A jövő visszahódítása (I-IV. fejezetek)
2007. szeptember 18. írta: TuRuL_2k2

A jövő visszahódítása (I-IV. fejezetek)[Az írás a Reakció szeptemberi papírkiadásában jelent meg.]

 
A Reakció szerkesztőségének
kormányprogramja

Mottó:
„Andrej Fokicsot fejbe kólintotta a váratlan támadás. – Bocsánatot kérek – hebegte.
– Nem azért jöttem, a tokhalnak ehhez semmi köze. – Hogyhogy semmi köze, ha egyszer büdös!
– Másodrendű frissességű tokhalat szállítottak nekünk – mentegetőzött a büfés. – Marhaság, öregem! – De kérem szépen, hogyhogy marhaság? – Másodrendű frissesség, ilyen nincs! Frissesség csak
egyféle létezik, elsőrendű, és az egyben az utolsó is. Ha a hal másodrendű frissességű,
ez azt jelenti, hogy büdös, romlott.”
(Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita)


PREAMBULUM

Nem azért nem írjuk le, hogy Magyarország a huszonnegyedik órában van, mert lassan Dunát lehet rekeszteni a különböző népmentő chartákkal, nemzethalál-víziókkal és egyéb dermesztő politikai hűség- és hűtlenségnyilatkozatokkal, hanem mert bizonyos szempontokat mérlegelve súlyosabbnak ítéljük a helyzetet a megélhetési aggodalmároknál.

Úgy látjuk, Magyarország áthaladt azon a kritikus ponton, amely után számos – jelen pillanatban – visszafordíthatatlannak vagy igencsak nehezen korrigálhatónak tűnő negatív folyamat indul el. Kijelenthető, hogy évtizedes távlatban leszakadunk az európai versenyben és ezzel szoros összefüggésben Magyarország mély és átható gazdasági-politikai-erkölcsi válságba került.

A mesterségesen túlpörgetett és az élet minden szegletére kiterjedő politikai szembenállás az ország mindennapi életét, eredményességét kóros szintre fékezte le. A terméketlen belpolitikai hidegháború és az abból fakadó kompromisszumképtelenség össznemzeti „zéró összegű” játszmává fajult, tartósan gátolva az ország szempontjából fontos ügyek megoldását.

Mi azonban nem „népfrontpolitikát”, hanem világos, választható és koherens alternatívákat, nagyvonalú politikát szorgalmazunk. A legsúlyosabb gondok között tartjuk számon a kritikus demográfiai mutatókat és a fiatalok egyre nagyobb ütemű elvándorlását, amely hamarosan mindannyiunk számára érezhetően elvonja a levegőt Magyarországról. (Nem ebben a dokumentumban elemezzük a válság okait és okozóit, de megkerülhetetlennek tartjuk először néhány tény rögzítését.)

A rendszerváltozás vívmányai veszélyben vannak
Az 1989-1990-ben létrehozott alkotmányos berendezkedés keretei és intézményei jogi értelemben stabilnak és időtállónak bizonyultak, ellentétben a bennük szereplő politikusokkal, akik lejáratták az intézményrendszert és szinte teljesen eltékozolták a politika hitelét. A bizalom hiányának mértéke ma már a demokráciát rombolja. A magyar politikai osztály erkölcsi értelemben elöregedett. A politikai elit azonban a tizenhét év alatt felgyülemlett felelősségét nem vállalja és kisszerű küzdelmeivel torlaszolja el a jelen és a jövő lehetőségeit az ország elől. Generációváltást javasolnunk azonban értelmetlen, mert a politika alaposan gondoskodott arról, hogy saját utánpótlása – önmaga gyengébb oldalát reprodukálva – a mottónkban idézett, bulgakovi „másodrendű frissességű” halhoz hasonlítson.

A demokráciát nemcsak az egész politikai elit rongálja általában, nem pusztán az általánossá vált őszintétlenség, a régi és új politikai halandzsa, hanem különösen azok az erők veszélyeztetik, akik nem haboznak pártállami, erőszakos módszerekhez nyúlni akkor, ha kormányzati hatalmukat veszélyben érzik. A polgári szabadságjogok teljes gyakorlása a mai Magyarországon több akadályba ütközik, mint 1990 óta bármikor. A ma regnáló kormány feje amorális ámokfutásával a rendszerváltozás óta példátlan mélységekbe juttatta a miniszterelnöki pozíció méltóságát. Ugyanakkor a parlamentáris demokráciát erkölcsi értelemben gyengítő tényezőnek tekintjük az országot mai napig gúzsba kötő kádári örökség rehabilitálására irányuló törekvéseket, eredjenek azok bármilyen oldalról és bármilyen megfontolásból is. Szintén súlyosan ártalmasnak tartjuk, ezért elítéljük a 2002 óta felerősödött, „csirkefarhátkampányokra” alapozott, parttalanná vált szociális demagógiát, valamint a politika elbulvárosodását.

Megroppantott államháztartás, jövőtlen politika
Már alig van olyan gazdasági mutató, amelyben Magyarország ne a kontinens sereghajtójaként kullogna. Az államkassza megroppantásában és az ország újbóli, a kádári időket is többszörösen meghaladó eladósításában a legnagyobb felelősség bizonyíthatóan az öt éve regnáló szocialista-szabaddemokrata kormányokat terheli. Az ország gazdasága 2002-ig alapjaiban emelkedő pályán mozgott, ám a lendület azóta nemcsak megtört, de mára általános recesszióvá, apátiává változott. Az ország jövőjét tartósan negatív irányba eldöntő 2002-es szavazatvásárlásokat követő felelőtlen, gigantikus pénzszórás és eladósítás terheit ma leginkább a középrétegekkel fizettetik meg, a politika az ő terhükre próbál népszerűséget kovácsolni magának. A kormánypolitikusok saját dilettantizmusukat gyakran céltalannak tűnő reformdühvel és példátlanul pazarló, korrupciógyanús állami luxusberuházásokkal kompenzálják. A kormányzat államháztartási garázdaságát azonban nem ellenpontozzák az ellenzéki pártok kiérlelt, konkrét gazdasági programjai. Ilyenek ugyanis nincsenek. A fedezetlen szociális ígéretek vagy a politikai eliten belüli elitellenesség nem pótolja az összefüggő társadalomképet, az őszinteséget. Aggasztó, hogy a fiatalok szinte teherré váltak a magyar politikusok gondolkodásában. A közélet másik rákfenéje a mindent elárasztó, a kisebb pártokat is behálózó korrupció. Tisztában vagyunk azzal, hogy Magyarországon változásokra, bizonyos tekintetben pedig gyökeres változásokra van szükség. Úgy látjuk viszont, hogy a politika ma öncélnak tekinti a reformokat és valójában sokkal többet rombol, mintsem építi vagy előreviszi Magyarország közös ügyeit. Elutasítjuk az egyenlősdit, az állam mindenhatóságát és az irigységet tápláló demagógiát.

Nincs nálunk a bölcsek köve, és apparátusunk sincs, akikkel magunk helyett megírattuk volna saját – gondolatkísérletnek szánt – kormányprogramunkat, de vannak elképzeléseink, javaslataink arról, hogy miként lehetne egy a mainál jobban működő, barátságosabb, jobb kedvű, jövőképpel rendelkező és azért dolgozni is tudó Magyarországon élni. Kivonatosan megfogalmaztuk, hogy mit gondolunk a gazdaság-, a kül- és a nemzetpolitikáról, az államról és a közigazgatásról, az oktatásról, a környezetpolitikáról, a szociálpolitikáról, az egészségügyről és a honvédelemről. Ha úgy tetszik, írásunk figyelmeztetés: a mai magyar közélet nem a lényeges kérdésekről szól, és ezen sürgősen változtatni kell.

Alapvetés
Szabadság és tulajdon
Hiszünk a hagyományban, a szabadságban, a polgári, nemzeti és közösségi értékekben, a magántulajdon szentségében és az átlátható gazdasági versenyben. Hiszünk abban, hogy a XX. század második felében Nyugat-Európában kibontakozott koherens, egyértelmű jobbközép politikára és a szilárdan piacgazdaság-párti gyakorlatra alapozott új politika együtt lendítheti ki Magyarország kátyúba jutott szekerét. Elutasítjuk a diktatúrákat, a szélsőségeket és a kádári nosztalgiát. Sokra tartjuk a XIX. század nemzeti szabadelvű politikusait, továbbá Tisza Istvánt, Bethlen Istvánt, az 1956-os forradalom és szabadságharc névtelen hőseit, Antall Józsefet és mindazokat, akik a nemzeti függetlenségért, a magyar szabadságért és a rendszerváltozásért küzdöttek. Valljuk, hogy nem a gondolkodó embereknek kell meghatározniuk magukat a pártok dimenziójában, hanem a politikának az ország jövőjét érintő kérdésekben.


I. Hagyomány és ésszerűsítés
Állam és közigazgatás

ÁLLAM ÉS BÜROKRÁCIA
A magyar államigazgatás történelmi hagyományokon alapuló, 1989 óta megreformált rendszere a XXI. században is alkalmas lenne az ország működtetésére. A magyar politikusok felelőssége, hogy a gazdasági helyzet romlásával és a demokrácia intézményeinek kiüresítésével odáig juttatták az országot: az államigazgatás nem tudja rendesen ellátni feladatait. A jelenlegi politikai elit lebénította az intézményrendszert, és annak működésképtelenségén értelmetlen átszervezésekkel akar úrrá lenni. Ám a bajok gyökere nem az intézményrendszerben, hanem a politikai elitben van. A bürokrácia mindazonáltal európai összevetésben is súlyos terhe Magyarországnak. Ezért javasoljuk az államapparátus szakszerű és megfontolt csökkentését, amely azonban nem mehet a működőképesség kárára, mint ahogy az elmúlt években történt.

MEGYÉK ÉS ÚJ, NAGY RÉGIÓK
A megyerendszer ezer évig működőképes volt, fenntartotta a magyar önigazgatást, amikor  önálló államiság nem is létezett. Ráadásul a megyei hagyományok, a megyei tudat ma is él a társadalomban. Az 1990-es önkormányzati törvény ugyanakkor kiüresítette a megyei funkciókat. Némi túlzással, de a megye fennhatósága alá csupán néhány kórház és művelődési intézmény került. A megyék funkcióinak végleges kiüresítését a kormányzat a 2006-os önkormányzati választások után kezdte meg, mert azok egy megye kivételével ellenzéki vezetés alá kerültek.
A legnagyobb érvágás a megyei fejlesztési tanácsok anyagi forrásainak áttelepítése volt a pártpolitikai alapon összeállított regionális fejlesztési tanácsokhoz. Javaslatunk szerint a megyének ismét fontos koordináló, működtető, jogszabályalkotó és végrehajtó feladatot kell kapnia. Úgy véljük, hogy a XXI. században is meg lehet találni azokat a feladatokat, amiket a megye tud a legjobban ellátni, ezért nem támogatjuk a megyei szint teljes kiüresítését.
Magyarország megyéinek megszüntetését már sokan sokféle módon megpróbálták. Senkinek nem sikerült. A jelenlegi régiós beosztás is szinte használhatatlan, nem racionális. A megyék beosztása statisztikai régiókba semmilyen történelmi hagyománnyal nem bír. Az Európai Unió nem köti meg tagországai kezét a régiós beosztás kapcsán. A történelmi-földrajzi hagyományoknak jobban megfelelő nagyrégiókat is létre lehetne hozni, avagy az egész ország is egy régiót alkothatna. Például lehetne egy „Dunántúl” régió,  lehetne egy egység a Duna–Tisza köze és a Tiszántúl „Alföld” régió néven, továbbá lenne egy „Budapest” régió a fővárossal és vonzáskörzetével. Ezek a régiók ráadásul lakosságszámban is körülbelüli egyezést mutatnak (3-3,5 millió lakos/régió.)

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS FELELŐSSÉG
A rendszerváltás egyik legfontosabb eredménye az önigazgatás megteremtése volt. A helyi önkormányza-tok mostani rendszere működőképes lenne, ha a finanszírozás megfelelően működne. A szubszidiaritáson alapuló önkormányzás, mint a demokrácia egyik alapja mellett állunk, nem támogatjuk tehát a kényszerű egyesítéseket, összevonásokat, ugyanakkor a racionalitás jegyében támogatjuk azt, ha az önkormányzatok önkéntes alapon egy-egy feladat ellátására társulásokat hoznak létre. 1983-ban a szocialista állam eltörölte a járásokat, azzal a jelmondattal, hogy a „járások betöltötték történelmi szerepüket”. Az idő nem igazolta a döntést. A kistérségekre, a járásokra szükség van. Támogatjuk a települések járási szintű együttműködését, de ezt is kizárólag önkéntes alapon. A mai gyakorlat – amely szerint a mindenkori minisztériumban döntenek arról, hogy egy település melyik kistérségbe kerüljön – elvetendő. Mindezek mellett be kell látni azt is, hogy az önkormányzati politika a korrupció melegágya. Ennek felszámolása nem egyszerű feladat és ez nem kezelhető külön az állami szintű korrupció megszüntetésével. Érdekes kérdés Budapest helyzete és szerepe. Az elmúlt tizenhét év jól mutatja, hogy ez a kétszintű önkormányzati rendszer a fővárosban nem működik. Javasoljuk, hogy amint azt a két világháború közötti példa is mutatta, a kerületekben csak elöljáróságok legyenek, és a főváros vezetése egyértelmű, áttolhatatlan felelősséget viseljen Budapest irányításáért és gazdálkodásáért.

