Kommentszűrés
’10 sze
1
07:01

A nagy generáció - Magyarországon

Írta: aristo

 „A nagy tömeg egészen rabszolgalelkületet mutat, s a barmok életmódját követi; hanem persze némi igazolást talál abban, hogy a hatalmon levők közül sokan Szardanapallosz életfelfogását vallják.(Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika)

 
  A nagy generációról szóló cikksorozatunk első és második részének folytatása.
 
*
 
  Miután '49-től '56-ig megtörténik a hazugság és '57-ben az árulás, a felszínén homogénnek tűnő társadalom szürke díszletei előtt minden készen áll arra, hogy színre lépjen a „nagy” generáció. Ahogyan előadás előtt illik: csend volt. Oka volt hallgatni mindenkinek. A nómenklatúra és a "nép" egyaránt a keserű leckén rágódott. Félelem az egyik és félelem a másik oldalon is.  A nómenklatúra nem feledhette a szenespincékben és padlásokon rettegéssel töltött '56-os napokat, mikor erőszakszervezeteik egyik percről a másikra füstté váltak, hatalmuk varázsütésre eltűnt, rettegő pőre valóságukban mutatkoztak egy pillanatig, mint rablók, akiket - mások javaival véres kezükben - rajtakaptak.
 
  Kiderült, szinte mindenki tud róluk mindent: hiába vetül börtön és akasztófa árnyéka az országra, ott belül a fejekben és a szívekben, ahová szondáikkal nem jutnak el, ismerik őket. A pufajkások, később a munkásőrség, a csahos kutyafalka csak a gazda pórázán és kenyerén élt. Nem valamiféle nemes vadászebek és kopók, ó nem, hanem rühes korcsok ők, egymással marakodva, akikre gazdájuk is undorral tekint. A másik oldalon a „nép” részben kigyógyult ugyan ostoba ábrándjaiból - akinek volt -, mint az egyenlőség vagy a munkásuralom,  de nem örülhetett ennek.
 
  Az árulásnak ezért tudatosnak kellett lennie: tudta, láthatta  mindenki, hogy kik azok, akiket elfogad, akikkel együttműködik. Az ország hatalmas veszteséget szenvedett a több százezer disszidens révén, aki ezentúl csak IKKA- utalványok (az IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció rövidítése, amellyel a Nyugaton élő rokonok által küldött pénzt szerezte meg az állam) formájában építette az országot. Még a magát baloldalinak valló értelmiség bizonyos erkölcsi korlátokat átlépni nem kívánó része is emigrált.
 
 
  A történtek és a kialakult helyzet két társadalmi réteget érintett a legsúlyosabban: a parasztokat és az értelmiséget. A parasztság szenvedte el a legsúlyosabb veszteségeket, mert miután rendszeresen kirabolták a beszolgáltatásokkal, életformájuk feladására, bérmunkássá is kényszerítették őket az abszurd téeszesítés révén. A legtöbben elmenekültek a városokba, ahol a szocialista ipar igényelte a munkájukat, többségükből nagyon rossz ipari munkás - szakszóval melós - lett, és ezzel párhuzamosan növekedni kezdtek a nagyvárosok körül a lakótelepek, a maguk gyökér és tradíció nélküli lakosságával, új, különös kasztot hozva létre. 
 
  Az értelmiség szerepe még ellentmondásosabban alakult. '56 rámutatott a hatalmat működtetni képes értelmiség égető szükségességére. Az ötvenes évek elejéig jellemző, cselédek és disznópásztorok által működtetett, közvetlen, üsd-vágd típusú hatalomgyakorlás tarthatatlannak bizonyult, káderekre volt szükség a gyorsan izmosodó bolsevik bürokrácia működtetésére. A meglévő, megbízható moszkovita értelmiség elégtelen létszámú volt és főleg adminisztratív képességekkel nem bíró ideológusokból állt, mint Lukács vagy Révai.
 
  Ráadásul ez a csoport is számtalan belső törésvonal mentén volt szétszabdalva, folyamatosak voltak a mára már tökéletesen érthetetlen hitviták. Krassó Miklós (Krassó György bátyja) a Lukács-iskola szépreményű, ám később emigrált üdvöskéje valamikor a '60-as években találkozott Heller Ágnessel Londonban, aki - miután Krassó kifejtette véleményét magyar viszonyokról - elképedve kérdezte tőle: „Miklós, miért nem mondtad el nekem akkor ezeket a gondolataidat?” „Mert feljelentettél volna, Ágika” - válaszolta Krassó. Velük nehezen volt elképzelhető a szocializmus üzemszerű építése. A szakképzett értelmiség szükségességének belátása alapozta meg a „szakértők” máig ható mítoszát. Ez volt az első lépés az értelmiség útján az osztályuralomba. 
 
 
  Amint arról másutt beszéltem, tömeges értelmiségi janicsárképzés indult a népi káderekből, eleinte némileg spontán módon a NÉKOSZ mozgalomban, majd a párt legszorosabb felügyelete és irányítása mellett. Itt dőlt el a nagy generáció sorsa.
 
  Kiképzésüknek legszembeötlőbb vonása a végletes egyoldalúság volt. Egyetemi tankönyvem, az 1954-ben kiadott Sejttan a következő mondattal kezdődött: „A nyugati sejtelmélet a reakciós kromoszóma-misztika karmai közé került...”. Ezeket - a természettudományokban - később már kerülték, de minden egyebet átszőtt a zanzásított marxizmus. A történelem az osztályharcok története lett, a művészet felosztatott reakciós, polgári és haladó szocialista művészetre, és bizonyos tudományágak, mint a szociológia vagy a pszichológia nem is létezhettek. Marx nem írt etikát és ez nem véletlen.
 
  Lankadatlan erővel folyt a „magyar ellenállás”, vagy a „magyar” munkásmozgalom, a „magyar” kommunista párt történetének kiagyalása, készültek a szükségesnek ítélt eredetmítoszok. Ugyanakkor nem vették persze észre, hogy a romantikus forradalmi hősiesség gondolatának elültetése - sárkányfogvetemény. A nagy generáció későbbi vonzalma az ultrabaloldali tanok iránt nagyrészt éppen ebből a beléjük oltott forradalmi romantikából eredt. A nyugati (értsd: nem vonalasan marxista) társadalomtudományi szakirodalom kutatói olvasótermek mélyén lapult, többnyire idegen nyelven. A nyelvtudás pedig privilégium volt. Emiatt lett máig meghatározó a Lukács-iskola. Hogy ezek - az olvasottság-privilégiumon alapuló - pozíciói a Lukács-iskolának, óvodának, (napjainkra bölcsődének) milyen erősek, jól példázzák az Akadémia Filozófiai Intézetének vezetése körüli mai háborúságok. Az egyházakat kiszorították mindenünnen, az oktatásból, a politikából és - jórészt - a nagy generáció szívéból is. Nem tudta betölteni azt a megtartó szerepet, mint Lengyelországban.
 
