Márai jobboldaliakról, kommunistákról, zsidókról, keresztényekről és nőkről
2013. október 14. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

Márai jobboldaliakról, kommunistákról, zsidókról, keresztényekről és nőkről

marai_sandor.jpg

„Márai azonban annyira kívül áll, hogy egy adott ponton túl már nem érti a társadalom többi csoportját. (...) De nincs mit tenni: Márai meglátásainak jelentős része, nemcsak, hogy tűpontos, sokszor egyenesen váteszi” – írta Ablonczy Balázs történész pár hete a Heti Válaszban. És mindkét állítása egyszerre igaz. Kassa nagy szülöttjében az a zseniális, hogy bármelyik politikai-kulturális oldal bármikor előveheti valamelyik idézetét, hogy azzal támassza alá mondandóját. Balosok a jobbos-ekézést, ateisták a keresztényezést, jobbosok a kommunistázást, zsidófalók a zsidózást. Bezzeg már a Márai is megmondta, ugye! – mondják mindahányan.

Bloggerek, mikrobloggerek, fórumozók, kommentelők segítségére sietve most összegyűjtjük az alap, jól ismert ordas Márai-közhelyeket és néhány szinte ismeretlen, politikailag mélységesen inkorrekt Márai-megmondást – mit megmondást! dühödt és végletes kritikát a társadalom jelentős rétegeiről. Magyarok, nők, zsidók, svábok, keresztények, kommunisták, homoszexuálisok, horthysták és sánták mind megkapják a magukét. Igaz, Márai a legkarcosabb, legőszintébb véleményeit a naplóiban írta meg; míg – különösen sikeres, nagypolgári életet élő író korában  az eleve közlésre szánt írásaiban jóval finomabban fogalmazta meg értékítéletét.

A Hallgatni akartam c. Márai-kötet minapi heti válaszos ismertetése, valamint Révész Sándor a Beszélőben megjelent, Az antimindenes c. remek Márai-elemzése nyomán jöjjön a besztof Márai-idézetgyűjtemény, amit hivatkozási alapul szolgálhat bármelyik magyar szemben álló politikai és kulturális oldalnak. Sok sikert mindenkinek a Márai igazságaiban való eligazodáshoz!

*

„Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. Nem illethetjük őket szemrehányással. De a magyarok! Az egyetlen ország Európában, ahol a nemzet történelmének legválságosabb pillanatában akadt egy Szálasi-kormány, akadtak törvényhozók, akik iparkodtak megjátszani a legalitás komédiáját e horda számára! Csak hogy a zsákmányt kiegészítsék még, néhány héttel prolongálják létezésüket is, hogy elveszejtsék Budapestet s mindent, ami az országból megmaradt! Ezekkel csakugyan nincsen alku, ezek számára nem lehet kegyelem. A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget.

Nem igaz, hogy a nyilasok a főbűnösök. A nyilasok csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas horda éppen olyan bűnös, mint az a magyar vezető réteg, mely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen, egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Most szívesen odadobják koncnak a nyilasokat, hogy meneküljenek. De ilyen olcsón nem menekülnek.

Csak egyről nem beszélnek a parasztok, nagyságosok és méltóságosok: arról, hogy mit szenvedtek az orosz városok és falvak lakosai, s arról, hogy esztendő előtt magyar állampolgárok százezreit rúgták ki lakásukból, elvették minden holmijukat, nyomorúságos batyukkal gettókba, téglagyárakba, disznóhízladákba zárták őket, onnan nyolcvanával, leplombált vagonokba préselték - gyermeket, asszonyt, férfit vegyesen - ezt a nyomorult tömeget, s a vagonokban, égő hőségben hat napig utaztak a lengyelországi deportációs telepek felé, megőrültek a szomjúságtól, anyák szültek a vagonokban, és a gyermek ott hevert halottan az ölükben, s a férfiak tébolyodottan ültek a halottak mellett, húsz százalék volt a vagonokban a mortalitás… S végül az auschwitzi, olmützi Vernichterunslagerekben a gyermekeket, öregeket gázkamrákban megölték, a munkabírókat egy ideig még dolgoztatták, a lányokat, asszonyokat a kísérleti telepen beoltották betegségekkel…

Mindezekről nem beszél senki azok közül, akik most rettegnek a beszállásolástól, és féltik a »zabrálóktól« a lisztet, a fehérneműt. Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a »jobboldaliság« címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint »keresztény magyar ember« előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert »keresztény magyar úriember«, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem »keresztény magyar« vagy »úriember«, tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, s mert önző és gyáva: bizonyára hajlong majd az új rend előtt, de szíve mélyén visszasírja a »jobboldali, keresztény, nemzeti« világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, és aladárkodni a nagyvállalatokban képzettség és hozzáértés nélkül.

Ez a fajta soha nem változik meg.”

*

„Nem szeretem a homoszexuálisokat; társaságuk… kínos ellenérzéssel tölt el. Nem az ellen van kifogásom, ami számukra a nemi élet megoldási képlete, ez teljesen közömbös, hanem jellemük, lényük ellen, ami torz, beteg, harmóniátlan.”

*

„Lehet, hogy vannak kivételek, de minden személyes tapasztalatom szerint a sánták – különösen az ún. »tuskó lábúak« – nem tudják harmonikusan elintézni lelkükben és jellemükben ezt a testi szerencsétlenséget; valamennyi nyomorék között ők azok, akik alattomos, ingerülten gonosz szándékkal felelnek a világnak. A vakok sokkal harmonikusabbak.”

*

„A zsidóság. Két frontja van ma: egyik kapitalista, másik bolsevista; egyik a vagyonát védi minden áron, másik az életét. De mindkét tábor megegyezik abban az égő, olthatatlan gyűlöletben, ahogyan a magyarság egészének vesztét kívánják. Nem igazságot és jóvátételt kívánnak, ha­nem bosszút, az elszenvedett, valóban irtózatos és kegyetlen gyötrelmek és veszteségek miatt, bosszút hetedíziglen, tekintet nélkül a nemzet egyedeinek személyes bűntelenségére vagy felelősségére. Egy­formán kívánják, hogy pusztuljon el a nemzet…”

*

„A zsidókkal baj van. Nem az a baj, hogy a sok szenvedésből és nyomorúságból nem tanultak semmit – ki tanult valamit? Senki. Nem, az a baj, amit tanultak. Megtanulták a fasizmust, s a maguk zsidó módján csinálják tovább. Megtanulták, hogy a nihil forradalma, ez az anarchikus életérzés lehet üzleti, társadalmi gyakorlat. Minden szabad és lehet, csak mert lehet. Ennél veszélyesebb leckét nem is tanulhattak. S hajlamuk van erre.” 

*

„A szakértők végül is oda juttatták a világot, ahová csakugyan eljutott. Mi lenne most, ha végre az egész vonalon megszólalna és közbeszólna a magánember? Megszólalna és azt mondaná: »Kérem, rólam is szó van.« (...) Mi lenne, ha végre közbeszólna a magánember Péter és János? A szakember ezt feleli: »Óriási zavar lenne belőle.« De ez egyáltalán nem biztos. Mert Európa pillanatnyi helyzetképe megint csak azt bizonyítja, hogy óriási zavar keletkezett világszerte a magánember közbeszólása nélkül is.”

*

„A haza végzet, nem pedig trükk és mutatványszám. S a hazafiasság a legszemérmesebb magatartás, olyasféle kötés és parancs, melynek mutogatásával nem szabad tapsokat aratni. De hányan és milyen lehetetlen alkalmak ürügyén élnek ebből a trükkösített, fröccsös hazafiasságból - élnek és éltek, mert ez a legbiztosabb mutatványszám mindenféle pódiumon.

*

„A kommunisták minden pillanatban hajlandóak feláldozni a kommunistákat, ha ezen az áron megmenthetnek egy nagy csalást és hazugságot: a Kommunizmust.”

*

„Azt akartam mondani, hogy Magyarország is csak a minőség igényével élhet és maradhat fenn az új Európában; nincs módunk középszerűnek lenni. (...) De ez az ország semmitől nem fél úgy, mint a minőségtől, s az igazi műveltségtől, amely valóban hősiesség.”

*

 „Úgy élünk Európa művelt és felelős erkölcsű népeinek tudatában, mint egyfajta tolvaj és emberevő cigányhorda…”

*

„A kommunizmus megbukott minden értelemben, de a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a meztelen életét és a zsákmányt.”

*

„A bolsevizmus a legfőbb rossz, ami valaha is a világra szakadt.”

*

„Minden tisztességes ember felszabadítóként várja az oroszokat, a bolsevistákat, akik valóságosan mint felszabadítók érkeznek. Én is így várom az oroszokat.”

*

„Most látjuk, hogy az oroszok a megszállás e tíz napjában csakugyan egyféle felszabadulást hoztak – nem csak a zsidóknak, mindenkinek.”

