Farkasokról, bárányokról és az európai önfelszámolásról
2015. január 17. írta: Redakció

Farkasokról, bárányokról és az európai önfelszámolásról

europa_civilizacio.jpg

Vendégszerzőnk, Szelei István írása.

*

Amennyiben a kuruc.info szerkesztőségét érte volna terrortámadás, Európa akkor is a szólásszabadságot ért támadásnak vélné az esetet? Nyilvánvaló, hogy nem. Sőt, e felvetésemet most egyesek felháborítónak is tarthatják, mondván, hogyan hasonlítom össze az „arctalan”, „rasszista” hírportált a szólásszabadság bátor „harcosával”, a Charlie Hebdoval.

Itt egy pillanatra álljunk meg és tegyük fel a kérdést: a keresztények istenével közösülő Krisztus ábrázolása, mint címlapép a szólásszabadság egy bátor tette lenne? Mint tudjuk, az ilyen rajzok nemhogy megjelenhetnek Európában nyilvánosan, hanem a hivatalos mainstream kultúra majdhogynem rajong is értük merész tabudöntésükért, a vallási „butaság” kifigurázásáért. A hivatalos Európa liberális értékrendjébe nemhogy belefér a Charlie Hebdo által képviselt magatartás, hanem annak őszinte szócsöve is.

A liberális szabadság eszme hirdeti: mindent szabad, amíg mások jogait nem korlátozod saját szabadságában. Ez azonban a gyakorlatban nem így érvényesül.

A szabadság és egyenlőség hamissága

A liberális „értékrendre” alapvetően jellemző a nagyfokú gúny és cinizmus. A „szabad véleménynyilvánítás” eszménye természetesen nem mindig a Charlie Hebdóhoz hasonló „jakobinus” arcát mutatja. Van, amikor a „szabadság, egyenlőség, testvériség” alapvetés a jó ízlés határain belül marad. Azonban látni kell, hogy Európa mai hivatalos értékrendje nyers materialista alapokon nyugszik. A materializmus pedig nem tud mit kezdeni sem a vallással, sem pedig a transzcendens kérdésekkel. A jelenleg uralkodó Európai értékrend számára ezek megtűrt „bolondságok”.

A liberális szabadságeszme a gazdaság területén a tőke, a kultúrák területén a kultúrák számára nyit ki minden kaput. Ez a „szabadság” azonban pusztán materiális jellegű, s mint ilyen, korlátozott. Nem veszi ugyanis figyelembe a különféle erők sajátos természetét. A materialista alapvetésű szabadság lényege az erők szabad áramlásának biztosítása. És ennek érdekében egyenlőség jelet tesz minden létező közé, függetlenül azok belső és külső tulajdonságától. A liberális eszme minél inkább érvényre jut, az egyenlő elbírálás elve annál radikálisabb és abszolutista módon jelenik meg a jogrendben.

A francia forradalmon alapuló szabadság és egyenlőség elve azonban eleve hamis. Az embereket ugyanis nem lehet egyenlően megítélni. Amennyiben ugyanis az emberekre és társadalmi csoportokra különféle erők kérdéseként is tekintünk, azonnal meglátjuk, hogy a számszerű anyag mögött ott a tulajdonság, a létezők és létezők csoportjának lelkisége. Meseszerű hasonlattal élve: a farkast nem nézhetjük báránynak, és nem is kezelhetjük úgy, mert különben önmagunkat csapjuk be.

Európa és a farkasok

A hivatalos liberális értékrend alapján ma Európában a farkast is kötelezően úgy kell kezelni, mint a bárányt. Azt a hamis látszatot keltve, mintha a bárányhoz is ugyanúgy lehetne viszonyulnunk, mint a farkashoz. Ez az a hamis mentalitás, ami mára Európa immunitását legyöngítette és az önazonosság felszámolásához vezette.

Egy ember és egy közösség identitása az egészséges megkülönböztetés képességén alapszik; hogy annak tudjuk látni a dolgokat ami. Sőt, amire egykoron az egészséges ember gyermekét a mese tanította: a báránybőrbe bújt farkast is fel kell ismerni.

Ma azonban Európa arra a szintre jutott, hogy a farkast már „báránybőr” nélkül is báránynak nézi – kötelezően. És ha bárki figyelmeztetné őt arra, hogy ez nem így van, az rasszista és idegengyűlölő. Európa identitásának és ezzel együtt immunitásának pusztulása mögött a hamis egyenlőségeszme mellett a hamis szabadságeszme abszolutizmusa áll.

Ahogy a farkast nem lehet egyenlő módon kezelni a báránnyal, úgy a szabadság is mást és mást jelent a farkasnak és a báránynak. A bárány szabadsága a pásztortól függ; a jó pásztortól. A farkas viszont öntörvényű. Európa hiába kínálja fel a bárányoknak a pásztor nélküli boldog együttélést farkasnak és báránynak a legelőn – valamiféle rousseau-i idill alapján. És hiába küldi gunyorosan „melegebb éghajlatra” a pásztorokat, valamint zavarja el a „rasszista” pásztorkutyákat; a farkas farkastermészetű marad, a bárányok pedig védtelenek.

Európában ma üldözik a „pásztorkutyákat” és a „pásztorokat”. Európában ma tárt karokkal várják a farkasokat. Európában ma azt hitetik el a bárányokkal és pásztoraikkal, hogy a farkas is tud füvön élni. Ebben rejlik Európa igazi válsága.

A farkas számára a szabadság az ő belső természetének való megfelelés. Az ő szabadsága természetszerűen konfliktusban áll a „pásztorállam” szabadságával. Európa azonban abban a torz szemléletben szenved, hogy el akarja hitetni magával: a szabadság eszménye mindenki számára egyenlőséget jelent. Ez a legnagyobb tévedés.

A határok elmosása

Az emberek különféle természettel bírnak, még a magukat azonos értékrendűeknek vallóak is. A különbözőekről nem is beszélve. A liberális multikulturalizmus azonban elmossa a határokat – védtelenné téve a társadalmat.

A „szabadság, egyenlőség, testvériség” liberális elve fokozatosan jutott érvényre Európában; napjainkban ott van a család és az intim szférák minden területén. A „szabadság, egyenlőség, testvériség” hamis elve mára a határokat teljesen elmosta ember és ember között. E folyamat természetesen pozitívnak látszó arculatot kap, hiszen ki ne örülne a társadalmi korlátok és a politikai határok lebontásának, a szabad utazás lehetőségének, a kultúrák közötti kapcsolatok kiterjesztésének. Fontos azonban látnunk, hogy a kultúrák együttélése nem egyenlő a köztük meglévő határok eltüntetésével.

A kultúrák együttélése egy természetes jelenség, amikor az ember tisztában van azzal, hogy kinek meddig terjed saját felségterülete – ha úgy tetszik, szabadsága. A kultúrák összemosása azonban valami egészen más jelenségnek tekinthető.

Az egymás személyes szférájába való behatolás egyik pszichológiai jelensége a „közvetlenkedés”. Ez a magatartás egyéni és társadalmi vonatkozásban látszatra szintén pozitívnak tűnhet. Azonban a negatív aspektusok gyorsan felszínre kerülnek. Ahol az intim szféra megszűnik, minden profánná, nyerssé, anyagivá válik. Az ember ürességérzete nő, és az abból adódó reménytelenséget az egyre erősebb kábulat igénye tölti fel.

A határok fontossága

Az emberek és kultúrák közti határok tudatos fenntartása nem az egymástól való elzárkózás, hanem – ellentétben az extremitásokkal szívesen példálózó liberális félelmektől – a józan belátás és önuralom biztosítéka. Az egymás határainak, személyes „fenségterületeinek” tisztelete nem a szabadság ellen van, hanem épp annak biztosítéka. Az ember identitásának alapja, hogy saját határaival tisztában van. És látja mások határait is. Amennyiben az ember megfosztja magát a határok ismeretének képességétől, önkontrollját, identitását veszíti el. És kiszolgáltatja magát olyan erőknek, amelyek felélik őt.

Európa önfelélése, kiszolgáltatottsága az európai ember külső és belső határainak védtelenségéből ered. A védtelenség pedig alapvetően a hamisan értelmezett „nyitottságból” adódik. A hamisan értelmezett „nyitottság” paradox módon itt nem a kultúrák egymás melletti békés együttélését segíti, hanem azok kiszolgáltatottságát.

