Szilánkokat szedegetve − Velünk élő rendszerváltás XVII.
2014. október 27. írta: Redakció

Szilánkokat szedegetve − Velünk élő rendszerváltás XVII.

rendszervaltas.jpg

Rendszerváltó tüntetés, 1988 (Fortepan)

1989 októbere a köztársaság kikiáltásával a rendszerváltás legsűrűbb időszaka volt, most 25 éve. De mi volt a rendszerváltás? Mi történt velünk akkor és azóta? Erről kérdeztünk magyar véleményformálókat, publicistákat Velünk élő rendszerváltás sorozatunkban.

*

Szilánkokat szedegetve

Mike Károly közgazdász, egyetemi oktató írása.

mike_karoly_1.jpg„Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.” (Lk 11,17)

A rendszerváltás bevezette a népképviseleti többség uralmát, de nem teremtette meg azt a jóindulatot és bizalmat a jövőbeli többségek és kisebbségek között, amelynek hiányában a többségi elv előbb-utóbb az ország romlásához vezet. Ezt talán nem is várhattuk el tőle.

Míg a formális játékszabályokat viszonylag könnyű megváltoztatni, a tetszetős külföldi mintákat importálni; a bizalomhoz vezető saját, egyéni útját minden politikai közösségnek magának kell meglelnie kemény és hosszadalmas munkával. A „kétharmad” létrejötte hasonló reakció volt a bizalomhiányra, mint a II. világháború után a nyugat-európai országok stabil, integratív „néppárti” többségei. Az erős többség azonban csak akkor lehet a bizalom alapja, ha érvényesül a hatalomkorlátozás és a szubszidiaritás elve. Ellenkező esetben csak mélyíti a bizalomhiányt. Ezt megelőzni, s a bizalomépítés útján elindulni a szellemi élet és a politika elsőrendű feladata.

*

A többségi elv veszélyei

Kevés kockázatosabb politikai eszme van annál, mint hogy egy közösség dolgait többségi döntéssel kell intézni. Csak aki az emberi gyarlóságot vakon tagadja, gondolhatja, hogy a többség mindig jót akar a kisebbségnek, vagy tudja egyáltalán, mi válna a saját javára. Ugyanígy nincs okunk feltételezni, hogy olyan képviselőket választ magának, akik a többség vagy a kisebbség javát szolgáló döntéseket hoznának. A többségi döntés semmire sem garancia. Nem biztosítéka a szabadságnak, s nem gátja a zsarnokságnak sem. Sőt kifejezetten kedvezhet is az utóbbinak, ha önmagára hivatkozva lebontja a hatalom többi korlátját. A kisebbségi léttel járó kiszolgáltatottság félelmet és gyűlöletet szülhet, ami anarchiához vagy belviszályhoz vezethet. Csak súlyos történelmi amnézia feledtetheti velünk, hogy az „első modern demokráciában”, az Egyesült Államokban csak egy elképesztően véres polgárháború árán tudott megszilárdulni a többségi elv. Időben és térben közelebb pedig emlékezhetünk nem egy ma mintaként állított nyugat-európai ország tapasztalatára: a spanyolok testvérharcára, a weimari Németország összeomlására vagy a két világháború közötti Franciaország nem szűnő belső instabilitására.

Nem hihetünk tehát azoknak, akik az elmúlt fél évszázad nyugat-európai mintáira mutatva azt állítják, hogy a többségi elv mintegy természetes, harmonikus kiegészítője, velejárója a joguralomnak, a politikai és polgári szabadságjogoknak. Valójában az utóbbiak olyan alkotmányos elvek, amelyek célja éppen az, hogy korlátok közé szorítsák a képviseleti többséget, megakadályozzák, hogy annak pőre akarata érvényesüljön. Nyugat-Európában a II. világháborút követő évtizedek sok helyütt arról szóltak, hogy a többséget korlátozó elvek és az őket érvényesítő intézmények megszilárduljanak. Ez általában valamely stabil, integratív, „néppárti” többség regnálása mellett ment végbe. A bizalom és egyetértés olyan tág köre jött létre, amely kordában tartotta a többségi elvből fakadó potenciális konfliktusok kiéleződését. Az alkotmányos korlátok és a stabil többség feltétele volt annak, hogy fokozatosan kiépüljön a bizalom a politikai irányzatok szélesebb spektruma, a kormányzó és ellenzéki pártok között, s a politikai közösség felkészüljön arra, hogy elbírja a politikai oldalak váltójátékát, az egymással szemben álló többségek váltakozását. Az út sehol sem volt rövid. De Gaulle 1968-ban mondott le elnöki tisztéről, a német szociáldemokraták ’69-ben kerültek először hatalomra, a svéd szocdem párt 1976-ig volt hatalmon, Olaszországnak először 1981-ben lett nem kereszténydemokrata miniszterelnöke, az osztrák Proporz rendszere, amely a politikai pozíciókat szavazatarányosan osztotta szét, csak a ’90-es években ingott meg.

*

A magyar demokrácia megkésettsége

Ma úgy tűnik, a rendszerváltás csalfa ígérete volt, hogy lerövidíthetjük a nyugat-európai országok által megtett utat, megúszhatjuk a demokráciát anélkül, hogy számot vetnénk a közösséget bénító rosszindulattal és bizalmatlansággal, s sziszifuszi munkával legyőznénk e démonokat. Mintánknak 1990-ben az akkori Nyugat-Európát vettük, ahol immár (és még?) lehetővé vált ellenzék és kormánypártok rugalmas helycseréje. Miközben a politikai közösségünk kihívásai inkább hasonlítottak ezeknek az országoknak negyven évvel korábbi kihívásaira. S ebből a szempontból ma is helyesebb megkésett Nyugatnak látni magunkat, mint „Balkánnak”, „Keletnek” vagy bármi másnak.

Ha felidézzük a kisgazdapárt 1945-ös választási eredményeit, talán nem tévedünk nagyot, hogy a közel hatvan százalékos többség a német, olasz vagy osztrák mintához hasonló néppárti stabilitás ígéretét hordozta. Mindebből persze semmi sem lett, a kommunizmus évtizedei alatt elfedett törésvonalakról pedig 1989 után gyorsan kiderült, hogy nem hegedtek be, hanem inkább elgennyesedtek. Sőt elképesztő módon nem egyszer úgy érezhettük, mintha még mindig az I. világháború utáni traumában szilánkokra hullott bizalom darabjait szedegetnénk (lásd Rakovszky Zsuzsa azonos című nagyregényét). Bárhogyan is vélekedünk a régi sebek mélységéről, aligha tagadható, hogy az ország régi és új elitjében sokan sokat tettek azért, hogy e sebek ne hegedjenek.

Az évek haladtával a jóindulat és a bizalom a politikai jobb- és baloldal között, ha lehet, még tovább gyengült (e folyamatot 2004-ig némiképp az EU-csatlakozás közös nemzeti célja tartóztatta). Új helyzetet a Fidesz kétharmados győzelme jelentett 2010-ban, a baloldal drámai népszerűségvesztését követően. A Fidesz máig stabilan magas támogatottsága alapján mondhatjuk, hogy megnyílt az esély egy középtávon stabil, integratív többség létrehozására. Látszólag anakronisztikusan – de a fentiekből talán érthető, hogy korántsem indokolatlanul – visszhangozva nem egy nyugat-európai ország II. világháború utáni politikai pályáját.