*

„Nagy csinnadrattával vonultunk be [Kassára], ágyúkkal, motorokkal, tankokkal és gyalogsággal, mintha valamilyen győztes hadsereg venné birtokba az ősi magyar várost. [...] Nagyon rövid idő múltán a város őslakosai is úgy érezték és ki is mondották, hogy az a Magyarország, amelyhez most hazatértek, nem egyezik a régi hazáról őrzött emlékképpel. [...] Ezen a napon nemcsak az elszakított országrész tért haza Magyarországra, hanem visszatért a »méltóságos úr« is a Felvidékre, visszatértek a kísértetek, a magyar félmúlt megdöbbentő, elevenen maradt árnyai, a műveletlen és orrhangon tárgyaló, pecsétgyűrűs bíró, adóhivatalnok, városi skibbler. [...].”

*

„A háború a legnagyobb emberi próba, s aki e nagy vizsgán lelkierőről, öntudatról, megfontoltságról és bátorságról ad jelt, megérdemli, hogy a társadalom, amelyhez tartozik, elsőrendű embernek, egyféle arisztokratának tekintse. Így képzelték azok is, akik a vitézi rendet elgondolták és megalkották. [...] Két évtized alatt a vitézek rendje átalakult valamilyen közkereseti társasággá: a vitézi cím előjogot jelentett a versenytárgyalásoknál, állások elnyerésénél. [...] Aki vitéz vagy vitéz leszármazottja volt, az ország belső, valóságos hatalmi köreihez tartozik: az volt az általános felfogás, és az érdekeltek mind mohóbban, mind kapzsibban kihasználták e felfogás előnyeit.”

*

„Mi történt itt huszonöt éven át? Egy érdek­szö­vetkezet, a feudális nagybirtok védelmében, Trianon ürügye alatt prolongált huszonöt éven át egy rendszert, mely finom és kevésbé finom terrorral elnyomott, elsikkasztott mindent, ami minőségi törekvés volt. Mindenki zsidó volt vagy zsidógyanús, vagy zsidófeleséges, vagy dekadens angol- és franciabarát, szabadkőműves és kommunista, akit joggal lehetett gyanúsítani, hogy minőséget akar.” 

*

„Magyarországon az elmúlt huszonöt évben a vezető rétegek »keresztény, nemzeti« politikát követtek. […] A kereszténység nagy fogalmával simoniát űztek, úgy árulták a maguk kereszténységét, mint a papi címeket és kegyszereket. A nemzet nagy eszméjét úgy forgatták, mint a fütyköst; mindenkit tarkón sújtottak vele, aki másképpen mert a nemzet jövőjéről vélekedni, mint ők, az osztályuk és származásuk szerint hiteles keresztények és nemzetiek.”

*

„A svábokat kitelepítik, mint tavaly a zsidókat, marha módra hajtják el őket, száz- és százezret, csordában. Nem rokonszenves fajzat. De a zsidók sem azok. Nem erről van szó. A kollektív büntetés elve mint nemzetközi gyakorlat, elviselhetetlen. […] hajtanak bűnöst és ártatlant, gyereket és aggastyánt. Az európai élet erkölcsének vége.”

*

„Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!”

*

„Nem az a csoda, hogy Magyarország olyan, amilyen; az a csoda, hogy van. De azért ne sajnáljuk magunkat. Ehhez a történelmi sorshoz, amely alakított bennünket, mi is hozzáadtuk a magunkét: kígyóembert csak abból lehet csinálni, akinek elég puhák és hajlékonyak a csontjai. Minden más csont törik.”

*

„A »férfiasság« (...) nem az, hogy tönkremegyünk valamiben, amit nem bírunk elviselni - talán férfiasabb az alku, a megoldás.”

*

(A nők) „altesti lények. Egyetlen nőnek sem hiszek, aki el akarja hitetni velem, hogy több és más is, mint altesti lény.” 

*

„Nincs hálásabb publikum a majomszínházban sem, mint amilyenek az emberek egy népgyűlésen, hol megmagyarázzák nekik, miért voltak eddig szegények, s megcsillogtatják előttük azt a távoli célt, melynek elérése érdekében újabb nyomorúságot és szenvedést kell majd lelkesen elviselniük.”


*

És végül egy óriási záró bölcsesség Márai Sándortól, nagyjából Paolo Coelho és Oravecz Nóra mentén:

„A világ nagy ajándék. Úgy kell elfogadni, ahogy adja magát: teljességében.”

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr175567765

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Márai jobboldaliakról, kommunistákról, zsidókról, keresztényekről és nőkről 2013.10.14. 13:26:02

Magyarok, nők, zsidók, svábok, keresztények, kommunisták, homoszexuálisok, horthysták és sánták mind megkapják a magukét Máraitól.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bell & Sebastian 2013.10.14. 13:40:26

Életemben ilyen szomorú embert nem láttam, mindene megvolt és semmije lett.

>>>
Kihűlt világ ez, senki földje!
S mint tetejébe hajitott
ócskavasak, holtan merednek
reményeink, a csillagok.
<<<

tevevanegypupu 2013.10.14. 13:50:46

@Bell & Sebastian:

Azert eleg sokat segitett o maga is ehhez a sorsnak. Es nem konnyitette meg az eletet azoknak sem, akik vele eltek.

Bell & Sebastian 2013.10.14. 14:01:09

@tevevanegypupu: Be kellett volna látni, hogy a Főnökkel nem éri meg vitába bocsátkozni, mivel Ő csapkodja a taxiórát, ha ráun.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2013.10.14. 14:07:56

A Fidesz egy ideológiamentes, hazafias lózungokat lobogtató pszichopata gazemberek alkotta párt. Az mszp szintén. Tehát alapból téves a szerző beállítása, mivel itt egyszerűen idézetlobogtató gazemberekről von szó.

A Márai-idézgetés egyébként nem Máraira nézve gáz, hanem az önazonosságnélküli magyar kamujobb-kamubal kultúrára, amely szentté magasztosít egyes embereket, kiválogat néhány cirkalmas idézetet, bedobja köztudatba, néha fölmelegíti újra, stb. Lásd erről még a kamu-Szolzsenyicin és a kamu-Széchenyi idézetet.

De a híres emberek idézeteinek koronázatlan királya természetesen a sztálinista MTI és a mandiner címlap napi 3-4 orbániádája. "A miniszterelnök hangsúlyozta, aláhúzta, kiemelte, figyelmeztetett, emlékeztetett," majd jön az idézet.

Vagy: "ma szavaz az Országgyűlés" egy adott törvény kapcsán. amit persze 99%-ban a fidesz terjeszt be, de nyilván, nem ők adják a kétharmadot, tehát teljesen nyílt a pálya, senki sem tudja hogy vajon megszavazzák-e, ezért kell mindig országgyűlést írni.

Jó lenne, tudni, hogy mennyiért éri meg ilyen mélyen a fidesz seggében lenni.

Bell & Sebastian 2013.10.14. 14:29:52

@Nemzetstratégia: Maga is itt destruál, ahelyett, hogy együtt érezne az agrár-nem-proletárokkal, akiknek éppen az a gondja, hogy a még meg sem érkezett, rekordösszegű támogatást hogyan fogják év végéig leköltségelni. Nem is szeretnék most például Kuncze helyében lenni, aki a harasztzörgés szerint még időben (és olcsón) elérte a grófi címhez szükséges tengeri négyzetmérföldet, mialatt az újdondász sereg csak most próbálja összegründolni.

Inkább kezdjen el rágni maga is szotyit, meglátja, hozzá lehet szokni, ha más nincs az almáriumban.

maretz 2013.10.14. 14:32:09

@Nemzetstratégia:

Mekkora egy balfasz vagy te öcsém:)

Bell & Sebastian 2013.10.14. 14:38:06

@maretz: Szerintem is az a korrupció, amiből kihagytak.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2013.10.14. 14:46:04

@Bell & Sebastian:

www.youtube.com/watch?v=_6cB7BCiJIE

Az egyik kedvenc híresember-idézetem mostanában
:)

Pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2013.10.14. 15:04:36

sz'tem veszélyes minden ilyen füveskönyv jellegű összeálíltás az öregtől. A naplói amilyen remekbe szabott gondolatokfutamok, épp olyan rapszodikusak és hangulatfüggők.
Sokszor meg lehet rajta lepődni, pl. kint élve az USÁ-ban leszarta az egész feketejogi mozgalmat, pedig egy csigacsipányit sem volt rasszista - csak megtört és fáradt. De sosem fásult. Meg hát gyarló volt ő is, Goethe-nek képzelve magát kezdett egy másik valóságban élni. Mégis, ha köpött egyet, az jó eséllyel arany lett.

tevevanegypupu 2013.10.14. 15:07:55

@Bell & Sebastian:

Hat legalabb nyolc egyre veszitett szegeny Marai is..pedig o eleg jol jatszott azert.

Bell & Sebastian 2013.10.14. 15:15:15

@Nemzetstratégia: Bárdolatlanul; mégsem forradalom volt, csak kapuspánik előtti hőhullám, bárddal meg fasizmus.