  Amíg a nagy generáció elődei a háború előtti Magyarország sokkal színesebb, sokoldalúbb szellemi életébe szocializálódtak, addig a nagy generációnak csak ez a féloldalasság maradt. A közízlés - ellentmondva a progresszió gondolatának - tökéletesen megrekedt a két világháború közötti, olcsó tömegtermékek színvonalán. A búsuló juhászok és gombolyaggal játszó kismacskák a hatalomra jutott cselédek és disznópásztorok szemében nyilván a kifinomult ízlés jelei voltak, melyek - kulturális vívmányként - immár az egyszerű proletárokhoz is eljutottak. Furcsa módon, ahogyan a háború előtti Magyarországból szinte mindent tagadtak, vagy elhazudtak, a tömegkultúra szintjén mi sem változott a helyzet. Népművelői dühtől hajtva tömegével adták ki a háború előtti világ és magyar irodalmat, de szinte csak azt. A képzőművészetben az akadémizmus, az építészetben - amennyire volt - a Bauhaus utánérzések hatottak. Az irodalom az árulás után hallgatott, vagy a szocialista realizmus mocsarában dagonyázott. Egyedül a költészet volt képes élni és túlélni, de hát a magyar nyelv nem tud nem költőket teremni. A rádiókból magyar nóták szóltak.
 
  Ebben a világban, ahogyan nőtt az új, nagy generáció, úgy lett egyre tapinthatóbb a feszültség a plebejus, forradalmár romantikával beoltott, tenni vágyó fiatalok és a csendes apátiába süllyedt, hallgatag idősebbek között. A családokban történeti némaság uralkodott, a legtöbb helyen nem esett szó a régi - értsd háború előtti és alatti - dolgokról, az újabbakról, mint '56 meg végképp nem. A családi könyvtárak - ahol voltak - őrizték egyedül egy színesebb világ lenyomatát. Emlékszem: egy középiskolai történelem-vetélkedőn kiderült, én olvastam egyedül Szekfű Gyula Három nemzedékét. A történelemtanárom azután félrehívott és elmagyarázta, hogy miért ártottam ezzel a vetélkedő-csapat győzelmi reményeinek, meg az amúgy is csekély esélyeimnek a bölcsészkari felvételit illetően... 
 
 
  Ebbe a várakozásteli csendbe robbant bele a '60-as évek közepén az óperencián túlról érkező zene és vele a forradalom. Az elkülönböződés vágya, a forradalmi romantika hihetetlenül erős fegyverhez jutott, a sárkányfogvetemény beérett. Elementáris volt, mert itt nem voltak előzmények, nem volt blues, nem volt dzsessz, nem volt rock'n'roll. Az öregek és a hatalom kimondhatatlanul utálták, a hosszú hajak, serkenő szakállak, melltartó nélküli, miniszoknyás lányok és farmernadrágok összekötötték és megkülönböztették a többiektől az új nemzedéket. Gombamód szaporodtak a zenekarok, deszkából barkácsolt gitárokkal és néprádióból tuningolt erősítőkkel és valami elmondhatatlan, angolnak gondolt dalszövegekkel. Az alternatíva nélküli baloldaliság, a háborúellenesség, forradalmi romantika, a rockzene - úgy tűnt, egy pillanatig, hogy a világ fiatalságának szíve egy ütemre dobban. Pedig nem.
 
  Mindenekelőtt nagyon nem ugyanazt értettük/érthettük a szabadság fogalma alatt. A „szabad” nálunk nem a végtelen lehetőségeket jelentetette, hanem mindig azt, hogy mit szabad, mi van megengedve. A nagy generáció nálunk meghaladni kívánta azt a társadalmi rendet, melyet a nyugatiak megvalósítani akartak. Persze fogalmuk sem volt róla, mit is akarnak megvalósítani, ahogy nálunk sem volt fogalma senkinek arról, mi is lenne az a visszatérés a baloldali, autentikus gyökerekhez. Bár a szabadság értelmezésének voltak közös vonásai, amik az életmódot érintették, alapvetően mást értettek azonban a fogalmon egy sokkal gazdagabb és szabadabb társadalomban, mint itt.
 
  Amíg a hatvannyolcasok Nyugat-Európában szakítani akartak és részben szakítottak is egy társadalmi tradícióval, addig Magyarországon nem volt már - legalábbis a nagy generáció tekintetében - tradíció, amivel érdemben szakítani lehetett, így egy levegőben lógó radikalizmus alakult ki. Így azután a '68 utáni kiábrándulás is sokkal súlyosabbá vált. A '68-as csehszlovákiai bevonulás világosan megmutatta a határt az ábrándok és a valóság között.  A Nyugat - egy intranzigens kisebbség kivételével - boldog mosollyal és lassan süllyedt a fogyasztói társadalom mocsarába, de nálunk valódi kiábrándulás zajlott le.
 
  Ennek emblematikus példája Hajnóczy Péter, a háború utáni nemzedék talán legtehetségesebb prózaírója: nála, ahogyan könyvei egy nemzedék kiábrándulását, alkoholizmusa egy nemzedék alkoholizmusát sűrítette tragédiává. Lehet ugyan Lowryhoz, vagy Stachurához hasonlítani, de ő igazán magyar volt, klasszikus elsőgenerációs, feltételezett nyertese és valódi áldozata a gyökerek eltépésének. Aki kíváncsi rá hogyan omlott össze és üresedett ki a nagy generáció számára minden, olvassa el a Halál kilovagol Perzsiából-t, vagy nézze meg Jeles András filmjét a Kis Valentinót. Akik összeomlottak - sajnos -, azok voltak talán a legjobbak.
 
  A hatalom ragyogóan felismerte, hogy ami kötelező, azt nem csináljuk. Így húzták ki például a március 15-i rendzavarások méregfogát az állami rendezvényekkel, meg a Forradalmi Ifjúsági Napokkal, amik kötelezőek voltak és - néhány karrieristán kívül - magától a kutya sem ment el rájuk. Lett állami rockzene is - különös felhangokkal. Az érett kádárizmus stratégái felismerték, meg kell kötni egy bizonyos kompromisszumot a társadalommal. Ez pedig úgy szólt, ha leteszel bizonyos beleszólásról a köz ügyeibe, otthon, vagy a kocsmában, tőlünk azt csinálsz, amit akarsz.
 