*

A kétharmad színe és visszája

A Fidesz képes volt jelentős új szavazói csoportokat megnyerni magának a régiek megtartása mellett. A polgárok széles köreinek bizalmát tudta elnyerni, s egy objektíve nehéz gazdasági időszakban meg is őrizni. Hívei és ellenfelei közül is sokan látják úgy, hogy képes volt közösséget építeni. A „centrális erőtér” pártstratégiája egyszerre célozta a politikai ellenfelek tartós marginalizálását, s ezzel a politikai közösséget őrlő politikai váltójáték kiiktatását, valamint a néppárti keretek olyan tágra tárását, hogy közöttük a különböző értékrendű és érdekű társadalmi csoportok nagyon széles köre elférjen.

Mindennek azonban nagy ára volt: az a stratégia, amellyel a Fidesz elnyerte a „kétharmad” bizalmát, egyúttal jelentős gátja is a jóindulat és a bizalom továbbépítésének. A 2002 és 2010 közötti időszakban a Fidesz tudatosan oldozta el magát a német-francia típusú kereszténydemokrata, polgári ideológiától, s tudatosan mosta el, mit is gondol a társadalom jó, kívánatos rendjéről (erről részletesebben lásd írásomat a Kommentár 2014/3. számában). Ezt szükségesnek ítélte ahhoz, hogy a „kádári kisember” szavazókat elhódítsa a baloldaltól. Enélkül a „kétharmad” valószínűleg nem lett volna lehetséges

A 2010-es elsöprő győzelemhez szükséges, a politikai taktika szempontjából érthető eszmei kiüresedést a Fidesz vezette jobboldalnak máig nem sikerült felszámolnia. Nem folytak le, sőt igazán meg sem indultak az ehhez szükséges belső párbeszédek, viták. Az új, nagy többséget nem a jó rendről vallott közös elképzelések tartják össze. A 2014-es program nélküli kampányok jól mutatják a helyzet fonákságát: „Bízzon a Fideszben” – és ne kérdezzen semmit! Az a tény, hogy ezt az ajánlatot rengeteg olyan polgár is elfogadta, akinek nagyon is lenne kérdése és véleménye a közéletről, azt jelzi, hogy nem egyszerűen, sőt – megkockáztatom – nem elsősorban arról van szó, hogy az ország elégedetlenkedésre egyébként oly hajlamos népe hirtelen birkanyájjá változott volna. Talán inkább annak a jele, hogy nem bíznak abban, hogy az eszmei vita kinyitható, a jó renddel kapcsolatos kényes kérdések feltevése és megválaszolása nem feszíti szét a létrejött többséget. Létezik a bizalom „vertikálisan” a párt vezetése és a szavazói között, de hiányzik „horizontálisan” a többséget alkotó társadalmi csoportok között.

*

A szubszidiaritás, mint a bizalom alapja

Túl lehet-e lépni ezen a helyzeten? Felválthatja-e a hallgatás és a kérdezés nélküli bizalom konszenzusát a többségen belül a termékeny párbeszéd és vita konszenzusa? Ennek egyik feltétele, hogy ha homályosan is, de körvonalazódjon valamilyen vízió az ország jövőjéről. Ha ismét felidézzük a II. világháború utáni német, olasz vagy francia politika pályáját, észre kell vennünk azt is, hogy e vízió nem lehet tetszőleges.

A politikai közösség megnyugvásához, a jóindulat és bizalom kiépüléséhez elengedhetetlen, hogy a népképviseleti kormányzat hathatós korlátoknak vesse alá magát. Ez az említett országokban nem utolsósorban a Katolikus Egyház  társadalmi tanítására alapozva történt, amelynek az európai kereszténység évszázados politikai-társadalmi tapasztalatait összefoglaló egyik kulcsfogalma a szubszidiaritás. Eszerint „amit az egyes egyének saját kezdeményezésükre és önerejükből véghez tudnak vinni, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes megvalósítani, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulás feladatául rendelni igazságtalanság, ami súlyos károkkal jár, és felforgatja a társadalom helyes rendjét. Mivel minden társadalmi tevékenység természeténél fogva arra van rendelve, hogy segítse (szubszidiálja) a társadalmi test alkotóelemeit, ne pedig elpusztítsa vagy bekebelezze őket” (Quadragesimo Anno 79). Ahhoz, hogy ez az elv érvényesülni tudjon, a kormányzatnak hathatós alkotmányos korlátok révén hitelesen el kell köteleződnie amellett, hogy tiszteletben tartja a családok, a vallási, tudományos, civil közösségek és gazdasági vállalkozások autonómiáját, továbbá egy kiszámítható, igazságos és hatékony jogrend fenntartásával segíti őket.

A „kétharmad” ezzel éppen ellentétes irányú változást hozott: a parlamenti kormányzat hatáskörének növelését és feljogosítását a társadalmi játékszabályok, a jogrend felülírására a népképviselet által legitimált céljai érdekében. Márpedig a szubszidiaritást támogató, erős alkotmányos korlátok eminens feltételét képezik annak, hogy az eltérő értékrendű és érdekű társadalmi csoportok között kialakuljon a bizalom. Ha a kormányzat bármit megtehet, amit egy éppen aktuális többség támogat, akkor a polgároknak mindig résen kell lenniük, hogy kinek az akarata érvényesül, jó eséllyel az ő rovására. Ha a kormányzatot nem köti a „joguralom”, azaz nem köteles generális, mindenkire egyformán érvényes szabályokat hozni, hanem egyedi döntésekkel szabadon oszthat újra vagyont, státuszt, hatalmat, akkor aligha zárhatók le a csoportok közötti ellenségeskedések, aligha terelhető a közösség aktivitása a konfliktusoktól az együttműködés felé. Ha a kormányzat széleskörűen beavatkozhat a társadalom mindennapi életébe, magára vállalva milliónyi személyes és kisközösségi probléma megoldását, akkor aligha juthatunk megegyezésre a beavatkozások kívánatos irányairól, módjairól. A népképviseleti kormányzás elvének tiszta érvényesülése erős kormányzatot talán létrehozhat, erős, a belső szabadság és bizalom talapzatán álló közösséget azonban biztosan nem.

Annak megválaszolása, hogy milyen országot akarunk, továbbá annak elfogadása, hogy az utóbbi kérdésre adott válasz fontos eleme a kormányzat jogainak és korlátainak meghatározása, elengedhetetlen ahhoz is, hogy a bizalom köreit a kormánypárti többségen túlra is elérjenek. A „kétharmadon” belüli – mint láttuk: töredékes – bizalom ára volt a „posztkommunista elittel” szembeni bizalmatlanság felfokozása. De bármit is gondoljunk választott politikai képviselőikről, világos, hogy a társadalomnak vannak jelentős csoportjai, akik értetlenséggel, félelemmel – és nem egyszer gyűlölettel – tekintenek a kormánypártra és támogatóikra. Bizalom ügyében persze, ahogy mondani szokás, kettőn áll a vásár. De senki nem feledheti, hogy a mottóul választott mondathoz Jézus hozzátette: Belzebubbal nem lehet ördögöt űzni. Rosszindulattal rosszindulatot, bizalmatlansággal bizalmatlanságot kiűzni nem lehet egyetlen politikai közösségből sem.