A kultúrák versenyeztetése

A liberalizmus gazdasági szemszögből a tőke szabad áramlásának biztosítása, ahol az erősebb győz – függetlenül attól, hogy fizikálisan nem egyenlő eséllyel indulnak résztvevők. A gazdasági értelemben vett liberalizmus álsága a jogegyenlőséggel való takarózás a merőben egyenlőtlen erőviszonyok közepette. A kulturális értelemben vett liberalizmus álsága szintén a jogegyenlőséggel való takarózás a különféle természetű és életképességű kultúrák között, amelyeket versenyre késztet. A kultúrák és a társadalom különféle szegmenseinek tudatos kategóriákba – divatosan, kisebbségekbe sorolása – sem szól másról, mint mesterséges ellentétek szítása, azok versenyeztetése a jogegyenlőség kivívásának égisze alatt.

A különféle kultúrák szétbomlasztása – felzárkóztatás címén – szintén ezen gondolathoz köthető. A társadalmi csoportok közti átjárhatóság biztosítékaként a liberális felfogás az egész társadalom homogenizálására törekszik, a különféle minőségek egy szintre helyezésével. Ez társadalmi feszültséget szül. Ezen homogenizáló szemlélet lényegét, hogy megértsük, a liberális oktatás gyermekszemlélete felé kell fordulnunk.

A felnőttként kezelt gyermek

A liberalizmus alapvetően nem ismeri a gyermek fogalmát. Kis felnőttekként kezeli őket, s már a lehető legkorábban „fel kívánja világosítani” az embert az életről. E torzulás kézzelfogható beteg tüneteit kitűnően láthatjuk egyes skandináv országokban, ahol bizonyos helyeken óvodások dönthetnek nemiségükről, illetve a „bizonytalanok” számára „semleges nemű” mosdót tartanak fenn. Azonban nem csak ilyen megmosolyogtató és extrém példáit láthatjuk a liberális értékrendű „felvilágosítás-mániának”, hanem a társadalmi magatartás számára sokkal veszélyesebb tendenciáit is: a jogok ismertetésének előtérbe helyezését a kötelességek betartatása és a nevelés rovására.

A liberális szabadságeszmény materializmusából adódón nem tűr meg semmilyen „mesét”. A mese kérdése számára eleve „hülyeség”, bárgyú hazugság, a gyermeket valósággal szembesíteni nem akaró felesleges áltatás. Ezen magatartás egyik oldalról szintén pozitívnak tűnhet, hiszen az emberek történelemből ismert manipulálása, ámítása „vallási” jelenségnek tekinthető. Természetesen egy önös érdek irányába torzított vallási jelenségnek. Azonban ahogy más területen, a liberális szemlélet itt is kiönti a gyereket a vízzel. Ahogy a vallást a felnőttek világában, úgy a mesét sem igen tűri a gyermekekében. Nem véve figyelembe, hogy a valódi mese által hordozott ősképek és a szimbolikus látás az ember testi-lelki egészségének elengedhetetlen részei.

A materialista szemlélet a szimbólumok és jelképek nevetségessé tételével, az annyira nagyra tartott gúnnyal az ember lelki fejlődését torzítja. Napjainkra a „meseként” eladott felnőtt rajzfilmek tömkelege mutatja a gyermeki lélek anyagiasítását. A világ szimbolikus látásának kiölése a materialista szemlélet sajátja, amely nemcsak vallásellenességben nyilvánul meg, hanem az egészséges gyermeki szemlélet üldözésében is.

A liberális szemlélet nem veszi figyelembe, hogy a gyermekben mozgó ösztönerőkre a szimbólumok nyelvén kell elsősorban hatni és nem a racionalizmussal. Elsősorban nem jogismeretre kell nevelni egy hétéves gyereket, hanem önismeretre, az erők regulázására. A liberális eszme azonban mindig az extremitásból indul ki, s ezen megállapítás mögött rögtön „gyermekek elleni erőszakot” akar látni. Olyan ez a szemlélet, mint amikor valaki nem akar kést adni egy kisgyerek kezébe, s a másik ember ebből arra a következtetésre jut, hogy az illető valószínűleg a kések nagy ellensége. Illetve, visszatérve a pásztoros hasonlathoz, Európához: attól, hogy a pásztor és a kutyái nem engedik a farkast a nyájhoz, nem jelenti, hogy ők a farkasokat ki akarnák irtani.

A liberális szemlélet azonban a „szabadság, egyenlőség és testvériség” elvét abszolutista módon értelmezve csak szélsőségekben tud gondolkozni. Szélsőséges gondolkodásának alapja a materializmus. Számára a világ nem a jó és a rossz kettősségében jelenik meg, hanem a racionális és irracionális ellentétében. Ahogy egy szélsőséges vallásos ember a jó és a rossz ellentmondásával nem tud mit kezdeni, úgy a liberális szemlélet az irracionalizmussal. Ebből adódik a vallásokkal szembeni lesajnáló gúnyolódó magatartása – lásd Charlie Hebdo – éppúgy, mint a gyermekekkel kapcsolatos felvilágosítási, „felnőttesítő” mánia. Az arany mérték, a tradicionális józanság hiánya – a vallási extremizmushoz hasonlóan – saját maga ellen hívja ki a sorsot és szembesíti önmagával.

A jelképek üldözése, a lélek káoszba taszítása

Ahogy a család, az oktatás, úgy a társadalom vonatkozásában sem tudja a liberális szemlélet kezelni az irracionalitást. A jelképek és a szimbólumok világát nem értő Európa így válik önmaga „gyilkosává”, hiszen a társadalomban káoszt és zűrzavart idéz elő.

A liberális szemlélet nem képes elfogadni, hogy a társadalom azon csoportjaihoz, amelyekben az irracionális, gyermeki oldal az erősebb, nem lehet a kimért racionalitás nyelvén szólni. Különösen akkor nem, ha abban az egyénben az ösztönök világa a romboló, kaotikus agresszió irányába fordult. A liberalizmus ugyanis abból indul ki, ha egy gyermekkel szemben valaki fenyítést alkalmaz, az egy másik esetben visszaélésre ad okot majd. A liberalizmus ezen félelmei abból adódnak, hogy csak extremitásokban tud gondolkozni. A lélek szféráját ugyanis abszolút anyagelvűen kezeli.

A lelket anyagelvűen kezelő liberális Európa nem érti azokat az irracionális reakciókat, amelyeket önmaga vált ki saját magatartásával a társadalom különféle szegmenseiben. Különösen akkor nem, amikor az „érthetetlen” agresszió a „befogadottak” részéről érkezik irányába. És ennek ellenére továbbra is csak a „hasak feltöltésében” és a jóléti intézkedésében, a „még több liberalizmusban” látja a megoldást. Európa még mindig nem eszmélt fel arra, hogy a „befogadottak” és a kedvezményezettek irányából érkező agresszív irracionális reakciókat saját maga váltja ki a megveszekedett materialista cinizmusa által.

Azt kell látnunk, hogy a liberális eszme nem tud őszintén egyenlő állásponton lenni a nem materialista szemlélettel. Legfeljebb eltűri vagy nyíltan kigúnyolja – lásd Charlie Hebdo –, és ezzel máris az „egyenlőséggel” hasonul meg és kirekesztővé válik. A lelkileg stabil ember ezt eltűri, míg az érzelmileg gyenge, ösztönember erre a saját nyelvén válaszol. Különösen, ha egy, a maga szintjén értelmezett vallási háttér is áll mögötte. És ez bizony nem feltétlenül a teli has kérdése. Annál is inkább nem, mert az iszlamista terroristák egy része jólétben élő, iskolát végzett családból származik, jó nevű nyugati iskolákban tanult.

Egy a közös bennük: identitásukat vesztették, amire a materialista értékrendű Európa nem tud materialista válaszokat adni. Bármennyire is akarná. A szegénység önmagában nem jelenti azt, hogy az ember kivetkezzen emberi mivoltából. Ez is egy liberális tévhit. Számos igazán szegény tisztes ember él a világban anélkül, hogy bűnözővé váljon. Minden a lelki alkat és stabilitás kérdése. Az extremista vallások, szekták bizonyos esetekben a bűnözői életforma vallási szintre emelését is jelenthetik. Amennyiben nincs vallási háttér ehhez – mint Magyarország növekvő társadalmi problémája vonatkozásában –, akkor a bűnözés a törzsi „hordák” szabályai szerint jön létre.

Veszélyességét tekintve lehet vitatkozni az extrém vallási csoportok és a társadalom perifériáján szerveződő szubkultúrák törzsi hordáinak terrorizmusa között, táptalajuk okai azonban hasonlóak: a többségi társadalom immunitásának, önazonosságának lepusztulása.