Elég bonyolult magyarázat arra, hogy Gyurcsány miért nem baknyúl még a Gerecse téeszben.

Bell & Sebastian 2013.10.14. 15:18:25

@tevevanegypupu: Nemtom, de ennyi ésszel Bambasbéla vagy Chesterfield is lehetett volna. Mindegy is, akkor is leugatnánk, minek született bele?

Kandeláber 2013.10.14. 15:34:28

Ez a Márai lassan olyan lesz, mint a Murphy törvényei, vagy az "1000 hasznos tanács a háztartásban" című örökzöldek.

tevevanegypupu 2013.10.14. 15:36:50

@Bell & Sebastian:

Marai tulsagosan megsertodott. A kommunistakban, zsidokban igaza volt, hanem a ket haboru kozotti idoszakra, amit eleg nehez megerteni, hiszen ott volt a szinpad legkozepen. Ok nem kergettek ki maguk kozul. A noknek pedig kifejezetten hàlàs lehetett, imadtak. Olyan zvideresen eletunt volt, van egy csomo no, aki megveszik ezert a tipusert, szolgalja mindhalalig.

2013.10.14. 16:57:02

Ő is a "zsidófeleséges"-ek közé tartozott, érthető a sértődöttsége.

___________________________ (törölt) 2013.10.14. 17:01:29

Alapvetően ott van a baj, hogy művészeket emelünk a megmondóember szerepébe, filozófusok, társadalomtudósok, szóval esszéisták helyett. Ez nem magyar specialitás, inkább a kontinentális Európa egészének hibája, németeké, franciáké is, ebben sokkal jobb az angolszász kultúra: Márai, Wass, Csoóri vagy Tormay Cécile ugyanúgy nem alkalmasak megmondóembernek, mint Stefan Zweig, Sartre, Zola vagy akár Goethe - a művész, azaz az író, az irodalmár nem erre való, ez szereptévesztés. Szobrászok ajkáról sem lessük az igét, akkor miért kell az irodalmárokat vagy a költőket ilyen váteszi szerepbe emelni?

Nekem bárki, aki például a Kommentárba ír, esszéista, eszmetörténész, filozófus, társadalomtudós, használhatóbb, mint a fentiek.

Egészen egyszerűen ez nem kompatibilis. A művész, a regényíró teremt, és teremteni a káoszból lehet, úgyhogy benne többnyire igen kaotikusan keverednek a világról alkotott ideák. Az esszéista meg rendet akar rakni köztük, ami miatt megmondóembernek jobban passzol.

Sajnos az egész kontinentális, magyar, német, francia kultúrkör rákfenéje, hogy műveltség alatt irodalmi műveltséget értünk, nem filozófiait vagy társadalomtudományit, szóval esszéistát.

Nagyon kevés olyan irodalmi művet olvastam, ami esszéként is megállná a helyét, tehát a benne szereplő gondolatok annyira rendezettek és használhatóak, jól érveltek. Pozitív kivétel Madáchtól a Civilizátor, abból például nagyon jó esszé is lehetett volna.

Hadd fogalmazzam meg máshogy, hogy tényleg érthető legyek! Ha annak a szónak az eredetét keressük, hogy tudomány, visszamenve egészen az ókorig, scientia, lényegében azt kapjuk, hogy rendszerezett tudás, rendszerezett, összefüggő ismeretek. Ami abban is segít, hogy ne tátongjon közöttük túl nagy logikai hézag. Namármost az rendben van, hogy nem lehet minden tudomány abban az értelemben, ahogy a természettudósok e szót használják, de lehet minden rendszerezett. Lehet rendszerezett a teológia, a népzene-történet, vagy a magyar konyhaművészet leírása.

Ez a rendszerezés az irodalmárokból, költőkből eléggé hiányzik, mert nekik nem ez a dolguk. Ezért nem alkalmasak megmondóembernek.

(Fordítva is igaz, rendszerező elme nemigen tud jó regényt írni, mert folyton megszakítaná a cselekményt magyarázatokkal.)

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2013.10.14. 17:32:53

@Shenpen: Amiről írsz, egy folyamat középső állomása. A végállomása pedig amikor már sportolók(!) és celebek(!) mondják meg merre hány perc.

A sportolóra jó példa a Plagi bácsi, celebbel pedig Dunát lehet manapság rekeszteni.

Persze visszatérve: Csurka pl. klasszikus ilyen irodalmárból lett megmondóember volt sokáig, valamint a kamujobb újságírói: a mandineresek, hetiválaszosok, sőt meg még páran folyamatosan összetévesztik az újságírást (úm.: "tudósítunk valamiről") a készrecsomagolt ideológia sulykolásával.
további példák (újságírók, színészek stb): hajdúpéter, vujitytrutymó, sóhernorbi, steinerkristóf és társaik, a mandiner örökzöld kedvencei egytől-egyig. Hasonló a hasonlóhoz.

Az ember 201-ben reménykedett, bevallom én is, hogy színvonalasabb lesz az újságírás. hát, nem lett az. Sőt, az MTI eddig ismeretlen, (mondjuk a régebbi múltat nézve nagyon is ismerős) mélységekbe vetette a színvonalat.

gyalog.galopp 2013.10.14. 17:34:51

Ha ezeket a magvas gondolatokat én vetném papírra, vagy inkább faszbukra, ráadásul néhány rajongót is begyüjtenék, minden bizonnyal a kedvünkért újra kinyitnák az OPNI-t.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.10.14. 18:11:18

én mindig is mondtam, hogy ez egy idióta ember:

„Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. "

vhogy kassa kimaradt a jogcímek felsorolásából. minden mondatába bele lehetne kötni

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.10.14. 18:19:05

Hamvas nem idegesít, Márai gyakran igen.

2013.10.14. 18:30:36

Az évek során, amióta fórumozás van az egyes portálokon, ki lehetett volna gyűjteni nagyjából ugyan ezeket a gondolatokat. Vagy akár csak itt a mandineren is föllelhető a javuk a különböző cikkek, bejegyzések alatt. Legfeljebb nem irodalmi igénnyel.
Politikusainktól, köztük a legfőbbtől, ugyanígy csokorba lehet gyűjteni az egymásnak szögesen ellentmondó szövegeket.
Következik ebből valami érdemleges?
HAJRÁ MAGYARORSZÁG, HAJRÁ MAGYAROK !
Legfeljebb ennyi.
Lényeg, hogy a rezsi csökkenjen.
Az ám!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.10.14. 18:48:38

@Shenpen: te smitt mária gyereke vagy
a szobrászok buták, van is egy ilyen mondás is, semmit nem értenek többségükben a társadalomhoz, politikához. tisztelet a kivételnek. nem ez a szakterületük. ezért nem mondanak semmit.
az írók költők sem sok esetben értelmesek, lásd előző konrádos, esterházys posztot. de őka zért mégiscsak humán beállítottságúak

legközelebb légyszi ne írj felesleges kommentet

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.10.14. 18:50:31

@Shenpen: egy jó kis kommentár reklámot azért ideraksz nekünk, tehát még szemetelsz is.
smitt marcsika nem tudta, szegény lelkem, felfogni petőfi és csurka miért politizál, hiszen írók, költők!
szegény smittmarcsika, úgy látom ostobasága fertőző

Alfőmérnök 2013.10.14. 19:06:51

Kimaradt a gyűjteményből Márai nemrég a facebookon keringetett féregsége.

"Illyés Gyula, Veres Péter és a velük társult műparasztok úgy képzelték 45-ben, ha nemzetiszínű gatyában felsorakoznak a kommunisták mögött, nem kell más, csak megvárni, amíg a kommunisták elvégzik a piszkos munkát – elveszik a birtokot, a bankot, a zsidó és grófi vagyont –, és akkor ők, kézdörzsölve, előlépnek és átveszik a készet. Andris bá és Örzse nénő megkapja az osztásban a magáét. A népi irodalom műkedvelői kiadták államköltségen műveiket és minden nemzeti lesz és paraszt. A kommunisták tudták ezt, egy ideig használták a nemzeti parasztokat, majd valamennyiüket bedugták a zsákba. Kovács Imre, egyik vezérürüjük, idejében meglépett, a többi engedelmesen tűrte, hogy „normalizálják”.

Szeretném még egyszer látni szülőhazámat, szeretett és szép kis Magyarországot – ez nem valószínű, mert elmúlt az időm, de ha úgy fordulna, hogy ezek a nemzeti parasztok még egyszer szóhoz jutnak az országban, ez a magyarság egyik tragédiája lenne. A kommunisták csak végrehajtják azt, amit a szűrös gatyás jobboldaliak tervelnek. Ahogy Bethlen István mondta a parlamentben a nyilasoknak: „Az urak azt hiszik, hogy jobbra mennek, de a valóságban körbe járnak, és addig mennek jobbra, amíg megérkeznek a szélsőbalra.” A kommunizmus tragédia, de az igazi ellenfél mindig a „nemzeti” jelmezbe öltöztetett képmutató kapzsi jobboldali.”"

