Nem, nem minden a hatalom
2017. február 14. írta: dobray

Nem, nem minden a hatalom

civitasdeicivitasterrena.jpg

„Damien Karras: Miért ő? Miért épp egy kislányt szállt meg?
Ennek semmi értelme!

Lankester Merrin: Szerintem azért, hogy kétségbe ejtsen minket…
Hogy úgy lássuk magunkat, mint gusztustalan állatokat…
Hogy elutasítsuk a lehetőséget, hogy Isten szerethet minket.”
(Az ördögűző)

„A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk?
Nem – válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek!
Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig!” (Mt, 13, 28-30)

 

Választási kampány és korrupció – mostanában leggyakrabban ezen két téma kapcsán merül fel az örök kérdés, hogy létezik-e erkölcs a politikában, létezik-e olyan politikai erkölcs, amiben a „politikai” nem olyan fosztóképző, mint korábban a „szocialista”.

Vajon a politika tényleg csak a hatalom megtartásáról szól, vagy vannak azon túlmutató céljai is? Igaza van-e a pusztán a hatalmat dicsőítő jobboldaliaknak, vagy nem jobbak az intellektuális sátánizmust valló baloldali társaiknál? Tényleg csak liberális naivitás-e az erkölcs a politikában? És miért nyugtalan a lelkiismeret?

A jobboldalon elszaporodtak azok a hangok, amelyek egyfajta bennfenteskedő lenézéssel tekintenek azokra, akik számon próbálnak kérni valamiféle etikát a politika világán. Szerintük ugyanis az ilyesfajta igények hasonlatosak a felvilágosult liberálisok/baloldaliak utópikus idealizmusához: szegény naiv liberálisok mennyországot akarnak a földön, és nem akarnak szembesülni a politika piszkos valóságával. Erkölcs, etika? Ugyan! „That’s power, stupid”, kiálthatnánk fel, az „economics, stupid” mintájára. De hát ugye, ezek a liberálisok mindig csak a naiv álmaikat akarják megvalósítani, semmi közük a realizmushoz, geopolitikához és hasonló földi hiábavalóságokhoz, amelyek kemény valósága alakítja és meghatározza a politikát.

Van ezzel egy igen nagy probléma.

*

Kezdjük ott: ezt az egytényezős hatalom- és sikerelméletet egyesek Macchiavellivel, mások Nietzschével alapozzák meg. Mindkét szerzőnek kedvelem a könyveit, és realistának tartom magam. (Habár Nietzschével elég gyakran nehéz egyetértenem, mégis lenyűgözőnek találom; Maccihavelli meg egyes álláspontok szerint évszázados félreértések áldozata.)

Én azonban úgy nőttem fel, hogy vannak etikai alapelvek és vannak jó ügyek, amikért érdemes küzdeni, még akkor is, ha a jó szándék és az értékek összekeverednek érdekekkel és rossz szándékkal is. Az én jobboldaliságom és konzervativizmusom univerzális (igényű) alapelveken nyugszik, amelyek a történelem felett állnak; és benne a politikai hatalomnak és az ahhoz vezető választási kampánynak vannak saját magukon túlmutató céljaik is.

Az univerzális morális igény összeegyeztethető egyfajta mérsékelt lokalizmussal, patriotizmussal és pluralizmussal, viszont egyáltalán nem gondolom, hogy minden kultúra egyenlő. A kettő csak akkor zárja ki egymást, ha szigorú logikai szélsőségig visszük valamelyiket, ez azonban olyasmi lenne, amit Bibó István túlfeszült lényeglátásnak nevezett.

Nincs sajnálatra méltóbb annál a világlátásnál, ami minden mögött csak hatalmat, elnyomást és érdekeket lát, nincs lelkileg sivárabb és nyomorultabb létezés Foucault-énál és Derridáénal, akiknek a filozófiáját úgy jellemezte Roger Scruton: „mikor végül a függöny felmegy, hihetetlen látkép tárul elénk: a tagadás világa, egy világ, amiben, bárhova is tekintünk, jelenlét helyett hiányt találunk, nem az emberek világát, hanem az üres bálványokét, egy világot, ami ott, ahol mi rendet, barátságot és erkölcsi értékeket keresünk, csak a hatalom csontvázait tudja nyújtani. Ebben a világban nincs teremtés, habár tele van okossággal – okossággal, amit tudatosan állítanak hadrendbe a Semmi szolgálatára. Ez a nemteremtés világa, remény, hit és szeretet nélkül, minthogy nincs ’szöveg’, ami ilyen transzcendens dolgokat jelenthetne egyáltalán. Ez egy olyan világ, amiben a tagadás össszeállt a hatalommal és az értelemmel annak érdekében, hogy a hiányt tegyék meg a mindent átfogó jelenlétté. Ez, röviden, a Gonosz birodalma.”