A materialista és tradicionális emberkép közti különbség

A liberális Európa ma teljesen sakkban tartja a tradicionális értékrendet – vallástól függetlenül. Megvan hozzá az eszköze, hiszen bármikor gúny tárgyává tud tenni minden transzcendens, nem anyagi kérdést. A liberális eszme kultúrája ezért provokatív. Határokat, tabukat dönt az ész és a ráció oltárán, a „butasággal” és „néphülyítéssel” szemben. Mindezt azonban materialista alapon teszi, a káoszból rendet teremteni képes egyetemes princípiumok tagadásával. Például: amikor Krisztus arról beszél, hogy olyanok legyetek, mint a gyermekek, nyilvánvaló, hogy nem a tömegek „infantilizmusára” gondol. A liberális gúny azonban a nyilvánvaló lényegi tanítást tudatosan az emberi gyarlóság szintjére helyezi és azon élcelődik. Számára elfogadhatatlan az, ami kiforgatható. Márpedig minden kiforgatható. Még a liberális eszme is. A legnagyobb különbség a transzcendens alapú egyetemes ember képe és az anyagelvű humanista ember között, az, hogy míg az előbbi kiforgatható, meghamisítható ugyan, az utóbbi önmagát forgatja ki. (Az előbbi a kör középpontjára koncentrál, míg az utóbbi elveszik a kerületben.)

A materialista gúny és cinizmus mindig is jellemző volt a liberális újságírásra és kultúrára, s ki is váltotta az ellenreakciókat. Kezdetben a trón és az egyház részéről, majd azok gyengülésével a társadalom részéről hol faji jellegű antiszemita, hol osztályszemléletű kapitalizmus- és értelmiség-ellenes éllel. Ma, az Európai Unióban azt látjuk, hogy a liberális értékrend egyeduralkodóvá lett. Az erők összekeveredésében azonban nincs semmi tengely, amely a káosz leveséből „kozmoszt”, tehát rendet teremtene.

A kultúrák határainak tiszteletben tartása helyett a kultúrák feloldódása figyelhető meg. Az intim szféra eltűnése egyre inkább kedvez azon magatartás eluralkodásának, amely a másik ember szemfényvesztésén, megrablásán alapszik. Az élősködő mentalitás elszaporodása, illetve ennek hivatalos „doktrína” alapján való támogatása, kapacitálása a társadalmon belül természetesen hívja életre a különféle immunválaszokat. A hivatalos európai kulturális doktrína azonban nem kíván tudomást venni arról, hogy ami ma a szabadság címszó alatt zajlik, az az erők kontrollálatlan szabadjára engedése. És teszi ezt – öngyilkos módon – Európa úgy, hogy közben a szólásszabadság égisze alatt alázzák az emberi lelket.

Ami ugyanis például a Charlie Hebdóban folyt, az az emberi nem megalázása a legmélyebb szinten. Nem, valóban nem társadalmi csoportok, népek, konkrét keresztény és muszlim emberek üldözésére szólított fel ez a lap. Sokkal rosszabbat tett: az „Istenüket” gúnyolta ki. És itt az „Isten” szót idézőjelbe tettem, hogy érzékeltessem, mindenkinek megvan a maga „Istene”. A liberális eszmének is. Bármely absztrakt és elvont formában, de ott van, mint létrendező elvforrás. A liberalizmus végső valósága, mint létrendező elv: az önkényes szabadság, egyenlőség és testvériség. A testvérek azonban itt megölik egymást, hiszen létük alapja nem szeretet, hanem szabadságuk szabad versenye az egyenlőség nevében, amely végül természetszerűen az önmagát felélő jakobinizmusba fordul.  

Ez természeti törvény. És ameddig Európa nem ismeri fel, a liberális „Istennek” – idealista önképének – ámokfutása folytatódni fog.

Európa ma egy hamis, önfelélő anyagelvű „istenképben” hisz és az uralja őt. Az Európát ért támadás ennek az „istennek”, a cinikus, „köpködő” álnokságának is szól. Amit kétségkívül saját magának provokált ki. Egy keresztény ember Európában már nem csodálkozik azon, ha az egyház gyarló emberi hibái miatt az Istenüket, világképüket gúnyolják. És egy jóérzésű muszlim sem fog a „szabad véleménynyilvánítás” nevében az ő világnézetéből gúnyt űzők kiirtására szólítani, hiszen identitása biztos lábon áll.

Egy identitásában megbomlott, agresszív ember és embercsoport azonban nem tolerálja ezt a magatartást. Azt kell látni, hogy itt egy emberi magatartásról van szó. Ha úgy tetszik, az agresszív gyermek magatartásáról. Ahogy a liberális oktatás nem tud mit kezdeni az Európában egyre elhatalmasodó gyermeki erőszakkal, agresszív, frusztrált gyerekek lelkivilágával, ugyanúgy nem érti az állati ösztönök uralta társadalmi csoportokat sem. Egyrészről felzárkóztatásukat hirdeti – szintén valamiféle naiv rábeszéléssel –, másrészről lépten-nyomon megalázza őket.

Megoldás: tradicionális szemléletváltás

Egy biztos: az Európát kívülről és belülről fenyegető, társadalmi renden kívüli törzsi reakciókkal szemben liberális választ nem lehet adni. A „még több liberalizmus” elve ugyanis itt nem segít, sőt olaj a tűzre, hiszen a „gyöngeség” jeleként hatna a célcsoportokra. Ebből a szempontból a kérdés itt nem az, hogy engedünk-e a szólásszabadságból vagy sem, hanem hogy folytatjuk-e a határokat szétmosó hamis szabadság és egyenlőség eszményének ámokfutását, vagy bekövetkezik egy tradicionális szemléletváltás.

Amennyiben Európa felismeri, hogy a különféle emberi minőségek saját természete szerint való kezelése nem önkény, hanem a természeti rend szerint való, az európai identitás meg tud erősödni.

Amíg azonban a farkast kénytelenek vagyunk bárányként kezelni – mert a hivatalos doktrína ezt követeli –, miközben a „pásztorok” önkényétől és a rasszista „pásztorkutyáktól” akarjuk megvédeni magunkat, nincs miről beszélnünk.

A magára hagyott, káoszba süllyedő multikulturális Európában egyre inkább a kultúrák közötti farkastörvények érvényesülnek. Hasonlatos Európa helyzete ahhoz a bárgyú jótét emberhez, aki minden hozzá bekopogó lelket válogatás nélkül beenged, étellel, szállással kínál. Egy idő után azonban kitúrják saját otthonából, mert a befogadott azt látja, hogy a háznak valójában nincs ura, a ház „mindenkié”. A Böjte Csaba által létrehozott közösség például ezzel szemben épp arra a szemléletbeli különbségre mutat rá, ami egy tradicionális befogadó Európa lehetősége és egy „mindenki gazdátlan” Európája között van. Az egyik egy határozott, stabil értékrenden alapul, minden embert a saját természete szerint kezelve, míg a másik egy spirituális értékrend nélküli „fesztiválszemléleten”.

Ami azonban Böjte Csabánál működik, az a „Legyek ura” világát idéző gazdátlan Európában nem. Pontosabban, egészen más lesz az eredmény. Az egyiknél a valódi emberség, míg a másiknál az embertelenség kifejlődése.

A „bölcsek szigetén” hosszú távon lehet élni, a fesztiválok szigetére legfeljebb egy hétre érkezik az ember. Hosszú távon ugyanis a fesztiválok rousseau-i testvéri idillje nem fenntartható. Megjelennek a klikkek, az érdekek, hogy mindenki kialakítsa saját fenségterületét. Ehhez az út − spirituális értékrend nélkül − az önkényen át vezet. A liberális Európa válsága ennek a természeti törvénynek a tagadásából, a materialista álidill örökérvényűségét hirdető hamisságából ered.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr257080069

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A zsidó lakosság felfegyverzését követeli az EU-ban egy ismert rabbi 2015.01.18. 12:14:32

Gyorsított eljárásban kapjanak fegyvertartási engedélyt az EU területén élő zsidók, mert akit csak lehet, önvédelmi fegyverhez kell juttatni - követeli az uniós tagállamok vezetőitől Menachem Margolin rabbi. Azt is követeli, hogy a zsidók kapjanak megf...

Trackback: Öt kereszténygyalázó címlap a Charlie Hebdo-tól, amivel nem dicsekszik a média 2015.01.18. 12:10:53

Mielőtt elkezdenénk összekeverni a szólás szabadságát a nettó, alpári, öncélú mocskolódással, érdemes megnézni a lentebbi gúnyrajzokat. Csak hogy értse az ember, mi bajuk a radikális iszlamistáknak a prófétájukon gúnyolódó firkászokkal. (Szenthároms...

Trackback: Farkasokról, bárányokról és az európai önfelszámolásról 2015.01.17. 10:39:01

Egy biztos: az Európát kívülről és belülről fenyegető, társadalmi renden kívüli törzsi reakciókkal szemben liberális választ nem lehet adni. A „még több liberalizmus” elve ugyanis itt nem segít, sőt olaj a tűzre, hiszen a „gyöngeség” jeleként hatna a célc…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

picur3ka 2015.01.17. 11:38:38

@Herr Schwarze Liste:

Ez máshol is így van, a liberális fészkekben van a legnagyobb kommentcenzúra külföldön is.

