Kormányzásról és civilségről: az államélet peremén?
2014. augusztus 11. írta: Redakció

Kormányzásról és civilségről: az államélet peremén?

nagyitas.jpg

Vendégszerzőnk, Lányi András cikke.

*

Orbán Viktor tusnádfürdői monológja nehezen, fogadtatása sehogy sem érthető, ha eltekintünk a szövegkörnyezettől: az előadó politikai működésétől. Mert ami a liberális állam közösség-elvű bírálatát illeti, az a nyugati világban rég nem számít se újdonságnak, se szentségtörésnek. Az Egyesült Államokban többek között a Harvard professzora, Michael Sandel fejteget hasonló nézeteket a nyolcvanas évek óta, s ez tette őt korunk egyik legnagyobb hatású politikai filozófusává. A Thatcher utáni konzervativ teoretikusok egy része, köztük a nálunk is népszerű Roger Scruton ugyancsak a „megtagadás kultúrája”, a liberalizmus számlájára írja civilizációnk válságát, és a kiutat az állampolgárok hűségére, a közösség ügye iránti elkötelezettségre építő patrióta modellben látja. Ilyesmiért tehát, szemben a magyar kormányfő vélekedésével, senkit sem köveznek meg napjainkban.

Mégis tévednek azok a politikai elemzők, akik a beszéd kavarta botrány fölött egy kézlegyintéssel térnének napirendre. A bálványosi szózat világnézeti alapjai ugyan jócskán ismerősek – például Orbán 2007-ben ugyanott elhangzott előadásából – az előadó azonban három olyan új mozzanattal lepte meg hallgatóit, amelyek politikai gyakorlatából eddig is kiolvashatók voltak, kihívó hangoztatásuk azonban szokatlan és magyarázatra szorul.

Súlyosabb – már-már mulatságos – azoknak a balliberális megmondóembereknek a tévedése, akik a liberalizmus elleni kirohanáson botránkoztak meg, s elhitették magukkal, hogy a nemzetközi felháborodást is ez váltotta ki. „Több pluralizmust, pluralisták!” idézhetném egyiküknek még a szamizdat fénykorában leírt szavait: engedjék már meg a tőlük másként gondolkodóknak, hogy kételkedjenek az általuk kanonizált liberális politikai filozófia egyedül üdvözítő voltában. Ez a provinciális téveszme ismét egy barikádra helyezi őket a hazai szélsőjobbal – annak persze a túloldalára –; úgy látszik, a liberalizmus megátalkodott gyűlölői és védelmezői nálunk a kihalásig vívják rég lefújt mérkőzésüket.

*

1. A hírértékű újdonságok közül az elsőről már szinte mindent elmondtak: az Orbán szeme előtt példaként lebegő sikeres államok csak akkor nevezhetők sikeresnek, ha a nemzeti jövedelem átmeneti növekedését tekintjük a siker egyedüli mutatójának; e siker forrása a nép nyomora, igénytelensége és engedelmessége, ez pedig a bezzeg-államok töretlen antidemokratikus hagyományainak köszönhető. (Valamint a kőolaj és földgáz készleteknek, Oroszország esetében.) Diktatúra plusz a politikai elit által ellenőrzött, kíméletlen kapitalista verseny – ez volna hát a magyar állam újraszervezésének orbáni útja? Ezt nem hihetjük, az önsorsrontó példálózást inkább a „keleti nyitás” politikája részének tekintjük. Orbán, aki egyre inkább önmagával folytat párbeszédet, a nyugat alkonyáról és az új, „versenyképes” modellt teremtő napkeleti birodalmakról elmélkedve önmagát győzködi, és a saját külpolitikáját próbálja megideologizálni. Jól tudván, hogy ezt a politikát hamarosan heves támadások érik, kül- és belföldön egyaránt. A Paks 2-ről kötött szerződés a nyugat szemében egyre elfogadhatatlanabb Putyinnal ebben az évtizedben jelentős fejlesztési forrásokhoz juttatja ugyan a kormányközeli cégeket, a magyar államadósságot azonban 10 százalékkal növeli, törlesztése pedig 2016-tól kezdve 30 éven át nehezedik az országra. Adófizetőként tehát jócskán megfizetünk az állítólag „olcsó” áramért. Tesszük mindezt azért, hogy ne az európai energiapiactól függjünk, hanem keleti szomszédunktól, akitől azelőtt is annyira szerettünk függeni. Az uniós joggal ellenkező állami szerepvállalás ráadásul komoly szankciókat válthat ki; erre is fel kell készíteni a választókat, nehogy a kormány ballépésének, inkább egy liberális világ-összeesküvésnek tudják be Magyarország elszigetelődését.