 
  Mérlegelni kellett volna, észrevenni a csapdát, de nem volt mivel. Voltak ugyebár a kényszerítő körülmények, a realitások és voltak a marxizmussal fertőzött agyak - a marxizmussal, mely a forradalom után már csak a beletörődésről tudott beszélni. Egyfajta ál-fogyasztói társadalom alakult ki. A hatalom gyakorlói eltűrték, sőt sokszor erősítették a fogyasztás modern hedonizmusát, ugyanakkor képtelenek voltak kielégíteni az így keltett igényeket. Sok minden hozzájárult a szocializmus bukásához, de a legnagyobb hatású fegyverek talán az orkán-kabát és Parker toll voltak. Tűrtekké váltak az avantgárd művészetek - vagy amit annak gondoltak - és egyre több nyugati filmet, zenét, művészetet engedtek be.
 
  Ezek is, mind-mind a kínált alku részei voltak és az alku megköttetett: porondra lépett a nagy generáció, mint a haladó baloldali értelmiség. A cél-, érték- és elköteleződésnélküliséget összetévesztve, összemosva a szakértő objektivitásával, minden helyzetre voltak-vannak tudományos megoldásaik. Tanítanak ők, akiket rosszul tanítottak, a fél-forradalom fél-emberei, tanítják amit tudnak: a megalkuvás és célnélküliség tudományát, ugyanazzal az intellektuális gőggel, mint mikor még úgy vélték: tudják a célt. Az emberarcú szocializmus végül kétféle ember kialakulásának kedvezett: az alattvalónak, aki mindent elfogad és az infantilis anarchistának, aki mindent elutasít. Egyesek túl korán megöregedtek, mások sohasem nőttek föl.
 
  Nem tudom kivonni magamat sem a fentiek alól: bizonyára pusztulnunk kell - talán jobb lesz nélkülünk. Sorsunk intő jel és figyelmeztetés: életünk céljának életünkön kívül kell esnie, különben eltévedünk.
 
„...ügyeskedhet, nem fog a macska
egyszerre kint s bent egeret.”

*

Fotók: Fortepan archívum

Címkék: történelem filozófia kommunizmus nagy generáció

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr462248691

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A takarítók 2010.09.01. 16:33:32

 Nem adja fel a netes regisztrációt a Fidesz.http://index.hu/kultur/media/2010/08/31/nem_adja_fel_a_netes_regisztraciot_a_fidesz/ Életem egyik meghatározó filmélménye volt Luc Besson Nikitája. A film vége felé megjelenik a Takarító. Jean Reno...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2010.09.01. 07:52:56

No, ez végre értelmes (bár egy tekintetben árnyalandó volna - konkrétan e körül:"Az árulásnak ezért tudatosnak kellett lennie: tudta, láthatta mindenki, hogy kik azok, akiket elfogad, akikkel együttműködik." -, de az effajta árnyalás lassan úgyis reménytelen, másrészt azt az utolsó előtti bekezdést finomabbra hangolnám, kurva idegesítő a kivétel nélkül mindenkire vonatkoztatás, az általánosítás, meglehetősen zsigeri, indulati dolog és hát hamis is vastagon: nem mindenkit tanítottak rosszul, nem is mind tanít rosszul, és nem mind a megalkuvást és a célnélküliséget, nem mind gőgös, stb., stb., stb..).

Hanem ezmiez, hogy aszondja "elkülönböződés", he?

Bell & Sebastian 2010.09.01. 08:15:23

A Munkásőr induló megszövegezője kiválóan ráérzett a hármas értékrendre. (párt, nép, asszony, kinél politika, szakma, erkölcs, kinél templom, munkahely, kocsma)
Valljuk be őszintén, tudunk még manapság is szabadon kapcsolgatni egyikből a másikba.
Ezt sehol máshol nem láttam eddig a világban.

(tetszenek a finom oldalvágások, de felborult a belső ritmusa, biztosan több részletben, többféle hangulatban írta, kedves Aristo)

Őrnagy Őrnagy · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2010.09.01. 08:42:07

Hmmm nagyon lendületes, olvasmányos, remek írásmű.
Még ilyet, de ne sokat, az ront a minőségen.

OmegaMale 2010.09.01. 09:15:41

A marxista gondolatmenet axiómája, hogy az embert állatként modellezi, melynek egyik fő megkülönböztetője a valódi emberi vonásoktól, hogy az nem vágyik többre, mint amennyire szüksége van. A másik alaphelyzet, hogy nem minden ember születik és él egyforma körülmények között, az esélyek nem egyenlőek. A forradalmi logika alapja, hogy ha az esélyeket kiegyenlítjük (hogy hogyan, az most legyen lényegtelen), akkor az új, egyenlő felállásban elhelyezett emberek (különösen a kiegyenlítéssel jól járó emberek) képességei növekednek a korábbi 'elnyomott' állapothoz képest.
Ha én egy tavirányítós autót sem tudnék elvezetni, elég irracionális (és az esetek 99.99%-ában hibás) lenne feltételezni róla, hogy sokkal ügyesebb lennék egy Prosche-val. Persze vannak ritka tehetségek és meg nem értett zsenik, de csak emiatt minden gyenge képességűben a csiszolatlan gyémánt keresni értelmetlen.
Az emberi pdig természet olyan, hogy akármekkora a lufi, egyet mindig akar még fúkni rajta, így az elégedettségnek nincs maximum vagy optimumpontja (bár a közgazdaságtanban a határhaszon-elv alapján létezik egy MU, de a fogyasztói társadalom alapelve, hogy ezt a határétéket folyamatosan támadni és emelni kell).
A határok feszegetése, a csúcstámadás óhatatlanul az egyéni képességek és az egyének között különbségek növekedéséhez vezet, ami a mesterségesen kialakított egyensúly felborulásához vezet. Ez a versengés még az állatoknál is megfigyelhető, így az egyenlőség:
1. Hiú ábránd, nem vagyunk egyformák
2. Képmutatás, hiszen miután elérik a kontraszelektálók, átkapcsolnak 'verseny' üzemmódba és többé nem elégszenek meg az egyenlőséggel
3. Az egyén fejlődésének gátja, hiszen a saját magunk vagy a külvilág által támasztott elvárások a fejlődésünk mozgatúrugója: ha nins mit elérni, akkor nincs miért fejlődni

A cikkben említett cselédek és juhászok vezető pozícióba helyezése egyszerű kontraszelekció. Furcsa ezt egy olyan rendszerben látni, ahol a lemaradó leszakadó tagokat a *többség* javának szem előtt tartása érdekében magára hagyják vagy kiközösítik (vagy pl. egy jó tanulót a tanár a 80-as években nyilvánosan megalázott, ha úgy gondolta, hogy nem a képességeinek megfelelően teljesít -> hoppá, egy újbab pofon rendszerszinten az egyenlőségnek, nem lehetek pont annyira okos, vagy hülye, amennyire a többiek).

