A kommunistázásról
2013. szeptember 30. írta: aristo

A kommunistázásról

komcsi.jpg

„A kommunisták elleni harcba bele lehet halni, de belefáradni nem szabad.” (Mindszenty József)

Történt, hogy a boldog emlékezetű '20-as években Malenkov elvtársat elküldték egy vidéki városba, hogy „tegyen rendet”. Forradalmi hevülettől áthatva az egész helyi közigazgatást és pártszervezetet kivégeztette, így nem volt aki az „ítéleteket” jegyzőkönyvbe foglalja. Megrótták ezért és ő önkritikát is gyakorolt, szó szerint azt mondta: „elkapott a hév”. A védekezését elfogadták, de megrótták és figyelmeztették, hogy legközelebb legalább egy jegyzőkönyvvezetőt hagyjon.

Tanulságos dolog ez manapság, amikor divat lett a magyar politikai közélet legkülönbözőbb területein, de különösen a blogokon a Fidesz-szimpátiával gyanúsítható népséget kommunistázni. Ez a jelző – mint annyi más – evolúción ment keresztül, és hogy pontosan megértsük, mit is jelent, át kell tekinteni az eredetét.

Elnevezése a latin communis (közösen végzett munka) szóból ered és szinte semmi köze sincs ahhoz, amit manapság kommunizmusnak nevezünk. Története nagyon régi időkre nyúlik vissza, és a valóság helyett általában utópista művekben létezett. Ma is létezik kommunitárius irányzat a társadalomfilozófiában, ez az irányzat az egyénnel és az egyénen alapuló individualizmussal szemben a közösséget tekinti a társadalom alapjának. Olyan gondolkodók tartoznak ehhez az irányzathoz, mint Charles Taylor vagy Alasdair MacIntyre. Ennek azonban vajmi kevés köze van a manapság kommunizmusnak nevezett jelenséghez. A „Kommunista kiáltvány” volt az újkori, osztályharcos értelemben vett kommunizmus névadója. Az ebben, valamint Marx és Engels későbbi műveiben megjelenő kommunista nem más, mint a fegyelmezett és felfegyverzett munkás-katona, aki – az osztályharc logikája szerint – kíméletlen erőszakkal teljesíti be a történelem végcélját: az osztályok nélküli társadalmat. E tekintetben kétségtelenül igaza van Löwith-nek, amikor a marxi tanítást üdvtörténetnek nevezi, ahol a történelmet a tökéletes társadalom eszkatonja zárja le.

A kommunista azonban végül is – a gyakorlatnak a teória fölött aratott szükségszerű győzelme révén – nem a hagymázos marxi teológia aszketikus munkás-katonája lett, hanem a lenini praxis hatalomvágyó, kegyetlen rablógyilkosa. A fanatikus munkás-katonák – mint Osztrovszkij Az acélt megedzik című művének hőse – elhullottak a polgárháborúban, és amelyik ezt elmulasztotta, az esetleg kivégezték. A kommunista pedig egy utópia fanatikusából egyszerűen felkapaszkodott, aljas gazember lett. Magyarországon mindezt tetézte a hazaárulás pikáns illata is, tekintettel arra, hogy az ország óriási többsége az orosz szuronyok nélkül nem volt hajlandó elfogadni a fent jellemzett kommunisták uralmát. Nálunk – amint a többi későbbi szocialista országban is – alig voltak néhányan, akiket a szó lenini érelmében kommunistának lehetett nevezni, még az oroszokkal hazatérőkkel együtt sem voltak néhány tucatnál többen. Erre válaszul toborzást indítottak a nyilaspárt aktivistái között, felvették az ún. kisnyilasokat; hiába, kis ország vagyunk, csak egy csőcselék van. Másrészt megkezdődött – a Spanyolországban bejáratott módszer felhasználásával – a kommunista hatalom kiépítése és ennek keretében megindult a mezítlábas, szurtos és tudatlan parasztgyerekek áradata a janicsárképzőkbe, ahol a párt szándékai szerint az új, lojális értelmiséget teremtették belőlük. Ezzel egy időben egy másik irányú áradat is megindult, Recskre, Kistarcsára, a Hortobágyra és – az óvatosabbaknak és előrelátóbbaknak – az emigrációba. Ez volt annak az útnak a kezdete, amit a Konrád-Szelényi szerzőpáros marxizáló terminológiájával az „osztályuralomba” vezetett.

Új, hithű értelmiségre nagy szükség volt ugyanis, mert a kommunizmus eredetét tekintve értelmiségi műfaj – alapvetően ez különbözteti meg a nácizmustól, ami viszont kifejezetten antiintellektuális vonásokkal rendelkezett. A soraik gyarapítására szövetséget ígértek mindenkinknek, aki hitt valamiféle utópista népboldogításban; közönségesen szólva eléggé ostoba volt ahhoz, hogy ilyenekben higgyen. Így kerültek a hatalom reményének bűvöletébe például a népi írók, mint Erdei, Ortutay vagy Illyés. A népi írókat tulajdonképpen próbára tették: aki közülük azután szorgalmasan részt vett a feljelentésekben és más módon is kellően aljasnak bizonyult, azt meg is tartották.

*

A hetvenes évekre kiteljesedett a projekt sikere. Az MSZMP tagjainak közel fele már értelmiségi volt – ami esetükben nem jelentett holmi szellemi kiválóságot, pusztán azt, hogy munkájukat papírral, tollal végezték –; és a foglalkozási arányok értékelésénél azt is tudnunk kell, hogy gyakori volt a státus letagadása, például Kádár is „munkás” megjelöléssel szerepelt a választási listákon. Az újdonsült, elsőgenerációs értelmiség azonban különösre sikeredett. Részben az alapanyag, részben a képzés hiányosságai miatt, melyek alapvetően az oktatás szélsőséges ideológia-vezéreltségéből fakadtak, furcsa hibridet sikerült előállítani. A legjellemzőbb tulajdonsága talán a kétszínűség és a cinizmus volt. Egészen egyszerűen nem hittek azokban az eszmékben, amelyek nevében nevelték őket; ugyanakkor tudták, hogy tartani kell a szájukat, mi több, bizonyos alkalmakkor azt kell hazudni, hogy mélyen hisznek benne. Ez a kétszínűség természetükké is vált, szinte átmenet nélkül voltak képesek váltogatni a kiégett, hitetlen cinizmus és a lelkes proletár szerepei között. Az ezen skizoid létből fakadó feszültséget pedig alkohollal kezelték, ami egyben a haladó szovjet példa átvételét is jelentette, azok is ittak, mint a veszett fene. Mivel Sztálin halálával a tömeggyilkosságok romantikus kora lejárt, az egész rendszer szellemét átjárta valami mindent átható mittelmäßigkeit, valami aljas, ám egyben unalmas középszerűség és elmeszesedett gerontokrácia.

Kommunistának nevezni ezeket az embereket – a szó bármelyik, marxi, vagy akár lenini értelmében – már nem volt indokolt, ám, jobb híján, mégis rajtuk ragadt ez az elnevezés. Minden rossz tulajdonságuk mellett azonban igen hatékony érdekérvényesítő hálózatot sikerült létrehozniuk, amely tág határok között szinte mindent el tudott intézni, az ittas gázolástól kezdve a vadásztársasági tagságon keresztül a telefonkiutalásig. „Hálózatosodás” indult meg, amennyiben szép szakkifejezéssel akarjuk illetni az intézményesedett korrupciót és nepotizmust. Az egyik legfontosabb dolog volt a hálózat túlélése szempontjából a protekció, amely lehetővé tette, hogy utódaik bekerüljenek a felsőoktatásba és maguk is hasonló értelmiségivé váljanak. A vizsgákon, felvételiken mindennapos volt, hogy „odaszóltak” telefonon, vagy másképpen valaki érdekében. Így indult egy szépreményű ifjú karrierje: mindjárt az elején csalással; most meg csodálkozunk a nokiás dobozokon. A rendszer rothadása csak felerősítette mindezt. A kommunista afféle posztmodern politikai fogalom lett, szimulákrum, jelölt nélküli jelölő, zászló és hadijelvény. A későbbiekben, ha „kommunistát” mondunk, kéretik eszerint érteni.