A VÁLASZTÁSI RENDSZER REFORMJA
A jelenlegi vegyes választási rendszer alapvetően jól működik és eddig minden esetben biztosítani tudta a parlamenti többséget a győztes párt(ok)nak. Ugyanakkor javasoljuk, hogy (osztrák mintára) a választói korhatárt 16 évre szállítsuk le. Emellett a vélemények sokszínűségének biztosításához, a demokrácia jobb érvényesüléséhez vigyük lejjebb a parlamenti bejutási küszöböt 3 százalékra, valamint drasztikusan csökkenteni kell a parlament létszámát 200 fő körülire. A választókerületek határait újra kell szabni, egyrészt a létszámcsökkentés miatt, másrészt mert a demográfiai és egyéb változások következtében nagy aránytalanságokat tartalmaz a rendszer.

HATÉKONYABB IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
Magyarországon a bíróságok függetlenségét még mindig viszonylag széles közmegegyezés övezi. Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy bizonyos, kiemelkedő fontosságú és ismert személyeket érintő ügyekben néha elfogultnak és gyakran szokatlannak, lassúnak tűnik az ítélkezési gyakorlat. A különösen nagy összegre elkövetett bűncselekmények esetében (például állami vagyon hűtlen kezelésének egyes formái) szorgalmazzuk a büntető törvénykönyv szigorítását. Ugyanezt javasoljuk az egyes, különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok (gyermekek, idősek, fogyatékkal élők) terhére elkövetett, súlyos bűncselekmények esetében. Elutasítjuk a tényleges életfogytiglan tartó büntetés „felpuhítására” irányuló kezdeményezéseket, egyúttal pártoljuk a széles körű és az eddiginél tudatosabb prevenciót. Fontosnak tartjuk a bírósági ügymenet általános gyorsítását, a jogi tisztviselői kar anyagi megbecsülésének – minimum – szinten tartását. Az 1990-es rendszerváltozás talaján állva nem támogatjuk az ügyészség további központosítására irányuló törekvéseket és elítéljük az alkotmányos intézmények, például az Alkotmánybíróság elleni pártpolitikai indíttatású támadásokat.

II. Kiszámíthatóság és növekedés
Gazdaságpolitika

A magyar gazdaság évek óta egyre gyengébben szerepel a régiós versenyben, a legutóbbi növekedési és inflációs mutatók egyenesen drámaiak, ha a többi új uniós tagországgal vetjük össze őket. A versenyképesség nem több, mint a kormányzati PR kedvenc szlogene: az állam által biztosított gazdasági környezet kiszámíthatatlan, az adminisztráció egyszerűsödés helyett évről évre bonyolódik és a kormányzat gazdaságfejlesztési koncepciójának lényegét is összefoglalhatjuk annyiban, hogy „sok útépítés, nagy üzlet”. Amikor számba vettük, mi mindenen kéne változtatni, jelentősen megkönnyítette a dolgunkat a CEMI (Central European Management Intelligence) által készített javaslatcsomag. Nagyon sok mindenben támaszkodtunk a nálunk jóval hozzáértőbb szakmai műhely elemzésére.

POLGÁR- ÉS VÁLLALKOZÁSBARÁT ADÓPOLITIKA
Ma ezernyi jogcímen kell adót és járulékot fizetnie a cégeknek és a magánszemélyeknek – nem egy adónem esetében a nyilvántartáshoz és a bevalláshoz szükséges adminisztráció nagyobb teher, mint maga az adófizetés. Ezeket a kis költségvetési bevétellel, de annál több bosszúsággal járó adónemeket megszüntetnénk. Csökkentenénk a különféle járulékok számát is, illetve a munkáltatók járulékterheinek összességének csökkentésével ösztönöznénk a foglalkoztatást. A személyijövedelem- adó-rendszer adóterhelése rendkívül egyenlőtlen, a minimálbér után nem kell adózni, míg az átlagjövedelem már belecsúszik a felső sávba. Ezért a minimálbér adómentességének megszüntetése mellett jelentősen megemelnénk az alsó személyi- jövedelemadó-kulcs határát. Ezzel egy időben megszüntetnénk a társaságokat és a magas jövedelműeket sújtó 4%-os szolidaritási adót a tár-sasági adókulcs 1 vagy 2 százalékpontos megemelése mellett. Az ország gazdaságára hosszú távon komoly veszélyt jelentenek a jelenlegi demográfiai folyamatok, ezért a gyermekvállalás ösztönzésére választhatóvá tennénk a családi adózást és adókedvezményt biztosítunk a nevelt gyermekek után. Az APEH működése során az adózási morál javítása, az adózók segítése legyen a vezérelv és ne a minél nagyobb „megállapítások” kényszere (aminek érdekében nem egyszer visszaélnek a rendszer átláthatatlanságával és bonyolultságával is). Az elektronikus bevallás mellett lehetővé tennénk ugyanazon a felületen az elektronikus (bankkártyás) fizetést is.
   
BEFEKTETÉSEK HATÁRON INNEN ÉS TÚL
A külföldi működőtőke bevonásához érdemben egyszerűsítenénk a befektetők dolgát, az önkormányzatokkal közösen félkész befektetési lehetőségeket kínálnánk és komoly hangsúlyt fektetnénk a befektetővadászat „puha”, de nagyon fontos részeire (vendéglátás, emberi kapcsolatok, nyelvtudás). Központi szerepet kapna a gazdaságpolitikában a határon túli magyar közösségekben rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázása. Államilag ösztönöznénk a magyar tőkeexportot a környező országokba, illetve az együttműködést a szomszédos országok vállalataival. A Magyarország határain túl élő magyarság által biztosított nyelv- és piacismeret kitűnő lehetőséget nyújt a nemzetközi vállalatok számára is, hogy magyarországi központtal folytassák szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai tevékenységüket. Ehhez szükséges a légi, közúti és vasúti közlekedési kapcsolatok erősítése is szomszédainkkal. A cél, hogy Magyarország legyen  szűkebb térségünk gazdasági központja.

GYORS EURÓBEVEZETÉS, BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATOTTSÁG
A szigorú fiskális politika célja az euró mielőbbi bevezetése, egyértelmű és a piac számára hiteles céldátum kitűzésével. A közös európai pénznem bevezetésével csökken hazánk pénzpiaci kiszolgáltatottsága, illetve csökken az export- és az importügyletek tranzakciós költsége. A fegyelmezett költségvetés mellett kulcskérdés az alacsony aktivitási ráta növelése. Ennek érdekében csökkentenénk az élőmunka járulékterheit, illetve egy-egy látványos óriásberuházás ésszerűtlen támogatása helyett átlátható, minden vállalkozás számára egyenlő feltételekkel igénybe vehető munkahelyteremtés-támogatási rendszert vezetnénk be.
       
A NYUGDÍJRENDSZER ÉS A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK RACIONALIZÁLÁSA
A jelenlegi nyugdíjrendszer rövid távon csak nehezen, hosszú távon pedig egyáltalán nem tartható fenn. Az egyébként magas járulékkulcsok mellett sem fedezik a befizetések a nyugdíjakat, a hiány éves szinten meghaladja a GDP két százalékát. A mostani húszas és harmincas korosztály befizetője ugyan a rendszernek, azonban kérdéses, hogy kapnak-e majd állami nyugdíjat, s ha igen, mennyit. A tizenharmadik havi nyugdíjra nincsen fedezet, ezért javasoljuk a megszüntetését. Fokozatosan emelnénk a nyugdíjba vonulás korhatárát, mivel ez enyhíti a költségvetésre nehezedő terheket és a születéskor várható élettartam folyamatos növekedése is ezt indokolja. Javasoljuk a gázár- és távhőtámogatás megszüntetését: a szubvenció torzítja az energiapiacot, és pont annak az energiahordozónak a túlfogyasztását eredményezi, amelyik esetében a legnagyobb az ország függősége.

UNIÓS FORRÁSOK, VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS MEZŐGAZDASÁG
A gazdaságfejlesztésre fordítható pénzeket a szétaprózás helyett néhány iparág erőteljes fejlesztésére koncentrálnánk, hogy ezek aztán húzóágazatként ösztönözhessék egyéb területek növekedését is. Növeljük a kutatás-fejlesztésre fordított erőforrásokat. Meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni az akadémiai kutatóhálózatot. Állami forrásokkal elsősorban az alapkutatásokat segíte- nénk, ugyanakkor a felsőoktatási intézmények és piaci szereplők kutatási-fejlesztési együttműködése is támogatandó. Megvizsgálnánk a négyes metró építésének ésszerűségét, s ha más (elővárosi, kötöttpályás és nagymértékű P+R parkolóház-) fejlesztésekkel többet lehet javítani Budapest közlekedésén, akkor oda csoportosítjuk át a forrásokat. A közösségi közlekedést nem csak a nagyvárosokra értelmeznénk, a kistelepülések tömegközlekedését is fejlesztenénk a környezetszennyezés csökkentése és az élhetőség javítása érdekében. A magyar agrárium adottságai alapján egyenlő feltételek mellett képest helytállni a többi uniós tagország termelőivel folytatott versenyben. Ezért célunk, hogy a hazai gazdaságok ugyanakkora támogatással működjenek, mint a régi tagországokban található versenytársaik. Az uniós agrárpolitikában a hozzánk hasonló helyzetben lévő országokkal összefogva kell képviselnünk a hazai gazdálkodók érdekeit.


III. Csak nyugalom!
Oktatás és kultúra

A VÍZFEJ
Sokkal több pénz oktatásra és kultúrára a közeljövőben nem lesz, hacsak Magyarország nem nyer a galaktikus lottón. A jelenlegi kormányzás következményeinek kezelése éppen elég feladatot ad a következő kormánynak – új koncepciók, látványos újítások megvalósítására nincs lehetőség. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatalmas vízfej, ráadásul számtalan közalapítványával, kht-jával, háttérintézményével együtt az egyik legjelentősebb kádertemető. Ma lényegében minden külvárosi technikatanárra jut egy főosztályvezető-helyettes és egy jól fizetett pedagógiai szakértő. Ezt meg kell szüntetni: az OKM legyen kis létszámú, „politikagyártó” szerv, amely az oktatás és a kultúra dolgozóiban nem izgága alattvalókat lát, és nem igyekszik minden lépésüket ellenőrizni és irányítani.

A NEMZETI KULTÚRA VÉDELMÉBEN
Az oktatásban és kultúrában ki kell mondani egy alapelvet: bizonyos intézményeket (iskolákat, múzeumokat, kultúrházakat stb.) az állam nem azért tart fenn, mert nyereségesek, látogatottak vagy sikeresek; hanem azért, mert a nemzeti kultúra integráns részei. Egy főiskola vagy helytörténeti gyűjtemény léte egy kisvárosban – még ha nem is tartozik a legnépszerűbbek közé – önmagában is jó dolog. Így az alapfunkciók ellátásához szükséges pénzt az államnak a diákok, látogatók, nézők számától függetlenül biztosítania kell. Pályázatokkal, saját bevételekkel a többletfeladatokat lehet finanszírozni. Nyugodtan bízhatunk abban, hogy az intézmények a presztízs- és a bevételnövekedés reményében törekedni fognak a minél színvonalasabb munkára.

REFORM, ÉS AMI UTÁNA JÖN
Az oktatási rendszer az utóbbi évek egyik leginkább reform sújtotta területe: 2002 óta többet változott, mint az elmúlt néhány száz évben összesen. Kétszintű érettségi, felvételik eltörlése, többciklusú („bolognai”) felsőoktatás – hogy csak néhány újdonságot említsünk. E reformok többsége számunkra nem szimpatikus, de visszafordításuk már katasztrófához vezetne. Az oktatási rendszer fő problémája az, hogy az utóbbi tíz évben minden páros napon közoktatási, páratlanon pedig felsőoktatási reformot hirdettek meg, így a káosz állandósult. A következő ciklus fő feladata ezért a nyugalom biztosítása: újabb gyökeres átalakítás nem lesz, ehelyett a rendszer finomhangolásával kell megpróbálni a lehető legjobbat kihozni az új struktúrákból. A felsőoktatás jelenlegi finanszírozási rendszerén azonban a fent vázolt alapelv szerint változtatni kell. Az egyetemi felvételhez kötelezővé kell tenni az emelt szintű érettségit. Javasoljuk a tandíj eltörlését, elsősorban a társadalmi mobilizáció érdekében. A vidéki kisiskolákat a lehetőség szerint meg kell őrizni, s csak akkor szabad egy intézményt bezárni, ha fenntartása teljesen irracionális; de ez esetben a kormány köteles gondoskodni a diákok utaztatásáról.