(A dolgot már kitárgyaltam tauglich úrral, ebben igazat kell adnom neki:
"Szerintem inkább az a féregség, ahogyan Nyáry pörölyként adja a Facebook ballib birkanyájának kezébe Márai naplórészletét egy olyan kérdésben, amiben a közismerten elitista polgári eszményeket valló író értékítélete aligha releváns vélemény."
mandiner.blog.hu/2013/06/01/budapest_1945_egy_amerikai_hagyatekon_keresztul#c20488712 )

Dzsentrisvihák 2013.10.14. 20:07:00

Mily ironikus, hogy az utolsó idézet az író életművére is, sőt, arra különösen igaz. Aki ily módon szemezget a munkásságából, az még csak nem is félreérti az öreget, hanem olyan, mintha nem is vele találkozna.
Akik holmi 3-4 mondatos idézetek alapján óhajtják megrajzolni Márai "valódi" arcát, azok mindig mellé fognak nyúlni, mert bonyolultabb elme volt ő ennél.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.14. 20:17:07

@rajcsányi.gellért (ergé):

Nincs ezzel semmi probléma! Máriai lejegyzi a naplójába, hogy épp mit gondol.

Ezekből a bejegyzésekből kiemelhetünk részleteket, mondatokat és csoportosíthatjuk azokat úgy, hogy ellentmondásba kerüljenek egymással, de ez csak arra jó, hogy megpróbáljuk hitelteleníteni a szerzőt. Ez pedig alemberség!

Egy alkotó jelentőségét, személyiségét, világképét, annak változásait csak az oeuvre alapos ismeretében ítélhetjük meg, egy-egy kiemelt idézet max. csak arra szolgálhat, hogy saját álláspontunk (szabatosan megfogalmazott) illusztrálására, ill. megtámogatására használjuk.

Az efféle posztok csak arra jók, hogy dezilluzionizmussal fertőzzék meg a jóérzésű embereket.

Valóraváltógép 2013.10.14. 20:30:34

Ez a boldogtalan nem a megfelelő nőkkel akadt össze.
Úgy egyébként nagy kár érte.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.14. 20:31:47

@Shenpen:

:-D

Ez a komment nagyon scientifistára sikerült:-)

Miért (s főként mitől) volna hitelesebb "megmondó" egy (ad hoc) rendszerelvek alapján fogalmazó tudákos, mint egy író?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.14. 20:32:56

@Valóraváltógép:

Gondolod, hogy Márai rászorul a te sajnálatodra?:-)

Valóraváltógép 2013.10.14. 20:37:59

@bbjnick: Úgy gondolom, örülne neki. De sajnos nem tudjuk megkérdezni tőle. :)

picur3ka 2013.10.14. 21:54:55

Buzikrol nem irt, milyen kar, meg jobban lehetne cifrazni.

Milyen jo, hogy a demokraciaban nem politikai loyalitas szerint itelnek meg embereket.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.14. 22:28:31

@picur3ka:

"Buzikrol nem irt, milyen kar, meg jobban lehetne cifrazni." --- írja.

Dehogyisnem!

„Nem szeretem a homoszexuálisokat; társaságuk… kínos ellenérzéssel tölt el. Nem az ellen van kifogásom, ami számukra a nemi élet megoldási képlete, ez teljesen közömbös, hanem jellemük, lényük ellen, ami torz, beteg, harmóniátlan.”

:-)

"Milyen jo, hogy a demokraciaban nem politikai loyalitas szerint itelnek meg embereket." --- írja.

Igen, ez a legjobb a demokráciában:-D

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.10.14. 22:39:05

@Valóraváltógép: valami nyomja a szívecskédet, úgy érzem.
még mindig hepciás vagy, amiért leidiótáztam a falurombolási tervedet?

Valóraváltógép 2013.10.14. 22:49:18

@tesz-vesz: Az emberek többsége sokféle valódi bűnt ismer. Én úgy igazán csak egyet, ez pedig az életvitelszerű primitívség.
Te pedig ezt követed el, ami nem lenne olyan nagy baj, ha hajlandó lennél felismerni és abbahagyni... de nem akarod.
Ez már probléma.

Ami ennél is nagyobb probléma, hogy még mindig ki tudtok akasztani vele, hiába tudom, hogy ez valahol rendjén van így, ez a te, meg a "ti" természetes állapototok.

Faluk meg nem lesznek már sokáig, barátkozz meg a gondolattal. Kis szerencsével (vagy elég pechesen) te is megéred. :)

picur3ka 2013.10.14. 23:22:30

@bbjnick:

Na, nem egeszen ugy ertettem, hanem, hogy a cikk ezt nem emliti meg... van meg mas is, nem pol-correkt ma, amirol akkor irt?

Vilagfelmelegedes, romakok, bunozok, lanyanyakok?

rxtr 2013.10.15. 00:40:50

kurvajó ez a cikk :D véééégreeee. még gimi végén szerettem Márait, a füveskönyvet olvastam és nagy okosságnak találtam. jópár éve, olvasva a rengeteg nagyszerű idézetet itt ott, rájöttem, hogy valami azért kicsit gáz. ez megerősített ebben, szóval köszi :)

Vincenzo90 2013.10.15. 05:58:31

Öröm nézni, hogy Márait mennyire nem érti meg senki. Minden egyes szava igaz, de aki nem érti meg, az nem is fogja. Márai az, amit modern jobboldaliságnak gondolok. Tiszta, sallangoktól mentes hazafiasság, szeretet. A kollektív bűnösség elítélése, de a tények nem megmásítása. Látja a zsidók (többsége) által elkövetett hibákat, de jogosan embertelennek látja az ezekre adott reakciókat. Látja, hogy az orosz felszabadított a nyilas uralom, és a németek alól, de azt is tudja, hogy az oroszok hamar elnyomókká váltak. Márai szavain lehet, hogy csalódottság, elkeseredettség nyomai fedezhetők fel, és úgy tűnik szép sorban mindenből kiábrándul, de ez semmi többet nem jelent, mint hogy egy intelligens ember, aki túl tud lépni önmaga elképzelésein is, nem fafejű, és nem hisz saját felsőbbrendűségében, ahogy azt a mai magyar baloldal/liberálisok/konzervatívok/nemzetiek teszik. Sokan, és sokat tanulhatnánk tőle. És Márai eszére és szívére ma is nagy szükség volna.

PiBá 2013.10.15. 08:46:36

@Nemzetstratégia: Ha a humánum felől közelítesz Máraihoz, akkor okulhatsz más emberek butaságából, amit Márai idéz meg. Mindenkinek szíve joga, hogy akar-e tanulni.

Minorkavidor 2013.10.15. 08:56:08

@Vincenzo90:

Jah, mindenért a zsidók a felelősek:))
De, tetszett volna a úri, vagy más néven keresztény középosztálynak nem a biztos nyugdíjat jelentő állami állásokba jelentkezni és ott dolgozni, hanem a magánszférában vállalkozni és az esetleges kudarc után újrakezdeni:)). Érdekes módon azt senki- még Márai sem- tette szóvá, hogy miért olyan kevés zsidó dolgozik a hivatalokban, 1938-ban pl. csak 0,6 %.
A magyar középosztálybeli csak parancsolni szeretett. Nálunk "Sváb-Törökországban" 1941-ben a népesség 75 %-volt sváb, 105 volt zsidó (akik mind magyaroknak vallották és érezték magukat), a maradék volt keresztény magyar. Csakhogy az akkor nyugdíjas állásnak tekintett állami állások 90 5-át ők birtokolták, ők a svábok és zsidók munkájából (adójából) éltek.

Kandeláber 2013.10.15. 09:27:21

@Vincenzo90: "Azt is tudja, hogy az oroszok hamar elnyomókká váltak."
Egy zseni volt ez az ember, hogy rájött.
A több tízezer megerőszakolt nő és a több százezer "málenkij robotra" elhurcolt férfi ezt nyilván csak sejtette, amikor Márai már "rájött".

Alfőmérnök 2013.10.15. 09:29:57

@Vincenzo90: "sallangoktól mentes hazafiasság"

A nagy hazafi, aki emigrál.
Szerintem egy gyáva pöcs.

___________________________ (törölt) 2013.10.15. 09:44:13

@bbjnick: lehet, hogy nem jól sikerült megfogalmaznom, azt próbáltam megfogalmazni, hogy nem lehet minden tudomány, de lehet és ha lehet, akkor kell is minden kb. annyira rendszerezett, mint mondjuk a katolikus teológia.

Nem tudok válaszolni a kérdésére, mert számomra a rendszerezés annyira természetes követelmény. A logika például mint olyan mindig egy gondolatrendszer elemei közötti összefüggésről szól. A legelemibb követelmény minden gondolati rendszerrel szemben, hogy legalább önmagával ne álljon ellentmondásban, hogyan is lehetne ezt rendszerezés nélkül?