2. A beszéd pozitív hőse „a versenyképes magyar állam”. De mit tudtunk meg róla, azon kívül, hogy nem lesz liberális? Vajmi keveset, az is ellentmondásos. Az egyetlen elhangzott új kifejezés ez volt: munkaalapú állam. Megnyugtatásul, ez semmit sem jelent. A politikai kérdés éppen az, hogy a munkát hogyan szervezik meg: piaci szerződések útján, állami rendeletekkel, önkéntes közösségi összefogással vagy ezek miféle kombinációjával; helyben vagy országosan, és más effélék. A munka mindazonáltal nem először merül fel nálunk politikai vezéreszme gyanánt. A szocializmus kedvenc kifejezései voltak munkáshatalom, munka, munkaverseny; ezek jegyében sikerült az embert munkaerővé, a nemzetet „dolgozókká” degradálni. Nemzeti munkaprogrammal annak idején a fasiszta-szimpatizáns jobboldali radikalizmus is előállt a harmincas évek második felében. Nemzeti Munkapárt néven pedig még Tisza István egyesítette 1910-ben a kiegyezési rendszer mellett elkötelezett erőket, miközben erős kézzel és sikerrel kormányozta ki az országot egy belpolitikai válságból, bele egy külpolitikai válságba, amiből azután a világháború lett. (Nem ő akarta.) Nos, Orbán nem hagy kétséget afelől, hogy ezt a bizonyos munkát választott vezetőinknek kell megszervezni és irányítani. Ez mindenesetre az államosító, etatista változatra utal. Ha netán mégis arra gondolt, hogy helyre kellene állítani a közösségek ellenőrzését a piac személytelen és irgalmatlan mechanizmusai felett, úgy sokunk számára kedves célt fogalmazott meg. De attól tartok, hogy nem ez a helyzet. Magánvállalkozás és közösségi önrendelkezés államelméletében egyaránt a gyanúsítottak listáján szerepel. És itt érkezünk el miniszterelnökünk előadásának legkínosabb, már-már elszólásnak is vélhető részletéhez.

3. „Azonban mindig megjelennek az államélet peremén civil szervezetek.” A végzetes perspektíva-tévesztés már ebben a mondatban tetten érhető. A közösség-elvű, patrióta politikában, melynek szószólója kívánna lenni, a civil szervezetek nem az államélet peremén jelennek meg, de nem ám! Egy nemzet ugyanis a szó szoros értelmében csak akkor válik közösséggé − közös vállalkozássá, ahogy mondani szokás −, ha olyan (helyi, szakmai, világnézeti, politikai stb.) közösségek közösségeként létezik, melyekben az egyén elköteleződése végbemegy, és amelyeken keresztül szert tehet az összetartozás pozitív tudatára. Ezért e közösségek politikai képviseletének, azaz a civil szervezeteknek kulcsszerep jut az állam életében. Bár az államnak szerintem nincs is külön „élete”. Élete, ha már itt tartunk, csak a társadalomnak lehet, amely az állam intézményeit lakja és működteti. De csak akkor van neki, mármint élete, ha az állam nem telepszik rá túlságosan, és a civil közösségek képviselőit a politikai nemzet meghatározó részének tekinti. Civilellenesnek és kommunitáriusnak lenni egyszerre nem lehet.

*

Belemagyarázás, ha a tusnádfürdői beszédből mégis ezt olvasom ki? Sajnos, nem valószínű. Igaz, ott nem általában a civilekről, kizárólag a „külföldiek által fizetett politikai aktivistákról” esett szó. Azonban aligha véletlen, hogy a civil szervezetek nem a sűrűn emlegetett „versenyképes közösségszervezési mód” kapcsán kerültek szóba, csakis akkor, amikor a szónok rátért, hogy milyen akadályokat kell legyőznie a magyar állam újjászervezése útján. Mintha a közösségszervezés két, egymást kizáró módjáról volna szó: az egyikben a többség által választott kormányzat irányít, a másik út az államtól független civil önszerveződés. A szubszidiaritás elvét hangoztató európai politika azonban – szóban legalább – a kettő közötti összhang lehetőségét hirdeti. Miniszterelnökünk éppen ellenkezőleg.

Vajon miért? Miféle civileket akar legyőzni, leleplezni, eltávolítani a nemzetépítés útjából? Hát azokat, akiket külföldről pénzelnek. Ez az állítás azonban értelmezhetetlen. A norvég, svájci és liechtensteini eredetű fejlesztési források, amint azt előadásában helyesen hangsúlyozta, megilletik az Európai Unióhoz csatlakozott Magyarországot, ez a mi pénzünk, nem másoké. Elosztásáról is mi döntünk: a pénz túlnyomó részéről a kormány által megbízott testületek, kisebb részéről civil szervezetek képviselői. Kifogás csak az utóbbiakkal szemben merült fel. Tehát nem a külföldi forrás, hanem a kormányzati ellenőrzés hiánya tűnik botrányosnak az előadó szemében.

Orbán konkrétan azt nehezményezte, hogy a politikai ellenzékéhez húzó civilek részesültek megkülönböztetett támogatásban. Aki ezt a vádat politikus létére nyilvánosan képviseli, a demokratikus jogállam működését illető őszinte, már-már naiv járatlanságát árulja el. A demokratikus jogállamnak ugyanis alkotmányos kötelessége, hogy az adófizetők pénzéből maga finanszírozza a civil társadalom dicséretes igyekezetét a mindenkori kormányzat ellenőrzésére, az állam rendjének bírálatára, átalakítására, „felforgatására”. (Ami a civilek politikai tevékenységét értelemszerűen a mindenkori parlamenti ellenzékhez közelíti.) Ha nem így lenne, el kellene veszítenünk a hitünket e rend jóságában, mert az csak addig méltó a bizalmunkra, ameddig a sokat emlegetett közösség civil tagjai részt vehetnek a döntéshozatal folyamatában, és támadhatják a kormány szándékait, vagy javíthatnak a játékszabályokon. Amikor így járnak el, hazafias kötelességüknek tesznek eleget, nem külföldi ügynökök. Az ellenzékiséggel vádolt civileknek, ha igazolni akarják, hogy a rájuk bízott forrásokkal rendeltetésszerűen éltek, a közhiedelemmel ellentétben nem azt kell bizonyítaniuk, hogy nem politizáltak; hanem éppen azt, hogy a legjobb tudásuk szerint vitatták, ellenőrizték, kritizálták és befolyásolni törekedtek a hatóságok eljárásait. Ugyanis ez a dolguk.