ROMA INTEGRÁCIÓ, PÁRTPOLITIKA KIZÁRÁSA
Egyetlen terület van, ahol az oktatási költségeket – jelentős EU-támogatással – nagyságrendekkel növelni kell, s ez a cigányság képzése. A romák helyzetének javítása nélkül Magyarország pusztulásra van ítélve. A több évtizedes és költséges felzárkóztató programokat nem lehet megspórolni, amiben a legfőbb szerepe az oktatásnak lesz. A kultúrát a lehető legjobban el kell távolítani a politikától, s meg kell szüntetni azt az állapotot, hogy a közpénzekkel sáfárkodó különféle kuratóriumok az aktuális kormánypártok szellemi holdudvarának kifizetőhelyei. E feladat lényegében megoldhatatlan, mégis törekedni kell rá, mert a magyar kultúra állammal összefonódott része tartalmatlan, terméketlen és pazarló.


IV. Felelősség és őszinteség
Egészségügy, szociális szféra

EGYSÉGES, EGY ÁLLAMI OEP-KASSZA, IGEN A VIZITDÍJRA
Az egészségügyi ellátás a jelenlegi formájában finanszírozhatatlan. A nemzeti kockázatközösség fenntartását szorgalmazzuk. Ennek nem lehet része az Országos Egészségbiztosítási Pénztár privatizációja, sem pedig a betegek szelekcióját okozó több biztosítós modell bevezetése. Az egészségügy állami finanszírozásának monolit egységet kell alkotnia, ezért regionális bontását sem fogadhatjuk el. Az egészségbiztosítás piacán kifejezetten kívánatos az OEP vásárlói monopóliumának a biztosítottak javára történő kihasználása a szolgáltatókkal és a gyógyszerforgalmazókkal szemben.
A vizitdíjat és a kórházi napidíjat elfogadható konstrukciónak tartjuk. A tb-kasszát kivéve elfogadhatónak tartjuk a magántőke térnyerését az egészségügyben világos, szabályozott és ellenőrzött keretek között.

NYOMON KÖVETHETŐ TB-BEFIZETÉSEK
Az egészségügyi kapacitások meghatározásának a tényleges szükségleteken kell alapulnia. A tényleges szükségleteket viszont csak a morbiditási statisztikák rendbetétele után lehet szakmailag megalapozott módon kalkulálni. Ehhez széles körű szakmai előkészítő munkára és nyugodt, kapkodásmentes végrehajtásra van szükség.
Az orvosok gyógyszerfelírási szokásainak befolyásolása indokolt lehet, azonban a költséghatékonyság csupán egy bizonyos szintig ésszerű. Jelenleg a társadalombiztosítási támogatással rendelkező készítmények között nem költséghatékony gyógyszer nem szerepelhet; a támogatott gyógyszerek a törvény erejénél fogva költséghatékonynak tekintendők. Tehát a hivatkozás, mely szerint az Egészségügyi Alap költségvetését nagymértékben terheli egyes támogatott készítmények felírása, önellentmondás, ennek alapján az orvosokra kiszabott bírság elfogadhatatlan, ezért a büntető rendelet azonnali visszavonását szorgalmazzuk. A befogadott gyógyszerek körét felül kell vizsgálni – ki kell szűrni a politikai (korrupciós) céllal befogadott gyógyszereket. A biztosítási jogviszony csak kötelező járulékfizetés esetén keletkeztethető, ez elől nem „menekülhet” egyetlen aktív korú, munka- és / vagy tőkejövedelemmel rendelkező állampolgár sem. Ezzel párhuzamosan olyan informatikai fejlesztés kialakítását tartanánk jövőbe mutató megoldásnak, mely minden járulékfizető számára lehetővé teszi, hogy naprakészen ellenőrizhesse a befizetése és az igénybevett szolgáltatások árának arányát. Erre az elektronikus ügyfélkapu további fejlesztése kínál lehetőséget. Az elektronikus nyomon követés és az OEP teljes transzparenciája bürokratizmusának csökkentését eredményezheti, ami a személyi állomány csökkentését vonja maga után.

DEMOGRÁFIAI IRÁNY MEGFORDÍTÁSA, ALTERNATÍV CSALÁDI ADÓZÁS
Svédországban az egészségügyre fordított kiadások (2003-as adat) a GDP 8,8%-ának felelnek meg. Magyarországon ezen kiadások a GDP arányában hozzávetőlegesen 6,5%-ot érnek el. A technika és a biokémia folyamatos fejlődése, illetve az elöregedés miatt az ellátásra fordítandó költségek a GDP-nél nagyobb arányban növekednek. Mindezek okán elkerülhetetlennek látszik a járulékfizetők körének szélesítése és a lépcsőzetes járulékemelés. Ezt ki kell egészíteni adóbevételekből származó költségvetési források átcsoportosításával. A szociális szektor működtetésének elsődleges célja a kedvezőtlen demográfiai irány megváltoztatása, ezzel szoros összefüggésben pedig a házaspárok (egy férfi és egy nő élet- és vagyonközössége) gyermekvállalásának ösztönzése. A jövő adófizetőire megtérülő befektetésként tekintünk (túl azon, hogy a család nélkülözhetetlen „alkatrészeként” fogadjuk őket), ezért a szülőket az alternatív családi adózás bevezetésével ösztönöznénk erre. Az adó alapját az egy háztartásban élők száma alapján számítanánk. A családi pótlék a gyermekek számarányának megfelelően, bizonyos összegben alanyi jogon járna, ám magasabb jövedelem esetén a normatívnál nagyobb öszszeg is leírható lenne az adóból. Kulcsfontosságú, hogy a gyermekek képzésében érdekeltté tegyük a szülőket, ezért a felnőtté váló gyermek személyi jövedelemadójának meghatározott része a szülőket illetné.

RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE, 13. HAVI NYUGDÍJ ELTÖRLÉSE
Az állam szabályozó szerepét a szociális ágazatban aktív beavatkozással szükséges kiegészíteni. Ennek a segélyezésen túl a munkaerőpiac befolyásolására is ki kell terjednie. A részmunkaidős foglalkoztatás állami támogatása által (akár 80%-os munkáltatói bér- és járulékköltség-átvállalás) a gyed-ről, gyes-ről visszatérő kismamák, másfelől az aktív nyugdíjasok találhatnak munkát. Ma Magyarországon csupán 4,8%, míg Hollandiában 45% a 4-6 órában munkát vállalók aránya. Szavazatvásárlási megfontolásokon túl semmiféle indok nem állítható a 14., de még a 13. havi nyugdíj mögé sem. Ezeket határozottan ellenezzük. Szociális alapú dotáció az utazási szolgáltatások esetében korlátozottan elképzelhető, azonban a teljes ár 50%-a alá nem csökkenthető az utazási díj, még a nyugdíjasok esetében sem.

[Folytatás a következő postban: A jövő visszahódítása (V-VII. fejezetek)]

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr86167580

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A jövő visszahódítása – 7 év után 2014.03.10. 14:33:33

Közel hét év telt azóta, hogy 2007-ben megírtuk reakciós programunkat, A jövő visszahódítását. Hét év alatt már a harmadik kormányunkat fogyasztjuk, és – nehéz szívvel – magunk mögött hagytuk a Reakció nevet és a nyomtatott kiadást is (annak idején a...

Trackback: A 13. havi nyugdíj kísértete – Ilyen ország pedig nincs CCCLXIV. 2013.01.10. 09:20:29

Visszatérhet a 13. havi nyugdíj – az Index szerint a kormányban vizsgálják a plusz egyhavi nyugdíj ismételt bevezetésének költségvetési lehetőségeit. A Magyar Nemzet szerint a 13. havi nyugdíj nincs napirenden, egyszeri kompenzáci...

Trackback: A gyermekszavazatok elmaradt forradalma 2011.03.29. 09:08:18

  Hosszú vajúdás után készült el ez a poszt, s mire megszületett, többé-kevésbé aktualitását is vesztette: az új alkotmány nem ad szavazati jogot (sem egyet, sem többet) a szülőknek a gyermekeik után. Sajnos. A legfiatalabbak/legid...

Trackback: Orbán-csomag? Megszorítás? Takarékosság? 2011.01.21. 08:38:02

  Már amikor a Vastagbőrön megjelent a gázár- és távhőtámogatások átalakításáról szóló poszt, akkor akartam írni arról, hogy ez remélhetőleg annak a jele, hogy a kormány belekezd a költségvetés kiadási oldalának rendbeszedésébe is. A fűtéstám...

Trackback: Game over - le leszünk leplezve 2010.02.18. 12:45:51

  Kész, vége, nincs tovább. Az Egyenlítő TV Kövér László után kis kommunánkat is a történelem szemétdombjára hajítja: Új Péter, aki jó dolgában csinált egy kis ingyenreklámot, élezheti a tollát (javasolt jelzők: szánalmas, nevetséges, hazug)...

Trackback: Reakció - polgári underground 2009.01.08. 08:17:06

A gázhiány dícsérete Lehet, hogy néhányan meg fognak kövezni, de már-már örülök a mostani gázhiánynak. Talán ez a pofon kellett ahhoz, hogy a nagyközönség számára is egyértelművé váljon, milyen kiszolgáltatott helyzetbe manőverezte magát Magyarország…

Trackback: Reakció - a polgári underground blogja 2008.05.29. 07:01:07

A felelős? Orbán Viktor! Újra teljes gőzzel zakatol a gyár, berendelték az összes munkást, három műszakba. A termelés már pár napja elkezdődött, de kellett egy kis idő a gyártósorok felpörgetésére, így csak ma indult be az igazi nagyüzem:  F…

Trackback: Reakció - a polgári underground blogja 2008.04.22. 12:38:01

Nyári Reakció Minifesztivál A nyári programok tervezgetése közepette felvetődött, hogy szervezhetnénk egy kicsit fesztivál-, kicsit tábor-jellegű Reakció-összejövetelt. Ezért hát ez a puhatolózó bejegyzés, hogy érdekelné-e a t. közönséget egy ilyen m…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

vadnyul · http://kismaganszelsojobb.blogspot.com 2007.09.18. 09:11:42

Ha a Fidesznek lenne egy kis esze, megvenné ezt. Akkor talán ismét nem érezném cikinek, hogy rájuk szavazzak.

homopoliticus · http://homopoliticus.freeblog.hu 2007.09.18. 09:16:38

Ez nagyon jó, gratulálok hozzá, rengeteg munka van benne. Komolyságában kb. A Polgári Magyarországért c. vitairathoz fogható (Fidesz, 1996, ma már régebbinek és meghaladottabbnak tűnik Fidesz-szempontból, mint a tihanyi apátság alapítólevele).

Rengeteg kérdésem lenne, most csak találomra egy: miért lehessen 16 évesen szavazni? Mintha nem indokolnátok meg.

Muszáj pihennem, mielőtt elolvasom a következő részt, de hamarosan.

Toma 2007.09.18. 09:42:53

Először is gratulálok a Reakcióhoz. Szerintem jó lett. Az Ufi erényeit megőrizte, de komolyabb kinézetű.
Kormányprogram. Ma reggel elkezdtem olvasni, a 2. fejezet végéig jutottam. Végre valaki más is úgy gondolja, hogy nincs szükség 13. havi nyugdíjra. A gáz- és távhőkompenzálás eltörlése után mit akartok. Ránkszabaduló világpiaci árat, vagy az állam nem engedi az árak emelését játékot?
Küldjétek el a Fidesznek, kiváncsi leszek mit szólnak hozzá.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2007.09.18. 09:50:51

Toma:
Ha szociális alapon támogat az állam fűtés-költségeket, akkor az legyen energiahordozó-semleges: aki árrammal, vagy fával/szénnel fűt, az piaci árat fizet, aki gázzal/távhővel, az nem - ez így biztosan nem jó. Szerintem egyébként az állam helyesebben jár el, ha az energia-megtakarítást segíti (szigetelés, korszerűsítés, miegymás), nem pedig a fogyasztást ösztönzi az ártámogatással.

Téglagyári Megálló 2007.09.18. 10:00:19

Ja, nekem is megjött a Reakció, köszönet érte!

vadnyul · http://kismaganszelsojobb.blogspot.com 2007.09.18. 10:02:07

Az energiatakarékos megoldások egyszeri, nagyösszegű beruházást igényelnek, és pont azok nem tudják kifizetni akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Valahogy a gázártámogatásra fordított összegekből kellene fedezni az átalakítást. De furcsán nézne ki, hogy az önkormányzat beruház egy jó eséllyel magán ingatlanba, majd ezt a támogatásból finanszírozza, mert a lakónak nem lesz több pénze, és (még egy) hitelt aligha tud fizetni.