Hazai viszonyok között eredetileg a „kommunista” a politikai baloldalon kizárólagos szerepet játszó MSZP tagjainak eposzi jelzője volt. Alapját a kétségtelen történeti, szervezeti és személyi kontinuitás adta, az MKP, az MSZMP és az MSZP között. Nehéz lett volna ezt letagadni egy olyan pártnak, amelyet Horn Gyula vezetett és olyan tagjai voltak, mint Nyers Rezső vagy Lendvai Ildikó, az ígéretes új nemzedéket pedig a KISZ KB olyan jeles ifjai képviselték, mint Gyurcsány Ferenc. Az ő múltjuk ütőkártya volt a jobboldal kezében, hiszen nagyszerű és tanulságos történeteket, kijelentéseket lehetett kiásni a csermaneki rendszer szemétdombjáról, tetteikről és szavaikról.

*

Amint beköszöntött a demokrácia, hőseink némileg szétrebbentek és jelenlétükkel emelni kezdték a politikai jobb- és baloldal fényét egyaránt. Ez könnyen ment, hiszen meggyőződés nem gátolta a politikai helyezkedést. A kezdetekben a magukat jobboldalinak pozicionáló pártok tiltották a volt MSZMP-tagok felvételét, ám többnyire túl erős volt a nyomás. Alapvetően fogalmi keveredés állt elő, a kommunisták birtokolták azt, amit „szakértelemnek” neveztek. Ez a szakértelem pedig nem volt más, mint az általuk létesített állami bürokrácia irányításának ismerete, mellyel kétségtelenül rendelkeztek hőseink, ám enyhén szólva is kétséges, hogy mennyiben volt/van szükséges erre a bürokráciára.

A totalitárius társadalmak mindig bürokratikusak. Az volt a kommunizmus és az volt a nácizmus is. A kezdeti vidám, spontán, dzsembori jellegű agyonverések és tömegkivégzések hamar véget értek; és maradt a rideg, embertelen bürokratikus gépezet, amely automatikusan, ügyiratok segítségével darálta azokat, akiket a kezébe kaparintott. Miután elmaradt a „rendszerváltás”, a bürokrácia – melynek túlélőképessége amúgy is legendás – itt maradt a nyakunkon. Kommunistáink ennek működtetéséhez értettek, különös tekintettel arra, hogy ők maguk voltak jórészt ez a bürokrácia is. (Ennek szellemében értendő egyébként a hírhedett csurkai kijelentés a szakértelemről, mint „bolsevista trükkről.)

Miután a magyar közszellem kizárólag dichotóm fogalmakban képes gondolkodni, a pontos meghatározás szempontjából érdemes megnézni, hogy azok akik magukat a másik pólusként határozzák meg, kik állnak szemben a „továbbélő kádárizmussal”? Elsősorban a honi liberalizmus képviselői, azé a blog-liberalizmusé, amelyet például olyas nagyságok képviselnek, mint a szabadversenyes kapitalizmus és Ayn Rand búsképű lovagja, Tallián Miklós. Olyan juppi hülyegyerekek, akik azt hiszik, hogy örökifjak és sérthetetlenek, és akik végtelen hübrisszel elhiszik, hogy nekik sohasem lesz szükségük senki segítségére, ezért aztán ők sem segítenének senkin. Ők a hayeki, friedmani kapitalizmus üdvtanának hívei – mert üdvtan az is: nem attól üdvtan valami, mert azt hiszi valamiről, hogy az tökéletes; hanem azért, mert azt hiszi, hogy nincs jobb.

Mivel a rendszerváltozás elégedetlen vesztesei és azok gyerekei adják a választói többséget – egészen egyszerűen azért, mert egzisztenciális értelemben sokkal több vesztese van a rendszerváltozásnak mint győztese –, őket kell megnyerni, hogy valaki kormányozhasson. Közhelyszerűen: a népet nem lehet leváltani. Együtt kell élni, mi több, a politikai versenyben ki kell használni azt, amit a „velünk élő kádárizmusnak” szoktak nevezni. Nem más ez a „velünk élő kádárizmus” egyébként, mint alkalmazkodás a kommunisták által létrehozott rendszerhez, ami kétségtelenül megalkuvás, ám a túléléshez elengedhetetlen. A szervült bürokrácia forradalmi megváltoztatásának esélye elúszott, mert a „forradalomban” a kommunisták túl nagy szerepet játszottak, demokratikus viszonyok között viszont nincs esélye a radikális változásoknak. A kommunisták válogatott eszközökkel létrehozták az ő népüket, az ő népük pedig némileg a saját képére formálta őket. Ez van. Kéretik ezt figyelembe venni, amikor kommunistázzuk egymást.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr335535953

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Vörös terror, szóval kik is azok a "komcsik"...?! 2013.10.01. 12:03:11

Újra, és újra dühödten magyarázni kezdik a vitapartnerek, hogy nincsenek is komcsik (bolsik, ésatöbbi). Ezek már nem azok...sőt, az utóbbi egy-két évben megjelent, hogy valójában a FIDESZ a komcsi párt. Persze rögvest hitviták kezdődnek, élénken dübörö...

Trackback: Meyer Dietmar: Generációs váltás 2013.09.30. 17:30:37

Magyarország helyzete mennyivel változott a külföldhöz képest? politikusok, korrupció, generáció. Bízik-e a generáció változásában? Amiért Csányi és Lázár összekapott Egy csődközeli helyzetbe került élelmiszeripari cég, a gyulai és csabai kolbás...

Trackback: A kommunistázásról 2013.09.30. 15:52:02

Amint beköszöntött a demokrácia, hőseink némileg szétrebbentek és jelenlétükkel emelni kezdték a politikai jobb- és baloldal fényét egyaránt.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

marko11 2013.10.02. 15:05:32

A tisztánlátás visszafelé azért nem megy, mert nálunk a rendszerváltó project azzal kezdődött, hogy Magyarország (a szovjet blokkban) irigyelt és kivételes pozícióját lehazudták Ceaușescu Romániája szintjére. (És hivatalosan, nyilvánosan még ma sem mer senki emlékezni egykori kivételezett helyzetünkre.)

A teljesen értelmetlen komcsizás is ennek a része. Persze mostanra a komcsi egy egyszerű, ideológia mentes szitokszó lett. (Mint ahogy a 70-es, 80-as évek magyar "kommunistáit" sem nagyon zavarta az ideológia. Könnyen is ment nekik az átállás "komcsiból" "demokratába".)

Bell & Sebastian 2013.10.02. 15:14:24

@marko11: Megbeszéltük, hogy a kommerek a melósok élcsapata, ha nem elég, jön még hozzájuk pár bocskoros paraszt. Ezek aztán felforgatják a világot.

Mit nem ért ezen? Jaa, hogy véletlenül mindenki -származású, ha se nem munkás, se nem paraszt?

Kérem szépen, az élcsapatnak is szüksége van vezetőkre! Bármilyen élcsapat is legyen, a vezetők ugyanazok! Az újmagyarban már csak ezek a kommerek, sok gond nincs velük, megjegyez tíz nevet, azokkal ellesz élete végéig.

gyalog.galopp 2013.10.02. 15:48:51

@marko11:

Az így nem igaz, ez vakvágány, nem lehazudták , hanem áthazudták magukat örökös ellenállóknak.
Márpedig, ha ellenállók voltak, akkor áldozatoknak is kellett lenni, eelkezdték "gyártani" az áldozatokat. Aki egyszer belerúgott a rendőr kutyájába egy diszkó ellenőrzés alkalmából, már jó volt, hirtelen sokaknak eszébe jutott, hogy tulajdonképpen ő is a szocializmust csendben aláásó ellenállókhoz tartozott, és nyílt a sárgarózsa dögivel.
Csak az eccerű nép az egész rendszerváltásosdiból nem sokat értett, túl későn jött rá, hogy piszkosul átverték.
Talán most kezdi felfogni, hogy kik is az igazi kommunisták.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.02. 16:06:20

@Bell & Sebastian: Persze, másrészt ezek dialektikában utaznak. Nem mindig (csak) azok vannak velük, akik látszatra velük vannak. E bejegyzésnél talán érdekes a szjnjáték rendszerváltás kérdése. Az új Wajda-féle Szent Wałęsa filmet kritizálta a W. titkosszolgálati múltját könyvben feltáró két történész egyike, hogy mese habbal. A könyv a Nemzeti Emlékezet Intézete hivatalos kiadványa volt pár éve, az intézetnél őrzöttt eredeti dokumentumok alapján. A főkomcsik, vagy a komcsi rezsimek tartói megszervezték a saját rezsimjeik megdöntését. Átrendezték a díszletet a színpadon.