Foucault és Derrida, meg velük együtt a nietzscheiánus, posztmodern baloldal világlátására minden joggal mondhatjuk, hogy: nyomorult. Ahol csak hatalom van minden mögött, ott tort ül a kiábrándultság és a szarkazmus, a gúny. Ez a totális reményvesztettség filozófiája, márpedig egyes teológiai elképzelések szerint épp ez az emberi reményvesztettség és a nyomában jövő kétségbeesés a célja a Gonosznak. Ezért gondolom, hogy Foucault és Derrida intellektuális sátánisták voltak.  

Nem gondolom azonban azt, hogy az egész baloldal az intellektuális sátánizmus terepén jár. Tisztában vagyok a baloldal sokszínűségével, aminek leírásához nem elegendő három szivárványos zászló sem. Fogalmam sincs, ez a posztmodern reményvesztettség épp mennyire divat a baloldalon, leszámítva az amerikai egyetemi szférát. A való világban talán már csak a használt eszmék boltjában kapható, leértékelve.

*

Viszont.

A pusztán a hatalmat és annak pőreségét felmagasztaló jobboldaliak nem jobbak a hatalom mindenütt valóságát kárhoztató baloldaliaknál.

Attól még, hogy valaki, például én, nem hisz ennek a „csak a hatalom a lényeg”-dumának, még nem kell felvilágosult liberálisnak, Kantnak és Habermasnak lenni. Az én realizmusom nem valamiféle, a hatalom szemlélését monomániává fejlesztő függőségen alapszik.

Az én realizmusom Szent Ágostonon alapszik, mint ahogy az angolszász tradicionalista jobboldaliság úgy, ahogy van. Civitas Dei, civitas terrena. A világ tökéletlen, sosem lesz földi paradicsom. Az ember tökéletlen mind morálisan, mind intellektuálisan. Konzervatív közhelyek, ismerjük. Russell Kirk szerint – akitől nehéz lenne eltagadni a konzervativizmusát és jobboldaliságát – a konzervatívok túlnyomó többségének alapelvei közt ott szerepel a „tartós morális rend”; Kirk azt állította, hogy a morális igazságok örök igazságok, ahogy az emberi természet is állandó. Mégsem mondhatjuk, hogy Kirk egy naiv, felvilágosult liberális lenne. (Kirk például nehezen viselte a baloldali jóléti programokat, viszont nem volt épp darwinista kapitalista sem, folyamatosan laktak nála hosszabb-rövidebb időre kóbor vándorok és hajléktalanok.)

Az én realizmusom, ami magyarázza a hatalom valóságát és az értékek keveredését az érdekekkel, a geopolitikát, a hatalmi játszmákat és választási kampányokat, az a világ és az emberi természet megjavíthatatlan tökéletlenségének elgondolásán nyugszik. De ettől még Szent Ágostontól Kirkig sokan tudták, hogy van örök morális rend. A hippói püspök ugye szentté lett avatva, nem valószínű tehát, hogy valami korabeli Nietzsche lett volna, aki az emberi tökéletlenségből azt a következtetést vonta volna le, hogy morál nincs is, csak a hatalom van önmagáért.

*

Talán rémlik az olvasónak a búza és a korpa keveredéséről szóló bibliai példázat: „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem – válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek! Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!”

Nos, Szent Ágoston valami ilyesmire utal: a világban és bennünk is kiirthatatlanul jelen van a konkoly. De ez nem jelenti azt, hogy nincs búza. (A nehézfejűek számára az Előadó szolgál szájbarágós magyarázattal is.)