Toma 2007.09.18. 11:02:00

Valóban jobb lenne az energiamegtakarítást ösztönözni.
Ha szociális alpon támogat, akkor ki adja a pénzt? Az állam v. az önkormányzat? Az önkorm. jobban tudja kinek kell, de mi van ha szegény?

kzgy 2007.09.18. 11:41:02

Nem ettem nyalókát reggelire, de muszáj leírnom: a kormányprogramotok olvasása tegnap este rövid időre visszaadta a hitemet a saját generációmban.

Néhány komment elsőre:
- valami indok a 16 év mellett? esetleg 75 év felett már nem?
- az energiás résszel egyetértek, környezetvédőként is
- a főváros átszervezését örömmel olvastam!

Talán csak egy témában csóváltam a fejem:
Az oktatásnál azt írtátok, hogy belátható időn belül nem lesz több pénz, a honvédelemnél pedig azt, hogy nem csökkentenétek a ráfordított összeget. Én nagyon örülnék neki, ha lenne olyan politikai erő, aki fordítva gondolja. Átcsoportosítani pénzt a hadseregtől az oktatásra, sürgősen!

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2007.09.18. 12:41:07

kzgy:
A 16 éves korhatár valamivel enyhítené a fiatal és az idős korosztályok érdekérvényesítési aszimmetriáját. Az igazi szerintem az lenne, ha a még nem választókorúaknak is járna szavazati jog, amit a szüleik gyakorolhatnának.
A NATO-szerződésben vállaltuk, hogy a GDP-nk mekkora részét költjük honvédelemre. Ettől nagyon-nagyon el vagyunk maradva. Az ország önvédelmi képessége elég ramatyul áll, ezért is kell növelni az erre fordított forrásokat.

Playmobil Soldat 2007.09.18. 12:56:51

"Az igazi szerintem az lenne, ha a még nem választókorúaknak is járna szavazati jog"

Turul, magyarul a kiskorú gyermekkel rendelkező szülőknek adnál dupla szavazati lehetőséget? Ez nem igazán járható út, szerintem.

Mint ahogy a korhatár leszállítását sem támogatom. 16 évesen az ember még nagyon könnyen befolyásolható, főleg a mai fiatalok, ráadásul többségüket egyáltalán nem érdekli a politika. Ezt a számot simán meg merem tippelni 90%-ra. 5%, aki hozzá tud szólni, 5% aki tevékenykedik is benne... Nekem ez a tapasztalatom. A közbeszéd szerint a fiatal korosztályban simán nyerjük a versenyt (Fidesz), de ezzel cseppet sem vagyok elégedett, mert kb. ebből a 10%-ból nyerünk 6-ot.

A valaki által már említett időskori szavazatijog-elvonás nagyon kényes téma. Vannak nagyon épelméjű, értelmes, mindent abszolút tisztán látó aggkorú hölgyek, urak, akikkel szemben kifejezetten sértő lenne a szavazási jog elvonása. Bár tény, hogy választási bizottsági delegáltként volt jónéhány ezzel ellentétes tapasztalatom is, ahol tulajdonképpen kvázi a családtagok szavaztak le az idős rokonok helyett. Nem jó ezt a témát bolygatni, sehogy sem lehet megoldani, jó ez így, ahogy van.

Ács Feri 2007.09.18. 13:07:21

Toma: nem küldjük el, felnőtt emberek, meg tudják venni a lapot, ha érdekli őket. Ugyanez vonatkozik a többi pártra is.

Ács Feri 2007.09.18. 13:17:00

A 16 éves limit: jogosak azok az ellenérvek, hogy az ember (kamasz) 16 évesen esetleg még éretlen, de azért mérlegelni kell azt is, hogy Magyarországon csak a 60+ korosztály szavaz teljes létszámban, ami a többi korosztály érdektelensége miatt a közakarat torzulásához vezet, vagy vezetett. Súlyosbító tényező, hogy Magyarországon egy az egyben működik a szavazatvásárlás (pl. 19 ezer Ft-os nyugdíjkiegészítés vagy 14 . havi nyugdíj ígérete) és ez a demokrácia elsorvasztásának irányába hat. Ez ellen keresünk megoldásokat és a vitatott javaslat is erről szól. Uff.

krasnyi 2007.09.18. 14:07:18

Playmobil, sajnos a befolyásolhatóság nem életkorfüggő.

Különben nem találkoznánk olyan meglett, "egyéletetledolgoztam" emberrel, aki 2006-ban "Orbán miniszter" ellen adta le a voksát (megtörtént eset).

Nincs szükség semmiféle korlátozásra, de ha úgy gondoljuk, hogy az országnak demográfiai-gazdasági okokból mindenféleképpen a fiatalokat kell támogatnia, akkor ezt kifejezheti ilyen szimbolikus gesztusokkal is.

kzgy 2007.09.18. 14:32:54

Playmobil soldat:
én kivezényelt jegyzőkönyv-vezető voltam több szavazáson is, és sokkoló tapasztalatokat szereztem - ha tényleg radikális lennék, azt mondanám, hogy korhatár+műveltségi cenzus kellene

Turul:
értem én a NATO-szerződésből eredő kötelezettségek megszerzését (ostoba jogász vagyok ráadásul), azonban úgy gondolom, hogy az egy olyan keretszerződés, aminek a feltételeit időről-időre újra lehet és kell tárgyalni. És mivel eddig sem tudtuk teljesíteni, nem is kellene erőltetni. Mondhatnánk, hogy vészhelyzet van, évtizedekre fogjuk megszívni, ha nem teszünk valamit most az oktatásban.

Playmobil Soldat 2007.09.18. 14:51:02

Krasnyi, egyetértek veled, az életkor (+/-) maximum súlyosbít a befolyásolhatóságon. Azok, akiknek csak felszínesen van politikai véleménye, felnőtt korban is ide-oda mozgathatók, befolyásolhatók, leginkább a média által. Márpedig ezeket az embereket a média hosszú ideje a baloldalon tartja.

Kzgy, nem akarok teljesen belemenni ebbe a témába, de a legelborzasztóbb tapasztalataim mozgóurnázásaim során voltak. Ezek a szóbanforgó idős emberek egyáltalán nem tudták, hogy miről van szó, hogy egyáltalán miért mentünk, sokszor magukról sem tudtak, többnyire a családtagok vezették a kezüket a tollal vagy szájbarágósan elmagyarázták nekik, megmutatták pontosan, hova kell az X-et írni. És ez sok-sok ezer szavazatot jelent országos szinten. De ez van. Sokat gondolkoztam már azon, hogyan lehetne ezt kiküszöbölni, de nem látok erre megoldást.

szejler 2007.09.18. 15:48:21

Egyenlőre csak egyes részeket volt időm átolvasni.

A grafika kurva jó, elismerésem.

Maga a program kissé idealistának, helyenként közhelyesnek tűnik, dehát ennél több nem is várható ekkora terjedelemben ( a konkrét pontok többségével egyetértek).

A gazdaság menedzseléshez: szerény véleményem szerint, az oly rettegett radikális adócsökkentés, átgondolt szerkezetben, nagy levegővel igenis sikeres lehet.
(hosszú távon csak az lehet sikeres)

Hosszútávon a jövő iparágai jelenthetnek kitörési pontot (ami most is belátható: biotechológia). Minden fejlett országnak szüksége van egy iparágra, ahol centrum szerepet játszik. Gazdaságtörténeti bizonyosság, hogy csak technológiai forradalmak idején tud egy-egy új ország (az adott területen) a világ élvonalába kerülni. (ganz (19 sz vége), nokia: 20 sz vége). Kiforott, kompetitív piacokra betörni nem lehet.

Ez azt jelenti, hogy az infotech forrradalomról már jó esélyel lekéstünk, max másod-harmadvonalbeli cégek jöhetnek létre. Ettől persze még érdemes hajtani ezen a területen is.

Életbevágó, hogy az innovativitás, kreativitás ösztönzése mellett annak menedzsmentje, pénzügyi háttszerkezete is kialakuljon. Csak így lehetséges a jövőbemutató kezdeményezések hazai befutása.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2007.09.18. 15:59:46

"Svédországban az egészségügyre fordított kiadások (2003-as adat) a GDP 8,8%-ának felelnek meg. Magyarországon ezen kiadások a GDP arányában hozzávetőlegesen 6,5%-ot érnek el."

Finnországban viszont 6.5%-nál kevesebb, ha jól emlékszem, 6%.

Mi a tanulság?

szejler 2007.09.18. 17:23:55

Doomhammer

A vizitdíj, jelenlegi formájában igazságtalan, de alapvetően egyetértek az elvvel. Vannak hipochonderek, vénasszonyok, akik úgy járnak orvoshoz mint te wc-re 4 sör után.

Az elv; hogy legyen valami érzékelhető súlya az eü ellátásnak, ésszerű. A kivitelezés, mint mindíg, tele inkorrekt szivatással.

Az EÜ reform viszont szánalmas. Az eddigi legigényesebb szakmai előkészítő anyagban sem volt egyetlen számszerű becslés a bevétel/kiadás vonatkozásában. Hihetetlen, de igaz.

ererer 2007.09.18. 17:25:16


Magyarorszagon az egeszsegugyre forditott kiadas a GDP tobb mint 8 szazaleka. allami ES magankiadasok egyuttesen. az idezett CEM anyagban is benne van, rogton az elejen.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2007.09.18. 17:36:16

szejler 2007.09.18. 17:23:55:
"A vizitdíj, jelenlegi formájában igazságtalan, de alapvetően egyetértek az elvvel. Vannak hipochonderek, vénasszonyok, akik úgy járnak orvoshoz mint te wc-re 4 sör után."

Hány százalék ilyen?
www.chspr.ubc.ca/files/publications/1993/hpru93-12D.pdf
"Solid evidence on the extent of abuse, by any definition, is very hard to find. A study of
Montreal physicians shortly after the introduction of public medical insurance in the early 1970s
found that they felt that less than 2% of patients sought medical advice without reasonable cause
[8]. A 1980 study of Ontario physicians reported that they felt that 8-12% of contacts by patients
were unnecessary [9]. These are old studies, however, and we are unaware of any recent, more
accurate estimates, or more importantly, any studies that take into consideration what patients
might reasonably be expected to know in advance of seeking advice."

Olvasd el, ami utána van. Hasznos.
Segít eloszlatni néhány tévhitet. A "túl sok az orvoslátogatás" például simán gyurcsányista propaganda.

A finanszírozás Magyarországon is olyan (még
a "reformok" előtt is ilyen volt), hogy egy páciens
nem tud jelentős költségeket generálni, mivel azokat
csak a háziorvos tudja allokálni.

Értelmesen gondolkodó országokban a kormány olyan reklámkampányokat folytat, hogy ha ezt és ezt érzed, azonnal menj orvoshoz, senki nem fog kinevetni (infaktus elleni kampány Angliában).

Itthon meg azt mondják, hogy a háziorvos (akit nem teljesítmény szerint, hanem fejkvótában fizetnek) felkeresése "felesleges".

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2007.09.18. 17:42:56

A megoldás egyébként roppant egyszerű (mondani, megcsinálni annál nehezebb).
www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34587_35103676_1_1_1_1,00.html
"“Gatekeeping” by general practitioners for access to specialists needs to be strengthened to help reduce avoidable use of hospital services. The use of hospital services also needs to be more effectively controlled by better checking of treatment decisions, particularly those where there are alternatives to treatment requiring long stays in hospital . Some financial and contractual changes have already been made and others are planned. Nevertheless, further policy work will be needed."

nénike · http://mandiner.hu 2007.09.18. 20:34:59

A vizitdíj jelenleg szimbolikus mértékű, azt jelzi, hogy nincs ingyenes közszolgáltatás(az alap és középfokú oktatás talán kivétel). Piac van.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2007.09.18. 20:40:35

nénike · www.ufi.blog.hu 2007.09.18. 20:34:59:
"A vizitdíj jelenleg szimbolikus mértékű, azt jelzi, hogy nincs ingyenes közszolgáltatás(az alap és középfokú oktatás talán kivétel). Piac van."

Két kérdés.
Mit jelent, hogy "szimbolikus méretű"? Többe kerül beszedni, mint amennyit hoz?
Mit jelent az, hogy "jelenleg"? Később több lesz?

És még egy kérdés bónusznak. A piacon mi történik azzal, aki nem fizet?

Az egészségügyi szolgáltatások univerzális hozzáférhetősége a keresőszó, ahol lehet olvasni.

Luchador 2007.09.18. 20:41:05

Az elhangzottak nagyreszevel a magam laikus modjan egyetertek, ha lenne egy part, aki ezzel kampanyolna szivesen szavaznek ra (foleg, hogy most semmelyikre sem adnam a voksom szivem szerint), es ha telleg beindulna a valtozas, akkor nem fontolgatnam, hogy vegleg kulfoldon maradok.