Mint ezt megbeszéltük a másik topikban, a Maksa kicsinálásáról, mi iis az a szólásszaadság, úgy nevezett liberális módra.

picur3ka 2015.01.17. 11:43:00

@mavo:

Maga nagyon el van tévedve. Az ember szinte félhet leírni egyáltalán, hogy zsidó vagy cigány. Mindjárt minimum megbélyegzik. De egy csapat lincstömeg liberális legalább ráugrik mint tyúkok a gilisztára. A lincstömeg ilyen hívószavakra van kondicionálva.

Sok újságban pedig ilyen témájú cikkekhez egyszerűen nem is lehet kommentelnni.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 11:46:33

@aeidennis:

a vendée felkelés ugy tegnap volt, bezzeg a charlie hebdo kiirtása hatvan évezrede. :)

aeidennis 2015.01.17. 11:53:38

@mavo: Az megvan, hogy libsik bombázzák Irakot, Afganisztánt, Líbiát, Szíriát, Malit, stb.? Vagy az nem időben, hanem térben van túl messze számodra?

Herr Schwarze Liste 2015.01.17. 11:55:21

@picur3ka: még jobb sport a trükkös comment szűrés: az Élő Isten faxbukján a fröcsögő kritika maradhat, ámde a forradalmi bullshittelés tényszerű cáfolatai törlődnek. Apropó, mandiszerkesztőség még mindig üzemeltet vekkerszervert, hm? :DDD

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 11:56:06

@picur3ka:

"Az ember szinte félhet leírni egyáltalán, hogy zsidó vagy cigány."

legközelebb kurucinfón zokogj, hogy a liberális véleményterror cenzúrázza a zsidózást.

Urfang 2015.01.17. 11:56:32

@picur3ka:

Hallottátok már eleget és még fogjátok is hallani, hisz a középen lévő kis fehér liberális bárány nem adhat ki más hangot, mint ami a természetéből fakad: szelíden béget. A több oldalról is támadó illiberális farkasok vonyítása is természetükből fakad, ők ragadozók, az agresszió és az erőszak a vérükben van. Az okos liberális bárány megtalálja magának az eldugott békés tisztást, hogy az illiberális farkasok ne találják meg őt és egymást marcangolják szét.

Az illiberális fundamentalisták így most egymásra vicsorognak, csak egyvalamiben értenek egyet, mindannyian a liberális bárányt okolják a saját indulataik miatt, de a liberális bárány biztonságban van a béke tisztásán, az illibek azt se tudják hol van az, azt se tudják mi az.

Herr Schwarze Liste 2015.01.17. 12:04:59

@Urfang: szóval ha túl sok a farkas, emigráljon a békés bárány más tisztásra, mert nem ám neki járna ki a védelem saját helyén. jó tudni! csak nehogy elfogyjanak a békés tisztások, ahova a barikák mehetnek felhőt legelni :D

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 12:08:01

@aeidennis:

a libsik. hát hogyne. eleve ugye magyar kontextusban az ezeket az iraki és afgán háborúkat elindító idősebb és ifjabb bush kurvára nem liberális, és folytassuk azzal, hogy a például szíriában azokat a tetves rohadék iszlamistákat bombázzák, akik szerint téged tarkón kell lőni, mert keresztény vagy, és ők ezt meg is valósítják.

kösz, hogy segíthettem faszfej. ha rágalmazásért elmegyek és kiirtom a kibaszott családodat, ugye igazam volt?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 12:11:09

@mavo:

ja, és persze irak és irán "liberális" bombázásáról írni elég durva anakrinizmus. mi történt veled drágám, hat évezrede megbaszta anyádat egy zsidó, és neked azóta az a jelen idő, vagy mi?

Herr Schwarze Liste 2015.01.17. 12:12:31

@mavo:

"például szíriában azokat a tetves rohadék iszlamistákat bombázzák"

ellenkezőleg, jellemzően inkább a iránbarátság bűnébe esett asszad csapatait, meg kiképzik azt a demokratizálhatónak gondolt "ellenzéket", amely aztán hálából azonnal átáll az ISIS-hez. igazi sikersztori.

unom_ma 2015.01.17. 12:18:08

@aeidennis: A Német Császárság megbukott, mondhatnánk a Te logikád alapján, a Weimári Köztársaság oka, felelőse, a Német Császárság. A cikk remek addig a pontig amíg leírja a jelen helyzetet, aztán szükségképpen félrecsúszik amikor megoldás(oka)t akar adni. Azt a látszatot akarja kelteni, hogy a transzcendens világszemlélet rendeleti úton bevezethető, és sanda módon elhallgatja, hogy éppen a transzcendens világszemléletű egykori társadalmi elit bukott meg valamikor a francia forradalom idején. Mert elvesztette a hitelét!! És azzal mentette és menti fel ma is önmagát, hogy: A gonosz erői felülkerekedtek. Vagyis ő nem hibás. Megint valaki más, mindig valaki más. A liberalizmus valaminek a következménye, erről a "valamiről" mélyen kussol a jobboldali, keresztény, értelmiségi elit. Először lássam azt a hiteles, áldozatvállaló és alázattal szolgáló társadalmi elitet amely a többieknek elő akarja írni, hogy miként kell transzcendens világszemlélettel élni az életünket. Lássuk a példát, hogy legyen mit követni!

aeidennis 2015.01.17. 12:18:14

@mavo: Benned valami nagyon eltörhetett... mindenesetre jobbulást.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 12:21:49

@Herr Schwarze Liste:

asztakurva, megnyugodtam, isis nem is létezik, és nigériában is a rohadék libsik irtanak százával embereket, mert nem eléggé libsik

a libsik, bezzeg most is például egy szegény, ártatlan iszlamista bloggert ítéltek 1000 korbácsütésre. biztos cigányozni meg zsidózni mert

mondom, a következő stáció az lesz, hogy a szőnyielvtársak arról fognak nagyon higgadt cikkeket írni, hogy ne tessék már elkeresztényülni, nem kell provokálni a rohadt libsiket mondjuk nigériában. :D

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.01.17. 12:24:59

Jó cikk, akkor most a Nyugat helyébe tegyük oda a Fideszt, a muszlimok helyébe meg a cigányokat.

A 2014-ben születettek 40%-a cigány. Úgy, hogy mindössze 10%-át teszik ki alakosságnak.
Mikor 'udvarias', polkorrekt erről beszélni? Ötven százaléknál? Hatvannál? Hetvennél már lehet? vagy inkább nyolcvannál?

Amikor a megszületettek 90% cigó lesz, akkor már jó?

Akkor már nem veszélyeztetjük az érzékenységüket?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 12:26:02

@aeidennis:

úgy van, bizony, aki holmi tényekre táaszkodik, és nem paranoid lázálmokra, azzal kibaszott nagy baj van.

a legfaszább az egészben az, hogy ha pár ezer kilométerrel arréb születsz, akkor most éppen keresztényeket irtanál te fasz.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 12:28:19

és természetesen elnézést kérek minden kereszténytől, hogy aggódni merészelek az afrikában ezerszámra lemészárolt keresztényekért. magam sem értem, hogy vetemedhetek ilyesmire.

Herr Schwarze Liste 2015.01.17. 12:29:37

@mavo: túltoltad a talicskát és beborult az árokba.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 12:31:19

@Nemzetstratégia:

elképzelem, mit írnál, ha nem kellene a liberális véleményterror miatt ("Az ember szinte félhet leírni egyáltalán, hogy zsidó vagy cigány."
) attól rettegned, hogy cigányozhass egy jót.

le merem fogadni, hogy a fél családodat kiirtották a libsik, és most éppen bújkálsz.

2015.01.17. 12:36:09

@Tündér_Lala: "A liberalizmusból lesz az új Hitlerizmus. "

Már az.
Olvastam, hogy toleránsék lecsukták az egyik francia humoristát, mert élt a szólásszabadsággal. Csak nem a libsiknek tetsző módon. Pedig elég csárli volt, amit mondott.

Urfang 2015.01.17. 12:36:41

@Herr Schwarze Liste:

Okosabb annál a békés liberális bárány, mint hogy a helyi farkasoktól kérjen védelmet a jövevény farkasok ellen. Az illiberális farkasok a vérszagra gyűlnek, nem fogják megtalálni a békés tisztást, mert az ott terjengő fűszag elűzi őket :)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 12:39:09

mondjuk azért az is mennyire kemény, hogy pont azok éljenzik a legobban a "libsi" karikaturisták lemészárlását, akik tetszőleges egyébb napon az iszlám európai térhódítása miatt visítoznak.