Érdekes a meglátás a szakértői mítosszal kapcsoaltban is. Az elmúlt években olyanok irányítottak valós körülmények között egy országot, akik a *szakértelmüket* egy szimulált, méghozzá irreálisan szimulált álomvilágban kalibrálták (80-as évek hitelekből finanszírozott szocializmusa). Többek közt ezért is sérelmezik, hogy nem veszünk fel hitelkeretet, hisz az eddig mindig a dolgok természetes rendje volt, enélkül nem működik a nagy szakértelem (persze az kizárt, hogy valójában a szakértelem nem műxik :D). Olyan, mint amikor egy képlet szándékosan el van számolva, hogy kijöjjön a várt eredmény.

Ha tudod honnan jöttél, akkor valszeg van képed arról is, hogy hova tartasz. Ezért alapszik ez a rendszer a gyökértelenségen és az üres fejen, mert csak így kontrollálható az egyén anélkül, hogy ez tudatosulna benne (-> egy amnéziást könnyű megvezetni, lásd a Mementó c. filmet).
Ahhoz, hogy a TSZ-káderek panarcsszavára túrd a földet, ami nem sajátod, vagy hogy napi 10 szöget beverj egy kalapáccsal, sem emlékezet, sem életcél nem kell. Just do it.

De mivel a nagy generáció is emberekből állt és saját scope-jukban jót akartak (vagyis azt akarták másnak is, amit velük is tettek és ezt ők *jó*-nak élték meg... ez a rendszer lényege, megmondjuk Neked, hogy mi a *jó* és meg is tesszük Veled), ezért azokkal, akik még mindig az álomvilágba vágynak és húznak vissza, velük kapcsolatban csak egy dolgunk van:

Túl kell valahogy élni őket.

Aki látta a Matrix-ot, az tudja, hogy nem lehet mindenki Neo meg Morpheus, vannak akik ezért vagy azért de nem tudnak/akarnak ébredni.

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 09:20:00

Pompás írás!
(Én magam, az élemedettebb korú blogfüggők közé tartozván, teljes mértékben át tudom érezni Aristo mester elemzésének igazságait, melyek számtalan hasonló gyermek- és ifjúkori élményt idéznek fel).

Mellékes kérdés: a famodell véletlenül nem a P70-es karosszéria formája (amilyenre a duroplast lemezeket idomították)?

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 09:25:33

@Bell & Sebastian: Haha, nekem is egyből a Munkásőr-induló ugrott be, amelyet a lakásunkba beköltöztetett ávós társbérlő reggelenként teljes hangerővel bőgetett a Kossuth-rádión:
Munkásőrnek egy baja, egy baja,
Mért nincs három élete, élete!?
Egyiket a Pártnak adja,
Másikat a párja kapja,
A harmadikkal egy a fegyvere!

A rádió előtt kuporgó ember képe láttán meg nagyapám jutott eszembe, ahogy csattogtatja a hatlámpás Orion sávváltóját és felharsan a következő:
www.youtube.com/watch?v=JFUabzkAjBQ

Bell & Sebastian 2010.09.01. 09:42:28

@Tehetetlen Dodó:
Hát ezt az elejétől a végéig és tisztán, zavarás nélkül még a büdös életben nem hallottam! Kösz. :)

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 09:55:44

@Bell & Sebastian: Én 82-ben, vagy kéthavi fizetésemért vettem egy Videoton tunert, nyújtottsávos rövidhullámmal, azon elég jól lehetett fogni. Aztán 85-ben nagy technikai ugrás következett, valami horribilis összegért megszereztem a Sony első digitális hangolású táskarádióját 10 memóriáva, azon be tudtam állítani az összes SZER meg BBC hullámhosszat, ha az egyiket elkezdték zavarni, egy gombnyomással váltani tudtam a másik hullámhosszra...

tevevanegypupu 2010.09.01. 09:59:02

Ilyen volt minden, eppen ilyen, es mintha tegnap lett volna..lehetetlen elfelejteni. Rengeteg apro hetkoznapi csalas, megalkuvas, megalaztatasok. Meg az elkepesztoen pofatlan hazudozasok mellett egyfajta alszabadsag, amivel senki nem mert elni, mert nem tudta hol a hatar. A retteges, ahogy feltek egymastol az elvtarsak, es a tomeny hulyesegek, amiket nem szegyelltek dobogorol mikrofonba kiabalni, pedig tudtak, hogy a masik is tudja, hogy o is tudja..Hihetetlen vilagban eltunk vagyis inkabb leteztunk.

Bell & Sebastian 2010.09.01. 10:16:20

@Tehetetlen Dodó:
Há' de Dodó pajtás, milyen úttörő vó't maga, hogy még azt se' tutta, az Orion volt a honi innováció maga, amíg a rusnya fehérvári Akai licensszel le nem kőrözöttezte.
Na ja, meg a TV válogatás a gyár mintaboltjában, 500 preszolvenciáért volt japán képcsöves (magyar és NDK/csehszlovák terrorista önfelrobbanós, függöny- és terítő felgyújtós mellett), tök egyforma kávában.
(A japáni felvitt segédpontokkal támogatta a kép precíz geometriai beállítását.)

- Sej, a mi bugyogónkat fényes szelek fújják! -pont ennél a strófánál -nem egészen önként- távoztam a vegyes karból, pedig abszolút zenei hallásom van.

:))

postabelyeg 2010.09.01. 10:50:36

"Akik összeomlottak - sajnos -, azok voltak talán a legjobbak."