Szavazashoz meg: muveltsegi cenzus alap!!!

dolphin 2007.09.18. 21:19:17

Visszagondolva, hogy 16 evesen mennyire nem volt ralatasom (es kortarsaimnak sem) a politikara, dobbenetes rossz otletnek tartom a valasztasi korhatar csokkeneset. Raadasul logikailag csak ugy lenne ertelme, ha egyuttal javasolnatok a buntethetosegi korhatar leszallitasat is, ha mar szerintetek egy 16 eves ennyire felelos dontesekre kepes...

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2007.09.18. 21:39:43

dolphin:
Persze, a választójog korhatárának lejjebb vitele együtt kéne, hogy járjon a büntethetőség korhatárának módosításával is.
De a legjobb a gyerekek utáni szavazati jog lenne.

homopoliticus · http://homopoliticus.freeblog.hu 2007.09.18. 21:57:17

Turul,

szerintem ez a gyerekek után járó extra szavazati jog elég meredek lenne (ha jól értem a lényegét). Ezzel azt üzened, hogy akinek nincs gyereke (mindegy, hogy nem akar vagy nem lehet neki), az másodrendű állampolgár, akinek kevesebb beleszólás jár a közügyekbe. Ez szerintem vállalhatatlan, még ha az is az ország érdeke, hogy minél több gyerek szülessen.

Másrészt ez szerintem nem túl jó módszer a gyerekvállalási kedv fellendítésére, arra sokkal jobb szociálpolitikai eszközök vannak, pl. a családi adókedvezmény (vagy családi adózás, bármit is jelentsen ez), egyéb ösztönzők. Az állam ezer más módon tudtára adhatja az érintetteknek, hogy ebben az országban érdemes gyereket vállalni.

Ja, és még valami: jelenleg Magyarországon a legtöbb gyereket vállaló társadalmi csoport a romák. Ők pedig jellemzően nem tudatos választók, tehát ez finoman fogalmazva is kétélű fegyver.

dolphin 2007.09.18. 22:01:02

Turul, miert is? Melyik kotablaba vestek, hogy akinek tobb gyereke van az felelosegteljesebb? Es mi van azokkal akik, szeretnek, de nem lehet tobb gyereke (pl. az orvos kozli az anyukaval, hogy a kovetkezo gyereknel vagy o, vagy a gyerek, vagy mindketten bedobhatjak a torulkozot)? Ok kevesebbet ernek mint azok, akik felelotlensegbol csinalnak sok gyereket? Fekete Pako lesz Mo. legfajsulyosabb szavazoja, ha megkapja az allampolgarsagot (href.hu/x/3jgr)...?

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2007.09.18. 22:31:58

Én egészen máshonnan közelítem ezt a kérdést, mint amivel vádoltok. Nem azt mondom, hogy akinek több gyereke van az felelősségteljesebb/jobb ember/ésígytovább.
A jelenlegi választási rendszer komoly képviseleti aszimmetriát eredményez az egyes korosztályok között: az idősek szavazhatnak, így az ő érdekeik nagyon fontosak lesznek a pártoknak, a 18 évesnél fiatalabbak nem, így őket elvileg szinte teljesen figyelmen kívül lehet hagyni egy szavazatmaximalizáló politikai erőnek. Mindezt nagyon jól példázza a mai hazai helyzet: gondoljátok végig, 2002 óta hány időseknek és hány fiataloknak szóló ígéret teljesült. Erre a problémára tud valaki jobb megoldást, mint a javaslatom?

Guild 2007.09.18. 23:10:48

Elméleti szinten én is jónak tartom a gyerekek után járó szavazati jogot. Nem arról van szó, hogy akinek nincs gyereke az másodrangú állampolgár, hanem arról, hogy a kiskorú gyermek is ugyanolyan állampolgár mint a többi, csak az ő szavazati jogával nagykorúságáig a szülő él.
A gyakorlati oldalon azonban szerintem sem működne a dolog. Túl kicsi a gyermekei érdekét felelősségteljesen képviselni tudó szavazók száma ahhoz, hogy ezzel érdemi változást lehetne elérni. Inkább csak azt érnénk el ezzel, hogy még több pénzt osztanának szét a cigánytelepeken a képviselők választás előtt.

homopoliticus · http://homopoliticus.freeblog.hu 2007.09.18. 23:38:40

Nem a jelenlegi választási rendszer okozza az aszimmetriát, hanem a demokratikus választási rendszerek okozzák. Valahol meg kell húzni a határt (18 vagy 16 év, ez talán annyira nem is fontos, de ez más kérdés): azalatt nincs választójog, afölött van. Afölött viszont mindenkinek ugyanannyi. A választójog egyenlősége kőbevésett dolog. Lehet, hogy te nem innen akarod megközelíteni a kérdést, de egy demokráciában ez megkerülhetetlen.

Az asszimetriát - ami tényleg létezik - szerintem a másik oldalról, a nyugdíjasok oldaláról kezdve kéne lebontani. Pl. nem ígérni nekik 14. havi nyugdíjat, abbahagyni a hülyítésüket. A jobboldalnak nem kéne hagynia, hogy a nyuggerek szoci hitbizományként működjenek (mondjuk ez a hajó már elment, úgy nézem).

Igazából ez az aszimmetria csalóka: nincsenek az idősek érdekei olyan nagyon képviselve, figyelembe véve. Hülyítve vannak, és az teljesen más. Lényegében ez történne a gyermekes szavazókkal is, akkor aztán lenne szimmetria...

doWNload 2007.09.19. 00:16:43

Én tapsolnék ferikirálynak, ha egyetlen olyan ötletnek a megvalósítását is látnám, amire józan parasztésszel mindenki rábólintana, pl: extra drágán eladnám a régi, de jó helyen levő kórházakat(ingatlanokat) és az árából vennék ilyet:
www.intuitivesurgical.com/corporate/newsroom/videos/da_vinci_s_tech_ovw.swf
Ha nem látható, akkor itt van:
www.intuitivesurgical.com/corporate/newsroom/videos/index.aspx
ORVOS MAGYARORSZÁGON LÁTTOTT MÁR ILYET??????????????

Toma 2007.09.19. 08:58:10

Szavazati jogot a gyerek után is.
És ki adná le a szavazatot a páratlan számú gyerek után? Főleg akkor ha az egyik szülő jobboldali, a másik baloldali. Aki nem hiszi hogy van ilyen, annak azt mondom, hogy anyám Fideszes, apám MSZP-s. Jó ma már van választójogom, így ebből nincs probléma.

Toma 2007.09.19. 09:02:00

Fővárosi programot nem akartok írni?

Ács Feri 2007.09.19. 09:26:42

De lehet, mert szerintem jól meg tudnánk írni, csak itt és most ennyi hely jutott Budapestnek.

vadnyul · http://kismaganszelsojobb.blogspot.com 2007.09.19. 11:05:38

A gyerek utáni szavazati jog elég furcsa ötlet, de talán a legjobb megoldás a túl sok nyugdíjas szavazó problémájára. Megvalósítani nem nagyon egyszerű, de azért megoldható probléma (mondjuk minden páratlan sorszámú gyerek után az anya, páros után az apa kap +1 szavazatot).
Igaz ugyan, hogy ez a cigányokat is fontosabbá tenné, de mi lenne, ha erre alapozva akár önálló roma párt is bekerülne a parlamentbe?

kzgy 2007.09.19. 13:14:20

És mi lenne, ha a kiskorú gyermeket nevelő szülők kapnának 1 plusz szavazatot, mind a ketten, de akkor is csak ennyit, ha 5 gyerekük van, és akkor is, ha 1?

Lehet, hogy a demokrácia alappillére az egyenlő szavazatok elve, de ez most sem érvényesül, hiszen van, ahol 60000, és akad, ahol 30000 ember választ meg egy képviselőt.

dolphin 2007.09.19. 13:18:19

Turul,
nem lehetsz ennyire naiv. Hogyan garantalnad, hogy a szulok a gyerek erdekeit/szempontjait tartanak szemuk elott, es nem a sajatjukat...?

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2007.09.19. 13:24:21

dolphin:
Azért feltételezhető, hogy a szülők érdekeire komoly hatással bírnak a gyerekeik érdekei, nem?

volkov 2007.09.19. 14:46:30

a szulok politikai nezetkulonbsegeihez: lehetne azt is, hogy
gyerekenkent mindket szulo +0.5 szavazatot kap.

Zombi 2007.09.19. 15:31:30

homopoliticussal ért Zombi egyet.
A gyerekek utáni szavazat nem ellensúlyozna nyugdíjasszavazatokat, vagy egyéb metszetek alapján létrejövő érdekcsoportok nyomulását. Az elméletet "közösségi döntések" elméletének hívják, egyedül arra lenne igazán alkalmas, hogy a nagycsaládosok által képzett érdekcsoport előnyre tegyen szert. Sőt nem kell ahhoz szerintem ma sem plusz szavazat, hogy ők ne változzanak érdekcsoporttá: már most azok.

Okostojás 2007.09.19. 18:54:42

Az egészségügyben dolgozók bérének rendezésére, ti milyen megoldást láttok. Mert itt erről megint nem esik szó, sajnos...Egyébként respect

Bakura az okostojás · http://bakura.buzz.hu 2007.09.19. 19:25:10

Okostojás?!
Ha ez így megy tovább, lassan már Bakurából is újra kettő lesz. :(

Ezt a szerkesztőségi programot meg majd késöbb olvasom el. De ígérem elolvasom.

VIII. Nagyapó 2007.09.19. 19:57:27

Zombi

szerintem nem az a fő gond, hogy érdekcsoportok vannak (ennek is vannak következményei, de ezek sajna elkerülhetetlenek), hanem hogy ezekből épp az van a jelenlegi rendszerben a létszámához képest túlreprezentálva, amelyik a legkevésbé érdekelt a távolabbi jövőben.

Az "egyenlő választójog" elve pedig ebben nem dönt - egyenlőségből elég sokféle van, ahogy már a fenti példákból is látszik. (Deborah Stone amúgy a reletivizálást magasfokon művelő politikai tankönyve szerint pl. 8 dimenzió mentén is különbözhetnek a felfogások.)

Bakura az okostojás · http://bakura.buzz.hu 2007.09.19. 20:14:27

Júj, nehéz ez, mert közismert a nem túl jó viszonyunk. Így elfogultságnak is tűnhetnek szavaim. :(

Először is, az világosan látszik, hogy profi újságírók vagytok. Nem mindenki tudna hasonlóan fogalmazni. Ugyanakkor negatívum, hogy a legegyszerűbb dolgokat is bonyolultan fogalmaztátok meg.

A helyzetértékelésetek szinte egyetlen mondatával sem értek egyet. Az meglehetősen egyoldalúra sikeredett. (Mindenért a gonosz MSZP-SZDSZ koalíció a hunyó. Már csak az hiányzik, hogy bezzeg a Fidesz idején.)

Mellesleg az ilyesmit 4 évre szoktak írni. Ez viszont jó ha 40 év alatt számonkérhető! Amennyi pénz meg ehhez kellene...
Azt is elfelejtitek, hogy amit gazdaság meg adótevékenység gyanánt leírtok, azt nem lehet meglépni nagy költségvetési hiány esetén. (Most ennek a levivése történik.) A Metróépítést leállítani mostmár, pedig minimum vicc. (A többit hagyjuk. Csak arra céloztam e két példával, mintha a kialakult helyzetet nem vennétek figyelembe.)

Maradjunk annyiban, én NEM szavaznék meg egy ilyen programot. Ez a sokat markol, keveset fog esete.

De arra jó, hogy mit gondoltok a dolgokról.
Bár, így hogy ez mindenkié, azt jelenti senkié. Vitáztam már szerzőtársatokkal, aki az ellenkezőjét képviselte, mint itt látható...

Ács Feri 2007.09.19. 20:36:39

A helyzetértékelésről: sajnálom, de egyszerűen nem igaz, amit írsz. Bőven ütjük az ellenzéket is benne. Sőt: önmagát polgárinak tartó orgánumban hol és mikor olvashattál ilyen kritikát a parlamenti ellenzékről? Hogy lehet ennyire szelektíven olvasni? A többi kritikáról lehet beszélni. Szerintem nem "senkié" a program, hanem az egész szerkesztőségé.

Tomagazda 2007.09.19. 20:47:56

Nagy megkönnyebbülés volt olvasni, respect! Mégiscsak vannak erre-arra gondolatok, nemcsak indulatok. Jól esett, még akkor is, ha nem mindennel értek egyet.
Egy "cinikus" megjegyzésem is lenne: ez a sok a nyugdíjas és kevés a fiatal szavazat gondolatsor és különféle variánsai (lásd. több hozzászólás) sokkal hitelesebb lenne mondjuk az amőbán. :-)) Ugyanis, mint tudjuk, a Maszop szavazók sokan vannak a nyugdíjasok között, míg a politikailag akár kicsit is aktív ifjúság körében a Fidesz az erős. Persze ez senkinek nem jutott eszébe, még tudatalatti szinten sem, azért csak megjegyezném... ;-)
Ja, és van egy fogadásom, hogy jobboldali szimpatizáns körökben 1-2 évtizeden belül pont az ellenkező érvek fognak megjelenni (tapasztalatlan, éretlen fiatalok, de milyen bölcs tud lenni, aki már érett, stb...), amikor is helyre áll a rend, és a jobboldal jobboldali, a baloldal baloldali lesz, és ezzel együtt az idősek között a konzervatívok, a fiatalok között pedig a forradalmi hevületű baloldaliak lesznek többségben.
Majd meglátjátok!
Viszont még egyszer köszi a programot, igazán elgondolkodtató és sok esetben felemelő!