*

A kormány azonban, megkerülve a vitát civilellenes fellépésének elvi alapjairól, az idegen érdek fizetett szolgálatával gyanúsított szervezeteket gazdálkodási szabálytalanságokra hivatkozva kívánja lebuktatni. Veszélyes útra lépett: ha nyomoz, többé nem engedheti meg magának, hogy ne találjon bűnjeleket, tehát lesznek bűnjelek. Ahogyan Széchenyi mondta Falk Miksának a döblingi barlangjában lefolytatott végzetes házkutatás után: „ahol a rendőrség oly hévvel kutat, ott találni akar valamit, s ahol találni akar, ott talál is, sőt, találnia kell, másképp blamírozva volna, s ön jól tudja, hogy egy hatóságnak nem szabad blamíroznia magát”. Ezután tehát büntetésnek, retorzióknak vagy legalábbis retorziókkal való fenyegetőzésnek kell következnie. Ami igen alkalmas arra, hogy kiváltsa a kipécézett ellenfél tiltakozását, esetleg mozgósítsa a méltatlan packázáson háborgó civil társadalmat.

Ezért látta jónak a miniszterelnök, hogy a felismert veszedelemnek szokása szerint elébe vágva, hívei előtt igazolni próbálja eljárását. Bár ne tette volna! Mert így most sikerült összehoznia egyetlen szerencsétlen beszédben a sikeres diktatúrákkal való példálózást és a politizáló civilek fejére olvasott hazaárulási vádat. Mely utóbbi a jakobinus, kommunista és más egyéb diktatúráknak is tagadhatatlanul kedves eszméje volt, a vádlottnak pedig rendszerint halállal kellett lakolnia bűnéért, miután rábizonyították, hogy összejátszott a royalistákkal, a titóistákkal, az imperialistákkal, a Cion bölcseivel, esetleg magával Sátán őfelségével. A bizonyítási eljárás minden esetben sikeres volt és a korabeli törvényeknek megfelelő. Egy KEHI-vizsgálat pedig, lássuk be, mégiscsak kellemesebb, mint a kínvallatás.

A kormányfő pedig ezúttal is megőrizheti hívei bizalmát, akiket éppen a beszéd kivételesen kedvezőtlen külföldi visszhangja fog meggyőzni arról, hogy a veszély óráján, amikor mindenki bennünket, szegény magyarokat támad, a nemzet nemzeti oldala egy emberként sorakozzon fel a kormány mögé. Mint egyetlen Csizmadia László, teszem azt. Vagy mint millió búzaszem.

Mégis azt állítom: a civil társadalommal hadakozó tekintélyelvű munkaállam a huszonegyedik században hosszabb távon nem „versenyképes közösségszervezési mód”.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr576592363

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Kormányzásról és civilségről: az államélet peremén? 2014.08.11. 07:39:01

A civil társadalommal hadakozó tekintélyelvű munkaállam a huszonegyedik században hosszabb távon nem „versenyképes közösségszervezési mód”.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Optyimalszkaja Csapatszkaja Futbalszkaja 2014.08.11. 08:08:17

Ugyanilyen helyzetben ellenzékben Orbán már természetesen tajtékozna attól, hogy a kormány mennyire elnyomja a civileket. Egyerűen képtelenség komolyan venni ezt a figurát.

Doberdo 2014.08.11. 08:35:05

Egy világos fonal húzódik a kötcsei beszéd, a 2011-es
alaptörvény és a tusványosi elszólások mögött. Orbán
nem lát semmiféle társadalmi féket, ezért a totális
állam megvalósulása evidenciává vált a részére !

toportyánzsóti 2014.08.11. 08:50:02

Jobboldal benyalta a csuti orálmuzsikot aki világéletében mindenkor és mindenkinek hazudott,most már tudható KGB kreatúra a javából.

dr. jenőke (jenőke) 2014.08.11. 09:13:49

Apróság, de:
- - Thatcher kormányzása jelentős gazdasági liberalizációt hozott és ez a politika tette a Torykat az ország három fő pártalakulata közül a szabadpiac és az és euroszkepticizmus legjellemzőbb támogatójává.
- - A tiszai felfogás, arról szól, hogy a jól képzett munkásnak az erkölcsileg megbízható és az egyre hatékonyabban termelő társadalomban természetes módon egyre több fog jutni. Ez számára természetes, hiszen a liberalizmus elismerte a társadalmi különbségeket és feszültségeket, de ezeket idővel egyre csökkenőnek gondolta, és a társadalmi békesség - szerinte - ilyen módon áll majd helyre. (Tőkéczki)

Az viszont kétségtelen, hogy egyeseknek teher a liberalizmus léte, legyen az akár konzervatív is. A hangsúly az egyeseken van, de ez nem véletlen.

Tündér_Lala 2014.08.11. 10:07:41

Azt gondolom, hogy Lányi úr téved. Pontosabban nem látja a fáktól az erőt.

A liberális demokrácia megbukott. Elsősorban Magyarországon, de a világban másütt is. Mind gazdasági, mind társadalmi hatásaiban és vonatkozásában.