Nem, akik összeomlanak azok a gyengék.

qbr 2010.09.01. 11:01:26

A három cikk közül nekem ez tetszett a legjobban. És nagyon jó, hogy belekerült, hogy az alkoholizmus ezekben az évtizedekben vált igazán széles társadalmi problémává (no nem véletlen egybeesésként, hanem a lelkek megnyomorítása miatt) . Valószínűleg az alkohol is egy olyan menekülési útvonal volt a rendszer elől, amit szándékosan tartottak szélesre tárva, mert tudták, hogy a megtörendők számára ez egy meredeken lefelé vezető út mind szellemi, mind erkölcsi téren

Téglagyári Megálló 2010.09.01. 11:08:14

@postabelyeg:

Nem pont. Akik bírták azok sok esetben betagolódtak a hazugságba.

united skates 2010.09.01. 11:11:33

"Tanítanak ők, akiket rosszul tanítottak, a fél-forradalom fél-emberei, tanítják amit tudnak: a megalkuvás és célnélküliség tudományát, ugyanazzal az intellektuális gőggel, mint mikor még úgy vélték: tudják a célt. "

köszönöm ezt a cikket.
mennyit beszélgettem erről apámmal! ő ennek a generációnak a tagja, kárvallottja, árvája, önpusztító betege.

sajnos én azt látom, hogy a jelenség újratermeli magát: a tehetségesebbek már elmentek, vagy hamarosan elmennek, mert most megtehetik simán, a féltudás és a megalkuvás pedig azóta is tökéletes, egyértelmű előnyt élvez.
a "pártvonalon" való előrejutás az élet minden területén azóta is messze a legjárhatóbb út, és a nagy generáció sok gyermekének igenis van gyomra hozzá.

a nagy generáció létrehozta a mutyitársadalmat.
az itthon maradó gyerekeik pedig fent fogják tartani.

jvizkeleti · http://mandiner.blog.hu/ 2010.09.01. 11:11:44

Ez nagyon jó kis cikk lett! Tanultam belőle.

Alfőmérnök 2010.09.01. 11:38:04

Nem gáz ezt egy marxista, proli költő soraival zárni?

Bell & Sebastian 2010.09.01. 12:02:27

Viszont kiváló szillogizmus, mint például:
- Legfeljebb háromfelé vághat - a vonat.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.01. 12:31:20

@Tehetetlen Dodó: az a famodell magyar buli. Egy gyártósorra soha nem került Alba Regia.

Magyar törpeautók az 50-es, 60-as években:

stipistop.com/blog/2008/07/03/magyar-torpeautok-az-50-es-60-as-evekben/

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.09.01. 12:49:19

nem tudok mit hozzátenni, talán lehetne kötözködni, hogy igenis aki parasztnak valamirevaló volt, az jó munkás is lett, a kubikos-zsellér-cseléd meg olyan szar, mint parasztnak, meg hogy a legjobbak pusztultak e , és ha igen, miért, és egy része nem azért önpusztított e, mert hivatalos elismerés kellett volna, meg nem besúgni, meg egyéb ilyen önutáltató dolgok... de hát nincs egy posztban lehetőség a részletek kibontására.

szóval, valahogy így voltak a dolgok.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2010.09.01. 12:59:19

@Gasper: Ezek a szerencsétlen autókorcsok, kocsinyomorékok nagyon szomorú látványt nyújtanak, és sokat elmondanak a korról. :(

(Nagyapám öccse 1956-ban disszidált Kanadába, és 1958-ban hazaküldött fényképén már egy amerikai hosszúságú és szélességű cirkáló mellett feszített.)

lüke 2010.09.01. 13:04:22

provinciálisak, tudatlanok s nosztalgiázók
ez a nagy generáció,
a state of the art szerint:)
www.youtube.com/watch?v=Dt0ipUCfdlU
avagy
www.youtube.com/watch?v=y5vxn8wCW10

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 13:17:54

@Gasper: Kösz.
(Gondolhattam volna: a modell körüli pofák nem kimondottan szőke teuton alakok...)

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 13:24:25

@qbr: Na ja, a hetvenes évek vicce:
A magyar értelmiség előtt két út áll: az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan.

Bell & Sebastian 2010.09.01. 14:04:09

@lüke:
Én például a Szelidi-tavi Woodstockra jártam gigamega koncertre. Felálltunk egy tehénlepényes vakondtúrásra, hogy jól lássuk az Eddát, de az nem jött el. Este Kalocsán Hobó, a rendőrség frissítőkkel járt körbe a szünetben. Szétfújták a gázt, hogy végre eldobhassák a flakont.

Jó móka volt, sírva röhögtünk.

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.09.01. 15:22:45

@Bell & Sebastian:
nohát, szelidi tavi feszten én is voltam egyszer. a mezőn milliárd egér, a föld olyan volt mint a szűrő, persze nem zavart, a földön aludtam egy zsiguli alatt, még jó, hogy nem támadt sürgős mehetnékje a gazdájának. aztán volt olyan cimbora akit leraktak a sörözőnél a diófa alá a kezdőnapon és ott töltötte az egész bulit.
a zenekarokra -egy kivétellel- nem emlékszem, amelyikre emlékszem -valahogy feltisztulhattam egy pillanatra- az azt énekelte nagyon ellenálló módon, hogy női wc, női wc, szabadíts meg a gonosztól....tán rockwell volt a nevük. sem előtte, sem utána.

tewton 2010.09.01. 15:48:50

no vegre, egy erdemi cikk!
igy elsore nincs is kedvem kotozkodni.

@Alfőmérnök: na latja, ha maga is csak ebbe kot bele, az tenyleg a szerzoi fejlodes jele :)

dicseretkepp adok egy extra pirospontot a szerzonek a helleragnes-hivatkozasert :)

tistedur 2010.09.01. 16:18:06

@elGabor: a háború utáni európában majd mindenütt építéttek ezeket a kisautókat, európa valahogy rosszabbul jött ki ebből mint az usa

Alfőmérnök 2010.09.01. 16:25:24

Á, ínyenceknek itt van magyarul:
whistler.uw.hu/meri/textar/derridaelkulonbozodes.doc

tewton 2010.09.01. 18:04:55

@Alfőmérnök:
uhhh. beleolvastam angolul. mekkora, mekkora blöff. vagy bröff?

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.01. 19:34:52

@elGabor: @Tehetetlen Dodó: persze, ezek nem a BMW Isetta ( 30.media.tumblr.com/hSvCVC7kkq68i8vyoeG6Pn4so1_500.jpg ) kategórijába tarozó lélekvesztők.

Az én nagyapám öccse pedig az Egyesült Államokba emigrált, miután sorozott bakaként harcolt a ruszkik ellen. Ő is '58-ban küldött színes fotót, amin éppen vadiúj Harley-ját rúgja be indigókék farmerjában.

Apropó! A Messerschmitt kabinenroller ismerős valakinek?

www.columbia.edu/~fdc/frankfurt/messerschmitt.html

Na de nem offolok ilyen emelkedett kommentek alá.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2010.09.01. 19:42:32

@lüke:
Megjegyezném mélységes tisztelettel, hogy számos nagy generáció létezett ezidáig...
Kár pipiskedni.
Vegyük csak Napóleont...
Nem volt gitárja, és nem füvezett, de - mindegy - uncsi...
Amúgy szóltak, hogy olvassam el ezt a harmadik fejezetet - az első kettő kimaradt.
Ezt pedig érdemes volt, csakhát - sajnos bizonyos kort azért meg kellett élni, hogy közben csendben bólogasson az ember.