Az a jobboldali, aki szerint a politikának a lényege kizárólag a hatalom, annak megszerzése és megtartása eleve diszkreditál minden célt, s gyakorlatilag cinikusan összekacsint a populistázó balosokkal, igaztalan igazolást nyújt azon vádaknak, amelyek szerint a nemzetre, életre, családra, munkára és hasonlókra való hivatkozások kizárólag hatalomtechnikai eszközök, politikai kommunikációs manipulációk. Ráadásul ebből az következne, hogy maholnap, ha a szükség úgy kívánja, a jobboldal a hatalom megszerzése és megtartása érdekében képes lenne lecserélni céljait és hangoztatott alapelveit. Khm.

A hatalom rútságát és valóságát, a reálpolitikát, realizmust, geopolitikát, a korrupció kiirthatatlanságát ettől még meg lehet éteni, de nem mint önmagukért való célt, hanem mint a világ önellentmondásosságának és tökéletlenségének termékeit. Azonban attól még, hogy az ember tökéletlen, és hiábavalóak a liberálisok törekvései a tökéletesítésére, attól még a tökéletlenség nem válik valamiféle redukált tökéletességé. Attól még, hogy a búza közé keveredik a konkoly, s az aratásig nem kell szétválogatni őket, attól még létezik búza is, a búza pedig nem a naiv liberális utópia bibliai fedőneve. (A hippói püspök világlátásával való egyetértéshez amúgy egyáltalán nem szükséges vallásosnak lenni, ez az augusztinianizmus az alapja az egész szekuláris konzervativizmusnak.)

*

A józan eszű választópolgár mindig a maga kiirthatatlan meggyőződései, morálja szerint fogja megítélni a politikát. Pontosan tudja, hogy a politika mocskos, pontosan tudja, hogy a politika manipulál, manipulálja őt, és ezt bizonyos fokig kész megbocsátani. De ha valaki az arcába nevetve, lenézően és nagyképűen azt mondja neki, „az egész csak és kizárólag a hatalomról szól, te hülye”, akkor azt az illetőt legszívesebben felképelné, a következő szavazáskor pedig nem az ő neve mellé fogja húzni az ikszet.

Már a politika puszta hatalmi játszmaként való felfogása is megkövetelné, hogy a politikának legyenek a hatalmon túl mutató céljai, különben a hatalmat nem sikerül megtartani.

Annak belátása, hogy a konkoly kiirthatatlansága nem tagadása a búzának, nem jelenti azt, hogy a búza is konkoly, csak álruhában. E belátás ahhoz a tulajdonságunkhoz juttat el minket, amit úgy hívnak, hogy lelkiismeret. Ha a búza is része a győzelemnek, a lelkiismeret megnyugodhat; ha viszont csak a konkoly létezik, akkor a lelkiismeret szabadságra mehet. Ha azonban búza is, konkoly is létezik, és ezzel a tudattal kell politikát művelni, hatalommal és a hatalmon túlmutató célokkal, akkor mégis van itt egy probléma: együtt kell élni a lelkiismeret örök nyugtalanságával. Ez a premodern opció a posztmodernnel szemben. És az ezzel való szembenézést nem lehet megspórolni, ha szeretnénk a valóság és tapasztalat tükrében realisták maradni, és nem akarunk a cinikusok, kiábrándultak, reménytelenek és végső kétségbeesettek között végezni.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr8512255030

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szilvay Gergely: Nem, nem minden a hatalom 2017.02.14. 08:52:01

A jobboldalon elszaporodtak azok a hangok, amelyek egyfajta bennfenteskedő lenézéssel tekintenek azokra, akik számon próbálnak kérni valamiféle etikát a politika világán.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Conchobar 2017.02.14. 09:24:35

"Annak belátása, hogy a konkoly kiirthatatlansága nem tagadása a búzának, nem jelenti azt, hogy a búza is konkoly, csak álruhában." - Furcsán közelíti meg a dolgokat a posztíró. Először is nyoma sincs annak, hogy belátná: az embert az érdekei mozgatják (politikust, választót, újságírót egyaránt), leginkább az egyéni érdeke. Az erkölcsiség pedig nem más, mint az a többség által elfogadott szabályrendszer, ami elviekben összerendezné a sok-sok ember érdekét, azaz korlátozza az egyén érdekének érvényesülését, ergo szankció híján bárki bármikor áthághatja. Másszavakkal nem a politikusoktól kellene erkölcsös magatartást várni, hanem nekünk választóknak, a népnek kellene szankcionálnunk az erkölcsi szabályokat áthágókat (a törvény által előírt büntetésen kívül), azaz kirekesztettségnek, társadalmi megvetettségnek is kellene követnie a szabályokat áthágókat (hiszen régen igazából ezt a célt szolgálta a nyilvános büntetésvégrehajtás, kivégzés, karlevágás)

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.02.14. 09:44:08

E kérdésben mind a jobboldal, mind a baloldal tévúton jár. (a balt és jobbot természetesen most valódi értelmében tekintve, nem magyarországi aktuálpolitikai értelmezésben.)