Gazdasági vonatkozás: Azzal, hogy a termelést elengedte, sőt a különféle szabályozók megváltoztatásával még a költözni nem szándékozókat is költözésre bírta, a társadalmak és az emberek megélhetési alapjait vette el. Ennek következménye a válságok sorozata, az államok eladósodása, a jóléti rendszerek fenntarthatatlansága. Amit helyébe kínál, az a spekulációk világa, amelynek pénzeiből a tömegek és a társadalmak nem részesülnek, sőt fizetnek a világ leggazdagabbjainak az államaik eladosítása illetve erőforrásaik és javaik elkonfiskálása utján.
(Kivétel bizonyos szempontból (csak részben) az USA, amely katonai erejével visszaélve a petrodollárokon keresztül, másrészt a világ erőforrásainak eltulajdonításával nyerészkedik. Látható, hogy a viág ezt egyre kevésbé hajlandó eltűrni és tolerálni. (Mind a gazdasági, mind az ehhez tartozó ideológiai és társadalomszemléleti modell exportját, amelyet elképesztő aroganciával kényszerítenének a világra. A világ tűzfészkeinek java ebből a konfliktusból ered.)

Társadalmi vonatkozás: A közösségek szétverésével (család, vallási és nemzeti közösségek, stb.) védtelenné teszi az egyént és rajta keresztül a tásadalmakat a létfenntartásért folytatott kűzdelemben. Sőt önmaga reprodukálására is egyre kevésbé képes.
Ezzel szemben szociális- és társadalompolitikája az igénytelen lumpen létet támogatja és taszít mind nagyobb embertömegeket ebbe a kilátástalan, embertelen helyzetbe, ahelyett hogy akik már benne vannak azokat kitörni segítené onnan. (Az álságos megélhetési bűnözés fogalmától az áramlopás kvázi legalizálásáig, a legalapvetőbb együttélési szabályok be nem tartásának eltűréséig -a többi ember rovására.) Természetesen ez az embertömeg jobban manipulálható, kiszolgáltatottságánál fogva befolyásolható és felhasználható.

Lányi úr ezek a lényeeges kérdések.

Ha Ovi termelést telepít ebbe a végletesen kifosztott országba, esetleg így-úgy saját például saját feldolgozó ipart hoz létre, akkor az egyén és a társadalom megélhetésének alapjait hozza létre.
Ha az embereknek a munkába állást teszi kívánatos céllá, akkor az egyénnek és a társdalomnak jót cselekszik.
Ha a közösségeket megerősíti, akkor a magukra maradt emberek önvédelmi képességét erősíti a náluk (sokkal) hatalmasabbakkal szemben. Erre pedig nagy szükség van.

A civil társadalmi szerveződések - ha a megfelelő anyagi alapok létrejönnek - majd kialakulnak. Olyan idegen pénzeken élő, felforgató (gyarmatosító ideológiákat propagáló) civil szervezetekre nincsen szükség, amelyek a rendkívül káros folyamatok visszafordításának megakadályozását tekintik céljuknak.

Mégegyszer: miről beszél Lányi úr ?

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2014.08.11. 10:23:19

Nem irigylem azokat, akik képesek végighallgatni egy ilyen beszédet.
Mi több, elemezni próbálják...

CSENDES 2014.08.11. 10:59:20

@Tündér_Lala: Szép hosszú hozzászólás volt. Bár szerintem semmi értelme nem volt. Olvasd szerintem el még egyszer.

Pelso.. 2014.08.11. 11:57:39

@Tündér_Lala: "termelést telepít" -ezen zöldmezős ipari ill. mezőgazdasági beruházások értendők, piac képes árutermeléssel, mondjuk 20% export hányaddal, -mert mi más, ugye?

Bell & Sebastian 2014.08.11. 12:36:40

@Tündér_Lala: Mit hallanak szemeim? Maga Orbán védelmében polarizál Lányival?

Szép dolog a megideologizálás, főleg utólag. A Nagyvezír eme bűzbombasztikus beszéde ugyanis nem programadás, hanem az ideológiai háttér megvilágítása.

Ezért hát nem szorulunk történelmi analógiák üstökön ragadására és hajánál fogva ideráncigálására. Bőven elegendő, ha megnézzük (megvizsgáljuk), meddig jutottunk (káeurópai úttörőként) ezzel a pályamódosítással?

Az eredménye alig látszik, ha egyáltalán.
Jó-jó, lehet mondani; egyelőre / majd hosszabb távon bejön / az egész csak könyvelési bűvészkedés / van ennek eredménye, csak más zsebében csörög. Esetleg mindezek tetszés szerinti variációi.

Abból tudok kiindulni, amit tapasztalok, azaz számtalan, gyakorlati példából, amit volt alkalmam begyűjteni az elmúlt, úgy öt év alatt.

Meg abból, hogyan fogy az ötven év lemaradásuk, ami harmincnak indult.

Én azt látom, hogy csak elhúzzák a drága időt szakfecsegéssel. Ez a rendszer, bár autokrata, hatékonytalan és nem működik. Mintha csak megágyaznának valami olyasminek, amit végképp nem akarunk. Ez csak egy nagy átverés, amit a Fidesz itt művel, haszna csekély, a kára egyre nagyobb.

Hogy aztán ebbe ki mit vél belelátni, arról én nem tehetek. Szerintem nincsen benne semmi, csak beszákolják a lóvét ezek is és majd mennek a többi után hattyúkat etetni Svájcba. Maradék Döblingbe.

Robinzon Kurzor 2014.08.11. 12:46:01

@Tündér_Lala: "A liberális demokrácia megbukott. Elsősorban Magyarországon, de a világban másütt is."

Magyarország a legliberálisabb éveiben is fényévekre volt a valódi liberális demokráciáktól.
Ha csak a GDP állam újraelosztási arányát nézzük, ez már ebből is bőven kitűnik.

Ami Magyarországon megbukott, az nem a foci (liberális demokrácia) maga, hanem az, ahogyan azt itt művelték.

Sok probléma van a focival (liberális demokráciával) globálisan, de hogy megbukott volna, az totális félreértelmezése annak, ami a világban zajlik.