Úgy értem, e nélkül mi marad? Jó megérzések? Valamiféle lángoló ösztön? Mert úgy sok minden más nem marad... pontosabban marad még egy dolog: a józan paraszti ész, az életbölcsesség. Na de ahhoz szükségtelen értelmiségi elit, művelődés, azt meg tudjuk oldani úgy is, ha az egyszerű emberekre figyelünk, ahhoz minek író?

___________________________ (törölt) 2013.10.15. 09:46:39

@tesz-vesz: érdemes a költőkre figyelni, mondja a költő (kkbk, ugye). Érdemes inkább az esszéistákra pl. eszmetörténészekre figyelni, mondom én, a hobbi-esszéista (konzervatórium, bár már pár éve nem írtam). Van azért ebben valami irónia, lássuk be :)

Úgy értem, tegye fel a kezét itt, aki nem "hazabeszél" ! :)

___________________________ (törölt) 2013.10.15. 09:51:55

@rxtr: vannak tipikus gimnazista szerzők, akikért nagyon tud az ember lelkesedni, aztán utána egy kicsit valahogy cikinek érzi azt a nagy lelkesedést. Nekem ilyen volt Nietzsche. Ha Amerikában születtem volna, jó eséllyel Ayn Rand vagy Rothbard, nekik nagyon erős a tinédzservonzó faktoruk. Hármójukban közös, hogy abban a korban, amikor az ember még k...a okosnak szereti hinni magát, de ugyanakkor meg nem értettnek, ezek a szerzők jólesően masszírozzák az ember egóját, lényegében azt mondva, hogy ha a világ úgy működne, ahol kellene, akkor pont az "ilyen" "k...a okos" embereknek tapsolna mindenki.

Pont ettől válnak érettebb fejjel cikivé. Amikor az ember elkezd dolgozni, hirtelen rájön, hogy nem k...a okos, és ettől dől az egész, kiderül, hogy csak egy fantázia volt.

Márait sosem tartottam gimnazista szerzőnek, de végül is attól függ, mit talál tőle az ember...

___________________________ (törölt) 2013.10.15. 10:02:16

@Valóraváltógép: most lesznek csak igazán falvak. Egyrészt mert az Internet korában falun is kielégítheti a kulturális igényeit, akinek vannak. Másrészt mert alapvetően az ipari munkahelyek szüntették meg a falvakat, azok meg mennek Kínába, vagy decentralizálódnak majd a jövőben a 3D printing miatt, vagy a fene tudja, hogy mi a túró lesz, de a közeljövőben Magyarországon, Európában olyan ipar, amilyen volt, nem várható. Harmadrészt az irodai munkában terjed a távmunka. Negyedrészt ipar hiányában egyre nagyobb gond a munkanélküliség, és akkor meg nem árt egy konyhakert, az sem árt, hogy a falusi ingatlanárak a 0-hoz tartanak. Ötödrészt a városok slumosodása. 100 éve a város mint olyan ilyen fenséges valami volt, mint a Szépművészeti Múzeum, ma viszont Budapestről a kutyszar, Londonról a rohadó plakátok, Párizsról a dzsungel könyve jut eszembe. White flight, ugye.

Egyre kevesebb racionális ok van rá, városban élni.

Igaz, ez a falu már nem az a falu, inkább kertvárosias, suburban, vagy a kettő keveréke, ápolt gyepek egy kisebb tyúkketreccel.

Kandeláber 2013.10.15. 12:10:13

OFF: Ma hét éve történt az olaszliszkai lincselés.
Megérne egy posztot, Márai meg maradhatna a panoptikumban.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.15. 13:38:56

@Shenpen:

És miből gondolod, hogy Márai gondolatai nem logikusak és nem rendszerezettek?:-)

gyalog.galopp 2013.10.15. 13:58:37

@Shenpen:
Érteni vélem, ami mondani akarsz, és amit érteni vélek belőle,azzal egyet is értek.
Talán ott a baj, hogy írókat, költőket, szobrászokat állítasz szembe un. esszéistákkal.
A haelyzet viszont az, hogy mindentől függetlenül , vannak szűklátókörű és vannak a dolgokat komplex módon értékelni tudó emberek, legyen bármelyik, bármicsoda.

Márai világlátása egy beszűkült éntudatú emberé, ennél fogva az összefüggések felismerése nem az erőssége. Amikor el is talál valamit, az a vak tyúk is talál szemet alapján működik. A hasonló beszűkült tudatú embereknél, akik jellemzően mindenért a külvilágot okolják és minden, és mindenki ócska, silány , alkalmatlan, na azoknál sikere van.
Egy feladat orientált közegben ( pl. az angolszász) legjobb esetben udvariasan lapoznak, vagy hümmögnek, ha róla van szó.

De, beszűkült éntudatú filozófusból, esszéistából is túltermelés van nálunk, ezért nem áll, amit írtál.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.15. 14:28:10

@gyalog.galopp:

"Márai világlátása egy beszűkült éntudatú emberé, ennél fogva az összefüggések felismerése nem az erőssége. Amikor el is talál valamit, az a vak tyúk is talál szemet alapján működik. A hasonló beszűkült tudatú embereknél, akik jellemzően mindenért a külvilágot okolják és minden, és mindenki ócska, silány , alkalmatlan, na azoknál sikere van." --- írod.

:-D (...) :-D (...) :-D ...

Itt már mindenki teljesen meghülyült?

Google 2013.10.15. 15:10:25

Miért kell vajon Máraiban is a politikust látni, aki egyszer ezt, másszor meg azt mond?
Márai átgondolkozta az életét, és legfőképpen merte hinni, hogy végre tényleg jöhet valami jobb; vannak, létezhetnek helyek, ahol jobb élni. Egyszóval: el lehet menekülni. Bár, mintha titkon tudta volna, hogy a világ olyan, amilyen. És leginkább olyan, amilyennek sötét perceiben gondolta.
Kívánom magunknak az ő értelmét, világlátását!

Egy mai példa: a HVG Koltayja írja:

"Koltay szerint Balázs Péter tökéletesen megfelel a mai Magyarországnak, amelyről a kétharmad úgy érzi, joga van kisajátítani, teljes terjedelmében birtokolni, a saját silány képére formálni, tönkretenni, s mert megteheti, meg is teszi."

Így szól a művek nélküli kritikus.

gyalog.galopp 2013.10.15. 16:02:05

@bbjnick:
Ejnye, ejnye, a művészet az felfokozott szubjektivitás, énközpontúság, és persze projekció, ha nem hiszed, utazz a koponyád körül.:)

Az igazság valahol itt kezdődik , Google 2013.10.15. 15:10:25 .

A kommentek alapján egy re nyilvánvalóbb, hogy jó húzás volt ez e poszt. Ha a politikusok a művészek megnyilvánulásai alapján akarnak legitimitást, igazolást, akkor kurvára melléfoghatnak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.15. 17:20:00

@gyalog.galopp:

1) Ha szerinted a beszűkült (én)tudat a szubjektivitás, énközpontúság s effélék szinonimája, akkor nagyon komoly fogalmi zavarokkal küzdesz.

2) Ha poszt célja az volt, hogy mérgezzen, akkor valóban jó húzás volt. Nincs olyan gondolkodó vagy alkotó, akinek a műveivel, megnyilvánulásaival ne lehetne megtenni ugyanazt, amit itt Máraival megtesznek. Ez másra, mint dezilluizionizálásra nem jó, de arra nagyon: az ideátlan és ideáltalan ember a legkönnyebben manipulálható.

(Lehetne itt kombinálgatni, hogy Márai kinek és miért került útjába, de felesleges, hiszen módszeresen mindenkivel és mindennel ez történik manapság, aki értéket hoz(ott) létre vagy ami érték.)

picur3ka 2013.10.15. 17:21:26

"Márai világlátása egy beszűkült éntudatú emberé, ennél fogva az összefüggések felismerése nem az erőssége. Amikor el is talál valamit, az a vak tyúk is talál szemet alapján működik. A hasonló beszűkült tudatú embereknél, akik jellemzően mindenért a külvilágot okolják és minden, és mindenki ócska, silány , alkalmatlan, na azoknál sikere van.
Egy feladat orientált közegben ( pl. az angolszász) legjobb esetben udvariasan lapoznak, vagy hümmögnek, ha róla van szó."

Erdekes megjegyzes. Az angol-szasz elegge nacionalista kozeg ugyanis, sokan xenophobnak mondjak.

A francia talan meg inkabb, a svedek se semmik, etc.

Olyanokat talalnak maguk ki, ami teljesen valosag idegen.

Tolgynek igaza volt: maguk azt sem tudjak, mi az, hogy jobb oldal.

heki 2013.10.15. 17:22:03

Márai olyan, mint egy morgó vénember a szomszédból, átmész hozzá, borozol vele, nagyon sok bölcsesség van a szavaiban, de ha úgy élnél, ahogy ő gondolja, Te is beiratkoznál a lövészklubba , hogy fejbe lőhesd magad jól, akárcsak ő.

(Ettől függetlenül Márai naplójegyzetei az igaziak, regényei középszarok - szerintem.)