*

Mi áll előttünk?

Ahhoz, hogy a Fidesz-többség beteljesítse azt a potenciálját, hogy megteremtse a valódi bizalom légkörét, meg kellene tudnia állni a szubszidiaritástól elfelé vezető úton, és vissza kellene fordulnia rajta. De képes-e egy párt leváltani sikeres ideológiáját és hatékony stratégiáját? Érkeznek-e erős választói impulzusok, és felnő-e olyan veszélyes politikai ellenfél, amely ilyen irányú váltásra kényszeríti? S ha nem, megjelenik-e alternatív párt, amely többséget tud szerezni a szubszidiaritás alapján álló programjához? Ki tudja?

De fontosabb, hogy bármely kormányzatot a „helyére tenni”, a szubszidiaritás elvét kikényszeríteni végül is csak az egyén és a kormányzat közötti – Tocqueville kifejezésével – „köztes intézmények”, tudják: klubok és társaságok, egyházi, tudományos és kulturális közösségek, szakmai szervezetek és hivatásrendek, piaci és nonprofit vállalkozások. És talán mindenekelőtt azok az autonóm szellemi műhelyek, amelyek a többi intézményt és közvetve a politikai cselekvést is orientálják.

E közösségek öntudatos  megerősödése nélkül tartós politikai irányváltás nem várható. Hogy ezt jól tudjuk, és sokan már a rendszerváltáskor is mondták? Meglehet, de az elmúlt évek folyamatos közéleti izgalmai közepette mégis mintha elfelejtettük volna.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr376829535

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

dhrbikes 2014.10.28. 06:52:36

@gtri: Mr. 20℅ ha elkezdik vizsgálni, esetleg feldob más Mr. 20℅-okat is.

Gour (törölt) 2014.10.28. 06:55:17

Mindig érdekel amikor valaki tud még a Fideszben értékeket felfedezni és kifogásokat találni ennek a gonosz szektának az ámokfutására. Gyakran töprengek azon, hogy milyen emberek ezek, hogyan nőttek fel, és mikor volt az a pont amikor eltört belül valami és elkezdtek hinni a gondolkodás helyett.

kuksi1088 2014.10.28. 07:31:14

@Helyes Írás: Annak idején az Alkotmánybíróság furcsa segítségével meg lehetett szavaztatni az embereket egy olyan "igen jelentős" költségvetési kérdésben mint a 300 forintos vizitdíj. Azoknak, akiknek ez akkor olyan fontos volt, eszükbe sem jutott megkérdezni a társadalmat olyan apróságokról, mint a magánnyugdíj vagyon "államosítása" vagy a Paksi Erőmű bővítése. Persze logikus a válasz: minek, ha a miénk a 27%-os kétharmad.

Ad Dio 2014.10.28. 07:33:40

1. A demokrácia luxus. Legalábbis abban az értelemben hogy olyan szintű jólét kell hozzá, hogy a polgároknak legyen ideje a közügyekre a létfenntartás mellett.

2. A demokrácia egy tanulási folyamat. Nem megy egyik napról a másikra. Kicsit talán könnyebb úgy, hogy az úton előrébb levőktől lesel el dolgokat de az csak az elmélet. A gyakorlati részt nem lehet megspórolni.

Netuddki. 2014.10.28. 07:44:30

Emberek! Ébresztő!

Ami most folyik az gyakorlatilag a médi feletti teljes fidesz uralom megszerzése. Ennek az internetadó is a része. De nem csak az internetadóról van szó, a legtöbb médiafelület mára az orbán rezsim szája íze szerint tálalja a híreket!

cönde 2014.10.28. 08:26:36

@mrZ: buta bunkó vagy a Z betűs szavaiddal. Szűrni foglag ezentúl, ne büdösítsd tele a netet

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 08:47:47

@Urfang:

Az "emberek" nem lehetnek hatalmon. Ilyen verzió nincs. Az "emberek" mögött mindig egy ember vagy egy szervezet van,

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 08:54:29

@Urfang:

Ha Amerika valakit kipecéz magának, annak vége. Amerika jelenleg csak Oroszországban és Kínában nem képes elérni céljait.

Amikor tavaly Bulgáriában "helytelen" kormány alakult, 400 napon keresztül voltak tüntetések ellene, minden nap, a legrosszabb napokon 100-200 ember részvételével, az erősebb napokon 20-30 ezer is volt.

Az ürügy egy apró hiba volt. S bár a konkrét ügyben a kormány 72 órán belül visszakozott, a tüntetések maradtak több mint 1 évig!

Végül a kormány lemondott. A legvégén mér nem csak a Soros Alapítvány fizetett emberei tüntettek, mellesleg a tüntetéseken rendszeresen részt vett a német és a francia nagykövet is, hanem a legvégén már eljött 3 amerikai szenátor is Szófiába, akik ultimátumot adtak.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 08:58:42

@Urfang:

A valóság más: az ukrán elit egy része egyszerűen felrúgta az addigi konszenzust és teljhatalmat akart csak magának, mindezt intenzív nyugati segítséggel. Ezt sem az elit mésik része, sem a nép egy jelentős része nem fogadta el, így fellázadt. Oroszország pedig kapott az alkalmon, s a lázadás mögé állt.

Amíg a nyugatnyaló ukrán elit nem ismeri fel, hogy Ukrajna nem lehet csak az övék, nem lesz sosem béke.

mrZ (törölt) 2014.10.28. 09:24:51

@cönde:

A tüntetést ők szervezik ők tartják napirenden. És közismert a zsidó&cionista kötődésük, mindig rekámozzák.

És az amerikai nagykövet is cionista:

"mesterfokozatot szerzett kommunikáció szakon a jeruzsálemi Héber Egyetemen."

És az aipac ültette a pozícióba, és közben blokkolják a másik nagykövet kinevezését.

Vigyázz valóság!!! Szűrés azonnal!!!!

Urfang 2014.10.28. 09:29:25

@maxval birca hozzászóló:

Oroszországnak kéne felismerni, hogy Ukrajna már nem lehet az övék. Törődjenek bele a népakaratba, vasárnap egyértelműen kinyilvánították mit akarnak. Hatalmas többséggel megszavazták az Európa-párti kormányukat. Ezt már erőszakkal sem tudják megváltoztatni, az erőszakkal csak még inkább eltaszítják maguktól Ukrajnát.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 09:39:16

@Urfang:

Most megszavazták, aztán jövőre másképp lesz.

Oroszország nem fogja elárulni az ukrán népet, azaz sosem fogja elismerni a mostani hisztérikus oroszellenes irányt, bármennyien is szavaznak rá.

S aztán a mostani szavazók meg másra szavaznak majd. Csak ki kell várni. Az idő meg csak az ukrán puccsistákat szorítja, Oroszországnak bőven van ideje.

gyalog.galopp 2014.10.28. 10:05:18

@Urfang:

amikor az oroszok , már jó régen, elverték a svédeket, akkor jöttek rá az erejükre, azóta, aki kikezdett velük , mind vérző fejjel kussolt.