Robinzon Kurzor 2014.08.11. 12:48:31

@Bell & Sebastian:

Pedig négy hónap alatt 3 nagyszerű stadiont is átadtak ... mikor volt utoljára ilyen sikeres ez az ország?

A legutóbbit ráadásul magától a Jóistentől kaptuk. (Megköszönve legalábbis neki lett, ugye.)

Te meg itt horgasztod le az emberek fejét, amikor végre itt állunk a fényes jövő küszöbén.

Lexa56 2014.08.11. 12:56:40

Gratulálok az íráshoz.

gyalog.galopp 2014.08.11. 13:14:31

A gazdaságot gyakorló üzletemberek csinálják, a gazdaságpolitikát az üzletemberek által finanszírozott politikusok, a közgazdaságtant meg az üzletemberek által finanszírozott állam által fenntartott iskolákban tanító közgazdászok írogatják, általában utólag, ha meg mégse, akkor egy ideig hülyének nézik.

Google 2014.08.11. 13:19:06

@Tündér_Lala:

Hát kedves Lala, e'van, más meg nincsen.
Ami pedig a külföldi pénzen civilkedőket illeti, lehet messzebb menni, lásd: arab tavasz, és minden, amit maga után hagyott, de még inkább felforgatott és megölt; vagy ha a közelünkben keresgélünk, ott van mindjárt Török-, és Oroszország. Berzenkednek, felforgatni akarnak ezen hős civilek, de semmi tervük, elképzelésük a továbbiakról nincs. Hacsak jövőnknek minél zavarosabbá tétele nem-e a tét. Talán halászni akarnak, mondom, talán. Valaki mások.
Ezt a liberalizmust, amit manapság művelnek, hívhatnánk anarchiának is, hisz már olyan egyre megy.
Az Occupy Wall Streetet is hogy ajnározta az ami kormányzat, aztán hogy, hogy nem: kimúlt. Ott ne civilkedjenek már, ahol nem köll!

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2014.08.11. 14:15:59

@Bell & Sebastian:
"az ideológiai háttér megvilágítása"

Azt is mondhatta volna OV, hogy az a lényeg, hogy pár éven belül megblutyoziduszolják a dügymőt.
A békemenetelőknek ennyi pont elég lenne iránymutatásul, az ellenzék hörögne és vérfarkast kiáltana, az elemzők meg pont olyan eséllyel és hatékonysággal elemeznék-értelmeznék, mint a többi fasságot, lásd fentebb Lányi.

vizipipa 2014.08.11. 14:27:36

Azt javasolnám Lányi úrnak, definiálja már, mi az a civil.

Civil-e a Krétakör vagy a (volt)Sirály, aki/ami eredetileg nem feltétlen ilyen célokra szánt állami pénzek mindenféle csatornákon történő leszivárgásából él. Meg a külföldről érkező pénzekből. Amit ugye kizárólag a szemük szép színéért adnak látszólag magánszemélyek, csak időnként furcsa kormányzati összefüggések bukkannak fel, néhány "aljas" firkász révén.

Vagy inkább a Greenpeace a civil, aki kifejezetten nem fogad el pénzeket cégektől és kormányoktól, hogy megőrizhesse függetlenségét a külső befolyásoktól. Mert a beépített ügynökök ellen nehezebb a védekezés.

Netán a Sea Shepherd a civil, aki jóformán hollywoodi és egyéb gazdagok adományaiból él, akik a pénzért csak egy dolgot kérnek: folytassátok!

Apropó, mostanában megint azt olvastam - sokadszor - újra, hogy a Majdan a megelőző egy évben 5 milliárd dollárba került. Mások szerint ez csak a közvetlen ráfordítás volt.

Kapcsolódó kérdés: a Majdan civil volt?

Robinzon Kurzor 2014.08.11. 14:46:17

@Hepci:

A békemenetelőknek nyilván bármi (vagy annak az ellenkezője) is elég, és nyilván van olyan része az ellenzéknek és a sajtónak, amelyik bármire (vagy annak az ellenkezőjére) is hörögne és vérfarkast kiáltana.

A dolog azonban úgy áll, hogy amit Orbán mondott, annak nagyon is van értelme, még példákat is hozott direkt, hogy mindenki értse, hogy miről beszél.

gyalog.galopp 2014.08.11. 15:22:18

@Robinzon Kurzor:

Attól, hogy a saját tehetetlenségünket kivetítjük másokra, egy hangyányit se jutunk előbbre.

Google 2014.08.11. 15:57:27

@gyalog.galopp:

Igen, ez is benne van, de az ártó szándék is ott lapul. Sajnos.
És az is kérdés ma már, hogy kinek merre van az az előbbre (jutás)!

unionista. (törölt) 2014.08.11. 16:04:03

@bontottcsirke:
inkább székelyföldi koszovó lenne ez.

unionista. (törölt) 2014.08.11. 16:33:42

@Bell & Sebastian:
ez a balkáni cigány kultúra: építőipar, jövedéki ipar, állattartás, sportiskola, katonáskodás, család, alvilág. nagyjából ezek kombinációja. mindig is ez volt. mindig is erre szavaztatok: a számok nélküliségre, a nagyot mondásra, a folyamatos ellenségkeresésre, vagy a hízelgésre (gazsuálásra). a pálinkafőzés szabadságára, a kondás kultúrára. arra, hogy a koszos rózsaszín kanapéra kiül a nagycsalád. a balkáni cigány kultúrát tartottátok autentikus magyarnak.

gyalog.galopp 2014.08.11. 16:44:54

@unionista.:

ezt a családi fotóról olvastad le?