A baloldal az embert istenné teszi, ezzel kiszakítja természetes körülményei közül, ami végül éppen az ellenkező irányba vezet, mint ahová a baloldal el szeretne jutni: maximális szabadság helyett maximális rabság az eredmény.

A jobboldal pedig az egyenlőtlenséget felmagasztosítva, azt pozitívnak mondva ugyanúgy Isten-tagadó irányzat.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.02.14. 09:46:36

@Conchobar:

A történelemben végsősoron ez történik: a nép időnként fellázad. Most is ezt éljük át: a kisemberek felkelését a liberális globálkulákok ellen.

A nép kaszát, lándzsát, pisztolyt, akasztófát, atomot vesz kezébe, s kegyetlenül lecsap időről időre.

Bell & Sebastian 2017.02.14. 10:03:20

Mit ér a harag - hatalom nélkül? -tartja a népi bölcsesség. A népbíróság töketlenkedése már ezt is felülírta, mit ér a hatalom, harag nélkül? Semmit.

Tündér_Lala 2017.02.14. 10:12:07

A hatalom csak nélkülözhetetlen eszköz, amelyet célok megvalósítására használnak.
Az információk és dezinformációk tengerében a valós célok felismerése a legtöbb ember számára nehézséget okoz. Az egyéni és közösségi érdekek (egyik túlfétisizálása sem igaz) határozza meg az emberek akaratát.

Természetesen a képet számtalan körülmény torzítja. A hatalom önmagáért való akarása, a hatalom gyakorlók egyéni képességei, zavaros (nem reális) célok kitűzése. egyéni érdekek túltolása.

dr Angyalföldy 2017.02.14. 10:32:01

"Tényleg csak liberális naivitás-e az erkölcs a politikában? ...szegény naiv liberálisok mennyországot akarnak a földön, és nem akarnak szembesülni a politika piszkos valóságával... ezek a liberálisok mindig csak a naiv álmaikat akarják megvalósítani, semmi közük a realizmushoz "

Ha a szerző valamiféle kapcsolatba kívánja hozni cikkét a mai magyarországi reálisan létező ellenzékkel, akkor nehéz elhinni, hogy ezeket a szavakat komoly arccal írta le. Ez jutna eszébe pl. Gyurcsányról? A hatalom érdekében Hornnal és a volt állampárt képviselőivel sátáni alkut kötő SZDSZ-ről (érdekes kérdés, hogy az alku melyik részvevője sátánibb)? A bármire, amit a kormány tesz, válogatás nélkül destrukcióval válaszoló "liberális" ellenzékről?

"De ha valaki az arcába nevetve, lenézően és nagyképűen azt mondja neki: „az egész csak és kizárólag a hatalomról szól, te hülye”, akkor azt az illetőt legszívesebben felképelné, a következő szavazáskor pedig nem az ő neve mellé fogja húzni az ikszet."

Pontosan ezt történt 2010-ben és ez történik azóta is: a választó felismerte, hogy "liberális" oldalon ausgetippelt erről van szó, méghozzá turbó móduszban. Amíg "ezek" nem tűnnek el a szinpadról, még egyszer nem ad nekik sanszot, mindaddig, amíg a kormánypárt nem süllyed ezek szintje alá. Amihez még jócskán kell igyekeznie.

Persze, hogy a politika nem csak a hatalom megszerzéséről, megtartásáról szól és vannak azon túlmutató céljai is.

Ezek eléréséhez azonban bizony meg kell a hatalmat szerezni és meg kell tartani. Mint a rendszerváltás óta eltelt események mutatják, nagyon nehéz finomlelkű, újtestamentumi ihletésű eszközöket találni egy hosszantartó bolsevizmusból forradalom nélküli átmenet helyzetében, amikor a magát átmentett nomenklatúra szilárdan kézben tartja az informális hatalmat, a médiákat, a gazdasági pozíciókat, a nemzetközi kapcsolatokat, a bíróságokat, az oktatást és a kultúra alakításának infrastruktúráját, hogy csak párat említsünk.