@Shenpen:
te élnél Platón mintaállamában? Hogy filozófusokról beszéljünk.
Kis János (akit tisztelek) meg tudta menteni az SZDSZ-t az erkölcsi nihilizmustól?
Lukács György, aki briliáns elme volt - kényszerítette összes tudását, hogy egy embertelen eszme szolgálatában éljen, - mond ma valamit?

Vö. Thomas Mann: Varázshegy. (Settembrini és Naphta.)

A (humán) értelmiség - mindegy, hogy író, vagy esszéista - bármilyen hatalomközeli állapotában kényszert érez, hogy a tudását-intelligenciáját-bölcsességét egy hatalom által megszabott keretek közé szorítsa, akár kényszerrel, akár önmaga megerőszakolásával, nem?
Ez szomorú dolog, de tény.

A reál értelmiség meg eleve gyanakodva nézi minden humán értelmiségi ködharapását - némi joggal.

Ez van, megoldást nem tudok, mert remélem humán értelmiségi vagyok és nem Soros György.

gyalog.galopp 2013.10.15. 18:28:39

@picur3ka: @bbjnick:

Ugyanmá, az egyik egy virtuális világban énközpontú, a másik pedig egy kőkemény materiális világban ennyi a különbség.
Mindkét szélsőség életképtelen, de minimum elégedetlen, boldogtalan.

A jobb és bal , mint politikai fogalom már avíttá válik, értelmezhetetlen, inkább a jobb és a bal agyfélteke működését kellene tanulmányozni.

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2013.10.15. 23:07:37

@Shenpen: "ezek a szerzők jólesően masszírozzák az ember egóját, lényegében azt mondva, hogy ha a világ úgy működne, ahol kellene, akkor pont az "ilyen" "k...a okos" embereknek tapsolna mindenki."

vö.:
Ihr hattet euch noch nicht gesucht: da fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen; darum ist es
so wenig mit allem Glauben. Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden;
und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.15. 23:10:09

@gyalog.galopp:

"...inkább a jobb és a bal agyfélteke működését kellene tanulmányozni." --- írod.

Ezt ajánlotta az orvosod? ;-)

Alfőmérnök 2013.10.15. 23:14:17

@bbjnick: mandiner.blog.hu/2013/10/12/strasbourg_felszamolja_a_kommentbunozest/fullcommentlist/1#c20808539

___________________________ (törölt) 2013.10.16. 10:07:31

@heki: szegény Platónt mindenki félreérti... az csak a gondolatkísérlet volt, és a végeredménye az volt, hogy ezt így nem lehet, és helyette az igazságosság azt jelenti a gyakorlati életben, hogy mindenki a maga dolgával törődik és mindenki megkapja, ami jár neki.

A hatalom vonzásáról igaza van, megjelent erről egy nagyon jó könyv: www.libri.hu/konyv/mark_lilla.a-zabolatlan-ertelem.html

A humánértelmiségiség, polfiló bizonyos része elkerülhetetlen, és ha jól csinálják, nem ködharapás. A következőre gondolok: teszem ezt vitákban mindenki használ olyan kifejezéseket, hogy ez vagy igazságtalan. De mit jelent ez a kifejezés? Ha csak annyit jelent, hogy nem teccik, akkor azt kéne mondani. De ha ennél többet is jelent, ha azt gondoljuk, hogy esetleg valami objektívebb, vagy történelmi, vagy akármilyen de valami értelme csak van, akkor kénytelenek vagyunk valamennyire humánértelmiségieskedni.

Azt akarom ezzel mondani, hogy kb. mindenki csinálja, amikor ilyen szavakat használ egy vitában, hogy pl. szabadság, igazságosság, rend, elnyomás, hagyomány, haladás, modern, premodern, posztmodern, csak éppen amatőr módon. Ezért kell egy-két profibb.

Tehát csak akkor tudnánk egyáltalán nem humánkodni ha ilyen szavakat abszolút nem használnánk és csak technikai alapon vagy csak vágyak alapján politizálnánk. Ha használunk ilyen szavakat, automatikusan filozófusok vagyunk max. igen rosszak.

Meggyőződésem szerint ha a magyar politikai vitákból teljesen eltűnne a polfiló, semmi más nem maradna, mint egyik oldalon az orbánfóbia és némi felszínesen nyugatos menősködés, másikon a zsidózás, magyarellenesézés. Ugyanez mondjuk Németországban: egyik oldalon vágyak, másikon költségvetési számok, semmi több...

Szóval nemigen tudom, hogyan lehetne elkerülni.

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2013.10.16. 10:43:43

@Shenpen: magyarul is leírom:

"Még nem kerestétek magatokat: megtaláltatok engem. Így tesz minden hívő, ezért ér olyan keveset minden hit. Ezért kérlek, veszítsetek el engem és találjátok meg magatokat, és csak akkor, ha mind megtagadtatok, fogok visszatérni hozzátok."

(a Zarathustrából)

nem vár tapsot, helyeslést, sőt.

Alfőmérnök 2013.10.16. 14:37:24

@Shenpen: "az csak a gondolatkísérlet volt, és a végeredménye az volt, hogy ezt így nem lehet, és helyette az igazságosság azt jelenti a gyakorlati életben, hogy mindenki a maga dolgával törődik és mindenki megkapja, ami jár neki"

Ez is erről szól?
hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rv%C3%A9nyek_(dial%C3%B3gus)

Dalla_Piccola 2013.10.16. 16:47:13

@Shenpen:

" Márai, Wass, Csoóri vagy Tormay Cécile ugyanúgy nem alkalmasak megmondóembernek, mint Stefan Zweig, Sartre, Zola vagy akár Goethe - a művész, azaz az író, az irodalmár nem erre való, ez szereptévesztés. Szobrászok ajkáról sem lessük az igét, akkor miért kell az irodalmárokat vagy a költőket ilyen váteszi szerepbe emelni?"

A filozófus, akár a szépíró közölni valója fogalmi, fogalmait a nyelvvel fejezi ki. Ez közelebb hozza őket egymáshoz, mint amilyen távol a költő a szobrásztól van. A szobrász éppen azért szobor, mert nincsenek szavai, fogalmai vagy nem elég jók a szavai, fogalmai arra, amit ki akar fejezni.

Te meg tudod mondani, hogy Platón szépíró vagy filozófus? Ki dönti el és főleg mi alapján, hogy Thomas Mann szépíró bölcselő vagy esszéista, aki esszéit regényekbe foglalja? Szerinted Babits, Németh László esszéisták vagy szépírók?

Alfőmérnök 2013.10.16. 19:30:29

@Shenpen: @Dalla_Piccola: Inkább 10 Németh László, mint 1 Kommentár-szerző.

Valóraváltógép 2013.10.16. 20:41:44

@Shenpen: Ahogy te azt elképzeled, a te fejedben benne. :)

heki 2013.10.16. 21:00:21

@Shenpen:
Basszus, Platónnak nemcsak gondolatkísérlete volt.
El is ment Szicíliába, azt befuccsolt, nem?

József Attila minden időkre érvényes mondata, figyelmeztetőleg minden gondolkodó (értelmiségi) főnek, örök mementóul, hogy
a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol.

Ez elkeseríthet minden értelmiségit, de
"belátása a nemtudásnak közelebbé tesz a tudáshoz..."
- mondá mondjuk valamely csan-buddhista szerzetes...

vagy akárki.
Hiszen most találtam ki ezt a mondatot.

Mindegy.

Valóraváltógép 2013.10.16. 21:02:53

@heki: József Attila nagy példakép volt, ja. Páran lassan követhetnék.

___________________________ (törölt) 2013.10.17. 09:47:33

@Dinamuki: nem arrók volt szó, hogy a szerző mit vár el, hanem hogy hogyan veszik az olvasók. Ez egy olyan dolog hogy pl. Ayn Rand szívből utálta a libertáriusokat, ettől még pont ők olvassák :)

___________________________ (törölt) 2013.10.17. 09:52:40

@Alfőmérnök: hát, akkor meg már sokkal inkább az az letolás, amit Babits Némethnek kiosztott:

mek.oszk.hu/05200/05258/html/04.htm#90

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2013.10.17. 12:45:38

@Shenpen: úgy értem, a korai, iskolás "rajongó szakaszban", amit írtál, az ember el se jut odáig, hogy valóban megértse, mit akar mondani. És pl az ő (Nietzsche) munkásságának értékes része egy olyan független, alapos, önálló, "méltó" gondolkodás ösztönzése, amit az értelmiségiekből hiányolsz.

___________________________ (törölt) 2013.10.17. 13:05:02

@Dinamuki: tény, hogy mintha több N. lenne. Elég sokoldalú fazon volt. A tipikus diákcucc a túl jón és rosszon, a vidám tudomány meg a morál genealógiája. Ez a fajta öndicsérő f*szverés hogy mi szabad szellemek, ordibálunk egymásnak a hegycsúcsokról így fenségese', meg az erkölcs az csak csordaösztön meg ilyen lapos marhaságok. Tökéletes kézikönyvek, hogy miért érezzük magunkat megsértve, ha anyuka rendet rakat a szobánkban.