Bell & Sebastian 2014.08.11. 16:45:46

@unionista.: Megint alaposan benézted, de legalább háromszorosan. Engem(1), a balkáni cigányokat(2), a zsákos zsidót(3) meg kihagytad.

unionista. (törölt) 2014.08.11. 16:56:36

kezdjük a végéről. (3) attól, hogy a baloldal a zsidó és zsidóbarát értelmiségből áll össze, még a jobboldal lehet balkáni cigány. (2) szerintem te nézted be. (1) erre szavaztál, nem?

picur3ka 2014.08.11. 16:59:50

Az álmok meg a valóság. Nálunk minden pozitív idea lejáratódott. A civilek nem kivétel. Ez a maszlag itten életidegen maszatolás a nem létező dolgokról már megint.

És igen, világviszonylatban is jókat rugdalózik a liberális, unipoláris világrend. A senki által meg nem választott világkalifátus szervezeteivel, akik minden ország belügyeibe beleszólnak, már ha hagyja.

Ha jól tudom, Lányi Andrást magát is felkérték pártszervezésre, pár éve. Ha jól tudom, nem vállalta. Ő ne tudná, hogy kétféle civilszerveződés is létezik?

unionista. (törölt) 2014.08.11. 17:14:23

@gyalog.galopp:
"ha angela merkel nem lenne, már lángokban állna európa". tesókám, mond ilyet egy diplomata? mond. ha cigány és hízeleg. "azért sereglettünk itt össze, hogy térdre kényszerítsük". tesókám, mond ilyet egy diplomata? mond. ha cigány és fenyeget. öltönyhöz hord hátizsákot (batyut) egy diplomata? hord. ha cigány. zsebre dugott kézzel jár egy diplomata? jár. ha cigány. 25 év alatt sem tanulja meg. mert ezektől a mintáktól nem tud szabadulni. "európa számunka mindig is kényszerlakhely volt. mert mi egy elnyomott nép vagyunk. ősnemzetből világnemzet leszünk." mi ez ha nem a balkáni cigány kultúra. félreértés ne essék. ez nem feltétlen rossz, vagy gonosz. de ettől ez még az, ami.

Bell & Sebastian 2014.08.11. 17:17:57

@unionista.: Mert sosem rám figyelsz, csak lököd a hülyeséget. ezért sem értesz semmit.

Bell & Sebastian 2014.08.11. 17:28:29

@picur3ka: Hogyne tudná. A valódihoz, kellene az öntudat és ráfordított magánpénz (állami hozzájárulással), ám helyette csak trójai van, a multik pénzén.

Orbánnak gigantikus szerencséje, hogy az előbbiekkel nem kell megküzdenie (csak felfújható guminő -kivitelben léteznek), az utóbbiakat kell csak hatalmi szóval levernie.

Helyes Írás 2014.08.11. 17:34:51

Lányi Andrásnak két dologban igaza van. Egyfelől Orbánnak az állam természetéről való eszmefuttatásában semmi új nincs. Önmagához képest sem és politikaelméleti szempontból sem. A liberális államnak az a gazdasági modellje, amelyet nálunk a rendszerváltozás után alkalmaztak, és amelyet nyugaton a jóléti állammal állítanak szembe, tarthatatlan, különösen a válság óta. Nem szolgált egyébre, mint, hogy megágyazzon korunk monopolkapitalizmusának korlátlan terjeszkedéséhez. Nyilvánvalóan nem akarja senki felszámolni a demokráciát és a jogállamot. Minden, amit erről az utóbbi hetekben összezagyváltak, merő hisztéria.

Az állam aktív részvételével zajló gazdaságfejlesztés és felzárkózás történelmi minta és kényszer, különösen a tőkehiányos keleti társadalmakban. Ennek gazdaságpolitikai módszereit, eljárásait tanulmányozni, csak hasznunkra válhat, legyen az orosz, török, szingapúri, vagy akár az Orbán által nem említett finn vagy chilei állam. A példák semmi egyebet nem mutatnak, mint azt, hogy Orbánt jelenleg erősen foglalkoztatja a tőkeerős keleti országokkal kiépíthető gazdasági együttműködés lehetősége. Ahogy ez már régóta foglalkoztatja a német, brit vagy francia államot és politikusait is.

Másfelől igaza van Lányi Andrásnak abban, hogy szerencsétlen dolog volt a külföldről pénzelt politizáló civil szervezetek megtámadása. Ez sem szól azonban másról, mint, hogy Orbánt az elmúlt időszakban valamiért erősen foglalkoztatta és felbosszantotta a Norvég Alap működése, illetve a másik felhozott példa, az EU-s pályázati pénzek visszaosztási eljárása.

A hiba nem a miniszterelnökben van, hisz nem várható el tőle, hogy minden spontán megnyilatkozásában összefogott és strukturált legyen. A probléma a lakájmédia magatartása: teljesen értelmetlen volt a miniszterelnök erdélyi felszólalását élő egyenesben közvetíteni, vagy ha már így tettek, egyeztetniük kellett volna a kommunikációs apparátusával és egy jól strukturált beszédet előkészíttetni számára.

Két ponton azonban vitatnám Lányi András véleményét. Egyrészt a munkaalapú társadalom igenis jelent valamit. Azt a már jórészt megvalósított, s a társadalom többségének egyetértését bíró elvet, hogy minden állam által ellátottnak dolgoznia kell valamit, mert így igazságos. Másrészt azt az egyelőre inkább kudarcosnak tekinthető gazdaságpolitikai elvet, hogy a viszonylag alacsonyan képzett széles alsó középosztályok foglalkoztatásához és ennek révén a belső piac bővítéséhez vissza kell építeni a termelői szektort az iparban és a mezőgazdaságban. A szolgáltató szektor ugyanis nem fogja felszívni ezeket a rétegeket. Csak azt nem értették még meg eddig, hogy ez nem fog menni a piacképes csúcstechnológia letelepítése és az ezzel kiváltott „multiplikátor” hatás nélkül.