Úgy tünik, a magyar választó továbbra is vél felfedezni valami relatív többletet ezekből a túlmutató célokból a kormánypártnál. Talán lát egy marék búzát az ő fertályukon a sok konkoly között, míg a másik oldalon csak rettenetes, lesújtó konkolytengert, ameddig a szem ellát.

Bell & Sebastian 2017.02.14. 10:35:49

A politika a közjó okos szolgálóleánya. Nem jár se szekéren, se gyalog, se lóháton, fel is van öltözve meg nem is, hoz is ajándékot meg nem is.

Mitől megy át ámokfutásba egy kecsegtetőnek indult politika irány?
Akkor, amikor szem elől téveszti az ember eredetét és rendeltetését (a Földön), alárendeli a politikai intézményrendszernek, dehumanizálja, számokká változtatja áldásosnak gondolt ügyködése tárgyát-alanyát.

Mi hát a közjó?

- anyagi _és_ szellemi javak
- megszerzésük lehetősége
- szükségesek a boldoguláshoz és szabadsághoz
- az egyes ember képtelen előállítani

Mind a négy feltételnek teljesülnie kell!
Sokszor mondtam, nem újdonság, a társadalom akkor követ el rituális öngyilkosságot / szűnik meg szaporodni, ha csorbítják a társadalmi mobilitás lehetőségét.

Addig, amíg mindenki borjújában ott lapul a marsallbot, nincsen baj. Ezért a kinevezett hűbérurak gazdasági hatalmán alapuló rendszer törvényszerűen elbukik. De viszont átmenetileg akár sikeres lehetne, csak sok embert kellene lecsukni hozzá.

Ez így nem működik, hogy Demszky és bandája degeszre lopta lopta magát, de semmi bajuk nem lesz, mert az utódaik túltettek rajtuk.

Lájk (ami egy szőrös, barlangban élő állat) vadászatból és biliben korbácsolt viharokból kétharmad még lehet, csak közjó, azaz társadalmi mobilitás sose!

Íme a saját farkába harapó zsi-cigyerek esete.

Conchobar 2017.02.14. 11:45:51

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: "A történelemben végsősoron ez történik: a nép időnként fellázad" - Ezt valahogy kordában, valami mederben kellene tartani. Mondjuk úgy, hogy egy-egy kormányzati ciklus végén megszavaztatni a népet, hogy a volt tisztségviselők közül ki maradjon életben és ki ne (mindamellett, hogy ki folytassa tovább a kormányzást)

leponex 2017.02.14. 12:02:39

" De ha valaki az arcába nevetve, lenézően és nagyképűen azt mondja neki, „az egész csak és kizárólag a hatalomról szól, te hülye”, akkor azt az illetőt legszívesebben felképelné, a következő szavazáskor pedig nem az ő neve mellé fogja húzni az ikszet."

Igazad van dobray, most már csak annyit kellene megtenned, hogy nevesíted is a hivatkozott politikusodat. Hajrá!

Hidvégi Mihály 2017.02.14. 15:10:04

Kegyetlen egy cikk. Még ilyet, ezt Orbán nem teszi ki a kirakatba.

"Nincs sajnálatra méltóbb annál a világlátásnál, ami minden mögött csak hatalmat, elnyomást és érdekeket lát, nincs lelkileg sivárabb és nyomorultabb létezés Foucault-énál és Derridáénal". Épp ilyen Orbán is, seggevégei a Kossuth rádióban, egyéb közmédiában azt sugallják, mintha a nyugati vezetők (Merkel, stb. éppen olyan hataloméhesek lennének, mint ő, éppen mindig mindent azért tennének, hogy jaj, csak még egy napig hatalomban maradhassanak.

Ki mint él, úgy ítél, igaz ez erre a kis marha Orbánra is, egyéb seggnyalóira is.

Márpedig etika VAN! Erkölcs VAN. Erőt csak erkölcs és tartás adhat, a TEK soha semmiféle erőt nem jelenthet!

Jean Sol Partre 2017.02.14. 15:13:24

nem túl késő ez már a manditól?