Alfőmérnök 2010.09.01. 20:01:30

@tewton: Annyiban igaza van D.-nak, hogy Saussure jel- és nyelvelmélete hibás (pontosabban: mint az elméletek általában, nem alkalmazható mindenre, mint ahogy azt a strukturalisták gondolták, vagy szerették volna gondolni). A többi csak nyelvi hókosz-pókusz. (A Grammatológia c. írásban még kevesebb volt.)

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 20:02:38

@Gasper: Óh, én sokat Isettáztam a 70-es évek derekán: volt egy jó cimborám, volt neki egy 300-as BMW Isettája, sokat mászkáltunk vele ide-oda. A legjobb volt a bokában megbicsakló kormány, meg a négygangos váltó a bal térképzsebben...

A Kabinenroller is mulatságos gép volt, a Damjanich utca felső végén volt egy öreg szivarnak a 60-as években. Érdekes megoldás volt (a jellegzetes kabintetőn kívül) a négygangos váltó, hátramenetben is négy fokozat volt, mivel ezt a motor visszafelé való beindításával oldották meg - mint később a Velorexen.

(Ismertem egy öreg fickót, aki rendszeresen nyert fogadásokat komoly autósok ellen a Velorexével, hogy hátramenetben lehagyja őket. Nagyot csodálkoztak, amikor az öreg elkezdett felfelé gangolni hátramenetben, igaz, a háromkerekű gép úgy imbolygott, mint egy vitorlás hajó).

Bell & Sebastian 2010.09.01. 20:14:28

@Grift:
Rocktáv. Távol a rocktól, ahogy a haverom mondta.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.01. 20:27:22

@Tehetetlen Dodó: öröm olvasni, amikor előtolulnak az emlékek.
Egyébként Velorexben még én is ültem.

Bell & Sebastian 2010.09.01. 20:31:48

Mennyi burzsuj, fogadok, hogy még egy rendes motorjuk sincs.

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 20:39:26

@Bell & Sebastian: Még hogy nincs?
Van egy 63-as Pannónia T1-esem a fészerben.

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 20:41:08

@Gasper: Gyerekkoromban olyan kevés autó volt, hogy kívülről tudtuk a környék összes járgányát.
Mind a hatot.

Gabe2 2010.09.01. 20:44:44

Nekem nem öröm olvasni, inkább mréhetetlen szomorúság. Sok nélkülözés, szabadsághiány, és annak tudata, hogy az ott felnövő, külföldi hitelekből dolgozó, majd külföldi hitelekből nyugdíjat kapó generáció elborzaszt.
A cikk végével tudok együttérezni.

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.09.01. 20:44:44

@Tehetetlen Dodó:

nekem ki ne fecsegje nagy megindultságában, hogy milyen fegyvereket tart a fészerben! :)

Bell & Sebastian 2010.09.01. 20:44:53

@Tehetetlen Dodó:
Attól sem lesz muslincás a tépőfoga. :)
Kardános-oldalkocsis Zündapp illik magához, MG42 -vel, 4-5 rakasz bónusszal, tudja?

Bell & Sebastian 2010.09.01. 20:45:44

@Grift:
Pedig én még ki is dolgoztam a poént. :(

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.01. 20:45:52

@Grift: lol.
Pedig gondolkoztam egy pillanatig, hogy jelezzem: nem roki minőségben ültem abban a járgányban.

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.09.01. 20:47:00

@Gasper:
na ennek örülök, nekem maga olyan fessnek tűnt! :))

bz249 2010.09.01. 20:50:00

@Tehetetlen Dodó: ezek a jarmuvek milyen celra keszultek? Mert azt latom, hogy harom meg negykereku motorbiciklik (most tekintsunk el a bi tagtol), de mivel volt ez tobb, mint egy robogo? Vagy elbaszott hatvanas evek, oszt ugyse tudom megerteni, mert tul fiatal vagyok? :-o

Bell & Sebastian 2010.09.01. 20:51:01

@Gasper:
Szűkül a kör csiga, hatszázezret kihúztam a tízmillióból! :)))

Bell & Sebastian 2010.09.01. 20:55:03

@bz249:
Reptechnikát, alkatrészt és gyárat használtak, azé'. :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.01. 20:56:13

@Grift: @Bell & Sebastian: @Tehetetlen Dodó: akkor nézzék még meg ezt a Steyer 55-ös modellt:

www.autogallery.org.ru/k/s/4xsteyr55_PalN.jpg

Konkrétan ez az autót a garázsunkban állt úgy tíz évig. Előtte meg negyven évig egy szénakazal alatt. A csendőrségnél volt rendszeresítve, a fekete és fehér színezés is autentikus.
Egyszer apámmal tettünk egy kört a budai hegyekben, amikor leparkolván egy párás szemű öregember jött oda hozzánk. Egy ilyen 55-ös sofőrje volt az ántivilágban.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.01. 21:01:13

@bz249: a Velorex rokiautó volt, az Isetta meg a Messer pedig a Marshall-segély jótékony hatásának az eredménye. Egyébként a Messer emlékeztet az egykori Me 262-es pilótafülkéjére

@Grift: na jó, ha sokat iszom, azért kicsit borul az imidzs.

ps. jól szétoffoljuk szegény aristo kitűnő posztját

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 21:01:30

@bz249: Több volt, mint a robogó: fedele volt, nem esett bele az eső.
A Kabinenrollerhez például megmaradt Messer kerekeket meg kabinokat használtak, úgy is nyílt, mint egy repülő.

(Néhai atyám mindig jól mulatott ezeken a 10 lóerős gépeken, az ő Messerei általában 700 vagy több lóerősek voltak).

bz249 2010.09.01. 21:05:08

@Tehetetlen Dodó:

"Több volt, mint a robogó: fedele volt, nem esett bele az eső."

Vagyis akkor egy robogo+esokabat, de cserebe nehezebb volt vele parkolni es nem lehetett furakodni a pirosnal.

Korabban egyebkent nem azt irta, hogy FW-190-est repult? Vagy azt is?

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 21:05:17

@bz249: Ja, tényleg túl fiatal vagy: ezek nem a hatvanas évek, hanem az ötvenes évek termékei.
A Wiederaufbau lázában mindenki motorizálódni akart.

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 21:06:25

@Gasper: Pompás!
Ha jól sejtem, nincs már meg. Kár érte, ma egy veterános földhöz verné érte magát.

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 21:10:09

@bz249: Atyám berepülő pilótaként szolgált egy ideig, ha jól emlékszem, vagy hatvanféle gépre volt szakszolgálatija (sajnos ez elkallódott az elmúlt évtizedekben), gyakorlatilag az összes olasz meg német gépre.
(A Focke-Wulf 190-es stimmel, ebben ért véget számára a háború: Hildesheim mellett lezuhant vele és majdnem bennégett, de a végén súlyos égési sérülésekkel megmenekült).