A Zarathustra tényleg mélyebb, pedig az is abból a korszakából van...

Alfőmérnök 2013.10.17. 13:29:28

@Shenpen: "A magyar kultúra Szent István-i képződmény. Első királyunk szelleme indította útnak, s azóta ebben a szellemben haladt kilencszáz éven át, meg-megakasztva, de vonalából igazában sehol ki nem térve. Természetesen sokféle mélyforrás táplálta, sokféle íz gazdagította zamatait, balkáni és félszláv ízek is. De ez mégsem balkáni vagy félszláv, hanem nyugat-európai jellegű kultúra. A barackot vadmandulába oltják. Azért abból barack lesz, és barackot terem. A magyar kultúrának azonban még vadalanya sem volt balkáni, mert ez a vadalany a magyar őslélek volt, és az se nem szláv, se nem balkáni.(...)Mert a magyar kultúra eredetében és ősi alkatában nem paraszti, hanem nemesi kultúra. S azoknak, akik ezt a kultúrát eredeti jellegében, ősi magyarságában szeretnék visszacsinálni, ezt is talán tudniok kellene."

Ez egy fasz.

gyalog.galopp 2013.10.17. 13:36:39

@bbjnick:
he,he, szögén találtad a fejet.
Igen ezt tanácsolta, de ez az orvos nem a kezelő orvosom, hanem a barátom.

Ugye ,nem akarunk belemenni a politikai jobb és baloldal kialakulásának történetébe?
Itt mindenki a klasszicista szemlélettel akarja megközelíteni a kérdést, holott ez már Márai idejében sem volt igaz. Már Márai sem igazán tudta értelmezni a jobb és bal fogalmát, világosan látta, hogy az egyik 19, a másik egy híján 20 ezért, csapongott összevissza.

Az ember alapvetően szubjektív, érzelmi lény, vagyis a jobb agyfélteke stimulálásával lehet irányítani .
A jó politikus, amennyiben racionális, és a bal agyféltekére hallgat, akkor ezzel tisztában van, és a népet nem rációval tömi, hanem érzelmekkel. A művész egy felfokozott érzelmi érzékenységű ember, ebből adódóan a politika mindig is szereti őket a saját javára felhasználni, hiszen ő tud a legjobb hatásfokkal érzelmeket közvetíteni a nép felé.

Ahelyett , hogy kinevetsz, inkább gondolkozz korszerűen.:)

___________________________ (törölt) 2013.10.17. 13:50:56

@Alfőmérnök: melyik része a faszság? az utolsó? köztudott, hogy a pásztorkodó népek bizonyos értelemben nemesibb karakterűek a földművelőknél. ennek az az oka, hogy a pásztorkodás, pláne a lovas, nomád pásztorkodás viszonylag kevesebb munkával jár, és közben lehet nemesi, harcosi dolgokat csinálni, például vadászni vagy fegyvergyakorlatot folytatni. a rómaiaktól a németeken át az arabokig a hódítók és belőlül keletkezett felső kaszt a pásztornépek voltak. ez tehát stimmel.

vagy az a faszság, hogy túl későn kezdi Szent Istvánnál, és nem az őstörténetnél? azzal ott a probléma, hogy irodalmi, írásbeli kultúráról van szó. fogalma se sincsen senkinek, hogy az Etelközben ki milyen verseket költött. mert elég kevés rovásírásos cucc maradt fenn. szóval a magyar irodalom az első keresztény papokkal, írnokokkal indul, mint az Intelmek

úgyhogy szerintem stimmel

bömböcz 2013.10.17. 13:56:59

@gyalog.galopp:
Akkor most több klezmert és cigányzenét a flódni-ürgepöri választási partira!

___________________________ (törölt) 2013.10.17. 13:57:42

@gyalog.galopp: magának ez a kedvenc vesszőparipája, hogy elavult fogalmak. pedig dehogy.

Számomra az a jobboldali, aki elfogadja, hogy az ember úgy működik, hogy szeret versengeni, van benne becsvágy, szeret hierarchiákba rendeződni, nem tartja mindig és minden körülmények között rossz dolognak az emberek közötti dominanciát és egyetlőlenséget, hanem ezt válogatva teszi, ilyen és ilyen módon és feltételek között rossz, amolyan módon és feltételek között oké.

A baloldaliság szerintem a dominancia, a hierarchia feltétel nélküli, doktriner elutasítása, a feltétlel nélküli egyenlőségkultusz, és a becsvágy és a versengéssel szembeni gyanakvás.

(Ez természetesen az "igazi" baloldalra vonatkozik, nem a zsákmányt védő komcsikra, hanem mondjuk TGM-re meg ilyenekre.)

Meg van ugye a nemzeti - európai, kuruc-labanc tengely.

És akkor ebből össze lehet rakni négy oldalt.

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2013.10.17. 14:06:21

@Shenpen: hm, a Túl jón és rosszon se rossz: nem azért nem hazudok/nem csapok be másokat/nem megyek nyilvánosházba/nem zsidózok, mert valaki azt mondta, hogy erkölcstelen/helytelen, hanem mert viszolygok ezektől, mert tudom, hogy magamnak is ártok velük, magam is átverem.. kb. mindennel, amire erkölcsi "parancs" vonatkozik, ez a helyzet. Ezeket "kívülről"ráerőltetni valakire, elfogadni, mert valaki más azt mondta, tévedés. Sztem pl. ez van benne abban, amit az erkölcsről mond: ebben is, mint a gondolkodásban, legyünk önállóak és teljesen magunkra alapozottak, ami egyáltalán nem könnyű!

Alfőmérnök 2013.10.17. 14:11:24

@Shenpen: Az utolsó része kevésbé faszság, bár teljesen más értelemben "nemesi" a pásztorkodó kultúra, mint amilyen (István utáni) nemesi(es)ségről ábrándozik Babits.

A kultúra meg soha nem csak írásbeli, és a nem írásbeli része kihat az írásbelire is.

gyalog.galopp 2013.10.17. 15:13:53

@bömböcz:
pntosan, de ha megkérdezel egy reklám szakembert , elmondja neked, hogy még a tampon reklámok is egy 5 éves gyerek mentális szintjére vannak belőve, ez igaz a fűnyíróra, vagy a bömösre is.

gyalog.galopp 2013.10.17. 15:23:18

@Shenpen:
Hát ,ez igen felületes felosztás. Mit kezdünk az olyan fogalmakkal, hogy jobboldali liberális, meg baloldali liberális, jobboldali konzervatív, meg bolsevik?

___________________________ (törölt) 2013.10.17. 15:52:58

@gyalog.galopp: szívem szerint elfelejteném azt a szót, hogy liberális, mert annyi különféle dolgot jelent, hogy nem igazán tudjuk használni. Teszem azt a reformkor önkormányzatokat, kiterjesztett választójogot, jobbágyfelszabadító liberalizmusát inkább nevezném nemzeti/kuruc és mérsékelten baloldali irányzatnak. A szadeszesség labancságnak / internacionalizmusnak, főképpen, enyhe baloldali beütéssel.

Számomra jobboldali és konzervatív nagyon hasonló dolgokat jelentenek, talán annyi eltéréssel, hogy a konzervatív fogalmkör miközben alapból jobboldali, valamennyire a kuruc-labanc tengelyt is beszűkíti: mindig része a partikularizmus és azzal a nemzeti gondolkodásmód, ugyanakkor soha nem felejti el a tágabb zsidó-keresztény-görög-római kultúrkört, így az európai dimenziót sem.

Míg aki jobboldali de nem konzerv, az a kuruc-labanc tengelyen tágabban mozoghat, az lehet vagy ennél sokkal kurucosabb, amolyen mi-egymagunk, európától teljesen elzárkózó is, vagy lehet afféle nemzetközi reakciós, aki szerint Metternich oké volt. Tehát ott tágabb a mozgástér. Köbö.

bömböcz 2013.10.17. 16:22:30

Márai "Füves könyv" szösszenet gyűjteménye a legjobb nihillista zsidó kézikönyv!

gyalog.galopp 2013.10.17. 16:40:39

@Shenpen:
:))
Ha szíved szerint elfelejtenéd a liberális kifejezést, akkor már jó úton haladsz ....