Pelso.. 2015.01.17. 12:39:10

@Herr Schwarze Liste: Népfront, mi? Ugye nem azon népre gondoltál, akik egy ideje már kabát alatt hordják a benzines palackot, kockakövet?

@rajcsányi.gellért (ergé): Ez most cenzúra vagy szimpla moderálás, szelektív változatokban persze?

Herr Schwarze Liste 2015.01.17. 12:54:32

@Pelso..:

"akik egy ideje már kabát alatt hordják a benzines palackot, kockakövet?"

max a lábukat hordják a lajtától nyugatra. szadeszárvák pajzsraemeléséért csak a szokásos 500-5000 kényszeres tüntető áll készen, a többi szarik az egészre, hiába picsog dömszki - most már - a kukaborogatás szükségességéről

a mandicenzúra amúgy jellemzően öncenzúra: keresve sem találsz cikket, ahol lézerdzsonnit, szivarvég központot stb. név szerint hibáztatnák a (sorozatos) durva melléfogások, avagy az oly nagy becsben tartott konzi értékek sárba tiprása miatt. gondolom a függetlenség jegyében, vagy mert megint fontosabb volt a macskát etetni. nothing to see here, néha egy kis alibi beszólás úgy a nagy általánosságában, avagy ofkorz vendégszerző viszi el a hátán a kéretlen kritikát.

konformizmus jobban teljesít, borkóstoló és utazgatás meg nincs ingyen :)

Herr Schwarze Liste 2015.01.17. 12:56:14

@Urfang: van egy mondás, mely szerint addig enged az okosabbik, amíg a végén belőle nem lesz a hülye.

Urfang 2015.01.17. 13:20:40

@Herr Schwarze Liste: van egy másik mondás, mely szerint okos enged, szamár szenved.

Pelso.. 2015.01.17. 13:28:21

@Herr Schwarze Liste: "becsben tartott konzi értékek", - mindig komolytalankodsz,, hányszáz millás mutyizott közbeszerzéstől vagy ingantan bulitól felfelé értendő a becs és az érték, mint konzi?
Egyébként, tetszik a szerzőtől: farkast is kötelezően úgy kell kezelni, mint a bárányt....., hozzátenném, a nemhülyét meg nem kell hülyeként kezelni. Persze, amennyiben neki ez kötelező (muszáj), az más, kicsit, de más.

Herr Schwarze Liste 2015.01.17. 13:34:09

@Urfang: ez fesd fel szépen mondjuk az izraeli betonfalra, avagy mexikói határra, várom az élménybeszámolód :)

picur3ka 2015.01.17. 13:53:09

@Herr Schwarze Liste:

Azt nem is nagyon tudom, micsoda, de engem már egyszer kitiltottak...

Gondolom, ez végülis jó hír, mert az Élő Isten hálójában fogdossák azokat, akikre valójában vadásznak.

picur3ka 2015.01.17. 13:55:43

@mavo:

"Az ember szinte félhet leírni egyáltalán, hogy zsidó vagy cigány."

legközelebb kurucinfón zokogj, hogy a liberális véleményterror cenzúrázza a zsidózást.

------

Én ezt többnyire hallomásból tudom, személy szerint igyekszem rájuk sem kattintani. aki desznyók közé keveredik, az elébb-utóbb jár valahogy.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.01.17. 13:58:31

@Urfang:

Igen, Gorbacsov is a kevés marxizmusban látta a marxista állam gondjait. Aztán ledőlt az egész kóceráj.

picur3ka 2015.01.17. 14:00:10

@mavo:

Hogy te ismerethiányos vagy ekkora szájjal, az már párszor kiderült, de azért olvassál már egy kicsit, mielőtt a terrorizmusról okoskodsz nagyokat, mert igen meg fogsz lepődni.

picur3ka 2015.01.17. 14:01:52

@picur3ka:

a 'liberális' fészkekre gondoltam természetesen

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 14:24:28

@picur3ka:

na, mesélj akkor drága egyetlen barátom, hiszen te egyértelműne valami szájba baszott szakértő vagy.

mi nem igaz? az, hogy a körösztényhaverjaitokat most már meglehetős rendszerességgel irtják afrikában és a közel-keleten a moszlimok? és hogy van az, hogy titeket nem zavar az, hogy ha akár a boko harum, akár az isis/is egy nap alatt lemészárol annyi embert, hogy annak a töredéke miatt visítoztok palesztinhollókosztról? : ))))))

imádnivaló egyébként, hogy amikor a szent ajrópai mindörökkészentköröszténység a téma, akkor cca 5% bevándorló az kiszorít titeket, és úristen, iszlámmá lesz európa, és minden egyes burkás punci automatikusan terrorista és gecinagyveszély, és ki ajrópából a moszlimokkal, de bezzeg ha a zsidókat vagy a libsiket gyilkolásszák, akkor ugyanezek a terroristagecimoszlimok egyből gecijófejek, és így kéne mennie mindenütt.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 14:30:39

@picur3ka:

"Én ezt többnyire hallomásból tudom, személy szerint igyekszem rájuk sem kattintani"

mondod ezt annak a mandinernek a törzskommentereként, ahol olyan természetes a zsidózás és a cigányozás, mint másutt a levegővétel?

tisztelettel kérdezem tőled: te kurvára bebasztál, be vagy lőve, hallucináló elmebeteg vagy, vagy szimplán csak egy hazug féreg? mondjuk valahol mindegy.

mrZ (törölt) 2015.01.17. 14:37:42

@picur3ka:

>>legközelebb kurucinfón zokogj, hogy a liberális
>>véleményterror cenzúrázza a zsidózást.

Most live linuxrol irok mert portscan es pishing email magyar cimrol egyszerre jott. Majd kilogolom, de meg a vinyot is kihuztam, mert hogy a francba jott at egy cisco hubon, es honnan tudta a privat emilemet. persze mindez tok veletlenul azutan hogy feldicsertem a zsidokat es izraelt.
Felreertes ne essek, ez nem valami komoly tarsasag, csak valami amator, de pont ez a gondom vele.

gyalog.galopp 2015.01.17. 14:40:40

@Szindbad:

Ok. legyen neked igazad, de akkor most melyik a bűnös?
Menyiben menthető fel az a liberalizmus, amelyik Hitlereknek ágyaz be?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.17. 15:23:16

A popfesztivál orgiába, az orgia tömeggyilkosságba torkollott, ideje hogy jöjjenek a rendőrök, a mentősök és a helybéli farmerek, hogy takarítsanak.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 15:33:05

@gyalog.galopp:

"Menyiben menthető fel az a liberalizmus, amelyik Hitlereknek ágyaz be? "

ez most így hogy? a világ jellemzően elég nagy hányadán liberális demokrácia van, és ezek mind az egy szem hitlernek "ágyaztak be", vagy hogy? európában ma hitlerek vannk, vagy mi a faszom?

mellesleg a VALÓSÁGBAN nem a "liberalizmus", hanem egy vesztes háború és az azt követő zűrzavar és gazdasági válság "ágyaztak be" hitlernek, és ezt mindenki igen jól tudja, aki nem elmeroggyant.

gyalog.galopp 2015.01.17. 15:45:01

@mavo:
Vedd má a fáradtságot és azt is olvasd el, kinek, mire reagáltam.
A másik, ha egy mondat végén kérdőjel van, az akkor kérdőjel , nem pedig állítás.
Mondanám tovább is, de nem mondom, ....

Bell & Sebastian 2015.01.17. 15:45:22

Jó kis világlátás van ebben.

@mrZ: Nem akarom nyugtalanítani, de tudnak olyat is betenni, hogy attól kódul. Az oprendszeren jön be, eddig jó.

Bell & Sebastian 2015.01.17. 16:06:52

Gépház!

Becsúszott egy tiltott szó, ami teljesen hétköznapi, ritkán használt kifejezés, de aktiválta a szűrőt, ami eldob.
Egyszer már volt ilyen, rá is jöttem, melyik az, de most nem megy.

Van valami fekete lista?

Bell & Sebastian 2015.01.17. 16:11:44

Megvan, g.u.a.n.ó az, vajon miért?

Bell & Sebastian 2015.01.17. 16:20:26

Arra tudok gondolni hogy Guantánamo -nak értelmezi a szubrutin és mivel benne volt még Oba. és Hit., ezért magasabb szintre küldte a hozzászólást.

Ennyit az Echelonról. Írtam volna szart helyette.

Bell & Sebastian 2015.01.17. 16:26:30

Most kilépek egy pillanatra a nick mögül és beszólok!