Bell & Sebastian 2013.10.02. 16:48:32

@gyalog.galopp: Spétreakció

Azt hogyan magyarázza, hogy (a vezetőket félretéve egy időre) mostanra az izmos polgárságnak és kiművelt mezőgazdáknak (mint valami evolvált értelmiségnek, természetesen a hagyományos értelmiség mellé felzárkózva) kellene élcsapatként húznia a szekeret és még sincs így?

Először is, miféle szekeret?
(A kádárizmus a nemzeti-szocialimusba hajló internacionalizmus volt, megtűrte a nackó felhangokat, húzták is a szekeret.)

Polgárok, kulákok, szemüvegesek?
(Ez az, ami nem jött be! A kifosztási ráta emelésével nem tudtak megerősödni. Ide tódul(na) most be a csúcsról lehajigált fölösleg, mert elvtárs, jaj a lebukottaknak!)

Most jön a politikai elit.
(Egytől-egyig levitézlett régi és régi-új kommer.)

A forma és tartalom egysége.
(Hát az meg mi fán terem, ha az új huzatba a régi, öreg és büdös libatollat tömködik vissza?)

Mi hát a gond?
(Hogy felülről vezérelt -a mai napig- a folyamat. Ránézésre hattyú, de kacsaként hápog és mindig libasült lesz belőle.)

Mit és hogyan kellett volna tenni?
(Kiállítani az élcsapat élét és korlátoznii az élcsapatot a tisztségviselésben, életük végéig. Numerus Clausus II. Ettől még kiváló végrehajtók lehettek volna. Hogy a vadliberálisokat hogyan lehetett volna diszkvalifikálni, amikor kis híján megnyerték az első választást, olyan szépen szólt a muzsikájuk? Propagandával. És itt bukott meg az egész rendszerváltás -bohózat. Az ötödik hadoszlopon, a "nemzetközi" kommunistákon.)

Nehéz volt-e átvedleni kommancsból liberálisba?
(Áá dehogy, csak szabadjára kellett engedniük a freudi-darwini ösztöneiket és beígérniük ugyanezt a többieknek.)

És ezt megették?
(Mi az hogy! Habzsolta a nép. Csak úgy vitték a Gorenjét felgumipókozva a Trabira, mint Lehel vitéz Augsburg templomi aranyát.)

Mi a baj a kádárizmussal?
(Semmi más, mint ez, öl, butít és nyomorba dönt, amúgy: lehetett élni, tanulni és gyomorba dönteni.)

Spétreakció!

Bell & Sebastian 2013.10.02. 16:57:08

@ArmaGedeon: És mondja csak Sajókám, ha már a kurvák maradtak, legalább új bútor miért nincs? Sóher egy perszóna ez a Mádám is.

Vagy csak nem a régi?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.02. 17:04:50

@ArmaGedeon:

Hogy a Wajda-féle Szent Wałęsa film miről szól, mivel még nem láttam, nem tudom. De épp tegnap néztem újra Wajda 1981-es A vasemberét és annak épp az a vége, hogy lelövethetitek ti magatokat, állítgathattok kereszteket, nyújtogathattok mécseseket, a hatalom így is, úgy is, a miénk (volt/van/marad)...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.10.02. 18:13:55

@Bell & Sebastian:

Abban nagyon nagyot téved, hogy a nép megette a rendszerváltást (nézze meg az 1994-es választási eredményeket!). Ahogy a kádárizmust sem ette meg, csak "ette", mert ette, nem ette, nem kapott mást. S a 2010-es választási eredmények is azt bizonyítják, hogy a nép máig azt keresi, hogyan bújhatna ki abból a bőrből, amit 1990-ben ránkhúztak. A fidex 2/3-a annak köszönhető, hogy ha nem is ígérte (mert, természetesen, semmit nem ígértek), de azt sejttette, hogy a rendszerváltás rendszerének megváltoztatására törekszik. Ehelyett csúcsra járatja! Ha a fidex megnyeri a 2014-es választásokat (ami több, mint valószínű) és azt folytatja, amit eddig csinált, nem próbálja a társadalmat szétrobbanásig feszítő ellentmondásokat legalább részben oldani, itt nagyon cudar világ lesz. A zemberek olyan szinten el fognak idegenedni az elittől, hogy életveszélyes kalandokra is hajlandóaknak fognak mutatkozni!

gyalog.galopp 2013.10.02. 18:49:44

@Bell & Sebastian:
Abban marko 11-nek teljesen igaza van, hogy a Kádár rendszert teljes egészében kidobni, lefikázni hazugság és nagyon káros.
Az a " Kádár rendszer" nem azonos Kádárral és a kommunizmussal, hanem azonos Magyarországgal. Azonos egy törekvő , tisztességes, tehetséges néppel, aki megalkotta a láger legvidámabb barakkját. Azt ne felejtsük el, egyetlen magyarnak sem volt abba beleszólása, hogy nálunk szovjet rendszer legyen, teljesen mindegy, kik, hányan éljenezték, vagy ellenezték, egyik se volt döntési helyzetben.

A kádár rendszer teljes tagadása segítette, és segiti mind a mai napig a komcsik liberalizálódását. Nézzünk pl. a vérbolsi Heller Ágnest, most ő a demokrácia főfelügyelője, már megint, még mindig.vagyis a hatalom átmentésüket.
A kommunistázásnak azok az alapvetően tisztességes emberek estek áldozatul, akik nem tudtak egyik napról a másikra álarcot cserélni. A átmentett hatalom ráadásul a kommunistázással egymásnak ugrasztotta az embereket, (aztán nepjainkra ez kiegészült nácizással is) az emberek elkezdtek egymás múltjában kotorászni, amíg a komcsikat keresgélték ,teljesen kifosztották őket, vagyis az egész országot.

A téeszek szétverésével, zölbárózással egy fejlett mezőgazdasági kultúra, gyakorlatilag egy komplex mezőgazdasági, élelmiszer ipari ágazat tűnt el, szakemberekkel együtt.
Most primitív takarmány és alapanyag termelés folyik, az un. gazdák valójában betanított munkásként működnek.

A kádári posványban nem volt egyértelmű, hogy ki, kicsoda , ki a szarember, ki a tisztességes, ki tehetséges, ki tehetségtelen, a párbélyeg összemosott mindent.
A lényeg nem kommunistákat kell már keresgélni, hanem a szarházikat elzavarni a halál faszára.

Bell & Sebastian 2013.10.02. 18:59:46

@bbjnick: Hájde máló dúsó, csak nincs magának se igaza. A zemberek protestáltak, visszajött a Kicsi, belekóstoltak nagyon a Focistába, majd csak visszahozták a régit, a nem beváltat, azt megpuccsolta Lószúnyog, majd casting, Sólet von Gondonblő. Nem ígértek?

Hogy a viharba ne ígértek volna fűt-fát? Munkahelyet, közbiztonságot, söralátétet (sört nem), sittes Gyurcsányt, csengető villamost, tiszta fővárost, Hávájt a Hortobágyra. Erős kezdés után időhúzás, tisztára olyan, mint a magyar foci.

Ha még emlékszik, a legelső gyanús jel a Felsőház kihúzása volt a listáról, nekem legalábbis ott kezdett csengeni a fülem.
A gazdasági ámokfutásról meg már mindenki leírt mindent.

