partre 2014.12.09. 15:07:31

@bbjnick: piréznek meg jedinek is vallották magukat emberek, ez nem sokat számít. Ha nálunk is lenne egyházi adó mint mondjuk Németországban, a fele se lenne keresztény. Szerinted az 52%-bol hány gyakorolja a vallását bármilyen szinten is?

Bell & Sebastian 2014.12.09. 19:23:40

@Jean Sol Partre: Nyugoggyá meg, 1.200 euróért inkább lenne keresztény, mint 80 ezer forintért bibsi-libsi-köcsög.

Bell & Sebastian 2014.12.09. 19:26:38

@Jean Sol Partre: Egyelőre a kormány kormányoz, a szavazók bekiabálnak, a népképviselők pedig képviselik a népet. Szar ügy, ha ezt pont tőlem kellett megtudnod.

Jean Sol Partre 2014.12.09. 20:43:53

@Bell & Sebastian: ki kell ábrándítsalak, arrafelé a kereszténységért nem fizetnek

ingyenebed 2014.12.09. 20:46:40

@bbjnick:

haggyámá evvel a keresztény hazudozással.

a 2001-es népszámlálásban konkrétan nem volt a listában, hogy ateista. az "egyéb, éspedig:"-hez lehetett beírni, ha éppen valakinek eszébe jutott.

2.
a sok idióta agymosott azt hiszi, hogy ha meg van keresztelve, akkor be kell írni, hogy mondjuk rom kat, mert az a "hivatalos", meg "abból nem lehet baj".

lófsz a seggetekbe.

ha azt a kérdést tenné fel a népszámlálás, hogy hisz-e istenben, és utána azt, hogy milyen felekezetű, akkor derülne ki hány vallásos van.

szándékosan nem ezt kérdezik. mind 2001-ben, mind 2011-ben fidesz kormány volt. ma már mindenkinek világos, hogy a ksh szándékosan hazudik a fidesz érdekei szerint.
ki lett adva, hogy azt kell kihozni, hogy vallásosak az emberek.

Jean Sol Partre 2014.12.09. 20:48:44

@Bell & Sebastian: és ezt a posztot a kormány írta, vagy a népképviselet?

Bell & Sebastian 2014.12.10. 00:32:49

@Jean Sol Partre: MK írta, honnan tudjam én azt, hogy melyik zsebére fütyül?

Nagyszerű, hogy előrángattad a német Alaptörvényt.

www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html

Éppen itt áll -az egyházakról és egyházadóról szóló részben- hogy vasárnap senki nem dolgozik.

Art. 139
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.

Bell & Sebastian 2014.12.10. 00:35:02

@ingyenebed: Hasonlókat beléd is, kedves gyógypedagógiai alanya a nemzet napszámosainak.

I_Isti 2014.12.10. 08:20:46

@ingyenebed: A magyarországi vallások támogatásának mérésére a népszámlálásnál sokkal jobb mérőszám az 1%-os adófelajánlásokat tevők száma és felekezetek közötti megoszlása:

Egyház neve 2013 2013/2012
Magyar Katolikus Egyház 660 767 fő
Magyarországi Református Egyház 234 265 fő
Magyarországi Evangélikus Egyház 62 050 fő
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 23 257 fő
Magyarországi Baptista Egyház 25 543 fő
Hit Gyülekezete 28 470 fő
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 6 888 fő
Tan Kapuja Buddhista Egyház 8 169 fő
Gyémánt Út Buddhista Közösség 6 426 fő
Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 9 676 fő

Mivel a NAV elnöke egy Vida Ildikó nevű, korrupciós tevékenysége miatt az egyesült államokból kitiltott ember, ezért egyáltalán nem biztos, hogy ezek mögött a számok mögött nincs enyhe részrehajlás, de még így is egyértelműen látszik, hogy a magyar társadalom nagy része nem azonosul egy keresztény felekezet tanításaival sem, még annyira sem, hogy - az egyébként neki valódi anyagi teherviselést nem jelentő lehetőséggel némi aprópénzhez juttassa az általa preferált felekezetet...

Jean Sol Partre 2014.12.10. 09:16:05

@Bell & Sebastian: és szerinted ők is most vezették ezt be?
Amúgy nem lenne ellenemre, ha nálunk is minden pont úgy lenne, mint Németországban.

Bell & Sebastian 2014.12.10. 19:11:41

@Jean Sol Partre: Ránézésre úgy tűnik, hogy 1919 -óta van érvényben, amikor is nekünk éppen más természetű problémáink adódtak a fellendülő bőrkabát konjunktúrával.

ingyenebed 2014.12.10. 23:59:31

@Bell & Sebastian:

nekem egy nem létező istenhez imádkozó agymosott fsz ne ugasson, hanem húzza meg magát.
és örüljön neki, hogy a rómaiak is meg komcsik is sajnos félmunkát végeztek.

Bell & Sebastian 2014.12.11. 00:26:25

@ingyenebed: Erre adok még egy hát. Így neked öt van: HHHHH.

Tündér_Lala 2014.12.11. 09:17:46

A kérdést meg kellene fordítani. Jelentkezzen, aki szeretne szombaton, vasárnap dolgozni.

Bell & Sebastian 2014.12.11. 16:59:36

@Tündér_Lala: Ötven és száz százalékos felárral? Mint valamikor, amikor tényleg csak akkor rendeltek be, ha nagyon fontos volt, például a technológia folytonosság miatt?