Másrészt ellentmondásos és tarthatatlan Lányiék hagyományos atomenergia-ellenessége. Érthető és talán indokolt volt a globális felmelegedés kibontakozása előtt. Tarthatatlan azóta, mert nyilvánvaló, hogy az ún. megújuló energia nem tudja kiváltani a szén- és olajégető kapacitásokat. Bármilyen energiafejlesztési koncepciót választanánk, az eladósodásunk nőne. Az orosz függés erősen hisztérikus politikai félelem, mert egy atomerőmű szükség esetén átállítható máshonnan származó „üzemanyagra”, a nyugati függés pedig semmivel sem jobb. Mint látható, elegendő egy ukrán nagypolitikai és piacszerzési játszma és nagy nyugati szövetségeseink pillanatok alatt bejátszanak bennünket a darálóba, mert így kívánják a gazdasági érdekeik. Márpedig a jövőben a világpolitika és a világgazdaság nagyon komoly forrongások és konfliktusok elé néz. A gyermekeink meg fogják köszönni Orbánék előrelátását.

picur3ka 2014.08.11. 18:52:37

@Bell & Sebastian:

Az az előbbi, az nagyon hiányzik.

Kell magának minden moldáv románnal szóbaállni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.08.11. 18:53:03

Magyarországon a civilszférát 1950-re szétverték és azóta sem jelentkezett arra irányuló komoly akarat, azóta sem tettek senkik érdemi kísérletet arra, hogy újraszervezzék:-)

A nyolcvanas évek végén-a kilencvene évek elején, a gatyaváltásosdiban, az SZDSZ privatizálta a "civilséget", az ehhez kapcsolódó ideológiai, hatalmi kompetenciákat és állami (újraelosztott) erőforrásokat, nagyjából-egészében SZDSZ hegemónia uralkodott a civilvonalon. Ezt 1998-ig senki nem piszkálta, akkor a Fidesz és az MSZP közös erővel(!) nekiállt módszeresen megszerezni ezeket a pozíciókat, a hozzájuk kapcsolódó kompetenciákat és erőforrásokat. Ami ma történik, csak ennek egy újabb állomása. A Fidesz az SZDSZ-hidra egyre több fejét vágja le...

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2014.08.11. 19:45:35

@Hepci: Hát ja.
OVi zagyvaságokat beszélt, nem nagyon van mit elemezni rajta.

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2014.08.11. 19:52:21

Közben elolvastam az írást, tkp. igaza van a szerzőnek, elfogultsága ellenére is.

Bell & Sebastian 2014.08.11. 19:53:01

Ez így van, de megfeledkezik a a harmadik elemről (önkormányzatiság), a negyedikről (az egyház, mint hatalmi ág) és az ötödikről (média, mint ingerületátvivő és mediátor).

Ha egyszerűsítünk és kis gömböc mindent benyel, nincs asszony, nincs sírás. Innen aztán hasítunk, mint Sinkanszen.

De mégsem hasítunk, állunk. Ebből -Orbán szerint- az a tanulság, ha én (O.) mindent jól csinálok, akkor rendszerszintű a hiba. Minden fej levágva, minden destruktív bekapva és még sem megyünk sehová.

Olyan ez, mint amikor egy színész játssza egyszerre a hét törpét, plusz Hófehérke-mostoha-királyfi.

Nincs az a Bácsalmási művész úr, aki ezt hihetően elő tudja adni. Azon túl, hogy felveszi a tízszeres gázsit.

Skizofrén egy elképzelés egy elképzelés, az tuti. Nem is gondolom normálisnak, de azt se, aki szerint ez békében működni fog. Ha pedig háború van, hol marad a győzelem, mint fontos eleme a Kampfnak?

Nem foci ez, miben csak a részvétem a fontos.

Robinzon Kurzor 2014.08.11. 19:57:52

@bbjnick: "A Fidesz az SZDSZ-hidra egyre több fejét vágja le..."

... és ragasztja a helyére a saját fejét, tovább növeszt még párat.
(Már ha maradunk a koraesti borgőzös hasonlataidnál.)

Bell & Sebastian 2014.08.11. 20:15:39

@Robinzon Kurzor: Így jutott arra a következtetésre -mivel nem győzi ragasztóval-, hogy egyszerűbb kiírni a meséből ezt a rohadék sárkányt. Ez is egy megoldás.

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2014.08.11. 20:35:12

Ami a civil társadalom kritikáját illeti, azt hiszem, Molnár Tamástól származik. Csak az probléma, hogy Molnár a nyugatajrópai és az amerikai társadalom vonatkozásában fogalmazta meg egyébként eszmetörténetileg érdekes kritikáját. De Magyarország vonatkozásában ez a kritika nem állja meg a helyét, mert nálunk nem fejlődött ki a civil társadalom úgy, mint nyugaton. És ha van még valami pozitívum a nyugatajrópai demokráciákban, az pont a civil szféra működése.

Robinzon Kurzor 2014.08.11. 20:58:45

@Bell & Sebastian:

Én nem vagyok ennyire optimista.
Szerintem Orbán pontosan tudja, hogy ez nem rendszerhiba, nem hülye ő.
Csak leszarja, hiszen megteheti.