Inkább azt mondanám, mindig felültek az éppen aktuális megváltónak, a rendszer úgy van megszerkesztve, hogy nincs mobilitás. Statikus. Mindig csak pisztácia van.

Persze hogy megunják, nem is kérdés.

Bell & Sebastian 2013.10.02. 19:11:26

@gyalog.galopp: No de! Igyekeztem elmagyarázni, hogy oda-visszaható a kinematikája. Igazából most szívjuk a bűzét, akkor még mozgott a lódög, elvitt a Mariahilferre sok népműveletlent.

De leszoktatott sok mindenről, ami most kéne. Nagymami előrágta a husit a csökött agyú unokájának, nácik / partizánok, prolik és kapitalisták, egyszerű a világ.

Szublimált a szellem és értelem, pontosan úgy, ahogyan most is. Anélkül meg semmi sem működik. A rút, szibarita váz, bezzeg az maradt.

marko11 2013.10.02. 20:16:23

@Bell & Sebastian: No de! Most (most igazán!?) nem a csökött agy a sikk? Az infantilis felnőtt, az éretlen és ostoba figura, aki éppen elég, ha kiigazodik az akciós cuccok világában.
Nem ez lenne a "művelt" Nyugat? Európa? Az áhított fogyasztói társadalom? (Mostanra a lecsúszók tömegével megspékelve. Persze a plazma-tévé akkor is kell!)

Bell & Sebastian 2013.10.02. 23:36:01

@marko11: Hogy a magyar népesség értelmi színvonala egyenletesen esik, miközben a tapasztalatszerzés elméleti lehetőségei kitágultak, az csak azért van, mert minden mással előbb kénytelen foglalkozni, mint az agya barázdálásával.

Az erőltetett progresszió legelső előtti áldozata a gondolkodás. Mivel ha az rendben lenne, nem lenne túlhajtott progresszió.

Ami a kultúrdarwinizmus legkedveltebb eszköze, hulljon csak a férgese! Minden elem asszimetrikusan baloldali eredőjű. Azaz ószövetségi, más ne egyen a tudás fájáról, csak akinek már úgyis mindegy.

Hogy végre buták lehetünk, az csak a féltő gondoskodás jele.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.10.03. 02:48:54

@Nemzetstratégia:

"Konkrétan a töredékes tartalék (fractional reserve) -rendszer [...] teszi tönkre a világot"

És ki volt az aki erről többször is írt, beleértve egész könyveket (pl. "The Mystery of Banking")?

Murray Rothbard.

Ezt persze szégyenlősen elhallgatod miközben lököd róla a szakadt propagandaszövegeidet ...

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 09:56:48

@gyalog.galopp: Ez ősidők óta így van. Amikor jönnek a kurucok, rohan mindenki felesküdni a zászlóra, mert lehet tudni, hogy jár az, aki nem teszi. Amikor a következő héten jönnek a labancok, mindenki sír, hogy őt bekényszerítették a kurucok, és mekkora szerencse, hogy Őfelsége csapatai felszabadították őket...
Ezért is aljas dolog pl. a lengyeleknél a Honi Hadsereg 1945 utáni harcainak kultuszát építgetni (tömegigény nincs rá), és gonosznak kinevezni az egész szocialista korszakot a benne élők tömegeinek életével együtt. Mintha meg nem törrténtté lenne tehető, és mintha nem az esztelenül halálba küldött ellenállók emigráns parancsnokainak (akik más faszával verték a csalánt) a vendéglátói, pl. Churchill adta volna el a lengyeleket Sztálinnak.

gyalog.galopp 2013.10.03. 10:21:53

@Bell & Sebastian:
Értem én, nem vagyok én annyira hülye!:)
No, de! A népnek nam az a dolga , hogy politizáljon, a népnek az a dolga, hogy dolgozzon, szaporodjon, építsen és épüljön úgy, hogy mndezen tevékenység mellett lehetőleg jól is érezze magát.
A politikus az csupán egy stróman, a nép választja, de a gazdasági hatalomból és hatalommal él, vagy visszaél.

Az öntudatos politizáló nép az egy lejárt szavatosságú ősbolsi trükk. Nem a népnek kell gazdasági, pénzügyi társadalmi kérdéseket karban tartani, megoldani, mert abból semmi jó nem származik, ezt már elégszer tapasztalta a világ.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 11:37:11

@gyalog.galopp: A mániákus unionistának abban igaza van, hogy több önrendelkezést, decentralizálást. Abban már nem lennék biztos, hogy ez kifejezetten uniós idea.

Mindenki viselje a felelősséget, de a maga szintjén. Ha beáll egy citerazenekarba, valahol az is politika, világos állásfoglalás.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 11:46:40

@ArmaGedeon: Az átlagembertől a dualista életszemlélet annyira távol áll, mint Makó vitéz Jeruzsálem falaitól.

A járatos világmagyarázatok nem eléggé differenciáltak annak megértetéséhez, hogy mindig a partizánok a jók.

Az is lehet, hogy egyik sem, az is lehet, hogy a másik vagy mindkettő, attól függően hogyan súlyozunk.

Hogy például antiszemitának bélyegeznek egészséges, önvédelmi reflexeket és a tájbarát identitás elnyamvasztásával küzdenek ellene egy neovallás hálózatának kiépítésével, az nettó nemzetárulás.

Milyen kormány már az, amelyik nem nemzeti módon cselekszik. Azt bábkormánynak hívják.

(Kénytelenek védeni a zsákmányt, ezért eladják más lelkét, más jövőjét is. Cigánykodnak a Nemzettel.)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 12:24:15

@Bell & Sebastian: A partizánok a legsúlyosabban nemzetrontók (illetve az őket hadbaküldők, mert csőcselék és idealista hasznos idióta mindig akad), amennyiben az ellenfél tisztában van pl. a brit hadsereg felkelőellenes hivatalos taktikája alkalmazásával. Márpedig azelőtt minden hatalom tisztában volt ezzel, lásd Anonymust Árpádék túszszedéseiről a honfoglalt lakosság előkelői gyermekei személyében.
Ha valahol a történelemben olyan kekeckedő "ellenzékieket" látunk, akiket nem irt ki brutálisan a hatalom, akkor azoknak felülről meg van engedve. Lásd az ávós-ivadék antikommunista ellenállókat, vagy a szocialista belügyér védelme alatt álló leendő finesz-alapítókat.

gyalog.galopp 2013.10.03. 12:50:32

@Bell & Sebastian:
Az önrendelkezés, decentralizálás fogalmak nálam a bullshit kategóriába tartoznak, ahol ezt szabadjára engedik, ott eluralkodik a káosz.
A gyereket se engedem ki az utcára biciklizni, meg meg nem tanítottam neki, hogyan vigyázzon magára.
Tehát, ahhoz , hogy valakinek önrendelekzést adjak, meg kell vele tanítani az alapszabályokat. A világ úgy ahogy van ,még mindig nem ismeri a saját működésének alapszabályait.

Ha beállok egy citerazenekerba, természetesen valahova elköteleztem magam, de ettől még nem vagyok politikacsináló. Mellesleg útálom a független politikusokat , számomra mint választó számára a korrupció nyílt színű vállalása, pontosan azért, mert nem mondja meg melyik zenekarhoz húz, egyébként meg tudjuk, ahhoz, amelyik többet fizet..

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.10.03. 13:23:13

és a lényeg: én a kommunisták gyerekeit is kommunistának tartom, mert vagyonukat, hatalmukat apjuk kapcsolataiból nyerik, most már a vérségi kapcsolat is nagyon fontos, mert látjuk Ángyán után, hogy mi van ha egy tisztességes ember bekerül a kormányba, ezért próbálják leszűkíteni, szerintem mezei ember a fidelitasba se lép be önszántából többnyire, de erről ergé, turul, novák, skrabski többet tudna mesélni.

persze lehet hogy pár okoskodó elmebeteg azt mondja, hogy nyugodtan komcsizzuk le egymást, de attól ez még nem lesz így. szerencsétlen, ostoba hülye.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 13:52:54

@gyalog.galopp: Szerintem meg a paternalista állam egy baromság. Azzal csak egy polgárháború felé lehet menetelni. A pártok is baromság. Az önrendelkezés azt jelenti, hogy vannak helyi, régiós és országos ügyek, ezekben a kérdésekben a település, régió vagy ország, de népszavazással döntsön, amennyiben jelentős kihatása van a helység, tájegység vagy nemzet döntsön.