Bell & Sebastian 2017.02.14. 17:20:13

@Jean Sol Partre: Most már csak azt kellene levezetni, hogy a hatalom föld-alapú, miként a nemzeti megmaradás is.
___

Aprópénzre váltva frissen szerzett tudásunkat, bátran kijelenthetjük, hogy egy faluközösség nyakát úgy a legegyszerűbb kitekerni, ha elvesszük az önrendelkezését és kihúzzuk alóla a földet, mégpedig úgy, hogy például odaadjuk egy városi ügyvédnek, aki száz hektárszám veti bele a tarhonyát éveken keresztül, önjáró traktorral és aratógéppel.

Az afrikai, támogatott zöldséget pedig megvesszük a boltban, az így megtakarított pénzünkön használt M-A-B személygépjárművet veszünk Németországban, hogy fizethessünk egy valag adót pártunk és kormányunknak, a távoli jövőben rendezendő olimpia pozitív hatásainak reményében.

Megzabáljuk a jövőt, de le van szarva, inkább éljen a GDP és a bankok, csak ne mi!

Ehhez képest a fedősztori, amit tengernyi zászlóval a háttérben rendre előadnak, esti mese a jóllakott ebeknek.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.02.14. 17:35:09

fordítsuk magyarra a cikket: az önmagát megrögzötten konzinak képzelő dobbi manó elvtárs pár hónap usa tartózkodás után elkezdett némiképp elfordulni a trademark barokkos-naiv feljebbvaló-kultusztól... plusz pár hónap és még a végén a fékek/ellensúlyok szépségét is felfedezi.

GNDL 2017.02.14. 19:38:09

Jobboldal... Magyarországon ahol rezsiharccal, csok-kal, gyessel meg ingyenes menzával vásárolják fel a csóró prolik szavazatait... hehehe... :) Mondom... egy kibaszott álomvilágban éltek...

Pelso.. 2017.02.14. 20:38:54

Milyen elemekből épült a (vélt) erkölcsi magaslat, ahonnan szónokolsz?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2017.02.14. 23:27:22

...erkölcsi válságból csak morális megújulással vezethető ki egy közösség: nincs az a hatalomtechnika, az a kommunikációs stratégia, ami pótolhatná a hatalomgyakorlók nyílt szín- és hitvallását és személyes példamutatását, felelősségvállalását. A morál nem im- és exportálható és a felelősség sem átruházható, a politikai vezetők is csak személyek, követhető vagy elutasítható példák és nem médiumok: megválasztásukkor a választóktól kormányzati felhatalmazást kapnak és nem (speciális) erkölcsöket. A demokrácia erkölcsi értelemben (mint a mellékelt ábra is − kétharmados fülkeforradalmastól, NER-estől, NENYI-stől, stb.-stől − mutatja) tohuvabohu: az erkölcsi válságnak csak egy „igazságtétel” vethet véget, amely azonban nem alapulhat máson, mint a hatalomgyakorlók (jó) erkölcsein, tisztességén és felelősségérzetén...

magyarido.blog.hu/2010/11/01/napi_elkeserito_es_es_nincs_es_1_so_nov_2010

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2017.02.14. 23:53:07

@Bell & Sebastian:

Azért legyünk méltányosak! Egy egyértelműen pozitív hozománya bizonyosan volt a forradalomnak a szavazófülkékben: az elmúlt három-négy hónapban a köztévében több komolyzenei koncertet és filmklasszikust láttunk, mint az azt megelőző húsz évben összesen. Én ezt valóban forradalmi eredménynek tartom.

Bell & Sebastian 2017.02.15. 00:07:40

@bbjnick: Igen, amikor Herr Schnapsdelirium előveszi a Fideszt am Block (mit kaptam én ezért 10 éve, hogy nem franciásan írtam: en block), megfeledkezik a tízezer talpasról és névtelen tépéscsinálóról, akik hittel és odaadással hisznek és adnak oda.

Ezt a hibát szívem szerint nem követném el, de amint maga is írja, sokan bolyonganak megzombulva hátrahagyva, mögöttünk az úton, ha ugyan nem a hideg föld gyógyítja már kínjukat.

Egyes alrendszerek működnek, mások nem, de olyan is van, hogy még kártékony is.

Ki hogyan él, úgy ítél, ha hasznos a nemzetnek, bánja a kánya. Most már nem hasznos - szerintem.