Jut eszembe, ha megint német kútfőből merítünk, akkor a kérdés letudva.

egysmás 2014.12.12. 06:58:14

@Bell & Sebastian: Amíg a fidesz meg nem változtatta a Munk a Törvényykönyvét addig ekkora volt ám a felár!

Aztán jött a fidesz és hatalmas bölcsességében megváltoztatta.

És most ez indok?

Hát ilyen egy aljas, undorító féregnek teszik lenni???!

Amúgy a németeknél szabad néhány sörrel vezetni.

Miért is nincs annak a szabályzásnak az átvétele napirenden? Ha már a németek.

Bell & Sebastian 2014.12.12. 11:28:23

@egysmás: Miért rajtam, undorító férgen kéri számon a Fidesz bűneit? A mértékletes sörivás engedélyezése a németeknél sem azt jelenti, hogy nem osztják meg a kárt, ilyen esetekben. Magyarán: tartománya és biztosítója / bírósága válogatja az elbírálást.

De rendőr nem büntet határérték alatt - ez tény.

A magyar valóság -ezzel szemben- pedig az, hogy még így is túl sokan vezetnek _súlyosan_ piásan, legújabban bedrogozva.

Nem vagyunk fegyelmezett, törvénytisztelő népség, tisztelet a kivételnek. Mi a rohadt alma szoktunk lenni a gyümölcsös kosárkában - ideje belátni.

egysmás 2014.12.13. 07:36:44

@Bell & Sebastian: Ezért:

"Ötven és száz százalékos felárral? Mint valamikor, amikor tényleg csak akkor rendeltek be, ha nagyon fontos volt, például a technológia folytonosság miatt?"

És ez: "Jut eszembe, ha megint német kútfőből merítünk, akkor a kérdés letudva. "

Arra elég érettek a magyarok, hogy megtiltsák nekik a vasárnapi plázázást, de arra nem, hogy ihassanak egy-két sört vezetés előtt?

"
A magyar valóság -ezzel szemben- pedig az, hogy még így is túl sokan vezetnek _súlyosan_ piásan, legújabban bedrogozva."

jaja! Ha ugyanaz a büntetés egy sörért, mint a végigbulizott éjszaka utáni vezetésért, akkor nem érdemes megállni egy sör után.
Szóval, megen az a helyzet, hogy a szabályozás az oka a viselkedésnek.

Bell & Sebastian 2014.12.14. 01:07:55

@egysmás: Szerintem inkább a sűrű sötétség. Valamikor apósom Zsigájával én is inkább a nyulakat kergettem földúton, két sör után. Sikk volt inni, tellett rá és intelligencia függő volt, mit és mennyit. Úgy értem, minél drágábbat és többet!

Mikor megszaporodtunk az autóban, gyorsan abbamaradt. A gépjármű fegyver.

2014.12.14. 01:20:22

"Mindannyian tudjuk, hogy a magyar emberek azt viselik a legnehezebben, ha meg akarják nekik mondani, hogyan kellene élniük. Ez a magyarok egyik legvonzóbb tulajdonsága. Született várvédők. Mi pedig nem vagyunk sült bolondok, hogy meg akarjuk mondani az embereknek, hogyan is töltsék a vasárnapjaikat. Élni és élni hagyni, ez a mi politikai filozófiánk.”

Ovi a vasárnapi bezárásról. Tényleg megbuggyant :(

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.14. 12:17:06

@Lion K:

Nem buggyant meg, "csak" köccse van. OV többször játszott már ilyet: az emberi méltóság kérdésétől a tandíj-kérdésig számos témában tett már hasonló szintű megnyilatkozásokat a gordiuszi csomókat átvágandó...

Bell & Sebastian 2014.12.14. 23:40:45

@bbjnick: Pontosan ez a mondat szúrta ki a saját fülemet is. Már nem merjük felemelni a födőt, hátha előbújik a lábosból Ovi feje, hogy közölje; tegyél bele még egy sárgarépát és sózd meg, erre azt mondja, hogy élni és élni hagyni. Kérem, felemelt kézzel, lassan hátrálva hagyja el a fazekamat! Söprés.

picur3ka 2014.12.15. 00:02:21

Na jó, de

Roma országnak... hej, cigánytörvényt nem lehet írni

Nem tudom, nem tudom, micsinálnék a helyében.

Mer a mai népnek meg kell mondanni, hogy hova tegyen hány répát, érted?

huKKK 2014.12.27. 19:23:01

Hát ez gáz.
Az ateisták is jobban értik és alkalmazzák a bibliát, mint Mike úr.

zuglo007 (törölt) 2014.12.27. 20:54:52

@Bell & Sebastian:

vki piásan is biztonságosabban vezet mint más józanul...

Bell & Sebastian 2014.12.27. 23:21:51

@zuglo007: Egyetlen ilyen ember van csak - mégis mindenki ismeri.

mrZ (törölt) 2015.01.10. 11:30:05

@Lion K:

Tesco?

Tavasszal kiderült hogy turbózzák a profitjelentést.
2 hónapja teljes menedzsment cserét kezdtek, mert lemínősítette a fitch és moody az adósságképességet.
Tegnapelőtt leminősítve a "junk" kategóriába.

A vasárnapi zárvatartással jól járnak, arra lehet fogni a költségcsökkentést, a tömeges kirúgásokat.

Itt egy alaposabb elemzés: www.streetinsider.com/Credit+Ratings/Moodys+Cuts+Tesco+plc+to+Junk/10150317.html

És ez még csak a vihar előtti csend, mindig ez van.
süti beállítások módosítása