A piszlicsáré, folyó ügyekkel bíbelődjenek a testületek vagy tanácsok.

A tiszta, népképviseleti demokrácia is baromság. Az meg nonszensz, hogy egyszerre éltetik a tradíciót és uniót a közigazgatásban. Ez is baromság.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.10.03. 13:55:51

és a lényeg: én a kommunisták gyerekeit is kommunistának tartom, mert vagyonukat, hatalmukat apjuk kapcsolataiból nyerik, most már a vérségi kapcsolat is nagyon fontos, mert látjuk Ángyán után, hogy mi van ha egy tisztességes ember bekerül a kormányba, ezért próbálják leszűkíteni, szerintem mezei ember a fidelitasba se lép be önszántából többnyire, de erről ergé, turul, novák, skrabski többet tudna mesélni.

persze lehet hogy pár okoskodó elmebeteg azt mondja, hogy nyugodtan komcsizzuk le egymást, de attól ez még nem lesz így. szerencsétlen, ostoba hülye.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 13:56:35

@ArmaGedeon: Azért a fegyveres, népi ellenállást nem zárnám ki a kóserségi pecséttel ellátott megoldások közül. Mert ki tudja?

Bell & Sebastian 2013.10.03. 13:58:33

@Bell & Sebastian: döntsön = életére

Bell & Sebastian 2013.10.03. 13:59:49

@Bell & Sebastian: döntsön = életére

gyalog.galopp 2013.10.03. 14:05:59

@Bell & Sebastian:
Akárhogy nézem, ebből nem lesz veszekedés köztünk, lényegében én is ezt mondom.
A gyerekem szabadon rendelkezik a zsebpénzével, azzal amit én adok neki, annyit, amennyit érdemel.:)

gyalog.galopp 2013.10.03. 14:09:18

@tesz-vesz:

A kommunisták gyerekei nem azért kommunisták, mert az szüleik úgy jutottak a vagyonukhoz, ahogyan hozzájutottak, hanem azért, mert úgy gondolják erőszakkal elvehetik a másét, ha az megtetszik nekik.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 14:12:41

@Bell & Sebastian: Persze, elvileg nem, de egy szilárd hatalommal rendelkező és elszánt megszálló, vagy felsőbbség ellen tipikus népgyilkos megoldás. Lásd búr háború, vagy mondjuk délvidéki hideg napok. Vagy mondjuk 56, ahol az USA elnöke telefonon ad garanciát Hruscsovnak, hogy csinálhat otthon, amit akar. Persze nem is volt spontán népfelkelés.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 14:13:50

@gyalog.galopp: mi értelme van az így viselkedőket lekommunistázni? Sokkal általánosabb jelenség.

gyalog.galopp 2013.10.03. 14:24:30

@ArmaGedeon:
Marha egyszerű, a kommunisták ideológiát gyártanak hozzá, tömegeket szerveznek, a rabló szerencsétlan csak annyit tud kinyögni, hogy kellett.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 14:43:10

@gyalog.galopp: másféle ideológiákat is kitaláltak és azokhoz is szerveztek tömeget, a lenyúlásra általánosságban nem értelmes kifejezés a kommunizmus. Pl. a "vegyük el a rohadt papoktól a vagyont" mozgalomhoz is volt tömeg, volt ideológia, pl. huszitizmus. Igaz, hogy annak volt kommunisztikus irányzata is, de volt kelyhes nemkommunista is.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 15:00:30

@gyalog.galopp: De ha visszaváltja a kölök a maga sörösüvegeit, azt azért megtarthatja.

@ArmaGedeon: Ne mondja, hogy a tálib taktika nem verte ki az oroszokat és veri ki az amcsikat, hogy ne menjünk túlságosan vissza. Igazából nem elegáns megoldás, de alaposan leköti a megszállókat.

Ötvenhat egyszerre volt:
- moszkovita vs. nemzeti kommancs belharc
- orosz, titkosszolgálati, elterelő akció
- magyar népfelkelés és szabadságharc

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 15:05:41

@Bell & Sebastian: A tálibok jó példa, az afganisztáni kisemberek jókora tömegei utálják őket, voltak tálibirtó helyi népfelkelések is és a tálibok tele vannak internacionalista iszlám idegenlégiósokkal, pl. arabokkal.
Tipikusan olyan ügynökcsapat, akik más farkával verik a csalánt, a helyi lakosság pusztul az ő ideológiai játékaik miatt.

56-ban nem volt alulról jövő népfelkelés és szabadságharc, ha már a titkosszolgálati provokátorok kirobbantották a balhét, amihez a rendőrök osztogatták a fegyvert az utcán az arra kaphatóknak, első körben nyilvánvalóan csőcseléknek, a társadalom józanabb rétegeiből is sokan bekapták a horgot és azt hitték, ott a helyük. Nem ítélném el őket, de aljasul csőbehúzták őket olyan szakemberek, akik ki tudták számítani, hogy ez lesz.

gyalog.galopp 2013.10.03. 15:07:00

@ArmaGedeon:
Ebben teljesen igazad van, a kommunizmust nem a kommunista kiáltvány találta ki, ez csak egy újkori elnevezése a jelenségnek. Egyébként Robin Hood is kommunistának minősülhet.
Nem mellesleg a Spartacus féle rabszolga lázadás belső viszonyai kommunisztikusak voltak, az egész akkor bukott el , amikor már nem tudtak rabolni, mert ugye a termeléshez nem értettek.
Szerinted, nincs hasonlóság Spartacus rabszolgái és a mi dicső kommunistáik és utódaik között?

gyalog.galopp 2013.10.03. 15:10:41

@Bell & Sebastian:
No, abból nem jut messzire, borozok és csak a saját boromat iszom.:)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 15:11:39

@gyalog.galopp: Keveset tudok Spartacusról, de úgy tűnik, semmiféle ideológiájuk nem volt, az igazi "elnyomottak spontán, anarchikus lázadása" eset volt, ellentétben az angol parasztháborúval (Wat Tyler), a huszitákkal, Budai Nagy Antallal, Dózsával, német parasztháborúval stb, amiket évtizedes ideológiai erjesztés előzött meg, ráadásul közös szervezeti háttérrel, egymás után szervezték meg ezeket kb. ugyanazon irányzat képviselői. Hogy Robin Hood alakját is ez az irányzat formálta propagandafegyverévé (miközben már létezett korábban), az olyan mértékben igaz, hogy erről írni is tervezek a kitalált újkoron. Kb. az angol parasztfelkelés idején alakul ki az antiklerikális-antifeudális "modern" formája az archaikus sztorinak. Nem összefüggés nélkül.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 15:12:45

@gyalog.galopp: Hát, most, hogy mondja, ezek közt mintha kissé nagyon felülreprezentáltak lennének a szerecsenyek.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 15:15:27

@ArmaGedeon: Oroszlánszagú Richárd meg Nagy Imre előképe.

gyalog.galopp 2013.10.03. 16:07:51

@Bell & Sebastian:
Ha Richardnak az afrikai idők után oroszlán szaga lett az normális, de ez alapján@ArmaGedeon: Imrének KGB szaga kellett, hogy legyen.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 16:12:45

@gyalog.galopp: álljtólag cseka-szaga volt, sőt a cári család vérétől bűzlött, de bizonytalan, hogy ő volt-e az is. Viszont miért került volna olyan magasra, ha nem? És tényleg kakukktojás volrt a választottak között? Mert a kivégzőosztag is nagyrészt kóser volt ám.

gyalog.galopp 2013.10.03. 16:22:23

@ArmaGedeon:
Az a spontán lázadás kb 2 évig működött, gőzünk sincs, mi előzte meg, és egyébként sem az egyetlen rabszolga lázadás volt. De, a lényeg az elnyomott nép, vagy réteg jogot formál a lázadáshoz. Ez egy tűréshatárnál teljesen érthető de ,hogy mi a tűréshatár , hát a fene tudja.
A kommunizmus a tűréshatár tudatos manipulálása, az ingerküszöb előbbre tekerése. Lényegében társadalmi méretű rablásról van szó, akkor is, ha ennek a társadalmi vagyon elosztása tekintetében lehet igazság alapja.

bömböcz 2013.10.03. 16:22:24

@ArmaGedeon:
Ezt a dózsa-bakócz bulit azért érdemes lenne az 1526-os "sajnálatos események" hozományaként is vizsgálni...