Meg fogja kapni a magáét még a Patásördög is, csak győzzük kivárni, amint ezt maga is leírta számtalanszor. :)

Bell & Sebastian 2017.02.15. 00:19:12

Csengey Dénes - Mélyrepülés

A lovasok mindig, a csatakos lovasok mindig
a szememben sötétlenek,
és úgy úsznak ott, mint októberi égen
a véres ingű felhők,
az éneklő szelek.
Ha a szemembe nézel, magukat látod,
téged és engem a lovascsapatban ott,
és elhiszed nekem, hogy beteljesülőben
vannak a régi, vágtát ígérő jóslatok.

A tanácsházát egy részeg éjszakán, ketten
oldalba vizeltük - fejenként másfél liter -,
a sötétsárga foltot, amivé összefolytunk,
Magyarországnak
neveztük akkor el.
Nem volt ez önkényes választás részünkről,
a formája legalábbis emlékeztetett.
Nahát ebben az országban képzeld azt a vágtát,
és fölötte az égen a felhőzetet.

Másnapra ez az ország felszáradt, s a lovasok
elrejtőztek akkor a szemhéjak mögött,
vagy lezuhantak egy idegen földre,
és ott hevernek
azóta, mint a rög.
A csapat egy reggelre vár és akkor újra
kizúdul a felpattant szemhéjak mögül.
És azon a reggelen éneklő szél lesz,
és amit kimondasz, beteljesül.

Azon a reggelen éneklő szél lesz,
és amit kimondasz, beteljesül.

S=klogW 2017.02.15. 04:25:27

@Bell & Sebastian:

azért az en blockért most is kap!:
az ugyanis franciásan en bloc :)

Jarnyn 2017.02.15. 07:23:20

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ:

Wow. az első hozzászólásod amivel egyet tudok érteni.

TG69 2017.02.15. 09:58:26

A vallásos világ egyik kitüntetett létformája a szerzetesi lét. Most akkor kérünk egy alapos elemzést arról, hogy ez mennyire "degenerált, életképtelen és világtól elrugaszkodott".

Pelso.. 2017.02.15. 16:12:31

@bbjnick: Mondja ő vagy mondod Te? mindegy.
Egy gyöngyszem a szomszéd posztból, soroljuk talán oda: ha valakinek érvei nincsenek, attól még lehet igaza.
Sőt, egyre inkább. - lelkesedek én.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.02.15. 20:37:08

@Bell & Sebastian:

Nyugalom, a proskripciós listán mindenki sorra kerül, nagyhaltól a kisrágcsálóig. Csak előbb vissza kell kérnem a páncélvonatomat, maroz blogtárs vadászik neolibkónokra vele mostanság.

Bell & Sebastian 2017.02.15. 22:27:32

@Herr Schnapsidee Lieferant: Jó is az, ameddig a sínek közt futkos az ellen, hozzávághatja a lyukasztóját, utas úgysincs.

Pelso.. 2017.02.16. 06:06:56

@Herr Schnapsidee Lieferant: Nyugalom, a Strabag a napokban nagyon szép közbeszerzést nyert. Nem zárom ki, hogy a dobrayféléket az ilyen cuki epizódok is ösztönzik fenti mondathalmaz kötőszavainak sorba rendezésére. (a bbjnick szerinti keresztény elemek mint politikai termék és kellék legalább a jónép megelégedését is biztosítják, senki nincs kihagyva a maga módján)

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.02.16. 06:19:44

@Pelso..: Strabag? Ja az csak a szokásos védőpénz, ha eleget csorgatsz vissza a brüxxeli kasszába, akkor szabadságharcosan szabadrabolhaccc és kevésbé háklis az olaf meg az ingrid.

Pelso.. 2017.02.16. 06:35:08

@Herr Schnapsidee Lieferant: Most már értem, a több tiszteletet a magyaroknak plakáthalmaz valódi üzenetét.

Jean Sol Partre 2017.02.16. 12:28:14

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: te ittál? hogy írhatsz olyasmit, amivel egyet tudok érteni?

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.02.16. 12:38:08

@Jean Sol Partre:

Attól, hogy x kérdésben nem értünk egyet, y kérdésben még egyetérthetünk.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.02.16. 13:15:16

@Jean Sol Partre:

Számomra nem, sokszor értek egyet részetekben olyanokkal, akikel egyébként más az alapeszmém.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2017.10.09. 21:57:56

A baloldal az ideológiai sátánizmus terepén jár, itt a bizonyíték:

www.youtube.com/watch?v=7RyTsspeHbk
süti beállítások módosítása