Ez a dráma, gyerekek, basszátok meg és sokkal nagyobb, mint a sárlizás.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.17. 16:32:13

Technikai komment: Guantanamo Obama Hitler ...

empoftla 2015.01.17. 16:45:04

@maxval bircaman szerkesztő: Így van. Sajnos nem egyik napról a másikra, de biztos bedől a liberalizmus és az összes nyugati liberalista állam. A kérdés, hogy hol tart a folyamat: az elején vagy a vége fele? És, hogy vesszük észre ha megtörtént (azaz mit jelent a “szakadék alja” - pl. hanyadik amerikai elnök lesz az aki már nem liberális)?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 16:47:30

@gyalog.galopp:

na most képzeld el (surprise! surprise!) éppen azért szóltam be neked, mert olvastam, mire válaszoltad ezt az irgalmatlan nagy ostobaságot.

és hiába van kérdőjel, ha a kérdésben tényállítás van.

picur3ka 2015.01.17. 16:48:52

@mavo:

Magának a szövegértésével is éppoly súlyos problémák vannak, mint a nyelvhasználatával és a nem létező modorával.

picur3ka 2015.01.17. 16:50:39

@mrZ:

Én ezt magam is idéztem, a többit meg nem nagyon értem.

De most már csak fantom e-maileken regisztrálok bárhova, ami persze létezik, de soha meg nem nyitom.

picur3ka 2015.01.17. 16:52:04

@picur3ka:

Egyébként a magyar blogoszféra egészét letiltotta nálam pár éve egy komolyabb szűrő.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 16:52:52

@empoftla:

nem tetszik a liberális demokrácia? húzz a gecibe tetszőleges diktatúrába!

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 16:55:36

@picur3ka:

azt hazudod, hogy magyarországon az emberek nem zsidóznak és nem cigányoznak, és még te delirálsz rólam bármit is? :))))))))))))))))))))))))))))))))))

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.17. 17:19:12

Ez a kemény, nem a ...

Most hallottam a tévéhíradóban, hogy az egyik sárliebdós merénylőt ma eltemették --- jeltelen sírba, hogy ne váljon nyughelye zarándokhellyé. Ez engem Eichmann elégetésre, szétszórására és Oszama bin Laden (állítólagos) meggyilkolására és hamvainak tengerbeszórására emlékeztet. Ez nem a keresztény Európa eljárása, ez már valami egészen más!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.17. 17:33:46

@mavo:

Tudod, nem mindeni cserél olyan könnyen hazát és szívet, mint egyesek...

mrZ (törölt) 2015.01.17. 17:38:01

@Bell & Sebastian:

A profik nem zavarnak, az a dolguk, meg minel jobban eldugom annal kivancsibbak. Csinaltunk probat, a titkositott forgalom mindig holland ip cimeken ment keresztul, ott astak el valahol a kutyat.
De ez valami kiskocsog onjelolt harcos lehetett, remelem olvassa, neked nem kell talan mondanom van nehany jeloltem a provokator kiletere.

picur3ka 2015.01.17. 20:05:10

Ennek is sokkal rosszabb az állapota, mint 7 éve.

annamanna 2015.01.18. 01:39:09

@bbjnick: "Most hallottam a tévéhíradóban, hogy az egyik sárliebdós merénylőt ma eltemették --- jeltelen sírba, hogy ne váljon nyughelye zarándokhellyé. Ez engem Eichmann elégetésre, szétszórására és Oszama bin Laden (állítólagos) meggyilkolására és hamvainak tengerbeszórására emlékeztet. Ez nem a keresztény Európa eljárása, ez már valami egészen más! "

Meglepő fordulat :)
Mármint szerintem ez a temetés pont olyan lehetett, mint amiről Bartis Attila írt. Már ez a mondat is találó:
www.youtube.com/watch?v=yfuW3KgodoM#t=14m48s

De igazából erre gondoltam: #t=05m17s#t=16m33s - innen 20:00-ig.

annamanna 2015.01.18. 01:41:05

@bbjnick: na, legalább linkelni tudnék :)
Szóval: www.youtube.com/watch?v=yfuW3KgodoM#t=16m33s - tól 20:00-ig.

annamanna 2015.01.18. 02:05:12

@bbjnick: na jól van, most már tényleg fáradt vagyok.... nem értettem meg rendesen, szóval a merénylőt temették el, nem figyeltem. index.hu/kulfold/2015/01/17/nevtelen_sirba_temettek_az_idosebbik_parizsi_merenylot/

Bell & Sebastian 2015.01.18. 03:18:59

@mavo: Mit nem tetszik itt delirálni? Pontosan annyi értelme van Adolfot szidni (főleg utólag), mint Obamát. Ennyi a szabadság. Hogy értelmetlen, ez meg a rabság.

Bell & Sebastian 2015.01.18. 03:24:11

Úgy átvertek téged, jó komám, mint guanót a palánkon. Jól megetettek instant vallással, csak iszol rá és hitté dagad a hasadban, hogy kirobbanjon Alien.

Bell & Sebastian 2015.01.18. 03:43:55

Mindennek ellenére a szöveg közepe nem megy át. Továbbra is tiltott szóra (ami szerintem inkább szókombináció) hivatkozik.

(Igaz ami igaz, az inkriminált mondat összességében nem túl hízelgő megállapítás liberális polgártársainkra nézve.)

Mindebből az következik, hogy valamilyen szinten gépi intelligencia figyel, ami téved. Hogy alkalmanként a nem kívánt látogatót ki küldi (milyen szintű a felügyelet és az gép vagy humán) a feladónak, arról fogalmam sincs.

De nem biztos, hogy az illető szelfizni fog a Capitolium előtt, ha túlságosan kritikus hangot üt meg a jó barátainkkal szemben.

huKKK 2015.01.18. 07:03:30

@annamanna:

"Ez nem a keresztény Európa eljárása, ez már valami egészen más!"

Hol él maga?
Európa többségileg sosem volt keresztény.
Ateista és agnosztikus a fő vallása.

huKKK 2015.01.18. 08:10:04

@jose maria padilla:
Ölég baj ha magának inspirációra van szüksége az alapfunkciók működtetésére.

S=klogW 2015.01.18. 09:58:57

@huKKK: "Mi mind egyéniségek vagyunk."

Alapfunkciós balliba gágogás csak a magukfajtánál van.

Virág et. 2015.01.18. 11:46:22

"Amennyiben a kuruc.info szerkesztőségét érte volna terrortámadás, Európa akkor is a szólásszabadságot ért támadásnak vélné az esetet? Nyilvánvaló, hogy nem. "

A felvetésed nem felháborító, hanem ostoba és hazug. Mert a válasz a nyilvánvalóan igen. Egyébként olyannyira ostoba a példád, hogy erről a hétről van a hír, hogy nem terrortámadás, csak egy cikk törléséről szóló (egyébként feltehetően szintén végrehajthatatlan) hatósági döntés nyomán a szemét bárányegyenéőfarkas és pásztorkutya-diszkrimináló TASZ felajánlotta a kurucnak az ingyenes képviseletet (amit ezek természetesen nem fogadtak el, a Vezér korábban nem volt ilyen finnyás) és - ami fontosabb - elítélte az egész döntést.

Ezt hívják elvhűségnek. Amivel nem feltétlen kell egyetérteni, de figyelmen kívül hagyni, vagy pont az ellenkezőjét hazudni ... nos, az unortodox cikkírás.

A többi agymenés az n+1. a témában, egészen pontosan 0 új gondolattal. Ezért tényleg kár volt billentyűzetet ragadni, ennyi a mandi kommentjeiből is kijön egy közepes napon, egy közepes poszt alatt.

torró 2015.01.18. 12:32:02

Itt a probléma!!!!! Tessék végignézni, és meglátjuk kinek mi lesz a véleménye a világ hatalmasairól!: Egy Német politikai újságíró nyilatkozata a világ jelenlegi baljós történéseiről!.
www.youtube.com/watch?v=nMhv4XBJ8fs

annamanna 2015.01.18. 12:59:13

@huKKK: ezt egyrészt csak idéztem, nem én írtam, másrészt totál benéztem, azt hittem, az egyik újságíró temetéséről van szó. A muszlimokat így szokták eltemetni, azzal a különbséggel, hogy ráadásul nagyon gyorsan, szinte még aznap, és koporsó nélkül, csak valami lepedőbe csavarva. Legalábbis így tudom. Tehát ebben nincs semmi különös, persze Európában nem így szokták, talán nincs is külön muszlim temetőrész, pedig elég sokan élnek Nyugaton ahhoz, hogy külön temetőkre legyen igényük.

torró 2015.01.18. 13:20:19

sonyo.blog.hu/2015/01/12/most_akkor_ki_a_hulye
Ezt is olvassátok! Erre ugrottak rá az ellenzéki pártok. Basszus, legalább tájékozódhatnának.

egyetmondok 2015.01.18. 14:03:18

" A testvérek azonban itt megölik egymást, hiszen létük alapja nem szeretet, hanem szabadságuk szabad versenye az egyenlőség nevében, amely végül természetszerűen az önmagát felélő jakobinizmusba fordul.
Ez természeti törvény. És ameddig Európa nem ismeri fel, a liberális „Istennek” – idealista önképének – ámokfutása folytatódni fog. " --

a jakobinizmus (amely egyedül a francia polgári forradalom súlyos,tragikus kisiklása...,más polgári átalakulások ilyet elő nem állítottak) az állam intézményesített,gyilkos terrorhatalma a saját polgárai felett. Elsősorban a saját polgárai felett,s nem idegenek felett.