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 18:11:25

@bömböcz: Tán fordítva érted? Mohácsot szokás a Dózsa-ügy hozadékának is tekinteni.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 19:33:46

@ArmaGedeon: Nem bizonytalan. Egyszer már leírtam, hogy Jurovszki -a volt parancsnok- felismerte Moszkvában egy villamoson. Annyit tudott róla, hogy pártiskolába jár és nagyfőnök lesz belőle Magyarországon. Az internáci, magyar osztag két tagja úszta meg élve. (Ki nem találná az identitásukat!) A kibaszattul tájékozott Maxval Birka szerint ez kétes értékű doku, mivel az orosz történészek kétségbe vonják eredetiségét.

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yurovsky_Document.jpg

Ez a papír nem is létezik.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 19:38:20

@Bell & Sebastian: Ezt már akkor is megnéztem, amikor a múltkor linkelted, a papjr nem rossz, de nem derül ki belőle, azonos-e a két Nagy Imre. Az orosz szöveget most gugli tolmácsozhatom. Vagy hátha feldereng egykori orosztudásom...

Bell & Sebastian 2013.10.03. 19:49:51

@ArmaGedeon: Jurovszki vallomása a bizonyíték, úgy négy éve ástam elő - oroszul. Nincs meg a link, de higgye el bemondásra.

HaKohen 2013.10.03. 19:49:55

@gyalog.galopp:

Úgy jól elvagytok itt néhányan egymással. Nem is szólnák bele bölcselmeitekbe, de egy félmondatod - csak a történelmi tények miatt - piszkálja a csőrömet:

"Nézzünk pl. a vérbolsi Heller Ágnest..."

Látszik, hogy semmit sem tudsz róla, csak megettél néhány karaktergyilkolászó propagandaszöveget.

Atyavilág! Kérdezz meg néhány embert, aki ismerte 1956-os és az utáni szerepét, a rá (és persze másokra) irányuló repressziókat, az 1968 utáni kikényszerített emigrációt, newyorki, (nyugat)berlini, sidney-i professzúráit stb. Azt már nem is merem mondani, hogy legalább egy (szakmájába vágó, nem napi politikai) cikkét vagy könyvét elolvashattad volna.

És ez teljesen független attól, hogy a jelenlegi politikai nézeteivel egyetértesz-e vagy sem.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 19:59:58

@HaKohen: Szerintem ismét meg van tévedve. Heller Ágnes a nyolcvanas években dívott, olyan itt nincs, aki semmit sem olvasott tőle, ha magyar diplomája van.
Csak -hogy úgy mondjam- még a tanítványai is túlléptek rajta, alkalmazott társadalomfilozófiában.

Maga egyébként perfekt oroszból, pont jókor esett be, kommentálhatna is valamit Szent Nagy Imre Elvtársról.

HaKohen 2013.10.03. 20:02:08

@Bell & Sebastian:

Apróság:

"...aminek a kellős közepében csücsülünk, hogyan várható el a tisztánlátás visszafelé?"

Szerintem épphogy visszafelé tudunk tisztábban látni az idő múlásával és önmagunk fokozódó kihalásával. Aminek a kellős közepében ülünk, azzal nyilván tök elfogultak vagyunk.

Ami vitapontunkat illeti: részben visszavonulót fújok. Ui. nem lenne mégsem ildomos megkérdőjeleznem a kommentjeid színvonalát. (Bocs, de képtelen vagyok a blogoszférában magázódni.)

A legújabbakat is olvasva, sokat töprengek azon, hogy vajon mi lehet a sok keserűség, világundor, mizantrópia, szellemességbe öltöztetett verbális agresszió mögött, ami belőlük árad. Persze nem tudhatom, és nincs is közöm hozzá. Furcsa. Azért van benne valami nagyon emberi - ha érted, mire gondolok.

Ez az itteni vita meglehetősen fáraszt; a komcsizást meg eléggé primitívnek tartom. De amit írsz, abban azért van spiritusz - ha nem sértelek meg ezzel.

Na és azt külön díjaznom kéne, hogy olyan visszafogottan zsidózol.

gyalog.galopp 2013.10.03. 20:02:21

@HaKohen:
Tudod, annak idején, mikor a marxizmus-leninizmus kötelező tantárgy volt , kicsit szégyelltem magam, mert nem bírtam követni. A szégyenérzetem addig tartott, míg el akarták velem hitetni, hogy Lenin az akármilyen gyári fél analfabéta munkásokkal a empíriokriticizmus kritikáját elemezte ......
Pont!

Bell & Sebastian 2013.10.03. 20:05:45

Ja, és annyira üldözték Hellert, hogy alig engedték ki párszor nyugatra előadni. Pontosan hányszor is?
Amikor egy mezei párttag mikor mehetett nyugatra?
És egy politikailag megbízhatatlannak bélyegzett?
Vagy egy zenész?

Talán az üldözöttek közt is voltak kissé egyenlőbbek?

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 20:06:29

@Bell & Sebastian: Elhiszem, de azért keressük már meg, ha lehet...
A most linkelt orosz szövegnek van valami magyar fordítása? A lényeget értem a guglival, valamit még anélkül is, de itt a nüanszok is érdekesek. Gorbinak referáltak, hogy Horváth belügyér az ellenzékieket pátyolgatja? Beugrik egy ifjú szakkollégista protezsáltja, vitte aztán valamire...

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.03. 20:07:00

@Bell & Sebastian: Ezt már akkor is megnéztem, amikor a múltkor linkelted, a papjr nem rossz, de nem derül ki belőle, azonos-e a két Nagy Imre. Az orosz szöveget most gugli tolmácsozhatom. Vagy hátha feldereng egykori orosztudásom...

Bell & Sebastian 2013.10.03. 20:10:03

@HaKohen: Ne csodálkozzon, egy ál-idézettel élve, mindenki hazudik. Ideje rendet vágni.

gyalog.galopp 2013.10.03. 20:13:16

@HaKohen:
Ja,Heller Ágnes, mint a vért nem látott véres kard...
Haggyuk máá...

gyalog.galopp 2013.10.03. 20:13:16

@HaKohen:
Ja,Heller Ágnes, mint a vért nem látott véres kard...
Haggyuk máá...

HaKohen 2013.10.03. 20:38:02

@Bell & Sebastian:

Apróság:

"...aminek a kellős közepében csücsülünk, hogyan várható el a tisztánlátás visszafelé?"

Szerintem épphogy visszafelé tudunk tisztábban látni az idő múlásával és önmagunk fokozódó kihalásával. Aminek a kellős közepében ülünk, azzal nyilván tök elfogultak vagyunk.

Ami vitapontunkat illeti: részben visszavonulót fújok. Ui. nem lenne mégsem ildomos megkérdőjeleznem a kommentjeid színvonalát. (Bocs, de képtelen vagyok a blogoszférában magázódni.)

A legújabbakat is olvasva, sokat töprengek azon, hogy vajon mi lehet a sok keserűség, világundor, mizantrópia, szellemességbe öltöztetett verbális agresszió mögött, ami belőlük árad. Persze nem tudhatom, és nincs is közöm hozzá. Furcsa. Azért van benne valami nagyon emberi - ha érted, mire gondolok.

Ez az itteni vita meglehetősen fáraszt; a komcsizást meg eléggé primitívnek tartom. De amit írsz, abban azért van spiritusz - ha nem sértelek meg ezzel.