Az orosz kultúra az európai kultúra szerves része és nem ázsiai.
Az orosz gazdasági potenciál az európai gazdasági potenciál alapja.

Oroszországot nem lehet elfoglalni, nem lehet legyőzni.
Ha Oroszországgal elmérgesedik a helyzet, az Európa ketté, vagy többfelé szakadásához fog vezetni.

Hülye, cowboy kibiceknek fingjuk sincs a több évszázados európai identitásról.

Urfang 2014.10.28. 10:07:21

@maxval birca hozzászóló:

Tényleg nem fogják majd elismerni az Európa-barát kormányt. Mert már elismerték tegnap :)

Mi mást tehettek volna?

Urfang 2014.10.28. 10:09:04

@gyalog.galopp:

Senki nem akarja elfoglalni, senki nem akarja legyőzni Oroszországot.

De ez nem jelenti azt, hogy szabad nekik megtámadni a gyengébb szomszédjaikat és megszállni a területeiket.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 10:10:34

@Urfang:

Egy dolog a kormány jogi elismerése, más annak tényleges elismerése. Ha az ukrán kormány nem tartja be az íratlan szabályokat és az ukrán nép ellen lép fel, azt Moszkva nem hagyja tétlenül, ezt mindenki tudja.

Urfang 2014.10.28. 10:21:56

@maxval birca hozzászóló:

Oké, nem szabad fellépniük, de ha a kelet-ukrajnai militarista junták elkezdenek lőni az Oroszországból hozott tüzérségükkel és rakétavetőikkel, ahogy szokták nap mint nap, akkor azért szabad visszalőnie az ukrán honvédségnek?

Vagy hagyniuk kell, hogy ezek a területi igényekkel bíró agresszív katonai junták átgázoljanak rajtuk és elfoglalják fél Ukrajnát ahogy szeretnék?

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 10:27:31

@Urfang:

Jelenleg tűzszünet van. Ez megfelelő a kelet-ukrán partizánoknak és Moszkvának is.

De az ukrán vezetés lépni lesz kénytelen, ezt a helyzetet nem hagyhatja. Ha hagyja, saját radikálisaik fogják őket megbuktatni. Azaz előbb-utóbb valamit csinálniuk kell a kelet-ukrán szeparatistákkal Kijevnek. Krímről már nincs szó, ezt már hallgatólagosan az egész ukrán vezetés elismert, leszámítva a galíciai nácikat. De Donyeck és Luganszk probléma.

S amikor az ukrán vezetés fellép, jön az ellencsapás, plusz a felkelés más dél- és kelet-ukrán városokbna is.

mrZ (törölt) 2014.10.28. 10:33:55

@Urfang:
@maxval birca hozzászóló:

A svédek előtt kiverték a lengyeleket, onnantól van orosz(orthodox) nemzet.

A jogi elismerés mellett megnyitották a leselejtezett katonai eszköz raktárakat, és rohamtempóban töltik fel az újorosz köztársaság készleteit.

olvasnivaló:
www.mintpressnews.com/investing-junk-armies-american-efforts-create-foreign-armies-fail/197703/

A választás el volt csalva, többezernyi eset, néhány nagyon nagy ügy is, mint például a 10millió felesleges szavazólap kinyomtatása. Majd írok ha lesz poszt belőle.

gyalog.galopp 2014.10.28. 10:42:25

@Urfang:
A testvérek, akkor is testvérek, ha épen gyilkolásszák egymást, a hozzátartozók pedig a következő felvonásban kibékülnek.
Nem tanultál drámát?

pátyi 2014.10.28. 10:42:53

@Conchobar:
"Ugyanis én a magam részéről azt hiányoltam, hogy a politikusaink nem veszik tekintetbe a választók véleményét"
Éppen figyelembe veszik a választók többségének véleményét. A többség gondoskodó államot akar. Ingyenes oktatás, egészségügy, szociális ellátás, nyugdíj, stb.
A kormány kiszolgálja a választók akaratát. Ezért kell ezernyi adót bevezetnie.

Urfang 2014.10.28. 10:49:26

@maxval birca hozzászóló:

Papíron tűzszünet van, a valóságban egyetlen nap sem telt el azóta lövöldözés nélkül.

Hiába riogat a hazug orosz propaganda az ukrán szélsőjobbal, a valóság és a tények elsöprik a hazugságaikat. A jobb szektor be sem került a parlamentbe, a szvoboda épphogy átlépte a küszöböt, de ki van zárva a kormányból. Ennyit arról, hogy minden ukrán náci. A bölcs ukránok ugyanúgy nem kérnek a nácikból, ahogy az orosz rabigából se.

Az ukrán vezetésnek pedig nem kell fellépnie, éppen hogy várakoznia kell és készülődni. Mivel a militarista juntáknak bőven vannak még területi igényei így a védelmet kell erősíteni. Az ukrán honvédség erősítése folyamatban, folyamatosan érkezik a segítség, de az ukrán hadiipar is három műszakban dolgozik. Olyan védelmet építenek, hogy a katonai juntáknak örökre elmenjen a kedve a további területek megszállásától.

És várakozni kell azért is, hogy a megszállt területeken a nép a militaristák ellen forduljon. A katonai junták tevékenysége ugyanis kimerül a háborúzásban. Nem adnak fizetést, nem adnak nyugdíjakat, nem tartanak fent oktatást, egészségügyet, békebeli intézményeket, csak és kizárólag a háborúra van gondjuk. A békés civileknek pedig ez nem sokáig lesz elfogadható.

Most, hogy Ukrajnában a népakarattal megerősített Európa-párti kormány van, nekik nem a háborúra kell fókuszálni, persze az agresszív militaristák ellen védekezni kell, de fontosabb a békés fejlesztések ügye, európai segítséggel meg kell tenni azokat a civil lakosságot érintő fejlesztéseket, amiket Moszkva árnyékában elmulasztottak megtenni.

high up! 2014.10.28. 10:49:27

@mrZ:

és képzeld el te skizofréniás idióta, hogy 1989-ben is az USA meg a cilyonisták szervezték a magyar, csehszlovák, rumán, bulgár, lengyel felkelésket a legitim kormányok ellen.

A rohatt romló USA meg a zsidó cijjoniták aknamunkája vótt, hogy 1990-ben a szeretett diktatároknak el kellett hagyniuk a népüket és a zembereket abba a borzalmas önmaguk sorsának a szabad irányítási rendszerébe (demokrácilya - fúlllyyyy!) kényeszerítették bele.

Halál a Merikára meg a cijjonista világkor mányokra!

gyalog.galopp 2014.10.28. 10:54:54

@high up!:
A felkelés és a hullarablás között nem kevés különbség van.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 10:54:58

@mrZ:

Oroszország sikerének alapja a kereszténység. Amikor a törökök bevették Konstantinápolyt a XV. sz. közepén, Moszkva kényszerült az Egyház vezetésének átvételére.

A nyugat többször próbálta azóta megzabolázni Oroszországot. Napoleon, Lenin, Gorbacsov. Mindegyik csak részleges sikert tudott elérni.