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 21:12:17

@Gasper: Aristo biztosan nem haragszik érte, ha kissé nosztalgiázunk és nemcsak a bolsikhoz kötődő emlékeket idézzük fel...

Gabe2 2010.09.01. 21:13:37

@Tehetetlen Dodó: Szerintem pont erről írt...

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.01. 21:17:50

@Tehetetlen Dodó: nem, nincs meg. De csak megőrzésre volt nálunk. Időnként apám tett vele egy-két kört, mert ő simán tud gázfröccsel váltani.

Amúgy nálunk is volt pilóta a családban, aki hasonlóan repülte a legtöbb vadászgépet, meg Ju 52-es kórházgépet a keleti fronton. Ő a Pumáknál fejezte be a háborút, majd jött az ami hadifogság.

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 21:21:22

@Gasper: A Pumáknál?
Kicsi a világ: az öregem is a Békássy-féle Puma-században kezdett, de ő a nyugati fronton végzett, sok gépet repültek át francia földre.
(Aztán hadifogság, amerikai).

Bell & Sebastian 2010.09.01. 21:31:22

@Tehetetlen Dodó:
A Clarion hadművelet vagy a márciusi bombázók elleni támadások során?

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 21:44:28

@Bell & Sebastian: 44 május elején mentek Börgöndről Hildesheimbe, Békássy vezetésével alakult egy vadász átrepülő csoport. Már a normandiai partraszállás után repültek át gépeket a hátországi üzemekből a megmaradt nyugati frontra, Anklamból Nancyba, Metzbe és Toulba, de aztán június végén lezuhant.
(A történet benne van a 95-ös Magyar szárnyakban).

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 21:52:38

@Gabe2: Ezért gondolom, hogy nem bánja, sőt!

Bobzen 2010.09.01. 21:54:22

Most jöttem rá, hogy miért nem érthetem meg aristo első blikkre elnyújtott, álértelmiségi büfögésnek tűnő írásait: engem nem Magyarhonban rekedt prolik neveltek fel, hanem vajdasági középvállalkozók. Mea culpa.

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 22:02:08

@Bobzen: Érdekes meglátás.
Bár nekem nem úgy tűnt, mintha Aristo írásait az ittrekedt prolik favorizálnák leginkább, de lehet, hogy tévedek.

Bobzen 2010.09.01. 22:04:51

@Tehetetlen Dodó: Félreérted, aristo írásait azok favorizálják, akik valamiért túlságosan sok energiát fektetnek azon irányú bánkódásukba, hogy prolik nevelték fel őket és/vagy prolik között kellett/kell élniük.

Tehetetlen Dodó 2010.09.01. 22:10:05

@Bobzen: Nem hiszem, hogy félreértem.
Egyszerűen pompás leírást adott például az én generációm körülményeiről, ezért tetszik az írása, irígylem, hogy nem én írtam, úgy eltalálta.
És mindez nem bánkódás, hanem egyszerű ténymegállapítás, immár történelmi tényeké

Bobzen 2010.09.01. 22:12:53

@Tehetetlen Dodó: Aha, nem bánkódás, de azért a végén megelőlegezte magának a pátosztól csöpögő mártírhalált :D

tewton 2010.09.01. 22:27:20

háháháhá.
kicsit off, de a forradalmárokra pont rímel. Petőfi plusz Lennon.

www.youtube.com/watch?v=wYCCgmYDBSQ

biztos proli vagyok, de nekem most este ez vicces.

Alfőmérnök 2010.09.01. 22:33:23

@tewton: Így dalolt a bolsevik fűzfapoéta. :)

tewton 2010.09.01. 22:53:43

@Alfőmérnök:
ehhehe. azért vicces, ahogy a két szál így találkozik.
egyszer tölgy írt ide egy posztot lennonról, passzolna hozzá.

@Bobzen:
egy életkor felett maga is szembesül efféle gondolatokkal :)

Alfőmérnök 2010.09.01. 23:03:31

@tewton: Loxonnak is biztos tetszene, ha most éppen nem Pozsonyi Bucóra csápolna. :))
(A kommentfolyamon írta, hogy ez a mai pécsiesti programja.)

Bobzen 2010.09.01. 23:05:52

@tewton: Én is reménykedek benne, hogy csupán időskorban kezdek el anakronisztikus transzcendentáliákról hallucinálni. ;)

tewton 2010.09.01. 23:16:21

@Alfőmérnök:
óóóóóóó! ha ezt tudtam volna, odahagyom a todományt és lemegyek én is. pffff. talán nekem is olvasni kellene az esti pécset.

@Bobzen:
amint elér abba a korba, hogy elmúlnak a hajnali és reggeli erekciók, éretté válik, automatikusan :)

Bell & Sebastian 2010.09.01. 23:23:36

Tulajdonképpen mit temetnek itten? A kommunizmust vagy a vágyaikat?

@Bobzen:
Ha magáé Szabadkán a maci-melegítős stand, rám többé ne számítson, átpártolok a diszkó-bugyishoz.

:)

tewton 2010.09.01. 23:40:20

a magyar 1-en most megy a patyomkin páncélos.

hihetetlen, hogy néhány légylárva hogyan meg tudta változtatni a világ történelmét. eddig azt hittem, hogy csak duma az, hogy "egyél szart, egymilliárd légy nem tévedhet".

belátom. alulértékeltem a legyeket idáig.

Bobzen 2010.09.01. 23:49:40

@tewton: Állj-állj-állj, most kend tényleg párhuzamot próbál vonni érettség, transzcendentálfilozófiába ültetett mártírhalál és a keringési zavarok között? Ne rám pazarold az idődet, nyomás disszertációt írni :D

@Bell & Sebastian: A csóró szabadkaiak biztos strandra járnak, én inkább maradok a dalmát tengerpartnál, végül is negyedrészt bunyevác vagyok. :P

Alfőmérnök 2010.09.01. 23:58:56

@tewton: Most látja először a filmet?
Itt egy kortárs parafrázisa a hires ogyesszai lépcsős jelenetnek:
www.youtube.com/watch?v=oggDKjLEZoE

tewton 2010.09.02. 00:09:35

@Bobzen:
lol. ez egy ilyen hely, minden mindennel lehet párhuzamos.

@Alfőmérnök:
nem először, ill. most látom egyben először. azért a légylárváktól oroszország fellázadt munkásaiig elég nagy az ív.