Na és azt külön díjaznom kéne, hogy olyan visszafogottan zsidózol.

gyalog.galopp 2013.10.03. 20:39:54

@Bell & Sebastian:
Az oroszt olvasni még tudom, de már nem értem:(

Én, úgy mint sokan mások a " csapataink harcban állnak " rádiós bejelentést nem tudom mire vélni, számomra ez mindent elárul.
Az adott szituációban mindenkit félrevezetett és mindenre ürügyül szolgált, ezt még akkor sem lehetett lányos zavarként értékelni.
A következmény, az értelmetlen harc, majd brutális megtorlás.

HaKohen 2013.10.03. 20:41:59

@Bell & Sebastian:

Hüje!

Bell & Sebastian 2013.10.03. 20:50:29

Zavar támadt a téridő kontinuumban, a tel-avivi engin nem képes feldolgozni a rázúduló, magyar-tenorista információtömeget.

Bell & Sebastian 2013.10.03. 20:59:29

@gyalog.galopp: Nagy Imre rádióbeszédében leszögezte, hogy eszünk ágában sincs kilépni a szövetségi rendszerből, az amcsiknak meg eszük ágában sem volt beavatkozni. Az orosz mozgósítási terv az invázióra már azelőtt készen volt, hogy szállingózni kezdtek volna a Műszaki Egyetem hallgatói az őszi szemeszterre. Ennek ellenére a fegyveres ellenállás a felvonultatott, orosz haditechnika felét két hónap alatt gallyra vágta.

Most vagy a harcok voltak a számítottnál hevesebbek, vagy a bili-sztal nem bírta a kiképzést. Lehet választani.

Alfőmérnök 2013.10.03. 21:12:23

@HaKohen: Szerintem ez közelebb visz B&S "lényének" megértéséhez.

hu.wikipedia.org/wiki/Paranoid_skizofr%C3%A9nia

Bell & Sebastian 2013.10.03. 21:18:44

Szeretném megemlíteni, hogy aki ezt el nem hiszi, az véresre lesz verve.

picur3ka 2013.10.03. 22:37:41

@HaKohen:

Agika egy kommunista ugynok es tolvaj, olyba tunik, hogy eleg eros a gyanu mindkettore.

Filozofusnak meg nulla.

Az, hogy nem ul bortonben, az ne tevessze meg magat. Bunozoket manapsag nem itelnek el, azokra mennek, akik velhetoen rasszista szavakat hasznaltak, vagy amelyeket a bunozo kisebbsegek ugy tudnak magyarazni.

picur3ka 2013.10.03. 22:40:30

@Bell & Sebastian:

Maga tenyleg skizofren, Bell?

Amikor abban az allapotban van, hogy nem nos, talalkozhatnank?

picur3ka 2013.10.03. 23:06:13

@Bell & Sebastian:

Maga tenyleg skizofren, Bell?

Amikor abban az allapotban van, hogy nem nos, talalkozhatnank?

Bell & Sebastian 2013.10.04. 00:07:03

@picur3ka: Persze, választhat a kutya és a kisfiú közt.

picur3ka 2013.10.04. 00:36:59

@Bell & Sebastian:

Lattam azt a videot en is...

Az a szerencse, hogy maga muvelt, intelligens, uriember.

picur3ka 2013.10.04. 00:51:03

Egyebkent elvezem az osszeborulasat Biboldoval, meg Falafellel, es Alfival is probalkozott, csak az nem veszi meg magat. Egyenlore.

Jo musor.

Bell & Sebastian 2013.10.04. 00:59:32

@picur3ka: Rosszul veszi le a lényeget, még az ellenséget sem utáljuk, alábecsülni meg végképp nem szokjuk. Kishalra nem megyünk.

picur3ka 2013.10.04. 01:23:41

Nem, nem veszem le rosszul a lenyeget, maga pont olyan uriember, mint Biboldo/topo/ big chris.

Mar egy-ket eve is jol levettem, mikor megsertodott.

Es tirpakozik is, mint a kommunistak.

Semmi magyarazni valo nincs, magaert beszel, amiket ir.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.04. 10:14:01

@gyalog.galopp: vö: Tamáska Lóránd dr.: Ötszáz gramm prágai sonka

Bell & Sebastian 2013.10.04. 10:44:22

@picur3ka: Választhat másik terápiás csoportot.

tevevanegypupu 2013.10.05. 06:34:42

@picur3ka:

A levelvaltasaikon kaczagok, jopofa. A vegen mar azt sem tudja az ember, hogy ki valaszol kinek es mit.

jött a csősz és mindenkit hazazavart 2013.10.05. 07:51:34

Tegnap reggel láttam a János kórháznál egy parkolóőrt. Tiszta Alfi volt. Aki ezt nem hiszi, vascsövet neki.

Alfű, te voltál?

picur3ka 2013.10.05. 07:51:56

@Bell & Sebastian:

En nem azon vagyok. Sokan masok sem. Csak most jottem ra igazabol, hogy sok a koztorvenyes terapias itten. A publikumot erre figyelmeztethetnek. Ezert nem ertjuk egymast idonkent.

Tudom, majd-szadba-fosok-kurzor-'jogasz' elmagyarazza, hogy tobb joguk van, mint masnak, okkal is.

A kutya, egyeni es ujszeru volt azert, meg kell hagynom.

gyalog.galopp 2013.10.05. 08:21:08

@tevevanegypupu:
Néha az az érzésem, hogy az itteni törzskommelők ülnek egy nagy szobában a monitor előtt és sörözgetés közben osztják egymást....
Tisztában vagyok vele, hogy a kommenteléshez nem kell egy szobában ülniük, de a sörözés így élvezetesebb.

tevevanegypupu 2013.10.05. 17:44:55

@gyalog.galopp:

Na igen, el tudom kepzelni, hogy lehetnek ilyenek es aki nem a megfeleloen es kotelezoen eloirt toleranciaval nyilatkoznak, azokra vadasznak..A liberaldemokracia jegyeben osztjak az objektivitast. Soroskorsobol.:)

Alfőmérnök 2013.10.05. 19:34:07

@jött a csősz és mindenkit hazazavart: Nocsak, egy újabb rajongó.
Igen, én voltam. Ha legközelebb arra jársz, csak intsél, és egy húszasért leszophatsz, ribanc!

picur3ka 2013.10.06. 04:12:52

@gyalog.galopp:

Na ez kb igaz, szerintem, egyesek szerint sokuk nem is kulon szemely...

gyalog.galopp 2013.10.07. 06:48:29

@ArmaGedeon:
A Varsó Szerződés 55 májusában alakult, ez alapján az oroszok maradhattak volna.
De!
-Az Ausztriában, vagy akár még Magyarországon állomásozó alakulatokat is nagyon megfertőzte a nyugat levegője, ezeket ki kellett cserélni.
-Jött a szuezi válság, ami felértékelte Magyarország bel és geopolitikai helyzetet.
-Gerőék lába alatt igencsak égett a talaj, minden okuk meg volt, akár a testi épségük iránt érzett félelemre is.
-Egy kis balhé tehát jól jött gerőéknek, és nagyon kapóra jött az oroszoknak. Pontosan a Varsói szerződés alapján megszállhatták az egész országot, emlékezzünk az ideiglenesen itt állomásozó kifelezésre, ami ugye több mint 40 évig tartott. A megszállás velójában egy erődemonstráció volt a nyugat felé, később pedig a védelmi gyűrű része lett.

-Amennyibe a tüntetések szépen, békében néhány nap után kifulladnak, megkezdődhet Gerőék elszámoltatása, esetleg a Varsói Szerződés felülvizsgálata, az orosz katonai jelenlét szükségessége kérdésessé válik. Tehát kellett a forradalom, minden áron, de nem a magyaroknak.