Zombi 2007.09.19. 20:59:42

Nagyapó Mester, bezony igazad van. Valami jó kis javaslatod nincsen véletlenül kifejezetten erre a problémára?
Mondjuk azon túl, hogy felelősségteljes politizálásra lenne szükség? :-D

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2007.09.19. 21:13:21

Bakura:
Nem értem, miért kéne ehhez sok pénz? Ahogy számoltunk, egy ilyen program inkább csökkentené a költségvetési hiányt, mint növelné.
Ami a metróépítést illeti, van egy olyan fogalom, hogy "elsüllyedt költségek", arra már keresztet vethetünk. Az ezen felüli költségek alapján kell dönteni: ha még így is érdemesebb leállítani, akkor nem szabad csak azért folytatni az építkezést, mert már annyit beleöltünk...

Ács Ferenc 2007.09.19. 21:18:33

Metró: a hetvenes évek közlekedéspolitikai problémáira szabott 4-es metró erőltetése 10-15 évig nem tesz lehetővé _semmilyen_ jelentős közlekedésfejlesztési beruházást Budapesten.

VIII. Nagyapó 2007.09.19. 21:20:38

Nekem az eddig felmerültek közül a Turul-féle szülői szavazatkiegészítős módszer áll a legközelebb a szívemhez.

Nehezen tudom elhinni, hogy a szülők semmibe veszik a gyerekeik érdekeit - de lehet, hogy csak túl jó körökben mozgok. És sztem a négytagú család - négy szavazat elve semmivel sem egyenlőtlenebb, mint ha csak a 18 éven felüliek igényeire vagyunk tekintettel.

De én mondjuk amúgy sem vagyok akkora demokrata, szívem szerint leginkább az esélyekben adnék csak egyenlőséget - így ha technikailag megoldható lenne, hát pl. nagyon szívesen csatolnék valami tesztet is a szavazáshoz (így mondjuk ha számítógépen lehetne szavazni, előbb mindenkinek össze kéne párosítani néhány random pártprogram-pontot az azt javasló párttal, és 80% alatt nem lehetne szavazni; népszavazáson pedig minden kérdéshez lenne egy ellenpróba, és ha logikailag helytelen a válasz, akkor érvénytelen a szavazat, vagy tudom is én :-D )

VIII. Nagyapó 2007.09.19. 21:40:31

Tomagazda

Sztem a Reakciósok épp arra szoktak panaszkodni, hogy a politikai realitások miatt a Fidesz is mindinkább fütyül rájuk, fiatalokra; ebben inkább a generációs, mint a pártérdek dominálhatott.

Amúgy meg személy szerint ha pár évtized múlva a jobboldal szellemi elitje válik a (rossz értelemben vett, szellemileg igénytelen) mainstreammé, hát remélem, nem leszek még teljesen meszes, és tudok majd váltani :-D

Turul

Elsüllyedt költség ráadásul csak az, ami másféle hasznosításból már nem nyerhető vissza. Szóval az alagutat feltehetőleg buktuk, de a parkolási helyzetnek azért feltétlen nem tenne rosszat az a pár mélygarázs amegállók helyén :-)

Tomagazda 2007.09.19. 21:59:11

VIII. Nagyapó
Persze. A fiataloknak gyakran nem elég radikális még a szimpi politika sem, ez akkor is így lesz, amikor majd a lázadó szív a baloldalon dobog. :-)
Ez nem értékítélet, hanem jóslat, ami teljesen rendben lesz, amikor (ha?) bejön.
Viszont a másik része sem értékítélet, a konzervativizmus egy konszolidált társadalomban mainstream, de nem feltétlenül igénytelen. Ma sem az, csak idehaza nemigen találkozni vele.

"Amúgy meg személy szerint ha pár évtized múlva a jobboldal szellemi elitje válik a (rossz értelemben vett, szellemileg igénytelen) mainstreammé, hát remélem, nem leszek még teljesen meszes, és tudok majd váltani :-D"

Jól hangzik. És akkor majd rólad készül a korszak első őszhajú, kopaszodó és pocakos Che Guevara-utánzat képe? :-DDD

VIII. Nagyapó 2007.09.19. 22:10:41

látni akarom, mit írtál!

Zombi 2007.09.19. 22:24:58

Mmmm, nekem nem tetszik a gyerekek után járó szavazat, mert az jár a fejemben, hogy a nagycsaládosok érdekérvényesítő erejének növekedésével az általuk kiharcolt transzfer is jelentősen nőne. És sajnos baromi önző vagyok, nem akarom kifizetni mások gyerekvállalását. Merthogy éppen szerencsém van (vagy inkább tudatosan alakított sorsom) és így nagyon sok adót fizetek. Múlt hónapban a munkáltatóm bérköltségének jóval kevesebb mint harmada jutott el hozzám. És úgy érzem még kevesebb jutna.
Én úgy gondoltam, megalapozom a családot, majd lesznek gyerekek ha lesz gyümölcscentrifuga meg hasonlók. De sajnos nem lesz, mert elveszi az állambácsi az alapomat, és egy részét bizony annak adja aki úgy gondolkozik, hogy előbb a gyerekek, aztán majd a transzferekből lesz pénz... :-(
Ugyanakkor sajnos (vagy szerencsére?) én hiába vállalok gyereket, mert a jövedelmem olyan magas, hogy nincs kedvezmény. Azaz gyerek jöhet de ettől még továbbra is másokét tartom el. Hát nem túl bíztató. A nagycsaládosok legutóbbi tüntetése az egésztől elvette a kedvemet. Most halakat tartok, azok nem esznek túl sokat és a nevelésükbe az állam nem akar beleszólni.

Tudományos vita oldaláról megközelítve a dolgot viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nagycsaládok tagjainak jelentős része hosszú időn át ugyan olyan improduktív mint a nyugdíjas. Befektetésnek tekinthető az, hogy gyereket állítanak elő aki ugye elméletileg munkába áll. Ugyanakkor a hivatásos anyák (családok) valószínűleg egész életük során transzferekre vannak utalva.

A tesztes dologgal kapcsolatban kevésbé izé a hozzáállásom, bár gusztustalan elitista szemléletnek tűnik. :-D
Ki kéne próbálni.

VIII. Nagyapó 2007.09.19. 22:25:17

:-)

Nem hinném, hogy Che leszek, én max. szobaforradalmár vagyok - de valahogy nem szeretem, amikor az egymás szempontjainak ismeretében megfogalmazott érvek helyett divatok döntenek el vitákat.

És tudom azt is, hogy a mainstream nem feltétlen igénytelen - de nálunk olykor van olyan érzésem, hogy tud nagyon az lenni.
Amúgy az általad említett értelemben a nyugati társadalmak sztem nem annyira konszolidáltak...

Tomagazda 2007.09.19. 22:36:58

VIII. Nagyapó 2007.09.19. 22:25:17

"Amúgy az általad említett értelemben a nyugati társadalmak sztem nem annyira konszolidáltak..."
Annyira talán valóban nem, de hozzánk képest nagyon. Ezt olyasmiből olvasom ki, hogy
- működik a nyelv, és nagyjából mindenki azt érti a szavakon, amit jelentenek.
- működik a magánszféra és korlátozott hatást gyakorolnak rá a politikusok, próféták, váteszek és egyéb "szimbolisták"
- van némi tapintat és tolerancia a másik iránt, viszont van humorérzék is, és nincs állandó sértettség-állapot
- a politikai ellenfél jellemzően ellenfél és nem ellenség
- a szélsőségesek és a szélsőséges nézetek cikik a nagy többség számára. Ebbe ennek olyan formáit is beleértem, amik nálunk még nem láthatóak, lásd. iszlámisták.
- meg ami most nem jutott eszembe. :-)

Tomagazda 2007.09.19. 22:38:34

VIII. Nagyapó 2007.09.19. 22:25:17

"Amúgy az általad említett értelemben a nyugati társadalmak sztem nem annyira konszolidáltak..."
Annyira talán valóban nem, de hozzánk képest nagyon. Ezt olyasmiből olvasom ki, hogy
- működik a nyelv, és nagyjából mindenki azt érti a szavakon, amit jelentenek.
- működik a magánszféra és korlátozott hatást gyakorolnak rá a politikusok, próféták, váteszek és egyéb "szimbolisták"
- van némi tapintat és tolerancia a másik iránt, viszont van humorérzék is, és nincs állandó sértettség-állapot
- a politikai ellenfél jellemzően ellenfél és nem ellenség
- a szélsőségesek és a szélsőséges nézetek cikik a nagy többség számára. Ebbe ennek olyan formáit is beleértem, amik nálunk még nem láthatóak, lásd. iszlámisták.
- meg ami most nem jutott eszembe. :-)

VIII. Nagyapó 2007.09.19. 22:49:54

Zombi

Márpedig az a gyerek nem az illető privát luxusa - a nyugdíjadat télleg ők fogják fizetni. Világszinten még akkor is, ha tőkébe fektetsz - ugyanis a tőke munkaerő nélkül mit sem ér.

Amúgy ezek az emberek nem feltétlenül mind a transzferek növelésében érdekeltek, sokkal nagyobb részben ott vannak a befizetői oldalon is. De sztem is az lehet a követendő út, ha az állam főállású anyaság helyett a munkavállalásra teremt lehetőségeket - annál is inkább, mert nálunk amennyire én tudom, ebben a csoportban az egyik legnagyobb az elmaradás a fejlettebb országokhoz képest a foglalkoztatottság terén, szóval lehet benne tartalék.

Ezen a téren sokat számít a bölcsőde-szolgáltatás, az adóztatásra fókuszáló kedvezmények, a részidőt támogató programok, de ennek a csoportnak sztem jól lehetne indokolni azt is, hogy a gyerekeik majdani nyugdíjbefizetéseire való tekintettel alacsonyabbra vegyék a TB-jüket. És ezeknek a lépéseknek az egyike sem hiszem, hogy túl népszerűtlen lenne a körükben, viszont termelésre ösztönöz. Igaz, lehet, ehhez már nem ártanak a ronda elitista cenzusaim sem...

Viszont a nyugdíjasokhoz hasonlítani a főállású anyákat sztem nem egészen korrekt - lehet, hogy az általad gondolt értelemben vett termelő tevékenységet nemigen végeznek (bár a háztartási munka is az, csak rosszul mérhető és nem adózik), viszont a GYES idejét leszámítva nagyobbrészt ezért nem is az állam tartja el őket, hanem a férjük.

----

Ja, és amit viszont még szívesen látnék a progamban: szociális transzfereket én ahol lehet, úgy adnék, hogy ne annyira az államnak kelljen vizsgálni a rászorultságot, hanem minél több minden legyen olyan, amit csak a rászoruló akar kérni. Pl. részben természetben, valamiféle ellenszolgáltatást (utcaseprés?) elvárva, stb.

Zombi 2007.09.19. 23:12:12

Hát a jelenlegi rendszer szerint a férjük is, de azlrt segélyek és családi pótlékon keresztül jut azért transzferből is bőven. Pláne ha bevezetjük a családi adózást, mert akkor ugye ez az SZJA-n keresztül is jelentkezik.