Amerika nem ismeri a történelmet, azt hitte, hogy a SZU szétzúzása és Gorbacsov, majd Jelcin uralma végett vet az orosz államnak. De nem, az ilyen megpróbáltatásokból Oroszország csak erősebben került ki.

Gyakorlatilan Putyint Amerika segítette elő akaratlanul! Ha a jelcini liberális demokrácia éveiben nem lett volna a pofátlan mértékű kizsákmányolás a nyugatbarát orosz oligarchákon keresztül, Putyin nem került volna hatalomba! Putyin azért lett ilyen népszerű, mert az orosz nép le akarta váltani az országrontó liberális demokráciát, s Putyin volt az, aki ezt megígérte, s teljesetítette is ezt.

Úgyszintén itt jött a már Gorbacsov utolsó éveiben megindult keresztény újjászületés. A nyugatról rákényszerített marxizmust az orosz nép ledobta magáról, mint egy koszos ruhát.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 10:56:06

@Urfang:

Várd ki a véget. Oroszország nem siet, megvárja, míg a hűtlen ukrán nép visszatér hozzá.

Urfang 2014.10.28. 11:04:23

@maxval birca hozzászóló:

Várhat a hűtlen ukrán népre, ahogy várhat a hűtlen magyarokra is :)

Várhat az összes hűtlen népre, akik soha többé nem kérnek már az orosz gyarmatosításból, mert kurva szar volt mindannyiuknak.

mrZ (törölt) 2014.10.28. 11:06:32

@high up!:

Milyen demokrácia? Egy napja írtad hogy az orbán diktátor: "Orbaneszku"
És eddig még tapsoltatok is neki.

"Háláját fejezte ki Orbán Viktornak írt levelében Yona Metzger, Izrael főrabbija azért a nagyszerű kapcsolatért, amelyet a kormányfő a magyarországi zsidósággal"

gyógyszer megvolt? Ha nem, akkor most kapd elő mert folytatom:

Vagy attól lettünk diktatúra hogy a zsivány média azt mondja? És ukrajna meg a demokrácia pédája, a horogkesztes magánhadseregekkel, és a saját népük ölésével?

Ne óbégass, te is sorra kerülsz majd, ahogy az akkori zsidó bankár-gyáros nagypolgárság a német nácikkal kinyíratta a csóró zsidókat, most is esélyes megoldás.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 11:06:58

@Urfang:

Az szovjet rend volt, ami az orosz népet nyomta el a legjobban.

Balogh Torrente Tibi de la Omlás (törölt) 2014.10.28. 11:11:05

@maxval birca hozzászóló:
Csak egy kérdésem van, te most akkor magyarnak, bolgárnak vagy orosznak tartod magad? Mert amiket írogatsz a blogokban, az alapján egyértelműen a harmadik az identitásod, még ha származásilag gondolom magyar-bolgár lehetsz.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 11:16:35

@Balogh Torrente Tibi de la Omlás:

Nem vagyok orosz. Miért lennék az? Támogatom a jelenlegi orosz vezetés stratégiai irányvonalát, ennyi az egész.

mrZ (törölt) 2014.10.28. 11:23:20

@maxval birca hozzászóló:

Ha keresztény szót lecseréled az "orthodox keresztény"re, teljesen egyetértek. Viszont putyin és köre a szocializmus alatt kinevelkedett értelmes racionális közösségi gondolkodás termelte ki, a neolibsi féle skizó anarchia csak a helyzetet teremtette meg a hatalomba kerüléshez.

De ezt látjuk mindenhol, a neolib csak a zsidókkal keveredett népességben terjed, az oroszok hagyták elmenni 2milliót, azok most izraelben őrjöngenek. Ukrajnában is készül a zsiványmentesítés, a két zsidó oligarcha főnök és a nácik együttes jelenléte arra utal.

Ludovikás Levente 2014.10.28. 11:25:11

@Urfang:
"tudjuk, hogy milyen hajtóerők gátolják az olyan civil szervezetek kialakulását, akik a fidesz ellen merészelnek tüntetni"

Avassál már be engem tudatlant lécci!

Mert én eddig úgy láttam, hogy gombamód nőnek az ilyen "civil" szervezetek. Ha (haha) már 2-3 hangadójuk van és pár tucat hívük (ami körülbelül megfelel a szokásos haveri körnek), akkor nincs az a külföldi támogatás, amire ne aspirálhatnának sikerrel. Róluk ír a New York Times és a Washington Post, ömlik az alapítványi pénz, összekacsintanak velük a választásokon elbukott pártok politikusai (ez persze sokszor már eleve családi alapon megtörténik, mint most Gurmai Zita nénivel)

Aztán valamiért a szétesés lesz ezeknek a szervezeteknek a sorsa, egyre kevesebb elégedetlenkedőt tudnak megmozgatni, a legtöbben már csak legyintenek ha meghallják a nevét, vagy egyenesen közröhejjé válnak (hahaha). És egy idő múlva ugyanaz a pár tucat elégedetlenkedő (Bibó szavaival: permanens forradalmár) már egy másik szervezet nevében hőzöng, végső soron ugyanolyan értelmelenül

Andy73 2014.10.28. 11:29:46

@Urfang: "A társadalmi helyzet ma így néz ki Magyarországon:
Nem szavazott: 39%
Nem a fideszre szavazott: 34%
Fideszre szavazott: 27%"

Tévedés, ez nem a társadalmi helyzet, hanem a politikai. A társadalom egészen mást jelent. Mostanában nagyon sok helyen nyomatják ezeket a számokat a komolytalan hőzöngők, de ennek csak akkor lenne bármi értelem, ha mellé tennék azt is, hogy a többi pártra hány százalék szavazott, és hány százalék nem.
A második párt a tavaszi választásokon egyébként a Jobbik lett. Arra vágysz, hogy ők legyenek hatalmon? Vagy valamelyik baloldali törpepárt, amelyik éppen hogy elérte a parlamenti küszöböt?

"az igazi kérdés az, hogy már tényleg csak és kizárólag a fideszes 27% véleménye fog érvényesülni, vagy hallathatja hangját a kirekesztett 73% is."

Ez is egy durva hazugság. Senkit sem rekesztettek ki a választásokon. Mindenki el mehetett szavazni, aki akart, és a választók így döntöttek. Négy év múlva lehet, hogy másképp döntenek, ha nem elégedettek, és ha látnak majd reális alternatívát.

Urfang 2014.10.28. 11:42:18

@Andy73:

Ha elolvastad az egészet és nem csak a kiragadott részeket, akkor tudhatod, hogy a vasárnapi tüntetés a mai tüntetés sem valamelyik párt támogatásáért lesz, és még csak nem is a fidesz megbuktatásáért, hanem azért hogy a kormány hallja meg végre az emberek hangját és vegye figyelembe a többség akaratát, mert nem csak a mindenre bólogató fideszes kisebbség él ebben az országban.

Az emberek többségének elfogadhatatlan a netadó, és ha a fidesz képtelen meghallani az emberek hangját, akkor még hangosabban kell a fülükbe kiáltani!