Ilyet az európai történelemben két eszmerendszer állított elő,a nemzeti és a nem nemzeti szocializmus.
A liberalizmus nem.

annamanna 2015.01.18. 14:34:49

A cikket nincs kedvem végigolvasni, de azt hiszem, illik ide ez az elmélkedés a macskáról és a bárányról:

"Az áldozat felmagasztalása nem más, mint a bűn egyetemességéről szóló keresztény tan spirituális alternatívája. A bűn felelőssé tesz, az áldozattá válás ellenben leveszi a vállunkról a felelősséget. Ha áldozatok vagyunk, mások vétkei miatt szenvedünk, ami nem a mi felelősségünk. Tudjuk viszont, hogy a bűn definiálásával nagyon óvatosan kell bánnunk, hiszen ha azt mások életében felelősségként kezeljük, saját életünkben is így kell rá tekintenünk, és akkor többé nem lehetünk csak áldozatok, akik feláldoztatásuk okán válnak szentekké, de legalábbis felelősségre vonhatatlanokká. Minél egyértelműbb az áldozat státusz megszerzésének útja, annál könnyebb a megigazulás. Egy egész kulturális attitűd épült fel tehát arra a gondolatra, amely a bűnt fizikai agresszióvá externalizálja, és így felmentést biztosít magának. Liberális kultúránk számára kulcsfontosságú ez a mozzanat, ezért is húzódozik attól, hogy Charlie Hebdo vagy éppen az alulöltözött lányok felelősségét is megfontolja. (...)

hiszek Jézusnak, akkor nem áldozatkultuszra, hanem valódi engesztelő áldozatra van szükségünk nekünk is, a világnak is. János apostol szerint Krisztus éppen ezt az áldozat szerepet töltötte be. Az engesztelő áldozatét. „Az igaz Jézus Krisztus… engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.” Az apostol szerint Jézus Krisztus a mi bűneinkért lett áldozat. Elsősorban nem azért, mert gonosz, csúnya zsidók meg rómaiak fizikai agressziót követtek el vele szemben. Ez is benne van a pakliban, de szinte eltörpül a másik, a mélyebb és valóságosabb jelentés mellett: Jézusnak a mi bűneinkért kellett meghalnia. Mi öltük meg őt, akik ott se voltunk. Azzal öltük meg, hogy magára vette a mi tettes voltunk következményét, a büntetést, a halált. Jézus azért halt meg, mert mi, akik a Charlie Hebdo karikatúrái fölé hajolva megbotránkozunk, meg mi, akik a terroristák kegyetlenségét látva megrendülünk, szintén tettesek vagyunk.

Úgyhogy ne mentegessük a bűnt, inkább ne vétkezzünk, mondja János. Ha viszont mégis vétkeznénk, van engesztelő áldozat a bűneinkért, az igaz Jézus Krisztus. Ő az az áldozat, akire valóban érdemes figyelnünk, ha meg akarunk szabadulni a bűntudattól. Őbenne van a megigazulás. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. A bűnbánó terroristáét és a gyerekbántalmazóét is, ha kéri. Az apostoli igehirdetés szerint Krisztus az egyetlen áldozat, aki nem tettes is egyben, ezért csak a vele való azonosulás által van felmentetésünk. Ez viszont tökéletes, mert az elégtétel is az. Erről szól a valódi kereszténység. Az Isten Bárányára letészem bűnöm én. És lelkem béke várja ott a kereszt tövén.

A nyugati világ áldozatkultusza ennek a spirituális alternatívája. Ebben a modern spiritualitásban a tettes kizárólag úgy kaphat felmentést, ha ő is áldozat. De talán a tettes érzi leginkább, hogy ez nem hoz neki valódi feloldozást. És a bűntudat alapvető feloldatlanságán túl van ennek a nyugati kultusznak még egy súlyos áldozata: maga a Biblia Istene. A nyugat alternatív spiritualitásában a Biblia Istene szükségszerűen válik a legnagyobb agresszorrá; mi leszünk az áldozatok vele szemben. Ő lesz a Szörnyeteg, mi pedig a Szép. Csak ez a „szörnyeteg” tudjuk, változás nélküli. Így maradunk végül egyedül egymás számára, egy olyan világban, ahol tényleg csak az számít: ki a tettes és ki az áldozat. A kettő közti különbséget viszont kizárólag önbecsapás – a bűn externalizálása – útján tudjuk megállapítani."
divinity.szabadosadam.hu/?p=12594

$pi$ 2015.01.18. 15:03:49

A szerző úgy állítja be, mintha csak két út lenne előttünk, a liberalizmus és a vallásosság és azért kell vallásosnak lennünk, mert a liberalizmus zsákutca.

És ez persze butaság.

J.László 2015.01.18. 16:00:45

@torró:
A libsik sajnos nem tudnak németül. Magyarul sem.

midnight coder 2015.01.18. 16:08:03

@$pi$: Ez pontosan így van. És abból a hamis alapvetésből indul ki, hogy konzervativizmus = vallásosság. Ami lehet hogy 50 éve még így volt, de ma már egyáltalában nem igaz. Engem mint konzervatívot Pl. kimondottan idegesít. Pláne amikor a különféle vallások képviselői olyan érdekes dolgokat művelnek, mint legutóbb a franciáknál. Azzal együtt, hogy civilizált országban az olyan lap mint ez volt egyszerűen éhenhalna, nem azért mert Mohamedet úgy ábrázolja ahogy, hanem pusztán az igénytelensége miatt.

midnight coder 2015.01.18. 16:13:46

Ezzel együtt az postnak sok mindenben igaza is van. Európa és a liberalizmus tényleg önmagát fogja felszámolni, és ennek oka pont a bevándorlás és az idegen kultúrákhoz való finoman szólva túlzottan befogadó viszonya. Ez a mostani merénylet akár figyelmeztetés is lehetett volna a liberósoknak - gyerekek, vannak kultúrák amik ellentétesek azokkal az elvekkel amiket itt Európában vall az átlagpolgár. Pl. hogy nem lehet valakit csak azért megölni mert más hitre tért. És talán ezt a kultúrát nem biztos hogy be kellene engedni ide, mert ráadásul ez a népesség szapora mint a nyuszi, és pár generáció után be fogja népesíteni Európát az EU kék zászlója hamarosan zöldre vált majd. De nem, az európai liberósok a másik arcukat is odatartják. Akkor meg hajrá.

huKKK 2015.01.18. 16:42:11

@S=klogW:
Bár én tudnék ilyen részletekbe menően érvelni.

huKKK 2015.01.18. 16:44:25

@annamanna:
Jól nézünk ki ha benézünk.

mrZ (törölt) 2015.01.18. 16:53:51

@midnight coder:

>>Engem mint konzervatívot ....

Mi a konzervativ? Sajat megfogalmazasodban.

Shish Yakoo 2015.01.18. 16:58:49

"És egy jóérzésű muszlim sem fog a „szabad véleménynyilvánítás” nevében az ő világnézetéből gúnyt űzők kiirtására szólítani, hiszen identitása biztos lábon áll."

Hát ez nagyon messze áll az igazságtól, drága Szelei István.

Amelyik muszlimnak biztos lábon áll az identitása, az a Korán parancsát követve bizony hörögve nekiugrik a világnézetéből gúnyt űzőknek. Szíves figyelmébe ajánlom a Korán következő passzusainak szorgos tanulmányzását: 3:56, 3:151, 4:74, 4:76, 4:89, 5:33 (Hanem részesedése azoknak, kik háborúban állnak Allahhal és az Ő Hírnökével, s azon vannak a földön, hogy megrontók legyenek: megölettetnek vagy keresztre feszíttetnek, avagy levágattatnak kezeik és lábaik egymással szemben mindkettő, avagy kiűzettetnek a földről. Ez nékik megaláztatottság az evilágon, s övék a Túlvilágon a hatalmas szenvedés.), 9:5, 9:111, 33:60-62. Épületes dolgokat talál a Hadithokban is, ha veszi a fáradságot és kivesézi őket: Bukhari 52:177, 52:220 (így szólt Allah apostola: "A terror tett győzedelmessé engem"), 11:626, Muslim 20:4696, 19:4294, Tabari 7:97 (Ölj meg minden zsidót, akit tudsz. (Ashraf költőt azért gyilkoltatta meg Mohamed, mert megpocskondiázta az iszlámot.)).