A transzferekkel kapcsolatban most támadt egy ötletem. Már motoszkált a fejemben ez a német kistérségi fizetőeszköz, amiről egyszer olvastam: valamiféle tallér. Biztosan hallottál már róla. Csak helyi vállalkozók fogadják el, helyben előállított szolgáltatásokra és javakra váltható. Ez azért jó, mert megnöveli a helyi vállalkozások forgalmát/szerepét, helyben tartja a munkahelyeket. Makroszinten is mérhető a hatása: az importtermékek valamint a külkereskedelmi jövedelem szivárgása drasztikusan csökken.
Van egy komoly beépített infláció: ez megakadályozza az egy kézben való felhalmozódást.
Kistérségi és hangsúlyozottan kistérségi szerepe óriási lehet, rendkívül jól működik.
Persze nem helyettesíti a globális fizetőeszközt, de nem is ez a szerepe.
Cégek adják alkalmazottaiknak béren felüli juttatásként, azaz a fizetőeszköz forgalomnak csak kis részét teszi ki.
Namármost, ha ez amúgy is helyi fizetőeszköz, akkor a helyi kormányzat gazdálkodhat vele, amelyik amúgy a legalkalmasabb arra hogy felmérje kinek van szüksége segélyre. A segélyt pedig ebben a fizetőeszközben folyósíthatná, így a segély nem mászna rá a külkereskedelmi forgalomra, annak rovására, valamint szépen kialakulna az az önszabályzó szerepe, hogy aki amúgy jól él, csak mondjuk magyar módon eltitkoltak a jövedelmei és még a segélyt is felveszi (nekem ezekkel van a legnagyobb bajom, de ez személyes ügy), az sem fog tudni vele pazarlóbban gazdálkodni, mint a környezetében élők, ráadásul a helyi vállalkozók és termelők pontosan tudnák honnan származik, ez se lenne titok a továbbiakban. Ez a pénz nem használható luxuscélokra, szaga van. De hogy ne anvazsálódjon a szegények tallérjává, ezért szükséges az, hogy a helyi alkalmazottak bérük egy részét ebben kapják. Önkormányzati és versenyszférában is. Agyilag lefáradtam, ennyi hülyeséget nem szoktam írni, megyek inkább aludni.

homopoliticus · http://homopoliticus.freeblog.hu 2007.09.19. 23:21:19

Ha a szülőknek extra szavazatot adunk a gyerekeik után, akkor teljesen mindegy, hogy ennek birtokában szem előtt tartják-e a gyerekeik érdekeit. Ha ugyanis a szülő plusz szavazati jogot kap, akkor az onnantól kezdve az övé, és nem lehet neki megszabni, hogy azzal csak a gyerekek érdekében élhet. Akkor is élhet a plusz szavazati jogával, ha ő olyan pártra akar szavazni, amelyik - horribile dictu - be akarja vezetni, hogy az alső tagozatosokat minden tanítási nap elején pedagógiai célzattal el kell tángálni. Ezen a vonalon tehát nem érdemes továbbmenni.

A pluszszavazat biztosításának egyetlen értelme lehet: az állam ezzel azt üzeni, hogy a gyermeket vállalókat annyira becsben tartja, hogy az ő szavuk mostantól nagyobb súllyal esik latba a választásokon. Az állam joggal preferálhatja a gyermeket vállalókat, ebben nincs vita. De nem ilyen módon! Azt mondhatja, hogy akinek gyereke van, az kevesebb adót fizet, több kedvezményt kap. De egy demokráciában nem mondhatja, hogy akinek nincs gyereke, annak kisebb a beleszólása a köz ügyeibe.

A demokrácia ugyanis nem az okosok, a felelősségteljesen gondolkodók, az erkölcsösek stb. közössége. Nem attól lesz valaki a demokratikus közösség tagja, mert rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, hanem attól, hogy állampolgár (és min. 18 éves, nem bolond stb.). Akkor is az, ha egy agyalágyult, beszűkült nyugger. Vagy ha épp olyanja van, hogy nem akar gyereket. Vagy keveset. Egyenrangú, és ebből nem lehet engedni, mert dől a jogegyenlőség.

Az pedig nagy szopás, mert akkor jönnek a további ötletek. Ha lehet adni pluszszavazatot, akkor el is lehet venni, nem? A következő lépés az, hogy akinek nincs gyereke, egyáltalán ne szavazhasson. Vagy aki hülye. Vagy aki... nem folytatom. Turul (meg VIII. Nagyapó, meg akik támogatják az ötletet), ne érts félre, tudom, hogy te nem ezt mondod, azt akarom csak jelezni, hogy ez veszélyes játék.

Zombi 2007.09.19. 23:30:17

Na igen nem mentem még aludni, de leestem a székről, most a földről gépelek, a lényeg amit talán le se írtam, az az volt (eredeti felvetésemben), hogy a plusz szavazattal egy olyan réteget erősítenénk, amely amúgy UGYAN ÚGY érzékeny az ígérgetési kampányra, mint a nyugdíjasok. Mert arra szavaz, aki neki nagyobb jövedelemet ígér. És a párhuzam ott van, hogy ez ugyan úgy elvihető egy borzasztó egészségtelen szintre, a gazdaság versenyképességének és sok minden másnak a rovására, mint nyugdíjasok számára kívált 13. meg 14. havi nyugdíjak ugye... (egyik balról másik jobbról próbál előzni).

Sőt, képzeljétek el, hogy az mekkora katasztrófa, amikor előkerül egy politikai erő, ami a nagycsaládosokat és a nyugdíjasokat együttesen veszi célba!

Tomagazda 2007.09.19. 23:42:30

Te jó isten, már reggel fél nyolc van!
:-D
Azt hiszem ideje lefeküdnöm. Jó éjt mindenkinek!

VIII. Nagyapó 2007.09.20. 00:11:37

- A fennálló szabályokat bolygatni mindig veszélyes játék (amúgy ha jól dereng, nyugati szomszédaink a 16 évre csökkentést nemrég meglépték), ugyanakkor a jelenlegi rendszer nem hiszem, hogy sokkal következetesebb lenne a többi bármelyikénél. Még a cenzus is benne van - pl. a 18 éven aluliakat ugyanúgy \"hülyeségük\" okán zárja ki a szavazásból. Az pedig, hogy a plusz szavazat a szülőket jutalmazza-e, vagy a gyerek joga, ami fölött a szülő kvázi gyámként rendelkezik, csupán megközelítés kérdése, nem hiszem, hogy ebben igazán meggyőző érveket tudnánk felhozni. Na jó, esetleg vétójogot kaphatna a gyerek :-)

- Ami a családi adózást illeti - azt azért nem nevezném transzfernek, ráadásul csak az jár jól vele, aki dolgozik; ez mindenesetre pusztán azt tartja szem előtt, hogy ha egyszer a többkulcsos adót azért vezették be, hogy az fizessen többet, aki jobban él, akkor az fizessen többet, aki valóban jobban él.

- A tallérosdi egyébként veszélyes játék, a verseny torzításával érdemes vigyázni - nem is tudom, az EU-n belül mennyire engednék. Másrészt pl. az élelmiszer-jegy részben hasonló ehhez. Ugyanakkor nem tudom, hogy ezt az adócsaló \"vállalkozónak\" nem lenne-e kedve ugyanúgy elkérni, így ez sztem nem megoldás.

- Létezik amúgy az a megközelítés is, hogy nem a gyerekeknek kell szavazati jogot adni, hanem - összeférhetetlenség okán - éppen hogy el kell vennni mindenkitől, aki valamiféle segély/nyugdíj jellegű juttatásban részesül. Hát... fene tudja. A dolog ott kezd hibádzani, hogy akkor hova tegyük az adókedvezményeket, esetleg a családi alapú adózást - és persze mi is az adó normális mértéke, nem adókedvezmény-e maga az adócsökkentés is... Mindenesetre ha a (munkából szerzett jövedelmet érintő) adókedvezményeket nem gondoljuk segélynek, lehet, én ezt a verziót is el tudnám fogadni, bár a gyakorlatban ez tűnik a legkevésbé keresztülvihetőnek.

VIII. Nagyapó 2007.09.20. 00:12:51

Te jó ég, eltűntek a közbülső kommentek... Mi van már megint a blogmotorral?

homopoliticus · http://www.homopoliticus.freeblog.hu 2007.09.20. 09:19:26

Azért ne kezeljük már a szavazati jogot egy szinten minden más társadalom- vagy gazdaságpolitikai eszközzel, pl. adókedvezmények, segélyek stb. Ez tényleg fundamentális jelentőségű egy demokráciában, nem lehet csak úgy megvonni, meg többet adni belőle, ha éppen úgy látjuk jónak. Nem áfakulcs ez basszameg.

Egyébként ez a blogmotor ez tényleg unterallekritik.

VIII. Nagyapó 2007.09.20. 09:40:21

nyilván konszenzus és hosszas viták nélkül nem megy a dolog :-(

de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne elgondolkodni arról, télleg jó-e a jelenlegi konstrukció, csak azért, mert most épp ez van.

amúgy itt vannak a sógorok:

index.hu/politika/kulfold/16au0605/

Bakura az okostojás · http://bakura.buzz.hu 2007.09.20. 09:45:50

bakura.buzz.hu/archives/2007/09/20/Turul_bacsi_Szekely_neni/

Ha már Semjén Zsolt beszéde egyáltalán nem foglalkoztatott titeket (sőt egyet is értett vele több itteni szerző), akkor feltételezem ez sem fog. Azért nézzétek el nekem, hogy beteszem.

Én egyáltalán nem látom az ellenzék támadását az elején. (Csak olyat amit mindenkire kiterjesztettek.)

A Metró kapcsán pedig feltételezem olyan több tíz és százmilliárdos szerződések vannak, hogyha leállna az sem lenne sokkal olcsóbb. De ha "csak" a felét kéne kifizetni, akkor is baromság lenne már leállítani. 0 méter metró lenne, és a maradékból aligha lehetne ezt kompenzálni. Ráadásul míg a tervek egyáltalán elkészülnek, megvitatják őket, lezajlik a pályáztatás...
De ti tudjátok. Nehogy véletlenül is igazam legyen bármiben is. :)

homopoliticus · http://www.homopoliticus.freeblog.hu 2007.09.20. 09:49:32

VIII. Nagyapó,

nem tudom, hogy a 9.40-es kommented nekem válaszol-e, gondolom, igen, deugyeablogmotor. Ha igen, akkor lehet, hogy félreértesz. Nekem az nem elfogadhatatlan, hogy 16 évesen már lehessen szavazni, bár nem hinném, hogy erre olyan nagy szükség lenne. Ami elfogadhatatlan, az a pluszszavazati jog biztosítása. Gondolkodni persze erről is lehet, mint ahogy mindenről.

Zombi 2007.09.20. 11:39:40

"Azért ne kezeljük már a szavazati jogot egy szinten minden más társadalom- vagy gazdaságpolitikai eszközzel, pl. adókedvezmények, segélyek stb."

A nyugdíjasok érdekérvényesítő képessége is ebből indult ki. :-D Pontosan azért szerintem ez megfelelő válasz rá! :-D

Sőt ha már gazdaságpolitikai megfontolásokat vehetünk számba: a nyugdíjas réteg jóval frankóbban gazdálkodik a pénzével, mert bizonyítottan nem költi luxus importjavakra, hanem szépen összeszedegeti az OTP-ben, vagy egyéb megtakarításokban (kincstárjegy, értékpapír). Így szépen visszahitelezi a számára leosztott lóvét a gazdaság részére. A családosok viszont sajnos felélik.
Mondjuk ez is csak egy elv, a gyakorlatban nálunk ezt két tényező befolyásolja:
- a családok csökkenő reáljövedelmeiket magas kamattal árazott fogyasztási hitelekből egészítik ki,
- a bankok ezeket a hiteleket finanszírozzák a betétekből.
Á nem, ez csak a látszat. Valójában a jelentős tételt a külföldről refinanszírozott devizahitelek képzik. Szóval szerintem mégiscsak működik az elv.

jo.e 2007.09.20. 15:00:59

A szavazáshoz: Mit szólnátok az adófizetési cenzushoz. A szavazó maga, v. a cége, stb. Úgyis arról szól a szavazás, hogy ki költi el a befizetett adónkat.

n_gery 2007.09.20. 21:15:25

Zombi ne haragudj, de szörnyen önzőek a szavaid. :)

"...a nagycsaládosok érdekérvényesítő erejének növekedésével az általuk kiharcolt transzfer is jelentősen nőne." Azért gondolom ha a nagycsaládok gyerekei által megtermelt javak hasznát élveznéd nyugdíjasan, akkor azért az jól esne.

"...nem akarom kifizetni mások gyerekvállalását." Én meg nem akarom majd kifizetni a te nyugdíjad meg tb-d. ;) Bár nem tudom mekkora köztünk a korkülönbség. :)

"Én úgy gondoltam, megalapozom a családot, majd lesznek gyerekek ha lesz gyümölcscentrifuga meg hasonlók." Mit jelent ez megalapozom a családot? Egy határ amit bármeddig tolhatsz? Ez az általános szöveg. :)

"De sajnos nem lesz, mert elveszi az állambácsi az alapomat, és egy részét bizony annak adja aki úgy gondolkozik, hogy előbb a gyerekek, aztán majd a transzferekből lesz pénz..." Ezt a szüleim nevében és a sok hasonló nagycsaládos nevében felháborító megállapításnak tekintem. Ha ezért vállalt volna gyereket, áhh nem érdekel. A nagycsaládosok jelentős része igen is keményen dolgozik. És a jó esetben kettejük fizetéséből nem kettejükre kell csak költeni, mint a tisztelt hozzászólónak. Általában saját magukra nem jut vagy csak alig, és nem szövegelnek arról, hogy az általuk befizetett összegből másoknak is jut.

"Ugyanakkor a hivatásos anyák (családok) valószínűleg egész életük során transzferekre vannak utalva." Főleg most, hogy a háztartásbeli-re is meg kell fizetnie valakinek a tb járulékot. Ne vitassuk már azt, hogy vajon az a nő, aki az anyaságot és a családot választotta az mennyit is dolgozik az országért (is). Nem keres, kap valami kis pénzt, és rengeteget gürcöl.