Ludovikás Levente 2014.10.28. 11:48:23

@Andy73:
Az internethasználatra kivetett adó nem valami nagy 5let, sőt inkább hülyeség szerintem, de hogy ezzel ki lenne rekesztve a társadalom nagy többsége (miből is?) az szerintem még nagyobb hülyeség. Mivel maga az adónem is kisstílű, ezért a tiltakozás is szükségképpen egy kisstílű xarrágás, ehhez viszont hatalmas nagy ideológiát akarnak kanyarítani ezek a zelóták

Most dől el a világszabadság - zelótáék szerint

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.10.28. 12:01:20

@gyalog.galopp: Úgy van, úgy van! Európa fővárosa Moszkva! Lesz még Lisszabon kirgiz falu!

2014.10.28. 12:14:48

@Urfang: A politikában soha ne mondd, hogy soha. A nehéz gazdasági helyzet simán hozhat még oroszbarát kormányt a jövőben, amely majd olcsóbban kapja az olajat meg a gázt..
Addig is Oroszország kiharapta a maga részét. Megszállta a stratégiailag fontos Krímet, és kontroll alatt tartja az iparilag fontos Donyecket, és csak idő kérdése hogy mikor annektálja ezt is.

Netuddki. 2014.10.28. 12:27:46

NÉPSZAVAZÁST!

Az internetelérés mára stratégiai kérdés egy ország életében. Szomorú, hogy a jelenlegi kormánypárt ezt nem látja be és további adókat akar rá kivetni. Olyan lukakat betömve amit a korrupció visszaszorításával is megoldhatna.

1. Akarja-e, hogy az internethozzáférés költségvetési kérdés legyen? igen/Nem

2. Akar-e Ön még további adót fizetni az ÁFA-n felül az internet előfizetése után? igen/Nem

3. Akarja-e, hogy az internet előfizetés ÁFA-ja 27% maradjon (csak csökkentés jöhet szóba)? igen/Nem

2014.10.28. 12:28:54

@Urfang: "A társadalmi helyzet ma így néz ki Magyarországon:
Nem szavazott: 39%
Nem a fideszre szavazott: 34%
Fideszre szavazott: 27%"
Már elnézést, de ezt az ökörséget honnan szeditek? Áprilisban a Fidesz-Kdnp 45%-os listás eredményt szerzett. A baloldal pedig -az Lmp-t is beleszámolva-31%-ot kapott listán.
A részvételhez meg annyit, hogy a szavazókorú lakosság 30-35%-a SOHA nem szokott szavazni, mivel a rendszerváltás óta a magyar választásokon a részvételi arány 60-70% között szokott lenni. Ócska trükk ezt elhallgatni..

Netuddki. 2014.10.28. 12:31:34

NÉPSZAVAZÁST!

Az internetelérés mára stratégiai kérdés egy ország életében. Szomorú, hogy a jelenlegi kormánypárt ezt nem látja be, és további adókat akar rá kivetni olyan lukakat betömve amit a korrupció visszaszorításával is megoldhatna.

1. Akarja-e, hogy az internet hozzáférés adója költségvetési kérdés legyen? igen/Nem

2. Akar-e Ön még további adót fizetni az ÁFA-n felül az internet előfizetése után? igen/Nem

3. Akarja-e, hogy az internet előfizetés ÁFA-ja 27% maradjon (csak csökkentés jöhet szóba)? igen/Nem

(CC)v1.2

Urfang 2014.10.28. 12:38:02

@balfaszokkal sáncoló:

Az olaj és gázár csupán egyetlen tétel, millió más dolog van még ami a gazdaságot érinti. Hosszú távon Ukrajna sokkal jobban jár az EU-val mint Oroszországgal.

Az Oroszország által megszállt részeket persze nem kötelező visszaadni, de addig a nyugatnak sem kötelező visszavonni a szankcióit. Oroszország jelenleg folyamatosan milliárdos tartalékokat kénytelen fölemészteni, hogy ne omoljon össze a valutájuk, de még így is csak lassítani tudják a rubel elértéktelenedését.

Hosszú távon ez nagyon-nagyon drága lesz és nem fogja behozni a Krími turista bevétel, ami amúgy is megcsappant amióta egyre több ott a katona és a haditechnika.

Jean Sol Partre 2014.10.28. 12:46:34

@maxval birca hozzászóló: "A nyugatról rákényszerített marxizmust"

wtf? vagy arra gondolsz, hogy Lenin Zürichben élt?

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 12:50:35

@Jean Sol Partre:

Nem arra, hanem arra, hogy a marxizmus eleve egy nyugati eszme volt, mely teljesen idegen volt az orosz lélektől.

Igen, később Sztálin igyekezett valahogy adaptálni külsőségeiben, de így is idegen maradt az eszme alapja.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.10.28. 12:55:13

@maxval birca hozzászóló: A kollektivizmusra építő, alattvalóit zsarnokian elnyomó és életüket közvetlenül irányító szörnyállam egyáltalán nem "idegen az orosz lélektől", az a cárizmus szerves folytatása.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 13:00:32

@Counter:

Az abszolút monarchia és a marxista diktatúra nem ugyanaz.

gyalog.galopp 2014.10.28. 13:14:54

@Counter:
igen, azt se hitte volna korábban senki, hogy a Capitolium domb környékén disznókat fognak legeltetni.
sic tranzit gloria mundi

mrZ (törölt) 2014.10.28. 13:19:12

Az oroszok továbbra is költségvetési- és külker többletet csinálnak. Ha az olajat eddig 3200 rubelért adták száz dolláros árnál és most 3300rubelért a 80 dollárosnál, akkor abból nem lesz költségvetési hiány. A külker többlet évente 150-170mrd$ volt eddig, idén már megvan a 150mrd$. A rubelt valószínűleg az orosz bank rontja, minimum 10-15%-ot borotvál a menekülő forró pénzekről, visszafogja az importot, és segíti az exportot. Közben hazahozatott közel 100mrd valutatartalékot, így a teljes mobilizálható tartalék a 700mrd $ felett van.

Úgy néz ki hogy az eddig oroszban dolgozó 3,5millió ukrán nagyrésze átköltözött, a hazavitt gyárakkal együtt idén-jövőre meglesz egy újabb 5-10%-os ipari termelési boom. Az eurázsiai únió felvevőképessége korlátlan, és valódi partnerek, nem hitelpénzzel fizetnek, hanem kereskedelmi javakkal.

Azért csak továbbra is írkáljátok a propagandát az orosz csődről.

Urfang 2014.10.28. 13:28:19

@mrZ:

Ha ilyen jól megy az oroszoknak, akkor miért az EU-t választotta az ukrán nép helyettük? Ja, mert az oroszok lőnek rájuk? Hát igen, nehéz úgy szövetkezni valakikkel, hogy közben háborúban állsz velük.

Jean Sol Partre 2014.10.28. 13:30:27

@maxval birca hozzászóló: " eleve egy nyugati eszme volt, mely teljesen idegen volt az orosz lélektől."

ez nyilvánvaló, de ki a fene kényszerítette rájuk?