Bell & Sebastian 2010.09.02. 01:55:01

@Bobzen:
Látom már, rosszba kötöttem. Ha most ott áll Demszky Durden yachtja mellett, legyen szíves húzza végig a kocsikulcsát az oldalán és dobjon egy döglött macskát nevünkben a szigetére.

Előre is köszönjük szépen!

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.02. 07:17:55

@Tehetetlen Dodó: az én rokonom a kassai repülőakadémián végzett, de már a gyorsított menetben. Először a keleti frontról szállította haza Ju 52-eseken a súlyos sebesülteket és csak azután került a Pumákhoz, amikor az vadászosztály lett. Részt vett néhány légicsatában is, de túlzottan fiatal kora miatt maga Heppes Aladár helyeztette át a Me 109-esekről Storch (Fi 156 "Gólya") futárgépre. A vége felé olyan is megesett, hogy összvissz hat darab ágyúlőszert kaptak az amerikaiak elleni bevetéskor.
Sajnos már nem tudok meg sokkal több információt az öregről, mert elég idős és beteg.

És mégvalami. Anyai nagyapám rádiós őrmesterként szolgált a földi személyzet tagjaként a légierőnél, évekig Mátyásföldön, majd ahogyan közeledett a front, mentek Nyugat felé. Végül Ausztriában esett szovjet hadifogságban. Gyerekkoromban, amikor katonásdit játszottam, megvarrta egykori vállapjait és azzal villantottam a játékban. Nemrég előkerültek ezek a vállapok és (ez mondjuk már privát, de) bőven kilencven fölött szerencsére nagyapám is jól van.

Tehetetlen Dodó 2010.09.02. 08:36:27

@Gasper: Óriási!
Akkor küldök Neked még egy képet, hátha rajta van a rokonod):
www.netlabor.hu/roncskutatas/modules/myalbum/photo.php?lid=14171
Nagypapának pedig jó egészséget kívánok!

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.09.02. 13:18:51

@Tehetetlen Dodó: a jókívánságot és a képet köszönöm szépen!

Említett rokonom nincs rajta a fotón, szerintem ő egyel későbbi évfolyamban végzett, 1943-ban. A képről két későbbi pumást egyből felismertem, Debrődy Györgyöt és vitéz Molnár Lászlót.
A fotót megpróbálom továbbítani, szerintem mindenki ismerős lesz közülük.

lüke 2010.09.02. 19:17:39

@inszeminator:
lege artista :) a baby boomereket hivják így, s azt mondják nem is a Beatles, hanem a Rolling S. tett érte.
Valóban sok inszeminátor volt , nem beszélve a Jéger Mikiről,akinek 7 gyermeke van:)

ÁrPi 2010.09.02. 19:57:54

@Dr. Zerge:

"Hanem ezmiez, hogy aszondja "elkülönböződés", he?"

Talán majd olyan mint az "Útelágazozódás"!

A Nagy Generáció gerincét (öö. ide valami jobb szót kéne találni) adó ""forradalmár romantikával beoltott, tenni vágyó fiatalok és a csendes apátiába süllyedt, hallgatag idősebbek közötti ""

elkülönböződés folyamata, és persze emez még az akkori hatalomtól, irány-vonalaitól való elágazódással is súlyosbbúlva.

abandi 2010.09.02. 20:19:31

@ÁrPi:
A drzerde egy cionista geci!
A nagy generáció a '45-től a pepalizott szüleink/nagyszüleink voltak, akiket bepaliztak és megfélemlítettek.
És, most itt állsz Te, mint nagypofájú (lenyomozható...) senkiházi...

ÁrPi 2010.09.03. 10:39:29

@abandi:

Na várj csak abandi, nem biztos hogy jól értelek ám...

A "dzerde" néven említed amazt a Zergét akinek én az előbb reagáltam, ugye?

Ugyanekkor habár a nick-nevét nem óhajtod leírni egyértelmüen határozott arccal "cionista geci"-nek nevezed.

Plusz úgy tűnik engem nevezel valamiért senkiházinak, ez az amit kevésbbé értek.

Ha az alábbi szóra gondolsz:
Mit csinált a hazai kádári 60-as-as években húszéves-körüli generáció meghatározó fővonala

ami miatt nem szabad esetleg találóbb jelzőt keresni a gerincesség szónál? Ha valami más szót keresnék, ahogy azt írtam előbb, szerintem fővonalúság inkább jellemezte azt a nagybetűs "Nagy Generációt".

Én itt nem tartom azonos fogalomnak a nagybetüs "Nagy Generációt" az akkori demográfiailag nagy generációval.

Tehát akkor emígyen olvasd újra az "elkülönböződés"
szó magyarázatkeresésem:

"A Nagy Generáció meghatározó fővonalát adó ""forradalmár romantikával beoltott, tenni vágyó fiatalok és a csendes apátiába süllyedt, hallgatag idősebbek közötti """ -- -- -- elkülönböződés.

Minek ehhez Engömet lenyomozni?? :)

ÁrPi 2010.09.03. 10:50:07

@abandi:

Na várj csak abandi, nem biztos hogy jól értelek ám...

A "dzerde" néven említed amazt a Zergét akinek én az előbb reagáltam, ugye?

Ugyanekkor habár a nick-nevét nem óhajtod leírni egyértelmüen határozott arccal "cionista geci"-nek nevezed.

Plusz úgy tűnik engem nevezel valamiért senkiházinak, ez az amit kevésbbé értek.

Hát erre az alábbi szóra gondolsz?
Mit csinált a hazai kádári 68-as-as években húszéves-körüli generáció meghatározó fővonala

ami miatt nem szabad esetleg találóbb jelzőt keresni a gerincesség szónál? Ha valami más szót keresnék, ahogy azt írtam előbb, szerintem fővonalúság inkább jellemezte azt a nagybetűs "Nagy Generációt".

Én itt nem tartom azonos fogalomnak a nagybetüs "Nagy Generációt" és az akkori demográfiailag nagy
generációt.

Tehát akkor emígyen olvasd újra azt az elkülönböződés szómagyarázat-keresésemet:
"A Nagy Generáció meghatározó fővonalát adó ""forradalmár romantikával beoltott, tenni vágyó fiatalok és a csendes apátiába süllyedt, hallgatag idősebbek közötti """ -- -- -- elkülönböződés.

Minek ehhez Engömet lenyomozni?

ÁrPi 2010.09.03. 10:54:54

. Öö
hmm :-)
Különböző lett. :-)

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.09.04. 19:13:54

"és ezzel párhuzamosan növekedni kezdtek a nagyvárosok körül a lakótelepek, a maguk gyökér és tradíció nélküli lakosságával, új, különös kasztot hozva létre. "

Hatalmas köszönet ezért a mondatért.