Ezzel szemben nézzük meg a Svejkeket 68-ban, ők nem mentek bele a balhéba, minden hősük az a szerencsétlen diák, aki szerelmi bánatában felgyújtotta magát a Vencel téren. Emlékét egy réztábla őrzi Prága több évszázados, skanzen szerű belvárosában, amely idáig mindan háborút, megszállást, felszabadítást puskalövés nélkül átvészelt.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.07. 07:30:23

@gyalog.galopp: Mert Prága évszázadok óta az okkultizmus fészke, az ottani fejesek be vannak avatva a Tervekbe. Lásd Az Admirális (Kolcsak) sztorijában a szibériai cseh sereget, akikért külön francia tábornokot küld az antant, hogy hazahozza őket Felvidéket megszállni, a vörösök meg előzékenyen kiengedik, Károlyiék előzékenyen beengedik őket. Összehangolt titkostársasági együttműködés mindenhol.

gyalog.galopp 2013.10.07. 08:07:58

@ArmaGedeon:
Az a bajom az összeesküvés elméletekkel, hogy:
- mindig utólag készülnek, sokkal hitelesebb lenne, ha megjósolnának valamit és az be is következne

- leginkább az a baj, hogy túl logikusak, racionálisak, márpedig az ember szubjektív lény, a racionalitás neki nem természetes állapot

Mindezek ellenére, van logika abban, amit mondtál. A mi okkultistáink talán azért nem érzik jól magukat nálunk, azért piszkolnak a saját fészkükbe, mert szeretnének bekerülni az okkultizmus fősodrába.:)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.07. 08:46:59

@gyalog.galopp: Nem, ilyen a szereposztás. A Monarchiát szét akarták verni, tehát a cseh és román, szerb vakoló elit arra kapott engedélyt, hogy nagyobbítsa országát, a miénk meg arra parancsot, hogy szétverje. Az ember szubjektív lény, épp ezért tömegben kiválóan manipulálható, ezt tudják az összeesküvők.

gyalog.galopp 2013.10.07. 09:42:18

@ArmaGedeon:

Jó, jó, de mi az oka annak, hogy ők kaptak engedélyt és nem mi, az ő szétverésükre?

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.07. 10:53:09

@gyalog.galopp: E körök sokévszázados harci célja volt a kat. egyház és a vele többnyire szoros szövetségben álló Habsburg dinasztia (kivételek akadtak, pl. II. József) megdöntése. Ennek okai részben irracionálisak, apokaliptikus próféciákra épülnek. Ez már a huszita háborúk idején jgy volt, majd pl. Comenius idején, aki a magyar Habsburg-ellenes felkelések fáradhatatlan háttérszervezője volt, nem véletlen, hogy Benesék egy Comenius-páholy tagjaiként szervezték Trianont.

picur3ka 2013.10.07. 18:54:55

Ah, Comenius Ajatollah!

Hogy mi dualizmusban voltunk eppen a Habsburgokkal, annak ebben komoly szerepe lehet, nem?

Egyszeri politikai, hatalmi ok. Nem kell sok konspiralas hozza, vagy rosszul latom?

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.07. 22:04:17

@picur3ka: rosszul. A misztikus tényező kihagyásával érthetetlen az egész.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2013.10.07. 23:09:20

@ArmaGedeon: Így van, a misztikus tényező nélkül érthetetlen. Csakhogy neked lövésed nincs eme tényező lényegéről, különböző tendenciózus felületekről összeollózol a világképedbe illő részleteket. Mint pl. mikor angol szövegből próbálsz hébert értelmezni. (sekhina).
Csak kíváncsiság: szerinted minden történelmi eseményt, felvilágosodás, etc eme sátáni "fősodor" irányította. A világkép akkor teljes, ha megvan a jó oldal is. Nos, mi lenne szerinted az ideális képlet? Létezni a monarchiában feudális viszonyok között a katolikus egyház dogmatikus útmutatásai szerint? Netán az sem, hisz állítólag a Vatinkánba is befészkelte magát az ármány?
Tényleg érdekelne a szerinted pozitív világkép is, nem csak az örökös ajvékolás.

picur3ka 2013.10.08. 00:46:59

Milyen misztikus tenyezorol beszelunk? A rabszolgakereskedesrol, a haracsolo lopasrol vagy taxolo sarcolasrol?

En el vagyok veszve misztikailag, oszinten bevallom.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.08. 08:23:33

@biboldó: A szokásos erőszakos hasba lyukat beszélő biboldó módszereddel tagadsz le tényeket. A shekina jelentését a chabad zsidó oldaláról idéztem, angolul, de - neked érthetetlen módon - zsidók is tudnak angolul. "female aspect of the divine" - ezt a chabad hozzáértői írták, ha kifogásod van ellene, panaszkodj Köves Slomónál, miért hamisítják a szektatársai a héber szöveget.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.10.08. 09:41:43

@picur3ka: www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/pk-comenius-sermo.htm

"Péter Katalin: Comenius magyarországi elképzeléseiről. A Sermo secretus és a Gentis felicitas"

"a Rákóczi Zsigmondék házasságára fogalmazott irat kísértetiesen hasonlít Comenius egy másik munkájához. A szerkezetükben és a stílusukban nincs ugyan rokonság, mégsem igényel különös elemzést a felismerés: a Sermo secretus tartalma kicsit elváltoztatott tükörképe az Angliában írt Via lucis[2] mondanivalójának.[3] Ezt Comenius 1641-ben fogalmazta.

Mindkettő abból az alaphelyzetből indul, hogy új kor küszöbére érkeztünk, a század vajúdásában lehetünk Isten munkájának segítői. A pánszófia eláradásával teljesedik ki a fény, amelyet egy titkos szövetség, a hősök gyülekezete, vagy a világosság társasága hord szét, és ezzel megreformálja, boldoggá teszi az emberiséget. Mindkét irat közvetlen célja rábeszélni a titkos társaság megalapítására."

"A Via lucis, lévén sokkal terjedelmesebb, a pánszófia magyarázatában is lényegesen részletesebb. Alapvető különbség azonban a változások várható körülményeinek az ábrázolása: a Via lucis békés átalakulásra számít, a fény mintegy természetes kiáradására, míg a Sermo secretus-ból nem hiányoznak a jövendő fegyveres harcra vonatkozó utalások."

"A Sermo secretus harciasabb alaphangja mellett szembetűnő különbség még: ez nyíltan utal a rózsakeresztességre,["

"A harciasabb hang és a Sermo secretus nyílt rózsakeresztessége valószínűleg összefügg. Bizonyos értelemben együtt jelentik a visszatérést a pfalzi választófejedelem házassága körül annak idején kialakult reményekhez. Akkor, az 1610-es években, az V. Frigyes személyéhez kapcsolódó rózsakeresztesség Európa protestáns hatalmainak összefogásától várta a Habsburgokban megtestesült katolicizmus bukását. Az emberiség egyetemes békéjét és bölcsességgel megnyilvánuló boldogságát. "

"mindenki tudja, hogy Comenius rózsakeresztes, vagy kiliasztikus ábrándokat kergetve nagy Habsburg-ellenes vállalkozást várt Rákóczi Zsigmondtól. "

---------

Aztán Zsigmond halála után Györgytől, akit bele is ugrasztott a lengyel kalandba, Erdély lakosságának alig egyharmada pusztult bele végül a következményekbe, majd a Rákócziban "csalódott" Comenius máris csatasorba álljtja Zrínyit, akinek kalandja következtében odavész Érsekújvár és sok-sok magyar élet, majd Zrínyi halála után is "van másik!", jöhet Wesselényi és nyomában a bujdosók, akikből Erdélyben kurucok lesznek és járnak a királyságba rohadtpápista magyart irtani, (de néha királypárti kálvinistát is, lásd hajdúvárosok kiirtása) stb. stb.

A Sermo Secretus titkos beszédet jelent, a Via Lucis a Fény Útja. Nyilvánvaló gnosztikus utalások, a szövegek maguk egyértelműek, Péter Katalin is kiliasztikus célokkal magyarázza Comenius és befolyásos társai (amszterdami zsidó bankárok, ezt én teszem hozzá) történelemalakító manipulációit. A cél a Habsburgokban megtestesülő katolicizmus megbuktatása volt... Benesék idején is szerepet játszott még ez, lásd Raffay könyveit a hazai vakoló páholyok zsidó-protestáns szövetségéről és antikatolikus céljairól, ami mellesleg az ország széthullásának belső elősegítésével járt.
süti beállítások módosítása