Balogh Torrente Tibi de la Omlás (törölt) 2014.10.28. 13:32:23

@maxval birca hozzászóló:
Te az orosz geopolitikai érdekeket támogatod végső soron, Putyin csak egy általad kedvelt vezető, aki ezt végrehajtja. Innentől kezdve jogos a kérdésem, hogy milyen az identitásod, a mihez tartás végett. Lehet, hogy rosszul fejezem ki magam, de úgy tűnik, te a pánszlávizmust képviseled, nyilván jelentős részben vallási alapokon.

high up! 2014.10.28. 13:33:12

@mrZ:

A magadfajta Átlaghülyemagyarnak rendre ugyanazok a koordinátái:

- mindenhez ért, amit nem tanult
- ehhez képest az életben semmire nem vitte
-de azért nem hagyja abba semmi pénzért, hogy ossza a hülye "eszét"

Engem kurva jól szórakoztatsz ezzel a skizofrén világképeiddel. Csak azt nem tudom, hogy Kína ellen miért nem volt sose cijjonosta világösszeesküvés. Vagy hogy miért nem csinál forradalmat a Merika Svejcban. Hiszen az érdeke meglenne, hiszen rengeteg aranyrúd van a bankjukban. Meg tehenük a hegyeken. És akkor az amerikai multi bekebelezhetné a Milka csokit, oszt azután a busás nagy haszon már a Merikájjé lenne, nem Svejcé. Hátt tényleg, miért nem a Svejcot támadja meg, meg összeesküvöli meg a Merika meg a cijjonoista világ?
Ukrajnában se arany, se tehén nincs, hat hülyék ezek??!!!

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 13:37:55

@Jean Sol Partre:

A németek legelőször. Aztán pedig már késő volt. Lenin tehetséges politikus volt és meg tudta szilárdítani a diktatúrát. S ott volt a katonai zseni Trockij, aki sikeresen legyőzött minden katonai ellenállást.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 13:39:46

@Balogh Torrente Tibi de la Omlás:

A vallás nem szláv, a vallás etnikailag semleges.

Pánszláv nem vagyok, ez alapvetően egy nacionalista eszme, mely ellenszenves számomra és mely ellentétben áll a keresztény univerzalitással.

high up! 2014.10.28. 13:42:57

@mrZ:

Te, hát akkor ez a Szovjetunijjó még Gyorsabb naszád a Magyar Gyorsnaszádnál is! Ez egy Nagyongyorsnaszád, ez a Szovjetunió!

Szerintem a hanyatló nyugat tuti hogy vagy ellopja ennek a fejlett, jóléti szovjet államnak a receptyét, vagy totál letámaggya őket és kényszerrel veszi ki Putin kezéből.

Csakhogy Putin majd megdzsúdózza a zamerikaijjakat, oszt azok hazáig repülnek szárnyak nélkül és végleg lehanyatlanak. A Szovjetunió pedig kiemelekedik és a világ megdönthetetlen vezető hatalma lesz. Már ma is, csak még nem árulhattyák el. Előbb le akarják leplezni az összes cilyonista kémet.
Majd csak azután tudhassuk mi ezt meg.

high up! 2014.10.28. 13:45:46

@Balogh Torrente Tibi de la Omlás:

a birka gyerek kökemény marxista.
A monitorának a háttérképe:

Marx, Engels, Orbán

jolaca 2014.10.28. 13:45:47

@mrZ:
Végigolvastalak...
Itt éppen szűrést kértél; nem kaptál.

Szűretlen, tömény mocsok maradtál.

2014.10.28. 13:55:38

@Urfang: Csakhogy a "hosszútávhoz" át kell majd vészelni a rövidtávot meg a középtávot is, és ha már nem lesz háborús helyzet nem biztos hogy könnyű lesz megmagyarázni a lakosságnak, hogy miért kerül minden többe. Úgyhogy lehet még dajdaj a Majdanon. Ráadásul az ukrán költségvetés jelentős bevételektől esik el a kelet-ukrajnai ipari területek elvesztésével.
A mostani szankciókat pedig inkább látszatintézkedéseknek érzem, amit az oroszok meg is válaszoltak saját szankciókkal, ami 300 ezer munkahelyet veszélyeztet Németországban. A fosszilis energiahordozók behozatali tilalmát a nyugat nem képes meglépni, holott ezzel érhetne el valamit.
Az előző évtizedek beli magas olaj és gáz árak melletti tartalékokat épp egy ilyen szituációra hozta létre az orosz vezetés. Évekig képesek kihúzni az alacsony olajárakat..

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.10.28. 13:56:36

@maxval birca hozzászóló: Az orosz népléleknek ugyanazt adták: kollektivizmust, barbár, ázsiai elnyomást és, mondani se kell, terrort.

Az orosz néplélek pedig ebben érzi otthon magát. Egyedül e két államrend ellen nem lázadt még fel soha.

@gyalog.galopp: Ezzel pedig azt akarod mondani, hogy legokosabb kirgizül tanulni Lisszabonban, mert ez az igazi hosszú távú befektetés?

jolaca 2014.10.28. 14:01:34

@balfaszokkal sáncoló:
"Az előző évtizedek beli magas olaj és gáz árak melletti tartalékokat épp egy ilyen szituációra hozta létre az orosz vezetés. Évekig képesek kihúzni az alacsony olajárakat."

Milyen tartalékokra gondolsz?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.10.28. 14:07:10

@jolaca: Wундерwаффе feliratú hordókban állnak, nagyon sok van belőlük és hamarosan csapra lesznek ütve.

gyalog.galopp 2014.10.28. 14:08:00

@Counter:
Fogalmam sincs , milyen nyelvet tanuljanak a liszaboniak, de Rómában már nem a latin a menő.:)

Urfang 2014.10.28. 14:10:18

@balfaszokkal sáncoló: Jó, hát majd meglátjuk mi lesz. Az biztos, hogy Ukrajna már nem az övék.

kiir 2014.10.28. 14:11:41

@dhrbikes:
A Norvég Civil Alap négymilliárdja és L. Simon vagy Fekete bármilyen állami pénzosztása elenyésző a társadalmi folyamatokhoz képest. Ha te és még pármillióan itt nem fordítunk rendszeresen időt vagy pénzt egy bármilyen társadalmi szervezetre, azaz nem jársz le még a lakógyűlésre se, akkor a fentiek lófaszt se érnek.

Ne arra várj, hogy a norvég állam vagy a KEHI fog megváltani minket. Ha nekünk magunknak nem megy, keresztet vethetünk az egészre.

kiir 2014.10.28. 14:16:57

@gyalog.galopp:
Egykori latintanárom - saját állítása szerint - egész jól elboldogult Rómában a latinnal. (Sokkal jobban, mint Athénban az ógöröggel.)

dhrbikes 2014.10.28. 14:17:11

@kiir: Nyilván szükség van alulról szerveződő mozgalmakra, értelmes politikai témájú párbeszédre, meg racionális döntésekre is. Sokan vannak, akik jelenleg úgy tűnik, hogy apolitikusok (pl. én) pedig csak itthon nem ad választ senki arra amit keresnek (keresünk) a társadalomban.

mrZ (törölt) 2014.10.28. 14:24:02

@jolaca:

Akikről írtam ők a tömény mocsok.

Mosd tisztára őket ha tudod!

gyalog.galopp 2014.10.28. 14:48:21

@kiir:

hát igen, a klasszika filológia, de azért mindkét helyen akár az angol, akár az olasz jobban megy.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 14:49:29

@Jean Sol Partre:

Oroszország kikapcsolása az Antantból volt a cél.