A fenti idézetekből kitűnik, hogy az iszlám egy halálszekta, amely fő alapelvként lerögzíti, hogy addig nem lesz béke a világon, amíg nem győzi le teljesen a vallásokat.

Szeretném felidézni a Sátáni versek történetét, amelynek kifejtéséért Salman Rushdie fatvát kapott a fejére (= minden muzulmánnak vallási kötelessége megölni őt, és egyébként pénzjutalom is jár ezért), japán fordítóját, Hitoshi Igarashit, pedig felkoncolta egy halálbrigád.

A Sátáni versek úgy született, hogy a botcsinálta politikusnak olyannyira nem ment a népszerűség, hogy Mekkából Etiópiába kellett menekülnie. Üldöztetése ott is folytatódott, úgyhogy kínjában kitalálta, hogy Allahnak három lánya van, Lat, Uzza és Manat, akik istennők mindhárman. Az an-nadzsm (A csillag, 53:19-22) szúrában a mai napig megtalálható ez a három név, annak ellenére, hogy a Korán szerint "egy az isten".

Amikor Mekka többistenhívő lakói hírét vették, hogy gyerekburezáló politikusuk elismerte isteneik létezését, keblükre ölelték, úgyhogy Mohamed hazatérhetett. Ekkor főhősünk sztálinista módszerekkel megerősítette helyzetét, eltisztogatta az útból ellenfeleit, majd a Hadzs (Zarándoklat, 22:52-53) szúrában kinyilatkoztatta, hogy a három istennőről szóló versek a sátán sugallatára kerültek a Koránba, és érvénytelenek. Már akkor is elcsépelt vitafordulatként hozzátette, hogy a sátán egyébként nemcsak őt kényszerítette úgymond hamis tanúságtételre, hanem előtte az összes prófétát is, azaz megrágalmazta Ábrahámot, Józsefet, Mózest, Éliást, stb. A rágalom mindig kéznél van egy politikusnál.

A bibi ezzel az, hogy a vallási törvények szerint Mohamedet hamis prófétaként meg kellett volna ölni. További gond, hogy ha a sátán be tudott csempészni egy ilyen részt a Koránba, amelynek minden szava "megmásíthatatlan igazság", akkor hogyan lehetett később mégis megmásítani azt, és mi a garancia arra, hogy a Korán más részei, vagy netán egésze, nem az ördögtől származnak?

Itt van az eb elhantolva, Szelei István! Az iszlám egy sátánista szekta, Mohamed hamis próféta, és sátánista firkálmánya végzetes méreg az emberiség számára.

Egyébként itt talál egy jó hosszú listát arról, hogy ki mindenkit gyilkoltatott meg ez a pedofil politikus „próféta“:

wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad

A muzulmánok a mai napig Mohamedet tekintik példaképüknek, és a lehető leghűebben kívánják utánozni cselekedeteit, magukává tenni elveit és követni példáját.

Ha Jézus feltámasztotta a halottakat, Mohamedtől elvárná az ember, hogy legalább ne gyártsa őket, és ne uszítsa követőit tömeggyilkosságra.

Ez a szomorú helyzet, István.

zorki 2015.01.18. 17:27:53

Terrorizmus akkor is volt, amikor az egyenlőséget jogilag még nem deklarálták, annak pont ellenkezőjét iktatták törvénybe.
A középkorban amikor a vallás tekintetében még teljesen homogén volt Európa, amikor a vallást államszervező erőként is alkalmazták, úgy estek egymásnak királyok és leszármazottaik vagy kisebb hatalmú önkényurak - legtöbbször az egyházak által is támogatva-, sokszor "nyájukat" akarata ellenére is a háborúba küldve, hogy azt is a terror fogalmába sorolhatjuk, pont mint a 2015-ben történt párizsi eseményeket.
Aztán mi van azzal a terrorral, ami egy-egy homogén vallásos társadalomban a vallásra hivatkozva kövez meg vagy küld máglyára embereket?
A terror világnézettől függetlenül létezik.
Arról már nem is beszélve, ha valóban eredeti keresztény elveket vallana Európa és Jézus lenne a példa, akkor nem tagadnák meg hívei az egyenlőséget, inkább megvalósítani próbálnák.

zorki 2015.01.18. 17:34:24

Ha valóban a terror okait keresgélnénk, sokkal inkább az egyenlőség hiánya körében kellene kutakodnunk. Csak hát ehhez nem fűződik érdekünk.

$pi$ 2015.01.18. 17:39:43

@zorki: "Ha valóban a terror okait keresgélnénk, sokkal inkább az egyenlőség hiánya körében kellene kutakodnunk. Csak hát ehhez nem fűződik érdekünk. "

Ez legenda. A kocsmába megvernek erőszakos emberek, akkor biztos az az oka, hogy a csávó nem keres jól, hogy szegény, hogy nem él jómódban. Véletlenül sem az, hogy egy erőszakos paraszt, ugye?

A csávó "Allahu Akbar" kiaálltással magára robbantja a kávéházat, mi az oka? Nyilván az, hogy nem kap elég segélyt, ha jók lennénk hozzá, ha lenne szép lakása és gyors autója, akkor biztos nem tenne ilyet. Fenét, azért teszi, mert vallási fanatikus.

$pi$ 2015.01.18. 17:40:54

kiaálltással -> kiáltással természesen

bloglegelő 2015.01.18. 18:11:16

az első 10 sor elolvasva, utána lapozógombbal

középszerű újság karikatúráira egy frusztrált, középszerű moralizálás, bő grafomániával

vágyakozás a takaró alatt a tekintélyuralomra

aztán amikor - biztos, ami biztos, mint a Madonna melle- benyomul egy, a médiában jobb sorsra érdemes szerzetes nevével, onnan már lehánytam, leszartam, lepisiltem

baj ?

ogli dzsí 2015.01.18. 18:12:39

Jófelé kapirgál a poszter.

vezér01 2015.01.18. 18:14:45

A sajtószabadság francia apostolai most letartóztattak és 6-8 év börtönnel fenyegetnek egy karikaturistát,mert egy rajzán az áll,hogy " Én is Juszuf vagyok" !

zorki 2015.01.18. 18:17:30

@$pi$: Közel sem írtam ilyeneket.:DDD
Azt írtam ott kellene kutakodnunk.
Pl. Ha Európából Afrikába irányulna a bevándorlás, akkor valszeg nem jönnének ide robbantgatni.
Ha Afrikában is úgy élhetnének mint itt, minek jönnének ide?
Ezzel közel sem mentettem fel egy terroristát sem, csak megállapítottam egy valós tényt.
A lopás, elbirtoklás eredeti forrása, oka a magántulajdon, de ezzel még nem állítottam, hogy nem lenne bűn lopni.

$pi$ 2015.01.18. 20:39:47

@zorki: "Ha Afrikában is úgy élhetnének mint itt, minek jönnének ide?"

Ez igaz, de akkor meg ott gyilkolnának.

Itt jobban élnek -> gyilkolnak.
Ott rosszabbul élnek -> gyilkolnak.

A gyilkolásnak nem az az oka, hogy rosszabul élnek, csak az idejövésnek az oka.

"Azt írtam ott kellene kutakodnunk."

Kutatni mindenütt lehet, legfeljebb azt találjuk, hogy nincs ott semmi. :) De persze bizonyítani nem tudom, csak annyit tudok mondani, hogy nekem nyilvánvalónak tűnik.

Ezért is hívják őket "vallási fanatikusoknak" és nem "az átlagnál rosszabb anyagi helyzetben lévő fanatikusoknak". :D

zorki 2015.01.20. 10:14:22

Mosolygásra késztettél:D
Ettől még nem feltétlen van igazad.
A terrorizmus több, mint gyilkosság, a gyilkosság a terror egyik eszköze. Általában -akár kisebb, akár nagyobb- szervezett csoport áll mögötte, és a szervezetnek vannak közös céljai, amit a terror eszközeivel kívánnak megvalósítani.
Így egy vallási fanatikus önmagában nagyon kevés hozzá. Nincsenek eszközei sem a terrorhoz. Ezért fordul elő, hogy a magányos fanatikusok saját maguk ellen fordulnak.
A terror kialakulásának okai között mindig található egy végletes, szélsőséges ellentét, aminek általában anyagi alapjai vannak, az ideológia maximum ráépül, de nem feltétlenül.
A maffia terrornak például nincs feltétlen ideolóiája a pénzszerzés célján kívül.
Az emberek egyébként általában csak akkor borzadnak el a terrortól ha ellenük irányul. Az európai kultúráknak is vannak -méghozza ünnepelt- Rózsa Sándorai, Tell Vilmosai, Robin Hoodjai.
süti beállítások módosítása