Bell & Sebastian 2014.08.11. 21:39:49

Ha se hagyománya, se szerepe, se eszköze hozzá, honnan a viharból teremnének egyesületek?
Meg kell csak nézni egy önkormányzati támogatási listát. Nagy vonalakban elmondom, kik vannak rajta, mire osztanak pénzt?

- orvosi-, fogorvosi beszerzések
- közétkeztetés eszközparkja
- focicsapat
- polgárőrség, mezőőrség, közterület felügyelet, rendőrség
- nyugdíjasklub
- dalárda, tánccsoport, zenekar
- horgászegyesület
- amatőr színjátszás
- cserkészet
- tájház
- szabadidő (kultúrház, mozi, könyvtár, szolgáltatóház, helyi tévé, parkok, játszóterek)
- ügyvéd, mezőgazdász, szőlészet-borászat

Tisztán civil egyesület nincsen. Ha megvonnák ezektől a támogatásokat, megszűnnének, beleértve az érdekvédelmet, kamarákat, szakszervezeteket, diáktanácsokat, pártokat, alapítványokat.

Az egyházakat nem sorolom ide, speciális helyzetüknél fogva, de a hidra szemrebbenés nélkül megtette volna.

Állami csecsen lóg mindegyik, mivel magas az _újraelosztási ráta_. A civil szféra letette a fegyvert.

A kontinuitás töretlen, mint ahogyan a szocializmusban, úgy a mostani zavarosban is az állam (fiókszervezete) szereti megmondani, kiket enged az asztalához, amiért cserébe nem köpködik túlságosan.

Ezzel el is érkeztünk a következő kérdéshez, az önkormányzatisághoz és annak valós önrendelkezéséhez. Ha a kiírt pályázatok határozzák meg meg, mire van lóvé, nem pedig a helyi igények, akkor bizony itt is sántít valami.

A rendszer tetszés szerint bővíthető Obamától Gipsz Jakabig. Így fordulhat elő az a paradoxon, hogy Obama mondja meg Jakabnak, mit kell gondolnia például az európai bevándorláspolitikáról. Ha -mint a polgi unokaöccse- órabérben nyírhatja a füvet a menekültszállás körül hetente kétszer, ő is támogatni fogja ezt a nagyszerű ötletet.

Bell & Sebastian 2014.08.11. 21:47:10

@Robinzon Kurzor: Nem látok a fejébe. Fordítva még inkább, ezért ő nem tudja, kinél a két telefon, én (a nép) meg azt nem, hová tűnik napi ötmilliárd?

Szindbad 2014.08.12. 09:42:01

Szerencsére Orbánnak sok-sok éve lesz kifejteni, hogy pontosan mire is gondolt. :-)

unionista. (törölt) 2014.08.12. 10:25:49

@Bell & Sebastian:
civil szervezet elvben a függetlenekből álló önkormányzat. (független: nem függ a pártoktól, persze van valamilyen vallása, származása, világnézete). csak ilyet nem nagyon szeretne senki. mert kényelmesebb az állam csecsén lógni. ezért mindenki azt mondja, hogy mi vagyunk az igazi civilek. civilebbek a civileknél.

Bell & Sebastian 2014.08.12. 19:07:28

@unionista.: A civil szférát módszeresen megdöglesztették. Ez úgy kezdődött, hogy elvették fegyvereit, ne tudjon vele az államra támadni.

Hogy ettől kezdve megvédeni sem tudja önmagát, az már ezzel jár, sajnálatos következmény.

Ppix 2014.08.13. 09:54:02

A versenyképes magyar állam orbán legnagyobb hazugsága. Minden amit csinál az rombolja a versenyképességet.
www3.weforum.org/docs/WEF_Europe2020_CompetitivenessReport_2014.pdf
25/28 szakadunk lefelé.
A munka felemlegetése meg szánalmas, semmit sem ért a modern világból, csak a kádári ködben élő képzetlen szavazóinak dob hívószavakat, a munka becsületének elvesztésének mítoszával magyarázza a problémákat.
Nem csoda hogy orbán folyamatosan ellenségek után kajtat és "legyőzi" őket, mivel eredmények nincsenek, csak kőkemény szocialista lépések, más pénzéből elért látszatsikerek (manyup, EU, bankok, multik). De ez nem fenntartható út.
"Az a gond a szocializmussal, hogy előbb-utóbb kifutsz a mások pénzéből" (Margaret Thatcher)

zorki 2014.08.17. 00:46:43

@Helyes Írás: Ez annyira, de annyira teccik!
Ezért nem is tom, mit is érdemelsz!:DDD
A lakájmédia, azzzzz!
Most ne is feszegessük, hogy a lakájmédia milyen osztályzatot érdemel.
De ha a főnök hülyeséget mond, akkor:" A hiba nem a miniszterelnökben van, hisz nem várható el tőle, hogy minden spontán megnyilatkozásában összefogott és strukturált legyen."
Nem, a hiba abban a nyamvadt lakájmédiában van, amelyiknek nem jutott eszébe kikapcsolni a kamerát, meg a mikrofont, mikor a főnök nem volt összefogott és strukturált!
Azt a mindenit! A tanút újra leforgathatnák!

Helyes Írás 2014.08.18. 08:21:22

@zorki:

Azért ne élvezz el, mert attól még messze vagytok, hogy újra ti legyetek az erősebb kutya. Voltatok eleget.

zorki 2014.08.18. 22:26:44

Valóban nem élvezem ha egymás közt veszekedtek, csak teccik. Ennyit írtam. De minden szavad magáért beszél!
süti beállítások módosítása