Jean Sol Partre 2014.10.28. 14:51:30

@maxval birca hozzászóló: és ezért felbérelték Lenint? Vagy magát a cárt? Hogy történt ez a ráerőszakolás?

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 14:53:05

@Jean Sol Partre:

Lenint, aki persze aztán túljárt a németek eszén.

gyalog.galopp 2014.10.28. 14:53:14

@Counter:

Te nem vagy, vagy voltál rendőr véletlenül? A hülyerendőr paródiákban láthatunk olyan jeleneteket, amilyeneket te produkálsz.
Amennyiben egy kérdésre nem azt a választ kapod, ami neked tetszik, akkor előadsz egy prekoncepciót.

2014.10.28. 14:55:57

@Urfang: Eddig sem volt az, mindössze orosz érdekszférába tartozott. Ha az "övék lett volna" nem alakul ki a jelenlegi helyzet.

maxval birca hozzászóló · http://bircahang.org 2014.10.28. 15:07:40

@Jean Sol Partre:

Lenint felbérelte a német kormány. Feladata: kikapcsolni Oroszországot az Antantból. Cél: hogy a keleti front megszűnjön és a németek győzni tudjanak nyugaton.

Persze a németek nem akartak kommunizmust, de azt gondolták, Lenin puccsa úgysem lesz képes tartós eredményt hozni, azaz a kommunizmus magától megbukik.

Lenin teljesítette a német célokat, de sikeresen megszilárdította a kommunista hatalmat. S az nem bukott meg, ill. csak 70 évvel később.

Jean Sol Partre 2014.10.28. 15:09:14

@maxval birca hozzászóló: valami forrás van mindehhez? nem a 70 évhez, hanem a felbérléshez.

2014.10.28. 15:12:12

@jolaca: A kőolaj és földgázbevételek meghatározott hányadát egy külön tartalékalapba különítették el.
Az alap értéke jelenleg az orosz hazai össztermék (GDP) 3 százalékának megfelelő 87 milliárd dollár, amit alacsony kockázatú nyugati államkötvényekben tartanak. Oroszországnak ezenkívül összesen mintegy 470 milliárd dollár értékű arany- és devizatartaléka van (ebből 170 milliárd kormányzati tartalék), amely megfelelő védelmet nyújt rövid távú gazdasági sokkok esetén.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.10.28. 15:14:19

@gyalog.galopp: Nem adok elő prekoncepciókat. Kérdezek. Ha rosszul esik a felvett besserwisser pózodnak, úgy kell neked.

Egyébként 10 pontot adok a "tranzit gloria mundi"-ért. Ha neked így írták fel a foximaxin a táblára, biztos így is a helyes!

kiir 2014.10.28. 15:22:31

@gyalog.galopp:
Félreértesz: latinul beszélt olaszokhoz, akik olaszul válaszoltak.

gyalog.galopp 2014.10.28. 15:28:31

@Counter:
mondjuk szellemesebb lett volna, ha gépkocsivezetőnek titulálsz, de hát mint tudjuk a szellem nem az erősséged

gyalog.galopp 2014.10.28. 15:32:44

@kiir:
nincs félreértés közöttünk, nem tagadni akartam a tapasztalatot

kiir 2014.10.28. 15:35:59

@dhrbikes:
Ne feltétlenül politikát keress. Keress horgászegyletet, énekkart, focis-társakat, kirándulócsoportot, múzeumi baráti kört, Mária-egyletet, vagy akár polgári kört. Járj el, rakj bele egy kicsi energiát. Ha tetszik, majd törekszel rá, hogy javuljanak a működési körülményei. És hidd el, hamarosan rá fogsz jönni, hogy mennyi hülyeség van abban, amit a politikusok a szánkba adnak.

Egy német beszélgetőtársam mondta egyszer, hogy "Ich bin nicht ein Vereinmann", azaz ő nem egy egyesületi ember. Merthogy csak 5 egyesületnek volt a tagja :)

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.10.28. 15:38:22

@gyalog.galopp: Van hozzászóló a mandineren, aki személyeskedéseit legalább egyedi és szórakoztató stílusban adja elő, a tieidben viszont semmi sincs.

Egyelőre roppant kellemkedve előadod az "Európa=Oroszország" panelt, célozgatsz egy kicsit arra, hogy "minden megtörténhet", majd sápítozva megsértődsz a mondandódat ért bármiféle értelmezési vagy pontosítási kísérlettől.

Semmitmondó és unalmas.

mrZ (törölt) 2014.10.28. 15:47:41

@Jean Sol Partre:
régóta ismert, a curchill hoax igaznak bizonyult a német egyesülés utáni irattár elemzéskor.
www.thehistoryforum.com/forum/viewtopic.php?t=30125

gyalog.galopp 2014.10.28. 16:26:06

@Counter:
de legalább van kivel beszélgetned :)

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.10.28. 16:32:56

@gyalog.galopp: Sajnos veled hiába próbálkozok, s már mióta!

gyalog.galopp 2014.10.28. 16:41:18

@Counter:
vagyok, aki vagyok, de viszek virágot a sírodra, merthogy , .... csak

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.10.28. 16:54:10

@gyalog.galopp: Igazán kedves gesztus, neked is hasonló jókat kívánok.

gyalog.galopp 2014.10.28. 17:57:50

@Counter:
csak, hogy tisztázzunk valamit, a fizikai létedet nem ismerem, de ismeretlenül is sok sikert, boldogságot kívánok neki.

Ami a virtuális létedet illeti, hát arra vonatkozik, amit mondtam.

huKKK 2014.10.28. 19:43:17

Mike Károly version:
„Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.” (Lk 11,17)"

Luther változat:
"Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus fällt über das andre."

King James fordítás:
"Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against a house falleth."

Károli Gáspár:
"Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és ház a házzal ha meghasonlik, leomlik."

( tinyurl.hu/XKuw/)

dhrbikes 2014.10.29. 06:07:48

@kiir: Van bringás egyesület, amit én szerveztem meg, most pedig egy oktatási alapítványt próbálok életre kelteni. Tudom, hogy nem egyszerű és hogy hihetetlen nagy szükség van ezekre.

vazsmegyeigerdezsház · http://studiosmaragd.hu/ 2014.10.29. 15:00:52

Az iras alapvetoen nem veszi figyelembe, hogy nem egyszeruen a „posztkommunista elittel” szembeni bizalmatlansag fokozasa tortent, hanem a bizalom totalis elvesztese. Az elvtarsak nem egyszeruen benaskodtak, hanem romboltak, kiarusitottak, semmifele jo dolgot nem lehet eszrevenni tevekenysegukben. A kozbeszedet nem azert nem lehet kinyitni, mert ne tudnank beszelni egymassal, hanem azert, mert meg a kozbeszed szabadsaga sincs meg, a pc lehetetlenne teszi a vitat. Ilyen helyzetben a szubszidaritast szamonkerni enyhen szolva is nevetseges. Mintha a betores utan ahol keveredik a szemet az osszetort dolgokkal es megmentheto ertekekkel a felforgatott lakasban, azt kerne szamon, hogy miért nem hagyjuk hogy onmaguktol rend legyen.
Mert nem megy maskepp.
süti beállítások módosítása