tempefoi · http://tempefoi.blog.hu/ 2013.10.19. 12:15:14

gondolkodtam, személyesen válaszoljak-e arra, aki legyávázta az emigrációba kényszerített írófejedelmet. de lám, a sors bölcsebb. aláhúzza ez a buta beírás-ellenőrző rendszer azt a szót, hogy legyávázta. számára a nyelv olyan szintje, amit már nem ismer, proliferációt jelent (jaj bocs, ennyire nem akartam azonnal prolizni :-)), tehát szorgoskodva hibát jelez.
no, így tesz az is, aki nem olvasta, vagy nem érti például a Naplót, illetve a "kimaradt", később közölt részt, de azért gyávázik. nem üti meg a szintet, de beleszól. szegény.
nem is az ő reménytelen épülésére, csak úgy általában (is): egy véres, több ezreket kivégző zsarnoki terror (féműveltek figyelmébe: a tömeges elhurcolások, az ártatlan lakosság vegzálása a bolsi horda által 1944 szeptemberéről, Kézdivásárhely elestétől egyfolytában napirenden voltak a magyarlakta településeken,az ország újracsonkolása után a szovjet martalócok még 1945 májusában is számos embert hurcolnak el szörnyű táboraikba, 45 után is rendszeresek a letartóztatások, ezek egyre nagyobb számban történnek meg, parlamenti képviselőt hurcolnak például Moszkvába erőszakkal) elől nem menekül, aki felelős értelmiségiként meghoz egy döntést.
Márai, akinek minden lehetősége megvolt a távozásra, halált megvető bátorsággal élte végig a háborút

(pesti lakásába - mielőtt több ezer kötetes könyvtárával együtt szétbombázták volna - az ablakon ismeretlenek belőttek. Ez történt Szabó Dezsővel is, egyébként)

szóval Márai az őt elhurcolni beállító szovjet pribéknek megmondta, hogy ő nem megy dolgozni, mert ő író. Malaca volt, a ruszki nem lőtte agyon. De, ismétlem, ez szerencse volt, semmi más. Hogy íra Zrínyi? Sors bona, nihil aliud! Hát Zrínyihez lehetne őt is hasonlítani, felelős gondolkodóként ő is – többek között - röpiratot szerzett, de ez magas annak, aki legyávázta, gondolom ilyet sem olvasott Máraitól. meg nem is értené

Amikor a számos felszabadító (USA hadigépezet, német nemzeti SZOCIALISATA hídrobbantó szakszervezet, szovjet SZOCIALISTA katyúsazápor ) dicsőséges munkájának nyomait látta, nevezetesen hogy több ezer könyvtára és lakása füstölgő romhalmaz lett – a polgári célpontokat szadista kéjjel és következetességgel éjjel-nappal bombázó amerikai Liberatorok nyomán, gondolom -

Aztán, évekkel később, amikor őt gyakorlatilag (szellemileg) kivégezte és tönkreette a hatalomba szivárgó a bolsevik csürhe, döntést hozott.

Erről - az olvasatlanok most forduljanak el, sajátos párbeszédeikben ugyanis nem igazán idéznek senkit, hiszen felkészületlenek,és csak hörgni tudnak: "fasiszta, zsidó!" - Mrozektől ajánlanám az Emigránsokat a bővebb tájékozódás céljából.

No, a döntésről. Először is? Kiment, majd visszatért Magyarországra 1947-ben,ezt a hatalom pribékei leplezetlen döbbenettel fogadták. A kiadóját tönretették, ellene támadások indultak meg, műveit nem közölték. (Máig tart valahol ez a szellemi sivatag, ahol király lehet a foximaxit végzett, vad liberális Nádas,például….)

HamvasBéla sorsa várt rá: elmehetett volna segédmunkásnak Tiszapalkonyára, de lehet hogy ez a csürhe kivégzi.

Aki a behódolás – mondjuk , oké, hogy bölcs taktizálás – útját választotta, abból valahol tényleg hülyét csináltak, például – nagyon jól írta – műparasztot, mint a szerencsétlen Veresből.

Neki ehhez nem volt gyomra. Aki olvasta az Utóhangot a magyarirodalom egyik legjobb magyar (család? szerelmi? ) regényfolyamához, a Judithoz, (no az valóban zseniális – és MAGYAR!, nem Nádas félművelt ömlengései vagy Esterházy magyarellenes fröcsögéssel besarazott, változó színvonalú virtuózkodása és pofátlan ollózásgyűjteményei, korának családjairól és polgárságáról illetve szegényparasztjairól, prolijairól szól, nem arról, hogy milyen „okos” mert ő idejében behódolt, volt gyerekszobája és engedték tanulni) – szóval aki olvasta, ebből az írásából is tudja, miért kellett innen elmennie.

Azért,mert undorodott.

Nem mindenkinek volt gyomra ezt végigcsinálni. Én pl a KÁdár-rendszerben itthon maradtam, de nemzedékem számos nagyja örökre elment, eltűnt, emigrált. Soha nem fogom gyávának nevezni őket. Ami itt ment 1989 –ig, ahhoz gyomor kellett, jó vastag.

tempefoi · http://tempefoi.blog.hu/ 2013.10.19. 12:18:38

akarám írni: Zrínyi ÍRTA, ill több ezer KÖTETES könyvtára

tempefoi · http://tempefoi.blog.hu/ 2013.10.19. 12:27:39

ja és az egyetlen író aki halála után is ellenállt a szovjet csürhének: nem engedte, hogy könyveit itthon kiadják, amíg szovjet katona röfög az ország területén.

a legviccesebb,ahogy az ávósok, bm-esek újgazdag unokái ma sápítozó hanglejtésükkel keresgélik könyveit és kiteszik a polcukra,ezek...

a rendszert,amiben élt, szidta. hát író volt, vagy mi. abban a korban is voltak visszataszító jelenségek, de persze ő is ill mindenki tudta, hogy az seggben sem volt egy igazi diktatúrához. a pöffeszkedést, kivagyiságot viszont utálta

tempefoi · http://tempefoi.blog.hu/ 2013.10.19. 12:30:39

szóval tényleg, oszt abbahagyom mert más dógom is van,ki ír ma olyan, bárki által olvashatóés érthető, világszínvonalú regényt, ami hús-vér emberekkel foglalkozik, gazdagokkal és szegényekkel, és van benne szerelem, árulás, válás? szívesn elolvasnám

Alfőmérnök 2013.10.19. 13:00:21

@tempefoi: Felesleges volt telefosnod ennyi magyarázkodással a topicot. Te magad írtad le a lényeget:
"HamvasBéla sorsa várt rá: elmehetett volna segédmunkásnak Tiszapalkonyára"
És írogathatta volna ott a középszar regényeit (amik, mondjuk a Karneválhoz képest, maximum jól megírt lektűrök).

toportyánzsóti 2013.10.19. 18:50:48

Köszönjük Emese.Odébb van az még amikor Márai témában meg lehet szólalnod,nem a te szinted.

tevevanegypupu 2013.10.19. 19:06:02

@bömböcz:

Nem is gondolna az ember, hogy milyen sokan irtak Fuveskonyvet, tele van veluk a konyvesbolt, hirtelen elokerultek? De akkor mar Ronay Gyorgy Elet-mozaikja sokkal jobb. Nem tanacsol csak irdogal..:)

S=klogW 2013.10.20. 10:36:52

@tevevanegypupu:
főleg a bolsevista témájú idézetek körül az az érzése támadhat az embernek, hogy Márrai is csak egy okoskodó hülye

Alfőmérnök 2013.10.20. 11:21:57

@toportyánzsóti: Írja ezt maga, akinek mindenről, amiről minimális ismerettel sem rendelkezik, megvan a véleménye.

toportyánzsóti 2013.10.20. 11:34:22

@Alfőmérnök: Nem a maga szintje,csússzon tovább a taknyán.

tevevanegypupu 2013.10.20. 12:32:22

@S=klogW:

Kis ellentmondasban volt sajat magaval kapcsolatban..nehezen egyeztette ossze zsidosagat, a kommunizmust, a nacikat..a zsidoellenesseget, a tenyeket a zsidoellenesseg igazolasara, a nagypolgarsagot meg a szedito sikereit a Horthy korszakban..Persze hogy meghasonlott onmagaval es talan valoban okoskodo hulyeve valtozott.

Alfőmérnök 2013.10.20. 13:54:43

@toportyánzsóti: Bizonyos szempontból valóban nem az én szintem, sőt, megkockáztatom, hogy itt egyikünké se.
Egy kivételesen intelligens és jó tollú író.
Csak számomra érdektelen.
Kosztolányi, Krúdy jobban írt nála, Hamvas meg nagyobb gondolkodó volt. Én inkább őket választom, ha már.

BTW. azt meg ugye senki nem gondolja komolyan, hogy a naplóit saját magának írta?

picur3ka 2013.10.23. 04:51:10

@gyalog.galopp:

Azon kellene elgondolkodni, miert nem letezik a jobb es bal felosztas. Elt a kommunizmusban, esetleg?

Mert a partok felszalamizasanak es a latszat valasztasoknak, etc. ismerete, segithet.

gyalog.galopp 2013.10.23. 13:07:07

@picur3ka:
Ezen semmi értelme elgondolkodni, de semmi kedvem ezt elmagyarázni.
A hülyeségnek is van határa, úgy, mint egy adott termék szavatossági idejének.

Nézzen rá a naptárra, közben hallgasson híreket, mindegy milyet, minden nyelven, talán meg fog világosodni.

ikabi 2017.05.03. 02:37:15

Márai igazi utópista volt, egy antikapitalista szocialista, egy globalista. Nem véletlenül szerette annyira az a progresszív "főliberális" Vinnyhiffhoff
süti beállítások módosítása