Mi 6-an vagyunk testvérek. Vidéken nőttem fel, most már dolgozom. Így mondhatom, többszörösen hátrányos helyzetűek voltunk. De örülök, hogy szüleim nem azt választották, hogy pénzt csinálnak aztán majd, ha van belőle elég, akkor családot alapítanak. Ugyan nem volt Adidas cipőnk, meg nem volt sok minden, de olyasmi volt, amit semmivel nem cserélnék el. De ezt igazán csak az tudja, aki hasonlóan nőtt fel. ;)

Zombi 2007.09.21. 00:37:57

Hát persze hogy önzőek, de ezt direkt megmondtam előre. :-D

Az első kettőre az a válaszom, hogy 8 éve dologozok, ebből 6 Magyarországon, amiből 2 és fél milliós magánnyugdíjpénztári egyenlegem. Szerintem nem kell engem eltartani. :-D A többieket kell, akik nem fizetnek járulékot. :-{
A nyugdíjalapon keresztül tulajdonjogom lesz a kizsákmányoló óriáscégekben...

A megalapozást tényleg bármeddig tolhatom, mert a rövidebb életű nemhez tartozok. Legalább kitombolom előtte magamat meg hasonlók. :-D

Az én nagyapám családjában 9 gyerek volt. És abban az időben még nem volt olyan, hogy szociális állam. Akkor szépen eltartotta a gyerekeket a család. Ma teljesen természetesnek vesszük az állami transzfert, pl ebben a hónapban is volt egy nagycsaládos tüntetés a parlamentnél. Többet akarnak. Menjek ellentüntetni? ;-)

Különben is, a nagyobb család gazdaságos, okos újrahasznosítás, meg nagyobb konyhai demand miatt. A szingli élet anyagi katasztrófa. A szingli férfiélet = a csőddel, mert akkor a nők még többet "fejnek le" az emberről. Főleg ha többen vannak.

Bizony az ANYA az nagyon sokat dolgozik, de megvan benne az öröme. Ugyanakkor a neveléselmélet gyakorlati része szerint azt látjuk, hogy 3 után a gyerekek már egymást nevelik. 3 gyerek után a szülő is kevésbé figyel rájuk.
A karriert építő, vagy csak egyszerűen hivatást választók pedig stresszben élnek, nem mozognak eleget, 20 perc alatt kell ebédelniük, impotensek lesznek meg hasonlók. Szerintem nem túl ekvivalens a kettő... Amúgy is nagyon nagy különbségek vannak a foglalkozások társadalmi hasznosságában: egy hazai telemarketinges szinte semmit sem ér (nemzetgazdaságilag) összehasonlítva egy exportra termelő munkással szemben.

VIII. Nagyapó 2007.09.21. 10:58:45

Abban mondjuk erősen tévedsz, hogy a magánnyugdíjad gyerekek nélkül bármit is érne 40 év múlva.

A pénznek csak akkor lesz értéke, ha lesz mit vásárolni érte, aminek viszont feltétele az emberi munkaerő. Amiből minél kevesebb van, annál kisebb hozamokra számíthatsz a tőkéd után. Elméletileg akár negatívra is.

n_gery 2007.09.21. 12:37:28

Én még nem dolgozom 8 éve, de már nekem is alakul a szép nyugdíjpénztári egyenleg. Viszont mire használnám is még messze van, lehet hogy addigra a pénzemmel együtt a kizsákmányoló óriáscég is eltűnik, nade ilyen a befektetés. :) Viszont akkor majd jó lesz a sűrű szövésű szociális háló, főleg ha lesz még olyan. És akkor majd a többiek reklamálnak hogy erre az ingyenélőre költik el az összes befizetett pénzüket.
A szociális kérdések, szerintem nem egyszerűek. Jobb lenne, ha tudnának dolgozni, és mondjuk adókedvezményt kapnának. Ezzel ismerné el az állam, a magukra vállalt költségek egy töredék részét. De persze jelenleg vidéken nem ilyen rózsás a helyzet, és nincs igazán munkalehetőség. Vagy ha van, akkor nem keresnek annyit mint a fővárosban keresnek.
A 3 gyerek után egymás nevelés tényleg igaz, de azért ez nem vesz le olyan sok feladatot a szülő válláról, pl. pénzt nem hoz, ráadásul kimosni és megfőzni sem tud. :) A nagycsaládosok meg azért tüntettek, mert a jelenlegi megszorítások, őket hatványozottan érintik! (Tandíj, vizitdíj, utazási költségek, és általánosságban csak a drágulás is.) Tőled meg csak annyit kérnek, ha tudsz segíts. Az adókat, meg a járulékokat nem miattuk nem csökkentik, és nem igazán tehetnek arról, hogy az ország ott tart ahol.

Pherseus 2007.09.22. 13:20:46

Sziasztok!

Mint baloldali félfogású (De nem MSZP-s /már/.) élvezettel olvastam ezt a blog-ot. Több hozzászólásom lesz, a könnyebb átláthatóság érdekében. Pár dologot másképp látok, megosztom a gondolataimat:

"Megroppantott államháztartás, jövőtlen politika" - amit hangsúlyozni kellne: nemcsak az államháztartási hiány a gond (persze per pillanat amiatt is ég a ház, rendesen.), hanem a költségvetés főösszegének aránya GDP-hez. Ezt kellene másodsorban leépíteni, az egyensúly elérése után. Mind a jobb oldalon (Horthy-rezsim) mint a baloldalon (Kádár-éra) sajnos nagyon komoly tradicója van a paternalsita államnak. Ezt fel kell számolni. Sajnos a túlságosan mély történelmi gyökerek miatt ez csak radikálisan, sokk-terápiaszerűen működhet.

Pherseus 2007.09.22. 13:33:05

Sziasztok!

Második rész: \"MEGYÉK ÉS ÚJ, NAGY RÉGIÓK\" - egyetlen olyan pont ahol nem tudok egyetérteni a cikk irójának nézőpontjának alapjaival sem.
Meglátásom szerint a régiók fel tudják és fel kellene váltaniuk a magyéket.
Nem tartom szerencsésnek azt az érvet, amely a történelmi gyökerekre vonatkoznak. Tudni kell, hogy a magyar megye-rendszer az a közigazgatási rendszer, amely a legkevesebbet reformálódott az idők során. Erre lehet azt mondani, hogy időtálló, de ény úgy gondolom, hogy anakronisztikus, mert nem követte az elmúlt ezer év gazdasági és társadalmi folyamatait. A régió rendszerre való átalakulás két szinten lenne szerintem költséghatékony:

-Megszűnnének a megyei közgyűlések, helyette kevesebb régió szintű fórum lenne.
-Hozzájárulnánk egy hatékonyabb struktúrához, az államigazgatási szerveket tekintve.

Playmobil Soldat 2007.09.22. 14:07:25

Én sem a nagyobb területeket magában foglaló régiók létrehozásával, sem a kisebb parlament elvével nem értek egyet. Ez csak azt eredményezné, hogy ennél is kevesebb beleszólása lehetne a hétköznapi embereknek a politikába és helyzetük, térségük alakulásába. Lehet azt is mondani erre, hogy naív vagyok, de a saját köreimben, az általam ismert Fideszes és KDNP-s /a többi pártból nem vagyok beszélő viszonyban senkivel :)/ országgyűlési, megyei és fővárosi, önkormányzati képviselők mindig meghallgatják a választóik panaszait és tesznek is értük. Ha kevesebben lennének, nehezebben lennének elérhetők az állampolgárok számára. A kisebb parlament esetében a választókerületek határai is kitolódnának, nagyobb területet jelentenének. Sokszor a jelenlegieket is nehéz kézben tartani.

ergé 2007.09.22. 14:23:10

Pherseus, Szathmáry kollégával írtuk az államigazgatásról szóló részt - most nincs időm hosszabban vitázni, csak annyit: az, hogy valami 1000 éve változatlan, az nem biztos, hogy anakronisztikus. Esetleg épp ellenkezőleg: időtálló.

Közép-Kelet Európában egyedülálló, hogy egy ilyen történelmű ország 1000 év után is szinte tökéletesen megegyező határú középszintű egységekre oszlik.

Az, hogy a közig. le van züllesztve, nem azt jelenti, hogy a megyerendszer rossz. Ki kell találni, hogy 2007-ben mely feladatokat tudnák a legjobban ellátni a megyék.

Egyébként: miért épp hármat egyesítenének? Lehetne akár négyet, ötöt, vagy kettőt, nem? Pl: milyen közös identitása van a jászberényieknek és a mátészalkaiaknak? Pedig egy régióban vannak.

Az ötvenes években is azt mondták, hogy anakronisztikus a rendszer, akkor például azt találták ki, hogy 2-2 megyét kell egyesíteni ún. nagymegyékbe, és akkor jó lesz minden. Azért az jelent valamit, hogy Rákosiék se tudták ezt keresztülvinni.

Zombi 2007.09.23. 19:38:03

Nagyapó! De! Ez ott csúszik el, hogy te arra gondolsz: hazai termelés, ebből indulsz ki. Vedd azt figyelembe, hogy ezek globális nyugdíjalapok, nekem teljesen mindegy, hogy idehaza termelik meg a pénzemet, vagy thaiföldön netán nigeriában. Így a floridai igencsak jól élő nyugdíjasoknak sem az amerikaiak termelik már régen meg a lóvét, hanem pl én. És így több is jut nekik, mert én olcsóbb vagyok! :-D

timmyyy! 2008.01.17. 23:55:30

Átrágtam magam a programon, és alapvetően tetszene is, ha nem lenne nagyon puha. Írok pár kifogást, hátha érdekel valakit:

1. Politika: Nincs szükség a 3 százalékos parlamenti küszöbre, semmilyen határ nem kell. A mostani választási rendszer szar a maga kompenzációs listáival, meg az efféle baromságaival. Ez a rendszer pont a pártoknak kedvez, miközben sokkal több független képviselőre lenne szükség.
Nem láttam például olyat, hogy parlamenti képviselő semmiképpen ne tölthessen be semmilyen más tisztséget, se állami szinten, sem pedig a magánszektorban. Én úgy gondolom, hogy ha valaki beül a Parlamentbe, az kizárólag azt csinálja, SZOLGÁLJON! Azért kapja a fizetését. Ha több pénzt akar, húzzon máshová pénzt keresni. 150 fős parlament pedig bőven elég lenne.

-Nem láttam olyat, hogy a közpénzek ellopásáért ultraszigor járna, brutális büntetések.
-Kerestem, de nem leltem olyat, hogy minden eszközzel vissza kell szerezni az elmúlt 17 évben ellopott állami pénzeket, és, hogy meg kell büntetni mindenkit, aki részt vett benne a miniszterelnököktől az önkormányzati képviselőkig: (privatizáció, székházügyek, olajügyek, tocsik, kaya, postabank, siemens, gripen, autópálya, metró, állami támogatások, jutalmazások, pályázatok, stb.stb.stb.) nem kevés pénzről van szó, több tízezer milliárd forintról, amit az elmúlt 17 évben loptak, lopnak el. Nem lehet ezt veszni hagyni, és azt mondtani, hogy tiszta lap, meg van bocsájtva, ezentúl nem így lesz. Ha ebben a bíróság nem társ, akkor más utat kell keresni. Ha kell, menjen sittre a teljes politikai elit.
Pazarlás=lopás: meg kell szüntetni annak a gyakorlatát, hogy a hozzá nem értés büntetlenül marad. Van ebben az országban nagyon sok tehetséges ember, vigyék ők a feladatokat.

2. Szociális, oktatási ügyek: Nyugdíjkorhatár-emelés, vizit-és napidíj nem kell, ha tiszta a rendszer (értsd.: a lopások drasztikus csökkenése) simán értelmetlen, úgysem jelent olyan nagy bevételt.
A pedagógusokat meg kell fizetni rendesen, mert most a tehetséges, jó tanár otthagyja a pályát, ennek következményeit hadd ne kelljen ecsetelni.
A felsőoktatási tandíjat viszont csak részben törölném el, más országokban kiválóan bevált gyakorlat, hogy pl. a diákok legjobb 25-40 százalékának nem kell csak fizetnie. Ez is ösztönző a jobb eredmények elérésére.

A demográfiai kérdéshez meg annyit, hogy baromság az, hogy a gyermeket akaró pároknak egynéhány kísérlet után horror összeget kell fizetniük, ha mesterséges beavatkozásra van szükségük. Ezzel együtt jár a lakáshelyzet tarthatatlansága, óriási a bankok haszna, de mégsem az lenne a megoldás, hogy úgy adunk állami támogatást, hogy azokhoz vándorol a pénz (persze tudjuk miért). Szerintem létre kell hozni egy olyan állami bankot, amely segíthet ilyen esetben, amelynek a célja egy vékony nyereség fenntartása, nem pedig az uzsorázás.

Egyelőre ennyi, néhány morzsa, bocs, ha hosszú voltam.
süti beállítások módosítása